DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Plotera strunowego typu FAST WIRE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Plotera strunowego typu FAST WIRE"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Plotera strunowego typu FAST WIRE

2 Ogólny opis maszyny Plotery Strunowe to urz¹dzenia sterowane komputerem s³u ¹ce do obróbki materia³ów spienionych takich jak PU, PP, PE, XPS, EPS. Projekt przygotowywany jest np. w programie CorelDraw i nastêpnie eksportowany do formatu HPGL.plt. Do przygotowania pliku graficznego na podstawie którego maszyna ma wycinaæ mo e siê odbywaæ w dowolnym programie exportujacym pliki do formatu.plt.dxf. Tak utworzony plik otwierany jest w programie FastCutter, który standardowo dostarczany jest z ka dym ploterem strunowym naszej produkcji. Oprogramowanie to oferuje szereg funkcji za pomoc¹ których mo na skonfigurowaæ swój projekt np duplikowaæ lub skalowaæ elementy i ustawiæ parametry ciêcia. Ploter ma konstrukcjê pó³ zamkniêt¹. Obudowany jest z dwóch stron p³ytami z poliwêglanu i plexi. Stó³ roboczy ograniczony jest pasami bezpieczeñstwa po³¹czonymi z wy³¹cznikami bezpieczeñstwa tak aby nikt nie móg³ przebywaæ podczas ciecia w zasiêgu struny tn¹cej. Poza obrysem maszyny powinno siê znajdowaæ stanowisko pracy operatora. Na nim powinien byæ umieszczony sterownik elektroniczny z pod³¹czonym do niego manipulatorem oraz dostarczanym przez klienta komputerem. Standardowo ploter strunowy ma wyprowadzon¹ koñcówkê pod standardow¹ rurê odci¹gu py³u o œrednicy 100 mm.

3 Parametry poszczególnych modeli ploterów strunowych FastWire FastWire XTR 1200 PLOTER STRUNOWY FastWire XTR 2000 PLOTER STRUNOWY OBSZAR ROBOCZY: Wysokoœæ: 130 cm 130 cm Szrokoœæ - D³ugoœæ druta tn¹cego 130 cm 200 cm D³ugoœæ: 200 cm 200 cm Informacje ogólne: Typy materia³ów, które mo na obrabiaæ: Obs³ugiwane typy plików: DRUT TN CY polyethylene - PE polypropylene - PP polyurethane - PUR expanded styrofoam - EPS extruded styrofoam - XPS HPGL.plt ( CorelDraw) dxf (AutocAD) AI/EPS ( AdobeIlustrator) polyethylene - PE polypropylene - PP polyurethane - PUR expanded styrofoam - EPS extruded styrofoam - XPS HPGL.plt ( CorelDraw) dxf (AutocAD) AI/EPS ( AdobeIlustrator) Iloœæ drutów tn¹cych: 1 1 Typ drutu tn¹cego Struna bezkoñcowa: mm (zale y od obrabianego materia³u), 7000 mm d³ugoœci Struna bezkoñcowa: mm (zale y od obrabianego materia³u), 8600 mm d³ugoœci Prêdkoœæ drutu: 280 km/h 280 km/h Œrednica ko³a napedowego 300 mm 300 mm Silnik Napêdzaj¹cy strunê 3kW 400 V 50 HZ 3kW 400 V 50 HZ POSÓW RAMION I STO U Os Y: 2 fazowy silnik krokowy 2 fazowy silnik krokowy Os X: 2 fazowy silnik krokowy 2 fazowy silnik krokowy Os Y prêdkoœæ maksymalna: 1800 mm/min 1800 mm/min Os Y prêdkoœæ maksymalna: 1800 mm/min 1800 mm/min INFORMACJE OGÓLNE Konstrukcja: Aluminiowe profile anodowane Aluminiowe profile anodowane Dostêpnoœæ: Pe³ny dostêp z dwóch stron Pe³ny dostêp z dwóch stron Napiêcie zasilaj¹ce: 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Œrodowisko pracy: Temperatura: 0-40 Cwilgotnoœæ: 95% Temperatura: 0-40 Cwilgotnoœæ: 95% Pobór mocy: do 6kW do 6kW Wymagania systemowe komputera steruj¹cego: Windows 98 lub póÿniejszy ( XP, Vista "7") Windows 98 lub póÿniejszy ( XP, Vista "7") Wymagania systemowe Komputer klasy PC z portem USB Komputer klasy PC z portem USB Oprogramowanie steruj¹ce: FastCutter by Megaplot, zawarte w zestawie FastCutter by Megaplot, zawarte w zestawie Zawartoœæ zestawu : Wymaganie po stronie odbiorcy: Ploter, Sterownik elektroniczny, oprogramowanie FastCutter, zestaw 5 strun tn¹cych, monta, instalacja, transport na terenie Polski Komputer klasy PC z wolnym portem USB, oprogramowanie graficzne (np. CorelDraw), doprowadzenie napiêcia 400V 3 fazy, p³askie i wypoziomowane pod³o e Ploter, Sterownik elektroniczny, oprogramowanie FastCutter, zestaw 5 strun tn¹cych, monta, instalacja, transport na terenie Polski Komputer klasy PC z wolnym portem USB, oprogramowanie graficzne (np. CorelDraw), doprowadzenie napiêcia 400V 3 fazy, p³askie i wypoziomowane

4 Rysunki Schematy opisy i objaœnienia niezbêdne do u ytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawid³owoœci jej dzia³ania Ploter strunowy sk³ada siê z Aluminiowej ramy konstrukcyjnej skreconej z profili anodowanych, aluminiowej ramy prowadz¹cej drut na ko³ach z tworzywa sztucznego poruszaj¹cej siê z pionie, ruchomego w poziomie sto³u na którym le y materia³. sterownika elektronicznego wraz z kablami po³¹czeniowymi manipulatora Sterownik elektroniczny jest w obudowie wykonanej z PCV oraz profili aluminiowych. Na obudowie sterownika wyprowadzone jest gniazdo USB do pod³¹czenia do komputera, wyœwietlacz, w³¹cznik oraz wy³¹cznik bezpieczeñstwa. Sterownik wyposa ony jest w gniazdo pilota. Pilot (manipulator) jest standardowym wyposa eniem i s³u y do przesuwania sto³u i drutu, tak aby pozycjonowaæ materia³ do obróbki. Manipulatorem mo emy wydaæ maszynie polecenie rozpoczêcia lub koñczenia pracy. Z pozycji manipulatora mo na równie zmieniaæ parametry obróbki prêdkoœci posuwów oraz obroty wrzeciona napêdzaj¹cego drut. Sterownik po³¹czony jest z maszyn¹ opisanymi kablami. Wewn¹trz sterownika znajduje siê zasilacz, modu³y steruj¹ce poszczególnymi napêdami oraz uk³ad steruj¹cy prac¹ maszyny. U ytkownik nie powinien samodzielnie otwieraæ sterownika. Wyœwietlacz na przedniej œcianie podaje status procesora. Standardowy komunikat to READY, USB connected. Poni ej wyœwietlane s¹ stany procesora z punktu widzenia u ytkownika nieistotne. Ko³o prowadz¹ce strunê Struna tn¹ca Rama struny Mechanizm naci¹gu struny Silnik struny Stó³ roboczy Konstrukcja Zabezpieczenie przed wejœciem

5 Rozmieszczenie gniazd na œcianach sterownika Bezpiecznik 3,15 A Bezpiecznik 6 A Sterownik po³¹czony jest z maszyn¹ opisanymi kablami kabli tych nie mo na przed³u aæ ani wprowadzaæ w nich innych modyfikacji

6 Sterownik widok z góry Na obudowie sterownika znajduje siê w³¹cznik - kolor zielony i wy³¹cznik bezpieczeñstwa. Sterownik powinien byæ usytuowany w takim miejscu aby operator mia³ swobodny dostêp do wy³¹cznika bezpieczeñstwa

7 Sterowanie rêczne za pomoc¹ manipulatora Manipulator powinien byæ podpiêty do sterownika. Manipulator s³u y do pozycjonowania materia³u przed obróbk¹. Na wyœwietlaczu manipulatora podawane s¹ operatorowi informacje na temat po³o enia struny tn¹cej wzglêdem ustawionego punktu startowego projektu. Prêdkoœæ obrotów wrzeciona oraz prêdkoœci posuwów widoczne s¹ na trzeciej i czwartej linii wyœwietlacza. W³¹czanie/ wy³¹czenie wrzeciona obracaj¹cego strunê SPINDLE Zmiana prêdkoœci obrotów wrzeciona obracaj¹cego strunê ROTATE Posuwy pozycjonowanie materia³u wzglêdem struny Posuw plynna regulacja prêdkoœci + szybciej wolniej Posuw skokowa regulacja prêdkoœci FAST prêdkoœæ maksymalna SLOW prêdkoœæ minimalna Rozpoczêcie obróbki za³adowanego pliku d³u sze przyciœniecie kontynuacja obróbki po jej przerwaniu krótkie naciœniêcie Ustawienie punktu od którego ma rozpocz¹æ siê obróbka (punkt 0,0 projektu) d³u sze przyciœniecie Przejazd do wczeœniej ustalonego punktu 0,0 projektu krótkie naciœniêcie Zatrzymanie obecnie trwaj¹cego procesu obróbki Przyciski nieaktywne

8 Opis Stanowiska pracy Stanowisko pracy osoby obs³uguj¹cej Ploter typu FastWire sk³ada siê z komputera niezbêdnego do obs³ugi maszyny pod³¹czonego do sterownika wraz z maszyn¹. Stanowisko powinno byæ dostatecznie oœwietlone oraz znajdowaæ siê w suchych pomieszczeniach z dala od Ÿróde³ ognia i wilgoci. Stanowisko powinno znajdowaæ sie na linii drutu tn¹cego przy szybie z plexiglasu, tak aby operator móg³ pozycjonowaæ materia³ wzglêdem drutu tn¹cego przy pomocy manipulatora. NIGDY NIE WOLNO PRZEBYWAÆ WEWN TRZ MASZYNY POZA BARIERAMI OCHRONNYMI PODCZAS PRACY URZ DZENIA Na maszynie pracowaæ mo e w tylko jedna osoba jej operator. Stanowisko pracy powinno byæ tak przygotowane aby operator po skoñczonej obróbce móg³ wyj¹æ z maszyny wyciête elementy. Sterownik maszyny powinien byæ usytuowany w miejscu ³atwo dostêpnym tak aby mo na by³o maszynê awaryjnie wy³¹czyæ wy³¹cznikiem bezpieczeñstwa. Dooko³a maszyny powinna byæ zachowana wolna przestrzeñ zgodnie z przepisami BHP i ppo Optymalne ustawienie maszyny powinno pozwalaæ na za³adunek bloku pianki z jednej strony maszyny, a po zakoñczonej obróbce wyjêcie wykrojonych elementów z drugiej strony.

9 Opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem Plotery strunowe typu FAST WIRE s³u ¹ do rozcinania bloków spienionych materia³ów (PU, PP, PE, EPS, XPS, na p³yty lub kszta³tki. Elementem tn¹cym jest szybko poruszaj¹ce sie struna bezkoñcowa. Obróbkê mo na rozpocz¹æ po wczytaniu do programu steruj¹cego FastCut odpowiedniego pliku z projektem. Przed wczytaniem projektu nale y ustawiæ parametry obróbki zgodnie z typem materia³u i skomplikowaniem wycinanych kszta³tów, Przed rozpoczêciem obróbki nale y pozycjonowaæ materia³ na stole. Uwaga blok materia³u w zale noœci od gêstoœci mo e byæ ciê ki. Przy za³adunku bloku na stó³ nale y zachowaæ przepisy BHP dotycz¹ce maksymalnych ciê arów jakie mog¹ podnosiæ pracownicy. W razie potrzeby stosowaæ za³adunek mechaniczny. Przed w³¹czeniem obróbki nale y dokonaæ w programie symulacji wycinania aby przekonaæ siê e projekt jest poprawnie wycinany. Ostrze enia dotycz¹ce niedozwolonych sposobów u ytkowania. Niedozwolone jest obrabianie materia³ów twardych i zwartych mo e to spowodowaæ zerwanie drutu b¹dÿ wyrzucenie za obrêb maszyny obrabianego elementu je eli jest on ma³y lub lekki. Nie wolno przebywaæ wewn¹trz maszyny poza barierami ochronnymi podczas pracy urz¹dzenia np aby wyci¹gn¹æ ju wyciête elementy. Nie wolno zdejmowaæ barier ochronnych i zwieraæ na sta³e krañcowych wy³¹czników bezpieczeñstwa zamocowanych do tych barier.

10 Instrukcja transportu i monta u Maszyna powinna byæ postawiona na twardym, równym, p³askim i wypoziomowanym - odpowiednio przygotowanym przez klienta pod³o u (posadzka betonowa lub inna dostosowana do wagi maszyny). Otoczenie maszyny powinno byæ czyste. Maszyna powinna znajdowaæ siê z dala od elementów generuj¹c drgania lub silnych Ÿróde³ ciep³a. Drogi i przejœcie wokó³ maszyny nie mog¹ byæ zastawione i powinny odpowiadaæ przepisom. Nale y przewidzieæ wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsca zarówno dla maszyny jak i sterownika oraz komputera, do którego sterownik bêdzie pod³¹czony. Nale y przewidzieæ odpowiedni¹ iloœæ przestrzeni wokó³ maszyny dla jej codziennej obs³ugi, jak i ewentualnego serwisu oraz czyszczenia. Obrys zewnêtrzny maszyny XTR 1200 nie uzglêdniaj¹cy stanowiska operatora to: szerokoœæ 230 cm, wysokoœæ 260 cm, d³ugoœæ 550 cm. Stanowisko operatora nale y przewidzieæ z lewej strony maszyny. Ewentualny odsys z drugiej strony. Wynika to z kierunku ruchu struny. Kupuj¹cy powinien zapewniæ komputer klasy PC wyposa ony w system operacyjny Windows 2000,XP,Vista lub nowszy z wolnym gniazdem USB Sprzedaj¹cy zapewnia transport i roz³adunek oraz monta w odpowiednio przygotowanym przez klienta pomieszczeniu. Maszyna jest skrêcana oraz poziomowana bezpoœrednio na miejscu instalacji przez przeszkolony serwis firmy Megaplot lub jej przedstawiciela. W pomieszczeniu, w którym instalowana jest maszyna musi panowaæ temperatura oraz wilgotnoœc zgodna z parametrami œrodowiska pracy maszyny Na miejscu instalacji wymagane jest doprowadzenie trójfazowego napiêcia 400 V do pod³¹czenia maszyny oraz napiecia 230 V do po³¹czenia komputera. Sieæ elektryczna MUSI BYÆ UZIEMIONA.

11 Sk³ad standardowego wyposa enia ploterów strunowych FAST WIRE W sk³ad standardowego plotera strunowego typu FastWire wchodzi: Maszyna Sterownik Elektroniczny Zestaw strun tn¹cych Manipulator (pilot) Oprogramowanie steruj¹ce Fast Cutter Wyposa eniem opcjonalnym jest odsys py³u.

12 Oprogramowanie Fast Wire Zestaw drutow tnacych Sterownik i kabel USB

13 Informacje dotyczàce szkolenia operatora i zasad bezpiecznej pracy z maszynà Operatorem powinna byã osoba przeszkolona przez przez pracowników firmy Megaplot. Dodatkowo wskazane jest aby operator miaù równieý wiedzæ z zakresu projektowania. Firma Megaplot nie prowadzi szkolenia z projektowania w úrodowisku programów graficznych. W ramach szkolenia pracownik firmy Megaplot przeprowadza instruktaý z bezpiecznego posùugiwania siæ maszynà oraz wstæpnie instruuje na temat metod ustalania parametrów obróbki. Maszyna jest zamkniêta zastosowano bezpieczn¹ zamkniêt¹ œcianami z poliweglanu konstrukcjê uniemo liwiaj¹c¹ wejœcie operatora i dostanie siê do obszaru roboczego maszyny. Zdjêcie zabezpieczeñ uniemo liwiaj¹cych wejœcie powodujê wy³¹czenie silnika napêdzaj¹cego strunê. Uwaga struna nie zatrzymujê siê natychmiast. Wy³¹czenia silnik a po zdjêciu blokad powoduje, e struna stopniowo wytraca prêdkoœæ. Operator powinien przestrzegaã nastæpujàcych zasad Ustawiæ tak blok pianki aby by³ on równoleg³y do sto³u - skoszenie bloku mo e spowodowaæ uderzenie w ko³a prowadz¹ce strunê. Maszyna przystosowana jest do ciêcia pe³nowymirowych, ciê kich bloków. Upewniæ siê e na stole roboczym nie ma innych luÿnych materia³ów i przyrz¹dów Stosowaæ strunê o odpowiednim oplocie do odpowiedniego typu pianki Wióry usuwaæ tylko przy wy³¹czonym napêdzie i strunie Podczas pracy maszyny zabrania siê dokonywaæ pomiarów, poprawiaæ i dotykaæ obrabiany przedmiot Podczas pracy z maszyn¹ u ywaæ œrodków ochrony osobistej - pracowaæ w nausznikach. Ha³as przekracza 85 db Podczas czyszczenie elementów z kurzu wydzielaj¹cego siê przy obróbce nale y nosiæ maskê i okulary ochronne. Struny tn¹ce nale y kupowaæ wy³¹cznie u wyspecjalizowanych producentów. Stosowaæ odpowiedni¹ strunê do gêstoœci i twardoœci pianki. Ko³a prowadz¹ce strunê wymieniaæ tylko na ko³a kupowane w firmie MegaPlot.. Zamkniête zabezpieczenia - nie wchodziæ do maszyny

14 Opis czynnoœci regulacyjnych Maszyna nie wymaga regulacji. Podczas instalacji technicy firmy Megaplot ustawiaj¹ i poziomuj¹ maszynê. W ramach mo liwoœci maszyna powinna byæ przykrêcona do pod³o a. Aby maszyna pracowa³a bezb³êdne i niezawodnie nale y bezwzglêdnie utrzymywaæ j¹ w czystoœci. Po ka dym zakoñczonym procesie ciêcia lub na koniec dnia roboczego nale y przeczyœciæ paski zêbate osi prowadz¹cej ramê. Mo na to zrobiæ u ywaj¹c odpowiedniego odkurzacza lub przedmuchaæ sprê onym powietrzem. Nie dopuszczaæ do zbieranie siê zbrylonego py³u na ko³ach zêbatych przek³adaj¹cych napêd oraz ko³ach powrotów paska. W razie zbrylenia py³u - wyczyœciæ ko³a i paski zêbate. Co tydzieñ nale y sprawdzaæ czy w struna ma odnowieni naci¹g wieszaj¹c 2.5 kg odwa nik struna powinna ugi¹æ siê o 25 mm. W razie poluzowania siê struny naprê yæ naci¹giem. Ko³o zêbate Pasek zêbaty

15 Informacja dotycz¹ca awaryjnego uruchomienia maszyny. Ploter strunowy jest wyposa ony w mechaniczny wy³¹cznik bezpieczeñstwa ustawiony na poziomie sto³u i nie pozwalaj¹cy uderzyæ elementem tn¹cym w stó³ roboczy. Wy³¹cznik odcina zasilanie i konieczne s¹ nastêpuj¹ce czynnoœci aby ponownie uruchomiæ maszynê. 1. Po zdjêciu zabezpieczeñ wejœæ do maszyny i zlokalizowaæ niebieski wy³¹cznik na dole prowadnicy osi Y na poziomie sto³u. 2. Przy pomocy klucza imbusowego numer 6 odkrêciæ docisk bezpiecznika od œlizgaczy posuwu. 3. Uruchomiæ sterownik. 4. Manualnie (steruj¹c pilotem, albo w funkcji sterowania w programie) przestawiæ w osi Y drut ponad poziom sto³u na wysokoœæ min 20 cm. 5. Dokrêciæ z powrotem docisk bezpiecznika do œlizgaczy. 6. Bazowaæ maszynê - powinna byæ gotowa do pracy. Po ka dorazowej koniecznoœci awaryjnego uruchomienia maszyny proszê zadzwoniæ do producenta celem ustalenia przyczyny zadzia³ania wy³¹cznika. Œruby docisku bezpiecznika Wy³¹cznik krañcowy bezpieczeñstwa

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

PLOTERY STRUNOWE XTR

PLOTERY STRUNOWE XTR R E W O L U C J A N A RY N K U U R Z Ą D Z E Ń C N C PLOTERY STRUNOWE XTR DO ROZKRAJANIA I WYCINANIA PIANEK PU, PE, PP KOMPLETNE, GOTOWE DO PRACY URZĄDZENIA STEROWANE KOMPUTEREM W NIEWIARYGODNEJ CENIE:

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Ponad ploterów sprzedanych do 40 krajów

Ponad ploterów sprzedanych do 40 krajów Plotery termiczne MEGABLOCK 1000 Ponad ploterów sprzedanych do 40 krajów Algieria, Anglia, Arabia Saudyjska, Austria, Bialorus, Bulgaria, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Jordania,

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A INSTRUKCJA OBS UGI System kontroli do DL918 TML4502CB-A Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ jako przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo