DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA"

Transkrypt

1 DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA NR 1(271) 17 stycznia 2004 r. Cena 2 zł z VAT Nakład egz. NR IND ISSN DWUTYGODNIK Fakty Opinie Komentarze

2 2 TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY

3 Karmniki w przedszkolach 100 karmników dla ptaków oraz owies dla ³abêdzi zakupi³ Referat Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Oœwiêcim. Karmniki ju wkrótce trafi¹ do wszystkich oœwiêcimskich przedszkoli. Najm³odsi mieszkañcy miasta wezm¹ na swoje barki odpowiedzialnoœæ za zimowe do ywianie naszych skrzydlatych przyjació³. Na wiosnê referat planuje jeszcze zakupiæ i przekazaæ przedszkolakom budki lêgowe. Wed³ug danych zebranych przez pracowników UM w Oœwiêcimiu yje 46 ³abêdzi. Przebywaj¹ g³ównie w miejscu, gdzie So³a ³¹czy siê z Wis³¹. Czêsto mo na je tak e spotkaæ u podnó a oœwiêcimskiego zamku. O dokarmianie ³abêdzi zadba Zak³ad Us³ug Komunalnych wspólnie z Referatem Ochrony Œrodowiska. Urz¹d Miasta sk³ada podziêkowania Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej za pomoc przy uwalnianiu przymarzniêtych do lodu ³abêdzi.MB Będzie mammograf Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu bêdzie wyposa ony w nowoczesny mammograf. Aparat niezbêdny do prawid³owej diagnostyki oraz profilaktyki raka piersi zostanie zakupiony za kwotê 292 ty. z³. Aparat bêdzie zainstalowany w Pracowni Diagnostyki Obrazowej ZZOZ-u znajduj¹cej siê w budynku przychodni nr 1 w Oœwiêcimiu przy ul. wirki i Wigury 3. Z uwagi na koniecznoœæ przeprowadzenia prac monta owych oficjalne oddanie mammografu do u ytku zaplanowano na pierwsze tygodnie 2004 roku. Zakup nowoczesnego sprzêtu sta³ siê mo liwy dziêki staraniom w³adz powiatu oœwiêcimskiego. W efekcie podjêtych dzia³añ do wspó³finansowania zakupu w³¹czy³y siê samorz¹dy z terenu powiatu. Wœród nich znalaz³y siê miasta: Oœwiêcim, Che³mek, Zator oraz gminy: Brzeszcze, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek. Czêœæ potrzebnych œrodków na pokrycie kosztu nabycia urz¹dzenia przeznaczono z bud etu powiatu oraz pozyskano od firm i osób prywatnych. Zbiórkê publiczn¹ przeprowadzi³ ZZOZ w Oœwiêcimiu. Warto podkreœliæ, e nowy mammograf pozwoli miêdzy innymi ZZOZ-owi na uczestniczenie w konkursie ofert na programy profilaktyczne og³aszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dziêki czemu zwiêkszy siê dostêpnoœæ badania dla pacjentek. jack Okna w szkołach Koñczy siê wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Zespole nr 1 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Oœwiêcimiu. 37 nowych okien PCV zamontowano w œcianie frontowej gmachu szko³y. Z kolei w Powiatowym Zespole nr 2 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oœwiêcimiu za kwotê ok. 44 tys. z³ wymieniono 30 okien od strony po³udniowej budynku. Inwestycje realizuje firma produkcyjno-handlowo-us³ugowa Oriana i Adam Wróbel z Oœwiêcimia, wy³oniona na drodze przetargu. Nad ca³oœci¹ czuwa Wydzia³ Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu. MB Szlakiem przez miasto -Rozpoczê³o siê znakowanie tras pieszych i rowerowych, umo liwiaj¹cych turystom przybywaj¹cym do Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zwiedzanie Oœwiêcimia i znajduj¹cych siê tu zabytków- informuje Katarzyna Kwiecieñ, rzecznik prasowy prezydenta miasta. Koszt przygotowania szlaków wyniesie 10 tys.z³. Trasa pierwsza tzw. ³¹cznikowa o d³. 2,95 km biegnie od Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przez osiedle Zasole, nastêpnie dolin¹ rzeki So³y przez planty, ul. Spacerow¹ po schodach do rynku dalej Mickiewicza - pl.koœciuszki. Szlak oznaczono kolorem ó³tym. Umo liwia on turystom odwiedzaj¹cym PMA-B przedostanie siê do centrum Oœwiêcimia. Drugi szlak Nowe Miasto ma d³ugoœæ 5,40 km. Oznaczony zosta³ kolorem czerwonym. Biegnie od placu Koœciuszki przez D¹browskiego - park miejski - basen nastêpnie lodowisko - pomnik Ofiar WiêŸniów b. KL Auschwitz III - Monowitz - Tysi¹clecia - OCK - plac Pokoju, koœció³ pw. œw. Maksymiliana - ul. 3 Maja i znów D¹browskiego do pl.koœciuszki. Trzeci, niebieski to szlak Zabytkami Starego Miasta. Ma d³.2,30 km. (pl.koœciuszki - ul. Mickiewicza - ul. Piastowska -ul.miko³ajska - ul.jagie³³y - ul. Joselewicza - ul. Zamkowa - pl.ks.skarbka - plac Koœcielny - ul. D¹browskiego - Rynek G³ówny - ul. Mickiewicza - plac Koœciuszki). Na czerwono oznakowany zostanie szlak rowerowy wokó³ Oœwiêcimia. Bêdzie mia³ d³ugoœæ prawie 20 km (plac Koœciuszki - Kruki - Dwory - osiedle Chemików - Stare Stawy - Kamieniec - plac Koœciuszki). Koncepcjê przebiegu tras pieszych przygotowali przewodnicy oœwiêcimskiego oddzia³u PTTK. Oznakowanie wykonuje krakowski Centralny Oœrodek Turystyki Górskiej PTTK dodaje Katarzyna Kwiecieñ. Urz¹d Miasta ma jeszcze w tym roku przygotowaæ tablice informuj¹ce w dwóch wersjach jêzykowych o zabytkach naszego miasta. Na placu Koœciuszki stanie du a mapa miasta Oœwiêcim i okolic z zaznaczonymi trasami turystycznymi. Planuje siê równie wydanie mapy, na której umieszczone zostan¹ trasy piesze. MB Zmienił lokalizację Przystanek autobusowy znajduj¹cy siê dot¹d przy placu S³onecznym zosta³ od pierwszego stycznia 2004 przeniesiony na ulicê Królowej Jadwigi. Tym samym odci¹ ona zosta³a ulica Jagie³³y, której mieszkañcy narzekali na wzmo ony ruch autobusowy. Niedawno interpelowa³a w tej sprawie radna Teresa Lorek. MB 3 Naprawili macewy -W ostatnich dniach grudnia odkryliœmy, e wiêkszoœæ zniszczonych wczeœniej na cmentarzu ydowskim macew zosta³a naprawionapoinformowa³ Artur Szyndler z Centrum ydowskiego w Oœwiêcimiu. Niestety autorzy tego godnego pochwa³y i uznania czynu pozostaj¹ anonimowi. MB Paszporty w Oświęcimiu Rada Powiatu w Oœwiêcimiu zaakceptowa³a wiêkszoœci¹ g³osów przyjêcie do realizacji na przysz³y rok spraw dotycz¹cych paszportów. Wydawanie paszportów nale y do zadañ Urzêdu Wojewódzkiego. Wojewoda mo e powierzyæ prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej w³aœciwoœci jednostkom samorz¹du terytorialnego, czyli w tym wypadku samorz¹dowi powiatowemu. Ostatnie porozumienie pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu w Oœwiêcimiu a wojewod¹ ma³opolskim w sprawie funkcjonowania biura paszportowego zawarto na ubieg³y rok. Nowe porozumienie bêdzie dotyczyæ tego roku. Dziêki tej decyzji Rady, mieszkañcy powiatu bêd¹ mogli nadal za³atwiaæ sprawy zwi¹zane z paszportem na miejscu, tak jak dotychczas w budynku Powiatowego Urzêdu Pracy przy ul. Wyspiañskiego 10. jack Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu informuje, że od roku następuje zmiana godzin otwarcia: poniedziałek, środa, piątek i wtorek, czwartek CZTERY DYCHY Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 26 stycznia 2004 r. o godz wylosujemy zwyciêzcê! KUPON KONKURSOWY 1 12 stycznia cztery dychy wylosowa³a p. Anna Bolek z Oœwiêcimia

4 4 Oświęcimski kapłan ODPRAWIA EGZORCYZMY Wraz z kap³anami weszliœmy do pokoju. Zobaczyliœmy kobietê, która krzycza³a w niezrozumia³ym dla nas jêzyku. Czterech doros³ych mê czyzn si³¹ nie mog³o jej utrzymaæ. W pewnym momencie wszyscy unieœli siê nad ³ó kiem. Przemawiaj¹cy przez kobietê szatan, zacz¹³ wytykaæ zgromadzonym ich najbardziej intymne grzechy. Pokój by³ pusty. Wyniesiono z niego wszystkie luÿno stoj¹ce przedmioty, które mog³yby zagroziæ naszemu yciu. Osoba opêtana ma bowiem zdolnoœci telekinetyczne. Po rytualnych modlitwach i namaszczeniu kobiety sakramentaliami: olejem, sol¹ i wod¹, szatan ust¹pi³. To by³o niesamowite prze ycie opowiada uczestnik egzorcyzmów. O wypêdzaniu z³ych duchów wspominaj¹ ju staro ytne ksiêgi sumeryjskie. T¹ sztuk¹ parali siê indiañscy szamani i kap³ani w Egipcie. Z³e duchy wypêdza³ te Chrystus. Biblia ponad 1000 razy wspomina o z³ym duchu, a w Nowym Testamencie doliczono siê 568 odnoœników. Wiara w demony wystêpuje we wszystkich religiach, które uznaj¹ ycie po œmierci. Z³y duch mo e wst¹piæ w ka dego z nas. Wówczas jest tylko jedna pomoc -egzorcyzmy. Diabeł nie mówi dobranoc - Znam przypadek opêtanej tanzañskiej kobiety - mówi ks. Mariusz, egzorcysta pracuj¹cy w parafii œw. Józefa Robotnika w Oœwiêcimiu.- Znajomy misjonarz chcia³ wypêdziæ z niej z³ego ducha, zadawa³ jej pytania po polsku. Wiedzia³, e ona nie zna tego jêzyka. Jednak przemawiaj¹cy przez kobietê szatan rozumia³ zadawane pytania i odpowiada³ na nie w jej rodzimym jêzyku suahili. Po odprawieniu egzorcyzmów kobieta zosta³a uzdrowiona. Nie pamiêta³a prawie nic z tego, co siê wydarzy³o- mówi ksi¹dz Mariusz. Opêtani maj¹ przeb³yski œwiadomoœci. Takie osoby maj¹ wra enie, e ktoœ mówi ich ustami i porusza cia³em. Opêtany czuje siê œciœniêty, jakby w jego ciele by³ jeszcze ktoœ inny. Czym jest opętanie? Z³e duchy to tak e dusze osób, które y³y nawet kilkanaœcie tysiêcy lat temu. Ludzie opêtani maj¹ wstrêt do Boga i sakramentów œwiêtych. Wyklinaj¹ i pluj¹, gdy s³ysz¹ imiê Jezusa. Gwa³townie reaguj¹ te na modlitwy odmawiane w myœlach. Osoby opêtane odznaczaj¹ siê du ¹ si³¹ fizyczn¹. Czêsto mówi¹ jêzykami dawno ju wymar³ymi (np. staro-cerkiewno-s³owiañski, staroaramejskim, sumeryjskim itp.). Nie zawsze jest to niski, chropowaty ton, jak w filmie Egzorcysta. Mo e byæ to równie g³os o normalnym brzmieniu. Cz³owiek opêtany dostaje od szatana dary na przyk³ad jasnowidzenia, przepowiadania przysz³oœci. Niektórzy cierpi¹ na rozdwojenie jaÿni. Czuj¹, e jedna ich po³owa mo e Jednym z egzorcystów œwiatowej s³awy jest ksi¹dz Gabriele Amorth. Urodzi³ siê w Modenie (W³ochy) w 1925 roku. Jest doktorem prawa, kap³anem Towarzystwa Œwiêtego Paw³a, cz³onkiem Papieskiej Miêdzynarodowej Akademii Maryjnej, dziennikarzem znanym z licznych artyku³ów z dziedziny mariologii. Gabriele Amorth jest egzorcyst¹ diecezji rzymskiej oraz przewodnicz¹cym Miêdzynarodowego Stowarzyszenia egzorcystów. Napisa³ wiele ksi¹ ek m.in.: Wyznania egzorcysty, Egzorcyœci i psychiatrzy. Egzorcysta- ks. Mariusz opuszczaæ cia³o i przenikaæ œciany. Zdarza siê, e osoba opêtana dostaje te stygmaty, czyli rany chrystusowej mêki. Szatan jest najdoskonalszym z k³amców i nigdy nie ujawnia siê pod postaci¹ z³a. Najczêœciej ukazuje siê jako dobro. Tylko wówczas ma pos³uch. Osobaopêtana g³osi wówczas nauki, które k³óc¹ siê z tym, co mówi Pismo Œwiête. -Egzorcysta wyznaczony jest do tej funkcji przez w³adze koœcielne. Musi byæ osob¹ o nieskazitelnym charakterze, mocn¹ psychicznie i ca³kowicie wierz¹c¹ w moc odprawianych egzorcyzmów.powinien mieæ te du ¹ wiedzê na temat wypêdzania z³ych duchów. Je eli egzorcysta nie jest dostatecznie przygotowany i wejdzie w zbyt d³ug¹ rozmowê z szatanem ten mo e wejœæ w jego cia³o lub zniszczyæ ca³kowicie jego psychikê -wielu egzorcystów leczy siê w zak³adach psychiatrycznych - mówi ks. Mariusz. Szatan by³ anio³em stworzonym przez Boga, który na skutek upadku sta³ siê z³ym duchem. Jego imiê, podobnie jak anio³a, oznacza pe³nione przez niego zadanie. Najwa niejsze z³e duchy nosz¹ imiona biblijne lub nadane im przez tradycjê: Belzebub, Lucyfer, Asmodeusz, Meridian, Zabulon. Inne imiona bardziej bezpoœrednio okreœlaj¹ cel, który sobie wytyczaj¹, a wiêc: Zniszczenie, Zag³ada, Ruina. Mog¹ te oznaczaæ ró ne rodzaje z³a: Bezsennoœæ, Przera enie, Niezgoda, Zazdroœæ, Zawiœæ, Rozwi¹z³oœæ. Najczêœciej egzorcysta wypêdza je do stóp krzy a, by tam Chrystus, jedyny sêdzia wyznaczy³ im miejsce. Nim egzorcyzmy zostan¹ odprawione, osobê opêtan¹ bada lekarz psychiatra. Je eli leczenie nie przyniesie efektu i lekarz uzna, e choroba jest poza jego kompetencjami postrzegania naukowego, taki cz³owiek kierowany jest do egzorcysty. Wiele przypadków, to jednak choroby psychiczne, choæby rozdwojenie jaÿni czy schizofrenia paranoidalna - mówi ks. Mariusz. Egzorcyzmy - siła wiary Egzorcyzmy to nie tylko b³ogos³awieñstwo Najœwiêtszym Sakramentem i modlitwy obowi¹zuj¹ce z ma³ymi poprawkami od 1614 roku. To równie sakramentalia - woda, sól i oliwa. Jest nimi namaszczana g³owa osoby opêtanej. Lecz to nie one walcz¹ z anio³em ciemnoœci. Ca³e misterium uwolnienia od z³ego ducha oparte jest na g³êbokiej wierze, e uda siê go pokonaæ. - Gdy na ³amach Ewangelii czytamy o cudownych uzdrowieniach Jezusa zauwa amy, e Syn Bo y nigdy nie powiedzia³ - IdŸ, ja ciê uzdrowi³em - tylko - IdŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a. Dlatego egzorcysta je eli w pe³ni nie wierzy, e jego modlitwy mog¹ przynieœæ pozytywny skutek, to lepiej dla niego, aby od tych praktyk siê powstrzyma³ - mówi ks. Mariusz Osoba po egzorcyzmach, podobnie jak cz³owiek, który przeszed³ œmieræ kliniczn¹, zmienia swój stosunek do œwiata. Poœwiêca wiêcej czasu rozwojowi duchowemu. Ofiary złego ducha Nic nie dzieje siê bez zezwolenia Boga. Stwórca neguje z³o, ale je dopuszcza, uznaj¹c ludzi za wolnych. Cz³owiek opêtany przez szatana w tym przypadku, nie ma na ten fakt najmniejszego wp³ywu (za wyj¹tkiem œwiadomego oddania siê si³om z³a np. podczas czarnych mszy satanistycznych). Cz³owiek, pokonuj¹c w sobie szatana, ukazuje Boga jako zwyciêzcê nad mocami ciemnoœci. Z³y duch atakuje osoby, u których wystêpuje zanik i brak wiary. Szczególnie nara one s¹ osoby, yj¹ce po rozwodzie w innych zwi¹zkach, przestêpcy i wszyscy, którzy, na co dzieñ czyni¹ œwiadomie z³o. Z³e duchy mog¹ nawiedzaæ te przedmioty, zwierzêta i miejsca. -Pracowa³em wtedy w mojej pierwszej parafii. By³em te kapelanem tamtejszego Domu Pomocy Spo³ecznej. Pewnego dnia dowiedzia- ³em siê od pracowników, e w domu straszy. Kobiety, które tam pracowa³y na nocnej zmianie prosi³y swych mê ów, aby im towarzyszyli podczas dy urów. Niektóre chcia³y siê zwolniæ. Po przyjœciu do tego domu, zaobserwowa³em prze- ANNA SZ APA-ZALEWSKA - ordynator Oddzia³u Psychosomatyki i Psychiatrii Szpitala Powiatowego w Oœwiêcimiu W naszym szpitalu nie mieliœmy dot¹d sytuacji, by pacjent by³ przez nas kierowany do egzorcysty. Nie utrzymujemy kontaktu z tak¹ osob¹. Mamy na oddziale pacjentów z zaburzeniami na tle religijnym. S³ysz¹ g³osy, uwa aj¹, e s¹ opêtani przez szatana. Najczêœciej s¹ to stany chorobowe np. schizofrenia. W wiêkszoœci przypadków pod wp³ywem leczenia nastêpuje remisja choroby. Nie zawsze jednak objawy ustêpuj¹ do koñca. Wiem, e wiêksze kliniki psychiatryczne wspó³pracuj¹ z egzorcystami. Tak jest np. w Krakowie. Temat jest naprawdê trudny i ciê ko mi zaj¹æ stanowisko w tak delikatnej materii. Egzorcyzmy mog¹ zaszkodziæ pacjentowi, utwierdzaj¹c go w swoich prze yciach.

5 5 suwaj¹ce siê szafki i podnosz¹cy siê kabel od telewizora. S³ychaæ by³o te g³uche kroki na holu oraz dziwne g³osy w dy urce i na korytarzu. Pojawia³a siê te czasami sama zjawa, siej¹c paniczny strach wœród zdesperowanych pielêgniarek. Po wczeœniejszej konsultacji z wy szymi w³adzami koœcielnymi odmówi³em w tym miejscu modlitwy, odprawi³em mszê œw. i pob³ogos³awi³em Najœwiêtszym Sakramentem. Drêczenie tego miejsca ust¹pi³o na kilka dni, po up³ywie których musieliœmy powtarzaæ modlitwy o uwolnienie domu. Jak siê póÿniej dowiedzia³em, przed wojn¹ w³aœciciel tego budynku pope³ni³ podobno samobójstwo, a wczeœniej zajmowa³ siê spirytyzmem. Wiem to tylko z wywiadu œrodowiskowego, bo aktu zgonu owego nieszczêœnika nie widzia³em. Przyczyn¹ tych dziwacznych i uci¹ liwych zjawisk by³ najprawdopodobniej jego duch, który nie móg³ zaznaæ spokoju - koñczy wypowiedÿ ks. Mariusz. Od trzech wieków Koœció³ stosuje egzorcyzmy, choæ publicznie mówi siê o tym bardzo rzadko. Liczba ludzi atakowanych przez si³y z³a roœnie w zastraszaj¹cym tempie. Przyczyn¹ jest nasilaj¹cy siê ateizm, powierzchowna wiara, brak modlitewnej ³¹cznoœi z Bogiem, nagminne paranie siê seansami spirytystycznymi, powrót do praktyk magicznych i rozwój ruchów satanistycznych. Coraz mniej mówi siê na temat dzia- ³alnoœci z³ego ducha, a tym bardziej o stosowaniu egzorcyzmów. Dzisiejsze duchowieñstwo w tym temacie jest bezradne, chocia istniej¹ wyj¹tki. Przyczyna jest powszechnie znana. Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wró - bici - pseudouzdrawiacze, chc¹cy z tego powa nego tematu wyci¹gn¹æ jak najwiêksze korzyœci materialne. M. Tokarz Rozkazujê tobie, wszelki duchu nieczysty, ka da zjawo, ka dy podstêpie szatana, w imiê Jezusa Chrystusa + Nazarejczyka, który po chrzcie Janowym zosta³ zaprowadzony na pustyniê i pokona³ ciê w twoim w³asnym domu, abyœ przesta³ drêczyæ tego cz³owieka, którego Bóg z prochu ziemi uczyni³ ku chwale swojego majestatu (...) Ust¹p Bogu + który potêpi³ ciê w osobie zdrajcy, Judasza Iskarioty. Bowiem uderza ciê Boskimi Razami + Ten, przed którego obliczem ty z twoimi legionami powiedzia³eœ dr ¹c i b³agaj¹c: Co jest miêdzy nami a Tob¹, Jezusie, Synu Boga Najwy szego? Przyszed³eœ przed czasem drêczyæ nas? (...) Podczas, gdy mo esz ok³amywaæ cz³owieka, nie mo esz wyœmiewaæ siê z Boga. To wyrzuca ciê Ten, przed którego wzrokiem nie ma nic ukrytego. Wyrzuca ciê Ten, którego mocy s¹ poddane wszystkie rzeczy. Wyrzuca ciê ten, który przygotowa³ dla ciebie i twoich anio³ów ogieñ wieczny. Z jego ust wychodzi miecz (obosieczny): to Ten, który przyjdzie s¹dziæ ogniem ywych i umar³ych i wszystkie czasy.- Amen (fragment egzorcyzmów z rytua³u rzymsko-katolickiego obowi¹zuj¹cego z ma³ymi poprawkami od 1614 roku. Zosta³ on opracowany z inicjatywy papie a Paw³a V) Cmentarz dla złodziei Po akcie wandalizmu dokonanym na cmentarzu ydowskim cmentarne hieny znowu da³y o sobie znaæ. Tym razem naruszyli miejsce spoczynku o³nierzy Armii Radzieckiej i Polskiej na cmentarzu parafialnym. O ile jednak w przypadku cmentarza ydowskiego mieliœmy do czynienia, jak siê wydaje, ze zwyk³ym chuligañskim wybrykiem, o tyle akt wandalizmu na katolickiej nekropolii mia³ charakter rabunkowy. Dnia 13 grudnia opiekun cmentarza parafialnego Augustyn Adamczyk, dokonuj¹c codziennego obchodu stwierdzi³ fakt rozbicia p³yty na nagrobku o³nierzy radzieckich oraz kradzie dwu du ych zniczy nagrobnych w kszta³cie misek. Równie na grobie polskich o³nierzy brakowa³o jednego znicza. Opiekun cmentarza, co dziwne, zawiadomi³ najpierw Stra Miejsk¹, która o zdarzeniu powiadomi³a policjê dopiero dnia 19 grudnia, czyli 6 dni póÿniej. Natychmiast zosta³o wszczête postêpowanie przygotowawcze z art k.k. o zniewa eniu miejsca spoczynku zmar³ych za co grozi do oœmiu lat wiêzienia informuje naczelnik sekcji kryminalnej oœwiêcimskiej policji. Poprawie bezpieczeñstwa na najstarszym oœwiêcimskim cmentarzu mia³o s³u yæ oœwietlenie zainstalowane w ubieg³ym roku wzd³u muru cmentarnego. Jak widaæ nie pomog³o. Dotychczas z³odzieje zadowalali siê œwie ymi kwiatami i zniczami a informacje o takich wystêpkach nie dociera³y do policji. Jednak ostatnio hieny zainteresowa³y siê tak e metalowymi elementami grobowców. Na mno ¹ce siê ostatnio akty wandalizmu zareagowa³ sam prezydent Marsza³ek, który w specjalnym oœwiadczeniu nie ukrywa swojego wzburzenia kolejnym aktem wandalizmu na oœwiêcimskiej nekropolii oraz wyra a nadziejê, e sprawcy zostan¹ ujêci i ukarani. I po raz kolejny na nadziejach siê raczej zakoñczy, gdy dotychczas policyjne dochodzenie, polegaj¹ce na sprawdzeniu dzia³aj¹cych w Oœwiêcimiu i powiecie punktów skupu metali kolorowych nie przynios³o adnych efektów. Zaœ sami w³aœciciele takich punktów, choæby nawet dowiedzieli siê póÿniej, e przyjête przez nich elementy pochodz¹ z kradzie y, na pewno nie zg³osz¹ tego policji, obawiaj¹c siê oskar enia o nieumyœlne paserstwo, za co grozi do 2 lat wiêzienia lub, w najlepszym przypadku, zakaz prowadzenia swojej dzia³alnoœci. Niew¹tpliwie doceniamy zainteresowanie t¹ spraw¹ prezydenta miasta i dzielimy z nim wzburzenie, ale mo e w³adze miasta pomyœla³yby wreszcie o koniecznoœci zamontowania w pobli u oœwiêcimskich nekropolii obrotowych kamer, które przys³u y³yby siê do poprawy wykrywalnoœci przestêpstw nie tylko na cmentarzach, ale tak e wokó³ nich. marwar Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych NAUCZYCIELKI śp. DANUTY CHUDECKIEJ naszej ukochanej MAMY i CÓRKI, szczególnie MŁODZIEŻY, byłym uczennicom i uczniom, którzy tak licznie oddali JEJ ostatnią posługę, serdeczne podziękowania z całego serca składają SYN i OJCIEC Wykup mieszkań komunalnych Wzrosły bonifikaty Na mocy uchwa³y Rady Miasta najemcy lokali mieszkalnych przy ich wykupie bêd¹ mogli skorzystaæ z wy szej ni obecnie, bo a 85% ulgi. Dotyczy to wszystkich, którzy wniosek o wykupienie mieszkania z³o yli w roku ubieg³ym lub zrobi¹ to do koñca roku bie ¹cego. Warunkiem uzyskania tak wysokiej bonifikaty jest zrzeczenie siê nabywcy z przys³uguj¹cej mu wierzytelnoœci z tytu³u kaucji mieszkaniowej. Podczas dyskusji na forum RM radny Kazimierz akomy zawnioskowa³ o wykreœlenie tego zapisu. Prezydent Janusz Marsza³ek przekonywa³, e sprawa koniecznoœci zrzeczenia siê kaucji w przypadku tak du ej ulgi jest jednoznacznie orzeczona. Zdaniem w³adz miasta zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych przy tak wysokiej bonifikacie by³by znacznym obci¹ eniem dla bud etu i niwelowa³by dochody ze sprzeda y lokali. Ostatecznie wniosek ten upad³ w g³osowaniu: 6 radnych g³osowa³o za, 11 przeciw, 2 siê wstrzyma³o. Bonifikata 95% obowi¹zuje wy³¹cznie w przypadku, gdy najemcy z³o yli wnioski o zakup do 31 grudnia 2002 r., przy równoczesnym wykupie wszystkich lokali w danym budynku, jednorazowej zap³acie i zrzeczeniu siê kaucji. Ulgi nie bêd¹ stosowane przy sprzeda y mieszkañ wzniesionych przez miasto po oraz powsta³ych w wyniku adaptacji strychów, sfinansowanej w ca³oœci z bud etu miasta. jk

6 6 Zmiany w podatkach Od 1 stycznia br. obowi¹zuj¹ nowe stawki podatków i op³at lokalnych. Wysokoœæ stawek podatku od nieruchomoœci wzros³a w stosunku do roku ubieg³ego o ok. 2%, za wyj¹tkiem podatku od budowli (bez zmian), budynków (œwiadczenia zdrowotne wzrost o 0,87%) i budynków mieszkalnych (wzrost o 3,13%). Wysokoœæ stawki podatku od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej to 0,51 z³ od 1 m kw. powierzchni, pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne 2,86 z³ od 1 ha powierzchni, pozosta³ych, w tym zajetych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publiczniego 0,05 z³ od 1 m kw. powierzchni. Stawki podatku od budynków mieszkalnych lub ich czêœci wynosz¹ rocznie 0,33 z³ od 1 m kw. powierzchni u ytkowej, od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych pod tak¹ dzia³alnoœæ 14,28 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Za budynki zajête na prowadzenie dzia³alnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym nale y zap³aciæ 7,14 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Stawka podatku dla budynków mieszcz¹cych przychodnie zdrowia to 3,49 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Organizacje po ytku publicznego, prowadz¹ce odp³atn¹ dzia- ³alnoœæ statutow¹ za u ytkowane przez siebie budynki p³ac¹ 3,49 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Stawka podatku od budynków zajêtych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza wynosi 2,86 z³ od 1 m kw. pow. u ytk., od budynków rekreacyjnych na terenie ogródków dzia³kowych, przekraczaj¹cych normy powierzchni ustalone w statucie PZD lub regulaminie ogródków dzia³kowych 3,79 z³ od 1 m kw. pow. u ytk., w³asnoœciowych gara y wolno stoj¹cych 3,18 z³ od 1 m kw. pow. u ytk. W przypadku pozosta³ych budynków stawka wynosi 4,55 z³. Z obowi¹zku p³acenia podatku od nieruchomoœci zwolnieni s¹ w³aœciciele budynków i gruntów, którzy na tych e rozpoczêli po raz pierwszy prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta w latach Pozosta³e zwolnienia z podatku pozosta³y niezmienione. O 2% wzros³y stawki podatku od œrodków transportowych op³aty targowej. Od 1 m kw. zajêtej powierzchni przy sprzeda y z samochodu, straganu, ³awki lub innego stoiska ³¹cznie z miejscem, na którym ustawiony jest towar we wtorki, czwartki, soboty i niedziele wynosi ona 5,10 z³, a w pozosta³e dni 3,78 z³. Przy sprzeda y obnoœnej 2,45 z³, przy sprzeda y zwierz¹t gospodarskich - 6,22 z³. Inkasentem jest MOSiR. Op³ata administracyjna za czynnoœci urzêdowe to 5 z³ od jednej strony oraz 0,10 z³ za ka d¹ kolejn¹ za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego i studium oraz 8 z³ od jednej strony formatu A4 za wydanie wyrysu z ww. dokumentów. Op³aty te uiszcza siê przed wykonaniem czynnoœci w kasie UM. Stawka op³aty prolongacyjnej z tytu³u rozratowania lub odroczenia terminu p³atnoœci podatków: od œrodków transportowych, nieruchomoœci, rolnego, leœnego, od posiadania psów, od spadków i darowizn, dochodowego pobieranego w formie karty podatkowej oraz zaleg³oœci podatkowych wynosi 10% stawki odsetek za zw³okê. Na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubieg³ego pozosta³a stawka podatku od posiadania psów, która wynosi 50 z³ od jednego psa. jk Po przerwie znowu w Związku Rada Powiatu w Oœwiêcimiu podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia powiatu do Zwi¹zku Powiatów Polskich oraz wybra³a delegata na Zgromadzenie Ogólne Zwi¹zku, którym zosta³ starosta Józef Ka³a. ZPP jest organizacj¹ skupiaj¹c¹ 319 z 384 powiatów z ca³ej Polski. Powiat oœwiêcimski by³ ju cz³onkiem ZPP, ale w grudniu 2002 roku z niego wyst¹pi³. Jest jedynym powiatem ziemskim w województwie ma³opolskim, który nie jest zrzeszony w ZPP. - Cz³onkostwo w Zwi¹zku Powiatów Polskich nie przynosi³o dotychczas wymiernych efektów. Obecnie zmieni³y siê w³adze Zwi¹zku. Od niedawna przewodnicz¹cym jest Ludwik Wêgrzyn, starosta boheñski. Co do przyst¹pienia do Zwi¹zku, to zdania by³y podzielone zarówno w Radzie, jak i w Zarz¹dzie Powiatu. Jeœli uczestnictwo w nim nie przyniesie korzyœci, zastanowimy siê, co dalej. Liczymy jednak, e bêdzie inaczej - mówi starosta Józef Ka³a. ZPP uczestniczy aktywnie w pracach legislacyjnych nad uchwa³ami maj¹cymi wp³yw na ycie samorz¹dów. Roczna sk³adka cz³onkowska wynosi 7 tys. z³otych. jack Zawody przyszłości Szkolny Dzieñ Kariery Zawodowej to jedna z form zaznajamiania m³odzie y z realiami dzisiejszego rynku pracy. Zorganizowany w Powiatowym Zespole nr 3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych projekt kariery by³ dla wielu uczniów powa n¹ lekcj¹, która mia³a im uœwiadomiæ, co czeka na nich poza murami szko³y. - Postanowiliœmy rozbudziæ w m³odzie y aktywnoœæ, zaszczepiæ w nich inicjatywê przedsiêbiorczoœci. Chcemy przygotowaæ uczniów do zderzenia z rzeczywistoœci¹, pokazaæ im, jak trzeba poruszaæ siê po wspó³czesnym rynku pracy i zapoznaæ ich z dzia³aj¹cymi w rejonie Oœwiêcimia instytucjami, które mog¹ okazaæ siê pomocne w zdobywaniu pracy - t³umaczy³ Artur Dêso³, nauczyciel PZ nr 3. Wraz z Bo en¹ Rybarz i Marzen¹ Liszk¹, które ucz¹ przedmiotów zawodowych oraz elementów informatyki i przedsiêbiorczoœci, przygotowali dzieñ kariery. W projekcie uczestniczyli równie cz³onkowie dzia³aj¹cego w szkole od wrzeœnia Ko³a Aktywnoœci Zawodowej. Przygotowali oni dla uczestników prezentacjê multimedialn¹. Na co dzieñ spotykaj¹ siê podczas warsztatów, wyje d aj¹ tak e na kursy, szkolenia i konferencje poœwiêcone przeciwdzia³aniu bezrobociu. W ramach Dnia Kariery Zawodowej m³odzi ludzie przez kilka godzin mieli okazjê skorzystaæ z porad zaproszonych goœci i porozmawiaæ z doradcami zawodowymi urzêdu pracy, parafialnego klubu pracy i Centrum Biznesu Ma³opolski Zachodniej, którzy uczyli, jak za³o yæ w³asn¹ firmê, jak zachowywaæ siê na rynku pracy lub zostaæ wolontariuszem. O w³aœciwym przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc¹ mówili specjaliœci do spraw rekrutacji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Du o uwagi poœwiêcono zawodom przysz³oœci i temu, gdzie, a tak- e co studiowaæ, aby zwiêkszyæ swoje szanse na dobr¹ i pewn¹ pracê. M³odzie nadal jest zainteresowana informatyk¹ oraz ekonomi¹, lecz fachowcy odradzaj¹ wybieranie tego kierunku kszta³cenia, gdy rynek jest ju przepe³niony w tej dziedzinie gospodarczej. Nadal modny i dobrze rokuj¹cy na przysz³oœæ jest zawód prawnika. Szczegó³owe informacje na temat mo liwoœci studiowania maj¹ byæ dostêpne dla uczniów podczas ju planowanego kolejnego Dnia Kariery Zawodowej, w którym maj¹ wzi¹æ udzia³ przedstawiciele uczelni i szkó³ wy szych. maki Zwierzęta z oświęcimskiego schroniska czekają na swojego nowego pana! Schronisko znajduje siê na Kamieñcu gdzie przebywa 8 psów, które z dnia na dzieñ czekaj¹ na swojego nowego pana. Musimy pamiêtaæ, e zwierzê to nie zabawka, któr¹ mo emy wyrzuciæ jak siê nam znudzi. Sytuacja materialna schroniska na dzieñ dzisiejszy nie jest dobra, dlatego liczymy na wsparcie ludzi dobrej woli, a najwiêkszym wsparciem jest zabranie zwierzaka do domu. Serdecznie zachêcamy wszystkich, aby w wolnym czasie odwiedzili schronisko. Adres: Kamieniec, tel Łukasz Klęczar

7 Sikanie po ścianie, czyli Dworzec PKP antywizytówką naszego miasta Od lat pokaÿna grupa turystów, szczególnie tych m³odszych i mniej zamo nych, przybywa do Oœwiêcimia kolej¹. Chc¹c nie chc¹c (a myœlê, e mocno nie chc¹c) musi przemaszerowaæ przez nasz dworzec PKP. To cudo architektury PRL-u, które kiedyœ widnia³o na ka dej widokówce z Oœwiêcimia, pozostawia na goœciach niezatarte wra enie. Bo zapachu, który cz³owieka dopada po przekroczeniu progu holu dworca PKP nie sposób zapomnieæ. Œmiem nawet twierdziæ, e wra enie, jakie wynosi siê przebywaj¹c na terenie dworca PKP mo e niekiedy przyæmiæ odczucia zwi¹zane z póÿniejszym zwiedzaniem Pañstwowe Muzeum Auschwitz Birkenaum. Któreœ z praw psychologii dowodzi, e zapamiêtujemy i utrwalamy w pamiêci zawsze pierwsze i ostatnie wra enia. To tak, jak z list¹ zakupów - wiemy co by³o na jej pocz¹tku i na koñcu. Œrodek zazwyczaj ulatuje. PrzeœledŸmy zatem co odczuje, co zapamiêta, jakich wra eñ dozna np. zagraniczny turysta, który przyjecha³ do nas kolej¹ i odwiedza nasze miasto po raz pierwszy. Wszak jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹. Unijne standardy, jak widać powyżej nie dotyczą dworcowej toalety w Oświęcimiu Wyskoczy na peron. Pró no bêdzie szuka³ tunelu. Na pocz¹tek lekcja pokory - poczeka grzecznie z innymi a poci¹g przejedzie i dopiero wtedy bêdzie móg³ przejœæ przez tory, pamiêtaj¹c, aby siê nie zagapiæ. Ujrzy budynek dworca. Okaza³y. I nie daj Bo e zechce skorzystaæ z toalety dworcowej. Je eli bêdzie to turysta p³ci mêskiej, to mo e doznaæ kulturowego szoku. Lekcja - braku higieny, poczucia estetyki i przyzwoitoœci. Chêtnie wtedy chwyci za komórkê ( je eli w podziemiach bêdzie mia³ zasiêg), aby zadzwoniæ do mamy albo taty w Japonii, Anglii, Niemczech czy w Warszawie, by podzieliæ siê niezwyk³¹, wrêcz egzotyczn¹ wiadomoœci¹- e w Oœwiêcimiu mo na sikaæ na œcianê. (Polak to naprawdê potrafi). To na pewno bêdzie niezapomniane prze- ycie. Dla wszystkich. Zaraz po tej lekcji urynologii stosowanej nasz turysta bêdzie móg³ umyæ rêce w zwyczajowo zimnej wodzie i doznaæ inhalacji specyficznym swojskim zapachem, który go na pewno d³ugo nie opuœci. Bêdzie towarzyszy³ mu tak e w okolicach wejœcia do... jad³odajni. W³aœciciele tej ostatniej s¹ zreszt¹ takiemu stanowi rzeczy niewinni, a ich lokal jest jedynym miejscem w hali oœwiêcimskiego dworca, o którym mo na napisaæ z czystym sumieniem CZYSTE. Hol g³ówny przez wiêk- 7 sz¹ czêœæ dnia zarzucony jest wszelakimi odpadkami. Odpowiadaj¹ca za porz¹dek pani sprz¹taj¹ca, ma widaæ doœæ liberalny stosunek do wykonywanych obowi¹zków, czemu zreszt¹ nie mo na siê dziwiæ. Z tego co wiem, kobieta ta podlega w zasadzie tylko samoocenie, bo nikt nie kontroluje tego, co robi. Dziêki takiej sytuacji ju kilka razy dworzec otwierano z opóÿnieniem, doprowadzaj¹c do bia³ej gor¹czki marzn¹cych na zewn¹trz pasa erów. Pomimo tego, i budynek w Oœwiêcimiu wynajmuje kilka kolejowych spó³ek, tak naprawdê nie ma on gospodarza. W³aœciciele nieruchomoœci siedz¹ w Krakowie, co sprawia, e procedury wynajmu jakichkolwiek dworcowych pomieszczeñ trwaj¹ od 6 do 12 miesiêcy. Ponadto stawki czynszowe ustalane przez PKP s¹ takie same w ca³ej Polsce, czyli za wynajem lokalu na dworcu w Warszawie, Krakowie i Oœwiêcimiu trzeba zap³aciæ tê sam¹ kwotê. W efekcie tego na przestrzeni ostatniego miesi¹ca zamknê³y siê u nas dwa kolejne kioski. Nie by³o z kim rozmawiaæ o zmianie ewentualnej stawki czynszowej i ludzie stracili pracê. Oczywiœcie opisywane miejsce jest rajem dla wszystkich uprawiaj¹cych rozbój. Teoretycznie, budynek dworca jest chroniony przez S³u - bê Ochrony Kolei, ale profesjonalizm i metody dzia³ania tych s³u b przyprawiaj¹ z³oczyñców co najwy ej o pusty œmiech. Policja i Stra Miejska pojawiaj¹ siê tu rzadko, wychodz¹c z za³o enia, e miejsce to jest chronione i wizytowaæ go nie trzeba. Niestety, patrole SOK, podobno wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹ w poci¹gach (czego sprawdziæ nie mog³em ), w zwi¹zku z czym na dworcu bywaj¹ nader rzadko. Znacz- Niewybredne graffiti są codziennością na ścianach dworca PKP nie czêœciej przebywaj¹ tu natomiast idealnie wygoleni ch³opcy w czarnych kurtkach, pozdrawiaj¹cy siê wyci¹gniêt¹ do przodu praw¹ rêk¹ z okrzykiem Siegh Hail. Ci sami ideowcy, bardzo czêsto wymieniaj¹ pogl¹dy z ludÿmi, u ywaj¹c argumentów w stylu butów, kijów, motyli czy tylko piêœci. Schemat postêpowania jest prosty. Je eli jakiœ zagraniczny turysta ma wynajêty pokój w Wiedniu od jutra, to nie zechce dziœ zostaæ w Oœwiêcimiu i sk³adaæ doniesienia na policji, z powodu napaœci i straty kilku euro. Tym bardziej, e ma œwiadomoœæ, w jakim stopniu skuteczne s¹ dzia³ania naszych s³u b odpowiedzialnych za œciganie przestêpców. W efekcie okazuje siê, e nasz dworzec to raj dla wszelakiego wystêpku. Ju kiedyœ dosz³o do spotkania ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na dworcu, po którym uzgodniono czêstsze wspólne patrole policji i SOK oraz ewentualne stworzenie na dworcu policyjnego posterunku. Oczywiœcie nie ma posterunku, a patrole s¹ rzadkoœci¹ i najczêœciej pojawiaj¹ siê w najbezpieczniejszych godzinach. Wszak Polak m¹dry po szkodzie, wiêc dopóki siê tej du ej szkody nie doczekamy, dopóty pró no wypatrywaæ zmian. Oœwiêcim szuka nowego wizerunku i - przynajmniej w g³oszonych przez w³adze teoriachchce byæ miastem europejskim. Sikaj¹c na œciany i pozwalaj¹c napadaæ na turystów, mamy na to marne szanse. BERT, fot. AB Twotones na fali nu metal Oœwiêcimska formacja twotones zanotowa³a swój najwiêkszy sukces, wygrywaj¹c w grudniu ca³oroczn¹ edycjê presti owego Cover Koncert w katowickim Mega Klubie. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie ukasz Kwiatkowski-voc, Dariusz akomy-gitary, Tomasz Jarosz-bas, Robert Harmata-perkusja. -W wielkim finale zagra³o szeœæ kapel, które wy³oniono drog¹ eliminacji spoœród prawie piêædziesiêciu zespo³ów. W wielkim finale zaprezentowaliœmy dwa covery The Beatles i jeden Big Cyca. Zagraliœmy te swoje kompozycje To nie sen i Cienie. Pierwsza nagroda to oprócz nagrania maxi singla równie nakrêcenie teledysku w TV Katowice. Mamy te zapewnion¹ promocjê w radiu E107.6 FM - mówi Tomasz Jarosz - basista twotones. Szerzej o kapeli pisa³em w numerze 12 (259) GZO. Przypomnê. twotones w niezmienionym sk³adzie wystêpuje od 2000 roku. Muzyka zespo³u to nowa fala metalowa tzw. Nu metal. Repertuar twotones, tworz¹ opowieœci z pogranicza metalu i hip hopu. Je eli dodamy niebagatelne teksty i dobrze wyskalowany g³os ukasza, otrzymamy muzykê, której warto pos³uchaæ. -Po og³oszeniu werdyktu o ma³o ze szczêœcia nie puœciliœmy z dymem Mega Klubu. Nasz gitarzysta tak zabalowa³, e z³ama³ rêkê. Póki co, próby s¹ zawieszone - artuj¹ muzycy. Wiêcej informacji o zespole mo na uzyskaæ pod adresem: M. Tokarz

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 2 (218) luty 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Oskardowa Rodzina Do

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011 g05.p65 1 2007-05-15, 13:06 P R A C A Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo