DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA"

Transkrypt

1 DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA NR 1(271) 17 stycznia 2004 r. Cena 2 zł z VAT Nakład egz. NR IND ISSN DWUTYGODNIK Fakty Opinie Komentarze

2 2 TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY

3 Karmniki w przedszkolach 100 karmników dla ptaków oraz owies dla ³abêdzi zakupi³ Referat Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Oœwiêcim. Karmniki ju wkrótce trafi¹ do wszystkich oœwiêcimskich przedszkoli. Najm³odsi mieszkañcy miasta wezm¹ na swoje barki odpowiedzialnoœæ za zimowe do ywianie naszych skrzydlatych przyjació³. Na wiosnê referat planuje jeszcze zakupiæ i przekazaæ przedszkolakom budki lêgowe. Wed³ug danych zebranych przez pracowników UM w Oœwiêcimiu yje 46 ³abêdzi. Przebywaj¹ g³ównie w miejscu, gdzie So³a ³¹czy siê z Wis³¹. Czêsto mo na je tak e spotkaæ u podnó a oœwiêcimskiego zamku. O dokarmianie ³abêdzi zadba Zak³ad Us³ug Komunalnych wspólnie z Referatem Ochrony Œrodowiska. Urz¹d Miasta sk³ada podziêkowania Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej za pomoc przy uwalnianiu przymarzniêtych do lodu ³abêdzi.MB Będzie mammograf Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu bêdzie wyposa ony w nowoczesny mammograf. Aparat niezbêdny do prawid³owej diagnostyki oraz profilaktyki raka piersi zostanie zakupiony za kwotê 292 ty. z³. Aparat bêdzie zainstalowany w Pracowni Diagnostyki Obrazowej ZZOZ-u znajduj¹cej siê w budynku przychodni nr 1 w Oœwiêcimiu przy ul. wirki i Wigury 3. Z uwagi na koniecznoœæ przeprowadzenia prac monta owych oficjalne oddanie mammografu do u ytku zaplanowano na pierwsze tygodnie 2004 roku. Zakup nowoczesnego sprzêtu sta³ siê mo liwy dziêki staraniom w³adz powiatu oœwiêcimskiego. W efekcie podjêtych dzia³añ do wspó³finansowania zakupu w³¹czy³y siê samorz¹dy z terenu powiatu. Wœród nich znalaz³y siê miasta: Oœwiêcim, Che³mek, Zator oraz gminy: Brzeszcze, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek. Czêœæ potrzebnych œrodków na pokrycie kosztu nabycia urz¹dzenia przeznaczono z bud etu powiatu oraz pozyskano od firm i osób prywatnych. Zbiórkê publiczn¹ przeprowadzi³ ZZOZ w Oœwiêcimiu. Warto podkreœliæ, e nowy mammograf pozwoli miêdzy innymi ZZOZ-owi na uczestniczenie w konkursie ofert na programy profilaktyczne og³aszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dziêki czemu zwiêkszy siê dostêpnoœæ badania dla pacjentek. jack Okna w szkołach Koñczy siê wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Zespole nr 1 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Oœwiêcimiu. 37 nowych okien PCV zamontowano w œcianie frontowej gmachu szko³y. Z kolei w Powiatowym Zespole nr 2 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oœwiêcimiu za kwotê ok. 44 tys. z³ wymieniono 30 okien od strony po³udniowej budynku. Inwestycje realizuje firma produkcyjno-handlowo-us³ugowa Oriana i Adam Wróbel z Oœwiêcimia, wy³oniona na drodze przetargu. Nad ca³oœci¹ czuwa Wydzia³ Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu. MB Szlakiem przez miasto -Rozpoczê³o siê znakowanie tras pieszych i rowerowych, umo liwiaj¹cych turystom przybywaj¹cym do Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zwiedzanie Oœwiêcimia i znajduj¹cych siê tu zabytków- informuje Katarzyna Kwiecieñ, rzecznik prasowy prezydenta miasta. Koszt przygotowania szlaków wyniesie 10 tys.z³. Trasa pierwsza tzw. ³¹cznikowa o d³. 2,95 km biegnie od Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przez osiedle Zasole, nastêpnie dolin¹ rzeki So³y przez planty, ul. Spacerow¹ po schodach do rynku dalej Mickiewicza - pl.koœciuszki. Szlak oznaczono kolorem ó³tym. Umo liwia on turystom odwiedzaj¹cym PMA-B przedostanie siê do centrum Oœwiêcimia. Drugi szlak Nowe Miasto ma d³ugoœæ 5,40 km. Oznaczony zosta³ kolorem czerwonym. Biegnie od placu Koœciuszki przez D¹browskiego - park miejski - basen nastêpnie lodowisko - pomnik Ofiar WiêŸniów b. KL Auschwitz III - Monowitz - Tysi¹clecia - OCK - plac Pokoju, koœció³ pw. œw. Maksymiliana - ul. 3 Maja i znów D¹browskiego do pl.koœciuszki. Trzeci, niebieski to szlak Zabytkami Starego Miasta. Ma d³.2,30 km. (pl.koœciuszki - ul. Mickiewicza - ul. Piastowska -ul.miko³ajska - ul.jagie³³y - ul. Joselewicza - ul. Zamkowa - pl.ks.skarbka - plac Koœcielny - ul. D¹browskiego - Rynek G³ówny - ul. Mickiewicza - plac Koœciuszki). Na czerwono oznakowany zostanie szlak rowerowy wokó³ Oœwiêcimia. Bêdzie mia³ d³ugoœæ prawie 20 km (plac Koœciuszki - Kruki - Dwory - osiedle Chemików - Stare Stawy - Kamieniec - plac Koœciuszki). Koncepcjê przebiegu tras pieszych przygotowali przewodnicy oœwiêcimskiego oddzia³u PTTK. Oznakowanie wykonuje krakowski Centralny Oœrodek Turystyki Górskiej PTTK dodaje Katarzyna Kwiecieñ. Urz¹d Miasta ma jeszcze w tym roku przygotowaæ tablice informuj¹ce w dwóch wersjach jêzykowych o zabytkach naszego miasta. Na placu Koœciuszki stanie du a mapa miasta Oœwiêcim i okolic z zaznaczonymi trasami turystycznymi. Planuje siê równie wydanie mapy, na której umieszczone zostan¹ trasy piesze. MB Zmienił lokalizację Przystanek autobusowy znajduj¹cy siê dot¹d przy placu S³onecznym zosta³ od pierwszego stycznia 2004 przeniesiony na ulicê Królowej Jadwigi. Tym samym odci¹ ona zosta³a ulica Jagie³³y, której mieszkañcy narzekali na wzmo ony ruch autobusowy. Niedawno interpelowa³a w tej sprawie radna Teresa Lorek. MB 3 Naprawili macewy -W ostatnich dniach grudnia odkryliœmy, e wiêkszoœæ zniszczonych wczeœniej na cmentarzu ydowskim macew zosta³a naprawionapoinformowa³ Artur Szyndler z Centrum ydowskiego w Oœwiêcimiu. Niestety autorzy tego godnego pochwa³y i uznania czynu pozostaj¹ anonimowi. MB Paszporty w Oświęcimiu Rada Powiatu w Oœwiêcimiu zaakceptowa³a wiêkszoœci¹ g³osów przyjêcie do realizacji na przysz³y rok spraw dotycz¹cych paszportów. Wydawanie paszportów nale y do zadañ Urzêdu Wojewódzkiego. Wojewoda mo e powierzyæ prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej w³aœciwoœci jednostkom samorz¹du terytorialnego, czyli w tym wypadku samorz¹dowi powiatowemu. Ostatnie porozumienie pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu w Oœwiêcimiu a wojewod¹ ma³opolskim w sprawie funkcjonowania biura paszportowego zawarto na ubieg³y rok. Nowe porozumienie bêdzie dotyczyæ tego roku. Dziêki tej decyzji Rady, mieszkañcy powiatu bêd¹ mogli nadal za³atwiaæ sprawy zwi¹zane z paszportem na miejscu, tak jak dotychczas w budynku Powiatowego Urzêdu Pracy przy ul. Wyspiañskiego 10. jack Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu informuje, że od roku następuje zmiana godzin otwarcia: poniedziałek, środa, piątek i wtorek, czwartek CZTERY DYCHY Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 26 stycznia 2004 r. o godz wylosujemy zwyciêzcê! KUPON KONKURSOWY 1 12 stycznia cztery dychy wylosowa³a p. Anna Bolek z Oœwiêcimia

4 4 Oświęcimski kapłan ODPRAWIA EGZORCYZMY Wraz z kap³anami weszliœmy do pokoju. Zobaczyliœmy kobietê, która krzycza³a w niezrozumia³ym dla nas jêzyku. Czterech doros³ych mê czyzn si³¹ nie mog³o jej utrzymaæ. W pewnym momencie wszyscy unieœli siê nad ³ó kiem. Przemawiaj¹cy przez kobietê szatan, zacz¹³ wytykaæ zgromadzonym ich najbardziej intymne grzechy. Pokój by³ pusty. Wyniesiono z niego wszystkie luÿno stoj¹ce przedmioty, które mog³yby zagroziæ naszemu yciu. Osoba opêtana ma bowiem zdolnoœci telekinetyczne. Po rytualnych modlitwach i namaszczeniu kobiety sakramentaliami: olejem, sol¹ i wod¹, szatan ust¹pi³. To by³o niesamowite prze ycie opowiada uczestnik egzorcyzmów. O wypêdzaniu z³ych duchów wspominaj¹ ju staro ytne ksiêgi sumeryjskie. T¹ sztuk¹ parali siê indiañscy szamani i kap³ani w Egipcie. Z³e duchy wypêdza³ te Chrystus. Biblia ponad 1000 razy wspomina o z³ym duchu, a w Nowym Testamencie doliczono siê 568 odnoœników. Wiara w demony wystêpuje we wszystkich religiach, które uznaj¹ ycie po œmierci. Z³y duch mo e wst¹piæ w ka dego z nas. Wówczas jest tylko jedna pomoc -egzorcyzmy. Diabeł nie mówi dobranoc - Znam przypadek opêtanej tanzañskiej kobiety - mówi ks. Mariusz, egzorcysta pracuj¹cy w parafii œw. Józefa Robotnika w Oœwiêcimiu.- Znajomy misjonarz chcia³ wypêdziæ z niej z³ego ducha, zadawa³ jej pytania po polsku. Wiedzia³, e ona nie zna tego jêzyka. Jednak przemawiaj¹cy przez kobietê szatan rozumia³ zadawane pytania i odpowiada³ na nie w jej rodzimym jêzyku suahili. Po odprawieniu egzorcyzmów kobieta zosta³a uzdrowiona. Nie pamiêta³a prawie nic z tego, co siê wydarzy³o- mówi ksi¹dz Mariusz. Opêtani maj¹ przeb³yski œwiadomoœci. Takie osoby maj¹ wra enie, e ktoœ mówi ich ustami i porusza cia³em. Opêtany czuje siê œciœniêty, jakby w jego ciele by³ jeszcze ktoœ inny. Czym jest opętanie? Z³e duchy to tak e dusze osób, które y³y nawet kilkanaœcie tysiêcy lat temu. Ludzie opêtani maj¹ wstrêt do Boga i sakramentów œwiêtych. Wyklinaj¹ i pluj¹, gdy s³ysz¹ imiê Jezusa. Gwa³townie reaguj¹ te na modlitwy odmawiane w myœlach. Osoby opêtane odznaczaj¹ siê du ¹ si³¹ fizyczn¹. Czêsto mówi¹ jêzykami dawno ju wymar³ymi (np. staro-cerkiewno-s³owiañski, staroaramejskim, sumeryjskim itp.). Nie zawsze jest to niski, chropowaty ton, jak w filmie Egzorcysta. Mo e byæ to równie g³os o normalnym brzmieniu. Cz³owiek opêtany dostaje od szatana dary na przyk³ad jasnowidzenia, przepowiadania przysz³oœci. Niektórzy cierpi¹ na rozdwojenie jaÿni. Czuj¹, e jedna ich po³owa mo e Jednym z egzorcystów œwiatowej s³awy jest ksi¹dz Gabriele Amorth. Urodzi³ siê w Modenie (W³ochy) w 1925 roku. Jest doktorem prawa, kap³anem Towarzystwa Œwiêtego Paw³a, cz³onkiem Papieskiej Miêdzynarodowej Akademii Maryjnej, dziennikarzem znanym z licznych artyku³ów z dziedziny mariologii. Gabriele Amorth jest egzorcyst¹ diecezji rzymskiej oraz przewodnicz¹cym Miêdzynarodowego Stowarzyszenia egzorcystów. Napisa³ wiele ksi¹ ek m.in.: Wyznania egzorcysty, Egzorcyœci i psychiatrzy. Egzorcysta- ks. Mariusz opuszczaæ cia³o i przenikaæ œciany. Zdarza siê, e osoba opêtana dostaje te stygmaty, czyli rany chrystusowej mêki. Szatan jest najdoskonalszym z k³amców i nigdy nie ujawnia siê pod postaci¹ z³a. Najczêœciej ukazuje siê jako dobro. Tylko wówczas ma pos³uch. Osobaopêtana g³osi wówczas nauki, które k³óc¹ siê z tym, co mówi Pismo Œwiête. -Egzorcysta wyznaczony jest do tej funkcji przez w³adze koœcielne. Musi byæ osob¹ o nieskazitelnym charakterze, mocn¹ psychicznie i ca³kowicie wierz¹c¹ w moc odprawianych egzorcyzmów.powinien mieæ te du ¹ wiedzê na temat wypêdzania z³ych duchów. Je eli egzorcysta nie jest dostatecznie przygotowany i wejdzie w zbyt d³ug¹ rozmowê z szatanem ten mo e wejœæ w jego cia³o lub zniszczyæ ca³kowicie jego psychikê -wielu egzorcystów leczy siê w zak³adach psychiatrycznych - mówi ks. Mariusz. Szatan by³ anio³em stworzonym przez Boga, który na skutek upadku sta³ siê z³ym duchem. Jego imiê, podobnie jak anio³a, oznacza pe³nione przez niego zadanie. Najwa niejsze z³e duchy nosz¹ imiona biblijne lub nadane im przez tradycjê: Belzebub, Lucyfer, Asmodeusz, Meridian, Zabulon. Inne imiona bardziej bezpoœrednio okreœlaj¹ cel, który sobie wytyczaj¹, a wiêc: Zniszczenie, Zag³ada, Ruina. Mog¹ te oznaczaæ ró ne rodzaje z³a: Bezsennoœæ, Przera enie, Niezgoda, Zazdroœæ, Zawiœæ, Rozwi¹z³oœæ. Najczêœciej egzorcysta wypêdza je do stóp krzy a, by tam Chrystus, jedyny sêdzia wyznaczy³ im miejsce. Nim egzorcyzmy zostan¹ odprawione, osobê opêtan¹ bada lekarz psychiatra. Je eli leczenie nie przyniesie efektu i lekarz uzna, e choroba jest poza jego kompetencjami postrzegania naukowego, taki cz³owiek kierowany jest do egzorcysty. Wiele przypadków, to jednak choroby psychiczne, choæby rozdwojenie jaÿni czy schizofrenia paranoidalna - mówi ks. Mariusz. Egzorcyzmy - siła wiary Egzorcyzmy to nie tylko b³ogos³awieñstwo Najœwiêtszym Sakramentem i modlitwy obowi¹zuj¹ce z ma³ymi poprawkami od 1614 roku. To równie sakramentalia - woda, sól i oliwa. Jest nimi namaszczana g³owa osoby opêtanej. Lecz to nie one walcz¹ z anio³em ciemnoœci. Ca³e misterium uwolnienia od z³ego ducha oparte jest na g³êbokiej wierze, e uda siê go pokonaæ. - Gdy na ³amach Ewangelii czytamy o cudownych uzdrowieniach Jezusa zauwa amy, e Syn Bo y nigdy nie powiedzia³ - IdŸ, ja ciê uzdrowi³em - tylko - IdŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a. Dlatego egzorcysta je eli w pe³ni nie wierzy, e jego modlitwy mog¹ przynieœæ pozytywny skutek, to lepiej dla niego, aby od tych praktyk siê powstrzyma³ - mówi ks. Mariusz Osoba po egzorcyzmach, podobnie jak cz³owiek, który przeszed³ œmieræ kliniczn¹, zmienia swój stosunek do œwiata. Poœwiêca wiêcej czasu rozwojowi duchowemu. Ofiary złego ducha Nic nie dzieje siê bez zezwolenia Boga. Stwórca neguje z³o, ale je dopuszcza, uznaj¹c ludzi za wolnych. Cz³owiek opêtany przez szatana w tym przypadku, nie ma na ten fakt najmniejszego wp³ywu (za wyj¹tkiem œwiadomego oddania siê si³om z³a np. podczas czarnych mszy satanistycznych). Cz³owiek, pokonuj¹c w sobie szatana, ukazuje Boga jako zwyciêzcê nad mocami ciemnoœci. Z³y duch atakuje osoby, u których wystêpuje zanik i brak wiary. Szczególnie nara one s¹ osoby, yj¹ce po rozwodzie w innych zwi¹zkach, przestêpcy i wszyscy, którzy, na co dzieñ czyni¹ œwiadomie z³o. Z³e duchy mog¹ nawiedzaæ te przedmioty, zwierzêta i miejsca. -Pracowa³em wtedy w mojej pierwszej parafii. By³em te kapelanem tamtejszego Domu Pomocy Spo³ecznej. Pewnego dnia dowiedzia- ³em siê od pracowników, e w domu straszy. Kobiety, które tam pracowa³y na nocnej zmianie prosi³y swych mê ów, aby im towarzyszyli podczas dy urów. Niektóre chcia³y siê zwolniæ. Po przyjœciu do tego domu, zaobserwowa³em prze- ANNA SZ APA-ZALEWSKA - ordynator Oddzia³u Psychosomatyki i Psychiatrii Szpitala Powiatowego w Oœwiêcimiu W naszym szpitalu nie mieliœmy dot¹d sytuacji, by pacjent by³ przez nas kierowany do egzorcysty. Nie utrzymujemy kontaktu z tak¹ osob¹. Mamy na oddziale pacjentów z zaburzeniami na tle religijnym. S³ysz¹ g³osy, uwa aj¹, e s¹ opêtani przez szatana. Najczêœciej s¹ to stany chorobowe np. schizofrenia. W wiêkszoœci przypadków pod wp³ywem leczenia nastêpuje remisja choroby. Nie zawsze jednak objawy ustêpuj¹ do koñca. Wiem, e wiêksze kliniki psychiatryczne wspó³pracuj¹ z egzorcystami. Tak jest np. w Krakowie. Temat jest naprawdê trudny i ciê ko mi zaj¹æ stanowisko w tak delikatnej materii. Egzorcyzmy mog¹ zaszkodziæ pacjentowi, utwierdzaj¹c go w swoich prze yciach.

5 5 suwaj¹ce siê szafki i podnosz¹cy siê kabel od telewizora. S³ychaæ by³o te g³uche kroki na holu oraz dziwne g³osy w dy urce i na korytarzu. Pojawia³a siê te czasami sama zjawa, siej¹c paniczny strach wœród zdesperowanych pielêgniarek. Po wczeœniejszej konsultacji z wy szymi w³adzami koœcielnymi odmówi³em w tym miejscu modlitwy, odprawi³em mszê œw. i pob³ogos³awi³em Najœwiêtszym Sakramentem. Drêczenie tego miejsca ust¹pi³o na kilka dni, po up³ywie których musieliœmy powtarzaæ modlitwy o uwolnienie domu. Jak siê póÿniej dowiedzia³em, przed wojn¹ w³aœciciel tego budynku pope³ni³ podobno samobójstwo, a wczeœniej zajmowa³ siê spirytyzmem. Wiem to tylko z wywiadu œrodowiskowego, bo aktu zgonu owego nieszczêœnika nie widzia³em. Przyczyn¹ tych dziwacznych i uci¹ liwych zjawisk by³ najprawdopodobniej jego duch, który nie móg³ zaznaæ spokoju - koñczy wypowiedÿ ks. Mariusz. Od trzech wieków Koœció³ stosuje egzorcyzmy, choæ publicznie mówi siê o tym bardzo rzadko. Liczba ludzi atakowanych przez si³y z³a roœnie w zastraszaj¹cym tempie. Przyczyn¹ jest nasilaj¹cy siê ateizm, powierzchowna wiara, brak modlitewnej ³¹cznoœi z Bogiem, nagminne paranie siê seansami spirytystycznymi, powrót do praktyk magicznych i rozwój ruchów satanistycznych. Coraz mniej mówi siê na temat dzia- ³alnoœci z³ego ducha, a tym bardziej o stosowaniu egzorcyzmów. Dzisiejsze duchowieñstwo w tym temacie jest bezradne, chocia istniej¹ wyj¹tki. Przyczyna jest powszechnie znana. Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wró - bici - pseudouzdrawiacze, chc¹cy z tego powa nego tematu wyci¹gn¹æ jak najwiêksze korzyœci materialne. M. Tokarz Rozkazujê tobie, wszelki duchu nieczysty, ka da zjawo, ka dy podstêpie szatana, w imiê Jezusa Chrystusa + Nazarejczyka, który po chrzcie Janowym zosta³ zaprowadzony na pustyniê i pokona³ ciê w twoim w³asnym domu, abyœ przesta³ drêczyæ tego cz³owieka, którego Bóg z prochu ziemi uczyni³ ku chwale swojego majestatu (...) Ust¹p Bogu + który potêpi³ ciê w osobie zdrajcy, Judasza Iskarioty. Bowiem uderza ciê Boskimi Razami + Ten, przed którego obliczem ty z twoimi legionami powiedzia³eœ dr ¹c i b³agaj¹c: Co jest miêdzy nami a Tob¹, Jezusie, Synu Boga Najwy szego? Przyszed³eœ przed czasem drêczyæ nas? (...) Podczas, gdy mo esz ok³amywaæ cz³owieka, nie mo esz wyœmiewaæ siê z Boga. To wyrzuca ciê Ten, przed którego wzrokiem nie ma nic ukrytego. Wyrzuca ciê Ten, którego mocy s¹ poddane wszystkie rzeczy. Wyrzuca ciê ten, który przygotowa³ dla ciebie i twoich anio³ów ogieñ wieczny. Z jego ust wychodzi miecz (obosieczny): to Ten, który przyjdzie s¹dziæ ogniem ywych i umar³ych i wszystkie czasy.- Amen (fragment egzorcyzmów z rytua³u rzymsko-katolickiego obowi¹zuj¹cego z ma³ymi poprawkami od 1614 roku. Zosta³ on opracowany z inicjatywy papie a Paw³a V) Cmentarz dla złodziei Po akcie wandalizmu dokonanym na cmentarzu ydowskim cmentarne hieny znowu da³y o sobie znaæ. Tym razem naruszyli miejsce spoczynku o³nierzy Armii Radzieckiej i Polskiej na cmentarzu parafialnym. O ile jednak w przypadku cmentarza ydowskiego mieliœmy do czynienia, jak siê wydaje, ze zwyk³ym chuligañskim wybrykiem, o tyle akt wandalizmu na katolickiej nekropolii mia³ charakter rabunkowy. Dnia 13 grudnia opiekun cmentarza parafialnego Augustyn Adamczyk, dokonuj¹c codziennego obchodu stwierdzi³ fakt rozbicia p³yty na nagrobku o³nierzy radzieckich oraz kradzie dwu du ych zniczy nagrobnych w kszta³cie misek. Równie na grobie polskich o³nierzy brakowa³o jednego znicza. Opiekun cmentarza, co dziwne, zawiadomi³ najpierw Stra Miejsk¹, która o zdarzeniu powiadomi³a policjê dopiero dnia 19 grudnia, czyli 6 dni póÿniej. Natychmiast zosta³o wszczête postêpowanie przygotowawcze z art k.k. o zniewa eniu miejsca spoczynku zmar³ych za co grozi do oœmiu lat wiêzienia informuje naczelnik sekcji kryminalnej oœwiêcimskiej policji. Poprawie bezpieczeñstwa na najstarszym oœwiêcimskim cmentarzu mia³o s³u yæ oœwietlenie zainstalowane w ubieg³ym roku wzd³u muru cmentarnego. Jak widaæ nie pomog³o. Dotychczas z³odzieje zadowalali siê œwie ymi kwiatami i zniczami a informacje o takich wystêpkach nie dociera³y do policji. Jednak ostatnio hieny zainteresowa³y siê tak e metalowymi elementami grobowców. Na mno ¹ce siê ostatnio akty wandalizmu zareagowa³ sam prezydent Marsza³ek, który w specjalnym oœwiadczeniu nie ukrywa swojego wzburzenia kolejnym aktem wandalizmu na oœwiêcimskiej nekropolii oraz wyra a nadziejê, e sprawcy zostan¹ ujêci i ukarani. I po raz kolejny na nadziejach siê raczej zakoñczy, gdy dotychczas policyjne dochodzenie, polegaj¹ce na sprawdzeniu dzia³aj¹cych w Oœwiêcimiu i powiecie punktów skupu metali kolorowych nie przynios³o adnych efektów. Zaœ sami w³aœciciele takich punktów, choæby nawet dowiedzieli siê póÿniej, e przyjête przez nich elementy pochodz¹ z kradzie y, na pewno nie zg³osz¹ tego policji, obawiaj¹c siê oskar enia o nieumyœlne paserstwo, za co grozi do 2 lat wiêzienia lub, w najlepszym przypadku, zakaz prowadzenia swojej dzia³alnoœci. Niew¹tpliwie doceniamy zainteresowanie t¹ spraw¹ prezydenta miasta i dzielimy z nim wzburzenie, ale mo e w³adze miasta pomyœla³yby wreszcie o koniecznoœci zamontowania w pobli u oœwiêcimskich nekropolii obrotowych kamer, które przys³u y³yby siê do poprawy wykrywalnoœci przestêpstw nie tylko na cmentarzach, ale tak e wokó³ nich. marwar Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych NAUCZYCIELKI śp. DANUTY CHUDECKIEJ naszej ukochanej MAMY i CÓRKI, szczególnie MŁODZIEŻY, byłym uczennicom i uczniom, którzy tak licznie oddali JEJ ostatnią posługę, serdeczne podziękowania z całego serca składają SYN i OJCIEC Wykup mieszkań komunalnych Wzrosły bonifikaty Na mocy uchwa³y Rady Miasta najemcy lokali mieszkalnych przy ich wykupie bêd¹ mogli skorzystaæ z wy szej ni obecnie, bo a 85% ulgi. Dotyczy to wszystkich, którzy wniosek o wykupienie mieszkania z³o yli w roku ubieg³ym lub zrobi¹ to do koñca roku bie ¹cego. Warunkiem uzyskania tak wysokiej bonifikaty jest zrzeczenie siê nabywcy z przys³uguj¹cej mu wierzytelnoœci z tytu³u kaucji mieszkaniowej. Podczas dyskusji na forum RM radny Kazimierz akomy zawnioskowa³ o wykreœlenie tego zapisu. Prezydent Janusz Marsza³ek przekonywa³, e sprawa koniecznoœci zrzeczenia siê kaucji w przypadku tak du ej ulgi jest jednoznacznie orzeczona. Zdaniem w³adz miasta zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych przy tak wysokiej bonifikacie by³by znacznym obci¹ eniem dla bud etu i niwelowa³by dochody ze sprzeda y lokali. Ostatecznie wniosek ten upad³ w g³osowaniu: 6 radnych g³osowa³o za, 11 przeciw, 2 siê wstrzyma³o. Bonifikata 95% obowi¹zuje wy³¹cznie w przypadku, gdy najemcy z³o yli wnioski o zakup do 31 grudnia 2002 r., przy równoczesnym wykupie wszystkich lokali w danym budynku, jednorazowej zap³acie i zrzeczeniu siê kaucji. Ulgi nie bêd¹ stosowane przy sprzeda y mieszkañ wzniesionych przez miasto po oraz powsta³ych w wyniku adaptacji strychów, sfinansowanej w ca³oœci z bud etu miasta. jk

6 6 Zmiany w podatkach Od 1 stycznia br. obowi¹zuj¹ nowe stawki podatków i op³at lokalnych. Wysokoœæ stawek podatku od nieruchomoœci wzros³a w stosunku do roku ubieg³ego o ok. 2%, za wyj¹tkiem podatku od budowli (bez zmian), budynków (œwiadczenia zdrowotne wzrost o 0,87%) i budynków mieszkalnych (wzrost o 3,13%). Wysokoœæ stawki podatku od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej to 0,51 z³ od 1 m kw. powierzchni, pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne 2,86 z³ od 1 ha powierzchni, pozosta³ych, w tym zajetych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publiczniego 0,05 z³ od 1 m kw. powierzchni. Stawki podatku od budynków mieszkalnych lub ich czêœci wynosz¹ rocznie 0,33 z³ od 1 m kw. powierzchni u ytkowej, od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych pod tak¹ dzia³alnoœæ 14,28 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Za budynki zajête na prowadzenie dzia³alnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym nale y zap³aciæ 7,14 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Stawka podatku dla budynków mieszcz¹cych przychodnie zdrowia to 3,49 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Organizacje po ytku publicznego, prowadz¹ce odp³atn¹ dzia- ³alnoœæ statutow¹ za u ytkowane przez siebie budynki p³ac¹ 3,49 z³ od 1 m kw. pow. u ytkowej. Stawka podatku od budynków zajêtych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza wynosi 2,86 z³ od 1 m kw. pow. u ytk., od budynków rekreacyjnych na terenie ogródków dzia³kowych, przekraczaj¹cych normy powierzchni ustalone w statucie PZD lub regulaminie ogródków dzia³kowych 3,79 z³ od 1 m kw. pow. u ytk., w³asnoœciowych gara y wolno stoj¹cych 3,18 z³ od 1 m kw. pow. u ytk. W przypadku pozosta³ych budynków stawka wynosi 4,55 z³. Z obowi¹zku p³acenia podatku od nieruchomoœci zwolnieni s¹ w³aœciciele budynków i gruntów, którzy na tych e rozpoczêli po raz pierwszy prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta w latach Pozosta³e zwolnienia z podatku pozosta³y niezmienione. O 2% wzros³y stawki podatku od œrodków transportowych op³aty targowej. Od 1 m kw. zajêtej powierzchni przy sprzeda y z samochodu, straganu, ³awki lub innego stoiska ³¹cznie z miejscem, na którym ustawiony jest towar we wtorki, czwartki, soboty i niedziele wynosi ona 5,10 z³, a w pozosta³e dni 3,78 z³. Przy sprzeda y obnoœnej 2,45 z³, przy sprzeda y zwierz¹t gospodarskich - 6,22 z³. Inkasentem jest MOSiR. Op³ata administracyjna za czynnoœci urzêdowe to 5 z³ od jednej strony oraz 0,10 z³ za ka d¹ kolejn¹ za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego i studium oraz 8 z³ od jednej strony formatu A4 za wydanie wyrysu z ww. dokumentów. Op³aty te uiszcza siê przed wykonaniem czynnoœci w kasie UM. Stawka op³aty prolongacyjnej z tytu³u rozratowania lub odroczenia terminu p³atnoœci podatków: od œrodków transportowych, nieruchomoœci, rolnego, leœnego, od posiadania psów, od spadków i darowizn, dochodowego pobieranego w formie karty podatkowej oraz zaleg³oœci podatkowych wynosi 10% stawki odsetek za zw³okê. Na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubieg³ego pozosta³a stawka podatku od posiadania psów, która wynosi 50 z³ od jednego psa. jk Po przerwie znowu w Związku Rada Powiatu w Oœwiêcimiu podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia powiatu do Zwi¹zku Powiatów Polskich oraz wybra³a delegata na Zgromadzenie Ogólne Zwi¹zku, którym zosta³ starosta Józef Ka³a. ZPP jest organizacj¹ skupiaj¹c¹ 319 z 384 powiatów z ca³ej Polski. Powiat oœwiêcimski by³ ju cz³onkiem ZPP, ale w grudniu 2002 roku z niego wyst¹pi³. Jest jedynym powiatem ziemskim w województwie ma³opolskim, który nie jest zrzeszony w ZPP. - Cz³onkostwo w Zwi¹zku Powiatów Polskich nie przynosi³o dotychczas wymiernych efektów. Obecnie zmieni³y siê w³adze Zwi¹zku. Od niedawna przewodnicz¹cym jest Ludwik Wêgrzyn, starosta boheñski. Co do przyst¹pienia do Zwi¹zku, to zdania by³y podzielone zarówno w Radzie, jak i w Zarz¹dzie Powiatu. Jeœli uczestnictwo w nim nie przyniesie korzyœci, zastanowimy siê, co dalej. Liczymy jednak, e bêdzie inaczej - mówi starosta Józef Ka³a. ZPP uczestniczy aktywnie w pracach legislacyjnych nad uchwa³ami maj¹cymi wp³yw na ycie samorz¹dów. Roczna sk³adka cz³onkowska wynosi 7 tys. z³otych. jack Zawody przyszłości Szkolny Dzieñ Kariery Zawodowej to jedna z form zaznajamiania m³odzie y z realiami dzisiejszego rynku pracy. Zorganizowany w Powiatowym Zespole nr 3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych projekt kariery by³ dla wielu uczniów powa n¹ lekcj¹, która mia³a im uœwiadomiæ, co czeka na nich poza murami szko³y. - Postanowiliœmy rozbudziæ w m³odzie y aktywnoœæ, zaszczepiæ w nich inicjatywê przedsiêbiorczoœci. Chcemy przygotowaæ uczniów do zderzenia z rzeczywistoœci¹, pokazaæ im, jak trzeba poruszaæ siê po wspó³czesnym rynku pracy i zapoznaæ ich z dzia³aj¹cymi w rejonie Oœwiêcimia instytucjami, które mog¹ okazaæ siê pomocne w zdobywaniu pracy - t³umaczy³ Artur Dêso³, nauczyciel PZ nr 3. Wraz z Bo en¹ Rybarz i Marzen¹ Liszk¹, które ucz¹ przedmiotów zawodowych oraz elementów informatyki i przedsiêbiorczoœci, przygotowali dzieñ kariery. W projekcie uczestniczyli równie cz³onkowie dzia³aj¹cego w szkole od wrzeœnia Ko³a Aktywnoœci Zawodowej. Przygotowali oni dla uczestników prezentacjê multimedialn¹. Na co dzieñ spotykaj¹ siê podczas warsztatów, wyje d aj¹ tak e na kursy, szkolenia i konferencje poœwiêcone przeciwdzia³aniu bezrobociu. W ramach Dnia Kariery Zawodowej m³odzi ludzie przez kilka godzin mieli okazjê skorzystaæ z porad zaproszonych goœci i porozmawiaæ z doradcami zawodowymi urzêdu pracy, parafialnego klubu pracy i Centrum Biznesu Ma³opolski Zachodniej, którzy uczyli, jak za³o yæ w³asn¹ firmê, jak zachowywaæ siê na rynku pracy lub zostaæ wolontariuszem. O w³aœciwym przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc¹ mówili specjaliœci do spraw rekrutacji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Du o uwagi poœwiêcono zawodom przysz³oœci i temu, gdzie, a tak- e co studiowaæ, aby zwiêkszyæ swoje szanse na dobr¹ i pewn¹ pracê. M³odzie nadal jest zainteresowana informatyk¹ oraz ekonomi¹, lecz fachowcy odradzaj¹ wybieranie tego kierunku kszta³cenia, gdy rynek jest ju przepe³niony w tej dziedzinie gospodarczej. Nadal modny i dobrze rokuj¹cy na przysz³oœæ jest zawód prawnika. Szczegó³owe informacje na temat mo liwoœci studiowania maj¹ byæ dostêpne dla uczniów podczas ju planowanego kolejnego Dnia Kariery Zawodowej, w którym maj¹ wzi¹æ udzia³ przedstawiciele uczelni i szkó³ wy szych. maki Zwierzęta z oświęcimskiego schroniska czekają na swojego nowego pana! Schronisko znajduje siê na Kamieñcu gdzie przebywa 8 psów, które z dnia na dzieñ czekaj¹ na swojego nowego pana. Musimy pamiêtaæ, e zwierzê to nie zabawka, któr¹ mo emy wyrzuciæ jak siê nam znudzi. Sytuacja materialna schroniska na dzieñ dzisiejszy nie jest dobra, dlatego liczymy na wsparcie ludzi dobrej woli, a najwiêkszym wsparciem jest zabranie zwierzaka do domu. Serdecznie zachêcamy wszystkich, aby w wolnym czasie odwiedzili schronisko. Adres: Kamieniec, tel Łukasz Klęczar

7 Sikanie po ścianie, czyli Dworzec PKP antywizytówką naszego miasta Od lat pokaÿna grupa turystów, szczególnie tych m³odszych i mniej zamo nych, przybywa do Oœwiêcimia kolej¹. Chc¹c nie chc¹c (a myœlê, e mocno nie chc¹c) musi przemaszerowaæ przez nasz dworzec PKP. To cudo architektury PRL-u, które kiedyœ widnia³o na ka dej widokówce z Oœwiêcimia, pozostawia na goœciach niezatarte wra enie. Bo zapachu, który cz³owieka dopada po przekroczeniu progu holu dworca PKP nie sposób zapomnieæ. Œmiem nawet twierdziæ, e wra enie, jakie wynosi siê przebywaj¹c na terenie dworca PKP mo e niekiedy przyæmiæ odczucia zwi¹zane z póÿniejszym zwiedzaniem Pañstwowe Muzeum Auschwitz Birkenaum. Któreœ z praw psychologii dowodzi, e zapamiêtujemy i utrwalamy w pamiêci zawsze pierwsze i ostatnie wra enia. To tak, jak z list¹ zakupów - wiemy co by³o na jej pocz¹tku i na koñcu. Œrodek zazwyczaj ulatuje. PrzeœledŸmy zatem co odczuje, co zapamiêta, jakich wra eñ dozna np. zagraniczny turysta, który przyjecha³ do nas kolej¹ i odwiedza nasze miasto po raz pierwszy. Wszak jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹. Unijne standardy, jak widać powyżej nie dotyczą dworcowej toalety w Oświęcimiu Wyskoczy na peron. Pró no bêdzie szuka³ tunelu. Na pocz¹tek lekcja pokory - poczeka grzecznie z innymi a poci¹g przejedzie i dopiero wtedy bêdzie móg³ przejœæ przez tory, pamiêtaj¹c, aby siê nie zagapiæ. Ujrzy budynek dworca. Okaza³y. I nie daj Bo e zechce skorzystaæ z toalety dworcowej. Je eli bêdzie to turysta p³ci mêskiej, to mo e doznaæ kulturowego szoku. Lekcja - braku higieny, poczucia estetyki i przyzwoitoœci. Chêtnie wtedy chwyci za komórkê ( je eli w podziemiach bêdzie mia³ zasiêg), aby zadzwoniæ do mamy albo taty w Japonii, Anglii, Niemczech czy w Warszawie, by podzieliæ siê niezwyk³¹, wrêcz egzotyczn¹ wiadomoœci¹- e w Oœwiêcimiu mo na sikaæ na œcianê. (Polak to naprawdê potrafi). To na pewno bêdzie niezapomniane prze- ycie. Dla wszystkich. Zaraz po tej lekcji urynologii stosowanej nasz turysta bêdzie móg³ umyæ rêce w zwyczajowo zimnej wodzie i doznaæ inhalacji specyficznym swojskim zapachem, który go na pewno d³ugo nie opuœci. Bêdzie towarzyszy³ mu tak e w okolicach wejœcia do... jad³odajni. W³aœciciele tej ostatniej s¹ zreszt¹ takiemu stanowi rzeczy niewinni, a ich lokal jest jedynym miejscem w hali oœwiêcimskiego dworca, o którym mo na napisaæ z czystym sumieniem CZYSTE. Hol g³ówny przez wiêk- 7 sz¹ czêœæ dnia zarzucony jest wszelakimi odpadkami. Odpowiadaj¹ca za porz¹dek pani sprz¹taj¹ca, ma widaæ doœæ liberalny stosunek do wykonywanych obowi¹zków, czemu zreszt¹ nie mo na siê dziwiæ. Z tego co wiem, kobieta ta podlega w zasadzie tylko samoocenie, bo nikt nie kontroluje tego, co robi. Dziêki takiej sytuacji ju kilka razy dworzec otwierano z opóÿnieniem, doprowadzaj¹c do bia³ej gor¹czki marzn¹cych na zewn¹trz pasa erów. Pomimo tego, i budynek w Oœwiêcimiu wynajmuje kilka kolejowych spó³ek, tak naprawdê nie ma on gospodarza. W³aœciciele nieruchomoœci siedz¹ w Krakowie, co sprawia, e procedury wynajmu jakichkolwiek dworcowych pomieszczeñ trwaj¹ od 6 do 12 miesiêcy. Ponadto stawki czynszowe ustalane przez PKP s¹ takie same w ca³ej Polsce, czyli za wynajem lokalu na dworcu w Warszawie, Krakowie i Oœwiêcimiu trzeba zap³aciæ tê sam¹ kwotê. W efekcie tego na przestrzeni ostatniego miesi¹ca zamknê³y siê u nas dwa kolejne kioski. Nie by³o z kim rozmawiaæ o zmianie ewentualnej stawki czynszowej i ludzie stracili pracê. Oczywiœcie opisywane miejsce jest rajem dla wszystkich uprawiaj¹cych rozbój. Teoretycznie, budynek dworca jest chroniony przez S³u - bê Ochrony Kolei, ale profesjonalizm i metody dzia³ania tych s³u b przyprawiaj¹ z³oczyñców co najwy ej o pusty œmiech. Policja i Stra Miejska pojawiaj¹ siê tu rzadko, wychodz¹c z za³o enia, e miejsce to jest chronione i wizytowaæ go nie trzeba. Niestety, patrole SOK, podobno wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹ w poci¹gach (czego sprawdziæ nie mog³em ), w zwi¹zku z czym na dworcu bywaj¹ nader rzadko. Znacz- Niewybredne graffiti są codziennością na ścianach dworca PKP nie czêœciej przebywaj¹ tu natomiast idealnie wygoleni ch³opcy w czarnych kurtkach, pozdrawiaj¹cy siê wyci¹gniêt¹ do przodu praw¹ rêk¹ z okrzykiem Siegh Hail. Ci sami ideowcy, bardzo czêsto wymieniaj¹ pogl¹dy z ludÿmi, u ywaj¹c argumentów w stylu butów, kijów, motyli czy tylko piêœci. Schemat postêpowania jest prosty. Je eli jakiœ zagraniczny turysta ma wynajêty pokój w Wiedniu od jutra, to nie zechce dziœ zostaæ w Oœwiêcimiu i sk³adaæ doniesienia na policji, z powodu napaœci i straty kilku euro. Tym bardziej, e ma œwiadomoœæ, w jakim stopniu skuteczne s¹ dzia³ania naszych s³u b odpowiedzialnych za œciganie przestêpców. W efekcie okazuje siê, e nasz dworzec to raj dla wszelakiego wystêpku. Ju kiedyœ dosz³o do spotkania ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na dworcu, po którym uzgodniono czêstsze wspólne patrole policji i SOK oraz ewentualne stworzenie na dworcu policyjnego posterunku. Oczywiœcie nie ma posterunku, a patrole s¹ rzadkoœci¹ i najczêœciej pojawiaj¹ siê w najbezpieczniejszych godzinach. Wszak Polak m¹dry po szkodzie, wiêc dopóki siê tej du ej szkody nie doczekamy, dopóty pró no wypatrywaæ zmian. Oœwiêcim szuka nowego wizerunku i - przynajmniej w g³oszonych przez w³adze teoriachchce byæ miastem europejskim. Sikaj¹c na œciany i pozwalaj¹c napadaæ na turystów, mamy na to marne szanse. BERT, fot. AB Twotones na fali nu metal Oœwiêcimska formacja twotones zanotowa³a swój najwiêkszy sukces, wygrywaj¹c w grudniu ca³oroczn¹ edycjê presti owego Cover Koncert w katowickim Mega Klubie. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie ukasz Kwiatkowski-voc, Dariusz akomy-gitary, Tomasz Jarosz-bas, Robert Harmata-perkusja. -W wielkim finale zagra³o szeœæ kapel, które wy³oniono drog¹ eliminacji spoœród prawie piêædziesiêciu zespo³ów. W wielkim finale zaprezentowaliœmy dwa covery The Beatles i jeden Big Cyca. Zagraliœmy te swoje kompozycje To nie sen i Cienie. Pierwsza nagroda to oprócz nagrania maxi singla równie nakrêcenie teledysku w TV Katowice. Mamy te zapewnion¹ promocjê w radiu E107.6 FM - mówi Tomasz Jarosz - basista twotones. Szerzej o kapeli pisa³em w numerze 12 (259) GZO. Przypomnê. twotones w niezmienionym sk³adzie wystêpuje od 2000 roku. Muzyka zespo³u to nowa fala metalowa tzw. Nu metal. Repertuar twotones, tworz¹ opowieœci z pogranicza metalu i hip hopu. Je eli dodamy niebagatelne teksty i dobrze wyskalowany g³os ukasza, otrzymamy muzykê, której warto pos³uchaæ. -Po og³oszeniu werdyktu o ma³o ze szczêœcia nie puœciliœmy z dymem Mega Klubu. Nasz gitarzysta tak zabalowa³, e z³ama³ rêkê. Póki co, próby s¹ zawieszone - artuj¹ muzycy. Wiêcej informacji o zespole mo na uzyskaæ pod adresem: M. Tokarz

8 8 NADAL DYSKRYMINOWANI? W czerwcu tego roku polski rz¹d postanowi³ anulowaæ zes³añcom syberyjskim uprawnienia inwalidy wojennego przyznane w III RP. Co ta decyzja oznacza dla sybiraków? Alicja Sobecka, prezes oœwiêcimskiego Zwi¹zku Sybiraków. - Od drugiej po³owy 2003 roku ZUS mia³ rozpocz¹æ wydawanie nowych ksi¹- eczek dla sybiraków, w których zamiast dotychczasowego wpisu: inwalida wojenny, wydrukowany ma byæ napis osoba represjonowana. W rezultacie - sybiracy posiadaj¹cy inwalidztwo wojenne, w wyniku wymiany legitymacji zostan¹ pozbawieni wszelkich przywilejów wynikaj¹cych z Ustawy o Inwalidach Wojennych, poniewa polskie prawo nie zna pojêcia osoba represjonowana. Jesteœmy oburzeni tak¹ decyzj¹, uwa- amy, e jest to zamach na przyznane nam œwiadczenia, które nale- ¹ siê jak ma³o komu. Nie tylko byliœmy ofiarami przeœladowañ przez obce mocarstwo, ale i przez ponad czterdzieœci lat byliœmy dyskryminowani i zmuszeni do milczenia. Ubolewamy nad tym, e minister Hausner chce za³ataæ dziurê bud etow¹ kosztem ludzi, którzy spêdzili kilka lub kilkanaœcie lat na katordze, w warunkach pracy ponad si³y, dziesi¹tkowani przez choroby, g³ód i surowy klimat. Niemcy wyp³acili robotnikom przymusowym miliardowe odszkodowania. Czy wœród sybiraków panuj¹ podobne oczekiwania wobec rz¹du rosyjskiego? Stanowisko prezydenta Putina jest znane nam od dawna. Proponuje on œrednio 10 z³ za ka dy miesi¹c spêdzony na zes³aniu, co jest oczywiœcie kwot¹ œmieszn¹. Chcemy byæ traktowani powa nie i oczekujemy, e kwestia odszkodowañ powróci w przysz³oœci w kontaktach polskorosyjskich. Na dzieñ dzisiejszy Rosja nie przeznaczy³a ani kopiejki na jak¹kolwiek formê zadoœæuczynienia. Bior¹c pod uwagê, e z Niemiec wróci³ co trzydziesty, a ze Wschodu co trzeci zes³aniec, jest to sytuacja skandaliczna. A jakie s¹ oczekiwania sybiraków wobec polskiego rz¹du? Dopiero od 1991 roku wszyscy g³oœno opowiadaliœmy, e byliœmy w Rosji. Wczeœniej nie wolno by³o o tym mówiæ, a tym bardziej przyznawaæ W świątecznym nastroju Nieoczekiwany przebieg mia³a ostatnia przed nowym rokiem sesja Rady Powiatu. Radni Wspólnoty Samorz¹dowej wyst¹pili z wnioskiem o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady Powiatu - Józefa Golonki (Klub Prawicy). Ten zaproponowa³ g³osowanie nad wnioskiem jeszcze podczas sesji. W czasie przerwy radni Wspólnoty Samorz¹dowej opuœcili salê. G³osowanie jednak siê odby³o. Na sali pozosta³o 14 radnych. A tyle wynosi wymagane kworum. 13 radnych g³osowa³o przeciwko odwo³aniu przewodnicz¹cego Rady, sam zainteresowany wstrzyma³ siê od g³osu. Wniosek radnych WS mia³ zwi¹zek z orzeczeniem Naczelnego S¹du Administracyjnego. S¹d miesi¹c wczeœniej orzek³ o niezgodnoœci z prawem uchwa³y powo³uj¹cej komisjê rewizyjn¹. Zdaniem NSA miejsce w komisji rewizyjnej obligatoryjnie przys³uguje cz³onkowi ka dego klubu radnych. Regulacje w tym zakresie, wg NSA, powinny znaleÿæ siê w statucie powiatu. Radni WS uzasadniali swój wniosek tym, e przewodnicz¹cy Rady dopuœci³ do g³osowania nad uchwa³ami niezgodnymi z prawem. - To typowy wniosek polityczny - mówi Grzegorz Go³dynia, wicestarosta, Klub Prawicy - Józef Golonka sprawuje funkcjê przewodnicz¹cego siê do tego. Jako kombatantom przyznano nam tzw. dodatek kombatancki, mieliœmy dop³aty do pr¹du, telefonu, darmowe przejazdy œrodkami komunikacji miejskiej i kolejowej i wszyscy siê z tego cieszyli. W 1997 roku rz¹d uchwali³ ustawê o internowanych. Nas jako sybiraków w tej ustawie pominiêto. Obecnie pobieramy zaledwie dodatek kompensacyjny, inwalidzi I grupy posiadaj¹ 100 proc., a II grupy 37 proc. na przejazdy kolej¹. Nigdy nie dopominaliœmy siê o swoje prawa, prosiliœmy tylko, by nam ich nie zabierano, ale ostatnia uchwa³a wyraÿnie nas dyskryminuje, dlatego bêdziemy walczyæ o pozostawienie tego, co uzyskaliœmy dotychczas. Czy sybiracy powziêli jakieœ kroki, by odwieœæ rz¹d od anulowania uprawnieñ inwalidy wojennego? Po pierwsze Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Sybiraków wystosowa³ oficjalne pismo do Prezesa Rady Ministrów RP, w którym usilnie prosi o wstrzymanie prowadzonej przez ZUS akcji wymiany legitymacji z napisem Inwalida Wojenny na dokument z napisem Osoba Represjonowana. Ponadto Zwi¹zek Sybiraków postanowi³ tak czy inaczej nie przyjmowaæ ksi¹ eczek, które przekreœlaj¹ nasze œwiadczenia jako inwalidów wojennych, poniewa, jak wspomnia³am, nie ma adnego potwierdzenia ustawowego, e osoba represjonowana zachowa dotychczasowe uprawnienia. Byæ mo e problemy sybiraków wynikaj¹ st¹d, e niezbyt stanowczo dochodz¹ swoich praw? Nie umiem powiedzieæ, czemu spoœród ró nych grup kombatanckich akurat sybiracy s¹ gorzej traktowani. Faktem jest, e w innych grupach dochodz¹cych swoich praw niejednokrotnie prym wiod¹ osoby aktywne politycznie i wykszta³cone. Sybiracy w wiêkszoœci nigdy nie nale eli do adnej organizacji, byli bierni. Niekorzystne dla was rozporz¹dzenie pochodzi z 11 marca 2003 roku, list do premiera zosta³ wystosowany w czerwcu. Czy jesteœcie ju zatem posiadaczami nowych legitymacji? Sytuacja jest o tyle dziwna, e Zarz¹d G³ówny nie otrzyma³ od rz¹du adnej odpowiedzi na nasze pismo, ale jeden z cz³onków naszego Ko³a dosta³ ju now¹ ksi¹ eczkê i nie ma w niej nowego zapisu. Wiêc albo mamy do czynienia, jak to ju wiele razy bywa³o, z nieprzestrzeganiem prawa, albo uchwa³a rz¹du nie zyska³a akceptacji prezydenta, bowiem w³aœnie Aleksander Kwaœniewski obj¹³ honorowy patronat nad 75. rocznic¹ powstania Zwi¹zku Sybiraków, któr¹ obchodzimy w tym roku. marwar Oœwiêcimskie Ko³o Zwi¹zku Sybiraków powsta³o w 1992 roku dziêki inicjatywie p. Zuzanny ak. W pierwszym roku dzia³alnoœci ko³o zrzesza³o 27 osób. Obecnie ko³o liczy 59 cz³onków zamieszka³ych w Oœwiêcimiu i w obrêbie ca³ego powiatu. Ka dego roku w okresie Œwi¹t Bo ego Narodzenia wszyscy cz³onkowie ko³a zbieraj¹ siê na wspólnym op³atku, podczas którego sybiracy goszcz¹ równie w³adze miasta i gminy. Jak mówi¹ ci, którzy prze yli, s¹ to chwile, w których szczególnie wracaj¹ wspomnienia ciê kich lat spêdzonych z dala od kraju i rodziny. ju drug¹ kadencjê, cieszy siê szacunkiem, a sesje prowadzi sprawnie i obiektywnie. Najwy szy czas skoñczyæ gry i awantury polityczne. Apelujemy do radnych Wspólnoty Samorz¹dowej o konstruktywne dzia- ³ania. Ca³a nasza si³a i energia powinny iœæ w kierunku dzia³añ na rzecz dobra wspólnego, rozwi¹zywania problemów spo³ecznoœci powiatu. Co do orzeczenia NSA, to pozwolê sobie z nim siê nie zgodziæ. Moim zdaniem Rada powinna wybieraæ cz³onków, a nie tylko ich zatwierdzaæ. - Wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady zg³osiliœmy jako ostatni punkt porz¹dku obrad. Ca³a dyskusja i zamieszanie nie wynik³y z naszej przyczyny. O tym, e bêdziemy wnioskowaæ o odwo³anie przewodnicz¹cego, mówiliœmy ju w lutym 2003 roku, kiedy Józef Golonka dopuœci³ do wyboru komisji rewizyjnej niezgodnie z prawem. Czekaliœmy tylko na orzeczenie NSA. Ca³a sprawa jest kompromituj¹ca dla powiatu oœwiêcimskiego. Okazuje siê, nie by³o organu uprawnionego do udzielenia absolutorium bud etowego - odpiera zarzuty Adam Bilski, przewodnicz¹cy Klubu Radnych Wspólnota Samorz¹dowa. Zgodnie z przepisami wnioski o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady mo na sk³adaæ podczas nowej sesji. Niewykluczone, e to nie ostatnia próba odwo³ania Józefa Golonki z zajmowanego stanowiska. jack

9 PROSTO z przedszkola... Dlaczego lubimy zimę? - zapytaliśmy dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu Grupa III z Miejskiego Przedszkola nr 16. Dziećmi opiekuje się Dorota Kosowska-Możdżeń Fotoreportaż: Marzena Kiryjczuk 9 Julia Mendyk, lat 5 - Zima jest taka fajna, dlatego e mo na jeÿdziæ na sankach i na nartach. Mo na rzucaæ siê œnie kami. Lubiê wychodziæ na pole lepiæ ba³wana. Jeszcze jest tak fajnie, e mo na siê przejœæ na spacer i jest takie œwie e powietrze. Wtedy mo na ubraæ kombinezon i pojechaæ gdzieœ. Ja je d ê do Austrii na narty. Olga Iwaniak, lat 6 - Lubiê zimê, dlatego e na ferie wyje d am do dziadka i do babci, i je d ê na sankach. Z moj¹ siostr¹ rzucam siê œnie - kami, lepiê ba³wanka, niekiedy jadê do mojej drugiej kuzynki... Zima jest bia³a, œnieg jest i zimno! Liœci nie ma na drzewach, ³adnie jest. Maciek Czarnik, lat 5 - Mo na zrobiæ ró ne rzeczy w zimie: ba³wanka wielkiego albo coœ, kulê jak¹œ, œnie ki, or³a i na sankach jeÿdziæ, i jeszcze narty! Wtedy jest mróz i dzieci same mog¹ coœ robiæ, rzucaæ siê œnie kami albo mog¹ robiæ igloo, takie ma³e kó³ko albo ró ne rzeczy... Maciek Wójcik, lat 5 - Mo emy siê rzucaæ œnie kami, lepiæ ba³wana, zje d aæ na sankach i na nartach. I mo na lepiæ ogród. Ja zje d am z dziadkiem na nartach. Podoba mi siê, e Miko³aj prezenty wtedy daje. Zima jest ca³a bia³a, œnieg jest bia³y. Co się czyta oprócz Głosu Witajcie w rzeczywistości? Pisarstwo moje jest wprawdzie pisarstwem nie najwy szych lotów, ale zbi³em na nim maj¹tek. Uprawiam twórczoœæ prorodzinn¹. Popularne sagi, ale te scenariusze seriali opiewaj¹cych codzienne ycie najnormalniejszych ludzi pod s³oñcem s¹ mojego pióra. Najnormalniejszych, czyli najszczêœliwszych, bo na to jest koniunktura. (...) I jadê na niewyszukanej prozie prorodzinnej i zgarniam kasê. * W ostatnim czasie wiele siê mówi o filmie pt.: Warszawa, którego bohaterem jest miasto, choæ ukazane poœrednio przez losy czwórki bohaterów, rozgrywaj¹ce siê w ci¹gu jednego zimowego dnia. Podobnie ksi¹ ka Jerzego Pilcha: Miasto utrapienia przedstawia Warszawê, poznawan¹ przez Patryka Wojewodê, m³odego bohatera - narratora, który prowadzi swoisty pamiêtnik nazwany Dziennikiem wypraw. Sprawa narracji w ksi¹ ce nie jest jednoznaczna, ale o tym czytelnicy bêd¹ mogli przekonaæ siê samodzielnie. Na pocz¹tku drugiego tysi¹clecia w Warszawie mieszka³ pewien m³ody cz³owiek, który nie radzi³ sobie ze œwiatem. - czy w ten sposób mog³aby siê zacz¹æ wspó³czesna, wielkomiejska baœñ? Do stolicy przyje d a student z po³udnia Polski, z Granatowych Gór, który na miejscu odkrywa w sobie doœæ niesamowit¹ umiejêtnoœæ - s³yszy PIN-y. Okolice bankomatów staj¹ siê wiêc ulubionym celem jego wypraw, opisywanych przy pomocy wiecznego pióra w piêknym albumo-zeszycie, zakupionym w Empiku, oprawnym w imitacjê skóry, którego charakterystyczn¹ cech¹ s¹ puste kartki przeplatane epizodami ze wspania³ych wypraw na przestrzeni wieków. Niezapisane stronice zachêcaj¹ oczywiœcie do wplatania w³asnych w¹tków. Ju sam wybór takiego pamiêtnika w jakiœ sposób mitologizuje ca³oœæ - wêdrówki po Warszawie, od bankomatu do bankomatu, wplecione s¹ miêdzy opowieœci o wielkich odkryciach, azteckich labiryntach i arktycznych szlakach. Bohater staje siê równy swoim wspania³ym poprzednikom wêdrowcem, w dodatku obdarzonym magiczn¹ cech¹ s³yszenia tego, co dla zwyk³ych œmiertelników ukryte. Zdarza siê, e wykorzystuje swój dar, ale bynajmniej nie po to, aby zdobyæ pieni¹dze, a raczej wymierzaæ sprawiedliwoœæ. Patryk Wojewoda dysponuje bowiem w³asnymi kryteriami, na podstawie których ocenia otoczenie, ludzi, ich wygl¹d i sposób zachowania. Jeœli wynik jest negatywny, nale y delikwenta ukaraæ, choæby wyjêciem z jego konta odpowiedniej sumy pieniêdzy, która jednak zostaje póÿniej zwrócona. M³ody student nie cierpi bowiem na brak pieniêdzy, pochodzi z rodziny, której materialnie powodzi siê bardzo dobrze. Losy jego ojca, dziadka, krótkie epizody dotycz¹ce babki i matki równie s¹ wplecione w tê historiê. Byæ mo e uwa a siê za predestynowanego do roli porz¹dkowania i naprawiania rzeczywistoœci, co pozosta³o mu po dziecinnych marzeniach o byciu papie em? W ka dym razie czytelnik jego oczami obserwuje rzeczywistoœæ, wszystkie realnie miejsca: Dworzec Centralny, kiosk Relay, banki, ulice, sklepy, poci¹gi, a przede wszystkim ludzi krêc¹cych siê wszêdzie, mo e z wyj¹tkiem tak zwanych d³ugich weekendów, kiedy Warszawa pustoszeje, a jej têtno skupia siê jedynie na Centralnym, dok¹d wêdruj¹ wszyscy uzale nieni od miejskiego rytmu. Co siê dzieje z bohaterem? Zakoñczenie jest inne ni spodziewa³by siê czytelnik. Wydaje siê, e wszystko jest wiadome, ale okazuje siê, e obserwowaliœmy zawartoœæ ma³ej szkatu³ki, nie wiedz¹c o istnieniu wiêkszej, w której tamta by³a ukryta. Wspó³czesna baœñ o Warszawie, a mo e antybaœñ o mieœcie, w którym same trupie trasy, a od piwnic idzie pog³os apokalipsy nie poddaje siê jednoznacznej ocenie. Nie zamyka siê w linearnych ramach, tak lubianych przez rodzinne sagi. Fikcj¹ jest wyg³adzona rzeczywistoœæ, tak uwielbiana przez masy, obdarzana najlepszym czasem antenowym w TV, przynosz¹ca krocie autorom yciowych scenariuszy. W tym œwiecie drêcz¹ce staje siê pytanie: co jest prawd¹ i kto opowie nasze historie? Kamila Drabek *cytaty pochodz¹ z ksi¹ ki J. Pilcha: Miasto utrapienia

10 10 TEATR POWOJENNY UWARUNKOWANIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE Teatr stanowi jeden w swoim rodzaju, formie, treœci oraz organizacji, wysublimowany, podstawowy element ycia kulturalno-oœwiatowego. Jest to ga³¹ÿ sztuki widowiskowej wyró niaj¹cej siê udzia³em postaci obecnych na przedstawieniu dziêki grze aktorów, którzy improwizuj¹ na oczach widzów lub wykonuj¹ utwór zaczerpniêty z repertuaru teatralnego. Wykonanie bywa po³¹czone z interpretacj¹, w której znaczny udzia³ miewa dekoracja teatralna i re yseria. Teatr to zespó³ ludzi zajmuj¹cych siê realizowaniem widowisk scenicznych ( zespó³ artystyczny i techniczny ), budynek lub sala specjalnie przystosowana do prezentowania przedstawieñ, sk³adaj¹ca siê ze sceny, widowni, pomieszczeñ pomocniczych. Teatr ma wspóln¹ genezê, podobne drogi rozwoju i wiele stycznych problemów z dramatem, jako rodzajem literackim, choæby dlatego, e utwory dramatyczne, z wyj¹tkiem tzw. niescenicznych, z za³o enia przeznaczone s¹ na scenê i pisane z uwzglêdnieniem wymogów inscenizacyjnych, a ujawnienie ich wszystkich walorów, pe³ny odbiór osi¹ga siê dopiero przez wystawienie. W historycznym przegl¹dzie ycia teatralnego oraz aktualnej jego charakterystyce, oprócz kryteriów literackich odnosz¹cych siê do gatunków i odmian dramatu, nale a³oby wzi¹æ pod uwagê spo³eczn¹ genezê samych przedstawieñ, udzia³ zespo³ów i indywidualnych artystów ( re yserów, aktorów itd.), kr¹g widzów, publicznoœæ teatraln¹, instytucje publiczne pañstwowe czy prywatne sprawuj¹ce nad nimi pieczê oraz organizacje, zrzeszenia i ca³y zespó³ zjawisk i uwarunkowañ politycznych, spo³ecznych, ekonomicznych wystêpuj¹cy w danym czasie. W zale noœci od repertuaru i œrodków wyrazu powstaje: teatr dramatyczny, kukie³kowy, pantomima, balet, opera; od sposobu organizowania przedstawieñ wyró niamy: teatry sta³e, objazdowe, wêdrowne; od rodzaju zatrudnienia: teatry zawodowe i amatorskie. Teatr polski na przestrzeni wieków przechodzi³ ró ne koleje losu. Do momentu wybuchu II wojny œwiatowej dzia³a³o w Polsce za³o one w 1933r. Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej grupuj¹ce szeœæ teatrów: Teatr Polski, Teatr Ma³y, Teatr Narodowy, Teatr Letni, Teatr Nowy i Teatr Powszechny. Dzia³a³y równie sceny prywatne. W 1939r. hitlerowcy zamknêli wszystkie teatry polskie na okupowanych ziemiach. W 1940r. w Generalnej Guberni zezwolono na uruchomienie, pod warunkiem uprawiania niewybrednego repertuaru rozrywkowego kilka scen polskich, które jednak bojkotowa³a wiêkszoœæ polskich aktorów i widzów. Odbywa³y siê liczne konspiracyjne przedstawienia i koncerty poetyckie zwykle w mieszkaniach prywatnych. Niezale nie od teatrów zawodowych, od pocz¹tku XX wieku rozwija³ siê ruch amatorski na wsi i teatry proletariackie w miastach. Istnia³ tak e teatr szkolny, bêd¹cy jak gdyby odrêbnym rodzajem teatru amatorskiego, który obejmowa³ widowiska wystawiane przez nauczycieli (autorów i re yserów) i uczniów (wykonawców) w œrednich szko³ach humanistycznych. Teatr szkolny dzia³a³ na u ytek publiczny. Mia³ on na celu wychowanie religijne i moralne m³odzie y oraz przygotowanie jej do ycia obywatelskiego. Jednorazowe na ogó³ wystêpy odbywa³y siê w budynkach szkolnych, salach szkolnych koœcio³ów, na ulicach, niekiedy w osobnych budynkach lub salach teatralnych. Podczas II wojny œwiatowej zginê³o oko³o 350 aktorów, ca³kowitemu zniszczeniu uleg³o wiele budynków teatralnych. Odrodzenie ycia teatralnego nastêpowa³o nadzwyczaj szybko. Ju w latach zaczê³y dzia³aæ teatry we wszystkich wiêkszych miastach, licznie organizowano je na ziemiach zachodnich. Czo³owym oœrodkiem teatralnym tu po wyzwoleniu by³a ódÿ; Teatr Wojska Polskiego i jego Scena Poetycka, powsta³y Teatr Kameralny i Teatr Rozrywki Syrena. Po przejœciu gruntownej renowacji ze zniszczeñ wojennych w 1946r. zacz¹³ graæ Teatr Polski, a w 1947r. Teatr Wybrze e. Powojenny teatr podj¹³ w pierwszej fazie swego rozwoju przerwane okresem okupacji zadania i problemy, którymi y³ w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Teatry by³y nadal instytucjami pó³prywatnymi, w najlepszym razie spo³ecznymi, subwencjonowanymi przez pañstwo, a czêœciowo przez samorz¹d terytorialny. Ca³kowite upañstwowienie scen polskich przewidziane zmianami ustrojowymi g³oszonymi w Manifeœcie lipcowym PKWN nast¹pi³o w 1949r. Mimo tego, nadzór nad teatrami w Polsce sprawowa³o wiele instytucji. Ministerstwo Administracji Publicznej i urzêdy mu podleg³e udziela³o zezwoleñ, sprawowa³o nadzór nad przedsiêwziêciami rozrywkowymi, w tym organizacj¹ teatrów, w dziedzinie bezpieczeñstwa osób i budynków, i porz¹dku publicznego na podstawie przepisów prawnych z dnia 27 paÿdziernika 1933r. oraz rozporz¹dzeñ Ministra Spraw Wewnêtrznych z 1933 i 1934r. ( oraz r.). Dekretem PKWN z dnia 5 wrzeœnia 1944r. przekazano Ministerstwu Kultury i Sztuki pieczê nad kultur¹ i sztuk¹ w dziedzinie teatru, muzyki i innych widowisk rozrywkowych z punktu widzenia ich poziomu artystycznego oraz wspó³dzia³anie, poprzez podleg³e mu organa, przy udzielaniu pozwoleñ na niektóre przedsiêwziêcia, miêdzy innymi teatralne, w zakresie zastrze onym uprzednio by³emu Ministerstwu Wyznañ Religijnych i Oœwiaty Publicznej. Równoczeœnie nadzór nad poziomem artystycznym teatru, nad kwalifikacjami ludzi sceny sprawowa³ Zwi¹zek Artystów Scen Polskich ( ZASP ).To zrzeszenie twórcze i zwi¹zek zawodowy polskich artystów teatru powsta³e w 1918r. funkcjonowa³o do 1950r., (w latach wojny tajnie) broni³o interesy materialne swoich cz³onków, okreœla³o ich prawa i obowi¹zki, popiera³o badania teatrologiczne. Powsta³y w tym samym roku co ZASP, istniej¹cy do 1953r. Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów Scenicznych ( ZAiKS ) mia³ za zadanie broniæ interesy zawodowe i prawa autorskie swych cz³onków, jak równie prowadzi³ dzia- ³alnoœæ socjaln¹ i propagowa³ polsk¹ twórczoœæ za granic¹. Istotne znaczenie w yciu teatralnym oraz wielki wp³yw na nie odegra³ dekret z 5 lipca 1946r. mówi¹cy o utworzeniu G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który przewidywa³ nadzór tego urzêdu, obok Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i w³adzy administracji ogólnej, nad miêdzy innymi przedsiêbiorstwami teatralnymi w kierunku kontroli programu i treœci przedstawienia. Oferty repertuarowe i ca³okszta³t funkcjonowania scen podlega³y do 1949r. prawom ekonomiki. Marzenia o teatrze spo³ecznym inspiruj¹ce poczynania wybitnych ludzi tej sztuki ju w okresie miêdzywojennym zyska³y szansê spe³nienia siê, zw³aszcza, e czêœæ z tych ludzi prze y³a wojnê i niezw³ocznie podjê³a dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu nie tylko odbudowê, ale i przez wszystkich zainteresowanych po ¹dane unowoczeœnienie ycia teatralnego kraju. Małgorzata Antos cd. w następnym numerze Historia, której nie zapomnê Bo ena Bryg, dyrektor oœwiêcimskiego Domu Dziecka Historiê tê do dziœ jeszcze wspominamy wœród kadry pracowniczej. Ma³a Ala mia³a siedem lat i od niedawna mieszka³a w naszym domu. S³ysza³a o organizowanych przez nas, cotygodniowych wycieczkach do Skidzinia. Bardzo jej siê spodoba³y opowieœci o tamtejszym placu zabaw i smaku pieczonych przy ognisku kie³basek. Czeka³a na ten upragniony wyjazd ca³y tydzieñ. Marzy³a o sobocie spêdzonej w Skidziniu. W dniu wyjazdu jak na z³oœæ od rana niebo by³o zachmurzone i pada³ deszcz. Ala z wielkim smutkiem pyta³a wszystkich wychowawców - Czemu nie jedziemy? - OdpowiedŸ by³a jedna - Musi siê zmieniæ pogoda. Wówczas ta bardzo nieœmia³a dziewczynka zaczê³a gor¹co siê modliæ. Tu przed obiadem okaza³o siê, e modlitwy Ali zosta³y wys³uchane i zaœwieci³o s³oñce. Wycieczka w pe³ni siê uda³a. Ala, dziœ szóstoklasistka, pokaza³a nam, e mo na dostaæ wszystko, jeœli tylko bardzo siê tego chce. Wysłuchał: M.Tokarz

11 Dawny Oœwiêcim w obiektywie ze zbiorów Tadeusza Firczyka Oświęcim - okres międzywojenny; Rynek Główny, Hotel Herz. 7 lutego 1915 roku gościł w nim brygadier Józef Piłsudski wraz ze sztabem Oświęcim - Rynek Główny, rok Hotel Herz w okresie okupacji. Zdjęcie przedstawia akcję wywożenia dobytku po wysiedlonej ludności żydowskiej Oświęcim - fragment Rynku Głównego z widokiem na Hotel Herz. Wydawcą karty był J. Klein, Kraków. Korespondencja datowana na dzień KADRY PAMIÊCI Ludzie i książki Nastêpnym lokatorem pokoju zajmowanego dot¹d przez pani¹ Zamorsk¹ - któr¹ wspomina³em w poprzednim kadrze - by³ ktoœ ca³kowicie od niej ró ny w sposobie bycia i mieszkania, w starannoœci o swój dom i w³asn¹ osobê. Zupe³ny abnegat i mizantrop, niejaki Zenon Miciuk, z wykszta³cenia przedwojenny mistrz budowlany - postaæ barwna i cokolwiek dziwaczna, o nieco rozchwianej i zaburzonej psychice i sposobie myœlenia na skutek dotkliwego pobicia przez Niemców w czasie okupacji. Pokój dot¹d pe³en ciep³ego ³adu i przytulnej elegancji zamieni³ siê w typow¹ graciarniê, której wyposa eniem by³y g³ównie stosy zetla³ego papieru, jakieœ rulony planów i map, po czêœci ksi¹ ki i gazety rozrzucone w nie³adzie. Nasz sublokator nie korzysta³ z elektrycznoœci, zim¹ nie ogrzewa³ pokoju. Do oœwietlenia swojego królestwa, do którego nikt nie mia³ wstêpu, u ywa³ œwiecy, a do upichcenia jakiegoœ jad³a - g³ównie przypalaj¹cej siê kaszy - maszynki spirytusowej. Ogarek dopalaj¹cej siê œwiecy pewnego razu omal nie doprowadzi³ do wybuchu po aru, o który w magazynie papierów i starych szparga³ów nie by³o trudno. Na szczêœcie uda³o siê za egnaæ zarzewie w zarodku! Nieraz, szczególnie zim¹, przyjmowaliœmy naszego oryginalnego s¹siada herbacianym poczêstunkiem z domowym ciasteczkiem, oddaj¹c siê przy tym nie naj³atwiejszej z nim rozmowie. Pewnego razu, w rewan u za owe spotkania i goœciny, odwzajemni³ siê szczególnym upominkiem: wydobytymi z zakamarków i czeluœci swych papierowych zbiorów dwiema ksi¹ kami. I nie by³y to w adnym razie papierowe œmiecie i szparga³y, ale starodruki o antykwarycznej wartoœci. Pierwsza z nich to Schola Salernitana, wydana w Lipsku w 1750 roku, ówczesny podrêcznik do nauki ³aciny; druga - to Historya Ksi¹ ¹t i Królów Polskich, wydana za pierwodrukiem z 1824 roku w roku 1857 w Poznaniu. W jaki sposób wszed³ w ich posiadanie - nie potrafi³ wyjaœniæ, jak i tego, czy podobnych cymeliów ma wiêcej. Nied³ugo potem rozsta³ siê z tym œwiatem, gdy by³ cz³owiekiem starym i schorowanym. Dziœ nie ma nawet œladu po jego grobie na parafialnym cmentarzu. Takie bywaj¹ historie ludzi - i ksi¹ ek! Dla tych ostatnich los bywa nieraz ³askawszy. Iks także w Odessie - Redaguj¹c gazetkê szkoln¹ uczniowie odkrywaj¹ w sobie naturalne zainteresowanie komputerami, kszta³tuj¹ umiejêtnoœæ pisania, komunikowania siê i pracy w zespole. Towarzyszy temu poznawanie regu³ wypowiedzi dziennikarskich i zasad redagowania gazety mówi El bieta Majer nauczyciel j. polskiego i informatyki, opiekun redakcji Iksa - gazetki szkolnej wydawanej przez uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 1. Pismo ukazuje siê od paÿdziernika 1999 roku. Obecnie zespó³ redakcyjny tworz¹ uczniowie klas pierwszych i trzecich. Redaktorem naczelnym gazetki jest Grzegorz Maciborek. Pomagaj¹ mu koledzy i kole anki z klas trzecich m.in. Urszula Babiarz, Iwona Janik, Kamila Weso³owska, Tomasz Szudarski, Marek Dziêdziel. Najm³odsi adepci sztuki dziennikarskiej to Magda, Patrycja i Ania. Do sta³ych rubryk pisma nale ¹ Poczet belfrów, Co w szkole piszczy, Uœmiechnij siê, Kto tu rz¹dzi. Na ³amach gazety og³aszane s¹ liczne Redakcja Iksa konkursy. Prezentowana jest te twórczoœæ uczniów (wiersze, opowiadania itp.). Wiêkszoœæ artyku³ów opatrzona jest zdjêciami. Redaktorzy Iksa nie ograniczaj¹ siê tylko do wydarzeñ szkolnych, staraj¹ siê zamieszczaæ relacje z imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Gazetka z za³o enia mia³a byæ miesiêcznikiem, ale nie zawsze ukazuje siê regularnie. Nak³ad pisma to oko³o 100 egzemplarzy. Do najwiêkszych sukcesów zespo³u redakcyjnego nale y zajêcie trzeciego miejsca na I Powiatowym Konkursie na Najlepsz¹ Gazetkê Szkoln¹. Iks dociera nieregularnie do kilku oœrodków na terenie powiatu, miêdzy innymi do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oœwiêcimiu oraz Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach. Gazetka wysy³ana jest te do szko³y nr 121 w Odessie, w której uczy siê oko³o piêciuset Polaków. M. Tokarz

12 12 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OŚWIĘCIMIU ogłasza przetarg w dniu r. o godz na wynajem na działalność handlową, magazynowo-składową, biurową lokalu użytkowego o pow. 748,09 m 2 w budynku nr 2 ul. Bema 12 - siedziba ZBM (po BAR- DIMEX-ie). Szczegóły w siedzibie przy ul. Bema 12 lub telefonicznie pod numerem * Sprzedam rowerek treningowy (stacjonarny) ok. 200 z³, ma³o u ywany, licznik elektroniczny. Sukniê œlubn¹ 40 na wzrost 170 cm. Cena do uzgodnienia, tel lub * Sprzedam archiwalne numery czasopism Tylko Rock (4 z³), Morze (2 z³) oraz Modelarz (2 z³). Tel * Sprzedam plecak Alaska ze stela em zewnêtrznym, 60 litrów, kieszeñ na klapie, OGŁOSZENIE DROBNE Nowo otwarty lombard - Oœwiêcim, Sobieskiego 5, rewelacyjne oprocentowanie, po- yczki pod zastaw 15% miesiêcznie (0,5% dziennie) boczne, pas biodrowy, stan dobry. Cena 60 z³, tel * Szukam mieszkania do wynajêcia (kawalerka lub 2 pokoje). Tel * Sprzedam sukniê œlubn¹, rozm. 42, wzrost 170 cm, bia³¹ z dodatkami. Cena 400 z³, tel lub * Szukam mieszkania do wynajêcia 2 pokoje na terenie Oœwiêcimia. Tel po * Tychy, w³asnoœciowe 38 m kw. zamieniê na podobne w Oœwiêcimiu. Tel. 0-32/ * Sprzedam: ziemia urodzajna, tanio, z transportem. Tel. 0-33/ , w godz. od 7.00 do KRZY ÓWKA Z SPO EM PSS A B C D E F G H I J K L M N O P Poziomo: 1) Szewski sto³ek; 2) Czêœæ oka; * Napad, najazd; 3) Opiekuje siê kurczêtami; 4) W nim z¹b; * Imiê Dyzmy; 5) Bieda, ubóstwo; 6) Drewniany but; * Zielone warzywo; 7) Tarapaty, trudne po³o enie; 8) Rysunek na skórze; * Samiec ptaka domowego; 9) Ma³a ryba s³odkowodna; 10) Miasto nad Wis³ok¹; * Œrodek transportowy; 11) Element wyposa enia wêdkarza; 12) Struœ amerykañski; 13) Strzelec wyborowy; 14) Pierwiastek z rodziny lantanowców; 15) Utrata zdolnoœci stania; 16) W¹wóz, jar; 17) Zespó³ urz¹dzeñ technicznych; KUPON 1 KRZY ÓWKI Pionowo: A) Malec, berbeæ; * Przypiecek; B) Szlachecki tytu³; C) Element ³añcucha; * Martwa dla malarza; D) Pojazd czteroko³owy; E) Zbiórka pieniêdzy; * Akt prawny; F) Zimowe okrycie; G) Np. Dominikanie; * Gramofon; H) W rêku grawera; I) Wznosz¹ ciasto; * Wóz z koñmi; J) Jezioro na Pojezierzu Suwalskim; K) Egzotyczne pn¹cze; * Uczestnik kursu; L) Du y garnek; ) Buraczki z chrzanem; M) Smaczna ryba morska; N) Dawny administrator maj¹tku; O) Mocuj¹ koc do plecaka; P) Polska kraina kojarzona z Mazurami; Litery uporządkowane od 1 do 22 utworzą rozwiązanie, na które czekamy do r. Nagrodę - bon towarowy o wartości 50 zł wylosował: Zdzisław Głośny z Oświęcimia. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji. Hasło z GZO nr 22: Cudze łzy nie pomogą SPO EM PSS - JESTEŒMY Z TOB KA DEGO DNIA

13 W SPRAWIE STREFY Rada Osiedla Zasole wystosowa³a list do autora ksi¹ ki Strefa Auschwitz-Birkenau Marka Raweckiego (o publikacji pisaliœmy w numerze 19 GZO z 7 listopada 2003 r. na s.3), eksperta ds. problematyki konserwatorskiej i urbanistycznej by³ego obozu Auschwitz-Birkenau. Problemem dotycz¹cym planu zagospodarowania przestrzennego zajmujemy siê od kilku lat jako reprezentanci mieszkañców: Rada Osiedla Zasole i utworzona na jej bazie Grupa Inicjatywna Referendum. Do faktów, które przedstawia Pan w swojej ksi¹ ce, zwi¹zanych z opracowywaniem podstaw do stworzenia spornego projektu planu zagospodarowania, dochodziliœmy w³asnymi przemyœleniami i okazuje siê, e s³uszne by³o to nasze rozumowanie (...) czytamy w liœcie. Pomys³ na Oœwiêcimski Strategiczny Program Rz¹dowy jest wzorcowym przyk³adem, jak wprowadziæ do prawa miejscowego zadania, które ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym okreœla³a jako zadania administracji rz¹dowej lub wojewódzkiej, bez wi¹- ¹cych umów i gwarancji. Podstêp uda³ siê znakomicie gmina przyjê³a zadania centralne a pieni¹dze bud etowe pozostaj¹ w sferze yczeñ. (...) Publiczne wy³o enie w 1999 roku projektu planu Strefy ochronnej doprowadzi³o do autentycznej spo³ecznej debaty, w wyniku której mieszkañcy za ¹dali w drodze referendum odrzucenia projektu. Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum zebrano 6000 podpisów. Okaza³o siê, i ówczesne w³adze nie informowa³y i nie konsultowa³y swoich zamierzeñ z mieszkañcami, tak jak to mia³o miejsce w Brzezince. (...)A czas fazy opracowañ pozwoli³ wszelkim gremiom decyzyjnym na inwestycyjn¹ i gospodarcz¹ degradacjê terenu objêtego planem, co t³umaczono wówczas z³¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju(...). Dalej autorzy listu przypominaj¹ o rygorach, jakimi zosta³ ob³o ony teren wokó³ naniesionej na projekcie zagospodarowania strefy ochronnej UNESCO, obejmuj¹cych m. in. docelow¹ likwidacjê obiektów wybudowanych po roku 1945 (równie czêœæ budynków z osiedla mieszkaniowego mia³a pozostaæ tylko czasowo) i dzia³alnoœci gospodarczej bez stosownych odszkodowañ. Przyjêta koncepcja eksponowania infrastruktury wojennej i obozowej, upamiêtniania miejsc zwi¹zanych z obozem, mia³a DUMNI Z UNII Ju drugi raz harcerze z 23 Oœwiêcimskiej Dru yny Harcerskiej Coœ wiêcej wezm¹ udzia³ w corocznym rajdzie Arsena³ odbywaj¹cym siê w Warszawie. Rajd ten jest upamiêtnieniem Akcji pod Arsena³em, podczas której w 1943 roku z r¹k gestapowców zosta³ odbity Rudy - Jan Bytnar, cz³onek Szarych Szeregów, czyli harcerstwa dzia³aj¹cego w konspiracji podczas drugiej wojny œwiatowej. Tematyka tegorocznego rajdu zwi¹zana jest z odczuwaniem przez m³odych ludzi dumy ze swojego regionu, z bycia Polakiem, st¹d te tytu³ imprezy Cieszyæ siê Polsk¹. Wszystkie dru yny bior¹ce udzia³ w rajdzie powinny znaleÿæ w swoim regionie coœ, z czego mog¹ byæ dumne. Oœwiêcimscy harcerze stwierdzili, e chlub¹ naszego miasta jest dru yna hokejowa Dwory S.A. Unia, wielokrotny Mistrz Polski w hokeju na lodzie. O udzielenie informacji na temat najlepszej dru yny w Polsce poprosiliœmy napastnika, graj¹cego z numerem 32, Marcina Jarosa. W jaki sposób znalaz³eœ siê w dru ynie seniorów? Po mistrzostwach juniorów, gdzie zdobyliœmy trzecie miejsce w Europie, trener Sidorenko chcia³ mnie sprawdziæ, i maj¹c lat 18, przeszed³em do seniorów, gdzie zadebiutowa³em. Ile lat grasz w tej dru ynie i jakie masz osi¹gniêcia? W ci¹gu czterech lat mojej gry w seniorach zespó³ ten zdoby³ cztery razy Mistrzostwo Polski, dwa razy Puchar Polski i doszed³ do pó³fina³u Europy. Dosta³em stworzyæ wra enie troski o miejscow¹ ludnoœæ, funkcjonowanie dzielnicy i minimalizacji obci¹ eñ. Nie wyjaœniono jednak, dlaczego i po co, wobec takiej troski, wokó³ tych miejsc tworzono kolejne strefy np. widokowa, ciszy, przedpola, widoku i izolacyjn¹. Nie wyjaœniono, co stanie siê z terenami le ¹cymi poza obecnym terenem muzeum, które w przysz³oœci przejd¹ na w³asnoœæ PMA-B. Czy wokó³ tych terenów wytyczone bêd¹ kolejne, tym razem ustawowe strefy? (...). Przedstawiciele mieszkañców Zasola pytaj¹, jak nale y rozumieæ np. zapisy sformu³owane dla terenów FCh Dwory, mówi¹ce o konsultowaniu wszelkich inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Czy zmieni³ siê obecnie sposób postêpowania decydentów? Niewiele! W obecnym wy³o eniu planu, przeznaczenie terenów z 1999 roku okreœlone jako podstawowe ukryto w przeznaczeniu dopuszczalnym, co ma wywo³aæ wra enie uleg³oœci wobec nacisków spo³ecznych (...). Bez zgody Rady Miasta zmieniono uchwa³ê, mówi¹c¹ o opracowaniu projektu planu Zagospodarowania Terenu Po³o onego w Obszarze Strefy Ochronnej Pañstwowego Muzeum... na Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Czêœci Osiedla Zasole i Stare Stawy w Oœwiêcimiu z Obszarem Pomnika Zag³ady w Oœwiêcimiu wraz z jego Stref¹ Ochronn¹. Takie postêpowanie nie zbuduje zgody spo³ecznej wokó³ projektowanych dzia³añ pisz¹ autorzy listu. Nie jesteœmy przeciwnikami planowanych przedsiêwziêæ, jednak z ca³¹ stanowczoœci¹ domagamy siê, aby wszelkie zmiany w obszarze opracowania nie odbywa³y siê kosztem mieszkañców i firm. Je eli takie dzia³ania maj¹ byæ akceptowane spo³ecznie, to przyjêcie projektu musi wi¹zaæ siê z gwarancjami finansowymi; zmiany wymaga tak e sposób ich realizacji: najpierw przygotowanie nowych lokalizacji dla firm czy budowa mieszkañ i dróg, póÿniej wyburzenia i realizacja projektów (...). List zosta³ przes³any równie do Miêdzynarodowej Rady Oœwiêcimskiej, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Prezydenta Miasta Oœwiêcim i Radnych RM oraz Starosty Powiatu Oœwiêcimskiego. jk siê równie do Kadry Narodowej, z któr¹ wygra³em European International Hockey Cup we W³oszech. Do dnia dzisiejszego, bêd¹c w tej dru ynie zdoby³em oko³o 50 bramek i 40 asyst. A jak czêsto s¹ treningi? Jak one wygl¹daj¹? Trenujemy codziennie, czasami nawet dwa razy w ci¹gu dnia. To ciê ka praca, dziêki której nasza forma jest na bardzo dobrym poziomie. Treningi s¹ nie tylko na lodzie, czêsto korzystamy z si³owni, sali gimnastycznej, rowerów stacjonarnych, basenu i odnowy biologicznej. Czy jesteœ rozpoznawany? Tak, ludzie wiedz¹ kim jestem, czasami prosz¹ o autograf. Jak siê czujesz wiedz¹c, e grasz w najlepszej dru ynie hokejowej w Polsce? Cieszê siê, e mogê graæ w tej dru ynie z najlepszymi zawodnikami. Nie przeszkadza mi to, e jestem jednym z m³odszych graczy, poniewa w grupie tworzymy kolektyw. Czy chcia³byœ graæ w zagranicznej dru ynie? Je eli tak, to w jakiej i dlaczego w niej? Tak, chcia³bym zagraæ w Czechach lub w Szwecji, poniewa s¹ tam bardzo dobre ligi hokejowe. Czy hokej wp³ywa na wizerunek miasta? Tak, na pewno. Nasza dru yna jest wizytówk¹ Oœwiêcimia w Polsce i na œwiecie. Po czêœci równie dziêki temu nasze miasto nie jest tylko rozpoznawane poprzez obóz zag³ady, ale te przez osi¹gniêcia naszych sportowców. Nie trzeba ju chyba wyjaœniaæ, dlaczego Dwory S.A. Unia stanowi powód do dumy na tle ca³ego kraju. pwd. Ma³gorzata Kózka z 23 DStH Coœ wiêcej 13 DROGI W MIEJSKIM ZARZĄDZIE W roku bie ¹cym miasto bêdzie sprawowaæ zarz¹d na drogach powiatowych na terenie Oœwiêcimia. Na ten cel przeznaczono z miejskiej kasy 200 tys. z³. Zdaniem prezydenta Janusza Marsza³ka jest to poparciem woli mieszkañców, których nie interesuje to, do kogo dana droga nale y, lecz to, czy utrzymana jest w prawid³owym stanie. Sprawa przejêcia kompetencji powiatu w tym zakresie wzbudzi³a d³ug¹ dyskusjê podczas grudniowej sesji RM. - Bior¹c pod uwagê wnioski komisji Rady Miasta oraz rad osiedli dotycz¹ce uregulowania zarz¹du drogami na terenie miasta, rozpoczêto rozmowy z pozosta³ymi zarz¹dcami na temat mo liwoœci przekazania zarz¹du zwyk³ego na rzecz miasta Oœwiêcim - poinformowa³a Anna Ko³odziej, naczelnik Wydzia³u Gospodarki Miejskiej UM. - Zarz¹d Powiatu, zarz¹dca dróg powiatowych na terenie miasta zaproponowa³ zawarcie porozumienia na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Miasto przyjê³o na siebie zadania z zakresu zarz¹du zwyk³ego, obejmuj¹cego remonty cz¹stkowe jezdni i chodników, bie ¹ce utrzymanie i uzupe³nianie oznakowania, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, utrzymanie i oczyszczanie jezdni, poboczy, rowów przydro nych i urz¹dzeñ odwadniaj¹cych, utrzymanie zimowe oraz utrzymanie i konserwacjê urz¹dzeñ in ynierskich i zabezpieczaj¹cych. Szacunkowo na te zadania potrzebna jest kwota z³, z czego pokryje bud et miasta w formie pomocy finansowej dla powiatu. Wœród radnych zaproponowany projekt uchwa³y wywo³a³ kontrowersje: nikt nie kwestionowa³ oczywiœcie faktu, e stanem idealnym by³oby uzyskanie przez miasto ca³kowitego zarz¹du nad drogami na terenie Oœwiêcimia, jednak z wielu miejsc pada³y pytania, czy miejsk¹ kasê staæ na kolejn¹ pomoc dla starostwa. - Robienie interesów z miastem to czysta przyjemnoœæ. Ka dy, kto siê zwróci, otrzymuje pomoc, podczas gdy miasto samo ma problemy z jej otrzymaniem - mówi³ sarkastycznie Kazimierz akomy dodaj¹c, e jest zwolennikiem przejmowania dróg od innych zarz¹dców, ale tych, które s¹ w dobrym stanie. W podobnym tonie wypowiada³ siê Józef Krawczyk. - Spo³eczeñstwo wybra³o trzy samorz¹dy, z których ka dy ma swoje kompetencje. Apelowa³, by miasto zamiast pomagaæ zaczê³o inicjowaæ w³asne zadania. - Twierdzenie, e gdy przejmiemy wszystko na swój garnuszek bêdzie lepiej, jest demagogi¹ - twierdzi³ radny. W³odzimierz Paluch przypomina³, e nale- y zastanowiæ siê najpierw nad mo liwoœciami finansowymi miasta w kontekœcie stanu dróg proponowanych do przejêcia. - Trzeba najpierw zrobiæ bilans i zobaczyæ, czy nas na to staæ. Nie zabrak³o g³osów poparcia dla propozycji. - Pieni¹dze, które wydamy na ten cel pozostan¹ w Oœwiêcimiu i pos³u ¹ mieszkañcom miasta - przekonywa³ Zbigniew Klos. Pomimo wielu w¹tpliwoœci projekt uchwa³y zosta³ przeg³osowany stosunkiem g³osów 12 za, 3 przeciw i 6 wstrzymuj¹cych siê. Podczas tej samej sesji radni zdecydowali równie o przejêciu przez miasto od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O. w Krakowie zarz¹du nad drog¹ krajow¹ nr 44 na odcinku od skrzy owania ulic Fabrycznej i 1 Maja do granicy województwa ma³opolskiego - mostu na Wiœle na okres od 1 stycznia do koñca kwietnia br. Tym razem nikt z wysokiej rady nie mia³ w¹tpliwoœci. Byæ mo e dlatego, e GDDKiA zabezpieczy³a na ten cel œrodki w wys z³ (ca³kowicie pokrywajace potrzeby), które przekazano miastu. jk

14 14 Mie ski Inf rmat r Sp rt wy redaguje Powiat na sportowo Swoistego, sportowego podsumowania dokona³y te w³adze naszego powiatu. Ponad 100 imprez sportowych wspó³organizowa³o lub dofinansowa³o w 2003 roku Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu. Na dzia³ania zwi¹zane ze sportem w bud ecie powiatu zaplanowano kwotê 120 tys. z³, z czego 70 tys. przeznaczone zosta³o w formie dotacji Powiatowemu Szkolnemu Zwi¹zkowi Sportowemu oraz Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespo³ów Sportowych na realizacjê zadañ powiatu z zakresu kultury fizycznej. Ze œrodków starostwa dofinansowano w ubieg³ym roku m.in.: Miêdzynarodowy Bieg Konstytucji 3-go Maja w Rudzach, Mistrzostwa Polski w Wêdkarstwie Sp³awikowym, Turniej Bokserski o Puchar Starosty Oœwiêcimskiego, Mistrzostwa Ma³opolski w Kolarstwie Szosowym, Czwarty Miêdzynarodowy Turniej Szachowy, Grand Prix Polski w P³ywaniu, Turniej Siatkówki Pla owej w Che³mku, Wojewódzki Turniej Pi³ki Siatkowej, Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata, Miêdzywojewódzki Dru ynowy Turniej Judo, Mistrzostwa Polski w Trialu Rowerowym. Dofinansowania otrzyma³y przede wszystkim stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskie klubów sportowych z terenu naszego powiatu. W sumie w powiecie oœwiêcimskim dzia³a 75 stowarzyszeñ sportowych, nad którymi nadzór sprawuje starosta. - Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu, wspó³pracuj¹c ze stowarzyszeniami sportowymi, a w szczególnoœci z uczniowskimi klubami sportowymi, realizuje misjê krzewienia kultury fizycznej wœród m³odzie y, wspó³organizuj¹c lub dofinansowuj¹c imprezy z ró nych dziedzin sportu. Dziêki bazie sportowo - rekreacyjnej, o której poprawê nieustannie zabiega Starostwo Powiatowe, w uczniowskich klubach sportowych uprawianych jest wiele dyscyplin sportu m. in. ³y - wiarstwo figurowe, hokej na lodzie, pi³ka no na, kolarstwo i p³ywanie. Wiêkszoœæ uczniowskich klubów sportowych bardzo aktywnie anga uje siê w realizacjê wielu imprez, a ich zawodnicy bior¹ udzia³ w zawodach nawet o zasiêgu miêdzynarodowym - podkreœli³ Jerzy Chrz¹szcz, naczelnik Wydzia³u Promocji Powiatu, Kultury i Sportu. Oświęcimska halówka Rozgrywki Amatorskiej Ligi Pi³ki No nej, której patronuje OSSA, dobiegaj¹ ju pó³metka. W ostatnich kilku meczach dosz³o do niespodzianek, dziêki czemu a piêæ zespo³ów ci¹gle ma realne szanse na zdobycie tytu³u. Jedn¹ z nich jest Gibon Sk³ad, którego kibice s¹ lepsi ni ci na lodowisku. Warto pofatygowaæ siê na salê przy ul. Bema, choæby tylko po to, eby zobaczyæ ich w akcji. Jest czasem ciekawiej ni na Nou Camp w Barcelonie. Rozgrywki zostan¹ wznowione 4 lutego. 1. PROFIT SKORPIONY MARFLIZ - HIT GIBON SQUAD AGENA SHARKS FIKA LIBET KADIMA OŒWIÊCIM SEWERA POLSKA CHEMIA MARLEY HURAGAN PÊDZ CE STRZA Y AS - ZAK AD SZEWSKI ROLINGSTONES LOTNIK ZASOLE ENERGETYKA DWORY / LIBET - ROLINGSTONES 2-2 PROFIT - SEWERA 5-1 MARLEY - KADIMA (czwartek) LOTNIK - SHARKS 3-5 AGENA - PĘDZĄCE STRZAŁY 6-1 AS - MARFLIZ 0-7 GIBON -ENERGETYKA 4-0 Ferie z MOSiR-em W czasie ferii zimowych MOSiR organizuje zajêcia sportowo -rekreacyjne w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ codziennie. Na ka d¹ szko³ê przewidziano 12 godzin zajêæ. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ we w³aœciwych sekretariatach w siedzibie MOSiR-u. Odbêd¹ siê tak e Turnieje Halowej Pi³ki No nej: - dla uczniów gimnazjów - w ka dy wtorek, œrodê i pi¹tek (20, 21, 23, 27, 28, 30 stycznia) w Gimnazjum nr 3, w godzinach dla uczniów szkó³ podstawowych - 26 i 29 stycznia, w Powiatowym Zespole nr 1, w godz Zapisy w MOSiR-ze lub u pana Tomasza Wróbla. M³odzie gor¹co zachêcamy do korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku. Albert Bartosz Oświęcimski brydż W poniedzia³ek 12 stycznia w dawnej SP nr 8, rozegrano pierwsze tegoroczne Mistrzostwa Polski w Bryd u Sportowym Par. Rozgrywki prowadzone s¹ metod¹ korespondencyjn¹, na podstawie u³o onych wczeœniej i porównywanych rozdañ. Takich samych w ca³ym kraju. W naszych lokalnych zawodach wziê³o udzia³ 15 par. Wœród osób ze wspó³czynnikiem klasyfikacyjnym PZBS zwyciê y³y uczennice trenera Henryka Bieniasza: Iwona Janik - Kamila Weso³owska. Za nimi uplasowa³y siê pary: W¹sik Antoni - Doleg³o Józef, Wróbel Zdzis³aw - Jerzy Oleksy. Wœród osób niebêd¹cych cz³onkami PZBS wygra³a para Szudarski Tomasz - Grzegorz Maciborek przed parami: Albert Bartosz - Kazimierz Homa, ukasz Kostek - Konrad muda. Zawody bêd¹ siê odbywa³y cyklicznie przez ca³y rok zawsze w drugi poniedzia³ek miesi¹ca. Niestety nie jest jeszcze w 100% pewne miejsce rozgrywek. Informacje na ten temat mo na uzyskaæ w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji pod nr. tel Generalna klasywikacja Oœwiêcimskiej edycji korespondecyjnych Mistrzostw Polski w Bryd u Sportowym Par. 1. Janik Iwona - Weso³owska Kamila 63,46% 2. W¹sik Antoni - Doleg³o Józef 61,77% 3. Wróbel Zdzis³aw - Oleksy Jerzy 59,57% 4. Szudarski Tomasz - Maciborek Grzegorz 53,77% 5. Bartosz Albert - Homa Kazimierz 53,12% 6. Janeczko Maciej - Plewniak Grzegorz 52,86% 7. Kostek ukasz - muda Konrad 52,42% 8. Bakalarski Jaros³aw - Palczewski Adrian 50,52% 9. So³tysik Mateusz - Lachowski Maciej 50,35% 10. Klekot Magdalena - Babiarz Urszula 48,74% 11. Trêbacz Micha³ - Miernik Piotr 45,71% 12. Dziêdziel Marek - Kruk Artur 45,32% 13. Zembaczyñska Joanna - Warzecha Joanna 45,21% 14. K¹kol Wojciech - Balska Agnieszka 44,50% 15. Krajewska Nina - Mosler Dariusz 43,16% Co ile lat odbywa się FFN Kochać człowieka? Na odpowiedÿ czekamy do 26 stycznia 2004 r nagrodê wylosowa³ p. Rafał Ślęzak z Oświęcimia 1

15 Prawie jak w bajce... Jako e mamy za sob¹ koniec roku, czas to doskona³y na podsumowania wyników i osi¹gniêæ. Dziœ podliczymy za zesz³y rok Dwory Uniê S.S.A. oraz hokeistów, ³y wiarzy. Myœlê, e miniony rok mo emy œmia³o zaliczyæ do wybitnych w historii oœwiêcimskiego sportu, szczególnie tego, któremu patronuje Firma Chemiczna. Przemawiaj¹ za tym przede wszystkim wyniki sportowe osi¹gane przez zawodników, ale nie tylko. Oto kilka przyk³adów: Unia - Milano - Hokeiœci Dwory S.A. Unia zdobywaj¹ w sezonie 2002/2003 szósty z rzêdu, a siódmy w historii tytu³ mistrza Polski. Rywalem do korony by³ GKS Katowice. Jednak zwyciêstwo Dworów S.A. Unii by³o wiêcej ni bezapelacyjne. - Pawe³ Korzeniowski, osiemnastoletni p³ywak, zdobywa w 2003 roku br¹zowy medal mistrzostw Europy, awansuje do fina³u mistrzostw œwiata, zostaje mistrzem Europy juniorów, niemal na ka dych zawodach poprawia rekordy kraju, po raz pierwszy w swojej karierze wygrywa cykl Grand Prix Polski, kolekcjonuje ca³ymi seriami tytu³y mistrza Polski. Katowice - Unia - Bardzo dobrze prezentuje siê na krajowych basenach Krzysztof o³dak, pewnie siêgaj¹c po kolejne w swojej karierze tytu³y mistrza Polski. Nietety z koñcem roku zmienia barwy klubowe. - Nasi znakomici ³y wiarze figurowi Dorota Zagórska i Mariusz Siudek wystêpami w œwiatowym cyklu Grand Prix udowadniaj¹, e ca³y czas nale ¹ do ³y wiarskiej elity. Na krajowych, jak zwykle, taflach s¹ klas¹ sami dla siebie, zdobywaj¹c tytu³ mistrzowski. - Dwory S.A. Unia dobrze zaprezentowa³a siê podczas corocznego hokejowego turnieju Continental Cup. Aby znaleÿæ siê w finale tych rozgrywek, trzeba by³o pokonaæ Ruen. Na Francuzów niestety zabrak³o ju nieco si³ i szczêœcia. - W roku 2003 Dwory S.A. Unia zainaugurowa³a równie wystêpy w Miêdzynarodowej Lidze Hokeja, popularnie zwanej interlig¹. Na koniec roku przewodzi³a stawce w tych rozgrywkach. po stoj¹cych na dobrym poziomie meczach, w których zmaga³a siê z czo³owymi zespo³ami S³owenii, Wêgier, Chorwacji oraz wymagaj¹cymi rywalami z polskiej ligi. - Podobnie przedstawia siê sytuacja w Polskiej Lidze Hokejowej. Dwory S.A. Unia na czele, a za ni¹ wyraÿnie mocniejsi ni jeszcze rok temu rywale. Faza PLAY OFF z udzia³em GKS Tychy, Stoczniowca Gdañsk i Wojasa Podhale zapowiada siê wiêc bardzo emocjonuj¹co. Krynica - Unia - W sezonie 2003/2004 po raz pierwszy na oœwiêcimskiej tafli pojawi³ siê zespó³ Dwory S.A. Unia II. M³odzi pierwszoligowcy, wychowankowie Uczniowskiego Klubu Hokeja Unia Oœwiêcim, wspierani przez szkoleniowców Dwory S.A. Unia, œwietnie poradzili sobie w tym debiucie. S¹ czo³owym zespo³em I ligi hokeja. Kilku z tych m³odych zawodników ma realn¹ szansê wzmocniæ w nieodleg³ej przysz³oœci dru ynê Dwory S.A. Unia. - Dwory Unia S.S.A. otrzyma³a jeszcze jedno wa ne wyró nienie. Dwutygodnik założony w 1991 r. przez Radę Miejską w Oświęcimiu Skład i druk: Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury, Dyrektor: Piotr Matusiak Oświęcim, Redagują: Monika Bartosz (red. nacz.), Joanna Klęczar (red.), Jadwiga Ząbroń (sekr.red.) oraz współpracownicy. ul. Bema 12 Redakcja i biuro ogłoszeń: Śniadeckiego 24; Oświęcim; tel./fax , , , Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. 15 Unia - Alba Volan - Ju po raz siódmy z rzêdu staliœmy siê laureatem nagrody FAIR PLAY -przyznawanej przez Polsk¹ Konfederacjê Sportu za wzorow¹ organizacjê zawodów, zapewnienie bezpieczeñstwa uczestnikom i kulturalne zachowanie publicznoœci podczas meczów hokejowych w sezonie 2002/ Na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika 2003 uda³o nam siê równie zorganizowaæ Miêdzynarodowe Grand Prix w y wiarstwie Figurowym z udzia³em kilku zawodników ze œwiatowej czo- ³ówki, zaœ w maju i czerwcu, podczas zgrupowañ i konsultacji, na lodowisku Dwory Unia S.S.A. przygotowywa³a siê do sezonu Kadra Narodowa ³y wiarzy figurowych. Wyzwoleniowe zawody Jest ju w naszym mieœcie tradycj¹, e przy okazji rocznicy wyzwolenia Oœwiêcimia, lokalny MOSiR organizuje zawody sportowe. Podobnie bêdzie w tym roku stycznia 2004r. - III Turniej Halowej Pi³ki No nej z okazji Wyzwolenia Oœwiêcimia o Puchar Prezydenta Miasta, sala gimnastyczna PZ 1, godz organizatorzy: Oœwiêcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego OSSA i MOSiR 1 luty 2004r. - III Grand Prix Oœwiêcimia w Tenisie Sto³owym, sala GM 2, godz luty 2004r. - Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora MOSiR-u, sala PZ 1, godz luty 2004r. - Turniej Wojewódzki Par Bryd a Sportowego z okazji Wyzwolenia Oœwiêcimia, sala OSP 8 luty 2004r. - Mistrzostwa Rad Osiedlowych w Trio Baskecie, sala PZ 1, godz

16 WOŚP zagrała po raz XII 16 W 48 godzin. Od 300 zł do 5000 zł. Bezpośrednio w domu Klienta. Bez żyrantów. Fotoreportaż: Albert Bartosz

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo