EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1"

Transkrypt

1 EXPANDER GSM NV3.3T Moduł Powiadomienia GSM Z funkcją centralki alarmowej Zdalne sterowanie GSM Podsłuch GSM Termostat GSM NV3.3T współpracuje z telefonami NOKIA Nokia 5110/5130/6130/6150/3330/3410 Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 1

2 OstrzeŜenia! Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować konstrukcji urządzenia. Instalacja ze względów bezpieczeństwa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel. Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach moŝe zakłócać inne urządzenia radiowe. Zachowanie zgodności z Dyrektywę EU, WEEE Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy EU, WEEE, iŝ produkty elektroniczne naleŝy przekazywać do lokalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych - firma nasza dla swoich Klientów, którym dostarcza nowy produkt zapewnia odebranie zuŝytego sprzętu produkowanego przez nasza firmę oraz jego transport do zakładu sortowania i utylizacji odpadów. Po dokonaniu zagospodarowania sprzętu, Klienci naszej firmy mają prawo do otrzymania dokumentu poświadczającego utylizację zuŝytego wyrobu. PowyŜsze działanie dotyczy wszelkich produktów, które nasza firma dostarcza Klientowi zarówno w postaci gotowego wyrobu jak równieŝ elementów i urządzeń stanowiących składniki naszych rozwiązań. W przypadku prowadzonych prac wszelkie materiały uznane za niebezpieczne i podlegające definicji Dyrektywy WEEE a zastępowane przez urządzenia i składniki instalowane przez naszą firmę są w ramach realizacji zbierane nieodpłatnie i przekazywane do właściwego punktu zbiórki. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 2

3 Charakterystyka Expander GSM NV3.3T Po dołączeniu na stałe do zewnętrznego telefonu komórkowego NOKIA 5110, 5130, 6130, 6150, 3330, 3410 umoŝliwia: -współpracę z kaŝdą siecią telefonii komórkowej. -skuteczność i niezawodność działania oraz prostą obsługę. -szybki montaŝ i uruchomienie. -podłączenie do kaŝdego systemu alarmowego. -budowę lokalnego systemu RESTARTERA GSM W-LAN, SERWER. -budowę lokalnego systemu alarmowego, funkcja centralki alarmowej. -współpraca z kaŝdym typem czujników. -samodzielną diagnostykę pracy podłączonego telefonu. Włączanie i podawanie kodu PIN - zdalny odczyt stanu wejść i wyjść. -zdalną zmianę stanu wyjść. -zdalny odczyt temperatury -dwa nie zaleŝne termostaty zakres od -50C do +125C z funkcją powiadomienia GSM -podsłuch po sieci GSM. -współpracę z syntezerem mowy -kontrole poprawności działania czujników temperatury. - niezaleŝne wysoko prądowe kanały zdalnego sterowania za pomocą Sieci GSM Działanie modułu GSM jest uzaleŝnione od jego sposobu zaprogramowania i podłączenia sygnałów, o stanie, których ma informować lub nimi sterować. Programowanie modułu następuje za pomocą odpowiednich wpisów na kartę SIM, która znajduje się w telefonie podłączonym do modułu. Wszystkie nastawy są zachowywane w nielotnej pamięci karty SIM, dlatego przy zaniku zasilania nie giną, a po pojawieniu się zasilania moduł automatycznie włącza telefon i startuje z zapamiętanymi nastawami konfiguracyjnymi. Czas dzwonienia przez jest stały i wynosi 25sek. Podłączony telefon pracuje bez baterii oraz ładowarki. Przeznaczenie Systemy alarmowe dla obiektów, pojazdów mechanicznych i pływających. Systemy nadzoru zasilania, sterowania oraz poprawnej pracy urządzeń do przesyłu danych lub innych mediów. Nadzór, pomiar oraz regulacja temperatury Tam gdzie jest wymagany wysokiego stopień zabezpieczenia i kontroli w połączeniu z bezproblemową i prostą obsługą. Funkcje Sposoby uzbrajania modułu Moduł moŝe być uzbrojony lub rozbrojony Za pomocą wysłania wiadomości SMS zabezpieczonej kodem dostępu z dowolnego telefonu komórkowego Sygnałem sygnału dzwonka z uprawnionego numeru. Uzbrojenia moŝna dokonać takŝe za pomocą dodatkowych zewnętrznych urządzeń np. radiolinii lub ukrytego wyłącznika słuŝy do tego wyjście ARM Dodatkowo reakcją na uzbrojenie modułu za pomocą linii IN-A moŝe być Załączone wyjście OUT S na zadany czas od 1 do sek po uzbrojeniu modułu oraz ustalenie zwłoki - po której ma nastąpić załączenie OUT S po uzbrojeniu modułu z zakresu od 1 do sek. Funkcja uzbrajania lub rozbrajania moŝe być wzbogacona o potwierdzenie poprawnie wykonanej operacji za pomocą SMS. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 3

4 Przykład uzbrojenia i rozbrojenia z linii IN-A Konfiguracja linii wejściowych Aby zapobiec nadmiernym kosztom uŝytkowania, a zwłaszcza fałszywym alarmom, urządzenie posiada szereg moŝliwości programowania oraz analizę wejść alarmowych. Dowolne wejście urządzenia moŝe być skonfigurowane, jako normalnie otwarte lub normalnie zamknięte. Oznacza to, Ŝe w stanie ustalonym dla wejścia NO, stanem aktywnym będzie zwarcie do + zasilania lub masy modułu i analogicznie w stanie ustalonym dla wejścia NC, stanem aktywnym będzie rozwarcie napięcia + zasilania lub masy modułu. Poza sposobem ustawienia linii wejściowych. MoŜemy zadeklarować takŝe czas, po którym zmiana stanu na danej linii na być uznana, jako naruszenie zakres od 1 do sek dodatkowo moŝemy ustalić, która z linii ma być linią dwustanową, czyli reagować na stan pobudzenia oraz powrót do stanu nie pobudzenia. Utrzymywanie się aktywnego sygnału na wejściu przez czas dłuŝszy niŝ minimalny wywołuje tylko pojedyncze alarmowanie. Ponowne wyzwolenie wejścia moŝliwe jest po zaniku sygnału pobudzenia. Wszystkie wejścia reagują tylko na zmiany stanu, co oznacza, Ŝe alarmowanie wystąpi tylko wtedy, gdy na wejściu pojawi się aktywny stan i będzie się on utrzymywał na nim przez zaprogramowany minimalny czas. Aby linie były aktywne moduł musi być uzbrojony Przykład podłączenia linii wejściowych Reakcja na pobudzenie linii wejściowych Moduł moŝe wysłać dla kaŝdego uŝytkownika inne (w podanej kolejności) SMS Dzwonek SMS+Dzwonek Dzwonek +SMS Załączyć wyjscie OUT S na ustalony czas Czas dzwonka jest stały i wynosi 25 sek. Moduł sprawdza poprawność dotarcia sygnału Funkcja zdalnego sterowania Wyjścia modułu OUT 1 i OUT 2 mogą być włączane lub wyłączane za pomocą SMS Na zdany czas z zakresu od 1 do sek lub włączane lub wyłączane na stałe Operacja podobnie jak w przypadku w.w funkcji wymaga podania kodu dostępu Funkcja zdalnego sterowania moŝe być wzbogacona o raport wykonanej operacji, który jest odsyłany na numer telefonu, z którego został wysłany SMS z komenda zmiany stanu wyjść. Wyjścia są wyjściami przekaźnikowymi 10A/230V o stykach przełącznych. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 4

5 Funkcja raportu wymuszony test Moduł moŝe zostać zdalnie zapytany o swój stan za pomocą, SMS.W odpowiedzi moduł wyśle sms-a i w ten sposób uzyskamy informacje o aktualnym stanie: uzbrojenia oraz wejść i wyjść. Ilości podłączonych czujników oraz aktualnej temperaturze. Raport jest wysyłany na numer telefonu, z którego został wysłany sms z komendą Ŝądania raportu. Operacja podobnie jak w przypadku zdalnego uzbrajania wymaga podania kodu dostępu. Funkcja podsłuchu Moduł będzie odbierał połączenia z uprawnionych numerów telefonów i utrzymywał je tak długo aŝ się nie rozłączy się numer dzwoniący. Dzięki czemu jest moŝliwy nasłuch z mikrofonu umieszczonego w telefonie podłączonym do modułu lub podłączonego innego urządzenia do wejścia MC. Połączenia od nieuprawnionych uŝytkowników będą automatycznie odrzucane. Funkcja ECHO Moduł będzie automatycznie odbierał obce przychodzące sms-y i przesyłał ich treść do uprawnionych uŝytkowników. Dzięki takiej funkcji w prosty sposób moŝemy wykryć próby ataku przez niepowołane osoby lub moŝemy otrzymywać informacje z Sieci GSM, w której pracuje urządzenie. Funkcja pomiaru temperatury Jeśli do modułu zostały podłączone czujniki temperatury CT-1 (max.2szt) Do dyspozycji mamy następujące moŝliwości Informowanie o przekroczeniu ustawionej temperatury. Włączanie lub wyłączanie wyjść w zaleŝności od ustawionej temperatury. KaŜda zmiana temperatury poza ustawionym zakresem lub operacje włączenia lub wyłączenia danego wyjścia powiązanego z podłączonym czujnikiem moŝe być takŝe potwierdzana, SMS-em na uprawione numery. Moduł sprawdza czy podłączone czujniki temperatury pracują poprawnie oraz w razie błędów pracy informuje o nich za pomocą automatycznie generowanych raportów o stanie urządzenia. Układ zasilania awaryjnego (rezerwowego) Na wypadek zaników napięcia zasilania.moduł zawiera układ zasilania awaryjnego. Źródłem zasilania jest bateria 9V lub inne źródło napięcia z zakresu 7.5V 15V Czas czuwania na sprawnej baterii wynosi do ok. 4godzin czas ten moŝe ulec skróceniu, jeśli w danej chwili np. są włączone wyjścia wysoko prądowe lub inne podłączone urządzenia. Wejście V-BAT słuŝy do podłączenia zasilania awaryjnego np. bateria 9V Diagnostyka podłączonego telefonu Urządzenie cały czas sprawdza poprawną pracę podłączonego telefonu GSM oraz utrzymuje go w stanie włączenia i zalogowania do sieci GSM. Podłączony telefon GSM pracuje bez baterii i zewnętrznej ładowarki. Przy uruchamianiu modułu telefon jest automatycznie włączany oraz podawany kod PIN. Oszczędność Energii oraz praca w niskich temperaturach Zawansowane rozwiązanie zastosowane w tej konstrukcji pozwala na kilkukrotne obniŝenie poboru prądu niŝ innych rozwiązaniach W stanie czuwania moduł razem z podłączonym telefonem pobiera ok mA Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 5

6 Moduł znakomicie radzi sobie z pracą w niskich temperaturach Dane techniczne Napięcie zasilania +12V (+- 20%). (lub 24V zaleŝnie od wersji) Pobór prądu - 10mA w stanie czuwania, 500mA w stanie pobudzenia. Temperatura pracy od -20 C do 50 C. Ilość linii wejściowych-3 NO lub NC wyzwalane (+) lub GND konfigurowalne. Ilość linii wyjściowych-3 max 10A 220V Ilość uŝytkowników powiadamianych za pomocą CLIP i SMS pięć numerów stacjonarnych lub komórkowych. Dwa niezaleŝne czujniki temperatury pomiar od 55C do + 120C (T1- T2) Telefony współpracujące - NOKIA 5110/5130//6130/6150/3330/3410 Typ obudowy: ABS Wymiary (mm) 120x80x38 Sygnalizacja LED ARM -świeci się moduł uzbrojony, ON miga 2/s poprawna komunikacja z telefonem system gotowy. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 6

7 Podłączenie Moduł EXPANDER GSM NV3.3T Powinien być montowany w pomieszczeniach Zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza, temperaturze z zakresu -20 C do +50 C. Przy wybieraniu miejsca montaŝu naleŝy kierować Się następującymi kryteriami: Zasięg sieci GSM (operatora karty SIM wykorzystywanego do modułu), Dostępność i odległość od źródeł sygnałów alarmowych i zasilania Dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotaŝu, Zachowaniem bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. rozdzielnie WN, nadajników radiowych, komputerów w samochodzie) PROCEDURA URUCHOMIENIA MODUŁU 1. Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające 2. Zainstalować kartę SIM w module: 3. Podłączyć opcjonalnie dodatkowe moduły 4. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków modułu. 5. Włączyć zasilanie modułu. 6. Skonfigurować moduł według potrzeb 7. Dokonać testów i prób. Przygotowanie telefonu i karty SIM przed podłączeniem do modułu W podłączonym telefonie do modułu naleŝy: wyłączyć wszystkie dzwonki, przekierowania, wygaszacze, pocztę głosową. NaleŜy pamiętać o zmianie kodu PIN karty SIM, na 1976, poniewaŝ inny kod moŝe spowodować blokadę karty SIM. Wyczyść kartę SIM ze wszystkich wpisów numerów telefonu oraz sms-ów. Uwaga wprowadzić wszystkie wpisy oraz SMS-y na karcie SIM bez względu na ilość wykorzystywanych opcji i wejść modułu. MontaŜ naleŝy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu. Telefon GSM jest źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, dlatego nie naleŝy go montować w pobliŝu czułych urządzeń radiowych np. radiolinii, czujników bezprzewodowych. Nie naleŝy umieszczać telefonu takŝe w bezpośredniej bliskości modułu. Przy podłączaniu kabla łączącego moduł z telefonem naleŝy zwrócić szczególnie uwagę na pewność połączenia. Niepewne połączenie moŝe być przyczyną nieprawidłowej pracy układu. Podłączając zasilanie modułu, naleŝy uwaŝać na prawidłową polaryzację napięcia zasilającego. Uwaga moduł moŝe się nagrzewać, co jest naturalnym objawem. Dotykanie wewnętrznych części grozi poparzeniem. Nie naleŝy rozbierać modułu lub wprowadzać modyfikacji. Zaprogramować moduł wprowadzić odpowiednie wpisy na karcie SIM Wsunąć płytkę w miejsce baterii tak, aby styki płytki stykały się ze stykami telefonu. (W razie potrzeby przylutować do pinów w telefonie) Podłączyć wtyk w miejsce ładowarki. Wpiąć złącze systemowe do telefonu. Włączyć zasilanie Poczekać do chwili podania kodu PIN i zalogowania telefonu do sieci (ok. 30sek) Podłączyć czujniki lub inne urządzenia do wejść lub wyjść modułu Sprawdzić działanie modułu i telefonu poprzez pobudzenie linii wejściowych oraz wysłanie komend sms do modułu. Moduł jest gotowy do pracy po około 90 sekundach od włączenia zasilania. (Cykliczne wyłączanie i włączanie telefonu oznacza błąd w ustawieniach) Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 7

8 Programowanie komunikatów SMS W pamięci KARTY SIM zapisać cztery SMS-y bez względu na to ile wejść będzie wykorzystanych. Długość wpisanej wiadomości nie moŝe przekraczać 160 znaków. Wpisanie komunikatów SMS [Wiadomości], [wpisz wiadomości] [wejdź] (wpisujemy dowolny tekst) [opcje] [zapisz] Pierwszy to sms wysłany w przypadku pobudzenia wejścia IN-1 Drugi - to sms wysłany w przypadku zaniku pobudzenia wejścia- IN1 Trzeci - to sms wysłany w przypadku pobudzenia wejścia- IN2 Czwarty - to sms wysłany w przypadku zaniku pobudzenia wejścia- IN2 Programowanie wejść, termostatów oraz numerów uŝytkowników Na kaŝdej pozycji moŝna dokonać tylko jednego wybranego wpisu zaleŝnego od Ŝądanego sposobu działania modułu. Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze Opis działania KARTY SIM (numer wpisu) 1 A CODE Cztery cyfry Np Kod dostępu do modułu B SMS Brak wpisu Uzbrojenie SMS-em 2 B SMS R Brak wpisu Uzbrojenie SMS z potwierdzeniem B CLIP Brak wpisu Uzbrojenie dzwonkiem B CLIP R Brak wpisu Uzbrojenie dzwonkiem z potwierdzeniem B NO PLUS Np. 1*1 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez podanie + napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NO PLUS R Np. 2*2 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 8

9 B NO GND Np. 3*3 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez podanie masy napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NO GND R Np. 4*4 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em B NC PLUS Np. 1*1 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez zanik + napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NC PLUS R Np. 1*1 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em B NC GND Np. 1*1 Uzbrojenie modułu za pomocą wejścia IN-A Przez zanik masy napięcia zasilania Pierwsza cyfra oznacza zwłokę na uzbrojenie. Druga cyfra oznacza zwłokę na rozbrojenie maksymalne wartości to 99999*99999 czas podawany jest w sekundach B NC GND R Np. 1*1 J.w z funkcją potwierdzenia uzbrojenia i rozbrojenia SMS-em Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 9

10 3 C 1 NO PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np. 1 Pobudzenie linii pierwszej podaniem Napięcia zasilania Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. C 1 NO GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np. 1 Pobudzenie linii pierwszej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. C 1 NC PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Pobudzenie linii pierwszej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. C 1 NC GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Pobudzenie linii pierwszej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. 4 D 2 NO PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np. 1 Pobudzenie linii drugiej podaniem Napięcia zasilania Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. D 2 NO GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Pobudzenie linii drugiej podaniem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 10

11 Maksymalna wartość Wynosi 99999sek. D 2 NC PLUS Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową D 2 NC GND Cyfra 1 lub 2 oznacza linie jedno lub dwustanową Np.1 Np.1 Pobudzenie linii drugiej zanikiem plusa zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi sek Pobudzenie linii drugiej zanikiem masy zasilania. Zwłoka na tej linii wynosi 1sek. Maksymalna wartość Wynosi sek 5 E PS Np.10*10 Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po uzbrojeniu Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek E A1 Np.5*10 Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po pobudzeniu wejścia IN-1 Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek E A2 Np.7*30 Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po pobudzeniu wejścia IN-2 Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 11

12 6 E AW Przykłady wpisu F T+25HR+40R Wyjście OUT-1 będzie załączone po przekroczeniu temperatury +25C oraz będzie wysyłany raport Dodatkowo po przekroczeniu temperatury +40 C moduł wyśle dodatkowy raport. F T-10LR+53R Wyjście OUT-1 będzie wyłączone, jeśli temperatura będzie niŝsza niŝ -10C oraz Będzie wysłany raport, jeśli temperatura wzrośnie powyŝej +53C Np.7*30 Brak wpisu Sterowanie wyjściem OUT S Włączenie wyjścia po pobudzeniu wejścia IN-1lub IN-2 Pierwszy czas oznacza zwłokę po uzbrojeniu A drugi czas włączenia Maksymalne wartości To od 1sek do sek Czujnik T1 steruje wyjściem OUT-1 Ustalenie działania termostatu gdzie; (+) -oznacza temperaturę dodatnią lub (-) ujemną 25 -wartość liczbowa temperatury Maksymalna wartość to -50C do +125C H- włączenie wyjścia L-wyłączenie wyjścia R-wysyłanie raportu Po przekroczeniu ustalonej temperatury F T +15H Załączone zostanie wyjście OUT-1 Jeśli temperatura wyniesie więcej niŝ +15C F T -20R Moduł wyśle raport, jeśli temperatura spadnie poniŝej -20C Jeśli czujnik nie jest podłączony Proszę wpisać F T OFF Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 12

13 7 Przykłady wpisu G T+25HR+40R Wyjście OUT-2 będzie załączone po przekroczeniu temperatury +25C oraz będzie wysyłany raport Dodatkowo po przekroczeniu temperatury +40 C moduł wyśle dodatkowy raport. G T-10LR+53R Wyjście OUT-2 będzie wyłączone jeśli temperatura będzie niŝsza niŝ -10C oraz Będzie wysłany raport jeśli temperatura wzrośnie powyŝej +53C Brak wpisu Czujnik T2 steruje wyjściem OUT-2 Ustalenie działania termostatu gdzie ; (+) -oznacza temperaturę dodatnią lub (-) ujemną 25 -wartość liczbowa temperatury Maksymalna wartość to -50C do +125C H- włączenie wyjścia L-wyłączenie wyjścia R-wysyłanie raportu Po przekroczeniu ustalonej temperatury G T +15H Załączone zostanie wyjście OUT-2 Jeśli temperatura wyniesie więcej niŝ +15C G T -20R Moduł wyśle raport jeśli temperatura spadnie poniŝej -20C Jeśli czujnik nie jest podłączony Proszę wpisać G T OFF Pozycje 8,9,10,11,12 (,H,I,J,K,L)-kolejne wpisy MGH Gdzie: M to jedna z czterech liter ustalających sposób powiadomienia uŝytkownika: = A dzwonek; B SMS; C dzwonek i SMS (w podanej kolejności); D SMS i dzwonek (w podanej kolejności); GH mogą ustalić funkcje: X moŝliwość wykorzystania podsłuchu przez danego uŝytkownika; E funkcja wysyłania otrzymanych przez moduł SMS-ów z innych telefonów MoŜna wpisać dowolną liczbę uŝytkowników Parametry uŝytkowników (maksymalnie 5) mogących otrzymywać informacje od modułu oraz sterować modułem. Format opcji ustawianych w nazwie: Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 13

14 Jeśli nie wykorzystujemy funkcji X, to funkcja E musi być zapisana na pozycji G. Numer telefonu uŝytkownika naleŝy wpisać na pozycji numeru telefonu. Np.. K AXE ( w nazwie) (w numerze) UŜytkownik otrzyma sygnał dzwonka oraz ma aktywny podsłuch oraz echo Treść wysłanego SMS a KOD to cztery cyfry zapisane na pozycji numer jeden Opis działania KOD ARM ON Uzbrojenie modułu SMS-em KOD ARM OFF Rozbrojenie modułu SMS-em KOD RAPORT Raport o stanie modułu KOD RESET Resetowanie modułu KOD OUT1 ON Włączenie OUT 1 KOD OUT1 OFF Wyłączenie OUT1 KOD OUT2 ON Włączenie OUT2 KOD OUT2 OFF Wyłączenie OUT2 KOD OUTA BBB TCCC Wyłączenie lub włączenie wyjść na zadany czas Gdzie; A numer wyjścia 1 lub 2 BBB - ON lub OFF TCCC czas przełączenia w sek. od 1-999s Np. KOD OUT1 ON T10 Oznacza załączenie wyjścia OUT1 na 10s. Dopisanie litery R po ON lub OFF powoduje odesłanie raportu o wykonanej operacji Np OUT1 ON RT10 Oznacza załączenie wyjścia OUT1 na 10s. oraz potwierdzenie SMS-em. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 14

15 Podłączenie akcesoriów dodatkowych Czujniki temperatury CT-1 naleŝy podłączyć do wejść oznaczonych jakot-1 i T2 Syntezer mowy schemat 1-Wejscie sygnału Audio max 1, 5mV 2 Masa 3.VC+ W zestawie znajduję się: moduł gwarancja płyta CD z instrukcją oraz kabelek połączeniowy do telefonów z serii 5110,5130,6130,6150. Czujniki temperatury oraz przewód połączeniowy do innych telefonów za dopłatą Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 15

16 Przykład ustawień Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze SIM 1 A CODE B NC GND 1*1 3 C 1 NO PLUS 4 4 D 2 NO GND 1 5 E AW 1*30 6 F T OFF Brak 7 G T OFF Brak 8 H AXE Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 16

17 Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze SIM 1 A CODE B CLIP R Brak 3 C 1 NC GND 1 4 D 2 NC GND 1 5 E AW 2*30 6 F T+20R Brak 7 G T-10R+45R Brak 8 H AXE Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 17

18 Pozycja Wpis w nazwie Wpis w numerze SIM 1 A CODE B CLIP Brak 3 C OFF 1 4 D OFF 1 5 E OFF 2*30 6 F T OFF Brak 7 G T OFF Brak 8 H AXE Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 18

19 Historia Pierwsza wersja Zmiana telefonów współpracujących Na Nokia seria 51xx, 61xx Zmieniono płytkę PCB (przekaźniki w jednej obudowie) Dodano moŝliwość osobnego konfigurowania linii wejściowych Poprawiona komunikacja Z podłączonym telefonem Aktualizacja instrukcji Dodano przykłady i opisy Dodano Nowe telefony, linie konfigurowalne oraz funkcje temperatury. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T Strona 19

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, 02-155 Warszawa Tel.: 665 39 14 21, 665

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne...5 1.2. UŜytkownicy systemu...5 1.3. System, a urządzenia detekujące

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.3. System, a urządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne... 4 1.1.1. Funkcja NAPAD... 4 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH...

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED.

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED. GSM komunikator GD-04 David Instrukcja obsługi 1. Opis Zatrzaski Tabs Antena GSM antenna Karta SIM card SIM SIM Zworka RESTET RESET jump er Łącze Bus connector Dioda LED LED indicator Podłączenie baterii

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 Rev.1.1 Keratronik 15-stycznia-2004 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Zasada pracy urządzenia... 3 3. Podłączenie K-GSM120...

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu od ver._1.3.0.0 zmiany w oprogramowaniu stosunku do wersji 1.2.x.x: PP (czerwono - czarny) - podanie plusa po wysłaniu komendy SMS-em

Bardziej szczegółowo

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.9 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SV1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SV1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SV1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1.00 1.Spis treści 2.Charakterystyka nadajnika 2.1.Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Niniejsza instrukcja przedstawia niezbędne kroki jakie naleŝy wykonać aby system mógł pracować poprawnie. Wszystkie rozkazy SMS wysyłane

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8 Moduł telemetryczny SMS-4 Spis treści 1. Opis ogólny...4 2. Przygotowanie do pracy...5 2.1 KOMPLETACJA... 5 2.2 NIEZBĘDNE POŁĄCZENIA... 5 2.3 WYMAGANIA ODNOŚNIE KARTY SIM...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji,

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51

Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51 modułu komunikacji Wykonane dla Landis+Gyr przez Andra Sp. z o. o. Data: 01.07.2011 Wersja: 110701 Nazwa pliku: Instrukcja Obslugi CU PLP51-110701.Doc 01.07.2011 Strona 1 z 28 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Spis treści Wstęp...7 Architektura systemu... 8 Płyta centrali Galaxy Flex... 10 Rozdział 1: Procedura instalacji...11

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

RF-4/RF-4C systemowy lub autonomiczny sterownik radiowy. Instrukcja instalacji i obsługi systemu.

RF-4/RF-4C systemowy lub autonomiczny sterownik radiowy. Instrukcja instalacji i obsługi systemu. RF-4/RF-4C systemowy lub autonomiczny sterownik radiowy. Instrukcja instalacji i obsługi systemu. OSTRZEŻENI Ropam Elektronik Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylk o przez

Bardziej szczegółowo