TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG)"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych albo w procentach) 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego BIZNES PARTNER, równoznaczna z pobraniem opłaty za cały pakiet (Pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty) 10 Pakiet obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 3 rachunków pomocniczych, 2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej ipko albo ipko biznes, 3) wydanie i wznowienie 3 kart debetowych BIZNES PARTNER, 4) 30 przelewów zewnętrznych za pośrednictwem serwisu internetowego ipko lub ipko biznes, w tym do ZUS i US (z wyłączeniem przelewów w formie zbiorczej oraz przelewów z rachunków pomocniczych), 5) przelewy do ZUS i US serwis internetowy 6) wydanie i wznowienie 2 kart kredytowych PKO Euro Biznes, 7) ubezpieczenie SuperAssistance Biznes, 3. Miesięczna opłata za postawienie środków z limitu debetowego 4. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych (Pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty). Uwaga: Posiadaczom dodatkowych zestawów przysługują dodatkowe preferencje 5. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług bankowości elektronicznej ipko i ipko biznes: (3 rachunki w pakiecie bez opłat ) ipko (dostęp) w pakiecie 5.2. ipko biznes Uwaga: Opłata obejmuje wydanie kompletu narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) dla każdego użytkownika: 5.2.a. do 5 zdefiniowanych użytkowników (dostęp) w pakiecie 5.2.b. za każdego kolejnego użytkownika za korzystanie z platformy transakcyjnej ipko Dealer 6. Przelewy, w tym przelewy predefiniowane, od każdego przelewu: 6.1. na rachunki w PKO Banku Polskim SA: 6.1.a. realizowane w oddziale 6, b. za pośrednictwem serwisu internetowego ipko oraz ipko biznes 6.1.b.i. na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru klienta 6.1.b.ii. na pozostałe rachunki: - w złotych - w pozostałych walutach 6.1.c za pośrednictwem systemu PKO econnect 6.1.d. za pośrednictwem serwisu telefonicznego: 2, e. za pośrednictwem systemu MultiCash 1, f przy użyciu nośników w wymaganym formacie: 2, na rachunki w innych bankach: 1,00 Strona 1 / 9

2 6.2.a. realizowane w oddziale przelew w trybie pilnym z wyłączeniem przelewu do ZUS* 6.2.b. za pośrednictwem serwisu internetowego ipko 30 przelewów w pakiecie ( w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego), każdy następny 1, c. za pośrednictwem serwisu internetowego ipko biznes 30 przelewów w pakiecie ( w tym do ZUS i US), - przelew w formie zbiorczej - przelew w trybie pilnym każdy następny 1, d. do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego ipko oraz ipko biznes w pakiecie 6.2.e. za pośrednictwem systemu PKO econnect 1, f. za pośrednictwem serwisu telefonicznego 6.2.g. za pośrednictwem systemu MultiCash 2, h. przy użyciu nośników w wymaganym formacie: 6.2.i. 6.2.j. w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego SA: - w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 2 - w kwocie niższej niż 1 mln zł 4 w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego: - w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 2 - w kwocie niższej niż 1 mln zł tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej 7. Masowe płatności przychodzące (system wirtualnych rachunków kontrahenckich): 7.1. uruchomienie usługi opłata za każdą płatność masową dostarczoną na rachunek główny 0,25 8. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 8.1. złożenie zlecenia stałego: 8.1.a. w oddziale 3, b. za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3, c. za pośrednictwem serwisu internetowego 8.2. wykonywanie zleceń stałych za każdą należność wymienioną w zleceniu: 8.2.a. 8.2.b. na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA - poprzez ipko, ipko biznes - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 na rachunki prowadzone w innych bankach - poprzez ipko, ipko biznes 2,00 - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3, modyfikację zlecenia stałego: 8.3.a. w oddziale 3, b. za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3, c. za pośrednictwem serwisu internetowego 9. Polecenie zapłaty: 9.1. na rachunek odbiorcy (wierzyciela) za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy ( wierzyciela) 9.2. z rachunku płatnika (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od płatnika (dłużnika): 9.2.a. na rachunki w PKO Banku Polskim SA 9.2.b. na rachunki w innych bankach 2, za odwołanie przez płatnika (dłużnika) pojedynczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez Bank 8,00 11,00 1,00 1,00 Strona 2 / 9

3 9.4. za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty dystrybucja zgód polecenia zapłaty opłata pobierana od odbiorcy za każda zgodę 10. System bankowości elektronicznej MultiCash instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank ( wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji) 10.1.a. w wersji jednostanowiskowej b. w wersji wielostanowiskowej: 1. za pierwsze stanowisko 2. za każde następne stanowisko miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu MultiCash związanego z : 1. jednym rachunkiem 2. za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznej według umowy z klientem System PKO econnect: 11.1 pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk) Uwaga; opłata obejmuje podatek od towarów i usług według umowy z klientem nie miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie systemu 11.2.a. instalacja standardowa za każde stanowisko b. instalacja niestandardowa odwoływanie zleceń z przyszłą datą płatności przez klienta za pośrednictwem systemu serwis ( w tym kolejne instalacje lub szkolenia) 11.4.a b. wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, przyczyn leżących po stronie Banku nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie: Uwaga: opłata zawiera podatek od towarów i usług 11.4.b.i. ekspresowym b.ii. pilnym b.iii. standardowym c. wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy) Uwaga; opłata zawiera podatek od towarów i usług pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO econnect 11.5.a. wydanie tokena 11.5.b. opłata miesięczna za token c. zastrzeżenie tokena 11.5.d. opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu) odzyskanie hasła administratora zdalna administracja Użytkownikami w systemie: 11.7.a. uruchomienie usługi b. opłata miesięczna przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO econnect przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO econnect zmiany adaptacyjne systemu PKO econnect na życzenie Klienta do negocjacji ( w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO econnect a. uruchomienie usługi Strona 3 / 9

4 11.11.b. opłata miesięczna za każdy rachunek podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi) masowe płatności wychodzące: a. zawarcie umowy ( za każdy rachunek płatności pakietowych) b. opłata miesięczna ( za każdy rachunek płatności pakietowych) c, opłata za każdą płatność pakietową 0, Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald, m.in. w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych miesięczna opłata abonamentowa 13. Wyciągi bankowe: przekazywane listem zwykłym Uwaga Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej ipko, ipko biznes, MultiCash przygotowane do odbioru w oddziale Uwaga Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej ipko, ipko biznes, MultiCash za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji przekazywane drogą elektroniczną w formacie PDF- za każdy wyciąg za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta Za generowanie raportów elektronicznych prezentujących księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciąg bankowy przy wykorzystaniu systemu MultiCash lub ipko biznes: w formatach standardowo udostępnianych przez Bank 14.1.a. za udostępnienie usługi- opłata jednorazowa b. abonament miesięczny w formatach innych niż standardowo udostępniane przez Bank 14.2.a. za udostępnienie usługi- opłata jednorazowa według umowy z klientem 14.2.b. abonament miesięczny według umowy z klientem 15. Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej wysyłane za pośrednictwem e- mail, SMS Uwaga: Opłaty pobierane są cyklach miesięcznych usługa powiadomień SMS pobierana zbiorczo miesięcznie za każdy SMS 0, Otwarcie rachunku lokaty 17. Prowadzenie rachunku lokaty 18. Wpłata / przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskim SA oraz przelew odsetek z zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO Banku Polskiego SA 19. Przelewy zagraniczne z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej, w tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA) Wpłaty w złotych na rachunki w PKO Banku Polskim SA w formie otwartej dokonywane w: zgodnie z Częścią VI 20.1.a. oddziale 0,5%min 6, b. w agencji, w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,5% 20.1.c. w agencji, w kwocie niższej lub równej niż 1000 zł 2, opłata dodatkowa do wpłat w złotych zawierających powyżej 50 sztuk monet- od kwoty w monetach za pośrednictwem wpłatomatów od kwoty operacji, za każdą operację 5,0% min. 1 20,3.a do 5 tys. PLN 20.3.b powyżej 5 tys. PLN 0,5% wpłaty w formie otwartej w walutach wymienialnych: 20.4.a. wnoszone w banknotach 0,5% nie b. wnoszone w monetach od równowartości kwoty w monetach 50% 20.4.c. z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut od 0,1% do 0,5% wpłaty na rachunki w formie zamkniętej: 0,2% min a. wnoszone w złotych 20.5.a.i. w formie uporządkowanej 0,2% min Strona 4 / 9

5 20.5.a.ii. w formie nieuporządkowanej 0,2% min b wnoszone w walutach wymienialnych w banknotach 0,2% min c. wnoszone w walutach wymienialnych w monetach -od równowartości kwoty w monetach 50 % bezpieczne koperty w zależności od formatu od 32,00 (B5) do 9 ( bilon 15kg) wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA 20.8.a. w kwocie niewymagającej awizowania 0,2% min. 6, b. na podstawie czeku ( w kwotach wymagających i niewymagających awizowania) 0,5% min. 6, c. w kwocie wymagającej awizowania 0,3% min. 9, d. niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej- prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową. Prowizja jest pobierana w przypadku realizacji awizowanej wypłaty albo rezygnacji z awizowanej wypłaty- od zamówionej kwoty 0,5% min wpłaty i wypłaty na/z rachunki/ów w innych bankach 1% min wypłaty w formie zamkniętej 0,15% min Zmiana pakietu z droższego na tańszy Za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, czekami przyjętymi "do inkasa"- od każdego polecenia przelewu lub czeku 23. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia / monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty 24. Zajęcia egzekucyjne rachunku i realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu- od każdej wyegzekwowanej kwoty w ramach jednego zajęcia CZĘŚĆ I. DZIAŁ II. Zestawy dodatkowe do pakietów Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych albo w procentach) 1. Zestaw walutowy 1.1. miesięczna opłata abonamentowa preferencyjne opłaty za usługi dodatkowe 1.2.a. polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA (przelewy zagraniczne za granicę i do banku krajowego w walucie wymienialnej) 1.2.b. opłata za prowadzenie rachunku walutowego (dowolna ilość) - miesięcznie za każdy rachunek 1.3. usługi dostępne bez opłat 1.3.a. korzystanie z platformy transakcyjnej ipko Dealer 1.3.b. wydanie i wznowienie 1 karty walutowej 1.3.c. raporty dotyczące kwotowa walut 2. Zestaw Handel i usługi : 2.1. miesięczna opłata abonamentowa opłaty za usługi dodatkowe w ramach zestawu: 2.2.a. preferencyjna opłata za korzystanie z systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich: 2.2.a.i. za uruchomienie usługi a.ii. za jedną transakcję 0, b. opłata za przyjęcie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm od kwoty transakcji Uwaga: Należność Banku z tytułu opłaty pobierana jest w cyklach miesięcznych 2.3. inne korzyści: Miesięczna premia transakcyjna za przyjmowanie płatności w terminalu POS (akceptant wskazany przez Bank) Uwaga: Warunkiem wypłaty premii jest przyjęcie płatności w danym miesiącu kartami ,5% 5 Strona 5 / 9

6 wydanymi przez PKO Bank Polski SA w wysokości co najmniej zł 3. Zestaw Transport i logistyka 3.1. miesięczna opłata abonamentowa preferencyjne opłaty za usługi dodatkowe w ramach zestawu: 3.2.a. miesięczna opłata za prowadzenie 3 rachunków pomocniczych za każdy rachunek 3.2.b. preferencyjna prowizja za wypłaty z bankomatów w walutach wymienialnych za każdą operację 3.3. usługi dostępne bez opłat: 3.3.a. dowolna ilość kart debetowych BIZNES PARTNER wydanych do rachunków w PLN 4. Zestaw Zarządca 4.1. miesięczna opłata abonamentowa grupowanie plików SWRK w ipko biznes w jednym pliku 4.3. administrowanie przez Bank uprawnieniami użytkowników i parametryzacji ipko biznes do rachunków zarządcy i zarządzanych przez niego wspólnot mieszkaniowych 4.4. preferencyjna opłata za korzystanie z systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich uruchomienie usługi 1 CZĘŚĆ III. DZIAŁ I. Karty debetowe i charge Rozdział I. Oferta standardowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawki obowiązujące w dniu zawarcia umowy (w złotych i walucie wymienialnej albo w procentach) 1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty, z zastrzeżeniem wydanie 1 karty PKO typu Partner w ramach pakietu BIZNES DEBIUT za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty i za kolejne 12- miesięczne okresy ważności karty oraz jej wznowienie w ramach następnych pakietów 1.2. wydanie 1 karty PKO typu Partner za cały okres ważności karty w ramach pakietu BIZNES DEBIUT_18 oraz za następne okresy ważności karty i jej wznowienie w ramach kolejnych pakietów 1.3. wydanie i wznowienie 1 karty PKO typu Partner w ramach pakietów BIZNES ROZWÓJ, BIZNES WALUTA, BIZNES KOMFORT, BIZNES KOMFORT PLUS oraz 3 kart w pakiecie BIZNES SUKCES i BIZNES SUKCES PLUS 1.4. wydanie i wznowienie dowolnej ilości kart PKO typu Partner w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części I w Dziale II Taryfy Rodzaj karty debetowej Karta PKO typu Partner w złotych Karta PKO Visa Business wydawana do rachunków walutowych Karta PKO Visa Business Electron * Karta PKO MasterCard Business w EUR w USD PKO MasterCard Złota w walucie rachunku w walucie rachunku PKO MasterCard Srebrna PKO DINERS CLUB PKO Diners Club Eecutive PKO Diners Club w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 3 2 EUR 2 USD bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1.5. wydanie i wznowienie 1 karty walutowej dla posiadaczy bez opłat bez opłat Strona 6 / 9

7 specjalnego zestawu walutowego, wym. w Części I w Dziale II Taryfy 1.6. wydanie 1 karty PKO Visa Business Electron do Pakietu ZARZĄDCA, za pierwszy 12 miesięczny okres ważności karty bez opłat 1.7. wydanie i wznowienie karty PKO Diners Club oraz PKO Mastercard Business w ramach pakietu BIZNES SUKCES PLUS Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo EUR + 15 USD Wypłata gotówki w walucie polskiej od wartości operacji - za każdą operację: 3.1. w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 3.2. w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 3.3. w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3.4. w urzędach pocztowych 3.5. towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych ** 4. Wypłata gotówki w walutach obcych: 4.1. od wartości operacji - za każdą operację, z zastrzeżeniem w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części I w Dziale II Taryfy od wartości operacji - za każdą operację 5. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych od wartości operacji 0,2% 1,5 EUR 1,5 EUR 1,5 EUR 2,0 USD 2,0 USD 2,0 USD bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1 mniej 4% nie 3 EUR 4% nie 4 USD 1 niż 1 niż 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5.1. krajowych 1,5% 1,5% bez opłat bez opłat 5.2. zagranicznych 1,5% 1,5% bez opłat bez opłat 6. Opłata za zmianę limitu kart debetowych w oddziale 7. Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 8. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji 8.1. przesłanie zestawienia operacji pocztą-opłata miesięczna ( od 16.03) 8.2. za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji przez usługę e-konto ( od ) 9. Sprawdzenie salda z rachunku w bankomacie PKO Banku Polskiego SA 1 2,5 EUR 3,0 USD 1 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1 3,0 EUR 4,0 USD ,50 1,0 EUR 1 USD 10. Odtworzenie numeru PIN 1 2,5 EUR 3,0 USD Aktywacja ubezpieczenia w sytuacji Strona 7 / 9

8 gdy Posiadacz lub Użytkownik karty Diners Club nie może opłacić kosztów podróży swoją kartą: Aktywacja ubezpieczenia na jedną podróż 67,00 67,00 ( od 1 lipca 2015 r.) Pakiet aktywacyjny opłata miesięczna 12. Przyjęcie odpowiedzialności za operacje nieautoryzowane zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) 1 1 ( od 1 lipca 2015 r.) 2,00 0,5 EUR 1 USD 2,00 * - W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. ** - Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA. CZĘŚĆ X I. DZIAŁ I. USŁUGI REALIZOWANE W KANALE MOBILNYM 1. Za przyjęcie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm od kwoty transakcji Uwaga: Należność Banku z tytułu opłaty pobierana jest zbiorczo w cyklach miesięcznych 2. Za przyjęcie przelewu zleconego w ramach kanału mobilnego- od kwoty transakcji 0,5% 3. Przelew/przelew predefiniowany w kanale mobilnym: 3.1. na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 3.2. na rachunki prowadzone w innych bankach, z wyłączeniem przelewów do ZUS i US 0,99 4. Przelew realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew na numer telefonu: 4.1. w ramach rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA 4.1.a. za pośrednictwem serwisu internetowego 4.1.b w kanale mobilnym 4.2. na rachunki w innych bankach 0,99 5. Wypłata gotówki za pośrednictwem kanału mobilnego, z bankomatów: 5.1. PKO Banku Polskiego SA 5.2. innych, niż PKO Banku Polskiego SA w kraju 6. Wypłata gotówki towarzysząca operacji bezgotówkowej 1,00 0,5% 7. Za jednorazowy kod autoryzacyjny w ramach karty kodów jednorazowych do potwierdzenia operacji 8. Za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji 0,10 CZĘŚĆ XI. DZIAŁ. II INNE USŁUGI ŚWIADCZONE NA ŻYCZENIE KLIENTA 1. Inne czynności związane z obsługą pakietów, w tym m.in.: 1.1. wydanie na życzenie klienta: 1.1.a. 1.1.b. nowego narzędzia autoryzacyjnego do korzystania z usługi ipko biznes, w przypadku zagubienia - karta kodów jednorazowych w formie karty chip - jednorazowo 5 - czytnik- jednorazowo 5 zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń - od każdego dokumentu Uwaga: Za przygotowanie dokumentu w oparciu o informacje z okresów wcześniejszych niż rok wstecz liczony od daty złożenia wniosku pobierana jest dodatkowa opłata równa wartości stawki podstawowej za każdy rozpoczęty 3 Strona 8 / 9

9 wcześniejszy roczny okres którego informacja dotyczy. Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego celem przedłożenia w US 1.1.c. zestawienia operacji na rachunku - za dokument d. opinii bankowej o kliencie, od e. informacji dla firmy audytorskiej o rachunku klienta f. czeków - za każdy blankiet 1.2. potwierdzenie czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 3 niezależnie od ilości 1.4. dokonanie: 1.4.a. blokady środków na życzenie klienta b. zmiany karty wzorów podpisów c. ustanowienia, zmiany, odwołania pełnomocnictwa- za każdą czynność d. ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako zabezpieczenie należności) jednorazowo Uwaga: Opłata nie dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej 1.5. zmiany danych na przelewie, wycofania przelewu opłata za jednorazowy kod autoryzacyjny w ramach karty kodów jednorazowych do potwierdzenia operacji (obowiązuje od 1 lipca 2013 r.) 1.7. za jednorazowe kody autoryzacji wysłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji Money 10 0, za przejęcie przez PKO Bank Polski SA funkcji administratora uprawnieniami użytkowników oraz za parametryzację usługi ipko biznes jednorazowo a. Posiadacze specjalnego zestawu Zarządca 1.10.a. za zmianę, na wniosek Klienta, parametryzacji systemu lub uprawnień użytkownikówjednorazowo 1.10.b. Posiadacze specjalnego zestawu Zarządca za przygotowanie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków obsługi rachunków bankowych, w tym warunków cenowych - opłata pobierana z góry, Opłata nie dotyczy: 1/ wniosku o ustalenie oprocentowania depozytu automatycznego na warunkach indywidualnych oraz lokaty na warunkach negocjowanych, 2/ instytucji charytatywnych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, ofert kierowanych do nowych klientów likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem trzech miesięcy od daty otwarcia 2. Miesięczna opłata abonamentowa za administrowanie usługą Inwest 3,00 3. Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie) (od 24 lipca 2015 r.) 1) realizacja Zlecenia zmiennego - za każde zlecenie 0,99 2) ustanowienie/modyfikacja Zlecenia zmiennego za pośrednictwem oddziału, serwisu telefonicznego, serwisu internetowego * Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Eliir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem ipko biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. NAJLEP SZYBANK DL A FIRM W 2014 Strona 9 / 9

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG) Spis treści Postanowienia ogólne 2 Część i. Standardowa oferta depozytowa 4 Część ii. Pakiety i rachunki

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ DLA POSIADACZY KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH Spis treści Postanowienia ogólne 2 Część

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Załącznik do Zarządzenia nr Korp/463/2014 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 lipca 2014 r. Tabela opłat i ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla rezydentów i nierezydentów będących osobami

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 1 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Katowice, 1 stycznia 2012 r. Strona 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Sposób pobierania prowizji / opłaty

Sposób pobierania prowizji / opłaty TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

(dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)* Stan na dzień 3 sierpnia 2015

(dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)* Stan na dzień 3 sierpnia 2015 Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłatach za wykonywanie innych czynności (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster Obowiązuje od 23.01.2012 I. Pakiety usług bankowych Rodzaj czynności / usługi Stawka prowizji lub opłaty Częstotliwość naliczania opłat A. Pakiet ProAktiv: 60,00 PLN 1. Otwarcie rachunku bieżącego bez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo