EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1"

Transkrypt

1 EXPANDER GSM NV3.3T Moduł Powiadomienia GSM Z funkcją centralki alarmowej Zdalne sterowanie GSM Podsłuch GSM Termostat GSM NV3.3T współpracuje z telefonami NOKIA Nokia 5110/5130/6130/6150/3330/3410 Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 1

2 OstrzeŜenia! Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować konstrukcji urządzenia. Instalacja ze względów bezpieczeństwa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel. Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach moŝe zakłócać inne urządzenia radiowe. Zachowanie zgodności z Dyrektywę EU, WEEE Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy EU, WEEE, iŝ produkty elektroniczne naleŝy przekazywać do lokalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych - firma nasza dla swoich Klientów, którym dostarcza nowy produkt zapewnia odebranie zuŝytego sprzętu produkowanego przez nasza firmę oraz jego transport do zakładu sortowania i utylizacji odpadów. Po dokonaniu zagospodarowania sprzętu, Klienci naszej firmy mają prawo do otrzymania dokumentu poświadczającego utylizację zuŝytego wyrobu. PowyŜsze działanie dotyczy wszelkich produktów, które nasza firma dostarcza Klientowi zarówno w postaci gotowego wyrobu jak równieŝ elementów i urządzeń stanowiących składniki naszych rozwiązań. W przypadku prowadzonych prac wszelkie materiały uznane za niebezpieczne i podlegające definicji Dyrektywy WEEE a zastępowane przez urządzenia i składniki instalowane przez naszą firmę są w ramach realizacji zbierane nieodpłatnie i przekazywane do właściwego punktu zbiórki. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 2

3 Charakterystyka Expander GSM NV3.3T Po dołączeniu na stałe do zewnętrznego telefonu komórkowego NOKIA 5110, 5130, 6130, 6150, 3330, 3410 umoŝliwia: -współpracę z kaŝdą siecią telefonii komórkowej. -skuteczność i niezawodność działania oraz prostą obsługę. -szybki montaŝ i uruchomienie. -podłączenie do kaŝdego systemu alarmowego. -budowę lokalnego systemu RESTARTERA GSM W-LAN, SERWER. -budowę lokalnego systemu alarmowego, funkcja centralki alarmowej. -współpraca z kaŝdym typem czujników. -samodzielną diagnostykę pracy podłączonego telefonu. Włączanie i podawanie kodu PIN - zdalny odczyt stanu wejść i wyjść. -zdalną zmianę stanu wyjść. -zdalny odczyt temperatury -dwa nie zaleŝne termostaty zakres od -50C do +125C z funkcją powiadomienia GSM -podsłuch po sieci GSM. -współpracę z syntezerem mowy -kontrole poprawności działania czujników temperatury. - niezaleŝne wysoko prądowe kanały zdalnego sterowania za pomocą Sieci GSM Działanie modułu GSM jest uzaleŝnione od jego sposobu zaprogramowania i podłączenia sygnałów, o stanie, których ma informować lub nimi sterować. Programowanie modułu następuje za pomocą odpowiednich wpisów na kartę SIM, która znajduje się w telefonie podłączonym do modułu. Wszystkie nastawy są zachowywane w nielotnej pamięci karty SIM, dlatego przy zaniku zasilania nie giną, a po pojawieniu się zasilania moduł automatycznie włącza telefon i startuje z zapamiętanymi nastawami konfiguracyjnymi. Czas dzwonienia przez jest stały i wynosi 25sek. Podłączony telefon pracuje bez baterii oraz ładowarki. Przeznaczenie Systemy alarmowe dla obiektów, pojazdów mechanicznych i pływających. Systemy nadzoru zasilania, sterowania oraz poprawnej pracy urządzeń do przesyłu danych lub innych mediów. Nadzór, pomiar oraz regulacja temperatury Tam gdzie jest wymagany wysokiego stopień zabezpieczenia i kontroli w połączeniu z bezproblemową i prostą obsługą. Funkcje Sposoby uzbrajania modułu Moduł moŝe być uzbrojony lub rozbrojony Za pomocą wysłania wiadomości SMS zabezpieczonej kodem dostępu z dowolnego telefonu komórkowego Sygnałem sygnału dzwonka z uprawnionego numeru. Uzbrojenia moŝna dokonać takŝe za pomocą dodatkowych zewnętrznych urządzeń np. radiolinii lub ukrytego wyłącznika słuŝy do tego wyjście ARM Dodatkowo reakcją na uzbrojenie modułu za pomocą linii IN-A moŝe być Załączone wyjście OUT S na zadany czas od 1 do sek po uzbrojeniu modułu oraz ustalenie zwłoki - po której ma nastąpić załączenie OUT S po uzbrojeniu modułu z zakresu od 1 do sek. Funkcja uzbrajania lub rozbrajania moŝe być wzbogacona o potwierdzenie poprawnie wykonanej operacji za pomocą SMS. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 3

4 Przykład uzbrojenia i rozbrojenia z linii IN-A Konfiguracja linii wejściowych Aby zapobiec nadmiernym kosztom uŝytkowania, a zwłaszcza fałszywym alarmom, urządzenie posiada szereg moŝliwości programowania oraz analizę wejść alarmowych. Dowolne wejście urządzenia moŝe być skonfigurowane, jako normalnie otwarte lub normalnie zamknięte. Oznacza to, Ŝe w stanie ustalonym dla wejścia NO, stanem aktywnym będzie zwarcie do + zasilania lub masy modułu i analogicznie w stanie ustalonym dla wejścia NC, stanem aktywnym będzie rozwarcie napięcia + zasilania lub masy modułu. Poza sposobem ustawienia linii wejściowych. MoŜemy zadeklarować takŝe czas, po którym zmiana stanu na danej linii na być uznana, jako naruszenie zakres od 1 do sek dodatkowo moŝemy ustalić, która z linii ma być linią dwustanową, czyli reagować na stan pobudzenia oraz powrót do stanu nie pobudzenia. Utrzymywanie się aktywnego sygnału na wejściu przez czas dłuŝszy niŝ minimalny wywołuje tylko pojedyncze alarmowanie. Ponowne wyzwolenie wejścia moŝliwe jest po zaniku sygnału pobudzenia. Wszystkie wejścia reagują tylko na zmiany stanu, co oznacza, Ŝe alarmowanie wystąpi tylko wtedy, gdy na wejściu pojawi się aktywny stan i będzie się on utrzymywał na nim przez zaprogramowany minimalny czas. Aby linie były aktywne moduł musi być uzbrojony Przykład podłączenia linii wejściowych Reakcja na pobudzenie linii wejściowych Moduł moŝe wysłać dla kaŝdego uŝytkownika inne (w podanej kolejności) SMS Dzwonek SMS+Dzwonek Dzwonek +SMS Załączyć wyjscie OUT S na ustalony czas Czas dzwonka jest stały i wynosi 25 sek. Moduł sprawdza poprawność dotarcia sygnału Funkcja zdalnego sterowania Wyjścia modułu OUT 1 i OUT 2 mogą być włączane lub wyłączane za pomocą SMS Na zdany czas z zakresu od 1 do sek lub włączane lub wyłączane na stałe Operacja podobnie jak w przypadku w.w funkcji wymaga podania kodu dostępu Funkcja zdalnego sterowania moŝe być wzbogacona o raport wykonanej operacji, który jest odsyłany na numer telefonu, z którego został wysłany SMS z komenda zmiany stanu wyjść. Wyjścia są wyjściami przekaźnikowymi 10A/230V o stykach przełącznych. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 4

5 Funkcja raportu wymuszony test Moduł moŝe zostać zdalnie zapytany o swój stan za pomocą, SMS.W odpowiedzi moduł wyśle sms-a i w ten sposób uzyskamy informacje o aktualnym stanie: uzbrojenia oraz wejść i wyjść. Ilości podłączonych czujników oraz aktualnej temperaturze. Raport jest wysyłany na numer telefonu, z którego został wysłany sms z komendą Ŝądania raportu. Operacja podobnie jak w przypadku zdalnego uzbrajania wymaga podania kodu dostępu. Funkcja podsłuchu Moduł będzie odbierał połączenia z uprawnionych numerów telefonów i utrzymywał je tak długo aŝ się nie rozłączy się numer dzwoniący. Dzięki czemu jest moŝliwy nasłuch z mikrofonu umieszczonego w telefonie podłączonym do modułu lub podłączonego innego urządzenia do wejścia MC. Połączenia od nieuprawnionych uŝytkowników będą automatycznie odrzucane. Funkcja ECHO Moduł będzie automatycznie odbierał obce przychodzące sms-y i przesyłał ich treść do uprawnionych uŝytkowników. Dzięki takiej funkcji w prosty sposób moŝemy wykryć próby ataku przez niepowołane osoby lub moŝemy otrzymywać informacje z Sieci GSM, w której pracuje urządzenie. Funkcja pomiaru temperatury Jeśli do modułu zostały podłączone czujniki temperatury CT-1 (max.2szt) Do dyspozycji mamy następujące moŝliwości Informowanie o przekroczeniu ustawionej temperatury. Włączanie lub wyłączanie wyjść w zaleŝności od ustawionej temperatury. KaŜda zmiana temperatury poza ustawionym zakresem lub operacje włączenia lub wyłączenia danego wyjścia powiązanego z podłączonym czujnikiem moŝe być takŝe potwierdzana, SMS-em na uprawione numery. Moduł sprawdza czy podłączone czujniki temperatury pracują poprawnie oraz w razie błędów pracy informuje o nich za pomocą automatycznie generowanych raportów o stanie urządzenia. Układ zasilania awaryjnego (rezerwowego) Na wypadek zaników napięcia zasilania.moduł zawiera układ zasilania awaryjnego. Źródłem zasilania jest bateria 9V lub inne źródło napięcia z zakresu 7.5V 15V Czas czuwania na sprawnej baterii wynosi do ok. 4godzin czas ten moŝe ulec skróceniu, jeśli w danej chwili np. są włączone wyjścia wysoko prądowe lub inne podłączone urządzenia. Wejście V-BAT słuŝy do podłączenia zasilania awaryjnego np. bateria 9V Diagnostyka podłączonego telefonu Urządzenie cały czas sprawdza poprawną pracę podłączonego telefonu GSM oraz utrzymuje go w stanie włączenia i zalogowania do sieci GSM. Podłączony telefon GSM pracuje bez baterii i zewnętrznej ładowarki. Przy uruchamianiu modułu telefon jest automatycznie włączany oraz podawany kod PIN. Oszczędność Energii oraz praca w niskich temperaturach Zawansowane rozwiązanie zastosowane w tej konstrukcji pozwala na kilkukrotne obniŝenie poboru prądu niŝ innych rozwiązaniach W stanie czuwania moduł razem z podłączonym telefonem pobiera ok mA Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 5

6 Moduł znakomicie radzi sobie z pracą w niskich temperaturach Dane techniczne Napięcie zasilania +12V (+- 20%). (lub 24V zaleŝnie od wersji) Pobór prądu - 10mA w stanie czuwania, 500mA w stanie pobudzenia. Temperatura pracy od -20 C do 50 C. Ilość linii wejściowych-3 NO lub NC wyzwalane (+) lub GND konfigurowalne. Ilość linii wyjściowych-3 max 10A 220V Ilość uŝytkowników powiadamianych za pomocą CLIP i SMS pięć numerów stacjonarnych lub komórkowych. Dwa niezaleŝne czujniki temperatury pomiar od 55C do + 120C (T1- T2) Telefony współpracujące - NOKIA 5110/5130//6130/6150/3330/3410 Typ obudowy: ABS Wymiary (mm) 120x80x38 Sygnalizacja LED ARM -świeci się moduł uzbrojony, ON miga 2/s poprawna komunikacja z telefonem system gotowy. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 6

7 Podłączenie Moduł EXPANDER GSM NV3.3T Powinien być montowany w pomieszczeniach Zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza, temperaturze z zakresu -20 C do +50 C. Przy wybieraniu miejsca montaŝu naleŝy kierować Się następującymi kryteriami: Zasięg sieci GSM (operatora karty SIM wykorzystywanego do modułu), Dostępność i odległość od źródeł sygnałów alarmowych i zasilania Dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotaŝu, Zachowaniem bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. rozdzielnie WN, nadajników radiowych, komputerów w samochodzie) PROCEDURA URUCHOMIENIA MODUŁU 1. Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające 2. Zainstalować kartę SIM w module: 3. Podłączyć opcjonalnie dodatkowe moduły 4. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków modułu. 5. Włączyć zasilanie modułu. 6. Skonfigurować moduł według potrzeb 7. Dokonać testów i prób. Przygotowanie telefonu i karty SIM przed podłączeniem do modułu W podłączonym telefonie do modułu naleŝy: wyłączyć wszystkie dzwonki, przekierowania, wygaszacze, pocztę głosową. NaleŜy pamiętać o zmianie kodu PIN karty SIM, na 1976, poniewaŝ inny kod moŝe spowodować blokadę karty SIM. Wyczyść kartę SIM ze wszystkich wpisów numerów telefonu oraz sms-ów. Uwaga wprowadzić wszystkie wpisy oraz SMS-y na karcie SIM bez względu na ilość wykorzystywanych opcji i wejść modułu. MontaŜ naleŝy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu. Telefon GSM jest źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, dlatego nie naleŝy go montować w pobliŝu czułych urządzeń radiowych np. radiolinii, czujników bezprzewodowych. Nie naleŝy umieszczać telefonu takŝe w bezpośredniej bliskości modułu. Przy podłączaniu kabla łączącego moduł z telefonem naleŝy zwrócić szczególnie uwagę na pewność połączenia. Niepewne połączenie moŝe być przyczyną nieprawidłowej pracy układu. Podłączając zasilanie modułu, naleŝy uwaŝać na prawidłową polaryzację napięcia zasilającego. Uwaga moduł moŝe się nagrzewać, co jest naturalnym objawem. Dotykanie wewnętrznych części grozi poparzeniem. Nie naleŝy rozbierać modułu lub wprowadzać modyfikacji. Zaprogramować moduł wprowadzić odpowiednie wpisy na karcie SIM Wsunąć płytkę w miejsce baterii tak, aby styki płytki stykały się ze stykami telefonu. (W razie potrzeby przylutować do pinów w telefonie) Podłączyć wtyk w miejsce ładowarki. Wpiąć złącze systemowe do telefonu. Włączyć zasilanie Poczekać do chwili podania kodu PIN i zalogowania telefonu do sieci (ok. 30sek) Podłączyć czujniki lub inne urządzenia do wejść lub wyjść modułu Sprawdzić działanie modułu i telefonu poprzez pobudzenie linii wejściowych oraz wysłanie komend sms do modułu. Moduł jest gotowy do pracy po około 90 sekundach od włączenia zasilania. (Cykliczne wyłączanie i włączanie telefonu oznacza błąd w ustawieniach) Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 7

8 Programowanie komunikatów SMS W pamięci KARTY SIM zapisać cztery SMS-y bez względu na to ile wejść będzie wykorzystanych. Długość wpisanej wiadomości nie moŝe przekraczać 160 znaków. Wpisanie komunikatów SMS [Wiadomości], [wpisz wiadomości] [wejdź] (wpisujemy dowolny tekst) [opcje] [zapisz] Pierwszy to sms wysłany w przypadku pobudzenia wejścia IN-1 Drugi - to sms wysłany w przypadku zaniku pobudzenia wejścia- IN1 Trzeci - to sms wysłany w przypadku pobudzenia wejścia- IN2 Czwarty - to sms wysłany w przypadku zaniku pobudzenia wejścia- IN2 Programowanie wejść, termostatów oraz numerów uŝytkowników Na kaŝdej pozycji moŝna dokonać tylko jednego wybranego wpisu zaleŝnego od Ŝądanego sposobu działania modułu. Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze Opis działania KARTY SIM (numer wpisu) 1 A CODE Cztery cyfry Np Kod dostępu do modułu B SMS Brak wpisu Uzbrojenie SMS-em 2 B SMS R Brak wpisu Uzbrojenie SMS z potwierdzeniem B CLIP Brak wpisu Uzbrojenie dzwonkiem B CLIP R Brak wpisu Uzbrojenie dzwonkiem z potwierdzeniem B NO PLUS Np. 1*1 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez podanie + napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NO PLUS R Np. 2*2 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 8

9 B NO GND Np. 3*3 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez podanie masy napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NO GND R Np. 4*4 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em B NC PLUS Np. 1*1 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez zanik + napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NC PLUS R Np. 1*1 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em B NC GND Np. 1*1 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez zanik masy napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NC GND R Np. 1*1 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 9

10 3 C 1 NO PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np. 1 Pobudzenie linii pierwszej podaniem Napięcia zasilania Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. C 1 NO GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np. 1 Pobudzenie linii pierwszej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. C 1 NC PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Pobudzenie linii pierwszej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. C 1 NC GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Pobudzenie linii pierwszej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. 4 D 2 NO PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np. 1 Pobudzenie linii drugiej podaniem Napięcia zasilania Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. D 2 NO GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Pobudzenie linii drugiej podaniem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 10

11 Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. D 2 NC PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową D 2 NC GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Np.1 Pobudzenie linii drugiej zanikiem plusa zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi sek Pobudzenie linii drugiej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi sek 5 E PS Np.10*10 Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po uzbrojeniu Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek E A1 Np.5*10 Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po pobudzeniu wejścia IN-1 Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek E A2 Np.7*30 Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po pobudzeniu wejścia IN-2 Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 11

12 6 E AW Przykłady wpisu F T+25HR+40R Wyjście OUT-1 będzie załączone po przekroczeniu temperatury +25C oraz będzie wysyłany raport Dodatkowo po przekroczeniu temperatury +40 C moduł wyśle dodatkowy raport. F T-10LR+53R Wyjście OUT-1 będzie wyłączone, jeśli temperatura będzie niŝsza niŝ -10C oraz Będzie wysłany raport, jeśli temperatura wzrośnie powyŝej +53C Np.7*30 Brak wpisu Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po pobudzeniu wejścia IN-1lub IN-2 Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek Czujnik T1 steruje wyjściem OUT-1 Ustalenie działania termostatu gdzie; (+) -oznacza temperaturę dodatnią lub (-) ujemną 25 -wartość liczbowa temperatury Maksymalna wartość to -50C do +125C H- włączenie wyjścia L-wyłączenie wyjścia R-wysyłanie raportu Po przekroczeniu ustalonej temperatury F T +15H Załączone zostanie wyjście OUT-1 Jeśli temperatura wyniesie więcej niŝ +15C F T -20R Moduł wyśle raport, jeśli temperatura spadnie poniŝej -20C Jeśli czujnik nie jest podłączony Proszę wpisać F T OFF Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 12

13 7 Przykłady wpisu G T+25HR+40R Wyjście OUT-2 będzie załączone po przekroczeniu temperatury +25C oraz będzie wysyłany raport Dodatkowo po przekroczeniu temperatury +40 C moduł wyśle dodatkowy raport. G T-10LR+53R Wyjście OUT-2 będzie wyłączone jeśli temperatura będzie niŝsza niŝ -10C oraz Będzie wysłany raport jeśli temperatura wzrośnie powyŝej +53C Brak wpisu Czujnik T2 steruje wyjściem OUT-2 Ustalenie działania termostatu gdzie ; (+) -oznacza temperaturę dodatnią lub (-) ujemną 25 -wartość liczbowa temperatury Maksymalna wartość to -50C do +125C H- włączenie wyjścia L-wyłączenie wyjścia R-wysyłanie raportu Po przekroczeniu ustalonej temperatury G T +15H Załączone zostanie wyjście OUT-2 Jeśli temperatura wyniesie więcej niŝ +15C G T -20R Moduł wyśle raport jeśli temperatura spadnie poniŝej -20C Jeśli czujnik nie jest podłączony Proszę wpisać G T OFF Pozycje 8,9,10,11,12 (,H,I,J,K,L)-kolejne wpisy MGH Gdzie: M to jedna z czterech liter ustalających sposób powiadomienia uŝytkownika: = A dzwonek; B SMS; C dzwonek i SMS (w podanej kolejności); D SMS i dzwonek (w podanej kolejności); GH mogą ustalić funkcje: X moŝliwość wykorzystania podsłuchu przez danego uŝytkownika; E funkcja wysyłania otrzymanych przez moduł SMS-ów z innych telefonów MoŜna wpisać dowolną liczbę uŝytkowników Parametry uŝytkowników (maksymalnie 5) mogących otrzymywać informacje od modułu oraz sterować modułem. Format opcji ustawianych w nazwie: Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 13

14 Jeśli nie wykorzystujemy funkcji X, to funkcja E musi być zapisana na pozycji G. Numer telefonu uŝytkownika naleŝy wpisać na pozycji numeru telefonu. Np.. K AXE ( w nazwie) (w numerze) UŜytkownik otrzyma sygnał dzwonka oraz ma aktywny podsłuch oraz echo Treść wysłanego SMS a KOD to cztery cyfry zapisane na pozycji numer jeden Opis działania KOD ARM ON Uzbrojenie modułu SMS-em KOD ARM OFF Rozbrojenie modułu SMS-em KOD RAPORT Raport o stanie modułu KOD RESET Resetowanie modułu KOD OUT1 ON Włączenie OUT 1 KOD OUT1 OFF Wyłączenie OUT1 KOD OUT2 ON Włączenie OUT2 KOD OUT2 OFF Wyłączenie OUT2 KOD OUTA BBB TCCC Wyłączenie lub włączenie wyjść na zadany czas Gdzie; A numer wyjścia 1 lub 2 BBB - ON lub OFF TCCC czas przełączenia w sek. od 1-999s Np. KOD OUT1 ON T10 Oznacza załączenie wyjścia OUT1 na 10s. Dopisanie litery R po ON lub OFF powoduje odesłanie raportu o wykonanej operacji Np OUT1 ON RT10 Oznacza załączenie wyjścia OUT1 na 10s. oraz potwierdzenie SMS-em. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 14

15 Podłączenie akcesoriów dodatkowych Czujniki temperatury CT-1 naleŝy podłączyć do wejść oznaczonych jakot-1 i T2 Syntezer mowy schemat 1-Wejscie sygnału Audio max 1, 5mV 2 Masa 3.VC+ W zestawie znajduję się: moduł gwarancja płyta CD z instrukcją oraz kabelek połączeniowy do telefonów z serii 5110,5130,6130,6150. Czujniki temperatury oraz przewód połączeniowy do innych telefonów za dopłatą Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 15

16 Przykład ustawień Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze SIM 1 A CODE B NC GND 1*1 3 C 1 NO PLUS 4 4 D 2 NO GND 1 5 E AW 1*30 6 F T OFF Brak 7 G T OFF Brak 8 H AXE Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 16

17 Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze SIM 1 A CODE B CLIP R Brak 3 C 1 NC GND 1 4 D 2 NC GND 1 5 E AW 2*30 6 F T+20R Brak 7 G T-10R+45R Brak 8 H AXE Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 17

18 Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze SIM 1 A CODE B CLIP Brak 3 C OFF 1 4 D OFF 1 5 E OFF 2*30 6 F T OFF Brak 7 G T OFF Brak 8 H AXE Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 18

19 Historia Pierwsza wersja Zmiana telefonów współpracujących Na Nokia seria 51xx, 61xx Zmieniono płytkę PCB (przekaźniki w jednej obudowie) Dodano moŝliwość osobnego konfigurowania linii wejściowych Poprawiona komunikacja Z podłączonym telefonem Aktualizacja instrukcji Dodano przykłady i opisy Dodano Nowe telefony, linie konfigurowalne oraz funkcje temperatury. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 19

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU WSPÓŁPRACUJE Z TELEFONAMI ERICSSON A1018, T10, T18 EXPANDER GSM Popularnie zwanym powiadomieniem GSM,dialerem GSM, przystawką

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Niniejsza instrukcja przedstawia niezbędne kroki jakie naleŝy wykonać aby system mógł pracować poprawnie. Wszystkie rozkazy SMS wysyłane

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowy moduł telemetryczny GSM/GPRS

Wielozadaniowy moduł telemetryczny GSM/GPRS EXPANDER GSM SIM-LEO Wielozadaniowy moduł telemetryczny GSM/GPRS (Wnętrze urządzenia ) instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 N S T R U z x v x z v z x v v C V J A Dokładne zapoznanie sie z

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja ABO ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARMU...3 2.2 WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM 5.1 EXPANDER GSM 5.1. instrukcja obsługi megaelektronik.pl Strona 1

EXPANDER GSM 5.1 EXPANDER GSM 5.1. instrukcja obsługi megaelektronik.pl Strona 1 Moduł Powiadomienia GSM Funkcja centralki alarmowej Zdalne sterowanie GSM Podsłuch GSM Sterownik czasowy Termostat GSM Wbudowany zasilacz buforowy instrukcja obsługi megaelektronik.pl Strona 1 OstrzeŜenia!

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie ' ' " (' $ " ) " ' * ) )' * +' '"#$+ * ) +' '!' + ' '' *.

1. Przeznaczenie ' '  (' $  )  ' * ) )' * +' '#$+ * ) +' '!' + ' '' *. 1. Przeznaczenie!"# $%"&liwe ' ' " (' $ " ) " ' * ) )' * +' '"#$+ * ) +' '!' + ' '' *.,-". ' *'!/ NOKIA: 3210, 3310, 3330, 3410, 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 8210. 2. $ ",* '+$ ++ " 0! 1 ) $+")'+", $!+'+

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto,

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto, Instrukcja obsługi Thermo Call TC3 Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto, dziękujemy za dokonanie zakupu nowego urządzenia Thermo Call TC3. Dzięki temu produktowi będą Państwo mieli moŝliwość

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

MODUS 22 30-741 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUS 22 30-741 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOALARMU PLUS GPS-44 Z POWIADAMIANIEM I NAMIERZANIEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 v 4.2x program v 4.2x

ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 v 4.2x program v 4.2x ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b, 032 326 30 70 www.gorke.com.pl, www.synetra.pl Nadajnik ATG-CID Wersja: 4.21, 4.22 Przeznaczenie Nadajnik przeznaczony

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Albatross S4 - GSM Home Security System Instrukcja skrócona v 2.1

Albatross S4 - GSM Home Security System Instrukcja skrócona v 2.1 2 1. INFORMACJE OGÓLNE Albatross S4 to bezprzewodowy system alarmowy o szybkim i łatwym montaŝu. Składa się z bezprzewodowych modułów takich jak centrala systemu, czujka otwarcia drzwi, czujki ruchu, nadajniki

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia.

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Wymagania. aplikacja zgodna z BasicGSM/MultiGSM/NeoGSM/OptimaGSM(-PS), wymagane zasoby: dwa wejścia, jedno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Instrukcja Zestaw standardowo zawiera: centralka alarmowa wbudowany przemysłowy moduł GSM 900/1800MHz; bezprzewodowy czujnik ruchu (PIR); bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM MODUŁ POWIADOMIENIA GSM MGSM N2.0 V 2.1 1.Przeznaczenie Moduł GSM służy do sygnalizowania różnych zdarzeń za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urządzenie może wysyłać 4 różne

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM/GPRS SIM NANO+ 2G

EXPANDER GSM/GPRS SIM NANO+ 2G EXPANDER GSM/GPRS SIM NANO+ 2G z funkcją centralki alarmowej z komunikacją GSM/GPRS instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i

Bardziej szczegółowo

ADAPTER PABX Nr Ref. 1072/67

ADAPTER PABX Nr Ref. 1072/67 BIBUS II EDYCJA ADAPTER PABX Nr Ref. 1072/67 Spis treści: CECHY... 3 BUDOWA... 3 OPIS ZACISKÓW... 3 DANE TECHNICZNE... 3 OPIS DZIAŁANIA... 3 INSTALACJA... 3 Połączenie z modułem video... 4 PROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Wersja CLIP/SMS. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Wersja CLIP/SMS. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Wersja CLIP/SMS Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.4.

Bardziej szczegółowo

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja

TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja TX-RFID1 Moduł elektroniczny RFID Instrukcja Wersja firmware: 0.2 Wydanie instrukcji: 1 Data wydania: 21.01.2014 www.ebs.pl DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07 Alarm bezpilotowy Ver. 199.01.07 Centrala alarmowa Forteca BP przeznaczona jest do współpracy z dowolnym pojazdem z instalacją 12 V, który posiada sprawny zamek centralny sterowany pilotem. GWARANCJA.

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GPS Guardian 2

Lokalizator GPS Guardian 2 Lokalizator GPS Guardian 2 Instrukcja obsługi Wrocław ul. Traugutta 137 wroclaw@spy-shop.pl 0(71) 341-50-50 Poznań ul. Głogowska 163 poznan@spy-shop.pl 0(61) 862-65-55 Katowice ul. Mickiewicza 14 katowice@spy-shop.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie przeznaczone jest do

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Wyjście (RE) - wpięte urządzenie do gniazda wyjściowego może być sterowane przez SMS lub dzwoniąc, regulacja według temperatury T t = 3 min

Wyjście (RE) - wpięte urządzenie do gniazda wyjściowego może być sterowane przez SMS lub dzwoniąc, regulacja według temperatury T t = 3 min GNIAZDO GSM do zarządzania przez telefon komórkowy TS11 GST służy do sterowania urządzeniami za pomocą SMS lub dzwonieniem z telefonu komórkowego. Gniazdo GSM posiada wejście na czujnik temperatury lub

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

Transmiter Serwisowy GSM TSG-1

Transmiter Serwisowy GSM TSG-1 IK-E350-001 1 Transmiter Serwisowy GSM TSG-1 Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E350-001 Edycja Ia 2 IK-E350-001 Transmiter serwisowy GSM TSG-1, będący przedmiotem niniejszej IK spełnia zasadnicze

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. LOKALIZATOR 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 INSTALACJA KARTY SIM 3 ŁADOWANIE I UśYTKOWANIE BATERII 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE 4 2. FUNKCJE LOKALIZATORA

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm www.mobi click.com 06.08.2014 06.08.2014 Wersja 2.05 MobiAlarm Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 Informacje wstępne Programowanie numerów Funkcje trzech przycisków Jak włączyć i wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, 02-155 Warszawa Tel.: 665 39 14 21, 665

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Zakład Automatyki Przemysłowej i Użytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 Kraków 2010 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne... 4 1.1.1. Funkcja NAPAD... 4 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

AmiGSM Instrukcja obsługi, użytkowania, programowania, instalacji, montażu i konserwacji.

AmiGSM Instrukcja obsługi, użytkowania, programowania, instalacji, montażu i konserwacji. Producent: A.J.ELEKTRONIK Krystyna Abramczyk POLSKA 51-350 Wrocław ul. Szewczenki 6 tel.: +48/ 01-345--06, +48/ 01-345--09 www.system.pl 2009-10-26_03 Ami Instrukcja obsługi, użytkowania, programowania,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA. GSMTRONIK v.

INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA. GSMTRONIK v. INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA GSMTRONIK v.glan Konfiguracja urządzenia LAN OBSŁUGA URZĄDZENIA LAN Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66 Przełącznik Linii Miejskiej P66 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 061016 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Czujnik zalania wodą LB-910 (wersja 3.1) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

ngsmuni SAMODZIELNA CENTRALKA ALARMOWA lub POWIADOMIENIE O ALARMIE Urządzenie przystosowane jest do współpracy ze Stacją Monitorowania.

ngsmuni SAMODZIELNA CENTRALKA ALARMOWA lub POWIADOMIENIE O ALARMIE Urządzenie przystosowane jest do współpracy ze Stacją Monitorowania. DOCZKAL, NIZIO SP.J. 93-478 Łódź, ul. Zamorska 41 tel./fax 426800884 www. nokton.com.pl info@nokton.com.pl ngsmuni SAMODZIELNA CENTRALKA ALARMOWA lub POWIADOMIENIE O ALARMIE - Urządzenie przystosowane

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G z funkcją centralki alarmowej z komunikacją GSM/GPRS instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.3. System, a urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik.

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik. INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją podstawową v 1.01 GSMTRONIK ver.1.02 DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA www.gsmtronik.pl 1

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo