Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 (15) Marzec 2009 ISSN X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Marzy³o nam siê, e zostanie prawnikiem PROCESOR: P.DUAL CORE T3200 2GHZ PAMIÊÆ RAM: 2GB DYSK TWARDY: 250GB K.GRAFICZNA: X4500 HD MATRYCA: 17,1 WXGA WINDOWS VISTA BUSINESS/XP TORBA+MYSZ W ZESTAWIE 2LATA GWARANCJI *DO WYCZERPANIA ZAPASÓW gazeta bezp³atna Rozmowa z Janin¹ Kowalczyk, mam¹ Justyny. G³os Limanowski: Jak czêsto widujecie Pañstwo teraz córkê? Pani Janin¹ Kowalczyk: W³aœciwie w ci¹gu roku widzimy j¹ 2-3 tygodnie. Na przyk³ad ostatnie Œwiêta Bo ego Narodzenia przyjecha³a przed Wigili¹, a w Bo e Narodzenie o 3:00 nad ranem musia³a ju wyje d aæ. Teraz na Wielkanoc mamy j¹ odebraæ z lotniska, ale nie wiadomo, ile w domu zabawi. Te dwa tygodnie po zakoñczeniu sezonu, a przed rozpoczêciem nowego, Justyna spêdza zwykle na uczelni. Musi pozaliczaæ przedmioty, by wreszcie skoñczyæ studia. Wiadomo, idzie tokiem indywidualnym. Przy jej pobycie w kraju, tradycyjne studiowanie nie by³oby mo liwe. Z kolei w wakacje widzimy j¹ jakieœ 3-4 dni miêdzy obozami treningowymi. Zwykle w lecie ma bardzo ciê ki obóz treningowy na Bia³orusi. Staramy siê jednak widywaæ j¹ czêœciej. O ile to mo liwe, jeÿdzimy na zawody, czy to do Czech, czy do Estonii. Poza tym jest te telefon i Internet, w ten sposób te mo emy siê z ni¹ kontaktowaæ. Czy Justyna w dzieciñstwie chcia³a SZAFY GARDEROBY WNÊKI z drzwiami przesuwanymi MEBLE I KUCHNIE NA WYMIAR NOWY S CZ UL. LWOWSKA 72 TEL UL. P. SKARGI 17 TEL Zasadnicza Szko³a Zawodowa zostaæ sportowcem? A jakie rodzice mieli wobec niej plany? Co jakiœ czas chcia³a byæ kimœ innym. Jej zainteresowania zmienia³y siê w zale noœci od tego, czym interesowa³o siê starsze rodzeñstwo. Poniewa wykazywa³a pewne zdolnoœci humanistyczne, lubi³a czytaæ ksi¹ ki, uwielbia³a historiê, marzy³o siê nam, e zostanie prawnikiem. Przygotowywaliœmy j¹ do tego, ale nie zmuszaliœmy. Tymczasem szko³a w Kasinie, do» dokoñczenie na str. 2 AUTORYZOWANY PARTNER HURT - DETAL, Najni sze ceny importowe WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka NOTEBOOKI, NAWIGACJE RTV KOMPUTERY ul. Rynek 36, tel. 018/ /

2 2 Marzec 2009 Nr 3 TYPY SZKÓ NA ROK SZKOLNY 2009/2010 TECHNIKUM EKONOMICZNE - technik ekonomista : 1 oddzia³. 4 letni okres nauczania, j. angielski, j. niemiecki TECHNIKUM BUDOWLANE - technik budownictwa: 2 oddz., 4- letni okres nauczania j. angielski, j. niemiecki TECHNIKUM HANDLOWE - technik handlowiec: 1 oddzia³, 4- letni okres nauczania j. angielski, j. niemiecki. TECHNIKUM HOTELARSKIE - technik hotelarstwa : 1 oddzia³, 4-letni okres nauczania, j. angielski, j. niemiecki. TECHNIKUM ORGANIZACJI US UG GASRTONOMICZNYCH technik organizacji us³ug gastronomicznych : 1 oddzia³, 4 letni okres nauczania, j. angielski, j. niemiecki. LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE 4 oddzia³y, 3 letni okres nauczania, przedmioty wiod¹ce: - j. angielski, historia - informatyka, matematyka - j. polski, historia - biologia, chemia ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA zawody 3-letnie - Murarz, piekarz, stolarz, fryzjer, elektryk, wêdliniarz, cukiernik i inne. - Zawody 2-letnie : - Sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, lakiernik, posadzkarz i inne. Absolwenci technikum i ZSZ otrzymuj¹ CERTYFIKAT EUROPASS w j. polskim i angielskim uznawany przez kraje Eu. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY UBIEGANIU SIÊ O PRZYJÊCIE DO SZKO Y 1. podanie (w systemie rekrutacji elektronicznej tylko do szko³y pierwszego wyboru) 2. dwa zdjêcia 3. poœwiadczone kopie œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum i zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4. zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce przydatnoœæ do zawodu 5. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami s³uchu, wzroku, narz¹dów ruchu i in. PRZY PRZYJÊCIU DO SZKÓ BÊD BRANE POD UWAGÊ OCENY Z NASTÊPUJ CYCH ZAJÊÆ EDUKACYJNYCH. - Technikum Ekonomiczne i Handlowe: j. polski, historia matematyka, geografia. - Technikum Budowlane: j. polski, matematyka, fizyka, chemia. - Technikum Hotelarskie i Us³ug Gastronomicznych: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia. - LO informatyka, matematyka: j. polski, matematyka, fizyka informatyka. - LO j. angielski, historia: j. polski, historia, j. obcy, wos - LO j. polski, historia: j. polski, historia, wos, geografia - LO biologia, chemia: j. polski, biologia, chemia, fizyka. - Zasadnicza Szko³a Zawodowa: przyjmowani bêd¹ wszyscy uczniowie bez wzglêdu na iloœæ uzyskanych punktów. - TERMIN SK ADANIA PODAÑ od 18 maja 15 czerwca ZESPÓ SZKÓ NR. 1 im. J. Pi³sudskiego w Limanowej Limanowa, ul. J. Pi³sudskiego 81 Tel , Fax / LIMANOWA Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych w ZS nr 1 w Limanowej Dnia 3 marca 2009 r. w Zespole Szkó³ Nr 1 im. Józefa Pi³sudskiego w Limanowej zosta³ zorganizowany, ju po raz trzeci, Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych. Podczas trwaj¹cej dwie godziny imprezy m³odzie z naszej szko³y mia³a mo liwoœæ udzia³u w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, jak np.: konkurs piosenki Eurowizja, podczas którego zaprezentowa³y siê cztery zespo³y œpiewaj¹ce w jêzyku angielskim i niemieckim, konkurs plastyczny na karykaturê s³ynnej osoby z Unii Europejskiej, ³amañce jêzykowe, quiz wiedzy o Unii Europejskiej, odgadywanie nazw pañstw po degustacji typowych dla nich potraw. Wszystkich rozœmieszy³ wystêp szkolnego kabaretu, który zaprezentowa³ dwa skecze w jêzyku angielskim. Du e zainteresowanie wzbudzi³ równie pokaz tañca break dance. Na zakoñczenie imprezy, powitany burz¹ oklasków zespó³ taneczny z klasy III O i III M, uraczy³ widowniê pokazem tañca nowoczesnego. Tegoroczny Dzieñ Jêzyków Obcych by³ wyj¹tkowo wa ny z tego wzglêdu, e w dniach od 1 do 7 marca 2009 Zespó³ Szkó³ Nr 1 podejmowa³ grupê nauczycieli i uczniów z Austrii oraz Czech. Opiekunki: Zita Vodova (Czechy), Chrystine Hammer (Austria) oraz uczniowie Jakub Stastry, Adela Stankova (Czechy), Dorothea Hochleitner i Beniamin Brodesser (Austria). Goœcie z zagranicy brali czynny udzia³ w imprezie, a tak e uczestniczyli w yciu szko³y, np. poprzez obserwacjê lekcji otwartych. Zespó³ Szkó³ Nr 1 wspólnie ze szko³ami z Austrii, Czech i Finlandii realizuje projekt zatytu³owany Innowacje w nauczaniu matematyki oraz przedmiotów œcis³ych i przyrodniczych. Projekt ten jest finansowany przez Komisjê Europejsk¹ w ramach programu Uczenie siê przez ca³e ycie. Ma to na celu zwiêkszenie motywacji uczniów i nauczycieli w dziedzinie przedmiotów œcis³ych, popularyzowanie innowacyjnych metod, takich jak platforma e-learningowa, a ponadto zapewnienie miêdzynarodowego i miêdzykulturowego dialogu. Koordynatorem projektu z ramienia Zespo³u Szkó³ Nr 1 jest pani mgr Aneta Pyrc. W czasie swojej wizyty w Polsce zagraniczni goœcie zwiedzili Limanow¹, a ponadto Kraków, Wieliczkê i Zakopane. Spotykali siê tak e z miejscowymi nauczycielami jêzyków obcych, chemii i biologii. Impreza przyczyni³a siê do popularyzacji i wzrostu zainteresowania jêzykami obcymi wœród uczniów ZS nr 1 w Limanowej, a co wiêcej, spowodowa³a dalsz¹ integracjê w ramach Unii Europejskiej. Marzy³o nam siê, e zostanie prawnikiem» dokoñczenie ze str. 1 której Justyna chodzi³a, bardzo czêsto uczestniczy³a w biegach prze³ajowych, czy to na szczeblu powiatowym, czy te wojewódzkim. Nasza córka te zaczê³a braæ w nich udzia³. Æwiczy³a pod okiem nauczycieli WF-u, Marty Skowronek i Janusza Ka³u nego. Justyna biega³a dobrze, wiêc zwróci³a na siebie uwagê. Pewnego dnia przyjechali do nas przedstawiciele Klubu Sportowego Maraton z Mszany Dolnej i poprosili nas, by mog³a pod ich okiem trenowaæ. By³a wtedy w ósmej klasie szko³y podstawowej. W ten sposób opar³a siê o ten bardziej profesjonalny sport. Jakie by³y jej pierwsze narty? Wczeœniej, nim zgodziliœmy siê z mê em, by Justyna profesjonalnie trenowa³a, ona raczej niewiele jeÿdzi³a na nartach. Owszem, narty zawsze by³y w domu, nawet biegówki. Pamiêtam, e by³y to narty z Próby Limanowskiej, kupi³am je za grosze, raczej dla starszych dzieci. Ale wiadomo, jak starsze jeÿdzi³y, to m³odsza te chcia³a. Do tej pory te nart s¹ w domu jako zabytek. Ca³e ju poszczerbione. W sumie ca³a czwórka dzieci na nich jeÿdzi³a. Jak czuj¹ siê Pañstwo, gdy teraz o Justynie mówi siê wszêdzie? Dla nas jest to trochê k³opotliwe, a czasem te i przykre, e dopiero teraz niektórzy sobie o niej przypominaj¹. Gdy na wakacjach wygra³a turniej w Estonii, nikt o tym nie mówi³. Gdy teraz telewizja chcia³a przeprowadziæ z nami wywiad, to m¹ odpowiedzia³, e jak mo emy wam udzielaæ wywiadu, skoro nawet nie puszczacie w telewizji biegów córki. O tej godzinie by³a powtórka jakiegoœ programu, czy serialu. Czym s¹ dla Pañstwa sportowe sukcesy Justyny? Sukces to wielka radoœæ, bo jak inaczej to nazwaæ. Radoœæ i szczêœcie, ale te jednoczeœnie odrobina troski i zadumy. My z mê em, jako rodzice martwimy siê, e mo e za wysokie cele sobie stawia, za du o chce osi¹gn¹æ, a to wszystko kosztem zdrowia i ycia osobistego. Oczywiœcie, eby takie sukcesy odnieœæ, trzeba siê wyrzec wielu rzeczy kontaktów ze znajomymi, a nawet i z rodzin¹. Jest naprawdê bardzo ciê ko. Te wyrzeczenia, jako rodzice, widzimy szczególnie. Justyna biega w wielu pañstwach. To dziêki niej polska flaga jest ju tak daleko. Nigdy nie wybiera sobie startów, jak to czêsto robi¹ inni sportowcy. Startuje we wszystkich, które jej wyznacz¹, bez wyj¹tku, nie wa ne, czy jest trudniejszy czy ³atwiejszy. Kosztuje j¹ to jednak wiele ciê kiej pracy. Wiele pracy i wyrzeczeñ *** Po Mistrzostwach Œwiata w Libercu Justyna Kowalczyk przyjecha³a do domu. Mieszkañcy Kasiny Wielkiej przygotowali jej huczne powitanie. Kibice z transparentami i flagami czekali na jej przyjazd ca³¹ noc. Przed 6:00 orkiestra dêta Echo Zagórzan zaintonowa³a dla niej Sto lat, by³y te fajerwerki i odg³os syreny z remizy stra ackiej. Mieszkañcy Kasiny przyszli podziêkowaæ Justynie za medale, które zdoby³a. Jej zwyciêstwo nie by³o jednak dla nich nowoœci¹. - Przede wszystkim by³a to dla mieszkañców wsi wielka radoœæ i duma, e to w³aœnie st¹d pochodzi Mistrzyni Œwiata mówi Boles³aw aba, so³tys Kasiny Wielkiej. - Nie by³o to jednak dla nas zaskoczenie, e tak piêknie w Libercu pobieg³a. Mistrzyni¹ by³a ju od dawna. Wiele razy zdobywa³a ju medale. AP Fot. UG Mszana Dolna Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska

3 Nr 3 Marzec LIMANOWA Bank Spó³dzielczy w Limanowej, a edukacja finansowa w kryzysie! W dobie kryzysu ekonomicznego, który z jednej strony wymusi³ rewolucjê informacyjn¹, a z drugiej spowodowa³ ogromne ograniczenia w bud etach, Bank Spó³dzielczy w Limanowej postanowi³ wykorzystaæ rosn¹c¹ rolê narzêdzi komunikacyjnych i dokona³ zmiany swojego serwisu internetowego. N owy serwis Banku zosta³ uruchomiony pod dotychczasowym adresem Bank Spó³dzielczy w Limanowej sukcesywnie podnosz¹c standardy obs³ugi, chce zapewniæ swoim klientom ³atwiejszy dostêp do oferowanych us³ug i wysoki poziom ich u ytecznoœci. Strona zosta³a przygotowana z nastawieniem na zaspokajanie potrzeb lokalnej spo³ecznoœci oraz edukacji z zakresu korzystania z nowoczesnych produktów i us³ug finansowych, w tym celu zosta³y stworzone porady dla poszczególnych produktów. Bank jako instytucja zaufania publicznego koncentruje siê na potrzebach klienta, który bez koniecznoœci wizyty w placówce Banku chcia³by np.: znaleÿæ informacje o Banku, poznaæ jego ofertê, skorzystaæ z porad dotycz¹cych us³ug i produktów finansowych po to, by lepiej je wykorzystaæ w codziennym yciu, posiadaæ bezpieczny dostêp do obs³ugi internetowej konta. Zmiany wprowadzone przez Bank dotycz¹ przede wszystkim wygl¹du serwisu, architektury informacyjnej, a przede wszystkim funkcjonalnoœci. Dziêki temu strona sta³a siê przyjemniejsza dla oka, l ejsza i bardziej czytelna, nie trac¹c przy tym nic ze swojej zawartoœci merytorycznej. Bank nie zmienia natomiast wygl¹du serwisu transakcyjnego ebanknet, za poœrednictwem Pytanie do Starosty Limanowskiego Jakie korzyœci przyniesie przedsiêbiorcom utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej? Jan Pucha³a, Starosta Limanowski: W dobie œwiatowego kryzysu samorz¹d powiatowy postanowi³ podj¹æ dynamiczne kroki, aby stworzyæ odpowiednie warunki do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Limanowskiego. Starostwo Powiatowe wyst¹pi³o z inicjatyw¹ stworzenia w Limanowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która u³atwia prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz ma zachêciæ potencjalnych inwestorów do podjêcia na naszym terenie innowacyjnej dzia³alnoœci. Na pocz¹tku lutego w Starostwie Powiatowym w Limanowej odby³o siê spotkanie w sprawie utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która mia³aby powstaæ na strefie aktywnoœci Gospodarczej w Limanowej Sowlinach. Spotkaniu z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego przewodniczy³ Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, a udzia³ w nim wziêli m.in. Pose³ Bronis³aw Dutka i Prezes Rady Przedsiêbiorczoœci Stanis³aw G¹ga³a. Efektem spotkania by³a uchwa³a podjêta jednog³oœnie przez Radê Powiatu Limanowskiego w dniu 25 lutego bie ¹cego roku. Uchwa³a którego œwiadczone s¹ us³ugi bankowoœci elektronicznej. Wygl¹d tej strony, jej funkcjonalnoœæ i sposób logowania na razie pozostaj¹ bez zmian. Bank Spó³dzielczy w Limanowej uruchomi³ w ramach rozwoju serwisu internetowego narzêdzie umo liwiaj¹ce wyszukiwanie placówek i bankomatów w oparciu o Google Maps. Prace nad serwisem nie zosta³y jeszcze zakoñczone. Planowane zmiany maj¹ na celu dalsze udoskonalanie funkcji sprzeda owej serwisu i rozwijanie komunikacji spo³ecznoœciowej. Kolejne zmiany maj¹ umo liwiæ za³atwianie wielu spraw on-line. Zapraszamy na Pomoc dla ofiar przestêpstw Po raz siódmy Ministerstwo Sprawiedliwoœci we wspó³pracy z s¹dami, prokuratorami, policj¹ oraz organizacjami pozarz¹dowymi zorganizowa³o 22 lutego obchody Dnia Ofiar Przestêpstw. WPolsce jest on obchodzony od 2003 roku. Inne kraje Unii Europejskiej œwiêtuj¹ go ju 20 lat. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestêpstwem. Przez ca³y tydzieñ w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestêpstw policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej dy urowali codziennie od 7:30 do 15:30. Osoby, które chcia³y zasiêgn¹æ rady, czy te zg³osiæ fakt, e pad³y ofiar¹ przestêpstwa, mog³y zwróciæ siê o pomoc. Udzieliliœmy porad dwunastu osobom podaje Jerzy Ogorza³ek, oficer prasowy KPP Limanowa. Poruszane by³y g³ównie sprawy dotycz¹ce problemów alkoholowych w rodzinie. Jednoczeœnie porady udzielane by³y te w Prokuraturze Rejonowej i w S¹dzie Rejonowym w Limanowej. O akcji spo³eczeñstwo by³o poinformowane wczeœniej. Pytania, które chcielibyœcie zadaæ Staroœcie Limanowskiemu mo na przesy³aæ na adres: (AP) dotyczy³a wyra enia zgody na ustanowienie podstrefy ekonomicznej pod nazw¹ Krakowski Park Technologiczny w Limanowej Sowlinach przy ul. Fabrycznej 1. Teren ten (obecnie Strefa Aktywnoœci Gospodarczej, która powsta³a w wyniku realizacji projektu maj¹cego na celu rewitalizacjê terenu po by³ej Bazie Paliw) pozostaje w u ytkowaniu wieczystym Powiatu Limanowskiego. ¹czna powierzchnia dzia³ek, w ramach której zamierza siê utworzyæ Strefê wynosi ponad 8 hektarów. Realizacja projektu inwestycyjnego w ramach Strefy wi¹ e siê z mo liwoœci¹ zwolnieñ podatkowych. Firma, która realizuje projekt inwestycyjny o wartoœci powy ej 100 tys. euro w ramach strefy, i posiada zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w strefie, mo e korzystaæ z pomocy publicznej w wysokoœci do 50 % wartoœci inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe (CIT). Inn¹ mo liwoœci¹ pomocy przedsiêbiorcom s¹ zwolnienia podatkowe z tytu³ów kosztów pracy brutto - dwuletnie koszty p³acy brutto powiêkszone o obowi¹zkowe p³atnoœci zwi¹zane z zatrudnieniem. Utworzenie podstrefy ekonomicznej w Limanowej przyczyni³oby siê do rozwoju i koncentracji przedsiêbiorczoœci oraz znacz¹co wp³ynê³oby na stworzenie nowych miejsc pracy. Notatki z radiowozu W dniu 1 marca br n/n sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê domowników po wejœciu do mieszkania przy ul. J. Marka w Limanowej dokona³ kradzie y portfeli z zawartoœci¹ dokumentów i pieniêdzy. Dokumenty zosta³y odnale-zione przez policjantów i zwrócone w³aœcicielom. W nocy z 28.02/1.03 br w miejscowoœci Jod³ownik n/n sprawca/cy dokonali kradzie y 10 szt. butli gazowych powoduj¹c straty ok z³. 27 lutego br mieszkaniec Mêciny poinformowa³ Policjê, i n/n kobieta dokona³a kradzie y jego portfela znajduj¹cego siê na blacie lady jednego z Banków w Limanowej. W toku podjêtych czynnoœci policjanci zatrzymali sprawcê kradzie y i odzyskali utracone mienie. W dniu 25 lutego br w miejscowoœci Dobra kieruj¹cy pojazdem dostawczym potr¹ci³ pieszego 59 letniego mieszkañca Dobrej. Mê czyzna w wyniku odniesionych obra eñ cia³a zmar³ po przewiezieniu do szpitala. 21 lutego br w jednym z barów w Mszanie Dolnej n/n sprawca w³ama³ siê do automatu do gry sk¹d zabra³ pieni¹dze w kwocie oko³o z³. W dniu 17 lutego br kieruj¹cy pojazdem potr¹ci³ nietrzeÿwego pieszego, który wtargn¹³ na jezdniê. Poszkodowanego z ogólnymi pot³uczeniami cia³a przewieziono do szpitala. 17 lutego br funkcjonariusze Posterunku Policji w ukowicy zatrzymali na gor¹cym uczynku przestêpstwa mieszkañca ukowicy, który dokona³ kradzie y portfela z dokumentami, kart¹ bankomatow¹ oraz pieniêdzmi.

4 4 Marzec 2009 Nr 3 INFORMACJE z kolorem. Ciekawe s¹ komentarze przyjació³, którzy d³ugo mnie znaj¹ i przy kolejnych wystawach dziel¹ siê ze mn¹ swoimi spostrze eniami. Artyœci z naszych stron Cudze chwalicie, swego nie znacie Wolê dzieliæ siê dobrymi wieœciami Rozmowa z Joann¹ Tokarczyk Energiczna i pe³na pomys³ów. Ca³y czas gdzieœ biegnie, lubi poznawaæ œwiat i ludzi. Gdyby mog³a, by³aby w kilku miejscach naraz i robi³a kilka ró nych rzeczy. Swoj¹ sztuk¹ chce przekazaæ ciep³o i dobro. Œwiat nie jest idealny, ludzie na co dzieñ stykaj¹ siê ze smutkiem, dlatego uwa a, e jej prace powinny byæ jakby odskoczni¹ od codziennoœci. St¹d te du o w nich baœni Joanna Tokarczyk swoj¹ edukacjê artystyczn¹ rozpoczê³a w Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W 1997 roku uzyska³a dyplom na kierunku Meblarstwo Artystyczne. PóŸniej by³y studia na Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, kierunek Grafika i Komunikacja Multimedialna. Malarstwo w pracowni prof. Jacka Waltosia. W 2004 roku uzyska³a tytu³ Magistra Sztuki. Obroni³a pracê z wynikiem celuj¹cym na kierunku Grafika - Komunikacja Wizualna. Jak opisa³abyœ swoje prace? Co przedstawiaj¹? W moich obrazach du o jest wschodniej symboliki, baœni i kobiet. Formy figuratywne przeplatam abstrakcyjnymi motywami w ciep³ej, intensywnej kolorystyce. Najczêœciej impulsywnym czerwonym, kreatywnym pomarañczowym i anielskim z³otym. Staram siê malowaæ optymistyczne obrazy. Wolê dzieliæ siê z innymi dobrymi wieœciami w myœl zasady, co siejesz to zbierasz. Nie uwa am, eby wlewanie swoich frustracji, lêków innym, by³o buduj¹ce. Dotyczy to wszystkich dziedzin ycia. Dlatego staram siê unikaæ zakompleksionych i z³oœliwych frustratów. Chcia³abym i pracujê nad tym, eby moje malarstwo nios³o raczej pozytywn¹ energi¹. Sporo tam silnych kobiet i im w wiêkszoœci dedykowane s¹ te obrazy. Co o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym wiedz¹ przedszkolaki? Temat bezpieczeñstwa w ruchu drogowym to jedno z zagadnieñ przedszkolnego programu nauczania. W zwi¹zku z tym co jakiœ czas prowadzone s¹ krótkie pogadanki na ten temat. Do przedszkoli zapraszani s¹ te goœcie, na przyk³ad policjanci, którzy opowiadaj¹ dzieciom o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym i ucz¹ je, jak poruszaæ siê po drogach. W dwóch tymbarskich przedszkolach (w Publicznym Przedszkolu Samorz¹dowym i w Parafialnym Przedszkolu Integracyjnym) 5 marca 2009 roku pod patronatem Urzêdu Gminy Tymbark odby³a siê akcja Bezpieczny Przedszkolak. Jej celem jest przede wszystkim apel do kierowców o zwrócenie baczniejszej uwagi na id¹ce lub wracaj¹ce ze szkó³ i przedszkoli dzieci. Czêsto mog¹ one byæ niewidoczne na drodze. Wspólnie z dyrekcj¹ i nauczycielkami przedszkoli, a tak e z pani¹ Sekretarz Gminy, Stanis³aw¹ Kaptur, Czy mia³aœ w swoim yciu artystycznym prze³om, moment, w którym coœ siê zmieni³o? Podobno najbardziej wp³ywa na nas to, czego nie pamiêtamy. Jednego wielkiego prze³omu nie zanotowa³am, pamiêtam za to kilka momentów. Co jakiœ czas czujê, e coœ siê zmienia. Ca³y czas dojrzewam. Moje pierwsze wiêksze artystyczne przyspieszenie mia³o miejsce w Zakopanem. Kolejne zmiany nast¹pi³y w 1998 roku, wyjecha³am wtedy na studia do Poznania. To ju nie byli plastusie w hipisowskich ubraniach. Tutaj czêœciej zdarzali siê ludzie, wiedz¹cy co chc¹ osi¹gn¹æ. Pierwsze graficzne projekty w pracowni komputerowej i pierwszy w³asny stacjonarny komputer. Teraz moje obrazy i projekty s¹ coraz bardziej œwiadome, czêœciej wplatam w nie motywy abstrakcyjne i eksperymentujê rozmawialiœmy z przedszkolakami o zasadach bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Wszystkie dzieci, w nagrodê Parafialne Przedszkole Integracyjne Sk¹d czerpiesz inspiracje? Z ycia, z wyobraÿni. Ta ostatnia w³¹cza siê w ró nych sytuacjach. Poza tym lubiê chodziæ na wystawy. Ciekawe i dobre technicznie prace prezentuj¹ komercyjne galerie. One te s¹ dla mnie inspiracj¹. Nie przepadam za instalacjami, których jak podejrzewam czêsto nie rozumiej¹ nawet ich autorzy. Z drugiej strony, czym jest rozumienie sztuki? Czasami s³yszê kiedy ludzie mówi¹ nie znam siê. Nie chodzi o wyuczone znanie tylko o czucie. Albo obraz wzbudzi³ moje emocje, podoba mi siê, patrzenie na niego sprawia mi przyjemnoœæ i chêtnie powieszê go sobie na œcianie albo nie uruchomi³ adnego uczucia i mo e nie istnieæ. Jaki by³ Twój start? Trudno by³o postawiæ pierwsze kroki na gruncie artystycznym? Nie mogê powiedzieæ, eby ten start by³ trudny, ale wymaga³ sporo pracy. Studia artystyczne do tanich nie nale ¹. Zw³aszcza koniec semestru, kiedy np. trzeba ju wydrukowaæ i wykleiæ swoje projekty z typografii, ilustracji, komunikacji wizualnej, plakatu najczêœciej w formacie 100x70 cm. A tu jeszcze malarstwo, pracownia opakowañ itd. Równoczeœnie studiowa³am i pracowa³am, co w efekcie da³o mi drugi zawód - marketingowca. Dziêki niemu, kiedy moje obrazy jeszcze siê nie sprzedawa³y, staæ mnie by³o, eby je malowaæ. W trakcie studiów i po nich wyje - d a³am pracowaæ do Anglii i Stanów. Tam te uda³o mi siê zorganizowaæ wystawy. Paradoksalnie tam, a nie w kraju, zaczê³y sprzedawaæ siê moje obrazy. Teraz, co bardzo cieszy, coraz czêœciej znajdujê nabywców w Polsce. Po studiach zamieszka³am w Krakowie. To doœæ hermetyczne œrodowisko, zw³aszcza je eli nie studiowa³o siê na tutejszej ASP. Ale uda³o siê. 5 marca otwar³am swoj¹ pi¹t¹ wystawê w Krakowie, wisi w Galerii Szalom na Kazimierzu. Jakie prace prezentujesz na tej wystawie? za wyczerpuj¹ce odpowiedzi, otrzyma³y odblaskowe naklejki. Czerwony kapelusz Wystawa w Galerii Szalom nosi tytu³ Kobieta w czerwieni. Wszystkie prezentowane obrazy namalowane s¹ w ciep³ych kolorach, przyjemnie rozgrzewaj¹ widza i wprowadzaj¹ go w dobre samopoczucie. Tym bardziej, e na obrazach nasyconych pogodnymi emocjami i subtelnymi kobiecymi nastrojami, czêsto goszcz¹ baœniowe motywy. Czym siê zajmujesz, poza malarstwem? Wieloma rzeczami. Lubiê mieæ alternatywê, zmieniaæ zajêcia, bo wtedy adne mnie nie znudzi. Projektujê wnêtrza, ok³adki do ksi¹ ek i ilustracje. Ostatnio powa niej zajê³am siê internetow¹ galeri¹ SztukaPozytywna.pl, któr¹ zbudowa³am. Z zawodu jestem te specjalist¹ ds. marketingu i PR, wiêc staram siê wykorzystywaæ te umiejêtnoœci na polu sztuki. Jest to trudna dzia³ka, bo Polacy wci¹ nie doceniaj¹ pracy artysty. P³ac¹ kosmetyczce, urzêdnik i barman te dostaj¹ swoj¹ pensjê, ale od artysty najchêtniej dostawaliby jego pracê za darmo. Ale to ju inny temat. Na szczêœcie coraz rzadziej spotykany. Mnie wszystkie moje zajêcia sprawiaj¹ du o satysfakcji. Chocia w Oto niektóre z wypowiedzi: Kto to jest policjant? Policjant ³apie przestêpców. Ma pistolet i czapkê, i patrzy, czy samochody szybko je d ¹. Jeœli jad¹ za szybko, to daje mandaty. Policjant ma odznakê i czapkê. Zatrzymuje auta, gdy jad¹ szybko i malarstwie efekt od pocz¹tku do koñca zale y ode mnie. To taka przyjemna forma wolnoœci. Co chcia³abyœ osi¹gn¹æ? W przysz³oœci chcia³abym mieæ stacjonarn¹ galeriê, gdzie wystawia- ³abym prace równie innych artystów. Gdzie spotykaliby siê ciekawi, inspiruj¹cy i tolerancyjni ludzie. Gdzie w towarzystwie kota odbywa³yby siê warsztaty dla wra liwych artystycznie dzieci, czasem koncerty, prezentacje slajdów i dzielenie siê wra eniami z dalekich podró y. Twój sposób na odpoczynek? Malowanie, ksi¹ ki i joga. Jestem instruktorem z miêdzynarodowymi uprawnieniami. Najprzyjemniejsze wakacje zafundowa³am sobie je d ¹c na miesiêczne kursy. Na co dzieñ uczestniczenie w zajêciach i ich prowadzenie bardzo mnie relaksuje. Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Galeriê prac i informacje o wszystkich wystawach mo na znaleÿæ na stronie internetowej zatrzymuje bandytów. Jak ktoœ siê zgubi, to policjant odwozi go do domu. Kiedyœ widzia³em, jak policjanci wioz¹ radiowozem przestêpców. Jeœli ktoœ jeÿdzi za szybko, to policja daje mu mandat i zabiera do wiêzienia.» dokoñczenie na str. 5

5 Nr 3 Marzec INFORMACJE Uwielbiaj¹ prawdziw¹ muzykê Ich utwory powstaj¹ spontanicznie, staraj¹ siê, jak mówi¹, przenieœæ na instrument to, co im gra w duszy. Robert Szpila (perkusja), Jacek (gitara, wokal), Grzesiek P³aski (bas) jako zespó³ graj¹ razem ponad piêæ lat. Na swoim koncie maj¹ ju dwie demówki, mnóstwo koncertów w wielu miastach Polski, a nawet dwa profesjonalne teledyski, których autorem jest Krzysiek (re yser, operator) - dobry duch zespo³u. Jak nazwalibyœcie muzykê, któr¹ gracie? Zawsze to jest trudne pytanie. Teraz gramy hard rock. Oczywiœcie czasem jest bardziej melancholijnie, czasem bardziej ostro. Poza tym ka dy z nas uwielbia muzykê! Prawdziw¹ muzykê, nie to, czym karmi¹ nas komercyjne radia i telewizja. Lubimy dobry metal, hardcore, ale mo emy te s³uchaæ innych rzeczy. Muzyka czym jest dla Was? Muzyka to nasza pasja. Piszemy j¹ wspólnie. Wszystko wychodzi spontanicznie, ca³y czas eksperymentujemy. Najpierw Jacek coœ wymyœli, a my dopasowujemy resztê. To jest totalny spontan. To, co komu w duszy gra, staramy siê przenieœæ na instrument. Owszem, czasem siê nie zgadzamy, ale to dobrze. Gdybyœmy zawsze byli zgodni, to by to by³o zbyt cukierkowe. Musz¹ czasem pojawiæ siê jakieœ zgrzyty. Nie gramy po to, eby coœ osi¹gn¹æ. Po prostu lubimy graæ, robimy to przede wszystkim dla siebie. Ktoœ mo e powiedzieæ, e to ch³am, ale nie ka demu musi siê przecie nasza muzyka podobaæ. Fajnie by³oby siê z tego utrzymaæ, ale nie jest to nasz g³ówny cel. Kiedy zaczynaliœmy, nie wiedzieliœmy nic. Grzesiek próbowa³ wtedy graæ na perkusji, a ja na basie. Nikt z nas nie wyszed³ ze szko³y muzycznej. Po prostu kochamy muzykê. ycie nieraz jest smutne, a to jest dla nas dobra zabawa. Poza tym poznaliœmy i poznajemy nadal mnóstwo ludzi, którzy tak jak my te uwielbiaj¹ muzykê. To jest naprawdê bardzo istotne. Grzesiek: Przede wszystkim jednak jesteœmy przyjació³mi. Spotykamy siê, rozmawiamy, a poniewa kochamy muzykê Co o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym wiedz¹ przedszkolaki?» dokoñczenie ze str. 3 Policjanci maj¹ psy i te psy w¹chaj¹ œlady, eby wyw¹chaæ z³odzieja, albo odnaleÿæ kogoœ, kto siê zgubi³. Piesek policjanta tropi œlady z³odzieja. Jak przestêpca zabiera torebkê dziewczynce, to policjant go ³apie. Policjant strzela, jak ktoœ jest niegrzeczny. Policjanci wsadzaj¹ do wiêzienia niegrzecznych ludzi i takich kierowców, gramy razem. W tamtym roku w NS Studio Piotr Pietrzak Che³miec nagraliœmy demówkê Liberate tute me ex inferis. Jest na niej szeœæ utworów nagranych na tzw. setkê. Teraz przymierzamy siê do czegoœ bardziej profesjonalnego, o ile oczywiœcie pozwoli nam czas i sytuacja materialna. Teksty piosenek co chcecie w nich przekazaæ? Grzesiek: Kiedyœ œpiewaliœmy po angielsku, ale teraz piszemy wy³¹cznie polskie teksty. To bardziej trafia do ludzi, nie ka dy przecie musi znaæ angielski. Czasem s¹ o niesprawiedliwoœci, czasem o mi³oœci, mo e trochê destrukcyjnej, ale o mi³oœci. Niektóre s¹ dobre, niektóre œrednie. Ciê ko napisaæ dobry tekst. Chcielibyœmy jednak teraz, o ile nam czas Sweet Silence (z re yserem teledysku) którzy Ÿle je d ¹. Policjant, jakby zobaczy³ dziecko id¹ce samo chodnikiem, to by powiedzia³ Dzieñ dobry. I powiedzia³by te : Ch³opczyku, nie wolno iœæ samemu ulic¹. Trzeba byæ z mama i z tat¹ i trzymaæ ich za rêkê. Policjanci pomagaj¹ dzieciom przejœæ przez ulicê. Jak przechodzimy przez ulicê? Zawsze chodzimy po chodniku, a przez jezdniê mo emy przechodziæ tylko tam, gdzie s¹ pasy. Podnosimy wtedy r¹czki do góry, eby auta siê zatrzyma³y. Najpierw czekamy, musimy siê pozwoli, bardziej przy³o yæ siê do tekstów. Chcemy, by by³y bardziej profesjonalne. Czasu mamy jednak coraz mniej. A brak czasu to du a przeszkoda. Szukamy te wokalisty. W trzech jest naprawdê trochê ciê ko tak¹ muzykê graæ. Przyda³by nam siê wokalista, jednak nie mo emy go znaleÿæ od roku. Teledysk jak powsta³? W nagranie klipu w³o yliœmy du o pracy. Jest to teledysk z fabu³¹. Nie mieliœmy profesjonalnych aktorów, ale znaleÿliœmy znajomych, którzy, trzeba przyznaæ, zagrali œwietnie. Najwiêcej roboty mia³ jednak Krzysiek. On jest naszym re yserem, choreografem i monta yst¹. Krzysiek to dobry duch zespo³u. Nie opuszcza adnej próby, zawsze jest z nami, doradza. Poznaliœmy siê przy krêceniu rozgl¹dn¹æ w lewo i w prawo, i jeszcze raz w lewo, czy nikt nic nie jedzie. Zawsze trzymamy mamê albo tatê za rêkê, bo mo e nas ktoœ porwaæ, albo mo e siê zdarzyæ wypadek. Dziecko chodzi zawsze z mam¹ lub z tat¹, bo inaczej mo e wpaœæ pod samochód. Jak idziemy na wycieczkê, to zawsze w parach. Jak samochody maj¹ czerwone œwiat³o, to musz¹ staæ, ó³te, to mog¹ siê przygotowaæ, a zielone jechaæ. Jak siê jest daleko od kolegi, bo on idzie po drugiej stronie ulicy, to najlepiej PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , , pierwszego klipu. Ten teledysk mia³ byæ wtedy jednoczeœnie prac¹ dyplomow¹ Krzyœka. Krzysiek: Same zdjêcia do ostatniego klipu trwa³y trzy dni, ale przygotowania co najmniej miesi¹c. Graliœmy w starej rafinerii, wiêc trzeba by³o za³atwiæ lokalizacjê. Fabu³a teledysku to analogia do s³ów piosenki. Jest to jakby opowieœæ przez zwierciad³o, z punktu widzenia bohatera. Treœæ mo na by³oby okreœliæ jednym zdaniem: Ludzie czêsto szukaj¹ cz¹steczek w atomach, a nie widz¹ drugiej osoby. Koncerty który z nich zapamiêtaliœcie najbardziej? Ka dy koncert jest fajny. Jest na ywo, s¹ ludzie. Wiadomo, e jeden jest udany, inny nie. Raz na koncercie przewróci³ mi siê stojak z werblem. Wtedy niestety graliœmy tylko dwa utwory, wiêc przed koñcem nie zd¹ y- ³em ustawiæ z powrotem. Gdy wystêpowaliœmy jeszcze w piêcioro, pojechaliœmy na Mayday Rock Festiwal w G³ogowie. By³ to jeden z najlepszych koncertów, taki w pe³ni profesjonalny. Byliœmy te w pierwszej dziesi¹tce na Rock Autostrada w Proszówkach. To doœæ spore osi¹gniêcie, zw³aszcza e przyjecha³y zespo³y z innych krajów. Na koncerty wyje d amy doœæ czêsto. Jeœli natomiast chodzi o Limanow¹, to tu gramy tylko w Nostalgii. To jedyna knajpa w mieœcie, gdzie coœ siê dzieje. Tylko tu organizowane s¹ koncerty. W ubieg³ym roku zrobiliœmy tutaj premierê klipu. Obchodziliœmy te wtedy rocznicê piêciolecia istnienia zespo³u. Zaprosiliœmy kapelê z Bytomia, a na telebimie lecia³ nasz teledysk. Lubimy tu graæ. Czasem zapraszamy jedn¹ lub dwie kapele i gramy razem. Chcemy przy okazji z³o yæ podziêkowania dla Micha³a Mroczka, w³aœciciela Nostalgii, który zawsze przechodziæ prost¹ drog¹. I zawsze po pasach. Co powinny zrobiæ dzieci, jak wsi¹d¹ do samochodu? Trzeba zapi¹æ pasy, eby nie wypaœæ. I trzeba kupiæ fotelik. Ma³e dzieci mog¹ jeÿdziæ samochodem tylko w fotelikach i musz¹ siedzieæ na tylnym siedzeniu. Dzieci du o mówi³y tez o wypadkach drogowych. Niejednokrotnie same je widzia³y. Doskonale wiedz¹ wiêc, e kierowcy nie powinni szybko jeÿdziæ. Jak siê ktoœ zderzy z innym nam pozwala te koncerty urz¹dzaæ i pomaga w ich organizacji. Wiadomo, e zaproszenie kapeli z innego miasta trochê kosztuje, ale on jeszcze nam nie odmówi³. Miasto takich imprez dla m³odzie y nie organizuje. Jak w okolicy jest odbierana Wasza muzyka? M³odzi ludzie przychodz¹ na nasze koncerty. Nie tylko znajomi, ale i tacy, którzy po prostu chc¹ nas pos³uchaæ. JeŸdzimy na koncerty w ró nych czêœciach Polski, promujemy miasto. Jako jedyni na tym terenie nagraliœmy ju dwa profesjonalne klipy, które mo na te obejrzeæ na i na Poza tym nasz¹ muzykê nadaje radio internetowe RMF MUZZO. Ludzie jednak czêsto rzucaj¹ nam k³ody pod nogi. Jesteœmy poirytowani tym, e w tym roku Urz¹d Miasta Limanowa nie da³ nam adnych œrodków z bud etu. W ubieg³ych latach zawsze coœ dostaliœmy. Nie mówiê tu o wielkich kwotach. Wystarczy³oby choæ trochê, choæby na wyjazd na koncert. Tymczasem teraz nikt o nas nie pomyœla³. al nam jest tych m³odych ludzi, którzy dopiero zaczynaj¹ coœ robiæ, przymierzaj¹ siê do grania. W Limanowej naprawdê jest ciê ko. Niektórzy potrafi¹ obrzydziæ wszystko. Sweet Silence - Sk¹d wziê³a siê nazwa zespo³u? Nazwê wymyœliliœmy przypadkiem. Siedzieliœmy przy piwie i tak jakoœ wysz³o. Kolega powiedzia³ Nazwijmy siê Sweet, ja doda³em Silence i tak zosta³o. Bardziej dla artu Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Konsultacja muzyczna: Piotr Borek Wiêcej informacji o Sweet Silence na stronie internetowej: samochodem, to dzwoni siê po policjê. Wtedy kierowcy wychodz¹, krzycz¹ i wymachuj¹ rêkami. Widzia³am, jak du y ch³opak jecha³ na motocyklu, przeœcign¹³ nas i w coœ uderzy³. A potem przyjecha³a policja. Jak siê zderza dwa auta, to potem ludzie maj¹ ziaziu na czole. Widaæ zatem, e przedszkolaki o ruchu drogowym wiedz¹ naprawdê sporo. Niejeden doros³y móg³by siê nawet od nich wiele nauczyæ. Anna Maria Pi¹tkowska Publiczne Przedszkole Samorz¹dowe

6 6 Marzec 2009 Nr 3 POWIAT MSZANA DOLNA Po raz kolejny œlubowali mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³ eñsk¹ W przepiêknej zimowej scenerii 15 lutego, najpierw w Koœciele Parafialnym, a potem w Zespole Placówek Oœwiatowych w Kasince Ma³ej, odby³a siê uroczystoœæ z okazji 50 lecia po ycia ma³ eñskiego par z terenu gminy Mszana Dolna. Podczas uroczystej Ogieñ w lesie! Mszy Œwiêtej, któr¹ odprawi³ Ksi¹dz Kanonik Józef Maci¹ ka, Szacowni Jubilaci odnowili przysiêgê ma³ eñsk¹. Mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³- eñsk¹ oraz wspólne ycie a do œmierci œlubowali sobie po raz kolejny: Maria i Sebastian Adamczyk z Lubomierza, Katarzyna i Józef Baran z Olszówki, Rozalia i Jan Ceklarz z Kasiny Wielkiej, Maria i Stefan Chor¹gwiccy z ostówki, Maria i Józef Dziedzina z Mszany Górnej, Stanis³awa i Jan Fudro z Olszówki, Maria i Franciszek Gacek z Olszówki, Stanis³awa i Jan Gacek z Olszówki, Józefa i Stanis³aw Grabiec z Lubomierza, Julia i Tomasz Kaczmarczyk z Glisnego, Józefa i Jan Kêpa z Mszany Górnej, Antonina i Jan Kowalczyk z Lubomierza, Maria i Stanis³aw Kuczaj z êtowego, Stanis³awa i W³adys³aw abuz z Kasinki Ma³ej, Wiktoria i Józef Majerczyk z Kasinki Ma³ej, Katarzyna i Jan Pajdzik z Mszany Górnej, Barbara i Stanis³aw Polak z êtowego, Helena i W³adys³aw Solarz z Kasiny Wielkiej, Maria i Kazimierz Stabrawa z êtowego, Jadwiga i Franciszek Starmach z Mszany Górnej, Stanis³aw Œlosarczyk z Raby Ni nej, Maria i W³adys³aw Œmieszek z Kasiny Wielkiej, Katarzyna i Józef Widzisz z Po ary lasów, do których w wiêkszoœci przypadków prowadzi nasza bezmyœlnoœæ, s¹ zagro eniem nie tylko dla ekosystemu, ale tak e i dla ludzi, których gospodarstwa granicz¹ z lasami lub znajduj¹ siê na terenie obszarów leœnych. Wiosn¹ najczêœciej dochodzi do po arów w lasach. Niejednokrotnie ich przyczyn¹ jest wypalanie traw na ³¹kach. Przewa nie ogieñ podk³adaj¹ doroœli, ale czêsto zdarza siê, e robi¹ to w towarzystwie dzieci. Ten z³y zwyczaj kultywowany jest od dawna. Dzieci wprowadzane s¹ przez to w b³¹d i dezinformowane, tym bardziej, e w szko³ach prowadzona jest edukacja ekologiczna i uczy siê m³odych ludzi, by tak w³aœnie nie postêpowali. Wypalanie traw dla ekosystemu ³¹kowego jest bowiem ogromnie szkodliwe. Wysoka temperatura powoduje wyja³owienie gleby, a rzekome nawo enie i u yÿnianie tym sposobem jest mitem. Ogieñ zabija ptaki i drobne ssaki, a tak e ogromne iloœci po ytecznych owadów i organizmów glebowych, poprawiaj¹cych w³aœciwoœci gleby. Wypalanie traw jest zagro eniem nie tylko dla zwierz¹t, ale i dla ludzi. Dym, powstaj¹cy przy wypalaniu sprawia, e do atmosfery dostaj¹ siê olbrzymie iloœci toksyn. Zadymienie w okolicy ruchliwych dróg jest czêsto CO W LESIE PISZCZY przyczyn¹ wypadków drogowych. Wiêcej o szkodliwoœci wypalania traw mo na przeczytaæ na stronie: go.html Dwa lata temu, w kwietniu 2007 roku, zapali³ siê na Mogielicy m³odnik. Ogieñ przeniós³ siê na œwierki z rozleg³ej polany, na której ktoœ biwakowa³ i pozostawi³ niedogaszone ognisko. Zajê³a siê wtedy trawa, a potem tak e drzewa. Sprawna akcja OSP ze Szczawy zapobieg³a du ym stratom. W 2007 roku w Polsce mia³o miejsce a 7049 po arów lasów na 2455 ha, z czego 357 w województwie ma³opolskim (na powierzchni 173 ha). Przyczyn¹ 46 % tych po arów by³o podpalenie, 26 % - nieostro noœæ doros³ych, natomiast 2,5 % to po ary wskutek przerzutu ognia z wypalanych ³¹k. Leœne zakazy i nakazy: Nie wolno rozniecaæ ognia w lesie, ani do 100 metrów od granicy lasu. Ogniska urz¹dzaæ mo na tylko na wyznaczonych do tego miejscach. Zabronione jest wypalanie wierzchniej warstwy gleby i suchych roœlin. W niektórych przypadkach, gdy obowi¹zuje okresowy zakaz wstêpu do lasu, wydany na podstawie wysokiego stopnia zagro enia po arem, wejœcie karane jest grzywn¹. - map.aspx - mapa okresowych zakazów wstêpu do lasu - pozary/index.php - mapa aktualnego zagro enia po arowego lasów. Anna Maria Pi¹tkowska Jakub Zygarowicz gdzie spotkasz Kasinki Ma³ej, Stanis³awa i Kazimierz Wojtyczka z Mszany Górnej, Aleksandra i Ignacy Woœ z Kasinki Ma³ej, Teresa i W³adys³aw Wydra z Kasinki Ma³ej oraz Katarzyna i W³adys³aw Z³ydaszyk z Lubomierza. Szczególnego charakteru liturgii doda³a wspania³a oprawa muzyczna, któr¹ zapewni³a Orkiestra Dêta Echo Gór z Kasinki Ma³ej oraz schola parafialna. Po uroczystym przejœciu w korowodzie weselnym do budynku Zespo³u Placówek Oœwiatowych, medale za Turniej Siatkówki w Mszanie Dolnej g³os Limanowa: - Rynek, ul. Jana Paw³a II, ul. M.B. Bolesnej - market RSZiZ, market Ima Tymbark: - sklepy spo ywcze Dobra: - market spo., stacja benzyn. Mszana Dolna: - centrum, sklepy spo ywcze, - stacja benzynowa - Rowerowy Tor Przeszkód - Mini znaki drogowe - sygnalizatory œwietlne W pi¹tek, 6 lutego na goœcinnym, choæ bardzo maleñkim parkiecie sali gimnastycznej ZSM nr 2 zakoñczy³ siê X Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Mszany Dolnej. F ina³ Turnieju trzyma³ w napiêciu do ostatniej pi³ki najwierniejszych fanów. Po raz trzeci z rzêdu triumfowa³a ekipa Armet Mszana Dolna, która dopiero w tei-breku zapewni³a sobie zwyciêstwo w rozgrywkach z m³odymi wilkami z Lubnia, wystêpuj¹cymi pod sympatycznym szyldem Lubiê Lubieñ. O trzecie miejsce, równie pasjonuj¹cy pojedynek stoczy³y dru yny: Grunwald i Inco, a wynik 3:2 pokaza³, e i w tym meczu mog³o zdarzyæ siê wszystko. Siatkarze Armetu po ostatniej pi³ce, trzymaj¹c siê za ramiona, odtañczyli taniec zwyciêzców. Na koniec Burmistrz Tadeusz Filipiak wraz z przedstawicielami TKKF Ognisko Lubogoszcz (Tadeuszem Zapa³¹ i Leszkiem Ratajem) wrêczy³ g³os - kamizelki odblaskowe - elementy odblaskowe dla pieszych d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie w imieniu Prezydenta RP wrêczy³ Andrzej Czerwiñski Pose³ na Sejm RP. Gratulacje Jubilatom sk³adali równie przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, Sejmu i Senatu. Na pami¹tkê tych piêknych chwil ka da para otrzyma³a ksi¹ kê ( Œwiadectwo z w³asnorêcznym autografem Kardyna³a), czerwon¹ ró ê oraz list gratulacyjny. Jak na tak zacny Jubileusz przysta³o, by³y toasty, ³zy wzruszenia oraz wspomnienia chwil sprzed 50 lat. Info: UG Mszana Dolna zwyciêzcom puchary. Mo e ju dwunasta, a z pewnoœci¹ trzynasta edycja turniej odbêdzie siê na nowej pe³nowymiarowej hali sportowej przy ZSM nr 1. G³os Limanowski ul. Przewóz 2a Kraków Info: UM Mszana Dolna Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 3 Marzec INFORMACJE WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ NO WA W W W Firma zatrudni w Niemczech doœwiadczonych: pracowników dociepleñ budynków, operatorów urawi, brygadzistów, majstrów, do zak³adów prefabrykacji i na budowy, tel: (018) lub -949 NZOZ MEDICUS-KULKA-HOLDING Dr n. med. Krzysztof Kulka MEDYCYNA PRACY BADANIA KIEROWCÓW PORADNIE SPECJALISTYCZNE REHABILITACJA LECZNICZA OPIEKA D UGOTERMINOWA Mszana Górna 401 tel TYMBARK Wiedza po arnicza zawsze potrzebna W remizie Ochotniczej Stra y Po arnej w Tymbarku odby³y siê eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej pod has³em M³odzie Zapobiega Po arom. T urniej sk³ada³ siê z dwóch etapów. Pierwszy - pisemny test - pozwoli³ wy³oniæ po piêciu finalistów w trzech grupach wiekowych. W etapie ustnym natomiast m³odzie odpowiada³a na piêæ pytañ zawartych w zestawach. Pytania konkursowe opracowa³ asp. Dariusz Molek z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Wyniki rozgrywek fina³owych: I. Szko³y podstawowe: 1. Barbara Kawula Szko³a Podstawowa w Zawadce (opiekun Wies³awa Ju³ga) 2. Karol Urbañski Szko³a Podstawowa w Tymbarku (opiekun Paulina Kowalczyk) 3. Dominik Chudy Niepubliczna Szko³a Podstawowa w Piekie³ku (opiekun Aleksandra Duda) II. Gimnazja: 1. Wojciech Kalisz Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Piekie³ku 2. Joanna Czyrnek Niepubliczne Gimnazjum w Piekie³ku 3. Ma³gorzata Wroñska Niepubliczne Gimnazjum w Piekie³ku M³odzie z Piekie³ka do turnieju przygotowywa³a nauczycielka Aleksandra Duda. III. Szko³y ponadgimnazjalne: 1. Grzegorz Dobrzycki klasa po arnicza ZS im. KEN 2. Kamil DŸwigaj klasa wojskowa ZS im. KEN 3. Magdalena Kapusta klasa policyjna ZS im. KEN M³odzie z Zespo³u Szkó³ im. KEN w Tymbarku do turnieju przygotowa³ kpt. Jacek At³as. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali sprzêt sportowy, materia³y promocyjne województwa ma³opolskiego i dyplomy ufundowane przez wójta gminy Tymbark oraz MOT Kraków. Smaczny posi³ek dla uczestników przygotowa³ Zarz¹d Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, a gor¹c¹ atmosferê na sali ch³odzi³y soczki ufundowane przez firmê Tymbark SA. Organizatorami turnieju by³y: Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Tymbarku, Urz¹d Gminy w Tymbarku, Ochotnicza Stra Po arna w Tymbarku, Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku. Na zakoñczenie ratownicy z OSP Tymbark: asp. Dariusz Molek i stra ak Marcin Janczak przeprowadzili wœród dzieci i m³odzie y szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Info: UG Tymbark Plany dzia³aczy Klubu Sportowego Tymbark Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym Klubu Sportowego Tymbark dyskutowano o dotychczasowych osi¹gniêciach i planach na przysz³oœæ. Delegaci wybrali tak e zarz¹d klubu i komisjê rewizyjn¹ na nastêpn¹ dwuletni¹ kadencjê. W sk³ad nowego zarz¹du i komisji rewizyjnej weszli: Jaros³aw Majeran prezes klubu Grzegorz Ka³u ny wiceprezes Marian Jaroszyñski sekretarz Pawe³ Wiewiórski, Andrzej Niezabitowski, Tomasz Sporek i Franciszek reklama w G OSIE LIMANOWSKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ Mrózek cz³onkowie zarz¹du. Komisja rewizyjna: W³adys³aw Miœkowiec, Maciej Urbañski i Tomasz Olejarz. Na spotkaniu rozmawiano na temat dzia³alnoœci klubu, jego bud etu, a tak e obchodów 60. rocznicy powstania Klubu Sportowego Tymbark. - Spraw¹ priorytetow¹ dla naszego klubu jest odbudowa presti u pierwszej dru yny powiedzia³ Jaros³aw Majeran, prezes klubu. - Mamy bardzo utalentowan¹ m³odzie, czego dowodem jest gra naszych zawodników w Limanovii, Orkanie Szczyrzyc, juniora Grzesia Kêpa w szkó³ce Piasta Gliwice, czy trampkarzy w Sandecji Nowy S¹cz. Inwestycja w dzieci i m³odzie siê op³aca, dlatego zarz¹d szczególn¹ trosk¹ pragnie otoczyæ grupy trampkarzy i juniorów. - Franciszek Mrózek i Tomasz Sporek s¹ jednymi z inicjatorów powstania szkó³ki pi³karskiej Harnasie rocznik licz¹cej obecnie 22 zawodników doda³. - Mamy ju swoje stroje, trochê sprzêtu i zaliczonych kilka turniejów. Teraz szukamy pieniêdzy na zakup dresów. Mamy ciekawe pomys³y i nadzieje, e pod wspólnym szyldem KS Tymbark osi¹gniemy zamierzone cele. Tymbark ma bardzo dobr¹ bazê sportow¹ dwa boiska, hala, Orlik, korty tenisowe. - Naszym zadaniem jako dzia³aczy tutejszego klubu powiedzia³ Jaros³aw Majeran - jest zatem zrobiæ wszystko, by te obiekty by³y pe³ne osób chêtnych do uprawiania sportu. Info: UG Tymbark Pamiêtaj¹ o Zbrodni Katyñskiej W sali konferencyjnej tymbarskiego Urzêdu Gminy dokonano wrêczono nagrody uczestnikom ogólnopolskiego konkursu plastycznego, przygotowanego z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Wkonkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie udzia³ wziê³y Orlêta z tymbarskiego Strzelca: Marcin Gawron, Maciej Stok³osa, Arkadiusz Nowak i Przemys³aw Natonek. Albumy o Zbrodni Katyñskiej ufundowane przez Instytut Pamiêci Narodowej w Warszawie wrêczyli uczestnikom konkursu: m³ insp. ZS Robert Nowak, dowódca Jednostki Strzeleckiej Nr 2007 ZS Strzelec OSW w Tymbarku oraz jego zastêpca chor. ZS Tadeusz Rybka. Tymbark uczci pamiêæ poleg³ego w Katyniu Dla uhonorowania pamiêci kapitana Jerzego Myszkowskiego zamordowanego w Katyniu w kwietniu w Tymbarku zostanie posadzony D¹b Pamiêci. Cz³owiek nie mo e pozwoliæ, eby prawda zosta³a wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolnoœci, nie mo na zagubiæ w sobie krzyku sumienia, jako g³osu. Prawdy, która go przerasta, ale która równoczeœnie czyni go cz³owiekiem i stanowi o jego cz³owieczeñstwie. (Jan Pawe³ II) Organizatorem przedsiêwziêcia jest Jednostka Strzelecka Nr 2007 ZS Strzelec OSW w Tymbarku, a prace koordynuje zastêpca dowódcy jednostki - chor¹ y ZS Tadeusz Rybka. Jerzy Myszkowski (s. Józefa) urodzi³ siê 17 listopada 1895 roku. Zosta³ zamordowany przez NKWD w Katyniu w roku 1940 strza³em w ty³ g³owy. Info: UG Tymbark

8 8 Marzec 2009 Nr 3 REKLAMA FIRMA HANDLOWO-US UGOWA MAREK KRAJEWSKI SPRZEDA CI GNIKÓW I CZÊŒCI ZAMIENNYCH, REMONTY BIE CE I KAPITALNE SERWIS, ZAKUWANIE WÊ Y WYSOKOCIŒNIENIOWYCH SERWIS SPRZÊTU KOMPUTEROWEGO Limanowa STARA WIEŒ 360 tel. kom warsztat: Sklep Nowy S¹cz ul. M³yñska 22 tel Sklep Limanowa, ul. J. Marka tel./fax: sklep z czêœciami do ci¹gników C-360, C-330, MF T25A AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY COMARCH Limanowa ul. Jana Paw³a II 15 tel. (018) Godziny otwarcia: pon. - pt sob Limanowa, ul. Koœciuszki 21 Ip. tel Limanowa ul. Kopernika 18 Mszana Dolna ul. Fabryczna 2 ZAPRASZAMY SKLEPY: LIMANOWA UL. PI SUDSKIEGO MSZANA DOLNA UL. PI SUDSKIEGO 28 (DELIKATESY CENTRUM) HURTOWNIA: Rabka Zdrój ul. Poniatowskiego 254D GABINET PSYCHIATRYCZNY Specjalista psychiatra Pawe³ Sowa Limanowa ul. Jana Paw³a II 40 Czynny w ka dy poniedzia³ek od tel ponadto w œrody i czwartki przyjmuje w Centrum Psychiatrii w Nowym S¹czu ul. D³ugosza 22 rejestracja tel FIRMA HANDLOWA MP LIMANOWA ul. Pi³sudskiego 61 a tel./fax (018) , /9 Wyposa enie ³azienek Systemy C.O. Instalacje Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny Lek. Bartosz Grochowski Specjalista ortopedii i traumatologii Kompleksowa diagnostyka i leczenie urazów oraz chorób narz¹du ruchu USG narz¹du ruchu USG stawów biodrowych dzieci Limanowa ul. Koœciuszki 19 czynny: wtorki , czwartki wodno-kanalizacyjne Rejestracja telefoniczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące - do klas: Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

1. Szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące - do klas: Technikum Turystyczno-Gastronomiczne Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na rok

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na rok 2015/2016

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na rok 2015/2016 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na rok 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/10/11 z dnia 17 lutego 2011 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA 1. Uczniowski Klub Sportowy Relax III Powiatowe Manewry Kajakowe Indywidualne i Drużynowe UKS Relax Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość Życia Organizacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2012/2013 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo