Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 (15) Marzec 2009 ISSN X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Marzy³o nam siê, e zostanie prawnikiem PROCESOR: P.DUAL CORE T3200 2GHZ PAMIÊÆ RAM: 2GB DYSK TWARDY: 250GB K.GRAFICZNA: X4500 HD MATRYCA: 17,1 WXGA WINDOWS VISTA BUSINESS/XP TORBA+MYSZ W ZESTAWIE 2LATA GWARANCJI *DO WYCZERPANIA ZAPASÓW gazeta bezp³atna Rozmowa z Janin¹ Kowalczyk, mam¹ Justyny. G³os Limanowski: Jak czêsto widujecie Pañstwo teraz córkê? Pani Janin¹ Kowalczyk: W³aœciwie w ci¹gu roku widzimy j¹ 2-3 tygodnie. Na przyk³ad ostatnie Œwiêta Bo ego Narodzenia przyjecha³a przed Wigili¹, a w Bo e Narodzenie o 3:00 nad ranem musia³a ju wyje d aæ. Teraz na Wielkanoc mamy j¹ odebraæ z lotniska, ale nie wiadomo, ile w domu zabawi. Te dwa tygodnie po zakoñczeniu sezonu, a przed rozpoczêciem nowego, Justyna spêdza zwykle na uczelni. Musi pozaliczaæ przedmioty, by wreszcie skoñczyæ studia. Wiadomo, idzie tokiem indywidualnym. Przy jej pobycie w kraju, tradycyjne studiowanie nie by³oby mo liwe. Z kolei w wakacje widzimy j¹ jakieœ 3-4 dni miêdzy obozami treningowymi. Zwykle w lecie ma bardzo ciê ki obóz treningowy na Bia³orusi. Staramy siê jednak widywaæ j¹ czêœciej. O ile to mo liwe, jeÿdzimy na zawody, czy to do Czech, czy do Estonii. Poza tym jest te telefon i Internet, w ten sposób te mo emy siê z ni¹ kontaktowaæ. Czy Justyna w dzieciñstwie chcia³a SZAFY GARDEROBY WNÊKI z drzwiami przesuwanymi MEBLE I KUCHNIE NA WYMIAR NOWY S CZ UL. LWOWSKA 72 TEL UL. P. SKARGI 17 TEL Zasadnicza Szko³a Zawodowa zostaæ sportowcem? A jakie rodzice mieli wobec niej plany? Co jakiœ czas chcia³a byæ kimœ innym. Jej zainteresowania zmienia³y siê w zale noœci od tego, czym interesowa³o siê starsze rodzeñstwo. Poniewa wykazywa³a pewne zdolnoœci humanistyczne, lubi³a czytaæ ksi¹ ki, uwielbia³a historiê, marzy³o siê nam, e zostanie prawnikiem. Przygotowywaliœmy j¹ do tego, ale nie zmuszaliœmy. Tymczasem szko³a w Kasinie, do» dokoñczenie na str. 2 AUTORYZOWANY PARTNER HURT - DETAL, Najni sze ceny importowe WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka NOTEBOOKI, NAWIGACJE RTV KOMPUTERY ul. Rynek 36, tel. 018/ /

2 2 Marzec 2009 Nr 3 TYPY SZKÓ NA ROK SZKOLNY 2009/2010 TECHNIKUM EKONOMICZNE - technik ekonomista : 1 oddzia³. 4 letni okres nauczania, j. angielski, j. niemiecki TECHNIKUM BUDOWLANE - technik budownictwa: 2 oddz., 4- letni okres nauczania j. angielski, j. niemiecki TECHNIKUM HANDLOWE - technik handlowiec: 1 oddzia³, 4- letni okres nauczania j. angielski, j. niemiecki. TECHNIKUM HOTELARSKIE - technik hotelarstwa : 1 oddzia³, 4-letni okres nauczania, j. angielski, j. niemiecki. TECHNIKUM ORGANIZACJI US UG GASRTONOMICZNYCH technik organizacji us³ug gastronomicznych : 1 oddzia³, 4 letni okres nauczania, j. angielski, j. niemiecki. LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE 4 oddzia³y, 3 letni okres nauczania, przedmioty wiod¹ce: - j. angielski, historia - informatyka, matematyka - j. polski, historia - biologia, chemia ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA zawody 3-letnie - Murarz, piekarz, stolarz, fryzjer, elektryk, wêdliniarz, cukiernik i inne. - Zawody 2-letnie : - Sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, lakiernik, posadzkarz i inne. Absolwenci technikum i ZSZ otrzymuj¹ CERTYFIKAT EUROPASS w j. polskim i angielskim uznawany przez kraje Eu. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY UBIEGANIU SIÊ O PRZYJÊCIE DO SZKO Y 1. podanie (w systemie rekrutacji elektronicznej tylko do szko³y pierwszego wyboru) 2. dwa zdjêcia 3. poœwiadczone kopie œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum i zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4. zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce przydatnoœæ do zawodu 5. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami s³uchu, wzroku, narz¹dów ruchu i in. PRZY PRZYJÊCIU DO SZKÓ BÊD BRANE POD UWAGÊ OCENY Z NASTÊPUJ CYCH ZAJÊÆ EDUKACYJNYCH. - Technikum Ekonomiczne i Handlowe: j. polski, historia matematyka, geografia. - Technikum Budowlane: j. polski, matematyka, fizyka, chemia. - Technikum Hotelarskie i Us³ug Gastronomicznych: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia. - LO informatyka, matematyka: j. polski, matematyka, fizyka informatyka. - LO j. angielski, historia: j. polski, historia, j. obcy, wos - LO j. polski, historia: j. polski, historia, wos, geografia - LO biologia, chemia: j. polski, biologia, chemia, fizyka. - Zasadnicza Szko³a Zawodowa: przyjmowani bêd¹ wszyscy uczniowie bez wzglêdu na iloœæ uzyskanych punktów. - TERMIN SK ADANIA PODAÑ od 18 maja 15 czerwca ZESPÓ SZKÓ NR. 1 im. J. Pi³sudskiego w Limanowej Limanowa, ul. J. Pi³sudskiego 81 Tel , Fax / LIMANOWA Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych w ZS nr 1 w Limanowej Dnia 3 marca 2009 r. w Zespole Szkó³ Nr 1 im. Józefa Pi³sudskiego w Limanowej zosta³ zorganizowany, ju po raz trzeci, Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych. Podczas trwaj¹cej dwie godziny imprezy m³odzie z naszej szko³y mia³a mo liwoœæ udzia³u w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, jak np.: konkurs piosenki Eurowizja, podczas którego zaprezentowa³y siê cztery zespo³y œpiewaj¹ce w jêzyku angielskim i niemieckim, konkurs plastyczny na karykaturê s³ynnej osoby z Unii Europejskiej, ³amañce jêzykowe, quiz wiedzy o Unii Europejskiej, odgadywanie nazw pañstw po degustacji typowych dla nich potraw. Wszystkich rozœmieszy³ wystêp szkolnego kabaretu, który zaprezentowa³ dwa skecze w jêzyku angielskim. Du e zainteresowanie wzbudzi³ równie pokaz tañca break dance. Na zakoñczenie imprezy, powitany burz¹ oklasków zespó³ taneczny z klasy III O i III M, uraczy³ widowniê pokazem tañca nowoczesnego. Tegoroczny Dzieñ Jêzyków Obcych by³ wyj¹tkowo wa ny z tego wzglêdu, e w dniach od 1 do 7 marca 2009 Zespó³ Szkó³ Nr 1 podejmowa³ grupê nauczycieli i uczniów z Austrii oraz Czech. Opiekunki: Zita Vodova (Czechy), Chrystine Hammer (Austria) oraz uczniowie Jakub Stastry, Adela Stankova (Czechy), Dorothea Hochleitner i Beniamin Brodesser (Austria). Goœcie z zagranicy brali czynny udzia³ w imprezie, a tak e uczestniczyli w yciu szko³y, np. poprzez obserwacjê lekcji otwartych. Zespó³ Szkó³ Nr 1 wspólnie ze szko³ami z Austrii, Czech i Finlandii realizuje projekt zatytu³owany Innowacje w nauczaniu matematyki oraz przedmiotów œcis³ych i przyrodniczych. Projekt ten jest finansowany przez Komisjê Europejsk¹ w ramach programu Uczenie siê przez ca³e ycie. Ma to na celu zwiêkszenie motywacji uczniów i nauczycieli w dziedzinie przedmiotów œcis³ych, popularyzowanie innowacyjnych metod, takich jak platforma e-learningowa, a ponadto zapewnienie miêdzynarodowego i miêdzykulturowego dialogu. Koordynatorem projektu z ramienia Zespo³u Szkó³ Nr 1 jest pani mgr Aneta Pyrc. W czasie swojej wizyty w Polsce zagraniczni goœcie zwiedzili Limanow¹, a ponadto Kraków, Wieliczkê i Zakopane. Spotykali siê tak e z miejscowymi nauczycielami jêzyków obcych, chemii i biologii. Impreza przyczyni³a siê do popularyzacji i wzrostu zainteresowania jêzykami obcymi wœród uczniów ZS nr 1 w Limanowej, a co wiêcej, spowodowa³a dalsz¹ integracjê w ramach Unii Europejskiej. Marzy³o nam siê, e zostanie prawnikiem» dokoñczenie ze str. 1 której Justyna chodzi³a, bardzo czêsto uczestniczy³a w biegach prze³ajowych, czy to na szczeblu powiatowym, czy te wojewódzkim. Nasza córka te zaczê³a braæ w nich udzia³. Æwiczy³a pod okiem nauczycieli WF-u, Marty Skowronek i Janusza Ka³u nego. Justyna biega³a dobrze, wiêc zwróci³a na siebie uwagê. Pewnego dnia przyjechali do nas przedstawiciele Klubu Sportowego Maraton z Mszany Dolnej i poprosili nas, by mog³a pod ich okiem trenowaæ. By³a wtedy w ósmej klasie szko³y podstawowej. W ten sposób opar³a siê o ten bardziej profesjonalny sport. Jakie by³y jej pierwsze narty? Wczeœniej, nim zgodziliœmy siê z mê em, by Justyna profesjonalnie trenowa³a, ona raczej niewiele jeÿdzi³a na nartach. Owszem, narty zawsze by³y w domu, nawet biegówki. Pamiêtam, e by³y to narty z Próby Limanowskiej, kupi³am je za grosze, raczej dla starszych dzieci. Ale wiadomo, jak starsze jeÿdzi³y, to m³odsza te chcia³a. Do tej pory te nart s¹ w domu jako zabytek. Ca³e ju poszczerbione. W sumie ca³a czwórka dzieci na nich jeÿdzi³a. Jak czuj¹ siê Pañstwo, gdy teraz o Justynie mówi siê wszêdzie? Dla nas jest to trochê k³opotliwe, a czasem te i przykre, e dopiero teraz niektórzy sobie o niej przypominaj¹. Gdy na wakacjach wygra³a turniej w Estonii, nikt o tym nie mówi³. Gdy teraz telewizja chcia³a przeprowadziæ z nami wywiad, to m¹ odpowiedzia³, e jak mo emy wam udzielaæ wywiadu, skoro nawet nie puszczacie w telewizji biegów córki. O tej godzinie by³a powtórka jakiegoœ programu, czy serialu. Czym s¹ dla Pañstwa sportowe sukcesy Justyny? Sukces to wielka radoœæ, bo jak inaczej to nazwaæ. Radoœæ i szczêœcie, ale te jednoczeœnie odrobina troski i zadumy. My z mê em, jako rodzice martwimy siê, e mo e za wysokie cele sobie stawia, za du o chce osi¹gn¹æ, a to wszystko kosztem zdrowia i ycia osobistego. Oczywiœcie, eby takie sukcesy odnieœæ, trzeba siê wyrzec wielu rzeczy kontaktów ze znajomymi, a nawet i z rodzin¹. Jest naprawdê bardzo ciê ko. Te wyrzeczenia, jako rodzice, widzimy szczególnie. Justyna biega w wielu pañstwach. To dziêki niej polska flaga jest ju tak daleko. Nigdy nie wybiera sobie startów, jak to czêsto robi¹ inni sportowcy. Startuje we wszystkich, które jej wyznacz¹, bez wyj¹tku, nie wa ne, czy jest trudniejszy czy ³atwiejszy. Kosztuje j¹ to jednak wiele ciê kiej pracy. Wiele pracy i wyrzeczeñ *** Po Mistrzostwach Œwiata w Libercu Justyna Kowalczyk przyjecha³a do domu. Mieszkañcy Kasiny Wielkiej przygotowali jej huczne powitanie. Kibice z transparentami i flagami czekali na jej przyjazd ca³¹ noc. Przed 6:00 orkiestra dêta Echo Zagórzan zaintonowa³a dla niej Sto lat, by³y te fajerwerki i odg³os syreny z remizy stra ackiej. Mieszkañcy Kasiny przyszli podziêkowaæ Justynie za medale, które zdoby³a. Jej zwyciêstwo nie by³o jednak dla nich nowoœci¹. - Przede wszystkim by³a to dla mieszkañców wsi wielka radoœæ i duma, e to w³aœnie st¹d pochodzi Mistrzyni Œwiata mówi Boles³aw aba, so³tys Kasiny Wielkiej. - Nie by³o to jednak dla nas zaskoczenie, e tak piêknie w Libercu pobieg³a. Mistrzyni¹ by³a ju od dawna. Wiele razy zdobywa³a ju medale. AP Fot. UG Mszana Dolna Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska

3 Nr 3 Marzec LIMANOWA Bank Spó³dzielczy w Limanowej, a edukacja finansowa w kryzysie! W dobie kryzysu ekonomicznego, który z jednej strony wymusi³ rewolucjê informacyjn¹, a z drugiej spowodowa³ ogromne ograniczenia w bud etach, Bank Spó³dzielczy w Limanowej postanowi³ wykorzystaæ rosn¹c¹ rolê narzêdzi komunikacyjnych i dokona³ zmiany swojego serwisu internetowego. N owy serwis Banku zosta³ uruchomiony pod dotychczasowym adresem Bank Spó³dzielczy w Limanowej sukcesywnie podnosz¹c standardy obs³ugi, chce zapewniæ swoim klientom ³atwiejszy dostêp do oferowanych us³ug i wysoki poziom ich u ytecznoœci. Strona zosta³a przygotowana z nastawieniem na zaspokajanie potrzeb lokalnej spo³ecznoœci oraz edukacji z zakresu korzystania z nowoczesnych produktów i us³ug finansowych, w tym celu zosta³y stworzone porady dla poszczególnych produktów. Bank jako instytucja zaufania publicznego koncentruje siê na potrzebach klienta, który bez koniecznoœci wizyty w placówce Banku chcia³by np.: znaleÿæ informacje o Banku, poznaæ jego ofertê, skorzystaæ z porad dotycz¹cych us³ug i produktów finansowych po to, by lepiej je wykorzystaæ w codziennym yciu, posiadaæ bezpieczny dostêp do obs³ugi internetowej konta. Zmiany wprowadzone przez Bank dotycz¹ przede wszystkim wygl¹du serwisu, architektury informacyjnej, a przede wszystkim funkcjonalnoœci. Dziêki temu strona sta³a siê przyjemniejsza dla oka, l ejsza i bardziej czytelna, nie trac¹c przy tym nic ze swojej zawartoœci merytorycznej. Bank nie zmienia natomiast wygl¹du serwisu transakcyjnego ebanknet, za poœrednictwem Pytanie do Starosty Limanowskiego Jakie korzyœci przyniesie przedsiêbiorcom utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej? Jan Pucha³a, Starosta Limanowski: W dobie œwiatowego kryzysu samorz¹d powiatowy postanowi³ podj¹æ dynamiczne kroki, aby stworzyæ odpowiednie warunki do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Limanowskiego. Starostwo Powiatowe wyst¹pi³o z inicjatyw¹ stworzenia w Limanowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która u³atwia prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz ma zachêciæ potencjalnych inwestorów do podjêcia na naszym terenie innowacyjnej dzia³alnoœci. Na pocz¹tku lutego w Starostwie Powiatowym w Limanowej odby³o siê spotkanie w sprawie utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która mia³aby powstaæ na strefie aktywnoœci Gospodarczej w Limanowej Sowlinach. Spotkaniu z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego przewodniczy³ Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, a udzia³ w nim wziêli m.in. Pose³ Bronis³aw Dutka i Prezes Rady Przedsiêbiorczoœci Stanis³aw G¹ga³a. Efektem spotkania by³a uchwa³a podjêta jednog³oœnie przez Radê Powiatu Limanowskiego w dniu 25 lutego bie ¹cego roku. Uchwa³a którego œwiadczone s¹ us³ugi bankowoœci elektronicznej. Wygl¹d tej strony, jej funkcjonalnoœæ i sposób logowania na razie pozostaj¹ bez zmian. Bank Spó³dzielczy w Limanowej uruchomi³ w ramach rozwoju serwisu internetowego narzêdzie umo liwiaj¹ce wyszukiwanie placówek i bankomatów w oparciu o Google Maps. Prace nad serwisem nie zosta³y jeszcze zakoñczone. Planowane zmiany maj¹ na celu dalsze udoskonalanie funkcji sprzeda owej serwisu i rozwijanie komunikacji spo³ecznoœciowej. Kolejne zmiany maj¹ umo liwiæ za³atwianie wielu spraw on-line. Zapraszamy na Pomoc dla ofiar przestêpstw Po raz siódmy Ministerstwo Sprawiedliwoœci we wspó³pracy z s¹dami, prokuratorami, policj¹ oraz organizacjami pozarz¹dowymi zorganizowa³o 22 lutego obchody Dnia Ofiar Przestêpstw. WPolsce jest on obchodzony od 2003 roku. Inne kraje Unii Europejskiej œwiêtuj¹ go ju 20 lat. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestêpstwem. Przez ca³y tydzieñ w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestêpstw policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej dy urowali codziennie od 7:30 do 15:30. Osoby, które chcia³y zasiêgn¹æ rady, czy te zg³osiæ fakt, e pad³y ofiar¹ przestêpstwa, mog³y zwróciæ siê o pomoc. Udzieliliœmy porad dwunastu osobom podaje Jerzy Ogorza³ek, oficer prasowy KPP Limanowa. Poruszane by³y g³ównie sprawy dotycz¹ce problemów alkoholowych w rodzinie. Jednoczeœnie porady udzielane by³y te w Prokuraturze Rejonowej i w S¹dzie Rejonowym w Limanowej. O akcji spo³eczeñstwo by³o poinformowane wczeœniej. Pytania, które chcielibyœcie zadaæ Staroœcie Limanowskiemu mo na przesy³aæ na adres: (AP) dotyczy³a wyra enia zgody na ustanowienie podstrefy ekonomicznej pod nazw¹ Krakowski Park Technologiczny w Limanowej Sowlinach przy ul. Fabrycznej 1. Teren ten (obecnie Strefa Aktywnoœci Gospodarczej, która powsta³a w wyniku realizacji projektu maj¹cego na celu rewitalizacjê terenu po by³ej Bazie Paliw) pozostaje w u ytkowaniu wieczystym Powiatu Limanowskiego. ¹czna powierzchnia dzia³ek, w ramach której zamierza siê utworzyæ Strefê wynosi ponad 8 hektarów. Realizacja projektu inwestycyjnego w ramach Strefy wi¹ e siê z mo liwoœci¹ zwolnieñ podatkowych. Firma, która realizuje projekt inwestycyjny o wartoœci powy ej 100 tys. euro w ramach strefy, i posiada zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w strefie, mo e korzystaæ z pomocy publicznej w wysokoœci do 50 % wartoœci inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe (CIT). Inn¹ mo liwoœci¹ pomocy przedsiêbiorcom s¹ zwolnienia podatkowe z tytu³ów kosztów pracy brutto - dwuletnie koszty p³acy brutto powiêkszone o obowi¹zkowe p³atnoœci zwi¹zane z zatrudnieniem. Utworzenie podstrefy ekonomicznej w Limanowej przyczyni³oby siê do rozwoju i koncentracji przedsiêbiorczoœci oraz znacz¹co wp³ynê³oby na stworzenie nowych miejsc pracy. Notatki z radiowozu W dniu 1 marca br n/n sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê domowników po wejœciu do mieszkania przy ul. J. Marka w Limanowej dokona³ kradzie y portfeli z zawartoœci¹ dokumentów i pieniêdzy. Dokumenty zosta³y odnale-zione przez policjantów i zwrócone w³aœcicielom. W nocy z 28.02/1.03 br w miejscowoœci Jod³ownik n/n sprawca/cy dokonali kradzie y 10 szt. butli gazowych powoduj¹c straty ok z³. 27 lutego br mieszkaniec Mêciny poinformowa³ Policjê, i n/n kobieta dokona³a kradzie y jego portfela znajduj¹cego siê na blacie lady jednego z Banków w Limanowej. W toku podjêtych czynnoœci policjanci zatrzymali sprawcê kradzie y i odzyskali utracone mienie. W dniu 25 lutego br w miejscowoœci Dobra kieruj¹cy pojazdem dostawczym potr¹ci³ pieszego 59 letniego mieszkañca Dobrej. Mê czyzna w wyniku odniesionych obra eñ cia³a zmar³ po przewiezieniu do szpitala. 21 lutego br w jednym z barów w Mszanie Dolnej n/n sprawca w³ama³ siê do automatu do gry sk¹d zabra³ pieni¹dze w kwocie oko³o z³. W dniu 17 lutego br kieruj¹cy pojazdem potr¹ci³ nietrzeÿwego pieszego, który wtargn¹³ na jezdniê. Poszkodowanego z ogólnymi pot³uczeniami cia³a przewieziono do szpitala. 17 lutego br funkcjonariusze Posterunku Policji w ukowicy zatrzymali na gor¹cym uczynku przestêpstwa mieszkañca ukowicy, który dokona³ kradzie y portfela z dokumentami, kart¹ bankomatow¹ oraz pieniêdzmi.

4 4 Marzec 2009 Nr 3 INFORMACJE z kolorem. Ciekawe s¹ komentarze przyjació³, którzy d³ugo mnie znaj¹ i przy kolejnych wystawach dziel¹ siê ze mn¹ swoimi spostrze eniami. Artyœci z naszych stron Cudze chwalicie, swego nie znacie Wolê dzieliæ siê dobrymi wieœciami Rozmowa z Joann¹ Tokarczyk Energiczna i pe³na pomys³ów. Ca³y czas gdzieœ biegnie, lubi poznawaæ œwiat i ludzi. Gdyby mog³a, by³aby w kilku miejscach naraz i robi³a kilka ró nych rzeczy. Swoj¹ sztuk¹ chce przekazaæ ciep³o i dobro. Œwiat nie jest idealny, ludzie na co dzieñ stykaj¹ siê ze smutkiem, dlatego uwa a, e jej prace powinny byæ jakby odskoczni¹ od codziennoœci. St¹d te du o w nich baœni Joanna Tokarczyk swoj¹ edukacjê artystyczn¹ rozpoczê³a w Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W 1997 roku uzyska³a dyplom na kierunku Meblarstwo Artystyczne. PóŸniej by³y studia na Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, kierunek Grafika i Komunikacja Multimedialna. Malarstwo w pracowni prof. Jacka Waltosia. W 2004 roku uzyska³a tytu³ Magistra Sztuki. Obroni³a pracê z wynikiem celuj¹cym na kierunku Grafika - Komunikacja Wizualna. Jak opisa³abyœ swoje prace? Co przedstawiaj¹? W moich obrazach du o jest wschodniej symboliki, baœni i kobiet. Formy figuratywne przeplatam abstrakcyjnymi motywami w ciep³ej, intensywnej kolorystyce. Najczêœciej impulsywnym czerwonym, kreatywnym pomarañczowym i anielskim z³otym. Staram siê malowaæ optymistyczne obrazy. Wolê dzieliæ siê z innymi dobrymi wieœciami w myœl zasady, co siejesz to zbierasz. Nie uwa am, eby wlewanie swoich frustracji, lêków innym, by³o buduj¹ce. Dotyczy to wszystkich dziedzin ycia. Dlatego staram siê unikaæ zakompleksionych i z³oœliwych frustratów. Chcia³abym i pracujê nad tym, eby moje malarstwo nios³o raczej pozytywn¹ energi¹. Sporo tam silnych kobiet i im w wiêkszoœci dedykowane s¹ te obrazy. Co o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym wiedz¹ przedszkolaki? Temat bezpieczeñstwa w ruchu drogowym to jedno z zagadnieñ przedszkolnego programu nauczania. W zwi¹zku z tym co jakiœ czas prowadzone s¹ krótkie pogadanki na ten temat. Do przedszkoli zapraszani s¹ te goœcie, na przyk³ad policjanci, którzy opowiadaj¹ dzieciom o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym i ucz¹ je, jak poruszaæ siê po drogach. W dwóch tymbarskich przedszkolach (w Publicznym Przedszkolu Samorz¹dowym i w Parafialnym Przedszkolu Integracyjnym) 5 marca 2009 roku pod patronatem Urzêdu Gminy Tymbark odby³a siê akcja Bezpieczny Przedszkolak. Jej celem jest przede wszystkim apel do kierowców o zwrócenie baczniejszej uwagi na id¹ce lub wracaj¹ce ze szkó³ i przedszkoli dzieci. Czêsto mog¹ one byæ niewidoczne na drodze. Wspólnie z dyrekcj¹ i nauczycielkami przedszkoli, a tak e z pani¹ Sekretarz Gminy, Stanis³aw¹ Kaptur, Czy mia³aœ w swoim yciu artystycznym prze³om, moment, w którym coœ siê zmieni³o? Podobno najbardziej wp³ywa na nas to, czego nie pamiêtamy. Jednego wielkiego prze³omu nie zanotowa³am, pamiêtam za to kilka momentów. Co jakiœ czas czujê, e coœ siê zmienia. Ca³y czas dojrzewam. Moje pierwsze wiêksze artystyczne przyspieszenie mia³o miejsce w Zakopanem. Kolejne zmiany nast¹pi³y w 1998 roku, wyjecha³am wtedy na studia do Poznania. To ju nie byli plastusie w hipisowskich ubraniach. Tutaj czêœciej zdarzali siê ludzie, wiedz¹cy co chc¹ osi¹gn¹æ. Pierwsze graficzne projekty w pracowni komputerowej i pierwszy w³asny stacjonarny komputer. Teraz moje obrazy i projekty s¹ coraz bardziej œwiadome, czêœciej wplatam w nie motywy abstrakcyjne i eksperymentujê rozmawialiœmy z przedszkolakami o zasadach bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Wszystkie dzieci, w nagrodê Parafialne Przedszkole Integracyjne Sk¹d czerpiesz inspiracje? Z ycia, z wyobraÿni. Ta ostatnia w³¹cza siê w ró nych sytuacjach. Poza tym lubiê chodziæ na wystawy. Ciekawe i dobre technicznie prace prezentuj¹ komercyjne galerie. One te s¹ dla mnie inspiracj¹. Nie przepadam za instalacjami, których jak podejrzewam czêsto nie rozumiej¹ nawet ich autorzy. Z drugiej strony, czym jest rozumienie sztuki? Czasami s³yszê kiedy ludzie mówi¹ nie znam siê. Nie chodzi o wyuczone znanie tylko o czucie. Albo obraz wzbudzi³ moje emocje, podoba mi siê, patrzenie na niego sprawia mi przyjemnoœæ i chêtnie powieszê go sobie na œcianie albo nie uruchomi³ adnego uczucia i mo e nie istnieæ. Jaki by³ Twój start? Trudno by³o postawiæ pierwsze kroki na gruncie artystycznym? Nie mogê powiedzieæ, eby ten start by³ trudny, ale wymaga³ sporo pracy. Studia artystyczne do tanich nie nale ¹. Zw³aszcza koniec semestru, kiedy np. trzeba ju wydrukowaæ i wykleiæ swoje projekty z typografii, ilustracji, komunikacji wizualnej, plakatu najczêœciej w formacie 100x70 cm. A tu jeszcze malarstwo, pracownia opakowañ itd. Równoczeœnie studiowa³am i pracowa³am, co w efekcie da³o mi drugi zawód - marketingowca. Dziêki niemu, kiedy moje obrazy jeszcze siê nie sprzedawa³y, staæ mnie by³o, eby je malowaæ. W trakcie studiów i po nich wyje - d a³am pracowaæ do Anglii i Stanów. Tam te uda³o mi siê zorganizowaæ wystawy. Paradoksalnie tam, a nie w kraju, zaczê³y sprzedawaæ siê moje obrazy. Teraz, co bardzo cieszy, coraz czêœciej znajdujê nabywców w Polsce. Po studiach zamieszka³am w Krakowie. To doœæ hermetyczne œrodowisko, zw³aszcza je eli nie studiowa³o siê na tutejszej ASP. Ale uda³o siê. 5 marca otwar³am swoj¹ pi¹t¹ wystawê w Krakowie, wisi w Galerii Szalom na Kazimierzu. Jakie prace prezentujesz na tej wystawie? za wyczerpuj¹ce odpowiedzi, otrzyma³y odblaskowe naklejki. Czerwony kapelusz Wystawa w Galerii Szalom nosi tytu³ Kobieta w czerwieni. Wszystkie prezentowane obrazy namalowane s¹ w ciep³ych kolorach, przyjemnie rozgrzewaj¹ widza i wprowadzaj¹ go w dobre samopoczucie. Tym bardziej, e na obrazach nasyconych pogodnymi emocjami i subtelnymi kobiecymi nastrojami, czêsto goszcz¹ baœniowe motywy. Czym siê zajmujesz, poza malarstwem? Wieloma rzeczami. Lubiê mieæ alternatywê, zmieniaæ zajêcia, bo wtedy adne mnie nie znudzi. Projektujê wnêtrza, ok³adki do ksi¹ ek i ilustracje. Ostatnio powa niej zajê³am siê internetow¹ galeri¹ SztukaPozytywna.pl, któr¹ zbudowa³am. Z zawodu jestem te specjalist¹ ds. marketingu i PR, wiêc staram siê wykorzystywaæ te umiejêtnoœci na polu sztuki. Jest to trudna dzia³ka, bo Polacy wci¹ nie doceniaj¹ pracy artysty. P³ac¹ kosmetyczce, urzêdnik i barman te dostaj¹ swoj¹ pensjê, ale od artysty najchêtniej dostawaliby jego pracê za darmo. Ale to ju inny temat. Na szczêœcie coraz rzadziej spotykany. Mnie wszystkie moje zajêcia sprawiaj¹ du o satysfakcji. Chocia w Oto niektóre z wypowiedzi: Kto to jest policjant? Policjant ³apie przestêpców. Ma pistolet i czapkê, i patrzy, czy samochody szybko je d ¹. Jeœli jad¹ za szybko, to daje mandaty. Policjant ma odznakê i czapkê. Zatrzymuje auta, gdy jad¹ szybko i malarstwie efekt od pocz¹tku do koñca zale y ode mnie. To taka przyjemna forma wolnoœci. Co chcia³abyœ osi¹gn¹æ? W przysz³oœci chcia³abym mieæ stacjonarn¹ galeriê, gdzie wystawia- ³abym prace równie innych artystów. Gdzie spotykaliby siê ciekawi, inspiruj¹cy i tolerancyjni ludzie. Gdzie w towarzystwie kota odbywa³yby siê warsztaty dla wra liwych artystycznie dzieci, czasem koncerty, prezentacje slajdów i dzielenie siê wra eniami z dalekich podró y. Twój sposób na odpoczynek? Malowanie, ksi¹ ki i joga. Jestem instruktorem z miêdzynarodowymi uprawnieniami. Najprzyjemniejsze wakacje zafundowa³am sobie je d ¹c na miesiêczne kursy. Na co dzieñ uczestniczenie w zajêciach i ich prowadzenie bardzo mnie relaksuje. Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Galeriê prac i informacje o wszystkich wystawach mo na znaleÿæ na stronie internetowej zatrzymuje bandytów. Jak ktoœ siê zgubi, to policjant odwozi go do domu. Kiedyœ widzia³em, jak policjanci wioz¹ radiowozem przestêpców. Jeœli ktoœ jeÿdzi za szybko, to policja daje mu mandat i zabiera do wiêzienia.» dokoñczenie na str. 5

5 Nr 3 Marzec INFORMACJE Uwielbiaj¹ prawdziw¹ muzykê Ich utwory powstaj¹ spontanicznie, staraj¹ siê, jak mówi¹, przenieœæ na instrument to, co im gra w duszy. Robert Szpila (perkusja), Jacek (gitara, wokal), Grzesiek P³aski (bas) jako zespó³ graj¹ razem ponad piêæ lat. Na swoim koncie maj¹ ju dwie demówki, mnóstwo koncertów w wielu miastach Polski, a nawet dwa profesjonalne teledyski, których autorem jest Krzysiek (re yser, operator) - dobry duch zespo³u. Jak nazwalibyœcie muzykê, któr¹ gracie? Zawsze to jest trudne pytanie. Teraz gramy hard rock. Oczywiœcie czasem jest bardziej melancholijnie, czasem bardziej ostro. Poza tym ka dy z nas uwielbia muzykê! Prawdziw¹ muzykê, nie to, czym karmi¹ nas komercyjne radia i telewizja. Lubimy dobry metal, hardcore, ale mo emy te s³uchaæ innych rzeczy. Muzyka czym jest dla Was? Muzyka to nasza pasja. Piszemy j¹ wspólnie. Wszystko wychodzi spontanicznie, ca³y czas eksperymentujemy. Najpierw Jacek coœ wymyœli, a my dopasowujemy resztê. To jest totalny spontan. To, co komu w duszy gra, staramy siê przenieœæ na instrument. Owszem, czasem siê nie zgadzamy, ale to dobrze. Gdybyœmy zawsze byli zgodni, to by to by³o zbyt cukierkowe. Musz¹ czasem pojawiæ siê jakieœ zgrzyty. Nie gramy po to, eby coœ osi¹gn¹æ. Po prostu lubimy graæ, robimy to przede wszystkim dla siebie. Ktoœ mo e powiedzieæ, e to ch³am, ale nie ka demu musi siê przecie nasza muzyka podobaæ. Fajnie by³oby siê z tego utrzymaæ, ale nie jest to nasz g³ówny cel. Kiedy zaczynaliœmy, nie wiedzieliœmy nic. Grzesiek próbowa³ wtedy graæ na perkusji, a ja na basie. Nikt z nas nie wyszed³ ze szko³y muzycznej. Po prostu kochamy muzykê. ycie nieraz jest smutne, a to jest dla nas dobra zabawa. Poza tym poznaliœmy i poznajemy nadal mnóstwo ludzi, którzy tak jak my te uwielbiaj¹ muzykê. To jest naprawdê bardzo istotne. Grzesiek: Przede wszystkim jednak jesteœmy przyjació³mi. Spotykamy siê, rozmawiamy, a poniewa kochamy muzykê Co o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym wiedz¹ przedszkolaki?» dokoñczenie ze str. 3 Policjanci maj¹ psy i te psy w¹chaj¹ œlady, eby wyw¹chaæ z³odzieja, albo odnaleÿæ kogoœ, kto siê zgubi³. Piesek policjanta tropi œlady z³odzieja. Jak przestêpca zabiera torebkê dziewczynce, to policjant go ³apie. Policjant strzela, jak ktoœ jest niegrzeczny. Policjanci wsadzaj¹ do wiêzienia niegrzecznych ludzi i takich kierowców, gramy razem. W tamtym roku w NS Studio Piotr Pietrzak Che³miec nagraliœmy demówkê Liberate tute me ex inferis. Jest na niej szeœæ utworów nagranych na tzw. setkê. Teraz przymierzamy siê do czegoœ bardziej profesjonalnego, o ile oczywiœcie pozwoli nam czas i sytuacja materialna. Teksty piosenek co chcecie w nich przekazaæ? Grzesiek: Kiedyœ œpiewaliœmy po angielsku, ale teraz piszemy wy³¹cznie polskie teksty. To bardziej trafia do ludzi, nie ka dy przecie musi znaæ angielski. Czasem s¹ o niesprawiedliwoœci, czasem o mi³oœci, mo e trochê destrukcyjnej, ale o mi³oœci. Niektóre s¹ dobre, niektóre œrednie. Ciê ko napisaæ dobry tekst. Chcielibyœmy jednak teraz, o ile nam czas Sweet Silence (z re yserem teledysku) którzy Ÿle je d ¹. Policjant, jakby zobaczy³ dziecko id¹ce samo chodnikiem, to by powiedzia³ Dzieñ dobry. I powiedzia³by te : Ch³opczyku, nie wolno iœæ samemu ulic¹. Trzeba byæ z mama i z tat¹ i trzymaæ ich za rêkê. Policjanci pomagaj¹ dzieciom przejœæ przez ulicê. Jak przechodzimy przez ulicê? Zawsze chodzimy po chodniku, a przez jezdniê mo emy przechodziæ tylko tam, gdzie s¹ pasy. Podnosimy wtedy r¹czki do góry, eby auta siê zatrzyma³y. Najpierw czekamy, musimy siê pozwoli, bardziej przy³o yæ siê do tekstów. Chcemy, by by³y bardziej profesjonalne. Czasu mamy jednak coraz mniej. A brak czasu to du a przeszkoda. Szukamy te wokalisty. W trzech jest naprawdê trochê ciê ko tak¹ muzykê graæ. Przyda³by nam siê wokalista, jednak nie mo emy go znaleÿæ od roku. Teledysk jak powsta³? W nagranie klipu w³o yliœmy du o pracy. Jest to teledysk z fabu³¹. Nie mieliœmy profesjonalnych aktorów, ale znaleÿliœmy znajomych, którzy, trzeba przyznaæ, zagrali œwietnie. Najwiêcej roboty mia³ jednak Krzysiek. On jest naszym re yserem, choreografem i monta yst¹. Krzysiek to dobry duch zespo³u. Nie opuszcza adnej próby, zawsze jest z nami, doradza. Poznaliœmy siê przy krêceniu rozgl¹dn¹æ w lewo i w prawo, i jeszcze raz w lewo, czy nikt nic nie jedzie. Zawsze trzymamy mamê albo tatê za rêkê, bo mo e nas ktoœ porwaæ, albo mo e siê zdarzyæ wypadek. Dziecko chodzi zawsze z mam¹ lub z tat¹, bo inaczej mo e wpaœæ pod samochód. Jak idziemy na wycieczkê, to zawsze w parach. Jak samochody maj¹ czerwone œwiat³o, to musz¹ staæ, ó³te, to mog¹ siê przygotowaæ, a zielone jechaæ. Jak siê jest daleko od kolegi, bo on idzie po drugiej stronie ulicy, to najlepiej PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , , pierwszego klipu. Ten teledysk mia³ byæ wtedy jednoczeœnie prac¹ dyplomow¹ Krzyœka. Krzysiek: Same zdjêcia do ostatniego klipu trwa³y trzy dni, ale przygotowania co najmniej miesi¹c. Graliœmy w starej rafinerii, wiêc trzeba by³o za³atwiæ lokalizacjê. Fabu³a teledysku to analogia do s³ów piosenki. Jest to jakby opowieœæ przez zwierciad³o, z punktu widzenia bohatera. Treœæ mo na by³oby okreœliæ jednym zdaniem: Ludzie czêsto szukaj¹ cz¹steczek w atomach, a nie widz¹ drugiej osoby. Koncerty który z nich zapamiêtaliœcie najbardziej? Ka dy koncert jest fajny. Jest na ywo, s¹ ludzie. Wiadomo, e jeden jest udany, inny nie. Raz na koncercie przewróci³ mi siê stojak z werblem. Wtedy niestety graliœmy tylko dwa utwory, wiêc przed koñcem nie zd¹ y- ³em ustawiæ z powrotem. Gdy wystêpowaliœmy jeszcze w piêcioro, pojechaliœmy na Mayday Rock Festiwal w G³ogowie. By³ to jeden z najlepszych koncertów, taki w pe³ni profesjonalny. Byliœmy te w pierwszej dziesi¹tce na Rock Autostrada w Proszówkach. To doœæ spore osi¹gniêcie, zw³aszcza e przyjecha³y zespo³y z innych krajów. Na koncerty wyje d amy doœæ czêsto. Jeœli natomiast chodzi o Limanow¹, to tu gramy tylko w Nostalgii. To jedyna knajpa w mieœcie, gdzie coœ siê dzieje. Tylko tu organizowane s¹ koncerty. W ubieg³ym roku zrobiliœmy tutaj premierê klipu. Obchodziliœmy te wtedy rocznicê piêciolecia istnienia zespo³u. Zaprosiliœmy kapelê z Bytomia, a na telebimie lecia³ nasz teledysk. Lubimy tu graæ. Czasem zapraszamy jedn¹ lub dwie kapele i gramy razem. Chcemy przy okazji z³o yæ podziêkowania dla Micha³a Mroczka, w³aœciciela Nostalgii, który zawsze przechodziæ prost¹ drog¹. I zawsze po pasach. Co powinny zrobiæ dzieci, jak wsi¹d¹ do samochodu? Trzeba zapi¹æ pasy, eby nie wypaœæ. I trzeba kupiæ fotelik. Ma³e dzieci mog¹ jeÿdziæ samochodem tylko w fotelikach i musz¹ siedzieæ na tylnym siedzeniu. Dzieci du o mówi³y tez o wypadkach drogowych. Niejednokrotnie same je widzia³y. Doskonale wiedz¹ wiêc, e kierowcy nie powinni szybko jeÿdziæ. Jak siê ktoœ zderzy z innym nam pozwala te koncerty urz¹dzaæ i pomaga w ich organizacji. Wiadomo, e zaproszenie kapeli z innego miasta trochê kosztuje, ale on jeszcze nam nie odmówi³. Miasto takich imprez dla m³odzie y nie organizuje. Jak w okolicy jest odbierana Wasza muzyka? M³odzi ludzie przychodz¹ na nasze koncerty. Nie tylko znajomi, ale i tacy, którzy po prostu chc¹ nas pos³uchaæ. JeŸdzimy na koncerty w ró nych czêœciach Polski, promujemy miasto. Jako jedyni na tym terenie nagraliœmy ju dwa profesjonalne klipy, które mo na te obejrzeæ na i na Poza tym nasz¹ muzykê nadaje radio internetowe RMF MUZZO. Ludzie jednak czêsto rzucaj¹ nam k³ody pod nogi. Jesteœmy poirytowani tym, e w tym roku Urz¹d Miasta Limanowa nie da³ nam adnych œrodków z bud etu. W ubieg³ych latach zawsze coœ dostaliœmy. Nie mówiê tu o wielkich kwotach. Wystarczy³oby choæ trochê, choæby na wyjazd na koncert. Tymczasem teraz nikt o nas nie pomyœla³. al nam jest tych m³odych ludzi, którzy dopiero zaczynaj¹ coœ robiæ, przymierzaj¹ siê do grania. W Limanowej naprawdê jest ciê ko. Niektórzy potrafi¹ obrzydziæ wszystko. Sweet Silence - Sk¹d wziê³a siê nazwa zespo³u? Nazwê wymyœliliœmy przypadkiem. Siedzieliœmy przy piwie i tak jakoœ wysz³o. Kolega powiedzia³ Nazwijmy siê Sweet, ja doda³em Silence i tak zosta³o. Bardziej dla artu Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Konsultacja muzyczna: Piotr Borek Wiêcej informacji o Sweet Silence na stronie internetowej: samochodem, to dzwoni siê po policjê. Wtedy kierowcy wychodz¹, krzycz¹ i wymachuj¹ rêkami. Widzia³am, jak du y ch³opak jecha³ na motocyklu, przeœcign¹³ nas i w coœ uderzy³. A potem przyjecha³a policja. Jak siê zderza dwa auta, to potem ludzie maj¹ ziaziu na czole. Widaæ zatem, e przedszkolaki o ruchu drogowym wiedz¹ naprawdê sporo. Niejeden doros³y móg³by siê nawet od nich wiele nauczyæ. Anna Maria Pi¹tkowska Publiczne Przedszkole Samorz¹dowe

Nr 11 Listopad 2008 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Nie odk³adaæ Nowe i u ywane - Sprzeda, wynajem - serwis,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo