SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Opole, dnia 31 sierpnia 2015 r. IZBA CELNA W OPOLU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF) Numer postępowania: ILGR Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. Zamawiający: Izba Celna w Opolu; ul. Szpitalna 3b-5-7; Opole; tel , fax: REGON NIP Adres strony internetowej: Godz. urzędowania: poniedziałek piątek od 7:00 do 15:00 ZATWIERDZAM na oryginale podpisał Dyrektor Izby Celnej w Opolu /-/ podinsp. Rafał Kokot data zatwierdzenia: r.

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do realizacji zadań informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami oprogramowania i sprzętu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniający minimalne parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Izby Celnej w Opolu w dzień roboczy w godzinach od 8ºº do 14ºº, po zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. 6. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się dostawę całości przedmiotu umowy wraz z umieszczeniem sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz podpisanie przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołów odbioru bez zastrzeżeń. 7. Wykonawca dostarczy również nośniki instalacyjne oprogramowania oraz dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim lub angielskim, zawierającą co najmniej opis oprogramowania oraz instrukcję użytkownika i instrukcję instalacji. 8. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w standardowych, bezzwrotnych opakowaniach producenta. Oprogramowanie oraz sterowniki dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy w aktualnych, stabilnych wersjach na odpowiednich nośnikach. 9. Zamawiający wymaga następującej minimalnej gwarancji na dostarczony sprzęt : 1) Zestaw komputerowy typ I min. 36 miesięcy 2) Zestaw komputerowy typ II min. 36 miesięcy 3) Komputer przenośny min. 36 miesięcy 4) Urządzenie NAS min. 36 miesięcy 5) Drukarka mobilna kolorowa min. 12 miesięcy 6) Urządzenie wielofunkcyjne A4 min. 36 miesięcy 7) Skaner mobilny min. 12 miesięcy 8) Zestaw blokerów sprzętowych w walizce min. 12 miesięcy 9) Kopiarka dysków twardych min. 12 miesięcy 10) Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP1 min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 11) Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 1 do akwizycji danych z urządzeń mobilnych min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 12) Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP2 min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 13) Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 2 do akwizycji danych z urządzeń mobilnych min. 12 miesięcy (na kable i adaptery) 14) Urządzenie przenośne do pracy z oprogramowaniem do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP 2 min. 36 miesięcy 10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia: 1) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, lub 2) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wymieni go na nowy, prawidłowy na koszt własny. 11. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym SIWZ. 2

3 komputery wysokowydajne komputery przenośne skanery komputerowe kolorowe drukarki atramentowe pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 12. Warunki wykonania zamówienia: Należność płatna przelewem, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy. 2. Miejsce dostawy: Izba Celna w Opolu; ul. Szpitalna 3b-5-7; Opole. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, tj.: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Co najmniej dwie z wymienionych dostaw powinny być o wartości przekraczającej ,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy) każda oraz potwierdzone załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych (słownie: jeden milion złotych). 2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3

4 3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4.1 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.2 W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.1 Wykonawcy, których oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawiają umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego. 4.3 W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki określone w punktach 1.1. do 1.4. powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w ust. 2 i 3 musi spełniać każdy Wykonawca. 4.4 Do Wykonawców, o których mowa w ust. 4 stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 5 Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w rozdziale IV niniejszej specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana będzie w systemie 0 1 (zero jedynkowym tj. spełnia nie spełnia). IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WAR UNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 1.2. opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia polisy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Co najmniej dwie z wymienionych dostaw powinny być o wartości przekraczającej ,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy) każda oraz potwierdzone załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami tymi są: 1) poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4

5 2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 3) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 4) w przypadku gdy wartość wykonanego przez Wykonawcę zamówienia wyrażona była w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia przedstawionych kwot na zł wg średniego kursu waluty w NBP z dnia podanego jako termin wykonania zamówienia. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w oryginale, powinna określać w szczególności: 1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 2) zakres zobowiązania podmiotu trzeciego (wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia), 3) czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o dzieło), 4) jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ 3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych(dotyczy podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. IV niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 5

6 odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. IV niniejszej specyfikacji wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 i 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiedni 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem i uwierzytelnione. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punkcie IV 1.1 oraz IV.3. składa każdy z podmiotów. 10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty wymienione w punkcie IV.3. powinny dotyczyć każdego ze wspólników. 11. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie (oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika. 12. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należą do tej samej grupy kapitałowej wystarczy, aby została złożona jedna lista. 13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 14. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez stosownie umocowanego pełnomocnika Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika. 6

7 V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczna; każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: a) pani Halina Mnich; tel w części formalnej SIWZ b) pani Iwona Prendota; tel wew w części formalnej SIWZ c) pan Robert Jarosz; tel w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania d) pan Marcin Dyda; tel w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania telefaks: VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy NBP O/O Opole z adnotacja: wadium zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF) Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego nie później niż do dnia 16 października 2015 r. do godz Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). Wadium należy wnieść do r. do godz tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium będzie zwrócone (lub zatrzymane) w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy. 7

8 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymagania i zalecenia ogólne: Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1.1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem Wykonawca uczestniczący w postępowaniu przygotowuje ofertę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym ( załącznik nr 5 do SIWZ) część zamówienia, które powierza podwykonawcy. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat; znak sprawy: ILGR temat zamówienia: Oferta w postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF). NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: r. godz nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko Wykonawcy adres Wykonawcy. 8

9 1.15. Wymaga się, aby oferta była napisana czytelnie i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były parafowane oraz ponumerowane Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa W interesie Wykonawcy leży, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 2. Zmiany i wycofanie oferty: 2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Koperta oznaczona dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona do oferty Koperta oznaczona napisem WYCOFANIE będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana. 9

10 3. Zawartość oferty: 3.1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany przez Wykonawcę, w sposób określony w punkcie Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ, 3.3. Potwierdzenie wniesienia wadium, 3.4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie (oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Izby Celnej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b-5-7 w pokoju 112 lub przesłać na adres Izby, w terminie do dnia: r. do godz (liczy się data i godzina wpływu oferty do Izby Celnej w Opolu). 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Izby Celnej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b-5-7, w pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w zakresie wykonania dostawy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z określeniem stawki podatku VAT jaką zawiera. 2. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom. 6. Cenę należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty. 10

11 3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o poprawie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2, Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 4.1. jest niezgodna z ustawą; 4.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 4.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 1) Cena brutto oferty waga kryterium 90% 2) Termin dostawy (maksymalnie 40 dni) waga kryterium 10% Sposób oceny Kryterium 1 Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru: C min K c = x 100 pkt x 90 % gdzie: K c ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej, C min najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert C x cena brutto oferty badanej. C x Kryterium 2 Punkty za termin dostawy zamówienia zostaną przyznane wg następującego wzoru: T x K G = x 100 pkt x 10 % T min gdzie: K T ilość punktów za termin dostawy proponowany w ofercie badanej, T min najkrótszy termin dostawy (maksymalnie 40 dni) spośród wszystkich ofert T x termin dostawy (maksymalnie 40 dni) oferty badanej. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WdroŜenie analizy kryminalnej w SłuŜbie Celnej - wsparcie techniczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HERCULE II Wsparcie Techniczne (OLAF) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo