W2000 roku Rada Miejska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W2000 roku Rada Miejska"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy przedstawiæ mieszkañcom miasta i gminy dane dotycz¹ce minionego roku 2000, jak równie zaplanowane dzia- ³ania na rok W pierwszej czêœci zamieszczone zosta³y informacje o gospodarce finansowej w roku Na uwagê zas³uguje fakt, e udzia³ inwestycji w wydatkach gminy osi¹gn¹³ 27%. Mo liwe to by³o m.in. poprzez zaci¹gniêcie kredytu komercyjnego i pozyskanie znacznych dotacji na realizowane w gminie inwestycje. Przyspieszenie realizacji niektórych zadañ wydaje siê s³uszne, zwa ywszy na poziom inflacji i wysokoœæ wskaÿnika wzrostu cen towarów i us³ug. Uzupe³nieniem informacji finansowej jest zestawienie realizowanych zadañ inwestycyjnych. Wykaz ten obejmuje tylko inwestycje najwiêksze, chocia w gminie realizowanych jest wiele innych zadañ. Nieod³¹cznym uzupe³nieniem s¹ równie zadania zrealizowane przez jednostki pomocnicze gminy tj. so³ectwa i komitety osiedlowe. Œrodki jakimi dysponuj¹ te jednostki, pozwalaj¹ na zrealizowanie tych zadañ, które zdaniem mieszkañców s¹ najpilniejsze. Decyduj¹ o tym corocznie mieszkañcy na zebraniach ogólnych. W dalszej czêœci informacji finansowej przedstawione zosta³y dochody i wydatki na rok S¹ one zgodne z uchwa³¹ bud etow¹ przyjêt¹ przez Radê Miejsk¹ na sesji w dniu 28 grudnia 2000 roku. W tabeli Op³aty i podatki lokalne podane zosta³y ich wysokoœci odpowiednio dla roku 2000 i Na sesji w grudniu przyjêta zosta³a równie uchwa³a ustalaj¹ca wysokoœæ op³at za wywóz nieczystoœci sta³ych w ramach robót zastêpczych. Op³aty te dotycz¹ wy³¹cznie tych nieruchomoœci, których w³aœciciele nie maj¹ zawartej umowy z firm¹ wywozow¹. W dalszej czêœci biuletynu opisane zosta³y przyjête przez gminê Czersk cd. str 3 ð Czersk w internecie (str. 4). Rytel. Jezioro Ostrowite. Koœció³. W2000 roku Rada Miejska pracowa³a zgodnie z przyjêtym planem. W tym czasie odby³o siê 8 sesji, na których podjêto 100 uchwa³ oraz zg³oszono 51 wniosków i interpelacji. Frekwencja na sesjach by³a bardzo wysoka, kszta³towa³a siê w granicach 95 %. Podjête przez Radê w 2000 roku uchwa³y g³ównie dotyczy³y: ü spraw finansowych, bud etu, podatków i op³at 32 ü planu zagospodarowania przestrzennego 12 ü po yczek, dotacji i kredytów 5 ü nadania nazw ulic i obiektów 4 ü oœwiaty 8 ü opieki spo³ecznej, s³u by zdrowia 7 ü kultury 2 ü nabywania i zbywania nieruchomoœci 4 ü rozpatrywania skarg i protestów 4 ü organizacyjne i inne 22 Zg³oszone przez radnych interpelacje i wnioski g³ównie dotyczy³y: naprawy i budowy nawierzchni dróg, ulic i chodników budowy wodoci¹gów i kanalizacji poprawy oœwietlenia ulicznego ustawienia pojemników i koszy na œmieci ustawienia tablic informacyjnych i znaków drogowych ograniczenia prêdkoœci usuniêcia drzew i obciêcia ga³êzi naprawy mostów Zgodnie ze swymi uprawnieniami Rada zajmowa³a siê nastêpuj¹cymi zagadnieniami: przyjê³a sprawozdanie z dzia³alnoœci finansowej gminy za 1999 rok i udzieli³a Zarz¹dowi absolutorium, zapoznawa³a siê z bie ¹c¹ informacj¹ o pracy Zarz¹du w okresie miêdzy sesjami, cd. str 4 ð

2 Uroczyste otwarcie hali sportowej 19 stycznia Panorama Czerska 1/2001

3 Mieszkañcy gminy Czersk cd. ze str 1 strategie rozwoju jak równie Wieloletni Plan Inwestycyjny w skrócie WPI. Celem tych opracowañ jest ukierunkowanie rozwoju naszej gminy w ró nych dziedzinach ycia. WPI okreœla równie plan finansowy zadañ jakie zamierzamy realizowaæ. Uchwa³a w sprawie przyjêcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego bêdzie przedmiotem obrad Rady na sesji w miesi¹cu lutym. Zarówno strategia jak i WPI s¹ konieczne dla pozyskania œrodków pomocowych. Kolejne tematy dotycz¹ce m.in. oœwiaty, pomocy spo³ecznej powinny przybli yæ czytelnikom t¹ problematykê. W zakresie pomocy spo³ecznej opisane zosta³y wszystkie realizowane przez nasz oœrodek formy pomocy. Szeroko opisano dzia³alnoœæ Oœrodka Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, który realizuje gminny program profilaktyki. Oferta oœrodka jest bardzo bogata, skierowana jest dla osób nadu ywaj¹cych alkoholu i rodzin alkoholików. Oœrodek wspó³pracuje ze szko³ami i stowarzyszeniami z terenu gminy. W biuletynie zamieszczona zosta³a równie informacja na temat pracy Urzêdu Miejskiego i jego wydzia³ów. Rok 2001 to rok obchodów 75-lecia nadania praw miejskich, st¹d wiele imprez zawartych w przedstawionym terminarzu zwi¹zanych jest z t¹ rocznic¹. Mam nadziejê, e przedstawione w biuletynie informacje, pozwol¹ mieszkañcom na obiektywn¹ ocenê pracy Rady Miejskiej, Zarz¹du jak i wszystkich podleg³ych gminie jednostek organizacyjnych. Biuletyn bêdzie wydawany cyklicznie przynajmniej 2 razy w roku. Pragniemy w nim zamieszczaæ informacje na temat prac nie tylko Urzêdu Miejskiego, ale równie stowarzyszeñ i innych organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminy. Na koniec chcia³bym yczyæ wszystkim mieszkañcom naszej gminy wszelkiej pomyœlnoœci w pierwszym roku nowego tysi¹clecia, niech ka dy kolejny dzieñ przynosi radoœæ, szczêœcie i poczucie bezpieczeñstwa. Burmistrz Marek Jankowski Otwarcie Hali Sportowej im. Romana Bruskiego Wdniu 19 stycznia br. zosta³a otwarta i oddana do u ytku hala sportowa im. Romana Bruskiego. Uroczystoœæ po³¹czon¹ z nadaniem sztandaru Gimnazjum im. Jana Paw³a II w rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ odprawion¹ przez Ksiêdza Biskupa Pelpliñskiego Jana Bernarda Szlagê. Po mszy nast¹pi³a czêœæ oficjalna w hali sportowej. Uczestniczy³o w niej wielu goœci, wœród których byli m.in. Marsza³ek Sejmu RP Maciej P³a yñski, Wiceprezes Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu Jan Koz³owski, Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Kazimierz Klawiter, Prezes WFOŒ i GW w Gdañsku Danuta Grodzicka Kozak, Prezes Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce Henryk Sitnik i wiele innych osób. Licznie stawili siê mieszkañcy Czerska, obecni byli tak e uczniowie Gimnazjum. Po przeciêciu wstêgi i poœwiêceniu hali przez ksiêdza Biskupa nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej patrona hali Romana Bruskiego. Zabieraj¹cy g³os goœcie gratulowali sukcesu i wyra ali swój podziw dla wspania³ego obiektu. Nastêpnie odby³a siê czêœæ sportowo artystyczna przygotowana przez uczniów. Wieczorem hala przesz³a chrzest bojowy jakim by³ koncert zespo³u DeMono, który przyci¹gn¹³ publicznoœæ licz¹c¹ 1600 osób. Wed³ug zgodnej opinii wykonawców, widzów i organizatorów koncert by³ bardzo udany i z pewnoœci¹ nie by³ ostatni¹ tego typu imprez¹ w nowej hali. Kolejne dwa dni 20 i 21 stycznia sta³y pod znakiem pi³ki rêcznej. W sobotê odby³ siê turniej oldbojów z udzia³em 6 zespo³ów. Zwyciê y³ zespó³ Borowiaka przed LZS Kêsowo i dru yn¹ Borowiak Przyjezdni. Zawodników przez ca³y dzieñ dopingowa³o ok. 500 kibiców. W niedzielê rozegrano dwa mecze pokazowy w wykonaniu reprezentacji Polski juniorów oraz towarzyski pomiêdzy dru yn¹ Borowiaka Czersk oraz Izobud OSiR Toha Chojnice. Minimalnie lepsz¹ okaza³a siê dru yna chojnicka wygrywaj¹c 21:19. I znów nie zawiod³a publicznoœæ mecze te obserwowa³o ok. 600 osób. Pierwsze dni funkcjonowania nowej hali okaza³y siê bardzo udane. Kolejne tygodnie zapowiadaj¹ siê równie bardzo atrakcyjnie z hitem wiosny meczem pi³ki rêcznej juniorek pomiêdzy reprezentacjami Polski i Danii (20 marca br.). Przemys³aw Biesek Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Czersk w 2000 roku Budowa Hali Sportowej W roku ubieg³ym po podjêciu decyzji o przyspieszeniu terminu budowy hali zosta³a zakoñczona realizacja tej najwiêkszej w ostatnich latach inwestycji gminnej. Wykonawc¹ ostatniego etapu by³ chojnicki PeBeRol, natomiast posadzki sportowe wykona³a firma Ars Komfort ze Szczecina, która równie wyposa y³a halê w sprzêt sportowy. Œrodki na budowê hali oprócz bud etu gminy pochodzi³y z UKFiS w Warszawie oraz Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku. Budowa wodoci¹gów wiejskich W 2000 roku na budowê wodoci¹gów przeznaczono ,- z³. Œrodki te pochodzi³y z bud etu gminy oraz wp³at mieszkañców. Wybudowano ok. 18 km sieci wodoci¹gowych oraz 200 przy³¹czy w so³ectwach: Rytel, Gotelp, ubna, Malachin, Mokre oraz Z³otowo (ul. Klaskawska). Zadanie to wykonywa³ Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. oraz PeBeRol Chojnice. W stacji wodoci¹gowej w Rytlu zamontowano urz¹dzenia uzdatniaj¹ce wodê. Realizacja tego zadania kosztowa³a ,- z³. Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej W ubieg³ym roku na terenie Czerska wykonano 13,6 km sieci kanalizacyjnej. Roboty prowadzono na ulicach Lipowej, Kr. Jadwigi, Konstantego Klina, Gajowej, Wyzwolenia, Tucholskiej. Sieæ wodoci¹gowa powsta³a w ulicy ¹kowej oraz w rejonach budowy sieci kanalizacyjnej. Jej ³¹czna d³ugoœæ wykonana w 2000 roku, to 13,7 km. Na budowê kanalizacji wydatkowano ,- z³ (pieni¹dze pochodzi³y z WFOŒ i GW w Gdañsku, BOŒ w Elbl¹gu, dotacji z bud etu pañstwa oraz œrodków w³asnych gminy), natomiast na budowê wodoci¹gów ,- z³. Budowa i modernizacja dróg W roku 2000 wykonano nowe nawierzchnie z polbruku ulic: Cichej (120 m), Morelowej (160 m), Œwierkowej (160 m), Rzemieœlniczej (120 m). Na ulicy Starego Urzêdu (170 m) i Rynkowej (100 m) po³o ony zosta³ nowy dywanik asfaltowy. P³yty YOMB u³o ono na ulicach: Œwierkowej (140 m), Polnej (240 m), Stolarskiej (60 m), Wicka Rogali (85 m) i Partyzantów (143 m). Na terenie gminy u³o ono YOMB w ubnej (154 m) i w êgu na ul. Polnej (110 m). Zmodernizowane zosta³y drogi gruntowe Kurcze D¹bki (1000 m) oraz w Wojtalu (310 m). Zlecono wykonanie projektu drogi w BêdŸmierowicach. ¹cznie wydatkowano ,- z³ z tego ,- z³ do dotacja z bud etu pañstwa, natomiast ,- z³ to œrodki z Urzêdu Marsza³kowskiego na remonty dróg transportu rolniczego. Modernizacja oœwietlenia ulicznego W ramach modernizacji wymieniono 954 oprawy oœwietleniowe za ³¹czn¹ kwotê ,- z³. Œrodki pochodzi³y z kredytu bankowego oraz z Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku (dotacja w wysokoœci ,- z³). Obecnie wszystkie lampy oœwietlenia ulicznego na terenie gminy (a jest ich 1433), to energooszczêdne lampy sodowe. Inne realizowane w roku 2000 zadania, to m.in.: - kontynuacja zagospodarowania centrum Czerska - wykonanie przy³¹cza ciep³owniczego do budynku Sz.P. Nr 1 - modernizacja ogrzewania w MGOPS - wykonanie projektów sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w Rytlu oraz Ostrowitem - rozbudowa remiz stra ackich w Mokrem, Odrach, Z³ym Miêsie i Zapêdowie. ¹cznie w roku 2000 na inwestycje przeznaczono ,- z³, co stanowi oko³o 30% wydatków bud etu gminy. Przemys³aw Biesek ZASTÊPCA BURMISTRZA Panorama Czerska 1/2001 3

4 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku cd. ze str 1 przyjê³a informacje Skarbnika Gminy z wykonania bud etu za I kwarta³, I pó³rocze i trzy kwarta³y 2000 roku, uchwali³a bud et gminy na 2001 rok. Inne zagadnienia omawiane na sesjach to m.in: zapoznanie siê ze stanem i perspektyw¹ rozwoju sieci dróg na terenie gminy, przyjêcie informacji na temat dzia³alnoœci zwi¹zków i stowarzyszeñ, których cz³onkiem jest gmina Czersk, zapoznanie siê z informacj¹ na temat budowy szpitala w Chojnicach, przeanalizowanie stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy, zapoznanie siê z projektem modernizacji oœwietlenia ulicznego w mieœcie w mieœcie i gminie Czersk, analiza sytuacji w rolnictwie, dyskusja na temat problemów spo³ecznych takich jak: pomoc spo³eczna, realizacja programu profilaktyki, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ³ad, bezpieczeñstwo publiczne, ochrona przeciwpo arowa, przyjêcie oferty turystycznej gminy na sezon letni 2000, analiza problemów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, ocena dzia³alnoœci sportu, turystyki, instytucji upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy oraz innych zak³adów bud etowych. W czasie ca³ego 2000 roku Rada Miejska na bie ¹co informowana by³a przez cz³onków Zarz¹du o pracach zwi¹zanych z budow¹ hali sportowej. Radni wypowiadali siê na temat zastosowanych technologii, planowanych materia³ów oraz kosztów i sposobów finansowania inwestycji. Decyzje Rady Miejskiej da³y Zarz¹dowi pe³nomocnictwo do szybkich i skutecznych dzia³añ, których efektem by³o uroczyste otwarcie hali roku z udzia³em wielu zaproszonych goœci. Mieszkañcy Czerska przez 3 dni mieli mo liwoœæ uczestniczenia w wielu imprezach sportowych i artystycznych. Rada Miejska w 2000 roku rozpatrywa³a równie skargi i wnioski, podejmowa³a interwencje. Odnosz¹c siê do sprawy zakwestionowanej przez Wojewodê Pomorskiego uchwa³y okreœlaj¹cej liczbê punktów sprzeda y napojów alkoholowych Rada zdecydowa³a o utrzymaniu swej uchwa³y w mocy. Kontrowersje wzbudzi³ tryb wnoszenia uchwa³y w sprawie przyznania nagrody Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Miejskiego. W zwi¹zku z tym, e projekt uchwa³y nie zosta³ dostarczony radnym we w³aœciwym terminie (na 7 dni przed sesj¹), grupa radnych najpierw zaskar y³a uchwa³ê, a potem z³o y³a wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Wojewoda Pomorski dostrzeg³ uchybienie, lecz jednoczeœnie stwierdzi³, e jest to nieistotne naruszenie prawa i uchwa³a zosta³a uprawomocniona. Na sesji roku Rada wiêkszoœci¹ g³osów oddali³a wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. W 2000 roku Rada Miejska kilkakrotnie zajmowa³a siê ponawianymi skargami na dzia³alnoœæ Urzêdu Miasta i Burmistrza Czerska. Po wnikliwym zapoznaniu siê ze sprawami radni uznali skargi za bezzasadne i oddalili je w trybie uchwa³y. Rada Miejska wydaj¹c oœwiadczenia dwukrotnie zajê³a stanowisko w sprawie listów mieszkañców budynków przy ul. Przytorowej i przy ul. D¹browskiego. Na sesji roku po wczeœniejszych d³ugotrwa³ych pracach, konsultacjach i negocjacjach prowadzonych przez Zarz¹d i radnych Rada Miejska przyjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia sk³adników wynagrodzenia nauczycieli. Finansowanie oœwiaty gminnej z bud etu samorz¹du by³o i jest jednym z wiêkszych problemów. Niedoszacowanie subwencji przez MEN spowodowa³o znaczne opóÿnienia w wyp³atach ustawowych wynagrodzeñ. W tym stanie rzeczy warto podkreœliæ, e dziêki decyzji Zarz¹du wype³nione zosta³y w terminie narzucone odgórnie na samorz¹d jako organ prowadz¹cy zobowi¹zania nauczyciele w gminie Czersk otrzymali nale ne pensje wraz z wyrównaniami.rada Miejska rozpoczê³a ju swoj¹ pracê w 2001 roku roku na nadzwyczajnej sesji wyjazdowej w Koœcierzynie przyjêta zosta³a przez 11 gmin powiatów: koœcierskiego i chojnickiego strategia rozwoju gospodarczego ziemi koœciersko zaborskiej, która daje mo liwoœci pozyskiwania œrodków zewnêtrznych, szczególnie na rozwój turystyki i tworzenie instytucji porêczeñ kredytowych. Na sesji lutowej Rady Miejskiej przyjêty zostanie plan pracy. Wœród propozycji znalaz³y siê zagadnienia: ü przyjêcie wieloletniego planu inwestycyjnego dla gminy Czersk, ü funkcjonowanie placówek kultury w gminie Czersk, ü ocena wspó³pracy Oœrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej ze œrodowiskami rolników, ü ustalenia œrodków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy na 2002 rok, ü ocena sportu i turystyki na terenie miasta i gminy; sprawozdanie z funkcjonowania hali sportowej. W czerwcu odbêdzie siê uroczysta sesja z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich Czerskowi. Ju teraz na imprezy towarzysz¹ce temu œwiêtu spo³ecznoœci lokalnej zapraszam wszystkich mieszkañców Czerska i gminy. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzysztof Sêkielewski GMINA CZERSK W INTERNECIE Internet jest globaln¹ sieci¹ komputerow¹, obejmuj¹c¹ swym zasiêgiem ca³y œwiat i pozwala siê komunikowaæ milionom ludzi 365 dni w roku, 24 godziny na dobê. Podstawowym sposobem prezentowania informacji w tym nowym medium s¹ witryny WWW, na których umieszczone s¹ opisy i oferty firm, instytucji publicznych, czy osób prywatnych. Zalet¹ Internetu oprócz zinegrowanych elementów charakterystycznych dla mediów tradycyjnych jest interaktywnoœæ, która pozwala u ytkownikom reagowaæ na treœæ przekazu. Ze wzglêdu na wzrost znaczenia Internetu, jako alternatywnego Ÿród³a informacji oraz jako miêdzynarodowego forum prezentacji i wymiany pogl¹dów samorz¹d Czerska uzna³ za celowe umieszczenie informacji o gminie Czersk na stronie WWW. Prezentacja opracowana zosta³a przez firm¹ Impuls Internet z Bydgoszczy i dostêpna jest pod adresem testowym: docelowy adres to: Witryna zawiera podstrony: Informacje ogólne Po³o enie Historia Samorz¹d Turystyka Kultura Oferta inwestycyjna Aktualnoœci Jubileusz 75-lecia Podstrony wymagaj¹ce bie ¹cych informacji bêd¹ aktualizowane co miesi¹c. W Urzêdzie Miejskim dzia³a równie poczta elektroniczna pod adresem: Barbara Talewska 4 Panorama Czerska 1/2001

5 WIELOLETNIE PLANOWANIE INWESTYCYJNE = HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY System Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego System Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego jest narzêdziem zarz¹dzania gmin¹, które ³¹czy w sobie wiele procesów planistycznych, jakie zachodz¹ w gminie, m.in. planowanie zagospodarowania przestrzennego, planowanie finansowe, planowanie strategiczne rozwoju gminy i planowanie inwestycyjne. W wyniku tego procesu ustalana jest lista zadañ inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejnoœæ ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i okreœlonymi Ÿród³ami ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Przy konstruowaniu WPI wykorzystuje siê: prognozê dochodów gminy, niezbêdn¹ wielkoœæ wydatków bie ¹cych oraz sp³atê zaci¹gniêtych zobowi¹zañ (wolne œrodki na inwestycje) i kosztów ich obs³ugi. Dodatkowo w WPI okreœla siê œrodki w³asne, przewidywan¹ wielkoœæ d³ugu do zaci¹gniêcia oraz ³¹czn¹ wielkoœæ œrodków przeznaczonych na inwestycje. Wykonanie planu ma na celu tak e optymalne prowadzenie inwestycji wieloletnich (polepszaj¹cych infrastrukturê), pozwala te unikn¹æ prowadzenia zadañ przekraczaj¹cych mo liwoœci finansowe, a tym samym zmuszaj¹cych do zaci¹gania niekorzystnych kredytów lub nadmiernego wyd³u ania prac,co z kolei prowadzi do przedro enia inwestycji. Cechy charakterystyczne WPI Ø Jest planem krocz¹cym, którego pierwszy rok stanowi jednoczeœnie czêœæ inwestycyjn¹ projektu bud etu, zawieraj¹cym zestawienie zadañ inwestycyjnych planowanych do zrealizowania. S¹ one ujête w jednym dokumencie i uporz¹dkowane wed³ug priorytetów wraz z informacj¹ o planowanym terminie rozpoczêcia i zakoñczenia ich realizacji. Bardzo wa n¹ informacj¹ jest wielkoœæ poniesionych i planowanych w rozbiciu na poszczególne Ÿród³a finansowania w kolejnych latach planu. Ø Plan jest corocznie aktualizowany zarówno w zakresie inwestycji ju ujêtych jak i nowo wnioskowanych. Ø WPI wi¹ e siê równie z usprawnieniami organizacyjnymi polegaj¹cymi na jasnym zdefiniowaniu odpowiedzialnoœci za poszczególne etapy prac nad planem. Zak³ada siê zwiêkszenie odpowiedzialnoœci personalnej, czego konsekwencj¹ jest wiêksza dba³oœæ o jakoœæ i wiarygodnoœæ informacji. WPI dla gminy Czersk Program WPI opracowany zosta³ przy wspó³pracy konsultantów z firmy DS Consulting z Gdañska. 75% kosztów projektu pokrytych zosta³o przez Program Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego (LGPP) sponsorowanego przez Amerykañsk¹ Agencjê Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID). Prace nad WPI rozpoczêto w po³owie marca 2000 r. poprzez: Ø wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania, Ø opracowanie planu finansowego gminy, Ø zebranie informacji o potrzebach inwestycyjnych gminy, na podstawie wniosków zg³aszanych podczas zebrañ w so³ectwach i komitetów osiedlowych oraz zg³aszanych przez jednostki gminy. Do WPI wesz³y zadania o wartoœci powy ej 300 tys. z³ i zadania wieloletnie, pozosta³e s¹ zadaniami bie ¹cymi. W oparciu o przyjête kryteria oceny wniosków i mo liwoœci finansowe gminy przygotowany zosta³ projekt WPI, do którego zosta³y zakwalifikowane zadania wymienione w poni szej tabeli. Wieloletnie Planowanie Inwestycyjne i ocena zdolnoœci kredytowej to podstawowe narzêdzia efektywnego zarz¹dzania finansami w gminie, niezbêdne do uzyskania po yczek, kredytów i emisji obligacji. Gmina korzystaj¹ca z tych narzêdzi jest w oczach kredytodawcy powa nym partnerem, przedstawiaj¹cym obiektywnie i rzetelnie swoj¹ sytuacjê finansow¹ oraz informacje dotycz¹c¹ przysz³ych zobowi¹zañ. Wieloletnie planowanie finansowe umo liwia harmonijny rozwój gospodarczy, rozbudowê infrastruktury, poprawê jakoœci us³ug oraz opracowanie prognoz finansowych (w tym gospodarczych). Stanowi te podstawê planowania inwestycji, gdy okreœla Ÿród³a ich finansowania w perspektywie wieloletniej. Barbara Talewska WPI Czersk (tabela 1) L.p. Nazwa zadania Planowany okres realizacji Wartoœæ zadania* 1. Oczyszczalnia wraz z kanalizacj¹ Rytel Modernizacja budynku SP nr Budowa wodoci¹gów wiejskich Kanalizacja w mieœcie i m. wokó³ Czerska Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Budowa i modernizacja dróg Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i klatki schodowej w êgu *kwoty przedstawione w kolumnie Wartoœæ zadania mog¹ ulec zmianie ka dego roku, zgodnie z planem bud etu Panorama Czerska 1/2001 5

6 Strategia rozwoju jest wieloletnim programem rozwoju gospodarczego. W przypadku Gminy jest to perspektywa roku Efektem prac nad strategi¹ jest dokument formalnie przyjêty Uchwa³¹ Rady Miejskiej we wrzeœniu 2000 roku, ale te pewnego rodzaju wartoœci¹ jest sam proces budowania strategii anga uj¹cy radnych kolejnych kadencji i wiele innych osób. Prace nad strategi¹ uœwiadomi³y niektórym osobom, e jednostka samorz¹dowa jak¹ jest gmina nie tylko administruje rozwi¹zuj¹c bie ¹ce problemy, ale mo e aktywnie wp³ywaæ na przysz³oœæ. Sprawne zarz¹dzanie rozwojem Gminy bêdzie wtedy, kiedy znamy swoje zasoby materialne, intelektualne, przyrodnicze itp. i okreœlony mamy jasny cel do którego zmierzamy. Mo na zastanowiæ siê czy ma to sens, kiedy w znacznym stopniu uzale nieni jesteœmy od sytuacji od nas niezale nych i czasami trudno przewidywalnych. Nie wiemy przecie czym zakoñcz¹ siê wprowadzone w ycie reformy, jakie bêd¹ wskaÿniki makroekonomiczne, jaki bêdzie poziom bezrobocia, ile gospodarstw rolnych utrzyma siê na rynku i czym zakoñczy siê ewentualna integracja z Uni¹ Europejsk¹. Pomimo wielu niewiadomych, warto podejmowaæ wysi³ek planowania perspektywicznego i nastêpnie umiejêtnego zarz¹dzania rozwojem gminy. Przy najbardziej precyzyjnych planach wystêpuj¹ sytuacje, które nie by³y przewidywane. atwiej jest wtedy rozwi¹zywaæ nieoczekiwane problemy d¹ ¹c do jasno wytyczonego celu, ni ci¹gle mieæ problemy do rozwi¹zywania i podchodziæ do nich chaotycznie, znajdowaæ rozwi¹zania przypadkowe. Wspomniane wczeœniej niewiadome i trudna sytuacja dotyczy przecie w takim samym stopniu wszystkich samorz¹dów. Mo na powiedzieæ, e warunki funkcjonowania s¹ jednakowe dla wszystkich. W takiej sytuacji jedne gminy rozwi¹zuj¹ swoje problemy lepiej, a inne gorzej. Jest to sytuacja podobna do absolwentów szko³y, którzy uzyskuj¹ takie same kwalifikacje. Spoœród nich wy³aniaj¹ siê tacy, którzy radz¹ sobie lepiej a nawet mo na powiedzieæ, e robi¹ karierê, a inni s¹ bezrobotni. Podobna sytuacja dotyczy samorz¹dów i strategia rozwoju daje wiêksze szanse, aby nastêpowa³ rozwój lokalny, a w konsekwencji mieszkañcy gminy dumni byli ze swej,,ma³ej ojczyzny. Proces budowania strategii podzielony by³ na kilka etapów i anga owa³ do swych prac przedstawicieli organów gminy, ale te i innych œrodowisk nie zwi¹zanych bezpoœrednio ze strukturami gminy. 1. Strategia jako instrument programowania rozwoju Regionu. Na kszta³towanie rozwoju gospodarczego sk³ada siê: strategiczne planowanie z uwzglêdnieniem lokalnych spo³ecznoœci, sektora prywatnego, a tak e analizy potencja³u gospodarczego oraz innych mo - liwoœci; analiza rynku; wykorzystanie inwestycji w infrastrukturê, nieruchomoœci, przedsiêbiorczoœci i us³ug jako dÿwigni finansowej ; mobilizacja œrodków finansowych na promowanie turystyki i wspieranie przedsiêbiorczoœci na terenach wiejskich i miejskich, itp. Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Koœciersko-Zaborskiej zosta³a opracowana przez reprezentantów spo³ecznoœci gmin, które wziê³y udzia³ w projekcie. Do budowy strategii w³¹czy³y siê gminy: - miejsko-wiejskie: Czersk, Brusy - wiejskie: Dziemiany, Karsin, Koœcierzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa - miejskie: Koœcierzyna Ponadlokalny charakter opracowania pozwala na szerokie zdefiniowanie adresata strategii, daje dobre podstawy do planowania celów i programów o wymiarze regionalnym. W rezultacie podejœcie takie przyczynia siê do wzrostu ciê aru gatunkowego opracowanej strategii, szczególnie w odniesieniu do przyjêtych kierunków rozwoju województwa Pomorskiego. Celem udzia³u w programach ponadregionalnych jest: ü Integracja spo³ecznoœci Regionu STRATEGIA ROZWOJU Podstaw¹ prac by³a diagnoza gminy wykonana w czterech aspektach: politycznym, ekonomicznym, spo³ecznym i techniczno cywilizacyjnym. Stosunkowo ogólnym, ale najwa niejszym zapisem strategii jest misja: CZERSK gmin¹ m¹drze gospodaruj¹c¹ posiadanymi zasobami, stwarzaj¹ca warunki aktywnego ycia mieszkañców i atrakcyjn¹ dla innych poprzez czyste i zdrowe œrodowisko naturalne, dobr¹ pracê, nowoczesn¹ infrastrukturê komunaln¹, powszechny dostêp do oœwiaty, opieki zdrowotnej, kultury i podstawowych us³ug bytowych na dobrym poziomie, oraz bezpieczeñstwo ekonomiczne i publiczne. Celem polityki w³adz samorz¹dowych jest realizowanie spo³ecznych priorytetów. Mo na powiedzieæ, e powinny nimi byæ trzy podstawowe kierunki dzia³ania: 1. Stymulowanie i wspieranie zrównowa onego rozwoju gospodarczego zapewniaj¹cego dobre miejsca pracy. 2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej (technicznej i socjalnej). 3. Nowoczesny system oœwiaty i kultury sprzyjaj¹cy rozwojowi i integracji spo³ecznoœci lokalnej. Dokonano nastêpnie bardziej szczegó³owej analizy w poszczególnych obszarach ycia lokalnego, wyznaczaj¹c dla nich misje, cele strategiczne, cele operacyjne i zadania. Efekt tych prac poprzez okreœlenie misji i celów strategicznych przedstawia siê nastêpuj¹co: I. Rozwój gospodarczy, rolnictwo i turystyka Misja: Zrównowa ony rozwój gospodarczy gminy w oparciu o lokalne zasoby i potencja³y, stwarzaj¹cy nowe dobre miejsca pracy i sprzyjaj¹cy restrukturyzacji wsi i rolnictwa. Cele strategiczne: 1. Poprawa sytuacji ekonomicznej wsi i rolnictwa 2. Rozwój gospodarki i przedsiêbiorczoœci w oparciu o w³asne zasoby Gminy STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI KOŒCIERSKO- ü Integracja œrodowisk (np.: gospodarczych) ü Mo liwoœæ ³atwiejszego pozyskiwania dofinansowania zewnêtrznego dla programów ponadlokalnych Dokument ten opracowany zosta³ przy wspó³pracy firmy Uniconsult-Unigrup Sp. z o.o., której zadaniem by³o moderowanie przebiegu procesy planowania strategicznego. Us³ugi konsultantów w ca³oœci sfinansowane zosta³y w ramach Programu Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego (LGPP) sponsorowanego przez Amerykañsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego. USAID jest agend¹ rz¹du Stanów Zjednoczonych utworzon¹ w 1961 r. w celu udzielania pomocy krajom rozwijaj¹cym siê, polegaj¹cej szczególnie na wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi oraz sektorem prywatnym i finansowym dla zapewnienia ich rozwoju. 2. Kluczowe obszary problemowe (cele strategiczne). Kluczowym rezultatem planowania strategicznego jest zdefiniowanie kierunków rozwoju, sama zaœ strategia wskazuje zasadnicze obszary problemowe rozwoju gospodarczego a w ich ramach cele strategiczne, programy operacyjne i zadania. 3. Czersk w Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Koœciersko-Zaborskiej. Wa ny elementem tego rodzaju opracowañ jest spójnoœæ z dokumentami ju istniej¹cymi lub opracowywanymi. Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Koœciersko-Zaborskiej jest w wielu punktach spójna z przyjêt¹ wczeœniej przez Radê Miejsk¹ 6 Panorama Czerska 1/2001

7 GMINY CZERSK II. Zrównowa ony rozwój poprzez racjonalne wykorzystanie i ochronê œrodowiska Misja: Ochrona; rewaloryzacja i wykorzystanie naturalnych zasobów i atrakcji œrodowiska przyrodniczego gminy dla stworzenia jak najlepszych warunków ycia mieszkañców i pomyœlnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego spo³ecznoœci lokalnej Cele strategiczne: 1. Sta³y zrównowa ony nie zak³ócaj¹cy równowagi ekologicznej rozwój gospodarczy gminy 2. Ochrona i odbudowa naturalnej,,infrastruktury œrodowiska III. Gospodarka komunalna Misja: Nowoczesna przyjazna œrodowisku infrastruktura zapewniaj¹ca wszystkim mieszkañcom w gminie dostêp do udogodnieñ i standardów cywilizacyjnych na miarê XXI wieku Cele strategiczne: 1. Modernizacja komunalnej infrastruktury spo³ecznej 2. Budowa i rozbudowa nowoczesnej infrastruktury komunalnej gminy 3. Modernizacja infrastruktury komunalnej IV. Kultura fizyczna i rekreacja Misja: Zdrowi i sprawni mieszkañcy aktywnie uczestnicz¹cy w rekreacji, sporcie i turystyce Cele strategiczne: 1. Budowa obiektów sportowych na terenie miasta i wsi 2. Promocja sportu i rekreacji, oraz propaganda prozdrowotna 3. Stworzenie systemu masowych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkañców gminy w ka dym wieku V. Edukacja Misja: System oœwiaty przygotowuj¹cy do ycia we wspó³czesnym œwiecie: pracy, kultury i aktywnego uczestnictwa tak w yciu lokalnej spo³ecznoœci, jak i spo³ecznoœci globalnych Cele strategiczne: GOSPODARCZEGO ZABORSKIEJ Strategi¹ Rozwoju Gminy Czersk. W obu dokumentach mówi siê o: ü Wspieraniu rozwoju turystyki w Regionie poprzez: promocjê agroturystyki, tworzenie sieci punktów informacji turystycznej, sieci szlaków pieszych i rowerowych. ü Wspieraniu rozwoju przedsiêbiorczoœci w szerokim znaczeniu jako dzia³alnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz gospodarstw rolnych, poprzez poprawê konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, wspieranie restrukturyzacji rolnictwa, u³atwienie dostêpu do finansowania, kszta³cenia i doradztwa. ü Ochronie œrodowiska, ochronie wód Brdy i Wdy, poprzez ograniczenie wielkoœci i skutków zanieczyszczeñ oraz eksploatacji œrodowiska, rozbudowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej Dokument ten spójny bêdzie równie z opracowywana Strategi¹ Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego i Strategi¹ Ekorozwoju Miast i Gmin Zlewni Wdy. Istotnym aspektem procesu planowania strategicznego by³o równie zdefiniowanie kilkunastu programów przedsiêwziêæ rozwojowych, które jak siê planuje zostan¹ przedstawione i uzyskaj¹ wsparcie Zarz¹du Województwa Pomorskiego w ubieganiu siê o œrodki finansowe w ramach kontraktu regionalnego. W Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie przyjêcia programu wsparcia na lata mówi siê min. o priorytecie programów o znaczeniu ponadlokalnym. 1. Przygotowanie m³odego pokolenia do kreatywnego ycia we wspó³czesnym œwiecie 2. Pozyskanie spo³ecznoœci lokalnej do udzia³u w reformach 3. Rozwój oœwiaty priorytetem gminy VI. Kultura Misja: Powszechny dostêp do kultury i informacji; aktywne uczestnictwo w kulturze; rozwój lokalnego dziedzictwa kulturowego Cele strategiczne: 1. Upowszechnienie kultury i uczestnictwa w kulturze 2. Budowanie lokalnej to samoœci kulturowej VII. Bezpieczeñstwo Misja: Rzeczywiste bezpieczeñstwo wszystkich mieszkañców gminy i miasta Czersk i poczucie bezpieczeñstwa Cele strategiczne: 1. Zwiêkszenie rzeczywistego i odczuwalnego bezpieczeñstwa mieszkañców Gminy 2. Skuteczna profilaktyka i edukacja w obszarze bezpieczeñstwa 3. Aktywizacja i samopomoc spo³eczna dla bezpieczeñstwa Przyjêty przez Radê Miejsk¹ dokument jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Czersk, bêdzie bardzo wa nym argumentem przy wystêpowaniu o œrodki finansowe na wspieranie inwestycji gminnych. Spójnoœæ przygotowanych projektów z zapisami w Strategii bêdzie bardzo wa na w zabiegach o pozyskanie funduszy przedakcesyjnych np. SAPARD i wielu innych. Coraz wiêcej instytucji traktuje posiadanie planów wieloletnich jako oznakê wiarygodnoœci, przez co ³atwiej jest te pozyskiwaæ partnerów jako potencjalnych inwestorów na terenie gminy. Nale y oczekiwaæ, e zamierzenia opisane w Strategii zostan¹ zrealizowane, a nie wykluczone, e osi¹gniêty zostanie tzw. efekt synergii polegaj¹cy na tym, e na skutek wspólnego dzia³ania osi¹gniête wyniki przekrocz¹ pierwotne za³o enia. Piotr Sobucki Programy zawarte w strategii realizowane bêd¹ przez samorz¹dy w czêœci dotycz¹cej terenu danej gminy, np. sieæ szlaków rowerowych finansowana bêdzie przez gminê Czersk tylko na terenie gminy Czersk i adekwatnie dotyczy to pozosta³ych samorz¹dów, wspólny bêdzie jedynie wniosek o dofinansowanie budowy œcie ek jako programu regionalnego, program dotycz¹cy jednej gminy, np. inwestycje obiektowe w mieœcie Koœcierzyna finansowane bêd¹ wy³¹cznie przez samorz¹d miasta Koœcierzyna. Wartym zaznaczenia jest równie fakt, e opracowanie tak szerokiego dokumentu nie kosztowa³o naszej gminy ani z³otówki, gdy w ca³oœci zosta³o sfinansowane przez Program Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego, a uczestnictwo daje nam pewne korzyœci, o których by³a mowa wczeœniej. Marsza³ek Sejmu, Maciej P³a yñski w przemówieniu na uroczystej sesji Rad Gmin regionu, na której to sesji przyjêta zosta³a strategia, równie podkreœla³ wspólny interes mieszkañców i przedsiêbiorstw w rozwoju regionu wykraczaj¹cy poza ramy podzia³u administracyjnego, oraz ³atwiejszy dostêp do finansowania zewnêtrznego dla projektów regionalnych. O koniecznoœci koordynowania i spojrzenia na wspólne p³aszczyzny s¹siaduj¹cych powiatów mówi³ równie Edmund Hapka Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Chojnickiego. Barbara Talewska Panorama Czerska 1/2001 7

8 BUD ET GMINY 2000/2001 Przewiduje siê, i bud et gminy za rok 2000 zostanie zrealizowany w 97% w stosunku do prognozowanych wielkoœci tj. w wysokoœci oko³o 21 mln z³. Dochody pozyskane z zewnêtrznych Ÿróde³, o które ubiega³a siê gmina, to œrodki min. pochodz¹ce z: Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie 800 tys. z³, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdañsku 150 tys. z³ (na budowê wodoci¹gów wiejskich), Urzêdu Wojewódzkiego: na budowê hali sportowej 200 tys z³, na modernizacjê oœwietlenia ulicznego dróg nie bêd¹cych w zarz¹dzie gminy 100 tys. z³, na budowê dróg 144 tys. z³, z Urzêdu Marsza³kowskiego na remont dróg wiejskich 40 tys. z³. W 2000 roku zaci¹gniêto 841 tys. z³ kredytów i po yczek preferencyjnych jak równie kwotê z³ kredytu komercyjnego. Bud et gminy Czersk na rok 2001 zosta³ uchwalony przez Radê Miejsk¹ w dniu 28. grudnia Roku. Planuje siê osi¹gn¹æ dochody w wysokoœci 20,1 mln z³ i wydatki w wysokoœci 18,9 mln z³. W uchwale, upowa niono Zarz¹d Miejski do sp³aty po yczek i kredytów w wysokoœci z³, jak i do zaci¹gniêcia kredytu na przedsiêwziêcie termomodernizacyjne do wysokoœci 200 tys. z³. Poni ej przedstawia siê wa niejsze Ÿród³a dochodów bud etu gminy. Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina otrzymuje 26,7% udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowana kwota podatku na 2001 rok ustalana dla gmin przez Ministerstwo Finansów, stanowi z³ tj. o z³ mniej jak plan 2000 roku, i a o z³ mniej od uzyskanej w 1999 roku. Tendencja spadkowa tak powa nego Ÿród³a dochodów ma œcis³y zwi¹zek z pog³êbiaj¹c¹ siê stop¹ bezrobocia na terenie naszej gminy czy powiatu. Dotacje na zadania zlecone Zgodnie z ustawami kompetencyjnymi, gminy realizuj¹ zadania zlecone w imieniu wojewody, na które powinny otrzymywaæ niezbêdne œrodki. Planowane dochody przeznaczone na zadania zlecone z zakresu pomocy spo³ecznej zapisane w uchwale bud etowej, stanowi¹ 73% przyznanej kwoty roku 2000 ( z³ w 2000 r. a z³ przyznano na 2001 rok). Dodatkow¹ dotacjê w wysokoœci z³ przyznano na œrodowiskowy dom samopomocy. ¹czna kwota planowanych dotacji celowych na zadania zlecone na 2001 rok to wielkoœæ z³ ( z³ 2000 r.) czyli ni sza o z³ w porównaniu z rokiem 2000 i a o z³ z rokiem Subwencje Gminie na 2001 rok przyznano z³ (na 2000 rok z³) subwencji ogólnej w tym przeznaczonej na funkcjonowanie szkó³ podstawowych i gimnazjów z³ (w 2000 roku to kwota 7,2 mln z³. Podatki lokalne Prognozuje siê, i gmina uzyska w 2001 roku z³ (w 2000 r. ok. 2,4 mln) wp³ywów z podatku od nieruchomoœci, rolnego leœnego oraz od œrodków transportowych. Wydatki roku 2001 stanowi¹ z³ w tym z³ to kwota przeznaczona na inwestycje. Podzia³ gminnych œrodków bud etowych w 2001 roku wg ró nych dzia³alnoœci przedstawia tabela. Jolanta Skuczyñska SKARBNIK GMINY BUD ET GMINY 2000/2001 Lp. Wyszczególnienie Planowana kwota w z³ Udzia³ procentowy Rolnictwo i ³owiectwo ,18 2. Rybo³ówstwo i rybactwo ,02 3. Transport i ³¹cznoœæ ,97 4. Turystyka ,30 5. Gospodarka mieszkaniowa ,53 6. Dzia³alnoœæ us³ugowa ,07 7. Administracja publiczna ,24 8. Urzêdy naczelnych organów w³adzy ,01 9. Bezpieczeñstwo publiczne , Obs³uga d³ugu , Ró ne rozliczenia , Oœwiata , Ochrona zdrowia , Opieka spo³eczna , Edukacyjna opieka wychowawcza /zadania jednostek oœwiat , Gospodarka komunalna , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,74 R a z e m Panorama Czerska 1/2001

9 Obowi¹zek podatkowy w podatku od nieruchomoœci, podatku od œrodków transportowych, podatku od posiadania psów oraz op³atach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej okreœla ustawa o podatkach i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. /Dz. U. z 1991r. Nr 9 poz.31/ z póÿniejszymi zmianami/. Na podstawie art.20 wy ej cytowanej ustawy Rada Miejska corocznie okreœla stawki podatków i op³at lokalnych. Staw- Podatek od nieruchomoœci L.p. GMINNE PODATKI Wyszczególnienie podstawy opodatkowania Stawka Stawka 2000 r. w z³ 2001 r. w z³ 1. Budynki mieszkalne lub ich czêœci wyposa one w indywidualne Ÿród³o ogrzewania ekologicznego i proekologicznego 0,22 0,25 2. Pozosta³e budynki mieszkalne lub ich czêœci 0,27 0,30 3. Budynki lub ich czêœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ 8,00 9,00 4. Budynki lub ich czêœci zajête na prowadzenie dzia³. gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 4,07 4,50 5. Budynki letniskowe 4,71 5,00 6. Budynki pozosta³e lub ich czêœci wykorzystywane na inne cele ni wymienione w pkt 1,2,3,4,5 2,92 3,20 7. Budowle wykorzystywane bezpoœrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linie elektroenergetyczne przesy³owe i rozdzielcze, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, budowle s³u ¹ce do odprowadzania i oczyszczania œcieków nie wystêpuje 1% 8. Budowle pozosta³e 2% 2% 9. Grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni rolnicza 0,31 0, Grunty bêd¹ce u ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych 0,03 0, Grunty pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 2,70 3, Grunty przeznaczone pod budownictwo letniskowe lub u ytkowane na te cele 0,06 0, Grunty pozosta³e 0,05 0,06 Podatek od œrodków transportowych L.p. Wyszczególnienie podstawy opodatkowania ki podatkowe w latach podano w tabelach. Zwolnienia w podatku od nieruchomoœci Ze wzglêdu na rosn¹cy poziom bezrobocia na terenie miasta i gminy Czersk, Rada Miejska w celu stworzenia warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi dzia³alnoœci gospodarczej, a tym samym tworzeniu nowych miejsc pracy, podjê³a uchwa³ê Nr XV/153/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci. Zwolnienie to dotyczy nieruchomoœci lub ich czêœci, w których dokonano inwestycji o charakterze przemys³owym lub us³ugowym, maj¹cych na celu powstanie nowych miejsc pracy. Zwolnienie, przyznaje siê na udokumentowany wniosek podatnika. Podatek od posiadania psów Stawka podatku od posiadanego psa wzrasta o 6,7% i wynosi³a w 2000 r. 30 z³ a na 2001 r. okreœlono w wysokoœci 32 z³. Jolanta Skuczyñska (SKARBNIK GMINY) Stawka 2000 r. w z³ Stawka 2001 r. w z³ 1. Samochody ciê arowe i ci¹gniki siod³owe o ³adownoœci: - powy ej 2 ton do 6 ton w³¹cznie 625,00 663,00 - powy ej 6 ton do 12 ton w³¹cznie 1.353, ,00 - powy ej 12 ton 1.764, ,00 2. Autobusy 1.353, ,00 3. Przyczepy i naczepy o ³adownoœci: - powy ej 5 ton do 20 ton w³¹cznie 353,00 374,00 - powy ej 20 ton 588,00 624,00 Op³ata targowa 1/ targowisko miejskie przy ul. Hallera L.p. Wyszczególnienie podstawy op³aty Stawka 2000 r. w z³ Stawka 2001 r. w z³ 1. Op³ata dzienna od sprzeda y detalicznej: - z samochodu osobowego 12,00 15,00 - z samochodu osobowego z rozstawieniem straganu 18,00 25,00 - z samochodu dostawczego do 2 ton 14,00 20,00 - z samochodu dostawczego powy ej 2 ton 27,50 35,00 - od straganu sk³adanego 8,50 10,00 - od straganu innego 18,00 25,00 - z rêki 2,50 3,00 - za 1 m2 placu zajêtego poza straganem 3,50 5,00 - z przyczepki samochodu osobowego 9,00 12,00 2. Za rezerwacjê terenu pod stragany: - rocznie 430,00 550,00 - miesiêcznie 45,00 60,00 2/ targowisko miejskie przy ul. 21 Lutego L.p. Wyszczególnienie podstawy op³aty Stawka 2000 r. w z³ Stawka 2001 r. w z³ 1. Op³ata targowa od zwierz¹t: - konie 1 sztuka 20,00 50,00 - byd³o 1 sztuka 6,00 10,00 - trzoda chlewna 1 sztuka 3,00 4,00 - inwentarz drobny 1 sztuka 0,50 1,00 - prosiêta 1 sztuka 1,50 2,00 - cielêta 1 sztuka 3,00 4,00 2. Od sprzeda y detalicznej: - z samochodu o ³adownoœci do 2 ton 13,50 16,00 - z samochodu dostawczego powy ej 2 ton 27,50 32,00 - z przyczepki samochodu osobowego 9,00 10,00 - z przyczepy ci¹gnikowej 12,00 14,00 Cena za pobór wody i odprowadzenie œcieków / bez podatku Vat/ L.p. Wyszczególnienie Cena op³aty za 1m 3 w z³ 2000 r. Cena op³aty za 1m 3 w z³ 2001 r. 1. Woda pobrana z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych 1,00 1,07 2. Odprowadzenie œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych : przez odbiorców indywidualnych 1,50 1,88 dowo onych do oczyszczalni z terenu gminy 1,50 1,88 dowo onych do oczyszczalni spoza trenu gminy 2,95 3,76 Panorama Czerska 1/2001 9

10 Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie Od kilku lat œrodowisko naukowe oraz administracja rz¹dowa naszego regionu prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Obecnie jest przygotowany formalny wniosek do Polskiego Narodowego Komitetu MAB, a nastêpnie do UNESCO o wpisanie Borów Tucholskich na listê Œwiatowych Rezerwatów Biosfery. W zwi¹zku z tym Rada Miejska podjê³a w dniu 28 grudnia 2000 roku uchwa- ³ê, w której zajêto stanowisko o w³¹czeniu obszaru Gminy Czersk do tworzonego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Rezerwat Biosfery warunki tworzenia i funkcjonowanie Rezerwatu Biosfery s¹ to obszary obejmuj¹ce niepowtarzalne ekosystemy l¹dowe i wodne, które posiadaj¹ znaczenie miêdzynarodowe i s¹ delimitowane, jako g³ówny element realizacji programu Cz³owiek i Œrodowisko dzia³aj¹cego w ramach UNE- SCO. S¹ nominowane przez w³adze pañstwowe danego kraju i musz¹ zapewniæ realizacjê nastêpuj¹cych funkcji: Konserwatorskiej ochrona krajobrazów, ekosystemów, gatunków, ró norodnoœci genetycznej; Rozwojowej (ekonomicznej) promocja na poziomie lokalnym rozwoju ekonomicznego, który jest zrównowa ony pod wzglêdem kulturowym, socjalnym, ekologicznym (ekorozwój); Logistycznej dla rozwoju badañ naukowych, monitoringu, edukacji i wymiany informacji relatywnie dla lokalnych, narodowych i globalnych celów ochrony i rozwoju. Rezerwaty Bisfery nie s¹ kolejn¹ form¹ ochrony przyrody lecz tworzy siê je w celu: ochrony trwa³ego korzystania z ró norodnoœci biologicznej; zachowania zdrowych, nienaruszonych ekosystemów; nauki o organizacji i funkcjonowaniu naturalnych ekosystemów; rozpoznawania i eliminacji wystêpuj¹cych zagro eñ, w tym np. rekultywacji terenów zniszczonych lub renaturalizacji; Ka dy kolejny rok szkolny wyznacza czas aktywnoœci nie tylko uczniów i nauczycieli ale stanowi niejako symbol aktywnoœci ycia we wszystkich jego dziedzinach. Rok szkolny 2000/2001 jest rokiem szczególnym inauguruj¹cym nowe tysi¹clecie równie w dziedzinie oœwiaty i wychowania, konsekwentnie wdra aj¹cym w szko³ach Reformê Edukacji. To kolejny rok wielkiego wezwania dla wszystkich pracowników oœwiaty do nowych dzia³añ zarówno w organizacji pracy szkó³ a tak e kszta³cenia naszych dzieci i m³odzie y. Na terenie naszej gminy wszyskie szko³y maj¹ ju za sob¹ pierwsze kroki w kontynuowaniu reformy, g³ównie poprzez szkolenie kadry nauczycieli, staranny dobór treœci programowych oraz pozyskiwanie sprzymierzeñców w zinstytucjonalizowanych formach wspó³pracy np. Radach Szko³y, stowarzyszeniach, fundacjach itp. Nowoczesna szko³a pragn¹c uzyskiwaæ coraz to lepsze efek- wypracowywania zasad trwa³ego wykorzystywania zasobów naturalnych; kooperacji w rozwi¹zywaniu problemów ochrony i wykorzystania zasobów naturalnych zarówno na poziomie lokalnym, jak i makroregionalnym. Podstaw¹ realizacji wymienionych celów s¹ istniej¹ce formy i obszary chronione (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), których funkcjonowanie okreœla polskie prawo. W tym przypadku projektowany Rezerwat Biosfery obejmowa³by Park Narodowy Bory Tucholskie, Parki Krajobrazowe: Zaborski, Wdzydzki, Tucholski, Wdecki oraz wiele rezerwatów przyrody. Kto odnosi korzyœci z Rezerwatów Biosfery Korzyœci z Rezerwatu Biosfery odnosi przede wszystkim lokalna spo³ecznoœæ, która poprzez ochronê zasobów przyrodniczych mo e rozwijaæ zarówno tradycyjne jak i wspó³czesne formy gospodarowania, rolnictwo ekologiczne, agroturystykê, ekoturystykê, edukacjê ekologiczn¹ itp., a wiêc stabilizowaæ i poprawiaæ status ekonomiczny. Zdrowe œrodowisko regionu jest magnesem przyci¹gaj¹cym wielu turystów, a status Rezerwatu Biosfery daje mo liwoœæ promocji lokalnych krajobrazów i produktów. Status Rezerwatu Biosfery jest równie magnesem dla turystów i pracowników nauki z zagranicy. Daje równie szerokie mo liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych ze Ÿróde³ Unijnych. Jak pokazuj¹ tylko przyk³ady z Polski, przy dobrej wspó³pracy na szczeblu samorz¹dowym istnieje mo liwoœæ pozyskiwania œrodków na gospodarkê wodno-œciekow¹, gospodarkê odpadami, sieæ komunikacyjn¹, zagospodarowanie turystyczne i edukacyjne. W Polsce funkcjonuje kilka rezerwatów Biosfery (m.in. Bia³owie a, S³owiñski Park Narodowy, Karpaty Wschodnie, Tatry), a starania o nadanie takiego statusu czyni¹ oprócz Borów Tucholskich równie Region Biebrzañski i Region Poleski. Piotr obocki Oœwiata ty dydaktyczne i wychowawcze musi swoj¹ pracê œciœle wi¹zaæ z ca³ym œrodowiskiem. Ten motyw przyœwieca³ równie decyzjom zwi¹zanym z sieci¹ szkó³ na terenie naszej gminy i choæ propozycje by³y wielorakie niew¹tpliwie jednak najwa niejsze by³o œcis³e powi¹zanie placówek oœwiatowych z ich spo³ecznym otoczeniem. Planowane zmiany w tym zakresie dotyczyæ bêd¹ jedynie zmian w strukturze istniej¹cych ju placówek oraz sposobu zarz¹dzania i ewentualnego przekazywania ich stowarzyszeniom na przyk³ad w ramach projektu Ma³a szko³a. Jako piewsza z inicjatyw¹ przejêcia szko³y w ramach tego projektu wyst¹pi³a spo³ecznoœæ wsi Odry. W sprawach finansów niewiele siê zmienia. Rzec by mo na bieda po staremu, choæ nie wszêdzie. Tam, gdzie dyrektor nie ogl¹da siê na bud et centralny, na to co do³o y gmina, ale jest prawdziwym mened erem, udaje siê stworzyæ coraz lepsze warunki funckjonowania szkó³. Barbara Urbañska 10 Panorama Czerska 1/2001

11 Dane charakteryzuj¹ce oœwiatê miasta i gminy Czersk w/g stanu na dzieñ Na terenie miasta i gminy Czersk funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce placówki oœwiatowe: Szko³y Szko³y Podstawowe : 1. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka filia Malachin filia ubna 2. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Jana Paw³a II 3. Szko³a Podstawowa w Rytlu filia Gutowiec 4. Szko³a Podstawowa im. Tadeusza Koœciuszki w êgu filia Lipki 5. Szko³a Podstawowa w Gotelpiu filia Odry 6. Szko³a Podstawowa w Krzy u 7. Szko³a Podstawowa w Zapêdowie Gimnazja : 1. Gimnazjum im. Jana Paw³a II 2. Gimnazjum w Rytlu 3. Gimnazjum w êgu Liczba uczniów w gminie ogó³em wynosi 2696, w tym w: - szko³ach podstawowych gimnazjach 657 Liczba oddzia³ów wynosi ogó³em 123, w tym w: - szko³ach podstawowych 97 oddzia³ów - gimnazjach 26 oddzia³ów Na jeden oddzia³ przypada œrednio w: - szkole podstawowej 21,02 uczniów - gimnazjum 25,26 uczniów Nauczyciele W szko³ach zatrudnionch jest ³¹cznie 254 (206,70 etatów) nauczycieli: pe³nozatrudnionych 170, niepe³nozatrudnionych 84 w tym w: szko³ach podstawowych 191 nauczycieli (163,27 etatów) gimnazjach 63 nauczycieli (tj. 43,43 etatów). Pracownicy administracyjno obs³ugowi Liczba pracowników administracyjno-obs³ugowych ogó³em w szko³ach wynosi 69 (52,9 etatu) w tym w: - szko³ach podstawowych 55 osób (42,93 etatu, w tym: 7,58 administracja i 34,80 obs³uga) - gimnazjach 14 osób (10,54 etatu w tym: 2,41 administracja i 8,13 obs³uga) Œrednio na oddzia³ przypada 1.68 etatu nauczycieli i oko³o 13,04 uczniów na etat nauczycielski. Klasy 0 przy szko³ach podstawowych (wraz z filiami) funkcjonuje 8 klas zero z tego 5 klas samodzielnie (3 klasy zero po³¹czone s¹ z klasami 1-szymi). Do klas zero uczêszcza ³¹cznie 74 dzieci, w tym 25 dzieci do klas zero na terenie filii i 17dzieci do klas zero zamiejscowych. Przedszkola Liczba dzieci i oddzia³ów Do przedszkoli uczêszcza ³¹cznie 368 dzieci do 17 oddzia³ów, w tym 10 oddzia³ów stanowi¹ oddzia³y zerowe : - Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka 75 dzieci (25 dzieci 6-letnich) - Przedszkole Nr dzieci (146 dzieci 6-letnich) - Przedszkole w êgu 45 dzieci (25 dzieci 6-letnich) - Przedszkole w Rytlu 56 dzieci (41 dzieci 6-letnich) Nauczyciele W przedszkolach zatrudnionych jest ogó³em 33 nauczycieli (co stanowi 25,52 etatów), w tym 24 nauczycieli pe³nozatrudnionych i 14 niepe³nozatrudninych. Pracownicy administacyjno obs³ugowi Liczba pracowników administracyjno-obs³ugowych ogó³em w przedszkolach wynosi 22.5 etatu (3.5 administracja i 19 obs³uga). ¹cznie w gminie zatrudnionych jest 287 nauczycieli (w szko- ³ach podstawowych, gimnazjach, klasach zero i przedszkolach). ¹cznie w gminie zatrudnionych jest 75,4 etatów pracowników administracyjno obs³ugowych Dowo enie Do szkó³ doje d a ogó³em 659 dzieci w tym: - do szkó³ podstawowych 417 uczniów - do gimnazjów 210 ucznów - do przedszkoli 32 dzieci Koszty Ogólny poziom wydatków zwi¹zanych z oœwiat¹ w gminie w 2001 r. wynosi z³, w tym planowana subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej z³. Ró nica miêdzy wydatkami, a subwencj¹ bêdzie pokryta z dochodów gminy. Koszt utrzymania szkó³ podstawowych w 2001 r. wyniesie w/g planu z³, co w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi z³. Koszt utrzymania gimnazjów w 2001 r. wyniesie w/g planu z³, co w przeliczniu na jednego ucznia wynosi 2915 z³. Koszt utrzymania przedszkoli w 2001 r wyniesie w/g planu z³, co w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi z³. Barbara Urbañska Panorama Czerska 1/

12 MGOPS Czersk Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej powsta³ w maju 1990 roku. Obecnie Oœrodek mieœci siê przy ulicy Dworcowej 21. MGOPS dzia³a na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy spo³ecznej. W sk³ad struktury MGOPS wchodz¹: us³ugi opiekuñcze, Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz od stycznia 2001 roku Œrodowiskowy Dom Samopomocy. Pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa maj¹c¹ na celu umo liwienie osobom i rodzinom przezwyciê anie trudnych sytuacji yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo liwoœci i uprawnienia. Pomoc spo³eczn¹ przyznaje siê z powodu trudnej sytuacji yciowej takiej jak: sieroctwo, bezdomnoœæ, potrzeba ochrony macierzyñstwa, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a choroba, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo wychowawczych /rodziny niepe³ne i wielodzietne/, alkoholizm, narkomania oraz trudnoœci w przystosowaniu do ycia po opuszczeniu zak³adu karnego. Warunkiem otrzymania pomocy jest równie kryterium dochodowe na poszczególne osoby w rodzinie. Œrodki finansowe na realizacjê zadañ pochodz¹ z bud etu centralnego oraz bud etu gminy. W roku 2000 z pomocy spo³ecznej na terenie miasta i gminy skorzysta³y 1282 rodziny, w tym 678 z terenu wsi. ¹czna liczba osób w rodzinach to 4882 osoby. Poza pomoc¹ finansow¹ Oœrodek œwiadczy pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego i prawnego. Prowadzi œwietlice opiekuñczo wychowawcze oraz do ywianie w szko³ach. G³ównym problemem jest bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo wychowawczych. Ponad 200 rodzin jest bez Ÿród³a dochodu. Na realizacjê zadañ pomocy spo³ecznej finansowan¹ w ramach zadañ zleconych, to znaczy z bud etu centralnego, na 2001 rok przeznaczono 70 % wielkoœci ubieg³orocznego bud etu. Oznacza to, e po raz pierwszy od 10 lat nie zabezpieczono œrodków finansowych na realizacjê zadañ o charakterze obligatoryjnym. Jolanta Nagórska Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Oœrodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych powsta³ w styczniu 1994 roku. Oœrodek dzia³a w strukturze MGOPS. Pierwsz¹ siedzib¹ Oœrodka by³ budynek mieszcz¹cy siê przy ul. Towarowej. Od 1997 roku Oœrodek mieœci siê na ul. Dworcowej 15. Od wrzeœnia 2000 roku zosta³ rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia terapeutyczne, korytarz i sanitariaty. ¹czny metra Oœrodka to 180 m 2. Oœrodek prowadzi terapiê osób uzale nionych i wspó³uzale nionych, Doros³ych Dzieci Alkoholików (DDA), dla ofiar przemocy, terapiê dla dzieci. Mo na w Oœrodku uzyskaæ pomoc terapeutyczn¹, prawn¹, psychologiczn¹. W tym wszystkim pomagaj¹ specjaliœci terapii, instruktorzy terapii, psycholog, psychiatra, lekarz, prawnik. W roku 2000 z porad skorzysta³o 369 osób, w tym po raz pierwszy kontakt z placówk¹ mia³y 72 osoby doros³e. Udzielono 255 porad z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Obecnie w terapii jest 28 osób. W roku 2000 terapiê ukoñczy³o 29 osób, w tym 6 osób uzale nionych. Osób objêtych sta³¹ opiek¹ i leczeniem jest 106. S¹ to pacjenci i cz³onkowie ich rodzin, w szczególnoœci osoby wspó³uzale - Dodatki mieszkaniowe nione. Oznacza to równie, e rodzice 14 dzieci s¹ ju trzeÿwi, a 35 dzieci wraca do spokojnego domu poniewa rodzice podjêli leczenie. Najwa niejsze zadania do realizacji w roku / dalsze leczenie osób uzale nionych i wspó³uzale nionych, doros³ych dzieci alkoholików, osób doœwiadczaj¹cych przemocy domowej, socjoterapia dla dzieci, 2/ powstanie grup socjoterapeutycznych dla dzieci w OPiRPA, 3/ powstanie grup samopomocowych dla dzieci i m³odzie y, 4/ realizacja programów profilaktycznych, 5/ realizacja drugiego programu autorskiego pod nazw¹ Dobry azymut dla m³odzie y licealnej, kontynuacja programu eglarska Braæ, 6/ organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z grup terapeutycznych, 7/ organizacja festynów trzeÿwoœciowych, 8/ wspó³praca z organizacjami, 9/ organizacja konkursów w szko³ach. Jolanta Nagórska W roku 2000 do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³o 813 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 31 z powodu nie spe³niania ustawowych warunków rozpatrzono odmownie. Wydano 782 decyzje na dodatki mieszkaniowe, w tym: dla najemców lokali stanowi¹cych w³asnoœæ gminy 332 dla najemców lokali spó³dzielczych 206 dla najemców lokali zak³adowych 162 dla najemców lokali pozosta³ych 82 ¹cznie przyznano dodatków mieszkaniowych na ³¹czn¹ kwotê z³, co w stosunku do wykonania roku 1999 oznacza wzrost o 43%. Z ogólnej kwoty przyznanych dodatków mieszkaniowych wyp³acono na rzecz: zarz¹dców budynków z³, najemców i w³aœcicieli mieszkañ i domów jednorodzinnych z³. Zgodnie z art. 45 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych dotacja z bud etu pañstwa wynosi: 20% kwoty dodatków dla najemców lokali stanowi¹cych w³asnoœæ gminy, 50% kwoty dodatków dla najemców pozosta³ych lokali. Gmina Czersk w roku 2000 z³o y³a zapotrzebowanie na dotacjê z bud etu pañstwa w nastêpuj¹cych wysokoœciach: na I kwarta³ z³ na II kwarta³ z³ na III kwarta³ 60,154 z³ na IV kwarta³ z³ Razem: z³ za rok 2000 otrzymano dotacjê w kwocie z³, niedobór za rok ubieg³y wynosi z³. Z dodatków mieszkaniowych korzysta³o 391 rodzin /³¹cznie z osobami samotnymi/. Œredni dodatek mieszkaniowy w 2000 roku wyniós³ 137,04 z³ miesiêcznie, w tym dla lokali stanowi¹cych: w³asnoœæ gminy 114,93 z³ miesiêcznie dla pozosta³ych 153,37 z³ miesiêcznie Informacje na temat mo liwoœci uzyskania pomocy na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania uzyskaæ mo na w Urzêdzie Miejskim, pokój nr 2 /tel wew. 35/ Joanna Breske 12 Panorama Czerska 1/2001

13 Warsztaty Terapii Zajêciowej Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzia³aj¹cych na Rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych powsta³o w 1996 roku. Stowarzyszenie liczy 44 cz³onków zwyczajnych oraz 10 cz³onków wspieraj¹cych. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Józef Narloch. W sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia wchodz¹: Józef Narloch, Helena Bannach, Jolanta Sabiniarz, Lucyna Worobiec i Urszula Karnowska. G³ównym celem Stowarzyszenia jest: 1/niesienie pomocy dzieciom niepe³nosprawnym w zakresie organizacji form leczenia, rehabilitacji wypoczynku i nauki, 2/niesienie pomocy i organizowanie samopomocy rodzicom dzieci niepe³nosprawnych w zakresie form wymienionych w punkcie 1 oraz warunków socjalno-bytowych, 3/podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem dzia³añ, prowadz¹cych do polepszenia ogólnej sytuacji dzieci niepe³nosprawnych. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Stowarzyszenie ubiega³o siê o utworzenie Warsztatów Terapii Zajêciowej. Starania znalaz³y swój fina³ w dniu 12 grudnia 2000 roku kiedy to Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Oddzia³ w Gdañsku podpisa³ ze Stowarzyszeniem umowê na utworzenie i prowadzenie WTZ w budynku przy ulicy Pomorskiej 10. Œrodki na remont, adaptacjê i wyposa enie w ca³oœci pochodz¹ z Funduszu. Stowarzyszenie otrzyma³o 100 tys. z³ na remont i 75 tys. z³ na wyposa enie. Uczestnikami Warsztatów bêdzie 25 osób niepe³nosprawnych od dzieciñstwa, które ukoñczy³y 16 rok ycia i maj¹ orzeczony stopieñ niepe³nosprawnoœci. Warsztaty Terapii Zajêciowej dzia³aj¹ na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 roku. Jednostk¹ organizuj¹c¹ i prowadz¹c¹ Warsztat jest Stowarzyszenie. Warsztaty terapii realizuj¹ zadania w zakresie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej zmierzaj¹cej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawnoœci ka dego uczestnika, niezbêdnych do mo liwie niezale nego, samodzielnego i aktywnego ycia w œrodowisku. Warsztat jest placówk¹ pobytu dziennego, czas trwania zajêæ wynosi 35 godzin tygodniowo z mo liwoœci¹ prowadzenia zajêæ w dni wolne i w godzinach popo³udniowych. Kierownika powo³uje i pracowników zatrudnia Zarz¹d Stowarzyszenia. W Warsztatach bêd¹ zatrudnieni: kierownik, 4 instruktorów terapii zajêciowej, rehabilitant, pracownik administracyjno ksiêgowy, 1/2 etatu pielêgniarki, 1/2 etatu psychologa. W Warsztatach uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w nastêpuj¹cych pracowniach: krawiecko-rêkodzielniczej, ekologiczno-turystycznej, plastycznej, stolarskiej, kuchni terapeutycznej. Korzystaæ ponadto bêd¹ z sal rehabilitacyjnych i pokoju wypoczynkowego. Do wszystkich spraw zwi¹zanych z utworzeniem Warsztatów Terapii Zajêciowej a tak e reprezentowania Stowarzyszenia w tej sprawie na zewn¹trz uchwa³¹ Zarz¹du upowa niona zosta³a Dyrektor Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Otwarcie Warsztatów Terapii Zajêciowej przewidziane jest na dzieñ 1 marca 2001 roku. Jolanta Nagórska Œrodowiskowy Dom Samopomocy Wstyczniu 2001 roku zosta³ otwarty przy ulicy Pomorskiej 10 Œrodowiskowy Dom Samopomocy. Œrodowiskowy Dom dzia³a w strukturze Miejsko Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Œrodowiskowy Dom Samopomocy powsta³ w ramach zadañ zleconych gminie. Wojewoda Pomorski za poœrednictwem Wydzia³u Organizacji Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku przekaza³ na utworzenie i wyposa enie Domu 250 tys. z³. Œrodowiskowy Dom Samopomocy g³ównie finansowany bêdzie z bud etu pañstwa, na rok 2001 jest to kwota 90 tys. z³. Dodatkowym Ÿród³em finansowania jest bud et gminy. ŒDS pobyt dzienny jest form¹ oparcia spo³ecznego dla osób niepe³nosprawnych, które maj¹ powa ne trudnoœci w yciu codziennym, ale mog¹ korzystaæ z postêpowania rehabilitacyjnego w warunkach dziennego pobytu. Jego zadaniem jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejêtnoœci niezbêdnych do ycia. Œrodowiskowy Dom Samopomocy bêdzie zabezpiecza³ potrzeby dla 25 uczestników. Praca z uczestnikami odbywaæ siê bêdzie w ramach terapii zajêciowej. Terapia zajêciowa stanowiæ bêdzie podstawow¹ czêœæ programu dostosowanego do grup terapeutycznych i schorzeñ uczestników. Stworzy siê okazjê do kompensacji uszkodzeñ funkcji, ujawnienia osi¹gniêæ sukcesów i samodzielnoœci. Bêdzie to wybór i dostosowanie ka dego uczestnika domu do pracy, zajêæ gospodarstwa domowego, ró norodnych technik plastycznych, rêkodzie³a artystycznego, haftu, dziewiarstwa, stolarstwa. Powstan¹ takie pracownie jak: gospodarstwa domowego kuchnia terapeutyczna, ekologiczno turystyczna, krawiecka, plastyczna, ma³ej poligrafii, sala rehabilitacyjna, pokój wypoczynku oraz pralnia. W ŒDS stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce formy terapii zajêciowej: - psychoterapia i socjoterapia - kultura zdrowotna - rehabilitacja ruchowa - muzykoterapia - ergoterapia - zajêcia plastyczne - terapia specjalistyczna Preferowane metody pracy terapeutów to terapia indywidualna, terapia grupowa i œrodowiskowa. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ 5 dni w tygodniu w godzinach 8,00 15,00. Dzia³alnoœæ merytoryczna oparta bêdzie na pracy zespo³u terapeutycznego w sk³ad którego wchodziæ bêd¹: kierownik placówki Dyrektor MGOPS, instruktorzy terapii zajêciowej, rehabilitant, psycholog, pielêgniarka, psychiatra, pracownik socjalny /w zale noœci od potrzeb uczestników z danego rejonu opiekuñczego/. Jolanta Nagórska Panorama Czerska 1/

14 Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 14 jednostek OSP terenowych, 3 zak³adowe i 8 dru yn m³odzie owych. Jednostki terenowe to: OSP Czersk, ¹g, Z³e Miêso, Odry, Malachin, Mokre, Gotelp, Krzy, Rytel, Stare Prusy, Wieck, Zapêdowo, BêdŸmierowice, ubna jednostka w likwidacji. Natomiast zak³adowe OSP znajduj¹ siê w trzech placówkach tj. Klose Czerska Fabryka Mebli, Zak³adzie Meblarsko Drzewnym oraz Spó³dzielni Rêkodzie³a Artystycznego Meblostyl. Organem zarz¹dzaj¹cym jednostkami OSP na szczeblu gminnym jest Zarz¹d Miejsko Gminny OSP, który liczy 21 cz³onków. Zarz¹dowi Miejsko Gminnemu przewodniczy Prezes Romuald Lipski. Stan osobowy zrzeszonych stra aków w placówkach liczy: cz³onków czynnych (w tym od lat 315 cz³onków, a powy ej 50 lat 92 cz³onków) OSP w roku cz³onków jednostek zak³adowych OSP - 94 cz³onków dru yn m³odzie owych Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego s¹ w³¹czone dwie jednostki: OSP Czersk, która posiada samochód do ratownictwa drogowego wyposa ony w narzêdzia hydrauliczne typu ciê kiego Weber, pilarkê do drewna, pi³ê do betonu i stali, agregat pr¹dotwórczy, poduszki powietrzne podnosz¹ce, walizkê pierwszej pomocy; oraz OSP Rytel, która wyposa ona jest w narzêdzia hydrauliczne typu lekkiego LUKAS i pilarkê do drewna. W 2000 roku zarejestrowano 189 interwencji w tym: - 70 po arów miejscowych zagro eñ (pompowanie wody, usuwanie powalonych drzew, wypadków i kolizji drogowych) - 9 fa³szywych alarmów Joanna Breske Dzia³alnoœæ Samorz¹du wsi i miasta W zwi¹zku z mo liwoœci¹ jak¹ daje ustawa o samorz¹dzie gminnym w zakresie zasad przyznawania œrodków w ramach bud etu gminy samorz¹dom wsi i miasta na realizacjê okreœlonych zadañ, Rada Miejska uchwa³¹ Nr XIII/118/99 z dnia 28 paÿdziernika 1999 r. okreœli³a zasady przekazywania œrodków bud etowych na rzecz jednostek pomocniczych i uchwali³a po raz pierwszy na rok 2000 wysokoœæ œrodków dla poszczególnych samorz¹dów na realizacjê ni ej wymienionych zadañ. W roku 2000 so³ectwa i komitety osiedlowe otrzyma³y ³¹cznie z³, które zosta³y wydatkowane na: - remont dróg z³ - odœnie anie dróg z³ - naprawê przepustów z³ - utrzymanie przystanków PKS z³ - budowê punktów œwietlnych z³ - dofinansowanie OSP z³ - budowê chodników z³ - utrzymanie i wyposa enie z³ obiektów /œwietlic/ - wspó³organizowanie imprez kulturalnych z³ - zagospodarowanie turystyczne z³ - utrzymanie placów zabaw z³ - konkurs na najestetyczniejsz¹ posesjê z³ - wydatki na utrzymanie rad so³eckich z³ Na realizacjê powy szych zadañ so³ectwa otrzyma³y : 1. BêdŸmierowice z³ 2. Gotelp z³ 3. Gutowiec z³ 4. Krzy z³ 5. Kurcze z³ 6. Lipki z³ 7. ubna z³ 8. ¹g Kolonia z³ 9. ¹g z³ 10.Mokre z³ 11.Malachin z³ 12.Odry z³ 13.Rytel z³ 14.Wieck z³ 15.Zapêdowo z³ 16.Z³otowo z³ 17.Klaskawa z³ 18.Kom.Osiedlowy Nr z³ 19.Kom.Osiedlowy Nr z³ 20.Kom.Osiedlowy Nr z³ W ramach przyznanych œrodków w roku 2000 uzyskano nastêpuj¹ce efekty gospodarcze: - nawieziono wiru i u lu a tak e wyrównano drogi o nawierzchni gruntowej we wszystkich so³ectwach, - wybudowano ³¹cznie m 2 chodników z kostki polbrukowej /Gotelp 120 m 2, Lipki 180 m 2, ¹g-180m 2, Rytel -168 m 2, Z³otowo 95 m 2, Komitet Osiedlowy Nr m 2, KO Nr m 2, KO Nr m 2 /. - utwardzono nawierzchnie dróg p³ytami YOMB 315 szt / ubna 130 szt, Wieck -185 szt/ - odnowiono przystanki PKS we wszystkich so³ectwach, - w ramach dofinansowania OSP so³ectwo Rytel przekaza³o œrodki na wykonanie sztandaru, So³ectwa Lipki,Gotelp, Zapêdowo, Odry, Mokre i Malachin zakupi³y materia³y niezbêdne do wykonania remontu remiz OSP i sprzêt na wyposa enie. Natomiast Komitety Osiedlowe zakupi³y akumulatory do samochodów i czêœci umundurowania. - wybudowano ³¹cznie 18 punktów œwietlnych oœwietlenia ulicznego /BêdŸmierowice 5, Gutowiec 1, Krzy 1, Kurcze 1, Lipki 2, Rytel 5, Odry- 1, KO Nr 1 1, KO Nr 2-1/, - w ramach utrzymania obiektów /œwietlic/ g³ówne wydatki to zakup opa³u, sprzêtu elektronicznego, wykonanie drobnych remontów, op³aty za energiê elektryczn¹, - urz¹dzono plac zabaw w so³ectwie Rytel, w pozosta³ych so³ectwach Krzy, ¹g, KO Nr 1 i 2 przeznaczy³y œrodki na odnowienie i remonty sprzêtu na istniej¹cych placach zabaw, Komitet Osiedlowy Nr 3 dofinansowa³ zakup sprzêtu na plac zabaw na osiedlu spó³dzielczym przy ul.hallera. - so³ectwa by³y te wspó³organizatorami imprez kulturalnych min. w Gotelpiu zorganizowano festyn na rozpoczêcie lata, w Krzy- u urz¹dzono wieczornicê z okazji Dnia Kobiet, festyn z okazji Dnia Dziecka, ¹g zakupi³ dla Domu Kultury mikrofon, w Mokrem powitano pierwszy Dzieñ Lata, w Zapêdowie urz¹dzono powitanie wiosny i festyn Nocy Œwiêtojañskiej, w Rytlu œrodki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez, w Odrach dla miejscowego klubu sportowego zakupiono buty, urz¹dzono te festyn Nocy Œwiêtojañskiej. - w Rytlu zorganizowano konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê, dla wyró nionych zakupiono nagrody. Oceniaj¹c wykonanie zadañ przez jednostki pomocnicze stwierdziæ nale y, e powierzone œrodki zosta³y w prawid³owy sposób wykorzystane, realizowano zadania najpilniejsze, które mia³y na celu poprawê warunków spo³eczno-gospodarczych so³ectwa. W grudniu 2000 r. Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o przyznaniu œrodków równie na rok Ich ³¹czna wysokoœæ to z³. Podzia³ œrodków dla poszczególnych jednostek i wykaz realizowanych przez nie zadañ przedstawia tabela na str. 15. Urszula Krupa 14 Panorama Czerska 1/2001

15 Podzia³ œrodków jednostek pomocniczych gminy Czersk w 2001 roku Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Remont i odœnie anie dróg Utrzymanie czystoœci w so³ectwach Utrzymanie przystanków PKS Budowa chodników Naprawa przepustów Utrzymanie i wyposa enie placów zabaw Budowa punktów œwietlnych Wspó³organizowanie imprez kulturalnych Partycypacja w wydatkach zwi¹zanych z funkcjonowaniem placówek oœwiatowych Zagospodarowanie turystyczne so³ectw Dofinansowanie OSP Finansowanie utrzymanie i wyposa enie obiektów Inne wydatki Rezerwa na zadania 1-12 Ogó³em Panorama Czerska 1/ BêdŸmierowice Gotelp Gutowiec Krzy Kurcze Lipki ubna ¹g Kolonia ¹g Mokre Malachin Odry Rytel Wieck Zapêdowo Z³otowo Klaskawa KO Nr KO Nr KO Nr R a z e m

16 GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE CZERSK - sposoby poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Od funkcjonuje w Nie urawie gminne wysypisko odpadów komunalnych. Jego otwarcie powi¹zane by³o z wprowadzeniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych. System jest ci¹gle udoskonalany. W 1996 roku zast¹piono selektywn¹ zbiórkê w workach foliowych, metalowymi pojemnikami ustawionymi na terenie miasta i gminy. System selektywnej zbiórki odpadów nie zwalnia jednak w³aœcicieli i u ytkowników posesji z obowi¹zku zawarcia umowy z odpowiedni¹ jednostk¹ na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych. Niestety bardzo du a czêœæ spo³eczeñstwa nie wywi¹zuje siê z tego obowi¹zku. Wskutek takich poczynañ powstaj¹ nielegalne wysypiska œmieci w lasach, przy drogach i na innych terenach. Dla zmiany sytuacji, w celu bardziej konsekwentnego wyegzekwowania obowi¹zuj¹cych przepisów, Rada Miejska dnia 28 grudnia 2000 roku podjê³a uchwa³ê w sprawie wysokoœci op³aty dla w³aœcicieli nieruchomoœci, za których gmina przejmuje obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Co to oznacza? Jest to nowe prawo lokalne, na podstawie którego w przypadku braku dowodów œwiadcz¹cych o zagospodarowaniu odpadów, gmina przejmie obowi¹zek wyposa enia nieruchomoœci w pojemnik na odpady komunalne i ich usuwanie. Uchwa³a Rady Miejskiej okreœla te op³aty jakie mo na pobieraæ za te czynnoœci. Ich wysokoœæ jest tak ustalona, e bêdzie to traktowane jako op³ata karna i spowoduje, e nie bêdzie siê op³aca³o korzystanie z takiej formy. To rozwi¹zanie powinno przyczyniæ siê do tego, e 100% odpadów trafi na legalne wysypisko w Nie urawie. Wp³ynie to przede wszystkim na efekt ekologiczny, ale te i estetyczny. Wysokoœæ ustalonych op³at przedstawia siê nastêpuj¹co: 1.W przypadku gdy w³aœciciele nieruchomoœci nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów uprawnionych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obowi¹zek ten przejmie gmina, pobieraj¹c od nich miesiêczne op³aty w wysokoœci: a/ gospodarstwa domowe 10 z³ na zameldowan¹ osobê b/ domki letniskowe 50 z³ c/ hotele pensjonaty, campingi i gospodarstwa agroturystyczne 5 z³ za miejsce d/ obiekty handlowe i gastronomiczne do 100 m 2 powierzchni 200 z³ d/ obiekty handlowe i gastronomiczne powy ej 100 m 2 powierzchni 500 z³ f/ zak³ady produkcyjne, us³ugowe zatrudniaj¹ce do 50 osób 200 z³ g/ zak³ady produkcyjne, us³ugowe zatrudniaj¹ce powy ej 50 osób 500 z³ 2. W przypadku gdy w³aœciciele nieruchomoœci nie usuwaj¹ odpadów komunalnych gromadzonych w miejscach niedozwolonych, obowi¹zek ich usuwania przejmie Gmina pobieraj¹c od tych w³aœcicieli op³aty w wysokoœci 100 z³ za 1 m 3 usuniêtych odpadów. Proponujê wobec powy szego zawarcie stosownej umowy, je eli gdzieœ taka nie jest podpisana, aby nie nara aæ siê na niepotrzebne k³opoty i zbêdne dodatkowe wydatki finansowe. Uporz¹dkowanie gospodarki odpadami w ka dej posesji przyczynia siê do tego, e organy gminy nie bêd¹ musia³y stosowaæ przykrych, choæ koniecznych rozwi¹zañ zastêpczych. Piotr Sobucki Informacje o stanie bezrobocia na terenie powiatu chojnickiego i gminy Czersk Wed³ug stanu na dzieñ 30 listopada 2000 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy wynosi³a 9163 osób, w tym 5403 kobiet, natomiast zarejestrowanych by³o 2129 osób, w tym 1276 kobiet. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzglêdnia osób uprawnionych do: - zasi³ku przedemerytalnego /822 osoby z powiatu i 177 osób z Czerska/ - œwiadczeñ przedemerytalnych /169 osób z powiatu, 31 osób z Czerska/ - odbywaj¹cych szkolenie /102 osoby w powiecie, 5 osób z Czerska/ W listopadzie zanotowano spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasi³ku: - o 137 osób tj. 6,2% w powiecie - o 13 osób tj. 2,5% W stosunku do stanu z koñca paÿdziernika 2000 r. liczba bezrobotnych wzros³a o 170 osób, tj. 1,9%, a nast¹pi³ wzrost liczby bezrobotnych o 33 osoby tj. o 1,5%. W listopadzie 2000 r. zg³oszono /w ca³ym powiecie/ 183 ofert pracy z tego: - 58 ofert pracy niesubsydiowanej ofert pracy subsydiowanej w tym: - 12 w ramach prac interwencyjnych w ramach robót publicznych - 9 w ramach umów absolwenckich - 4 po yczki na dodatkowe miejsca pracy W okresie od stycznia do listopada 2000 r. aktywnymi formami przeciwdzia³ania bezrobociu finansowanymi z Funduszu Pracy objêto ogó³em 307 osób z gminy Czersk z tego: - szkolenia przyuczaj¹ce do zawodu 33 osoby - absolwenci odbywaj¹cy sta 43 osoby - zatrudnieni absolwenci 27 osób - zatrudnieni w ramach robót publicznych 62 osoby - zatrudnieni w ramach programów specjalnych 31 osób - zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych 109 osób - refundacja sk³adki ZUS 2 osoby Wies³awa Modrzejewska 16 Panorama Czerska 1/2001

17 INFORMATOR URZÊDU MIEJSKIEGO Czas pracy Urzêdu Miejskiego Poniedzia³ek } Œroda Czwartek Pi¹tek Wtorek Wtorek jest dniem przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków. *********************** Struktura Urzêdu Miejskiego 1. Wydzia³ Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - za³atwianie spraw : a/ budownictwa, planowania przestrzennego w biurze nr 4 b/ inwestycji, gospodarki lokalowej, utrzymania dróg w biurze nr 7 c/ dodatków mieszkaniowych, robót publicznych, OSP w biurze nr 1 2. Wydzia³ Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska a/ sprawy rolnictwa, obrotu gruntami biuro nr 20 b/ sprawy leœnictwa, ochrony œrodowiska biuro nr Wydzia³ Finansowy a/ sprawy podatków lokalnych, ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej biuro nr 8 b/ sprawy zezwoleñ na sprzeda alkoholu biuro nr 2 c/ ksiêgowoœæ bud etowa biuro nr 9 4. Wydzia³ Organizacyjno-Prawny a/ sekretariat biuro nr 19 b/ sprawy promocji, kultury, turystyki- biuro nr 21 c/ sprawy wojskowe, obrony cywilnej, sportu biuro nr Urz¹d Stanu Cywilnego biuro nr Biuro Obs³ugi Rady biuro nr Samodzielne stanowiska pracy do spraw : a/ ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych biuro nr 6 b/ oœwiaty i wychowania biuro nr 22 Rejestracja i ewidencja pojazdów Z dniem 1 stycznia 2001 r. zadania z zakresu rejestracji pojazdów oraz wydawanie uprawnieñ do kierowania pojazdami, na mocy ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 31 marca 2000 r. przejê³y starostwa. Podjête przez Burmistrza starania doprowadzi³y do utworzenia w Filii Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Tak wiêc interesantom na miejscu w gminie umo liwiono za³atwianie spraw z zakresu komunikacji, zaœ funkcjonowanie filii nadzoruje starosta Kilka informacji na temat nowych dowodów osobistych Od 1 stycznia 2001 roku zmianie uleg³ tryb wydawania dowodów osobistych. Dowód osobisty ma formê spersonalizowanej karty indentyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawieraj¹cej dane osobowo-adresowe, zdjêcie i podpis posiadacza, trzyliterow¹ seriê i szeœciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwê organu wydaj¹cego dowód osobisty, datê wydania i termin wa noœci oraz elementy zabezpieczaj¹ce dokument przed podrobieniem i fa³szowaniem. Z³o enie wniosku o wydanie dowodu wymaga osobistego stawienia siê w Urzêdzie. Osoby m³odoletnie sk³adaj¹ wniosek w obecnoœci jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Do wniosku za³¹cza siê: - dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, - odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu ma³- eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie u ywanym nazwisku. Aktów o których mowa wy ej, do wniosku nie do³¹cza siê je eli zosta³y sporz¹dzone w miejscowym Urzêdzie Stanu Cywilnego. Za wydanie dowodu osobistego pobiera siê op³atê w wysokoœci 30 z³, a za dowód wydanym m³odoletnim dodatkowo pobiera siê op³atê skarbow¹ w wysokoœci 5 z³ od podania. Wniosek o wydanie dowodu osobistego urz¹d przekazuje w formie elektronicznej do wytwórcy tj. Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie Centrum Personalizacji Dokumentów. Na wydanie dowodu oczekuje siê oko³o 1 miesi¹ca. Dotychczasowe dowody osobiste trac¹ wa noœæ w roku 2007 co oznacza, e w tym terminie ka dy obywatel jest zobowi¹zany do wymiany swego dowodu osobistego. Jednostki Organizacyjne Gminy Do zakresu dzia³ania Gminy nale ¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoœci w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych. Realizacja tak szeroko pojêtych zadañ jest mo liwa poprzez tworzenie jednostek organizacyjnych gminy. Na terenie miasta i gminy utworzonych jest 20 jednostek, w tym: - 14 obejmuj¹cych dzia³alnoœæ oœwiaty i wychowania (7 szkó³ podstawowych, 3 gimnazja, 4 przedszkola) - 3 Oœrodki Kultury - Miejsko Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - Administracja Zasobów Komunalnych - Zespó³ Obs³ugi Finansowej Zatrudnienie w jednostkach gminnych Oœwiata nauczycieli - 232,22 etaty - 92 adm., obs³. - 75,4 etaty w tym 61,93 obs³uga Urz¹d Miejski - 40 pracowników - 39,75 3,75 Kultura ,95 MGOPS ,75 0,5 AZK - 8-7,25 3,25 ZOF OSP Stadion - 1-0,5 Krystyna Lorczak SEKRETARZ GMINY Panorama Czerska 1/

18 75-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PLAN IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH STYCZEÑ 2001 IMPREZY SPORTOWE Turniej Oldbojów Hala sportowa w Gimnazjum Czersk Mecz pokazowy reprezentacji m³odzie owych Hala sportowa w Gimnazjum Czersk Festyn dla m³odzie y z okazji otwarcia Hala sportowa w SZS hali Turniej pi³ki no nej zespo³ów klubowych Hala sportowa w MLKS Borowiak LUTY 2001 IMPREZY SPORTOWE Turniej pi³ki no nej Juniorów Hala sportowa w MLKS Borowiak Turniej pi³ki rêcznej seniorów o Puchar Burmistrza KONKURSY L.p. Termin Nazwa Miejsce Organizator Konkurs literacki dla amatorów Zdarzy³o siê... (bez ograniczenia wieku) szko³y, Komitet Organizacyjny Obchodów Konkurs plastyczny dla amatorów Czersk miejsce i ludzie (bez ograniczenia wieku) Hala sportowa w szko³y, MLKS Borowiak Komitet Organizacyjny Obchodów MARZEC 2001 IMPREZY SPORTOWE Turniej m³odzików w pi³ki rêczn¹ Hala sportowa w MLKS Borowiak Otwarty turniej pi³ki koszykowej Hala sportowa w Rekreacja koszykówki Otwarty turniej siatkówki o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Hala sportowa w Rekreacja Borowiaka Mecz miêdzypañstwowy Polska-Dania (do lat 20) Hala sportowa w Gimnazjum Czersk IMPREZY KULTURALNE Koncert Hanki Bielickiej KWIECIEÑ 2001 IMPREZY SPORTOWE 1. kwiecieñ Wojewódzkie biegi prze³ajowe Ostrowite ZSS Bieg uliczny Czersk SZS, MAJ 2001 IMPREZY SPORTOWE Zak³adowy turniej pi³ki no nej o Stadion MLKS Borowiak Puchar Przewodnicz¹cego RM 2. maj Turniej pi³ki no nej m³odzików Stadion MLKS Borowiak Turniej gmin Stadion/ Hala sportowa Urz¹d Miejski, Gospodarstwo Pomocnicze, Otwarte zawody eglarskie Ostrowite UKS Razem IMPREZY KULTURALNE festyn Stadion CZERWIEC 2001 IMPREZY KULTURALNE Dzieñ Dziecka - festyn Hala/stadion III Przegl¹d Chórów Koœció³ parafialny w Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich Urz¹d Miejski Otwarcie wystawy Czersk wczoraj i dziœ KONKURSY L.p. Termin Nazwa Miejsce Organizator Rozstrzygniêcie i podsumowanie konkursów: Literackiego Zdarzy³o siê Plastycznego Czersk miejsce i ludzie Komitet Organizacyjny Obchodów LIPIEC 2001 IMPREZY KULTURANE Dni Czerska stadion Urz¹d Miejski Rytel 2. lipiec Zawody kajakowe o B³êkitn¹ Wstêgê Wielkiego Kana³u Brdy 3. lipiec Przegl¹d muzyki organowej Koœció³ parafialny w ROZGRYWKI LIGOWE MLKS BOROWIAK V liga pi³ki no nej L.p. Termin Gospodarze Goœcie 1. 28/ Borowiak Wietcisa GKS Gardeja Borowiak Borowiak Pogoñ S / Wierzyca Borowiak 5. 19/ Borowiak Powiœle 6. 26/ LKS Waplewo Borowiak 7. 02/ Borowiak Korona 8. 09/ Huragan Borowiak w Rytlu Oœrodki Kultury w êgu i Œwiêto Pstr¹ga Ostrowite WRZESIEÑ 2001 IMPREZY KULTURANE Po egnanie lata Ostrowite Urz¹d Miejski LISTOPAD 2001 IMPREZY SPORTOWE 1. listopad Turniej pi³ki rêcznej m³odzików Hala sportowa w MLKS Borowiak IMPREZY NAUKOWO-WYSTAWIENNICZE SYMPOZJUM 75-lecie Czerska Promocja albumu Czersk w starej fotografii Urz¹d Miejski GRUDZIEÑ 2001 IMPREZY SPORTOWE 1. grudzieñ Turniej pi³ki rêcznej m³odziczek Hala sportowa w Lux Pol Czersk IV edycja turnieju tenisa sto³owego o puchar Burmistrza II edycja turnieju szachowego o Z³ot¹ Wie ê Rozgrywki o mistrzostwo Klasy Okrêgowej grupa II L.p. Termin Gospodarze Goœcie 1. 10/ Borowiak Polanka Wierzyca Rokocin 2. 17/ Borowiak Jurand 3. 24/ Rod³o Borowiak 4. 31/ Borowiak Kolejarz 5. 07/ Unia Borowiak Borowiak B³êkitni 7. 21/ Pogoñ P. Borowiak III liga seniorów pi³ki rêcznej L.p. Termin Gospodarze Goœcie Borowiak SMS Gdañsk Borowiak HMTS Kwidzyn II Borowiak AZS Gdañsk Borowiak MGOKiS Hetman Gniew Borowiak KS Sokó³ Koœcierzyna Borowiak KS Kaszuby Wejherowo Liga wojewódzka L.p. Termin Turniej M³odziczek r. 88 o Mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Turniej M³odzików r. 88 o Mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej 18 Panorama Czerska 1/2001

19 Imprezy zwi¹zane z otwarciem hali sportowej im. R. Bruskiego stycznia 2001 r. Koncert zespo³u DEMONO Koncert zespo³u DEMONO Festyn dla dzieci Turniej pi³ki rêcznej OLDBOJÓW wygrany przez dru ynê BOROWIAKA Panorama Czerska 1/

20 A B C D E F G nr kierunkowy do Czerska 052 Pogotowie Ratunkowe Stra po arna Policja Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Informacje telefoniczne Nadawanie telegramów Zamawianie rozmów Zegarynka Informacja PKS Informacja PKP Urz¹d Miejski fax A B C D E F Wydawca: Urz¹d Miejski Adres redakcji: ul. Ko ciuszki 27, CZERSK Tel. (052) , Fax (052) Druk: Drukarnia Diecezji Pelpliñskiej Bernardinum, Pelplin, ul. Bpa Dominika 11. G

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Internetowe Centrum Oświatowe

Internetowe Centrum Oświatowe Kapitał ludzki w GOPS-ie str. 3 Internetowe Centrum Oświatowe Złote gody str. 8 str. 5 Nr 2 GRUDZIEÑ 2008 Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008 Warto u nas

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Str.7 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 2 (26) 28.05.2008 r. BOISKO PRAWIE GOTOWE RADNI ZADOWOLENI Z PRACY BURMISTRZA Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo