W2000 roku Rada Miejska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W2000 roku Rada Miejska"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy przedstawiæ mieszkañcom miasta i gminy dane dotycz¹ce minionego roku 2000, jak równie zaplanowane dzia- ³ania na rok W pierwszej czêœci zamieszczone zosta³y informacje o gospodarce finansowej w roku Na uwagê zas³uguje fakt, e udzia³ inwestycji w wydatkach gminy osi¹gn¹³ 27%. Mo liwe to by³o m.in. poprzez zaci¹gniêcie kredytu komercyjnego i pozyskanie znacznych dotacji na realizowane w gminie inwestycje. Przyspieszenie realizacji niektórych zadañ wydaje siê s³uszne, zwa ywszy na poziom inflacji i wysokoœæ wskaÿnika wzrostu cen towarów i us³ug. Uzupe³nieniem informacji finansowej jest zestawienie realizowanych zadañ inwestycyjnych. Wykaz ten obejmuje tylko inwestycje najwiêksze, chocia w gminie realizowanych jest wiele innych zadañ. Nieod³¹cznym uzupe³nieniem s¹ równie zadania zrealizowane przez jednostki pomocnicze gminy tj. so³ectwa i komitety osiedlowe. Œrodki jakimi dysponuj¹ te jednostki, pozwalaj¹ na zrealizowanie tych zadañ, które zdaniem mieszkañców s¹ najpilniejsze. Decyduj¹ o tym corocznie mieszkañcy na zebraniach ogólnych. W dalszej czêœci informacji finansowej przedstawione zosta³y dochody i wydatki na rok S¹ one zgodne z uchwa³¹ bud etow¹ przyjêt¹ przez Radê Miejsk¹ na sesji w dniu 28 grudnia 2000 roku. W tabeli Op³aty i podatki lokalne podane zosta³y ich wysokoœci odpowiednio dla roku 2000 i Na sesji w grudniu przyjêta zosta³a równie uchwa³a ustalaj¹ca wysokoœæ op³at za wywóz nieczystoœci sta³ych w ramach robót zastêpczych. Op³aty te dotycz¹ wy³¹cznie tych nieruchomoœci, których w³aœciciele nie maj¹ zawartej umowy z firm¹ wywozow¹. W dalszej czêœci biuletynu opisane zosta³y przyjête przez gminê Czersk cd. str 3 ð Czersk w internecie (str. 4). Rytel. Jezioro Ostrowite. Koœció³. W2000 roku Rada Miejska pracowa³a zgodnie z przyjêtym planem. W tym czasie odby³o siê 8 sesji, na których podjêto 100 uchwa³ oraz zg³oszono 51 wniosków i interpelacji. Frekwencja na sesjach by³a bardzo wysoka, kszta³towa³a siê w granicach 95 %. Podjête przez Radê w 2000 roku uchwa³y g³ównie dotyczy³y: ü spraw finansowych, bud etu, podatków i op³at 32 ü planu zagospodarowania przestrzennego 12 ü po yczek, dotacji i kredytów 5 ü nadania nazw ulic i obiektów 4 ü oœwiaty 8 ü opieki spo³ecznej, s³u by zdrowia 7 ü kultury 2 ü nabywania i zbywania nieruchomoœci 4 ü rozpatrywania skarg i protestów 4 ü organizacyjne i inne 22 Zg³oszone przez radnych interpelacje i wnioski g³ównie dotyczy³y: naprawy i budowy nawierzchni dróg, ulic i chodników budowy wodoci¹gów i kanalizacji poprawy oœwietlenia ulicznego ustawienia pojemników i koszy na œmieci ustawienia tablic informacyjnych i znaków drogowych ograniczenia prêdkoœci usuniêcia drzew i obciêcia ga³êzi naprawy mostów Zgodnie ze swymi uprawnieniami Rada zajmowa³a siê nastêpuj¹cymi zagadnieniami: przyjê³a sprawozdanie z dzia³alnoœci finansowej gminy za 1999 rok i udzieli³a Zarz¹dowi absolutorium, zapoznawa³a siê z bie ¹c¹ informacj¹ o pracy Zarz¹du w okresie miêdzy sesjami, cd. str 4 ð

2 Uroczyste otwarcie hali sportowej 19 stycznia Panorama Czerska 1/2001

3 Mieszkañcy gminy Czersk cd. ze str 1 strategie rozwoju jak równie Wieloletni Plan Inwestycyjny w skrócie WPI. Celem tych opracowañ jest ukierunkowanie rozwoju naszej gminy w ró nych dziedzinach ycia. WPI okreœla równie plan finansowy zadañ jakie zamierzamy realizowaæ. Uchwa³a w sprawie przyjêcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego bêdzie przedmiotem obrad Rady na sesji w miesi¹cu lutym. Zarówno strategia jak i WPI s¹ konieczne dla pozyskania œrodków pomocowych. Kolejne tematy dotycz¹ce m.in. oœwiaty, pomocy spo³ecznej powinny przybli yæ czytelnikom t¹ problematykê. W zakresie pomocy spo³ecznej opisane zosta³y wszystkie realizowane przez nasz oœrodek formy pomocy. Szeroko opisano dzia³alnoœæ Oœrodka Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, który realizuje gminny program profilaktyki. Oferta oœrodka jest bardzo bogata, skierowana jest dla osób nadu ywaj¹cych alkoholu i rodzin alkoholików. Oœrodek wspó³pracuje ze szko³ami i stowarzyszeniami z terenu gminy. W biuletynie zamieszczona zosta³a równie informacja na temat pracy Urzêdu Miejskiego i jego wydzia³ów. Rok 2001 to rok obchodów 75-lecia nadania praw miejskich, st¹d wiele imprez zawartych w przedstawionym terminarzu zwi¹zanych jest z t¹ rocznic¹. Mam nadziejê, e przedstawione w biuletynie informacje, pozwol¹ mieszkañcom na obiektywn¹ ocenê pracy Rady Miejskiej, Zarz¹du jak i wszystkich podleg³ych gminie jednostek organizacyjnych. Biuletyn bêdzie wydawany cyklicznie przynajmniej 2 razy w roku. Pragniemy w nim zamieszczaæ informacje na temat prac nie tylko Urzêdu Miejskiego, ale równie stowarzyszeñ i innych organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminy. Na koniec chcia³bym yczyæ wszystkim mieszkañcom naszej gminy wszelkiej pomyœlnoœci w pierwszym roku nowego tysi¹clecia, niech ka dy kolejny dzieñ przynosi radoœæ, szczêœcie i poczucie bezpieczeñstwa. Burmistrz Marek Jankowski Otwarcie Hali Sportowej im. Romana Bruskiego Wdniu 19 stycznia br. zosta³a otwarta i oddana do u ytku hala sportowa im. Romana Bruskiego. Uroczystoœæ po³¹czon¹ z nadaniem sztandaru Gimnazjum im. Jana Paw³a II w rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ odprawion¹ przez Ksiêdza Biskupa Pelpliñskiego Jana Bernarda Szlagê. Po mszy nast¹pi³a czêœæ oficjalna w hali sportowej. Uczestniczy³o w niej wielu goœci, wœród których byli m.in. Marsza³ek Sejmu RP Maciej P³a yñski, Wiceprezes Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu Jan Koz³owski, Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Kazimierz Klawiter, Prezes WFOŒ i GW w Gdañsku Danuta Grodzicka Kozak, Prezes Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce Henryk Sitnik i wiele innych osób. Licznie stawili siê mieszkañcy Czerska, obecni byli tak e uczniowie Gimnazjum. Po przeciêciu wstêgi i poœwiêceniu hali przez ksiêdza Biskupa nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej patrona hali Romana Bruskiego. Zabieraj¹cy g³os goœcie gratulowali sukcesu i wyra ali swój podziw dla wspania³ego obiektu. Nastêpnie odby³a siê czêœæ sportowo artystyczna przygotowana przez uczniów. Wieczorem hala przesz³a chrzest bojowy jakim by³ koncert zespo³u DeMono, który przyci¹gn¹³ publicznoœæ licz¹c¹ 1600 osób. Wed³ug zgodnej opinii wykonawców, widzów i organizatorów koncert by³ bardzo udany i z pewnoœci¹ nie by³ ostatni¹ tego typu imprez¹ w nowej hali. Kolejne dwa dni 20 i 21 stycznia sta³y pod znakiem pi³ki rêcznej. W sobotê odby³ siê turniej oldbojów z udzia³em 6 zespo³ów. Zwyciê y³ zespó³ Borowiaka przed LZS Kêsowo i dru yn¹ Borowiak Przyjezdni. Zawodników przez ca³y dzieñ dopingowa³o ok. 500 kibiców. W niedzielê rozegrano dwa mecze pokazowy w wykonaniu reprezentacji Polski juniorów oraz towarzyski pomiêdzy dru yn¹ Borowiaka Czersk oraz Izobud OSiR Toha Chojnice. Minimalnie lepsz¹ okaza³a siê dru yna chojnicka wygrywaj¹c 21:19. I znów nie zawiod³a publicznoœæ mecze te obserwowa³o ok. 600 osób. Pierwsze dni funkcjonowania nowej hali okaza³y siê bardzo udane. Kolejne tygodnie zapowiadaj¹ siê równie bardzo atrakcyjnie z hitem wiosny meczem pi³ki rêcznej juniorek pomiêdzy reprezentacjami Polski i Danii (20 marca br.). Przemys³aw Biesek Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Czersk w 2000 roku Budowa Hali Sportowej W roku ubieg³ym po podjêciu decyzji o przyspieszeniu terminu budowy hali zosta³a zakoñczona realizacja tej najwiêkszej w ostatnich latach inwestycji gminnej. Wykonawc¹ ostatniego etapu by³ chojnicki PeBeRol, natomiast posadzki sportowe wykona³a firma Ars Komfort ze Szczecina, która równie wyposa y³a halê w sprzêt sportowy. Œrodki na budowê hali oprócz bud etu gminy pochodzi³y z UKFiS w Warszawie oraz Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku. Budowa wodoci¹gów wiejskich W 2000 roku na budowê wodoci¹gów przeznaczono ,- z³. Œrodki te pochodzi³y z bud etu gminy oraz wp³at mieszkañców. Wybudowano ok. 18 km sieci wodoci¹gowych oraz 200 przy³¹czy w so³ectwach: Rytel, Gotelp, ubna, Malachin, Mokre oraz Z³otowo (ul. Klaskawska). Zadanie to wykonywa³ Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. oraz PeBeRol Chojnice. W stacji wodoci¹gowej w Rytlu zamontowano urz¹dzenia uzdatniaj¹ce wodê. Realizacja tego zadania kosztowa³a ,- z³. Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej W ubieg³ym roku na terenie Czerska wykonano 13,6 km sieci kanalizacyjnej. Roboty prowadzono na ulicach Lipowej, Kr. Jadwigi, Konstantego Klina, Gajowej, Wyzwolenia, Tucholskiej. Sieæ wodoci¹gowa powsta³a w ulicy ¹kowej oraz w rejonach budowy sieci kanalizacyjnej. Jej ³¹czna d³ugoœæ wykonana w 2000 roku, to 13,7 km. Na budowê kanalizacji wydatkowano ,- z³ (pieni¹dze pochodzi³y z WFOŒ i GW w Gdañsku, BOŒ w Elbl¹gu, dotacji z bud etu pañstwa oraz œrodków w³asnych gminy), natomiast na budowê wodoci¹gów ,- z³. Budowa i modernizacja dróg W roku 2000 wykonano nowe nawierzchnie z polbruku ulic: Cichej (120 m), Morelowej (160 m), Œwierkowej (160 m), Rzemieœlniczej (120 m). Na ulicy Starego Urzêdu (170 m) i Rynkowej (100 m) po³o ony zosta³ nowy dywanik asfaltowy. P³yty YOMB u³o ono na ulicach: Œwierkowej (140 m), Polnej (240 m), Stolarskiej (60 m), Wicka Rogali (85 m) i Partyzantów (143 m). Na terenie gminy u³o ono YOMB w ubnej (154 m) i w êgu na ul. Polnej (110 m). Zmodernizowane zosta³y drogi gruntowe Kurcze D¹bki (1000 m) oraz w Wojtalu (310 m). Zlecono wykonanie projektu drogi w BêdŸmierowicach. ¹cznie wydatkowano ,- z³ z tego ,- z³ do dotacja z bud etu pañstwa, natomiast ,- z³ to œrodki z Urzêdu Marsza³kowskiego na remonty dróg transportu rolniczego. Modernizacja oœwietlenia ulicznego W ramach modernizacji wymieniono 954 oprawy oœwietleniowe za ³¹czn¹ kwotê ,- z³. Œrodki pochodzi³y z kredytu bankowego oraz z Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku (dotacja w wysokoœci ,- z³). Obecnie wszystkie lampy oœwietlenia ulicznego na terenie gminy (a jest ich 1433), to energooszczêdne lampy sodowe. Inne realizowane w roku 2000 zadania, to m.in.: - kontynuacja zagospodarowania centrum Czerska - wykonanie przy³¹cza ciep³owniczego do budynku Sz.P. Nr 1 - modernizacja ogrzewania w MGOPS - wykonanie projektów sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w Rytlu oraz Ostrowitem - rozbudowa remiz stra ackich w Mokrem, Odrach, Z³ym Miêsie i Zapêdowie. ¹cznie w roku 2000 na inwestycje przeznaczono ,- z³, co stanowi oko³o 30% wydatków bud etu gminy. Przemys³aw Biesek ZASTÊPCA BURMISTRZA Panorama Czerska 1/2001 3

4 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku cd. ze str 1 przyjê³a informacje Skarbnika Gminy z wykonania bud etu za I kwarta³, I pó³rocze i trzy kwarta³y 2000 roku, uchwali³a bud et gminy na 2001 rok. Inne zagadnienia omawiane na sesjach to m.in: zapoznanie siê ze stanem i perspektyw¹ rozwoju sieci dróg na terenie gminy, przyjêcie informacji na temat dzia³alnoœci zwi¹zków i stowarzyszeñ, których cz³onkiem jest gmina Czersk, zapoznanie siê z informacj¹ na temat budowy szpitala w Chojnicach, przeanalizowanie stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy, zapoznanie siê z projektem modernizacji oœwietlenia ulicznego w mieœcie w mieœcie i gminie Czersk, analiza sytuacji w rolnictwie, dyskusja na temat problemów spo³ecznych takich jak: pomoc spo³eczna, realizacja programu profilaktyki, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ³ad, bezpieczeñstwo publiczne, ochrona przeciwpo arowa, przyjêcie oferty turystycznej gminy na sezon letni 2000, analiza problemów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, ocena dzia³alnoœci sportu, turystyki, instytucji upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy oraz innych zak³adów bud etowych. W czasie ca³ego 2000 roku Rada Miejska na bie ¹co informowana by³a przez cz³onków Zarz¹du o pracach zwi¹zanych z budow¹ hali sportowej. Radni wypowiadali siê na temat zastosowanych technologii, planowanych materia³ów oraz kosztów i sposobów finansowania inwestycji. Decyzje Rady Miejskiej da³y Zarz¹dowi pe³nomocnictwo do szybkich i skutecznych dzia³añ, których efektem by³o uroczyste otwarcie hali roku z udzia³em wielu zaproszonych goœci. Mieszkañcy Czerska przez 3 dni mieli mo liwoœæ uczestniczenia w wielu imprezach sportowych i artystycznych. Rada Miejska w 2000 roku rozpatrywa³a równie skargi i wnioski, podejmowa³a interwencje. Odnosz¹c siê do sprawy zakwestionowanej przez Wojewodê Pomorskiego uchwa³y okreœlaj¹cej liczbê punktów sprzeda y napojów alkoholowych Rada zdecydowa³a o utrzymaniu swej uchwa³y w mocy. Kontrowersje wzbudzi³ tryb wnoszenia uchwa³y w sprawie przyznania nagrody Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Miejskiego. W zwi¹zku z tym, e projekt uchwa³y nie zosta³ dostarczony radnym we w³aœciwym terminie (na 7 dni przed sesj¹), grupa radnych najpierw zaskar y³a uchwa³ê, a potem z³o y³a wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Wojewoda Pomorski dostrzeg³ uchybienie, lecz jednoczeœnie stwierdzi³, e jest to nieistotne naruszenie prawa i uchwa³a zosta³a uprawomocniona. Na sesji roku Rada wiêkszoœci¹ g³osów oddali³a wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. W 2000 roku Rada Miejska kilkakrotnie zajmowa³a siê ponawianymi skargami na dzia³alnoœæ Urzêdu Miasta i Burmistrza Czerska. Po wnikliwym zapoznaniu siê ze sprawami radni uznali skargi za bezzasadne i oddalili je w trybie uchwa³y. Rada Miejska wydaj¹c oœwiadczenia dwukrotnie zajê³a stanowisko w sprawie listów mieszkañców budynków przy ul. Przytorowej i przy ul. D¹browskiego. Na sesji roku po wczeœniejszych d³ugotrwa³ych pracach, konsultacjach i negocjacjach prowadzonych przez Zarz¹d i radnych Rada Miejska przyjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia sk³adników wynagrodzenia nauczycieli. Finansowanie oœwiaty gminnej z bud etu samorz¹du by³o i jest jednym z wiêkszych problemów. Niedoszacowanie subwencji przez MEN spowodowa³o znaczne opóÿnienia w wyp³atach ustawowych wynagrodzeñ. W tym stanie rzeczy warto podkreœliæ, e dziêki decyzji Zarz¹du wype³nione zosta³y w terminie narzucone odgórnie na samorz¹d jako organ prowadz¹cy zobowi¹zania nauczyciele w gminie Czersk otrzymali nale ne pensje wraz z wyrównaniami.rada Miejska rozpoczê³a ju swoj¹ pracê w 2001 roku roku na nadzwyczajnej sesji wyjazdowej w Koœcierzynie przyjêta zosta³a przez 11 gmin powiatów: koœcierskiego i chojnickiego strategia rozwoju gospodarczego ziemi koœciersko zaborskiej, która daje mo liwoœci pozyskiwania œrodków zewnêtrznych, szczególnie na rozwój turystyki i tworzenie instytucji porêczeñ kredytowych. Na sesji lutowej Rady Miejskiej przyjêty zostanie plan pracy. Wœród propozycji znalaz³y siê zagadnienia: ü przyjêcie wieloletniego planu inwestycyjnego dla gminy Czersk, ü funkcjonowanie placówek kultury w gminie Czersk, ü ocena wspó³pracy Oœrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej ze œrodowiskami rolników, ü ustalenia œrodków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy na 2002 rok, ü ocena sportu i turystyki na terenie miasta i gminy; sprawozdanie z funkcjonowania hali sportowej. W czerwcu odbêdzie siê uroczysta sesja z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich Czerskowi. Ju teraz na imprezy towarzysz¹ce temu œwiêtu spo³ecznoœci lokalnej zapraszam wszystkich mieszkañców Czerska i gminy. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzysztof Sêkielewski GMINA CZERSK W INTERNECIE Internet jest globaln¹ sieci¹ komputerow¹, obejmuj¹c¹ swym zasiêgiem ca³y œwiat i pozwala siê komunikowaæ milionom ludzi 365 dni w roku, 24 godziny na dobê. Podstawowym sposobem prezentowania informacji w tym nowym medium s¹ witryny WWW, na których umieszczone s¹ opisy i oferty firm, instytucji publicznych, czy osób prywatnych. Zalet¹ Internetu oprócz zinegrowanych elementów charakterystycznych dla mediów tradycyjnych jest interaktywnoœæ, która pozwala u ytkownikom reagowaæ na treœæ przekazu. Ze wzglêdu na wzrost znaczenia Internetu, jako alternatywnego Ÿród³a informacji oraz jako miêdzynarodowego forum prezentacji i wymiany pogl¹dów samorz¹d Czerska uzna³ za celowe umieszczenie informacji o gminie Czersk na stronie WWW. Prezentacja opracowana zosta³a przez firm¹ Impuls Internet z Bydgoszczy i dostêpna jest pod adresem testowym: docelowy adres to: Witryna zawiera podstrony: Informacje ogólne Po³o enie Historia Samorz¹d Turystyka Kultura Oferta inwestycyjna Aktualnoœci Jubileusz 75-lecia Podstrony wymagaj¹ce bie ¹cych informacji bêd¹ aktualizowane co miesi¹c. W Urzêdzie Miejskim dzia³a równie poczta elektroniczna pod adresem: Barbara Talewska 4 Panorama Czerska 1/2001

5 WIELOLETNIE PLANOWANIE INWESTYCYJNE = HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY System Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego System Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego jest narzêdziem zarz¹dzania gmin¹, które ³¹czy w sobie wiele procesów planistycznych, jakie zachodz¹ w gminie, m.in. planowanie zagospodarowania przestrzennego, planowanie finansowe, planowanie strategiczne rozwoju gminy i planowanie inwestycyjne. W wyniku tego procesu ustalana jest lista zadañ inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejnoœæ ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i okreœlonymi Ÿród³ami ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Przy konstruowaniu WPI wykorzystuje siê: prognozê dochodów gminy, niezbêdn¹ wielkoœæ wydatków bie ¹cych oraz sp³atê zaci¹gniêtych zobowi¹zañ (wolne œrodki na inwestycje) i kosztów ich obs³ugi. Dodatkowo w WPI okreœla siê œrodki w³asne, przewidywan¹ wielkoœæ d³ugu do zaci¹gniêcia oraz ³¹czn¹ wielkoœæ œrodków przeznaczonych na inwestycje. Wykonanie planu ma na celu tak e optymalne prowadzenie inwestycji wieloletnich (polepszaj¹cych infrastrukturê), pozwala te unikn¹æ prowadzenia zadañ przekraczaj¹cych mo liwoœci finansowe, a tym samym zmuszaj¹cych do zaci¹gania niekorzystnych kredytów lub nadmiernego wyd³u ania prac,co z kolei prowadzi do przedro enia inwestycji. Cechy charakterystyczne WPI Ø Jest planem krocz¹cym, którego pierwszy rok stanowi jednoczeœnie czêœæ inwestycyjn¹ projektu bud etu, zawieraj¹cym zestawienie zadañ inwestycyjnych planowanych do zrealizowania. S¹ one ujête w jednym dokumencie i uporz¹dkowane wed³ug priorytetów wraz z informacj¹ o planowanym terminie rozpoczêcia i zakoñczenia ich realizacji. Bardzo wa n¹ informacj¹ jest wielkoœæ poniesionych i planowanych w rozbiciu na poszczególne Ÿród³a finansowania w kolejnych latach planu. Ø Plan jest corocznie aktualizowany zarówno w zakresie inwestycji ju ujêtych jak i nowo wnioskowanych. Ø WPI wi¹ e siê równie z usprawnieniami organizacyjnymi polegaj¹cymi na jasnym zdefiniowaniu odpowiedzialnoœci za poszczególne etapy prac nad planem. Zak³ada siê zwiêkszenie odpowiedzialnoœci personalnej, czego konsekwencj¹ jest wiêksza dba³oœæ o jakoœæ i wiarygodnoœæ informacji. WPI dla gminy Czersk Program WPI opracowany zosta³ przy wspó³pracy konsultantów z firmy DS Consulting z Gdañska. 75% kosztów projektu pokrytych zosta³o przez Program Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego (LGPP) sponsorowanego przez Amerykañsk¹ Agencjê Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID). Prace nad WPI rozpoczêto w po³owie marca 2000 r. poprzez: Ø wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania, Ø opracowanie planu finansowego gminy, Ø zebranie informacji o potrzebach inwestycyjnych gminy, na podstawie wniosków zg³aszanych podczas zebrañ w so³ectwach i komitetów osiedlowych oraz zg³aszanych przez jednostki gminy. Do WPI wesz³y zadania o wartoœci powy ej 300 tys. z³ i zadania wieloletnie, pozosta³e s¹ zadaniami bie ¹cymi. W oparciu o przyjête kryteria oceny wniosków i mo liwoœci finansowe gminy przygotowany zosta³ projekt WPI, do którego zosta³y zakwalifikowane zadania wymienione w poni szej tabeli. Wieloletnie Planowanie Inwestycyjne i ocena zdolnoœci kredytowej to podstawowe narzêdzia efektywnego zarz¹dzania finansami w gminie, niezbêdne do uzyskania po yczek, kredytów i emisji obligacji. Gmina korzystaj¹ca z tych narzêdzi jest w oczach kredytodawcy powa nym partnerem, przedstawiaj¹cym obiektywnie i rzetelnie swoj¹ sytuacjê finansow¹ oraz informacje dotycz¹c¹ przysz³ych zobowi¹zañ. Wieloletnie planowanie finansowe umo liwia harmonijny rozwój gospodarczy, rozbudowê infrastruktury, poprawê jakoœci us³ug oraz opracowanie prognoz finansowych (w tym gospodarczych). Stanowi te podstawê planowania inwestycji, gdy okreœla Ÿród³a ich finansowania w perspektywie wieloletniej. Barbara Talewska WPI Czersk (tabela 1) L.p. Nazwa zadania Planowany okres realizacji Wartoœæ zadania* 1. Oczyszczalnia wraz z kanalizacj¹ Rytel Modernizacja budynku SP nr Budowa wodoci¹gów wiejskich Kanalizacja w mieœcie i m. wokó³ Czerska Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Budowa i modernizacja dróg Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i klatki schodowej w êgu *kwoty przedstawione w kolumnie Wartoœæ zadania mog¹ ulec zmianie ka dego roku, zgodnie z planem bud etu Panorama Czerska 1/2001 5

6 Strategia rozwoju jest wieloletnim programem rozwoju gospodarczego. W przypadku Gminy jest to perspektywa roku Efektem prac nad strategi¹ jest dokument formalnie przyjêty Uchwa³¹ Rady Miejskiej we wrzeœniu 2000 roku, ale te pewnego rodzaju wartoœci¹ jest sam proces budowania strategii anga uj¹cy radnych kolejnych kadencji i wiele innych osób. Prace nad strategi¹ uœwiadomi³y niektórym osobom, e jednostka samorz¹dowa jak¹ jest gmina nie tylko administruje rozwi¹zuj¹c bie ¹ce problemy, ale mo e aktywnie wp³ywaæ na przysz³oœæ. Sprawne zarz¹dzanie rozwojem Gminy bêdzie wtedy, kiedy znamy swoje zasoby materialne, intelektualne, przyrodnicze itp. i okreœlony mamy jasny cel do którego zmierzamy. Mo na zastanowiæ siê czy ma to sens, kiedy w znacznym stopniu uzale nieni jesteœmy od sytuacji od nas niezale nych i czasami trudno przewidywalnych. Nie wiemy przecie czym zakoñcz¹ siê wprowadzone w ycie reformy, jakie bêd¹ wskaÿniki makroekonomiczne, jaki bêdzie poziom bezrobocia, ile gospodarstw rolnych utrzyma siê na rynku i czym zakoñczy siê ewentualna integracja z Uni¹ Europejsk¹. Pomimo wielu niewiadomych, warto podejmowaæ wysi³ek planowania perspektywicznego i nastêpnie umiejêtnego zarz¹dzania rozwojem gminy. Przy najbardziej precyzyjnych planach wystêpuj¹ sytuacje, które nie by³y przewidywane. atwiej jest wtedy rozwi¹zywaæ nieoczekiwane problemy d¹ ¹c do jasno wytyczonego celu, ni ci¹gle mieæ problemy do rozwi¹zywania i podchodziæ do nich chaotycznie, znajdowaæ rozwi¹zania przypadkowe. Wspomniane wczeœniej niewiadome i trudna sytuacja dotyczy przecie w takim samym stopniu wszystkich samorz¹dów. Mo na powiedzieæ, e warunki funkcjonowania s¹ jednakowe dla wszystkich. W takiej sytuacji jedne gminy rozwi¹zuj¹ swoje problemy lepiej, a inne gorzej. Jest to sytuacja podobna do absolwentów szko³y, którzy uzyskuj¹ takie same kwalifikacje. Spoœród nich wy³aniaj¹ siê tacy, którzy radz¹ sobie lepiej a nawet mo na powiedzieæ, e robi¹ karierê, a inni s¹ bezrobotni. Podobna sytuacja dotyczy samorz¹dów i strategia rozwoju daje wiêksze szanse, aby nastêpowa³ rozwój lokalny, a w konsekwencji mieszkañcy gminy dumni byli ze swej,,ma³ej ojczyzny. Proces budowania strategii podzielony by³ na kilka etapów i anga owa³ do swych prac przedstawicieli organów gminy, ale te i innych œrodowisk nie zwi¹zanych bezpoœrednio ze strukturami gminy. 1. Strategia jako instrument programowania rozwoju Regionu. Na kszta³towanie rozwoju gospodarczego sk³ada siê: strategiczne planowanie z uwzglêdnieniem lokalnych spo³ecznoœci, sektora prywatnego, a tak e analizy potencja³u gospodarczego oraz innych mo - liwoœci; analiza rynku; wykorzystanie inwestycji w infrastrukturê, nieruchomoœci, przedsiêbiorczoœci i us³ug jako dÿwigni finansowej ; mobilizacja œrodków finansowych na promowanie turystyki i wspieranie przedsiêbiorczoœci na terenach wiejskich i miejskich, itp. Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Koœciersko-Zaborskiej zosta³a opracowana przez reprezentantów spo³ecznoœci gmin, które wziê³y udzia³ w projekcie. Do budowy strategii w³¹czy³y siê gminy: - miejsko-wiejskie: Czersk, Brusy - wiejskie: Dziemiany, Karsin, Koœcierzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa - miejskie: Koœcierzyna Ponadlokalny charakter opracowania pozwala na szerokie zdefiniowanie adresata strategii, daje dobre podstawy do planowania celów i programów o wymiarze regionalnym. W rezultacie podejœcie takie przyczynia siê do wzrostu ciê aru gatunkowego opracowanej strategii, szczególnie w odniesieniu do przyjêtych kierunków rozwoju województwa Pomorskiego. Celem udzia³u w programach ponadregionalnych jest: ü Integracja spo³ecznoœci Regionu STRATEGIA ROZWOJU Podstaw¹ prac by³a diagnoza gminy wykonana w czterech aspektach: politycznym, ekonomicznym, spo³ecznym i techniczno cywilizacyjnym. Stosunkowo ogólnym, ale najwa niejszym zapisem strategii jest misja: CZERSK gmin¹ m¹drze gospodaruj¹c¹ posiadanymi zasobami, stwarzaj¹ca warunki aktywnego ycia mieszkañców i atrakcyjn¹ dla innych poprzez czyste i zdrowe œrodowisko naturalne, dobr¹ pracê, nowoczesn¹ infrastrukturê komunaln¹, powszechny dostêp do oœwiaty, opieki zdrowotnej, kultury i podstawowych us³ug bytowych na dobrym poziomie, oraz bezpieczeñstwo ekonomiczne i publiczne. Celem polityki w³adz samorz¹dowych jest realizowanie spo³ecznych priorytetów. Mo na powiedzieæ, e powinny nimi byæ trzy podstawowe kierunki dzia³ania: 1. Stymulowanie i wspieranie zrównowa onego rozwoju gospodarczego zapewniaj¹cego dobre miejsca pracy. 2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej (technicznej i socjalnej). 3. Nowoczesny system oœwiaty i kultury sprzyjaj¹cy rozwojowi i integracji spo³ecznoœci lokalnej. Dokonano nastêpnie bardziej szczegó³owej analizy w poszczególnych obszarach ycia lokalnego, wyznaczaj¹c dla nich misje, cele strategiczne, cele operacyjne i zadania. Efekt tych prac poprzez okreœlenie misji i celów strategicznych przedstawia siê nastêpuj¹co: I. Rozwój gospodarczy, rolnictwo i turystyka Misja: Zrównowa ony rozwój gospodarczy gminy w oparciu o lokalne zasoby i potencja³y, stwarzaj¹cy nowe dobre miejsca pracy i sprzyjaj¹cy restrukturyzacji wsi i rolnictwa. Cele strategiczne: 1. Poprawa sytuacji ekonomicznej wsi i rolnictwa 2. Rozwój gospodarki i przedsiêbiorczoœci w oparciu o w³asne zasoby Gminy STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI KOŒCIERSKO- ü Integracja œrodowisk (np.: gospodarczych) ü Mo liwoœæ ³atwiejszego pozyskiwania dofinansowania zewnêtrznego dla programów ponadlokalnych Dokument ten opracowany zosta³ przy wspó³pracy firmy Uniconsult-Unigrup Sp. z o.o., której zadaniem by³o moderowanie przebiegu procesy planowania strategicznego. Us³ugi konsultantów w ca³oœci sfinansowane zosta³y w ramach Programu Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego (LGPP) sponsorowanego przez Amerykañsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego. USAID jest agend¹ rz¹du Stanów Zjednoczonych utworzon¹ w 1961 r. w celu udzielania pomocy krajom rozwijaj¹cym siê, polegaj¹cej szczególnie na wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi oraz sektorem prywatnym i finansowym dla zapewnienia ich rozwoju. 2. Kluczowe obszary problemowe (cele strategiczne). Kluczowym rezultatem planowania strategicznego jest zdefiniowanie kierunków rozwoju, sama zaœ strategia wskazuje zasadnicze obszary problemowe rozwoju gospodarczego a w ich ramach cele strategiczne, programy operacyjne i zadania. 3. Czersk w Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Koœciersko-Zaborskiej. Wa ny elementem tego rodzaju opracowañ jest spójnoœæ z dokumentami ju istniej¹cymi lub opracowywanymi. Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Koœciersko-Zaborskiej jest w wielu punktach spójna z przyjêt¹ wczeœniej przez Radê Miejsk¹ 6 Panorama Czerska 1/2001

7 GMINY CZERSK II. Zrównowa ony rozwój poprzez racjonalne wykorzystanie i ochronê œrodowiska Misja: Ochrona; rewaloryzacja i wykorzystanie naturalnych zasobów i atrakcji œrodowiska przyrodniczego gminy dla stworzenia jak najlepszych warunków ycia mieszkañców i pomyœlnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego spo³ecznoœci lokalnej Cele strategiczne: 1. Sta³y zrównowa ony nie zak³ócaj¹cy równowagi ekologicznej rozwój gospodarczy gminy 2. Ochrona i odbudowa naturalnej,,infrastruktury œrodowiska III. Gospodarka komunalna Misja: Nowoczesna przyjazna œrodowisku infrastruktura zapewniaj¹ca wszystkim mieszkañcom w gminie dostêp do udogodnieñ i standardów cywilizacyjnych na miarê XXI wieku Cele strategiczne: 1. Modernizacja komunalnej infrastruktury spo³ecznej 2. Budowa i rozbudowa nowoczesnej infrastruktury komunalnej gminy 3. Modernizacja infrastruktury komunalnej IV. Kultura fizyczna i rekreacja Misja: Zdrowi i sprawni mieszkañcy aktywnie uczestnicz¹cy w rekreacji, sporcie i turystyce Cele strategiczne: 1. Budowa obiektów sportowych na terenie miasta i wsi 2. Promocja sportu i rekreacji, oraz propaganda prozdrowotna 3. Stworzenie systemu masowych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkañców gminy w ka dym wieku V. Edukacja Misja: System oœwiaty przygotowuj¹cy do ycia we wspó³czesnym œwiecie: pracy, kultury i aktywnego uczestnictwa tak w yciu lokalnej spo³ecznoœci, jak i spo³ecznoœci globalnych Cele strategiczne: GOSPODARCZEGO ZABORSKIEJ Strategi¹ Rozwoju Gminy Czersk. W obu dokumentach mówi siê o: ü Wspieraniu rozwoju turystyki w Regionie poprzez: promocjê agroturystyki, tworzenie sieci punktów informacji turystycznej, sieci szlaków pieszych i rowerowych. ü Wspieraniu rozwoju przedsiêbiorczoœci w szerokim znaczeniu jako dzia³alnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz gospodarstw rolnych, poprzez poprawê konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, wspieranie restrukturyzacji rolnictwa, u³atwienie dostêpu do finansowania, kszta³cenia i doradztwa. ü Ochronie œrodowiska, ochronie wód Brdy i Wdy, poprzez ograniczenie wielkoœci i skutków zanieczyszczeñ oraz eksploatacji œrodowiska, rozbudowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej Dokument ten spójny bêdzie równie z opracowywana Strategi¹ Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego i Strategi¹ Ekorozwoju Miast i Gmin Zlewni Wdy. Istotnym aspektem procesu planowania strategicznego by³o równie zdefiniowanie kilkunastu programów przedsiêwziêæ rozwojowych, które jak siê planuje zostan¹ przedstawione i uzyskaj¹ wsparcie Zarz¹du Województwa Pomorskiego w ubieganiu siê o œrodki finansowe w ramach kontraktu regionalnego. W Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie przyjêcia programu wsparcia na lata mówi siê min. o priorytecie programów o znaczeniu ponadlokalnym. 1. Przygotowanie m³odego pokolenia do kreatywnego ycia we wspó³czesnym œwiecie 2. Pozyskanie spo³ecznoœci lokalnej do udzia³u w reformach 3. Rozwój oœwiaty priorytetem gminy VI. Kultura Misja: Powszechny dostêp do kultury i informacji; aktywne uczestnictwo w kulturze; rozwój lokalnego dziedzictwa kulturowego Cele strategiczne: 1. Upowszechnienie kultury i uczestnictwa w kulturze 2. Budowanie lokalnej to samoœci kulturowej VII. Bezpieczeñstwo Misja: Rzeczywiste bezpieczeñstwo wszystkich mieszkañców gminy i miasta Czersk i poczucie bezpieczeñstwa Cele strategiczne: 1. Zwiêkszenie rzeczywistego i odczuwalnego bezpieczeñstwa mieszkañców Gminy 2. Skuteczna profilaktyka i edukacja w obszarze bezpieczeñstwa 3. Aktywizacja i samopomoc spo³eczna dla bezpieczeñstwa Przyjêty przez Radê Miejsk¹ dokument jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Czersk, bêdzie bardzo wa nym argumentem przy wystêpowaniu o œrodki finansowe na wspieranie inwestycji gminnych. Spójnoœæ przygotowanych projektów z zapisami w Strategii bêdzie bardzo wa na w zabiegach o pozyskanie funduszy przedakcesyjnych np. SAPARD i wielu innych. Coraz wiêcej instytucji traktuje posiadanie planów wieloletnich jako oznakê wiarygodnoœci, przez co ³atwiej jest te pozyskiwaæ partnerów jako potencjalnych inwestorów na terenie gminy. Nale y oczekiwaæ, e zamierzenia opisane w Strategii zostan¹ zrealizowane, a nie wykluczone, e osi¹gniêty zostanie tzw. efekt synergii polegaj¹cy na tym, e na skutek wspólnego dzia³ania osi¹gniête wyniki przekrocz¹ pierwotne za³o enia. Piotr Sobucki Programy zawarte w strategii realizowane bêd¹ przez samorz¹dy w czêœci dotycz¹cej terenu danej gminy, np. sieæ szlaków rowerowych finansowana bêdzie przez gminê Czersk tylko na terenie gminy Czersk i adekwatnie dotyczy to pozosta³ych samorz¹dów, wspólny bêdzie jedynie wniosek o dofinansowanie budowy œcie ek jako programu regionalnego, program dotycz¹cy jednej gminy, np. inwestycje obiektowe w mieœcie Koœcierzyna finansowane bêd¹ wy³¹cznie przez samorz¹d miasta Koœcierzyna. Wartym zaznaczenia jest równie fakt, e opracowanie tak szerokiego dokumentu nie kosztowa³o naszej gminy ani z³otówki, gdy w ca³oœci zosta³o sfinansowane przez Program Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego, a uczestnictwo daje nam pewne korzyœci, o których by³a mowa wczeœniej. Marsza³ek Sejmu, Maciej P³a yñski w przemówieniu na uroczystej sesji Rad Gmin regionu, na której to sesji przyjêta zosta³a strategia, równie podkreœla³ wspólny interes mieszkañców i przedsiêbiorstw w rozwoju regionu wykraczaj¹cy poza ramy podzia³u administracyjnego, oraz ³atwiejszy dostêp do finansowania zewnêtrznego dla projektów regionalnych. O koniecznoœci koordynowania i spojrzenia na wspólne p³aszczyzny s¹siaduj¹cych powiatów mówi³ równie Edmund Hapka Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Chojnickiego. Barbara Talewska Panorama Czerska 1/2001 7

8 BUD ET GMINY 2000/2001 Przewiduje siê, i bud et gminy za rok 2000 zostanie zrealizowany w 97% w stosunku do prognozowanych wielkoœci tj. w wysokoœci oko³o 21 mln z³. Dochody pozyskane z zewnêtrznych Ÿróde³, o które ubiega³a siê gmina, to œrodki min. pochodz¹ce z: Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie 800 tys. z³, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdañsku 150 tys. z³ (na budowê wodoci¹gów wiejskich), Urzêdu Wojewódzkiego: na budowê hali sportowej 200 tys z³, na modernizacjê oœwietlenia ulicznego dróg nie bêd¹cych w zarz¹dzie gminy 100 tys. z³, na budowê dróg 144 tys. z³, z Urzêdu Marsza³kowskiego na remont dróg wiejskich 40 tys. z³. W 2000 roku zaci¹gniêto 841 tys. z³ kredytów i po yczek preferencyjnych jak równie kwotê z³ kredytu komercyjnego. Bud et gminy Czersk na rok 2001 zosta³ uchwalony przez Radê Miejsk¹ w dniu 28. grudnia Roku. Planuje siê osi¹gn¹æ dochody w wysokoœci 20,1 mln z³ i wydatki w wysokoœci 18,9 mln z³. W uchwale, upowa niono Zarz¹d Miejski do sp³aty po yczek i kredytów w wysokoœci z³, jak i do zaci¹gniêcia kredytu na przedsiêwziêcie termomodernizacyjne do wysokoœci 200 tys. z³. Poni ej przedstawia siê wa niejsze Ÿród³a dochodów bud etu gminy. Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina otrzymuje 26,7% udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowana kwota podatku na 2001 rok ustalana dla gmin przez Ministerstwo Finansów, stanowi z³ tj. o z³ mniej jak plan 2000 roku, i a o z³ mniej od uzyskanej w 1999 roku. Tendencja spadkowa tak powa nego Ÿród³a dochodów ma œcis³y zwi¹zek z pog³êbiaj¹c¹ siê stop¹ bezrobocia na terenie naszej gminy czy powiatu. Dotacje na zadania zlecone Zgodnie z ustawami kompetencyjnymi, gminy realizuj¹ zadania zlecone w imieniu wojewody, na które powinny otrzymywaæ niezbêdne œrodki. Planowane dochody przeznaczone na zadania zlecone z zakresu pomocy spo³ecznej zapisane w uchwale bud etowej, stanowi¹ 73% przyznanej kwoty roku 2000 ( z³ w 2000 r. a z³ przyznano na 2001 rok). Dodatkow¹ dotacjê w wysokoœci z³ przyznano na œrodowiskowy dom samopomocy. ¹czna kwota planowanych dotacji celowych na zadania zlecone na 2001 rok to wielkoœæ z³ ( z³ 2000 r.) czyli ni sza o z³ w porównaniu z rokiem 2000 i a o z³ z rokiem Subwencje Gminie na 2001 rok przyznano z³ (na 2000 rok z³) subwencji ogólnej w tym przeznaczonej na funkcjonowanie szkó³ podstawowych i gimnazjów z³ (w 2000 roku to kwota 7,2 mln z³. Podatki lokalne Prognozuje siê, i gmina uzyska w 2001 roku z³ (w 2000 r. ok. 2,4 mln) wp³ywów z podatku od nieruchomoœci, rolnego leœnego oraz od œrodków transportowych. Wydatki roku 2001 stanowi¹ z³ w tym z³ to kwota przeznaczona na inwestycje. Podzia³ gminnych œrodków bud etowych w 2001 roku wg ró nych dzia³alnoœci przedstawia tabela. Jolanta Skuczyñska SKARBNIK GMINY BUD ET GMINY 2000/2001 Lp. Wyszczególnienie Planowana kwota w z³ Udzia³ procentowy Rolnictwo i ³owiectwo ,18 2. Rybo³ówstwo i rybactwo ,02 3. Transport i ³¹cznoœæ ,97 4. Turystyka ,30 5. Gospodarka mieszkaniowa ,53 6. Dzia³alnoœæ us³ugowa ,07 7. Administracja publiczna ,24 8. Urzêdy naczelnych organów w³adzy ,01 9. Bezpieczeñstwo publiczne , Obs³uga d³ugu , Ró ne rozliczenia , Oœwiata , Ochrona zdrowia , Opieka spo³eczna , Edukacyjna opieka wychowawcza /zadania jednostek oœwiat , Gospodarka komunalna , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,74 R a z e m Panorama Czerska 1/2001

9 Obowi¹zek podatkowy w podatku od nieruchomoœci, podatku od œrodków transportowych, podatku od posiadania psów oraz op³atach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej okreœla ustawa o podatkach i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. /Dz. U. z 1991r. Nr 9 poz.31/ z póÿniejszymi zmianami/. Na podstawie art.20 wy ej cytowanej ustawy Rada Miejska corocznie okreœla stawki podatków i op³at lokalnych. Staw- Podatek od nieruchomoœci L.p. GMINNE PODATKI Wyszczególnienie podstawy opodatkowania Stawka Stawka 2000 r. w z³ 2001 r. w z³ 1. Budynki mieszkalne lub ich czêœci wyposa one w indywidualne Ÿród³o ogrzewania ekologicznego i proekologicznego 0,22 0,25 2. Pozosta³e budynki mieszkalne lub ich czêœci 0,27 0,30 3. Budynki lub ich czêœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ 8,00 9,00 4. Budynki lub ich czêœci zajête na prowadzenie dzia³. gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 4,07 4,50 5. Budynki letniskowe 4,71 5,00 6. Budynki pozosta³e lub ich czêœci wykorzystywane na inne cele ni wymienione w pkt 1,2,3,4,5 2,92 3,20 7. Budowle wykorzystywane bezpoœrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linie elektroenergetyczne przesy³owe i rozdzielcze, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, budowle s³u ¹ce do odprowadzania i oczyszczania œcieków nie wystêpuje 1% 8. Budowle pozosta³e 2% 2% 9. Grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni rolnicza 0,31 0, Grunty bêd¹ce u ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych 0,03 0, Grunty pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 2,70 3, Grunty przeznaczone pod budownictwo letniskowe lub u ytkowane na te cele 0,06 0, Grunty pozosta³e 0,05 0,06 Podatek od œrodków transportowych L.p. Wyszczególnienie podstawy opodatkowania ki podatkowe w latach podano w tabelach. Zwolnienia w podatku od nieruchomoœci Ze wzglêdu na rosn¹cy poziom bezrobocia na terenie miasta i gminy Czersk, Rada Miejska w celu stworzenia warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi dzia³alnoœci gospodarczej, a tym samym tworzeniu nowych miejsc pracy, podjê³a uchwa³ê Nr XV/153/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci. Zwolnienie to dotyczy nieruchomoœci lub ich czêœci, w których dokonano inwestycji o charakterze przemys³owym lub us³ugowym, maj¹cych na celu powstanie nowych miejsc pracy. Zwolnienie, przyznaje siê na udokumentowany wniosek podatnika. Podatek od posiadania psów Stawka podatku od posiadanego psa wzrasta o 6,7% i wynosi³a w 2000 r. 30 z³ a na 2001 r. okreœlono w wysokoœci 32 z³. Jolanta Skuczyñska (SKARBNIK GMINY) Stawka 2000 r. w z³ Stawka 2001 r. w z³ 1. Samochody ciê arowe i ci¹gniki siod³owe o ³adownoœci: - powy ej 2 ton do 6 ton w³¹cznie 625,00 663,00 - powy ej 6 ton do 12 ton w³¹cznie 1.353, ,00 - powy ej 12 ton 1.764, ,00 2. Autobusy 1.353, ,00 3. Przyczepy i naczepy o ³adownoœci: - powy ej 5 ton do 20 ton w³¹cznie 353,00 374,00 - powy ej 20 ton 588,00 624,00 Op³ata targowa 1/ targowisko miejskie przy ul. Hallera L.p. Wyszczególnienie podstawy op³aty Stawka 2000 r. w z³ Stawka 2001 r. w z³ 1. Op³ata dzienna od sprzeda y detalicznej: - z samochodu osobowego 12,00 15,00 - z samochodu osobowego z rozstawieniem straganu 18,00 25,00 - z samochodu dostawczego do 2 ton 14,00 20,00 - z samochodu dostawczego powy ej 2 ton 27,50 35,00 - od straganu sk³adanego 8,50 10,00 - od straganu innego 18,00 25,00 - z rêki 2,50 3,00 - za 1 m2 placu zajêtego poza straganem 3,50 5,00 - z przyczepki samochodu osobowego 9,00 12,00 2. Za rezerwacjê terenu pod stragany: - rocznie 430,00 550,00 - miesiêcznie 45,00 60,00 2/ targowisko miejskie przy ul. 21 Lutego L.p. Wyszczególnienie podstawy op³aty Stawka 2000 r. w z³ Stawka 2001 r. w z³ 1. Op³ata targowa od zwierz¹t: - konie 1 sztuka 20,00 50,00 - byd³o 1 sztuka 6,00 10,00 - trzoda chlewna 1 sztuka 3,00 4,00 - inwentarz drobny 1 sztuka 0,50 1,00 - prosiêta 1 sztuka 1,50 2,00 - cielêta 1 sztuka 3,00 4,00 2. Od sprzeda y detalicznej: - z samochodu o ³adownoœci do 2 ton 13,50 16,00 - z samochodu dostawczego powy ej 2 ton 27,50 32,00 - z przyczepki samochodu osobowego 9,00 10,00 - z przyczepy ci¹gnikowej 12,00 14,00 Cena za pobór wody i odprowadzenie œcieków / bez podatku Vat/ L.p. Wyszczególnienie Cena op³aty za 1m 3 w z³ 2000 r. Cena op³aty za 1m 3 w z³ 2001 r. 1. Woda pobrana z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych 1,00 1,07 2. Odprowadzenie œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych : przez odbiorców indywidualnych 1,50 1,88 dowo onych do oczyszczalni z terenu gminy 1,50 1,88 dowo onych do oczyszczalni spoza trenu gminy 2,95 3,76 Panorama Czerska 1/2001 9

10 Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie Od kilku lat œrodowisko naukowe oraz administracja rz¹dowa naszego regionu prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Obecnie jest przygotowany formalny wniosek do Polskiego Narodowego Komitetu MAB, a nastêpnie do UNESCO o wpisanie Borów Tucholskich na listê Œwiatowych Rezerwatów Biosfery. W zwi¹zku z tym Rada Miejska podjê³a w dniu 28 grudnia 2000 roku uchwa- ³ê, w której zajêto stanowisko o w³¹czeniu obszaru Gminy Czersk do tworzonego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Rezerwat Biosfery warunki tworzenia i funkcjonowanie Rezerwatu Biosfery s¹ to obszary obejmuj¹ce niepowtarzalne ekosystemy l¹dowe i wodne, które posiadaj¹ znaczenie miêdzynarodowe i s¹ delimitowane, jako g³ówny element realizacji programu Cz³owiek i Œrodowisko dzia³aj¹cego w ramach UNE- SCO. S¹ nominowane przez w³adze pañstwowe danego kraju i musz¹ zapewniæ realizacjê nastêpuj¹cych funkcji: Konserwatorskiej ochrona krajobrazów, ekosystemów, gatunków, ró norodnoœci genetycznej; Rozwojowej (ekonomicznej) promocja na poziomie lokalnym rozwoju ekonomicznego, który jest zrównowa ony pod wzglêdem kulturowym, socjalnym, ekologicznym (ekorozwój); Logistycznej dla rozwoju badañ naukowych, monitoringu, edukacji i wymiany informacji relatywnie dla lokalnych, narodowych i globalnych celów ochrony i rozwoju. Rezerwaty Bisfery nie s¹ kolejn¹ form¹ ochrony przyrody lecz tworzy siê je w celu: ochrony trwa³ego korzystania z ró norodnoœci biologicznej; zachowania zdrowych, nienaruszonych ekosystemów; nauki o organizacji i funkcjonowaniu naturalnych ekosystemów; rozpoznawania i eliminacji wystêpuj¹cych zagro eñ, w tym np. rekultywacji terenów zniszczonych lub renaturalizacji; Ka dy kolejny rok szkolny wyznacza czas aktywnoœci nie tylko uczniów i nauczycieli ale stanowi niejako symbol aktywnoœci ycia we wszystkich jego dziedzinach. Rok szkolny 2000/2001 jest rokiem szczególnym inauguruj¹cym nowe tysi¹clecie równie w dziedzinie oœwiaty i wychowania, konsekwentnie wdra aj¹cym w szko³ach Reformê Edukacji. To kolejny rok wielkiego wezwania dla wszystkich pracowników oœwiaty do nowych dzia³añ zarówno w organizacji pracy szkó³ a tak e kszta³cenia naszych dzieci i m³odzie y. Na terenie naszej gminy wszyskie szko³y maj¹ ju za sob¹ pierwsze kroki w kontynuowaniu reformy, g³ównie poprzez szkolenie kadry nauczycieli, staranny dobór treœci programowych oraz pozyskiwanie sprzymierzeñców w zinstytucjonalizowanych formach wspó³pracy np. Radach Szko³y, stowarzyszeniach, fundacjach itp. Nowoczesna szko³a pragn¹c uzyskiwaæ coraz to lepsze efek- wypracowywania zasad trwa³ego wykorzystywania zasobów naturalnych; kooperacji w rozwi¹zywaniu problemów ochrony i wykorzystania zasobów naturalnych zarówno na poziomie lokalnym, jak i makroregionalnym. Podstaw¹ realizacji wymienionych celów s¹ istniej¹ce formy i obszary chronione (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), których funkcjonowanie okreœla polskie prawo. W tym przypadku projektowany Rezerwat Biosfery obejmowa³by Park Narodowy Bory Tucholskie, Parki Krajobrazowe: Zaborski, Wdzydzki, Tucholski, Wdecki oraz wiele rezerwatów przyrody. Kto odnosi korzyœci z Rezerwatów Biosfery Korzyœci z Rezerwatu Biosfery odnosi przede wszystkim lokalna spo³ecznoœæ, która poprzez ochronê zasobów przyrodniczych mo e rozwijaæ zarówno tradycyjne jak i wspó³czesne formy gospodarowania, rolnictwo ekologiczne, agroturystykê, ekoturystykê, edukacjê ekologiczn¹ itp., a wiêc stabilizowaæ i poprawiaæ status ekonomiczny. Zdrowe œrodowisko regionu jest magnesem przyci¹gaj¹cym wielu turystów, a status Rezerwatu Biosfery daje mo liwoœæ promocji lokalnych krajobrazów i produktów. Status Rezerwatu Biosfery jest równie magnesem dla turystów i pracowników nauki z zagranicy. Daje równie szerokie mo liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych ze Ÿróde³ Unijnych. Jak pokazuj¹ tylko przyk³ady z Polski, przy dobrej wspó³pracy na szczeblu samorz¹dowym istnieje mo liwoœæ pozyskiwania œrodków na gospodarkê wodno-œciekow¹, gospodarkê odpadami, sieæ komunikacyjn¹, zagospodarowanie turystyczne i edukacyjne. W Polsce funkcjonuje kilka rezerwatów Biosfery (m.in. Bia³owie a, S³owiñski Park Narodowy, Karpaty Wschodnie, Tatry), a starania o nadanie takiego statusu czyni¹ oprócz Borów Tucholskich równie Region Biebrzañski i Region Poleski. Piotr obocki Oœwiata ty dydaktyczne i wychowawcze musi swoj¹ pracê œciœle wi¹zaæ z ca³ym œrodowiskiem. Ten motyw przyœwieca³ równie decyzjom zwi¹zanym z sieci¹ szkó³ na terenie naszej gminy i choæ propozycje by³y wielorakie niew¹tpliwie jednak najwa niejsze by³o œcis³e powi¹zanie placówek oœwiatowych z ich spo³ecznym otoczeniem. Planowane zmiany w tym zakresie dotyczyæ bêd¹ jedynie zmian w strukturze istniej¹cych ju placówek oraz sposobu zarz¹dzania i ewentualnego przekazywania ich stowarzyszeniom na przyk³ad w ramach projektu Ma³a szko³a. Jako piewsza z inicjatyw¹ przejêcia szko³y w ramach tego projektu wyst¹pi³a spo³ecznoœæ wsi Odry. W sprawach finansów niewiele siê zmienia. Rzec by mo na bieda po staremu, choæ nie wszêdzie. Tam, gdzie dyrektor nie ogl¹da siê na bud et centralny, na to co do³o y gmina, ale jest prawdziwym mened erem, udaje siê stworzyæ coraz lepsze warunki funckjonowania szkó³. Barbara Urbañska 10 Panorama Czerska 1/2001

11 Dane charakteryzuj¹ce oœwiatê miasta i gminy Czersk w/g stanu na dzieñ Na terenie miasta i gminy Czersk funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce placówki oœwiatowe: Szko³y Szko³y Podstawowe : 1. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka filia Malachin filia ubna 2. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Jana Paw³a II 3. Szko³a Podstawowa w Rytlu filia Gutowiec 4. Szko³a Podstawowa im. Tadeusza Koœciuszki w êgu filia Lipki 5. Szko³a Podstawowa w Gotelpiu filia Odry 6. Szko³a Podstawowa w Krzy u 7. Szko³a Podstawowa w Zapêdowie Gimnazja : 1. Gimnazjum im. Jana Paw³a II 2. Gimnazjum w Rytlu 3. Gimnazjum w êgu Liczba uczniów w gminie ogó³em wynosi 2696, w tym w: - szko³ach podstawowych gimnazjach 657 Liczba oddzia³ów wynosi ogó³em 123, w tym w: - szko³ach podstawowych 97 oddzia³ów - gimnazjach 26 oddzia³ów Na jeden oddzia³ przypada œrednio w: - szkole podstawowej 21,02 uczniów - gimnazjum 25,26 uczniów Nauczyciele W szko³ach zatrudnionch jest ³¹cznie 254 (206,70 etatów) nauczycieli: pe³nozatrudnionych 170, niepe³nozatrudnionych 84 w tym w: szko³ach podstawowych 191 nauczycieli (163,27 etatów) gimnazjach 63 nauczycieli (tj. 43,43 etatów). Pracownicy administracyjno obs³ugowi Liczba pracowników administracyjno-obs³ugowych ogó³em w szko³ach wynosi 69 (52,9 etatu) w tym w: - szko³ach podstawowych 55 osób (42,93 etatu, w tym: 7,58 administracja i 34,80 obs³uga) - gimnazjach 14 osób (10,54 etatu w tym: 2,41 administracja i 8,13 obs³uga) Œrednio na oddzia³ przypada 1.68 etatu nauczycieli i oko³o 13,04 uczniów na etat nauczycielski. Klasy 0 przy szko³ach podstawowych (wraz z filiami) funkcjonuje 8 klas zero z tego 5 klas samodzielnie (3 klasy zero po³¹czone s¹ z klasami 1-szymi). Do klas zero uczêszcza ³¹cznie 74 dzieci, w tym 25 dzieci do klas zero na terenie filii i 17dzieci do klas zero zamiejscowych. Przedszkola Liczba dzieci i oddzia³ów Do przedszkoli uczêszcza ³¹cznie 368 dzieci do 17 oddzia³ów, w tym 10 oddzia³ów stanowi¹ oddzia³y zerowe : - Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka 75 dzieci (25 dzieci 6-letnich) - Przedszkole Nr dzieci (146 dzieci 6-letnich) - Przedszkole w êgu 45 dzieci (25 dzieci 6-letnich) - Przedszkole w Rytlu 56 dzieci (41 dzieci 6-letnich) Nauczyciele W przedszkolach zatrudnionych jest ogó³em 33 nauczycieli (co stanowi 25,52 etatów), w tym 24 nauczycieli pe³nozatrudnionych i 14 niepe³nozatrudninych. Pracownicy administacyjno obs³ugowi Liczba pracowników administracyjno-obs³ugowych ogó³em w przedszkolach wynosi 22.5 etatu (3.5 administracja i 19 obs³uga). ¹cznie w gminie zatrudnionych jest 287 nauczycieli (w szko- ³ach podstawowych, gimnazjach, klasach zero i przedszkolach). ¹cznie w gminie zatrudnionych jest 75,4 etatów pracowników administracyjno obs³ugowych Dowo enie Do szkó³ doje d a ogó³em 659 dzieci w tym: - do szkó³ podstawowych 417 uczniów - do gimnazjów 210 ucznów - do przedszkoli 32 dzieci Koszty Ogólny poziom wydatków zwi¹zanych z oœwiat¹ w gminie w 2001 r. wynosi z³, w tym planowana subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej z³. Ró nica miêdzy wydatkami, a subwencj¹ bêdzie pokryta z dochodów gminy. Koszt utrzymania szkó³ podstawowych w 2001 r. wyniesie w/g planu z³, co w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi z³. Koszt utrzymania gimnazjów w 2001 r. wyniesie w/g planu z³, co w przeliczniu na jednego ucznia wynosi 2915 z³. Koszt utrzymania przedszkoli w 2001 r wyniesie w/g planu z³, co w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi z³. Barbara Urbañska Panorama Czerska 1/

12 MGOPS Czersk Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej powsta³ w maju 1990 roku. Obecnie Oœrodek mieœci siê przy ulicy Dworcowej 21. MGOPS dzia³a na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy spo³ecznej. W sk³ad struktury MGOPS wchodz¹: us³ugi opiekuñcze, Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz od stycznia 2001 roku Œrodowiskowy Dom Samopomocy. Pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa maj¹c¹ na celu umo liwienie osobom i rodzinom przezwyciê anie trudnych sytuacji yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo liwoœci i uprawnienia. Pomoc spo³eczn¹ przyznaje siê z powodu trudnej sytuacji yciowej takiej jak: sieroctwo, bezdomnoœæ, potrzeba ochrony macierzyñstwa, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a choroba, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo wychowawczych /rodziny niepe³ne i wielodzietne/, alkoholizm, narkomania oraz trudnoœci w przystosowaniu do ycia po opuszczeniu zak³adu karnego. Warunkiem otrzymania pomocy jest równie kryterium dochodowe na poszczególne osoby w rodzinie. Œrodki finansowe na realizacjê zadañ pochodz¹ z bud etu centralnego oraz bud etu gminy. W roku 2000 z pomocy spo³ecznej na terenie miasta i gminy skorzysta³y 1282 rodziny, w tym 678 z terenu wsi. ¹czna liczba osób w rodzinach to 4882 osoby. Poza pomoc¹ finansow¹ Oœrodek œwiadczy pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego i prawnego. Prowadzi œwietlice opiekuñczo wychowawcze oraz do ywianie w szko³ach. G³ównym problemem jest bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo wychowawczych. Ponad 200 rodzin jest bez Ÿród³a dochodu. Na realizacjê zadañ pomocy spo³ecznej finansowan¹ w ramach zadañ zleconych, to znaczy z bud etu centralnego, na 2001 rok przeznaczono 70 % wielkoœci ubieg³orocznego bud etu. Oznacza to, e po raz pierwszy od 10 lat nie zabezpieczono œrodków finansowych na realizacjê zadañ o charakterze obligatoryjnym. Jolanta Nagórska Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych powsta³ w styczniu 1994 roku. Oœrodek dzia³a w strukturze MGOPS. Pierwsz¹ siedzib¹ Oœrodka by³ budynek mieszcz¹cy siê przy ul. Towarowej. Od 1997 roku Oœrodek mieœci siê na ul. Dworcowej 15. Od wrzeœnia 2000 roku zosta³ rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia terapeutyczne, korytarz i sanitariaty. ¹czny metra Oœrodka to 180 m 2. Oœrodek prowadzi terapiê osób uzale nionych i wspó³uzale nionych, Doros³ych Dzieci Alkoholików (DDA), dla ofiar przemocy, terapiê dla dzieci. Mo na w Oœrodku uzyskaæ pomoc terapeutyczn¹, prawn¹, psychologiczn¹. W tym wszystkim pomagaj¹ specjaliœci terapii, instruktorzy terapii, psycholog, psychiatra, lekarz, prawnik. W roku 2000 z porad skorzysta³o 369 osób, w tym po raz pierwszy kontakt z placówk¹ mia³y 72 osoby doros³e. Udzielono 255 porad z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Obecnie w terapii jest 28 osób. W roku 2000 terapiê ukoñczy³o 29 osób, w tym 6 osób uzale nionych. Osób objêtych sta³¹ opiek¹ i leczeniem jest 106. S¹ to pacjenci i cz³onkowie ich rodzin, w szczególnoœci osoby wspó³uzale - Dodatki mieszkaniowe nione. Oznacza to równie, e rodzice 14 dzieci s¹ ju trzeÿwi, a 35 dzieci wraca do spokojnego domu poniewa rodzice podjêli leczenie. Najwa niejsze zadania do realizacji w roku / dalsze leczenie osób uzale nionych i wspó³uzale nionych, doros³ych dzieci alkoholików, osób doœwiadczaj¹cych przemocy domowej, socjoterapia dla dzieci, 2/ powstanie grup socjoterapeutycznych dla dzieci w OPiRPA, 3/ powstanie grup samopomocowych dla dzieci i m³odzie y, 4/ realizacja programów profilaktycznych, 5/ realizacja drugiego programu autorskiego pod nazw¹ Dobry azymut dla m³odzie y licealnej, kontynuacja programu eglarska Braæ, 6/ organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z grup terapeutycznych, 7/ organizacja festynów trzeÿwoœciowych, 8/ wspó³praca z organizacjami, 9/ organizacja konkursów w szko³ach. Jolanta Nagórska W roku 2000 do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³o 813 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 31 z powodu nie spe³niania ustawowych warunków rozpatrzono odmownie. Wydano 782 decyzje na dodatki mieszkaniowe, w tym: dla najemców lokali stanowi¹cych w³asnoœæ gminy 332 dla najemców lokali spó³dzielczych 206 dla najemców lokali zak³adowych 162 dla najemców lokali pozosta³ych 82 ¹cznie przyznano dodatków mieszkaniowych na ³¹czn¹ kwotê z³, co w stosunku do wykonania roku 1999 oznacza wzrost o 43%. Z ogólnej kwoty przyznanych dodatków mieszkaniowych wyp³acono na rzecz: zarz¹dców budynków z³, najemców i w³aœcicieli mieszkañ i domów jednorodzinnych z³. Zgodnie z art. 45 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych dotacja z bud etu pañstwa wynosi: 20% kwoty dodatków dla najemców lokali stanowi¹cych w³asnoœæ gminy, 50% kwoty dodatków dla najemców pozosta³ych lokali. Gmina Czersk w roku 2000 z³o y³a zapotrzebowanie na dotacjê z bud etu pañstwa w nastêpuj¹cych wysokoœciach: na I kwarta³ z³ na II kwarta³ z³ na III kwarta³ 60,154 z³ na IV kwarta³ z³ Razem: z³ za rok 2000 otrzymano dotacjê w kwocie z³, niedobór za rok ubieg³y wynosi z³. Z dodatków mieszkaniowych korzysta³o 391 rodzin /³¹cznie z osobami samotnymi/. Œredni dodatek mieszkaniowy w 2000 roku wyniós³ 137,04 z³ miesiêcznie, w tym dla lokali stanowi¹cych: w³asnoœæ gminy 114,93 z³ miesiêcznie dla pozosta³ych 153,37 z³ miesiêcznie Informacje na temat mo liwoœci uzyskania pomocy na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania uzyskaæ mo na w Urzêdzie Miejskim, pokój nr 2 /tel wew. 35/ Joanna Breske 12 Panorama Czerska 1/2001

13 Warsztaty Terapii Zajêciowej Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzia³aj¹cych na Rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych powsta³o w 1996 roku. Stowarzyszenie liczy 44 cz³onków zwyczajnych oraz 10 cz³onków wspieraj¹cych. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Józef Narloch. W sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia wchodz¹: Józef Narloch, Helena Bannach, Jolanta Sabiniarz, Lucyna Worobiec i Urszula Karnowska. G³ównym celem Stowarzyszenia jest: 1/niesienie pomocy dzieciom niepe³nosprawnym w zakresie organizacji form leczenia, rehabilitacji wypoczynku i nauki, 2/niesienie pomocy i organizowanie samopomocy rodzicom dzieci niepe³nosprawnych w zakresie form wymienionych w punkcie 1 oraz warunków socjalno-bytowych, 3/podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem dzia³añ, prowadz¹cych do polepszenia ogólnej sytuacji dzieci niepe³nosprawnych. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Stowarzyszenie ubiega³o siê o utworzenie Warsztatów Terapii Zajêciowej. Starania znalaz³y swój fina³ w dniu 12 grudnia 2000 roku kiedy to Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Oddzia³ w Gdañsku podpisa³ ze Stowarzyszeniem umowê na utworzenie i prowadzenie WTZ w budynku przy ulicy Pomorskiej 10. Œrodki na remont, adaptacjê i wyposa enie w ca³oœci pochodz¹ z Funduszu. Stowarzyszenie otrzyma³o 100 tys. z³ na remont i 75 tys. z³ na wyposa enie. Uczestnikami Warsztatów bêdzie 25 osób niepe³nosprawnych od dzieciñstwa, które ukoñczy³y 16 rok ycia i maj¹ orzeczony stopieñ niepe³nosprawnoœci. Warsztaty Terapii Zajêciowej dzia³aj¹ na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 roku. Jednostk¹ organizuj¹c¹ i prowadz¹c¹ Warsztat jest Stowarzyszenie. Warsztaty terapii realizuj¹ zadania w zakresie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej zmierzaj¹cej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawnoœci ka dego uczestnika, niezbêdnych do mo liwie niezale nego, samodzielnego i aktywnego ycia w œrodowisku. Warsztat jest placówk¹ pobytu dziennego, czas trwania zajêæ wynosi 35 godzin tygodniowo z mo liwoœci¹ prowadzenia zajêæ w dni wolne i w godzinach popo³udniowych. Kierownika powo³uje i pracowników zatrudnia Zarz¹d Stowarzyszenia. W Warsztatach bêd¹ zatrudnieni: kierownik, 4 instruktorów terapii zajêciowej, rehabilitant, pracownik administracyjno ksiêgowy, 1/2 etatu pielêgniarki, 1/2 etatu psychologa. W Warsztatach uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w nastêpuj¹cych pracowniach: krawiecko-rêkodzielniczej, ekologiczno-turystycznej, plastycznej, stolarskiej, kuchni terapeutycznej. Korzystaæ ponadto bêd¹ z sal rehabilitacyjnych i pokoju wypoczynkowego. Do wszystkich spraw zwi¹zanych z utworzeniem Warsztatów Terapii Zajêciowej a tak e reprezentowania Stowarzyszenia w tej sprawie na zewn¹trz uchwa³¹ Zarz¹du upowa niona zosta³a Dyrektor Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Otwarcie Warsztatów Terapii Zajêciowej przewidziane jest na dzieñ 1 marca 2001 roku. Jolanta Nagórska Œrodowiskowy Dom Samopomocy Wstyczniu 2001 roku zosta³ otwarty przy ulicy Pomorskiej 10 Œrodowiskowy Dom Samopomocy. Œrodowiskowy Dom dzia³a w strukturze Miejsko Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Œrodowiskowy Dom Samopomocy powsta³ w ramach zadañ zleconych gminie. Wojewoda Pomorski za poœrednictwem Wydzia³u Organizacji Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku przekaza³ na utworzenie i wyposa enie Domu 250 tys. z³. Œrodowiskowy Dom Samopomocy g³ównie finansowany bêdzie z bud etu pañstwa, na rok 2001 jest to kwota 90 tys. z³. Dodatkowym Ÿród³em finansowania jest bud et gminy. ŒDS pobyt dzienny jest form¹ oparcia spo³ecznego dla osób niepe³nosprawnych, które maj¹ powa ne trudnoœci w yciu codziennym, ale mog¹ korzystaæ z postêpowania rehabilitacyjnego w warunkach dziennego pobytu. Jego zadaniem jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejêtnoœci niezbêdnych do ycia. Œrodowiskowy Dom Samopomocy bêdzie zabezpiecza³ potrzeby dla 25 uczestników. Praca z uczestnikami odbywaæ siê bêdzie w ramach terapii zajêciowej. Terapia zajêciowa stanowiæ bêdzie podstawow¹ czêœæ programu dostosowanego do grup terapeutycznych i schorzeñ uczestników. Stworzy siê okazjê do kompensacji uszkodzeñ funkcji, ujawnienia osi¹gniêæ sukcesów i samodzielnoœci. Bêdzie to wybór i dostosowanie ka dego uczestnika domu do pracy, zajêæ gospodarstwa domowego, ró norodnych technik plastycznych, rêkodzie³a artystycznego, haftu, dziewiarstwa, stolarstwa. Powstan¹ takie pracownie jak: gospodarstwa domowego kuchnia terapeutyczna, ekologiczno turystyczna, krawiecka, plastyczna, ma³ej poligrafii, sala rehabilitacyjna, pokój wypoczynku oraz pralnia. W ŒDS stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce formy terapii zajêciowej: - psychoterapia i socjoterapia - kultura zdrowotna - rehabilitacja ruchowa - muzykoterapia - ergoterapia - zajêcia plastyczne - terapia specjalistyczna Preferowane metody pracy terapeutów to terapia indywidualna, terapia grupowa i œrodowiskowa. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ 5 dni w tygodniu w godzinach 8,00 15,00. Dzia³alnoœæ merytoryczna oparta bêdzie na pracy zespo³u terapeutycznego w sk³ad którego wchodziæ bêd¹: kierownik placówki Dyrektor MGOPS, instruktorzy terapii zajêciowej, rehabilitant, psycholog, pielêgniarka, psychiatra, pracownik socjalny /w zale noœci od potrzeb uczestników z danego rejonu opiekuñczego/. Jolanta Nagórska Panorama Czerska 1/

14 Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 14 jednostek OSP terenowych, 3 zak³adowe i 8 dru yn m³odzie owych. Jednostki terenowe to: OSP Czersk, ¹g, Z³e Miêso, Odry, Malachin, Mokre, Gotelp, Krzy, Rytel, Stare Prusy, Wieck, Zapêdowo, BêdŸmierowice, ubna jednostka w likwidacji. Natomiast zak³adowe OSP znajduj¹ siê w trzech placówkach tj. Klose Czerska Fabryka Mebli, Zak³adzie Meblarsko Drzewnym oraz Spó³dzielni Rêkodzie³a Artystycznego Meblostyl. Organem zarz¹dzaj¹cym jednostkami OSP na szczeblu gminnym jest Zarz¹d Miejsko Gminny OSP, który liczy 21 cz³onków. Zarz¹dowi Miejsko Gminnemu przewodniczy Prezes Romuald Lipski. Stan osobowy zrzeszonych stra aków w placówkach liczy: cz³onków czynnych (w tym od lat 315 cz³onków, a powy ej 50 lat 92 cz³onków) OSP w roku cz³onków jednostek zak³adowych OSP - 94 cz³onków dru yn m³odzie owych Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego s¹ w³¹czone dwie jednostki: OSP Czersk, która posiada samochód do ratownictwa drogowego wyposa ony w narzêdzia hydrauliczne typu ciê kiego Weber, pilarkê do drewna, pi³ê do betonu i stali, agregat pr¹dotwórczy, poduszki powietrzne podnosz¹ce, walizkê pierwszej pomocy; oraz OSP Rytel, która wyposa ona jest w narzêdzia hydrauliczne typu lekkiego LUKAS i pilarkê do drewna. W 2000 roku zarejestrowano 189 interwencji w tym: - 70 po arów miejscowych zagro eñ (pompowanie wody, usuwanie powalonych drzew, wypadków i kolizji drogowych) - 9 fa³szywych alarmów Joanna Breske Dzia³alnoœæ Samorz¹du wsi i miasta W zwi¹zku z mo liwoœci¹ jak¹ daje ustawa o samorz¹dzie gminnym w zakresie zasad przyznawania œrodków w ramach bud etu gminy samorz¹dom wsi i miasta na realizacjê okreœlonych zadañ, Rada Miejska uchwa³¹ Nr XIII/118/99 z dnia 28 paÿdziernika 1999 r. okreœli³a zasady przekazywania œrodków bud etowych na rzecz jednostek pomocniczych i uchwali³a po raz pierwszy na rok 2000 wysokoœæ œrodków dla poszczególnych samorz¹dów na realizacjê ni ej wymienionych zadañ. W roku 2000 so³ectwa i komitety osiedlowe otrzyma³y ³¹cznie z³, które zosta³y wydatkowane na: - remont dróg z³ - odœnie anie dróg z³ - naprawê przepustów z³ - utrzymanie przystanków PKS z³ - budowê punktów œwietlnych z³ - dofinansowanie OSP z³ - budowê chodników z³ - utrzymanie i wyposa enie z³ obiektów /œwietlic/ - wspó³organizowanie imprez kulturalnych z³ - zagospodarowanie turystyczne z³ - utrzymanie placów zabaw z³ - konkurs na najestetyczniejsz¹ posesjê z³ - wydatki na utrzymanie rad so³eckich z³ Na realizacjê powy szych zadañ so³ectwa otrzyma³y : 1. BêdŸmierowice z³ 2. Gotelp z³ 3. Gutowiec z³ 4. Krzy z³ 5. Kurcze z³ 6. Lipki z³ 7. ubna z³ 8. ¹g Kolonia z³ 9. ¹g z³ 10.Mokre z³ 11.Malachin z³ 12.Odry z³ 13.Rytel z³ 14.Wieck z³ 15.Zapêdowo z³ 16.Z³otowo z³ 17.Klaskawa z³ 18.Kom.Osiedlowy Nr z³ 19.Kom.Osiedlowy Nr z³ 20.Kom.Osiedlowy Nr z³ W ramach przyznanych œrodków w roku 2000 uzyskano nastêpuj¹ce efekty gospodarcze: - nawieziono wiru i u lu a tak e wyrównano drogi o nawierzchni gruntowej we wszystkich so³ectwach, - wybudowano ³¹cznie m 2 chodników z kostki polbrukowej /Gotelp 120 m 2, Lipki 180 m 2, ¹g-180m 2, Rytel -168 m 2, Z³otowo 95 m 2, Komitet Osiedlowy Nr m 2, KO Nr m 2, KO Nr m 2 /. - utwardzono nawierzchnie dróg p³ytami YOMB 315 szt / ubna 130 szt, Wieck -185 szt/ - odnowiono przystanki PKS we wszystkich so³ectwach, - w ramach dofinansowania OSP so³ectwo Rytel przekaza³o œrodki na wykonanie sztandaru, So³ectwa Lipki,Gotelp, Zapêdowo, Odry, Mokre i Malachin zakupi³y materia³y niezbêdne do wykonania remontu remiz OSP i sprzêt na wyposa enie. Natomiast Komitety Osiedlowe zakupi³y akumulatory do samochodów i czêœci umundurowania. - wybudowano ³¹cznie 18 punktów œwietlnych oœwietlenia ulicznego /BêdŸmierowice 5, Gutowiec 1, Krzy 1, Kurcze 1, Lipki 2, Rytel 5, Odry- 1, KO Nr 1 1, KO Nr 2-1/, - w ramach utrzymania obiektów /œwietlic/ g³ówne wydatki to zakup opa³u, sprzêtu elektronicznego, wykonanie drobnych remontów, op³aty za energiê elektryczn¹, - urz¹dzono plac zabaw w so³ectwie Rytel, w pozosta³ych so³ectwach Krzy, ¹g, KO Nr 1 i 2 przeznaczy³y œrodki na odnowienie i remonty sprzêtu na istniej¹cych placach zabaw, Komitet Osiedlowy Nr 3 dofinansowa³ zakup sprzêtu na plac zabaw na osiedlu spó³dzielczym przy ul.hallera. - so³ectwa by³y te wspó³organizatorami imprez kulturalnych min. w Gotelpiu zorganizowano festyn na rozpoczêcie lata, w Krzy- u urz¹dzono wieczornicê z okazji Dnia Kobiet, festyn z okazji Dnia Dziecka, ¹g zakupi³ dla Domu Kultury mikrofon, w Mokrem powitano pierwszy Dzieñ Lata, w Zapêdowie urz¹dzono powitanie wiosny i festyn Nocy Œwiêtojañskiej, w Rytlu œrodki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez, w Odrach dla miejscowego klubu sportowego zakupiono buty, urz¹dzono te festyn Nocy Œwiêtojañskiej. - w Rytlu zorganizowano konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê, dla wyró nionych zakupiono nagrody. Oceniaj¹c wykonanie zadañ przez jednostki pomocnicze stwierdziæ nale y, e powierzone œrodki zosta³y w prawid³owy sposób wykorzystane, realizowano zadania najpilniejsze, które mia³y na celu poprawê warunków spo³eczno-gospodarczych so³ectwa. W grudniu 2000 r. Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o przyznaniu œrodków równie na rok Ich ³¹czna wysokoœæ to z³. Podzia³ œrodków dla poszczególnych jednostek i wykaz realizowanych przez nie zadañ przedstawia tabela na str. 15. Urszula Krupa 14 Panorama Czerska 1/2001

15 Podzia³ œrodków jednostek pomocniczych gminy Czersk w 2001 roku Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Remont i odœnie anie dróg Utrzymanie czystoœci w so³ectwach Utrzymanie przystanków PKS Budowa chodników Naprawa przepustów Utrzymanie i wyposa enie placów zabaw Budowa punktów œwietlnych Wspó³organizowanie imprez kulturalnych Partycypacja w wydatkach zwi¹zanych z funkcjonowaniem placówek oœwiatowych Zagospodarowanie turystyczne so³ectw Dofinansowanie OSP Finansowanie utrzymanie i wyposa enie obiektów Inne wydatki Rezerwa na zadania 1-12 Ogó³em Panorama Czerska 1/ BêdŸmierowice Gotelp Gutowiec Krzy Kurcze Lipki ubna ¹g Kolonia ¹g Mokre Malachin Odry Rytel Wieck Zapêdowo Z³otowo Klaskawa KO Nr KO Nr KO Nr R a z e m

16 GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE CZERSK - sposoby poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Od funkcjonuje w Nie urawie gminne wysypisko odpadów komunalnych. Jego otwarcie powi¹zane by³o z wprowadzeniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych. System jest ci¹gle udoskonalany. W 1996 roku zast¹piono selektywn¹ zbiórkê w workach foliowych, metalowymi pojemnikami ustawionymi na terenie miasta i gminy. System selektywnej zbiórki odpadów nie zwalnia jednak w³aœcicieli i u ytkowników posesji z obowi¹zku zawarcia umowy z odpowiedni¹ jednostk¹ na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych. Niestety bardzo du a czêœæ spo³eczeñstwa nie wywi¹zuje siê z tego obowi¹zku. Wskutek takich poczynañ powstaj¹ nielegalne wysypiska œmieci w lasach, przy drogach i na innych terenach. Dla zmiany sytuacji, w celu bardziej konsekwentnego wyegzekwowania obowi¹zuj¹cych przepisów, Rada Miejska dnia 28 grudnia 2000 roku podjê³a uchwa³ê w sprawie wysokoœci op³aty dla w³aœcicieli nieruchomoœci, za których gmina przejmuje obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Co to oznacza? Jest to nowe prawo lokalne, na podstawie którego w przypadku braku dowodów œwiadcz¹cych o zagospodarowaniu odpadów, gmina przejmie obowi¹zek wyposa enia nieruchomoœci w pojemnik na odpady komunalne i ich usuwanie. Uchwa³a Rady Miejskiej okreœla te op³aty jakie mo na pobieraæ za te czynnoœci. Ich wysokoœæ jest tak ustalona, e bêdzie to traktowane jako op³ata karna i spowoduje, e nie bêdzie siê op³aca³o korzystanie z takiej formy. To rozwi¹zanie powinno przyczyniæ siê do tego, e 100% odpadów trafi na legalne wysypisko w Nie urawie. Wp³ynie to przede wszystkim na efekt ekologiczny, ale te i estetyczny. Wysokoœæ ustalonych op³at przedstawia siê nastêpuj¹co: 1.W przypadku gdy w³aœciciele nieruchomoœci nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów uprawnionych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obowi¹zek ten przejmie gmina, pobieraj¹c od nich miesiêczne op³aty w wysokoœci: a/ gospodarstwa domowe 10 z³ na zameldowan¹ osobê b/ domki letniskowe 50 z³ c/ hotele pensjonaty, campingi i gospodarstwa agroturystyczne 5 z³ za miejsce d/ obiekty handlowe i gastronomiczne do 100 m 2 powierzchni 200 z³ d/ obiekty handlowe i gastronomiczne powy ej 100 m 2 powierzchni 500 z³ f/ zak³ady produkcyjne, us³ugowe zatrudniaj¹ce do 50 osób 200 z³ g/ zak³ady produkcyjne, us³ugowe zatrudniaj¹ce powy ej 50 osób 500 z³ 2. W przypadku gdy w³aœciciele nieruchomoœci nie usuwaj¹ odpadów komunalnych gromadzonych w miejscach niedozwolonych, obowi¹zek ich usuwania przejmie Gmina pobieraj¹c od tych w³aœcicieli op³aty w wysokoœci 100 z³ za 1 m 3 usuniêtych odpadów. Proponujê wobec powy szego zawarcie stosownej umowy, je eli gdzieœ taka nie jest podpisana, aby nie nara aæ siê na niepotrzebne k³opoty i zbêdne dodatkowe wydatki finansowe. Uporz¹dkowanie gospodarki odpadami w ka dej posesji przyczynia siê do tego, e organy gminy nie bêd¹ musia³y stosowaæ przykrych, choæ koniecznych rozwi¹zañ zastêpczych. Piotr Sobucki Informacje o stanie bezrobocia na terenie powiatu chojnickiego i gminy Czersk Wed³ug stanu na dzieñ 30 listopada 2000 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy wynosi³a 9163 osób, w tym 5403 kobiet, natomiast zarejestrowanych by³o 2129 osób, w tym 1276 kobiet. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzglêdnia osób uprawnionych do: - zasi³ku przedemerytalnego /822 osoby z powiatu i 177 osób z Czerska/ - œwiadczeñ przedemerytalnych /169 osób z powiatu, 31 osób z Czerska/ - odbywaj¹cych szkolenie /102 osoby w powiecie, 5 osób z Czerska/ W listopadzie zanotowano spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasi³ku: - o 137 osób tj. 6,2% w powiecie - o 13 osób tj. 2,5% W stosunku do stanu z koñca paÿdziernika 2000 r. liczba bezrobotnych wzros³a o 170 osób, tj. 1,9%, a nast¹pi³ wzrost liczby bezrobotnych o 33 osoby tj. o 1,5%. W listopadzie 2000 r. zg³oszono /w ca³ym powiecie/ 183 ofert pracy z tego: - 58 ofert pracy niesubsydiowanej ofert pracy subsydiowanej w tym: - 12 w ramach prac interwencyjnych w ramach robót publicznych - 9 w ramach umów absolwenckich - 4 po yczki na dodatkowe miejsca pracy W okresie od stycznia do listopada 2000 r. aktywnymi formami przeciwdzia³ania bezrobociu finansowanymi z Funduszu Pracy objêto ogó³em 307 osób z gminy Czersk z tego: - szkolenia przyuczaj¹ce do zawodu 33 osoby - absolwenci odbywaj¹cy sta 43 osoby - zatrudnieni absolwenci 27 osób - zatrudnieni w ramach robót publicznych 62 osoby - zatrudnieni w ramach programów specjalnych 31 osób - zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych 109 osób - refundacja sk³adki ZUS 2 osoby Wies³awa Modrzejewska 16 Panorama Czerska 1/2001

17 INFORMATOR URZÊDU MIEJSKIEGO Czas pracy Urzêdu Miejskiego Poniedzia³ek } Œroda Czwartek Pi¹tek Wtorek Wtorek jest dniem przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków. *********************** Struktura Urzêdu Miejskiego 1. Wydzia³ Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - za³atwianie spraw : a/ budownictwa, planowania przestrzennego w biurze nr 4 b/ inwestycji, gospodarki lokalowej, utrzymania dróg w biurze nr 7 c/ dodatków mieszkaniowych, robót publicznych, OSP w biurze nr 1 2. Wydzia³ Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska a/ sprawy rolnictwa, obrotu gruntami biuro nr 20 b/ sprawy leœnictwa, ochrony œrodowiska biuro nr Wydzia³ Finansowy a/ sprawy podatków lokalnych, ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej biuro nr 8 b/ sprawy zezwoleñ na sprzeda alkoholu biuro nr 2 c/ ksiêgowoœæ bud etowa biuro nr 9 4. Wydzia³ Organizacyjno-Prawny a/ sekretariat biuro nr 19 b/ sprawy promocji, kultury, turystyki- biuro nr 21 c/ sprawy wojskowe, obrony cywilnej, sportu biuro nr Urz¹d Stanu Cywilnego biuro nr Biuro Obs³ugi Rady biuro nr Samodzielne stanowiska pracy do spraw : a/ ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych biuro nr 6 b/ oœwiaty i wychowania biuro nr 22 Rejestracja i ewidencja pojazdów Z dniem 1 stycznia 2001 r. zadania z zakresu rejestracji pojazdów oraz wydawanie uprawnieñ do kierowania pojazdami, na mocy ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 31 marca 2000 r. przejê³y starostwa. Podjête przez Burmistrza starania doprowadzi³y do utworzenia w Filii Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Tak wiêc interesantom na miejscu w gminie umo liwiono za³atwianie spraw z zakresu komunikacji, zaœ funkcjonowanie filii nadzoruje starosta Kilka informacji na temat nowych dowodów osobistych Od 1 stycznia 2001 roku zmianie uleg³ tryb wydawania dowodów osobistych. Dowód osobisty ma formê spersonalizowanej karty indentyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawieraj¹cej dane osobowo-adresowe, zdjêcie i podpis posiadacza, trzyliterow¹ seriê i szeœciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwê organu wydaj¹cego dowód osobisty, datê wydania i termin wa noœci oraz elementy zabezpieczaj¹ce dokument przed podrobieniem i fa³szowaniem. Z³o enie wniosku o wydanie dowodu wymaga osobistego stawienia siê w Urzêdzie. Osoby m³odoletnie sk³adaj¹ wniosek w obecnoœci jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Do wniosku za³¹cza siê: - dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, - odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu ma³- eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie u ywanym nazwisku. Aktów o których mowa wy ej, do wniosku nie do³¹cza siê je eli zosta³y sporz¹dzone w miejscowym Urzêdzie Stanu Cywilnego. Za wydanie dowodu osobistego pobiera siê op³atê w wysokoœci 30 z³, a za dowód wydanym m³odoletnim dodatkowo pobiera siê op³atê skarbow¹ w wysokoœci 5 z³ od podania. Wniosek o wydanie dowodu osobistego urz¹d przekazuje w formie elektronicznej do wytwórcy tj. Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie Centrum Personalizacji Dokumentów. Na wydanie dowodu oczekuje siê oko³o 1 miesi¹ca. Dotychczasowe dowody osobiste trac¹ wa noœæ w roku 2007 co oznacza, e w tym terminie ka dy obywatel jest zobowi¹zany do wymiany swego dowodu osobistego. Jednostki Organizacyjne Gminy Do zakresu dzia³ania Gminy nale ¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoœci w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych. Realizacja tak szeroko pojêtych zadañ jest mo liwa poprzez tworzenie jednostek organizacyjnych gminy. Na terenie miasta i gminy utworzonych jest 20 jednostek, w tym: - 14 obejmuj¹cych dzia³alnoœæ oœwiaty i wychowania (7 szkó³ podstawowych, 3 gimnazja, 4 przedszkola) - 3 Oœrodki Kultury - Miejsko Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - Administracja Zasobów Komunalnych - Zespó³ Obs³ugi Finansowej Zatrudnienie w jednostkach gminnych Oœwiata nauczycieli - 232,22 etaty - 92 adm., obs³. - 75,4 etaty w tym 61,93 obs³uga Urz¹d Miejski - 40 pracowników - 39,75 3,75 Kultura ,95 MGOPS ,75 0,5 AZK - 8-7,25 3,25 ZOF OSP Stadion - 1-0,5 Krystyna Lorczak SEKRETARZ GMINY Panorama Czerska 1/

18 75-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PLAN IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH STYCZEÑ 2001 IMPREZY SPORTOWE Turniej Oldbojów Hala sportowa w Gimnazjum Czersk Mecz pokazowy reprezentacji m³odzie owych Hala sportowa w Gimnazjum Czersk Festyn dla m³odzie y z okazji otwarcia Hala sportowa w SZS hali Turniej pi³ki no nej zespo³ów klubowych Hala sportowa w MLKS Borowiak LUTY 2001 IMPREZY SPORTOWE Turniej pi³ki no nej Juniorów Hala sportowa w MLKS Borowiak Turniej pi³ki rêcznej seniorów o Puchar Burmistrza KONKURSY L.p. Termin Nazwa Miejsce Organizator Konkurs literacki dla amatorów Zdarzy³o siê... (bez ograniczenia wieku) szko³y, Komitet Organizacyjny Obchodów Konkurs plastyczny dla amatorów Czersk miejsce i ludzie (bez ograniczenia wieku) Hala sportowa w szko³y, MLKS Borowiak Komitet Organizacyjny Obchodów MARZEC 2001 IMPREZY SPORTOWE Turniej m³odzików w pi³ki rêczn¹ Hala sportowa w MLKS Borowiak Otwarty turniej pi³ki koszykowej Hala sportowa w Rekreacja koszykówki Otwarty turniej siatkówki o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Hala sportowa w Rekreacja Borowiaka Mecz miêdzypañstwowy Polska-Dania (do lat 20) Hala sportowa w Gimnazjum Czersk IMPREZY KULTURALNE Koncert Hanki Bielickiej KWIECIEÑ 2001 IMPREZY SPORTOWE 1. kwiecieñ Wojewódzkie biegi prze³ajowe Ostrowite ZSS Bieg uliczny Czersk SZS, MAJ 2001 IMPREZY SPORTOWE Zak³adowy turniej pi³ki no nej o Stadion MLKS Borowiak Puchar Przewodnicz¹cego RM 2. maj Turniej pi³ki no nej m³odzików Stadion MLKS Borowiak Turniej gmin Stadion/ Hala sportowa Urz¹d Miejski, Gospodarstwo Pomocnicze, Otwarte zawody eglarskie Ostrowite UKS Razem IMPREZY KULTURALNE festyn Stadion CZERWIEC 2001 IMPREZY KULTURALNE Dzieñ Dziecka - festyn Hala/stadion III Przegl¹d Chórów Koœció³ parafialny w Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich Urz¹d Miejski Otwarcie wystawy Czersk wczoraj i dziœ KONKURSY L.p. Termin Nazwa Miejsce Organizator Rozstrzygniêcie i podsumowanie konkursów: Literackiego Zdarzy³o siê Plastycznego Czersk miejsce i ludzie Komitet Organizacyjny Obchodów LIPIEC 2001 IMPREZY KULTURANE Dni Czerska stadion Urz¹d Miejski Rytel 2. lipiec Zawody kajakowe o B³êkitn¹ Wstêgê Wielkiego Kana³u Brdy 3. lipiec Przegl¹d muzyki organowej Koœció³ parafialny w ROZGRYWKI LIGOWE MLKS BOROWIAK V liga pi³ki no nej L.p. Termin Gospodarze Goœcie 1. 28/ Borowiak Wietcisa GKS Gardeja Borowiak Borowiak Pogoñ S / Wierzyca Borowiak 5. 19/ Borowiak Powiœle 6. 26/ LKS Waplewo Borowiak 7. 02/ Borowiak Korona 8. 09/ Huragan Borowiak w Rytlu Oœrodki Kultury w êgu i Œwiêto Pstr¹ga Ostrowite WRZESIEÑ 2001 IMPREZY KULTURANE Po egnanie lata Ostrowite Urz¹d Miejski LISTOPAD 2001 IMPREZY SPORTOWE 1. listopad Turniej pi³ki rêcznej m³odzików Hala sportowa w MLKS Borowiak IMPREZY NAUKOWO-WYSTAWIENNICZE SYMPOZJUM 75-lecie Czerska Promocja albumu Czersk w starej fotografii Urz¹d Miejski GRUDZIEÑ 2001 IMPREZY SPORTOWE 1. grudzieñ Turniej pi³ki rêcznej m³odziczek Hala sportowa w Lux Pol Czersk IV edycja turnieju tenisa sto³owego o puchar Burmistrza II edycja turnieju szachowego o Z³ot¹ Wie ê Rozgrywki o mistrzostwo Klasy Okrêgowej grupa II L.p. Termin Gospodarze Goœcie 1. 10/ Borowiak Polanka Wierzyca Rokocin 2. 17/ Borowiak Jurand 3. 24/ Rod³o Borowiak 4. 31/ Borowiak Kolejarz 5. 07/ Unia Borowiak Borowiak B³êkitni 7. 21/ Pogoñ P. Borowiak III liga seniorów pi³ki rêcznej L.p. Termin Gospodarze Goœcie Borowiak SMS Gdañsk Borowiak HMTS Kwidzyn II Borowiak AZS Gdañsk Borowiak MGOKiS Hetman Gniew Borowiak KS Sokó³ Koœcierzyna Borowiak KS Kaszuby Wejherowo Liga wojewódzka L.p. Termin Turniej M³odziczek r. 88 o Mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Turniej M³odzików r. 88 o Mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej 18 Panorama Czerska 1/2001

19 Imprezy zwi¹zane z otwarciem hali sportowej im. R. Bruskiego stycznia 2001 r. Koncert zespo³u DEMONO Koncert zespo³u DEMONO Festyn dla dzieci Turniej pi³ki rêcznej OLDBOJÓW wygrany przez dru ynê BOROWIAKA Panorama Czerska 1/

20 A B C D E F G nr kierunkowy do Czerska 052 Pogotowie Ratunkowe Stra po arna Policja Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Informacje telefoniczne Nadawanie telegramów Zamawianie rozmów Zegarynka Informacja PKS Informacja PKP Urz¹d Miejski fax A B C D E F Wydawca: Urz¹d Miejski Adres redakcji: ul. Ko ciuszki 27, CZERSK Tel. (052) , Fax (052) Druk: Drukarnia Diecezji Pelpliñskiej Bernardinum, Pelplin, ul. Bpa Dominika 11. G

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

BUD ET Gminy Wielgom³yny

BUD ET Gminy Wielgom³yny BUD ET 2005 Gminy Wielgom³yny URZAD GMINY w WIELGOMLYNACH 2005 O publikacji... Dziêki niniejszej publikacji chcemy, aby bud et by³ dokumentem czytelnym nie tylko dla ksiêgowoœci, ale równie dla mieszkañców.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W REMIE

RADY MIEJSKIEJ W REMIE DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 62 Poznañ, dnia 18 kwietnia 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1233 nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WIĘZI RODZINNE ZA ROK 2014.

SPRAWOZDANIE WIĘZI RODZINNE ZA ROK 2014. FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ WIĘZI RODZINNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ WIĘZI RODZINNE ZA ROK 2014. Sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo