Pieczęć Zamawiającego. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pieczęć Zamawiającego. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na"

Transkrypt

1 Nr referencyjny U/36/IW/09 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na Pieczęć Zamawiającego REMONT GŁÓWNY OGRANICZONY CZĘŚCI SPECJALNEJ SPRĘśARKI POWIETRZA UKS-400 POŁĄCZONY Z REMONTEM KONSERWACYJNYM PODWOZIA ZIŁ-131/ ZAMAWIAJĄCY Pełna nazwa Zamawiającego: 1 BAZA MATERIAŁOWO TECHNICZNA Adres: Ul. Okólna 37, Toruń REGON: ; NIP: telefon faks: Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Remont główny ograniczony części specjalnej spręŝarki powietrza UKS-400 połączony z remontem konserwacyjnym podwozia ZIŁ-131/157, w ilości 3 kpl Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę brutto ,00zł, netto ,26 zł., co stanowi równowartość ,76 Euro w oparciu o kurs 4,5073 zł. z dnia r. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie: Pisma IW SZ nr wych. KT 628/09 z dn r. Osoba dokonująca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: p. Janusz OSOWSKI Zasady postępowania Postępowanie prowadzono w oparciu o: Kodeks Cywilny i 19 ust. 1 pkt 3 Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie Obrony Narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006r. (Dz.Urz. MON ) w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie Obrony Narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, zwanych dalej Wytycznymi Przedmiotem zamówienia jest usługa, do której stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i na podstawie art. 4 pkt 3 lit. f wyłączona jest spod działania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2008r. Nr 171, poz. 1058). Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami (DzU z 2004r. Nr 229, poz. 2315), ujęty w wykazie uzbrojenia - załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 13 listopada 2008r. (DzU z 2008r. Nr 214, poz. 1350) pod pozycją ML 5 oraz w Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych, pod pozycją 5 Sprzęt kierowania ogniem,... Wyroby zostały zaprojektowane i są produkowane do celów ściśle militarnych oraz są uŝytkowane bezpośrednio przez Siły Zbrojne w realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa państwa. Strona 1 z 3

2 Nr referencyjny U/36/IW/09 Tryb postępowania Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą na podstawie 19 ust. 1 pkt 3 Wytycznych MON oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego. 2. Powody zastosowania trybu innego niŝ przetarg: Zamawiana usługa remontu głównego dystrybutora powietrza MS-10 ze względu na swój specjalistyczny i specyficzny charakter techniczny, moŝe być wykonana tylko przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. Sprzęt jest remontowany w oparciu o dokumentację techniczno- technologiczną wykonaną przez WZU S.A., uzgodnioną z Szefostwem SłuŜby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wspomniana dokumentacja jest własnością WZU S.A. Remont główny przedmiotowego sprzętu zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczną. Zakład posiada wieloletnie doświadczenie w remoncie przedmiotowego sprzętu oraz specjalistyczny potok technologiczny, zapewniający wysoką jakość. Firma poprzez zdobyte doświadczenie zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo wyremontowanego sprzętu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W związku z tym, w świetle 22 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem 3 ust. 3 oraz 17 ust. 2 Wytycznych postępowanie na remont główny przedmiotowego sprzętu komisja proponuje przeprowadzić w trybie negocjacji z udziałem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu 3. Decyzja Dowódcy 1 Bazy Materiałowo Technicznej w Toruniu o wybór trybu została wydana w dniu r. Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa załącznik nr ZDP/2 Ogłoszenie o zamówieniu 1. Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 30/06/2009r. pismo nr wych do firmy Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42, Grudziądz Miejsce i termin składania ofert Termin składania ofert upłynął w dniu 03/07/2009r. o godz Oferty złoŝono w Kancelarii Jawnej 1 BMT. Termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03/07/2009r. o godz w: 1 BAZIE MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ adres: ul. Okólna 37, Toruń, bud. 98 pok W otwarciu ofert uczestniczył Zastępca Dowódcy. Informacja o złoŝonych ofertach Wykonawca- Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna, ul. Parkowa 42, Grudziądz złoŝył ofertę w Kancelarii Jawnej 1 BMT w dniu r. Strona 2 z 3

3 Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr referencyjny U/36/IW/ W Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym druku- załącznik nr ZDP/4 11. Oferty nieprzyjęte ZłoŜona oferta została przyjęta. Informacje o zakończeniu postępowania W trakcie negocjacji ustalono kwotę brutto ,00 zł. za szt. Cena łączna za 3 kpl urządzeń równa ,00 zł. Przebieg negocjacji udokumentowano w formie Protokołu z negocjacji. Wnioski /propozycje/ komisji: Komisja wnioskuje podpisać umowę z firmą WZU S.A. za wynegocjowaną kwotę brutto. Zatwierdzenie wyniku postępowania Przewodniczący - p. Janusz Osowski.. Sekretarz - p. Anna Giblewska.. Członek - p. Lech Czapla.. Członek - p. Joanna Rydygier- Tomicka.. Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdziła osoba upowaŝniona przez kierownika zamawiającego.. mjr Krzysztof Miliński (data i podpis osoby upowaŝnionej) Informacja o zawarciu umowy Umowę nr 136/2009 zawarto w dniu 13/07/2009r. 16. Prace komisji zakończyły się w dniu 15/07/2009r. Czynności powtórzone Nie dotyczy p. Janusz Osowski Strona 3 z 3

4

5 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: IW_09 STACK: (03 PROTOK U_36 ) /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Giblewska Anna) /Author -mark-

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/05/2011 Zarządu Spółki z dnia 06 maja 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Warszawa: Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 32388-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo