WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/ PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ"

Transkrypt

1 WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/ PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ Wyróżnienia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych - w piątej edycji programu promowania najlepszych wyróżniono 134 uczniów: 34 laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych (gimnazjaliści), 66 laureatów olimpiad przedmiotowych (licealiści), 34 laureatów i finalistów olimpiad zawodowych. Laureaci ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych mogą ubiegać się również o stypendia Prezydenta m.st. Warszawy. Stypendia edukacyjne dla najlepszych uczniów - zostały wprowadzone uchwałą Nr XXXIV/1033/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie publicznych i niepublicznych szkół dla młodzieży, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce, są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów lub olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowany dorobek w pracy naukowej lub twórczej. Dodatkowym kryterium jest uzyskanie w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średniej ocen: 5,00 w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, 4,75 w przypadku uczniów szkół ponadgimnajzalnych. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, organizacja pozarządowa, burmistrz dzielnicy oraz Dyrektor Biura Edukacji. Na stypendia przeznaczono w minionym roku szkolnym 260 tys. zł Salon Perspektywy 2011, to wydarzenie edukacyjne prezentujące licea i technika Warszawy i Mazowsza. Gimnazjalistów zainteresowała oferta mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych, cykl prezentacji ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, XX Finał Rankingu Liceów Warszawskich. Dla maturzystów i uczniów szkół ponagimnazjalnych przygotowano informację o Maturze 2011, czyli jak zdać i dostać się na studia, Jak pokonać maturalny stres. Maturzyści zapoznali się z zasadami rekrutacji na studia 2011/2012, warunkami kształcenia na różnych typach uczelni, możliwościami studiów za granicą- Bądź mobilny. Organizowane były spotkania maturzystów i nauczycieli z przedstawicielami wyższych uczelni, konsultacje przy wyborze uczelni. Cykl prezentacji maturalnych przygotowali eksperci z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Nauczyciele uczestniczą w debatach, seminariach spotkaniach i dyskusjach związanych z perspektywami rozwoju edukacji, współpracy miast i szkół z uczelniami, umiędzynarodowienia studiów. 1

2 Programy WARS i SAWA oraz Szkoła z pomysłem, realizowane w ramach Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy na lata , to jedne z wielu działań realizowanych w szkołach, przyczyniające się do poprawy efektywności kształcenia i rozwijania potencjału twórczego uczniów. We wrześniu 2010 r. 68. warszawskich publicznych i niepublicznych szkół wszystkich typów otrzymało pierwsze Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Certyfikaty wręczane są na okres trzech lat (jeden cykl kształcenia), szkoły zainteresowane powtórnym otrzymaniem Certyfikatu, zgodnie z Regulaminem, zobowiązane są do przedstawienia wyników systematycznie prowadzonej ewaluacji oraz wniosków z dotychczasowej realizacji programu. Do drugiego etapu zgłosiło się 79 szkół. Od tego momentu program realizowany jest dwutorowo: szkoły z pierwszej edycji (te, które uzyskały Certyfikaty) otrzymują wsparcie merytoryczne. Członkowie szkolnych zespołów uczestniczą w specjalnej ofercie zajęć i warsztatów prowadzona przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W październiku 2011 roku 18. szkół, które uzyskały pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikatu otrzymały kolejne Certyfikaty. Wyniki ewaluacji pierwszych efektów realizacji programu dostępne będą w listopadzie br. Pozwoli to na określenie dalszych potrzeb szkół realizujących program. Do pierwszej edycji Programu Szkoła z pomysłem zgłosiło się 38 szkół, 11 zdobyło wyróżnienie. W tym roku do tytułu aplikowało 77 szkół, Wyróżnienia otrzymało 17 z nich. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy ulepszono procedury (zmiana Zarządzeń w sprawie regulaminu przyznawania Certyfikatów i Wyróżnień tu głównie w części precyzyjnie określającej przygotowanie prezentacji oraz składanie wniosków przez szkoły będące w zespołach), zaproponowano również wsparcie merytoryczne aplikującym szkołom w pisaniu wniosków konsultacje z doradcą metodycznym ds. wspierania ucznia zdolnego. SYSTEMOWE WSPARCIE Nauczyciele z sieci szkół wymieniają swoje doświadczenia w ramach cyklicznych spotkań - Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY. Członkowie zespołów ze szkół, które zgłosiły się do drugiej edycji programu przeszli cykl szkoleń, trwający do końca I semestru roku szkolnego 2010/11, a w II semestrze zobowiązani byli do pilotażowego sprawdzenia rozwiązań zapisanych w swoich szkolnych programach wspierania uzdolnionych. W ramach Programu Szkoła z pomysłem i wymiana wśród szkół dobrych praktyk w bieżącym roku szkolnym zaplanowano organizację konferencji (dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), na których Wyróżnieni, doradcy metodyczni oraz pracownicy naukowi podzielą się swoimi refleksjami na temat sukcesu szkół, pracy z uzdolnionymi i pomysłami edukacyjnymi. Wsparcie dla szkół, których uczniowie nie osiągają wysokich wyników egzaminacyjnych - działania wzmacniające wychowawczą rolę szkoły i umożliwiające opiekę nad pojedynczymi uzdolnionymi uczniami. Trzyletnia współpraca Biura Edukacji z Instytutem Psychiatrii i Neurologii i Warszawie, w ramach której Instytut przeprowadził badania grupy warszawskich gimnazjalistów i opracował Raporty cząstkowe oraz końcowy - Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju zachowań problemowych u młodzieży szkolnej". W oparciu o wnioski z raportu Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) opracowało program Akademia wychowawcy skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów psychologów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji wychowawczych, pogłębieniem wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz podniesieniem jakości swojej pracy. 2

3 Kilkaset organizacji pozarządowych działa w Warszawie na rzecz edukacji i wychowania. Realizują liczne programy, wiele z nich prowadzi niepubliczne szkoły i placówki. Rozwija się dialog środowiska oświatowego z trzecim sektorem. Liderzy organizacji pozarządowych, m. in. poprzez Komisję Dialogu Społecznego ds. Edukacji mają realny wpływ na politykę oświatową Miasta. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Zajęcia międzyszkolne przygotowujące uczniów do olimpiad przedmiotowych - dofinansowano 28 typów zajęć realizowanych w 3 blokach tematycznych: humanistyczno lingwistycznym, matematyczno przyrodniczym i artystycznym. Indywidualny Tok Nauki Uczniowie, którzy realizują ITN mogą: w ciągu roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu, co najmniej dwu klas być zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla jego klasy uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne dla klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. Międzyszkolne obozy naukowe zgodnie z regulaminem dofinansowania obozów naukowych szkoły mogą zgłaszać propozycje wyjazdów w trzech terminach: a) do 15 stycznia (wyjazdy organizowane od stycznia do czerwca); b) do 5 czerwca (wyjazdy organizowane od lipca do września); c) do 15 września (wyjazdy organizowane od października do grudnia). W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się cztery jesienne obozy naukowe: 1. Sandomierz okiem młodego dziennikarza (Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17), 2. Prus + (Zespół Szkół nr 77, ul. Zwycięzców 7/9); 3. Wyprawa naukowa klubu Euterpe (Zespół Szkół nr 77, ul. Zwycięzców 7/9); 4. Chopin nam bliski (Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11). W czerwcu 2011 r. o dofinansowano kolejne międzyszkolne wyjazdy naukowe (realizowane od września br.): 1. Letnia szkoła informatyki - XIV LO im St. Staszica 2. Matematyka w życiu codziennym - Zespół Szkół nr 4 im. E. Kwiatkowskiego 3. Międzyszkolne warsztaty informatyczne i chemiczne - XIV LO im. Stanisława Staszica 4. Międzyszkolny obóz naukowy - Zwardoń XIV LO im. Stanisława Staszica 5. Wdrażanie nowych metod nauczania języka francuskiego ( ) - Zespół Szkół nr 53 Zajęcia na uczelniach dla uczniów rozwijających zainteresowania przedmiotowe Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zajęciach prowadzonych przez wykładowców na uczelniach warszawskich: Politechnika Warszawska - Fizyka I sem ( w II brak chętnych) ok. 100 uczniów; Matematyka w I i II sem po ok. 120 uczniów Uniwersytet Warszawski - Historia I i II sem po ok. 80 uczniów 3

4 Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne projekt umożliwiający realizacje zajęć wykraczających poza program szkolny, rozwijający pasje i zainteresowania uczniów ,34 zł - I edycja (dofinansowano 156 projekty) ,65 zł - II edycja (dofinansowano 62 projekty) , 80 zł - III edycja (dofinansowano 54 projekty) ,84 zł - IV edycja (dofinansowano 58 projektów) ,28 zł - V edycja (dofinansowano 112 projektów) ,47 zł. -VI edycja (dofinansowano 128 projektów) Przykładowe projekty: Małe formy teatralne w języku angielskim, Migawki ze stanu wojennego. Ludzie niezwykli - ofiary, męczennicy, bohaterowie lat ", Ochota na wielokulturowość, Szkolny Miesięcznik Ludzi Pozytywnie Zakręconych Inaczej - ŚRUBOWKRĘT - edukacja czytelnicza, dziennikarska i obywatelska, Poszukiwany, poszukiwana czyli na tropie talentów - edukacja na rzecz kultury". Dostęp uczniów szkół niepublicznych do udziału w ogólnomiejskiej ofercie programowej Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne dla szkół niepublicznych (utworzenie specjalnej ścieżki w ramach otwartych konkursów ofert umożliwiającej pozyskanie środków na dodatkową działalność edukacyjno wychowawczą w szkołach niepublicznych). Rok projektów Łączna kwota dofinansowania zł, liczba uczestników Edukacja Promocja Rynek kapitałowy dla licealisty (IV edycja) Rok projekty dofinansowanie zł Fundacja Szkoły Społecznej Popularyzacja nauki Kontynuowane są nowatorskie formy popularyzacji nauki, takie jak Piknik Naukowy czy Festiwal Nauki, w organizacji których należy podkreślić rolę Centrum Nauki Kopernik. Na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w zakładce Wspieranie ucznia uzdolnionego publikowane są informacje o konkursach szkolnych, dzielnicowych i miejskich; informacje o zajęciach organizowanych na uczelniach; linki m.in. do ogólnopolskiego portalu o stypendiach i konkursach; wykaz zajęć pozaszkolnych i międzyszkolnych; informacje dotyczące działań z obszaru systemowego wspierania uzdolnionych. WSPOMAGANIE DYREKTORÓW I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Klub Nauczycieli Olimpijczyków - 14 grudnia 2010 roku w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń odbyło się założycielskie spotkanie Klubu, do którego zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele z warszawskich szkół, posiadających uznany dorobek w obszarze kształcenia uczniów wybitnie uzdolnionych. Klub Nauczycieli Olimpijczyków jest miejscem zrzeszającym wybitnych pedagogów, których wychowankowie osiągają wysokie wyniki w nauce, odnoszą sukcesy w różnorodnych dziedzinach wiedzy, są laureatami olimpiad przedmiotowych i konkursów. 4

5 Inicjatywy proponowane w ramach Klubu: 1. Organizacja lekcji otwartych/modelowych w swojej placówce macierzystej 2. Prezentacja realizowanych w szkole/placówce zajęć pozalekcyjnych 3. Prowadzenie ogólnowarszawskich zajęć pozalekcyjnych we WCIES - dla uczniów z poziomu edukacyjnego szkoły, którą reprezentują Klubowicze - dla uczniów ze szkół niższego etapu edukacyjnego 4. Spotkania seminaryjne we WCIES prowadzone przez Klubowiczów 5. Prowadzenie warsztatów i kursów we WCIES 6. Tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych z zakresu pracy z uczniem zdolnym 7. Udzielanie konsultacji indywidualnych nauczycielom, radom pedagogicznym 8. Udział w doskonaleniu - zadbanie o własny rozwój, zaplanowanie i zaproponowanie pożądanych form doskonalenia 9. Warsztaty metodyczne 10. Międzyszkolne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów warszawskich szkół Działania Klubowiczów: Jak inspirować uczniów do czytania? - warsztaty Cel: przełamanie stereotypów myślowych nt. liczby i rodzaju czytanych książek, zaprezentowanie tego, co czytać warto, odświeżenie skostniałych trybów lektury oraz zaproponowanie wychodzących poza schemat zajęć dla uczniów zdolnych Uczestnicy: nauczyciele j. polskiego, filozofii, wiedzy o kulturze, historii sztuki i historii Terminy: 15 kwietnia, 11 maja, 2 czerwca 2011 roku 7 osób Forma: warsztaty metodyczne Program: 12 godzin dydaktycznych Międzyszkolne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów warszawskich szkół: Czy można inaczej? Ćwiczenia językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- warsztaty Uczestnicy: aktywni, ambitni, ciekawi świata, zainteresowani uczniowie warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele, którzy chcieliby poznać warsztat pracy innego nauczyciela praktyka prowadzącego z uczniami zajęcia pozalekcyjne Terminy: 19 marca, 9 kwietnia, 6 maja, 2011 roku 17 osób Forma: warsztaty metodyczne Program: 9 godzin dydaktycznych Specjalistyczna oferta doskonaląca dla liderów i członków szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych kurs doskonalący Szkoły podstawowe: Dziecko zdolne - definicje uzdolnień, sylwetka ucznia zdolnego Uczeń zdolny w szkole przestrzeń szkolna, w której mogą być i są podejmowane działania z uczniem zdolnym Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych Wspieranie uczniów zdolnych nowe formy działania na rzecz dzieci zdolnych i sposobów kształtowania środowiska sprzyjającego rozwijaniu zdolności i mocnych stron uczniów Narzędzia diagnozowania - wybrane metody i techniki diagnozowania zdolności uczniów Niepowodzenia szkolne dzieci zdolnych Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych Umiejętności społeczne kluczem do sukcesu Instytucje wspierające, opiekujące się uczniem zdolnym - zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 3 h 6 h 5

6 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: Dziecko zdolne - definicje uzdolnień, sylwetka ucznia zdolnego Uczeń zdolny w szkole przestrzeń szkolna, w której mogą być i są podejmowane działania z uczniem zdolnym Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych Wspieranie uczniów zdolnych nowe formy działania na rzecz dzieci zdolnych i sposobów kształtowania środowiska sprzyjającego rozwijaniu zdolności i mocnych stron uczniów Dobra praktyka w pracy z uczniem zdolnym, w tym: zasady komunikacji pozytywnej (elementy NLP); tworzenie, modyfikacja programu pracy z uczniem zdolnym; sposoby usprawnienia aktywnego nauczania, sposoby na podtrzymanie uwagi, metodyka zadawania pytań; wybrane przykłady i strategie pracy z uczniem zdolnym Szkolna Liga Twórczości nowatorskie działania Niepublicznego Gimnazjum z Zabirzowa Bocheńskiego jako przykład dobrej praktyki Narzędzia diagnozowania - wybrane metody i techniki diagnozowania zdolności uczniów Niepowodzenia szkolne dzieci zdolnych Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Umiejętności społeczne kluczem do sukcesu Instytucje wspierające, opiekujące się uczniem zdolnym - zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 3 h 3 h 1 h Niektóre otwarte propozycje szkoleniowe: Laboratorium Ewaluacji (przygotowanie przedstawicieli szkolnych zespołów wspierania uzdolnień do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 3-letniego programu w szkole), Tutoring w pracy z uczniem zdolnym, Letnie seminarium dla nauczycieli z Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych, Elementy treningu myślenia twórczego, Indywidualizacja nauczania - poznawać siebie czy ucznia W czerwcu br. do wszystkich szkół z I edycji programu wysłano ankietę ewaluacyjną (w tym do 6 szkół wersję pogłębioną). Ewaluacja obejmuje sześć obszarów: szkoła, dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice, wsparcie instytucjonalne. Raport z wyników ewaluacji wydany zostanie w październiku br. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa na rzecz wspierania i doskonalenia nauczycieli, m.in.: Warszawscy nauczyciele w Europie", Dobre praktyki dobrzy nauczyciele skuteczna szkoła, Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami. Listopad, 2011 roku 6

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny. w systemie edukacji

Uczeń zdolny. w systemie edukacji Uczeń zdolny w systemie edukacji I. Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju? Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta

Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta Warszawa, 12 listopada 2008 r. Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŝy, nauczycieli, organizacji pozarządowych, decentralizacja i lepsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum 101 Olsztyn Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo