Kwartalnik Biblioteki Głównej Nr 1(styczeń-marzec) 2009 r. Biblioteka Główna. Prezentacje Wystawy Szkolenia Zbiory biblioteczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Biblioteki Głównej Nr 1(styczeń-marzec) 2009 r. Biblioteka Główna. Prezentacje Wystawy Szkolenia Zbiory biblioteczne"

Transkrypt

1 1 Kwartalnik Biblioteki Głównej Nr 1(styczeń-marzec) 2009 r. Biblioteka Główna Prezentacje Wystawy Szkolenia Zbiory biblioteczne

2 2 Na początku zapraszamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Biblioteki Głównej BIBLIOŁĄCZE. Będziemy w nim przybliŝać Państwu nie tylko podstawową działalność biblioteki, ale takŝe promować nowości oraz zachęcać do odwiedzania naszych przyjaznych progów. W biuletynie zawrzemy przeglądy zawartości czasopism dla poszczególnych specjalności prowadzonych przez uczelnię. Mamy nadzieję, Ŝe zainspirują one Państwa do zapoznania się z ich treścią. Dokonamy przeglądu nowych nabytków bibliotecznych, zarówno w wersji print, jak i elektronicznej. Będziemy teŝ informować i zachęcać do udziału w imprezach odbywających się w Galerii Na Poddaszu w nich, a takŝe zamieszczać relacje z tych przedsięwzięć. Czekamy takŝe na uwagi związane z treścią naszego Biuletynu, które postaramy się uwzględniać przy redagowaniu kolejnych numerów pisma. Alina Nowak

3 3 WYPOśYCZALNIA POLECA Hołyst B. : Terroryzm. T Warszawa, Pozycja ta stanowi pierwszą obszerną monografię zjawiska terroryzmu w literaturze polskiej, a takŝe w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie waŝna w sytuacji, gdy terroryzm mimo swej długiej historii osiągnął zupełnie nową jakość. W tomie pierwszym została zawarta geneza terroryzmu i zagadnienia ogólne: pojęcie terroryzmu, jego klasyfikacja, metodologia badań, organizacje terrorystyczne na świecie i ich działalność, charakterystyka sprawców i ich ofiar oraz modus operandi. Tom II przedstawia ustawodawstwo antyterrorystyczne, strategie walki z terroryzmem, jednostki kontrterrorystyczne, systemy zapobiegania terroryzmowi oraz wyniki badań na temat terroryzmu w opinii mieszkańców wsi. Dopełnienie całości opracowania stanowią okienka problemowe, teksty konwencji, chronologia ataków terrorystycznych oraz obszerna bibliografia. Lister R.: Bieda. Warszawa, KsiąŜka rozpoczyna się przejrzystą prezentacją aktualnych debat na temat definicji i sposobów pomiaru biedy w społeczeństwach uprzemysłowionych, a następnie proponuje wielostronną analizę konceptualizacji tego zjawiska. Autorka korzysta z osiągnięć teoretycznych w dziedzinie międzynarodowego rozwoju społecznego. Pozycja ta uwzględnia relacyjne, kulturowe, symboliczne i materialne wymiary biedy oraz ukazuje istotne związki miedzy biedą a innymi pojęciami, jak: dobrostan, sprawstwo. Sachs J.: Koniec z nędzą. Warszawa, KsiąŜka ta stanowi o likwidacji ubóstwa w naszych czasach. Ponadto pomaga ona wskazać sposób wejścia na drogę pokoju i dobrobytu, opierając się na szczegółowym zrozumieniu określonych zjawisk ekonomicznych. J. Sachs przedstawia niezwykle istotne kwestie dotyczące: lokalnych rozwiązań pomocnych w zwalczaniu ubóstwa, światowych porozumień i inwestycji potrzebnych w celu likwidacji ubóstwa, a takŝe zawiera zadania dla naszego pokolenia.

4 4 Strzelecki Z. (red. nauk): Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa, Pozycja ta stanowi kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych, wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W ksiąŝce omówiono programowanie rozwoju gospodarki regionalnej oraz lokalnej, planowanie przestrzenne oraz metodykę przygotowywania programów i projektów w celu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Z. Strzelecki przedstawia zagadnienia, które do tej pory dostępne były jedynie w rozproszonych źródłach. Silk A.: Czym jest marketing? Poznań, KsiąŜka ta umoŝliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu i została oparta na wykładach prowadzonych w ramach programu MBA w Harvard Business School. Podręcznik ten podpowiada, jak rozwijać i wdraŝać skuteczne strategie marketingowe, a wśród szczegółowo omawianych zagadnień znalazły się miedzy innymi: zachowania konsumenta, opracowywanie nowych produktów i usług, wycena i wartość marki, kanały i sieci dystrybucji, zarządzanie relacjami z klientem. Zawarte w ksiąŝce informacje pozwolą zrozumieć i zinterpretować działalność handlową i konkurencję z marketingowego punktu widzenia.

5 5 PROPOZYCJE MEDIATEKI Kalejdoskop zawodów: Przemysł i budownictwo [DVD 28 minut] Zawiera informacje o wymaganych predyspozycjach oraz plusy i minusy następujących zawodów, przedstawione w 3-4 minutowych filmach: 1. Robotnik wykwalifikowany 2. InŜynier mechanik. 3. Technik mechanik. 4. InŜynier materiałowy. 5. Geodeta. 6. Konstruktor. 7. Architekt. 8. Technik architekt. 9. Kierownik budowy. 10. Technik budownictwa. 11. Technik elektryk. 12. Hydraulik. Powstanie wielkopolskie # Trudne początki II Rzeczypospolitej [DVD 27 minut] Powstanie Wielkopolskie w reŝyserii Roberta Stando i Tadeusza Łukowskiego to 10 min.30 s. interesującej historii bogato ilustrowanej zdjęciami orazi filmami.. Trudne początki II Rzeczypospolitej w reŝyserii Mariana Chmielewskiego to 16 min. 30 s. historii początków państwa polskiego. Materiały filmowe pochodzą z archiwum WF Czołówka. Angielski. No problem! Intensywny kurs do samodzielnej nauki Poziom zaawansowany [CD ROM] Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, ponad 260 s., obejmujących dialogi, czytanki, objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. W skład podręcznika wchodzi równieŝ słownika obejmujący wyrazy występujące w kursie. Nagrania w formacie mp3 wykonane przez rodowitych Brytyjczyków dają moŝliwość słuchania i powtarzania wszystkich tekstów i słownictwa zawartych w kursie.

6 6 Obróbka plastyczna [DVD 43 minuty] Zawiera: - Wkrawanie i budowa wykrojników. - Gięcie, budowa tłoczników gnących. - Kształtowanie wytłoczek. - Wysokociśnieniowe urządzenia hydrauliczne pras. - Przygotowanie materiałów i narzędzi do ciągnienia. Czy nadaję się na przedsiębiorcę? [CD-ROM 36 minut] Treść filmu: - wady i zalety pracy na własny rachunek - jakie cechy i umiejętności powinien posiadać przedsiębiorca? - typy przedsiębiorców czy jesteś jednym z nich? - niezbędne motywy podjęcia decyzji o załoŝeniu własnej firmy - skąd wziąć pieniądze na biznes, czyli na czym moŝna zarobić? - kapitał początkowy, czyli skąd wziąć pieniądze na start? - warunki, które powinien spełniać przyszły szef firmy. Chirurgia w reumatologii [CD-ROM 91 minut] Zawiera: - Endoprotezoplastyka stawu kolanowego - Kłykciowa endoproteza kolana - Operacje reumatoidalnych zniekształceń przodostopia - Plastyka stawu biodrowego endoprotezą p.m. - Tenosynowektomia grzbietu ręki reumatoidalnej Kierowanie zespołem [CD ROM] Multimedialne szkolenie na płycie. Program ten jest nastawiony na naukę praktycznych umiejętności kierowania zespołem. Wiadomości, studia przypadków oraz ćwiczenia skłaniają uŝytkownika do przeanalizowania obecnej sytuacji, wskazania, co moŝna w niej zmienić. Inspirują równieŝ do przemyśleń typu Jak to zmienić. Zawiera wiele interaktywnych ćwiczeń i testów. Tematyka szkolenia: - szefowie i podwładni - kierownik jako lider i menedŝer - zadania i funkcje kierownika - style kierowania - dopasowanie ludzi w zespole - siła władzy - motywowanie podwładnych - udzielenie informacji zwrotnej podwładnym

7 7 WYDAWNICTWA PWSZ Biblioteka Główna ul. PodchorąŜych 10, budynek "C" tel. (67) ; fax (67) NOWOŚCI Michał Guminiak, Jerzy Rakowski Zbiór zadań z mechaniki budowli. Wyd. 1. Piła 2008, 227 s. Skrypt przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku budownictwo na studiach inŝynierskich I stopnia. MoŜe być równieŝ wykorzystany przez studentów architektury, inŝynierii środowiska i kierunków pokrewnych. Lech Kacprzak Zadania pracy domowej jako uczenie się w wielostronnym kształceniu ucznia. Piła 2008, 515 s. Głównym celem pracy jest ukazanie, na podstawie zestawień statystycznych i badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2006/2007, istoty i roli zadań pracy domowej jako wkładu własnego ucznia szkoły ogólnokształcącej w realizację programu kształcenia przedmiotowego. Emilia Lewicka-Kalka Lokalny system upowszechniania kultury w Pile w latach Wydanie II poprawione. Piła 2008, 160 s. Opracowanie zawiera opis i analizę kultury lokalnej we współczesnej Pile. Autorka naszkicowała obraz upowszechniania uczestnictwa w kulturze oraz aktywności kulturalnej róŝnych podmiotów organizacyjnych działających w Pile. Donat Jerzy Mierzejewski, Sławomir Sadowski (red. naukowa) Stosunki transatlantyckie na przełomie XX i XXI wieku: Szkice politologiczne i historyczne globalizacji. Wyd. 1. Piła 2008, 254 s. Niniejsze opracowanie odnosi się do szeroko rozumianych stosunków transatlantyckich. Autorzy skoncentrowali się na wielu wątkach współpracy transatlantyckiej. Najbardziej jednak zaakcentowano wątki polityczne i militarne na przełomie XX i XXI wieku. Michał Początek Podstawy gerontologii i geriatrii. Przewodnik dydaktyczny dla studentów. Wyd. 2 popr. i uaktualn. Piła 2008, 176 s. Skrypt przeznaczony dla studentów kierunków okołomedycznych. Pomoc edukacyjna w zakresie konkretnych zadań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

8 8 GALERIA NA PODDASZU Co moŝna było zobaczyć października 2008 roku - Otwarcie wystawy "Mongolia. Wyprawa w tajgę i step" (http://www.pwsz.pila.pl/index1.php?id=aktualnosci) Pierwsza część spotkania miała miejsce w Sali Konferencyjnej, gdzie podróŝnicy przedstawili całość wyprawy za pomocą prezentacji multimedialnej. Następnie w Galerii "Na Poddaszu", zaprezentowane zostały zdjęcia z wyprawy oraz pamiątki przywiezione z Mongolii: ręcznie rzeźbione szachy, kamienie wulkaniczne, skamieliny. Wystawa w Galerii "Na Poddaszu" była dostępna dla wszystkich zainteresowanych fotorelacją z Mongolii do 21 listopada 2008 r. 28 listopada 2008 roku W studenckim obiektywie W Galerii "Na Poddaszu" podziwiać moŝna prace, które są uwieńczeniem dorobku artystycznego Studenckiego Koła Fotograficznego, dzieła o przeróŝnej tematyce. "W kadrach moŝna zobaczyć wszystko, co nas interesuje, zachwyca i z czym mamy do czynienia na co dzień" - mówią autorzy prac: Roksana Jankowska, Michał Włoch, Tomasz Stadnik, Krzysztof Madera i Dawid Gierak. Fotografie ukazują niezwykły indywidualizm studentów: portrety, ujęcia faktur, niezwykłe krajobrazy. Wystawa była dostępna do 28 stycznia 2009 r. (http://pwsz.pila.pl/wydarzenia/ _2/galeria/index.htm) Co moŝna zobaczyć 5 lutego 2009 roku - WernisaŜ prac Pawła Rutkowskiego PRYZMAT. MOJE WIDZENIE W jego malarstwie znajdziemy abstrakcje, pejzaŝe, akty oraz martwą naturę. Inspiruje go pejzaŝ, światło, otoczenie. Zapraszamy do obcowania z obrazami Pawła Rutkowskiego do 5 marca 2009 r.

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo