MIESIĘCZNIK NR 4 (61) maj 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. 85 lat osp białowola. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK NR 4 (61) maj 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. 85 lat osp białowola. str."

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK NR 4 (61) maj 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ 85 lat osp białowola str. 20

2 maj tam byliśmy Eliminacje do 48. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Zespół Wesołe Gosposie Pani Halina Bosiak Zespół Echo Lipska Zespół Białowolanki Odbyły się 10 maja br. w Suścu. Na scenie Domu Kultury wystąpiło czternastu wykonawców z powiatów: zamojskiego i tomaszowskiego. Prezentowano się w grupach: solistów, zespołów śpiewaczych i w kategorii duży-mały. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 1 czerwca br. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, jury zaprosiło: wykonawców z Gminy Zamość: solistkę Halinę Bosiak z Sitańca Kolonii oraz zespół Wesołe Gosposie z Sitańca Kolonii. Nominację otrzymał również zespół Rogóźno z Rogóźna. Ponadto na eliminacjach Gminę Zamość reprezentowały zespoły: Echo Lipska z Lipska i Białowolanki z Białowoli. Wyróżniono występ Janiny Kowalczuk, Alicji Drążek, Amelii Hałasy i Igi Bartosik z Grabowicy startujących w kategorii duży-mały oraz wykonania utworów przez zespół Śniatyczanki ze Śniatycz i zespół Parzanki z Paar. Ciepłe słowa zachęty do udziału w kolejnych edycjach usłyszeli wszyscy śpiewacy. Magda Misztal

3 ważne wydarzenie 3 maj 2014 Polska dziękuje aktywnym Mieszkańcom Sołectw i Miast Miesiąc maj jest czasem wspominania wielu wydarzeń ważnych dla Polski i Polaków. Są wśród nich te bardziej odległe jak 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale także i te z najnowszej historii, jak 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pamiętamy o Strażakach obchodzących swoje święto 4 maja pod patronatem Św. Floriana. W tej karuzeli świątecznych dat nieco niknie nam jeszcze jedna, bardzo ważna kartka w kalendarzu 27 maja. Tego właśnie dnia, w 1990 roku, miały miejsce pierwsze wybory samorządowe. Wybieraliśmy Radnych Rady Gminy, a później Radni wybierali Wójta i Zarząd Gminy. Przed 24 laty rozpoczęliśmy budowanie nowej polskiej rzeczywistości na mocnych samorządowych fundamentach, na aktywności lokalnych społeczności Mieszkańców Sołectw i Miast. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, wprowadzająca samorządową reformę, jest do dzisiaj jednym z najlepszych tworów Parlamentu. Dała ona Gminom nie tylko osobowość prawną, kompetencje i zadania do realizacji, ale przede wszystkim możliwości kreowania lokalnych wyobrażeń o miejscu, w którym żyjemy. Czas upływa a my wciąż jesteśmy w drodze, nadal uczymy się znaczenia pojęcia samorząd. Różnie też oceniamy to, co dzieje się dzisiaj wokół nas i efekty 24 lat samorządowego trudu. Nie przekreśla to jednak znaczenia samorządowej reformy. To ona otworzyła drogę Polsce do NATO i Unii Europejskiej. To dzięki niej nasze Sołectwa i Miasta zmieniają się, może zbyt wolno, ale wciąż. To aktywność lokalnych społeczności pozwala zachować dziedzictwo kulturowe i wychowywać kolejne pokolenie Polaków na wartościach tak ważnych dla Tych, którzy w 1791 roku uchwalali Konstytucję 3 Maja. Samorządowy trud Mieszkańców Gmin docenił Parlament decyzją z dnia 20 czerwca 2000 roku ustanawiającą 27 maja DNIEM SAMORZĄDU TE- RYTORIALNEGO. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale czas na chwilowe zatrzymanie w biegu oddanie szacunku najnowszej historii Kraju, którą wspólnie tworzymy i Ludziom, dzięki którym zmieniamy Ojczyznę, zachowując jednocześnie to, co wartościowe i piękne. Za rok okrągła, 25. rocznica powstania Gmin. Marzy mi się, aby upamiętnić to wydarzenie szczególną publikacją utrwalającą w pamięci wspólne przeżycia i dokonania. Warto to czynić dla siebie i kolejnych pokoleń. Mamy czym się cieszyć i powody do dumy ze wspólnego dzieła. To za rok, a dzisiaj pragnę pokłonić się w geście wdzięczności i szacunku wszystkim aktywnym Mieszkańcom Gminy Zamość i Tym, którzy związani są z naszą Samorządową Wspólnotą pracą i sercem. Trudno wyobrazić sobie Samorząd Gminy Zamość bez Radnych Rady Gminy i Rady Powiatu, Sołtysów i Rad Sołeckich, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, Strażaków Ochotników, Pań i Panów śpiewających w Zespołach, Dzieci i Młodzieży z Orkiestry Dętej i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, młodszych i starszych Sportowców, Stowarzyszeń i Organizacji, Nauczycieli i Pracowników oświaty, Pracowników gminnej administracji. Trudno wręcz ogarnąć w tej wyliczance wszystkich. Mieszkańcy Gminy Zamość są wyjątkowi swoją aktywnością. Za to, w dniu samorządowego święta, dziękuję Wam wszystkim i życzę odwagi w podejmowaniu wciąż nowych wyzwań oraz satysfakcji z ich realizacji. Niech zdrowie i szczęście zawsze będzie z Wami i Waszymi Rodzinami. Ryszard Gliwiński Gmina Zamość otaczająca Miasto Herbem gminy Zamość jest srebrny gryf na czerwonym tle, wyłaniający się zza złotego mostu. Niegdyś był znakiem rodu Niemierzów Ostrowskich, XV-wiecznych właścicieli dóbr pod dzisiejszym Zamościem. Most podkreśla związki gminy z miastem, którego pierwotna nazwa brzmiała Zamoście. Flaga gminy Zamość obrazuje herb gminy na wydzielonym czerwonym kwadracie. Po jego prawej stronie znajduje się prostokąt podzielony na sześć równych poziomych pasów w barwach od góry: białej, czerwonej, żółtej, białej, czerwonej i żółtej.

4 maj warto wiedzieć Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym REGULAMIN Gminny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym Samorząd terytorialny wspólnota mieszkańców 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Zamość. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Zamość. 2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz Gminie Zamość, pobudzanie zainteresowań problematyką lokalną wśród młodzieży i zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy rozwoju gminy. 3. Jednoetapowy Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu: historii, organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego, kompetencji gminnych organów samorządowych oraz wiedzę ogólną dotyczącą Gminy Zamość. 4. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika Konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Zamość 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zamość. 6. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie zapewnienie poprawnego i zgodnego z Regulaminem przebiegu Konkursu oraz rozwiązywanie kwestii spornych. 7. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, utrata mienia itp.), które mogą zaistnieć w trakcie Konkursu, w drodze do lub z miejsca organizacji Konkursu. 9. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Organizatora podjęte we wszystkich sprawach są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie będą uwzględnione. 10. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa. 2 Warunki uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Zamość (uczeń w dniu Konkursu nie może mieć ukończonych 18 lat). 2. Uczestników Konkursu zgłasza szkoła gimnazjalna z terenu Gminy Zamość. Organizator pozostawia szkołom pełną swobodę, co do sposobu wyboru uczestników Konkursu. 3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników wraz z opiekunem, który będzie jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem. 4. W przypadku chęci uczestniczenia w Konkursie uczniów szkół gimnazjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Zamość i szkół ponadgimnazjalnych (mieszkańców Gminy Zamość) uczeń może indywidualnie dokonać zgłoszenia z zachowaniem reprezentatywności zgodnej z 1 pkt 4 niniejszego regulaminu. W sytuacji większej ilości zgłoszeń z jednej szkoły będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń. Indywidualne karty zgłoszeń muszą być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest przesłanie przez szkołę poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz wypełnionych osobno przez każdego zgłoszonego uczestnika Oświadczenia uczestnika Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest dostępny również na stronie internetowej Gminy Zamość pod adresem 6. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami uczestników Konkursu należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zamość Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) przy ul. Peowiaków 92, Zamość, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 15: Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie od r. do r. 8. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w 2 pkt 7, nie będą rozpatrywane. 9. Zgłoszenie uczestników do Konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. 10. Każdy z uczestników Konkursu powinien posiadać aktualną legitymację szkolną, do okazania w dniu Konkursu. 3 Przebieg Konkursu 1. Uczestnicy Konkursu otrzymają do wypełnienia test jednokrotnego wyboru zawierający 30 pytań opracowanych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu Gminy Zamość oraz informacji zawartych w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Zamość 2. Test zostanie przygotowany przez Komisję Konkursową. 3. Uczestnicy Konkursu na rozwiązanie testu będą mieli 60 minut. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00, w świetlicy Urzędu Gminy Zamość (II piętro, pokój nr 30) przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu. 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest na dzień 16 czerwca 2014 r. po zakończeniu części testowej oraz podsumowaniu wyników Konkursu. 4 Nagrody w Konkursie 1. Dla trzech osób z najwyższą liczbą punktów Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i elektronicznego. 2. Dla wyróżnionych uczestników Konkursu przewidziano nagrody upominkowe. 5 Dodatkowe regulacje W Konkursie nie przewiduje się równorzędnych nagród. W przypadku braku możliwości określenia zwycięzców Konkursu z powodu otrzymania przez uczestników jednakowej liczby punktów, zorganizowana zostanie dogrywka. Osoby posiadające jednakową liczbę punktów dostaną do wypełnienia test jednokrotnego wyboru, zawierający 8 pytań związanych z tematyką Konkursu. Zwycięzcą dogrywki zostanie osoba, która najszybciej wypełni test udzielając wszystkich poprawnych odpowiedzi lub osoba, która udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi. Powyższy tekst regulaminu wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem jest dostępny na stronie internetowej Gminy Zamość p=26942 Literaturę niezbędną do przyswojenia potrzebnej wiedzy stanowi: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, statut Gminy Zamość i informacje zawarte na łamach Biuletynu Samorządu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Zamość: Dodatkowe informacje: tel wew. 32. Literatura: Statut Gminy Zamość; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sejm.gov.pl/detailsservlet? id=wdu ; Biuletyn Samorządu Gminy Zamość

5 wybory 5 maj Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Aktywny udział w demokratycznych formach wyrażania swoich opinii o otaczającej nas rzeczywistości to nasze prawo, ale także obowiązek i dana sobie szansa spełnienia własnego wyobrażenia o miejscu, w którym żyjemy. Możemy mieć realny wpływ na wydarzenia najbliższych lat, które tworzą warunki realizacji naszych zamierzeń. Chcemy zmieniać nasze Sołectwa, tak, aby były przyjazne nam i naszym dzieciom. Możemy swoją wyborczą aktywnością i świadomością obywatelską zbudować mocną grupę nacisku środowisk wiejskich. Potrzebni są nam nasi przedstawiciele w Lublinie, Warszawie i Brukseli. Nie jest tak, że nic nie możemy zrobić. Możemy pójść i zagłosować, a później oczekiwać wsparcia i rozliczać. Udowodnijmy, że potrafimy wykorzystać swoje prawo do udziału w demokratycznych wyborach dla samorządowych celów. Wierzę, że potrafimy to uczynić. Ryszard Gliwiński Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2014r o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8. Na podstawie art ustawy w związku z art. 338 z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112,z późn. zm. 1) Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie podaje do wiadomości informację o listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych w okręgu nr 8 w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Lista nr 1 Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 1. ŻACZEK Jarosław, inżynier rolnictwa, zam. Stara Dąbia, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria, prawnik, zam. Lublin, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 3. KAWA Franciszek Wiesław, nauczyciel, zam. Zamość, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 4. MURAT Krystyna Anna, ekonomistka, zam. Puławy, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 5. SZAWARSKA Janina, inżynier rolnik, zam. Siennica Nadolna, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 6. LIPKA Grzegorz Jerzy, przedsiębiorca, zam. Lublin, członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 7. GARBACZ Maria Halina, magister administracji, zam. Korczów, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 8. STRZELECKA Magdalena Natalia, prawnik, zam. Biała Podlaska, nie należy 9. DUBIEL Jacek, nauczyciel, zam. Kraśnik, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 pażdziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1388) zwanej dalej powołaną ustawą Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. 10. KOZIEŁ Krzysztof, przedsiębiorca, zam. Długie, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy KWW RN 1. KOWALSKI Marian Janusz, instruktor sportowy, zam. Lublin, nie należy 2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna, student, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej 3. PODSTAWKA Karol, historyk, zam. Lublin, nie należy 4. BUJAŁA Adriana Iwona, student, zam. Bełżyce, nie należy 5. ŚWISZCZ Józef Wojciech, ekonomista, zam. Kajetanów, nie należy 6. OKOŃ Olga, sprzedawca, zam. Lublin, nie należy 7. WUCZKO Tomasz, przedsiębiorca, zam. Błażek, nie należy 8. SMOLAK Monika, historyk socjolog, zam. Wola Przybysławska, nie należy 9. PEŁKA Jarosław, ekonomista, zam. Kraśnik, nie należy cd. str. 6

6 maj wybory 10. ROWIŃSKI Wojciech, handlowiec, zam. Lublin, nie należy Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy, KKW SLD-UP 1. CZERNIAK Jacek Andrzej, politolog, zam. Lublin, członek partii: SLD 2. GOŁAWSKA Kazimiera, inżynier zootechnik, zam. Ławki, członek partii: SLD 3. KURZĘPA Irena, nauczyciel akademicki, zam. Zamość, członek partii: SLD 4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan, lekarz medycyny, zam. Biała Podlaska, członek partii: SLD 5. CICHOSZ Wacław, ekonomista, zam. Chełm, członek partii: SLD 6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, członek partii: SLD 7. SZYMAŃSKI Adam, przedsiębiorca, zam. Sierskowola, nie należy do partii politycznej 8. CZARNACKA Agata Alicja, dziennikarka, zam. Warszawa, nie należy 9. STACHURA Rafał Artur, lekarz weterynarii, zam. Kulczyn Kolonia, członek partii: SLD 10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela, administratywistka, zam. Nielisz, członek partii: SLD Lista nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, KW Prawo i Sprawiedliwość 1. PARUCH Waldemar, nauczyciel akademicki, zam. Miłocin, nie należy 2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, nie należy 3. ZAWIŚLAK Sławomir, parlamentarzysta, zam. Płoskie, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 4. MAZUREK Beata, socjolog, zam. Chełm, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 5. GORAJEK Beata Anna, przedsiębiorca, zam. Lublin, nie należy 6. DUMKIEWICZ SPRAWKA Ewa, pracownik samorządowy, zam. Uniszowice, nie należy 7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof, parlamentarzysta, zam. Biała Podlaska, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew, historyk, zam. Mętów, członek partii: Stronnictwo Piast 9. STAWIARSKI Jarosław Piotr, historyk, zam. Kraśnik, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 10. SADURSKA Małgorzata Barbara, prawnik, zam. Końskowola, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch, KKW Europa Plus Twój Ruch 1. NOWACKA Barbara Anna, informatyk, zam. Warszawa, nie należy 2. KURCZUK Grzegorz, prawnik, zam. Szerokie, członek partii: Twój Ruch 3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata, lekarz dentysta, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch 4. POZNAŃSKI Marek, archeolog, zam. Hrubieszów, członek partii: Twój Ruch 5. LIPIŃSKA Paulina, adwokat, zam. Lublin, nie należy 6. PALONKA Marek Franciszek, inżynier elektryk, zam. Zamość, członek partii: Twój Ruch 7. WÓJCIK Dorota Ewa, przedsiębiorca, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch 8. PŁACHTA Łukasz Jan, doradca finansowy, zam. Biała Podlaska, członek partii: Twój Ruch 9. POPIOŁEK Zofia, parlamentarzysta, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch 10. KABACIŃSKI MICHAŁ, prawnik, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina, KW Polska Razem Jarosława Gowina 1. STANISŁAWEK Andrzej Józef, lekarz, zam. Lublin, członek partii: Polska Razem Jarosława Gowina 2. MAŃKA Andrzej, pracownik samorządowy, zam. Nowy Krępiec, członek partii: Polska Razem Jarosława Gowina 3. TOBIASZ Violetta, politolog, zam. Zagórze, nie należy 4. BOREK Anna, radca prawny, zam. Stróża, nie należy 5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej, dziennikarz, zam. Lublin, nie należy 6. CISAK Dorota, prawnik, zam. Zamość, nie należy 7. KRUPA Elżbieta, księgowa, zam. Łęczna, nie należy 8. PASTERNAK Karol Jan, przedsiębiorca, zam. Kurów, nie należy 9. LIPSKA - TOUMI Marzena Małgorzata, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, nie należy 10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof, student, zam. Lublin, nie należy do partii politycznej Lista nr 7 Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke, KW Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke 1. SZYMONA Jan Jacek, informatyk, zam. Lublin, nie należy 2. SŁOWIK Katarzyna Danuta, handlowiec, zam. Lublin, nie należy do partii politycznej 3. DEMCZUK Andrzej Marcin, przdsiębiorca, zam. Lublin, nie należy 4. POPEK Amadeusz Jan, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, nie należy 5. HOŁOWNIA Magdalena, architekt, zam. Lublin, nie należy 6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika, socjolog, zam. Biała Podlaska, członek partii: Kongres Nowej Prawicy 7. BIŁANT Paweł, filozof, zam. Chyża, członek partii: Kongres Nowej Prawicy 8. BOLIBOK Małgorzata, logopeda, zam. Lublin, nie należy 9. KEMPISTY Monika Katarzyna, inżynier rolnictwa, zam. Lublin, nie należy 10. KORWIN- MIKKE Kacper Mikołaj, przedsiębiorca, zam. Józefów, nie należy Lista nr 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, KW Platforma Obywatelska RP 1. KAMIŃSKI Michał Tomasz, parlamentarzysta, zam. Józefów, nie należy cd. str. 7

7 wybory cd. ze str LIPIŃSKA Monika Maria, urzędnik samorządowy, zam. Lublin, członek partii: Platforma Obywatelska RP 3. GRAD Mariusz, parlamentarzysta, zam. Tomaszów Lubelski, członek partii: Platforma Obywatelska RP 4. TRZECIŃSKA STASZCZYK Beata Lilianna, nauczyciel, zam. Puławy, członek partii: Platforma Obywatelska RP 5. GRABCZUK Krzysztof, nauczyciel akademicki, zam. Chełm, członek partii: Platforma Obywatelska RP 6. BIELECKA Izabela, farmaceuta, zam. Łuków, członek partii: Platforma Obywatelska RP 7. BRONIEWICZ Bogusław, przedsiębiorca zam. Biała Podlaska, członek partii: Platforma Obywatelska RP 8. WETOSZKA Krystyna, urzędnik samorządowy, zam. Białka, członek partii: Platforma Obywatelska RP 9. TARAS Mirosław Henryk, inżynier górnik, zam. Świdnik, nie należy 10. POŻAK Janusz, przedsiębiorca, zam. Lubartów, nie należy Lista nr 9 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy PSL 1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz, parlamentarzysta, zam. Miączyn Stacja, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 2. HETMAN Krzysztof Andrzej, politolog, zam. Lublin, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 3. TOKARSKA Genowefa, parlamentarzysta, zam. Biszcza, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 4. ZAJĄC Józef, nauczyciel akademicki, zam. Stany Nowe, nie należy, złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy 5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni, pracownik samorządowy, zam. Krasew, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara, lekarz, zam. Stężyca, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 7 7. LITWINIUK Przemysław, radca prawny, zam. Międzyrzec Podlaski, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 8. SEREDYN Elżbieta, urzędnik państwowy, zam. Klikawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 9. ZDANOWSKA Agnieszka, księgowa, zam. Zaolszynie, nie należy do partii politycznej 10. NIEZGODA Marceli Mateusz, urzędnik państwowy, zam. Lublin, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe Lista nr 10 Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia, KW Demokracja Bezpośrednia 1. SZEWCZYK Krzysztof, przedsiębiorca, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 2. PATYRA Elżbieta Beata, lekarz medycyny, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 3. DZIUDZIK Sławomir Marian, doradca podatkowy, zam. Łuków, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 4. WÓJCIK Michał Grzegorz, informatyk, zam. Lublin, członek partii: Polska Partia Piratów 5. BANACH Janusz Wojciech, masażysta, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks, inżynier mechanik, zam. Kazimierz Dolny, nie należy 7. DEMCIW Monika, ekonomistka, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 8. PIETRAŚ Jacek, przedstawiciel handlowy, zam. Ksawerówka, nie należy 9. HAJNRYCH NAZARUK Karolina Anna, pilot wycieczek, zam. Łucka Kolonia, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 10. JAKUBCZAK Agnieszka, studentka, zam. Kraśnik, nie należy do partii politycznej 1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie /-/ Magdalena Kuczyńska maj 2014 informator sms Szanowni Mieszkańcy! Telefon komórkowy, to obecnie jedno z najpopularniejszych urządzeń, ułatwiające życie mieszkańcom naszego globu. Dzięki niemu można zrobić zakupy z dostawą do domu, zarejestrować się u lekarza czy zamówić bilety na mecz piłki nożnej. Komórka nie służy już jedynie do rozmów z rodziną czy znajomymi, ale również do uzyskiwania i przekazywania istotnych informacji. Niekiedy ratuje życie lub zdrowie. Jedną z najważniejszych zalet telefonii komórkowych jest możliwość kontaktu z innymi 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez 365 dni w roku, niezależnie od odległości jaka dzieli nas od rozmówcy. Dlaczego by nie wykorzystać atutów telefonów komórkowych w pracy Samorządu na rzecz Mieszkańców? Czym jest Gminny Informator SMS? Celem projektu jest jak najszersze informowanie Mieszkańców Gminy Zamość za pomocą komunikatów wysyłanych smsem, o różnych istotnych sprawach dla naszej Samorządowej Wspólnoty. Mowa tutaj np.: o zagrożeniach pogodowych, przypomnieniach o opłatach za śmieci, powiadomieniach o czasowym wyłączeniu prądu, zapowiedziach wydarzeń kulturalnych, sportowych lub administracyjnych, jak sesja Rady Gminy i zebrania sołeckie, a nawet krótkich informacjach o zakończonych ważnych remontach lub inwestycjach. Aby otrzymywać smsy informacyjne wystarczy telefon komórkowy oraz krótka chwila potrzebna na rejestrację usługi na stronie internetowej Gminy Zamość. Jak aktywować usługę Gminny Informator SMS GI SMS? Należy wypełnić formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednich miejscach: swój numer telefonu, adres i z listy wybrać sołectwo. Usługa, jak i rejestracja, jest całkowicie bezpłatna. Uwaga ważne, aby wprowadzone informacje były prawidłowe. W polu poniżej należy potwierdzić zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych. Uwaga przekazane informacje będą służyły tylko w ramach proponowanej usługi i nie będą udostępniane ani przetwarzane przez inne podmioty i osoby trzecie. Po kliknięciu akceptuję na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie wysłany z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w link otrzymany em aktywuje usługę Gminny Informator SMS GI SMS. Aby zrezygnować z usługi Gminny Informator SMS GI SMS należy wysłać e- -mail na adres: Paweł Kułaj

8 maj wybory obwieszczenie wójta gminy zamość Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 22 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Na podstawie art.16 1, art. 61a 1 i art.61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXVIII/281/13 Rady Gminy Zamość z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Zamość na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r. poz.1109) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych: Nr obwodu głosowania 1 Granice obwodu głosowania Hubale, Mokre od nr 1 do 311 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Mokre tel KOMISJA WYZNACZONA DO GŁOSOWANIA KORESPONDEN- CYJNEGO 2 Żdanów, Żdanówek Zespół Szkół Żdanów tel Mokre od nr 312 do nr 319, Płoskie Zespół Szkół Płoskie tel Wólka Wieprzecka, Skaraszów, Wierzchowiny Szkoła Podstawowa Wólka Wieprzecka tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH 5 Białowola, Zalesie, Lipsko Kosobudy Szkoła Podstawowa Białowola tel Lipsko Szkoła Podstawowa Lipsko tel Kalinowice Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Kalinowice tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH 8 Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia Świetlica Wiejska Białobrzegi tel Chyża, Wysokie Zespół Szkół Wysokie tel Borowina Sitaniecka, Szkoła Podstawowa Borowina Sitaniecka Sitaniec-Kolonia od nr 125 do nr 190, Łapiguz, Sitaniec od nr 464 do nr 510 tel Sitaniec od nr 1 do nr 463, Sitaniec-Kolonia Zespół Szkół Sitaniec tel od nr 1 do nr Zawada, Siedliska-Kolonia od nr 1 do nr 63 Szkoła Podstawowa Zawada tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH 13 Szopinek Świetlica Wiejska Szopinek tel Zarzecze, Wieprzec, Wychody Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wychody tel Jatutów Świetlica Wiejska Jatutów tel Pniówek Szkoła Podstawowa Pniówek tel Siedliska, Siedliska-Kolonia od nr 64 do nr Budynek byłej Szkoły Podstawowej Siedliska 92 tel Lipsko Polesie Budynek byłej Szkoły Podstawowej Lipsko Polesie tel Skokówka, Zwódne Świetlica Wiejska Skokówka tel Sitaniec-Wolica Zespół Szkół Sitaniec tel Wólka Panieńska Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Kalinowice tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 25 maja 2014 r. w godz. od 7:00 do 21:00. Wójt Gminy /-/ Ryszard Gliwiński

9 kultura 9 maj 2014 Konkurs na wielkanocną palmę Uczestnicy konkursu W niedzielę 13 kwietnia 2014 r. w kościele parafialnym pw Św. Jana Chrzciciela został rozstrzygnięty III parafialny konkurs, ogłoszony przez proboszcza parafii Lipsko ks. Tomasza Winogrodzkiego na wykonanie palmy wielkanocnej. W konkursie oceniano palmy w dwóch kategoriach: na najładniejszą i największą palmę w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież oraz dorośli. Celem konkursu było propagowanie tradycji folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboli i znaczenia palm w obrzędowości ludowej. Na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy obchodzona jest przez chrześcijan Niedziela Palmowa z którą w kościele katolickim wiąże się zwyczaj święcenia palm. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą nosi nazwę Niedzieli Palmowej, utarły się też inne nazwy Niedziela Kwietna czy też Wierzbowa, w tym dniu podczas Mszy Św. połączonej z procesją, ksiądz święci palmy przyniesione przez wiernych. Zwyczaj święcenia palm wielkanocnych wprowadzono do liturgii w XI wieku. Palmy przyniesione na konkurs zostały wykonane z zielonych gałązek, które symbolizują życie, siły witalne, radość i coroczną odnowę roślin. Ozdobiono je gałązkami wierzby (w religii chrześcijańskiej symbolizowała zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność duszy), bukszpanu, tui jak również kolorowymi kwiatami wykonanymi z bibuły. Rozstrzygnięcie III konkursu parafialnego miało miejsce po Mszy Świętej, którą poprzedził kolorowy orszak wiernych z palmami wokół kościoła. W konkursie o tytuł najładniejszej i największej palmy oceniano palmy wykonane własnoręczne przez dzieci i młodzież. Wyróżniono palmy w poszczególnych grupach wiekowych, i tak wśród dzieci tytuł najpiękniejszej palmy zdobyła palma Basi Gęśli z Białowoli. Przy wyborze największej wybór był bardzo trudny, ostateczne zwycięzcami zostali :Kamil Serafin z Lipska Polesia, Paulina i Julia Kyc z Lipska Kosobud oraz Kuba Paszko z Lipska Kosobud. Natomiast w grupie wiekowej dorośli tytuł największej zdobyła 7 metrowa palma wykonana przez panie z KGW Lipsko, najpiękniejszą palmę wykonały Panie z KGW Białowola. Za poświęcony czas oraz pracę włożoną w wykonanie palmy, podtrzymywanie tradycji wszystkim uczestnikom konkursu podziękował proboszcz parafii Lipsko ks Tomasz Winogrodzki. Podkreślając, że wspólnie spędzony czas podczas wykonania palmy dał możliwość wymienienia się pomysłami, rozmowy, dorośli mogli przekazać młodym ciekawe historie i zwyczaje kojarzące się ze Świętami Wielkanocnymi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez ks proboszcza parafii Lipsko. Małgorzata Paszko

10 maj co mówi wieś Dzień Muzealnika z koronkami w tle Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem Dzień Muzealnika, obchodzony co rok w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, odbył się 11 maja br. Spotkanie otworzył sołtys sołectwa Wiesław Kwoka z przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem Wandą Szpugą. Mieszkańcy Wysokiego rozpoczęli program spotkania skeczem o pojednawczej wizycie Kargula i Pawlaka w Regionalnej Izbie Pamięci. W ludowych strojach wystąpiła, śpiewając znane melodie, grupa uczniów Zespołu Szkół w Wysokiem, przygotowana przez z-cę dyrektora Krzysztofa Mroza. Przed sceną Występ uczniów z ZS w Wysokiem piękną aranżację wnętrza starego domu przygotowały panie z Koła. Indywidulanie swoje talenty prezentowali: Katarzyna Czusz laureatka konkursu o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość oraz młody akordeonista Mateusz Skowyra. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy pt. Fotografia świadectwo życia i historii poświęcona Wysokiemu, przygotowana przez Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką, której realizację wsparł Powiat Zamojski. Po wystawie oprowadzała prezes stowarzyszenia Agnieszka Kwoka. Przegląd starodawnych piosenek i przyśpiewek związanych z naszym terenem przygotowały zespoły: Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej i Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec. Spotkaniu towarzyszyły pokazy i warsztaty rękodzieła. Zapałkarstwo prezentował Paweł Horembała z Zamościa, wiklinowe kosze wyplatał Henryk Pomarański z Płoskiego, lnianą biżuterię chętni wykonywali według wskazówek Elżbiety Dudek z Rozdołów twórczyni Roztoczańskiego Muzeum ETNO-ART. Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty tkackie pod kierunkiem Agaty Piwko z Szopinka, prowadzącej Pracownię Rękodzieła Agaart. Wycinanki ludowe prezentowała i wykonywała Krystyna Sikorska z Sitańca Kolonii. Bardzo szykownie prezentowały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, które specjalnie na tę okazję własnoręcznie wykonały na szydełkach ażurowe parasolki. Były one wspaniałą ozdobą pań i programu scenicznego. Od tego dnia w Izbie można oglądać również makietę Gminy Zamość, wykonaną przez gimnazjalistów z Wysokiego pod okiem Sławy Bilskiej. Z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II, artysta malarz z Wysokiego Robert Gomułka podarował na rzecz Izby obraz olejny przedstawiający wizerunki świętego. Można oglądać go w sali konferencyjnej obiektu. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem zaprasza nie tylko w Dniu Muzealnika. Ponad 400 eksponatów z życia dawnej wsi można oglądać w innych terminach. Dla zwiedzających dostępna jest, już wyżej opisana, wystawa Fotografia świadectwo życia i historii. Od maja do sierpnia Izba jest otwarta w czwartki, piątki, soboty w godzinach od 12:00 do 18:00. Od października do grudnia jest czynna w piątki i soboty w godzinach od 13:00 do 17:00. W innych terminach należy umówić się z kustoszem pod numerem telefonu Magda Misztal, Aleksandra Siołek, Agnieszka Wójtowicz cd. str. 11

11 pagina fotogaleria - Dzień Muzealnika 11 z koronkami maj w tle 2014 cd. ze str. 10 Otwarcie Dnia Muzealnika Podczas festynu Występ mieszkańców sołectwa Występ uczniów z ZS w Wysokiem Koncert zespołu Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej Koncert zespołu Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec Mateusz Skowyra Wyplatanie koszy Rękodzieło Agaty Piwko cd. str. 12

12 fotogaleria maj Dzień Muzealnika 12 z koronkami w tle pagina cd. ze str. 11 Pokaz wycinanek prowadzi Krystyna Sikorska Kręcenie balonów dla dzieci Stoisko wyrobów z zapałek Pokaz wykonywania lnianej biżuterii Warsztaty tkackie Makieta Gminy Zamość wykonana przez uczniów gimnazjum z Wysokiego fotografia - świadectwo życia i historii Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką. Jej realizację wsparł Powiat Zamojski. Przedstawia ona około sześćdziesięciu starych fotografii, z których wszystkie opatrzone są szczegółowym opisem. Większość z nich pochodzi z miejscowości Wysokie. Zdjęcia o różnej tematyce pochodzą z okresu ostatniego stulecia. Na fotografiach widać jak żyli w tym czasie mieszkańcy, jak pracowali, jak się ubierali, czym jeździli. Celem wystawy jest integracja społeczności wiejskiej oraz uwrażliwienie na dorobek kulturowy pokoleń, zapoznanie z życiem i historią wsi zamojskiej. Wystawę fotografii w Regionalnej Izbie Pamięci można będzie oglądać przez cały rok: piątek, sobota w godz. 13:00 17:00, w tym w okresie od maja do października: czwartek, piątek, sobota w godz. 12:00 18:00 lub po uzgodnieniu telefonicznym z kustoszem Izby pod numerem: Źródło: Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką.

13 co mówi wieś 13 maj lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Żdanówku Rękodzieło członkiń KGW Żdanówek Występ dzieci ze Żdanówka Na uroczyste spotkanie, zorganizowane z tej okazji w dniu 3 maja br. w świetlicy wiejskiej w Żdanówku, członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły wszystkich mieszkańców sołectwa. Obchody otworzyła sołtys Beata Stręciwilk. Historię Koła opowiedziała Małgorzata Darul. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, poświęconą społecznej działalności pań. Pełną ekspresji część artystyczną przedstawiły dzieci ze Żdanówka przygotowane przez Urszulę Kostur. Panie zadbały o odświętny wystrój sali, wystawę rękodzieła artystycznego zorganizowały dwie członkinie o tych samych imionach i nazwiskach Krystyny Pęk. Występ specjalny dla jubilatek przygotowała grupa teatralna Bez Maski z Mokrego. Przedstawienie o relacjach damsko-męskich wystawiono według scenariusza Marii Duławskiej. Róże i życzenia popłynęły od wielu przybyłych gości, w tym Podczas obchodów jubileuszu od przedstawicieli gminnego samorządu w osobach: Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, Przewodniczącego Rękodzieło członkiń KGW Żdanówek Rady Jerzego Bondyry i Radnego Kazimierza Skiby. Magda Misztal, Aleksandra Siołek Pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu

14 maj co mówi wieś Majowo i świątecznie w Sitańcu Występ dzieci i młodzieży z ZS w Sitańcu Dnia 1 maja 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się spotkanie przybliżające nam tematykę majowych świąt, takich jak: Święto Pracy, Konstytucji 3-ego Maja oraz Święta Strażaków. Zebranych gości powitali sołtysi: Sitańca Joanna Bekier, Sitańca Kolonii Zbigniew Pędzierski i Sitańca Wolicy Henryk Łukaszczuk. Majowe spotkanie rozpoczęto od przedstawienia rysu historycznego w wykonaniu Henryka Łukaszczuka na temat 1- majowego święta ludzi pracy. Następnie wszyscy uczestniczy spotkania powstali i odśpiewali wspólnie hymn narodowy. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu wykonały akademię z okazji 3 Maja. Liczne wiersze i piosenki przybliżyły nam trud jaki został poniesiony, w celu odzyskania wolnej Ojczyzny. Swoim występem całe spotkanie uświetnił Chór Sitanianie pod kierunkiem Ireny Dużyńskiej, który Koncert Chóru Sitanianie wykonał wiele sentymentalnych utworów patriotycznych. Barbara Kołodziejczuk pełniąca funkcję konferansjera, uzupełniała muzyczny program o utwory poetyckie. Strażacy sitanieccy za pośrednictwem Czesława Welcza przedstawili z humorem historię swojej jednostki. Chór Sitanianie zaprezentował scenki kabaretowe dotyczące miejscowych strażaków. Swoją obecnością zaszczyciła wszystkich zebranych asystentka Europosła Arkadiusza Bratkowskiego, która przywiozła list z podziękowaniami dla całej społeczności sitanieckiej. Spotkanie zamknęło przemówienie Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, który podziękował wszystkim zebranym za miłe spotkanie lokalnej ludności oraz złożył życzenia wszystkim zebranym z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Agnieszka Wójtowicz KATARZYNA WIATER Katarzyna Wiater jest uczennicą klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej. W roku szkolnym 2013/2014 została laureatką konkursu matematycznego Szpak. Kasia to bardzo zdolna uczennica, przejawiająca szczególne uzdolnienia matematyczne. Wdrożenie do rzetelnej, systematycznej pracy nad własnym rozwojem Kasi to wspólne działania pedagogiczne i rodzicielskie. Swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi rozwija pod kierunkiem nauczyciela matematyki p. Ewy Mientus. Podejmowane działania nastawione są na wyposażenie uczennicy w większy zakres wiedzy matematycznej oraz na kształtowanie myślenia twórczego. Dziewczynka ma również to szczęście, że może liczyć na ogromne wsparcie i zaangażowanie ze strony swoich rodziców. Rodzice interesują się postępami córki w nauce i starają się stwarzać jej jak najlepsze warunki dla rozwoju. Bardzo cieszymy się z wysokich osiągnięć matematycznych naszej uczennicy i życzymy kolejnych sukcesów już na dalszych etapach kształcenia. Krystyna Ptak

15 oświata 15 maj 2014 VIII Dzień Języków Obcych w SP w Pniówku Uczestnicy konkursu Dnia 7-go kwietnia 2014 r. odbył się VIII z rzędu Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Pniówku. Tym razem imprezę zorganizowano w nieco węższym gronie niż zwykle, to znaczy tylko dla szkół należących do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Dobra Szkoła. Do konkursu zgłosiło się 5 dwuosobowych drużyn uczniowskich. W języku angielskim rywalizowały 3 zespoły (SP w Białowoli, SP w Lipsku, SP w Pniówku), podczas gdy w języku niemieckim 2 (SP w Białowoli i SP w Lipsku). Konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie wytypowani uczniowie recytowali obcojęzyczne wiersze lub śpiewali piosenki. W II etapie konkursowicze przedstawiali 10-cio minutowe prezentacje na temat wybranych przez siebie zagadnień kulturoznawczych. Wybrane zagadnienia przed- stawiano w języku ojczystym. Dzięki temu uczestnicy konkursu wzbogacili swoją wiedzę o wiele nowych, interesujących faktów dotyczących Niemiec i Wielkiej Brytanii. W skład komisji konkursowej, oceniającej poszczególne zespoły, weszli językowcy opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół. Oceniając uczniowskie wystąpienia członkowie jury brali pod uwagę przede wszystkim poprawność językową (wymowę, intonację), dobór tematyki, użycie środków dydaktycznych (rekwizyty, kostium, podkład muzyczny) oraz ogólne wrażenie artystyczne. Ostatecznie, po zsumowaniu wszystkich punktów z obu etapów, zwycięzcą tegorocznego Dnia Języków Obcych okazał się zespół ze szkoły w Lipsku reprezentujący język angielski. Drugą nagrodę zdobyli uczniowie ze szkoły w Białowoli (również język angielski). Na trzeciej pozycji znaleźli się gospodarze uczniowie ze szkoły w Pniówku grupa z językiem angielskim. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Na zakończenie tegorocznej edycji konkursu wszyscy uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia. Dorota Wybranowska zagraniczne przyjaźnie Szkoła w Luton Zagranicznym Partnerem Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej Dzieci ze szkoły w Luton W lutym 2014 roku z inicjatywy dyrektor szkoły i pani Marii Mazurkiewicz, nauczyciela języka polskiego nawiązaliśmy współpracę z uczniami polskiej szkoły z Luton w Anglii. Uczniowie klasy szóstej komunikują się z uczniami z polskiej szkoły w Anglii, wykorzystując umiejętności TIK.. Uczniowie piszą m.in. o sobie, swoich zainteresowaniach, o rodzinie czy szkole. Nasi przyjaciele, to uczniowie 8 i 9 klasy Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Maksymiliana Marii Kolbe w Luton w Wielkiej Brytanii, której wychowawczynią jest pani Agata Piotrowska. Kierow- nikiem szkoły jest pan Marian Biskupski. Z listów od naszych przyjaciół uczniowie klasy VI dowiedzieli się, że Polska Szkoła w Luton i Dunstable jest szkołą sobotnią, w której dzieci i młodzież uczą się języka polskiego, polskiej historii, religii oraz poznają polską kulturę. Są szkołą, w której nie tylko poznają, ale i tworzą polską kulturę na Obczyźnie. Tak jak My, nasi zagraniczni koledzy biorą udział w różnych konkursach: recytują i malują, przeprowadzają wywiady i rejestrują to, co staje się historią. Śpiewają i tańczą, wystawiają sztuki, grają w netball i piłkę nożną, jeżdżą na wycieczki, no i do tego chodzą do szkoły w soboty. Z listów dowiedzieliśmy się także, że w angielskiej szkole, tak jak i w polskiej trzeba odrabiać lekcje i pisać wypracowania. Nasi przyjaciele z dumą twierdzą, że ich Sobotnia Polska Szkoła jest niezwykłym miejscem, w którym znajduje się przyjaciół wśród młodszych i starszych i która daje radość z bycia Polakiem! źródło: SP w Borowinie Sitanieckiej

16 maj oświata Mój dom moja mała Ojczyzna Uczestnicy konkursu plastycznego Specyfika okresu przedszkolnego sprzyja tworzeniu się poczucia przynależności narodowej. Dziecko w sposób naturalny chłonie to, co je otacza. Od spraw najprostszych i najbliższych, takich jak ulica, dom, miejscowość, do tego co ważne dla całego kraju. Sprzyja to realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej a stopniowe zapoznawanie dzieci z tradycjami i obyczajami, służy rozwijaniu tożsamości lokalnej i narodowej. Na bazie powyższych przekonań i wspólnych działań, w ramach realizowanego w przedszkolu programu regionalnego Mój dom nasz region mała Ojczyzna, został zorganizowany gminny i ogólnopolski konkurs plastyczny Mój dom moja mała Ojczyzna. Celem konkursu było kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej, rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych a także wyrabianie u dzieci poczucia dumy z przynależności do swojej miejscowości małej Ojczyzny. Na konkurs gminny napłynęło 56 prac ze przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Zamość. Komisja konkursowa w składzie: Agata Piwko, Jolanta Smyk, Beata Surmacz, Zofia Przytuła, Mirosława Mierzwa i Marzena Gontarz, biorąc pod uwagę walory artystyczne i estetyczne, samodzielność oraz oryginalność nadesłanych prac, przyznała 5 równorzędnych nagród, oraz 15 wyróżnień. Nagrody otrzymali: Michał Olejarczyk oddział przedszkolny w Wólce Wieprzeckiej, Magdalena Miętkiewicz oddział przedszkolny w Borowinie Sitanieckiej oraz Emilia Machlarz, Gabriela Kopiec i Daria Kawałek z Przedszkola w Kalinowicach. Wyróżnienia zostały przyznane: Zofii Ziemińskiej z oddziału przedszkolnego w Pniówku, Oliwii Wróbel z oddziału przedszkolnego w Wólce Wieprzeckiej, Bartoszowi Muca i Weronice Muca z oddziału przedszkolnego w Pniówku, Karolinie Litwin, Patrykowi Sokołowskiemu, Dominice Koziej, Tomaszowi Starmachowi, Amelii Mielcarek, Marii Łochin, Katarzynie Bajwoluk, Kai Krasowskiej, Jakubowi Przyczynie, Mariannie Irla, Kacprowi Siekierdzie z przedszkola w Kalinowicach. W ramach konkursu ogólnopolskiego nadesłano 89 prac. Nagrodzono po trzy prace w dwóch kategoriach wiekowych a także przyznano 10 wyróżnień. W kategorii 3 4-latki: miejsce I Marcel Woźniak z Przedszkola Publicznego nr 19 w Radomiu; miejsce II Adrianna Wójtowicz z Przedszkola Integracyjnego nr 40 w Lublinie, miejsce III Aniela Iżykowska z Przedszkola Miejskiego nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim. W kategorii 5 6-latki: miejsce I Jakub Chojecki z Przedszkola Wręczenie nagród przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dłutowie; miejsce II Milena Brudnowska z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach; miejsce III Lena Złotek z Przedszkola Samorządowego nr 22 w Krakowie. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Nosal z Zespołu Szkół im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej, Dominika Kuś z Przedszkola Miejskiego nr 18 w Bytomiu, Milena Pelcz z Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku, Karolina Zbylut z Samorządowego Przedszkola nr 115 w Krakowie, Adrianna Boczula z Przedszkola nr 43 w Lublinie, Wiktoria Zając z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie, Martyna Szpakowska z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie, Nicol Bukowińska z Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach oraz Aleksandra Szura i Zuzanna Gumiela z Przedszkola w Kalinowicach. 30 kwietnia, tuż przed obchodami 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystego spotkania pod hasłem Moja ojczyzna w wierszu i piosence, Pani Jolanta Bondyra, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody laureatom konkursu. Podczas uroczystości przedszkolaki z Kalinowic prezentowały wzruszające wiersze oraz piosenki o naszej Ojczyźnie. Kulminacyjnym punktem tej uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Składamy serdeczne gratulacje laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za zaangażowanie. Zapraszamy przedszkolaki z naszej gminy i z całego kraju, do udziału w konkursie już za rok. Marzena Gontarz Mirosława Mierzwa

17 oświata 17 maj 2014 XXXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Rowerowy tor przeszkód W piątek, 11. kwietnia br. w Zespole Szkół w Żdanowie odbyły się gminne eliminacje XXXVII OGÓLNOPOLSKIE- GO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, którego celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Zamość. W wyniku wcześniejszych eliminacji szkolnych wyłoniono czteroosobowe drużyny (dwóch chłopców i dwie dziewczynki) reprezentujące szkoły podstawowe i trzyosobowe drużyny gimnazjalne. Łącznie w eliminacjach gminnych wzięło udział 12 szkół: 8 podstawowych i 4 gimnazjalnych. Podczas turnieju każdy uczestnik rozwiązywał test i wykonywał zadania praktyczne, na torze przeszkód. Oto wyniki rywalizacji: Gimnazja: I miejsce Gimnazjum w Żdanowie (opiekun: Marek Budzyński), Kostur Mateusz, Machałek Patryk, Kasprzyk Maciej, II miejsce Gimnazjum w Zawadzie (opiekun: Staniak Małgorzata), Bubiłek Grzegorz, Gorzkowski Adam, Winogrodzki Igor, III miejsce Gimnazjum w Sitańcu, Bryk Krzysztof, Bartłomiej Dawid, Milczuk Wojciech. Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa w Kalinowicach (opiekunowie: Marta Lupa, Krzysztof Głuchowski), Koszel Izabela, Lupa Szymon, Sierkowski Krzysztof, Mądroń Dorota, II miejsce Szkoła Podstawowa w Żdanowie (opiekun: Marek Budzyński), Zając Stella, Bondyra Oliwia, Bekier Kacper, Góra Kamil, III miejsce Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej (opiekun: Czarny Dorota), Tokarz Angelika, Wiater Katarzyna, Kierepka Patryk, Diadia Hubert. Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały przygotowane i zorganizowane przy pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Urzędu Gminy Zamość. Marek Budzyński GMINA ZAMOŚĆ ZDOBYWCY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ GMINY ZAMOŚĆ XI KONKURS TURYSTYCZNY Gmina Zamość serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Konkurs trwa od 1 maja do 30 września 2014 roku (konkurs jest ogłaszany co rok). Oznaczona dwukierunkowo trasa rowerowa, wiodąca przez miejscowości: Mokre, Hubale, Wychody, Skaraszów, Wólkę Wieprzecką, Wierzchowiny, Zarzecze, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Białowolę, Pniówek i Zwódne aż do Skokówki, liczy 40,5 km. Na jej trasie znajduje się 10 punktów kontrolnych (PK) znajdźcie je wszystkie! Każdy kto zbierze 7 odcisków stempli lub zapisze numery PK, otrzyma pamiątkowy Certyfikat Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Ci, którzy po raz pierwszy pojadą ścieżką rowerową i wezmą udział w konkursie, otrzymają statuetkę susła perełkowanego turystyczny symbol Gminy Zamość a trzydziestu pierwszych uczestników w danym miesiącu weźmie udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody rzeczowej w postaci sprzętu turystycznego. Losowanie odbywa się każdego, ostatniego dnia miesiąca trwania konkursu. Konkurs polega na zebraniu przynajmniej 7 odcisków z punktów kontrolnych (w odpowiednim miejscu na karcie startowej Punkt kontrolny 1 miejsce na karcie z numerem 1- robimy znaczek przy pomocy perforatora umieszczonego na słupku Punktu Kontrolnego) znajdujących się na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Dla podróżujących z GPS podane są współrzędne dokładność do 20 m. Zebrane na specjalnej karcie odciski należy składać w siedzibie organizatora konkursu w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, Zamość. Karty konkursowe są do pobrania na stronie internetowej w siedzibie Organizatora, lub w PTTK O/Zamość, ul. Staszica 31 a także w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej, ul. Rynek Wielki 13. Dodatkową atrakcją ścieżki jest możliwość zdobycia okolicznościowych pieczątek, które są umieszczone w sklepach na trasie przejazdu w godzinach ich otwarcia. Są to: PHU Wychody 61, PW ANMAR Skaraszów, GS SCH Białowola, ASP Pniówek 228 A, SW Skokówka ul Łąkowa 58 A. Odwiedźcie wszystkie zakątki Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość i zbierzcie na jednej kartce odciski punktów kontrolnych ukrytych na szlaku. Powodzenia. Więcej informacji na stronie w zakładce Turystyka Przebieg trasy:

18 maj turystyka IV edycja Konkursu fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze zaprasza do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, architektury obszaru LGD Nasze Roztocze, promocja projektów zrealizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie LGD oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodą i historią ich najbliższego otoczenia. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na obszarze gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec. Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe m.in.: cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz MP4, mikrowieża z cyfrowym radiem, pilotem oraz odtwarzaczem płyt CD oraz nagrody upominkowe. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 19 maja 2014r. do 13 czerwca 2014r. od poniedziałku do piątku w godzinach Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu r. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. lgdnaszeroztocze.pl w zakładce Konkurs fotograficzny oraz w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, pok. nr 32, tel IV edycja konkursu fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata KARTA ZDOBYWCY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ GMINY ZAMOŚĆ 2014 Miejsca ustawienia Punktów Kontrolnych: PK 1 dawna siedziba Urzędu Gminy w Mokrem (GPS - 50o N; 23o E) PK 2 rezerwat susła perełkowanego (GPS - 50o N; 23o E) PK 3 miejscowość Wychody rozwidlenie dróg przy kaplicy (GPS - 50o N, 23o E) PK 4 kapliczka śródleśna rozwidlenie dróg na Wierzchowiny i Skaraszów (GPS - 50o N; 23o E) PK 5 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej (GPS 50o N; 23o E) PK 6 koniec lasu szlaban kopalnia piasku Lipsko Polesie (GPS 50o N; 23o E) PK 7 rozwidlenie dróg kapliczka w Lipsku Polesiu (GPS 50o N, 23o E) PK 8 rozwidlenie dróg przy wyjeździe z lasu Kąsewiczka po zachodniej stronie drogi (GPS 50o N, 23o E) PK 9 Szkoła Podstawowa w Białowoli (GPS - 50o N; 23o E) PK 10 świetlica Skokówka (GPS 50o N, 23o E) Nazwisko i imię:... Adres i telefon:... Data oddania karty:... Poniżej odbij dziurkacz Punktu Kontrolnego lub zapisz jego numer

19 ważne wydarzenie 19 maj 2014 Kultura odkrywana wciąż na nowo Uczestnicy spotkania studyjnego W dniach 8 9 maja br. Gmina Zamość była gospodarzem konferencji Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerskich gmin biorących udział we wspólnym projekcie Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej. W szczególności byli to przedstawiciele gmin: Zamość, Ełk, Hrubieszów, Sanok i Suwałki. Odbyła się w sali konferencyjnyj Hotelu Koronny w Zamościu. Konferencję prowadził Marek Marcola. Dwudniowa konferencja obejmowała m.in. następujące zagadnienia: potencjał i zasoby kulturowe partnerskich gmin, dobre przykłady, atrakcyjne formy ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozwój gmin oparty na dobrach kultury. Kluczowym tematem była rola samorządów, społeczeństwa i innych organizacji w podniesieniu znaczenia dziedzictwa kulturowego. Goście poznali dziedzictwo kulturowe Zamojszczyzny podczas towarzyszących konferencji Wójtowie, Przewodniczący Rad i Sekretarze Gmin Partnerskich wyjazdów studyjnych, w trakcie których odwiedzili ciągle rozwijającą się Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem, południowo-zachodnie tereny gminy Zamość oraz sąsiadujących gmin: Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Puentą konferencji jest konieczność zachowania autentyczności, wierności rodzimemu dziedzictwu kulturowemu w działaniach samorządów, różnego rodzaju organizacji i przede wszystkim w aktywności mieszkańców, od których w ogromnym stopniu zależy, jak będzie wyglądał krajobraz kulturowy miejscowości. Nie warto nadmiernie zachłystywać się kulturą Zachodu. Projekt Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Magda Misztal Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

20 maj ochotnicze straże pożarne 85 lat osp białowola Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli świętowali 85-lecie powstania swojej Jednostki. Była uroczysta Msza Święta, odznaczenia i wyróżnienia dla Strażaków oraz rodzinny festyn. Jubileusz odbył się w niedzielę 4 maja br. przy Szkole Podstawowej w Białowoli W tym roku mija 85 lat od momentu, w którym Strażacy Ochotnicy z Białowoli założyli miejscową Jednostkę. Inicjatorami byli: Antoni Głagola, Piotr Klimacki, Józef Ostasz, Wojciech Kuźma, Władysław Psiuk, Michał Psiuk, Jan Głagola, Jan Bondyra, Antoni Czapla, Ignacy Gontarz, Karol Serafin, Antoni Psiuk, Piotr Łapa, Józef Łagożny, Michał Milczuk. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się 4 maja na placu przy SP w Białowoli. Data strażackiego święta, nie została wybrana przypadkowo. To właśnie wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka, ustanowiony na pamiątkę męczeńskiej śmierci Świętego Floriana patrona wszystkich Strażaków. Obchody rozpoczął ceremoniał strażacki. Aspirant sztabowy w stanie spoczynku Henryk Jakóbczak, złożył meldunek Druhowi Ryszardowi Gliwińskiemu, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu o gotowości pododdziałów OSP Gminy Zamość do uroczystości. Poczet flagowy, który utworzyli Druhowie Roman Lupa, Paweł Bosiak i Piotr Bosiak wciągnął na maszt biało-czerwone barwy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białowoli odegrała Hymn Państwowy oraz Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestników strażackiego święta powitał Druh Andrzej Lis, Prezes OSP Białowola. W krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do wspólnego uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu. Historię OSP Białowola przypomniał Druh Tomasz Bosiak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Delegacje przybyłych na uroczystości złożyły kwiaty przed pomnikiem Mieszkańców Białowoli pomordowanych przez okupanta w 1942 roku. Druh Prezes poprosił ks. Tomasza Winogrodzkiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku, o odprawienie Mszy Świętej w intencji Strażaków OSP i ich Rodzin. O jej muzyczną stronę zadbał zespół wokalno instrumentalny Ale Cantare z Płoskiego. W trakcie homilii ks. Tomasz Winogrodzki przypomniał postać Św. Floriana oraz jego męczeńską śmierć w nurtach rzeki Enns. Podkreślił pełną odwagi i poświęcenia rolę Ochotniczych Straży Pożarnych, a także to, że tradycja bycia Strażakiem Ochotnikiem, przechodzi z ojca na syna. Duchowny w swoim kazaniu stwierdził, że takich bohaterów jakimi są Druhowie, nie powstydziłby się ich patron sam Św. Florian. Przytoczył również słowa Jana Pawła II, w których Papież stwierdził, Poczet flagowy że Strażacy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Po kazaniu Ksiądz Proboszcz poświęcił nowy Sztandar OSP Białowola i statuetki Św. Floriana. Po uroczystej Mszy kontynuowano jubileuszowy ceremoniał. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadał OSP Białowola nowy Sztandar, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowało Społeczeństwo Wsi Białowola oraz Państwo Maria i Wiesław Sapiłowie. Strażakom z Białowoli Sztandar przekazali Fundatorzy oraz Druh Ryszard Gliwiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Wcześniej odbył się ceremoniał wbijania gwoździ w drzewce Sztandaru, do którego Druhowie z OSP Białowola zaprosili Ryszarda Gliwińskiego - Wójta Gminy Zamość, Andrzeja Lisa - Prezesa OSP Białowola, Kazimierza Tarajko - Hono- Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Białowoli cd. str. 21

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218 ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 6 (39) lipiec 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Dzień Samorządu Terytorialnego str. 12 Biuletyn lipiec 2012 2 kultura

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. złote gody. str.

MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. złote gody. str. MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl złote gody str. 20 październik 2014 2 ważne wydarzenie Wkrótce zdecydujemy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. życzy Redakcja. www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36)

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. życzy Redakcja. www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36) ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36) kwiecień 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Z okazji

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.)

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) Któż był ode mnie bliżej ciebie z miłością większą brał do rąk Nasycam piersi wonią ziemi i się zielenię trawą łąk. ( ) Schylam się schylam

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Inauguracja Wojciechowego Świętowania

Inauguracja Wojciechowego Świętowania NUMER 4/147 KWIECIEŃ 2015 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Inauguracja Wojciechowego Świętowania 1 Wyjątkowa Osobowosć w SMS Skubianka Są wydarzenia, które szczególnie zapadają w pamięć. Dla nas zawsze

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!!

Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!! WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Rok 22 Nr 3/4 (232/233) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1233-8869 Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian Szanowni Państwo, informujemy, iż w wyniku tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie gminy Luzino zostanie przeprowadzony

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie gminy Luzino zostanie przeprowadzony LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011 W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terenie gminy Luzino zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI MOSINA www.mosina.pl nr 3/90 Marzec 2011 ISSN 1730-668x W numerze Dzień Papieski w Mosinie Niedziela Palmowa zapraszamy V Targi Edukacji i Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ Kto był inicjatorem programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne? Głównym inicjatorem napisania projektu

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Nr 2/82/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Dni Gminy Niemce 2011 600-lecie Niemiec

Nr 2/82/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Dni Gminy Niemce 2011 600-lecie Niemiec Nr 2/82/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Dni Gminy Niemce 2011 600-lecie Niemiec Legenda głosi, że nazwa miejscowości Niemce pochodzi z 1410 roku, gdy Władysław Jagiełło osiedlił część jeńców spod

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk.

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. www.slonsk.pl/gazeta redakcja@slonsk.pl P W Ś Cz. Pt S N SŁOŃSK AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. Lipiec

Bardziej szczegółowo

Taka to melodia! Nr 1/81/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytmix z prowadzącym program Robertem Janowskim

Taka to melodia! Nr 1/81/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytmix z prowadzącym program Robertem Janowskim Nr 1/81/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytmix z prowadzącym program Robertem Janowskim Taka to melodia! W sobotę 12 marca 2011 roku o godz.18.00 na antenie TVP1

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie

Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie Nr 3/87/13 Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie 15.09.2013r., uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, księży Wiesława Dzięgla, Jerzego Gubernata i Henryka

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo