P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH ( 4 osoby spóźniły się ) lista obecności w załączeniu Sesja odbyła się przy udziale radnych Rady Miejskiej, Burmistrza, Skarbnika Gminy Pieszyce Pana Kazimierza Wrony, uczniów Zespołu Szkół w Pieszycach wraz z opiekunem Panią B. Malagą( lista obecności w załączeniu ). Otwarcie sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Ryszard Kondrat otworzył XXXII w V kadencji sesję Rady Miejskiej w Pieszycach, witając przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat poinformował, że młodzież z Zespołu Szkół w Pieszycach bierze udział w projekcie pn. Jak działa moja gmina. Pani B. Malaga poinformowała, że projekt powstał z inicjatywy Fundacji Schumana, która ma charakter międzynarodowy. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do czynnego życia w małej społeczności. Młodzież, która uczestniczy w obradach, jest już prawie pełnoletnia i niedługo uzyska prawo do decydowania o losach swojej gminy poprzez wybory samorządowe. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się w następujący sposób: 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. 4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2009 rok ( projekt Nr 25/2009 ). 5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31grudnia 2016 r. ( projekt Nr 26/2009 ). 6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2008 rok. 7. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok (projekt Nr 27/2009 ). 8. Sprawozdanie z działalności Gazety Pieszyckiej za 2008 rok. 1

2 9. Projekt Postanowienia proceduralnego Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej na 2009 rok. 10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej. 11.Interpelacje i zapytania radnych. 12.Odpowiedzi na interpelacje. 13. Wolne wnioski i informacje. 14. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej i do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. Za-10 radnych Protokół przyjęto jednogłośnie. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2009 rok ( projekt Nr 25/2009 ). Głos zabrał Skarbnik Pan K. Wrona, który poinformował, że zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę zł w związku z uzyskaniem dotacji na zakup Samochodu Strażackiego dla OSP Piskorzów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie zł oraz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kwocie zł. Rozdysponowano wolne środki w kwocie ,00 zł i przeznaczono na: a) zwiększenie planowanych wydatków w 2009 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2008 roku) w kwocie zł, b) zwiększenie planowanych wydatków na świadczenia rodzinne (Fundusz alimentacyjny) w kwocie zł, c) zwiększenie planowanych wydatków w dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie zł. W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach : a) zwiększono planowane wydatki w 2010 roku o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa miejsc aktywnego wypoczynku i poprawa infrastruktury turystycznej zwiększenie wydatków na to zadanie ukazuje pełne jego finansowanie. Przewidujemy pozyskanie na ten cel w 2010 roku środków z zewnątrz na poziomie %, b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach pn. Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. 2

3 Głos zabrał Pan W. Bośka, który zapytał, dlaczego wkład Gminy Pieszyce w program ALEPH jest najwyższy. Radny zapytał, według jakiego kryterium dzielono partycypację. Skarbnik wyjaśnił, że Gmina Pieszyce poniesie nakład w wysokości zł. Pozostałe środki pochodzić będą z zewnątrz. Pan Burmistrz wyjaśnił, że zróżnicowane kwoty wynikają z indywidualnego zapotrzebowania poszczególnych bibliotek. Różne bywają bowiem koszty związane z wyposażeniem stanowisk bibliotecznych, wykupem licencji itp. Pani M. Fiks poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała w/w projekt Uchwały Rady Miejskiej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Uchwały Rady Miejskiej. Za- 13 radnych Uchwałę podjęto jednogłośnie. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31grudnia 2016 r. ( projekt Nr 26/2009 ). Głos zabrała Pani S. Orlińska, która poinformowała, że w dniu r. Pan Piotr Wolanin złożył wniosek o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy zawartej do dnia r. do końca 2016 r. Pan Wolanin złożył wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) we Wrocławiu w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Przedmiotowe grunty dzierżawione od Urzędu Miejskiego są wykorzystywane rolniczo i objęte są wnioskiem dotyczącym dotacji. Zgodnie z warunkami udzielenia dotacji posiadanie zależne musi być dłuższe niż 5 lat. Na podstawie informacji zawartych we wniosku złożonym do ARiMR na gruntach tych nie będą prowadzone inwestycje budowlane, gdyż wniosek dotyczy zakupu nowych maszyn rolniczych. Działki o nr 299, 311, 320 obr. Stadion wg studium i kierunków zagospodarowania gminy przeznaczone są pod US usługi sportu, natomiast działki 351, 363, 362, 360, 358, 356, 354 obr. Stadion przeznaczone są pod teren upraw polowych. W/w działki Pan Piotr Wolanin dzierżawi od 1995 r. W dniu r., na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad wydzierżawiania nieruchomości. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady gminy. Następnie Pan Burmistrz poinformował, że dokonano analizy i wiadomo, iż w okresie dzierżawy Gmina Pieszyce nie będzie prowadziła na w/w nieruchomości żadnych inwestycji. Przystąpiono do glosowania nad przyjęciem Uchwały Rady Miejskiej. Za- 13 radnych Uchwałę podjęto jednogłośnie. 3

4 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2008 rok. Głos zabrała Pani U. Słowik, która poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Miejska " w Pieszycach działa na podstawie ustawy z dnia Organem założycielskim jest Gmina Pieszyce. Przychodnia Miejska posiada osobowość prawną i jest samodzielnym zakładem służby zdrowia, co oznacza, iż prowadzi samodzielną działalność gospodarczą świadcząc usługi z zakresu ochrony zdrowia. Prowadzi księgi rachunkowe według zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Działalność jednostki zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym- Wrocław Fabryczna pod numerem Głównym celem działalności Przychodni Miejskiej jest świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, stomatologii, profilaktyki. W okresie sprawozdawczym w SPZOZ Przychodni Miejskiej funkcjonowały poradnie: Ginekologiczno-położnicza, Dermatologiczna, Gastroenterologiczna, Neurologiczna, Reumatologiczna, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego ( psychiatra i psycholog), Okulistyczna, Kardiologiczna, Laryngologiczna, Urologiczna, Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz Pracownia USG. Poradnie: Ortopedyczna, Urologiczna, Gastrologiczna, Endoskopii i USG są jedynymi w Powiecie Dzierżoniowskim. Oprócz działalności z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej "Przychodnia Miejska " prowadzi badania profilaktyczne i okresowe pracowników obejmując opieką kilka zakładów pracy z terenu Gminy i Powiatu. Wykonywane są badania profilaktyczne młodzieży finansowane przez Urząd Marszałkowski. Prowadzone są szczepienia ochronne dzieci i dorosłych. W 2008 roku SP ZOZ Przychodnia Miejska realizuje ogólnopolskie programy profilaktyczne i przesiewowe: 1. Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubegoorganizowany i finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a koordynowane przez Centrum Onkologii w Warszawie. 2. Profilaktyka raka szyjki macicy- finansowany przez NFZ 3. Profilaktyka chorób układu krążenia- finansowany przez NFZ 4

5 4. Profilaktyka wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry finansowany przez NFZ 5. Programy profilaktyczne finansowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie program wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz program wykrywana chorób układu krążenia. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok. Głos zabrała Pani S. Niemczycka, która poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach w 2008 roku wypracował dodatni wynik finansowy. Działa na podstawie ustawy z Jest jednostką mającą osobowość prawną. Pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Rozlicza się wynikowo tzn. że osiąga zysk lub stratę na działalności. Prowadzi księgi rachunkowe wg zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r do r. Sporządzone sprawozdanie zakłada kontynuowanie działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy jak również na dalszy okres. Aktywa i pasywa ujęte w bilansie wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości. Metody te nie były w trakcie roku zmieniane. W zakresie liczenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznym stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Znaczny udział w posiadanym majątku trwałym ma organ założycielski, który zgodnie z art.56 ust 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wydzielił placówce część majątku i w początkowych latach działalności przeznaczał z budżetu gminy dotacje na dalsze zakupy sprzętu medycznego, czy remonty budynku przychodni. Od początku działalności placówki do końca 2008 r wartość środków w postaci nieruchomości, sprzętu medycznego czy dotacji zamknęła się kwota zł w tym wartość początkowa budynku wraz ze środkami na modernizację i wartością gruntu wynoszą ,46 zł. Cała ta wartość figuruje w księgach rachunkowych na środkach trwałych wartościach niematerialnych i prawnych i podlega amortyzacji. W pasywach bilansu stanowi znaczną część funduszu założycielskiego. W ewidencji bilansowej stosowane są ceny zakupu brutto, gdyż jednostka nie jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedaż usług medycznych dokonywana jest wg cen wynegocjowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie podpisanych kontraktów. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodnia Miejska za 2008 rok (projekt Nr 27/2009 ). 5

6 Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat, który poinformował, że radni otrzymali Uchwałę Rady Społecznej dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Przychodni Miejskiej. Pan R. Kondrat stwierdził, że cieszy go, iż wynik finansowy Przychodni Miejskiej jest dodatni, jednakże należy rozważyć konieczność rozdysponowania zysku tak, aby część przeznaczona była na budowę Przychodni Miejskiej. Pani M. Fiks stwierdziła, że modernizowane były szkoły na terenie Gminy Pieszyce, a nauczyciele nie ponosili kosztów związanych z inwestycją. Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że w chwili obecnej jedynie sygnalizuje problem. Następnie przystąpiono do glosowania nad przyjęciem w/w Uchwały Rady Miejskiej. Za- 13 radnych Uchwałę podjęto jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Gazety Pieszyckiej za 2008 rok. Głos zabrał Pan S. Szel redaktor gazety Pieszyckiej, który poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. Zadaniem Gazety Pieszyckiej jest informowanie mieszkańców Gminy Pieszyce o pracy Rady Miejskiej, przekazywanie bieżących informacji o pracy burmistrza i Urzędu Miejskiego oraz wszelkich zmianach prawa, które mogą mieć wpływ na życie mieszkańców Pieszyc. Gazeta informuje również o pracy gminnych jednostek organizacyjnych, działalności sołectw, działalności gminnych placówek oświatowych, opisuje i relacjonuje istotne dla mieszkańców wydarzenia. Gazeta Pieszycka prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie upowszechniania samorządności, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, czy uświadamiania praw, jakie obywatelom przysługują. W 2008 roku ukazało się 12 numerów Gazety Pieszyckiej Dodatkowo opracowano dodatkowe materiały w postaci: - specjalnej wkładki poświęconej obchodom 750-lecia parafii pw. Św. Jakuba styczeń, - wkładki w postaci Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Pieszyce luty, - Gazety Rajdowej maj, - wkładki dotyczącej wręczenia Złotych Sówek 2008 czerwiec, - wkładki poświęconej nagrodzonym wierszom w konkursie Wielkie Poezjowanie organizowanym przez MBP-CK - listopad, - tradycyjnego kalendarza na nowy rok grudzień. Pan A. Łuniewski zapytał o nakład miesięczny Gazety Pieszyckiej. Pan S. Szel odpowiedział, że Gazeta Pieszycka ukazuje się w nakładzie 1200 egzemplarzy miesięcznie. 6

7 Projekt Postanowienia proceduralnego Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej na 2009 rok. Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat, który poprosił o zweryfikowanie pkt 5 w/w postanowienia proceduralnego. Ustalono termin sesji na 22 czerwca br. Przystąpiono następnie do głosowania nad przyjęciem postanowienia. Za- 13 radnych Postanowienie proceduralne przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej Głos zabrał Burmistrz Pan M. Obal, który przypomniał, że 7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Następnie Burmistrz poinformował o wydanych zarządzeniach w następujących terminach: - 7, 14 maja 2009 roku W następujących sprawach: - przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości ( dz. nr 85/5-85/7, 243,245 obręb Stadion ) - dofinansowania z budżetu Gminy Pieszyce wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Pieszyce - powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Pozostałe Zarządzenia Burmistrza Miasta Pieszyce dotyczyły osób fizycznych i są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W dalszej kolejności Pan Burmistrz poinformował, że 30 kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji holenderskiej, która wspiera działalność Domu Dziecka w Pieszycach. Fundacja ma zamiar wybudować w Pieszycach dom dwu lub trzy-rodzinny dla wychowanków Domu Dziecka w Pieszycach, którzy usamodzielniają się. Jest już wskazana wstępna lokalizacja inwestycji ( pomiędzy ulicą Ogrodową a Kopernika powyżej ulicy 1-go Maja ). Pan Burmistrz poinformował również o otwarciu w dniu 1 maja br. wieży widokowej na Wielkiej Sowie. W dniu 8 maja br. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Przedszkola Nr 2. Pan M. Obal poinformował, że w 2009 r. Gmina Pieszyce realizuje budowę boisk wielofunkcyjnych. Na chwilę obecną Gmina oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Boisko zostanie oddane do użytku na przełomie sierpnia i września. Interpelacje i zapytania radnych Odpowiedzi na interpelacje Wolne wnioski i informacje. 7

8 Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat, który poinformował, że została zakończona część merytoryczna sesji. Podjęte Uchwały są odzwierciedleniem pracy w Komisjach Rady. Komisje wydają opinie, a Rada Miejska na sesji decyduje. Punkt Wolne wnioski przewidziany jest do składania zapytań przez radnych. Pan R. Kondrat przedstawił te wszystkie informacje w celu zapoznania młodzieży Zespołu Szkół w Pieszycach ze specyfiką działania organu uchwałodawczego w gminach. Następnie głos zabrał Pan R. Winiarski, który poruszył problem boiska do gry w koszykówkę w Bratoszowie. Boisko od roku nie jest przygotowane do gry. Następnie Pan R. Winiarski poruszył kwestię naprawy nawierzchni drogi w Piskorzowie. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, iż w obradach bierze udział 14 radnych. Pan Burmistrz odpowiedział, że droga w Piskorzowie jest w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych. Naprawa drogi nie jest kompetencją Gminy Pieszyce. W bieżącym roku zarezerwowane są środki na wsparcie remontu dróg powiatowych. Przeprowadzono wstępne rozmowy z zarządem Dróg Powiatowych w sprawie wytypowania dróg do remontu. Pilna jest sprawa remontu drogi w Bratoszowie, ale też w Piskorzowie oraz ul. Ogrodowej. Ważna jest również sprawa oczyszczenia rowów i poboczy w Kamionkach. Należy również pamiętać o konieczności rozwiązania problemu parkingu przy Przychodni ASTRA. Pan M. Obal poinformował, że zatrudnionych zostało 41 pracowników w ramach prac publicznych. 5 pracowników zostało przekazanych do dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w celu wykonywania prac na terenie Gminy Pieszyce. W chwili obecnej jest zbyt wcześnie, aby oceniać efekty. Następnie głos zabrała Pani E. Zielińska kierownik WGPRiIT wyjaśniła, że remont boiska w Bratoszowie został rozpoczęty w ubiegłym roku. Problem stanowił rodzaj nawierzchni. W chwili obecnej brakuje środków na wykonanie boiska. W związku z tym pracownicy interwencyjni będą wykonywać prace na boisku. Głos zabrał sołtys Bratoszowa Pan A. Powązka, który przypomniał, że od 2008 roku nie przeprowadzono żadnych prac na boisku. W ubiegłym roku, w środku lata zniszczono boisko, uniemożliwiając grę. Nikt jednak nie konsultował się z mieszkańcami Bratoszowa w sprawie przeznaczenia boiska i rodzaju nawierzchni. W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej informując o skargach mieszkańców ulicy Dworcowej Górnej na stan nawierzchni drogi, która nie odbiega od stanu nawierzchni ulicy Ogrodowej. Pan R. Kondrat zapytał, czy planowany jest remont tej ulicy. 8

9 Pan burmistrz odpowiedział, że brak jest środków finansowych na naprawę ulicy Dworcowej Górnej. Stan drogi nie jest dobry. Istnieją plany, aby drogę zwężyć, a następnie zmodernizować. Pan R Kondrat zapytał, czy w najbliższym czasie realizowane będą remonty cząstkowe dróg. Burmistrz odpowiedział, że remonty cząstkowe dróg będą realizowane. Następnie Pani B. Czerniejewska zapytała o ogrodzenie boiska przy ul. Ogrodowej. Głos zabrał Burmistrz, który wyjaśnił, że ogrodzenie boiska zostało zniszczone w wyniku wypadku drogowego. Pani S. Orlińska odpowiedział, że czekano na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Wystąpiono do sądu o odpis wyroku, aby wystąpić do ubezpieczyciela. Pan W. Solski poinformował, że istnieją wątpliwości, czy ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy ogrodzenia, czy będzie musiał dokonać tego sprawca wypadku. Jednakże należy pamiętać, że egzekucja będzie trwała dość długo. Pan W. Bośka przypomniał, że na sesji poruszany był problem drogi prowadzącej do ul. Parkowej. Radny zapytał, czy wykonano jakieś prace mające na celu wyrównanie drogi. Pan Burmistrz odpowiedział, że zostały rozpoczęte prace związane z wyrównaniem drogi. Wykonana zostanie podbudowa i nawieziony będzie granulat. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy z powodu braku poboczy nie dojdzie do zniszczenia całej nawierzchni. Burmistrz odpowiedział, że jest to niestety charakterystyczne dla dróg gruntowych. Następnie głos zabrała Pani B. Szczypka nauczycielka z Zespołu Szkół w Pieszycach, która zapytała o możliwość dofinansowania wymiany młodzieży z Pieszyc z młodzieżą z Schortens. Młodzież z Niemiec ma przebywać w Pieszycach od 3 do 10 czerwca br. Głos zabrał Pan Burmistrz, który przypomniał, że od wielu lat wymiana młodzieży wspierana jest z budżetu Gminy Pieszyce. Jednocześnie Pan M. Obal zwrócił uwagę na fakt, że wniosek o dofinansowanie powinien być składamy do Urzędu Miejskiego odpowiednio wcześnie, aby był czas na jego rozpatrzenie pod względem merytorycznym. Taki wniosek jednak do Urzędu Miejskiego nie wpłynął. Pani B. Szczypka zapytała, o jaką kwotę może wnioskować. Głos zabrał Skarbnik Pan K. Wrona, który stwierdził, że Pani B. Szczypka postępuje w Bardzo dziwny sposób, gdyż wnioskuje o dofinansowanie w ostatniej chwili. Wniosek o dofinansowanie wymiany młodzieży powinien być złożony do projektu budżetu na 2010 r. We wrześniu upływa termin składania wniosków do budżetu na rok następny. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w obecnej sytuacji Pani B. Szczypka może liczyć na dofinansowanie. 9

10 Pan Skarbnik przypomniał, że zawsze Gmin Pieszyce dofinansowywała wymianę młodzieży, jednakże w przyszłości należy wniosek złożyć wcześniej. Pani D. Kaczor zapytała o lokalizację targowiska. Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie zapadły jeszcze żadne końcowe ustalenia. Dotychczasowe targowisko funkcjonowało na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, która podwyższyła koszty dzierżawy terenu. Stanowi to dla Gminy bardzo duży koszt. Natomiast opłata targowa nie pokryje czynszu dzierżawnego. W związku z tym należałoby wskazać inna lokalizację, jednakże na terenie gminnym. Wskazywano miedzy innymi lokalizację targowiska na boisku przy ul. Ogrodowej. Głos zabrała Pani M. Fiks, stwierdzając, że boisko było doposażane, dzieci korzystają z niego i dlatego nie wolno go niszczyć poprzez zlokalizowanie targowiska. Pani B. Czerniejewska wyraziła opinie, iż nie można zniszczyć jedynego gminnego boiska. Boisko wykorzystywane jest przez dzieci, a także przez młodzież. Pani M. Fiks zaproponowała, aby złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej wniosek o wykonanie boiska dla mieszkańców zasobów spółdzielczych. Pan W. Bośka wyraził pogląd, że Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada roszczeniowe podejście do sprawy. Rości sobie prawo do podnoszenia czynszu, jednak jeśli handlowcy nie będą korzystać z tego terenu, to Spółdzielnia nie uzyska żadnych wpływów z dzierżawy tego terenu. Pani D. Kaczor przypomniała, że opłata targowa stanowi kwotę niewielką, a to właśnie Gmina Pieszyce płaci za dzierżawę terenu. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat wyraził pogląd, iż w chwili obecnej nie rozstrzygnie się problemu. Należy jednak włączyć Komisję Porządku Publicznego i Spraw Mieszkaniowych do zajęcia się sprawą. Pani B. Czerniejewska poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu również weźmie udział w rozmowach. Następnie głos zabrał Pan A. Łuniewski, który poruszył problem zanieczyszczania terenu Pensjonatu Kasztel nieczystościami płynnymi pochodzącymi z prywatnych posesji. Pan M. Obal poinformował, że w ostatnim czasie wpłynęła do Urzędu Miejskiego korespondencja z Kasztelu. Przeanalizowano sprawę. Każdy z właścicieli nieruchomości sąsiadujących z Kasztelem zadeklarował, że posiada szczelny zbiornik bezodpływowy. Należy pamiętać, że zbiornik bezodpływowy musi być szczelny i regularnie opróżniany. Pani D. Kaczor stwierdziła, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Mieszkaniowych zapoznała się ze sprawą. Komisja pracuje nad przygotowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej dot. obowiązku opróżniania przydomowych szamb. Każdy z właścicieli powinien legitymować się dowodem uiszczonej opłaty za wywóz nieczystości płynnych. 10

11 Pan B. Opalski poinformował, że większość rolników we własnym zakresie opróżnia szamba i problemem będzie legitymowanie się dowodem zapłaty za usługę. Pan R. Kondrat zwrócił uwagę na fakt, iż większość osób opróżnia zbiorniki bezprawnie. Pan W. Cholewa wyjaśnił, że nie można wywozić szamba na pole. Pani E. Zajączkowska stwierdziła, że nigdy nie zauważyła, aby rolnicy w taki sposób opróżniali zbiorniki na nieczystości płynne. Pani M. Fiks poinformowała, że na temat usuwania nieczystości rozmawiano na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju. Jest to poważny problem. Powstały domy, ale ich właściciele powinni również pamiętać o wybudowaniu przydomowych oczyszczalni. Radna zapytała, czy możliwe jest wybudowanie wspólnej oczyszczalni w Rościszowie. Pani E. Zielińska wyjaśniła, że nie jest to dobre rozwiązanie. Współwłaściciele wspólnie powinni wybudować szambo i oczyszczalnię. Pan A. Łuniewski poruszył również problem odprowadzania ścieków z budynku nr 8 w Rościszowie. Nieczystości płynne są bowiem odprowadzane do rzeki, gdyż brak jest oczyszczalni. Pan R. Winiarski poruszył problem wodociagowania Bratoszowa. Pan Burmistrz przypomniał, że została doprowadzona woda do Piskorzowa. Przez cały czas inwestycja jest prowadzona. Jest to inwestycja nieopłacalna, gdyż jest zbyt mało chętnych do podłączenia się do ujęcia. Pani D. Kaczor przypomniała o konkursie Zieleń wokół nas. Poprosiła radnych o pomoc i zgłaszanie do konkursu ogrodów, balkonów itp. Pan B. Opalski zgłosił konieczność wycięcia drzew w potoku w Piskorzowie. Pan R. Kondrat zgłosił prośbę mieszkańców budynku nr 21 przy ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach dot. oczyszczenia potoku z zalegającego w nim złomu. Pan Burmistrz zapewnił, że w tym roku prowadzone będą prace w zakresie oczyszczania potoku. Część prac wykona na zlecenie zewnętrzna firma, natomiast pozostałe prace wykonane zostaną w ramach prac publicznych. Pan B. Opalski zapytał, na kim spoczywa obowiązek posprzątania ulic po akcji zimowej. Pani E. Zielińska wyjaśniła, że zobowiązany do oczyszczenia ulic z piachu pozimowego jest Pan T. Drozdowski. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan R. Kondrat podziękował młodzieży za udział w sesji Rady Miejskiej i jednocześnie zaproponował utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Pieszyc. Jednakże decyzja należy do młodzieży. Pani B. Szczypka wyjaśniła, że typowa Młodzieżowa Rada nie sprawdza się. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie Młodzieżowej Rady na poduszkach. Następnie 11

12 głos zabrała Pani B. malaga, która podziękowała za umożliwienie udziału w obradach Rady Miejskiej, wskazując jednocześnie, że była to dla młodzieży prawdziwa lekcja samorządności. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za udział w sesji Rady Miejskiej i zamknął XXXII sesję. Protokołowała M.Pohl Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kondrat 12

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XII/VII/2015. GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 17.00 OBECNYCH 13 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XII/VII/2015. GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 17.00 OBECNYCH 13 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XII/VII/2015 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 17.00 OBECNYCH 13 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XLIII/V/2010 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 kwietnia 2010 ROKU

P R O T O K Ó Ł N R XLIII/V/2010 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 kwietnia 2010 ROKU P R O T O K Ó Ł N R XLIII/V/2010 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 kwietnia 2010 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 13.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 17.30 OBECNYCH 13 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R VI/VII/2015. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R VI/VII/2015. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R VI/VII/2015 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 MARCA 2015 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 15.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 17.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła się

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR 8/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XII/194/99 Rady Miasta Opola z dnia 29 lipca 1999 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93 1 Zał.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/565/14 z 29 kwietnia 2014 roku 1.1 Zwiększyć dochody 240 234,93 010 Rolnictwo i łowiectwo 124 809,93 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 124 809,93

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 7 l i p c a 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo