Buzuki grecka muzyka na żywo s. 18 ISSN: Nikt nic nie wie. więcej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Buzuki grecka muzyka na żywo s. 18 ISSN: 1641-0173. Nikt nic nie wie. więcej"

Transkrypt

1 Buzuki grecka muzyka na żywo s. 18 nr 34 (375) 6 października 2006 r. ISSN: ż y c i e k u l t u r a t e s t y i n s p i r a c j e Nikt nic nie wie s. więcej 6

2 dobry początek W hołdzie polskim recepcjonistkom Zosta em dzisiaj potraktowany w sposób bezczelnie arogancki. I to wcale nie przez dwumetrowego ysego osi ka ze z otym aƒcuchem, ale przez starszà, drobnà, niewysokà (na oko pó tora metra) panià z recepcji sto ecznego szpitala dzieci cego przy ul. Niek aƒskiej. Opryskliwa dama robi a wszystko, ebym zniknà jej z oczu, nie za atwiajàc sprawy jak nale y. Zresztà dopi a swego skutecznà dezinformacjà odkry em to dopiero przed chwilà, siadajàc do napisania tego felietonu. A sprawà do za atwienia by o z o enie podania o wydanie zdj ç rentgenowskich mojego syna sprawa typowa w tym szpitalu i niewymagajàca specjalnych kwalifikacji. Chcia em wylaç w tym felietonie jezioro Êwi tego oburzenia, ale pomyêla em sobie: w aêciwie po co? Co komu da, e wy yj si na sfrustrowanej kobiecinie, której wszystkie m odsze kole anki uciek y ju do Anglii? Moje samopoczucie mo e by si i poprawi o, samopoczucie wszystkich êle potraktowanych tam przede mnà mo e tak e, ale co z tego? Byç mo e spi cie ze sfrustrowanà recepcjonistkà stanie si niebawem w mojej pami ci jedynie pouczajàcym epizodem. Dlaczego? Bo kiedy runie z mozo em budowana IV Rzeczpospolita Moralna, kiedy premierem zostanie Renata Beger, kiedy ucieknà stàd ostatni wykszta ceni ludzie, a gazety zacznà drukowaç listy polskich o nierzy poleg ych w Afganistanie, niegrzeczna pani b dzie jednym z milszych wspomnieƒ. Zabawne? Niech zagrzmià dzia a! Janusz KieÊ, redaktor naczelny Gazeta Dzień Dobry, Wydawca: DD Media Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Prezes Zarządu: Morten Lindholm; Wiceprezesi: Agnieszka Marks, Piotr Szekiełda; Dyrektor wydawniczy: Małgorzata Solarczyk; Adres redakcji: Warszawa, ul. Taborowa 22, tel. (22) ; Internet: Sekretariat redakcji: Agnieszka Pyrkowska, tel. (22) ; Redaktor naczelny: Janusz Kieś; Zastępca, kultura: Mariusz Grabowski; Dyrektor artystyczny: Paulina Grodzińska; Studio graficzne: Roman Dąbrowski, Artur Fizyczak, Ajdyn Łazimow; Fotoedycja: Artur Przybysz; Biuro Reklamy i Ogłoszeń: ul. Taborowa 22, tel. (22) ; faks (22) ; Dystrybucja: Pro Direct, tel. (22) Partner internetowy: Okładka: Paulina Grodzińska 2 Z naszego forum Ostatnio pisaliêmy tekst M jak manga. Oto wasze opinie: otaku: Manga i anime. Stare dobre czasy, gdy na rtl7 i tvn7 lecia o anime... ezka si w oku kr ci szkoda, e zdj li z anteny i wpuêcili jakàê komerche.. Kawaii to te by o pisemko... by o, bo teraz ju nie jest takie jak kiedyê;-) Arteq: Naruto!!! Niech jakaê stacja kupi prawa do jego anime!!! OglàdalnoÊç gwarantowana!!!;-) Haruka: Pokemony to nie poczàtek. Poczàtki mangowego szaleƒstwa to wcale nie pokemony, ale Polonia 1 i rtl7: Yattaman, Genera Daimos, Gigi, a potem oczywiêcie Polsat i Czarodziejka.. ;-) ksi niczka: nawet nie wiem, ile lat ju jestem wiernà fankà animy, chyba 11 lat, ale nie wyobra am sobie dnia bez choçby jednego odcinka jakiejê dobrej animy. To ju choroba, ale dobrze mi z nià;-) politolog fan dbz: Dragon ball nie da si zmierzyç adnà skalà, poniewa taka nie istnieje i tyle. Wszystkich bije na eb;-) Aga: Heh... od pokemonów si zacz o? Có... moim zdaniem zdecydowanie wczeêniej. W latach 90. Polsat emitowa Czarodziejk z Ksi yca i to wtedy w aênie zacz li ujawniaç si mi oênicy mangi, anime i kultury Kraju Kwitnàcej WiÊni. Czarodziejka... by a swojego rodzaju pretekstem do tego, by powiadomiç ludzi o m&a; do pojawienia si na naszym rynku pism typu: Kawaii czy Animegaido. Wielu ludzi fascynowa o si japoƒskà kreskà, zanim pojawi a si Czardziejka.... Zresztà anime istnia o w Polsce du o, du o wczeêniej. Polonia 1 emitowa a Genera a Daimosa, Yattamana, Sally czarodziejk, Syrenk Mako i wiele innych. Przykre by o to, e wielu Polaków porównywa o mang i anime do dziecinady! A dlaczego? Bo wszyscy kojarzyli anime z Czarodziejkà..., która w Japonii by a przeznaczona w aênie dla dziewczynek w wieku lat.

3 foto: arch. Multimedia z TP Klienci Telekomunikacji Polskiej mogà ju zamawiaç nowà multimedialnà us ug multipakiet tp, àczàcà telewizj, internet i us ugi telefoniczne. Dodatkowà atrakcjà multipakietu tp b dzie tak e us uga wideo na yczenie. Multipakiet tp b dzie dzia a w oparciu o modem livebox tp. Us uga gwarantuje u ytkownikom telewizj w jakoêci DVD z 20 kana ami w ofercie podstawowej i mo liwoêcià dokupienia pakietu CYFRY+. Do tego bezprzewodowy dost p do internetu ADSL o pr dkoêci 512 kb/s lub 1024 kb/s, z którego mo na korzystaç jednoczeênie na kilku komputerach, oraz telefonia internetowa w technologii VoIP. Z multipakietu od 16 paêdziernika b dà mogli korzystaç mieszkaƒcy Warszawy, Poznania, Krakowa, Gdaƒska, Wroc awia i Katowic. Śpiewaj, dzieciaku! Maluchy, które regularnie biorà lekcje muzyki, rozwijajà si szybciej i lepiej od rówieêników, którzy w tym czasie kopià pi k na boisku. Udowodnili to kanadyjscy naukowcy, przeprowadzajàc trwajàce rok badania na przedszkolakach. Pod koniec eksperymentu okaza o si, e dzieci z grupy muzycznej majà Êwietnà pami ç, b yskawicznie uczà si j zyków i matematyki oraz lepiej orientujà si w terenie. Ale czy fakt, e zaj cia muzyczne wspomagajà rozwój mózgu, jest argumentem dla 5-latka, który chce iêç na podwórko zamiast çwiczyç wprawki na pianinie? Plasterki przeciw depresji Ju wkrótce w USA b dà dost pne plasterki na skór zawierajàce lek przeciw ci kiej depresji. Plasterki o nazwie Emsam sà nowà wersjà starego leku na depresj selegiliny, nale àcego do tzw. inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitorów MAO). Dzi ki plasterkowej formie lek mo na b dzie podawaç w bardzo niskich dawkach, które nie wymagajà specjalnej diety. To wygodne rozwiàzanie, bo stosowanie leków z tej grupy w innej formie wià e si ze Êcis ymi ograniczeniami dietetycznymi. W po àczeniu z niektórymi pokarmami zawierajàcymi monoamin o nazwie tyramina, inhibitory MAO mogà powodowaç nag y wzrost ciênienia krwi i cz stotliwoêci pulsu, silne bóle g owy, a nawet zburzenia w pracy serca. Dzi ki plasterkom chorzy nie b dà ju musieli rezygnowaç np. z serów, jogurtów czy w dzonego mi sa. foto: arch. Rośliny z nasion sprzed 200 lat To niewiarygodne: naukowcy zasadzili nasiona, które zosta y zebrane jeszcze w czasie... wojen napoleoƒskich. Nasiona, które zosta y przywiezione do Wielkiej Brytanii z Afryki Po- udniowej przez duƒskiego kupca w 1803 roku, znaleziono w notatniku w Narodowym Archiwum. Ekspertom z Banku Nasion Millennium, wchodzàcego w sk ad Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew, uda o si wyhodowaç z nasion roêliny. Znalaz y si wêród nich Liparia villiosa, podobny do poduszeczki na ig y kwiat Leucospermum, oraz odmiany akacji. opr. jr, mm, k, ej, sw Biały Miś wraca Zegar życia O zegarze biologicznym chyba ka dy ju s ysza. Ma o kto jednak do koƒca rozumie jego dzia anie. Okazuje si, e w organizmach zwierzàt i ludzi istnieje odmierzajàcy czas mechanizm. Sprawia on, e organizm zaczyna przewidywaç co si mo e staç i wie, jak reagowaç na zmian warunków otoczenia. Praca tego zegara ma swój oko odobowy rytm, czyli cykl trwa ok. 24 godziny. Zale ny on jest od Êwiat a i hormonu melatoniny. Przeci tnie u ludzi bez zaburzeƒ cykl ten wynosi 24,2 godziny. Mo e byç d u y u ludzi wczeênie k adàcych si spaç i wczeênie wstajàcych, lub krótszy, gdy mamy odwrotne przyzwyczajenia. Zegar ten definiuje ca e nasze ycie, nasze mo liwoêci i prac. Uwaga fani Myslovitz. Nowy teledysk Nocnym pociàgiem a do koƒca Êwiata b dzie ju od 25 paêdziernika do obejrzenia w stacjach: MTV, VH1 i Viva. Teledysk zosta zrealizowany w trakcie jednego dnia zdj ciowego w hali przysz ego sklepu meblowego w nowo powsta ym Parku Handlowym Targówek w Warszawie. Obraz wyre yserowa Piotr Rzepliƒski, za zdj cia odpowiedzialny by Jacek Podgórski, a ca oêç zrealizowano w technice filmowej 35 mm. Do zdj ç wykorzystano m. in. zawieszonà na stela u, grubà na ponad 4 centymetry hartowanà szyb o gigantycznych jak na tego typu konstrukcje wymiarach 3 m x 3 m. Bohaterem tekstu jest cz owiek, który przybra nicka Bia y MiÊ. 3

4 dobrze nakręceni :-) foto: bc Britney poprawia figurę operacyjnie Gwiazda pop niedawno zosta a mamà po raz drugi i jest ju podobno tak zm czona swoim wyglàdem, e nie mo e si doczekaç powrotu do çwiczeƒ. T skniàca za swoimi dawnymi kszta tami piosenkarka, zdecydowa a si nie traciç czasu i nie po a owa a pieni dzy na chirurga plastycznego. Wkrótce po porodzie podda a si operacji odessania t uszczu oraz naciàgni cia skóry brzucha. To, e gwiazdy regularnie korzystajà z us ug chirurgów plastycznych, nie jest tajemnicà. NowoÊcià jest fakt, e poprawianiem urody sà szczególnie zainteresowane piosenkarki i aktorki, które niedawno urodzi y i marzà o tym, aby jak najszybciej powróciç do dawnego wyglàdu. Whitney się rozwodzi Po 14 latach rozpad o si ma eƒstwo Whitney Houston i Bobby ego Browna. Popularna wokalistka w sàdzie w Orange County w Kalifornii z o y a pozew o rozwód. Plotki o rozpadzie trudnego zwiàzku pojawia y si coraz cz Êciej od poczàtku roku. Houston i Brown mieli k opoty z narkotykami, nieustannie si sprzeczali, nieraz dochodzi o do r koczynów. Whitney wynaj a ju najbardziej znanych prawników od spraw rozwodowych: w sàdzie o jej sprawy ma zadbaç Stephen Kolodny i jego wspó pracownicy. Przypomnijmy, e adwokat reprezentowa ju interesy Seana Connery ego, Kim Basinger i Barbry Streisand. Houston i Brown majà 13-letnià córk Bobbi Kristin. Sprawa rozwodowa ma si rozpoczàç w paêdzierniku. foto: roman chelmowski foto: mat. promo. Szymon Wydra ma córkę 30-letni Szymon Wydra, finalista pierwszego Idola i lider zespo u Carpe Diem, zosta ojcem. Jego narzeczona Ania w radomskim szpitalu urodzi a córk o imieniu Simona. Dziecko wa y o ponad 3,5 kg. Dumny tata piosenkarz by obecny podczas porodu i podkreêla, e jest bardzo szcz Êliwy. Âwi to Ró owej Wstà ki W sobot, 14 paêdziernika, Avon oraz Amazonki zapraszajà na Âwi to Ró owej Wstà ki. 4 WWielka Kampania ycia Avon kontra rak piersi trwa ju osiem lat. W jej ramach organizujemy Âwi to Ró owej Wstà ki. W tym roku po raz pierwszy obchodzone b dzie ono równoczeênie w oêmiu miastach Polski. W Krakowie i Olsztynie zaczynamy o godz marszem ycia i nadziei. W Warszawie, Rzeszowie, Sopocie, Kielcach, Poznaniu, Szczecinie startujemy punkt dwunasta. Powa nie i weso o Zapraszamy ca e rodziny. B dà imprezy plenerowe, pokazy, konkursy, wyst py i zabawy dla dzieci oraz, co najwa niejsze, pogadanki i konsultacje lekarskie zwiàzane z profilaktykà i leczeniem raka piersi. Kobiety w wieku lat b dà mog y skorzystaç z wykonywanych na miejscu badaƒ USG piersi. Badanie takie kosztuje tylko 10 z otych! JeÊli lekarze uznajà za stosowne, pacjentki b dà kierowane na bezp atne badanie mammograficzne. Badajmy si! Nie pójd do lekarza, poniewa boj si us yszeç, e coê jest nie tak mówià cz sto kobiety, t umaczàc dlaczego nie robià badaƒ profilaktycznych. To b àd, który mo e kosztowaç ycie. Pos uchajcie Amazonek, b dà uczestniczyç w Âwi cie Ró owej Wstà ki. Ka da z nich przesz a przez chorob raka piersi. Wszystkie wiedzà doskonale, e jest on odpowiednio wcze- Ênie wykryty ca kowicie wyleczalny. Nie bójmy si zadawaç lekarzom pytaƒ, nie bójmy si badaç! ebyêmy pami ta y O godz. 15 we wszystkich miastach zostanà uroczyêcie ods oni te rzeêby Ró- owej Wstà ki. Majà przypominaç o profilaktyce raka piersi. Rzeêby zostanà w miejscu imprezy do koƒca paêdziernika, potem b dà przeniesione do oêrodków zdrowia, które aktywnie szerzà wiedz na temat tej choroby. GDZIE B DZIEMY? Zapraszamy do udzia u w Âwi cie Ró owej Wstà ki. Oto miejsca spotkaƒ: Warszawa, przed Pa acem Kultury i Nauki od ul. Âwi tokrzyskiej Kraków, Rynek G ówny Szczecin, Deptak Bogus awa od ul. Jagielloƒskiej Sopot, skwer przy wej- Êciu na sopockie molo Olsztyn, rynek Starego Miasta Kielce, plac Moniuszki przed Kieleckim Centrum Kultury Rzeszów, parking przy Centrum Medycznym ME- DYK przy ul. Szopena Poznaƒ, przy placu za Groblà Szczegó y na plakatach oraz w internecie na stronie

5

6 dobry temat :-) Nikt nic nie wie, czeski film NNa poczàtku stycznia dziennik Mlada fronta Dnes poinformowa, e do koƒca bie àcego roku w praskiej dzielnicy Barrandov powstanà nowe studia filmowe. B dà najwi ksze w ca ej Europie, zajmà ok mkw. Projekt poch onie 100 mln koron (oko o 13,5 mln z ). Czesi od nowej inwestycji oczekujà zamówieƒ na filmy i reklamy przede wszystkim z USA. W ostatnich latach, obok produkcji krajowych, w studiach Barrandov nakr cono m.in. Mission: Impossible z Tomem Cruisem, Z piek a rodem, Lig niezwyk ych d entelmenów, Olivera Twista czy wreszcie Casino Royale najnowszà cz Êç przygód agenta 007, która do kin trafi w ju listopadzie br. Joanna Grabowska z Vivarto, g ównego dystrybutora kina czeskiego na polskim rynku, przyznaje, e pod wzgl dem realizacji filmowej nasi po udniowi sàsiedzi sà niezwykle p odni. Liczbà nowych produkcji filmowych bijà nas na g ow. 6 Gdy na ulicach Pragi hollywoodzka ekipa filmuje najnowszego Jamesa Bonda, Polacy kr cà western z Bogus awem Lindà. Polska kinematografia stoi w miejscu. W tym czasie czeski przemys filmowy podbija Êwiat. Nic nie jest Êwi te Tymczasem polska kinematografia tradycyjnie kisi si we w asnym sosie. Na niedawnym 31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni najwa niejszymi wydarzeniami by y skandale. Pierwszy wywo a a Dorota Staliƒska, która poza protoko em wtargn a na scen, by wyraziç swoje oburzenie, e w atmosferze ogólnego rozbawienia zapomniano uczciç rocznic ataków na bliêniacze wie e (raut odbywa si 11 wrzeênia). Sprawczynià drugiego okaza a si Anna Mucha i jej niekonwencjonalna konferansjerka. Dzisiaj widzieliêmy Francuski numer. Nie myliç z numerkiem, który jest o wiele lepszy ferowa a wyroki Mucha, której ostatecznie za pos ug podzi kowano wczeêniej ni to przewidywa jej kontrakt. Problem w tym, e zdaniem wielu krytyków, Êwiadków najnowszych dokonaƒ rodzimej kinematografii, Mucha mia a racj. Poza zwyci skim obrazem Krzysztofa Krauzego (Grand Prix dla Placu Zbawiciela ), który wyraênie odstawa od reszty produkcji, na ekranach gdyƒskiego festiwalu jak co roku królowa a nuda, pretensjonalnoêç i pseudoartystyczne zad cie. Egzaltowana mi oêç internautów ( w sieci ), kiczowaty chiƒski romans sybiraka ( Kochankowie Roku Tygrysa ) i polscy kowboje na polskim Dzikim Zachodzie ( Summer Love ). Zabrak o tylko ekranizacji lektur PEPIKI FILMOWÑ POT GÑ Gdy w latach 80. wybrzydzaliêmy na telewizj nadajàcà w kó ko Arabell, Szpital na peryferiach i Kobiet za ladà, ma o kto wiedzia, e kinematografi naszych po udniowych sàsiadów Zachód uwa a za jednà z najciekawszych na Êwiecie. W 1965 r. Oscar za najlepszy film nieangloj zyczny otrzyma Sklep na ulicy g ównej w re. Jana Kadara i Elmara Klosa. Dwa lata póêniej Pociàgi pod specjalnym nadzorem Jiriego Menzla. Po latach, w roku 1996, w tej samej kategorii zwyci y Kola Jana Sveraka. Historia czeskiego kina si ga poczàtków XX w., kiedy na praskim Barrandovie zacz to budowaç wytwórni filmowà. Jej za- o ycielami byli bracia Milos i Vaclav Havlovie (stryj i ojciec prezydenta Czech). Gdy po II wojnie Êwiatowej w odzi organizowano prowizoryczne studio, czeski Barrandov prosperowa ju pe nà parà. Nakr cono tam blisko 2500 czeskich filmów. Z atelier korzysta o te wielu zagranicznych producentów, np. Emir Kusturica czy Brian de Palma. W Pradze zainstalowa a si tak- e FAMU jedna z najbardziej cenionych w Europie szkó filmowych. W ciàgu pó wiecza istnienia przez jej mury przewin o si trzech oscarowych re yserów. szkolnych i bogoojczyênianych uniesieƒ. Na szcz Êcie kilka dni po zakoƒczeniu festiwalu prasa poinformowa a, e polscy re yserzy biorà si za temat lustracji. Do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej trafi y trzy wnioski o dofinansowanie takich projektów. Filmy poruszajàce dra liwy temat chcà kr ciç Andrzej Kostenko, Tadeusz Król i Jerzy Stuhr. Czesi tymczasem nie majà podobnych ambicji. Majà za to Petra Zelenk i jego filmy, które sà lekiem na ca e z o. I to nie tylko dla Czechów, bo najnowsza kinematografia naszych po udniowych sàsiadów od kilku sezonów cieszy si w Polsce nies abnàcà popularnoêcià. Dla nas nic nie jest Êwi te. Ani KoÊció, ani historia, ani my sami nie jesteêmy dla siebie Êwi ci przyznaje w jednym z wywiadów Zelenka. (...) Âwi toêcià w Czechach jest komfort ycia. JeÊli ktoê zaatakuje komfort i wygod, Czesi wyjdà na ulice, inaczej nie. Czas si rozliczyç Zdaniem Przemys awa Lewandowskiego, dyrektora Iƒskiego Lata Filmowego, festiwalu, który koncentruje si na kinematografii Europy Wschodniej, si à czeskiego kina sà dobrzy re yserzy. To Êwietni obserwatorzy. Poruszajà w swych filmach problemy bliskie ka demu z nas. I nie stro-

7 nià od powa nych tematów. Ale nawet wtedy ich filmy sà lekkie i pe ne humoru. Tego nam, Polakom, i naszej rodzimej kinematografii, brakuje. Na filmy naszych po udniowych sàsiadów patrzymy z zazdro- Êcià tak e zinnego powodu. Niespe nionym marzeniem wspó czesnego polskiego kina jest obraz, który rozliczy by naszà najnowszà histori. W 1981 r. usi owa tego dokonaç Wojciech Marczewski w swoich Dreszczach, ukazujàc destrukcyjny wp yw stalinowskiego aparatu w adzy. Próbowa te Kazimierz Kutz, kreêlàc w swej tragikomedii Zawrócony (1994) przemian ideologicznà partyjnego aktywisty. By blisko czeskiego cudu, ale umieêci swojego bohatera na Górnym Âlàsku i opowieêç straci a na uniwersalnoêci. Byç mo e problem tkwi w tym, e nasi filmowcy usi ujà przedstawiç zbiorowy portret um czonego narodu. Tymczasem Czesi w swoich najnowszych produkcjach budujà historie na podstawie losów pojedynczych bohaterów. Biernych, uwik anych w ycie, którym rzàdzà okolicznoêci nierzadko spowodowane najnowszà historià. Podchodzà jednak do swoich postaci w ciep y i zabawny sposób. Tym samym, cz sto zupe nie przypadkowo, udaje im si tworzyç filmy, które bezboleênie rozliczajà Czechów z przesz oêci. To, zdaniem Joanny Grabowskiej, t umaczy, dlaczego melancholijne czeskie tragikomedie, jak Samotni (2000) Davida Ondricka, Guzikowcy (1997) czy OpowieÊç o zwyczajnym szaleƒstwie (2005) Petra Zelenki, majà w Polsce wielu oddanych fanów. My i Czesi mamy podobne poczucie humoru. Ale Polakom brakuje dystansu do siebie samych. arty, owszem, ale broƒ Bo e na nasz temat. My nie potrafimy Êmiaç si zsiebie samych. Dzieciàtko Jezus spad o Przed laty powiedzonko czeski film nikt nic nie wie sta o si synonimem peerelowskich absurdów i kompletnej dezorientacji. Do potocznego j zyka wesz o w latach 80., gdy przebój pod takim tytu- em wylansowa zespó Lombard. Ten z kolei zapo yczyli z tytu u komedii Josefa Macha z1947 r. A wszystko przez specyficzny klimat czeskich produkcji. Utar o si bowiem, e klasyczny film wyprodukowany przez naszych po udniowych sàsiadów ma fabu, której nawet najt sze umys y nie sà w stanie rozszyfrowaç. A do tego soczysta dawka humoru, który jednych doprowadza na skraj za- amania, innych bawi do rozpuku. Przyk adem sà czechos owackie komedie zlat 60.: Czarny PiotruÊ (1963), Mi oêç blondynki (1965) i Pali si, moja panno (1967) Milosza Formana, Straszne skutki awarii telewizora (1969) Jaroslava Papouaka, czy Jutro rano wstan i oparz si herbatà (1977) Jindricha Polaka. Rafa, absolwent bohemistyki, t umaczy, e w zrozumieniu rubasznego czeskiego humoru z pomocà przychodzi literatura. Zresztà ch tnie przez Czechów ekranizowana. Starczy wspomnieç Przygody dobrego wojaka Szwejka czy Pociàgi pod specjalnym nadzorem mówi Rafa i od razu cytuje Postrzy yny Bohumila Hrabala, które w 1980 r. przeniós na ekran Jiri Menzel. Chodzi o fragment, w którym wujaszek Pepi opowiada histori latajàcego Dzieciàtka Jezus, co to je kiedyê baby nad miastem spostrzeg y. Ale póêniej wszystko si wyjaêni o: ten ma y p drak Lolan pas baranki, a jak odbywa y si manewry lotnicze, to aeroplany ciàgn y za sobà taki worek (...), no i zapomnieli o linie i ta lina, ciàgnàc po ziemi, zaczepi a o nog Lolana, to bardzo adne dziecko, zjasnymi w oskami, i jak ten aeroplan wzbi si w gór, pociàgnà za sobà lin, a wraz z nià Lolana i nad naszym miasteczkiem lecia w powietrzu Lolan, a baby myêla y, e to leci Dzieciàtko Jezus, i kiedy si ta lina zaczepi a o lipy ko o koêcio- a, to Dzieciàtko zacz o spadaç (...), i na ziemi spad Lolan, i pyta: gdzie moje baranki? A baby kl ka y, aby im pob ogos awi... *. Jak si poczyta Hrabala czy Haszka, to si potem cz owiek a tak bardzo w kinie nie dziwi, gdy g ównego bohatera w OpowieÊci o zwyczajnym szaleƒstwie Zelenki atakuje ni stàd ni zowàd... ko dra. ukasz Kuêmiƒski * cytat z Postrzy yn B. Hrabala, w przek adzie A.Czcibora-Piotrowskiego (Kolekcja Gazety Wyborczej ). r e k l a m a

8 dobra zabawa :-) 8 Ruszy ju III cykl koncertów w ramach Simplus Tour, a jego gwiazdà jest Patrycja Markowska. Patrycji towarzyszyç b dà jej przyjaciele, którzy wystàpià wspólnie z nià i indywidualnie. Na ka dym koncercie gwarantujemy dwie godziny Êwietnej zabawy. Simplus Tour zagoêci jeszcze w siedmiu miastach: 7 paêdziernika Sosnowiec, 8 paêdziernika Nowy Sàcz, 14 paêdziernika Legnica, 21 paêdziernika Konin, 22 paêdziernika Skierniewice, 27 paêdziernika Siedlce, 28 paêdziernika Bia a Podlaska. Podczas koncertów do wygrania b dà telefony muzyczne Sagem My501X. Dobra zabawa gwarantowana. Szczegó ów szukaj na Koncert w ramach obchodów Dni Litwy w Polsce, wspó organizowany z Ambasadà Republiki Litwy odb dzie si 6 paêdziernika o godz. 18 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, pl. Zamkowy 4. W programie: L. van Beethoven, F. Schubert, A. Rekasius, H. Wolf, E. Schulhoff. Bilety: 22 i 15 z. Wi cej informacji: (22) , Recital fortepianowy m odej utalentowanej pianistki Charlotte Baumgartner, organizowany we wspó pracy z Austriackim Forum Kultury, odb dzie si 8 paêdziernika, godz. 18, w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego, pl. Zamkowy 4. W programie znajdà si utwory: W.A. Mozarta, F. Schuberta, F. Cerhy, F. Chopina, A. Berga, R. Schumanna. Bilety: 15 i 25 z. Wi cej informacji: (22) , Show Chippendales odb dzie si 9 paêdziernika, godz. 19 i w Sali Kongresowej, pl. Defilad 1. Bilety w cenie: 190, 150, 110 i 80 z. Wi cej informacji: Festiwal Teatralny Spotkania 2006 pod has em Oblicza teatru Przenikanie, przekraczanie rozpoczyna si 14 paêdziernika, godz. 19, w Teatrze Dramatycznym, pl. Defilad 1. Bilety od 17 do 50 z. Wi cej informacji: Wieczór baletowy Szymanowski i taniec pod batutà Kazimierza Korda odb dzie si 6 paêdziernika o godz. 19 w Teatrze Wielkim, pl. Teatralny 1. Wst p od 15 do 120 z. Wi cej informacji: Festiwal Poezji i Muzyki pt. Uroda s owa odb dzie si w ramach Roku J zyka Polskiego. Impreza b dzie trwaç od 9 do 15 paêdziernika jednoczeênie w Warszawie i Krakowie. Free Form Festival odb dzie si w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14, od 12 do 14 paêdziernika. Karnet 150 z. Wi cej informacji: (22) , Koncert Coma odb dzie si 12 paêdziernika, godz , w klubie studenckim Stodo a, ul. Batorego 10. Bilety: od 22 do 29 z. Wi cej informacji: (22) , Koncert zespo u Variete odb dzie si 8 paêdziernika, godz. 20 (wejêcie od 19.30) w klubie Hybrydy, ul. Z ota 7/9. Bilety w przedsprzeda y: 15 z, w dniu koncertu 20 z. Wi cej informacji: (22) , Koncert Nigel Kennedy Quintet Blue Note Sessions odb dzie si 8 paêdziernika, godz. 20, w klubie studenckim Stodo a, ul. Batorego 10. Bilety w przedsprzeda y 95 z, dla studentów 80 z, miejsca siedzàce 155 z, w dniu imprezy miejsca stojàce 110 z. Wi cej informacji: (22) , Koncert Grzegorza Turnaua uroczyêcie rozpocznie rok artystyczny Hybryd 2006/2007. Koncert odb dzie si 10 paêdziernika, godz. 19, w klubie Hybrydy, ul. Z ota 7/9. Wst p na zaproszenie. Wi cej informacji: (22) , Koncert Deep Purple odb dzie si 9 paêdziernika, godz. 19 na Torwarze, ul. azienkowska 6a. Jako support wystàpi formacj SBB. Ceny biletów: z, w dniu koncertu: z. Wi cej informacji: 22. Warszawski Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy odbywaç si b dzie w dniach od 6 do 15 paêdziernika w warszawskich kinach: Relax, Kinoteka i Luna. Wi cej informacji: Inauguracja sezonu artystycznego 2006/2007 odb dzie si 6 paêdziernika o godz. 19 w Polskiej Filharmonii Ba tyckiej, ul. O owianka 1. Bilet normalny: 20/60 z, ulgowy: 40/15 z, wejêciówka: 5 z. Wi cej informacji: (58) , Mega Zni ki baw si z Simplusem w najlepszych klubach na najlepszych imprezach. JeÊli masz Simplusa i lubisz imprezy, koncerty oraz dobrà zabaw Mega Zni ki to coê dla Ciebie! Teraz masz mo liwoêç otrzymania darmowych lub zni kowych wejêciówek do klubów w Twoim mieêcie. Wszystkie informacje o najlepszych imprezach i szczegó y dotyczàce zni ek znajdziesz na stronie w dziale serwer imprezowy Mega Zni ki. Festiwal Terytoria Skandynawii S owo /obraz/terytoria rusza 19 a potrwa do 21 paêdziernika w Gdaƒsku-Sopocie, Warszawie i Krakowie. Do Polski przyjadà m.in. Johanne Sinisalo i Torbjörn Flygt. Wi cej informacji: Mazzoll Super Sam solowy koncert Jerzego Mazzolla odb dzie si 7 paêdziernika, godz. 19, w M odzie owym Klubie Twórczym Plama, ul. Pilotów 11, Gdaƒsk. Wst p na zaproszenie. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoêç zg oszeƒ. Wi cej informacji: (58) , Koncert promujàcy nowà p yt krakowskich artystów Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej pt. Kraków Saloniki odb dzie si 8 paêdziernika, godz. 20, w Polskiej Filharmonii Ba tyckiej, ul. O owianka 1. Bilety: normalny 60 z, ulgowy 40 i 30 z. Wi cej informacji: (58) , (58) , Koncert Pid ama Porno odb dzie si 11 paêdziernika o godz. 20 w klubie muzycznym Ucho, ul. Êw. Piotra 2, Gdynia. Bilety w cenie: 23/28 z,

9 Wi cej informacji: (58) , Koncert Anny Marii Jopek odb dzie si 12 paêdziernika o godz. 20 w tawernie Pok ad, al. Jana Paw a II 11. Bilety w cenie: 80/100 z. Wi cej informacji: (58) , Koncert Nigel Kennedy Quintet Blue Note Sessions odb dzie si 7 paêdziernika o godz. 19 w Polskiej Filharmonii Ba tyckiej, ul. O owianka 1. Bilety od 30 do 160 z. Wi cej informacji: (58) , Koncert Galowy Inauguracja V Festiwalu Wyszehradzkiego odb dzie si 8 paêdziernika, godz. 19, w Teatrze Polskim, ul. G. Zapolskiej 3. Bilety: z. Wi cej informacji: (71) , Show taneczno-akrobatyczny Apeiron grupy Fly Cube w re. Ma gorzaty Fija kowskiej-studniak odb dzie si 6 paêdziernika, godz. 19 w Teatrze Muzycznym Capitol, ul. Marsza ka J. Pi sud-skiego 72. Bilety: normalne od 33 do 14 z, ulgowe od 29 do 14 z. Wi cej informacji: (71) , Recital Fortepianowy Louis Schwizgebel-Wang odb dzie si 7 paêdziernika, godz. 18, w Sali Koncertowej Filharmonii Wroc awskiej, ul. Marsza ka J. Pi sudskiego 19. Bilety: VIP 50 z, normalne 35 z, ulgowe 20 z, wejêciówki 10 z. Wi cej informacji: (71) , Spektakl Wieruszka twoja wymarzona pomoc domowa w re. Marka R bacza odb dzie si 8 paêdziernika, godz. 18, w Centrum Sztuki Impart, ul. Mazowiecka 17. Bilety: z. Wi cej informacji: (071) , Wystawa Gallia Romanica swój wernisa b dzie mia a 6 paêdziernika w Muzeum Architektury, ul. Bernardyƒska 5. Wi cej informacji: (71) /79, Koncert Nonsens, Terra, Zgwa cili Mi Tat, The Squatters w ramach Punk Weekend odb dzie si 6 paêdziernika, godz , w klubie Madness, ul. Hubska 6. Karnet na dwa dni 10 z. Wi cej informacji: (71) , Recital Ciesz serce Beaty Lerach, prowadzony przez Marka Kocota, odb dzie si 6 paêdziernika, godz. 20, w Teatrze Piosenki, ul. Mazowiecka 17. Bilety: 20 z. Wi cej informacji: (71) , Centrum Filmowe Helios we Wroc awiu zaprasza na dowolnie wybrany seans w dn Do wygrania 5 podwójnych zaproszeƒ. Je eli chcesz wygraç, 6 paêdziernika o godz. 12 wyêlij maila na adres: wpisujàc w temat: Helios. Metal Union Road Tour 2006 odb dzie si 12 paêdziernika, godz. 18, w klubie Loch Ness, ul. Warszawska 15. Bilety z. Wi cej informacji: (12) , Koncert grupy Chumbawamba odb dzie si 6 paêdziernika, godz. 20, w Centrum Kultury Rotunda, ul. Oleandry 1. Bilety w przedsprzeda y 35 z stojàce, 60 z siedzàce, w dniu koncertu 45 z stojàce, 75 z siedzàce. Wi cej informacji: (0-12) , Sztuka Biznes Johna Chapmana i Jeremy ego Lloyda w re. Jerzego Federowicza odb dzie si 6 paêdziernika, godz. 18, w Teatrze Ludowym, os. Teatralne 34. Bilety: normalne 30 z, ulgowe 20 z. Wi cej informacji: Wystawa malarstwa Andrzeja Okiƒczyca Portrety swój wernisa b dzie mia a 10 paêdziernika o godz. 18 w Centrum Sztuki i Techniki Manggha, ul. Konopnickiej 26. Wst p: 5 z normalny, 3 z ulgowy. Wi cej informacji: (12) , Koncert Stare Dobre Ma - eƒstwo odb dzie si 11 paêdziernika o godz. 20 w Centrum Kultury Rotunda, ul. Oleandry 1. Bilety w przedsprzeda y: 20 z ulgowy i 30 z normalny. Wi cej informacji: (12) , Premiera miniatury S oneczny pokój Nicka Deara w re. Mariusza Wojciechowskiego odb dzie si 6 paêdziernika, godz. 19, w Teatrze im. Juliusza S owackiego, pl. Êw. Ducha 1. Ceny biletów: normalne 22 z, ulgowe 16 z. Wi cej informacji: (12) , Film o pewnym demonicznym doktorze (Niemcy 1920) z cyklu Film niemy z muzykà na ywo (na fortepianie gra taper Jerzy Micha Bo yk) zobaczymy 8 paêdziernika, godz. 20, w Centrum Kultury Rotunda, ul. Oleandry 1. Wst p: 5/9 z. Wi cej informacji: (12) , sw 9

10 dobrze nakręceni :-) KOMPLET NA WIDOWNI: W SIECI ; STEP UP ; TANIEC ZMYS ÓW ; LOT 93 ; PLAC ZBAWICIELA ; 7 KRASNOLUDKÓW... Cały ten szpan Ludzie kochajà mod. Chcà jà oglàdaç w pismach i na wybiegach. Niemniej interesujàce jest spojrzenie na ten Êwiatek, jak si kr ci, co jest zabawne i gdzie zabawa si koƒczy uwa a Meryl Streep, demoniczna dziennikarka w filmie Diabe ubiera si u Prady. Dla nowojorskiej mody wyrocznià jest magazyn Runway. Naczelnà pisma jest siejàca postrach Miranda. Chce uczyniç z magazynu bibli mody dla ca ego Êwiata. I nic nie jest jej w stanie przeszkodziç. Nawet korowód asystentek, które jedna po drugiej wylatujà z hukiem, nie spe niajàc oczekiwaƒ surowej pani redaktor. W tej pracy przetrwa bowiem tylko ktoê pozbawiony szacunku dla siebie samego. Tym niemniej setki m odych kobiet da yby si pokroiç, by dostàpiç zaszczytu wspó pracy z Mirandà. O posad asystentki naczelnej Runawaya stara si równie Andy. Na pierwszy rzut oka nie nadaje si do tej roboty. Bardziej szara myszka ni modelka, ma jednak coê, czego brakuje innym zdecydowanie i determinacj. By zostaç asystentkà doskona à, Andy b dzie musia a upodobniç si do swojej szefowej: tzn. prowadziç rozmow zamiast rozmawiaç, kroczyç zamiast chodziç i nigdy nie pomyliç Dolce z Gabbanà. Z czasem jednak dostrze e, e Êwiat, w którym obraca si Miranda i zespó Runawaya jest tyle bajkowy, co pusty. Film Davida Frankela jest ekranizacjà prze o onej na 27 j zyków bestsellerowej powieêci Lauren Weisberger. Ksià ka przez pó roku utrzymywa a si na liêcie bestsellerów The New York Times. Re yser sta si ju specjalistà w temacie mody i wielkiego Êwiata. Podobne wàtki eksplorowa ju w serialach Seks w wielkim mieêcie czy Ekipa. Przyznaje, e zamiast demonizowaç Mirand, wola zbadaç jej uparte dà enie do doskona oêci. Jest wiele s awnych kobiet, które osiàgajà sukces na poziomie Mirandy i trudno je krytykowaç za to, e na pierwszym miejscu postawi y prac t umaczy Frankel. W koƒcu m czyzn si za to nie gani. uk Diabe ubiera si u Prady ( The Devil Wears Prada ), USA 2006, re. David Frankel, wyst. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Simon Baker, Stanley Tucci. Dystr. CinePix. W kinach od 6 paêdziernika. Co słychać w Stambule? Film Fatiha Akina to wciàgajàcy portret wspó czesnego Stambu u, b dàcego niesamowitym maria em Orientu i kultury Zachodu. Europejska nowoczesnoêç miesza si tutaj z bliskowschodnià egzotykà i islamskà tradycjà, a wielkomiejski przepych z wàskimi uliczkami ubogich dzielnic. Stambu t tni ponadto najró niejszymi odcieniami dêwi ków. W Stambule muzyki nie trzeba szukaç. Jest wsz dzie: w barach, na podwórkach, ulicach. Punk rock, pop, jazz, rap i etno dêwi ki obce i znane. W podró do tego magicznego Êwiata wybra si Alexander Hacke, cz onek niemieckiej awangardowej formacji Einsturzende Neubauten. Zauroczony Stambu em muzyk postanowi sportretowaç stambulskà scen muzycznà: od wspó czesnej, po klasyk i folklor. W efekcie powsta a sugestywna opowieêç o muzyce, historii i egzotycznych korzeniach Stambu u. uk ycie jest muzykà ( Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul ), Niemcy/Turcja 2005, scen. i re. Fatih Akin, wyst. Alexander Hacke, Baba Zula, Orient Expressions, Duman, Replikas. Dystr. SPInka. W kinach od 6 paêdziernika. Siła nadziei 11 wrzeênia 2001 r. Will Jimeno, oficer Port Authority Police Department, chcia wziàç dzieƒ wolny i poêwi ciç si swemu hobby polowaniu. Ostatecznie zrezygnowa jednak i przyszed do pracy. Tymczasem sier ant John McLoughlin, weteran wydzia u, patrolowa ulice Nowego Jorku. Jak co dzieƒ zmierza w kierunku centralnego Manhattanu. Niebawem mia o si jednak okazaç, e ten dzieƒ b dzie inny od wszystkich. Tego dnia ekipa PAPD pojecha a do World Trade Center. Pi ciu ludzi, wêród nich McLoughlin i Jimeno, wesz o do budynków i zosta o uwi zionych pod zwa ami gruzu. Prze yli. I choç si nie widzieli, przez 12 godzin nawzajem utrzymywali si przy yciu, opowiadajàc sobie o rodzinach, pracy i przysz oêci. Oliver Stone, nowojorczyk, od czasów Wall Street nie nakr ci w rodzinnym mieêcie adnego filmu. PodkreÊla tak e, e World Trade Center nie jest filmem politycznym, lecz historià o cz owieku, odwadze i ch ci przetrwania. uk World Trade Center, USA 2006, re. Oliver Stone, wyst. Nicolas Cage, Maria Bello, Michael Pena, Maggie Gyllenhaal, Jay Hernandez, Jon Bernthal. Dystr. UIP. W kinach od 6 paêdziernika. Wściekłe i zakochane JeÊli ktoê sàdzi, e piek o nie zna wi kszej furii ni wêciek oêç wzgardzonej kobiety, niech pomyêli, jakich zniszczeƒ mogà dokonaç trzy nastoletnie dziewczyny, które zawiod y si w mi oêci. Teraz wystarczy przemno yç to przez trzy i mamy obraz Armagedonu, jaki zgotowa y pewnemu facetowi trzy niewinne panienki z campusu. Totalna masakra zaczyna si w momencie, gdy kobitki dowiadujà si, e spotykajà si z tym samym ch opakiem Johnem Tuckerem, przystojnym kapitanem szkolnej dru yny koszykówki. WÊciek e postanawiajà daç lawirantowi lekcj, którà zapami ta na ca e ycie. Niestety, ka da kolejna intryga bierze w eb i Tuck tylko zyskuje na popularnoêci. Pozostaje tylko jedno: z amaç mu serce, tak jak on uczyni to ka dej z nich. Do spisku w àczajà Êlicznà, nowà uczennic. Ma za zadanie rozkochaç w sobie Tuckera, a nast pnie demonstracyjnie go porzuciç. uk John Tucker musi odejêç ( John Tucker Must Die ), USA 2006, re. Betty Thomas, wyst. Ashanti, Jesse Metcalfe, Penn Badgley, Amber Borycki, Sophia Bush. Dystr. CinePix. W kinach od 22 wrzeênia. straszna kiepska zwykły niezły mistrzowska główna skucha zagrywka blef strzał partia wygrana patronat medialny Dzień Dobry 10 Pasja zysków Hollywood zaczyna na dobre kupczyç Êwi to- Êcià. Wytwórnia Fox- Faith wszechw adnego Ruperta Murdocha, b dzie wypuszczaç co roku nie mniej ni tuzin filmów o tematyce religijnej. Jeszcze w paêdzierniku na ekranach amerykaƒskich kin pojawi si obraz Love s Abiding Joy twór sklasyfikowany jako... chrzeêcijaƒski western. To spora zmiana, bioràc pod uwag dotychczasowà polityk amerykaƒskiej fabryki snów. Do niedawna jeszcze mog o si wydawaç, e monumentalne dzie a pokroju Dziesi ciu przykazaƒ przesz y do historii. Tymczasem za przyk adem FoxFaith idzie coraz wi cej wytwórni. Starczy przyjrzeç si najbli szym planom New Line Cinema. Studio przymierza si do ekranizacji Raju utraconego Johna Miltona i historii narodzin Chrystusa w obrazie The Nativity Story. Zwrot Hollywood, które od pewnego czasu nie mo e wykaraskaç si z finansowego do ka, nie powinien dziwiç. Kiedy wi c po sukcesie Pasji okaza o si, e od seksu i przemocy w kinie lepiej sprzedaje si tylko sacrum, filmowcy zacz li masowo przepraszaç si z kinem religijnym. Nie wiem, gdzie le à ich serca, ale trzeba byç realistycznym. Znaleêli widowni, na której Hollywood mo- e zarobiç du e pieniàdze i tego si trzymajà kwituje zwrot w polityce firmy Laura Neutzling, wiceprezes World Distribution, odpowiedzialnej za rozpowszechnianie produkcji Foxa. Przynajmniej jest szczera i nie zas ania rzeczywistych intencji wytwórni jakàê nag à potrzebà ewangelizacji t umów. Filmowcy liczà na zyski i majà do nich prawo. A komu nowa polityka Hollywood nie w smak, mo e rzucaç gromy pod adresem Mela Gibsona. Po ostatnich wybrykach bidula kaja si wielce i ch tnie nadstawia drugi policzek. Dorota Abbe, aktorka

11 :-) dobra jazda Co to takiego? To typowy komunikat, jaki mo na us yszeç w eterze na kanale 19. CB radia ponownie sà modne. Ale teraz to jeszcze jedno urzàdzenie u atwiajàce podró owanie samochodem. Misiaczki z suszarkami na hulajnogach CCB by o popularne 15 lat temu. Wtedy jednak kierowcy byli nielicznà grupà u ywajàcà tych urzàdzeƒ wi kszoêç posiadaczy mia a radia w domach, a na mieêcie istnia y nawet bary, w których spotykali si sybiracy jak wtedy mówiono. Tamta moda szybko min a, bo powsta a na zasadzie nowoêci z zagranicy, a nie rzeczywistego zapotrzebowania na komunikowanie si za poêrednictwem radia. Ominàç zator Grzegorz prowadzi firm montujàcà rega y magazynowe i biurowe. Du o podró uje po Polsce i zawsze zabiera ze sobà CB. Najwi cej komunikatów dotyczy tego, gdzie stojà policjanci z radarami opowiada. Ale us yszeç mo na te informacje o wypadkach, korkach, objazdach. Teraz CB radio spe nia rol, do jakiej zosta- o przeznaczone komunikacji na drodze. Do Polski radia przysz y z zachodu Europy tam ci arówki przemierzajàce kontynent, od dawna majà na pok adach radia. U nas to te ju norma niemal ka dy tir ma radio, a i widaç coraz wi cej osobówek z antenami na dachach. Kierowcy pos ugujà si kana em 19, nazywanym drogowym to przyporzàdkowanie mi dzynarodowe, w ka dym kraju 19 s u- y do rozmów na drodze. Choç tak w aêciwie to rozmów w eterze nie ma: sà pytania i odpowiedzi, komunikaty. Kierowcy pos ugujà si swoistym kodem: misiaczki to policjanci, suszarki to radary, hulajnogi policyjne motocykle. W eterze nie wolno przeklinaç osoba u ywajàca brzydkich wyrazów jest natychmiast poprawiana. W informacji-komunikacie podaje si tak e, na którym kilometrze drogi jest to, o czym mowa w eterze. CB przydaje si przede wszystkim podczas podró y na trasie; w mie- Êcie odbiór jest s abszy, a w eterze panuje spory ba agan i trudno si dogadaç. Dzi ki CB pozna em fantastyczny bar na drodze do Gdaƒska mówi Grzegorz. Ma y, niepozorny, ale mo na w nim Êwietnie i tanio zjeêç. Bez zezwoleƒ Korzystanie z radia CB nie wymaga adnych zezwoleƒ, o ile jego moc nie przekracza 4 W i takie sà wszystkie dost pne na rynku radia. CB pracuje na cz stotliwoêci 27 MHz, która nie jest prawnie chroniona ani zarezerwowana dla np. okreêlonych s u b. Mo na go u ywaç w czasie jazdy, bo kodeks drogowy zabrania korzystania z telefonów bez zestawów g oênomówiàcych, a radio CB przecie telefonem nie jest. Nadajniki sà w cenie od 250 z i to tak e ma niebagatelne znaczenie dla ich popularnoêci. Zasi g radia zale y od d ugoêci anteny: im d u sza, tym jest wi kszy. Najkrótsza, ok. 30-centymetrowa antena zapewnia zasi g ok. 2 km, 1,5-metrowa 15 km, a 2-metrowa do 30 kilometrów. Do auta osobowego najlepiej nadajà si anteny o d ugoêci ok. 1,5 metra wtedy wysokoêç pojazdu z antenà pozwala na korzystanie z wi kszoêci podziemnych parkingów. Anteny sà w cenie od 60 do 460 z, pó torametrowa kosztuje ok z. Radiotelefon CB standardowo posiada prze àcznik kana ów, regulacj g oênoêci, regulacj blokady szumów (w eterze jest sporo zak óceƒ i stopieƒ ich wyciszania mo emy tak regulowaç, aby s yszeç mow, a nie szum i trzaski). Dro sze urzàdzenia ( z ) posiadajà jeszcze filtr przeciwzak óceniowy i p ynnà regulacj czu oêci, mogà te mieç funkcj automatycznej regulacji szumów wtedy radio automatycznie ustawia poziom blokady na takim poziomie, aby nie by o s ychaç zak óceƒ, niezale nie od tego, jak sà silne. Monta radia CB w aucie nie sprawia adnych trudnoêci zasilane sà napi ciem 12 V i wystarczy je pod àczyç do gniazda zapalniczki. Urzàdzenie k adziemy w pobli u, aby swobodnie si gnàç po mikrofon, czyli gruszk, anten na dach i... mo na jechaç. Tomasz Kunert I

12 dobra jazda :-) Leon designerski Seat leon zosta uhonorowany nagrodà red dot za znakomità stylizacj. Nagroda przyznawana jest za wysokà jakoêç wzornictwa, które w przyk adowy sposób wyra a innowacj w formie oraz funkcji. Kszta t modelu leon àczy w sobie radoêç z jazdy i komfort oraz elegancki urok coupé z funkcjonalnoêcià 5-drzwiowego hatchbacka. Je eli chodzi o j zyk kszta tów, w samochodzie tym mo na rozpoznaç bezpoêredniego nast pc pojazdu koncepcyjnego salsa, co wyraênie widaç po stylizacji przodu auta, dynamicznej linii bocznej i sylwetce nawiàzujàcej do modeli coupé. Red dot jest renomowanà mi dzynarodowà organizacjà zajmujàcà si wzornictwem. Red dot design awards z kolei sà presti owymi nagrodami przyznawanymi raz do roku. W 2004 roku nagrodà Red dot: best of the best zosta uhonorowany seat altea pierwszy model tej marki w nowej szacie stylistycznej. Nagroda znak czerwonej kropki (red dot) jest po àdanym trofeum b dàcym wyjàtkowym, mi dzynarodowym Êwiadectwem jakoêci za wyró niajàce si wzornictwo oraz wskaênikiem innowacyjnoêci. Nowy vivaro Opel zaprezentowa w aênie nowà wersj vivaro. Koncern zachowa podstawowà, bardzo udanà koncepcj modelu vivaro z charakterystycznym dachem jumbo, ale podda jà dalszym pracom rozwojowym. Nowo zaprojektowane reflektory i chromowana listwa z logo Opla na os onie ch odnicy w oczywisty sposób identyfikujà vivaro jako cz onka rodziny Opla, zaê atrakcyjny design uzupe niajà nowe Êwiat a tylne. Nowe vivaro otrzyma o te liczne modyfikacje techniczne. Ca kowicie odnowiona gama silników obejmuje trzy turbodo adowane jednostki wysokopr ne z wtryskiem bezpoêrednim common-rail i jednà jednostk benzynowà o pojemnoêci skokowej 2,0 litrów. Wszystkie silniki spe niajà wymagania normy emisji spalin Euro 4. Poprzednie silniki o pojemnoêci 1,9 l zostajà zastàpione dwoma nowymi jednostkami 2.0 CDTI (66 kw/90 KM i 84 kw/114 KM). Wersja 2.5 CDTI osiàga obecnie moc 107 kw/146 KM i moment obrotowy 320 Nm, o 10 KM i 10 Nm wi cej ni uprzednio. Standardowà przek adnià dla wszystkich silników jest zmodyfikowana r czna skrzynia 6-biegowa. Carens w salonach Nowy kia carens wchodzi w aênie do sprzeda y w Polsce. Kompaktowy MPV carens to kolejny model w ca kowicie odêwie onej stylistycznie gamie pojazdów koncernu Kia. Samochód dost pny jest zarówno w wersji 7-miejscowej (w konfiguracji siedzeƒ 2+3+2) oraz 5-miejscowej (w uk adzie 2+3). Na rynku polskim do nap du carensa Kia oferuje zmodyfikowany 4-cylindrowy silnik diesla 2.0 CRDi. Silnik ma pojemnoêç 1991 cm szeêc. i 16 zaworów. Moc maksymalna to 140 KM (103 kw) przy 4000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy 305 Nm w zakresie od 1800 do 2500 obr./min. Auto oferowane jest w trzech wersjach wyposa enia: Tour ( z otych za wersj 5-miejscowà), Voyage ( z otych wersja 5-miejscowa, wersja 7-miejscowa) i Freedom ( wersja 5-miejscowa, wersja 7-miejscowa). Carens ma 3-letnià gwarancj bez limitu kilometrów, 3-letni pakiet assistance oraz 6-letnià gwarancj na perforacj nadwozia. tom r e k l a m a

13

14 dobrze nakręceni :-) Przekraczanie w teatrze Festiwal Teatralny Spotkania 2006 pod has em Oblicza teatru Przenikanie, przekraczanie rozpoczyna si 14 paêdziernika o godz. 19 w Teatrze Dramatycznym, pl. Defilad 1. Festiwal jest najwi kszym wydarzeniem teatralnym roku w Warszawie. Spektakle wystawiane b dà przede wszystkim w Teatrze Dramatycznym, ale niektóre b dà goêciç np. w Teatrze Na Woli, Montowni, Teatrze Narodowym, Operze Narodowej. Podczas festiwalu wystawionych b dzie, czasami po kilka razy, dwanaêcie spektakli z ró nych krajów Êwiata. W tym roku zaproszono s ynnych twórców, takich jak: Heiner Goebbels, Robert Wilson i Josef Nadj. Tegoroczna edycja festiwalu ma pomóc warszawiakom podjàç decyzj, czy bardziej podoba si im teatr o tradycyjnych formach, czy ten przekraczajàcy granice. Festiwal potrwa w dn. 14 paêdziernika 26 listopada. Bilety od 17 do 50 z. Wi cej informacji: r e k l a m a Wielki Szymanowski Wieczór baletowy Szymanowski i taniec pod batutà Kazimierza Korda odb dzie si 6 paêdziernika o godz. 19 w Teatrze Wielkim, pl. Teatralny 1. Opera Narodowa przygotowa a specjalne wieczory teatralne. Przedstawienia sk adajà si z trzech cz Êci: III Symfonii Pieʃ o nocy, Stabat Mater i Harnasie. Na scenie wystàpi 80 tancerzy, chór i soliêci Êpiewacy. III Symfonia Pieʃ o nocy do tekstu XIII-wiecznego perskiego poety i mistyka D alaluddina Rumiego jest pe na g bi i nastroju. Stabat Mater to modlitewne wyciszenie mi dzy liryzmem i dramatyzmem, zaê Harnasie sà prastarà opowieêcià o mi oêci i szcz Êciu, z muzykà nawiàzujàcà do Podhala. Ka dà z trzech cz Êci tworzy inny choreograf: pierwszà Jacek Przyby owicz, drugà Ewa Wycichowska, trzecià Emil Weso owski. Kompozytorem dzie jest Karol Szymanowski. Wst p od 15 do 120 z. Wi cej informacji: Stan polskiego języka Festiwal Poezji i Muzyki Uroda s owa odb dzie si w ramach Roku J zyka Polskiego. Impreza b dzie trwaç od 9 do 15 paêdziernika jednoczeênie w Warszawie i Krakowie. Organizatorzy zapraszajà do dyskusji o stanie i kondycji wspó czesnego j zyka polskiego. W tym celu pokazujà poczàtki mowy polskiej, pi kno polszczyzny od Reja, przez Norwida, Ga czyƒskiego, ks. Twardowskiego, po Ew Lipskà. W festiwalu wezmà udzia wybitni mistrzowie s owa, tacy jak: Teresa Budzisz-Krzy anowska, Anna Seniuk, Joanna Szczepkowska, Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski, czy Zbigniew Zapasiewicz. Inauguracja festiwalu nastàpi 9 paêdziernika o godz. 19 w Studiu Polskiego Radia im. A. Osieckiej. B dzie to premiera Radiowego Teatru Uroda s owa z udzia em m.in. Zbigniewa Zapasiewicza. Sztuka bez więzi Free Form Festival odb dzie si w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14, od 12 do 14 paêdziernika. Druga edycja Free Form Festival jest trzydniowà imprezà prezentujàcà nowoczesnà muzyk i sztuk. Imprezie towarzyszyç b dà nietypowe formy artystycznej wypowiedzi takie jak visual arts, multimedia, film krótkoi d ugometra owy, design. W tegorocznej edycji wystàpià m.in. Hooverphonic z Belgii, Coldcut z Wielkiej Brytanii, Wax Tailor z Francji. Podczas zesz orocznego festiwalu uderzy a nie tylko rola elektroniki we wspó czesnej muzyce, ale tak e swobodna atmosfera, jaka tam panowa a. Tak b dzie i podczas tegorocznego festiwalu, gdzie m.in. swobodnie mo na porozmawiaç z artystami. Karnet 150 z. Wi cej informacji: (22) , r e k l a m a

15

16 dobrze nakręceni :-) Skrzypek z jazzową VI duszą SSkrzypek niekiedy nazywany bywa produktem epoki muzyki pop, ale to okreêlenie wydaje si byç krzywdzàce. Muzyk gra niebanalnie, a jego interpretacje i dobór repertuaru Êwiadczà o du ej wyobraêni muzycznej. Rekordzista Guinnessa Nigel Kennedy nie jest innà wersjà Vanessy Mae, Êlicznej brunetki, która kilka lat temu podbi a Êwiat swoimi popowymi wersjami znanych i najpopularniejszych utworów muzyki klasycznej. Skrzypek sprzeda w 1989 r. dwa miliony p yt ze swojà interpretacjà Czterech pór roku Vivaldiego, ale nie dlatego, e poda je w tanecznym i lekkim rytmie, tylko potrafi dzie u bezli- foto: emi/rankin Uczeƒ Yehudi Menuhina i wielbiciel muzyki klezmerskiej, uczeƒ Stephana Grapellego i fan Jimiego Hendriksa, a poza tym interpretator Vivaldiego i Bacha. Nigel Kennedy da koncert w Warszawie, tym razem grajàc... jazz. toênie wym czonemu przez niezliczonych interpretatorów nadaç zupe nie nowy wyraz. W moim yciu przez wiele lat jazz miesza si z muzykà klasycznà, dlatego ci ko okreêliç mnie jako muzyka takiego czy siakiego... Jestem jaki jestem, z ca ym moim muzycznym baga em. Po prostu kocham muzyk i mam nadziej, e za rogiem odkryj kolejnà nieznanà uliczk. W muzyce to odkrywanie kocham najbardziej... Stoj gdzieê poêrodku, nas uchujàc jednym uchem tu, drugim tam, usi ujàc z tego co s ysz stworzyç dobre stereo... mówi o sobie Kennedy w radiu RMF Classic. Ma y Nigel uznany zosta za cudowne dziecko i trafi pod skrzyd a samego Yehudi Menuhina, potem w wieku 13 lat zosta uczniem Stephana Grapellego, jazzmana, który nie ba si eksperymentów i improwizacji. I to w aênie terminowanie u dwóch mistrzów z tak ró nych muzycznych Êwiatów zdeterminowa o twórczoêç Kennedy ego jako muzyka poszukujàcego, lubiàcego podà aç w asnà drogà. A e akurat ta droga podoba si s uchaczom na ca ym Êwiecie... Fan futbolu Do dziê Nigel Kennedy wyda kilkanaêcie p yt, w wi kszoêci z klasycznym repertuarem. Ale szczególnie warto zwróciç uwag na te, które Êwiadczà o odmiennych fascynacjach skrzypka. W 1999 r. ukaza a si The Kennedy Experience zainspirowana muzykà Jimiego Hendriksa, niekwestionowanego do dziê wirtuoza gitary. Kennedy ma w swoim repertuarze Purple Haze hendriksowski klasyk. I dalej: 2003 rok to East Meets East nagrana z krakowskim trio Kroke. S owo to oznacza w jidysz Kraków trio gra muzyk klezmerskà, ale w bardzo niekonwecjonalny sposób, bardziej pasuje tu okreêlenie world music (Êwiadczy o tym równie fakt, e trio jest bardziej znane za granicà ni w Polsce). Znane utwory polskich muzyków dzi ki Kennedy emu uzyska y zupe nie nowy wymiar, powsta a niesamowita mieszanka tradycji i nowoczesnoêci. Wreszcie najnowsze dzie o The Blue Note Sessions. P yta nagrana dla jazzowej wytwórni Blue Note wraz z Ronem Carterem, Jackiem DeJohnette, Kennym Wernerem i Joe Lovano. Âwietne po àczenie jazzu z nieco zwariowanymi dêwi kami skrzypiec Kennedy ego warte jest uwa nego wys uchania. Muzyk z tej p yty skrzypek zaprezentuje na ywo na koncertach w Polsce jako The Nigel Kennedy Jazz Quintet. Oprócz niego w sk adzie sà jeszcze: Pawe Dobrowolski (perkusja), Tomasz Grzegorski (saksofon), Adam Kowalewski (kontrabas) i Piotr Wyle o (instrumenty klawiszowe). To krakowski zespó muzyka, bo od kilku lat jest on mieszkaƒcem królewskiego grodu, a oprócz mieszkania przy Floriaƒskiej ma jeszcze posiad oêci w Wielkiej Brytanii. Jego ona jest Polkà, a Nigela spotkaç mo na czasami w krakowskich klubach albo na... stadionie Cracovii (wysoki facet w ró owej koszuli i z krótkim irokezem na g owie). Stanis aw Wasiak Nigel Kennedy zagra materia ze swej nowej p yty Blue Note Sessions 8 paêdziernika o godz w warszawskiej Stodole, ul. Batorego 10. Bilety: z. Informacje: Biuro Reklamy DD Media Warszawa tel

17 :-) dobre miejsca Kuchnia amerykańska Amigos Steak House, Aleje Jerozolimskie 119, tel Cafe&Rock n Roll Grill Bar, ul. Mokotowska 4/6, tel T.G.I. Fridays, al. Jana Paw a II 29, tel Kuchnia brazylijska Churrasco do Landa, ul. Pró na 8, tel Kuchnia meksykańska Blue Cactus, ul. Zajàczkowska 11, tel Fiesta Mexicana, ul. S omiƒskiego 19, tel Frida, ul. Emilii Plater 49 (Inter Continental), tel Taqueria Mexicana, ul. Zgoda 5, tel Warsaw Tortilla Factory, ul. Wilcza 46, tel El Popo, ul. Senatorska 27, tel Kuchnia afrykańska TamTam, ul. Foksal 18, tel Babaloo, ul. Nowogrodzka 22, tel Kuchnia libańska Le Cedre, al. SolidarnoÊci 61, tel Kuchnia bałkańska Banja Luka, ul. Pu awska 101, tel Budapeszt, ul. Zwyci zców 15, tel Kuchnia francuska Absynt, ul. Wspólna 35, tel Bastylia, ul. Mokotowska 17, tel Bistrot, ul. Foksal 2, tel Bon Appetit, Al. Jerozolimskie 123, tel Pastis, ul. Dembego 10, tel Prowansja, ul. Koszykowa 1, tel Passe Partout, ul. Zwyci zców 21, tel Kuchnia grecka Lithos, ul. Wilcza 50/52, tel Santorini, ul. Egipska 7, tel Smaki Greckie, ul. Freta 12, tel Zorba, ul. Dereniowa 6, tel Kuchnia polska AleGloria, pl. Trzech Krzy y 3, tel Ambasador, Al. Ujazdowskie 8, tel Bagatela, ul. Bagatela 12, tel Barbakan, ul. Freta 1, tel Baszta, ul. Pu awska 418, tel Bazyliszek, Rynek Starego Miasta 1/3, tel Cafe Design, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 11, tel Cafe Retro, ul. Krasiƒskiego 10, tel Ch opskie Jad o, pl. Konstytucji 1, tel Cztery Pory, ul. Marsza kowska 140, tel Dom Polski, ul. Francuska 11, tel Gessler, Rynek Starego Mista 21/21a, tel Flis, ul. Marsza kowska 55/73, tel Gospoda pod Kogutem, ul. Freta 48, tel Grill Bar Zgoda, ul. Zgoda 4, tel Hektor, ul. Âwi tokrzyska 34, tel Kamienne Schodki, ul. Rynek Starego Miasta 26, tel Karpielówka, ul. Indiry Gandhi 11, tel Kasztelan, ul. Nowogrodzka 12, tel Kmicic, ul. Piwna 27, tel Krokiecik, ul. Zgoda 1, tel Kuênia Smaku, ul. Mazowiecka 10, tel Kwadrans Cafe, ul. Madaliƒskiego 7, tel Literatka, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 87/89, tel Niebo w G bie, ul. Roso a 48, tel C.K. Ober a, ul. Chmielna 28, tel Pasieka, ul. Freta 7/9, tel Pierrogeria, ul. Ch odna 39, tel Pod Herbami, ul. Piwna 21/23, tel Przy Trakcie, ul. Królewska 2, tel Quorum, ul. Nowogrodzka 12, tel Rajskie Jad o, ul. Augustówka 9, tel w. 554 Rasko, ul. Krochmalna 32a, tel Restauracja przy Zamku, pl. Zamkowy 15/19, tel Rogatka, pl. Unii Lubelskiej 1, tel Rozdro e, Al. Ujazdowskie 6, tel Ró ana, ul. Chocimska 7, tel Rycerska, ul. Szeroki Dunaj 11, tel Siedem Grzechów, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 45, tel S owiaƒska, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 79, tel Stary M yn, Wybrze e Gdyƒskie 2, tel Âwi toszek, ul. Jezuicka 6/8, tel U Aktorów, Al. Ujazdowskie 45, tel U Barssa, Rynek Starego Miasta 14, tel U Dekerta, Rynek Starego Miasta 38/42, tel U Fiszera, pl. Bankowy 1, tel U Fukiera, ul. Rynek Starego Miasta 27, tel Wilanów, ul. Stanis awa Kostki Potockiego 27, tel Villa Nuova, ul. Stanis awa Kostki Potockiego 23, tel Zapiecek, ul. Piwna 34/36, tel Kuchnia rosyjska Puszkin, ul. Âwi tojaƒska 2, tel Zakr t, ul. Dani owiczowska 18 lok. 3a, tel Kuchnia hiszpańska i portugalska Casa Valdemar, ul. Pi kna 7/9, tel Conquistador, ul. Nowy Âwiat 64, tel La Fiesta Tortilla Bar, ul. Foksal 24, tel Mary Sol, ul. Rozbrat 8, tel Mirador, ul. Grzybowska 2, tel Valencia, ul. Stawki 2 (budynek Intraco), tel Portucalle, ul. Merliniego 5, tel Kuchnia turecka Lokanta, ul. Nowogrodzka 47a, tel Kuchnia włoska Amodo Mio, ul. Grójecka 110, tel Antich Caffe, ul. Wàwozowa 6, tel Bacio, ul. Wilcza 43, tel Bacio di Angelo, ul. Wilcza 8, tel Balgera, ul. Rejtana 14, tel Bistro Bar Toscana, ul. Zwyci zców 28, tel Bistro Bordo, ul. Chmielna 34, tel Casa Mia, al. Poznaƒska 37, tel Castello, ul. Wiertnicza 96, tel Chianti, ul. Foksal 17, tel Compagnia del Sole, ul. urawia 6/12, tel Kredens, ul. Ordynacka 13, tel Giancarlo Ristorante Italiano, ul. Rzymowskiego 34, tel Giovanni Rubino, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 37, tel Il Caminetto, ul. Zwyci zców 46, tel Jajo, ul. Zgoda 3, tel Lapizzetta Di Nonsolo, ul. Chmielna 26, tel La Strada, ul. K opotowskiego 23/25, tel Marconi, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 42/44, tel Michelangelo, ul. Wolska 50a, paw. 10, tel Milano, ul. Wyszogrodzka 5, tel Na Prowincji, ul. Nowomiejska 10, tel Non Solo, ul. Grójecka 20c, tel Pizzeria da Grasso, al. 3 Maja 5b, tel Pizza Marzano, al. KEN 60, tel Pizzeria Renesans, ul. Francuska 33, tel Positano, ul. Kasprowicza 30, tel Prima Pizza, ul. Andersa 20, tel Rimini, ul. Roentgena 1, tel San Lorenzo, al. Jana Paw a II 36, tel Trattoria Ti Amo, ul. Âwi tokrzyska 34, tel Venecja, ul. Marsza kowska 10/16, tel VentiTre, ul. Belwederska 23, tel Verona, ul. Pu awska 16, tel Villa Foksal, ul. Foksal 3/5, tel Villa Italiana, ul. CzereÊniowa 21, tel Vino i Pasta, ul. Sienkiewicza 3, tel Kuchnie świata Al Pomodoro, ul. Dzieci Warszawy 27a, lok. 2, tel Arkadia, ul. Radzymiƒska 182, tel Biblioteka, ul. Dobra 56/66, tel Cafe 6/12, ul. urawia 6/12, tel Cafe Brama, ul. Krucza 16/22, tel Der Elefant, pl. Bankowy 1, tel Foksal 19, ul. Foksal 19, tel Fret&Porter, ul. Freta 37, tel Ginger, ul. Nowy Âwiat 54/56, tel Kareta, ul. Mickiewicza 23, tel La Boheme, pl. Teatralny 1, tel Lalka, ul. Prusa 2, tel Melodia, ul. Nowy Âwiat 3/5, tel Nowy Âwiat, ul. Nowy Âwiat 63, tel Orchidea, ul. Szpitalna 3, tel Palma, ul. Smolna 8, tel Pinakoteka, ul. Ho a 63/67, tel Podwale 25 Kampania Piwna, ul. Podwale 25, tel Przegryê, ul. Mokotowska 52, tel Prohibicja, ul. Podwale 1, tel Primavera, al. Reymonta 15, tel Restauracja Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14, tel Restauracja Studio Buffo, ul. Konopnickiej 6, tel Siódme Niebo, al. Jana Paw a II 12, tel Stopklatka, ul. Wspólna 27, tel U Hopfera Pierogi Âwiata, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 53, tel U Jachacego, ul. Marsza kowska 53, tel U Szwejka, pl. Konstytucji 1, tel Vena, ul. Nowogrodzka 31, tel Vernix, ul. Chmielna 5, tel VisaVis, al. KEN 95, tel Winiarnia Literatka, ul. Senatorska 3, tel Z oty Indyk, Centrum Handlowe Promenada ul. Ostrobramska 75, tel Kawiarnie i puby Antrakt Cafe, pl. Pi sudskiego 9, tel BrowArmia Królewska, ul. Królewska 1, tel Cafe Furkot, al. Jana Paw a II 52/54, tel Cava, ul. Nowy Âwiat 30, tel Coffee Heaven, ul. Âwi tokrzyska 31/33a, tel Czekolada, ul. Chmielna 28, tel OnOff, ul. urawia 22, tel Kicz Pub, ul. Nowogrodzka 22/30, tel VII

18

19 Wraz z nadejêciem ch odów trzeba zmieniç kosmetyki piel gnacyjne do twarzy. Krem na zim powinien okryç twarz ochronnà warstwà. Ale czy ma przy tym nawil aç, czy tylko nat uszczaç skór? Czym si kierowaç przy jego wyborze? Film na twarz Kosmetolodzy przekonujà, e nie wszystkie tak zwane kremy nawil ajàce nale y kategorycznie wykluczyç z zestawu kosmetyków do zimowej piel gnacji. Ostrze enia o mo liwoêci zamarzania na skórze zawartej w nich wody okaza y si bezpodstawne. Woda (wchodzàca w sk ad tak e wi kszoêci t ustych kremów) odparowuje z powierzchni skóry tu po na o eniu preparatu. Zimà jednak znacznie lepiej spe ni swoje zadanie krem majàcy w aêciwoêci choçby lekko nat uszczajàce. Krem, podk ad, puder Krem na zim powinien spe niaç dwa wa ne warunki. Po pierwsze: mieç doêç g stà konsystencj, wynikajàcà z zawartoêci sk adników t uszczowych. To one wzmocnià barier lipidowà naskórka i utworzà na powierzchni skóry film, który ochroni jà przed skutkami dzia ania niskiej temperatury, wi c tak e nadmiernym odparowaniem wody. Drugi warunek: krem musi zawieraç filtry przeciws oneczne, koniecznie te te chroniàce przed promieniowaniem UVA. Mo na wybraç bardziej g sty krem ochronny bez filtrów, lecz po na o eniu go na skór trzeba jeszcze zastosowaç lekki preparat z filtrami albo po prostu podk ad z filtrami UVB i UVA. Ten ostatni spe ni swoje zadanie tylko wówczas, jeêli b dzie nale a do kategorii podk adów kryjàcych, zatem bezpieczniej potraktowaç go jedynie jako uzupe nienie ochrony przeciws onecznej. Niezale nie od tych w aêciwoêci, zimà podk ady sà dodatkowym zabezpieczeniem twarzy: swoistà izolacjà chroniàcà przed skutkami wp ywu niskiej temperatury. Nie sà jednak koniecznoêcià. JeÊli ktoê nie lubi ich u ywaç, mo e zastosowaç tylko krem ochronny o g stej konsystencji (z filtrem) i przyprószyç twarz pudrem. To równie b dzie wystarczajàca ochrona przed zimnem i promieniowaniem. Zadbaj o usta Naskórek ust jest cienki i delikatny. Zbyt mocne s oƒce, wiatr, niska temperatura i wilgoç bardzo mu szkodzà. Nawet przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach mo e doprowadziç do przesuszenia. Wtedy usta p kajà i pierzchnà. Nie doêç, e jest to nieprzyjemne, czasem bolesne, to jeszcze brzydko wyglàda. Przed ka dym wyjêciem na zewnàtrz nale y na o yç na wargi grubszà warstw ochronnej szminki. O tej porze roku trzeba unikaç pomadek pudrowych oraz tych o przed u onym dzia- aniu, poniewa wysuszajà usta, co mo e doprowadziç do p kania naskórka. Sztyft ochronny, najlepiej wazelinowy, dobrze nosiç przy sobie i jak najcz Êciej stosowaç. Aleksandra Musia r e k l a m a Czytaj etykiety! Substancje, które tworzà na skórze ochronny film i wzmacniajà barier lipidowà w g bi warstwy rogowej naskórka, to przede wszystkim oleje roêlinne (np. z wiesio ka, ogórecznika, orzechów czy ziaren zbó ), oleje mineralne (parafina sta a i ciek a, wazelina), oleje zwierz ce (lanolina, olej z wàtroby rekina), mas o kakaowe, mas o shea, wszelkie woski (m. in. pszczeli, jojoba, kandelila), ceramidy, kwas hialuronowy i jego pochodne, silikony (dimethicone, cyclomethicone, laurylomethicone, cyclopentasiloxane, polidymethylsiloxane), alkohole, kwasy i estry t uszczowe (cetearyl alkohol, stearyl alkohol, stearic acid, myristic acid, palmitic acid oraz ró ne rodzaje myristates, palmitates, stearates).

20 Czasowstrzymywacz Po 2 minutach za darmo T Tylko teraz, kupujàc u nas telefon z abonamentem, mo esz wybraç nowà wyjàtkowà taryf Godziny 50 z us ugà Czas Stop. Dzięki niej po 2 minutach połączenia zatrzymujemy licznik i do 30. minuty rozmawiasz za darmo. A do tego: brak dodatkowych opłat za korzystanie z us ugi Czas Stop przez ca y czas trwania umowy, godzina rozmów wliczona w abonament na po àczenia do wszystkich, w us udze Czas Stop możesz rozmawiać z numerami w sieci Plus i stacjonarnymi, 1-sekundowe naliczanie. Samsung X680 nagrywanie/odtwarzanie plików wideo dzwonki polifoniczne i MP3 bezprzewodowa àcznoêç Bluetooth i àcze USB urzàdzenie g oênomówiàce Taryfa Godziny 50 Czas Stop Godziny wliczone w abonament SMS-y/MMS-y wliczone Minuta połączenia ze wszystkimi sieciami Wiadomości SMS lub Przy po àczeniach do sieci Plus i na stacjonarne 2 pierwsze minuty rozmowy oraz ka da minuta po 30. pomniejszajà czas wliczony w abonament. 50 zł 1 h gr Nowe, najlepsze taryfy Plusa 18 gr JeÊli wolisz, mo esz równie wybraç innà z naszych nowych, najlepszych taryf. Sprawdê, która b dzie dla Ciebie najkorzystniejsza: Nazwa godziny godziny godziny godziny godziny godziny taryfy Abonament 25 zł 40 zł 55 zł 75 zł 110 zł 180 zł Godziny wliczone do 0,5 h 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h wszystkich lub SMS-y/ MMS-y wliczone Minuta połączenia ze wszystkimi 66 gr 60 gr sieciami Wiadomości SMS 18 gr Naliczanie co 1 sekundę Dodawanie godzin na rozmowy za 10 zł Do sieci Plus 0,5 h 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h Do sieci Plus i stacjonarnych 1,5 h 3 h 4,5 h 6 h 9 h 15 h wieczorami i w weekendy 12 APARAT, MMS, WAP, GPRS, EDGE, JAVA Szczegóły w cenniku, regulaminie i na Sprzedaż: Do 3 wybranych numerów (Swojaków) w sieci Plus 2,5 h 5 h 7,5 h 10 h 15 h 25 h i w sieciach stacjonarnych

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Fot. K. Zar bska, P. Karski, Marek Mu enko 5 lat na scenie Na weso o Na koniec dowody, e nie jesteêmy a tak powa ni, jak mog oby si wydawaç po przeczytaniu artyku ów

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta

SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta nr 13 wersja beta nr13 (75)/2011 30 sierpnia 5 wrzeênia 2011 P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? w tym wydaniu: nr 13 (75) 30-05

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII NR 454 455 LIPIEC SIERPIE 2009

POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII NR 454 455 LIPIEC SIERPIE 2009 POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII NR 454 455 LIPIEC SIERPIE 2009 DE LA PASTORALE CATHOLIQUE POLONAISE EN SUISSE DER KATHOLISCHEN POLENSEELSORGE IN DER SCHWEIZ DELLA PASTORALE CATTOLICA POLACCA IN SVIZZERA

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka Serdeczne gratulacje z okazji wyboru Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka na Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski z yczeniami Bo ego b ogos awieƒstwa i zapewnieniem o modlitwie dzi kujàc za dotychczasowà

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom.

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom. B e z p a t n y i n f o r m a t o r P K M K a t o w i c e NR 2 (19) luty 2008 www.pkm.katowice.pl Nr. rej.: Pr. 1862 Mys owice Park stary i nowy STRONA 6 POLA A SI KREW Katowice Pod koszem STRONA 7 Tylko

Bardziej szczegółowo