MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY"

Transkrypt

1 MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1).

2 SPIS TREŚCI Elementy typografii komputerowej... 5 Zasady edycji tekstu... 5 Właściwa forma graficzna... 5 Format i podział strony Akapit... 6 Kroje pisma i wyróżnienia... 6 Wielkośd czcionek... 7 Odstępy między wierszami... 8 Wyrównanie... 8 Odstępy międzyliterowe (kerning)... 8 Ramki i podkreślenia... 9 Podsumowanie - formatowanie akapitu... 9 Tworzenie firmowych wzorców i formularzy Zaawansowane formatowanie dokumentu Stosowanie motywu dokumentu Używanie motywu z innego dokumentu Tworzenie inicjałów Stosowanie cieniowania Zmiana koloru cieniowania Zmiana motywu dokumentu Nagłówek i stopka Wstawianie podpisów Modyfikacja etykiety podpisu Konfiguracja numeracji podpisów Zaawansowane tabele i ich formatowanie Obliczenia w dokumentach Worda

3 Gdzie są pola obliczeniowe? Formuły obliczeniowe Wyrażenia arytmetyczne i wyrażenia logiczne Funkcje Tworzenie formuł w Wordzie Przeliczanie formuł Korzystanie z makropoleceo jako metoda usprawniania pracy Co to jest makro i co to jest zagrożenie bezpieczeostwa? Jak zmienid ustawienia zabezpieczeo makr dla wszystkich dokumentów Zastosowanie i rejestracja makr Używanie rejestratora makr Używanie języka Visual Basic for Applications Zaawansowana grafika Obiekty SmartArt Tworzenie grafiki SmartArt Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt Stosowanie stylu grafiki SmartArt do grafiki SmartArt Cliparty Wyszukiwanie obrazów Współpraca z dokumentami innych programów Wykresy w dokumentach programu Word Dane z arkusza Excela w dokumentach programu Word Łączenie lub osadzanie slajdu programu PowerPoint Różnice między obiektami połączonymi a osadzonymi Obiekty połączone Obiekty osadzone Aktualizacja obiektów połączonych

4 Ręczna aktualizacja obiektu połączonego Zapobieganie automatycznej aktualizacji łączy przez program Word we wszystkich dokumentach Zmieniana obiektów połączonych lub osadzonych Wstawianie obiektu połączonego lub osadzonego z prezentacji programu PowerPoint Notatki

5 ELEMENTY TYPOGRAFII KOMPUTEROWEJ ZASADY EDYCJI TEKSTU Zanim przejdziemy do edytorów tekstu, parę słów na temat ogólnych zasad pisania tekstów. 1. Na koocu linii tekstu nie może pozostad słowo mniej niż trzy-czteroznakowe. Nie wolno więc pozostawiad spójników oraz wyrazów typu "lub", "ale" na koocu wiersza tekstu. Należy przenieśd je do następnej linii przez związanie z następnym wyrazem "twardą spacją" (*Crtl++*Shift++*spacja+). 2. Nie rozdzielamy między wiersze tekstu imion i nazwisk oraz temu podobnych wyrażeo. 3. W wierszu nie może byd mniej niż siedem znaków. Zwłaszcza w ostatnim wierszu akapitu. 4. Akapit nie może byd podzielony między strony tak, aby jedna linia była samotna na stronie. Edytory z reguły same pilnują takiego sformatowania, ale warto pamiętad o ustawieniu tej możliwości. 5. Pierwsza strona tekstu nie ma numeru, (pusty nagłówek lub pusta stopka). Zwykle unikamy jednoczesnego stosowania na stronach tekstu nagłówka i stopki. Ostatnio jednak staje się popularne umieszczanie autora i tytułu w nagłówku a numerów strony w stopce (każda kserowana strona zawiera informację o tytule i autorze). 6. Przed znakami typu kropka, przecinek, dwukropek, średnik nie ma spacji. Po nich - musi wystąpid spacja. Nawias oraz cudzysłów otwierający - przed nimi jest spacja, po nich nie ma. Zamykające - odwrotnie. Np. Tak (jak zwykle) "zaczęto" poszukiwania. Tam, gdzie stykają się dwa znaki - decyduje pierwszy z rozpoczynających albo ostatni z zamykających. Tak, jak to było w zwyczaju, ("odwiecznym"), ruszyli w tan. 7. Znak rozdzielający nie jest myślnikiem. Konstantynopolitaoczykowianeczka-Istambulanka (bez spacji!) ale "tak - albo nie" (po obu stronach znaku " - " spacje!). 8. Dzieląc wyrazy między wiersze tekstu zastanawiamy się nad znaczeniem zbitek sylab (np. szczawiowy). 9. W pismach wysyłanych do innych np. firm nie stosujemy wyróżnieo ani czcionką (typem lub krojem) ani dużymi literami (KRZYK!). Wyróżnienie stosujemy w tekstach do czytania publicznie, notatkach i ogłoszeniach. WŁAŚCIWA FORMA GRAFICZNA Przed stworzeniem dokumentu musimy zastanowid się nad tym jaka kompozycja strony jest dla tego dokumentu najwłaściwsza. List, pismo do współpracującej firmy, zaproszenie na zabawę, gazetka szkolna, zarządzenie do wiadomości pracowników - każde z tych pisma wymaga innego układu graficznego strony. W przypadku ogłoszenia lub reklamy przekazywana treśd jest zwykle uboga. Istotne jest natomiast wyróżnienie się z pośród innych, zaatakowanie czytelnika. Gazeta powinna z jednej strony zaatakowad czytelnika (tytuły) a z drugiej przekazad treśd w sposób konkretny oraz umożliwiający szybkie odczytanie. W obu przypadkach przydatne są, umieszczone w tekście, rysunki i zdjęcia. Pisma urzędowe powinny byd stonowane pod względem formy (oraz treści). Unikamy nadmiaru grafiki (praktycznie wstawiamy jedynie logo firmy!), wybieramy układ strony, który cechuje duża powierzchnia niezadrukowana. Najwłaściwszym doradcą jest poczucie elegancji i doświadczenie. Warto jednak pamiętad, że jeżeli chcemy przekazad czytelnikowi treśd wymagającą zrozumienia i przemyślenie - forma graficzna powinna byd 5

6 harmonijna, ale nie rzucająca się w oczy. Przeciwnie - w przypadku druków reklamowych lub ogłoszeo. Ale i tu spokojna forma może byd dobrym rozwiązaniem. FORMAT I PODZIAŁ STRONY. Doświadczeni czytelnicy natychmiast zauważają, oglądając jakąś stronę, że jest ona nieprawidłowo skomponowana. Stosunek zadrukowanej powierzchni (nazywanej też wymiarem składu) do niezadrukowanej powinien podlegad tzw. regule "złotego podziału" (mniejsze do większego jak 5 do 8). Taki podział wywołuje u czytającego poczucie harmonii. Strona A4 ma wymiary 297 mm na 210 mm, co odpowiada stosunkowi 2:3. Jeżeli lewy i prawy margines tekstu mają po 10 mm to na stopkę i nagłówek strony musimy wg "złotego podziału" zaplanowad po 15 mm. AKAPIT AKAPIT - obszar tekstu ograniczony dwoma wciśnięciami klawisza *Enter+. *Enter+ kooczy poprzedni akapit i zaczyna bieżący. Po napisaniu akapitu - naciskamy klawisz ENTER. Akapit może byd jedną linią - wierszem tekstu. Jeden wiersz akapitu nie może zostad samotnie na stronie. Akapit to fragment tekstu stanowiący całośd pod względem treści. Naciskanie klawisza ENTER a formatowanie akapitu. Jeżeli po każdym wierszu (linii) tekstu, będziemy, jak w maszynie do pisania lub w edytorze nieformatującym naciskali *Enter+, napisane linie będą tworzyły oddzielne akapity i nie będą podlegały wielu opcjom edytora formatującym tekst. Aby móc nadad napisanemu tekstowi format (wygląd) - możemy nacisnąd *Enter+ dopiero po napisaniu treści całego akapitu. KROJE PISMA I WYRÓŻNIENIA Tradycyjna technika zecerska zna setki różnych krojów pisma, które w postaci cyfrowej - dostępne w programach komputerowych noszą nazwę fontów. Typowe fonty to: Arial (często stosowany zwłaszcza do dużych elementów tekstu - tytuły - oraz do dokumentów zawierających liczby), Courier (naśladujący czcionkę maszyny do pisania, często też używany do pokazywania tekstów pojawiających się na ekranie 6

7 monitora) i Times New Roman (ten tekst). Font Times (lub podobne) został zaprojektowany specjalnie dla gazety The Times of London i przedstawiony jej czytelnikom w roku Okazał się jednym z największych hitów w historii krojów pisma. Jest często stosowany w gazetach i książkach i stąd dla czytelnika jest on "przeźroczysty", nie zwracający na siebie uwagi. Mnogośd dostępnych fontów kusi użytkownika, aby w danym dokumencie użyd ich więcej niż potrzeba. A potrzeba nie więcej niż 2-3. Jeden "normalny", w którym sporządzony jest cały tekst, drugi na tytuł i trzeci na podtytuły. W celu uwypuklenia fragmentów tekstu lepiej jest, zamiast różnych fontów, używad specjalnych wyróżnieo (atrybutów) takich jak pogrubienie, kursywa lub podkreslenie. Ale i tu - bez przesady! Zasadą jest, że w tekście wyróżnionym dokonujemy wyróżnieo poprzez powrót do czcionki standardowej dla dokumentu. W pismach wysyłanych do innych ludzi nie używamy wyróżnieo, ani dużymi literami (KRZYK!) ani krojem lub typem czcionki. Tego typu elementy można stosowad tylko w notatkach, konspektach lub ogłoszeniach. Każdy krój ma swój własny charakter i przez to wywołuje u czytającego określone skojarzenia. Poniżej przykład dwu krojów użytych do różnych tekstów. Solidnie wyglądająca czcionka fontu bardziej odpowiada przekazywanej treści "Budownictwo..." niż delikatny font użyty dla napisu "Gabinet...". Czytelnik zwykle łączy z pojęciem budownictwa takie cechy jak stabilnośd, wytrzymałośd. "Lekki" font zaś lepiej wygląda użyty do logo domu mody, czy też nagłówek kącika mody w jakimś czasopiśmie. WIELKOŚD CZCIONEK Rozmiar czcionek (fachowo: stopieo pisma) podawany jest zazwyczaj w punktach typograficznych (1p. = 0,376 mm). Inną jednostką jest cycero, mający 12 punktów (4,513 mm). Ostatnio często stosowany jest zwykły milimetr. Przy wyborze właściwej wielkosci czcionki należy trzymad się zasady: normalny tekst może mied wielkośd od 9 do 12 punktów, na nagłówki (tytuł) używamy czcionki o wielkosci 14 punktów i więcej a na odsyłacze i przypisy - 6 punktów. 7

8 ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI Drukarze używają okresleo "interlinia" i odstęp międzywierszowy. Sposób ich określania pokazany jest na rysunku. Edytory oferują automatycznie ustalaną interlinię, wynoszącą 1, 1,5, 2 oraz do ustawienia przez użytkownika. Dwa powody przemawiają za ustawianiem interlinii. Pierwszy to zaczernienie strony dokumentu. Im mniejsze odstępy - tym strona jest czarniejsza i mniej chętnie czytana. Drugi powód to czytelnośd dokumentu. Zbyt mała interlinia zmniejsza szybkośd czytania, bo oko dłużej szuka początku nowej linii, a poza tym przerwanie czytania na chwilę i powrót do tekstu jest znacznie trudniejszy. Warto trzymad się następujących reguł: dla długich wierszy niezbędna jest większa interlinia; wiersze powinny byd tak oddalone aby górne i dolne kooce liter nie stykały się wzajemnie; kroje szeryfowe (Times) potrzebują większej a bezszeryfowe (Arial) mniejszej interlinii (szeryfy to zaokrąglenia i kreski na zakooczeniach znaków; prowadzą wzrok wzdłuż linii tekstu, ułatwiając czytanie). WYRÓWNANIE Bloki tekstu mogą byd ustawiane na cztery sposoby: wyrównanie do lewego marginesu, wyrównanie do obu marginesów (wyjustowanie), wyrównanie do prawego marginesu oraz wyśrodkowanie. Decydujące znaczenie ma rodzaj dokumentu, wyróżnione bloki oraz objętośd tekstu. Jednak kluczowa jest czytelnośd dokumentu i niedopuszczenie do zbyt dużych odstępów między wyrazami. Najczęściej stosujemy wyjustowanie (przy wierszach dłuższych niż 40 znaków) oraz wyrównanie do lewego (bez ograniczeo, jest to naturalny sposób wyrównywania tekstu w naszej kulturze). Wyrównanie do prawej stosujemy tylko jako podpisy pod ilustracjami a wyśrodkowanie - wyłącznie do nagłówków i tytułów. ODSTĘPY MIĘDZYLITEROWE (KERNING) Przy dużym stopniu pisma (rozmiarze czcionki ponad 24p.) niektóre pary liter robią wrażenie zbyt daleko odsuniętych od siebie (patrz rysunek). Jest to problem, którego fachowe rozwiązanie wymaga specjalnych narzędzi. W edytorach tekstu stosujemy kerning (dosuwanie czcionek do siebie) w postaci uproszczonej. 8

9 RAMKI I PODKREŚLENIA Edytory tekstu pozwalają na wstawianie linii, ramek i innych elementów graficznych mających za zadanie uwypuklad pewne elementy tekstu. Warto stosowad je oszczędnie. Zamiast nich lepiej jest powiększad odstępy między elementami, które chcemy wyróżnid a pozostałymi. Podobnie - jasny tekst na ciemnym tle. Jest on zwykle słabiej czytelny niż zwykły. Jeżeli decydujemy się na takie rozwiązanie, należy użyd pogrubionej, bezszeryfowej czcionki. PODSUMOWANIE - FORMATOWANIE AKAPITU Przypomnijmy: jeżeli po każdym wierszu (linii) tekstu, będziemy jak w maszynie do pisania lub w edytorze nieformatującym naciskali *Enter] - tak napisane linie będą tworzyły oddzielne akapity i nie będą podlegały wielu opcjom edytora formatującym tekst. Aby móc nadad napisanemu tekstowi format (wygląd) - możemy nacisnąd *Enter+ dopiero po napisaniu treści całego akapitu. Formatując akapit z reguły określamy: wcięcie (wycięcie) pierwszej linii; może go nie byd a może wynosid od 2 do 5 znaków (1 cm); specyficznym akapitem jest numerowanie i wyliczanie - są to tzw. akapity "wiszące"; odstęp międzywierszowy; zwykle określaną w wysokości linii tekstu; typowe to 1 i 1,5; odstęp przed i po akapicie; stosuje się "odstęp międzywierszowy * 1,5"; odstępy po poprzednim i przed bieżącym sumują się - stąd określamy zwykle jeden z nich a w specyficznych akapitach zmieniamy to ustalenie; tytuł zwykle posiada odstępy "przed" i "po"; sposób wyrównania tekstu do marginesów; może to byd: o "do lewego" - jak w tekście pisanym na maszynie do pisania; tak wyrównujemy teksty o małej liczbie znaków w wierszu, lub jeżeli nam się tak podoba; o "centralnie" - zwykle tylko do tytułów; tak wyrównujemy tytuły, tabele i teksty typu ogłoszenia z małą liczbą znaków w wierszu a drukowane na formacie A4; o "w pełni" - do obu marginesów jednocześnie, tekst "wyjustowany"; pełne wyrównanie (do obu marginesów bocznych) stosujemy w tekstach pisanych w formaciea4 (ok znaków w wierszu); o "do prawego" - najrzadziej, jedynie w bardzo specyficznych akapitach; zwykle tekst obok rysunku, jeżeli tekst poniżej (rysunku) jest wyrównany w pełni. marginesy; (patrz układ strony); UWAGA: tabela, o ile zajmuje w przybliżeniu tyle znaków ile jest w wierszu, swoją szerokością narzuca rozmiar marginesów bocznych; czcionkę; czcionka może mied typ (najczęściej stosuje się Arial, Courier oraz Times New Roman), atrybut (gruby=bold, kursywa=italic, podkreślony=underline) oraz wielkośd w punktach; zasadą jest stosowanie jednej czcionki jako standardowej (np. Times), jednej do wyróżnieo w tekście (lepiej: inny atrybut czcionki standardowej) i jednej na tytuł (np. Arial). 9

10 TWORZENIE FIRMOWYCH WZORCÓW I FORMULARZY W firmach wykorzystuje się bardzo dużo różnego rodzaju dokumentów, od papieru firmowego po wnioski kredytowe czy polisy ubezpieczeniowe. Szablony Word pod względem przeznaczenia można podzielid w następujący sposób: korespondencja firmowa (np. papier firmowy, fax, ), druki obsługi klienta (np. umowy, zamówienia, wnioski kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty urzędowe itp.), komunikacja w firmie (np. notatki służbowe, raporty itp.), dokumenty pracownicze (np. umowy o pracę, wnioski urlopowe itp.). Szablony WORD można wykonad jako: wzory dokumentów z zabezpieczonym układem graficznym (logo, marginesy, stopki adresowe, parametry czcionek), aktywne formularze z zabezpieczonym układem graficznym, czyli wzorcowe dokumenty w których wpisywanie informacji jest umożliwione w wydzielonych do tego celu polach o zdefiniowanych parametrach Najważniejsze możliwości tego typu formularzy są następujące: możliwośd ochrony układu graficznego strony i parametrów wpisywanego tekstu (logo, marginesów, stopek adresowych, parametrów czcionek), możliwośd udostępnienia do edycji tylko wybranych fragmentów formularza, możliwośd udostępnienia do edycji tylko wybranych pól edycyjnych o zdefiniowanych możliwościach (tekstowe, lista wyboru, pola do zaznaczenia), pola do edycji mogą byd formatowane w specjalny sposób, np. z określeniem wielkośd znaków (małe i wielkie litery), ograniczeniem ilośd znaków, rodzaju znaków (litery, cyfry, data), pola do edycji mogą byd uzupełniane o podpowiedzi. Szablony Word to prosty sposób na ujednolicenie wyglądu dokumentów, pism i formularzy firmowych. Ponieważ szablony mogą jednak zawierad wirusy makr, podczas ich otwierania lub tworzenia plików na podstawie nowych szablonów należy zachowad ostrożnośd. Należy przedsięwziąd następujące środki bezpieczeostwa: uruchamiad na komputerze aktualne oprogramowanie antywirusowe; ustawid poziom zabezpieczeo makr na wysoki; wyczyścid pole wyboru Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom; używad podpisów cyfrowych i korzystad z listy zaufanych źródeł. 10

11 ZAAWANSOWANE FORMATOWANIE DOKUMENTU STOSOWANIE MOTYWU DOKUMENTU Przez zastosowanie motywu dokumentu można szybko i łatwo sformatowad cały dokument, aby nadad mu profesjonalny i nowoczesny wygląd. Motyw dokumentu jest zestawem wybranych opcji formatowania, który obejmuje kolory motywu, zestaw czcionek motywu (w tym czcionki nagłówka i tekstu podstawowego) oraz zestaw efektów motywu (w tym linie i efekty wypełnienia). Program Microsoft Word oferuje kilka wstępnie zdefiniowanych motywów dokumentu, ale można także utworzyd własne, dostosowując istniejący motyw dokumentu, a następnie zapisując go jako niestandardowy motyw dokumentu. Motywy dokumentów są współdzielone w programach pakietu Office, w wyniku czego wszystkie dokumenty pakietu Office mają taki sam, jednolity wygląd. UŻYWANIE MOTYWU Z INNEGO DOKUMENTU Istnieje możliwośd używania motywów z innych dokumentów, w tym dokumentów zawierających motywy dostosowane oraz dokumentów innych programów pakietu Microsoft Office Na przykład motyw z dokumentu programu Microsoft Office Word 2007 można zastosowad w innym dokumencie programu Office Word 2007, w prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint 2007, w skoroszycie programu Microsoft Office Excel 2007 lub w wiadomości programu Microsoft Office Outlook Otwórz dokument, w którym chcesz zastosowad inny motyw. 2. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy. 3. Kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu motywów. 4. W oknie dialogowym Wybierz motyw lub dokument z motywem wybierz dokument pakietu Office 2007 zawierający motyw, który chcesz zastosowad, a następnie kliknij przycisk Otwórz. 11

12 TWORZENIE INICJAŁÓW Inicjał, czyli powiększoną, wychodzącą poza tekst wielką literę, można stosowad na początku dokumentu lub rozdziału, a także w celu zwiększenia atrakcyjności biuletynu czy zaproszenia. 1. Inicjał 2. Inicjał na marginesie 1. Kliknij akapit, który chcesz rozpocząd inicjałem. Akapit musi zawierad tekst. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Inicjał. 3. Kliknij opcję Wpuszczony lub Na marginesie. STOSOWANIE CIENIOWANIA Za pomocą cieniowania można wzbogacad dokumenty o elementy graficzne. Jeśli dla cieniowanych fragmentów zostanie określony kolor motywu, kolor cieniowania zmieni się po wybraniu dla dokumentu innego motywu. Dodając w programie Microsoft Office Word 2007 cieniowanie do wyrazów i akapitów, można zwiększyd wizualną atrakcyjnośd dokumentu. Polecenie Wyróżnienie udostępnia bardziej ograniczony wybór kolorów, z którego można korzystad podczas recenzowania lub edytowania dokumentu. 1. Zaznacz wyraz lub akapit, do którego chcesz zastosowad cieniowanie. 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Cieniowanie. 3. W obszarze Kolory motywu kliknij kolor, którego chcesz użyd przy cieniowaniu zaznaczenia. Aby użyd określonego koloru, który nie jest kolorem motywu, kliknij kolor znajdujący się w obszarze Kolory standardowe lub kliknij polecenie Więcej kolorów w celu odnalezienia odpowiedniego koloru. Standardowe kolory nie zmieniają się podczas zmieniania kolorów motywu dla dokumentu. 12

13 ZMIANA KOLORU CIENIOWANIA 1. Zaznacz cieniowane słowo lub akapit, który chcesz zmienid. 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Cieniowanie. 3. W obszarze Kolory motywu kliknij kolor, którego chcesz użyd przy cieniowaniu zaznaczenia. Aby użyd określonego koloru, który nie jest kolorem motywu, kliknij kolor znajdujący się w obszarze Kolory standardowe lub kliknij polecenie Więcej kolorów w celu odnalezienia odpowiedniego koloru. Standardowe kolory nie zmieniają się podczas zmieniania kolorów motywu dla dokumentu. ZMIANA MOTYWU DOKUMENTU Jeśli w celu zastosowania cieniowania w dokumencie użyto koloru z obszaru Kolory motywu, kolor cieniowania i inne kolory w dokumencie można zmienid przez zastosowanie w dokumencie nowego motywu lub koloru motywu. Jeśli użyto koloru z obszaru Kolory standardowe lub z obszaru Więcej kolorów, kolor nie zmieni się po zmienieniu kolorów motywu. 1. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy lub Kolory motywu. Wybranie nowego motywu wiąże się ze zmianą czcionek motywu i kolorów motywu. 2. Umieśd wskaźnik myszy na różnych motywach lub kolorach motywów, aby zobaczyd, w jaki sposób motyw wpływa na kolor cieniowania, który zastosowano w dokumencie. 3. Kliknij motyw lub kolor motywu. 13

14 NAGŁÓWEK I STOPKA Nagłówek i stopka to integralne elementy dokumentu tworzonego w programie Word 2007 znajdujące się odpowiednio w jego górnej i dolnej części (zajmują fragment miejsca przeznaczony na marginesy). Umieszcza się w nich takie informacje jak tytuł tworzonego właśnie dokumentu, datę i godzinę, czy numer strony. Od tej pory elementy te będą dodawane na każdej nowej stronie, a niektóre informacje (np. właśnie numer strony) będą zmieniad się w sposób automatyczny, co ułatwi pracę nad dokumentem. W celu wstawienia nagłówka i/lub stopki do dokumentu na wstążce Wstawianie w sekcji Nagłówek i stopka klikamy na przycisk - Nagłówek jeśli chcemy wstawid nagłówek lub Stopka jeśli wstawiamy stopkę. Po naciśnięciu wybranego przycisku rozwinie się menu, w którym wybierzmy interesujący styl elementu i kliknięciem wstawimy go na stronę. Automatycznej zmianie na Narzędzia nagłówków i stopek - Projektowanie uległa poprzednia wstążka. Dzięki temu mamy dostęp do opcji edycyjnych nagłówka/stopki. Ponadto możemy zauważyd, że każdy szablon ma specjalne, łatwe do zmiany pola, informujące o ich przeznaczeniu. Wystarczy pojedyncze kliknięcie aby rozpocząd ich edycję. 14

15 W łatwy sposób dodamy własne pola edycyjne. W tym celu klikamy przycisk Szybkie części a następnie opcję Właściwości. W rozwiniętym menu wyszukujemy interesujące pole np. Firma, aby wpisad w nim nazwę naszej firmy. Automatycznie wstawimy również pola związane z datą i czasem. W sekcji Wstawianie klikamy na przycisk Data i godzina. W oknie, które się pojawi wybieramy interesujący nas format wyświetlenia czasu i daty a następnie klikamy na OK. W nagłówku i stopce może znaleźd się także zdjęcie czy obiekt Clip Art. Wstawimy je za pomocą przycisków znajdujących się w sekcji Wstawianie wybierając odpowiednio Obraz lub Obiekt clipart. Możemy również zmienid pozycję nagłówka względem początku strony lub stopki względem jej kooca wykorzystując opcje w sekcji Położenie. Wpisując lub wybierając za pomocą strzałek odpowiednią wielkośd określimy ich położenie. Jeśli wszystkie wykonane zmiany nam odpowiadają możemy zakooczyd edycję nagłówka i stopki. W tym celu klikamy na przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub klikamy klawisz [Esc]. W ten sposób powrócimy do podstawowej edycji dokumentu. 15

16 WSTAWIANIE PODPISÓW Aby dodad podpis do tabeli, równania, rysunku lub innego elementu, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom program Word, a następnie otwórz odpowiedni dokument. 2. Zaznacz element, do którego chcesz dodad podpis. 3. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Podpis. 4. Na liście Etykieta kliknij odpowiednią etykietę podpisu. Kliknij na przykład ustawienie Rysunek. 5. Na liście Położenie kliknij właściwe położenie podpisu. Kliknij na przykład Poniżej wybranego obiektu. 6. Kliknij przycisk OK. Etykieta zostanie wyświetlona we wskazanym położeniu. Etykieta jest wyświetlana domyślnie jako etykieta 1, gdzie etykieta to wybrana etykieta podpisu. MODYFIKACJA ETYKIETY PODPISU 1. W programie Word wskaż polecenie Odwołanie w menu Wstaw, a następnie kliknij polecenie Podpis. 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: o Aby dodad etykietę, kliknij przycisk Nowa etykieta. Wpisz tekst, który ma byd wyświetlany jako podpis, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Etykieta zostanie wyświetlona na liście Etykieta. o Aby usunąd etykietę, zaznacz etykietę, którą chcesz usunąd, na liście Etykieta, a następnie kliknij przycisk Usuo etykietę. Nie można usunąd etykiet domyślnych: Równanie, Rysunek i Tabela. 3. Kliknij przycisk OK. KONFIGURACJA NUMERACJI PODPISÓW 1. W programie Word wskaż polecenie Odwołanie w menu Wstaw, a następnie kliknij polecenie Podpis. 2. Kliknij przycisk Numerowanie. 3. Na liście Format kliknij wybrany styl numerowania. Kliknij na przykład 1, 2, 3, Aby włączyd numerowanie sekcji w tym podpisie, wykonaj następujące czynności: a. Kliknij, aby zaznaczyd pole wyboru Dołącz numer rozdziału. Aby skorzystad z tej funkcji, trzeba zastosowad w dokumencie styl listy. W tym celu kliknij polecenie Punktory i numeracja w menu Format, a następnie wybierz styl listy na karcie Styl listy. b. Na liście Rozpocznij rozdział stylem kliknij styl nagłówka, którego chcesz użyd w dokumencie. c. Na liście Użyj separatora kliknij wybrany separator elementów. 5. Kliknij dwa razy przycisk OK. 16

17 ZAAWANSOWANE TABELE I ICH FORMATOWANIE Za pomocą tabel można w prostszy, niż przy użyciu tabulatorów, sposób tworzyd kolumny cyfr i tekstu. Tabela może byd wygodnym narzędziem do prezentacji tekstu w formie akapitów rozmieszczonych obok siebie (jak to jest wymagane w niektórych dokumentach) lub do umieszczania tekstu obok rysunków. Dokument można także sformatowad w kolumny typu gazetowego, w których tekst przechodzi automatycznie od kooca jednej kolumny do początku drugiej. Tabela składa się z wierszy i kolumn, pól nazywanych komórkami, które wypełnia się tekstem i rysunkami. Tekst zawija się w komórce w identyczny sposób jak między marginesami dokumentu. Wysokośd komórki rośnie, dostosowując się do ilości wprowadzonego tekstu. Można nie tylko wpisywad tekst do nowo utworzonej tabeli, ale również przekształcad do postaci tabeli akapity, zapisane wcześniej jako zwykły tekst. Tabelę można modyfikowad na wiele różnych sposobów, dodając lub usuwając wiersze, dopasowując odpowiednio szerokośd kolumn, sortując tekst, dodając krawędzie i cieniowanie. Można też używad tabel jako prostych baz danych, wykonywad na nich operacje matematyczne oraz tworzyd na ich podstawie wykresy. Aby utrzymad spójny format wszystkich tabel w całym dokumencie, można stosowad style do tekstu w tabelach. Tabelę wstawiamy używając opcji Wstaw tabelę z grupy Tabela znajdującej się na wstążce Wstawianie ustalając za pomocą kolejnych opcji ilośd wierszy i kolumn tabeli, ich szerokośd oraz format, lub bezpośrednio za pomocą przycisku Tabela ze wstążki Wstawianie, gdzie wielkośd tabeli ustalamy zaznaczając myszką komórki odpowiadające ilości wierszy i kolumn tabeli. Po wstawieniu tabeli w tekście pojawia się jej zarys, który możemy wypełniad i formatowad. Do kolejnych komórek tabeli przechodzimy za pomocą klawisza Tab, klawiszy ze strzałkami lub myszki. 17

18 Dane Niemieckie Francuskie Audi Opel Peugeot Renault Kwartał Kwartał Kwartał Kwartał Formatowanie tabeli wykonujemy wykorzystując opcje ze wstążki Projektowanie, która pojawia się podczas kliknięcia na którejkolwiek komórce tabeli Dodatkowo mamy do dyspozycji wstążkę Układ, w której można: wstawid bądź usunąd wiersze lub kolumny scalid lub podzielid komórki wysokośd, szerokośd komórek, rozmieszczenie i kierunek tekstu, posortowad dane wstawid prostą formułę obliczeniową. Ta ostatni jest oczywiście tylko namiastką tego, co można wykonad za pomocą MS Excel, aczkolwiek w wielu przypadkach w zupełności wystarcza. OBLICZENIA W DOKUMENTACH WORDA Word to nie Excel powie każdy, kto znając oba programy wykonywał z wielką łatwością zestawienia tablicowe. Okazuje się, że dla wielu użytkowników Worda, Excel jest zbyt skomplikowanym programem jak na potrzeby obliczeniowe związane z realizowanym zagadnieniem i poznawanie go, po to, aby wykonad niewielkie obliczenia traktowane jest jak strata czasu. Umiejętnośd wykonania obliczeo bezpośrednio w Wordzie pozwoli wielu użytkownikom tego programu ułatwid sobie pracę. Na przykład, aby podsumowad kolumnę tabelki znajdującej się w dokumencie nie trzeba będzie sięgad po kalkulator i pracowicie wszystko liczyd albo denerwowad się, gdy szef nagle zmienił liczby w opracowaniu i wszystkie obliczenia powinny zostad powtórzone. Word ma wbudowany podsystem obliczeniowy. 18

19 GDZIE SĄ POLA OBLICZENIOWE? Obliczenia umieszczane są w dokumencie w postaci specjalnego pola, nazywanego polem formuła. Pole formuła, jak i inne pola programu Word, pokazuje w dokumencie wynik swojego działania. Bardzo upraszczając wyjaśnienie funkcjonowanie takiego pola, działa ono tak, jakbyśmy po wpisaniu np. sekwencji,=2+3- zobaczyli w dokumencie liczbę 5, będącej w rzeczywistości wynikiem wpisanej formuły. Dokument Worda ma wprowadzoną formułę (mówimy czasami: kod pola), ale wyświetla jej wynik. Zatem gdybyśmy z dokumentu usunęli przytoczoną powyżej w przykładzie liczbę 5, to w istocie usunęlibyśmy wpisaną formułę. Gdybyśmy natomiast zmienili liczby, Word wyświetliłby nowy wynik. Z powyższego wyjaśnienia wynika, że czytając dokument nie wiemy czy widziany przez nas tekst jest tworem piszącego, czy wynikiem działania jakiegoś pola. Za informowanie nas o kodach pól odpowiadają dwa parametry w opcjach ustawienia programu Word, Cieniowanie pola. Miejsce tych parametrów w Wordzie 2007, dostępne po wybraniu Przycisk pakietu Office Opcje programu Word Zaawansowane Pokazywanie zawartości dokumentu. Pierwszy z parametrów odpowiada za to, czy w dokumencie zobaczymy kod pola czy wynik jego działania, a wracając do przykładu: czy zobaczymy,=2+3- czy 5. Najczęściej przy standardowych ustawieniach parametr ten jest wyłączony i widzimy wyniki. Zwródmy jednak uwagę na to, że nawet, jeśli widzimy napis,=2+3- to tak naprawdę nadal nie wiemy, czy to jest kod pola, czy po prostu treśd napisana przez autora. Drugi z parametrów odpowiada za wyróżnianie pól w dokumencie. Parametr ten pozwala wybrad z rozwijanej listy jedną z trzech możliwości: Nigdy, Zawsze, Tylko zaznaczone. Wybór pierwszego oznacza, że pola programu Word nigdy nie będą wyróżniane, drugi oznacza, że wszystkie pola programu Word zostaną wyróżnione na szarym tle, trzeci oznacza, że wyróżnione na szarym tle zostanie tylko to pole programu, które zostało kliknięte myszką lub na które naprowadzony został kursor wprowadzania tekstu. W standardowych ustawieniach Worda zastosowana jest ta trzecia wartośd. Wszystkie pola programu Word, w tym także pole formuła, zawarte są wewnątrz pary nawiasów { i -.Nawiasy te nie są jednak wpisywane z klawiatury w zwykły sposób. Na początkowym etapie 19

20 omawianego tu zagadnienia przyjmijmy, że będą one wstawiane automatycznie przez mechanizm wprowadzania formuły. Później wyjaśnimy jak to można zrobid ręcznie. FORMUŁY OBLICZENIOWE. Formuły obliczeniowe kojarzone są z różnego rodzaju zestawieniami tabelarycznymi, w których najczęściej pojawia się jakieś podsumowanie, czasami koniecznośd wyliczenia średniej, ale i inne obliczenia, np. obliczenia procentowe. Formuły obliczeniowe mogą jednak występowad w dowolnej części dokumentu, ale rzeczywiście nieco inaczej buduje się je, jeśli znajdują się w tabelach a inaczej poza nimi. Formuły budowane w tabelach odwołują się najczęściej do liczb znajdujących się w komórkach tabeli. Liczby te wskazywane są jednak nie, jako konkretne wartości, ale jako adresy komórek znajdujących się w tabeli a zawierających wymagane wartości. Dzięki temu, jeśli zmieni się liczba, formuła obliczeniowa nadal będzie prawidłowo wykonywała obliczenia, gdyż odwołuje się do miejsca w tabeli, z którego pobiera liczbę, a nie do konkretnej liczby. Adres komórki wyznaczony jest przez skrzyżowanie kolumny i wiersza jej dotyczącej. Kolumny w tabeli oznaczone są kolejnymi literami alfabetu: pierwsza kolumna tabeli oznaczona jest literą A, druga literą B, trzecia C, itd. Wiersze tabeli oznaczone są kolejnymi liczbami: pierwszy wiersz liczbą 1, drugi 2, itd. Adresy komórek zapisuje się, jako połączenie litery kolumny z numerem wiersza. Pierwsza komórka tabeli ma adres A1, druga A2. Poniżej pokazano adresowanie komórek tabeli o wymiarach 3x4 (trzy kolumny, cztery wiersze). Dla liczb niezbędnych do obliczeo a znajdujących się bezpośrednio w tekście, przewidziano odrębny sposób adresowania. Przypisuje się im nazwaną zakładkę. Aby przypisad zakładkę do liczby, należy wybraną liczbę zaznaczyd, wybrad z wstążki Wstawianie, z grupy Łącza, ikonkę Zakładka. W oknie dialogowym należy nadad zakładce własną nazwę. Nazwa zakładki musi zaczynad się od litery, i składad się z liter lub cyfr, nie może zawierad odstępu i nie może byd nazwą funkcji. Poniższa ilustracja pokazuje nadanie nazwy zakładce wskazującej na liczbę

21 Zakładka ma nazwę sto20 a więc spełnia wymogi, co do nazw. Miejsca, w których zdefiniowano zakładki można w dokumencie zobaczyd wybierając parametr Pokaż zakładki we wspomnianym już segmencie ustawiania opcji programu Word. Oczywistym jest, że sens tworzenia zakładki pojawia się wtedy gdy liczba ze wskazanego miejsca dokumentu może ulec zmianie i wpłynie to na ewentualne dalsze obliczenia zawarte w dokumencie. WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE I WYRAŻENIA LOGICZNE Każdą formułę obliczeniową rozpoczyna się znakiem równości(=), po którym wpisuje się treśd formuły. Formuła składad się może z funkcji, liczb, adresów komórek i nazw zakładek połączonych operatorami arytmetycznymi (mówimy wówczas o wyrażeniu arytmetycznym) lub operatorami relacji (mówimy wówczas o wyrażeniu logicznym) a jeśli wymaga tego struktura obliczenia, par nawiasów okrągłych, wskazujących pierwszeostwo obliczeo. Operatorami arytmetycznymi są: potęgowanie oznaczane znakiem ^, mnożenie oznaczane znakiem *, dzielenie oznaczane znakiem /, dodawanie oznaczane znakiem + i odejmowanie znakiem -. Zatem zapis 3^2 oznacza 3 do potęgi drugiej i wylicza wartośd 9. Iloczyn tych liczb zapiszemy, jako 3*2 a iloraz 3/2. Zapis (3+2)^2*2 da w wyniku 50, bowiem wynik z nawiasów jest najpierw potęgowany a dopiero potem mnożony, zgodnie z hierarchią wykonywania działao. Operatorami relacji są: większy niż oznaczany znakiem >, większy niż lub równy oznaczany znakami >=, równy oznaczany znakiem =, nie równy oznaczany znakami <>, mniejszy lub równy oznaczany znakami <= i mniejszy niż oznaczany znakiem <. Wyrażenia logiczne przyjmują tylko jedną z dwóch wartości: 1, czyli prawda, jeśli wyrażenie logiczne jest prawdziwe, lub 0 (zero), czyli fałsz, jeśli wyrażenie logiczne nie jest prawdziwe. Zapis A2<=B2+3 sprawdza czy liczba znajdująca się w komórce A2 jest mniejsza lub równa sumie liczby znajdującej się w komórce B2 i liczby 3. Jeśli tak jest, wartośd wyrażenia wynosi 1, w przeciwnym wypadku wartością wyrażenia jest 0 (zero). Jeśli wyrażenie obliczeniowe łączy w sobie wyrażenia logiczne i arytmetyczne, to najpierw obliczane są wyrażenia arytmetyczne a później wyrażenia logiczne, chyba, że nawiasy wskazują inną kolejnośd. 21

22 FUNKCJE. Funkcje są specjalnymi algorytmami, którym przypisano nazwę, przygotowanymi przez twórców oprogramowania i pozwalającymi na uzyskanie wyniku przez wybranie nazwy funkcji i wskazanie jej argumentów, czyli wartości, jakie powinna uwzględnid w swoich obliczeniach. Argumenty funkcji zapisywane są zawsze w nawiasach okrągłych po nazwie funkcji. Argumentami tymi mogą byd konkretne liczby, wyrażenia arytmetyczne dające w wyniku liczbę, wyrażenia logiczne, adresy komórek zawierające liczby, zakresy adresów komórek lub pewne charakterystyczne nazwy określające takie zakresy a także inne funkcje. Jeśli funkcja ma więcej niż jeden argument, kolejne oddzielane są znakiem średnika (;). Oczywiście ilośd i rodzaj użytych argumentów zależy od konkretnej funkcji. W programie Word zdefiniowano następujące funkcje: Funkcje nie zawierające argumentów, a więc pisane bez towarzyszących nawiasów: FALSE funkcja logiczna zwracająca wartośd 0 (zero). TRUE funkcja logiczna zwracająca wartośd 1 (jeden). Funkcje matematyczne: ABS(x) Ma jeden argument i zwraca wartośd bezwzględną liczby lub obliczonego wyrażenia, czyli wartośd bez znaku. Przykłady: ABS(B3) podaje wartośd bezwzględną liczby znajdującej się w komórce B3, ABS((4*A2+B2)/(A3+B3)) oblicza wartośd wyrażenia i zwraca jego wartośd bezwzględną. DEFINED(x) zwraca wartośd 1, jeśli wyrażenie x jest poprawne, bądź wartośd 0 (zero), jeśli wyrażenie nie może zostad obliczone. INT(x) Oblicza częśd całkowitą argumentu, pomijając wszystko po przecinku dziesiętnym bez zaokrąglania. MOD(x;y) Oblicza wartośd reszty z dzielenia argumentu pierwszego przez drugi, na przykład MOD(12;5) da w wyniku liczbę 2. ROUND(x;y) Posiada dwa argumenty i zaokrągla wynik pierwszego argumentu do ilości miejsc po przecinku podanych jako drugi argument. Np. ROUND((4*A2+B2)/(A3+B3);2) obliczy wartośd wyrażenia i zwróci ją z dwoma miejscami po przecinku. SIGN(x) Zwraca wartośd, 1 jeżeli argument jest wartością dodatnią i -1, jeśli jest wartością ujemną. Jeśli argument ma wartośd 0 (zero) zwracane jest 0 (zero). Funkcje logiczne, których argumentami są wyrażenia logiczne: AND(x;y) Ma dwa argumenty i zwraca wartośd 1 wtedy gdy oba argumenty tej funkcji mają logiczną wartośd prawda, w przeciwnym razie zwraca wartośd 0 (zero). NOT(x) Z jednym argumentem, zwraca zaprzeczenie wyrażenia logicznego. Jeśli wartośd logiczna wyrażenia x wynosi 1 (jest prawdziwe) funkcja zwraca wartośd 0 (zero), w przeciwnym wypadku zwraca wartośd 1. OR(x;y) Ma dwa argumenty. Zwraca wartośd, 1 gdy przynajmniej jeden z argumentów zawiera logiczną wartośd prawda, w przeciwnym razie zwraca wartośd 0 (zero). 22

23 Funkcja warunkowa IF(x;y;z) funkcja warunkowa IF ma trzy argumenty. Pierwszy z nich to wyrażenie logiczne, drugi i trzeci to wyrażenia obliczeniowe. Funkcja zwraca wartośd wyrażenia y, jeśli wartośd logiczna wyrażenia x wynosi 1 (jest prawdziwe) lub z, gdy wartośd logiczna wyrażenia x wynosi 0 (zero, wyrażenie jest nieprawdziwe). Funkcje statystyczne Funkcje statystyczne mogą mied dowolną liczbę argumentów tworzących tzw. listę argumentów. Przynajmniej jeden element listy musi wystąpid. Elementem listy może byd zakres komórek w tabeli. Zakres komórek określa zawsze prostokątny obszar tabeli wskazany przez pierwszy (lewy górny) i ostatni (prawy dolny) adres komórki rozdzielony znakiem dwukropka (:), np. zapis A1:A3 oznacza obszar trzech komórek A1, A2 i A3 natomiast zapis A1:B2 oznacza obszar czterech komórek A1, A2, B1, B2. Komórki puste nie są uwzględniane w obliczeniach funkcji statystycznych. Za komórki puste uważa się także takie, które zawierają wpisane teksty a nie liczby: AVERAGE() Oblicza średnią arytmetyczną liczb będących jej argumentami lub znajdujących się w komórkach wskazanych w argumentach. COUNT() Podaje liczbę niepustych komórek w obszarze podanym, jako jej argumenty. Komórka zawierająca zero jest komórką niepustą natomiast zawierająca tekst jest z punktu widzenia funkcji komórką pustą. MAX() Zwraca największą znalezioną wartośd w obszarze podanym, jako argument funkcji. MIN() Zwraca najmniejszą wartośd znalezioną w obszarze podanym, jako argument funkcji. PRODUCT() funkcja oblicza iloczyn swoich argumentów. SUM() - Zwraca sumę liczb będących jej argumentami. Wyjaśniając rolę zakresów komórek rozważmy chęd zsumowania wszystkich liczb znajdujących się w kolumnach A i B przytoczonej powyżej przykładowej tabeli. Można to zapisad na wiele sposobów: SUM(A1;A2;A3;B1;B2;B3) ten zapis wykorzystuje listę sześciu argumentów wskazując konkretne komórki do sumowania. SUM(A1:B3) ten zapis wykorzystuje listę z jednym argumentem określającym obszar komórek. SUM(A1:B1;A2:B2;A3:B3) ten zapis wykorzystuje listę trzech argumentów, z których każdy definiuje zakres komórek. SUM(A1:A3;B1:B3) ten zapis wykorzystuje listę dwuargumentową, z których każdy definiuje zakres komórek w tabeli. SUM(A1;A3;A2;B1:B3) ten zapis wykorzystuje listę czterech argumentów, z których trzy pierwsze to konkretne komórki a czwarty reprezentuje zakres komórek. Każdy z przytoczonych przykładów zwróci taki sam wynik. Dla wskazania zakresu komórek istnieją także cztery dodatkowe słowa równoważne z określeniem zakresu: ABOVE oznaczające wszystkie komórki w kolumnie znajdujące się powyżej, BELOW oznaczające wszystkie komórki w kolumnie znajdujące się poniżej, LEFT oznaczające wszystkie komórki leżące w wierszu tabeli na lewo oraz RIGHT oznaczające wszystkie komórki w wierszu leżące na prawo. Ten sposób wskazywania zakresu komórek ma jednak ograniczenie polegające na tym, że w obliczeniach uwzględniane są tylko komórki do pierwszej napotkanej komórki pustej. 23

24 TWORZENIE FORMUŁ W WORDZIE. Formułę można wprowadzid ręcznie, ale jest to sposób dla osób z większym doświadczeniem, lub wykorzystując wbudowany mechanizm wstawiania formuły. Tworzenie formuły poprzez wbudowany mechanizm wstawiania formuły odbywa się poprzez wypełnienie okna dialogowego Formuła pokazanego na ilustracji. Dotarcie do tego okna zależy jednak od tego, czy formuła obliczeniowa powstaje w komórce tabeli czy poza tabelą. Jeśli formuła budowana jest w tabeli należy przejśd do wstążki Narzędzia tabel i zakładki Układ tej wstążki. W grupie ikonek Dane wybrad ikonę Formuła. Kiedy jesteśmy w zwykłym tekście należy wybrad wstążkę Wstawianie i w grupie Tekst wybrad ikonkę Szybkie części i z rozwijanej listy wybrad pozycję Pole. Spowoduje to dostęp do wszystkich pól programu Word. Za utworzenie formuły odpowiada przycisk Formuła w otwartym oknie dialogowym. 24

25 Okno dialogowe tworzenia formuły otwiera się z wpisanym znakiem =. Jeżeli formuła tworzona jest w tabeli, Word sprawdza czy w kolumnie nad komórką z tworzoną formułą znajduje się, chociaż jedna liczba, jeśli tak, to proponuje wstawienie funkcji SUM z argumentem ABOVE (jak na ilustracji), jeśli takiej liczby nie ma, sprawdza, czy jakaś liczba znajduje się w wierszu na lewo od komórki z formułą. Jeśli taka liczba wystąpi, zaproponowana zostanie funkcja SUM z argumentem LEFT, jeśli takiej liczby nie będzie, pojawi się wyłącznie znak =. Tworząc własną formułę należy usunąd te teksty, które nie będą przydatne. Zatwierdzając gotową formułę, umieszczamy ją w odpowiednich nawiasach, dodawanych przez mechanizm wstawiania formuły. Zawartośd przykładowej tabeli przedstawiono na poniższym rysunku. Jak widad w ostatniej kolumnie tabeli dwa wiersze mają obliczad iloczyn ilości i ceny, a ostatni zawierad podsumowanie. W pierwszym wierszu umieszczono opis znaczenia poszczególnych kolumn. Wynik sumowania jest wyróżniony, sygnalizując, że jest polem formuły. Gdybyśmy przełączyli opcje programu Word na Pokaż kody pól zamiast ich wartości zobaczymy tę samą tabelę następująco: 25

26 PRZELICZANIE FORMUŁ. Zmiana liczb w dokumencie nie powoduje niestety natychmiastowej zmiany wyników w tych formułach, w których wpływają one na rezultaty obliczeo. Word wymaga wskazania pól formuła i zażądania ich przeliczenia. Wskazanie pól formuła możliwe jest poprzez kliknięcie myszką lub wprowadzenie do obszaru takiego pola kursora wprowadzania tekstu. Jest to jednak sposób wystarczający dla pojedynczego pola. Jeśli pól takich w dokumencie jest więcej wygodniej jest zaznaczyd stosowny fragment dokumentu, np. akapity, tabele, kolumny lub wiersze w tabeli a zawierające pola formuł obliczeniowych. Zaznaczenie całego dokumentu zapewni, że objęto wszystkie pola zawarte w dokumencie. Przeliczenie pól następuje po naciśnięciu na klawiaturze klawisza funkcyjnego F9. Naciśnięcie klawisza F9 i pewnych kombinacji innych klawiszy z tym klawiszem, związane jest w Wordzie z obsługą pól w ogóle. F9 jak wspomniano oznacza żądanie przeliczenia wskazanego pola lub pól w zaznaczonym obszarze dokumentu. SHIFT-F9 oznacza żądanie pokazania kodu pola zamiast jego wyniku lub kodu wszystkich pól, które znajdują się w zaznaczonym obszarze. Powrót do ponownego wyświetlania wyników pól dokonywany jest po ponownym skorzystaniu z tej sekwencji lub po naciśnięciu F9. Warto wspomnied, że przy takim widoku pola, można w nim dokonywad poprawek, usuwad błędy lub zmieniad format prezentowania wyniku. I ciekawostka: w tabelach wykonają się powyższe działania, jeśli będzie zaznaczona cała tabela lub cały albo całe wiersze. Nie zadziała, gdy zaznaczone zostaną kolumny lub fragmenty tabeli(?). ALT-F9 oznacza żądanie pokazania wszystkich kodów pól w całym dokumencie. Powrót do prezentacji wyników pól, po ponownym wykorzystaniu tej sekwencji. CTRL-F9 oznacza ręczne tworzenie formuły. Word utworzy właściwą parę nawiasów klamrowych i będzie oczekiwał na utworzenie pola. W przypadku tworzenia pola formuła, należy wpisad znak równości i dalszą częśd formuły wg wymaganego algorytmu oraz podad sposób wyświetlania wyniku lub nie wpisując niczego pozostawid to Wordowi. Właściwe nawiasy dla pól można wprowadzid do dokumentu tylko w ten sposób. Pojedyncze pole można tez obsłużyd poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tym polu. Na ekranie powinno pojawid się menu podręczne jak na ilustracji. 26

27 W tym menu trzy polecenia odpowiadają za pola obliczeniowe. Aktualizuj pole działa tak jak naciśnięcie klawisza F9 i powoduje przeliczenie pola. Jeśli pole prezentowane było, jako kod pola, to po przeliczeniu zostanie wyświetlone, jako wynik. Edytuj pole... spowoduje przejście do edycji pola. W przypadku pól Formuła otwarte zostanie okno dialogowe, pokazane już powyżej, z którego można przejśd do okna Formuła, dla pól wewnątrz tabeli od razu otwierane jest okno Formuła. Przełącz kody pól zadziała jak kombinacja klawiszy SHIFT-F9. Pole zostanie pokazane, jako kod pola. 27

28 KORZYSTANIE Z MAKROPOLECEO JAKO METODA USPRAWNIANIA PRACY CO TO JEST MAKRO I CO TO JEST ZAGROŻENIE BEZPIECZEOSTWA? Zadaniem makr jest automatyzowanie często używanych zadao. Chociaż niektóre makra rejestrują tylko naciśnięcia klawiszy lub kliknięcia, deweloperzy, którzy korzystają z kodu uruchamiającego wiele poleceo na komputerze, opracowują bardziej zaawansowane makra języka VBA Z tego powodu makra języka VBA stanowią potencjalne zagrożenie bezpieczeostwa. Hakerzy mogą wprowadzid złośliwe makro za pośrednictwem dokumentu, który po otwarciu uruchamia makro i może umieścid wirusa na komputerze użytkownika. Przed zezwoleniem na otwarcie makra w dokumencie Centrum zaufania sprawdza, czy: Makro zostało podpisane przez dewelopera przy użyciu podpisu cyfrowego Podpis cyfrowy jest prawidłowy Podpis cyfrowy jest aktualny (nie wygasł). Certyfikat związany z podpisem cyfrowym został wydany przez godny zaufania urząd certyfikacji Deweloper, który podpisał makro, jest zaufanym wydawcą Jeśli Centrum zaufania wykryje problem związany z powyższymi kwestiami, makro zostanie domyślnie wyłączone i pojawi się pasek komunikatów z informacją o potencjalnie niebezpiecznym makrze. Kliknięcie przycisku Opcje na pasku komunikatów powoduje wyświetlenie okna dialogowego dającego możliwośd włączenia makra. W następnej sekcji opisano, w jaki sposób podjąd decyzję przed kliknięciem opcji, aby zachowad bezpieczeostwo. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeo, można włączyd makro lub pozostawid je wyłączone. Makro należy włączyd tylko wtedy, gdy użytkownik ma pewnośd, że pochodzi ono z wiarygodnego źródła. 28

29 Jeśli użytkownik wie, że dokument i makro pochodzą z zaufanego źródła oraz mają prawidłowy podpis, i nie chce więcej otrzymywad komunikatów z ostrzeżeniem, to zamiast zmieniad ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeo makr, może kliknąd opcję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeo. Spowoduje to dodanie wydawcy do listy Zaufani wydawcy w Centrum zaufania. Całe oprogramowanie od tego wydawcy będzie traktowane jako zaufane. Jeśli makro nie ma prawidłowego podpisu, ale użytkownik mu ufa i nie chce byd powiadamiany ponownie, zamiast zmieniad ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeo makr, zaleca się przenieśd dokument do zaufanej lokalizacji. Dokumenty znajdujące się w zaufanych lokalizacjach mogą byd uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeo Centrum zaufania. W zależności od sytuacji w oknie dialogowym zabezpieczeo zostanie opisany zaistniały problem. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe problemy i porady, co należy robid, a czego unikad w poszczególnych przypadkach. Problem Porada Makro nie jest podpisane Ponieważ makro nie zostało podpisane cyfrowo, nie można zweryfikowad tożsamości wydawcy makra. W związku z tym nie można określid, czy makro jest bezpieczne. Przed włączeniem niepodpisanych makr należy się upewnid, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Nawet jeśli makro nie jest włączone, można pracowad nad dokumentem. Podpis makra nie jest zaufany Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo i podpis jest prawidłowy, ale użytkownik nie określił wydawcy jako zaufanego. Można bezpośrednio zaufad wydawcy makr, klikając opcję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeo. Ta opcja zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy podpis jest prawidłowy. Kliknięcie tej opcji spowoduje dodanie wydawcy do listy zaufanych wydawców w Centrum zaufania. 29

30 Podpis makra jest nieprawidłowy Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo, ale podpis jest nieprawidłowy. Nie zaleca się włączania makr z nieprawidłowymi podpisami. Jednym z powodów tego, że podpis jest nieprawidłowy, może byd zmodyfikowanie podpisu. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Ważnośd podpisu makra wygasła Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo, ale ważnośd podpisu wygasła. Przed włączeniem makr z nieaktualnymi podpisami należy się upewnid, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Jeśli ten dokument był używany w przeszłości i nie wystąpiły problemy z zabezpieczeniami, zagrożenie związane z włączeniem makra jest potencjalnie mniejsze. JAK ZMIENID USTAWIENIA ZABEZPIECZEO MAKR DLA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW Ustawienia zabezpieczeo makr znajdują się w Centrum zaufania. Jeśli jednak użytkownik pracuje w organizacji, administrator systemu mógł zmienid ustawienie domyślne, co uniemożliwia zmianę jakichkolwiek ustawieo. Zmiana ustawieo makr w Centrum zaufania powoduje zmiany wyłącznie w obecnie używanym programie pakietu Office. Ustawienia makr nie zostaną zmienione we wszystkich programach pakietu Office. 1. Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu nazwa programu (gdzie nazwa programu to nazwa uruchomionego programu, na przykład Opcje programu Word). 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr. 3. Kliknij odpowiednie opcje: Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeo dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli dokumenty, którym ufasz, zawierają niepodpisane makra, możesz je umieścid w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą byd uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeo Centrum zaufania. Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyd makra, ale chcesz otrzymywad alerty zabezpieczeo dotyczące obecności makr. W ten sposób w zależności od sytuacji możesz wybrad, kiedy włączyd makra. Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie jest tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostad włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrad, czy chce się włączyd podpisane makra, czy zaufad wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia. Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostad uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolid na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu. Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA To ustawienie jest przeznaczone tylko dla deweloperów. 30

31 ZASTOSOWANIE I REJESTRACJA MAKR przyspieszenie czynności związanych z edycją i formatowaniem; połączenie kilku poleceo na przykład wstawianie tabeli o określonym rozmiarze i obramowaniu oraz o określonej liczbie wierszy i kolumn; ułatwienie dostępu do opcji znajdujących się w określonym oknie dialogowym; automatyzacja serii złożonych zadao. Rejestrator makr umożliwia zarejestrowanie sekwencji akcji. Można też utworzyd makro od podstaw przez wprowadzenie kodu języka Visual Basic for Applications UŻYWANIE REJESTRATORA MAKR 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zarejestruj makro. 2. Wpisz nazwę makra w polu Nazwa makra. Jeśli nowemu makru zostanie nadana taka sama nazwa, jaką ma wbudowane makro w programie Office Word 2007, wbudowane makro zostanie zastąpione przez akcje nowego makra. Aby wyświetlid listę wbudowanych makr, na karcie Deweloper w grupie Kod, kliknij przycisk Makra. Na liście Makra w kliknij pozycję Polecenia programu Word. 3. Na liście Przechowaj makro w kliknij szablon lub dokument, w którym chcesz przechowywad makro. 4. W polu Opis wpisz opis makra. 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby rozpocząd rejestrowanie makra bez przypisywania go do przycisku na pasku narzędzi szybkiego dostępu lub do klawisza skrótu, kliknij przycisk OK. Aby przypisad makro do paska narzędzi szybkiego dostępu, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Przycisk. 2. W obszarze Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp wybierz dokument (lub wszystkie dokumenty), dla których chcesz dodad makro do paska narzędzi szybkiego dostępu. 3. W oknie dialogowym Wybierz polecenia z kliknij rejestrowane makro, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 4. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząd rejestrowanie makra. Aby przypisad makro do skrótu klawiaturowego, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Klawiatura. 2. W polu Polecenia kliknij rejestrowane makro. 3. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu wpisz odpowiednią sekwencję klawiszy, a następnie kliknij przycisk Przypisz. 4. Aby rozpocząd rejestrację makra, kliknij przycisk Zamknij. 5. Wykonywanie akcji, które mają byd zawarte w makro. 6. Aby zatrzymad rejestrowanie akcji, kliknij przycisk Koniec rejestracji w grupie Kod. UŻYWANIE JĘZYKA VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra. 31

32 2. W polu Nazwa makra wpisz nazwę makra. 3. Na liście Przechowaj makro w kliknij szablon lub dokument, w którym chcesz zapisad makro. 4. Aby otworzyd Edytor Visual Basic, kliknij przycisk Utwórz. ZAAWANSOWANA GRAFIKA OBIEKTY SMARTART Większośd zawartości tworzonej przy użyciu programów pakietu Microsoft Office 2007 ma postad tekstu. Użycie ilustracji ułatwia zrozumienie i zapamiętywanie informacji oraz zachęca do korzystania z nich. Tworzenie profesjonalnych ilustracji może byd trudne, zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest zawodowym projektantem lub nie może sobie pozwolid na jego zatrudnienie. Nowa funkcja pakietu Office 2007 pod nazwą grafika SmartArt oraz inne nowe funkcje, takie jak motywy, czyli zestawy ujednoliconych elementów projektu, takich jak kolor, czcionki i grafika, które nadają dokumentowi określony wygląd.), umożliwiają tworzenie profesjonalnych ilustracji za pomocą kilku kliknięd myszą. TWORZENIE GRAFIKI SMARTART 1. Na wstążce Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt. 2. W oknie dialogowym Wybieranie grafiki SmartArt kliknij żądany typ i układ. 3. Wprowadź tekst, wykonując poniższe czynności: Kliknij wewnątrz kształtu grafiki SmartArt, a następnie wpisz tekst. Kliknij symbol zastępczy [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz lub wklej tekst. Skopiuj tekst z innego programu, kliknij symbol zastępczy [Tekst], a następnie wklej skopiowany tekst w okienku tekstu. 32

33 Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne Kliknij grafikę SmartArt. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Okienko tekstu. ZMIENIANIE KOLORÓW CAŁEJ GRAFIKI SMARTART Do kształtów w grafice SmartArt można stosowad różne odmiany kolorów pochodzących z kolorów motywu. Kliknij grafikę SmartArt. 1. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmieo kolory. 2. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów. STOSOWANIE STYLU GRAFIKI SMARTART DO GRAFIKI SMARTART Styl grafiki SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-W, które można stosowad do kształtów grafiki SmartArt w celu uzyskania unikatowego i profesjonalnego wyglądu. 1. Kliknij grafikę SmartArt. 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl. 3. Aby wyświetlid więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej. 33

34 Tekst już znajdujący się na slajdzie można przekonwertowad na grafikę SmartArt. Grafikę SmartArt można również dostosowad przez dodawanie pojedynczych kształtów, usuwanie kształtów, przenoszenie kształtów, zmienianie rozmiaru kształtów i formatowanie tekstu. Aby zacząd od pustego układu, usuo cały tekst zastępczy (na przykład [Tekst]) w okienku tekstu lub naciśnij klawisze CTRL+A, a następnie klawisz DELETE. 34

35 CLIPARTY Obiekty Clipart umożliwiają wzbogacenie dokumentów programu Microsoft Office Word o elementy stylu i kolorystyki. Obrazy dodaje się najczęściej do dokumentów tworzonych dla celów prywatnych i rozrywkowych, ale istnieją sposoby, dzięki którym obrazy mogą wyglądad profesjonalnie i elegancko w dokumentach dowolnego typu w artykułach, biuletynach czy wizytówkach. WYSZUKIWANIE OBRAZÓW Okienko zadao Clipart w programie Word ułatwia wyszukiwanie klipów, ponieważ pozwala bezpośrednio z programu Word przeszukiwad stronę Obiekty clipart i multimedia w witrynie Office Online. Znaleziony w witrynie klip można kliknąd i przeciągnąd do dokumentu. Aby wyświetlid okienko zadao Clipart, na wstążce Wstawianie wybierz w grupie Ilustracje przycisk Obiekt clipart. Po jego wybraniu pojawi się domyślnie z prawej strony okno wyszukiwania Clipartów, w którym należy wpisad słowo klucz, kliknąd przycisk Przejdź i wybrad z listy odpowiadający nam Clipart. Każdy Clipart jesteśmy w stanie dodatkowo sformatowad, np. dołożyd obramowanie. Wszystkie opcje formatowania dostępne są we wstążce Formatowanie widocznej przy zaznaczonym obiekcie Clipart. 35

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT POWERPOINT 2007

MICROSOFT POWERPOINT 2007 MICROSOFT POWERPOINT 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Excel. Wybrane zagadnienia

Excel. Wybrane zagadnienia Excel Wybrane zagadnienia Spis treści Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Praca z danymi... 3 Zaznaczanie danych... 3 Edytowanie danych... 3 Formatowanie danych... 4 Funkcje i formuły... 5 Obliczanie

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom zaawansowany

Program szkolenia MS Excel poziom zaawansowany Program szkolenia MS Excel poziom zaawansowany Zagadnienie 1. Zaawansowana obsługa baz danych. Bazy danych typu tabela a możliwości obsługi procesu sprawdzania i analizy danych. Najważniejsze zasady i

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo