MIESIĘCZNIK NR 4 (61) maj 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. 85 lat osp białowola. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK NR 4 (61) maj 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. 85 lat osp białowola. str."

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK NR 4 (61) maj 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ 85 lat osp białowola str. 20

2 maj tam byliśmy Eliminacje do 48. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Zespół Wesołe Gosposie Pani Halina Bosiak Zespół Echo Lipska Zespół Białowolanki Odbyły się 10 maja br. w Suścu. Na scenie Domu Kultury wystąpiło czternastu wykonawców z powiatów: zamojskiego i tomaszowskiego. Prezentowano się w grupach: solistów, zespołów śpiewaczych i w kategorii duży-mały. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 1 czerwca br. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, jury zaprosiło: wykonawców z Gminy Zamość: solistkę Halinę Bosiak z Sitańca Kolonii oraz zespół Wesołe Gosposie z Sitańca Kolonii. Nominację otrzymał również zespół Rogóźno z Rogóźna. Ponadto na eliminacjach Gminę Zamość reprezentowały zespoły: Echo Lipska z Lipska i Białowolanki z Białowoli. Wyróżniono występ Janiny Kowalczuk, Alicji Drążek, Amelii Hałasy i Igi Bartosik z Grabowicy startujących w kategorii duży-mały oraz wykonania utworów przez zespół Śniatyczanki ze Śniatycz i zespół Parzanki z Paar. Ciepłe słowa zachęty do udziału w kolejnych edycjach usłyszeli wszyscy śpiewacy. Magda Misztal

3 ważne wydarzenie 3 maj 2014 Polska dziękuje aktywnym Mieszkańcom Sołectw i Miast Miesiąc maj jest czasem wspominania wielu wydarzeń ważnych dla Polski i Polaków. Są wśród nich te bardziej odległe jak 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale także i te z najnowszej historii, jak 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pamiętamy o Strażakach obchodzących swoje święto 4 maja pod patronatem Św. Floriana. W tej karuzeli świątecznych dat nieco niknie nam jeszcze jedna, bardzo ważna kartka w kalendarzu 27 maja. Tego właśnie dnia, w 1990 roku, miały miejsce pierwsze wybory samorządowe. Wybieraliśmy Radnych Rady Gminy, a później Radni wybierali Wójta i Zarząd Gminy. Przed 24 laty rozpoczęliśmy budowanie nowej polskiej rzeczywistości na mocnych samorządowych fundamentach, na aktywności lokalnych społeczności Mieszkańców Sołectw i Miast. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, wprowadzająca samorządową reformę, jest do dzisiaj jednym z najlepszych tworów Parlamentu. Dała ona Gminom nie tylko osobowość prawną, kompetencje i zadania do realizacji, ale przede wszystkim możliwości kreowania lokalnych wyobrażeń o miejscu, w którym żyjemy. Czas upływa a my wciąż jesteśmy w drodze, nadal uczymy się znaczenia pojęcia samorząd. Różnie też oceniamy to, co dzieje się dzisiaj wokół nas i efekty 24 lat samorządowego trudu. Nie przekreśla to jednak znaczenia samorządowej reformy. To ona otworzyła drogę Polsce do NATO i Unii Europejskiej. To dzięki niej nasze Sołectwa i Miasta zmieniają się, może zbyt wolno, ale wciąż. To aktywność lokalnych społeczności pozwala zachować dziedzictwo kulturowe i wychowywać kolejne pokolenie Polaków na wartościach tak ważnych dla Tych, którzy w 1791 roku uchwalali Konstytucję 3 Maja. Samorządowy trud Mieszkańców Gmin docenił Parlament decyzją z dnia 20 czerwca 2000 roku ustanawiającą 27 maja DNIEM SAMORZĄDU TE- RYTORIALNEGO. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale czas na chwilowe zatrzymanie w biegu oddanie szacunku najnowszej historii Kraju, którą wspólnie tworzymy i Ludziom, dzięki którym zmieniamy Ojczyznę, zachowując jednocześnie to, co wartościowe i piękne. Za rok okrągła, 25. rocznica powstania Gmin. Marzy mi się, aby upamiętnić to wydarzenie szczególną publikacją utrwalającą w pamięci wspólne przeżycia i dokonania. Warto to czynić dla siebie i kolejnych pokoleń. Mamy czym się cieszyć i powody do dumy ze wspólnego dzieła. To za rok, a dzisiaj pragnę pokłonić się w geście wdzięczności i szacunku wszystkim aktywnym Mieszkańcom Gminy Zamość i Tym, którzy związani są z naszą Samorządową Wspólnotą pracą i sercem. Trudno wyobrazić sobie Samorząd Gminy Zamość bez Radnych Rady Gminy i Rady Powiatu, Sołtysów i Rad Sołeckich, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, Strażaków Ochotników, Pań i Panów śpiewających w Zespołach, Dzieci i Młodzieży z Orkiestry Dętej i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, młodszych i starszych Sportowców, Stowarzyszeń i Organizacji, Nauczycieli i Pracowników oświaty, Pracowników gminnej administracji. Trudno wręcz ogarnąć w tej wyliczance wszystkich. Mieszkańcy Gminy Zamość są wyjątkowi swoją aktywnością. Za to, w dniu samorządowego święta, dziękuję Wam wszystkim i życzę odwagi w podejmowaniu wciąż nowych wyzwań oraz satysfakcji z ich realizacji. Niech zdrowie i szczęście zawsze będzie z Wami i Waszymi Rodzinami. Ryszard Gliwiński Gmina Zamość otaczająca Miasto Herbem gminy Zamość jest srebrny gryf na czerwonym tle, wyłaniający się zza złotego mostu. Niegdyś był znakiem rodu Niemierzów Ostrowskich, XV-wiecznych właścicieli dóbr pod dzisiejszym Zamościem. Most podkreśla związki gminy z miastem, którego pierwotna nazwa brzmiała Zamoście. Flaga gminy Zamość obrazuje herb gminy na wydzielonym czerwonym kwadracie. Po jego prawej stronie znajduje się prostokąt podzielony na sześć równych poziomych pasów w barwach od góry: białej, czerwonej, żółtej, białej, czerwonej i żółtej.

4 maj warto wiedzieć Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym REGULAMIN Gminny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym Samorząd terytorialny wspólnota mieszkańców 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Zamość. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Zamość. 2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz Gminie Zamość, pobudzanie zainteresowań problematyką lokalną wśród młodzieży i zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy rozwoju gminy. 3. Jednoetapowy Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu: historii, organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego, kompetencji gminnych organów samorządowych oraz wiedzę ogólną dotyczącą Gminy Zamość. 4. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika Konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Zamość 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zamość. 6. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie zapewnienie poprawnego i zgodnego z Regulaminem przebiegu Konkursu oraz rozwiązywanie kwestii spornych. 7. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, utrata mienia itp.), które mogą zaistnieć w trakcie Konkursu, w drodze do lub z miejsca organizacji Konkursu. 9. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Organizatora podjęte we wszystkich sprawach są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie będą uwzględnione. 10. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa. 2 Warunki uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Zamość (uczeń w dniu Konkursu nie może mieć ukończonych 18 lat). 2. Uczestników Konkursu zgłasza szkoła gimnazjalna z terenu Gminy Zamość. Organizator pozostawia szkołom pełną swobodę, co do sposobu wyboru uczestników Konkursu. 3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników wraz z opiekunem, który będzie jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem. 4. W przypadku chęci uczestniczenia w Konkursie uczniów szkół gimnazjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Zamość i szkół ponadgimnazjalnych (mieszkańców Gminy Zamość) uczeń może indywidualnie dokonać zgłoszenia z zachowaniem reprezentatywności zgodnej z 1 pkt 4 niniejszego regulaminu. W sytuacji większej ilości zgłoszeń z jednej szkoły będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń. Indywidualne karty zgłoszeń muszą być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest przesłanie przez szkołę poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz wypełnionych osobno przez każdego zgłoszonego uczestnika Oświadczenia uczestnika Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest dostępny również na stronie internetowej Gminy Zamość pod adresem 6. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami uczestników Konkursu należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zamość Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) przy ul. Peowiaków 92, Zamość, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 15: Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie od r. do r. 8. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w 2 pkt 7, nie będą rozpatrywane. 9. Zgłoszenie uczestników do Konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. 10. Każdy z uczestników Konkursu powinien posiadać aktualną legitymację szkolną, do okazania w dniu Konkursu. 3 Przebieg Konkursu 1. Uczestnicy Konkursu otrzymają do wypełnienia test jednokrotnego wyboru zawierający 30 pytań opracowanych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu Gminy Zamość oraz informacji zawartych w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Zamość 2. Test zostanie przygotowany przez Komisję Konkursową. 3. Uczestnicy Konkursu na rozwiązanie testu będą mieli 60 minut. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00, w świetlicy Urzędu Gminy Zamość (II piętro, pokój nr 30) przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu. 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest na dzień 16 czerwca 2014 r. po zakończeniu części testowej oraz podsumowaniu wyników Konkursu. 4 Nagrody w Konkursie 1. Dla trzech osób z najwyższą liczbą punktów Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i elektronicznego. 2. Dla wyróżnionych uczestników Konkursu przewidziano nagrody upominkowe. 5 Dodatkowe regulacje W Konkursie nie przewiduje się równorzędnych nagród. W przypadku braku możliwości określenia zwycięzców Konkursu z powodu otrzymania przez uczestników jednakowej liczby punktów, zorganizowana zostanie dogrywka. Osoby posiadające jednakową liczbę punktów dostaną do wypełnienia test jednokrotnego wyboru, zawierający 8 pytań związanych z tematyką Konkursu. Zwycięzcą dogrywki zostanie osoba, która najszybciej wypełni test udzielając wszystkich poprawnych odpowiedzi lub osoba, która udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi. Powyższy tekst regulaminu wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem jest dostępny na stronie internetowej Gminy Zamość p=26942 Literaturę niezbędną do przyswojenia potrzebnej wiedzy stanowi: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, statut Gminy Zamość i informacje zawarte na łamach Biuletynu Samorządu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Zamość: Dodatkowe informacje: tel wew. 32. Literatura: Statut Gminy Zamość; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sejm.gov.pl/detailsservlet? id=wdu ; Biuletyn Samorządu Gminy Zamość

5 wybory 5 maj Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Aktywny udział w demokratycznych formach wyrażania swoich opinii o otaczającej nas rzeczywistości to nasze prawo, ale także obowiązek i dana sobie szansa spełnienia własnego wyobrażenia o miejscu, w którym żyjemy. Możemy mieć realny wpływ na wydarzenia najbliższych lat, które tworzą warunki realizacji naszych zamierzeń. Chcemy zmieniać nasze Sołectwa, tak, aby były przyjazne nam i naszym dzieciom. Możemy swoją wyborczą aktywnością i świadomością obywatelską zbudować mocną grupę nacisku środowisk wiejskich. Potrzebni są nam nasi przedstawiciele w Lublinie, Warszawie i Brukseli. Nie jest tak, że nic nie możemy zrobić. Możemy pójść i zagłosować, a później oczekiwać wsparcia i rozliczać. Udowodnijmy, że potrafimy wykorzystać swoje prawo do udziału w demokratycznych wyborach dla samorządowych celów. Wierzę, że potrafimy to uczynić. Ryszard Gliwiński Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2014r o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8. Na podstawie art ustawy w związku z art. 338 z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112,z późn. zm. 1) Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie podaje do wiadomości informację o listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych w okręgu nr 8 w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Lista nr 1 Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 1. ŻACZEK Jarosław, inżynier rolnictwa, zam. Stara Dąbia, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria, prawnik, zam. Lublin, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 3. KAWA Franciszek Wiesław, nauczyciel, zam. Zamość, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 4. MURAT Krystyna Anna, ekonomistka, zam. Puławy, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 5. SZAWARSKA Janina, inżynier rolnik, zam. Siennica Nadolna, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 6. LIPKA Grzegorz Jerzy, przedsiębiorca, zam. Lublin, członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 7. GARBACZ Maria Halina, magister administracji, zam. Korczów, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 8. STRZELECKA Magdalena Natalia, prawnik, zam. Biała Podlaska, nie należy 9. DUBIEL Jacek, nauczyciel, zam. Kraśnik, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 pażdziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1388) zwanej dalej powołaną ustawą Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. 10. KOZIEŁ Krzysztof, przedsiębiorca, zam. Długie, członek partii: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy KWW RN 1. KOWALSKI Marian Janusz, instruktor sportowy, zam. Lublin, nie należy 2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna, student, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej 3. PODSTAWKA Karol, historyk, zam. Lublin, nie należy 4. BUJAŁA Adriana Iwona, student, zam. Bełżyce, nie należy 5. ŚWISZCZ Józef Wojciech, ekonomista, zam. Kajetanów, nie należy 6. OKOŃ Olga, sprzedawca, zam. Lublin, nie należy 7. WUCZKO Tomasz, przedsiębiorca, zam. Błażek, nie należy 8. SMOLAK Monika, historyk socjolog, zam. Wola Przybysławska, nie należy 9. PEŁKA Jarosław, ekonomista, zam. Kraśnik, nie należy cd. str. 6

6 maj wybory 10. ROWIŃSKI Wojciech, handlowiec, zam. Lublin, nie należy Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy, KKW SLD-UP 1. CZERNIAK Jacek Andrzej, politolog, zam. Lublin, członek partii: SLD 2. GOŁAWSKA Kazimiera, inżynier zootechnik, zam. Ławki, członek partii: SLD 3. KURZĘPA Irena, nauczyciel akademicki, zam. Zamość, członek partii: SLD 4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan, lekarz medycyny, zam. Biała Podlaska, członek partii: SLD 5. CICHOSZ Wacław, ekonomista, zam. Chełm, członek partii: SLD 6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, członek partii: SLD 7. SZYMAŃSKI Adam, przedsiębiorca, zam. Sierskowola, nie należy do partii politycznej 8. CZARNACKA Agata Alicja, dziennikarka, zam. Warszawa, nie należy 9. STACHURA Rafał Artur, lekarz weterynarii, zam. Kulczyn Kolonia, członek partii: SLD 10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela, administratywistka, zam. Nielisz, członek partii: SLD Lista nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, KW Prawo i Sprawiedliwość 1. PARUCH Waldemar, nauczyciel akademicki, zam. Miłocin, nie należy 2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, nie należy 3. ZAWIŚLAK Sławomir, parlamentarzysta, zam. Płoskie, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 4. MAZUREK Beata, socjolog, zam. Chełm, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 5. GORAJEK Beata Anna, przedsiębiorca, zam. Lublin, nie należy 6. DUMKIEWICZ SPRAWKA Ewa, pracownik samorządowy, zam. Uniszowice, nie należy 7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof, parlamentarzysta, zam. Biała Podlaska, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew, historyk, zam. Mętów, członek partii: Stronnictwo Piast 9. STAWIARSKI Jarosław Piotr, historyk, zam. Kraśnik, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 10. SADURSKA Małgorzata Barbara, prawnik, zam. Końskowola, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch, KKW Europa Plus Twój Ruch 1. NOWACKA Barbara Anna, informatyk, zam. Warszawa, nie należy 2. KURCZUK Grzegorz, prawnik, zam. Szerokie, członek partii: Twój Ruch 3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata, lekarz dentysta, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch 4. POZNAŃSKI Marek, archeolog, zam. Hrubieszów, członek partii: Twój Ruch 5. LIPIŃSKA Paulina, adwokat, zam. Lublin, nie należy 6. PALONKA Marek Franciszek, inżynier elektryk, zam. Zamość, członek partii: Twój Ruch 7. WÓJCIK Dorota Ewa, przedsiębiorca, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch 8. PŁACHTA Łukasz Jan, doradca finansowy, zam. Biała Podlaska, członek partii: Twój Ruch 9. POPIOŁEK Zofia, parlamentarzysta, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch 10. KABACIŃSKI MICHAŁ, prawnik, zam. Lublin, członek partii: Twój Ruch Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina, KW Polska Razem Jarosława Gowina 1. STANISŁAWEK Andrzej Józef, lekarz, zam. Lublin, członek partii: Polska Razem Jarosława Gowina 2. MAŃKA Andrzej, pracownik samorządowy, zam. Nowy Krępiec, członek partii: Polska Razem Jarosława Gowina 3. TOBIASZ Violetta, politolog, zam. Zagórze, nie należy 4. BOREK Anna, radca prawny, zam. Stróża, nie należy 5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej, dziennikarz, zam. Lublin, nie należy 6. CISAK Dorota, prawnik, zam. Zamość, nie należy 7. KRUPA Elżbieta, księgowa, zam. Łęczna, nie należy 8. PASTERNAK Karol Jan, przedsiębiorca, zam. Kurów, nie należy 9. LIPSKA - TOUMI Marzena Małgorzata, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, nie należy 10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof, student, zam. Lublin, nie należy do partii politycznej Lista nr 7 Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke, KW Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke 1. SZYMONA Jan Jacek, informatyk, zam. Lublin, nie należy 2. SŁOWIK Katarzyna Danuta, handlowiec, zam. Lublin, nie należy do partii politycznej 3. DEMCZUK Andrzej Marcin, przdsiębiorca, zam. Lublin, nie należy 4. POPEK Amadeusz Jan, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, nie należy 5. HOŁOWNIA Magdalena, architekt, zam. Lublin, nie należy 6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika, socjolog, zam. Biała Podlaska, członek partii: Kongres Nowej Prawicy 7. BIŁANT Paweł, filozof, zam. Chyża, członek partii: Kongres Nowej Prawicy 8. BOLIBOK Małgorzata, logopeda, zam. Lublin, nie należy 9. KEMPISTY Monika Katarzyna, inżynier rolnictwa, zam. Lublin, nie należy 10. KORWIN- MIKKE Kacper Mikołaj, przedsiębiorca, zam. Józefów, nie należy Lista nr 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, KW Platforma Obywatelska RP 1. KAMIŃSKI Michał Tomasz, parlamentarzysta, zam. Józefów, nie należy cd. str. 7

7 wybory cd. ze str LIPIŃSKA Monika Maria, urzędnik samorządowy, zam. Lublin, członek partii: Platforma Obywatelska RP 3. GRAD Mariusz, parlamentarzysta, zam. Tomaszów Lubelski, członek partii: Platforma Obywatelska RP 4. TRZECIŃSKA STASZCZYK Beata Lilianna, nauczyciel, zam. Puławy, członek partii: Platforma Obywatelska RP 5. GRABCZUK Krzysztof, nauczyciel akademicki, zam. Chełm, członek partii: Platforma Obywatelska RP 6. BIELECKA Izabela, farmaceuta, zam. Łuków, członek partii: Platforma Obywatelska RP 7. BRONIEWICZ Bogusław, przedsiębiorca zam. Biała Podlaska, członek partii: Platforma Obywatelska RP 8. WETOSZKA Krystyna, urzędnik samorządowy, zam. Białka, członek partii: Platforma Obywatelska RP 9. TARAS Mirosław Henryk, inżynier górnik, zam. Świdnik, nie należy 10. POŻAK Janusz, przedsiębiorca, zam. Lubartów, nie należy Lista nr 9 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy PSL 1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz, parlamentarzysta, zam. Miączyn Stacja, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 2. HETMAN Krzysztof Andrzej, politolog, zam. Lublin, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 3. TOKARSKA Genowefa, parlamentarzysta, zam. Biszcza, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 4. ZAJĄC Józef, nauczyciel akademicki, zam. Stany Nowe, nie należy, złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy 5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni, pracownik samorządowy, zam. Krasew, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara, lekarz, zam. Stężyca, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 7 7. LITWINIUK Przemysław, radca prawny, zam. Międzyrzec Podlaski, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 8. SEREDYN Elżbieta, urzędnik państwowy, zam. Klikawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 9. ZDANOWSKA Agnieszka, księgowa, zam. Zaolszynie, nie należy do partii politycznej 10. NIEZGODA Marceli Mateusz, urzędnik państwowy, zam. Lublin, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe Lista nr 10 Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia, KW Demokracja Bezpośrednia 1. SZEWCZYK Krzysztof, przedsiębiorca, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 2. PATYRA Elżbieta Beata, lekarz medycyny, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 3. DZIUDZIK Sławomir Marian, doradca podatkowy, zam. Łuków, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 4. WÓJCIK Michał Grzegorz, informatyk, zam. Lublin, członek partii: Polska Partia Piratów 5. BANACH Janusz Wojciech, masażysta, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks, inżynier mechanik, zam. Kazimierz Dolny, nie należy 7. DEMCIW Monika, ekonomistka, zam. Lublin, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 8. PIETRAŚ Jacek, przedstawiciel handlowy, zam. Ksawerówka, nie należy 9. HAJNRYCH NAZARUK Karolina Anna, pilot wycieczek, zam. Łucka Kolonia, członek partii: Demokracja Bezpośrednia 10. JAKUBCZAK Agnieszka, studentka, zam. Kraśnik, nie należy do partii politycznej 1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie /-/ Magdalena Kuczyńska maj 2014 informator sms Szanowni Mieszkańcy! Telefon komórkowy, to obecnie jedno z najpopularniejszych urządzeń, ułatwiające życie mieszkańcom naszego globu. Dzięki niemu można zrobić zakupy z dostawą do domu, zarejestrować się u lekarza czy zamówić bilety na mecz piłki nożnej. Komórka nie służy już jedynie do rozmów z rodziną czy znajomymi, ale również do uzyskiwania i przekazywania istotnych informacji. Niekiedy ratuje życie lub zdrowie. Jedną z najważniejszych zalet telefonii komórkowych jest możliwość kontaktu z innymi 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez 365 dni w roku, niezależnie od odległości jaka dzieli nas od rozmówcy. Dlaczego by nie wykorzystać atutów telefonów komórkowych w pracy Samorządu na rzecz Mieszkańców? Czym jest Gminny Informator SMS? Celem projektu jest jak najszersze informowanie Mieszkańców Gminy Zamość za pomocą komunikatów wysyłanych smsem, o różnych istotnych sprawach dla naszej Samorządowej Wspólnoty. Mowa tutaj np.: o zagrożeniach pogodowych, przypomnieniach o opłatach za śmieci, powiadomieniach o czasowym wyłączeniu prądu, zapowiedziach wydarzeń kulturalnych, sportowych lub administracyjnych, jak sesja Rady Gminy i zebrania sołeckie, a nawet krótkich informacjach o zakończonych ważnych remontach lub inwestycjach. Aby otrzymywać smsy informacyjne wystarczy telefon komórkowy oraz krótka chwila potrzebna na rejestrację usługi na stronie internetowej Gminy Zamość. Jak aktywować usługę Gminny Informator SMS GI SMS? Należy wypełnić formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednich miejscach: swój numer telefonu, adres i z listy wybrać sołectwo. Usługa, jak i rejestracja, jest całkowicie bezpłatna. Uwaga ważne, aby wprowadzone informacje były prawidłowe. W polu poniżej należy potwierdzić zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych. Uwaga przekazane informacje będą służyły tylko w ramach proponowanej usługi i nie będą udostępniane ani przetwarzane przez inne podmioty i osoby trzecie. Po kliknięciu akceptuję na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie wysłany z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w link otrzymany em aktywuje usługę Gminny Informator SMS GI SMS. Aby zrezygnować z usługi Gminny Informator SMS GI SMS należy wysłać e- -mail na adres: Paweł Kułaj

8 maj wybory obwieszczenie wójta gminy zamość Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 22 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Na podstawie art.16 1, art. 61a 1 i art.61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXVIII/281/13 Rady Gminy Zamość z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Zamość na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r. poz.1109) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych: Nr obwodu głosowania 1 Granice obwodu głosowania Hubale, Mokre od nr 1 do 311 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Mokre tel KOMISJA WYZNACZONA DO GŁOSOWANIA KORESPONDEN- CYJNEGO 2 Żdanów, Żdanówek Zespół Szkół Żdanów tel Mokre od nr 312 do nr 319, Płoskie Zespół Szkół Płoskie tel Wólka Wieprzecka, Skaraszów, Wierzchowiny Szkoła Podstawowa Wólka Wieprzecka tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH 5 Białowola, Zalesie, Lipsko Kosobudy Szkoła Podstawowa Białowola tel Lipsko Szkoła Podstawowa Lipsko tel Kalinowice Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Kalinowice tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH 8 Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia Świetlica Wiejska Białobrzegi tel Chyża, Wysokie Zespół Szkół Wysokie tel Borowina Sitaniecka, Szkoła Podstawowa Borowina Sitaniecka Sitaniec-Kolonia od nr 125 do nr 190, Łapiguz, Sitaniec od nr 464 do nr 510 tel Sitaniec od nr 1 do nr 463, Sitaniec-Kolonia Zespół Szkół Sitaniec tel od nr 1 do nr Zawada, Siedliska-Kolonia od nr 1 do nr 63 Szkoła Podstawowa Zawada tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH 13 Szopinek Świetlica Wiejska Szopinek tel Zarzecze, Wieprzec, Wychody Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wychody tel Jatutów Świetlica Wiejska Jatutów tel Pniówek Szkoła Podstawowa Pniówek tel Siedliska, Siedliska-Kolonia od nr 64 do nr Budynek byłej Szkoły Podstawowej Siedliska 92 tel Lipsko Polesie Budynek byłej Szkoły Podstawowej Lipsko Polesie tel Skokówka, Zwódne Świetlica Wiejska Skokówka tel Sitaniec-Wolica Zespół Szkół Sitaniec tel Wólka Panieńska Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Kalinowice tel LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNO- SPRAWNYCH Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 25 maja 2014 r. w godz. od 7:00 do 21:00. Wójt Gminy /-/ Ryszard Gliwiński

9 kultura 9 maj 2014 Konkurs na wielkanocną palmę Uczestnicy konkursu W niedzielę 13 kwietnia 2014 r. w kościele parafialnym pw Św. Jana Chrzciciela został rozstrzygnięty III parafialny konkurs, ogłoszony przez proboszcza parafii Lipsko ks. Tomasza Winogrodzkiego na wykonanie palmy wielkanocnej. W konkursie oceniano palmy w dwóch kategoriach: na najładniejszą i największą palmę w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież oraz dorośli. Celem konkursu było propagowanie tradycji folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboli i znaczenia palm w obrzędowości ludowej. Na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy obchodzona jest przez chrześcijan Niedziela Palmowa z którą w kościele katolickim wiąże się zwyczaj święcenia palm. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą nosi nazwę Niedzieli Palmowej, utarły się też inne nazwy Niedziela Kwietna czy też Wierzbowa, w tym dniu podczas Mszy Św. połączonej z procesją, ksiądz święci palmy przyniesione przez wiernych. Zwyczaj święcenia palm wielkanocnych wprowadzono do liturgii w XI wieku. Palmy przyniesione na konkurs zostały wykonane z zielonych gałązek, które symbolizują życie, siły witalne, radość i coroczną odnowę roślin. Ozdobiono je gałązkami wierzby (w religii chrześcijańskiej symbolizowała zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność duszy), bukszpanu, tui jak również kolorowymi kwiatami wykonanymi z bibuły. Rozstrzygnięcie III konkursu parafialnego miało miejsce po Mszy Świętej, którą poprzedził kolorowy orszak wiernych z palmami wokół kościoła. W konkursie o tytuł najładniejszej i największej palmy oceniano palmy wykonane własnoręczne przez dzieci i młodzież. Wyróżniono palmy w poszczególnych grupach wiekowych, i tak wśród dzieci tytuł najpiękniejszej palmy zdobyła palma Basi Gęśli z Białowoli. Przy wyborze największej wybór był bardzo trudny, ostateczne zwycięzcami zostali :Kamil Serafin z Lipska Polesia, Paulina i Julia Kyc z Lipska Kosobud oraz Kuba Paszko z Lipska Kosobud. Natomiast w grupie wiekowej dorośli tytuł największej zdobyła 7 metrowa palma wykonana przez panie z KGW Lipsko, najpiękniejszą palmę wykonały Panie z KGW Białowola. Za poświęcony czas oraz pracę włożoną w wykonanie palmy, podtrzymywanie tradycji wszystkim uczestnikom konkursu podziękował proboszcz parafii Lipsko ks Tomasz Winogrodzki. Podkreślając, że wspólnie spędzony czas podczas wykonania palmy dał możliwość wymienienia się pomysłami, rozmowy, dorośli mogli przekazać młodym ciekawe historie i zwyczaje kojarzące się ze Świętami Wielkanocnymi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez ks proboszcza parafii Lipsko. Małgorzata Paszko

10 maj co mówi wieś Dzień Muzealnika z koronkami w tle Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem Dzień Muzealnika, obchodzony co rok w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, odbył się 11 maja br. Spotkanie otworzył sołtys sołectwa Wiesław Kwoka z przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem Wandą Szpugą. Mieszkańcy Wysokiego rozpoczęli program spotkania skeczem o pojednawczej wizycie Kargula i Pawlaka w Regionalnej Izbie Pamięci. W ludowych strojach wystąpiła, śpiewając znane melodie, grupa uczniów Zespołu Szkół w Wysokiem, przygotowana przez z-cę dyrektora Krzysztofa Mroza. Przed sceną Występ uczniów z ZS w Wysokiem piękną aranżację wnętrza starego domu przygotowały panie z Koła. Indywidulanie swoje talenty prezentowali: Katarzyna Czusz laureatka konkursu o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość oraz młody akordeonista Mateusz Skowyra. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy pt. Fotografia świadectwo życia i historii poświęcona Wysokiemu, przygotowana przez Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką, której realizację wsparł Powiat Zamojski. Po wystawie oprowadzała prezes stowarzyszenia Agnieszka Kwoka. Przegląd starodawnych piosenek i przyśpiewek związanych z naszym terenem przygotowały zespoły: Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej i Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec. Spotkaniu towarzyszyły pokazy i warsztaty rękodzieła. Zapałkarstwo prezentował Paweł Horembała z Zamościa, wiklinowe kosze wyplatał Henryk Pomarański z Płoskiego, lnianą biżuterię chętni wykonywali według wskazówek Elżbiety Dudek z Rozdołów twórczyni Roztoczańskiego Muzeum ETNO-ART. Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty tkackie pod kierunkiem Agaty Piwko z Szopinka, prowadzącej Pracownię Rękodzieła Agaart. Wycinanki ludowe prezentowała i wykonywała Krystyna Sikorska z Sitańca Kolonii. Bardzo szykownie prezentowały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, które specjalnie na tę okazję własnoręcznie wykonały na szydełkach ażurowe parasolki. Były one wspaniałą ozdobą pań i programu scenicznego. Od tego dnia w Izbie można oglądać również makietę Gminy Zamość, wykonaną przez gimnazjalistów z Wysokiego pod okiem Sławy Bilskiej. Z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II, artysta malarz z Wysokiego Robert Gomułka podarował na rzecz Izby obraz olejny przedstawiający wizerunki świętego. Można oglądać go w sali konferencyjnej obiektu. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem zaprasza nie tylko w Dniu Muzealnika. Ponad 400 eksponatów z życia dawnej wsi można oglądać w innych terminach. Dla zwiedzających dostępna jest, już wyżej opisana, wystawa Fotografia świadectwo życia i historii. Od maja do sierpnia Izba jest otwarta w czwartki, piątki, soboty w godzinach od 12:00 do 18:00. Od października do grudnia jest czynna w piątki i soboty w godzinach od 13:00 do 17:00. W innych terminach należy umówić się z kustoszem pod numerem telefonu Magda Misztal, Aleksandra Siołek, Agnieszka Wójtowicz cd. str. 11

11 pagina fotogaleria - Dzień Muzealnika 11 z koronkami maj w tle 2014 cd. ze str. 10 Otwarcie Dnia Muzealnika Podczas festynu Występ mieszkańców sołectwa Występ uczniów z ZS w Wysokiem Koncert zespołu Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej Koncert zespołu Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec Mateusz Skowyra Wyplatanie koszy Rękodzieło Agaty Piwko cd. str. 12

12 fotogaleria maj Dzień Muzealnika 12 z koronkami w tle pagina cd. ze str. 11 Pokaz wycinanek prowadzi Krystyna Sikorska Kręcenie balonów dla dzieci Stoisko wyrobów z zapałek Pokaz wykonywania lnianej biżuterii Warsztaty tkackie Makieta Gminy Zamość wykonana przez uczniów gimnazjum z Wysokiego fotografia - świadectwo życia i historii Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką. Jej realizację wsparł Powiat Zamojski. Przedstawia ona około sześćdziesięciu starych fotografii, z których wszystkie opatrzone są szczegółowym opisem. Większość z nich pochodzi z miejscowości Wysokie. Zdjęcia o różnej tematyce pochodzą z okresu ostatniego stulecia. Na fotografiach widać jak żyli w tym czasie mieszkańcy, jak pracowali, jak się ubierali, czym jeździli. Celem wystawy jest integracja społeczności wiejskiej oraz uwrażliwienie na dorobek kulturowy pokoleń, zapoznanie z życiem i historią wsi zamojskiej. Wystawę fotografii w Regionalnej Izbie Pamięci można będzie oglądać przez cały rok: piątek, sobota w godz. 13:00 17:00, w tym w okresie od maja do października: czwartek, piątek, sobota w godz. 12:00 18:00 lub po uzgodnieniu telefonicznym z kustoszem Izby pod numerem: Źródło: Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką.

13 co mówi wieś 13 maj lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Żdanówku Rękodzieło członkiń KGW Żdanówek Występ dzieci ze Żdanówka Na uroczyste spotkanie, zorganizowane z tej okazji w dniu 3 maja br. w świetlicy wiejskiej w Żdanówku, członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły wszystkich mieszkańców sołectwa. Obchody otworzyła sołtys Beata Stręciwilk. Historię Koła opowiedziała Małgorzata Darul. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, poświęconą społecznej działalności pań. Pełną ekspresji część artystyczną przedstawiły dzieci ze Żdanówka przygotowane przez Urszulę Kostur. Panie zadbały o odświętny wystrój sali, wystawę rękodzieła artystycznego zorganizowały dwie członkinie o tych samych imionach i nazwiskach Krystyny Pęk. Występ specjalny dla jubilatek przygotowała grupa teatralna Bez Maski z Mokrego. Przedstawienie o relacjach damsko-męskich wystawiono według scenariusza Marii Duławskiej. Róże i życzenia popłynęły od wielu przybyłych gości, w tym Podczas obchodów jubileuszu od przedstawicieli gminnego samorządu w osobach: Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, Przewodniczącego Rękodzieło członkiń KGW Żdanówek Rady Jerzego Bondyry i Radnego Kazimierza Skiby. Magda Misztal, Aleksandra Siołek Pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu

14 maj co mówi wieś Majowo i świątecznie w Sitańcu Występ dzieci i młodzieży z ZS w Sitańcu Dnia 1 maja 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się spotkanie przybliżające nam tematykę majowych świąt, takich jak: Święto Pracy, Konstytucji 3-ego Maja oraz Święta Strażaków. Zebranych gości powitali sołtysi: Sitańca Joanna Bekier, Sitańca Kolonii Zbigniew Pędzierski i Sitańca Wolicy Henryk Łukaszczuk. Majowe spotkanie rozpoczęto od przedstawienia rysu historycznego w wykonaniu Henryka Łukaszczuka na temat 1- majowego święta ludzi pracy. Następnie wszyscy uczestniczy spotkania powstali i odśpiewali wspólnie hymn narodowy. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu wykonały akademię z okazji 3 Maja. Liczne wiersze i piosenki przybliżyły nam trud jaki został poniesiony, w celu odzyskania wolnej Ojczyzny. Swoim występem całe spotkanie uświetnił Chór Sitanianie pod kierunkiem Ireny Dużyńskiej, który Koncert Chóru Sitanianie wykonał wiele sentymentalnych utworów patriotycznych. Barbara Kołodziejczuk pełniąca funkcję konferansjera, uzupełniała muzyczny program o utwory poetyckie. Strażacy sitanieccy za pośrednictwem Czesława Welcza przedstawili z humorem historię swojej jednostki. Chór Sitanianie zaprezentował scenki kabaretowe dotyczące miejscowych strażaków. Swoją obecnością zaszczyciła wszystkich zebranych asystentka Europosła Arkadiusza Bratkowskiego, która przywiozła list z podziękowaniami dla całej społeczności sitanieckiej. Spotkanie zamknęło przemówienie Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, który podziękował wszystkim zebranym za miłe spotkanie lokalnej ludności oraz złożył życzenia wszystkim zebranym z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Agnieszka Wójtowicz KATARZYNA WIATER Katarzyna Wiater jest uczennicą klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej. W roku szkolnym 2013/2014 została laureatką konkursu matematycznego Szpak. Kasia to bardzo zdolna uczennica, przejawiająca szczególne uzdolnienia matematyczne. Wdrożenie do rzetelnej, systematycznej pracy nad własnym rozwojem Kasi to wspólne działania pedagogiczne i rodzicielskie. Swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi rozwija pod kierunkiem nauczyciela matematyki p. Ewy Mientus. Podejmowane działania nastawione są na wyposażenie uczennicy w większy zakres wiedzy matematycznej oraz na kształtowanie myślenia twórczego. Dziewczynka ma również to szczęście, że może liczyć na ogromne wsparcie i zaangażowanie ze strony swoich rodziców. Rodzice interesują się postępami córki w nauce i starają się stwarzać jej jak najlepsze warunki dla rozwoju. Bardzo cieszymy się z wysokich osiągnięć matematycznych naszej uczennicy i życzymy kolejnych sukcesów już na dalszych etapach kształcenia. Krystyna Ptak

15 oświata 15 maj 2014 VIII Dzień Języków Obcych w SP w Pniówku Uczestnicy konkursu Dnia 7-go kwietnia 2014 r. odbył się VIII z rzędu Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Pniówku. Tym razem imprezę zorganizowano w nieco węższym gronie niż zwykle, to znaczy tylko dla szkół należących do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Dobra Szkoła. Do konkursu zgłosiło się 5 dwuosobowych drużyn uczniowskich. W języku angielskim rywalizowały 3 zespoły (SP w Białowoli, SP w Lipsku, SP w Pniówku), podczas gdy w języku niemieckim 2 (SP w Białowoli i SP w Lipsku). Konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie wytypowani uczniowie recytowali obcojęzyczne wiersze lub śpiewali piosenki. W II etapie konkursowicze przedstawiali 10-cio minutowe prezentacje na temat wybranych przez siebie zagadnień kulturoznawczych. Wybrane zagadnienia przed- stawiano w języku ojczystym. Dzięki temu uczestnicy konkursu wzbogacili swoją wiedzę o wiele nowych, interesujących faktów dotyczących Niemiec i Wielkiej Brytanii. W skład komisji konkursowej, oceniającej poszczególne zespoły, weszli językowcy opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół. Oceniając uczniowskie wystąpienia członkowie jury brali pod uwagę przede wszystkim poprawność językową (wymowę, intonację), dobór tematyki, użycie środków dydaktycznych (rekwizyty, kostium, podkład muzyczny) oraz ogólne wrażenie artystyczne. Ostatecznie, po zsumowaniu wszystkich punktów z obu etapów, zwycięzcą tegorocznego Dnia Języków Obcych okazał się zespół ze szkoły w Lipsku reprezentujący język angielski. Drugą nagrodę zdobyli uczniowie ze szkoły w Białowoli (również język angielski). Na trzeciej pozycji znaleźli się gospodarze uczniowie ze szkoły w Pniówku grupa z językiem angielskim. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Na zakończenie tegorocznej edycji konkursu wszyscy uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia. Dorota Wybranowska zagraniczne przyjaźnie Szkoła w Luton Zagranicznym Partnerem Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej Dzieci ze szkoły w Luton W lutym 2014 roku z inicjatywy dyrektor szkoły i pani Marii Mazurkiewicz, nauczyciela języka polskiego nawiązaliśmy współpracę z uczniami polskiej szkoły z Luton w Anglii. Uczniowie klasy szóstej komunikują się z uczniami z polskiej szkoły w Anglii, wykorzystując umiejętności TIK.. Uczniowie piszą m.in. o sobie, swoich zainteresowaniach, o rodzinie czy szkole. Nasi przyjaciele, to uczniowie 8 i 9 klasy Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Maksymiliana Marii Kolbe w Luton w Wielkiej Brytanii, której wychowawczynią jest pani Agata Piotrowska. Kierow- nikiem szkoły jest pan Marian Biskupski. Z listów od naszych przyjaciół uczniowie klasy VI dowiedzieli się, że Polska Szkoła w Luton i Dunstable jest szkołą sobotnią, w której dzieci i młodzież uczą się języka polskiego, polskiej historii, religii oraz poznają polską kulturę. Są szkołą, w której nie tylko poznają, ale i tworzą polską kulturę na Obczyźnie. Tak jak My, nasi zagraniczni koledzy biorą udział w różnych konkursach: recytują i malują, przeprowadzają wywiady i rejestrują to, co staje się historią. Śpiewają i tańczą, wystawiają sztuki, grają w netball i piłkę nożną, jeżdżą na wycieczki, no i do tego chodzą do szkoły w soboty. Z listów dowiedzieliśmy się także, że w angielskiej szkole, tak jak i w polskiej trzeba odrabiać lekcje i pisać wypracowania. Nasi przyjaciele z dumą twierdzą, że ich Sobotnia Polska Szkoła jest niezwykłym miejscem, w którym znajduje się przyjaciół wśród młodszych i starszych i która daje radość z bycia Polakiem! źródło: SP w Borowinie Sitanieckiej

16 maj oświata Mój dom moja mała Ojczyzna Uczestnicy konkursu plastycznego Specyfika okresu przedszkolnego sprzyja tworzeniu się poczucia przynależności narodowej. Dziecko w sposób naturalny chłonie to, co je otacza. Od spraw najprostszych i najbliższych, takich jak ulica, dom, miejscowość, do tego co ważne dla całego kraju. Sprzyja to realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej a stopniowe zapoznawanie dzieci z tradycjami i obyczajami, służy rozwijaniu tożsamości lokalnej i narodowej. Na bazie powyższych przekonań i wspólnych działań, w ramach realizowanego w przedszkolu programu regionalnego Mój dom nasz region mała Ojczyzna, został zorganizowany gminny i ogólnopolski konkurs plastyczny Mój dom moja mała Ojczyzna. Celem konkursu było kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej, rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych a także wyrabianie u dzieci poczucia dumy z przynależności do swojej miejscowości małej Ojczyzny. Na konkurs gminny napłynęło 56 prac ze przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Zamość. Komisja konkursowa w składzie: Agata Piwko, Jolanta Smyk, Beata Surmacz, Zofia Przytuła, Mirosława Mierzwa i Marzena Gontarz, biorąc pod uwagę walory artystyczne i estetyczne, samodzielność oraz oryginalność nadesłanych prac, przyznała 5 równorzędnych nagród, oraz 15 wyróżnień. Nagrody otrzymali: Michał Olejarczyk oddział przedszkolny w Wólce Wieprzeckiej, Magdalena Miętkiewicz oddział przedszkolny w Borowinie Sitanieckiej oraz Emilia Machlarz, Gabriela Kopiec i Daria Kawałek z Przedszkola w Kalinowicach. Wyróżnienia zostały przyznane: Zofii Ziemińskiej z oddziału przedszkolnego w Pniówku, Oliwii Wróbel z oddziału przedszkolnego w Wólce Wieprzeckiej, Bartoszowi Muca i Weronice Muca z oddziału przedszkolnego w Pniówku, Karolinie Litwin, Patrykowi Sokołowskiemu, Dominice Koziej, Tomaszowi Starmachowi, Amelii Mielcarek, Marii Łochin, Katarzynie Bajwoluk, Kai Krasowskiej, Jakubowi Przyczynie, Mariannie Irla, Kacprowi Siekierdzie z przedszkola w Kalinowicach. W ramach konkursu ogólnopolskiego nadesłano 89 prac. Nagrodzono po trzy prace w dwóch kategoriach wiekowych a także przyznano 10 wyróżnień. W kategorii 3 4-latki: miejsce I Marcel Woźniak z Przedszkola Publicznego nr 19 w Radomiu; miejsce II Adrianna Wójtowicz z Przedszkola Integracyjnego nr 40 w Lublinie, miejsce III Aniela Iżykowska z Przedszkola Miejskiego nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim. W kategorii 5 6-latki: miejsce I Jakub Chojecki z Przedszkola Wręczenie nagród przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dłutowie; miejsce II Milena Brudnowska z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach; miejsce III Lena Złotek z Przedszkola Samorządowego nr 22 w Krakowie. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Nosal z Zespołu Szkół im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej, Dominika Kuś z Przedszkola Miejskiego nr 18 w Bytomiu, Milena Pelcz z Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku, Karolina Zbylut z Samorządowego Przedszkola nr 115 w Krakowie, Adrianna Boczula z Przedszkola nr 43 w Lublinie, Wiktoria Zając z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie, Martyna Szpakowska z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie, Nicol Bukowińska z Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach oraz Aleksandra Szura i Zuzanna Gumiela z Przedszkola w Kalinowicach. 30 kwietnia, tuż przed obchodami 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystego spotkania pod hasłem Moja ojczyzna w wierszu i piosence, Pani Jolanta Bondyra, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody laureatom konkursu. Podczas uroczystości przedszkolaki z Kalinowic prezentowały wzruszające wiersze oraz piosenki o naszej Ojczyźnie. Kulminacyjnym punktem tej uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Składamy serdeczne gratulacje laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za zaangażowanie. Zapraszamy przedszkolaki z naszej gminy i z całego kraju, do udziału w konkursie już za rok. Marzena Gontarz Mirosława Mierzwa

17 oświata 17 maj 2014 XXXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Rowerowy tor przeszkód W piątek, 11. kwietnia br. w Zespole Szkół w Żdanowie odbyły się gminne eliminacje XXXVII OGÓLNOPOLSKIE- GO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, którego celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Zamość. W wyniku wcześniejszych eliminacji szkolnych wyłoniono czteroosobowe drużyny (dwóch chłopców i dwie dziewczynki) reprezentujące szkoły podstawowe i trzyosobowe drużyny gimnazjalne. Łącznie w eliminacjach gminnych wzięło udział 12 szkół: 8 podstawowych i 4 gimnazjalnych. Podczas turnieju każdy uczestnik rozwiązywał test i wykonywał zadania praktyczne, na torze przeszkód. Oto wyniki rywalizacji: Gimnazja: I miejsce Gimnazjum w Żdanowie (opiekun: Marek Budzyński), Kostur Mateusz, Machałek Patryk, Kasprzyk Maciej, II miejsce Gimnazjum w Zawadzie (opiekun: Staniak Małgorzata), Bubiłek Grzegorz, Gorzkowski Adam, Winogrodzki Igor, III miejsce Gimnazjum w Sitańcu, Bryk Krzysztof, Bartłomiej Dawid, Milczuk Wojciech. Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa w Kalinowicach (opiekunowie: Marta Lupa, Krzysztof Głuchowski), Koszel Izabela, Lupa Szymon, Sierkowski Krzysztof, Mądroń Dorota, II miejsce Szkoła Podstawowa w Żdanowie (opiekun: Marek Budzyński), Zając Stella, Bondyra Oliwia, Bekier Kacper, Góra Kamil, III miejsce Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej (opiekun: Czarny Dorota), Tokarz Angelika, Wiater Katarzyna, Kierepka Patryk, Diadia Hubert. Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały przygotowane i zorganizowane przy pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Urzędu Gminy Zamość. Marek Budzyński GMINA ZAMOŚĆ ZDOBYWCY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ GMINY ZAMOŚĆ XI KONKURS TURYSTYCZNY Gmina Zamość serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Konkurs trwa od 1 maja do 30 września 2014 roku (konkurs jest ogłaszany co rok). Oznaczona dwukierunkowo trasa rowerowa, wiodąca przez miejscowości: Mokre, Hubale, Wychody, Skaraszów, Wólkę Wieprzecką, Wierzchowiny, Zarzecze, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Białowolę, Pniówek i Zwódne aż do Skokówki, liczy 40,5 km. Na jej trasie znajduje się 10 punktów kontrolnych (PK) znajdźcie je wszystkie! Każdy kto zbierze 7 odcisków stempli lub zapisze numery PK, otrzyma pamiątkowy Certyfikat Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Ci, którzy po raz pierwszy pojadą ścieżką rowerową i wezmą udział w konkursie, otrzymają statuetkę susła perełkowanego turystyczny symbol Gminy Zamość a trzydziestu pierwszych uczestników w danym miesiącu weźmie udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody rzeczowej w postaci sprzętu turystycznego. Losowanie odbywa się każdego, ostatniego dnia miesiąca trwania konkursu. Konkurs polega na zebraniu przynajmniej 7 odcisków z punktów kontrolnych (w odpowiednim miejscu na karcie startowej Punkt kontrolny 1 miejsce na karcie z numerem 1- robimy znaczek przy pomocy perforatora umieszczonego na słupku Punktu Kontrolnego) znajdujących się na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Dla podróżujących z GPS podane są współrzędne dokładność do 20 m. Zebrane na specjalnej karcie odciski należy składać w siedzibie organizatora konkursu w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, Zamość. Karty konkursowe są do pobrania na stronie internetowej w siedzibie Organizatora, lub w PTTK O/Zamość, ul. Staszica 31 a także w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej, ul. Rynek Wielki 13. Dodatkową atrakcją ścieżki jest możliwość zdobycia okolicznościowych pieczątek, które są umieszczone w sklepach na trasie przejazdu w godzinach ich otwarcia. Są to: PHU Wychody 61, PW ANMAR Skaraszów, GS SCH Białowola, ASP Pniówek 228 A, SW Skokówka ul Łąkowa 58 A. Odwiedźcie wszystkie zakątki Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość i zbierzcie na jednej kartce odciski punktów kontrolnych ukrytych na szlaku. Powodzenia. Więcej informacji na stronie w zakładce Turystyka Przebieg trasy:

18 maj turystyka IV edycja Konkursu fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze zaprasza do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, architektury obszaru LGD Nasze Roztocze, promocja projektów zrealizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie LGD oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodą i historią ich najbliższego otoczenia. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na obszarze gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec. Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe m.in.: cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz MP4, mikrowieża z cyfrowym radiem, pilotem oraz odtwarzaczem płyt CD oraz nagrody upominkowe. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 19 maja 2014r. do 13 czerwca 2014r. od poniedziałku do piątku w godzinach Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu r. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. lgdnaszeroztocze.pl w zakładce Konkurs fotograficzny oraz w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, pok. nr 32, tel IV edycja konkursu fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata KARTA ZDOBYWCY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ GMINY ZAMOŚĆ 2014 Miejsca ustawienia Punktów Kontrolnych: PK 1 dawna siedziba Urzędu Gminy w Mokrem (GPS - 50o N; 23o E) PK 2 rezerwat susła perełkowanego (GPS - 50o N; 23o E) PK 3 miejscowość Wychody rozwidlenie dróg przy kaplicy (GPS - 50o N, 23o E) PK 4 kapliczka śródleśna rozwidlenie dróg na Wierzchowiny i Skaraszów (GPS - 50o N; 23o E) PK 5 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej (GPS 50o N; 23o E) PK 6 koniec lasu szlaban kopalnia piasku Lipsko Polesie (GPS 50o N; 23o E) PK 7 rozwidlenie dróg kapliczka w Lipsku Polesiu (GPS 50o N, 23o E) PK 8 rozwidlenie dróg przy wyjeździe z lasu Kąsewiczka po zachodniej stronie drogi (GPS 50o N, 23o E) PK 9 Szkoła Podstawowa w Białowoli (GPS - 50o N; 23o E) PK 10 świetlica Skokówka (GPS 50o N, 23o E) Nazwisko i imię:... Adres i telefon:... Data oddania karty:... Poniżej odbij dziurkacz Punktu Kontrolnego lub zapisz jego numer

19 ważne wydarzenie 19 maj 2014 Kultura odkrywana wciąż na nowo Uczestnicy spotkania studyjnego W dniach 8 9 maja br. Gmina Zamość była gospodarzem konferencji Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerskich gmin biorących udział we wspólnym projekcie Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej. W szczególności byli to przedstawiciele gmin: Zamość, Ełk, Hrubieszów, Sanok i Suwałki. Odbyła się w sali konferencyjnyj Hotelu Koronny w Zamościu. Konferencję prowadził Marek Marcola. Dwudniowa konferencja obejmowała m.in. następujące zagadnienia: potencjał i zasoby kulturowe partnerskich gmin, dobre przykłady, atrakcyjne formy ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozwój gmin oparty na dobrach kultury. Kluczowym tematem była rola samorządów, społeczeństwa i innych organizacji w podniesieniu znaczenia dziedzictwa kulturowego. Goście poznali dziedzictwo kulturowe Zamojszczyzny podczas towarzyszących konferencji Wójtowie, Przewodniczący Rad i Sekretarze Gmin Partnerskich wyjazdów studyjnych, w trakcie których odwiedzili ciągle rozwijającą się Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem, południowo-zachodnie tereny gminy Zamość oraz sąsiadujących gmin: Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Puentą konferencji jest konieczność zachowania autentyczności, wierności rodzimemu dziedzictwu kulturowemu w działaniach samorządów, różnego rodzaju organizacji i przede wszystkim w aktywności mieszkańców, od których w ogromnym stopniu zależy, jak będzie wyglądał krajobraz kulturowy miejscowości. Nie warto nadmiernie zachłystywać się kulturą Zachodu. Projekt Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Magda Misztal Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

20 maj ochotnicze straże pożarne 85 lat osp białowola Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli świętowali 85-lecie powstania swojej Jednostki. Była uroczysta Msza Święta, odznaczenia i wyróżnienia dla Strażaków oraz rodzinny festyn. Jubileusz odbył się w niedzielę 4 maja br. przy Szkole Podstawowej w Białowoli W tym roku mija 85 lat od momentu, w którym Strażacy Ochotnicy z Białowoli założyli miejscową Jednostkę. Inicjatorami byli: Antoni Głagola, Piotr Klimacki, Józef Ostasz, Wojciech Kuźma, Władysław Psiuk, Michał Psiuk, Jan Głagola, Jan Bondyra, Antoni Czapla, Ignacy Gontarz, Karol Serafin, Antoni Psiuk, Piotr Łapa, Józef Łagożny, Michał Milczuk. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się 4 maja na placu przy SP w Białowoli. Data strażackiego święta, nie została wybrana przypadkowo. To właśnie wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka, ustanowiony na pamiątkę męczeńskiej śmierci Świętego Floriana patrona wszystkich Strażaków. Obchody rozpoczął ceremoniał strażacki. Aspirant sztabowy w stanie spoczynku Henryk Jakóbczak, złożył meldunek Druhowi Ryszardowi Gliwińskiemu, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu o gotowości pododdziałów OSP Gminy Zamość do uroczystości. Poczet flagowy, który utworzyli Druhowie Roman Lupa, Paweł Bosiak i Piotr Bosiak wciągnął na maszt biało-czerwone barwy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białowoli odegrała Hymn Państwowy oraz Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestników strażackiego święta powitał Druh Andrzej Lis, Prezes OSP Białowola. W krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do wspólnego uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu. Historię OSP Białowola przypomniał Druh Tomasz Bosiak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Delegacje przybyłych na uroczystości złożyły kwiaty przed pomnikiem Mieszkańców Białowoli pomordowanych przez okupanta w 1942 roku. Druh Prezes poprosił ks. Tomasza Winogrodzkiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku, o odprawienie Mszy Świętej w intencji Strażaków OSP i ich Rodzin. O jej muzyczną stronę zadbał zespół wokalno instrumentalny Ale Cantare z Płoskiego. W trakcie homilii ks. Tomasz Winogrodzki przypomniał postać Św. Floriana oraz jego męczeńską śmierć w nurtach rzeki Enns. Podkreślił pełną odwagi i poświęcenia rolę Ochotniczych Straży Pożarnych, a także to, że tradycja bycia Strażakiem Ochotnikiem, przechodzi z ojca na syna. Duchowny w swoim kazaniu stwierdził, że takich bohaterów jakimi są Druhowie, nie powstydziłby się ich patron sam Św. Florian. Przytoczył również słowa Jana Pawła II, w których Papież stwierdził, Poczet flagowy że Strażacy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Po kazaniu Ksiądz Proboszcz poświęcił nowy Sztandar OSP Białowola i statuetki Św. Floriana. Po uroczystej Mszy kontynuowano jubileuszowy ceremoniał. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadał OSP Białowola nowy Sztandar, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowało Społeczeństwo Wsi Białowola oraz Państwo Maria i Wiesław Sapiłowie. Strażakom z Białowoli Sztandar przekazali Fundatorzy oraz Druh Ryszard Gliwiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Wcześniej odbył się ceremoniał wbijania gwoździ w drzewce Sztandaru, do którego Druhowie z OSP Białowola zaprosili Ryszarda Gliwińskiego - Wójta Gminy Zamość, Andrzeja Lisa - Prezesa OSP Białowola, Kazimierza Tarajko - Hono- Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Białowoli cd. str. 21

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE I OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE I OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE I OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU Roztoczańskie Orły 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu wiedzy o Lokalnej Grupie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE I OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU Roztoczańskie Orły

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE I OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU Roztoczańskie Orły REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE I OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU Roztoczańskie Orły 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu wiedzy o Lokalnej Grupie

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Kod terytorialny gminy 0 6 1 1 0 5 Nr obwodu głosowania * * * 9 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół w Czerśli, Czerśl 1, 21-400 Łuków Gmina Łuków

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY W NIEGOWICI Każdy język obcy daje Ci nowe życie jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz (przysłowie czeskie) II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2016 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA LUBLIN

GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA LUBLIN GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA 6 20-124 LUBLIN DYREKCJA ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE we współpracy z DOMEM KULTURY LSM ORAZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości

Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej pt. Razem ku świętości 1. Cele konkursu uczczenie Obchodów Roku Jana Pawła II, uwrażliwienie na piękno piosenki religijnej, wyszukiwanie i promowanie talentów,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA LUBLIN

GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA LUBLIN GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA 6 20-124 LUBLIN DYREKCJA ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE we współpracy z DOMEM KULTURY LSM ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna nasza Polska cała. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie

REGULAMIN KONKURSU Piękna nasza Polska cała. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie REGULAMIN KONKURSU Piękna nasza Polska cała Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie Cele konkursu Pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 23 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 23 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 5/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w mieście Międzyrzec Podlaski. Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA Włączając się w obchody 26-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zaproszą nauczycieli, rodziców i uczniów

Bardziej szczegółowo

Ziemia Zamojska w obiektywie - III edycja

Ziemia Zamojska w obiektywie - III edycja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Ziemia Zamojska w obiektywie - III edycja I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Ziemia Zamojska w obiektywie III edycja jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr 1/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2, 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi Organizatorzy: Dariusz Biernacki baryton Społecznik milanowski Truskawkowe Przedszkole Ul. Warszawska 52 05-822 Milanówek Tel. 22 724 60 77 www.truskawkoweprzedszkole.pl Przedszkole nr 1 w Milanówku ul.

Bardziej szczegółowo

III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY W NIEGOWICI Każdy język obcy daje Ci nowe życie jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz (przysłowie czeskie) III WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2017 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury Katowice, 17.03.2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy IV edycję konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r.

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r. Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 05.10.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art.182 1 pkt. 1 ustawy Kodeks wyborczy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5/14 w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art.182 1 ust.2, 2, 3 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeglądu pieśni legionowej

Regulamin Przeglądu pieśni legionowej SEPZ-I.5563.12.2.2014.GŁ Regulamin Przeglądu pieśni legionowej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. Zasady ogólne: 1. Organizatorem przeglądu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

ORAZ GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE, DOM KULTURY LSM ORAZ SZKOŁA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH DIALOGO

ORAZ GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE, DOM KULTURY LSM ORAZ SZKOŁA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH DIALOGO GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA 6, 20-124 LUBLIN DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i

Bardziej szczegółowo

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza XXXV Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku Mały Konkurs

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Suścu z dnia 22 października 2014 r.

Uchwała nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Suścu z dnia 22 października 2014 r. Uchwała nr 4/14 w Suścu w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 182 1 pkt

Bardziej szczegółowo

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH II. I. Cele konkursu: 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Starostwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Solcu nad Wisłą

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Solcu nad Wisłą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Solcu nad Wisłą Pl. Bolesława Śmiałego 6, 27 320 Solec nad Wisłą - Stanisław Łyjak, zam. Solec nad Wisłą, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona. Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Będkowicach siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, Będkowice. Komisji.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Będkowicach siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, Będkowice. Komisji. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Będkowicach siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Lp Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania 1 Anna Jadwiga zam. Będkowice

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego sporządzony dnia 21 listopada 2014r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Poznaniu. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę

Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę SEPZ-I.5563.19.1.2016.AP Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

PROTOKÓŁ. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. II. Kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej w Stawiskach zgłosiło 16 komitetów od ustawowej liczby osób,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu

Regulamin Gminnego Konkursu ww PRO MEMORIA - DLA PAMIĘCI STOWARZYSZENIE Pielgrzymowice ul. Tatrzańska 111, 32-091 Michałowice KRS: 0000419964, NIP:5130232680, REGON:122570705 tel.: 533 479 144, 697 546 530 www.fotojar.wix.com/promemoria;

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży Rok 2017 - Rokiem Świętego Brata Alberta III edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego

Bardziej szczegółowo

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2015 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO W NIEGOWICI ORGANIZATOR: Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici nauczyciele języków obcych. KOORDYNATOR:

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

pt. Legendy Państwa Muszyńskiego

pt. Legendy Państwa Muszyńskiego ogłasza konkurs pt. Legendy Państwa Muszyńskiego Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zaprasza wszystkich uczniów szkół z terenu Muszyny do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAŁA OJCZYZNA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAŁA OJCZYZNA REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAŁA OJCZYZNA W TARNOGÓRSKICH PRZEDSZKOLACH 1 Organizator konkursu Organizatorem konkursu plastycznego Moja mała ojczyzna jest Przedszkole Nr 4 w Tarnowskich Górach,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

Konkurs Piosenki Angielskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej

Konkurs Piosenki Angielskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej VIII FESTIWAL NAUKI Konkurs Piosenki Angielskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej VOICES OF NOWY SACZ 12 czerwca 2015 r. godz. 10:00 14:00 REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ, NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II w moim życiu

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II w moim życiu Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II w moim życiu 1. Cele konkursu uczczenie Obchodów Roku Jana Pawła II, rozbudzanie zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych gazet szkolnych ukazujących się w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Strona 1 z 6 1 ORGANIZATOR 1. III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM "HOW ABOUT CHRISTMAS" DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY URSYNÓW IV EDYCJA POD PATRONATEM BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin Są tacy którzy w głowie hodują ogrody a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych ( ) moja wyobraźnia to kawałek deski a za cały instrument mam drewniany patyk Zbigniew Herbert XIII Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH organizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY z dnia 23 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY z dnia 23 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na

Bardziej szczegółowo

Pierwszego Przeglądu Twórczości Patriotycznej im. Przemysława Gintrowskiego o Nagrodę Starosty Olsztyńskiego

Pierwszego Przeglądu Twórczości Patriotycznej im. Przemysława Gintrowskiego o Nagrodę Starosty Olsztyńskiego Regulamin Pierwszego Przeglądu Twórczości Patriotycznej im. P. Gintrowskiego o Nagrodę Starosty Olsztyńskiego - 1 R E G U L A M I N Pierwszego Przeglądu Twórczości Patriotycznej im. Przemysława Gintrowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka 2. Miejski Konkurs Historyczny pt.: Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Regulamin XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie." Immanuel Kant XV Wojewódzki Konkurs

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXIII KONKURSU NA PALMY WIELKANOCNE Gilowice 2016

PROTOKÓŁ z XXIII KONKURSU NA PALMY WIELKANOCNE Gilowice 2016 23.03.2016 PROTOKÓŁ z XXIII KONKURSU NA PALMY WIELKANOCNE Gilowice 2016 Konkurs odbył się 20 marca 2016 roku w Gilowicach. Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Parafia Rzymskokatolicka

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Białowoli w konkursach na różnym szczeblu w roku szkolnym 2013/2014.

Wykaz udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Białowoli w konkursach na różnym szczeblu w roku szkolnym 2013/2014. Wykaz udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Białowoli w konkursach na różnym szczeblu w roku szkolnym 2013/2014. 1. Gminne Biegi Przełajowe w Żdanowie, nauczyciel odpowiedzialny: Barbara Bednarczuk II miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW. Miejsce festiwalu i wystawy pokonkursowej ZAMEK BIERZGŁOWSKI ORGANIZATORZY:

REGULAMIN KONKURSÓW. Miejsce festiwalu i wystawy pokonkursowej ZAMEK BIERZGŁOWSKI ORGANIZATORZY: REGULAMIN KONKURSÓW XIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ TOBIE POLSKO ORAZ XI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI Miejsce festiwalu i wystawy pokonkursowej ZAMEK BIERZGŁOWSKI 2016 ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREAMBUŁA Jak Czarniecki do Poznania...

REGULAMIN PREAMBUŁA Jak Czarniecki do Poznania... KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Barwą malowany wjazd Czarnieckiego do Poznania zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Jak Czarniecki do Poznania z okazji 350. rocznicy wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II

Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II REGULAMIN KONKURSU Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II w roku szkolnym 2016/17 I. Organizatorzy Organizatorem Konkursu jest Fundacja Jana Pawła II Nasz Papież przy parafii Świętego Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO BE SMART I. ORGANIZATOR Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Be Smart jest Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Ogólnouczelnianego Konkursu Wiedzy Logistycznej

Regulamin I Ogólnouczelnianego Konkursu Wiedzy Logistycznej Regulamin I Ogólnouczelnianego Konkursu Wiedzy Logistycznej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Studenckie Koło

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie I. Dla wyboru Rady Gminy Żytno utworzono 5 okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Olszewie-Borkach siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach 1. Rostkowska Jolanta Stanisława zam. Ostrołęka przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość Wysokie 154, 22-400 Zamość, tel./fax (84) 627 00 83, www.gminazamosc.pl adres do korespondencji: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, gok@gminazamosc.pl GOKGZ.630.22.2017 Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.:

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo