Bezbolesny wstęp do LATEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezbolesny wstęp do LATEX"

Transkrypt

1 Bezbolesny wstęp do L A TEX 27 kwietnia 2004

2 Historia Ciekawe informacje o TEX-ie Czym jest L A TEX? jest doskonałym, darmowym (również wolnym) systemem składu tekstu, służącym między innymi do przygotowywania dokumentacji oraz publikacji naukowych. L A TEXjest de facto standardem jeśli chodzi o przygotowywanie publikacji naukowych Pozwala na tworzenie jednakowo wyglądających dokumentów, w dużym stopniu niezależnie od platformy, na której pracujemy. Jest zespołem makr (formatem) na system TEX, upraszczającym składanie dokumentów

3 Historia Ciekawe informacje o TEX-ie Czym L A TEX nie jest? nie jest edytorem tekstu. nie jest narzędziem WYSIWYG.

4 Historia Ciekawe informacje o TEX-ie Skąd wziąć L A TEX a Najprościej ściągnąć z Internetu! Podczas trwania tego wykładu możecie nagrać sobie płytkę z tetex-em, MiKTeX-em, pakietami, prezentacją oraz podręcznikami! Dystrybucje dla Windows (MiKTeX, fptex) Dystrybucja dla Uniksa (tetex) inne dystrybucje do wyspecjalizowanych zadań (np. Omega, ConTeXt)

5 Historia Ciekawe informacje o TEX-ie Odrobina historii Pakiet TEXzostał stworzony w 1978 roku, przez Donalda Knutha. Pakiet L A TEXzostał stworzony w 1992 roku, przez Leslie Lamport a. Rysunek: D.E. Knuth, L. Lamport

6 Historia Ciekawe informacje o TEX-ie TEXjest niezwykle skrupulatnie przygotowanym oprogramowaniem Od 1982 roku powstało tylko sześć wersji. Najnowsza wersja to (kolejne wersje są zbieżne do liczby π). Profesor Knuth oferuje czeki na $2.56 dla każdego, kto znajdzie błąd w systemie TEX

7 Przygotowywanie dokumentów Składniki systemu LATEX Język przygotowywanie dokumentów w systemie L A TEX Użytkownik koncentruje się na tym, co chce napisać System składu tekstu zajmuje się: 1. Formatowaniem tekstu, 2. Tworzeniem nagłówków, stopek, oraz przypisów, 3. Numeracją stron, 4. Dołączaniem elementów graficznych (obrazy), 5. Tworzeniem referencji, 6. Tworzeniem spisów treści, skorowidzów, indeksów. System składu tekstu dba o profesjonalny wygląd dokumentu

8 Przygotowywanie dokumentów Składniki systemu LATEX Język Jak wygląda przygotowywanie dokumentu? Edytujemy źródło dokumentu w najwygodniejszym dla nas edytorze tekstu, Uruchamiamy program latex (pdflatex, pslatex, latex). Otrzymany plik dvi konwertujemy do PostScript u, lub PDF, przy pomocy dvips, ps2pdf. Otrzymujemy dokument gotowy do druku, bądź przeglądania elektronicznego.

9 Przygotowywanie dokumentów Składniki systemu LATEX Język Składniki L A TEX a Klasy dokumentów: książka (book), sprawozdanie (report), artykuł (article), list (letter), przeźrocza (slides) Pakiety: babel (do obsługi języków) fontenc (układ znaków) inputenc (kodowanie tekstu) makeidx (tworzenie indeksów) bizcard (wizytówki) currvita, CurVe, cv (Curriculum Vitae) beamer (pakiet do tej prezentacji!)

10 Przygotowywanie dokumentów Składniki systemu LATEX Język Język do przygotowywania dokumentów Tekst podzielony jest na środowiska. Język umożliwia definiowanie własnych, parametrycznych komend. Tryb matematyczny i zwykły.

11 Klasy dokumentów Dołączanie pakietów Środowisko główne dokumentu Znaki specjalne Odstępy Style pisma Klasy dokumentów \documentclass[opcja1,opcja2,...]{klasa dokumentu} opcje: klasy: 10pt, 11pt, 12pt - rozmiar czcionki, a4paper, letterpaper, b5paper,... - rozmiar papieru, twocolumn - skład dwukolumnowy, oneside, twoside - skład na jednej, lub dwóch stronach kartki. article - artykuły, krótkie opracowania, report - prace magisterskie, rozprawy, długie opracowania, book - książki, letter - listy, slides - przeźrocza.

12 Klasy dokumentów Dołączanie pakietów Środowisko główne dokumentu Znaki specjalne Odstępy Style pisma Dołączanie pakietów Pakiety realizują z góry określoną funkcjonalność na przykład skład inną czcionką, niż standartowa Computer Modern. \usepackage[opcja11,opcja12,...]{nazwa pakietu} \usepackage[opcja21,opcja22,...]{nazwa pakietu2} Opcje są uzależnione od danego pakietu. inputenc - kodowanie wejściowe (latin2, cp1250, utf-8) fontenc - zestaw czcionek (T1 - czcionki EC, OT4 - czcionki PL) babel - wybór języka (m.in. do dzielenia wyrazów) graphicx - dołączanie grafiki (JPG, PDF) eurosym - symbol euro (e)

13 Klasy dokumentów Dołączanie pakietów Środowisko główne dokumentu Znaki specjalne Odstępy Style pisma Środowisko document \begin{document}. \end{document} Tutaj znajduje się całe ciało dokumentu. Wszystkie inne środowiska powinny zajmować się w tym środowisku.

14 Klasy dokumentów Dołączanie pakietów Środowisko główne dokumentu Znaki specjalne Odstępy Style pisma Znaki specjalne, cytowanie... % - komentarz, \ - rozpoczęcie komendy, $ - tryb matematyczny, & - kolejna kolumna w środowisku tabular, # - numerowanie argumentów instrukcji, - wybór alternatywnego środowiska, - indeks dolny {...} - środowisko

15 Klasy dokumentów Dołączanie pakietów Środowisko główne dokumentu Znaki specjalne Odstępy Style pisma Odstępy na stronie \setlength{parametr}{ilość} - ustawia parametr \addtolength{parametr}{ilość} - dodaje wartość do aktualnej wartości parametru parametry: \oddsidemargin - margines nieparzystej strony, \evensidemargin - margines parzystej strony, \textwidth - szerokość tekstu, \textlength - długość tekstu, \topmargin - górny margines

16 Klasy dokumentów Dołączanie pakietów Środowisko główne dokumentu Znaki specjalne Odstępy Style pisma Style pisma \textrm{...} - tekst normalny, \textbf{...} - tekst pogrubiony, \emph{...} - tekst wyeksponowany, \texttt{...} - tekst maszynowy, {\color{kolor}...} - tekst kolorowy, {\colorbox{kolor}{...}} - kolorowe tło, \textsf{...} - tekst bezszeryfowy, \textsc{...} - Kapitaliki, \textsl{...} - kursywa

17 Rozmiary pisma Numerowanie i wypunktowanie Numerowanie i wypunktowanie, c.d. Odstępy pionowe Tworzenie tabeli Nagłówki, stopki i przypisy Rozmiary pisma \tiny{...} - mikroskopijny tekst, \scriptsize{...} - bardzo mały tekst, \footnotesize{...} - rozmiar przypisu, \small{...} - mały tekst, \normalsize{...} - normalny, \large{...} - większy tekst, \Large{...} - jeszcze większy tekst, \LARGE{...} - bardzo duży tekst, \huge{...} - wielki tekst, \Huge{...} - gigantyczny tekst

18 Rozmiary pisma Numerowanie i wypunktowanie Numerowanie i wypunktowanie, c.d. Odstępy pionowe Tworzenie tabeli Nagłówki, stopki i przypisy Numerowanie i wypunktowanie LATEXumożliwia wypunktowywanie, za pomocą środowiska itemize element pierwszy, element pierwszy, pierwszy, element pierwszy, pierwszy, pierwszy. element pierwszy, drugi, element drugi, element trzeci, oraz wypunktowywanie (enumerate): 1. element pierwszy, 1.1 element pierwszy, pierwszy, element pierwszy, pierwszy, pierwszy. 1.2 element pierwszy, drugi, 2. element drugi, 3. element trzeci,

19 Rozmiary pisma Numerowanie i wypunktowanie Numerowanie i wypunktowanie, c.d. Odstępy pionowe Tworzenie tabeli Nagłówki, stopki i przypisy Punktowanie dowolnymi elementami Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do wypunktowywania używać dowolnych symboli!: gwiazdeczka, serduszko, Θ theta, e euro. Numerowanie stosuje się do podobnych zasad: a element pierwszy b element drugi c element trzeci

20 Rozmiary pisma Numerowanie i wypunktowanie Numerowanie i wypunktowanie, c.d. Odstępy pionowe Tworzenie tabeli Nagłówki, stopki i przypisy Odstępy pionowe Odstępy pionowe generujemy przy pomocy komendy \vskip, po której następuje określenie o jaką jednostkę mamy przeskoczyć w dół na przykład 2.56mm, 24pt, 3cm. Możemy również skorzystać z bigskip, medskip, smallskip. Linie poziome generujemy przy pomocy komendy \hline.

21 Rozmiary pisma Numerowanie i wypunktowanie Numerowanie i wypunktowanie, c.d. Odstępy pionowe Tworzenie tabeli Nagłówki, stopki i przypisy Tabele tworzymy przy pomocy środowiska tabular - jako parametry podajemy formatowanie w poszczególnych kolumnach: l - wyrównanie do lewej r - wyrównanie do prawej c - wycentrowanie - pozioma kreska (oddzielenie kolumn) \p{długość} - wstawia - wypełnia kolumnę tekstem Poprzez podanie dodatkowych parametrów w nawiasach kwadratowych, możemy sterować wyrównaniem do góry (t) lub dołu (b). Wewnątrz środowiska, wartości dla kolejnych kolumn oddzielamy przy pomocy &, a do nowego rzędu przechodzimy przy pomocy \\.

22 Rozmiary pisma Numerowanie i wypunktowanie Numerowanie i wypunktowanie, c.d. Odstępy pionowe Tworzenie tabeli Nagłówki, stopki i przypisy Nagłówki, tworzymy dołączając pakiet fancyhdr. Następnie przy pomocy komend, definiujemy, co chcemy aby znalazło się w danym nagłówku/stopce. Należy pamiętać, o włączeniu danego formatu, przez \pagestyle{...}, lub \thispagestyle{...}. \lhead{...} - lewy nagłówek, \chead{...} - środkowy nagłówek, \rhead{...} - prawy nagłówek, \lfoot{...} - lewa stopka, \cfoot{...} - środkowa stopka, \rfoot{...} - prawa stopka Przypisy generujemy przez dodanie komendy \footnote{...} w tekście. Spowoduje on wygenerowanie przypisów u dołu strony 1. 1 na przykład w ten sposób

23 Tworzenie skorowidzów, spisów treści i bibliografii Środowiska verbatim Dodawanie grafiki Dzielenie na części Skorowidze tworzymy przez dodanie pakietu makeidx, oraz indeksowanie w tekście, każdego słowa które nas interesuje komendą \index{...}. Następnie, w miejscu, gdzie chcemy umieścić skorowidz, wykonujemy polecenie \makeindex. Podobnie tworzone są spisy treści z tą różnicą, że tworzone są one na podstawie znaczników section, subsection, subsubsection,... Spis treści tworzymy przy pomocy komendy \tableofcontents. Bibliografie są tworzone następująco: Odwołanie do pozycji bibliograficznej: \cite{...}. Tworzenie bibliografii: \begin{thebibliography}{n} \bibitem{...} Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy. \end{thebibliography}

24 Tworzenie skorowidzów, spisów treści i bibliografii Środowiska verbatim Dodawanie grafiki Dzielenie na części Tworzenie odsyłaczy Odsyłacze służą do informowania czytelnika o istniejącej spokrewnionej informacji na innej stronie dokumentu. Do tworzenia odsyłaczy służą trzy instrukcje: \label{...} - określa etykietę \ref{...} - umieszcza w tym miejscu numer rozdziału, punktu, rysunku, bądź tabeli (bezpośrednio za którym umieszczono label. \pageref{...} - analogicznie jak powyżej, tylko wstawia numer strony.

25 Tworzenie skorowidzów, spisów treści i bibliografii Środowiska verbatim Dodawanie grafiki Dzielenie na części Środowiska verbatim, oraz verbatim, służą do cytowania kodu źródłowego. Między rozpoczęciem, a zakończeniem środowiska, znajduje się tekst, który nie podlega interpretacji przez L A TEX a. Środowisko alternatywne ( ), dodatkowo wyszczególnia odstępy (spacje) w tekście źrodłowym.

26 Tworzenie skorowidzów, spisów treści i bibliografii Środowiska verbatim Dodawanie grafiki Dzielenie na części Po dołączeniu pakietu graphicx, grafikę dołączamy przy pomocy komendy \includegraphics[opcje]{nazwa pliku}, gdzie opcje to: width - szerokość, height - wysokość, angle - kąt obrotu (dodatni), scale - skalowanie o współczynnik, na przykład Grafikę, najwygodniej dodać jako figure - czyli umieścić ją w tym właśnie środowisku. Dodatkowo, zdefiniować można także przypis pod rysunkiem, używając \caption{...}. Grafikę można dołączać w formacie JPEG, PDF, EPS, PNG.

27 Tworzenie skorowidzów, spisów treści i bibliografii Środowiska verbatim Dodawanie grafiki Dzielenie na części Na części dzielimy przy pomocy komend o składni \section{...}. Gdzie zamiast section możemy również używać: subsection subsubsection subsubsubsection paragraph subparagraph appendix 2 part, chapter 3 Nazwy środowisk z gwiazdką powodują pojawienie się środowiska w tekście, ale nie w spisie treści. Nie jest on również objęty numeracją. Ponadto, gdy w nawiasach kwadratowych pojawia się dodatkowy opis, może on służyć jako krótsza wersja nazwy na przykład rozdziału. 2 Ta deklaracja nie bierze żadnych argumentów, a jedynie zmienia sposób numerowania punktów lub rozdziałów na litery 3 tylko w klasie book oraz report

28 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Przechodzenie w tryb matematyczny Przejść w tryb matematyczny można na dwa sposoby: przy pomocy pary znaków $...$ - tekst pomiędzy znakami jest składany w trybie matematycznym. przykład: I = i=1 n2. przy pomocy środowiska displaymath - tekst składany jest w odstępie poziomym, wycentrowany na stronie. przykład: I = i=1 n 2

29 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Górny indeks, dolny indeks, pierwiastki notacja a^b składa się jako a do potęgi b, lub a, górny indeks b, czyli: a b notacja a i składa się jako a, dolny indeks i, czyli : a i notacja dot{a}, ddot{a}, dddot{a} składa się jako ȧ, ä,... a. \hat{}, \tilde{}, \bar{}, \vec{} przechodzą odpowiednio w: â, ã, ā, a. \widetilde{}, \widehat{}, \underbrace{}, \overbrace{} przechodzą {}}{ odpowiednio w: ãbc, âbc, abc }{{}, abc. pierwiastki składamy przy pomocy \sqrt{}, \sqrt[n]{}. Efekt: 2, 3 2. pochodne, przy pomocy apostrofu - f.

30 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Symbole matematyczne \sum {i}^{j} - j i, \prod {i}^{j} - j i, \coprod {i}^{j} - j i, \int {a}^{b} - b a, \oint {a}^{b} - b a, \bigcap {k} - k, \bigcup {k} - k, \aleph, \hbar, \imath, \jmath, \wp, \Re, \Im, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \infty ℵ,, ı, j,, R, I,,,,,. club-,diamond-,heart-,spadesuit,,,

31 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Funkcje Nazwy funkcji są składane przez poprzedzenie ich beksleszem. Funkcje są składane w trybie prostym, podczas gdy zmienne są składane czcionką wyeksponowaną. Przykłady sin x, cos y, tan z. Poza funkcjami istnieją setki symboli matematycznych część z nich działa po dołączeniu pakietu AMSfonts. Litery greckie dołączamy poprzez poprzedzenie nazwy litery beksleszem. Dodatkowo, gdy pierwsza litera nazwy litery jest wielka, litera składana jest jako wielka - na przykład - γ, Γ.

32 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Tworzenie macierzy oraz wektorów Macierze tworzymy przy pomocy środowiska array. Działa ono następująco: \begin{array}{...}, gdzie jako argumenty podajemy ciąg liter (l,r,c), określających do którego brzegu litery powinny być złożone (l - lewo, r - prawo, c - środek). Przykładowa macierz: a 11 a 12 a 13 a 14 a 21 a 22 a 23 a 24 a 31 a 32 a 33 a 34 a 41 a 42 a 43 a 44 Prawda, że ładne? Możemy jeszcze dodać lewe i prawe nawiasy (klamrowe, okrągłe bądź kwadratowe) - robimy to przy pomocy komend \left(, \right).

33 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Macierze, c.d. Rozmiary nawiasów zostaną automatycznie dostosowane do rozmiaru wyrażenia. Reguła ta stosuje się do każdego wyrażenia. Efekt: a 11 a 12 a 13 a 14 a 21 a 22 a 23 a 24 a 31 a 32 a 33 a 34 a 41 a 42 a 43 a 44 Chcąc zbudować wektor, odpowiednio manipulujemy ilością kolumn oraz wierszy. Wnętrze środowiska array wygląda dokładnie tak samo jak wnętrze środowiska tabular. Istnieje również środowisko eqnarray, które służy do składania serii numerowanych równań.

34 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Twierdzenia, lematy, definicje Wszystkie trzy, tworzy się dokładnie w ten sam sposób: definiujemy środowisko tak, że gdy za każdym razem z niego korzystamy, formatowanie (i numerowanie) jest takie samo. Przykład poniżej. \newtheorem{twr}{twierdzenie} - definiujemy środowisko twr, o nazwie Twierdzenie. \newtheorem{lem}[twr]{lemat} - definiujemy kolejne środowisko, które ma korzystać z tego samego schematu numerowania co twr. Środowisko nazywa się Lemat \begin{lem} Pierwszy lemat \label{lem:1} \end{lem} - Tutaj po raz pierwszy korzystamy ze środowiska Lemat, będzie ono miało numer 1. \begin{twr} Pierwsze twierdzenie, na mocy lematu \ref{lem:1} \end{twr} - Tworzymy pierwsze twierdzenie, i odwołujemy się do lematu 1. Twierdzenie ma numer 2.

35 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Zobaczmy, jak wygląda nasz przykład w druku: Lemat Pierwszy lemat Twierdzenie (Dyzma) Twierdzenie pierwsze, na mocy lematu??

36 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Stylizowanie zmiennych Często istnieje potrzeba wyszczególnienia zmiennych w pewien sposób, na przykład, aby wyróżnić zbiór liczb rzeczywistych. \mathbf{...} - R \mathbb{...} 4 - R Istnieje wiele innych stylów czcionek, których tutaj nie zaprezentuję z powodu oszczędności matrycy LCD. 4 ten styl dostępny jest po dołączeniu pakietu amsfonts lub amssymb

37 Tryb matematyczny Składanie wzorów Tworzenie macierzy Twierdzenia Stylizowanie zmiennych Literatura 1. T. Oetiker Nie za krótkie wprowadzenie do systemu L A TEX2e 2. M. Doob Łagodne wprowadzenie do TEX a Ponadto, na płycie znajdziecie kilka przykładów.

Latex. O LaTeX słów kilka

Latex. O LaTeX słów kilka Latex O LaTeX słów kilka Czym jest LATEX? jest doskonałym, darmowym (również wolnym) systemem składu tekstu, służącym między innymi do przygotowywania dokumentacji oraz publikacji naukowych. LATEX jest

Bardziej szczegółowo

Wykład VIII i IX LaTeX

Wykład VIII i IX LaTeX Wykład VIII i IX LaTeX Na podstawie: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX podręcznik z sieci dr Magdalena Posiadała-Zezula www.fuw.edu.pl/~mposiada/pk16/ Czym jest LaTeX?! LaTeX jest darmowym systemem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe

Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe Dodatkowe pakiety i polecenia L A TEXowe 3 grudnia 2007 1 Ustawienia strony Do zmian ustawień strony warto użyć pakietu geometry, tj. w preambule wpisujemy: \usepackage[]{geometry} Dostępne opcje pakietu

Bardziej szczegółowo

L A T E X- wprowadzenie

L A T E X- wprowadzenie L A T E X- wprowadzenie Katarzyna Grzelak październik 2009 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Najprostszy tekst w L A T E X u Zawartość przykładowego pliku zerowy.tex : \documentclass{article} \begin{document}

Bardziej szczegółowo

L A TEX - bardzo krótkie wprowadzenie

L A TEX - bardzo krótkie wprowadzenie 1 Wstęp L A TEX - bardzo krótkie wprowadzenie (wersja 0.2) Marzena M. Tefelska L A TEXjest systemem umożliwiającym zaawansowane składanie tekstu. Daje możliwość przygotowywania zarówno prostych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Programy użytkowe - ćwiczenia 1

Programy użytkowe - ćwiczenia 1 Programy użytkowe - ćwiczenia 1 1 Zadanie do wykonania Stwórz na pulpicie katalog w formacie ImieStudenta NazwiskoStudenta Ściągnij plik: http://wmii.uwm.edu.pl/ artem/tex/1.tex i zapisz plik do utworzonego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe komendy i możliwości system składu drukarskiego L A TEX

Podstawowe komendy i możliwości system składu drukarskiego L A TEX Podstawowe komendy i możliwości system składu drukarskiego L A TEX Paweł Woźny Rafał Nowak Wrocław, 7 października 2007 Spis treści Rozdział 2. Podrozdział..................................... 2.. Podpodrozdział...............................

Bardziej szczegółowo

Jak napisać prace magisterską w LaTex-u?

Jak napisać prace magisterską w LaTex-u? Jak napisać prace magisterską w LaTex-u? Monika Piekarz 2006 1 Szkielet dokumentu Plikiem źródłowym L A TEX-a jest zwykły plik tekstowy, który można przygotować za pomocą dowolnego edytora tekstu np.:

Bardziej szczegółowo

Writer wzory matematyczne

Writer wzory matematyczne Writer wzory matematyczne Procesor Writer pracuje zazwyczaj w trybie WYSIWYG, podczas wpisywania wzorów matematycznych nie całkiem. Wzory wpisujemy w oknie edytora wzorów w postaci tekstu. Tekst ten jest

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

LaTeX. Na podstawie: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX podręcznik z sieci

LaTeX. Na podstawie: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX podręcznik z sieci LaTeX Na podstawie: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX podręcznik z sieci dr Magdalena Posiadała-Zezula www.fuw.edu.pl/~mposiada Czym jest LaTeX?! LaTeX jest darmowym systemem składu tekstu,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu L A TEX część 2

Podstawy systemu L A TEX część 2 Imię Nazwisko Podstawy systemu L A TEX część 2 05.03.2007 Część I Podstawy 1. Podział tekstu 1.1. Podział linii \\ lub \newline łamanie linii bez justowania linebreak łamanie linii z justowaniem \nolinebreak

Bardziej szczegółowo

ABC systemu L A TEX. Marcin SZPYRKA. 11 grudnia 2006

ABC systemu L A TEX. Marcin SZPYRKA. 11 grudnia 2006 ABC systemu L A TEX Marcin SZPYRKA 11 grudnia 006 1 Wprowadzenie L A TEX (wymawiamy latech ) jest systemem składu drukarskiego, nadającym się do tworzenia różnego rodzaju dokumentów. L A TEX jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik. L A TEX dla matematyków

Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik. L A TEX dla matematyków Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik L A TEX dla matematyków Toruń 2013 Recenzenci: Jacek Jakubowski Piotr Śniady Redaktor wydawniczy: Elżbieta Kossarzecka Na okładce wykorzystano grafikę Piotra Tołoczki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium L A TEXa nr 4.

Laboratorium L A TEXa nr 4. Laboratorium L A TEXa nr 4. Krzysztof Kłodowski 19 maja 2014 1 Tabele Tabela 1: Prosta tabela. Tabela 2: Również prosta. Tabele w LATEXu tworzy się wewnątrz otoczenia tabular. Jako parametr należy podać

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych XIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Wytyczne do materiałów konferencyjnych Informacje organizacyjne: Referaty zamawiane - objętość do 20 stron Referaty zgłaszane - objętość do 10 stron Prace w formacie

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

mgr.sty instrukcja obsługi

mgr.sty instrukcja obsługi mgr.sty instrukcja obsługi Adam Ratajczak 15 września 2011 Spis treści 1 Wstęp 1 2 Jak używać? 2 2.1 Instalacja................................. 2 2.2 Opcje klasy dokumentu.......................... 3

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

TEX/L A TEX przykładowy dokument

TEX/L A TEX przykładowy dokument TEX/L A TEX przykładowy dokument Paweł Syty stycznia 5 Wstęp To jest przykładowy, dość rozbudowany dokument w L A TEX-u. Wprowadzono w nim podział na rozdziały, na końcu dołączono spisy treści, rysunków,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne. Matematyka w L A T E Xu

Narzędzia informatyczne. Matematyka w L A T E Xu Narzędzia informatyczne. Matematyka w L A T E Xu Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 33 Matematyka w L A T E Xu Najnowsza wersja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Beamer prezentacja w L A TEX-ie

Beamer prezentacja w L A TEX-ie Beamer prezentacja w L A TEX-ie Paweł Garbacz, Piotr Kulicki, Robert Trypuz Grupa L3 15 grudnia 2009 aweł Garbacz, Piotr Kulicki, Robert Trypuz (L3G) Metodologia prowadzenia badań naukowych 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Równania w Microsoft Word 2007 Microsoft Equation 3.0 Formatowanie strony. dr inż. Jarosław Forenc. Symbol Więcej symboli

Równania w Microsoft Word 2007 Microsoft Equation 3.0 Formatowanie strony. dr inż. Jarosław Forenc. Symbol Więcej symboli Rok akademicki 2012/2013, Pracownia nr 3 2/28 Pracownia nr 3 Technologie informacyjne Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

MS Word ćwiczenia praktyczne

MS Word ćwiczenia praktyczne Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. MS Word ćwiczenia praktyczne Numer

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Wytyczne do materiałów reklamowych XIV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO 2016 Wytyczne do materiałów reklamowych (zamieszczonych w materiałach konferencyjnych) Informacje organizacyjne: Przygotowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Beamer, czyli prezentacje w L A TEX-u. Marek Gągolewski. M.Gagolewski@mini.pw.edu.

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Beamer, czyli prezentacje w L A TEX-u. Marek Gągolewski. M.Gagolewski@mini.pw.edu. Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Beamer, czyli prezentacje w L A TEX-u Marek Gągolewski M.Gagolewski@mini.pw.edu.pl Warszawa, 3 maja 2013 r. Beamer Cóż to takiego? Beamer

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Najprostsza konstrukcja, jako klasa należy wybrać szablon: article, report,

Najprostsza konstrukcja, jako klasa należy wybrać szablon: article, report, Dokument w formacie *.tex - klocki LaTeX Najprostsza konstrukcja, jako klasa należy wybrać szablon: article, report, \documentclass {klasa} początek struktury dokumentu % Preambuła (miejsce na definicje,

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do L A TEXa

Wprowadzenie do L A TEXa Wprowadzenie do L A TEXa 10 marca 2009 Streszczenie Dokument opisuje podstawowe polecenia systemu L A TEX. Należy go czytac porównując dokument źródłowy (są w nim obszerne komentarze) z plikiem wynikowym.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU 6.

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U M i c r o s o f t W o r d Doskonalisz się w zaawansowanych opcjach edytora tekstu. Realizując ćwiczenia, zdobędziesz umiejętność

Bardziej szczegółowo

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW...

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW... AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I INFORMATYCZNEJ Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WSTĘP... 1. USTAWIENIA DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Imię i nazwisko autora Abstrakt. Abstrakt artykułu zamieszczanego w materiałach konferencyjnych PLOUG. Abstrakt piszemy stylem Abstract. Styl

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA AUTOMATYKI PRACA MAGISTERSKA MARCIN SZPYRKA PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zofia Walczak. Styczeń 2014. 4. Krok czwarty tworzymy dokument... 3 Preambuła... 4

Zofia Walczak. Styczeń 2014. 4. Krok czwarty tworzymy dokument... 3 Preambuła... 4 Zofia Walczak L A TEX Wprowadzenie Styczeń 2014 Spis treści 1. Krok pierwszy instalacja systemu............................... 1 2. Krok drugi wybieramy edytor................................. 1 3. Krok

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) W pracy dyplomowej należy zachować: Styl całego dokumentu: Styl Standardowy: rodzaj czcionki: Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Edytor wzorów w OpenOffice Mini podręcznik

Edytor wzorów w OpenOffice Mini podręcznik Edytor wzorów w OpenOffice Mini podręcznik Autor: Marcin Klessa Wolsztyn 2012 1. Wprowadzenie Edytor wzorów w pakiecie Open Office różni się od edytora używanego w popularnym MSOffice. Z pozoru wygląda

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści Wymagania dotyczące pracy dyplomowej Spis treści I. Wstęp - wymagania ogólne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1. Forma i zawartość pracy... 2 1.2. Dokumenty do złożenia w Dziekanacie... 3 II. Marginesy...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word MK(c)

Edytor tekstu Word MK(c) Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 3 W S T A W I A N I E E L E M E N T Ó W Wstawianie symboli 2 Aby wstawić symbol należy przejść na zakładkę Wstawianie i wybrać Symbol Następnie wybrać z okienka dialogowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.) XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych 20-24 września 2009r., Krynica INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Imię i nazwisko autora(-ów) 1) STRESZCZENIE Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu przygotowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF 1. Wstęp Treści zawarte w tym dokumencie mogą być przydatne w przypadku konieczności dokonania konwersji dokumentów tworzonych z

Bardziej szczegółowo

Latex język składu dokumentów

Latex język składu dokumentów Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Krzysztof Leśniak Latex język składu dokumentów Praca dyplomowa napisana w Katedrze Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii Wydziału Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Imię i Nazwisko. Nr albumu:.

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Imię i Nazwisko. Nr albumu:. AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności Imię i Nazwisko Nr albumu:. Tytuł pracy w języku polskim Tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

LATEX- wprowadzenie. Kamil Anikiej, Piotr Dittwald, Karol Kurach, Krzysztof Paw lowski 16 X 2007. Uniwersytet Warszawski

LATEX- wprowadzenie. Kamil Anikiej, Piotr Dittwald, Karol Kurach, Krzysztof Paw lowski 16 X 2007. Uniwersytet Warszawski L A TEX- wprowadzenie Kamil Anikiej, Piotr Dittwald, Karol Kurach, Krzysztof Paw lowski Uniwersytet Warszawski 16 X 2007 Plan 1 Plan prezentacji 2 3 L A TEXw akcji 4 5 6 TEX LATEX Oprogramowanie Jak to

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie klasy beamer w LaTeXu tworzenie dynamicznych prezentacji w formacie PDF

Zastosowanie klasy beamer w LaTeXu tworzenie dynamicznych prezentacji w formacie PDF Zastosowanie klasy beamer w LaTeXu tworzenie dynamicznych prezentacji w formacie PDF Krzysztof Michalski, Marcin Sienicki, Mariusz Maciuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Streszczenie Beamer

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH GLIWICE 2017 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Wymagania ogólne... 3 1.1. Forma i zawartość pracy... 3 2. Marginesy... 3 3. Krój

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF 1. Wstęp Treści zawarte w tym dokumencie mogą być przydatne w przypadku konieczności dokonania konwersji dokumentów tworzonych z

Bardziej szczegółowo