Deklaracja zgodności nr 45/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja zgodności nr 45/2011"

Transkrypt

1

2 Deklaracja zgodności nr 45/2011 My, firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r., wdrażającego postanowienia Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) 2006/95/WE z dnia r. Sterownik ST-709 przeszedł kompatybilności EMC pozytywnie badania przy podłączeniu optymalnych obciążeń. Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane PN-EN :2006. Współwłaściciele: Paweł Jura, Janusz Master -2-

3 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci! Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru skuteczności zerowania silników elektrycznych, kotła,oraz pomiaru izolacji przewodów elektrycznych. -3-

4

5 I. Opis Regulator temperatury ST 709 przeznaczony jest do kotłów C.O. ze ślimakowym podajnikiem paliwa. Steruje pompą obiegu wody, pompą ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), pompą ogrzewania podłogowego, pompą cyrkulacyjną, nadmuchem (wentylatorem) oraz podajnikiem paliwa. Urządzenie to może również współpracować z dwoma zaworami trójdrożnymi lub czterodrożnymi. Zaletą tego sterownika jest jego prostota w obsłudze dzięki dużemu i przejrzystemu wyświetlaczowi graficznemu, na którym użytkownik dokładnie widzi aktualny stan pracy kotła. Wszelkie uwagi dotyczące programu należy zgłaszać do producenta kotła. Każdy sterownik należy ustawić indywidualnie dla własnych potrzeb, w zależności od rodzaju opału stosowanego do palenia, jak również typu kotła. Za błędne ustawienia sterownika firma TECH nie odpowiada. II. Funkcje regulatora Rozdział ten opisuje funkcje regulatora, sposób zmiany ustawień, oraz poruszania się po menu. Na głównym ekranie sterownika wyświetlane są parametry pracy kotła. Tryb pracy oraz szereg ustawień kotła użytkownik dobiera według własnych potrzeb. Sterowanie regulatorem odbywa się za pomocą przycisków: - plus i minus (strzałek góra i dół), służących do poruszania się po menu i zmiany wartości ustawień; - opcje, pozwalającego akceptować wybór poszczególnych funkcji oraz potwierdzać zmianę ustawień; przycisk ten służy również do wejścia w -5-

6 menu główne; - wyjście, którym przechodzi się do wyższego poziomu menu oraz opuszcza się ustawienie parametru bez jego zmiany. Po załączeniu sterownika na wyświetlaczu graficznym ukazuje się nazwa producenta kotła oraz wersja programu. Po kilku sekundach pojawia się komunikat z wyborem języka. W funkcji tej użytkownik może zmienić wersję językową. II.1. Pojęcia podstawowe Praca po załączeniu sterownika przechodzi on w cykl pracy a na wyświetlaczu pojawia się komunikat: PRACA. Jest to podstawowy stan funkcjonowania regulatora, w którym nadmuch pracuje przez cały czas, natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez użytkownika (ustawia się zarówno czas pracy jak i czas przerwy). Jeżeli temperatura nieoczekiwanie wzrośnie o ponad 5oC powyżej zadanej, uruchamia się tzw. tryb nadzoru. Tryb podtrzymania tryb ten uruchomi się automatycznie, jeżeli temperatura będzie równa, bądź wyższa od Temperatury zadanej. W takim przypadku, aby płynnie obniżyć temperaturę wody obiegowej regulator będzie wolniej podawał opał a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: PODTRZYMANIE. Aby temperatura obniżała się prawidłowo, należy skonfigurować czas przerwy jak i czas pracy w podtrzymaniu. II.2. Strona główna Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu graficznym widoczna jest strona główna. W zależności od trybu pracy wyświetlany jest odpowiedni ekran główny. Naciśnięcie przycisku opcje przenosi użytkownika do menu sterownika. Użytkownik porusza się po menu używając przycisków plus i minus. Aby wybrać daną funkcję należy nacisnąć przycisk opcje. Podobnie postępuje się przy zmianie parametrów. Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ich zatwierdzenie poprzez powtórne naciśnięcie przycisku opcje. Jeśli użytkownik nie chce dokonywać żadnych zmian w danej funkcji, naciska klawisz wyjście. II.3.Menu 1) Rozpalanie Po wstępnym zainicjowaniu ogniska zapalnego w kotle należy aktywować funkcję rozpalanie. W trybie tym zacznie włączy się nadmuch aby ułatwić rozpalenie (na jeszcze nierozgrzanym kotle). Zostanie też załączony podajnik. Sterownik sam przełączy się w tryb pracy. -6-

7 2) Wygaszanie Po załączeniu funkcji wygaszanie podajnik przestaje podawać opał do paleniska oraz wyłącza się nadmuch. 3)Widok ekranu W funkcji tej użytkownik może wybrać jeden z trzech ekranów głównych pracy termoregulatora. Są nimi: ekran CO (wyświetlany jest aktualny tryb pracy kotła), zawór 1 (wyświetla parametry pracy zaworu pierwszego), zawór 2 (wyświetla parametry pracy zaworu drugiego). UWAGA Aby widoki z parametrami zaworów były aktywne, zawory te muszą być wcześniej odpowiednio zainstalowane i skonfigurowane przez instalatora. 4)Zasobnik napełniony Funkcję tą wykorzystuje się podczas uzupełniania zbiornika paliwa. Jeżeli zasobnik zostanie w całości zasypany paliwem, należy zaznaczyć i potwierdzić >>Zasobnik pełny>>. Od tego momentu wyświetlany na ekranie głównym poziom paliwa zostanie zaktualizowany. 5)Temperatura zadana CO Opcja ta służy do ustawiania zadanej temperatury kotła. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na kotle od 45OC do 80OC. Zadaną C.O. można również zmienić wprost z głównego ekranu sterownika -7-

8 przyciskami plus i minus. 6)Temperatura zadana CWU Opcja ta służy do ustawiania zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej. Użytkownik może zmieniać tą temperaturę w zakresie od 40OC do 75OC. 7)Praca ręczna Regulator jest zaopatrzony w moduł Pracy ręcznej. W funkcji tej, każde urządzenie wykonawcze (podajnik, nadmuch, pompa CO, pompa CWU, pompa dodatkowa, pompa podłogowa, zawór1 otwarcie i zamknięcie, zawór2 otwarcie i zamknięcie) można załączyć i wyłączyć niezależnie od pozostałych. Naciśnięcie przycisku opcje uruchamia silnik wybranego urządzenia. Urządzenie to pozostaje uruchomione do ponownego naciśnięcia przycisku opcje. Dodatkowo dostępna jest opcja siła nadmuchu, gdzie użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej prędkości obrotowej wentylatora w pracy ręcznej. 8)Tygodniówka Funkcja ta służy do programowania dziennych zmian temperatury kotła. Zadawane odchyłki temperatury zawierają się w zakresie +/-100C. -8-

9 Krok pierwszy: Użytkownik najpierw instalatora>zegar). musi ustawić aktualną godzinę i datę (Menu Krok drugi: Użytkownik ustawia temperatury dla poszczególnych dni tygodnia (Ustaw tryb 1): Poniedziałek Niedziela W trybie tym należy zaznaczyć konkretne godziny i żądane odchyłki od temperatury zadanej (o ile stopni na daną godzinę temperatura ma się podnieść lub obniżyć) na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo dla ułatwienia obsługi istnieje możliwość kopiowania nastaw. Przykład Poniedziałek zadane: 3 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 4 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 5 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 60 0C to od godziny 300 w poniedziałek do godziny 600 temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli będzie wynosić 500C. Zamiast ustawiania temperatur na poszczególne dni, można w trybie drugim ustawić zbiorczo temperatury dla dni roboczych (od poniedziałku do piątku) oraz na weekend (sobota i niedziela) Ustaw tryb 2. Poniedziałek Piątek ; Sobota Niedziela W trybie tym, podobnie jak w poprzednim, należy zaznaczyć konkretne godziny i żądane odchyłki od temperatury zadanej dla dni roboczych (Poniedziałek-Piątek) oraz w weekend (Sobota, Niedziela). Przykład Poniedziałek-Piątek zadane: 3 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 4 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 5 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) Sobota-Niedziela zadane: 16 00, temp 50C (zmiana temperatury +50C) zadane: 17 00, temp 50C (zmiana temperatury +50C) zadane: 18 00, temp 50C (zmiana temperatury +50C) W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 60 0C to od godziny 300 do godziny 600 w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku temperatura zadana na kotle spadnie o 10 0C czyli będzie wynosić 500C. Natomiast podczas weekendu (sobota, niedziela) w godzinach od do 1900 temperatura zadana na kotle wzrośnie o 50C czyli będzie wynosić 650C. -9-

10 Krok trzeci (Tryb): Użytkownik aktywuje jeden z dwóch wcześniej ustawionych trybów (Tryb1, Tryb2), bądź wyłącza całkowicie opcję sterowanie tygodniowe. Po uaktywnieniu jednego z trybów, na stronie głównej sterownika, obok zadanej temperatury CO pokaże się cyfra z wartością aktualnie ustawionej odchyłki (informująca jednocześnie o aktywności sterowania tygodniowego). Funkcja kasowanie danych pozwala w prosty sposób usunąć wcześniej zapisane ustawienia programu tygodniowego, by móc wprowadzić nowe nastawy. 9)Czas podawania Opcja ta służy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa. Czas pracy należy ustawiać w zależności od stosowanego opału i rodzaju kotła. 10)Przerwa podawania Czas przerwy służy do ustawiania przerwy pracy podajnika, przerwę należy dostosować do rodzaju opału spalanego w kotle. Złe dobranie czasu pracy jak i przerwy może spowodować złe funkcjonowanie kotła, tzn. opał może nie być dopalony lub kocioł może nie osiągać temperatury zadanej. Dobranie odpowiednich czasów pozwala na prawidłową pracę kotła. 11)Alarm temperatury Funkcja uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie przez czas określony w tej funkcji przez użytkownika, uaktywniany jest alarm: wyłączane są podajnik i nadmuch (pompa wody jest załączana i wyłączona niezależnie) oraz załączany jest sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Temperatura C.O. nie rośnie. Alarm kasuje się naciskając impulsator. 12)Siła nadmuchu Funkcja ta steruje prędkością obrotową wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 100%, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1% to minimalna prędkość wentylatora a 100% to maksimum pracy wentylatora

11 13)Tryby pracy pomp W funkcji tej użytkownik wybiera jeden z czterech wariantów pracy kotła. 13.a)Ogrzewanie domu Wybierając tą opcję regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu. Pompa C.O. zaczyna pracować powyżej progu załączania pomp (fabrycznie ustawiony na 40OC ). Poniżej tej temperatury pompa przestaje pracować. 13.b)Priorytet bojlera W trybie tym najpierw załączana jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawionej temperatury. Po osiągnięciu temperatury zadanej bojlera pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Praca pompy C.O. trwa cały czas, do momentu, gdy temp. na bojlerze spadnie poniżej zadanej. Wtedy wyłącza się pompa C.O. i załącza pompa C.W.U. W tym trybie praca wentylatora i podajnika jest ograniczona do temperatury 62 stopni na kotle ponieważ zapobiega to przegrzewaniu się kotła. UWAGA: Kocioł powinien mieć zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O. i C.W.U. Zawór zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega wyciąganiu gorącej wody z bojlera. 13.c)Pompy równoległe W tym trybie obie pompy pracują równolegle powyżej temperatury progu załączenia pomp (fabrycznie ustawiony na 40OC). Pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po spadku temperatury bojlera poniżej zadanej (patrz histereza CWU w menu instalatora). UWAGA: W tym trybie powinien być zamontowany zawór trójdrożny lub inny zawór mieszający powodujący utrzymywanie innej temperatury w bojlerze a innej w domu

12 13.c)Pompy równoległe W tym trybie obie pompy pracują równolegle powyżej temperatury progu załączenia pomp (fabrycznie ustawiony na 40OC). Pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po spadku temperatury bojlera poniżej zadanej (patrz histereza CWU w menu instalatora). UWAGA: W tym trybie powinien być zamontowany zawór trójdrożny lub inny zawór mieszający powodujący utrzymywanie innej temperatury w bojlerze a innej w domu. 13.d)Tryb letni Po aktywacji tej funkcji pracuje tylko pompa C.W.U., której zadaniem jest dogrzewanie bojlera. Pompa ta załącza się powyżej ustawionego progu załączania (patrz funkcja temperatura załączenia pomp) i pracuje, aż do osiągnięcia temperatury zadanej. Pompa załączy się ponownie, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej oraz ustawionej histerezy. W trybie letnim ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze (temperatura zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera). 14)Praca podtrzymania Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy podajnika i nadmuchu w trybie podtrzymania (powyżej temperatury zadanej). 15)Przerwa podtrzymania Opcja ta służy do ustawiania czasu przerwy w pracy podajnika podczas trwania podtrzymania. UWAGA: Błędne ustawienie tej opcji może spowodować stałe wzrastanie temperatury! Przerwa w podtrzymaniu nie powinna być zbyt krótka

13 16)Wentylator w podtrzymaniu W funkcji tej użytkownik ustawia czas pracy i czas przerwy wentylatora podczas pracy w cyklu podtrzymania. 17)Menu serwisowe Aby wejść do funkcji serwisowych sterownika należy wprowadzić czterocyfrowy kod. Taki kod posiada producent kotła oraz Firma Tech. 18)Ustawienia fabryczne Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne tracimy wszystkie własne nastawienia kotła na rzecz ustawień zapisanych przez producenta kotła. Od tego momentu możemy na nowo ustawiać własne parametry kotła. 19)Informacje o programie Po uruchomieniu tej opcji na wyświetlaczu pojawi się logo producenta kotła wraz z wersją oprogramowania regulatora. II.4. Menu instalatora Funkcje w menu instalatora powinny być ustawiane przez osobę instalującą kocioł bądź serwis producenta. 1)Zawór1 Opcja ta służy do ustawienia pracy zaworu mieszającego

14 1.a)Rejestracja Aby zawór pracował poprawnie i zgodnie z oczekiwaniem użytkownika należy najpierw dokonać jego rejestracji przez wprowadzenie numeru modułu (jest to numer zaworu zgodnie z dokumentacją). 1.b)Stan zaworu Aby wybrany zawór był aktywny należy wybrać opcję >Załączony>Tak. W razie konieczności czasowego wyłączenia zaworu użytkownik zaznacza: >Załączony>Nie. 1.c)Kontrola temperatury Parametr ten decyduje o częstotliwości próbkowania (kontroli) temperatury wody za zaworem do instalacji C.O. lub C.W.U. Jeśli czujnik wskaże zmianę temperatury (odchyłkę od zadanej), wówczas elektrozawór uchyli się lub przymknie o ustawiony skok aby powrócić do temperatury zadanej. 1.d)Czas otwarcia W funkcji tej ustawia się czas pełnego otwarcia zaworu, czyli jak długo otwiera się zawór do wartości 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej). 1.e)Skok jednostkowy W funkcji tej ustawia się jednostkowy procentowy skok otwarcia

15 zaworu, czyli jaki minimalny procent otwarcia bądź zamknięcia ma wykonać zawór. 1.f)Minimalne otwarcie W funkcji tej ustawia się minimalną wartość otwarcia zaworu. Poniżej tej wartości zawór dalej się nie zamknie. 1.g)Typ zaworu Przy pomocy tej opcji użytkownik wybiera rodzaj zaworu: C.O. lub podłogowy. 1.h)Pogodówka Aby funkcja pogodowa była aktywna należy umieścić czujnik zewnętrzny w nie nasłonecznionym i nie narażonym na wpływy atmosferyczne miejscu. Po zainstalowaniu i podłączeniu czujnika należy załączyć funkcję Pogodówka w menu sterownika. Aby zawór pracował prawidłowo, ustawia się temperaturę zadaną (za zaworem) dla trzech pośrednich temperatur zewnętrznych: Temp. zad. próg 1-20oC Temp. zad. próg 2 0oC Temp. zad. próg 3 +20oC Poniżej przykład dla zaworu ustawionego jako Typ>podłogowy: Krzywa grzania jest to krzywa według której wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na podstawie temperatury zewnętrznej. W naszym sterowniku krzywa ta jest konstruowana na podstawie trzech punktów temperatur zadanych dla odpowiednich temperatur zewnętrznych. Temperatury zadane muszą zostać wyznaczone dla temperatur zewnętrznych -20ºC, 0ºC i 20ºC. Im więcej punktów konstruujących krzywą, tym większa jest jej dokładność, co pozwala na elastyczne jej kształtowanie. W naszym

16 przypadku trzy punkty wydają się bardzo dobrym kompromisem pomiędzy dokładnością oraz łatwością ustawiania przebiegu tej krzywej. Gdzie w naszym sterowniku: XA = -20ºC, XB = 0ºC, XC = 20ºC, YA, YB, YC temperatury zadane dla temperatur zewnętrznych XA, XB, XC, O1 operacja zwiększenia zadanej Zwiększanie/zmniejszanie zadanej temperatury polega na zwiększeniu/zmniejszeniu aktualnej temperatury zadanej widocznej na ekranie głównym. Taka zmiana powoduje automatyczne przesunięcie krzywej grzania o zmienianą wartość. Przesunięcie to polega na dodaniu do parametrów YA, YB, YC zmiany temperatury O1. Poniżej podane są wzory do obliczania aktualnej temperatury zadanej: Y B Y A X X A X B X A Y Y B jeżeli X X B Y =Y B C X X B X C X B jeżeli X X B Y =Y A gdzie: X aktualna temperatura na zewnątrz, Y obliczona temperatura zadana 1.i)Ochrona powrotu Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotła przed zbyt chłodną wodą powracającą z głównego obiegu, która mogłaby być przyczyną korozji niskotemperaturowej kotła. Ochrona powrotu działa w ten sposób,

17 że gdy temperatura jest zbyt niska, to zawór przymyka się do czasu, aż krótki obieg kotła osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta chroni również kocioł przed niebezpiecznie wysoką temperaturą powrotu by nie dopuścić do zagotowania wody. Po załączeniu tej funkcji użytkownik ustawia minimalną i maksymalną dopuszczalną temperaturę powrotu. 1.j)Czujniki dodatkowe Gdy użytkowane są dwa zawory mieszające, to po wybraniu tej funkcji użytkownik ma możliwość wyboru czujników, z których będą pobierane dane o temperaturze dla zaworu (dla czujników temperatury zewnętrznej i powrotu). Temperatury mogą być pobierane z czujników ustawianego zaworu (własne) lub według czujników zaworu 2 1.k)Zmiana zadanej zaworu Ustawienie to określa o ile stopni temperatura zaworu zwiększy się lub zmaleje przy jednostkowej zmianie temperatury pokojowej (patrz: Różnica temperatur pomieszczenia). Funkcja ta aktywna jest tylko z regulatorem pokojowym TECH i jest ściśle związana z parametrem Różnica temperatur pokoju. 1.l)Różnica temperatur pomieszczenia Ustawienie to określa jednostkową zmianę aktualnej temperatury pokojowej (z dokładnością do 0,1 oc) przy której nastąpi określona zmiana temperatury zadanej zaworu (funkcja aktywna tylko z regulatorem pokojowym TECH). Przykład: ustawienie: Różnica temperatur pokoju 0,5ºC ustawienie: Zmiana temperatury zadanej zaworu 1ºC ustawienie: Temperatura zadana zaworu 40ºC ustawienie: Temperatura zadana regulatora pokojowego 23ºC Przypadek 1. Jeżeli temperatura pokojowa wzrośnie do 23,5ºC (o 0,5ºC) to zawór przymknie się do zadanej 39ºC (o 1ºC). Przypadek 2. Jeżeli temperatura pokojowa spadnie do 22ºC (o 1ºC) to zawór uchyli się do zadanej 42ºC (o 2ºC)

18 1.m)Obniżenie pokojówki Funkcja ta aktywna jest tylko przy współpracy sterownika z regulatorem pokojowym (standardowym lub TECH). Gdy regulator pokojowy osiągnie zadaną temperaturę w mieszkaniu (zgłosi dogrzanie), zawór przymknie się tak, aby temperatura za zaworem spadła o temperaturę <obniżenie pokojówki>. UWAGA. W przypadku zainstalowanego regulatora pokojowego TECH z komunikacją RS (kabel czterożyłowy), użytkownik ma dodatkową możliwość wyboru dynamicznego sterowania zaworem mieszającym (patrz rozdział III.a.11). 1.n)Ustawienie fabryczne Parametr ten pozwala powrócić do ustawień danego zaworu zapisanych przez producenta. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie zmienia ustawionego typu zaworu (CO lub podłogowy). 2)Zawór2 Jeżeli użytkownik chce sterować dwoma zaworami, należy podobnie jak w poprzednim przypadku dokonać rejestracji zaworu 2 oraz odpowiednio skonfigurować wszystkie ustawienia w sposób analogiczny jak w przypadku zaworu 1. 3)Temperatura załączenia pomp Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pomp C.O. i C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Poniżej nastawionej temperatury obie pompy nie pracują, a powyżej tej temperatury pompy są załączone, ale pracują w zależności od trybu pracy (patrz: tryby pracy pomp). 4)Histereza kotła Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (na przykład: gdy Temperatura zadana ma wartość 60ºC, a histereza wynosi 3ºC, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60ºC, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57ºC). 5)Histereza CWU Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze

19 Jest to maksymalna różnica pomiędzy temperaturą zadaną (czyli żądaną na bojlerze) a temperaturą aktualną na bojlerze, przy której załączy się pompa C.W.U. (na przykład: gdy temperatura zadana ma wartość 55 oc a histereza wynosi 5oC. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55 oc pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50oC). 6)Regulator pokojowy Do sterownika ST-709 można podłączyć regulator pokojowy. Sterownik w tym trybie jest ustawiany przez regulator pokojowy i nie uwzględnia temperatury na nim nastawionej. Nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym. Jednak praca kotła jest ograniczona temperaturą zadaną na sterowniku zamontowanym na kotle. Użytkownik ma do wyboru dwa typy regulatora pokojowego: standardowy (dwustanowy regulator), regulator TECH (rozbudowane urządzenie pozwalające kontrolować kilka parametrów jednocześnie). Po załączeniu opcji Regulator pokojowy na głównym ekranie sterownika w górnej części wyświetlacza pojawi się pulsująca litera P. UWAGA: Do wyjścia regulatora pokojowego nie wolno podłączać żadnego napięcia zewnętrznego. 7)Podajnik w trybie auto Opcja ta umożliwia wyłączenie lub załączenie automatycznej pracy podajnika. Podajnik można wyłączyć w celu ręcznego podawania paliwa lub aby doprowadzić do wygaszenia kotła. 8)Nadmuch w trybie auto Za pomocą tej funkcji można wyłączyć lub załączyć automatyczne działanie wentylatora. Nadmuch można wyłączyć w celu ręcznego regulowania naturalnym ciągiem kominowym. 9)Moduł GSM UWAGA Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego ST-65, który nie jest załączany w standardzie do sterownika

20 Funkcja ta służy do załączenia aktywności zewnętrznego modułu ST-65 (GSM). Moduł GSM to dodatkowe urządzenie współpracujące ze sterownikiem ST-798 pozwalające zdalnie kontrolować stan pracy kotła przy pomocy telefonu komórkowego. Użytkownik (za pośrednictwem modułu ST-65) jest informowany wiadomością SMS o każdym alarmie sterownika kotła. Dodatkowo, wysyłając odpowiednią wiadomość SMS w dowolnym momencie (z autoryzowanego numeru telefonu), otrzymuje się wiadomość zwrotną z informacją o aktualnej temperaturze wszystkich czujników. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość zmiany temperatury zadanej dowolnego obiegu za pomocą telefonu komórkowego. 10)Moduł internetowy UWAGA Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego ST-500, który nie jest załączany w standardzie do sterownika. Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Użytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich urządzeń instalacji kotła a praca każdego urządzenia przedstawiona jest w postaci animacji. Oprócz możliwości podglądu temperatury każdego czujnika użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian temperatur zadanych zarówno dla pomp jak i zaworów mieszających. Po załączeniu modułu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem parametrów sieci istniej możliwość ręcznego ustawienia tych parametrów. Sposób pozyskania parametrów sieci lokalnej został opisany w instrukcji do Modułu internetowego. Funkcja Resetuj hasło modułu użyta może być, gdy użytkownik na stronie logowania zmienił fabryczne hasło użytkownika na swoje. W sytuacji, gdy nowe hasło zostanie zagubione, możliwy jest powrót do hasła fabrycznego po zresetowaniu hasła modułu. 11)Pompa podłogowa Funkcja ta służy do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Użytkownik zadaje temperaturę ogrzewania podłogowego w zakresie 30 oc 55oC. Po aktywacji (załączeniu) pompy podłogowej należy ustawić temperaturę minimalną (progową) załączenia pompy (mierzoną na kotle) oraz temperaturę maksymalną (zadaną) ogrzewania podłogowego (mierzoną na czujniku pompy). Poniżej temperatury minimalnej pompa podłogowa nie pracuje. Powyżej tej temperatury pompa załącza się, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury maksymalnej

21 Po osiągnięciu temperatury zadanej, pompa wyłącza się. Ponowne załączenie pompy podłogowej nastąpi po obniżeniu się temperatury o 2 OC poniżej zadanej. 12)Pompa dodatkowa Funkcja ta służy do sterowania dodatkową pompą. Użytkownik ma do wyboru podłączenie dodatkowej pompy CO lub pompy mieszającej ciepłą wodę pomiędzy kotłem a odbiornikami ciepłej wody użytkowej. Po załączeniu pompy cyrkulacyjnej (mieszającej) użytkownik ustawia dobowy cykl aktywacji lub postoju pompy z dokładnością 30 minut. 13)Zasobnik pełny i Zasobnik pusty Przy pomocy tej funkcji należy skonfigurować ustawienia potrzebne do wyświetlania na ekranie głównym parametrów aktualnego stanu paliwa. W tym celu należy uzupełnić podajnik paliwa do pełna a następnie załączyć funkcję Zasobnik pełny. W momencie, gdy w zasobniku skończy się paliwo należy załączyć funkcje Zasobnik pusty. Dzięki temu na ekranie głównym wyświetlać się będzie procentowa wartość stanu paliwa. Po każdym uzupełnieniu zbiornika należy załączyć funkcję Zasobnik napełniony w menu głównym. 14)Zegar Za pomocą ustawienia zegara użytkownik definiuje aktualną godzinę dzień tygodnia. i 15)Ustaw datę Za pomocą ustawienia daty użytkownik definiuje aktualną datę. 16)Wybór języka Za pomocą tej funkcji użytkownik wybiera język w jakim obsługiwany będzie sterownik. III. Zabezpieczenia W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy

22 regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Aby sterownik powrócił do pracy należy nacisnąć przycisk opcje. III.1 Alarm temperatury Zabezpieczenie to uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej), przy wyłączonej funkcji PID. Jeśli temperatura kotła nie rośnie przez czas określony przez użytkownika, uaktywniany jest alarm, wyłączane są podajnik oraz nadmuch (pompa wody jest załączana niezależnie od temperatury kotła) i załączany jest sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu wyświetla się odpowiedni komunikat. Po naciśnięciu przycisku opcje alarm zostanie wyłączony. Regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy. III.2 Zabezpieczenie termiczne Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kotła), odłączający wentylator i podajnik w razie przekroczenia temperatury alarmowej: 85OC. Jego zadziałanie zapobiega zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź uszkodzenia sterownika. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik odblokuje się samoczynnie i alarm wyłączy się. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, palnik, wentylator oraz podajnik zostaną odłączone. III.3 Automatyczna kontrola czujnika W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub ślimaka bądź zasobnika paliwa, uaktywnia się alarm dźwiękowy, sygnalizując dodatkowo na wyświetlaczu odpowiednią usterkę, np: Czujnik C.O. uszkodzony. Podajnik i nadmuch zostaje wyłączony. Pompa jest załączana niezależnie od aktualnej temperatury. W przypadku uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm będzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy. Jeżeli uszkodzeniu uległ czujnik C.W.U., należy nacisnąć przycisk MENU, co wyłączy alarm, a sterownik powróci do trybu pracy na jedną pompę (C.O). Aby kocioł mógł pracować we wszystkich trybach należy wymienić czujnik na nowy. III.4 Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera. Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55 OC a na kotle temperatura rzeczywista wzrośnie do 62 OC (jest to tzw. temperatura

23 priorytetu) wówczas sterownik wyłączy podajnik i wentylator. Jeśli temperatura na kotle jeszcze wzrośnie do 80 OC, to załączy się pompa C.O. Gdy temperatura nadal będzie wzrastać, to przy temperaturze 85 OC włączy się alarm. Najczęściej taki stan może się pojawić gdy bojler jest uszkodzony, źle zamocowany czujnik lub uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura będzie się obniżać to przy progu 60 OC sterownik załączy podajnik i nadmuch i będzie pracował w trybie pracy do osiągnięcia temperatury 62OC. III.5 Zabezpieczenie temperaturowe Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 85ºC załączany jest alarm, sygnalizując na wyświetlaczu: Temperatura za duża. Mimo uszkodzenia czujnika bimetalicznego sterownik odbiera informację o aktualnej temperaturze na kotle z czujnika elektronicznego. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej wyłączany jest wentylator i jednocześnie zaczynają pracować obie pompy, w celu rozprowadzenia gorącej wody po instalacji domu. III.6 Zabezpieczenie pojemnika paliwa Na podajniku paliwa znajduje się dodatkowy czujnik mierzący temperaturę. W razie jej znacznego wzrostu (powyżej 70 OC) załączany jest alarm; podajnik załącza się na 10 minut co powoduje przesunięcie paliwa do komory spalania. Czujnik podajnika zabezpiecza w ten sposób przed zapaleniem paliwa w zasobniku. III.7 Bezpiecznik Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 6.3A, zabezpieczającą sieć. Stosowanie bezpiecznika o większej wartości może spowodować uszkodzenie sterownika. IV. Konserwacja W sterowniku ST-709 należy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Należy również dokonać pomiaru skuteczności uziemienia silników (pompy C.O., pompy C.W.U., nadmuchu, podajnika, pompy podłogowej, pompy cyrkulacyjnej).,

24 DANE TECHNICZNE L.p. Wyszczególnienie Jedn. 1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10% 2 Pobór mocy W 7 3 Temperatura otoczenia O Obciążenie wyjścia pompy C.O;C.W.U.;Podłogowej; Cyrkulacyjnej A 0,5 5 Obciążenie wyjścia nadmuchu A 0,6 6 Zakres pomiaru temperatury O 7 Dokładność pomiaru O 8 Zakres nastaw temperatur O 9 Wytrzymałość temp. czujnika O 10 Wkładka bezpiecznikowa A 6,3 C C 0 85 C 1 C C V. Montaż UWAGA: montażu powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami! Urządzenie w tym czasie nie może być pod napięciem (należy upewnić się, że wtyczka jest wyłączona z sieci)! UWAGA: błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora! UWAGA: sterownik ST-709 musi być stosowany pod zabudowę kotła tak, aby nie było dostępu do listw montażowych kabli. Regulator nie może pracować w układzie zamkniętym centralnego ogrzewania. Muszą być montowane zawory bezpieczeństwa, zawory ciśnieniowe, zbiornik wyrównawczy, zabezpieczające kocioł przed zagotowaniem wody w układzie centralnego ogrzewania. V.1. Schemat podłączenia okablowania do sterownika Proszę zwrócić szczególną uwagę podczas montażu okablowania sterownika na prawidłowe podłączenie przewodów uziemienia. PE- UZIEMIENIE (ŻÓŁTO-ZIELONY)

25 Rysunek 1: Schemat podłączenia okablowania do ST-709 N- NEUTRALNY (NIEBIESKI) L- FAZA (BRĄZOWY)

26 Spis treści I. Opis... 5 II. Funkcje regulatora... 5 II.1. Pojęcia podstawowe... 6 II.2. Strona główna... 6 II.3. Menu ) Rozpalanie ) Wygaszanie ) Widok ekranu ) Zasobnik napełniony ) Temperatura zadana CO...7 6) Temperatura zadana CWU...8 7) Praca ręczna ) Tygodniówka ) Czas podawania ) Przerwa podawania ) Alarm temperatury ) Siła nadmuchu ) Tryby pracy pomp a) Ogrzewanie domu b) Priorytet bojlera c) Pompy równoległe d) Tryb letni ) Praca podtrzymania ) Przerwa podtrzymania ) Wentylator w podtrzymaniu ) Menu serwisowe ) Ustawieni fabryczne ) Informacje o programie...13 II.4. Menu instalatora )Zawór a) Rejestracja b) Stan zaworu c) Kontrola temperatury d) Czas otwarcia e) Skok jednostkowy f) Minimalne otwarcie g) Typ zaworu h) Pogodówka i) Ochrona powrotu j) Czujniki dodatkowe k) Zmiana zadanej zaworu l) Różnica temperatur pomieszczenia m) Obniżenie pokojówki n) Ustawienia fabryczne ) Zawór ) Temperatura załączenia pomp ) Histereza kotła ) Histereza CWU ) Regulator pokojowy ) Podajnik w trybie auto ) Nadmuch w trybie auto ) Moduł GSM ) Moduł internetowy

27 11) Pompa podłogowa ) Pompa dodatkowa ) Zasobnik pełny i Zasobnik pusty ) Zegar ) Ustaw datę ) Wybór języka III. Zabezpieczenia III.1. Alarm temperatury III.2. Zabezpieczenie termiczne...22 III.3. Automatyczna kontrola czujnika...22 III.4. Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle...23 III.5. Zabezpieczenie temperaturowe...23 III.6. Zabezpieczenie pojemnika paliwa...23 III.7. Bezpiecznik IV. Konserwacja V. Montaż V.1. Schemat podłączenia okablowania do sterownika...24 Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego

28 - 28 -

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

ST 280 instrukcja obsługi

ST 280 instrukcja obsługi 1 Tech ST 280 instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Obsługa sterownika... 8 Va) Zasada działania... 8 Vb) Opis ekranu głównego... 8 V. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym Siłownik mieszacza zamyka się a powinien się otwierać, temperatura za mieszaczem niższa niż zadana w parametrze nastawa mieszacza/ podłogi Siłowni mieszacza reaguje zbyt wolno, otwiera się zbyt małymi

Bardziej szczegółowo

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M.

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M. podawania paliwa w podtrzymaniu, PPo=1 - w każdym cyklu włączenia dmuchawy, dla PPo=2 co drugi cykl itd. 4. Stan PRACA. Przejście do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR następuje po obniżeniu temperatury

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa. Zastosowany

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

Tango Negro. PAPA Electronics S.C. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE

Tango Negro. PAPA Electronics S.C. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u.

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1 z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo