SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: NIP: REGON : Lublin, dn r. EDZ /10 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na,,szpitalny System Informatyczny W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: Pytanie 1. Dotyczy SIWZ rozdz. II Określenie przedmiotu zamówienia, II.2. Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego Szpitalnego Systemu Informatycznego, pkt Pyt. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni konfigurację posiadanych już systemów i urządzeń diagnostycznych po swojej stronie tak aby współpracowały po HL7 z oferowanym systemem? Odp.: Konfiguracja użytkowanych przez Zamawiającego systemów tak by współpracowały z wykorzystaniem protokołu HL7 z oferowanym systemem jest w gestii Dostawcy. Pytanie 2. W SIWZ rozdz. III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, III.A, Zamawiający wymaga: III.A. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące: a)... b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w ostatnich 3 latach przed datą składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie: 1. co najmniej 1 zamówienie zrealizowane dla jednostki służby zdrowia o wartości minimum zł brutto (dwa miliony złotych) o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujące łącznie swoim zakresem minimum: dostawę i wdrożenie systemu obejmującego część białą" oraz część szarą". Pyt. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający uzna warunek za spełniony z pkt. b)1 w przypadku gdy konsorcjum firm złoży następujące referencje tj. Firma A (lider konsorcjum) posiada referencje na wdrożona "cześć biała" o wartości ponad 2.000,000 a firma B (uczestnik konsorcjum) posiada referencje na wdrożona "cześć szarą" o wartość zł. Odp.: Zadaniem Wykonawcy jest wytypowanie takiego zamówienia, które będzie spełniało warunek postawiony przez Zamawiającego co najmniej na minimalnym poziomie wskazanym w SIWZ. Na tym etapie postępowania nie jest rolą Zamawiającego indywidualna weryfikacja doświadczenia Strona 1 z 18

2 Wykonawcy w powiązaniu z poziomem warunku, który jest postawiony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Pytanie 3. W SIWZ rozdz. III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, III.A, Zamawiający wymaga: III.A. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące: a)... b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w ostatnich 3 latach przed datą składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie: 1. (...) 2. co najmniej 1 zamówienie na dostawę systemu obejmującego część białą" oraz część szarą" dla szpitala o wielkości minimum 200 łóżek" Pyt. Prosimy o wyjaśnienie czy podając liczbę łóżek z warunku b)2 można podać ponad 200" zamiast konkretnej liczby? Odp.: Tak. Pytanie 4. Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 2 Wymagana funkcjonalność systemu. Pyt. Prosimy o wyjaśnienie jak interpretować funkcje w kolumnie funkcje OBLIGATORYJNE, przy których znajduje się znak X, tj. nie ma słowa TAK ani NIE, np. pkt 121,124 itp. Odp.: Funkcje zawarte w Załączniku nr 2 przy których znajduje się znak X (tj. nie ma słowa TAK lub NIE) traktować należy jako funkcje nadrzędne, która są uszczegółowione w punktach następnych. Interpretacji takiej funkcji należy dokonać w połączeniu z funkcją podrzędną. Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca może skorzystać z zapisu W przypadku pozycji SIWZ opisującej raporty i wzory wydruków Dostawca ma prawo zaznaczyć, że funkcja jest zaimplementowana w systemie tylko w przypadku, gdy na dzień składania oferty ostatecznej w oferowanym systemie istnieje konkretny wydruk lub raport zgodny z wzorem przekazanym przez Zamawiającego"? Odp.: W wyniku zapytania Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Ostatni akapit załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku pozycji SIWZ opisującej raporty i wzory wydruków Zamawiający przyjmuje interpretację, że funkcja jest zaimplementowana w systemie tylko w przypadku, gdy na dzień składania oferty w oferowanym przez Oferenta systemie istnieje konkretny wydruk lub raport zgodny z wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie przekazał takiego wzoru przyjmuje się układ zaproponowany przez Dostawcę. Możliwość stworzenia danego raportu z wykorzystaniem generatora raportów nie należy traktować jako gotowy raport. Pytanie 6. W Załączniku nr 3 Wymogi dotyczące bazy danych i środowiska serwerowego, pkt. 1 Zamawiający wymaga: Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA- RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC, IBM AIX), Intel Linux 64-bit, MS Windows 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na w/w platformach. Pyt. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wykreśli platformę MS Windows 64-bit? Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie. Strona 2 z 18

3 Pytanie 7. W Załączniku nr 3 Wymogi dotyczące bazy danych i środowiska serwerowego, pkt. 28 Zamawiający wymaga: W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych muszą być dostępne dla użytkowników." Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wykreśli ten punkt, gdyż jest to zapis wskazujący na bazę danych Oracle? Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie. Pytanie 8. W Załączniku nr 3 Wymogi dotyczące bazy danych i środowiska serwerowego, pkt. 35 Zamawiający wymaga: Możliwość automatycznego diagnozowanie wydajności i wąskich gardeł w konfiguracji bazy danych na podstawie prekonfigurowanych i możliwych do modyfikacji parametrów (np. obciążenie procesora, zajętość dysków itp.) oraz konfigurowalne powiadamianie o odchyleniach od wartości oczekiwanej." Pyt. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które nie wchodzi w skład pakietu bazy danych, ale dostarczane jest przez jednego producenta bazy danych? Odp.: Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, które nie wchodzi w skład pakietu bazy danych, ale dostarczane jest przez jednego producenta bazy danych i realizuje funkcjonalność określoną w pkt. 35 Załącznika nr 3 do SIWZ z zastrzeżeniem, iż w tym wypadku Oferent zapewni szkolenie dla administratorów z konfiguracji i administracji oferowanym oprogramowaniem zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 5 punkt c. Pytanie 9. W Załączniku Nr 8 PROJEKT UMOWY, 5 ust. 2, Zamawiający wymaga: Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych protokołem odbioru wyników prac w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania informacji o gotowości do oddania prac, z wyłączeniem odbioru prac o których mowa w 1 pkt. 7 i 8, dla których odbiór wyników wykonany zostanie w terminie 20 dni roboczych." Prosimy o precyzyjne określenie momentu, który decyduje o zakończeniu prac w ramach danego etapu tzn. czy decyduje data zgłoszenia gotowości do odbioru czy data podpisania protokołu. Ma to istotne znaczenie ponieważ zgodnie z 5 ust. 2 termin odbioru to 5 lub 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odebrania prac. Odp.: O zakończeniu prac w ramach danego etapu decyduje data podpisania protokołu odbioru. Pytanie 10. W Załączniku Nr 8 PROJEKT UMOWY, 11 ust. 2, Zamawiający wymaga: Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia wynikającej z Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku nie zaimplementowania wszystkich funkcji określonych w warunkach ogólnych SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ." Pyt. Prosimy o wyjaśnienie czy wysokość kary umownej dotyczy wartości wynagrodzenia netto czy brutto? Odp. Wysokość kary umownej dotyczy wartości wynagrodzenia brutto. Pytanie 11. W Załączniku Nr 8 PROJEKT UMOWY, 13 ust. 6, Zamawiający wymaga: Obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu. Powyższy zapis jest sprzeczny z art. 144 ustawy Pzp. Prosimy o wyjaśnienia. Strona 3 z 18

4 Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie. Zamawiający nie widzi sprzeczności kwestionowanego zapisu z treścią ustawy Pzp. Jest to jedna z przewidzianych w SIWZ możliwości zmiany umowy i zgodnie z ustawą zasygnalizowano warunki jej zmiany. Pytanie 12. Dotyczy Załącznika Nr 8 PROJEKT UMOWY. W umowie brak jest określenia pól eksploatacji jeśli chodzi o warunki licencji. Załącznik nie wskazuje czy chodzi o licencję wyłączną czy niewyłączną. Prosimy o wyjaśnienia. Odp.: Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ Zamawiający oczekuje dostawy licencji na już istniejące oprogramowanie, funkcjonujące w innych jednostkach ochrony zdrowia wynika to wprost z wymogu dostarczenia odpowiednich referencji. Ponadto 7 pkt. 5 Załącznika nr 8. Z chwilą dokonania odbioru danego obszaru funkcjonalności SSI Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bezterminowej, na nieograniczoną liczbę użytkowników, na nieograniczoną liczbę stacji roboczych/komputerów i nieograniczona liczbę serwerów licencji na korzystanie z systemu SSI, z wyłączeniem licencji na system analityczny określony w 1 pkt. 3. wyraźnie precyzuje tą kwestię. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje dostawy licencji niewyłącznych. Pytanie 13. W SIWZ rozdz. III.E. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: -jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa." 2. (...) 3. (...) 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. Wymóg podpisania pełnomocnictwa przez wszystkich uczestników konsorcjum nie znajduje uzasadnienia prawnego. Ustawa nie narzuca też kształtu umowy partnerskiej a tymczasem Zamawiający domaga się wprowadzenia do niej określonych treści. Prosimy o wyjaśnienia. Odp.: Ad. Podpisanie pełnomocnictwa Zamawiający wymaga, aby każdy z konsorcjantów udzielił pełnomocnictwa liderowi podpisując stosowne pełnomocnictwo. Dopuszcza się sytuację (np. przy składaniu oferty wspólnej przez trzech i więcej podmiotów), w której każdy z konsorcjantów wystawi odrębny dokument pełnomocnictwa liderowi, więc w takich okolicznościach nie będzie istniał obowiązek podpisania się każdego z Wykonawców na takim dokumencie. W przypadku, gdy wszyscy członkowie konsorcjum udzielają pełnomocnictwa liderowi na jednym dokumencie pełnomocnictwa aktualny jest wymóg, aby każdy z członków (z ewentualnym wyłączeniem lidera, któremu udzielane jest pełnomocnictwo) podpisał dokument. Strona 4 z 18

5 Ad. Umowa Przepisy prawa nie regulują sposobu dokumentowania współpracy podmiotów występujących wspólnie, więc Zamawiający dla zabezpieczenia istotnych dla siebie kwestii wymaga, aby taka umowa uwzględniała co najmniej te wymienione w SIWZ elementy. Pytanie 14. Dotyczy: II.2. Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego Szpitalnego Systemu Informatycznego: Pkt. 33. System Informatyczny umożliwia wykorzystanie czytników kodów kreskowych. Pyt. Proszę o wskazanie zakresu integracji poprzez wymienienie wszystkich operacji wykonywanych w części białej oraz szarej, w ramach których Zamawiający przewiduje wykorzystanie czytników kodów kreskowych. Odp. Zamawiający oczekuje możliwości wykorzystania czytnika kodów kreskowych w każdym polu numerycznym oferowanego oprogramowania. Pytanie 15. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYMAGANA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU MAGAZYNY FUNKCJONALNOŚĆ Dotyczy: 1663 Obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów: ( ) 1666 ceny ewidencyjne - średnia ważona. Pyt. Proszę o wyjaśnienie, czy wymaganie 1666 dotyczy obsługi w systemie dwóch metod wyceny, tj. wyceny wg cen ewidencyjnych wyceny wg cen średnich ważonych. Jeśli nie, proszę o opisanie sposobu obsługi wyceny rozchodu wg podanej w SIWZ wyceny ceny ewidencyjne średnia ważona. Odp.: Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności określonej w pkt Pytanie 16. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYMAGANA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU Dotyczy: Wydruki dokumentów związanych z obrotem materiałowym (PZ, RW, MM, WZ, ZW, PR+, PR-, PO - przyjecie materiałów z odpadów 1678 pokasacyjnych). Pyt. Proszę o wyjaśnienie, czy dokumenty PR+, PR- o których mowa w wymaganiu dotyczą dokumentów związanych z rozliczaniem inwentaryzacji (dokumentów rozliczających nadwyżki oraz niedobory magazynowe, korygujące stan magazynu)? Odp.: Dokumenty PR+, PR- o których mowa w wymaganiu są dokumentami związanymi z rozliczaniem inwentaryzacji. Pytanie 17. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYMAGANA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU Dotyczy: Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury zgodny z przepisami ustawy oraz zarządzeń wewnętrznych (roczna, zdawczo-odbiorcza, wyrywkowa). Wyjątkiem od wydruków wyżej wymienionych są wydruki dla apteki oraz magazynu żywnościowego gdzie są pewne różnice i reguluje je wewnętrzne zarządzenie. Zarządzenia nr DN-002/10/99 oraz 1718 DN-002/7/1999 są w załączeniu. Strona 5 z 18

6 1719 Możliwość wyliczenia ubytków mięs i wędlin. Aspekty te regulują zarządzenia nr DN-002/10/99 oraz DN-002/7/1999 wymienione poprzednim punkcie. Pyt. W odniesieniu do magazynu żywnościowego, proszę o wyjaśnienie, czy wyliczanie ubytków mięs i wędlin ma na celu uwzględnianie odpowiednich ubytków (niedoborów) podczas rozliczania inwentaryzacji magazynu żywnościowego? Jeśli nie, proszę o uszczegółowienie (opisanie procesu) obsługi wyliczania i rozliczania ubytków mięs i wędlin (np.: każdorazowo przy rozchodzie zdejmowanie ze stanu wielkości ubytku przypadającej na dany rozchód, albo: cyklicznie/na koniec miesiąca zdejmowanie ze stanu wielkości ubytków przypadających na rozchody danego miesiąca, ) Odp.: Ubytki mięs i wędlin są określane w drodze inwentaryzacji wyrywkowej i rozliczane w okresie miesięcznym. Pytanie 18. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYMAGANA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU Dotyczy: Możliwość wyliczenia ubytków mięs i wędlin. Aspekty te regulują zarządzenia nr DN-002/10/99 oraz DN-002/7/1999 wymienione 1719 poprzednim punkcie. oraz zarządzenia DN-002/7/1999 Pyt. W odniesieniu do magazynu żywnościowego, proszę o wyjaśnienie, czy wyliczanie ubytków mięs i wędlin należy rozumieć jako zestawienie ukazujące wielkość ubytków zgodnie z parametrami podanymi w zarządzeniu (tj. zestawienie przedstawiające wielkość ubytków naturalnych wyliczonych w stosunku procentowym do ilości rozchodowanych artykułów w danym miesiącu). Odp.: Wyliczanie ubytków mięs i wędlin należy rozumieć jako zestawienie ukazujące wielkość ubytków zgodnie z parametrami podanymi w zarządzeniu (tj. zestawienie przedstawiające wielkość ubytków naturalnych wyliczonych w stosunku procentowym do ilości rozchodowanych artykułów w danym miesiącu). Pytanie 19. ZAŁĄCZNIK NR 3 WYMOGI DOTYCZĄCE BAZY DANYCHI ŚRODOWISKA SERWEROWEGO Dotyczy W ramach umowy Dostawca dostarczy bezterminowe licencje oraz komplet nośników na system operacyjny oraz silnik bazy danych. Nie dopuszcza się licencji czasowych. Licencje powyższe mają zawierać min. 1 rok wsparcia technicznego producenta. Dostarczone licencje muszą umożliwiać Zamawiającemu wykorzystanie ich w innych aplikacjach będących aktualnie, bądź w przyszłości w jego posiadaniu Oraz ZAŁĄCZNIK NR 8 PROJEKT UMOWY 7. Udzielenie licencji 5. Z chwilą dokonania odbioru danego obszaru funkcjonalności SSI Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bezterminowej, na nieograniczoną liczbę Strona 6 z 18

7 użytkowników, na nieograniczoną liczbę stacji roboczych/komputerów i nieograniczona liczbę serwerów licencji na korzystanie z systemu SSI, z wyłączeniem licencji na system analityczny określony w 1 pkt. 3. Oraz ZAŁĄCZNIK NR 8 PROJEKT UMOWY 8. Gwarancje 2. Gwarancja na instalację, uruchomienie, aktualizację, konfigurację i poprawną pracę oprogramowania systemowego, bazodanowego oraz oprogramowania analitycznego 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wdrożenia. Pyt. Proszę o jednoznaczne określenie momentu udzielenia licencji na system operacyjny i bazodanowy paragraf 7 Projektu umowy nie wyróżnia momentu ich udzielenia. Czy należy rozumieć, że datą udzielenia licencji bazy danych oraz systemów operacyjnych jest ? Z uwagi na rozbieżności zapisów załączników nr 3 oraz nr 8 w przytoczonych powyżej zakresach, proszę o jednoznaczne wskazanie okresu wsparcia technicznego producenta systemów operacyjnych i bazy danych. Czy okres ten ma trwać tylko 1 rok od daty udzielenia licencji na bazę danych i systemy operacyjne serwerów, czy ma trwać od daty udzielenia licencji na bazę danych i systemy operacyjne serwerów, do 12 miesięcy po dacie podpisania końcowego protokołu odbioru wdrożenia, tj do ? Odp.: Jako datę udzielenia licencji na system operacyjny i bazodanowy Zamawiający uważa datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 8 1 pkt. 2 (protokół częściowy). Okres wsparcia technicznego producenta systemów operacyjnych i bazy danych jest liczony od tej daty. Pytanie 20. ZAŁĄCZNIK NR 5 INSTALACJA SYSTEMU I SZKOLENIE PERSONELU Dotyczy: W załączniku nr 5 Zamawiający podając dane na temat stanu personelu, który docelowo będzie wykorzystywał moduły Systemu informatycznego wykazuje 134 pracowników administracyjnych. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie jest możliwe określenie ilości użytkowników poszczególnych modułów, gdyż Zamawiający nie zna podziału funkcjonalności na moduły w oferowanym systemie. Pyt. Czy w odniesieniu do powyższych informacji, należy rozumieć, iż w zakresie części administracyjnej (szarej) Systemu informatycznego (tj. w zakresie funkcjonalności obszarów Załącznika nr 2: Ewidencja czasu pracy, Kadry, Płace, Finanse i Księgowość, Magazyny, Ewidencja i zarządzanie środkami trwałymi, Obsługa wyposażenia (niskocennych środków trwałych) należy Strona 7 z 18

8 przeszkolić łącznie 134 użytkowników? Proszę o podanie informacji o ilości użytkowników części administracyjnej (szarej) dla których należy zapewnić szkolenia. Odp.: Zamawiający nie zna szczegółowego podziału funkcji na moduły w oferowanym systemie, a co za tym idzie nie jest możliwe określenie liczby osób do przeszkolenia w zakresie pracy w konkretnych modułach. Oferent przygotowując ofertę ma wycenić wartość 1800 godzin szkoleniowych zgodnie z formularzem ofertowym. Pytanie 21. ZAŁĄCZNIK NR 6 PRZENIESIENIE DANYCH Z OPROGRAMOWANIA OBECNIE UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Przeniesienie (import) danych z obecnie wykorzystywanego oprogramowania obejmowało będzie dane gromadzone w poniższych aplikacjach: ( ).Zaimplementowanie w systemie innych baz i rejestrów prowadzonych w wersji elektronicznej przez użytkowników. Pyt. Proszę o wskazanie spisu zawierającego wszystkie inne bazy i rejestry prowadzone w wersji elektronicznej przez użytkowników, które mają podlegać implementacji w systemie. Odp.: Zamawiający wymaga przygotowania odpowiednich procedur importu danych do nowego systemu oraz ich weryfikacji po imporcie. Zamawiający zobowiązał się do przygotowania odpowiednich danych w uzgodnionym wcześniej formacie. W ocenie Zamawiającego nie ma znaczenia ilość systemów/rejestrów, z których dane te pochodzą. Pytanie 22. Dotyczy: Zakres przenoszonych danych: 1. Część szara. Dane jakie powinny być przeniesione do nowego systemu informatycznego powinny obejmować minimum: dokumenty kasowe; Pyt. Proszę o wskazanie istoty migracji dokumentów kasowych, mając na względzie fakt, że migracji podlegać mają również bilans otwarcia kont księgowych oraz nierozliczone rozrachunki. Odp.: Zamawiający rezygnuje z migracji dokumentów kasowych do nowego systemu informatycznego. Pytanie 23. ZAŁĄCZNIK NR 7 NADZÓR AUTORSKI, GWARANCJA, SERWIS Dotyczy: W czasie trwania okresu gwarancyjnego oraz Nadzoru Autorskiego Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługę Serwisu o następujących parametrach: Lp. Nazwa Warunki min. 1. Godziny pracy Serwisu 24h 2. Czas reakcji 1h 3. Czas obsługi zgłoszenia / konsultacji 3 dni 5. Czas usunięcia Awarii (*) 3h 6. Czas usunięcia Usterki Programistycznej 30 dni 7. Termin przystąpienia Serwisu do realizacji usług 10 dni zleconych (*) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania rozwiązań zastępczych. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu usunięcia awarii jedynie w przypadkach wynikających z ograniczeń sprzętowych. Strona 8 z 18

9 Przypadki takie to sytuacje wymagające konieczności przywrócenia bazy danych z kopii zapasowej oraz odbudowy indeksów na bazie. Pyt. Czy Zamawiający przewiduje odrębne parametry świadczenia usług Serwisu dla części administracyjnej ( szarej ) przedmiotu zamówienia? W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na ograniczony zakres wykorzystania funkcji administracyjnej części systemu w dni ustawowo wolne od pracy. W takim przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia Awarii/Usterki Programistycznej w dni ustawowo wolne od pracy jest wyraźnie mniejsze, co przekłada się na brak konieczności ciągłej pracy pracowników serwisu Wykonawcy. Prosimy o odrębne określenie parametrów świadczenia usług Serwisu dla części administracyjnej systemu, w szczególności prosimy o zmianę godzin pracy serwisu na 8:00-17:00 w dni robocze oraz jednoznaczne określenie czasów i terminów świadczenia usług w dniach i godzinach roboczych. Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie. Pytanie 24. ZAŁĄCZNIK NR 7 NADZÓR AUTORSKI, GWARANCJA, SERWIS Pyt. Czy pisząc o dniach Zamawiający ma na myśli dni robocze, czy dni kalendarzowe? Odp.: Pod pojęciem dni Zamawiający rozumie dni kalendarzowe. Pytanie 25. ZAŁĄCZNIK NR 7 NADZÓR AUTORSKI, GWARANCJA, SERWIS Czy czas reakcji należy interpretować jako czas pomiędzy wysłaniem zgłoszenia awarii/usterki Programistycznej przez pracownika Zamawiającego z wykorzystaniem internetowej witryny Help Desk (aplikacji WWW udostępnionej przez Autora) a otrzymaniem informacji/potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia do realizacji? Odp.: Tak. Pytanie 26. ZAŁĄCZNIK NR 7 NADZÓR AUTORSKI, GWARANCJA, SERWIS Czy wszystkie czasy i terminy wymagane przez Zamawiającego należy liczyć od daty i godziny otrzymania przez pracowników Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do realizacji? Odp.: Tak. Pytanie 27. ZAŁĄCZNIK NR 7 NADZÓR AUTORSKI, GWARANCJA, SERWIS Pyt. Czy Zamawiający, na potrzeby świadczenia usług serwisu, udostępni Wykonawcy łącze teleinformatyczne pozwalające na zdalne połączenie się z serwerami na których zainstalowany będzie system? Odp.: Tak. Zamawiający, na potrzeby świadczenia usług serwisu, udostępni Wykonawcy łącze teleinformatyczne pozwalające na zdalne połączenie się z serwerami na których zainstalowany będzie system. Pytanie 28. ZAŁĄCZNIK NR 7 NADZÓR AUTORSKI, GWARANCJA, SERWIS Dotyczy: W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników, Strona 9 z 18

10 Jasne i jednoznaczne określenie wszystkich składowych przedmiotu zamówienia jest kluczowe dla rzetelnej wyceny oferty. W przypadku przywołanych powyżej zapisów, dla prac o nieznanym i nieokreślonym w momencie podpisywania umowy zakresie, ogólnie przyjętą praktyką jest realizacja takich prac w postaci odrębnych, wykraczających poza przedmiot umowy, zgłoszeń dla których tworzy się własne szacunki pracochłonności. W przytoczonym przypadku nie jest możliwe określenie przewidywanej pracochłonności oraz kosztu wprowadzenia nowych funkcji i usprawnień stanowiących wynik sugestii użytkowników w przedziale 48 miesięcy od odbioru przedmiotu umowy. Czy z uwagi na powyższe, treść wymagania należy rozumieć jako gotowość Wykonawcy do wprowadzania funkcji i usprawnień sugerowanych przez użytkowników, przy czym zakres prac wynikających ze zgłoszeń będzie każdorazowo ustalany przez strony, a ich realizacja będzie przedmiotem odrębnej wyceny. Odp.: Tak. Pytanie 29. ZAŁĄCZNIK NR 7 NADZÓR AUTORSKI, GWARANCJA, SERWIS Dotyczy: Warunki dodatkowe: 2. Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego i okresu w którym Zamawiający będzie miał wykupioną usługę Nadzoru Autorskiego Producent Systemu Informatycznego wprowadzi do oferty System Informatyczny nowej generacji to Wykonawca zapewni bezpłatnie na życzenie Zamawiającego migrację oraz prawa do licencji na System Informatyczny nowej generacji. Kiedy system informatyczny można uznać za System informatyczny nowej generacji? Proszę o sprecyzowanie jak należy rozumieć pojęcie System informatyczny nowej generacji, w szczególności w przypadku gdy Wykonawca ma w swojej ofercie min. 2 systemy informatyczne o funkcjonalności właściwej dla części administracyjnej systemu. Odp.: Przez pojęcie System informatyczny nowej generacji Zamawiający rozumie system informatyczny odpowiadający funkcjonalnie systemowi oferowanemu i stworzony z wykorzystaniem nowszych technologii niż oferowany, który to Oferent wprowadzi do oferty w okresie określonym w Załączniku nr 7. Pytanie 30. W Rozdziale I, pkt. 1.6 Słownik używanych pojęć w definicji Upgrade aplikacji Zamawiający określa, że Upgrade oprogramowania pociąga za sobą konieczność dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami "n.x.y" Upgrade wiąże się ze zmianą pierwszej z nich - "n", przy założeniu, że każda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade'u wersji n-1." Pyt. Co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie, iż każda nowa wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych upgrade'u w wersji n-1? Odp.: Zamawiający modyfikuje SIWZ (I.6. Słownik używanych pojęć. Upgrade aplikacji) poprzez wykreślenie słów: przy założeniu, że każda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1 Pytanie 31. W Rozdziale II, pkt. II.2 Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego Szpitalnego Systemu Informatycznego, w ppkt. 31 Zamawiający określa, że: System będzie funkcjonował na zasadach tworzenia jednego i jednolitego wewnętrznego procesu sprawozdawczego z możliwością automatycznego oraz ręcznego wydzielenia, wybrania i odpowiedniego przetworzenia go dla potrzeb zewnętrznych na podstawie wprowadzonych algorytmów i schematów rozliczeń." Strona 10 z 18

11 Pyt. Proszę o wyjaśnienie tak zdefiniowanego wymagania stawianego wobec Szpitalnego Systemu Informatycznego. Odp.: Oferowany System Informatyczny musi zapewniać spójny i jednolity proces sprawozdawczy z zachowaniem możliwości automatycznego i ręcznego przetwarzania danych w nim zawartych dla potrzeb statystycznych i sprawozdawczości. Pytanie 32. W Rozdziale II, pkt. II.2 Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego Szpitalnego Systemu Informatycznego, w ppkt. 33 Zamawiający określa, że: System Informatyczny umożliwia wykorzystanie czytników kodów kreskowych". Pyt. Prosimy o wyjaśnienie w jakich obszarach funkcjonalności. Jakiego zastosowania obsługi kodów kreskowych oczekuje Zamawiający? Odp. Zamawiający oczekuje możliwości wykorzystania czytnika kodów kreskowych w każdym polu numerycznym oferowanego oprogramowania. Pytanie 33. W Załączniku nr 4 - Harmonogram wdrożenia systemu informatycznego, pkt. 1 Zamawiający podaje, że: W terminie do 60 dni od daty podpisania umowy Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiającemu Analizę Przedwdrożeniową zawierającą sugestie zmian organizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia Systemu Informatycznego. Szczegółowy zakres analizy zawiera załącznik nr 10 do SIWZ" W Załączniku nr 5 - Instalacja systemu i szkolenie personelu Poprzez szkolenie personelu Zamawiający rozumie: a) Przygotowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac szkoleniowych. Materiał zawierający metodologię szkolenia oraz jego organizację musi zostać przygotowany w formie dokumentu do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W pierwszym ww. załączniku Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia dokumentu analizy wdrożeniowej w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W drugim z załączników wymaga przedstawienia szczegółowego harmonogramu szkoleń. Tymczasem szczegółowy harmonogram szkoleń, a w szczególności opracowanie zakresów tematycznych i organizacja grup szkoleniowych jest produktem przeprowadzenia pełnej analizy wdrożeniowej. Nie ma więc możliwości aby szczegółowy harmonogram szkoleń przedstawiony został Zamawiającemu przed datą zakończenia analizy przedwdrożeniowej. Zwłaszcza w kontekście punktu zamieszczonego w załączniku nr 10: Analiza powinna zawierać informację o wszelkich przesłankach organizacyjnych mogących wpłynąć na przebieg wdrożenia. " Pyt. W związku z powyższym jaki termin podania metodologii i organizacji szkoleń wyznacza Zamawiający? Odp.: Zamawiający wymaga podania metodologii i organizacji szkoleń w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Pytanie 34. W Załączniku nr 2 - Wymagana funkcjonalność systemu, w pkt. 218 Zamawiający tak definiuje swoje wymagania: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (Zakres danych obejmuje: Nr księgi głównej, Imię pacjenta, Nazwisko pacjenta, Data urodzenia w formacie yyyy-mm-dd, PESEL, Dane o miejscu zamieszkania-miejscowość, Gmina, Kod terytorialny gminy, Ulica i nr domu, Data przyjęcia - w formacie yyyy-mmdd, Data wypisu - w formacie yyyy-mm-dd, Rozpoznanie wg X Rewizji MKChiPZ - od COO do D09, Oddział w którym pacjent był hospitalizowany, Opcjonalnie - kod wykonywanej procedury ICD9 i NFZ (w celu ustalenia rodzaju pobytu diagnostyczny lub leczniczy i rodzaju podjętego leczenia); Przedmiotem rejestracji są wszystkie przypadki nowotworów złośliwych (guzów litych, chłoniaków i białaczek) zarówno inwazyjnych, jak i In situ, stwierdzone we wszystkich przedziałach wiekowych, we Strona 11 z 18

12 wszystkich umiejscowieniach opisanych kodami od COO do D09 Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. " Pyt. W jakim formacie wymiany danych powinna odbywać się elektroniczna komunikacja w tym przypadku? Odp. Zamawiający przekazuje powyższe dane do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w formacie.xls. Pytanie 35. W Rozdziale III, pkt. III B Wykaz oświadczeń, dokumentów/ wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ppkt. 2 Zamawiający wymaga aby ww. wykaz zawierał informacje o zamówieniu/ zamówieniach z podaniem ich wartości, przedmiotu (podając również informację o związku z częścią białą" i / lub szarą" działalności), dat wykonania i odbiorców (w tym ilość łóżek u zlecającego w okresie, kiedy realizowano usługę) Pyt. Prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie jaki rodzaj informacji o związku z częścią białą" i/lub szarą" działalności należy podać w wykazie. Odp. Zamawiający sugeruje się podanie listy modułów w każdej z części wdrażanych w jednostce z której pochodzą referencje. Pytanie 36. W Załączniku nr 2 - Wymagana funkcjonalność systemu, w pkt Zamawiający tak określa funkcję: Wydruki dokumentów związanych z obrotem materiałowym (PZ, RW, MM, WZ, ZW, PR+, PR-, PO przyjęcie materiałów z odpadów pokasacyjnych)." Pyt. Proszę o rozwinięcie skrótów PR+ i PR-. Jakie operacje wykonywane są tymi dokumentami? W jakich cenach na dokumencie PO są przyjmowane materiały z odpadów pokasacyjnych? Odp.: RP + i PR- są to dokumenty związane z rozliczeniem inwentaryzacji (protokół różnic) nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych. Wycena dokonywana jest przez komisję kasacyjną. Pytanie 37. W Załączniku nr 2 - Wymagana funkcjonalność systemu, w pkt Zamawiający podaje funkcję: Kontrola prawidłowości wprowadzonych dekretów (Chodzi o możliwość sprawdzenia zgodności zastosowanych grup materiałowych dla poszczególnych magazynów z możliwością naniesienia ewentualnych poprawek przez zamknięciem miesiąca.)." Pyt. Na czym ma polegać kontrola dekretów? Czy zbiorcze zestawienie rozchodów w zadanym okresie, w zawężeniu do wybranego magazynu na poszczególne konta zespołów 4" i 5" jest wystarczające dla Zamawiającego? Czy potrzebne są bardziej szczegółowe zestawienia? W jaki sposób mają być nanoszone poprawki? Standardowo ewentualne poprawki powinny być nanoszone w miejscu powstawania dokumentów, czyli należy usunąć dekretację w systemie FK i oddać" dokument do programu GM, gdzie można nanieść zmiany na dokumencie (zmiana ośrodka kosztów - 5") lub karcie towaru (przypisanie do właściwego kosztu rodzajowego - 4"). Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym oferowany system informatyczny generuje zbiorcze zestawienie rozchodów w zadanym okresie, w zawężeniu do wybranego magazynu na poszczególne konta zespołów 4" i 5". Pytanie 38. W Załączniku nr 2 - Wymagana funkcjonalność systemu, w pkt Zamawiający definiuje funkcję: Możliwość wyliczenia ubytków mięs i wędlin. Aspekty te regulują zarządzenia nr DN-002/10/99 oraz DN-002/7/1999 wymienione poprzednim punkcie " Pyt. W jaki sposób ma wyglądać wyliczanie ubytków mięs i wędlin? W jaki sposób mają być te ubytki rejestrowane i przez kogo? W jakim cyklu (dziennie, miesięcznie, rocznie, przed remanentem)? Strona 12 z 18

13 Odp.: Ubytki naturalne określa się procentowo w stosunku do ilości rozchodowanych w danym miesiącu artykułów zgodnie z zarządzeniem, którego scan jest również załączony przy pytaniu nr 17 - tak wyliczone wielkości stanowią koszty uzyskania przychodu, wszystkie ubytki powyżej określonych w zarządzeniu współczynników stanowią niedobory: niezawinione lub też zawinione w zależności od przyczyny powstania. W przypadku niedoborów zawinionych obciąża sie jego kosztami pracownika jeśli niedobór zostaje uznany za niezawiniony stanowi on koszty uzyskania przychodu. Pytanie 39. Pyt. Czy Zamawiający może określić liczbę pracowników administracji dla poszczególnych podsystemów administracyjnych? Prosimy o podanie rozbicia ilościowego pracowników administracji na poszczególne podsystemy administracyjne (Ewidencja czasu pracy, Kadry, Płace, Finanse i Księgowość, Magazyny, Dział Żywienia, Ewidencja i zarządzanie środkami trwałymi, Obsługa wyposażenia, Rachunek kosztów, Analizy ekonomiczne, System informowania kierownictwa)? Informacje te są konieczne dla określenia czasu szkoleń (w osobodniach) dla poszczególnych podsystemów. Odp. Zamawiający nie zna szczegółowego podziału funkcji na moduły w oferowanym systemie, a co za tym idzie nie jest możliwe określenie liczby osób do przeszkolenia w zakresie pracy w konkretnych modułach. Oferent przygotowując ofertę ma wycenić wartość 1800 godzin szkoleniowych zgodnie z formularzem ofertowym. Pytanie 40. W SIWZ oraz w Załączniku nr 6 nie został doprecyzowany zakres danych do przeniesienia w zakresie Gospodarki Magazynowej. Pyt. Jakie dane mają zostać przeniesione? Czy Zamawiający uzna przeniesienie definicji towarów i stanu magazynu na dzień poprzedzający dzień startu pracy w nowym systemie? Kontrahenci zostaną przekazani z nowego systemu FK w celu zapewnienia spójności danych. Odp. Tak. Pytanie 41. Pyt. Czy Zamawiający ma świadomość, że wymagania odnośnie bazy danych i środowiska serwerowego, zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ wymuszają rozwiązanie w postaci najdroższych wersji licencji, komercyjnych systemów bazodanowych, charakteryzujących się nie tylko wysoką (liczoną w milionach złotych) ceną zakupu, lecz również bardzo kosztowną asystą techniczną producenta (kilkaset tysięcy złotych rocznie)? Czy dla obsługi Szpitalnego Systemu Informatycznego konieczne jest zastosowanie aż tak wydajnej, a co za tym idzie kosztownej, bazy danych, której koszt może kilkakrotnie przekroczyć koszt licencji samego SSI? Odp. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie. Pytanie 42. Załącznik 2 Pkt. 1650, 1651, 1652 ZFM- konto rozrachunkowe dla każdego pracownika, pozostałe zapisy zbiorcze z możliwością zmiany dekretacji, Pyt: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach tych wymagań jako inne moduły" rozumiane są moduły wchodzące w skład oferowanego systemu, stanowiącego część SlWZ (zamówienia)? Odp.: Zgodnie z treścią punktu 1649 na który w rzeczywistości powołuje się Oferent brzmiącą Współpraca z innymi modułami dostarczanego systemu: jako inne moduły" rozumiane są moduły wchodzące w skład oferowanego (dostarczanego) systemu, stanowiącego część SlWZ (zamówienia). Pytanie 43. Załącznik 2 Pkt Strona 13 z 18

14 Możliwość samodzielnego generowania przez użytkownika różnego rodzaju raportów w zależności od potrzeb z możliwością ich zapamiętania i zmiany w arkuszu Excel z dowolnego miejsca w systemie Pyt: Czy chodzi o możliwość tworzenia zestawień definiowalnych i ich eksport do arkusza xls w celu dalsza obróbki? Prosimy o dokładniejsze opisanie wymagania pod kątem jego funkcjonalności. Odp.: Zamawiający wymaga możliwości eksportu danych z systemu FK do arkusza.xls z możliwością wyboru danych do eksportu i zapamiętania danego raportu w systemie FK, tak aby nie było konieczności powtarzania co miesiąc wyboru danych do raportu, a także możliwość zapamiętania ich w arkuszu.xls dla celów porównawczym np. w okresie kwartału, półrocza czy roku. Pytanie 44. Załącznik 2 Pkt Powiązanie i ujednolicenie systemu FK z systemem Zakładu Usług Niemedycznych, w taki sposób, aby była możliwość oddzielenia i sumowania księgowań. Obsługę Zakładu Usług Niemedycznych ma zapewniać oferowany system informatyczny. W ramach obsługi ma on oferować możliwość oddzielenia księgowań ZUN i sumowania ich do sprawozdań miesięcznych. półrocznych i rocznych. Pyt: Czy jako realizacją tego wymagania rozumieć można prowadzenie księgowości podstawowej i księgowości Zakładu Usług Niemedycznych, jako odrębnych ksiąg rachunkowych w ramach FK, a sumowanie księgowań na poziomie sprawozdań rocznych? Jeżeli nie, to prosimy o informację w jakim zakresie ma zostać powiązany system FK z systemem Zakładu Usług Niemedycznych wraz z szczegółowym opisem zakresu tej integracji. Odp.: Zamawiający wymaga zastosowania wyodrębnionych kont dla ZUN w taki sposób, aby była możliwość identyfikacji zapisów i sumowania ich na poziomie sprawozdań nie tylko rocznych, ale w każdym momencie: miesiąc, kwartał itd. Pytanie 45. Załącznik 2 Pkt Możliwość uzyskania informacji / wydruku / w konfiguracjach np.: wg osoby odpowiedzialnej materialnie, miejsce - osoba odpowiedzialna materialnie, tylko miejsca użytkowania grupy środków trwałych (wybrana jednostka organizacyjna), tylko środki trwale z danej grupy, podgrupy i rodzaju, kartoteki wybranych środków trwałych czy grup środków trwałych, środki trwale wg wybranego źródła finansowania, wg. OT, PK, LT, środki trwale z darowizn, środki trwałe umorzone w 100%, umarzane w danym przedziale czasu, według dokumentu MM (przesunięcie między oddziałowe), rozchodowania. Wydruki tabel amortyzacyjnych według grup. według miejsc Pyt: W jaki sposób ma zostać stworzone zestawienie według dokumentów MM, które są dokumentami magazynowymi? Ponadto co należy rozumieć pod pojęciem przynależności,,wnip? Prosimy o wyjaśnienia? Odp.: Dokument MM - dokument przesunięcia międzymagazynowego - wykorzystywany również do zarejestrowania operacji przesunięcia środków trwałych pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala czy też osób materialnie odpowiedzialnych. Skrót wnip oznacza wartości niematerialne i prawne. Pytanie 46. Załącznik 2 Pkt Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego - przeszacowania grupowe, np. zaokrąglenia wynikające ze zmian stanu prawnego), Pyt: Co należy rozumieć poprzez grupowe przeszacowanie środka trwałego w kontekście przyjęcia składnika majątku trwałego? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie wymagania. Strona 14 z 18

15 Odp.: Przeszacowanie wartości składnika majątku, czy to wynikającego z przepisów prawa, czy też wytycznych kontroli należy odnotować w ewidencji. Przeszacowanie powoduje zmianę wartości środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych. Pytanie 47. Załącznik 2 Pkt Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów: zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego /możliwość odtworzenia historii śr. trwałego/, Pyt: Prosimy o wyjaśnienie czy zmiany te mają być widoczne na podstawie zaksięgowanych dokumentów? Odp.: Tak, np. zmiana osoby materialnie odpowiedzialnej, przesunięcie na inny oddział, modernizacja itp. Pytanie 48. Załącznik 2 Pkt Możliwość podziału całości zbioru środków trwałych na zbiory: podlegające weryfikacji, Pyt: Jakie środki trwałe należy uznać za podlegające weryfikacji? Prosimy o wyjaśnienie wymagania. Odp.: Zgodnie z ustawą o rachunkowości Art.26 - są to między innymi wartości niematerialne i prawne. Pytanie 49. Załącznik 2 Pkt Możliwość podziału całości zbioru środków trwałych na zbiory: podlegające inwentaryzacji - nie numerowane (ze względu na specyfikę urządzenia nie można numerować / okleić np. wiertarka do zabiegów operacyjnych) Pyt: W jaki sposób będą inwentaryzowane elektronicznie nie numerowane środki trwałe? Prosimy o podanie procedur spisowych dla takich pozycji. Odp.: Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Art. 26 Pytanie 50. Załącznik 2 Pkt Moduł umożliwia wykonanie raportu porównującego koszty świadczenia z przychodem z NFZ z minimalnym zakresem danych: dane pacjenta, rozpoznanie, produkt jednostkowy, koszty w poszczególnych rodzajach (osobodni, leki, zdefiniowane grupy kosztów), wartość przychodu. Pyt: Prosimy o wyjaśnienie pojęcia zdefiniowane grupy pacjentów" w kontekście tego raportu gdzie są między innymi dane pacjenta? Odp.: Zamawiający nie użył w opisie tej funkcjonalności pojęcia zdefiniowane grupy pacjentów". Pytanie 51. Załącznik 2 Pkt Możliwość automatycznego przypisania z modułu kadrowo-płacowego aktualnych stawek wynagrodzeń wraz z narzutami (opcjonalnie wg stawek średnich dla danej grupy personelu lub stawki konkretnych osób) do czasów pracy poszczególnych osób zaangażowanych w wykonanie danej procedury medycznej (zarejestrowanych w kartach kosztów normatywnych). Pyt: Prosimy o podanie powodu i celu opisywania normatywnego procedur konkretnymi osobami. Odp.: Przypisywanie do kosztów normatywnych, kosztów pracy konkretnych osób wynika z faktu iż dane świadczenie jest niejednokrotnie realizowane przez konkretną i tylko tę osobę, (takie przypadki w Szpitalu występują z uwagi na jego specyfikę i unikalność realizacji pewnych procedur). W takiej Strona 15 z 18

16 sytuacji obliczając koszt normatywny procedury bezsensowne jest przypisywanie jej kosztów pracy obliczonych na podstawie średnich stawek całej grupy. Pytanie 52. W SIWZ Załącznik nr 2- Wymagana funkcjonalność systemu, pkt. 76, Zamawiający wymaga: (...) (Jako interfejs do sprzętu/systemu należy rozumieć umożliwienie komunikacji z serwerem mailowym oraz wysyłanie SMS-ów przez bramkę udostępnioną przez odpowiedniego providera.)" Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma wykupioną usługę o providera, czy to Wykonawca ma ją kosztorysować? Odp.: Świadczenie usług wysyłania SMS-ów nie jest przedmiotem bieżącego postępowania przetargowego. Oferowany system musi umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego urządzenia, które nie jest przedmiotem zamówienia. Pytanie 53. W SIWZ Załącznik nr 2- Wymagana funkcjonalność systemu, pkt. 78, Zamawiający wymaga: automatyczne wprowadzanie danych pacjenta na podstawie dowodu osobistego (PESEL, adres zamieszkania, imię i nazwisko, numer dowodu osobistego)" Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada czytniki dowodów osobistych? Jeżeli tak, to jakie, a jeżeli nie, to czy Wykonawca ma je kosztorysować? W jakiej liczbie i na ilu stanowiskach? Odp.: Zamawiający przewiduje wykorzystanie czytników dowodów osobistych, lecz na chwilę obecną nie posiada takich urządzeń. Dostawa czytników dowodów osobistych nie jest przedmiotem bieżącego postępowania przetargowego. Pytanie 54. W SIWZ Załącznik nr 2- Wymagana funkcjonalność systemu, pkt. 620, Zamawiający wymaga: Obsługa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie monitorowania i rejestrowania parametrów krytycznych (Zamawiający oczekuje integracji i współpracy zamawianego systemu ze specjalistycznymi urządzeniami i systemami do monitorowania parametrów krytycznych). Ze względu na modernizację wyposażenia SOR Zamawiający oczekuje ogólnej deklaracji, ewentualna integracja w przyszłości będzie przedmiotem odrębnej umowy." Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje integracji z urządzeniami w powyższym zakresie? Jeśli tak prosimy o podanie marki, modeli i protokołów komunikacyjnych. Odp.: W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje ogólnej deklaracji. Ewentualna integracja ze specjalistycznymi urządzeniami oraz systemami monitorowania parametrów krytycznych SOR będzie przedmiotem odrębnych umów. Pytanie 55. II.2. Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego Szpitalnego Systemu Informatycznego: 8. System informatyczny dokonuje uwierzytelnienia użytkownika w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Uwierzytelnienie użytkownika może następować po podaniu loginu i hasła, jak również z wykorzystaniem certyfikatów PKI zapisanych na kartach chip. Parametr ten jest wymagany na etapie zakończenia wdrożenia. PYTANIE: Czy wymaganie dotyczy także części szarej? Odp.: TAK Pytanie System Informatyczny umożliwia dostęp do poszczególnych modułów z wykorzystaniem jednokrotnego (globalnego dla sesji) logowania na danej stacji roboczej. PYTANIE: Czy wymaganie dotyczy także części szarej? Strona 16 z 18

17 Odp.: TAK Pytanie System Informatyczny będzie zintegrowany z zewnętrznym systemem typu PACS / RIS dotychczas wykorzystywanym przez Zamawiającego. 25. Integracja z zewnętrznym systemem typu PACS / RIS (dostawcą jest firma Alteris) po stronie Systemu Informatycznego musi charakteryzować się dwustronną komunikacją z wykorzystaniem protokołu HL7 (Zamawiający dostarczy dokumentację wymaganych komunikatów HL7) i obsługiwać następujące procesy: elektroniczne wysłanie i odbieranie zleceń, zmiana i anulowanie zleceń, automatyczny odbiór statusu badania, automatyczny odbiór wyniku (opisu) zleconego badania wraz z danymi niezbędnymi do rozliczenia usługi z NFZ, możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu Systemu Informatycznego, synchronizacja słowników pomiędzy RIS a SSI w zakresie: o wykorzystywanych materiałów medycznych, o użytkowników, o jednostek zlecających o lekarzy zlecających, o lekarzy opisujących. synchronizacja danych pacjentów w zakresie dodawania (nowych rekordów) i modyfikacji (istniejących rekordów). 26. System Informatyczny umożliwia elektroniczne zlecanie badań i odbiór wyników w ramach zleceń zewnętrznych do laboratorium ALAB z wykorzystaniem protokołu HL7 (system firmy Marcel). 27. System Informatyczny umożliwia elektroniczne zlecanie badań i odbiór wyników w ramach zleceń zewnętrznych do pracowni Serologii / Bank Krwi z wykorzystaniem protokołu HL System Informatyczny umożliwia elektroniczne zlecanie zapotrzebowania na krew i jej składniki w ramach zleceń zewnętrznych do pracowni Serologii / Bank Krwi (system firmy Marcel). 29. System Informatyczny umożliwia integrację z urządzeniami diagnostycznymi z wykorzystaniem protokołu HL7. Zamawiający oczekuje deklaracji o gotowości systemu do takiej wymiany. Podłączenie konkretnych urządzeń będzie przedmiotem odrębnych umów. 30. System informatyczny umożliwia integrację z oprogramowaniem Endobase (integracja na poziomie elektronicznych zleceń oraz zwrotnie opisów badań). PYTANIE: Czy wymagania dotyczą także części szarej? PYTANIE: Jeśli wymaganie dotyczy także części szarej, ze względu na wysoką specjalizację wymienionego powyżej standardu HL7/Endobase prosimy o określenie jakie ich zastosowanie przewiduje Zamawiający przy integracji z częścią szarą? Prosimy o podanie przykładu. Odp.: Powyższe wymagania dotyczą modułów części medycznej oferowanego Systemu Informatycznego. Pytanie System Informatyczny umożliwia wykorzystanie czytników kodów kreskowych PYTANIE: Czy wymaganie dotyczy jedynie możliwości udostępnianych przez system czy też wykorzystanie czytników kodów kreskowych ma być elementem wdrożenia? Odp.: Powyższe wymaganie dotyczy jedynie możliwości udostępnianych przez system. PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę czytników i drukarek kodów oraz wymaganych do ich użycia elementów eksploatacyjnych (np. taśm barwiących, etykiet)? Jeśli tak w jakiej liczbie egzemplarzy, jakie są wymagania im stawiane? Strona 17 z 18

18 Odp.: Dostawa czytników i drukarek kodów wraz z wymaganymi do ich użycia elementami eksploatacyjnymi nie jest przedmiotem bieżącego postępowania przetargowego. Pytanie 59. ZAŁĄCZNIK 2: System powinien umożliwiać sprawozdawczość do Uniwersytetu Medycznego, GUS, Centrum Zdrowia Publicznego, Ministerstwa Zdrowia itd.- zgodnie ze wzorami określonymi przez te instytucje (w systemie powinny być odpowiednie raporty). PYTANIE: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. Odp.: W przypadku sprawozdawczości określonej w przepisach prawnych Zamawiający oczekuje gotowych raportów, natomiast w pozostałych przypadkach oczekuje na gotowość systemu do wygenerowania odpowiednich danych. Pytanie 60. ZAŁĄCZNIK NR 3 PYTANIE Czy Zamawiający dopuszcza stworzenie heterogenicznego środowiska bazodanowego? Odp.: Zamawiający WYMAGA zastosowania homogenicznego środowiska bazodanowego w oferowanym rozwiązaniu. Pytanie 61. ZAŁĄCZNIK NR 7 Dot. Czasu usunięcia awarii. PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie rozwiązań zastępczych oraz czy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wydłużenie czasu usunięcia awarii? Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie. Zapraszamy do składania ofert. Z powaŝaniem, Strona 18 z 18

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Głuchołazy, dn. 20.08.2014 r. W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.08.2014r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ Centrum Unijnych Warszawa, dn. 7 stycznia 2009 r. Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. Toruń, dn. 5..06 r. L.dz. SSM.DZP.00.45.06 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. Na podstawie art. 8 ust. 4 prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin,17.03.2011r. 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11 tel/fax.(25)682-16-93 NIP 826 214 86 01 Regon 142032872 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: Postępowania poniżej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przetarg nieograniczony Kołobrzeg, dnia 24.12.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przetarg nieograniczony 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl,

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Załącznik nr 2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Przedmiotem zamówienia jest serwis systemów informatycznych Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory.

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory. PYTANIA DO SIWZ Przedmiot zamówienia: rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo