dla Twojego własnego dobra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Twojego własnego dobra"

Transkrypt

1 ALICE MILLER Pod kierunkiem: prof. dr hab. Stanisława Literskiego Opracowała: Agnieszka Sto -Kogut Wy sza Szkoła Mened erska w Legnicy Kierunek: Pedagogika ZEWiP SDS sem. IV dla Twojego własnego dobra ALICE MILLER 1

2 Alice Miller - Biografia Alice Miller ycie prywatne 2

3 Alice Miller - dzieci stwo Alice Miller prze yła traum dzieci stwa z któr postanowiła si zmierzy poddaj c si w 1958 roku psychoanalizie. Pomogło jej to dostrzec do faktu, e była dzieckiem maltretowanym. Utwierdzenie w tym, pozwoliło pisarce na odnalezienie swojego prawdziwego Ja. zarówno matka jak i ojciec niszczyli we mnie zaufanie do własnych odczu, od najmłodszych lat próbowali robi wszystko, aby zadowoli, uszcz liwi ich i da im wszystko to, czego nie dostali od swoich rodziców, to znaczy miło ci, szacunku, uznania, zainteresowania. Alice Miller dziecko niechciane W ksi ce Bunt ciała wyznaje: Nie musz by wdzi czna rodzicom za dar ycia, poniewa im wcale nie zale ało na tym, ebym si urodziła. Oboje zostali do mał e stwa zmuszeni przez swych rodziców. Zostałam spłodzona bez miło ci przez par grzecznych dzieci, która w imi posłusze stwa wobec swych rodziców sprowadziła na wiat dziecko, którego wła ciwie nie chciała, zwłaszcza, e byłam dziewczynk, a nie chłopcem, jak tego yczyli sobie dziadkowie. 3

4 Alice Miller Obrazki z dzieci stwa Alice Miller chwyciła za p dzel. Jej prace zbiór 66 akwareli przedstawiaj cych cz stk jej serca zwarła w album który wydała w roku We wst pie do albumu pisze: Po pi ciu latach malowania, które wybuchło u mnie spontanicznie, zacz łam pisa ksi ki. Nie byłoby to nigdy mo liwe bez wyzwolenia wewn trznego, jakie dało mi malarstwo. Im wi cej wolno ci uzyskiwałam w zabawie z kolorami, tym wi cej musiałam podwa a rzeczy, jakich nauczyłam si dwadzie cia lat wcze niej. Alice Miller malarstwo W wywiadzie jaki udzieliła Dianie Connors przyznała, e: Jestem szcz liwa kiedy maluje, czuje si wolna i wyzwolona. 4

5 Alice Miller - wiadoma Dopiero gdy zacz łam pisa ksi ki, odkryłam jak wrogie jest dzieciom nasze społecze stwo Doszłam do u wiadomienia sobie, e wrogo wobec dzieci ma niezliczone formy, nie tylko na poziomie obozów zagłady, ale na wszystkich poziomach społecznych i w ka dej intelektualnej dyscyplinie, tak e niestety w wi kszo ci szkół i podej terapeutycznych. Alice Miller - ideologia Alice Miller uwa a, e upokorzenia, bicie, oszustwa, wykorzystywanie seksualne, szyderstwo, zaniedbania s formami nadu y, poniewa naruszaj godno ci dziecka, nawet je li skutki nie s od razu widoczne. Przemoc to nie tylko problem rodziny, ale całego społecze stwa. Bite dzieci bardzo wcze nie ucz si w aktów przemocy z których b d korzysta, jako osoby dorosłe. Autorka wykazuje, i bicie dzieci w pierwszych trzech latach ycia ma bardzo negatywny wpływ, poniewa w tym czasie wszystko zapisuje si w naszym ciele. Nawet pozornie niewinne lekkie klapsy czy poszturchiwania s dla dziecka niebezpieczne, poniewa : 5

6 Alice Miller przemoc stosowana wobec dzieci tworzy chore społecze stwo, rz dz ce si przemoc. - ucz je przemocy, - burz niezwykle istotn i potrzebn pewno bycia kochanym, - s przyczyn l ku - oczekiwania nast pnej kary, - przekazuj kłamstwo: kary cielesne maj by niby metod wychowania, a rodzice u ywaj ich do wyładowania własnej agresji, je li bij, to dlatego, e jako dzieci te byli bici, - powoduj zło i ch rewan u, która objawi si znacznie pó niej, - burz delikatno i wra liwo w stosunku do innych i do samego siebie, - ucz dziecko, e przemoc jest manifestacj miło ci, (co pó niej mo e rodzi perwersje). Alice Miller - Terapeuta adwokatem Du e znaczenie dla jej pisarstwa, sposobu my lenia i widzenia dziecka, miał wpływ austriacki neurolog i psychiatra, Zygmunt Freud i jego teorie. Miller uwa a; e tradycyjna psychoanaliza, powiela chor dynamik relacji rodzic-dziecko, stawiaj c analityka w pozycji władzy. Nadzieja w leczeniu pojawia si dopiero wtedy, gdy terapeuta staje si prawdziwym adwokatem pacjenta. Szacunek dla jego wewn trznego dziecka musi gra główn rol w procesie leczenia. Dziecko podlega długotrwałemu wewn trznemu rozdarciu; mi dzy l kiem przed utrat osób, które kocha, je li pozostanie wierne sobie, i panik wobec perspektywy utraty siebie, je li b dzie musiało zaprzecza temu, kim jest. Nie jest ono w stanie rozwi za konfliktu o tak gł bokim podło u, ani samo przetrwa, czuje si wi c zmuszone do konformizmu. Terapia nigdy nie powinna powiela takich sytuacji. 6

7 Alice Miller wiadek pomocny Dostrzega potrzeb zaistnienia kogo takiego kogo nazywa wiadkiem pomocnym lub pomocnikiem. Mog to by dziadkowie, starsze rodze stwo, kto kogo dziecko lubi, ale przede wszystkim musi to by osoba w pełni empatyczna. Taka osoba mo e wiele pomóc. Przez serdeczny kontakt z dzieckiem doprowadzi, e si otworzy, oczy ci si z nagromadzonej zło ci i nienawi ci. eby jednak naprawd wyzdrowiało, musi przypomnie sobie wyparte do wiadczenia z dzieci stwa, uprzytomni sobie, jak krzywd mu zadano. Alice Miller Zygmunt Freud W miar rozwoju pisarskiego, jej spojrzenie na dziecko stawiało j w coraz wyra niejszej opozycji do tradycyjnych teorii Freuda. Zadedykowała mu w rezultacie, na sto dwudzieste szóste urodziny, swoj ksi k Nie b dziesz wiedział. Odkrycie, e w nie wiadomo ci dorosłych przetrwały ich dzieci ce do wiadczenia, oraz zjawisko ich stłumienia, przez wiele lat wpływało na moje ycie i sposób my lenia. Ale ja doszłam z czasem do całkiem innych wniosków ni Freud i nie mog ju dłu ej zaprzecza temu, czego dowiedziałam si od moich pacjentów na temat wyparcia nadu y z dzieci stwa. Miller odrzuca dzi tradycyjne podej cie psychoanalityczne w leczeniu, jak i same teorie Freuda. We wczesnym okresie jego pracy Freud wierzył, e korzeniem nerwicy jest, cz sto pełna przemocy i seksualnego charakteru, wczesnodzieci ca trauma, która została stłumiona. Jednak do szybko zmienił swoje pogl dy, uznaj c, e dziecko, cho niewinne, rodzi si z instynktami, które ze swej natury s seksualne i destrukcyjne. 7

8 Alice Miller kompleks Edypa Alice Miller stawia pytanie: Dlaczego tyle czasu przetrwała teoria Freuda o tzw. kompleksie Edypa? I odpowiada: Poniewa, według tej teorii, to nie dziecko, ale rodzice s niewinni. Ten pogl d po prostu pasował społecze stwu. Przeocza on jednak w Edypie wykorzystane dziecko, postrzegaj c go jako kogo posiadaj cego kazirodcze pragnienia, które doprowadziły go do zabicia ojca, po lubienia matki i, ostatecznie, pozbawienia si wzroku. Alice Miller Alice Miller w swoich ksi kach ukazuje niekiedy bolesn prawd na temat, co musz przyzna jest zasmucaj ce, nadal panuj cych metod wychowawczych polegaj cych na biciu i poni aniu dzieci. Autorka zwraca uwag na wiadome i nie wiadome unikanie przez społecze stwo pytania, jak rodzice zachowuj si wzgl dem swoich dzieci. 8

9 Alice Miller czarna pedagogika Miller u ywa okre lenia czarna pedagogika dla zilustrowania, co wskutek naszej hipokryzji i ignorancji wyrz dzamy dzieciom dla ich własnego dobra. Pokazuje, e próbuj c je w ten sposób wychowywa, utrwalamy w nich uczucia poni enia, l ku, wstydu i winy. Skłaniaj c je do rezygnacji z siebie, ka c im tłumi ciekawo i emocje, rodzice redukuj ich zdolno do czynienia podstawowych rozró nie w przyszło ci. Dzieci s tolerancyjne. Nietolerancji ucz si od nas. Alice Miller dorobek literacki Jest autork trzynastu ksi ek, przeło onych na trzydzie ci j zyków w których porusza pal cy problem przemocy fizycznej psychicznej w stosunku do dzieci i jej wpływu na ich dorosłe ycie. L k, agresja zło, z którymi zmuszone s mierzy si w dzieci stwie odciskaj straszne pi tno na pó niejszym yciu i relacjach z innymi lud mi. Miller w swoich ksi kach odnosi si nie tylko do licznych przypadków, z którymi zetkn ła si podczas swojej praktyki psychologicznej, ale i biografii dyktatorów czy znanych artystów, w których znalazła dowody na potwierdzenie swoich obserwacji. 9

10 Alice Miller publikacje w j zyku polskim W przekładzie na j zyk polski ukazały si nast puj ce publikacje tej autorki: 1. Miller A., Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieci stwa, tłum. Jadwiga Hockuba, PWN, Warszawa 1991, 2. Miller A., Dramat udanego dziecka. Studia nad powrotem do prawdziwego Ja, tłum. Narasza Szyma ska, Wyd. J. Santorski, Warszawa Miller A., Zniewolone dzieci stwo. Ukryte ródła tyranii, przeł. Barbara Przybyłowska, Media Rodzina Pozna Alice Miller publikacje w j zyku polskim 4. Miller A., cie ki ycia. Historie, w których ka dy odnale mo e własne losy, przeło yła Anna Gierli ska, Media Rodzina Pozna Miller A., Gdy run mury milczenia. Prawda faktów. Nowe sprawdzone wydanie, przeł. Jadwiga Hockuba, Media Rodzina, Pozna Miller A., Bunt ciała, tłum. Anna Gierli ska, Media Rodzina Pozna

11 Alice Miller cytat wywiad z Diane Connors Uwa am to za moje zadanie powtarza bez ko ca, e ka dy rodzaj bicia, zamykania, klapsów i krzyku jest poni aniem dziecka i powoduje w nim powa ne szkody na całe ycie. Dziecko mo e unikn stania si przest pc, je li uda mu si spotka cho jedn osob, która nie b dzie dla niego okrutna i która mo e okaza mu, e go lubi i rozumie. Do wiadczenie miło ci, współczucia czy sympatii pomo e mu zobaczy okrucie stwo takim, jakie jest. Dzieci, którym brak takich do wiadcze, gdy nie spotkały w swoim otoczeniu adnego współczuj cego wiadka, b d postrzega zn canie si jako normalny sposób traktowania innych, a wi c przekazywa dalej to traumatyczne brzemi. B d stawa si nowymi Hitlerami, Eichmanami, Pol-Potami czy doł cza do milionowych rzesz ich na ladowców, którzy w dzieci stwie nie zaznali niczego poza okrucie stwem. Zako czenie Wdra aj c si w twórczo literack Alice Miller, nie znaj c dogł bnie jej yciorysu, maj c zdawkowe informacje które bezpo rednio dotyczyłyby tylko Jej osoby, jestem pod wielkim wra eniem tego co zrobiła, jak potrafiła podnie si i uwolni od własnej traumy dzieci stwa i zacz pomaga innym. Je eli ka dy z nas po przeczytaniu cho jednej jej ksi ki popadnie cho przez chwile w zadum, na pewno zastanowi si nast pnym razem zanim podniesie r k na dziecko, a mo e dopu ci je do głosu mo e w ko cu poznamy symboliczny j zyk dziecka i uczynimy wiat bliski, a nie wrogi dziecku Bo jak mówi Alice Miller: Nie trzeba nam ksi ek z zakresu psychologii, by my mogli nauczy si szacunku dla własnych dzieci I tego ycz Wszystkim 11

12 Bibliografia Miller A., Zniewolone dzieci stwo. Ukryte ródła tyranii, Media Rodzina, Pozna Miller A., Dramat udanego dziecka studia nad powrotem do prawdziwego Ja, Jacek Santorski & CO Wydawnictwo, Warszawa 1995 Miller A., Bunt ciała, Media Rodzina, Pozna 2006 Miller A., Pami wyzwolona. Jak przerwa ła cuch toksycznego dziedzictwa, Jacek Santorsk Niebieska Linia 5/70/2010, Ból zawsze jest ten sam Gazeta Wyborcza, 29/30 maja 1999, Bikont A., Sk d si bior tyrani, wywiad Charaktery nr 09/1999, Ka dy klaps bardzo boli ALICE MILLER najwybitniejsza współczesna my licielka w dziedzinie psychiatrii w wywiadzie z Diane Connors KONIEC Dzi kuj za uwag 12

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie

Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Małgorzata Turska: Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Strona 2 MAŁGORZATA TURSKA Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie Copyright by e-bookowo & Małgorzata Turska 2008 ISBN 978-83-61184-12-6

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r.

ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r. ZARZ DZE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r. Dotyczy: instrukcji post powania w przypadku podejrzenia, e dziecko jest

Bardziej szczegółowo

W małym ciele duży zuch. Skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci

W małym ciele duży zuch. Skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1 Anna PIERZCHA A Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia?

Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia? Marta Habura Pedagogika I rok, I gr. wyk adowa Joanna Jastrz bska Malwina Wache ko Marcin Wejk Agnieszka Wiertelak TEMAT PRACY : Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia? ALKOHOL - JEGO ROLA I

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Gra yna O Sullivan Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przywództwo

Bardziej szczegółowo

NIP: 547-192-01-16 REGON:

NIP: 547-192-01-16 REGON: Oddaj c j w twoje r ce mam wiadomo ć, e twoja przygoda z eventami ju si rozpocz ła bardzo dobrze! Ksi ka jest skierowana przede wszystkim do praktykówś do event managerów, animatorów eventowych, działów

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny

Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny Autorzy: Ma gorzata Szymczak Magdalena Tworek Rafa K dzierski Marcin Krzy aniak Szymon Kandulski Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI Streszczenie W artykule zaprezentowano psychologiczne aspekty podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo