SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Opole, dnia 31 sierpnia 2015 r. IZBA CELNA W OPOLU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF) Numer postępowania: ILGR Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. Zamawiający: Izba Celna w Opolu; ul. Szpitalna 3b-5-7; Opole; tel , fax: REGON NIP Adres strony internetowej: Godz. urzędowania: poniedziałek piątek od 7:00 do 15:00 ZATWIERDZAM na oryginale podpisał Dyrektor Izby Celnej w Opolu /-/ podinsp. Rafał Kokot data zatwierdzenia: r.

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do realizacji zadań informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami oprogramowania i sprzętu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniający minimalne parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Izby Celnej w Opolu w dzień roboczy w godzinach od 8ºº do 14ºº, po zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. 6. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się dostawę całości przedmiotu umowy wraz z umieszczeniem sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz podpisanie przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołów odbioru bez zastrzeżeń. 7. Wykonawca dostarczy również nośniki instalacyjne oprogramowania oraz dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim lub angielskim, zawierającą co najmniej opis oprogramowania oraz instrukcję użytkownika i instrukcję instalacji. 8. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w standardowych, bezzwrotnych opakowaniach producenta. Oprogramowanie oraz sterowniki dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy w aktualnych, stabilnych wersjach na odpowiednich nośnikach. 9. Zamawiający wymaga następującej minimalnej gwarancji na dostarczony sprzęt : 1) Zestaw komputerowy typ I min. 36 miesięcy 2) Zestaw komputerowy typ II min. 36 miesięcy 3) Komputer przenośny min. 36 miesięcy 4) Urządzenie NAS min. 36 miesięcy 5) Drukarka mobilna kolorowa min. 12 miesięcy 6) Urządzenie wielofunkcyjne A4 min. 36 miesięcy 7) Skaner mobilny min. 12 miesięcy 8) Zestaw blokerów sprzętowych w walizce min. 12 miesięcy 9) Kopiarka dysków twardych min. 12 miesięcy 10) Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP1 min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 11) Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 1 do akwizycji danych z urządzeń mobilnych min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 12) Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP2 min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 13) Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 2 do akwizycji danych z urządzeń mobilnych min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 14) Urządzenie przenośne do pracy z oprogramowaniem do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP 2 min. 36 miesięcy 10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia: 1) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, lub 2) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wymieni go na nowy, prawidłowy na koszt własny. 11. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym SIWZ. 2

3 komputery wysokowydajne komputery przenośne skanery komputerowe kolorowe drukarki atramentowe pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 12. Warunki wykonania zamówienia: Należność płatna przelewem, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy. 2. Miejsce dostawy: Izba Celna w Opolu; ul. Szpitalna 3b-5-7; Opole. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, tj.: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Co najmniej dwie z wymienionych dostaw powinny być o wartości przekraczającej ,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy) każda oraz potwierdzone załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych (słownie: jeden milion złotych). 2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3

4 3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4.1 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.2 W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.1 Wykonawcy, których oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawiają umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego. 4.3 W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki określone w punktach 1.1. do 1.4. powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w ust. 2 i 3 musi spełniać każdy Wykonawca. 4.4 Do Wykonawców, o których mowa w ust. 4 stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 5 Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w rozdziale IV niniejszej specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana będzie w systemie 0 1 (zero jedynkowym tj. spełnia nie spełnia). IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WAR UNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 1.2. opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia polisy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Co najmniej dwie z wymienionych dostaw powinny być o wartości przekraczającej ,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy) każda oraz potwierdzone załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami tymi są: 1) poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4

5 2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 3) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 4) w przypadku gdy wartość wykonanego przez Wykonawcę zamówienia wyrażona była w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia przedstawionych kwot na zł wg średniego kursu waluty w NBP z dnia podanego jako termin wykonania zamówienia. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w oryginale, powinna określać w szczególności: 1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 2) zakres zobowiązania podmiotu trzeciego (wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia), 3) czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o dzieło), 4) jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ 3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych(dotyczy podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. IV niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 5

6 odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. IV niniejszej specyfikacji wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 i 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiedni 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem i uwierzytelnione. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punkcie IV 1.1 oraz IV.3. składa każdy z podmiotów. 10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty wymienione w punkcie IV.3. powinny dotyczyć każdego ze wspólników. 11. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie (oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika. 12. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należą do tej samej grupy kapitałowej wystarczy, aby została złożona jedna lista. 13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 14. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez stosownie umocowanego pełnomocnika Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika. 6

7 V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczna; każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: a) pani Halina Mnich; tel w części formalnej SIWZ b) pani Iwona Prendota; tel wew w części formalnej SIWZ c) pan Robert Jarosz; tel w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania d) pan Marcin Dyda; tel w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania telefaks: VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy NBP O/O Opole z adnotacja: wadium zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF) Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego nie później niż do dnia 16 października 2015 r. do godz Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). Wadium należy wnieść do r. do godz tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium będzie zwrócone (lub zatrzymane) w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy. 7

8 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymagania i zalecenia ogólne: Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1.1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem Wykonawca uczestniczący w postępowaniu przygotowuje ofertę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym ( załącznik nr 5 do SIWZ) część zamówienia, które powierza podwykonawcy. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat; znak sprawy: ILGR temat zamówienia: Oferta w postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF). NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: r. godz nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko Wykonawcy adres Wykonawcy. 8

9 1.15. Wymaga się, aby oferta była napisana czytelnie i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były parafowane oraz ponumerowane Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa W interesie Wykonawcy leży, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 2. Zmiany i wycofanie oferty: 2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Koperta oznaczona dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona do oferty Koperta oznaczona napisem WYCOFANIE będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana. 9

10 3. Zawartość oferty: 3.1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany przez Wykonawcę, w sposób określony w punkcie Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ, 3.3. Potwierdzenie wniesienia wadium, 3.4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie (oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Izby Celnej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b-5-7 w pokoju 112 lub przesłać na adres Izby, w terminie do dnia: r. do godz (liczy się data i godzina wpływu oferty do Izby Celnej w Opolu). 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Izby Celnej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b-5-7, w pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w zakresie wykonania dostawy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z określeniem stawki podatku VAT jaką zawiera. 2. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom. 6. Cenę należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty. 10

11 3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o poprawie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2, Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 4.1. jest niezgodna z ustawą; 4.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 4.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 1) Cena brutto oferty waga kryterium 90% 2) Termin dostawy (maksymalnie 40 dni) waga kryterium 10% Sposób oceny Kryterium 1 Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru: C min K c = x 100 pkt x 90 % gdzie: K c ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej, C min najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert C x cena brutto oferty badanej. C x Kryterium 2 Punkty za termin dostawy zamówienia zostaną przyznane wg następującego wzoru: T x K G = x 100 pkt x 10 % T min gdzie: K T ilość punktów za termin dostawy proponowany w ofercie badanej, T min najkrótszy termin dostawy (maksymalnie 40 dni) spośród wszystkich ofert T x termin dostawy (maksymalnie 40 dni) oferty badanej. 11

12 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium ceny i gwarancji w następujący sposób: Liczba punktów = (0,9 x K c ) + (0,1 x K T ) 6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji i otrzyma najwyższą ilość punktów. 7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy. XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 12

13 XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % (pięć) ceny całkowitej podanej w ofercie. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Izby Celnej w Opolu nr , 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 7. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień załączonych do specyfikacji. 3. W oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy, w przypadku: 1) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku do umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie, 2) zmian terminów realizacji zamówienia wynikających z działania siły wyższej, 3) zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 13

14 XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania na podstawie art. 180 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszące się do postępowań o większej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 4. Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 5. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane oferentom. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 oświadczenie art. 22 załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej załącznik nr 5 formularz ofertowy załącznik nr 6 wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 7 ogólne warunki umowy 14

15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: ILGR Narzędzie do odzyskiwania, naprawy i analizy plików graficznych Ilość 1 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Typ 2. Elementy zestawu 3. Najważniejsze funkcjonalności 4. Język interfejsu programu angielski lub polski 5. licencja 6. Wersja oprogramowania Oprogramowanie pozwalające za pomocą interfejsu graficznego na odzyskiwanie, naprawę i analizę plików graficznych, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. - możliwość automatycznego odzyskiwania pofragmentowanych zdjęć SmartCarving, - możliwość ręcznego odzyskiwania pofragmentowanych zdjęć GuidedCarving, - wsparcie dla formatów plików graficznych m.in.: JPEG, RAW, PNG, GIF, BMP, DNG, TIFF, - pełne wsparcie dla systemów plików: NTFS/FAT/HFS/HFS+ - możliwość prostego grupowania odzyskanych zdjęć na podstawie nazwy pliku, daty, rozmiaru itp., - możliwość rozszerzonego grupowania odzyskanych zdjęć na podstawie daty utworzenia/modyfikacji/dostępu, - generowanie skrótów MD5 i SHA1 odzyskanych plików graficznych, - segregowanie plików odzyskanych prawidłowo i częściowo, - odzyskiwanie zdjęć z plików osadzonych, - odzyskiwanie zdjęć z przestrzeni niezaalokowanej i slack space, - działa w systemach operacyjnych MS Windows. W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na użytkowanie bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej 12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję). Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Adroid Photo Forensic (firmy Digital Assembly) lub równoważny. 2. Narzędzie do odzyskiwania haseł Ilość 1 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Typ 2. Elementy zestawu Oprogramowanie pozwalające na odzyskiwanie haseł za pomocą interfejsu graficznego, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. 15

16 3. Najważniejsze funkcjonalności 4. Język interfejsu programu angielski lub polski 5. licencja 6. Wersja oprogramowania - zdolność odzyskiwania haseł dla co najmniej 200 typów plików, - funkcja skanowania w poszukiwaniu plików chronionych hasłem i zaszyfrowanych obrazów dysków twardych, - możliwość pozyskania oraz analizy obrazów pamięci fizycznych z komputerów, - możliwość uruchomienia z wersji przenośnej oprogramowania (bez konieczności instalowania na komputerze docelowym), - możliwość uzyskania dostępu do konta administratora komputera z systemem Mac i Windows, - możliwość odzyskania kluczy szyfrujących dla dysków twardych zaszyfrowanych programami BitLocker, TrueCrypt i FileVault2 - możliwość integracji z oprogramowaniem Guidance EnCase v.7 lub wyższym, - możliwość integracji z oprogramowaniem Oxygen Forensic Suite, - działa w systemach operacyjnych MS Windows. W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na użytkowanie bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej 12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję). Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Password Recovery Kit Forensic (firmy Passware, Inc.) lub równoważny. 3. Narzędzie do wirtualizacji obrazów binarnych Ilość 1 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Typ 2. Elementy zestawu 3. Najważniejsze funkcjonalności 4. Język interfejsu programu angielski lub polski 5. licencja 6. Wersja oprogramowania Oprogramowanie pozwalające na wirtualizację obrazów binarnych, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. - umożliwia szybkie bootowanie obrazów dysków podejrzanych komputerów; - umożliwia bootowanie fizycznych dysków z opcją read-only, - umożliwia obsługę: obrazów dysków (EnCase, dd, img) dysków fizycznych (IDE, SATA, USB) - działa w systemach operacyjnych MS Windows. W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na użytkowanie bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej 12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję). Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Virtual Forensic Computing (firmy GetData Pty Ltd.) lub równoważny. 16

17 4. Narzędzie do wyodrębniania i odzyskiwania artefaktów internetowych, artefaktów urządzeń mobilnych oraz artefaktów systemowych Ilość 1 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Typ 2. Elementy zestawu 3. Najważniejsze funkcjonalności 4. Język interfejsu programu angielski lub polski 5. licencja 6. Wersja oprogramowania Oprogramowanie umożliwiające wyodrębnianie i odzyskiwanie artefaktów internetowych, artefaktów urządzeń mobilnych oraz artefaktów systemowych, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. Dodatkowe moduły: Moduł Mobile Artifacts rozszerzenie do analizy obrazów urządzeń mobilnych (wykonanych np. za pomocą programów UFED oraz XRY). Umożliwia rozpoznanie co najmniej 165 artefaktów z urządzeń z systemem operacyjnym ios oraz Android. Moduł Business Applications and OS Artifacts moduł pozwalający na wyodrębnienie co najmniej 58 artefaktów związanych z działaniem systemu operacyjnego, aktywnością użytkownika na komputerze, lokalnymi skrzynkami pocztowymi oraz dokumentami biznesowymi (dokumenty pakietu Office) Triage wersja oprogramowania umożliwiająca jego uruchomienie bezpośrednio z pamięci przenośnej co pozwala na wykonanie wstępnej analizy badanego komputera. - możliwość wyodrębniania historii komunikacji w portalach społecznościowych, czatach IM (Instant Messaging), artefaktach znajdujących się w chmurze, danych aplikacji służących udostępnianiu plików P2P, danych z kopii zapasowych telefonów komórkowych, skrzynek pocztowych, historii przeglądarek internetowych, plików graficznych oraz wideo, - umiejętność wykrywania nośników szyfrowanych za pomocą Truecrypt, Bitlocker, PGP oraz Safeboot, - wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OSX, ios, Android, Kindle Fire, - wsparcie dla systemów plików: NTFS, HFS+, HFSX, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, EXFAT, YAFFS2, - możliwość wyszukiwania artefaktów w następujących lokalizacjach: napędy, partycje, obrazy, katalogi, pliki, udziały sieciowe, kopie volume shadow, zrzuty RAM, obrazy fizyczne i logiczne urządzeń mobilnych, - wsparcie dla obrazów: E01, Ex01, L01, Lx01, AD1, dd, raw, bin, img, ima, dmg, flp, vfd, bif, vmdk, vhd, vdi, xva, zip, tar, - działa w systemach operacyjnych MS Windows. W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na użytkowanie bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej 12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję). Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Internet Evidence Finder (firmy Magnet Forensics Inc.) lub równoważny. 17

18 5. Narzędzie do analizy komunikatorów internetowych, historii przeglądarek internetowych oraz plików skrzynek pocztowych Ilość 1 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Typ 2. Elementy zestawu 3. Najważniejsze funkcjonalności 4. Język interfejsu programu angielski lub polski 5. licencja 6. Wersja oprogramowania Oprogramowanie pozwalające na analizę komunikatorów internetowych, historii przeglądarek internetowych oraz plików skrzynek pocztowych, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. - umożliwia analizę m.in.: dysków twardych, zrzutów pamięci operacyjnej, plików hibernacji i stronicowania, rejestrów Windows, zawartości maszyn wirtualnych, obrazów dysków, kopii zapasowych systemów Android, ios i Blackberry, - wsparcie dla programów P2P, - umożliwia wykrycie i rozpoznanie zaszyfrowanych plików, - możliwość wyszukiwania danych na dyskach podłączonych za pomocą programu EnCase - możliwość eksportu raportów do plików tekstowych, HTML lub XML - obsługiwane komunikatory internetowe m.in.: ICQ MSN/LiveMessenger Skype Yahoo! Messenger Gadu-Gadu MySpace IM Miranda IM - obsługiwane przeglądarki internetowe m.in.:: Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Google Chrome - obsługiwane skrzynki pocztowe m.in.: Outlook Outlook Express Mozilla Thunderbird Gmail Windows Live Mail The Bat! - działa w systemach operacyjnych MS Windows W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na użytkowanie bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej 12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję). Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Belkasoft Evidence Center (firmy Belkasoft) lub równoważny. 18

19 6. Narzędzie do przetwarzania obrazu w celu poprawy jego jakości oraz jego analizę Ilość 1 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Typ 2. Elementy zestawu 3. Najważniejsze funkcjonalności 4. Język interfejsu programu angielski lub polski Oprogramowanie pozwalające na przetwarzanie obrazu w celu poprawy jego jakości oraz jego analizę, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. - możliwość wczytania, przetwarzania i analizowania pojedynczych plików graficznych, sekwencji plików oraz plików wideo, niezależnie od tego czy znajdują się na maszynie wirtualnej czy na fizycznym nośniku, - widok oryginalnego i modyfikowanego obrazu (zdjęcia) obok siebie, w celu podglądu dokonywanych zmian, - możliwość ukrycia wrażliwych detali w obrazie wideo poprzez zaciemnienie, zamazanie lub rozpikselowanie, - możliwość generowania raportów z informacjami m.in. takimi jak użyta metoda, szczegóły techniczne przetwarzania obrazów itp., - możliwość obróbki plików graficznych w formatach takich jak: bmp, jpeg, tiff, png, jpeg2000, - możliwość obróbki plików wideo wykonanych w systemach PAL i NTSC, - generuje plik uwierzytelniania w celu wykrycia nieautoryzowanych zmian, - działa w systemach operacyjnych MS Windows 5. licencja W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na użytkowanie bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej 12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję). 6. Wersja oprogramowania Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Amped Five (firmy Amped Software) lub równoważny. 19

20 7. Narzędzie do analizy skrzynek poczty elektronicznej Ilość 1 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Typ 2. Elementy zestawu 3. Najważniejsze funkcjonalności 4. Język interfejsu programu angielski lub polski 5. licencja 6. Wersja oprogramowania Oprogramowanie pozwalające na dokładną analizę skrzynek owych, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. - możliwość eksportu i do formatu PST, EML, - możliwośc odzyskiwania skasowanych i z: Outlook (PST & OST) Thunderbird Eudora The Bat! - obsługiwane formaty poczty elektronicznej: Microsoft Outlook (PST) Microsoft Outlook Offline Storage (OST) America On-line (AOL) The Bat! Thunderbird Outlook Express Eudora Windows mail databases - działa w systemach operacyjnych MS Windows W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na użytkowanie bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej 12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję). Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym systemem operacyjnym Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Examiner (firmy Paraben) lub równoważny 8. Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP 1 Ilość 7 szt. Lp. Opis Wymagania minimalne 1. typ 2. Elementy zestawu Komplet oprogramowania wraz z zestawem kabli służący do pobierania, analizy oraz zabezpieczania danych z telefonów komórkowych, smartfonów, urządzeń GPS i tabletów, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem. - czytnik kart flash z blokerem. - czytnik kart SIM/USIM wraz z zestawem czystych kart SIM wielokrotnego zapisu. - zestaw specjalistycznych kabli oraz interfejsów umożliwiających akwizycję logiczną i fizyczną, również z użyciem ogólnodostępnych kabli serwisowych (ilość i rodzaj wymienionych elementów zestawu zgodna z aktualną na dzień złożenia zapytania cenowego ofertą producenta zestawu). - licencję na oprogramowanie do akwizycji i analizy danych - walizka lub torba dedykowana do tego zestawu, służąca do przenoszenia 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165679-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Środki przeciwnowotworowe 2015/S 224-407468 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, POLSKA. Tel.: +48 618850643.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo