Czas na pracę praca na czas STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na pracę praca na czas STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE"

Transkrypt

1 Czas na pracę praca na czas STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Świlcza k/rzeszowa, 13 marca 2008

2 Standardy kwalifikacji stanowisk pracy stworzone w ramach projektu i ich praktyczne zastosowanie dr Łukasz Sienkiewicz

3 Założenia metodyczne tworzenia standardów kwalifikacji stanowisk pracy w projekcie

4 Podstawowe pojęcia Zawód - zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych (wiadomości, umiejętności i określonych cech psychofizycznych)

5 Podstawowe pojęcia Stanowisko pracy konkretne miejsce pracy w organizacji. Do prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku konieczne jest posiadanie przez pracownika określonego zestawu kwalifikacji zawodowych

6 Podstawowe pojęcia Zadanie zawodowe - logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją

7 Kwalifikacje zawodowe Kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako wyuczone lub nabyte w drodze doświadczenia sprawności lub umiejętności potrzebne do wykonywania określonej pracy lub zadania w sposób kompetentny. Na kwalifikacje zawodowe składają się układy wiedzy, umiejętności oraz cech psychofizycznych, które mogą być rozpatrywane na różnych poziomach.

8 Podział kwalifikacji przyjęty w standardach Ze względu na ich rodzaj: Kwalifikacje ogólnozawodowe umiejętności, wiedza i cechy psychofizyczne potrzebne do wykonywania pracy w określonym obszarze zawodowym. Te kwalifikacje będą wspólne dla zawodów pokrewnych, takich jak księgowy i specjalista do spraw finansów. Kwalifikacje specyficzne dla stanowiska pracy umiejętności, wiedza i cechy psychofizyczne niezbędne do wykonywania typowej pracy na określonym stanowisku. W tym przypadku zespół kwalifikacji zawodowych wiąże się z konkretnymi zadaniami wykonywanymi przez pracownika na stanowisku pracy.

9 Podział kwalifikacji przyjęty w standardach Ze względu na ich znaczenie: Kwalifikacje kluczowe zestaw kwalifikacji zawodowych, których posiadanie jest warunkiem prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku. Kwalifikacje pomocnicze zestaw kwalifikacji zawodowych, których posiadanie służy wykonywaniu zadań mniej istotnych lub wykonywanych bardzo rzadko względnie w wyjątkowych przypadkach.

10 Kwalifikacje a kompetencje Podstawowym pojęciem stosowanym w niniejszym opracowaniu są kwalifikacje zawodowe Decyzję taką podjęto z uwagi na potoczne rozumienie kompetencji jako uprawnień do podejmowania określonych decyzji, i w celu uniknięcia możliwych pomyłek i nieporozumień Główną motywacją do wykorzystania pojęcia kwalifikacji była więc chęć ułatwienia zrozumienia tych pojęć osobom w projekcie, a szczególnie osobom ankietowanym.

11 Kwalifikacje a kompetencje Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych również posługują się pojęciem kwalifikacji, które są: układem zbiorów umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych (sprawności sensomotorycznych, zdolności i cech charakteryzujących osobowość) niezbędnych do wykonywania zestawu zadań określonego w opisie zawodu (S. Kwiatkowski, M. Symela, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001).

12 Kwalifikacje a kompetencje W rzeczywistości bardziej adekwatne do zakresu przyjętego opracowania jest pojęcie kompetencje, rozumiane jako: cechy posiadane przez pracowników, reprezentowane przez wiedzę, umiejętności, zdolności (KSA Knowledge, Skills, Abilities), cechy osobowościowe potrzebne do właściwego wykonywania pracy

13 Opracowując strukturę standardu kwalifikacji zawodowych przyjęto następujące założenia: narzędzie badawcze musi być możliwie jak najprostsze powinno zostać opracowane w oparciu o powszechnie zrozumiałe pojęcia narzędzie badawcze musi służyć uzyskiwaniu precyzyjnych i rzeczywistych wyników

14 W prezentowanym opracowaniu poziom wymagań jest poziomem optymalnym: Potencjalni pracodawcy wymagać bowiem będą od pracowników tymczasowych wykazywania się kompetencjami na optymalnym poziomie, pozwalającymi im na podjęcie efektywnej pracy od pierwszego dnia zatrudnienia. W przypadku pracy czasowej nie ma możliwości terminowania na stanowisku, przyuczania się do pracy, czy wykazywania się minimalnym poziomem kompetencji.

15 Działania w ramach przyjętej metody opracowania standardów: Działania przygotowawcze Działania badawcze Działania analityczne

16 Standardy kwalifikacji wybranych stanowisk pracy

17 Stanowiska poddane standaryzacji Samodzielny księgowy Asystent rachunkowości Kasjer handlowy Sekretarka Sprzedawca Grafik komputerowy Magazynier Specjalista ds. marketingu Specjalista ds. obsługi klienta Pracownik administracyjno-biurowy

18 Standardy kwalifikacji zawodowych przygotowano w dwóch wersjach: Wersja 1: Standard, w którym kwalifikacje zawodowe przyporządkowano do poszczególnych zadań zawodowych. Wersja 2: Standard, w którym kwalifikacje zawodowe podzielono na specyficzne dla stanowiska pracy i ogólnozawodowe oraz kluczowe i pomocnicze, bez przyporządkowywania ich do poszczególnych zadań zawodowych.

19 Części składowe standardu kwalifikacji zawodowych: A. Charakterystyka stanowiska pracy B. Zadania zawodowe występujące na stanowisku pracy Podział kwalifikacji na stanowisku pracy grafik komputerowy ze względu na ich znaczenie i specyfikę C. Kwalifikacje wraz z ich opisem, przyporządkowane do poszczególnych zadań zawodowych na stanowisku pracy D. Preferowane dyplomy, certyfikaty i uprawnienia. E. Zalecane szkolenia

20 Nazwa stanowiska pracy: Specjalista do spraw obsługi klienta Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Utrzymanie kontaktów z klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Odpowiedzialność za utrzymywanie kontaktów z klientami firmy, za przekazywanie zamówień, zleceń i uwag od klienta do odpowiednich działów firmy

21 Zadania zawodowe Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami Informowanie klientów o produktach i usługach Sprzedaż produktów/usług firmy Składanie i monitorowanie realizacji zamówień Pomoc w rozwiązywaniu problemów i przyjmowanie reklamacji Prowadzenie negocjacji Budowanie relacji z klientem Obsługa urządzeń biurowych Przygotowanie dokumentacji i raportów Dodatkowe zadania zawodowe Udział w akcjach promocyjnych Obsługa posprzedażowa i serwisowa Badania rynkowe Opieka nad klientami w ramach programów lojalnościowych

22

23 Opis zadania zawodowego: Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami Kwalifikacja nr 1. Komunikatywność Opis kwalifikacji Utrzymanie dobrego kontaktu z klientem Przekazywanie klientom konkretnych i zwięzłych informacji Nawiązywanie rozmowy z klientem Prowadzenie rozmowy na różne tematy Rozwiązywanie problemów przez telefon Łatwość nawiązywania kontaktu Kwalifikacja nr 2. Odporność na stres Opis kwalifikacji Opanowanie emocji w trudnej sytuacji Kwalifikacja nr 3. Umiejętność przygotowania oferty Opis kwalifikacji Umiejętność zrobienia kalkulacji kosztów Wyszukiwanie niezbędnych informacji, przygotowania oferty i przesłania jej klientowi Wykonywanie wyceny nietypowego zlecenia Kwalifikacja nr 4. Znajomość branży* Opis kwalifikacji Znajomość rynku i listy potencjalnych klientów Określenie potencjału klienta Wiedza, jak oferta wypada na tle konkurencji (benchmarking)

24 Opis zadania zawodowego: Informowanie klientów o produktach i usługach Kwalifikacja nr 1. Umiejętność zaprezentowania produktów i usług Opis kwalifikacji Znajomość technik sprzedaży Prowadzenie rozmowy z klientem Dobra prezencja Znajomość technik reklamowania produktów Kwalifikacja nr 2. Umiejętność przyswajania wiedzy Opis kwalifikacji Dobra pamięć Zdolności uczenia się Chęć poszerzania wiedzy Kwalifikacja nr 3. Znajomość oferty firmy* Opis kwalifikacji Dobra orientacja w aktualnej ofercie produktów/usług firmy Wiedza na temat zalet produktów Ustawiczne poznawanie nowości w ofercie firmy Wiedza na temat dostępności towarów i czasu realizacji zamówień

25 Opis zadania zawodowego: Prowadzenie negocjacji Kwalifikacja nr 1. Umiejętności negocjacyjne Opis kwalifikacji Osiąganie kompromisu bez utraty własnych korzyści Prowadzenie rozmowy negocjacyjnej w języku obcym Dobieranie właściwych argumentów Kwalifikacja nr 2. Umiejętność uwzględnienia specyfiki klienta Opis kwalifikacji Prowadzenie rozmowy z klientami różniącymi się statusem, charakterem, poziomem wiedzy, itp. Ocenianie potrzeb klienta W zależności od uprawnień, samodzielne przyznawanie indywidualnym klientom rabatów i dłuższych terminów płatności w oparciu o posiadane o nich informacje Kwalifikacja nr 3. Znajomość branży* Opis kwalifikacji Wiedza o konkurencji Wiedza o klientach Wiedza, jak oferta wypada na tle konkurencji (benchmarking)

26 Opis zadania zawodowego: Przygotowanie dokumentacji i raportów Kwalifikacja nr 1. Zdolności analityczne Opis kwalifikacji Analityczne myślenie Umiejętność analizowania danych dotyczących sprzedaży Kwalifikacja nr 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy Opis kwalifikacji Systematyczność Rozplanowanie pracy w czasie Zdyscyplinowanie Kwalifikacja nr 3. Umiejętność przygotowania zestawień i wykresów Opis kwalifikacji Graficzne przedstawienie wyników w postaci wykresów i tabel

27 Preferowane dyplomy, certyfikaty i uprawnienia na stanowisku specjalista ds. obsługi klienta: Wykształcenie: minimum średnie Badania lekarskie Prawo jazdy kat. B Znajomość języka obcego: w stopniu średnim

28 Zalecane szkolenia Podobnie jak w części dotyczącej dyplomów, certyfikatów i uprawnień, przedstawiono najczęściej występujące szkolenia, które w opinii badanych powinna odbyć osoba wykonująca pracę na danym stanowisku. Szkolenia te również mogą mieć charakter obowiązkowy lub fakultatywny w zależności od indywidualnych wymagań pracodawcy.

29 Zalecane szkolenia na stanowisku specjalista ds. obsługi klienta: Szkolenia z zakresu BHP Szkolenie z zakresu oferowanych produktów/usług firmy oraz z zakresu specyfiki branży Szkolenia z zakresu obsługi klienta Szkolenia z umiejętności prezentacji Szkolenia z zakresu negocjacji Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej

30 Informacje dodatkowe Część kwalifikacji, różniących się w zależności od miejsca pracy i charakterystycznych dla konkretnych pracodawców wyróżniono gwiazdką (*) Są to kwalifikacje dotyczące znajomości procedur wewnętrznych, branży, struktury organizacyjnej firmy czy cenników. Stanowią one często istotną część pracy i wymagań stawianych pracownikom, chociaż trudno jest je rozwijać w drodze wystandaryzowanego szkolenia.

31 Macierz zadania-kwalifikacje Do przedstawionych powyżej standardów załączono również macierz przedstawiającą w sposób graficzny występowanie kwalifikacji zawodowych w różnych zadaniach zawodowych. Podkreśleniem wyróżniono kwalifikacje najważniejsze (kluczowe specyficzne dla stanowiska pracy). Do grupy kwalifikacji ważniejszych można również zaliczyć te, które potrzebne są do wykonywania kilku różnych zadań zawodowych.

32

33 Asystent rachunkowości

34 Nazwa stanowiska pracy: Asystent do spraw rachunkowości Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Wykonywanie rutynowych operacji księgowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Pomoc w prowadzeniu rachunkowości, wykorzystywanie uzyskanych informacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych do sprawozdań, analiz i kalkulacji kosztów oraz wyników

35 Zadania zawodowe Zbieranie, segregowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych Sporządzanie deklaracji dla US i ZUS Kontrola dokumentów księgowych Sporządzanie listy płac Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla GUS Dekretowanie dokumentów księgowych Monitoring rozrachunków i rozliczeń Wprowadzanie danych do komputerowego systemu księgowego Obsługa sprzętu biurowego Ewidencjonowanie dokumentów księgowych Dodatkowe zadania zawodowe Przygotowanie zestawień i analiz finansowych

36

37 Samodzielny księgowy

38 Nazwa stanowiska pracy: Samodzielny księgowy Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Prowadzenie księgowości w organizacji Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności związanych z księgowością w organizacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustalanie oraz sprawdzanie stanu aktywów i pasywów, prowadzenie koniecznej ewidencji pozabilansowej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności księgowych, przeprowadzanie kontroli ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, współpraca z biegłym rewidentem, dysponowanie kontem firmowym

39 Zadania zawodowe Organizowanie i prowadzenie prac w zakresie ewidencji finansowoksięgowej (prowadzenie ksiąg) Sporządzanie deklaracji dla urzędu skarbowego i ZUS Kontrolowanie dokumentów Przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych Ewidencjonowanie środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych Przygotowywanie sprawozdania dla GUS Księgowanie dokumentów Wystawianie not księgowych i dekretowanie dokumentów księgowych Gromadzenie, segregowanie i archiwizowanie dokumentów Sporządzanie listy płac Tworzenie planu kont Dodatkowe zadania zawodowe Monitoring rozrachunków i rozliczeń Dysponowanie kontem firmowym

40

41 Kasjer handlowy

42 Nazwa stanowiska pracy: Kasjer handlowy Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Obsługa kasy fiskalnej w punkcie sprzedaży Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Przyjmowanie, przechowywanie i odprowadzanie pieniędzy otrzymanych za sprzedane towary lub usługi w punktach sprzedaży

43 Zadania zawodowe Obsługa kasy fiskalnej i komputera Przyjmowanie należności i wydawanie reszty Sporządzanie raportów fiskalnych (kasowych) Skanowanie towarów Obsługa klienta Wydawanie potwierdzeń przyjęcia należności Kontrola stanu gotówki w kasie Utrzymanie porządku na stanowisku pracy Obsługa urządzeń sklepowych Wystawianie faktur VAT Przesyłanie utargu do kasy głównej lub banku Dodatkowe zadania zawodowe Przyjmowanie towaru Wykładanie towaru

44

45

46 Sprzedawca

47 Nazwa stanowiska pracy: Sprzedawca Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Prowadzenie sprzedaży w punktach handlowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Sprzedaż produktów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, bezpośrednia lub pośrednia obsługa nabywców

48 Zadania zawodowe Obsługa klienta Ekspozycja towarów Przygotowanie produktów do sprzedaży Obsługa kasy fiskalnej Przyjmowanie należności Utrzymanie porządku Obsługa komputera i urządzeń biurowych Obsługa sprzedaży w systemie ratalnym Przyjmowanie, wysyłanie i odbieranie zamówień Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń reklamacyjnych Otwieranie i zamykanie punktu sprzedaży Dodatkowe zadania zawodowe Wycena towarów Prowadzenie dokumentacji sprzedaży

49

50 Magazynier

51 Nazwa stanowiska pracy: Magazynier Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Wykonywanie prac związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem towarów z magazynu Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Przyjmowanie do magazynu, przechowywanie i wydawanie środków i materiałów, zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, prowadzenie dokumentacji oraz udział w inwentaryzacjach

52 Zadania zawodowe Obsługa sprzętu magazynowego Przyjmowanie towaru Wydawanie towaru Rozładunek i załadunek towaru Rozmieszczanie i układanie towaru Zabezpieczenie towaru i magazynu Udział w inwentaryzacjach Prowadzenie dokumentacji Obsługa komputera i innych urządzeń biurowych Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. Utrzymanie porządku Dodatkowe zadania zawodowe Przygotowywanie zleceń Przyjmowanie i sporządzanie zgłoszeń reklamacyjnych Skanowanie przesyłek Gospodarka materiałami zwrotnymi Metkowanie towaru Obsługa klienta

53

54 Pracownik administracyjnobiurowy

55 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik administracyjnobiurowy Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Wykonywanie prac administracyjno-biurowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności administracyjnych polegających na organizowaniu i gromadzeniu informacji, dokumentacji, organizowanie przepływu informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań, kontrolowanie i porządkowanie dokumentów, zapewnianie prawidłowej organizacji i przebiegu pracy w biurze

56 Zadania zawodowe Obsługa urządzeń biurowych Obsługa komputera Gromadzenie i archiwizacja dokumentów Opracowywanie dokumentów (charakterystycznych dla miejsca zatrudnienia) Prowadzenie korespondencji Udzielanie informacji Obsługa klientów Organizacja i obsługa imprez oraz wydarzeń Planowanie i realizacja zakupów Prowadzenie baz danych Sporządzanie sprawozdań Dodatkowe zadania zawodowe Prowadzenie działań promocyjnych Prowadzenie dokumentacji kadrowej Załatwianie spraw urzędowych Utrzymanie porządku Prowadzenie wykazu materiałów biurowych i środków czystości Uczestnictwo w inwentaryzacjach

57

58 Sekretarka

59 Nazwa stanowiska pracy: Sekretarka Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Prowadzenie sekretariatu lub recepcji Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Prowadzenie i organizowanie pracy sekretariatu lub recepcji, zapewnianie sprawnej i szybkiej obsługi dyrekcji oraz gości

60 Zadania zawodowe Obsługa i prowadzenie korespondencji Obsługa gości Obsługa komputera i urządzeń biurowych Udzielanie informacji Archiwizacja dokumentów Organizacja pracy sekretariatu Odbieranie telefonów Organizacja przepływu informacji wewnętrznej Prowadzenie kalendarza przełożonego Utrzymanie porządku w sekretariacie Dodatkowe zadania zawodowe Organizacja spotkań i konferencji Zamawianie materiałów biurowych Wystawianie dokumentów finansowych Obsługa podróży służbowych i delegacji

61

62 Specjalista ds. marketingu

63 Nazwa stanowiska pracy: Specjalista do spraw marketingu Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Realizacja działań marketingowych i sprzedażowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Planowanie, koordynowanie i realizowanie działań marketingowych, wyszukiwanie i ocenianie szans rynkowych związanych ze sprzedażą towarów lub usług, ustalanie polityki sprzedaży i promocji firmy wobec klientów

64 Zadania zawodowe Analiza rynku Przygotowywanie i realizacja projektów marketingowych Analiza skuteczności działań marketingowych Przygotowanie raportów dotyczących pozycji produktu/usługi na rynku Przygotowywanie ofert handlowych Współpraca z dostawcami usług marketingowych Administrowanie treściami internetowymi Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa Tworzenie baz danych klientów Tworzenie materiałów reklamowych Dodatkowe zadania zawodowe Opracowanie koncepcji strategii rozwoju produktu/usługi Sporządzanie strategii firmy w zakresie działań marketingowych Inicjowanie działań innych działów firmy na potrzeby marketingu (Uwaga: powyższe zadania są specyficzne dla stanowisk specjalistów ds. marketingu umiejscowionych wyżej w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa)

65

66 Grafik komputerowy multimediów

67 Nazwa stanowiska pracy: Grafik komputerowy multimediów Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Przygotowywanie grafiki komputerowej Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Tworzenie grafiki komputerowej, stron WWW, prezentacji oraz grafiki użytkowej

68 Zadania zawodowe Obróbka zdjęć Przygotowywanie prezentacji multimedialnych Przygotowywanie projektów do druku Tworzenie grafiki 3D Tworzenie stron WWW Obsługa klienta Obsługa urządzeń peryferyjnych Prowadzenie archiwum projektów Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy Wykonywanie zdjęć Dodatkowe zadania zawodowe Obsługa sprzętu biurowego Projektowanie filmów Przygotowywanie projektów do druku Przygotowywanie reklam Wykonywanie składu komputerowego

69

70

71 Praktyczne zastosowanie standardów kwalifikacji wybranych stanowisk pracy

72 Zastosowanie standardów w projekcie STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA REKRUTACJA SZKOLENIA

73 Dodatkowe obszary zastosowania standardów Działania instytucji rynku pracy (np. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy) Działania pracodawców (np. planowanie zatrudnienia, rekrutacja, szkolenia i rozwój, ocena, przekwalifikowanie, analiza pracy i opisy stanowisk)

74 Standardy kwalifikacji w doborze pracowników

75 Na proces pozyskiwania pracowników składają się działania podstawowe: Rekrutacja selekcja pracowników, oraz działania dodatkowe: określenie zapotrzebowania pracowników w dłuższym i krótszym okresie, oraz adaptacja pracowników do stanowisk pracy.

76 Systemowe podejście do doboru zapewnia: spójność prowadzonych działań rekrutacyjnych w ramach całej organizacji; jasność kryteriów rekrutacji i selekcji zarówno dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces rekrutacji i selekcji, jak również dla kandydatów (wewnętrznych i zewnętrznych); możliwość wcześniejszego przyjęcia odpowiednich założeń budżetowych (czasu powstawania, wielkości i rodzaju wydatków związanych z procesem rekrutacji i selekcji); łatwiejsze powiązanie tej części systemu ZZL z innymi, w tym w szczególności z systemem szkoleń i rozwoju.

77 Standardy kwalifikacji zawodowych, szczególnie w przypadku wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o słabo rozbudowanej funkcji personalnej, mogą ułatwić tworzenie wewnętrznie spójnego systemu doboru pracowników. Konieczne jest dokonanie szczegółowego przeglądu informacji zawartych w standardach i dopasowania ich do specyfiki danej firmy. Zakres i czas analiz ulegają jednak zdecydowanemu ograniczeniu.

78 Standardy kwalifikacji zawodowych mogą być wykorzystane do: przygotowania ogłoszenia rekrutacyjnego, wyboru źródła rekrutacji i właściwej dla niego formy, planowania procesu selekcji i doboru narzędzi selekcyjnych, przygotowania narzędzi selekcyjnych, prowadzenia działań selekcyjnych.

79 Szczególnym ułatwieniem w procesie doboru jest zastosowana w budowie standardów hierarchizacja kwalifikacji. Zwłaszcza przy ograniczeniach czasowych i budżetowych zalecane jest skupienie się na kompetencjach najważniejszych z punktu widzenia organizacji. Wskazane w standardach kwalifikacje kluczowe, specyficzne dla stanowiska pracy mogą stać się podstawą takiego procesu, znacznie ułatwiając działania przedsiębiorcom.

80 Przyczyny wysłania niedopasowanej aplikacji na ogłoszenie rekrutacyjne Błędna ocena własnych kwalifikacji; 17% Przypadek; 2% Inne; 6% Niezrozumienie ogłoszenia; 37% Źródło: Jobpilot Chęć zdobycia jakiejkolwiek pracy ; 38%

81 Bibliografia Kwiatkowski S., Symela K. (red), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria-Metodologia-Praktyka. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa Kwiatkowski S., Woźniak I. (red), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Projektowanie i stosowanie, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Budowanie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych w oparciu o analizę stanowisk pracy. Materiał informacyjny, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Rynku Pracy, Warszawa Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Wydawnictwo Difin, Warszawa Gruza M., Lelińska K., Stahl J. Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Praktyczny przewodnik, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Gruza M., Lelińska K., Sołtysińska G. Zawody Szkolnictwa Zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, Ministerstwo Edukacji Zawodowej, Warszawa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 Grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U Nr 222 Poz z dnia r.).

82 Dziękuję za uwagę!

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201)

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Kierownik stoiska w markecie (522202)

Kierownik stoiska w markecie (522202) Kierownik stoiska w markecie (522202) Pracownicy usług i sprzedawcy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105)

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Pracownik do spraw ubezpieczeń (431202)

Pracownik do spraw ubezpieczeń (431202) Pracownik do spraw ubezpieczeń (431202) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r.

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r. RAPORT z badania polegającego na opracowaniu modelowych profili kompetencyjnych pracowników instytucji sektora Venture Capital, w tym funduszy kapitału zalążkowego oraz określenia ich potrzeb szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Asystent do spraw księgowości (431101) Pracownicy biurowi

Asystent do spraw księgowości (431101) Pracownicy biurowi Asystent do spraw księgowości (431101) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Regulamin organizacyjny 2007-10-17 Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw logistyki (242108)

Specjalista do spraw logistyki (242108) Specjalista do spraw logistyki (242108) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo