P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH ( 4 osoby spóźniły się ) lista obecności w załączeniu Sesja odbyła się przy udziale radnych Rady Miejskiej, Burmistrza, Skarbnika Gminy Pieszyce Pana Kazimierza Wrony, uczniów Zespołu Szkół w Pieszycach wraz z opiekunem Panią B. Malagą( lista obecności w załączeniu ). Otwarcie sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Ryszard Kondrat otworzył XXXII w V kadencji sesję Rady Miejskiej w Pieszycach, witając przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat poinformował, że młodzież z Zespołu Szkół w Pieszycach bierze udział w projekcie pn. Jak działa moja gmina. Pani B. Malaga poinformowała, że projekt powstał z inicjatywy Fundacji Schumana, która ma charakter międzynarodowy. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do czynnego życia w małej społeczności. Młodzież, która uczestniczy w obradach, jest już prawie pełnoletnia i niedługo uzyska prawo do decydowania o losach swojej gminy poprzez wybory samorządowe. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się w następujący sposób: 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. 4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2009 rok ( projekt Nr 25/2009 ). 5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31grudnia 2016 r. ( projekt Nr 26/2009 ). 6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2008 rok. 7. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok (projekt Nr 27/2009 ). 8. Sprawozdanie z działalności Gazety Pieszyckiej za 2008 rok. 1

2 9. Projekt Postanowienia proceduralnego Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej na 2009 rok. 10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej. 11.Interpelacje i zapytania radnych. 12.Odpowiedzi na interpelacje. 13. Wolne wnioski i informacje. 14. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej i do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. Za-10 radnych Protokół przyjęto jednogłośnie. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2009 rok ( projekt Nr 25/2009 ). Głos zabrał Skarbnik Pan K. Wrona, który poinformował, że zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł w związku z uzyskaniem dotacji na zakup Samochodu Strażackiego dla OSP Piskorzów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł oraz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kwocie zł. Rozdysponowano wolne środki w kwocie ,00 zł i przeznaczono na: a) zwiększenie planowanych wydatków w 2009 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2008 roku) w kwocie zł, b) zwiększenie planowanych wydatków na świadczenia rodzinne (Fundusz alimentacyjny) w kwocie zł, c) zwiększenie planowanych wydatków w dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie zł. W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach : a) zwiększono planowane wydatki w 2010 roku o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa miejsc aktywnego wypoczynku i poprawa infrastruktury turystycznej zwiększenie wydatków na to zadanie ukazuje pełne jego finansowanie. Przewidujemy pozyskanie na ten cel w 2010 roku środków z zewnątrz na poziomie %, b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach pn. Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. 2

3 Głos zabrał Pan W. Bośka, który zapytał, dlaczego wkład Gminy Pieszyce w program ALEPH jest najwyższy. Radny zapytał, według jakiego kryterium dzielono partycypację. Skarbnik wyjaśnił, że Gmina Pieszyce poniesie nakład w wysokości zł. Pozostałe środki pochodzić będą z zewnątrz. Pan Burmistrz wyjaśnił, że zróżnicowane kwoty wynikają z indywidualnego zapotrzebowania poszczególnych bibliotek. Różne bywają bowiem koszty związane z wyposażeniem stanowisk bibliotecznych, wykupem licencji itp. Pani M. Fiks poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała w/w projekt Uchwały Rady Miejskiej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Uchwały Rady Miejskiej. Za- 13 radnych Uchwałę podjęto jednogłośnie. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31grudnia 2016 r. ( projekt Nr 26/2009 ). Głos zabrała Pani S. Orlińska, która poinformowała, że w dniu r. Pan Piotr Wolanin złożył wniosek o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy zawartej do dnia r. do końca 2016 r. Pan Wolanin złożył wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) we Wrocławiu w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Przedmiotowe grunty dzierżawione od Urzędu Miejskiego są wykorzystywane rolniczo i objęte są wnioskiem dotyczącym dotacji. Zgodnie z warunkami udzielenia dotacji posiadanie zależne musi być dłuższe niż 5 lat. Na podstawie informacji zawartych we wniosku złożonym do ARiMR na gruntach tych nie będą prowadzone inwestycje budowlane, gdyż wniosek dotyczy zakupu nowych maszyn rolniczych. Działki o nr 299, 311, 320 obr. Stadion wg studium i kierunków zagospodarowania gminy przeznaczone są pod US usługi sportu, natomiast działki 351, 363, 362, 360, 358, 356, 354 obr. Stadion przeznaczone są pod teren upraw polowych. W/w działki Pan Piotr Wolanin dzierżawi od 1995 r. W dniu r., na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad wydzierżawiania nieruchomości. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady gminy. Następnie Pan Burmistrz poinformował, że dokonano analizy i wiadomo, iż w okresie dzierżawy Gmina Pieszyce nie będzie prowadziła na w/w nieruchomości żadnych inwestycji. Przystąpiono do glosowania nad przyjęciem Uchwały Rady Miejskiej. Za- 13 radnych Uchwałę podjęto jednogłośnie. 3

4 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2008 rok. Głos zabrała Pani U. Słowik, która poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Miejska " w Pieszycach działa na podstawie ustawy z dnia Organem założycielskim jest Gmina Pieszyce. Przychodnia Miejska posiada osobowość prawną i jest samodzielnym zakładem służby zdrowia, co oznacza, iż prowadzi samodzielną działalność gospodarczą świadcząc usługi z zakresu ochrony zdrowia. Prowadzi księgi rachunkowe według zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Działalność jednostki zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym- Wrocław Fabryczna pod numerem Głównym celem działalności Przychodni Miejskiej jest świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, stomatologii, profilaktyki. W okresie sprawozdawczym w SPZOZ Przychodni Miejskiej funkcjonowały poradnie: Ginekologiczno-położnicza, Dermatologiczna, Gastroenterologiczna, Neurologiczna, Reumatologiczna, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego ( psychiatra i psycholog), Okulistyczna, Kardiologiczna, Laryngologiczna, Urologiczna, Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz Pracownia USG. Poradnie: Ortopedyczna, Urologiczna, Gastrologiczna, Endoskopii i USG są jedynymi w Powiecie Dzierżoniowskim. Oprócz działalności z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej "Przychodnia Miejska " prowadzi badania profilaktyczne i okresowe pracowników obejmując opieką kilka zakładów pracy z terenu Gminy i Powiatu. Wykonywane są badania profilaktyczne młodzieży finansowane przez Urząd Marszałkowski. Prowadzone są szczepienia ochronne dzieci i dorosłych. W 2008 roku SP ZOZ Przychodnia Miejska realizuje ogólnopolskie programy profilaktyczne i przesiewowe: 1. Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubegoorganizowany i finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a koordynowane przez Centrum Onkologii w Warszawie. 2. Profilaktyka raka szyjki macicy- finansowany przez NFZ 3. Profilaktyka chorób układu krążenia- finansowany przez NFZ 4

5 4. Profilaktyka wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry finansowany przez NFZ 5. Programy profilaktyczne finansowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie program wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz program wykrywana chorób układu krążenia. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok. Głos zabrała Pani S. Niemczycka, która poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach w 2008 roku wypracował dodatni wynik finansowy. Działa na podstawie ustawy z Jest jednostką mającą osobowość prawną. Pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Rozlicza się wynikowo tzn. że osiąga zysk lub stratę na działalności. Prowadzi księgi rachunkowe wg zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r do r. Sporządzone sprawozdanie zakłada kontynuowanie działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy jak również na dalszy okres. Aktywa i pasywa ujęte w bilansie wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości. Metody te nie były w trakcie roku zmieniane. W zakresie liczenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznym stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Znaczny udział w posiadanym majątku trwałym ma organ założycielski, który zgodnie z art.56 ust 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wydzielił placówce część majątku i w początkowych latach działalności przeznaczał z budżetu gminy dotacje na dalsze zakupy sprzętu medycznego, czy remonty budynku przychodni. Od początku działalności placówki do końca 2008 r wartość środków w postaci nieruchomości, sprzętu medycznego czy dotacji zamknęła się kwota zł w tym wartość początkowa budynku wraz ze środkami na modernizację i wartością gruntu wynoszą ,46 zł. Cała ta wartość figuruje w księgach rachunkowych na środkach trwałych wartościach niematerialnych i prawnych i podlega amortyzacji. W pasywach bilansu stanowi znaczną część funduszu założycielskiego. W ewidencji bilansowej stosowane są ceny zakupu brutto, gdyż jednostka nie jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedaż usług medycznych dokonywana jest wg cen wynegocjowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie podpisanych kontraktów. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok (projekt Nr 27/2009 ). 5

6 Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat, który poinformował, że radni otrzymali Uchwałę Rady Społecznej dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Przychodni Miejskiej. Pan R. Kondrat stwierdził, że cieszy go, iż wynik finansowy Przychodni Miejskiej jest dodatni, jednakże należy rozważyć konieczność rozdysponowania zysku tak, aby część przeznaczona była na budowę Przychodni Miejskiej. Pani M. Fiks stwierdziła, że modernizowane były szkoły na terenie Gminy Pieszyce, a nauczyciele nie ponosili kosztów związanych z inwestycją. Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że w chwili obecnej jedynie sygnalizuje problem. Następnie przystąpiono do glosowania nad przyjęciem w/w Uchwały Rady Miejskiej. Za- 13 radnych Uchwałę podjęto jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Gazety Pieszyckiej za 2008 rok. Głos zabrał Pan S. Szel redaktor gazety Pieszyckiej, który poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. Zadaniem Gazety Pieszyckiej jest informowanie mieszkańców Gminy Pieszyce o pracy Rady Miejskiej, przekazywanie bieżących informacji o pracy burmistrza i Urzędu Miejskiego oraz wszelkich zmianach prawa, które mogą mieć wpływ na życie mieszkańców Pieszyc. Gazeta informuje również o pracy gminnych jednostek organizacyjnych, działalności sołectw, działalności gminnych placówek oświatowych, opisuje i relacjonuje istotne dla mieszkańców wydarzenia. Gazeta Pieszycka prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie upowszechniania samorządności, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, czy uświadamiania praw, jakie obywatelom przysługują. W 2008 roku ukazało się 12 numerów Gazety Pieszyckiej Dodatkowo opracowano dodatkowe materiały w postaci: - specjalnej wkładki poświęconej obchodom 750-lecia parafii pw. Św. Jakuba styczeń, - wkładki w postaci Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Pieszyce luty, - Gazety Rajdowej maj, - wkładki dotyczącej wręczenia Złotych Sówek 2008 czerwiec, - wkładki poświęconej nagrodzonym wierszom w konkursie Wielkie Poezjowanie organizowanym przez MBP-CK - listopad, - tradycyjnego kalendarza na nowy rok grudzień. Pan A. Łuniewski zapytał o nakład miesięczny Gazety Pieszyckiej. Pan S. Szel odpowiedział, że Gazeta Pieszycka ukazuje się w nakładzie 1200 egzemplarzy miesięcznie. 6

7 Projekt Postanowienia proceduralnego Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej na 2009 rok. Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat, który poprosił o zweryfikowanie pkt 5 w/w postanowienia proceduralnego. Ustalono termin sesji na 22 czerwca br. Przystąpiono następnie do głosowania nad przyjęciem postanowienia. Za- 13 radnych Postanowienie proceduralne przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej Głos zabrał Burmistrz Pan M. Obal, który przypomniał, że 7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Następnie Burmistrz poinformował o wydanych zarządzeniach w następujących terminach: - 7, 14 maja 2009 roku W następujących sprawach: - przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ( dz. nr 85/5-85/7, 243,245 obręb Stadion ) - dofinansowania z budżetu Gminy Pieszyce wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Pieszyce - powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Pozostałe Zarządzenia Burmistrza Miasta Pieszyce dotyczyły osób fizycznych i są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W dalszej kolejności Pan Burmistrz poinformował, że 30 kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji holenderskiej, która wspiera działalność Domu Dziecka w Pieszycach. Fundacja ma zamiar wybudować w Pieszycach dom dwu lub trzy-rodzinny dla wychowanków Domu Dziecka w Pieszycach, którzy usamodzielniają się. Jest już wskazana wstępna lokalizacja inwestycji ( pomiędzy ulicą Ogrodową a Kopernika powyżej ulicy 1-go Maja ). Pan Burmistrz poinformował również o otwarciu w dniu 1 maja br. wieży widokowej na Wielkiej Sowie. W dniu 8 maja br. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Przedszkola Nr 2. Pan M. Obal poinformował, że w 2009 r. Gmina Pieszyce realizuje budowę boisk wielofunkcyjnych. Na chwilę obecną Gmina oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Boisko zostanie oddane do użytku na przełomie sierpnia i września. Interpelacje i zapytania radnych Odpowiedzi na interpelacje Wolne wnioski i informacje. 7

8 Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat, który poinformował, że została zakończona część merytoryczna sesji. Podjęte Uchwały są odzwierciedleniem pracy w Komisjach Rady. Komisje wydają opinie, a Rada Miejska na sesji decyduje. Punkt Wolne wnioski przewidziany jest do składania zapytań przez radnych. Pan R. Kondrat przedstawił te wszystkie informacje w celu zapoznania młodzieży Zespołu Szkół w Pieszycach ze specyfiką działania organu uchwałodawczego w gminach. Następnie głos zabrał Pan R. Winiarski, który poruszył problem boiska do gry w koszykówkę w Bratoszowie. Boisko od roku nie jest przygotowane do gry. Następnie Pan R. Winiarski poruszył kwestię naprawy nawierzchni drogi w Piskorzowie. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, iż w obradach bierze udział 14 radnych. Pan Burmistrz odpowiedział, że droga w Piskorzowie jest w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych. Naprawa drogi nie jest kompetencją Gminy Pieszyce. W bieżącym roku zarezerwowane są środki na wsparcie remontu dróg powiatowych. Przeprowadzono wstępne rozmowy z zarządem Dróg Powiatowych w sprawie wytypowania dróg do remontu. Pilna jest sprawa remontu drogi w Bratoszowie, ale też w Piskorzowie oraz ul. Ogrodowej. Ważna jest również sprawa oczyszczenia rowów i poboczy w Kamionkach. Należy również pamiętać o konieczności rozwiązania problemu parkingu przy Przychodni ASTRA. Pan M. Obal poinformował, że zatrudnionych zostało 41 pracowników w ramach prac publicznych. 5 pracowników zostało przekazanych do dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w celu wykonywania prac na terenie Gminy Pieszyce. W chwili obecnej jest zbyt wcześnie, aby oceniać efekty. Następnie głos zabrała Pani E. Zielińska kierownik WGPRiIT wyjaśniła, że remont boiska w Bratoszowie został rozpoczęty w ubiegłym roku. Problem stanowił rodzaj nawierzchni. W chwili obecnej brakuje środków na wykonanie boiska. W związku z tym pracownicy interwencyjni będą wykonywać prace na boisku. Głos zabrał sołtys Bratoszowa Pan A. Powązka, który przypomniał, że od 2008 roku nie przeprowadzono żadnych prac na boisku. W ubiegłym roku, w środku lata zniszczono boisko, uniemożliwiając grę. Nikt jednak nie konsultował się z mieszkańcami Bratoszowa w sprawie przeznaczenia boiska i rodzaju nawierzchni. W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej informując o skargach mieszkańców ulicy Dworcowej Górnej na stan nawierzchni drogi, która nie odbiega od stanu nawierzchni ulicy Ogrodowej. Pan R. Kondrat zapytał, czy planowany jest remont tej ulicy. 8

9 Pan burmistrz odpowiedział, że brak jest środków finansowych na naprawę ulicy Dworcowej Górnej. Stan drogi nie jest dobry. Istnieją plany, aby drogę zwężyć, a następnie zmodernizować. Pan R Kondrat zapytał, czy w najbliższym czasie realizowane będą remonty cząstkowe dróg. Burmistrz odpowiedział, że remonty cząstkowe dróg będą realizowane. Następnie Pani B. Czerniejewska zapytała o ogrodzenie boiska przy ul. Ogrodowej. Głos zabrał Burmistrz, który wyjaśnił, że ogrodzenie boiska zostało zniszczone w wyniku wypadku drogowego. Pani S. Orlińska odpowiedział, że czekano na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Wystąpiono do sądu o odpis wyroku, aby wystąpić do ubezpieczyciela. Pan W. Solski poinformował, że istnieją wątpliwości, czy ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy ogrodzenia, czy będzie musiał dokonać tego sprawca wypadku. Jednakże należy pamiętać, że egzekucja będzie trwała dość długo. Pan W. Bośka przypomniał, że na sesji poruszany był problem drogi prowadzącej do ul. Parkowej. Radny zapytał, czy wykonano jakieś prace mające na celu wyrównanie drogi. Pan Burmistrz odpowiedział, że zostały rozpoczęte prace związane z wyrównaniem drogi. Wykonana zostanie podbudowa i nawieziony będzie granulat. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy z powodu braku poboczy nie dojdzie do zniszczenia całej nawierzchni. Burmistrz odpowiedział, że jest to niestety charakterystyczne dla dróg gruntowych. Następnie głos zabrała Pani B. Szczypka nauczycielka z Zespołu Szkół w Pieszycach, która zapytała o możliwość dofinansowania wymiany młodzieży z Pieszyc z młodzieżą z Schortens. Młodzież z Niemiec ma przebywać w Pieszycach od 3 do 10 czerwca br. Głos zabrał Pan Burmistrz, który przypomniał, że od wielu lat wymiana młodzieży wspierana jest z budżetu Gminy Pieszyce. Jednocześnie Pan M. Obal zwrócił uwagę na fakt, że wniosek o dofinansowanie powinien być składamy do Urzędu Miejskiego odpowiednio wcześnie, aby był czas na jego rozpatrzenie pod względem merytorycznym. Taki wniosek jednak do Urzędu Miejskiego nie wpłynął. Pani B. Szczypka zapytała, o jaką kwotę może wnioskować. Głos zabrał Skarbnik Pan K. Wrona, który stwierdził, że Pani B. Szczypka postępuje w Bardzo dziwny sposób, gdyż wnioskuje o dofinansowanie w ostatniej chwili. Wniosek o dofinansowanie wymiany młodzieży powinien być złożony do projektu budżetu na 2010 r. We wrześniu upływa termin składania wniosków do budżetu na rok następny. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w obecnej sytuacji Pani B. Szczypka może liczyć na dofinansowanie. 9

10 Pan Skarbnik przypomniał, że zawsze Gmin Pieszyce dofinansowywała wymianę młodzieży, jednakże w przyszłości należy wniosek złożyć wcześniej. Pani D. Kaczor zapytała o lokalizację targowiska. Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie zapadły jeszcze żadne końcowe ustalenia. Dotychczasowe targowisko funkcjonowało na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, która podwyższyła koszty dzierżawy terenu. Stanowi to dla Gminy bardzo duży koszt. Natomiast opłata targowa nie pokryje czynszu dzierżawnego. W związku z tym należałoby wskazać inna lokalizację, jednakże na terenie gminnym. Wskazywano miedzy innymi lokalizację targowiska na boisku przy ul. Ogrodowej. Głos zabrała Pani M. Fiks, stwierdzając, że boisko było doposażane, dzieci korzystają z niego i dlatego nie wolno go niszczyć poprzez zlokalizowanie targowiska. Pani B. Czerniejewska wyraziła opinie, iż nie można zniszczyć jedynego gminnego boiska. Boisko wykorzystywane jest przez dzieci, a także przez młodzież. Pani M. Fiks zaproponowała, aby złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej wniosek o wykonanie boiska dla mieszkańców zasobów spółdzielczych. Pan W. Bośka wyraził pogląd, że Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada roszczeniowe podejście do sprawy. Rości sobie prawo do podnoszenia czynszu, jednak jeśli handlowcy nie będą korzystać z tego terenu, to Spółdzielnia nie uzyska żadnych wpływów z dzierżawy tego terenu. Pani D. Kaczor przypomniała, że opłata targowa stanowi kwotę niewielką, a to właśnie Gmina Pieszyce płaci za dzierżawę terenu. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat wyraził pogląd, iż w chwili obecnej nie rozstrzygnie się problemu. Należy jednak włączyć Komisję Porządku Publicznego i Spraw Mieszkaniowych do zajęcia się sprawą. Pani B. Czerniejewska poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu również weźmie udział w rozmowach. Następnie głos zabrał Pan A. Łuniewski, który poruszył problem zanieczyszczania terenu Pensjonatu Kasztel nieczystościami płynnymi pochodzącymi z prywatnych posesji. Pan M. Obal poinformował, że w ostatnim czasie wpłynęła do Urzędu Miejskiego korespondencja z Kasztelu. Przeanalizowano sprawę. Każdy z właścicieli nieruchomości sąsiadujących z Kasztelem zadeklarował, że posiada szczelny zbiornik bezodpływowy. Należy pamiętać, że zbiornik bezodpływowy musi być szczelny i regularnie opróżniany. Pani D. Kaczor stwierdziła, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Mieszkaniowych zapoznała się ze sprawą. Komisja pracuje nad przygotowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej dot. obowiązku opróżniania przydomowych szamb. Każdy z właścicieli powinien legitymować się dowodem uiszczonej opłaty za wywóz nieczystości płynnych. 10

11 Pan B. Opalski poinformował, że większość rolników we własnym zakresie opróżnia szamba i problemem będzie legitymowanie się dowodem zapłaty za usługę. Pan R. Kondrat zwrócił uwagę na fakt, iż większość osób opróżnia zbiorniki bezprawnie. Pan W. Cholewa wyjaśnił, że nie można wywozić szamba na pole. Pani E. Zajączkowska stwierdziła, że nigdy nie zauważyła, aby rolnicy w taki sposób opróżniali zbiorniki na nieczystości płynne. Pani M. Fiks poinformowała, że na temat usuwania nieczystości rozmawiano na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju. Jest to poważny problem. Powstały domy, ale ich właściciele powinni również pamiętać o wybudowaniu przydomowych oczyszczalni. Radna zapytała, czy możliwe jest wybudowanie wspólnej oczyszczalni w Rościszowie. Pani E. Zielińska wyjaśniła, że nie jest to dobre rozwiązanie. Współwłaściciele wspólnie powinni wybudować szambo i oczyszczalnię. Pan A. Łuniewski poruszył również problem odprowadzania ścieków z budynku nr 8 w Rościszowie. Nieczystości płynne są bowiem odprowadzane do rzeki, gdyż brak jest oczyszczalni. Pan R. Winiarski poruszył problem wodociagowania Bratoszowa. Pan Burmistrz przypomniał, że została doprowadzona woda do Piskorzowa. Przez cały czas inwestycja jest prowadzona. Jest to inwestycja nieopłacalna, gdyż jest zbyt mało chętnych do podłączenia się do ujęcia. Pani D. Kaczor przypomniała o konkursie Zieleń wokół nas. Poprosiła radnych o pomoc i zgłaszanie do konkursu ogrodów, balkonów itp. Pan B. Opalski zgłosił konieczność wycięcia drzew w potoku w Piskorzowie. Pan R. Kondrat zgłosił prośbę mieszkańców budynku nr 21 przy ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach dot. oczyszczenia potoku z zalegającego w nim złomu. Pan Burmistrz zapewnił, że w tym roku prowadzone będą prace w zakresie oczyszczania potoku. Część prac wykona na zlecenie zewnętrzna firma, natomiast pozostałe prace wykonane zostaną w ramach prac publicznych. Pan B. Opalski zapytał, na kim spoczywa obowiązek posprzątania ulic po akcji zimowej. Pani E. Zielińska wyjaśniła, że zobowiązany do oczyszczenia ulic z piachu pozimowego jest Pan T. Drozdowski. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat podziękował młodzieży za udział w sesji Rady Miejskiej i jednocześnie zaproponował utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Pieszyc. Jednakże decyzja należy do młodzieży. Pani B. Szczypka wyjaśniła, że typowa Młodzieżowa Rada nie sprawdza się. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie Młodzieżowej Rady na poduszkach. Następnie 11

12 głos zabrała Pani B. malaga, która podziękowała za umożliwienie udziału w obradach Rady Miejskiej, wskazując jednocześnie, że była to dla młodzieży prawdziwa lekcja samorządności. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za udział w sesji Rady Miejskiej i zamknął XXXII sesję. Protokołowała M.Pohl Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kondrat 12

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Or. 0002. 3. 2011 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr VI/23/2011w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo