Nr 2, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów"

Transkrypt

1 Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2 S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Obowiązek legitymowania się przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na przykładzie umów telekomunikacyjnych 4 3. Czy naruszenie przez ubezpieczającego obowiązków przedwypadkowych prewencyjnych może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego? 8 4. Zachowania konsumenckie, a sztuczki marketingowe Wybrana działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego Wybrane orzecznictwo sądów powszechnych Z orzecznictwa Arbitra Bankowego Z prac Parlamentu Europejskiego Z prac Komisji Europejskiej Z działalności Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce Z działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rada reklamy - wybrane uchwały Ważne dla rzeczników Ciekawostki konsumenckie 48 STOWARZYSZENIE RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW ul. Goldhammera 3, Tarnów tel , fax ZESPÓŁ WYDAJĄCY BIULETYN: Wojciech Krogulec redaktor naczelny Elżbieta Sługocka-Krupa Kinga Czarnota Aleksander Daszewski Cezary Orłowicz Lidia Baran-Ćwirta Krzysztof Majcher Marek Radwański Robert Kwiatkowski Renata Piwowarska Krzysztof Podgórski Biuletyn jest współfinansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strona 2

3 Koleżanki i Koledzy Rzecznicy! Oddajemy do Waszych rąk drugi w tym roku numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zachęcamy Was nie tylko do jego lektury, ale także do przesyłania własnych publikacji, interesujących orzeczeń sądów oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego Biuletynu. Mamy nadzieję, że i ta publikacja spotka się z Waszym zainteresowaniem. Życzymy Wam interesującej lektury. Zespół Redakcyjny Strona 3

4 Obowiązek legitymowania się przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na przykładzie umów telekomunikacyjnych. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1, od lat stanowią temat do rozważań nie tylko przez środowiska naukowe ale i instytucje zajmujące się ochroną konsumentów. Wydawałoby się zatem, że temat zawieranych w ten sposób umów jest dość dobrze omówiony. Praktyka jednak wskazuje, że obowiązująca od 13 lat ustawa, wciąż może powodować trudności interpretacyjne. Pojawiające się na rynku nowe praktyki przedsiębiorców badane są pod kątem ich legalności w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy. Niemniej jednak niekiedy budzą wątpliwości co do odpowiedniej kwalifikacji samej umowy, a co za tym idzie także i zastosowania odpowiedniej procedury. Z tego właśnie powodu, wydaje się zasadne aby w oparciu o wybrane praktyki, spróbować znaleźć kryteria jakie winny być przyjmowane w kwalifikacji prawnej danej umowy. Doskonałym przykładem wskazującym wagę problemu są umowy telekomunikacyjne i obowiązki informacyjne przedsiębiorców, w tym szczególnie obowiązek wylegitymowania się. Niniejszy artykuł w głównej mierze będzie omówieniem tego obowiązku oraz wskazaniem skutków jakie może powodować jego naruszenie. Różnice w obowiązkach informacyjnych przedsiębiorców na przykładzie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dokonuje podziału na dwa rodzaje umów, których kwalifikacja zależna jest od okoliczności ich zawarcia. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa jak i na odległość, kształtują odmienne obowiązki informacyjne przedsiębiorców, dlatego tak ważne jest aby w oparciu o istniejący stan faktyczny prawidłowo przyporządkować dany typ umowy. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa będą umowami zawieranymi w miejscach innych niż miejsca wyznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2, nie zawiera definicji wyjaśniającej, czym tak naprawdę jest lokal 1 Dz. U. z 2012 r., poz Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz z późn. zm). przedsiębiorstwa. Jednakże w art. 25 ust. 1 ustawy, wskazuje się miejsca wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej będzie zatem siedziba 3 przedsiębiorcy lub oddział albo inne miejsca prowadzenia działalności, które winny być zgłoszone i wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 4. Definicja lokalu przedsiębiorstwa mogłaby zmniejszyć problemy konsumentów z ustaleniem, czy dane stoisko, na którym prowadzona jest działalność przedsiębiorcy jest jego lokalem czy też nie. Jednakże z uwagi na jej brak, warto wskazać stanowisko Sądu Rejonowego potwierdzone przez Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. Akt III Ca 383/07). W ocenie Sądu, stanowisko handlowe, zorganizowane przez pozwaną spółkę na wynajętej od hipermarketu powierzchni, nie stanowi lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy. Mówiąc o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa należy dodać, że w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy, będą się do nich zaliczać umowy zawierane w wyniku zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo innym miejscu jego prywatnego pobytu. Do obowiązków przedsiębiorcy, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa należy: okazanie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości. Dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej może być zaświadczenie o wpisie do CEIDG dla osoby fizycznej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osoby prawnej. Dokumentem tożsamości będzie zaś dowód osobisty lub paszport 5. Oprócz ww. dokumentów, art. 1 ust. 1 ustawy, zobowiązuje przedsiębiorcę aby jego przedstawiciel zawierając umowę z konsumentem okazał dokument potwierdzający swoje umocowanie. Bardzo ważnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorcę przez ustawę, jest obowiązek poinformowania na piśmie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy jeszcze przed jej zawarciem, jak również wydanie konsumentowi wzoru takiego oświadczenia. W przypadku umów zawieranych na odległość nieco inaczej będą kształtować się obowiązki 3 Zgodnie z art., 41 Kodeksu cywilnego, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. 4Zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie oraz umożliwianie ustalenia terminu i zakresu wpisów CEIDG oraz wprowadzającego je organu. 5 Patrz: Aart. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268). Strona 4

5 przedsiębiorcy. Warto jednak przypomnieć, że umowy te są zawierane bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub adresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym zamówieniem, reklamy elektronicznej, katalogu, telefonu, faksu redia, telewizji, poczty elektronicznej i innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 6. Warunkiem jednak jest aby kontrahentem konsumenta był przedsiębiorca, który właśnie w taki sposób zorganizował sobie swoją działalność. Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie zatem informowanie konsumenta o zamiarze zawarcia umowy oraz przekazywanie w sposób jednoznaczny i zrozumiały propozycji zawarcia umowy niezależnie od formy, a więc niezależnie od tego czy będzie to oferta, zaproszenie do składania ofert, zamówienie czy też podjęcie rokowań. Co więcej w taki sposób przedstawienie propozycji zawarcia umowy, wymaga wcześniejszego uzyskania zgody konsumenta, a więc przedsiębiorca winien zadbać o dowód, że taką zgodę uzyskał. Czy jednak ten obowiązek jest realizowany? W większości przypadków dowodem jest nagranie, którym dysponuje przedsiębiorca albo zaakceptowanie warunków regulaminu na stronie internetowej. Należy jednak podkreślić, że nierzadko obowiązek ten jest bagatelizowany i pomijany. Obowiązek uzyskania zgody, dotyczy jedynie przekazania propozycji dotyczącej umowy a nie posłużenia się danym środkiem porozumiewania, co stanowi wyraźną różnicę. Należy przy tym podkreślić, że składanie propozycji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta. Warto dodać, że w literaturze wciąż toczy się dyskusja, czym jest tak naprawdę wymóg uzyskania zgody na przesłanie środkami porozumiewania na odległość propozycji zawarcia umowy. Według. M. Olczyk, brak spełnienia wymogu będzie albo zachowaniem bezprawnym przedsiębiorcy albo określeniem szczególnego typu zawarcia umowy. Ze względu na możliwość utraty ochrony, jaką przewiduje ustawa w przypadku umów zawieranych na odległość dla konsumentów, należy odrzucić tezę mówiącą o tym, że art. 6 ust. 3 stanowi szczególny tryb zawierania umowy, którego naruszenie skutkuje nieważnością. Pogląd o bezprawności działania przedsiębiorcy, zdaniem M. Olczyk, został wzmocniony przez dodanie do ustawy art. 6 ust Innym obowiązkiem przedsiębiorcy jest 6 Zgodnie z ustawą, środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 7 M. Olczyk, Komentarz do zmiany art. 6 ustawy o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, System Informacji Prawnej Lex, r. przekazanie w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy informacji dotyczących umowy, o których mówi art. 9 ust. 1 ustawy oraz potwierdzenia ich konsumentowi na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia. Warto zwrócić uwagę na być może niedoceniany art. 1 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym informacje te powinny być sformułowane jednoznacznie w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. Przepis ten jest niezbędny z uwagi na regulaminy, które są stosowane przez przedsiębiorców w sposób powodujący dezinformację przeciętnego konsumenta (zbyt obszerne, zbyt wiele niepotrzebnych informacji sformułowanych w sposób niezrozumiały). Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie również wykonanie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni, chyba że strony umówiły się inaczej. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia, powinien on zawiadomić konsumenta najpóźniej w terminie do 30 dni od zawarcia umowy i zwrócić otrzymaną sumę pieniędzy lub wykonać świadczenie zastępcze jeżeli zawarł w umowie takie zastrzeżenie, informując konsumenta o prawie nieprzyjęcia świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również poświadczenie na piśmie zwrotu świadczenia w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wskazują wyraźne różnice pomiędzy procedurą zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Wiedza w tym zakresie może pomóc w odróżnieniu ich i wyegzekwowaniu praw konsumentów. Często bowiem przedsiębiorcy, zwłaszcza operatorzy telekomunikacyjni, inicjują kontakt z konsumentem telefonicznie a następnie przekazują przez kuriera warunki umowy. Kiedy zatem doszło do zawarcia umowy? Czy umowa została zawarta na odległość (telefonicznie) czy też poza lokalem przedsiębiorstwa. Czy kurier, który umowę dostarczył jest przedstawicielem operatora, a zatem będzie na nim ciążył obowiązek wylegitymowania się czy też nie? Z uwagi na pewne trudności występujące w praktyce, przykład ten będzie tematem dalszych rozważań. Obowiązek legitymowania się przedsiębiorcy. Obowiązek wylegitymowania istniejący przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca winien spełnić przed przekazaniem konsumentowi propozycji dotyczącej umowy. Tym samym składając wizytę w domu konsumenta, powinien przedstawić dokument tożsamości i ewentualne umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy. Nie jest zatem wystarczające poinformowanie konsumenta ustnie o reprezentowaniu danego przedsiębiorcy, ale należy przedstawić odpowiedni dokument w celu potwierdzenia posiadania odpowiedniego umocowania. Podobnie zresztą przedstawiciel przedsiębiorcy organizującego pokaz poza lokalem przedsiębiorcy, obowiązek wylegitymowania się powinien spełnić. Niestety często konsument, który zawiera Strona 5

6 umowę, nie wie kto przekazywał mu istotne informacje dotyczące towaru i umowy. Z tego między innymi powodu, powstają liczne nadużycia stanowiące nieuczciwe praktyki rynkowe. Obowiązek wylegitymowania się nie został nałożony na przedsiębiorcę w przypadku umów zawieranych na odległość. Oczywiście przedsiębiorca, który inicjuje kontakt z konsumentem telefonicznie, ma obowiązek przed przekazaniem konsumentowi propozycji dotyczącej umowy, poinformować go jakiego przedsiębiorcę reprezentuje ale nie przedstawia swoich danych. Istotny problem dla konsumenta stanowi także możliwość weryfikacji otrzymanych danych dotyczących przedsiębiorcy, z powodu braku dostępności nagrania przeprowadzonej rozmowy. Co prawda przepisy prawa telekomunikacyjnego narzucają udostępnienie konsumentowi nagrania z rozmowy w przypadku zmiany warunków umowy, zwłaszcza w przypadku postępowania reklamacyjnego 8, jednakże nie ma takiego obowiązku w przypadku, gdy przedsiębiorcę nie łączy jeszcze z konsumentem żadna umowa. Istnieje zatem ryzyko, że treść rozmowy inicjującej, a więc tej dotyczącej danych przedsiębiorcy (ważne z uwagi na potwierdzenie, czy przedsiębiorca jest tym za kogo się podaje) nie tylko nie otrzyma, ale nie będzie w żaden sposób utrwalona. Zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, umowę zawiera się w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług 9. Warunki umowy wraz z regulaminem i cennikiem winny być przekazane konsumentowi osobiście, a w przypadku umów zawieranych na odległość albo elektronicznie albo pocztą. O ile z łatwością można zakwalifikować sposób przekazania umowy elektronicznie lub pocztą, to z pewnością dość duży problem stanowi zawarcie umowy dostarczonej przez kuriera, dość powszechnie stosowany przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W jaki zatem sposób można ustalić czy w ww. przypadku umowa jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa czy też na odległość? Aby rozstrzygnąć tę kwestie należałoby ustalić kim jest osoba kuriera i jakie ma uprawnienia. Kurierem dość powszechnie można nazwać osobę, która dostarcza do adresata różnego rodzaju przesyłki, przy czym sposób przekazania konsumentowi umowy może być różny np: przekazanie umowy w zamkniętej kopercie, przedłożenie konsumentowi umowy do podpisu z jednoczesnym podpisaniem jej przez kuriera oraz ostatni dość kontrowersyjny, dostarczenie konsumentowi dokumentu umowy i przedłożenie mu do podpisu bez podpisania jej przez kuriera. O ile pierwszy sposób nie budzi żadnych pytań co do roli kuriera, to dwa pozostałe już tak. Przedłożenie konsumentowi umowy do podpisu z jednoczesnym podpisaniem jej przez kuriera, wskazuje na jego umocowanie do działania w imieniu nadawcy, jakim jest przedsiębiorca telekomunikacyjny. Przed podpisaniem umowy kurier (przedstawiciel przedsiębiorcy) winien zatem nie tylko wylegitymować się i poinformować o celu wizyty ale również przedstawić odpowiednie umocowanie np. pełnomocnictwo szczególne, dające umocowanie do konkretnej czynności prawnej a więc w omawianym przypadku umocowanie do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy. W przypadku gdy kurier, doręcza umowę dotyczącą świadczenia usług telekomunikacyjnych w taki sposób, że ją otwiera i przedkłada do podpisu konsumentowi, powstaje pytanie czy działanie to jest zgodne z prawem? Wydaje się, że tak, jeżeli przed przekazaniem umowy konsumentowi do podpisu przedstawi umocowanie do działania na rzecz przedsiębiorcy. Jeżeli jednak takim umocowaniem nie dysponuje, sytuacja może być bardziej skomplikowana, ponieważ należałoby ustalić czy jest to zawarcie nowej umowy telekomunikacyjnej, czy też zmiana jej warunków. Jeżeli propozycje zmiany umowy zostały przekazane konsumentowi za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. przez telefon, prawdopodobnie kurier będzie pełnił jedynie rolę posłańca. Według W. Gawrylczyk, rola posłańca tym się różni od roli przedstawiciela, że posłaniec przenosi jedynie do adresata oświadczenie woli składane przez inną osobę (np. doręcza pismo zawierające oświadczenie woli lub ustnie przekazuje cudze oświadczenie woli), natomiast przedstawiciel składa oświadczenie woli w imieniu innej osoby. Mogą czasem powstać wątpliwości, czy dana osoba działa jako posłaniec, czy jako pełnomocnik. Powinna wówczas decydować ocena zakresu swobody decyzji pozostawionej danej osobie. Jeśli dana osoba ma choćby ograniczoną swobodę działania, należy uznać ją za przedstawiciela. Czasem jednak, mimo braku swobody kształtowania treści oświadczenia woli, należy uznać daną osobę za przedstawiciela, a nie za posłańca 10. Wydaje się, że kurier, będący posłańcem nie będzie miał obowiązku legitymowania się w oparciu o przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Czy jednak nie powinien tego uczynić w oparciu o inne przepisy prawne? Usługi kurierskie nie znalazły dotąd wyjaśnienia w legalnej definicji, stąd wiele trudności stwarza wskazanie zakresu działań, do których będzie uprawniony kurier. Usługi te bowiem wyczerpują znamiona zarówno usług pocztowych 11 jak i usług przewozowych (przewóz przesyłek 8 Art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz z późn. zm). 9 Zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, bez zachowania formy pisemnej lub elektronicznej możliwe jest zawarcie umów o świadczenie usług przedpłaconych, świadczonych w publicznej sieci telekomunikacyjnej, publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług. 10 Szerzej: W. Gawrylczyk, Artykuł, Przedstawicielstwo, Monitor Prawniczy nr 12/2000, php?mod=m_artykuly&cid=20&id=1700, strona z dnia r. 11 Patrz: Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). Strona 6

7 towarowych) 12. Brak jest w nich jednoznacznych regulacji dotyczących świadczenia tego szczególnego typu usługi, w tym obowiązku wylegitymowania się pracownika przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie. Nie oznacza to jednak, że konsument nie ma prawa zażądać od kuriera okazania identyfikatora. Odnosząc się do tematu usług kurierskich można zauważyć, że wiele działań podejmowanych przez przedsiębiorców pozostaje poza regulacją ww. ustaw. Z tego względu warto sięgnąć do ogólnych zasad Kodeksu cywilnego, które będą stanowiły wyznacznik działania zgodnego z prawem, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnych sposobów zawierania umów. Skutki naruszenia obowiązku wylegitymowania się przedsiębiorcy. Naruszenie obowiązku wylegitymowania się przedsiębiorcy przed zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, wiąże się z sankcją w postaci grzywny. Zgodnie z art. 138 a. Kodeksu wykroczeń 13, kto, zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, nie okazuje konsumentowi dokumentu potwierdzającego wykonywanie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto zawierając umowę w cudzym imieniu poza lokalem przedsiębiorstwa, nie okazuje ponadto dokumentu potwierdzającego swoje umocowanie. Według M. Zdrojewskiej, wykroczenie z art. 138 ma charakter formalny i jest popełnione z chwilą nieokazania dokumentu, które powinno nastąpić przed zawarciem umowy. Okoliczność, że konsument nie życzy sobie okazania dokumentu, nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy, ponieważ zgoda pokrzywdzonego nie wyłącza bezprawności zachowania sprawcy. Uważa, że jeżeli pomiędzy stronami są prowadzone negocjacje i w związku z tym spotykają się wielokrotnie, to wystarczające jest jednorazowe okazanie wymaganych dokumentów, chyba, że za każdym razem przychodzi inny pełnomocnik. Podkreśla, że fakt wieloletnich kontaktów zawodowych pomiędzy stronami umowy, nie zwalnia sprawcy z okazania dokumentów, natomiast fakt niewylegitymowania się będzie wykroczeniem niezależnie od umyślnego lub nieumyślnego działania sprawcy. Według M. Zdrojewskiej, do zaistnienia wykroczenia konieczne jest nieokazanie choćby jednego z wymaganych ustawą dokumentów 14. Zupełnie odmienne stanowisko przedstawia W. Kotowski. Twierdzi on, że w razie okazania choćby jednego z trzech rodzajów dokumentów, niedojdzie do zaistnienia wykroczenia. Uważa również, że wykroczenie może być popełnione tylko umyślnie, chociaż istnieje możliwość nieumyślnego działania sprawcy. Wskazuje przy tym, że kara grzywny za 12 Patrz: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz.,1173 z późn. zm). 13 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 275 z późn. zm). 14 Szerzej: M. Zdrojewska, Komentarz do art. 138 (a) Kodeksu wykroczeń, r., System Informacji Prawnej Lex, 18/2013. naruszenie art. 138a, może wynosić od 20 zł. do zł. 15. Podsumowując obydwa stanowiska, wydaje się, że ze względu na cel jaki przepis ten winien spełniać, a mianowicie ze względu zwiększenie ochrony konsumentów, każdorazowe naruszenie obowiązku wylegitymowania się będzie stanowiło wykroczenie, niezależnie od znajomości przez przedsiębiorcę przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pozostaje jednak pytanie, w ilu przypadkach przewidziane przez ustawodawcę sankcje są stosowane? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, potrzebne byłoby zapewne przeprowadzenie odpowiednich badań statystycznych, jednak wydaje się, że mimo prowadzonego z urzędu postępowaniu w sprawach dotyczących omawianego wykroczenia, przypadków tych jest niewiele. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że w bezpośrednim kontakcie konsumenta z przedsiębiorca, który nie przedstawia odpowiednich dokumentów, konsument bardzo często nie jest na tyle świadomy aby podjąć odpowiednie działania. Podsumowanie i wnioski Przepisy prawne nadające uprawnienia konsumentom ale także i obowiązki przedsiębiorcom, stanowiące podstawę ewentualnych roszczeń konsumentów wciąż ewoluują, w zależności od aktualnej polityki konsumenckiej. Niemniej jednak niezależnie od istniejącego stanu prawnego, sytuacja konsumentów zależy w głównej mierze od rynku i praktyk podejmowanych przez przedsiębiorców. Przykładem tego jest omówiony w niniejszym artykule problem właściwego kwalifikowania umów, zwłaszcza telekomunikacyjnych, dostarczanych przez kuriera a także odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązku wylegitymowania się przedsiębiorcy. Z praktyki można wnioskować, że przeciętny konsument, zwłaszcza starszy, nie widzi istotnych różnic pomiędzy kurierem a listonoszem, obdarzają obydwóch podobnym zaufaniem. Zasadne jest zatem aby usługi kurierskie zostały prawnie zdefiniowane poprzez wskazanie dopuszczalnych działań, w tym także uregulowanie ewentualnego działania na rzecz zleceniodawcy (za umocowaniem). Skuteczne egzekwowanie obowiązku wylegitymowania się przedsiębiorcy, zależne nie tylko od znajomości przepisów prawnych ale przede wszystkim większej świadomości konsumentów i organów ścigania, wymaga natomiast wzmocnienia podejmowanych działań informacyjnoedukacyjnych. Elżbieta Sługocka-Krupa Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie 15 Szerzej: W. Kotowski, Komentarz do art. 138(a) Kodeksu wykroczeń, r. System Informacji Prawnej Lex, 18/2013. Strona 7

8 Czy naruszenie przez ubezpieczającego obowiązków przedwypadkowych prewencyjnych może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego? Analizując treść niektórych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia można dojść do wniosku, że ubezpieczający w zasadzie powinien poświęcać większość wolnego czasu na pieczę i bezustanną dbałość o stan techniczny przedmiotu ubezpieczenia. W przeciwnym razie, w sytuacji zajścia zdarzenia losowego, z którym umowa ubezpieczenia wiąże obowiązek spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela, ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. Powyższe spostrzeżenie dotyczy przede wszystkim tych zapisów umownych, które występują w ubezpieczeniu dobrowolnym mienia budynków, lokali mieszkalnych. Ogólne warunki ubezpieczeń (dalej, o.w.u.), z racji iż stanowią uzupełnienie norm prawnych dotyczących umowy ubezpieczenia, mogą nałożyć na ubezpieczającego inne obowiązki niż przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93) dalej: k.c., w szczególności polegające na zachowaniu określonych w umowie środków ostrożności przy zabezpieczeniu mienia, czy dopełnienia bliżej nieokreślonych aktów staranności w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Zgodnie bowiem z normą wyrażoną w art k.c., w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych jemu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Stąd też obok statuowanych powyższym przepisem obowiązków powypadkowych, częstą praktyką ubezpieczycieli jest nakładanie na ubezpieczających w treści o.w.u. dodatkowych powinności związanych z dbałością o przedmiot ubezpieczenia - jeszcze przed powstaniem wypadku ubezpieczeniowego, czyli kształtowania obowiązków o charakterze przedwypadkowym. Stąd też obok postanowień nakładających obowiązek zabezpieczenia mienia po wypadku w większości wzorców umownych znajdziemy także postanowienia dotyczących wymogu przeprowadzana przeglądów technicznych instalacji budynku, kominiarskich, konserwacji budynku, zgodności projektu budynku z normami budowlanymi. Z istoty umowy ubezpieczenia dobrowolnego nie wynika zakaz wprowadzenia dodatkowych obowiązków na ubezpieczającego związanych z pieczą nad przedmiotem ubezpieczenia. Bowiem zgodnie z zasadą swobody umów, która została sformułowana w art KC Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jest to generalna podstawa pozwalającą formułować relacje stron umów w sposób im odpowiadający. Ograniczenie swobody kształtowania umów jest związane z wymogiem zgodności ich treści z celem, właściwością stosunku oraz zasadom współżycia społecznego. Jeżeli więc warunki ubezpieczenia zostały sformułowane w sposób naruszający dyspozycję powyższego przepisu, to należy uznać ich treść za niezgodną z prawem. Tym samym uznać należy, że swoboda stron w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia nie jest nieograniczona. Ubezpieczyciel nadając treść ogólnym warunkom ubezpieczenia musi zadbać aby postanowienia umowne nie naruszały porządku prawnego. W takim też kontekście należy ocenić funkcjonujące w o.w.u. postanowienia umowne, które za naruszenie przez ubezpieczającego obowiązków przedwypadkowych skutkować będą wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niniejszy artykuł jest więc próbą odpowiedzi na powstałe na tej płaszczyźnie wątpliwości prawne dotyczące dopuszczalności zwolnienia się ubezpieczyciela z obowiązku świadczenia ubezpieczeniowego. Uregulowanie prawne, orzecznictwo, praktyka ubezpieczycieli. Przepis art k.c. nakłada na ubezpieczającego powinności odpowiedniego zachowania (ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów) w sytuacji zajścia wypadku, z którym umowa ubezpieczenia wiąże, po stronie ubezpieczyciela, obowiązek spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego. Niedochowanie ustanowionych w umowie ubezpieczenia powinności ciążących na ubezpieczającym, mających na celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie, jeśli tylko jest następstwem umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa, zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności za szkodę art k.c. Czy zatem również naruszenie obowiązków przedwypadkowych dotyczących przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych, etc. również będzie miało ten sam skutek? Przepis art i 3 k.c. od strony wykładni literalnej nie nastręcza większych problemów albowiem wynika z niego wprost, że hipoteza tej normy W razie zajścia wypadku jest ściśle związana z chwilą wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego nie zaś z okresem przedwypadkowym, zaś dyspozycja ubezpieczający obowiązany jest użyć i sankcja Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności wiążą się ściśle z momentem zajścia wypadku (por. wyrok SN z 28 października 1999 r. II CKN 559/98, LEX nr ). Stąd też wątpliwe pod względem prawnym jest stosowanie wobec ubezpieczającego sankcji w postaci odmowy zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego w sytuacji zaniedbania obowiązków wynikających sprzed dnia wypadku. Zdecydowanie lepszą podstawą zwolnienia się ubezpieczyciela z odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia w takim przypadku byłby art k.c. Jednakże pole manewru ubezpieczyciela zostało także i tutaj ograniczone, gdyż z użytego w tym przepisie określenia jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę Strona 8

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1 Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strona 1 S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Nowa regulacja umów deweloperskich

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Opłaty likwidacyjne w umowach

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Strona 1 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Strona 1 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Strona 1 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa 2011 r. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów a nowe technologie

Zawieranie umów a nowe technologie Zawieranie umów a nowe technologie Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET UPRAWNIENIA KONSUMENTA REGULACJE PRAWNE A PRAKTYKA RYNKOWA Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konsument i przedsiębiorca

Konsument i przedsiębiorca Konsument i przedsiębiorca kto ma prawo, a kto obowiązek? @ Praktyczny poradnik w świetle ustawy o prawach konsumenta Partner: @ KOMANTARZE EKSPERTÓW Artur Sadowski CEO w platformie SerwerSMS.pl Potencjał

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii. Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007

BIULETYN. Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii. Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007 BIULETYN Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii spis treści

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców

Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców 2012 Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców SPIS TREŚCI 1. Wzór regulaminu e-sklepu... 1.1. Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego... 1.2. Co nie powinno znaleźć się w regulaminie?... a. Klauzule

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 I. WSTĘP... 5 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Edyta Rutkowska-Tomaszewska *

Edyta Rutkowska-Tomaszewska * 65 * Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK Spis treści

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r.

WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA BIUR PODRÓŻY WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw WSTĘP Szanowny Czytelniku, Wraz z drugim numerem Prawnik&Detektyw śpieszymy poinformować, że odbiór naszego pisma przerósł nasze najmilsze oczekiwania. Otrzymaliśmy sporo pozytywnych opinii oraz propozycji

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH RKT 61 26/12/AD Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. DECYZJA Nr RKT - 38/2012 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-1/08/AH Warszawa, dn. 28 sierpnia 2008 r. DECYZJA NR DDK 17/2008 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo