Chcà wydzier awiç miejski szpital

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chcà wydzier awiç miejski szpital"

Transkrypt

1 R E K L A M A Nr 73 (127) Nr ISSN ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! 26 czerwca od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie Maciej Wawrzkiewicz dyrektor WORD w Cz stochowie Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do dyskusji! Odpowie za fa szywy alarm w galerii Policjanci zatrzymali 25- latka podejrzanego o fa szywe zawiadomienie o adunku wybuchowym w cz stochowskiej galerii handlowej. Telefon m czyzny spowodowa ewakuacj prawie 4 tysi cy osób. Jak si okaza o telefonujàcym by ochroniarz jednej z placówek handlowych galerii, który chcia wczeêniej skoƒczyç prac. 21 czerwca oko o godziny na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Cz stochowie zadzwoni nieznany m czyzna, który poinformowa o pod o onej bombie w cz stochowskiej galerii handlowej. - Telefon spowodowa koniecznoêç ewakuowania blisko 4 tysi cy osób, klientów galerii oraz pracowników. W akcj zaanga- owano wszystkie s u by ratownicze. Przez ponad pi ç godzin trwa o sprawdzanie przez policjantów ka dego pomieszczenia i parkingu galerii. Okaza o si, i by to fa szywy alarm mówi podinsp. Joanna Lazar, rzecznik prasowy KMP w Cz stochowie. - W tym samym czasie policjanci ustalali dzwoniàcego. Ju nast pnego dnia wytypowano i zaraz te zatrzymano 25-letniego mieszkaƒca powiatu k obuckiego. Jak si okaza o, m czyzna pracujàc jako ochroniarz jednego ze sklepów w galerii postanowi w taki sposób skróciç sobie czas pracy. Zadzwoni z informacjà o bombie poniewa, jak twierdzi chcia z powodów osobistych wczeêniej wyjêç z pracy. 25-latek us ysza ju zarzut fa szywego zawiadomienia o pod o eniu bomby, za co wed ug nowych uregulowaƒ prawnych grozi mu kara do 8 lat wi zienia. M czyzna zosta tymczasowo aresztowany na 3 miesiàce. Policjanci pracujàcy nad tà sprawà skierowali ju pisma o wyliczenie kosztów przeprowadzonej akcji oraz strat poniesionych przez placówki handlowe i inne jednostki dzia ajàce na terenie galerii handlowej. Koszty fa szywego zawiadomienia, którymi b dzie obcià ony 25-latek mogà byç ogromne. mag, zdj. kg Chcà wydzier awiç miejski szpital Pod koniec maja cz stochowscy radni zgodzili si na dzier aw budynku przy ulicy Mickiewicza, wchodzàcego w sk ad Miejskiego Szpitala Zespolonego. Placówka od wielu lat tonie w d ugach. Przynosi oko o 2,4 mln z strat rocznie. W adze uzna y, e dzier awa to jedyny sposób, aby poprawiç t niezwykle trudnà sytuacj. Przystanki zawieszone Miejski Zarzàd Dróg i Transportu w Cz stochowie informuje, e w zwiàzku z remontem nawierzchni ca ego skrzy owania Alei Pokoju, Alei Wojska Polskiego i ulicy Jagielloƒskiej (pod estakadà Rakowskà) i mo liwoêcià przejazdu w obu kierunkach Alejà Wojska Polskiego wy àcznie górnymi jezdniami na estakadzie 25 czerwca do odwo ania (zakoƒczenie robót przewidywane jest na ) zostanà zmienione trasy linii nr 10, 20, 31 i 36 oraz zostanà zawieszone niektóre przystanki na trasach poszczególnych linii autobusowych. mag Za uchwa à w sprawie dzier awy podczas majowej sesji g osowa o 11 osób, 2 - przeciw (Ewelina Balt z SLD i Zbigniew Strzelczak z PiS), 10 - wstrzyma o si od g osu. Dzier awa ma dotyczyç wolnych pomieszczeƒ w budynku przy ul. Mickiewicza i jest przewidziana na 25 lat. Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Wojciech Konieczny zaznacza, e taka decyzja jest najbezpieczniejsza i przyniesie same korzyêci. Miasto zak ada, e dzier awca dokona wielomilionowych inwestycji i nie b dzie zamyka istniejàcych oddzia ów. Do tego majà powstaç nowe. Poza tym dzier awca b dzie móg prowadziç jedynie dzia alnoêç medycznà jednak takà, która nie b dzie konkurencyjna dla naszych szpitali. Placówka ma pozostaç ogólnodost pna i funkcjonowaç w oparciu o kontrakty z NFZ. Decyzja radnych wywo a a mnóstwo kontrowersji. Otwarcie krytykujà jà zwiàzkowcy SolidarnoÊci. Przypominajà oni histori niechlubnej dzier awy przez prywatnego przedsi biorc szpitala w Blachowni. Nie wywiàzywa si on z umowy i z tego te powodu za kilka miesi cy placówka powróci do powiatu. Zwiàzkowcy prorokujà, e taki sam los mo e czekaç szpital przy ul. Mickiewicza. kg Âmiertelnie pobi konkubin Wkrótce na awie oskar onych zasiàdzie 54-letni Tadeusz M. Odpowie za zabójstwo konkubiny. M czyzna bi, kopa i uderza kijem swà 59-letnià partnerk. Potem nieprzytomnà wyrzuci na klatk schodowà. Do zdarzenia dosz o 10 listopada ub. roku, powiadomiono policj, e na klatce schodowej domu przy ul. Kordeckiego le y zakrwawiona, nieprzytomna kobieta oraz pijany m czyzna. Lekarz z pogotowia ratunkowego stwierdzi zgon 59-latki. 53-latek zosta zatrzymany, mia ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie Êledztwa ustalono, e para lubi a zaglàdaç do kieliszka. Tragicznego dnia odbywa- a si w mieszkaniu przy Kordeckiego kolejna biesiada zakoƒczona krwawà awanturà, na tle stosunków damsko-m skich. Z parà w mieszkaniu by by y partner 59-latki. Tadeusz M. w trakcie awantury bi i kopa swà konkubin, a tak e ok ada kijem, który s u y mu do odstraszania go- bi. Potem nieprzytomnà kobiet i jej znajomego wyrzuci na klatk schodowà. W trakcie Êledztwa Tadeusz M. nie przyzna si do winy. Twierdzi, e m czyzna i kobieta sami wyszli z mieszkania. Przeczà jednak temu dowody w postaci Êladów biologicznych. Na odzie y 59-latki i Tadeusza M. oraz na kiju znaleziono Êlady krwi pochodzàce od obojga. Na ubraniu drugiego m czyzny Êladów krwi nie wykryto. mag

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA 2013 AKTUALNOÂCI Afera Êmieciowa trwa Problem z wywózkà Êmieci ma nie tylko Cz stochowa, ale i okoliczne gminy - Mstów, K omnice, R dziny, Mykanów, Dàbrowa Zielona, Olsztyn, Janów, Przyrów i Kruszyna. Wiadomo ju, e gminy te nie b dà gotowe ruszyç z nowym systemem Êmieciowym 1 lipca. Dziewi ç gmin wspólnie zorganizowa o przetarg na wywóz odpadów. Do konkursu zg osi y si trzy przedsi biorstwa: Remondis, Sita i firma Waldemara Stracha. Przetarg zosta rozstrzygni ty, ale firmy, które do niego przystàpi y odmawia y podpisania umowy z powodów ekonomicznych. Waldemar Strach twierdzi, e wed ug specyfikacji mia by dostarczyç mieszkaƒcom kub y na odpady, a on wola by worki... Gminy sà zaskoczone takim zachowaniem firm. Mówià, e adna z nich nie zg asza a zastrze eƒ przed rozstrzygni ciem przetargu. Urz dnicy zastanawiajà si nad skierowaniem sprawy do sàdu. Mieszkaƒcy Mstowa otrzymajà po 4 worki na odpady, które zostanà odebrane pod koniec miesiàca. W gminach trwajà prace nad og oszeniem nowego przetargu. mag, zdj. arc Kaszanka z Mykanowa z nagrodà Po raz trzynasty rozstrzygni to konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów. Podczas Urodzin Parku Âlàskiego w konkursowych szrankach stan li lokalni producenci, ko a gospodyƒ wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i restauratorzy. Do tegorocznej, trzynastej edycji konkursu w kategorii najlepszy regionalny produkt ywnoêciowy" zg oszonych zosta o 30 produktów, a w kategorii najlepsze danie i potrawa regionalna do rywalizacji przystàpi o osiem ekip. W cz Êci produktowej wyroby oceniane by y w 4 kategoriach: produkty pochodzenia zwierz cego, produkty pochodzenia roêlinnego, napoje regionalne oraz inne produkty regionalne. W cz Êci gastronomicznej komisja ocenia a przystawk lub zup i danie g ówne. Produkty regionalne pochodzenia zwierz cego Produkty i przetwory mi sne Nagrody równorz dne: I nagroda - PHU ROY Józef Przyby a za delikatesowy pasztet z g si; I nagroda - ZPH DOBROPOL za kiszk - kaszank gryczanà z Mykanowa; I nagroda - Helena Ma ysz Gospodarstwo Agroturystyczne Promyczek" za salceson z kuby"; I nagroda - ZPU Zak ad Mi sny Pniów za pasztet szefa z Pniowa; Produkty mleczne Nagrody równorz dne: I nagroda - Przemys aw Rapacz za mas o domowe; I nagroda - Katarzyna Jaskó a za ser kozi Kozi Banek". Wyró nienie w kategorii Produkty regionalne pochodzenia zwierz cego Ela Michalska KGW Miedêno za smalec u aƒski. Produkty regionalne pochodzenia roêlinnego Przetwory owocowe I nagroda - Maria Baran za susz gruszkowy z gruszek Dobra Szara; Przetwory warzywne I nagroda - KGW Âwierklaniec - Eryka Gruszka za syrop z cukieriby" (malc); Podczas minionego weekendu w r ce lublinieckich kryminalnych wpadli dwaj m czyêni, którzy w trakcie k ótni z kolegami oprócz argumentów s ownych postanowili u yç tak e no- y. Na szcz Êcie spowodowane rany nie zagra ajà yciu zaatakowanych. Agresorom grozi teraz 5-letni pobyt za kratkami. Do pierwszego zdarzenia dosz o w piàtek w Lubliƒcu. Kilka minut przed z dy urnym Komendy Powiatowej Policji w Lubliƒcu skontaktowa si dobrze ju znany policjantom 65-letni mieszkaniec naszego miasta. M czyzna poinformowa, e zosta pchni ty no em w szyj przez swojego znajomego. Na miejsce natychmiast udali si policjanci, którzy udzielili rannemu pierwszej pomocy i zatrzymali napastnika. Po konsultacji lekarskiej okaza o si, e obra enia nie zagra- ajà yciu 65-latka. Âledczy zajmujàcy si wyjaênianiem sprawy ustalili, e do zdarzenia dosz o podczas awantury w trakcie libacji alkoholowej. Zatrzymany 47-latek, tak e nie obcy funkcjonariuszom, us ysza ju zarzut spowodowania obra eƒ cia- Kaszanka z Mykanowa jednym z rarytasów smakowych K ótnia na no e No ownik trafi do policyjnego aresztu zdj. arc Przetwory zbo owe I nagroda - KGW Mi dzyrzecze Górne za chleb okràg y na zakwasie; Wyroby cukiernicze I nagroda - Jolanta Kokoszka za ciasto ucierane z rabarbarem. Wyró nienie w kategorii Produkty regionalne pochodzenia roêlinnego" CONSONNI Bartelak s.c. za ciasto dro d owe maêlane, Zofia Bojda za jajecznik parzony wielkanocny. Napoje regionalne Napoje bezalkoholowe I nagroda - El bieta Mazurkiewicz za t oczony sok jab kowy z Jury; Napoje alkoholowe Nagrody równorz dne: I nagroda - PHU ROY Józef Przyby a za Krupnik Pszczyƒski Frickego, I nagroda - KGW Weso e Kumoszki" za Boul " I nagroda - Piotr Jaskó a za Wino Siàgrza Trzech Cesarzy. Wyró nienia w kategorii Napoje regionalne" Gospodarstwo Agroturystyczne Promyczek" za warzonk z grzebyczkiem; Przemys aw Rapacz za nalewk z w gierek. W kategorii Inne produkty regionalne nagrody nie przyznano. Konkurs gastronomiczny 1. miejsce: Stowarzyszenie KGW Gminy Wr czyca Wielka za Êledzie w Êmietanie z mleczem oraz roladki wieprzowe z suszonymi grzybami, kluski Êlàskie, modrà kapust ; 2. miejsce: Restauracja Stara Piekarnia" z Pszczyny za ur na maêlance z boczkiem, kie basà, jajkiem i ziemniakami oraz udko z g si owsianej na sposób piekarza" z porem i jab kiem z buraczkami glazurowanymi i zielonymi kluskami, 3. miejsce: Teresa W odarska, Gospodarstwo Agroturystyczne Lelowa za zup szczawiowà i ciulim lelowski, Wyró nienie - KGW Mi dzyrzecze Górne, Aniela Grzesicka, Maria Âwiat och za polewk i podgarlin. Zwyci zcy konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" wzorem lat ubieg ych zostali nominowani do presti owej nagrody PER A 2013". Jej uroczyste wr czenie odb dzie si w czasie Targów Smaki Regionów w Poznaniu (jesienià br.) odbywajàcych si podczas Polagra-Food. Nominacja do nagrody Per a 2013": Szplitry - Tadeusz Bàczkowicz, Cukiernia Piekarnia z Radzionkowa; Salceson z kuby" - Gospodarstwo Agroturystyczne Promyczek" z Brennej; Pasztet szefa z Pniowa - ZPU Zak ad Mi sny Pniów; Krupnik Pszczyƒski Frickego - PHU ROY Józef Przyby a z Pszczyny. Nominacja do nagrody Per a 2013" w konkursie gastronomicznym: Restauracja Stara Piekarnia" za udko z g si owsianej na sposób piekarza". Oprac. mag zdj. KPP Lubliniec a. M czyzna przyzna si do pope nienia przest pstwa, za które grozi nawet 5-letni pobyt w wi zieniu. Do podobnej sytuacji dosz o w niedziel popo udniu w Lubliƒcu. W trakcie sprzeczki, 24-latek z Rzeszowa, zosta zaatakowany no em przez swojego 25-letniego koleg. Natychmiastowa reakcja i skuteczna próba zas oni cia si zaatakowanego m czyzny, pozwoli a uniknàç mu ciosu wymierzonego bezpoêrednio w klatk piersiowà i zakoƒczy a si ranà ci tà d oni. Agresor zosta zatrzymany i trafi do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania by pijany. Badanie stanu trzeêwoêci wykaza- o w jego organizmie wykaza o ponad 1,5 promila alkoholu. Po wytrzeêwieniu zostanie przes uchany przez Êledczych z Wydzia u Kryminalnego. Grozi mu 5 lat wi zienia. mag

3 SPORT ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA W ókniarz walczy ze Stalà do samego koƒca Budowlani walczyli w Âlàskiej Lidze M odzików Cz stochowscy lekkoatleci rywalizowali w niedziel (23 czerwca) w trzeciej rundzie Âlàskiej Ligi M odzików, która odby a si w Bielsku Bia ej. Dru yna CKS-u Budowlani zaj a w tej rundzie 6. miejsce, a po trzech kolejkach plasuje si na 8. pozycji. W Bielsku Bia ej najlepiej zaprezentowa si cz stochowski sprinter Igor Dobosz, który zwyci y w konkurencji 100 m. Uzyska wynik 11,64 sekund, co da o zespo owi 154 pkt. Dobrze spisa a si te sztafeta m czyzn 400 x 100 m w sk adzie Igor Dobosz, Wiktor Zalasiƒski, Mateusz Michalak, Bartosz Kmiecik. Ich wynik 48,88 sekund zapewni dru ynie 145 pkt. KR Cz stochowianin skoczy do wody z dachu opery w Kopenhadze 26-letni Krzysztof Kolanus z Cz stochowy skoczy do wody z 28- metrowej platformy usytuowanej na dachu Opery Królewskiego w Kopenhadze w ramach Êwiatowej serii Red Bull Cliff Diving. Skoki w Danii oglàda o 25 tys. widzów! Krzysztof Kolanus otrzyma dzikà kart i choç przygotowywa si w trudnych warunkach, bez problemów znalaz si w pierwszej dziesiàtce zawodów i od razu wskoczy na 9. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dzi ki Pozosta e wyniki lekkoatletów Budowlanych Daria Ujma, chód sportowy 3000 m 17:07, pkt rekord yciowy Patrycja Fimowicz, chód sportowy 3000 m 17:27, pkt rekord yciowy. Marcelina Kopka, 300 m 44, pkt rekord yciowy Mateusz Michalak, 600 m 1:34, pkt Wiktor Zalasiƒski, 300 m 40, pkt Iga Imieniƒska, 600 m 1:47, pkt Bartosz Kmiecik, 1000 m 2:57, pkt rekord yciowy temu cz stochowianin wystàpi we W oszech (13-14 lipca) i w Wielkiej Brytanii (13-14 wrzeênia). Nie przygotowywa em si na basenie, bo nie mia em takiej mo liwoêci. Trenowa em na sali mówi Krzysztof Kolanus. Gdy zobaczy em, e platforma jest troch wy ej, bo na wysokoêci 28 metrów troch si przerazi em. Cz stochowianin wykona obowiàzkowe dwa salta w przód z pó obrotem oraz dwa salta delfina z pó obrotem. W programie Dopiero w czternastym biegu rozstrzygn y si losy zaleg ego meczu W ókniarza ze Stalà. Cz stochowianie pokonali w poniedzia ek (24 czerwca) goêci 48:42. Trzeba by o si broniç i pilnowaç przyznaje Jaros aw Dymek, menad er W ókniarza. Zawsze przed zawodami w Cz stochowie musi troch popadaç i tor si zmienia. Nie by jednak z y i dzi ki temu kibice obejrzeli wiele ciekawych wyêcigów. Pierwszy bieg gospodarze wygrali podwójnie za sprawà dobrze dysponowanej pary Michael Jepsen Jensen i Rune Holta. GoÊcie odpowiedzieli ju w gonitwie juniorskiej. Bartosz Zmarzlik na wyjêciu z ostatniego uku wyprzedzi Artura Czaj. Trzeci do mety przyjecha Adrian Cyfer i Stal odrobi a dwa punkty. Gorzowianie doprowadzili do wyrównania w czwartym wyêcigu. Zmarzlik i Niels Kristian Iversen pokonali Emila Sajfutdinowa i Huberta gowika. Trzy kolejne gonitwy nale a y do cz stochowian. Po siódmym biegu, który podwójnie wygra a najlepsza tego dnia para w szeregach gospodarzy, czyli Jepsen Jensen i Holta, by o 25:17. Cz stochowska para zwyci - y a równie, ale tym razem 4:2 w najpi kniejszym wyêcigu zawodów. Po kapitalnej walce i mijankach na torze w dziewiàtej gonitwie Holta przywióz trzy punkty, drugi by Iversen, trzeci Jepsen Jensen, a czwarty Krzysztof Kasprzak. Zawody by y niesamowite. Tor by bardzo dobry. By o sporo Êcie- ek, którymi da o si wyprzedzaç. Pierwsze dwa biegi wygra em. Potem mia em mniej korzystne pola i ci ko by o mi zdobyç wi cej punktów t umaczy Jepsen Jensen. W ókniarz odskoczy rywalom na 10 punktów (32:22) i to by o najwy sze prowadzenie zespo u Grzegorza Dzikowskiego w tym meczu. W drugiej cz Êci zawodów straty zacz li odrabiaç goêcie. W jedenastej gonitwie jadàcy na pierwszym miejscu Sajfutdinow nie utrzyma motocykla i upad na plecy. Na szcz Êcie nic mu si nie sta o, choç Stal wygra a podwójnie i zmniejszy a strat do czterech punktów (35:31). Przed biegami nominowanymi wszystko mog o si jeszcze zdarzyç. Mecz rozstrzygnà si w czternastym wyêcigu, który wygra Sajfutdinow, a wa ny punkt przywióz Jepsen Jensen. W ostatniej gonitwie trzy punkty zdoby niezawodny tego dnia Grigorij aguta i cz stochowianie mogli cieszyç si z trzech dwóch punktów meczowych. W dru ynie gorzowskiej Stali najlepiej punktowali Kasprzak i Iversen. W najbli szà niedziel odb dzie si mecz rewan owy. MyÊl, e b dzie podobny do tego w Cz stochowie i biegi nominowane rozstrzygnà, kto wygra. Licz, e Gorzowa wywieziemy pe nà pul mówi menad er W ókniarza. KR, zdj. Paulina Przepióra Dospel W ókniarz Cz stochowa - Stal Gorzów 48:42 Sztafeta 4 x 100 m kobiet w sk adzie : Kopka, Imieniƒska, Ostrowicz, Zalejska 55,82 s 110 pkt Klaudia Lis, skok wzwy 135 cm 103 pkt Marta Rydz, 1000 m 3:33,41 98 pkt Weronika Rydz, 1000 m 3:34,99 96 pkt Monika Zalejska, 300 m 47,31 93 pkt rekord yciowy Jakub Krakowski, 300 m 43,72 84 pkt Bartosz Grabarczyk, 600 m 1:48,21 74 pkt Dominika Ostrowicz, ,13 65 pkt dowolnym zrobi trzy salta w przód z pó torej Êruby i cztery salta w przód z pó obrotem. Nie sàdzi em, e dostan si do fina u, bo treningowe skoki nie by y najlepsze. Nie przypuszcza- em, e trudniejsze skoki mog wykonaç lepiej przyznaje Kolanus. 26-letni sportowiec z Cz stochowy otrzyma za swój skok 402,10 pkt, co da o mu siódme miejsce. Zawody wygra Artem Silchenko z Rosji, który zdoby 522,40 pkt. Stal Gorzów: 1. Linus Sundstroem - 4 (1,2,1,-,-), 2. Tomasz Gapiƒski (0,0,2,2*,2), 3. Krzysztof Kasprzak (2,2,0,3,3,1*), 4. ukasz Jankowski - 0 (0,0,-,-), 5. Niels Kristian Iversen (2*,1,2,3,1,2), 6. Adrian Cyfer - 1 (1,0,0), 7. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,3,1,2,0) Dospel W ókniarz Cz stochowa: 9. Rune Holta (2*,2*,3,2,0), 10. Michael Jepsen Jensen - 9 (3,3,1,1,1), 11. Grigorij aguta - 14 (3,3,2,3,3), 12. Rafa Szombierski - 2 (1,1,0,0), 13. Emil Sajfutdinow - 10 (1,3,3,u,3), 14. Artur Czaja - 4 (2,1,1), 15. Hubert gowik - 0 (0,0,w) Gol najlepszy w mi dzynarodowym turnieju Pi karki Gola triumfowa y w mi dzynarodowym turnieju Student Euro 2013, który odby si w Krakowie. Cz stochowianki rozpocz y turniej od zwyci stwa w rekordowych rozmiarach. Gol pokona a 21:0 Uniwersytet Iwano- Frankowski. W kolejnym meczu nasze pi karki ogra y 4:0 Uniwersytet Kijowski, z którym zagra y w finale. Zespó W odzimierza Seifryda znów okaza si lepszy od rywala. Tym razem po bramkach Justyny Maziarz i Natalii Klyta Gol wygra 2:0. KR Gol: Klabis, Jeziorska, Âliwiƒska, Mesjasz, Rokosa, Kmiecik, J drak, Uchnast, Klyta, Maziarz, Ciupa, Matczak, Werner, Dàbrowa. Studentki AJD bràzowymi medalistkami mistrzostw Europy Tenisistki sto owego Akademiii Jana D ugosza w Cz stochowie wywalczy y dru ynowo bràzowe medale Akademickich Mistrzostw Europ. W zawodach rozgrywanych od 18 do 22 czerwca w tureckim Zongludak wystartowa o dwana- Êcie akademickich zespo ów. Cz stochow reprezentowa y Agata Pastor, Aleksandra Pi ta i Katarzyna Âlifirczyk. W pierwszym pojedynku cz stochowska dru yna pokona a 3:0 Uniwersytet w Munsterze. Nast pnie nasze studentki przegra y 1:3 z Uniwersytetem w Kazaniu, póêniejszym zwyci zcà turnieju. Zawodniczki AJD zaj y w WyÊcig po wyêcigu 1. Jepsen Jensen, Holta, Sundstroem, Gapiƒski 5:1 2. Zmarzlik, Czaja, Cyfer, gowik 2:4 (7:5) 3. aguta, Kasprzak, Szombierski, Jankowski 4:2 (11:7) 4. Zmarzlik, Iversen, Sajfutdinow, gowik 1:5 (12:12) 5. aguta, Sundstroem, Szombierski, Gapiƒski 4:2 (16:14) 6. Sajfutdinow, Kasprzak, Czaja, Jankowski 4:2 (20:16) 7. Jepsen Jensen, Holta, Iversen, Cyfer 5:1 (25:17) 8. Sajfutdinow, Gapiƒski, Sundstroem, gowik (w) 3:3 (28:20) 9. Holta, Iversen, Jepsen Jensen, Kasprzak 4:2 (32:22) 10. Iversen, aguta, Zmarzlik, Szombierski 2:4 (34:26) 11. Kasprzak, Gapiƒski, Jepsen Jensen, Sajutdinow (u) 1:5 (35:31) 12. aguta, Zmarzlik, Czaja, Cyfer 4:2 (39:33) 13. Kasprzak, Holta, Iversen, Szombierski 2:4 (41:37) 14. Sajfutdinow, Gapiƒski, Jepsen Jensen, Zmarzlik 4:2 (45:39) 15. aguta, Iversen, Kasprzak, Holta 3:3 (48:42) Tabela 1. Unibax Toruƒ Stelmet Falubaz Fogo Unia Leszno Dospel W ókniarz Stal Gorzów Unia Tarnów PGE Marma Rzeszów Betard Sparta Wroc aw sk adyw gla.pl Polonia Lechma Start Gniezno grupie drugie miejsce i awansowa y do najlepszej ósemki. Po pi ciosetowym meczu z Uniwersytetem w Moguncji cz stochowianki by y ju pewne medalu. W pó finale dosz o do polskiego spotkania, w którym AJD uleg 1:3 studentkom z Uniwersytetu Warszawskiego. W grach pojedynczych bràzowy medal zdoby a Agata Pastor, która w pó finale przegra a z póêniejszà mistrzynià Antoninà Sawelewà z Rosji. Z kolei Katarzyna Âlifirczyk zosta a sklasyfikowana w przedziale miejsc 5-8. Dodatkowo Pastor i Âlifirczyk uplasowa y si na piàtej pozycji w grze deblowej. KR Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA 2013 SZKO Y FINA KONKURSU: PAMI å DLA PRZYSZ OÂCI 7 czerwca w Muzeum Historii ydów Polskich w Warszawie odby a si uroczystoêç og oszenia laureatów i rozdania nagród w konkursie Pami ç dla przysz oêci. Tegoroczna, X ju edycja konkursu przebiega a pod has em Poszukiwanie i upami tnianie Êladów obecnoêci ydów w przestrzeni lokalnej. Przedstawiciele organizatorów konkursu Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce, Muzeum Historii ydów Polskich, ydowskie- filmu dokumentujàcego ca y projekt. Nagrod wr cza a Przewodniczàca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce Pani Joanna Sobolewska-Pyz w towarzystwie przedstawicieli pozosta ych instytucji organizujàcych konkurs. Po uroczystoêci wr czenia nagród i prezentacji zrealizowanych przez nagrodzone zespo y filmów dokumentujàcych ich prac, Zofia Mioduszewska i Piotr Kowalik oprowadzili laureatów wszystkich miejsc po Muzeum Historii ydów Polskich. Miejgo Instytutu Historycznego przyznali nagrody w trzech kategoriach szkó podstawowych, gimnazjum oraz szkó ponadgimnazjalnych. W tej trzeciej kategorii uczniowie naszej szko y: Karolina Borkowska, ukasz Klec, Karol Marchwiƒski, Kaja Pietrusiewicz, Mateusz S awik, Paulina Stanik oraz opiekunowie: Joanna MyÊlikowska Kaczmarzyk oraz Liliana Madejska otrzymali I nagrod za projekt : Âladami nieobecnych. Towarzyszy a im Joanna Kramer autorka sce to imponuje architekturà, rozmachem mo liwoêci prezentacji zarówno ekspozycji muzealnych, jak i dzia- aƒ edukacyjnych. Organizatorzy konkursu, poza nagrodà materialnà dla szko y oraz umo liwieniem obejrzenia Muzeum, zorganizowali laureatom zwiedzanie Pa acu Prezydenckiego. Wyprawa do Warszawy, poza samym faktem odbioru nagrody, przynios a tak e inne wartoêci edukacyjne. L. Madejska OPOWIADANIE NIEBEZPIECZNA WYPRAWA Upalny czerwcowy dzieƒ, dzieƒ jak ka dy inny. Czy na pewno? T um uczniów wysypa si z liceum numer 12. Wszyscy zadowoleni i uêmiechni ci. Nic dziwnego. Ostatni dzieƒ szko y minà bezpowrotnie. Rozpocz y si wakacje. S oƒce postanowi o umiliç uczniom ten dzieƒ i grza o, jak jeszcze nigdy tego lata. Budynek szkolny opustosza w ciàgu kilku minut. M odzie nie zamierza a sp dzaç wi cej czasu w murach szko- y, ni to by o potrzebne. Uczniowie rozbiegli si, aby uczciç poczàtek dwumiesi cznej wolnoêci. Jedni ruszyli na lody, które w taki upalny dzieƒ, jak ten, by y wr cz zbawieniem. Inni uznali, e nie ma nic lepszego, jak ch odna kàpiel i weso e pryskanie si wodà w pobliskim basenie. Jednak nie wszyscy postanowili oddaç si wakacyjnym, weso ym uciechom. Czwórka przyjació : Ania, Zuzia, Maciek i Konrad powolnym krokiem wychodzili ze szko y, ywo o czymê dyskutujàc: Wed ug mnie to nie jest dobry pomys powiedzia a Ania. Nie mo emy tak, jak inni iêç na basen czy... no, nie wiem... na pizz? Dopiero zacz y si wakacje, a wy ju chcecie za atwiç mi do ywotni szlaban! Nie j cz, nie chcesz, to nie, ale powtórz po raz piàty: TAKA OKAZJA MO E SI JU NIE ZDARZYå zdenerwowa si Maciek. Czy ty w ogóle wiesz, co to za bryka? Stara, ty ju mo esz nie mieç okazji dotknàç takiego samochodu, a co dopiero si nim przejechaç! Plan jest prosty. Spotykamy si z Bartkiem, a on nas zawozi tym cudeƒkiem na imprez za miasto. Tam si bawimy i wracamy do domu. Rodzicom si powie, e b dziecie u mnie. Moich starych nie ma, wi c ja nie musz si nikomu t umaczyç. A czy ten twój Bartek to ma chocia prawo jazdy? Ma, nie ma, co to za ró nica? wykrzywi si Konrad. Tak si sk ada, e akurat ma. Co prawda od niedawna, ale przecie ile razy ju jeêdzi przed zdobyciem prawka i nikt go nie z apa. Wypadku adnego te nie spowodowa. Mówi wam, z nim b dziemy bezpieczni! zapewnia Maciek. Dobra, albo w to wchodzicie, albo jad sam. Prawda jest taka, e w aênie skoƒczyliêmy pierwszà klas liceum i zdaliêmy do drugiej. Trzeba to jakoê uczciç! A co jest lepsze od przeja d ki super wozem i imprezy stulecia? Zuzka, co nic nie mówisz? Chyba nie chcesz mi powiedzieç, e ty te masz jakieê wàtpliwoêci? Konrad nie wyglàda na zadowolonego. A co mam mówiç? Ja ju wcze- Êniej potwierdzi am, e jad i zdania nie zmieni am. Tobie Anka, te radz si rozerwaç. Ch opak ma prawo jazdy, a to, e b dzie prowadzi troch podpity, to wielkà tragedià nie jest. Wi c co, jedziesz Aniu? Dobra, ale nadal uwa am, e to z y pomys No, to bez gadania, idziemy! zawo a uradowany Maciek. Ruszyli przed siebie w umówione miejsce. Gdy przekroczyli bram szko y, plac zrobi si zupe nie pusty. Po drodze zakupili jeszcze w pobliskim sklepie piwo, eby nie iêç na imprez z pustymi r kami. Gdy dotarli na parking, Bartek ju na nich czeka. Samochód faktycznie zrobi na nich du e wra enie. Zafascynowani oglàdali auto, a jego w aêciciel nie kry dumy. Podoba wam si? Niez e cacko! Najlepsza bryka, jakà ojciec móg mi kupiç. Jest prawie tak szybka, jak Êwiat o. Cha, cha, cha! A jej plusem jest to, e potrafi bardzo szybko hamowaç. Z tym samochodem oraz ze mnà na pewno nie zginiecie. Âwietny kierowca i auto, które idealnie hamuje! Zapowiada si niez a jazda, której na pewno nie zapomnicie chwali si Bartek. Mówi em im, ale troch mi zaj o przekonanie tych tchórzy. Dobra, jedziemy? zapyta Maciek Jasne, mo emy jechaç, ale nie macie czasem czegoê do picia? No, tylko piwo na imprez. Spoko. To mo e usiàdziemy i najpierw troch sami oblejemy poczàtek wakacji? JesteÊcie jacyê sztywni. Napijcie si, zaraz wam si humory poprawià. Ka dy z nich wzià po butelce piwa. Po niej nastàpi a kolejna, a potem jeszcze jedna... Tylko Ania nie mia a za bardzo ochoty na picie, tak, e w efekcie opró ni a tylko po ow zawartoêci butelki. W koƒcu lekko ju podpici stwierdzili, e pora na imprez i zacz li pakowaç si do samochodu. Bartek usiad oczywiêcie za kierownicà. Obok kierowcy zaj a miejsce Ania, a z ty u Konrad, Zuzia i Maciek. Ruszyli troch niepewnie i powoli, lecz ju po chwili Bartek doda mocno gazu. Ania w àczy a jakàê piosenk na ipodzie. Nie spodoba a si ona Konradowi. Nie chcia zapiàç pasów (zresztà adne z nich nie mia o ich zapi tych) i wychyla si do przodu, by zmieniç utwór. Ej! krzykn a Ania. To ja tu jestem Dj-em! Nie b d s ucha tego badziewia! Zacz li si k óciç i szarpaç. Bartek zapali papierosa i otworzy okno. Do Êrodka samochodu wpad podmuch wiatru. Wàska droga wi a si i co chwila to z jednej, to z drugiej strony ga zie drzew rysowa y samochód. Maçka ogarn a niepohamowana weso oêç, krztuszàc si ze Êmiechu usi- owa Êpiewaç razem z wokalistà zespo u. Zuzia próbowa a podrygiwaç w ciasnym aucie. Wszystkim dawa o si we znaki wypite piwo. Konrad nadal k óci si z Ankà. W tym rozgardiaszu ktoê szturchnà okciem Bartka w kark. Zaczà strasznie przeklinaç, poniewa papieros wypad mu z ust i upad na pod og. Schyli si po niego. W tym samym czasie Zuzia Êmiejàc si, jak wariatka, pokazywa a coê, co by o przed nimi, ale nikt nie zwróci na nià uwagi. Po chwili us yszeli ju tylko krzyk Ani. Bartek rozpaczliwie usi owa wyminàç postaç stojàcà na drodze... Jasny b ysk bia ego Êwiat a. Rozp dzony samochód zjecha z drogi wprost do lasu. Rozleg si straszliwy pisk i zgrzyt. Auto rozbite o drzewo i zgi te na pó. Swàd palàcego si metalu. Ania poczu a mocne szarpni cie do przodu. Okropny ból. Ca e jej cia- o wykrzywi o si nienaturalnie. Us ysza a trzask t uczonej szyby. Potem czu a ju tylko ciep o rozchodzàce si po ciele. A potem cisza... Maçka obudzi y g osy. S ysza rozmawiajàcych dwóch m czyzn. G owa go strasznie bola a, a ka de ich s owo bardzo rani o docierajàc do niego ze zdwojonà si à. Tak, byli pod wp ywem alkoholu us ysza m ski g os. Tak, tak, niezapi te pasy. Brak Êwiate. A co z tà dziewczynà, co siedzia- a z przodu? Niestety, nie prze y a odpar m czyzna ze smutkiem. Zdà yli- Êmy jà przetransportowaç do szpitala, ale... nie uratowaliêmy jej. Co spowodowa o wypadek? Nie wiem. Najprawdopodobniej coê wyskoczy o im na drog, chcieli to wyminàç i nie uda o im si. Mo e to by jeleƒ? A mo e pod wp ywem alkoholu mieli omamy i spanikowali?... Ile osób by o w samochodzie? Pi ç. Trzy zmar y na miejscu. Czwartà by a ta dziewczyna. Tylko ten jeden ch opak prze y. Maçkowi zrobi o si niedobrze. To wszystko jego wina. On namówi ich na t wycieczk i przekonywa wszystkich, e to bezpieczne. Mieli zapami taç ten dzieƒ do koƒca ycia... To niewàtpliwie jego wina. Wszystko mog o potoczyç si inaczej. yliby, gdyby tylko zachowali zasady bezpieczeƒstwa i zdrowego rozsàdku... Czy musia o do tego dojêç? Czy mo na by o temu zapobiec? Dominika K.

5 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA Spó dzielnia straci a 400 tysi cy Nie czujà si bohaterami Posterunkowy Aleksander Nycz i posterunkowy Jaros aw Kaput dzi ki szybko podj tej resuscytacji uratowali ycie 47-letniemu m czyênie. Wszystko wydarzy o si miniony weekend w Rembertowie. Patrol z Oddzia u Prewencji Komendy Sto ecznej Policji zosta powiadomiony o m czyênie, który le- a nieprzytomny na chodniku. Policjanci natychmiast udali si na miejsce i podj li czynnoêci ratownicze informujà stró e prawa. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego prowadzili resuscytacj, która przywróci a funkcje yciowe m czyzny. Do zdarzenia dosz o w niedziel na ulicy Kadrowej w Rembertowie. Posterunkowy Aleksander Nycz i posterunkowy Jaros aw Kaput zostali powiadomieni przez kierowc samochodu, e na pobliskim skrzy owaniu le y nieprzytomny m czyzna. Policjanci natychmiast udali si na miejsce. Tam zastali osoby, które rozpocz y czynnoêci resuscytacyjne. Funkcjonariusze wezwali na miejsce karetk pogotowia i przej li czynnoêci ratownicze od osób, które jako pierwsze pojawi y si na miejscu zdarzenia mówià mundurowi. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia, policjanci sku- Aktem oskar enia zakoƒczone zosta o Êledztwo w sprawie niegospodarnoêci, nad którym przez ponad rok pracowali funkcjonariusze z wydzia u do walki z przest pczo- Êcià gospodarczà jarociƒskiej komendy. M czyêni, którzy narazili spó dzielni ogrodniczà na àcznà strat ponad 400 tysi cy z otych us yszeli zarzuty, za które grozi im do 5 lat wi zienia. Zawiadomienie o nieprawid owoêciach finansowych w jednej z jarociƒskich spó dzielni ogrodniczych wp yn o do tamtejszej prokuratury 9 grudnia 2011 r. Po wst pnym zbadaniu zawiadomienia policjanci zajmujàcy si zwalczaniem przest pstw gospodarczych ustalili, e straty, jakie ponios a spó dzielnia w zwiàzku z dzia alnoêcià dwóch kolejnych prezesów, si gajà kilkuset tysi cy z otych informujà stró e prawa. W lutym 2012 r. wszcz to w tej sprawie Êledztwo. Âledczy mieli sporo pracy do wykonania: przes uchania kilkunastu Êwiadków, powo anie bieg ych z zakresu ksi gowoêci i grafologii, kilkaset stron dokumentacji do sprawdzenia. Ponad roczna praca mia a swój fina w czerwcu zosta a zakoƒczona aktem oskar- enia. Oskar eni w tej sprawie m czyêni, 56-letni mieszkaniec powiatu krotoszyƒskiego i 67-latek z powiatu jarociƒskiego, zajmowali w spó dzielni stanowiska wiceprezesa i prezesów zarzàdu. Od stycznia 2006 roku do wrzeênia 2011 roku poprzez nierzetelne prowadzenie spraw rachunkowych, tworzàc fa szywe dokumenty i rachunki, spowodowali, e spó dzielnia ponios a straty w kwocie przekraczajàcej ponad 400 tysi cy z. Ponadto, jak ustalili policjanci, na kilku rachunkach podpisy zosta y podrobione przez jednego z oskar onych t umaczà mundurowi. Nieprawid owoêci finansowe zosta y ujawnione dzi ki przeprowadzonej w firmie obowiàzkowej lustracji. Oskar eni, gdy sprawowali funkcje kierownicze, takich czynnoêci nie przeprowadzali. 56-letni m czyzna us ysza dwa zarzuty, niedope nienia obowiàzków w wyniku czego narazi spó dzielni na ogromne straty finansowe oraz podrobienia podpisu. Oba przest pstwa zagro one sà karami wi zienia do 5 lat. 67-latkowi prokurator przedstawi zarzut niegospodarnoêci w zwiàzku z niedope nieniem obowiàzków dodajà funkcjonariusze. Obaj m czyêni przyznali si do pope nienia przest pstwa. Wobec 56-latka Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zastosowa a dozór policyjny ponadto zabezpieczono majàtek podejrzanych o àcznej wartoêci 229 tysi cy z otych. tecznie prowadzili resuscytacj. Szybka i sprawna akcja doprowadzi a do przywrócenia funkcji yciowych 47-letniego m czyzny. Posterunkowi Aleksander Nycz i Jaros aw Kaput w ramach sta u pe nià s u b w Oddziale Prewencji Komendy Sto- ecznej Policji. Aleksander swojà przygod z zawodem policjanta rozpoczà w oddziale prewencji w Rzeszowie, a Jaros aw w wydziale ruchu drogowego w Krakowie. Jak sami mówià, nie czujà si bohaterami. Zrobili to, bo ich obowiàzkiem jest ratowanie ludzkiego ycia. Pijany kierowca zabi kobiet Pijany kierowca potràci na chodniku kobiet z wózkiem. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolnoêci. Do wypadku dosz o 23 czerwca oko o godziny w odzi. Na telefon alarmowy ódzkiej policji wp yn a anonimowa informacja wskazujàca na to, e z ulicy Nowomiejskiej wyjecha czerwony mercedes, którego kierujàcy jest najprawdopodobniej pijany. Komunikat o tym podejrzeniu zosta przekazany pe niàcym s u b patrolom informujà stró e prawa.. Mundurowi krótko po zg oszeniu zlokalizowali mercedesa na ulicy Pomorskiej. Siedzàcy za kierownicà m czyzna zignorowa sygna y dawane przez funkcjonariuszy, nakazujàce mu natychmiastowe zatrzymanie do kontroli. Z impetem skr ci pod pràd w ulic Wschodnià, a nast pnie w lewo w ulic Rewolucji 1905 roku. Na uku straci panowanie nad pojazdem, uderzy w znak drogowy, a nast pnie w idàcà chodnikiem m odà kobiet pchajàcà wózek z ma ym dzieckiem. M czyzna nie udzieli potràconej 24-latce pomocy i b yskawicznie zniknà z miejsca zdarzenia. Zosta zatrzymany po policyjnym poêcigu w rejonie skrzy owania ulicy POW z ulicà Narutowicza. To równie tam ponownie uderzy w znak drogowy. Podejrzany zachowywa si w stosunku do funkcjonariuszy bardzo agresywnie, nie mia przy sobie dokumentów, odmawia podania danych personalnych, a tak e poddania si badaniu na zawartoêç alkoholu w organizmie. Policjanci podkreêlajà, e by bardzo pobudzony i dlatego te postanowili, e jego krew zostanie przeanalizowana równie pod kàtem Êrodków odurzajàcych. Pijany kierowca trafi do policyjnego aresztu. Niestety mimo udzielonej pomocy medycznej potràcona 24-latka zmar a podczas reanimacji w karetce pogotowia. Jej roczny syn trafi do szpitala. Jego yciu nie zagra a niebezpieczeƒstwo. Funkcjonariusze ustalili, e podejrzewany to 23-letni odzianin, który nie ma uprawnieƒ do kierowania pojazdami. By ju wczeêniej notowany za konflikty z prawem. Policjanci ustalajà Êwiadków, sprawdzajà ewentualne zapisy kamer monitoringów z trasy poêcigu, zabezpieczyli Êlady kryminalistyczne podczas ogl dzin miejsca wypadku i samego pojazdu. Oczekujemy na wyniki badaƒ krwi podsumowujà stró e prawa. 20 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek Amfetamin, kokain i marihuan oraz wagi elektroniczne i fifki odkryli w mieszkaniu na warszawskich Bielanach policjanci z wydzia u do walki z przest pczoêcià narkotykowà KSP. Po zwa eniu okaza o si e zabezpieczono àcznie prawie 20 kilogramów Êrodków odurzajàcych o czarnorynkowej warto- Êci prawie 1 miliona z otych. Do sprawy zatrzymano Norberta K. M czyzna by ju w przesz oêci notowany w zwiàzku z przest pczoêcià narkotykowà informujà funkcjonariusze. 34-latek us ysza ju zarzut posiadania znacznych iloêci narkotyków za co grozi do 10 lat wi zienia. Gdy policjanci dowiedzieli si, e pewien m ody m czyzna mieszkajàcy na warszawskich Bielanach mo e handlowaç narkotykami, postanowili to szybko sprawdziç. Ustalili, e Norbert K. prawdopodobnie ukrywa Êrodki odurzajàce w specjalnie do tego celu wynaj tym mieszkaniu. Oszust zdemaskowany Funkcjonariusze z wydzia u zajmujàcego si zwalczaniem przest pczoêci narkotykowej zorganizowali dzia ania, w wyniku których zatrzymali 34-latka i przeszukali zajmowany przez niego lokal. W czasie prowadzonych czynnoêci znaleêli tam 18,8 kilograma amfetaminy, ponad 320 gramów kokainy i ok. 400 gramów marihuany oraz 7 telefonów komórkowych i urzàdzenia do namierzania radiostacji i zag uszania fal radiowych relacjonujà mundurowi. àcznie zabezpieczono prawie 20 kilogramów Êrodków odurzajàcych o wartoêci czarnorynkowej prawie 1 miliona z otych. M czyzna zosta zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Sp dzi tam trzy miesiàce. 34-latek us ysza zarzut posiadania znacznej iloêci Êrodków odurzajàcych. Za ten czyn grozi do 10 lat wi zienia. Funkcjonariusze prowadzàcy czynnoêci nie wykluczajà dalszych zatrzymaƒ w tej sprawie. Kilka dni trwa y poszukiwania 60-letniego oszusta. M czyzna trafi w r ce sopockich kryminalnych mi dzy innymi dzi ki informacji urz dniczki, która by a Êwiadkiem jego rozmowy z potencjalnà ofiarà. M czyzna zosta zatrzymany przez policjantów, kiedy próbowa sfinalizowaç transakcj. W ostatnim tygodniu policjanci przyjmowali zg oszenia o oszustwach na tzw. celnika. Ze wst pnych ustaleƒ Êledczych wynika o, e sprawca informowa swoje ofiary o tym, e ma do sprzeda y laptopy, sprz t RTV, notebooki po okazyjnej cenie pochodzàce z odzysku przez s u by celne. Mówi, e po sprz t muszà podjechaç do Urz du Miasta w Sopocie poniewa, jak t umaczy sprawca, tam mieêci si siedziba Urz du Celnego t umaczà policjanci. Kiedy oszust otrzymywa od pokrzywdzonych pieniàdze, odchodzi pod pozorem za atwienia formalnoêci i przyniesienia sprz tu. Jednak z towarem nigdy nie wraca. Policjanci ustalili rysopis oszusta i razem z informacjà o tym przest pczym procederze przekazali mediom. Równolegle analizowali otrzymane zg oszenia i typowali sprawców. Na efekty nie trzeba by o d ugo czekaç. W miniony wtorek z policjantami skontaktowa a si urz dniczka z sopockiego magistratu, która przez przypadek us ysza a rozmow dwóch m czyzn, z których jeden nie tylko pasowa do podanego przez policjantów rysopisu, ale i oferowa drugiemu zakup sprz tu pochodzàcego z magazynów S u by Celnej. Obaj panowie umówili si na transakcj o godz rano w Êrod, pod sopockim ratuszem. Kobieta szybko skojarzy a fakty i zadzwoni a na policj. Mundurowi nast pnego dnia równie pojechali na spotkanie z oszustem. 60-latek nie kry zdziwienia. Zosta zatrzymany na goràcym uczynku w momencie, gdy usi owa oszukaç swojà ofiar i sfinalizowaç transakcj. W tym samym czasie inni policjanci ustalili, e oszust wynajmowa mieszkanie w Sopocie. W wynajmowanym mieszkaniu stró e prawa podczas przeszukania znaleêli i zabezpieczyli tytoƒ oraz papierosy bez akcyzy. 60-letni m czyzna bez sta ego miejsca zameldowania us ysza cztery zarzuty dotyczàce oszustwa. Policjanci i prokurator zwrócili si z wnioskiem do sàdu o jego aresztowanie. Starszy pan w wi zieniu mo e sp dziç nawet 8 lat. Oprac. kg

6 6. ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA 2013 AKTUALNOÂCI Program lekowy w 38 oêrodkach Dzisiaj ponad 300 mln osób na Êwiecie choruje na astm, a wed ug szacunków w ciàgu najbli szych 20 lat liczba chorych zwi kszy si o dalsze 100 mln osób. Oko o 5 proc. tej liczby to chorzy na ci kà alergicznà postaç astmy. U co piàtego pacjenta z tej grupy, pomimo zastosowania rekomendowanych w leczeniu tej postaci choroby leków (w tym doustnych steroidów) nie uzyskuje si zadowalajàcej kontroli objawów. Tacy pacjenci codziennie do- Êwiadczajà objawów astmy, pojawiajà si u nich cz ste, nieprzewidywalne zaostrzenia choroby oraz objawy nocne. Chorzy ci majà znacznie obni onà aktywnoêç fizycznà, a tak e yciowà, co àczy si z niezdolnoêcià do pracy, ponadto choroba utrudnia im wykonywania codziennych, prostych czynnoêci, jak na przyk ad wyjêcie do sklepu, czy wej- Êcie po schodach bez odpoczynku. W Polsce liczb chorych na ci kà, niedostatecznie kontrolowanà postaç astmy szacuje si na oko o 1600 osób, a liczba ta stale si zwi ksza. Przyczynami choroby sà czynniki genetyczne, a tak e êle leczone lub w ogóle nieleczone infekcje lub ci kie przezi bienia. Czynnikiem sprzyjajàcym rozwojowi astmy ci kiej alergicznej jest palenie papierosów zarówno aktywne jak i bierne. JeÊli choroba nie jest dobrze kontrolowana mogà wystàpiç zaostrzenia pomimo zastosowania optymalnego leczenia. Dlatego ka dy chory powinien znaleêç si pod specjalistycznà opiekà na wysokim poziomie w wyspecjalizowanym oêrodku i sta à kontrolà lekarza. Koszty leczenia chorych cierpiàcych na astm ci kà sà bardzo wysokie i stanowià ponad 50 proc. wszystkich kosztów przeznaczonych na opiek chorych na astm. W Europie Êredni koszt leczenia astmy ci kiej jest 13-krotnie wy szy ni koszt leczenia astmy o zwyk ym przebiegu. W 2012 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadzi o program lekowy dla chorych na ci kà astm alergicznà, który zdecydowanie poprawia stan zdrowia, jakoêç ycia, a w konsekwencji umo liwia im powrót do normalnego ycia. Z programu skorzystaç mogà pacjenci powy ej 12. roku ycia z ci kà, niekontrolowanà alergicznà astmà oskrzelowà, z alergià na alergeny ca oroczne potwierdzonà punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE. Sà to równie pacjenci, którzy pomimo stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów w po àczeniu z LABA, wymagajà cz stego stosowania doustnych glikokortykosteroidów z powodu braku kontroli objawów astmy. Ponadto pacjenci muszà spe niaç co najmniej trzy z poni szych kryteriów:objawy niekontrolowanej astmy, trzy lub wi cej epizodów zaostrzeƒ w roku wymagajàcych stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwi kszania ich dawki u osób, które stosujà je przewlekle, hospitalizacja w ciàgu ostatnich 12 miesi cy z powodu zaostrzenia astmy, incydent ataku astmy zagra ajàcy yciu w przesz oêci, utrzymujàca si obturacja dróg oddechowych, pogorszenie jakoêci ycia z powodu astmy. Program lekowy zosta uruchomiony w 38 oêrodkach w Polsce, we wszystkich województwach. Lek jest podawany ambulatoryjnie lub w ramach hospitalizacji w oddzia ach alergologicznych lub pulmonologicznych, tylko przez lekarza specjalist z zakresu alergologii lub pulmonologii. Cz stochowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - oddzia chorób p uc, tel , Katowice - SP CSK ÂUM - oddzia pneumonologii, ul. Medyków 14, tel ; SPSK nr 5 ÂUM - oddzia alergologii i immunologii klinicznej, ul. Ceglana 35, tel Zabrze - SPSK nr 3 ÂUM - oddzia pulmonologiczny, ul. Kozio ka 1, tel oprac. mag Agresja niebezpieczna Bardzo martwi si o zachowanie mojego syna, który wykazuje ogromnà agresywnoêç. Takà samà mia jego ojciec, który opu- Êci nas, gdy syn mia zaledwie dwa latka. Teraz ma 20 gdy si denerwuje niszczy wszystko, co ma pod r kà. Niewa ne, czy jest to drogi telefon, którym potrafi rzuciç o Êcian, czy moje okulary. KiedyÊ uderzy nawet swojà kole ank. Póêniej oczywiêcie przeprasza za swoje zachowanie, bardzo go a uje, ale ja wiem, e podobna sytuacja si powtórzy. Swoim zachowaniem prezentuje dwa oblicza dobrego studenta i cz owieka, który nie panuje nad swoimi emocjami i agresywnym zachowaniem. Czy powinnam namówiç syna na wizyt u psychiatry? Na pytania Czytelników odpowiada S awomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Be chatowa: Z tak krótkiego opisu trudno wywnioskowaç, czy Pani syn mo e cierpieç na zaburzenia osobowoêci, czy te agresywne zachowanie w jego przypadku wynika z uszkodzeƒ w uk adzie nerwowym. By to stwierdziç, nale y skonsultowaç si ze specjalistà - psychiatrà lub psychologiem, którzy b dà tak e w stanie wykluczyç tzw. zaburzenia organiczne, wynikajàce z zaburzeƒ struktury narzàdów odpowiedzialnych za ycie psychiczne, w tym mózgu. Cz owiek doros y, który w chwilach rozwiàzywania problemów si ga do przemocy, mo e mieç po prostu z y charakter. Ale faktem jest, e przyczyny takie w aênie zachowania mogà tkwiç w jego trudnym dzieciƒstwie, byç skutkiem choroby, odniesionego urazu, a tak e mi dzy innymi uzale nieƒ czy choroby psychicznej. Agresorzy sami cz sto pochodzà z rodziny, w której przemoc wyst powa a niekoniecznie musieli byç jej ofiarami, ale na przyk ad Êwiadkami, gdy przemoc by a obecna mi dzy rodzicami. Osoba, która dopuszcza si przemocy, u ywa si y wobec innych ludzi, a kierujà nim ró ne intencje: ch ç wyrzàdzenia krzywdy, spowodowanie zmiany w zachowaniu danej osoby, czy te doprowadzenie do zrealizowania osobistych celów. Agresja i stosowanie przemocy wynikajà z potrzeby roz adowania napi cia, sà skutkiem pojawienia si silnych emocji, które powodujà utrat kontroli nad zachowaniem. Cz sto jest tak, e napotykajàc na swojej drodze problemy, z którymi dana osoba nie mo e sobie poradziç, budzi w niej poczucie utraty kontroli nad w asnym yciem i sprowadza si do utraty kontroli tak e nad w asnym zachowaniem. W pewien sposób prowadzi to do wy ywania si na bliskich za niepowodzenia b dàce jego udzia em. Takà osob charakteryzuje mierna zdolnoêç zwalczania frustracji, niska samoocena i niski poziom kontroli impulsów. Ka da próba komunikowania si z takà osobà, próba wyjaênienia jej swoich racji, nierzadko przynosi efekt w postaci z oêci, frustracji oraz impulsywnej reakcji z r koczynami w àcznie. Warto si zastanowiç i zaobserwowaç, czy agresywna w swoim zachowaniu osoba nie ma sk onnoêci do uzale nieƒ od substancji psychoaktywnych, wêród których najpowszechniejszy jest alkohol. Wp yw na zachowanie mo e te mieç wiele chorób, skutkujàcych zmianami stanu psychicznego danej osoby - mogà one dawaç odleg e nast pstwa w postaci zaburzeƒ procesów poznawczych. Nale à do nich choroby somatyczne, jak na przyk ad zaburzenia endokrynologiczne, choroby uk adu krà enia, a tak e choroby organiczne tkanki mózgowej, guzy, urazy mózgu. Agresja mo e przejawiaç si równie podczas depresji z pobudzeniem. ts Rok spokojnego rodzicielstwa Zupe na nowoêç - 26 tygodniowy urlop rodzicielski oraz wyd u ony do 6 tygodni tzw. dodatkowy urlop macierzyƒski to dwie najwa niejsze zmiany w zasi kach macierzyƒskich od 17 czerwca. Dzi ki nim rodzice b dà mogli pozostaç w domu z dzieckiem przez rok od jego narodzin lub przysposobienia. Na poczàtek wa na informacja dla wszystkich mam, które aktualnie pobierajà zasi ek macierzyƒski. Otó aby skorzystaç z zupe nie nowego rozwiàzania, jakim jest urlop rodzicielski, nale y najpierw w pe ni wykorzystaç dodatkowy urlop macierzyƒski, który od 17 czerwca zostaje wyd u ony z 4 do 6 tygodni. Pracownik ojciec dziecka ma prawo do korzystania z urlopu dodatkowego i zasi ku macierzyƒskiego, w przypadku gdy z uprawnieƒ tych nie korzysta pracownica matka dziecka. Rodzice mogà dzieliç si uprawnieniami w ramach podanego wy ej wymiaru urlopu i zasi ku. Nowe przepisy obejmujà: osoby, którym dziecko urodzi si (lub przyjmà dziecko na wychowanie) po 16 czerwca.; osoby korzystajàce w dniu 17 czerwca z zasi ku macierzyƒskiego za tzw. podstawowy okres. W przypadku pracownic (pracowników), którym okres zasi ku macierzyƒskiego koƒczy si do 30 czerwca wyp ata zasi ku macierzyƒskiego za okres urlopu dodatkowego (w nowym wymiarze) nastàpi po z o eniu przez nich pisemnego wniosku o urlop dodatkowy w terminie nie krótszym ni 7 dni przed rozpocz ciem korzystania z tego urlopu, a w przypadku osób nieb dàce pracownikami na ich pisemny wniosek o wyp at zasi ku z o ony przed rozpocz ciem korzystania z zasi ku za ten okres, nast pnie osoby te mogà wystàpiç o wyp at zasi ku macierzyƒskiego za okres urlopu rodzicielskiego; osoby korzystajàce w dniu 17 czerwca z zasi ku macierzyƒskiego za okres dodatkowego urlopu. Osoby te majà prawo do uzupe niajàcej cz Êci zasi ku macierzyƒskiego za okres tego urlopu w wymiarze ró nicy mi dzy nowym a dotychczasowym wymiarem oraz do zasi ku macierzyƒskiego za okres urlopu rodzicielskiego. Pisemny wniosek o udzielenie uzupe niajàcej cz Êci urlopu dodatkowego powinien byç z o ony przez pracownice nie póêniej ni do dnia zakoƒczenia urlopu dodatkowego w dotychczasowym wymiarze, a osoby nieb dàce pracownikami pisemny wniosek o wyp at zasi ku powinny z o yç przed rozpocz ciem korzystania z zasi ku za ten okres. Od 17 czerwca wymiar dodatkowego urlopu macierzyƒskiego z tytu u urodzenia dziecka zosta wyd u ony o 2 tygodnie. Po wejêciu w ycie ustawy dodatkowy urlop macierzyƒski i zasi ek macierzyƒski za jego okres b dà przys ugiwa y w wymiarze: do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie ( àczny okres urlopu macierzyƒskiego wraz z maksymalnym dodatkowym urlopem macierzyƒskim wynosi po 16 czerwca 26 tygodni). Urlop rodzicielski i zasi ek macierzyƒski b dzie przys ugiwa bezpo- Êrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyƒskiego w pe nym wymiarze. Urlop rodzicielski i zasi ek macierzyƒski za jego okres ma przys ugiwaç w wymiarze 26 tygodni, niezale nie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyj tych na wychowanie (w wieku odpowiednio do 7 lub do 10 roku ycia). Z urlopu mogà korzystaç jednoczeênie oboje rodzice dziecka, àczny wymiar urlopu obojga rodziców nie mo e przekraczaç maksymalnego wymiaru, tj. 26 tygodni (czyli, jeêli np. oboje rodzice decydujà si w tym samym czasie przebywaç na urlopie rodzicielskim, jego wymiar dla ka dego z rodziców wynosi 13 tygodni). Zasi ek macierzyƒski za okres urlopu macierzyƒskiego i dodatkowego urlopu macierzyƒskiego przys uguje w wysokoêci 100% podstawy wymiaru, a za okres urlopu rodzicielskiego - w wysokoêci 60% podstawy wymiaru. Ustawa na nowo reguluje kwesti korzystania z urlopu macierzyƒskiego przed przewidywanà datà porodu. Od 17 czerwca pracownica mo e skorzystaç z urlopu macierzyƒskiego za okres maksymalnie 6 tygodni przed przewidywanà datà porodu. èród o: ZUS

7 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA BIURA OG OSZENIA ABONAMENTOWE MATERIA Y BUDOWLANE SZKOLENIA PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, dializoterapia, inne. OÂWIATA , LECZNICE DLA ZWIERZÑT FINANSE MEDYCYNA KOMISY - LOMBARDY DIETETYKA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO KARNISZE OKNA DRZWI OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. WYPRZEDA ODÂNIE AREK Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) US UGI REMONTOWE JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Be chatowa REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/ ODZIE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel MOTORYZACJA

8 8. ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA 2013 OG OSZENIA MOTORYZACJA BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE AKUMULATORY T UMIKI TRANSPORT NIERUCHOMOÂCI KUPI MIESZKANIE M-2 lub kawalerk w III Alei zdecydowanie kupi, mo e byç do remontu. Tel SPRZEDAM MIESZKANIE Sprzedam mieszkanie w asnoêciowe M3, 46 m 2 plus przedpokój, nowe okna, du y balkon. Ul. Obr. Westerplatte. Tel Sprzedam M-2, 31 m 2 pokój, kuchnia, azienka, balkon. Wysoki parter, ul. Westerplatte. Tel Sprzedam M-3, 38 m 2 usytuowane na 8 pi trze w wie owcu. Mieszkanie mieêci si w samym centrum Cz stochowy. Tel , Sprzedam niedrogo mieszkanie w Blachowni 46 m 2, pierwsze pi tro, Êrodkowe. Stan bardzo dobry. Tel Sprzedam M-3 47,5 m 2, I pi tro, blok 4-pi trowy, nowe okna drewno, panele. Dzielnica Pó noc. Bez poêredników. Tel Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w centrum, blisko uczelni. Tel , Mieszkanie w bloku, po remoncie, 37,7 m 2, dwa pokoje z kuchnià. Bez poêredników. Cena 120 tys. z.tel M-3 2 pokoje + kuchnia (w zabudowie), azienka (glazura, ogrzewanie gazowe (nowy junkers). Okolice Galerii Jurajskiej. 105 tys. z. Tel wieczorem Sprzedam M-4 ul. Micha owskiego, 4 pi tro z windà. Blok ocieplony, du a loggia, okna PCV, opomiarowane wodomierze, aneks kuchenny w holu, wn ka na szafy, blisko markety. Cena 90 tys. z. Tel Sprzedam M-4 Wrzosowiak, ul. Brzozowa, pow. 59 m 2, parter, blok z 1998 r. Du e, w kwadracie, kuchnia, osobne WC i azienka. Du y balkon, okna PCV. Tel Sprzedam mieszkanie M-2 36 m 2, II pi tro. Pokój, kuchnia, azienka, balkon i piwnica. Ul. LeÊmiana, przy al. Pokoju. Tel Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m 2 (dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry. Cena ok. 90 tys. z. Tel M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. Tel Sprzedam mieszkanie, 8 pi tro, wie owiec, pow. 37 m 2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta. Tel po godz. 18 Sprzedam M-2 31,5 m 2 al. Niepodleg oêci, II p, wie owiec. bez poêredników. Cena 85 tys. z. Tel Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul. Czartoryskiego, pow m 2, 6 p., wie owiec, zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod oga pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys. Tel KUPI GARA Kupi gara murowany w okolicy ul. Tetmajera. Tel POSZUKUJ Poszukuj pokoju w zamian za pomoc na terenie Cz stochowy. Tel SPRZEDAM DOM Sprzedam lub wynajm dom 120 m 2, z gara em, wysoki parter, wszystkie media, do wprowadzenia, dzia ka 1200 m 2. Lisiniec. Tel Sprzedam dom 60 m m 2, podpiwniczony, parterowy + plac 180 m 2, dwurodzinny. Âcis e centrum Cz stochowy. Tel , Dom, rok budowy 2013, drewniany, idealnie docieplony, pow. ca kowita 197 m 2, du y gara, do wykoƒczenia. Cena z. Tel Dom nowy 303 m 2 pow. zabudowy, ok. 170 m 2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m 2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel Dom ok. 100 m 2 na wsi, okolice Koniecpola, z gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe, dzia ka 7000 m 2. 2 w asne uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam PILNIE! dzia k pracowniczà 300 m 2, z domkiem, stan idealny. Dzia ki WODNIK, ul. Mirowska. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1000 m 2, 10 km od Cz stochowy. Dzia ka uzbrojona. Cena do negocjacji. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà. Tel AUTOKLIMATYZACJA ABATEX AUTOKLIMATYZACJA ch odnictwo transportowe ch odnice sprzeda, naprawa klimatyzacja pomieszczeƒ ul. Jesienna 116, Cz-wa tel./fax kom BLACHARSTWO BIURO OG OSZE YCIA Al. NMP 51, Cz stochowa ZUS Oddzia w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45 Tel.: (34) ; Fax.: (34) Godziny urz dowania pon ; wt. pt Godziny przyj ç klientów pon ; wt. pt Powiatowy Urzàd Pracy w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel ; Fax Godziny Pracy PUP Cz stochowa i Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Godziny otwarcia urz du: 7:00 15:00 Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 14:00 KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE

9 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA Blachownia Trzepizury dzia ka budowlana 2400 m 2 (pràd, si a, domek na narz dzia) PILNIE SPRZEDAM! Kontakt tel po godz Dzia ka budowlana 1000 m 2. Atrakcyjna lokalizacja i cena, ul. Azaliowa. Tel Dzia ka budowlana 858 m 2 przy ul. Przybyszewskiego. Pe ne media. Tel Sprzedam dzia ki budowlane dowolnej wielkoêci. 15 z /m 2. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1070 m 2 w spokojnym miejscu w Kiedrzynie, dojazd od ul. Sejmowej przez ul. Kuronia. Woda i pràd w ulicy, gaz w budowie. Cena do uzgodnienia. Bez poêredników. Tel Sprzedam dzia k budowlanà m 2, przy u. Przestrzennej 31 w Cz-wie (gaz, woda, si a). Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà zagospodarowanà. Tel Sprzedam dzia k ogrodniczà nr 469 przy ul. Rolniczej w Cz stochowie. WiadomoÊç tel w godz wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe na dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm stanowisko handlowe w Nowym G uchowie pod odzià. I, II lub III alei. Tel WYNAJM Wynajm pokój z kuchnià i azienkà z oddzielnym wejêciem w budynku jednorodzinnym. Tel Wynajm pokój z kuchnià w starym budownictwie. Woda, Êwiat o, WC murowane na zewnàtrz. Tel (wieczorem) Wynajm na sklep, biuro, kancelari pomieszczenie 22 m 2 ko o sàdu ul. Dàbrowskiego, ogrzewanie pod ogowe, po remoncie. Tel Wynajm lub sprzedam obiekt magazynowobiurowy o pow. 500 m2 w dzielnicy Grabówka, 100 m od ul.rocha. Tel Wynajm lokal przy ul. Mireckiego o pow ok. 41 m 2 po zak adzie fryzjerskim. Tel Wynajm lokal handlowo-us ugowy 40 m 2. Bdb lokalizacja w Biznes Centrum z /m-c. Tel Wydzier awi reklam dwustronnà o wys. 7 m, ul. Êw. Rocha, kierunek K obuck. TANIO! Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) ZAMIENI Zamieni M-3, III Aleja NMP, du y balkon, 6 m zabudowany, parkiety, kafle, 2 szafy zabudowane, piwnica na mniejsze z balkonem, w Centrum (mo liwa sprzeda ). Tel INNE Pami ç Koncentracja uwagi MyÊlenie logiczne i twórcze Szybkie czytanie. Tel MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Skoda Octavia, 2010 r., I w aêciciel, silnik 1.6 TOUR, przebieg km, kupiony w salonie, fabryczna instalacja gazowa, kolor srebrny metalik, radio, klimatyzacja, elektryczne szyby, komplet opon zimowych. Cena z. Tel Ford Focus 1.6 TDCI 90 KM KLIMA. 2005, km, diesel, ABS, alarm, 2xairbag, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio CD, wspomaganie kierownicy, przyciemnione tylne szyby, kupiony w polskim salonie. Tel , Auto-Doniec s.c. Sprzedam Suzuki Wagon R+EXCELENT 1.3l, 2001, 120 tys. km, centralny zamek, 2 x airbag, alufelgi, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, wspomaganie kierownicy, radio ze zmieniarkà p yt CD, przyciemniane szyby. Stan bdb z lub zamieni na ma y osobowy. Tel BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Fiat SC 900 SX, 1998 r. z oty metalik, 149 tys. km, ko a lato - zima,, blokada skrzyni, ktualne op aty. Cena do uzgodnienia. Tel AUDI A r., 2.0 TDI, 170 KM, tiptronik, 7 biegów, kombi, bezwypadkowy. OKAZJA! Cena z. Tel Honda CIVIC5D, 2004 r., poj. 1.4 l, srebrny. Tel Ford ESCORT 1.8D kombi, 1993 r., airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Ford FIESTA 1999 r., czerwony. Tel Sprzedam Fiata Seicento Brush, 2001 r., 900 cm 3, I w aêciciel,, instal. gazowa, elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, radio, komplet kó zimowych. Bezwypadkowy. Cena do uzgodnienia Tel Ford ESCORT CABRIO, 1.8 XRI3, benzyna, Êliwa, stan pi kny,, 1996 r. Tel BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel CZ ÂCI I AKCESORIA Sprzedam cz Êci do Fiata Uno 1.4: b otnik prawy przedni (nowy), drzwi prawe przednie, maska silnika. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel J. ANGIELSKI lekcje dla firm (umowa), general i business English, konwersacje, przygotowanie do egzaminów LCCI, lektor szko y wy szej, 16 lat doêwiadczenia, dojazd. Tel MGR MATEMATYKI doêwiadczony nauczyciel dyplomowany, egazminator prac maturalnych przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji oraz przygotowuje studentów do egzaminów semestralnych ze wszystkich dzia ów matematyki wy szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca spotkaƒ do omówienia pod nr tel , SPRZEDAM ART. DZIECI CE Sprzedam dzieci cy wózek g boki w dobrym stanie. Cena 150 z. Tel Sprzedam noside ko firmy Chicco NOWE. Cena 80 z do negocjacji. WiadomoÊç: tel BUDOWNICTWO Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne na wymiar oraz drzwi wewn trzne o szerokoêci 2 cm felca na obecnà starà futryn. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne i wewn trzne firm polskich producentów jak:kmt, MAR-DOM, CAL, DRE. Tel Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel HOBBY Sprzedam monety Mennicy Polskiej: Dinozaury, Znaki Zodiaku, Cuda Âwiata, Jan Pawe II, Piastowie. Pe ne kolekcje, stan idealny. Cena 60 z /kpl. Tel KSIÑ KI Ksià ki ró ne fantastyka, cena 2 z /szt. Ikony na drewnie ceny do uzgodnienia. Tel Encyklopedia Staropolska Zygm. Glogera w twardej oprawie, nowa. Cena do uzgodnienia. Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel Sprzedam starà maszyn krawieckà ucznik w drewnianej obudowie. Cena 100 z. Tel Sprzedam przewracark do siana 4-gwiazdowà,,` do ciàgnika. Tel Sprzedam wózek wid owy GPW 2,5 tony udêwigu, ko a bliêniacze. Tel Sprzedam trak pionowy. Cena 8 tys. z. Tel Sprzedam piec 24 kw olejowy dwufunkcyjny HEF, palnik GIERSCH, stan bdb. Zborniki 2 x 1000 l. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Sprzedam sukni Êlubnà ecru z francuskiej koronki z Nabli, rozmiar 36, na niskà osob. Cena 500 z. Tel Sprzedam sukni Êlubnà. Cena 200 z. WiadomoÊç: tel Marynarka bràzowa ze sztruksu, nowa, rozm. 176 cm. Cena do uzgodnienia. Tel Garnitur luksus czarny, m ski, rozm. 50/176 nowy 150 z. Garnitur luksus czarny, m ski, rozm. 88/175 nowy 150 z. Spodnie luksus czarne, m skie, rozm. 90/176 nowe 25 z. Tel Ocieplacz narciarski na 12 lat 30 z. P aszcz m ski 40 z. Teczka skórzana 10 z. Tel Sprzedam futro kurtk tchórzofretki na t szà osob. Cena 2500 z do uzgodnienia. Tel RÓ NE Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule. Op acone. Tanio!. Tel Przyjm nieodp atnie s oiki, butelki szklane i plastikowe. Tel Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO! Tel wieczorem WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami magnetycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji. Tel Sprzedam obraz - Martwa natura z ba antem. E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie. W posiadaniu od 1975 r. Cena 900 z. Zdj cia i informacje: Tel Sprzedam szaf z nadstawkà ciemny mahoƒ mat. Stan bdb. Wys. ca kowita 2050 cm, szer. 90 cm, g bokoêç 54 cm. Cena 150 z. Tel Cz-wa. Lustro retro szlifowane, kryszta owe w szerokiej z otej ramie 150 x 80 cm, cena do uzgodnienia. Tel P yta ceramiczna INDESIT 300 z. Zmywarka BOSCH 600 z. Tel Sprzedam nowy, nieu ywany wózek inwalidzki Breezy TANIO! Tel po godz. 16 ó ko do masa u Syogra, ma o u ywane. Tanio! Tel Materac przeciwodle ynowy, nowy. Gratis przeêcierad o nieprzemakalne. Aparat s uchowy Siemensa zauszny. Ceny do uzgodnienia. Tel Sprzedam meble ró ne. Tel , Prostownik do adowania akumulatorów od 6 do 12 V 250 z. Pralka INDESIT nowa 650 z. Narty zjazdowe na licencji ATOMICA + wiàzania i kijki 650 z. Tel Kryszta y: wazonik, popielniczka i cukiernica 70 z. Deskorolka 30 z. Rakieta dzieci ca do tenisa ziemnego 20 z. Konewka 10 l 7 z. Rakieta do tenisa ziemnego Head JUnior 50 z. Walizka 30 z. Tel Maszynka r czna do krojenia chleba i w dlin 45 z. yrandol mosi ny 5-cio ramienny 500 z. Tel ZDROWIE Sprzedam wózek inwalidzki, ma o u ywany, stan bardzo dobry. Cena 100 z. Kontakt: US UGI Naprawa pomp wodnych (hydroforowych, samochodowych). Tel Us ugi blacharsko-dekarskie (dachy). Tel Wykonuj us ugi blacharsko-dekarskie: wszystkie pokrycia, monta i wyrób obróbek, kominy i podbitki. Tel Dachy termozgrzew, blacha, gont, rynny, obróbki, kominy. Tel Drobne remonty, naprawy domowe Z ota Ràczka. Tel Malowanie, gipsówki, monta paneli karton-gips. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Naprawa telewizorów ustawianie, monta anten. Dojazd do klienta. Tel FLASHGSM profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Cz-wa, WolnoÊci 18. Tel , Gipsowanie, malowanie, docieplanie poddaszy, kartongipsy. Tel , Sprzeda i monta drzwi, okien, bram gara owych. Tel Dachy termozgrzew, gont, blacha, rynny, kominy, panele. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli, renowacja schodów oraz roboty malarskie. Tel Us ugi kompleksowo naprawy, uszczelnianie, remonty. Tel Dekarstwo gont, termozgrzew, obróbki, podbitki, malowanie. Tel Blacharstwo dekarstwo. Drobne naprawy, uszczelnianie, remonty. Tel Czyszczenie KARCHEREM dywanów i tapicerki meblowej. Tel SUPER NOWOÂå! Fala uderzeniowa na cellulit. Tylko w kwietniu OKSYBRAZJA nowoczesna metoda z uszczania 59 z. Gabinet Kinesis, ul. 3 Maja 1. Tel , Us ugi remontowe. Hydraulika. Instalacje sanitarne. Kafelkowanie. Tel , Sprzàtanie, mycie okien. Tel Naprawa telewizorów nowego i starego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Gwarancja na wykonanà us ug. DOjazd do klienta. Tel Profesjonalne przed u anie paznokci i ich stylizacja. Âwiàteczne promocje! Wolne terminy. Zapraszam! Tel Us ugi blacharsko-dekarskie. Przebudowy i remonty. Tel Blacharstwo-dekarstwo. us ugi kompleksowe oraz drobne naprawy. Tel Gipsówki 10 z /m 2, malowanie 6 z /m 2, Êciany gips/karton 37 z /m 2, sufity gips/karton 28 z /m 2. Remonty kompleksowo. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tanio i dok adnie instalacje i naprawy wod.-kan., C.O. i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy Tel Pogotowie hydrauliczne dla Cz stochowy i okolic. tel Szycie przeróbki futer. Tel PRACA DAM PRAC Zatrudni osoby do szycia wózków na zak ad i cha upników z doêwiadczeniem. Tel Zatrudni gospodyni opiekunk na ca e 24 godz. z zamieszkaniem u mnie. Wiek do 65 lat za odpowiednim wynagrodzeniem. Tel SZUKAM PRACY Ma eƒstwo ok. 40 lat pilnie poszukuje pracy. Tel Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Szukam pracy w charakterze pedagoga olinofrenopedagoga. Posiadam jedenastoletnie doêwiadczenie w pracy z dzieçmi i m odzie à. Tel Kobieta po 50-ce, orzeczenie o niepe nosprawnoêci, szuka pracy stalej lub dorywczej (sprzàtanie biur, roznoszenie ulotek, cha upnictwo). Tel M czyzna, 47 lat, kierowca kat. A+B, uprawnienia na wózki wid owe, ks. sanepidu podejmie prac w Cz stochowie lub okolicy. Tel Kierowca kategorii ABCDE z wszelkimi uprawnieniami. Tel Dekarz poszukuje pracy. Tel , M ody, 30-letni m czyzna podejmie prac fizycznà lub robienie zakupów starszym osobom. Tel Ma eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie razem. Tylko powa ne oferty. Tel letni z drugà grupà podejmie prac fizycznà prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca cha upnicza. bez kontaktu z maszynami. Tel Podejm si opieki nad dzieckiem, mo e byç niemowl. Jestem obowiàzkowa, lubi zajmowaç si dzieçmi. Mam 50 lat i doêwiadczenie. Bez rejestracji. Tel Mam 50 lat. Poszukuj pracy cha upniczej (oprócz szycia). Posiadam stopieƒ niepe nosprawnoêci. Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za wykonywanie pracy. Bez rejestracji. Tel Poszukuj zatrudnienia na terenie Niemiec w charakterze pracownika fizycznego. Najch tniej w rolnictwie. Nr kontaktowy Szukam ma ego sprzàtania typu pracownik gospodarczy. Tel Szukam roznoszenia ulotek. Tel Poszukuj pracy budownictwo. Posiadam uprawnienia budowlane, nale do Izby In ynierów, a tak e us ugi, marketing, dyspozytor i inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z Marketingiem). Tel MATRYMONIALNE 80-latek, wdowiec, samotny zajmuje mieszkanie syna pozna samotnà kobiet by na staroêç nie byç samemu. Tel w godz Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn, pozna panià w wieku do 46 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kobieta, 53 lata, niezale na pozna Pana w podobnym wieku, prosz tylko o powa ne telefony. Tylko po 16-tej. Tel Poznam mi à Panià, towarzyszk ycia. Mam 81 lat, jestem samotny. Tel. (34) od do Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel Poznam pana od lat powy ej 170 cm bez na ogu alkoholowego kobieta lat 55, 154 cm, 59 kg, szatynka z pasemkami. Cel matrymonialny. Prosz o powa ne oferty. Tel po Poznam samotnego pana w wieku lat. Cel sta y zwiàzek. Tel Samotna wdowa pozna bezdzietnego, niezale nego finansowo wdowca lat. Mile widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta y zwiàzek. Tel po godz. 18. Poznam panià w wieku lat bez zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale nà finansowo, mieszkam sam. pragn sp dzaç mi o i weso o wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam pilnie na odpowiedzi. Tel Poznam panià w wieku lat stanu wolnego. Jestem w wieku 50 lat, niezale ny finansowo, w asne mieszkanie. Lubi rozrywk i dobre towarzystwo aby mile sp dzaç czas, Chcia bym dlatego poznaç osob o podobnych cechach charakteru. Tel Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40. Cel sta y zwiàzek. Chc kochaç i byç kochanym. Nie patrz na wyglàd, lecz na serce. Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego wzrostu (167 cm), ale co male to pi kne. Prosz pisaç, naprawd warto. ukasz D u eƒ, ul. Âwierczewskiego 3, Strzelce Opolskie Samotna wdowa pozna niezale nego finansowo 62-letniego wdowca celem sta ego zwiàzku. Mile widziany pan zmotoryzowany. Kontakt tel po godz. 18. M czyzna, 29 lat szuka kobiety w wieku lat w celu utworzenia szcz Êliwego zwiàzku. Tel ZWIERZ TA Oddam w dobre r ce 3-letniego owczarka Êrodkowoazjatyckiego. Du y i drogi pies. Tel Oddam pieski 2 suczki 7-tygodniowe. Tel

10 10. ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z Audi A INST. GAZOWA, Z NIEMIEC, 2002, km, 125 KM benzyna + LPG, granatowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, ezwypadkowy, z BMW X1 2.0D X-DRIVE- NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c, zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., cz. parkow., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Ford Focus C-Max 1.6-TDCI- ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, I w aêc., serwis. w ASO, bezwypadkowy, z MITSUBISHI SPACE STAR V MODEL ROKU 2003, 2002, km, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, bezwypadkowy, z RENAULT SCENIC 1.9 DCI- IDEA Z NIEMIEC, 2002, km, 102 KM diesel, szary-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna,pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, z AUDI A TDI, FULL OPCJA - SUPER STAN, kombi, 1999, km, 110 KM diesel, automat, grafitowy-metallic, alufelgi, ksenony, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, z FIAT MULTIPLA 1.9-JTD-- ÂLICZNY Z NIEMIEC, Van / Minibus, 2004, km,115 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, z HONDA CIVIC V JEDEN W AÂCICIEL, 2006, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna z Opel Astra III 1.9 CDTI kombi 100%BEZWYPADKOWA, 2007, km, diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z SEAT ALHAMBRA 2.0-TDI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., podgrz. przednia szyba, bezwypadkowy, z TOYOTA COROLLA 2.0 D4D BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2002, km, diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, bezwypadkowy, z FORD FOCUS 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z MAZDA CITD IDEA Z NIEMIEC, 2008, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany, w ASO, z RENAULT CLIO V- Z SALONU Z POLSKI, 2001, km, 75 KM benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, z SKODA ROOMSTER 1.9TDI- PANORAMICZNY DACH, 2007, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9-TDI CARAVELLE - 9 OSÓB, 2006, km, 102 KM diesel, bia y, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, niezale ne ogrzewanie, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z z BURSTNER IXEO TIME IT MOONLIGHT EDITION Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z oty-metallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC PEUGEOT BOXER CAMPINGOWY 2.2 HDI-120KM 2008, km, 120 KM diesel, bia y, drzwi odsuwane, ABS, EBS, ASR, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z IVECO DAILY 35S13 AUTO-LAWETA, 2012, km 130 KM diesel, bia y, hak, ABS, EBS, ASR, pneumatyczne zawieszenie, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, CB radio, kabina sypialna, TV, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy

11 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA biegaczy uczestników 24- Godzinnej Biegowej Pielgrzymki Sztafetowej owicz-cz stochowa dotar o na Jasnà Gór. W biegu wzi li udzia funkcjonariusze wi zienni z owickiego Zak adu Karnego. Sztafeta wyruszy a w sobot, 22 czerwca o godz ze Starego Rynku w owiczu w ramach rozpoczynajàcych si w mieêcie Dni owicza. Trasa bie- Na Jasnà Gór przybiegli z owicza gu wynios a 217 km. Jednak suma pokonanych kilometrów to a 553 km, gdy w sztafecie uczestniczy- o dwóch biegaczy jednoczeênie, a pewne etapy biegli wszyscy. - Na co dzieƒ jesteêmy funkcjonariuszami Zak adu Karnego w owiczu, mniej lub wi cej biegamy, jeêdzimy na ró nego rodzaju zawody, i stwierdziliêmy, e zrobimy coê innego. Ka dy z nas bieg z w asnà intencjà. Celem pielgrzymki by a nasza integracja, kszta towanie pozytywnego wizerunku s u by wi ziennej wêród spo eczeƒstwa oraz promocja miasta owicza i aktywnego stylu ycia mówi Ernest Polit. Wspania e doêwiadczenie, wspania e prze ycie fizyczne, ale i duchowe podkreêla Zdzis aw KryÊciak, pilot pielgrzymki Biegli- Êmy o ka dej porze dnia i nocy. Po drodze z apa a nas bardzo intensywna burza. Funkcjonariusz s u- y w ka dych warunkach, wi c tutaj nie stanowi o to k opotu. Ale burza jest zbyt du ym zagro eniem na otwartych przestrzeniach, wêród pól, wêród których biegli- Êmy, wi c musieliêmy zrobiç ok. 20-minutowà przerw, a ta nawa nica przejdzie. W niedziel, ok. godz sztafeta przybieg a do jasnogórskiego sanktuarium. O godz biegacze uczestniczyli we mszy Êw. w Kaplicy Cudownego Obrazu. mag

12 12. AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, CZERWCA 2013 INFORMATOR KULTURALNY Muzeum Cz stochowskie OÂRODEK KULTURY FILMOWEJ KINO STUDYJNE ILUZJA Aleja NMP 64, Cz stochowa tel. 34 / , fax 34 / Teatr im. Adama Mickiewicza od paêdziernika do maja zaprasza: REPERTUAR Cz stochowa, ul. Kiliƒskiego 15, we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do 15.30, w Êrody od do 17.30, sekretariat: tel. (34) , fax (34) , w soboty i niedziele od do 17.00, w poniedzia ki muzeum nieczynne Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : W CIENIU Czechy/Polska/S owacja 2012 PROSTE SPRAWY Rosja 2007 poniedzia ek: , wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a al. WolnoÊci Êroda Pierwszy raz 18:00 poniedzia ki, Êrody i piàtki: , wtorki i czwartki: , ostatnie soboty miesiàca: Scena na scenie, Êroda studencka , w niedziel obiekt nieczynny REPERTUAR Cinema City WolnoÊç r. PREMIERY BIE ÑCY REPERTUAR W ciemnoêç. Star Trek 3D 15:20 Bling Ring 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21: lat po Ziemi 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 Cz owiek ze stali 2D 14:00, 21:30 Dziewczyna z szafy 19:30, 21:45 Cz owiek ze stali 3D 11:00, 17:00, 20:00 Iron Man 3 3D dubbing 12:40, 18:00, Tajemnica Zielonego Królestwa 3D 11:15 Sta yêci 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Kac Vegas III 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 2D 13:00 Noc oczyszczenia 19:30 Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 3D 11:00, 15:00 Thor ratuje przyjació 12:45, 15:00, 17:15 Szybcy i wêciekli 6 17:00 Wielki Gatsby 20:40 FILMY FAMILIJNE: Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. Iron Man 3D dubbing 10:15 PREMIERY Cz owiek ze stali 2D 15:00, 18:00, 21:00 Cz owiek ze stali 3D 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 Idealne matki 12:45, 17:00, 19:15 Sta yêci 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30 Thor ratuje przyjació 11:50, 14:10, 16:20 NADAL W REPERTUARZE 1000 lat po Ziemi 13:00, 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 Kac Vegas III 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 Noc oczyszczenia 18:30C, 21:30D Szybcy i wêciekli 6 20:30D, 21:30E Trans 20:45C, 21:30E Tajemnica Zielonego Królestwa 3D 12:40 Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 2D 10:00, 14:00 Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 3D 12:00, 16:00 Tylko Bóg wybacza 18:15 FILMY FAMILIJNE: Krudowie 10:30 Tajemnica Zielonego Królestwa 2D 10:00B, 10:30 A oprócz B tylko C oprócz D oprócz E tylko Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. PREMIERY Cz owiek ze stali 2D 15:00, 18:00, 21:00 Szybcy i wêciekli 6 20:30D, 21:30E Trans 20:45C, 21:30E Cz owiek ze stali 3D 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 Tylko Bóg wybacza 18:15 Idealne matki 12:45, 17:00, 19:15 Krudowie 10:30 FILMY FAMILIJNE: Sta yêci 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30 Tajemnica Zielonego Królestwa 2D 10:00B, 10:30 Thor ratuje przyjació 11:50, 14:10, 16:20 Tajemnica Zielonego Królestwa 3D 12:40 NADAL W REPERTUARZE 1000 lat po Ziemi 13:00, 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 Iron Man 3D dubbing 10:15 Kac Vegas III 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 Noc oczyszczenia 18:30C, 21:30D Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 2D 10:00, 14:00 Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 3D 12:00, 16:00 A oprócz B tylko C oprócz D oprócz E tylko Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu ,

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie,

999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie, R E K L A M A Powstaje kana sanitarny Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska umorzy Cz stochowie cz Êç po yczki blisko 760 tys. z zaciàgni tej na dofinansowane programu ograniczenia niskiej emisji dla osiedla

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Cz stochowska huta og osi upad oêç?

Cz stochowska huta og osi upad oêç? R E K L A M A Cz stochowska huta og osi upad oêç? Czarne chmury zawis y nad ISD Hutà Cz stochowa. Zarzàd zak adu twierdzi, e niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna wymusza restrukturyzacj zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Szpital w Blachowni przestał przyjmować pacjentów

Szpital w Blachowni przestał przyjmować pacjentów REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU Nr 139 (192) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 LISTOPADA 2013 Cena 1,00 zł (w tym 8% VAT) KONSULTACJE ŻYCIA Zadzwoń! Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

Litwa ocala a, jednak ucierpia a

Litwa ocala a, jednak ucierpia a WTOREK 16 STYCZNIA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 10 (15560 ) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Skutki wichury odczuwalne w ca ej Europie Litwa ocala

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Str. 5 Nowe oblicze centrum miasta ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 GRUDNIA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Str. 5 Nowe oblicze centrum miasta ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 GRUDNIA 2013 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU Nr 148 (201) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 GRUDNIA 2013 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5 Nowe oblicze centrum miasta

Bardziej szczegółowo