Raport z przecionego serwera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z przecionego serwera"

Transkrypt

1 Piotr Czerski Raport z przecionego serwera Ponisze akapity czyta mona hipertekstowo, a wic w dowolnej kolejnoci. Równoprawna z innymi kolejno sugerowana przez autora jest nastpujca (w nawiasach podano numery tych akapitow, które zawieraj dygresje i które mona pomin, jeeli czytelnikowi si spieszy): 0x0000, (0x0f00), 0x0017, 0x0001, (0x0005, 0x000a), 0x0002, (0x0027), 0x0008, 0x0007, (0x0003), 0x000b, 0x001a, 0x0009, 0x0010, 0x0012, 0x0016, 0x0014, 0x00ff, 0x00ee, 0x00ef, 0x0102, 0x0301, 0x0111, 0xfeef, 0xffff 0x0001 Pewien znany prozaik i krytyk napisał do mnie kiedy maila: Piotrze, zajrzyj, prosz, na moj stron. Duo si zmieniło, takie obracajce si przyciski dodałem, jak na nie naciniesz to otworz ci si nowe przestrzenie, inne wiaty. Zajrzałem: na szarym tle wklejone były brzydkie, animowane gify, po klikniciu na które otwierały si podstrony. Sprawdzałem: moe co przeoczyłem, moe klikam w niewłaciwych miejscach. Nie. Te nowe przestrzenie to włanie kolejne podstrony. Nowe wiaty to rozmieszczone niechlujnie linki. Tamto zdarzenie stało si w mojejwiadomoci pewnym symbolem. Oto jak wielkie jest pragnienie rewolucji, jak bardzo głodni s literaci i literaturoznawcy nowego, wirtualnego wiata kilka pospinanych ze sob dokumentów html staje si dla nich majaczcym na horyzoncie brzegiem Indii. 0x0008 A jak właciwie wyglda topika internetowa w polskiej literaturze? Jedn z pierwszych powieci, w których pojawia si Internet, jest Obciach Kingi Dunin. Mało oszałamiajcy debiut główna bohaterka kilka razy sprawdza zawarto swojej skrzynki pocztowej (o dziwo - komputer do niej mówi, konkretniej mówi sorry, no mail ), a swoj przyjaciółk Est poznała, jak si dowiadujemy, w bliej niesprecyzowany, ale z pewnoci internetowy sposób. Kamieniem milowym krótkiej historii obecnoci Internetu w polskiej prozie stała si wic fatalna, grafomaska powie doktora informatyki, Janusza Leona Winiewskiego, zatytuowana w sieci. W warstwie fabularnej opowiada ona wielkimi słowami o miłoci ( która ze wszystkich rzeczy wiecznych trwa najkrócej ), wpisujcy si tym samym doskonale w kanon ustalony przez serie wydawnicze adresowane do niezbyt wymagajcych czytelniczek. Miło jest, oczywicie, wielka i zapierajca dech w piersiach, bohaterowie niezwykli, scenerie malownicze, a cało wzruszajca i zaskakujca oryginalnoci (oryginalno ta jednak blednie gwałtownie, jeeli czytelnik zna przypadkiem francusk powie lepa miło, mniej wicej streszczon w jednym z pobocznych wtków ). Z noty zamieszczonej na okładce ksiki Winiewskiego mona si jednak dowiedzie, e jego powie jest tak współczesna, e bardziej nie mona: z Internetem, pagererem, elektronicznymi biletami lotniczymi, dekodowaniem genomy i SMS-ami (...). Powie o miłoci na Internecie. Winiewski, jak wida, odwanie zamienił uprawianie miłoci na wersalce w uprawianie miłoci na Internecie. 0x0003 Winiewski programista nie ma obowizku zna si na sieciach komputerowych, ale Winiewski pisarz powinien przynajmniej skonsultowa tre swoich dygresji z koleg-administratorem. Niestety, Winiewski-pisarz nie zdecydował si na ten krok i w zwizku z tym mniej zorientowany czytelnik ksiki wynosi z jej lektury przekonanie, e były haker kilkanacie lat po zakoczeniu swojej kariery moe mie w notesie zestaw haseł umoliwiajcy zalogowanie si do kilkunastu 1

2 najwaniejszych systemów komputerowych w Niemczech. Dalej najlepszym sposobem na usunicie wiadomoci mailowej jest atak przeprowadzony za pomoc trzech superkomputerów cray. Sam opis ataku jest bzdur tak potworn, e nie ma sobie równych w literaturze (a przynajmniej mam tak nadziej) haker posiadajcy dostp do serwera pocztowego nie usuwa wiadomoci, na której mu zaley, za pomoc jednego polecenia, ale uruchamia na trzech superkomputerach przedziwny program, który ma tene serwer rozwali. W rzeczywistoci jedynym, co mona w ten sposób osign, jest swoiste odłczenie atakowanego serwera od sieci przeciony iloci zapyta wysyłanych przez agresorów serwer nie moe realizowa zapyta pochodzcych ze strony zwyczajnych uytkowników dane na twardych dyskach pozostaj jednak nienaruszone. U Winiewskiego atakowany komputer zamienia si w kup krzemowego gruzu. Gdyby pokusi si o stworzenie paralelilcznej historyjki rodem z filmów o agencie 007 wygldałaby ona mniej wicej tak: w gabinecie dyktatora wraego mocarstwa ley na biurku list, a zadaniem Bonda jest zrobi wszystko, aby dyktator listu nie przeczytał. Bohater bez trudu wchodzi do gabinetu, zapoznaje si z treci dokumentu, pozostawia go jednak na swoim miejscu, wychodzi i z zewntrz (!) blokuje klamk przy pomocy solidnego drga, po czym zadowolony odjeda Jaguarem w stron zachodzcego słoca. 0x00ff Do zamiany na hipertekst nadaj si tak naprawd tylko ksiki złoone z niewielkich leksji, bdcych samoistn, mniej lub bardziej zamknit całoci. Ksiki poetyckie na przykład, jeeli odrzucimy rol wiadomej redakcji, polegajcej na precyzyjnym doborze kolejnoci wierszy w celu wydobycia z pojedynczych znacze jakiego znaczenia szerszego, jeeli uznamy pojedynczy liryk za warto atomow. Prawdziwie hipertekstow ksik poetyck rozumiem jako zbiór wierszy, na podstawie których tworzone s w sposób losowy teksty-atomy, które przy kadej lekturze pozostaj niezmienne w warstwie treci widzialnej, natomiast na nowo tworzona jest podskórna sie linków, łczycych kady (lub prawie kady) wyraz z identycznym słowem znajdujcym si w innym elemencie zbioru. Realizacja techniczna takiego załoenia jest zadaniem nietrywialnym, choby ze wzgldu na to,e wyrazy w jzyku polskim s odmienne przez czas, osob, liczb czy przypadek i automatyczna klasyfikacja dwóch form fleksyjnych jako tego samego wyrazu wymaga zbudowania słownika. Pełna automatyzacja jest zreszt niemoliwa ze wzgldu na wspominan w innym miejscu tego mojego oceanu uwag kontekstowo jzyka naturalnego. Zadanie, jak wspomniałem, jest nietrywialne, ale realizowalne technicznie: jaki czas temu opracowałem algorytm zamiany zbioru wierszy w chmur, amorficzn i niemal doskonale chaotyczn struktur przestrzenn; zamierzam ten algorytm sprawdzi, tworzc własn ksik pospieszne, osobowe w wersji nazwijmy to umownie trójwymiarowej. Podkrelam jednak w moim odczuciu hiperlektura moe si sprawdzi tylko na takim poziomie losowej kolejnoci zapoznawania si z zamknit całoci pełnoprawnych sensów czstkowych (zamiast linearnej lektury otrzymujemy zanurzenie si w poezji); nie widz moliwoci przeniesienia tego efektu na proz. 0x0102 Inny równie pozorny dowód na gruntown pono odmian statusu autora: tak zwana multipoezja. Krakowski poeta i reyser Michał Zabłocki pewien czas temu wprowadził w ycie projekt multipoezji wierszy tworzonych on-line przez autora zbiorowego. Oto jak wyjania proces twórczy koordynator: co drugi czwartek o godzinie dziewitnastej razem z internautami siadamy do swoich komputerów i nagle zbratani ponad setkami, a nieraz i tysicami dzielcych nas kilometrów wspólnie piszemy wiersz on-line. W Liternecie pierwszy wiersz napisany w ten sposób cytuje Włodzimierz Karol Pessel, dodajc, e multipoezja to zjawisko precedensowe, ale znacznie bardziej ineteresuje go samodzielna twórczo poszczególnych autorów (czy moe poszczególnych elementów multiautora?). Krytyk multipoezji zajł si Tadeusz Dbrowski, który w felietonie opublikowanym w sieciowym 2

3 FA-Arcie ( Poezja w Erze Wodnika ) konkluduje: multi-wiersze s niczym innym, jak włanie tworami pozbawionymi jakichkolwiek znamion osobowociowych, efektem swoistej inynierii dusz. Jaka wizja artysty wyłania si z tego wszystkiego? Otó icie postmodernistyczna; artysta stał si moderatorem, kim, kto zaledwie przyjmuje bd odrzuca i zawsze buduje z gotowych ju klocków, wykorzystujc w dodatku gotowe i powtarzalne schematy stylistyczne [Dbrowski 2002]. Dbrowski dochodzi do tego wniosku wywodzc zjawiska takie, jak powstanie multipoezji, z postmodernizmu i New Age, negacja mutiwierszy wynika u niego w duej mierze z negacji wiatogldu newage'owego i negacji postmodernizmu. Ja o postmodernizmie wiem niewiele, o załoeniach New Age jeszcze mniej, wic moja niezgoda na multipoezj bierze si z prostego przekonania, e wiersz jest komunikatem i to bardzo specyficznym, bo znaczeniowo skondensowanym, a jednoczenie wielopoziomowym ( wiele oznacza przy tym skoczenie wiele ). Taki komunikat moe istnie wyłcznie w modelu komunikacyjnym (posługujc si terminologi bazodanow) jeden-do-wiele. Zreszt niechby nawet jeden-do-jeden. Komunikat istnieje tylko wówczas, kiedy ma odbiorc; komunikat taki, jak wiersz, sprawdza si tylko wówczas, kiedy ma jednego nadawc. Zgoda był swego czasu wiersz wietlickiego i dwóch innych poetów, ten ze zwrotem wygldam za okno ni chuja idei. To był jednak pewien manifest, a poza tym pisany był wspólnymi siłami, przy kontakcie bezporednim. Jeeli autora porówna do punktu w przestrzeni, bdcego rodkiem układu współrzdnych (znacze, sensów, skojarze) dla tworzonych dzieł mielimy w wypadku tego brulionowego manifestu do czynienia z trzema układami współrzdnych o rodkach niemal pokrywajcych si. Zreszt był to tylko jeden tekst; multipoezja za gdyby odnie j do matemayki to powtarzalna próba tworzenia jakiej powiedzmy - bryły równoczenie w duej liczbie odległych od siebie układów współrzdnych (prosz nie analizowa tych zda pod ktem ich matematycznej poprawnoci, bo łatwo byłoby wykaza ich niespójno nie definiuj na przykład wzgldem jakiego układu nadrzdnego mierzone byłyby te odległoci układów podrzdnych; chodzi mi jednak o moliwie obrazowe przekazanie idei). Taka próba musi si zakoczy cakowitym niepowodzeniem piszcy n-ty wers autor czstkowy otrzymuje bowiem na wejcie zestaw znaczeniowy, który w jego układzie współrzdnych oznacza co innego ni w układach poetów piszcych wersy n-1, n+1 czy n+k. Tym samym dochodzimy do wspominanej przeze mnie w innym miejscu dramatycznej partykularyzacji sensów i niemonoci przekazania jakichkolwiek idei o wymiarze wikszym ni mieszczcy si w jednym wersie a wic do zaprzeczenia wiersza jako komunikatu. 0x0000 Ten tekst róni si znacznie od innych zamieszczonych w ksice. Przede wszystkim dlatego, e pisany jest przez informatyka, a nie przedstawiciela jednej z dziedzin nauk humanistycznych, przez człowieka, który nie czytał nigdy Baudrillarda, Derridy ani Eco. Słowem przez barbarzyc. Definiujc punkt wyjcia moich rozwaa nie konstytuuje pasja literaturoznawcy czy teoretyka komunikacji, poniewa nie jestem ani jednym, ani drugim i nie posiadam niezbdnego akademickiego przygotowania. Dlatego postanowiłem tym uwagom nada tytuł Raport z przecionego serwera ; naley je traktowa bardziej jak pospiesznie pisan korespondencj z oblonego miasta. Surow w formie, ale cenn mam nadziej o tyle,e tworzon przez kogo, kto opiera si wyłcznie na obserwacji rzeczywistoci i kogo sposób widzenia nie jest w aden sposób zmodyfikowany przez filtr przyjtych pogldów czy powszechnie akceptowanych teorii. Nawet jeeli uzna, e mój przany praktycyzm jest przeszkod w zabieraniu głosu w teoretycznym dyskursie nadal sdz, e lektura tych zapisków moe pozwoli czytelnikowi spojrze na niektóre aspekty liternetu w nieco inny sposób. Co wane zrezygnowałem z odnoszenia si do konkretnych opinii. Dyskutuj raczej z ide ogóln, z wraeniem powstałym po lekturze ksiki i licznych tekstów o zblionej tematyce, publikowanych tu lub ówdzie. By moe w pracy naukowej to niedopuszczalne, w notatkach barbarzycy jednak jak najbardziej. 3

4 Raport z przecionego serwera miał w załoeniu mie klasyczn form wywodu jednorodnego stylistycznie, o cile okrelonej przeze mnie kolejnoci poszczególnych czci i akapitów. Na poziomie treci stanowi miał prób krytycznego odczytania ksiki Liternet pod redakcj Piotra Mareckiego i ten element został, mniej wicej, zrealizowany. Podjłem jednak decyzj o całkowitej zmianie formy. Nie ukrywam, e powodem była rosnca irytacja wynikajca z wielokrotnej lektury tekstów zebranych w Liternecie, a cilej irytacja przebijajc w wielu z nich gorliw wiar w zalety nowego, hipertekstowego sposobu czytania i zachwytami nad oceanem tekstu. Poniewa moje uwagi adresowane s przede wszystkim do tych, którzy w now jako bezkrytycznie wierz postanowiłem nada im form hipertekstow. Nie wyidealizowan, ale rzeczywist. Rzeczywisty hipertekst oznacza za leksje umieszczonych w losowej kolejnoci, o zaburzonej spójnoci kolejnych fragmentów, odmienne stylistycznie, o zredukowanym sensie. Rzeczywisty hipertekst to chaos. Jeeli chcecie nazwa go oceanem to jest to ocean po katastrofie tankowca; zrezygnowałem nawet z dokonania redakcji tekstu po jego napisaniu. Chcielicie hipertekstu no to go macie. 0x0005 Trudno mie pretensje, to przecie typowe. Pamitam swój podrcznik do trzeciej klasy szkoły podstawowej były tam rysunki, wykonane przez dzieci w latach szedziesitych czy siedemdziesitych; dzieci miały narysowa wiat w roku dwutysicznym, tak, jak go sobie wyobraaj. Pamitam te mieszne ludziki z przyczepionymi do pleców odrzutowymi plecakami, fruwajce pomidzy małymi helikopterami. Tak: wakacje na Marsie, androidy i stacje kosmiczne; hipertekst, nowy czytelnik, nowy człowiek. Wszyscy w głbi duszy wierzymy w Jetsonów. 0xffff Belle, 2001, głos w dyskusji Literatura i internet, http: Chymkowski R., 2002, Literatura na morzu i w sieci, czyli kim chce by czytelnik e-ksiek w Liternet, Kraków. Dbrowski T., 2002, Poezja w Erze Wodnika, Levinson P., 1999 (1997), Mikkie ostrze naturalna historia i przyszło rewolucji informacyjnej, Warszawa. Lipszyc J., 2002, Opowie o nowym człowieku w Liternet, Kraków. Marecki P., 2002, Liternet dwa paradygmaty w Liternet, Kraków. Pitak P., 2003, Cybertwarze, 0x00ee Oczywicie do przenoszenia w obszar hipertekstu nadaj si bardzo dobrze wydawnictwa pozaliterackie - takie jak encyklopedie czy poradniki; trzeba jednak zauway, e próba zdobycia wiedzy w jakiej dziedzinie dziki internetowej encyklopedii moe zakoczy si niepowodzeniem z powodu nadmiaru informacji. Jeeli w opisie jednego hasła wystpuj odnoniki do trzech kolejnych, z których kade zawiera odnoniki do kolejnych trzech bardzo szybko okae si, e w swoim dryfie trzeba si zda na przypadek w mniejszym lub wikszym stopniu. Ta wiadomo jest deprymujca nagle znacznie wyraniej ni kiedy wiemy, jak mało wiemy. Mamy wiadomo istnienia niewykorzystanych cieek, na których znalelibymy by moe jak istotn wiedz, ale które z koniecznoci ominlimy w swojej podróy. 0x0045 Swoist tradycj programistów i przejawem ich specyficznego poczucia humoru jest umieszczanie w tworzonym oprogramowaniu uytkowym nieudokumentowanych funkcji niespodzianek, zwanych easter eggs. Przykładem takiej pisanki moe by gra pinball ukryta w Microsoft Word 2000 (informacje o tym jak j uruchomi znale mona w Internecie). Ten akapit jest 4

5 odpowiednikiem easter egg czytelnik, który zdecyduje si na kolejno zalecan przeze mnie we wstpie nigdy na niego nie natrafi. 0x0016 Celna uwaga Chymkowskiego: zatarcie tradycyjnej granicy midzy autorem a czytelnikiem jest swego rodzaju idee fixe teoretyków piszcych o kulturowych konsekwencjach istnienia słowa w internecie [Chymkowski 2002:87]. Dla mnie to kolejny przykład wielkiego pragnienia rewolucji. Czytelnik miałby wic sta si kim równoprawnym autorowi. Wicej nie wiadomo właciwie czym miałby si róni od autora. Tymczasem próba wpisania zalenoci autor-dzieło-czytelnik w tradycyjny model komunikacyjny ujawnia interakcj pomidzy czytelnikiem i medium. Nie autorem, nie - komunikatem. Czytelnik-odbiorca moe wpływa na medium i tym samym dokonywa wybiórczej percepcji komunikatu (zmienia kolejno jego czci, rezygnowa z pewnych fragmentów), autor jednak nadal stoi o jeden stopie wyej. To on jest nadawc, on komunikat tworzy, dalej w wiecie hipertekstu, do jakiego tskni dua cz teoertyków on jeden zna pierwotny sens dzieła. A wierz głboko, e istnienie sensu jest warunkiem koniecznym istnienia literatury. Dystans pomidzy czytelnikiem a autorem zmniejsza si pozornie. Utrata pełnej władzy nad sposobem czytania rekompensowana jest posiadaniem pełnej wiedzy o treci kiedy był to przywilej obustronny, w rodowisku hipertekstowym ju nie jest. To s rozwaanie teoretyczne i nie jestem przekonany, czy maj one w rzeczywistoci jakiekolwiek znaczenie, skoro 0x0009 Pierwszym polskim poet kojarzonym z tematyk internetow został Tadeusz Dbrowski, autor głonej ksiki , wydanej w roku Zarówno tytuł tomu, jak wprowadzenie do poezji atrybutów nowoczesnoci trafiły w oczekiwania krytyki, a wokół Dbrowskiego rozptał si zgodnie z jego słowami elektroniczny szum. Wszyscy recenzenci zwracali uwag na obecno w wierszach telefonów komórkowych, i i esemesów, na skrócone konstrukcje, przywołujce pono na myl komuniowanie si za pomoc poczty elektronicznej. Tymczasem Dbrowski który, co zaznacz od razu, jest moim zdaniem poet bardzo dobrym do dzisiaj nie ma telefonu komórkowego, konto pocztowe sprawdza raz na kilka dni, a komputer z prawdziwego zdarzenia sprawił sobie trzy miesice temu. Na ile znał Internet piszc wiersze z tomu ? I czy uywajc metafory pisanie tych wierszy nie przypominało wobec tego czego w rodzaju tworzenia Sonetów krymskich na podstawie folderu biura turystycznego? Sie czy wiat komórek dla Dbrowskiego s rodowiskiem nienaturalnym, obcym. Konsekwentne wplatanie nawiza do technicznych nowoci trudno mi uzna za co innego ni koniunkturalizm. Poeta-polonista, nie posiadajcy komórki ani regularnego dostpu do Internetu, pisze wiersze, które trafiaj w oczekiwania krytyków-polonistów i ich dz nowoczesnoci w literaturze. Nie jest to niczym nagannym tym bardziej, e Dbrowski mówi przede wszystkim o innych rejonach egzystencji, a nowoczesno pojawia si w niektórych tylko tekstach ale traktowanie jego wierszy w kategoriach głosu przedstawiciela pokolenia Internetu jest duym nieporozumieniem. Wydaje si zreszt, e samemu poecie na tym nie zaley, a jego uparte wycieczki w stron jzyka technicznego słu tylko wiadomemu umocnieniu pozycji poety, który nowoczesnoci si nie boi. Std na przykład opublikowany w sieciowym magazynie TiN wiersz wirus, w którym czytamy m.in.: koniki polne skreczuj jak twardy dysk od wieków nieformatowany i dalej - Wciskam alt plus f4 / i nic Ostatnia deska ratunku: control alt / delete lecz jeszcze wiksze nic bo teraz czuj // e ciało mam zdrtwiałe Wic nigdy nie wyjd ju / z tego lasu zostaje czeka cierpliwie a kto / godnie mnie zresetuje. Zbyt nachalna jest ta nowoczesno jak na kogo obcujcego z ni na co dzie. 5

6 0xfeef Nie sdziłem nigdy, e przyjdzie mi broni Okopów witej Trójcy. Byłem pewny, e znajd si w pierwszych szeregach nacierajcych. Z tym przekonaniem zasnłem, a kiedy otworzyłem oczy i zaczłem nasłuchiwa dotarło do mnie, e linia frontu znajduje si daleko daleko za moimi plecami. 0x0f00 Jestem domkersem. Dzielnica, w której przyszło mi mieszka, za czasów schyłkowego PRLu uchodziła za willow, poniewa nie wystpuje w niej zabudowa inna ni jednorodzinne domy, obecnie w wikszoci nieco zagrzybione i z wyranymi ladami rdzy na rynnach. Jestem wic, niestety, domkersem i na moich kolegów z blokowisk musz przez to patrze z nieskrywan zazdroci. Oni bowiem w wikszoci od dawna połczeni s w osiedlowe sieci z bezporednim wyjciem na wiat, mi za pozostaje numer dostpowy Telekomunikacji Polskiej i regularne płacenie kilkusetzłotowych rachunków. aden prywatny provider nie podejmie si budowy lokalnej sieci tam, gdzie pomidzy potencjalnymi klientami odległo wynosi kilkadziesit metrów, a w dodatku rozdziela ich chodnik z kostki brukowej i asfaltowa ulica (co skutecznie uniemoliwa budow infrastruktury podziemnej) oraz rosnce to tu - to tam drzewa czy czteropitrowe posiadłoci kryte gustownymi blaszanymi dachami (co z kolei zamyka drog do stworzenia sieci opartej na łczach radiowych). W tej sytuacji jedynym wyjciem pozostało zdanie si na łask monopolisty i złoenie podania o wiadczenie usługi Szybkiego Dostpu do Internetu (SDI). Dokładnie w dwanacie miesicy po umieszczeniu mojego podpisu na stosownym formularzu poczt pantoflow (sic!) dotarła do mnie informacja, e do Rumi przysłano kilkadziesit urzdze dostpowych. Rzecz jasna nie ja jeden zostałem poinformowany, w zwizku z czym w Biurze Obsługi Klienta zaczły si rozgrywa sceny dantejskie spragnieni stałego łcza klienci łkali w rkawy panienek z okienek, wyjaniajc im,e bez SDIycia dla nich nie ma, ochrona wzmogła czujno na wypadek napadu z broni w rku, a dyrektor techniczny zapucił wsy i zgolił brod, obawiajc si zapewne o swoje bezpieczestwo. I słusznie. Ja sam, kiedy nareszcie dotarłem przed oblicze pani z BOKu (po dwóch zaledwie godzinach oczekiwania), musiałem uy całego swojego uroku osobistego i nabytej w ciguycia umiejtnoci prowadzenia dialogów z kobietami, po to, eby dowiedzie si, e moje podanie nosi numer pidziesity i pierwszy, podczas, kiedy urzdze jest trzydzieci sze. Przez dwadziecia minut przekonywałem, zaklinałem, prosiłem i groziłem samospaleniem, roztaczajc przy tym wizj mojej całkowitej degeneracji społecznej i intelektualnej, wynikajcej z faktu odcicia mi dostpu do sieci (co faktycznie nastpiło kilkanacie dni temu) w piknych oczach pani rosły za łzy czyste i rzsiste, wielkoci ziarenek grochu, kiedy drc rk sigała po złoone przeze mnie podanie, aby przesun je odpowiednio wyej. Nie mog - jknła nareszcie rozdzierajco - dajc panu komu odbieram - i uległem temu argumentowi bez słowa i spuciłem swoj głow, rozdarłszy szaty i posypawszy włosy popiołem. Alici tego samego dnia zadzwonił do mnie kolega, syn włacicieli jednej z wikszych firm mojego miasta i krztuszc si zemiechu oznajmił,e włanie złoył podanie, a termin instalacji urzdzenia wyznaczono mu na przyszły tydzie. Gniew mnie przepełnił, z ust wyrwał si monolog znany z filmu Pulp Fiction, po czym zastosowałem jedyny sposób gwarantujcy powodzenie operacji czyli poszukałem tzw. dojcia. Kilka dni póniej właciwy człowiek zadzwonił do innego właciwego człowieka i spraw załatwił odgórnie. 0x0007 Czytałem t ksik nie wierzc własnym oczom. Wydawało mi si, e doktor informatyki ma szanse by człowiekiem, który internetow histori miłosn opisze właciwie, oddajc właciw jej dynamik komunikacji, oderwanie od otaczajcego, rzeczywistego wiata, dysonans pomidzy 6

7 wtkiem sieciowym i rzeczywistym i tysic innych drobiazgów składajcych si na odmienno takiego uczucia. Niestety - w sieci jest z punktu widzenia topiki internetowej całkowitym nieporozumieniem, a autor omiesza si nie tylko jako pisarz, ale i jako informatyk. 0x0014 skoro istniejce obecnie hiperteksty (w znaczeniu zblionym do powieci hipertekstowych) nie s niczym poza eksperymentami formalnymi. Prosz, czytelniku, odpowiedz czy powiciłe kiedy choby pół godziny na hiperlektur? Pierwsz polsk powieci hipertekstow jest Blok Sławomira Shuty odwiedziłem stron pocztkow i rozpoczłem podró. Cierpliwoci wystarczyło mi na pi, moe sze klikni. Taki sposób lektury nie róni si w istocie od zappingu, bezmylnego przerzucania kanałów w telewizorze w błdzie s jednak ci, którzy wycigaj pochopne wnioski i którzy w swoim pdzie do ogłoszenia wiatu narodzin Nowego Człowieka uznaj powstanie zappingu liternetowego za oczywist konsekwencj zjawiska zappingu telewizyjnego. Zapominaj o podstawowej rónicy telewizja to ruchomy obraz, który w kadej sekundzie niesie czyst informacj, strumie danych, które mona po prostu wpuszcza do mózgu. Lektura tekstu wymaga wysiłku, akt czytania to wysiłek kojarzenia, za podjcie wysiłku oczekuje si nagrody. Nagrody w postaci idei, w postaci informacji zmechaconej, okrytej obudzonymi w mózgu skojarzeniami. Rozbijanie tekstu na coraz mniejsze leksje prowadzi do dezorientacji, partykularyzacji znacze i w efekcie do zaniku sensu, który byłby nagrod za wysiłek. Brak nagrody to zniechcenie, wyłczenie mechanizmu kojarzenia i pocztek koca pustego lizgania si wzrokiem po kolejnych liniach, przez kilkanacie sekund, przez te chwile dzielce czytelnika od nieuchronnego zamknicia okna przegldarki. 0x0301 Paul Levinson w Mikkim ostrzu umiecił rozdział zatytułowany Autor on-line jako wydawca i ksigarz [Levinson 1999]. Hasło to zostało podchwycone; moliwo publikowania swoich utworów literackich w internecie, gdzie dostpne s natychmiast dla nieograniczonej grupy odbiorców uznano za jeden z wyznaczników dokonujcej si rewolucji. Oto istotne novum mówi si tego wczeniej nie było. Kady moe by czytany przez wszystkich. Kady ma miliony potencjalnych czytelników. Oto prawdziwa równo, oto wyeliminowanie cenzorów w postaci redakcji czasopism czy wydawców. Levinson jednak, o czym si zapomina, prowadzi rozwaania w ujciu całociowym, poczynajc od pocztków ludzkiej komunikacji, przez wynalezienie pisma, druku, telegrafu, kserokopiarek i tak dalej. Jeeli za punkt wyjcia uznamy staroytno, redniowiecze czy nawet pocztki XX wieku mamy do czynienia z prawdziw rewolucj, nie przecz. Jeeli jednak próbujemy dokona zestawienia aktualnej sytuacji z okresem bezporednio poprzedzajcym Internet okae si po raz kolejny,e zamiast z rewolucj mamy do czynienia z kolejnym etapemmudnego procesu ewolucji. Jedna litera w nazwie, ale rónica istotna. Moliwo opublikowania swoich utworów w ramach ogólnowiatowej sieci rzeczywicie jest skokiem jakociowym, ale w moim odczuciu wcale nie tak wielkim. Czym właciwie miałoby si róni w samej istocie wykonanie własnej witryny od powielenia utworów za pomoc kserokopiarki i rozdawania ich wszystkim zainteresowanym? Tym by moe, e zadrukowana kartka papieru nadal jest o wiele porczniejsza ni kade popularne urzdzenie umoliwiajce lektur tekstów w postaci elektronicznej i szanse na to, e ów potencjalny odbiorca zapozna si z treci s wiksze. Ot, co. 0x000b Podstawow płaszczyzn komunikacyjn dla bohaterów w sieci jest ICQ program, na którym wzorowali si twórcy kolejnych aplikacji tego typu, w tym - popularnego u nas Gadu- Gadu. Tyle, e obraz tej komunikacji jest przekłamany gdyby wierzy Winiewskiemu dialogi za porednictwem komunikatorów internetowych prowadzone s przy uyciu nie tylko pełnych zda, 7

8 ale całych bloków tekstu, przemylanych konstrukcyjnie leksji, składajcych si z wielu akapitów. W efekcie powstaje wraenie, e rozmowa za porednictwem ICQ nie odbiega swoj dynamik od zwykłej wymiany listów elektronicznych.to oczywisty fałsz. 0x0111 Kluczem jest zrozumienie, na czym polega zmiana wraliwoci odbiorcy, kim jest nowy człowiek, którego narodziny anonsował bodaje Jarosław Lipszyc. W swojej Opowieci o nowym człowieku pisze on o strukturze Internetu (podobnej do struktury przybosiowskiego poematu rozkwitajcego ), o skojarzeniach z surrealizmem, o wielokanałowej dystrybucji tekstu, o osadzeniu lektury w czasie rzeczywistym [Lipszyc 2002:165]. Belle z kolei stwierdza: yjc w epoce rewolucji informacyjnej przejmujemy nerw i estetyk tego czasu. Zmienia si myl, zmienia si jej opakowanie, zmienia si styl ycia i jego rekwizyty (...). Poezja, o ile ma wiernie odtwarza swój czas, musi skrzy si tymi samymi kolorami, współistnie z dowolnym elementem codziennoci i współbrzmie z kad dziedzin sztuki. Jeeli dymy do skondensowania informacji (plus fajny design), taka te jest/bdzie współczesna poezja. Jak nagłówki z gazet, jak komendy z programów komputerowych, jak sms'y. Wszystko to przegryza i przenika si nawzajem [Belle 2001]. Zaskakuje mnie to niepojte nawoływanie do powszechnej uniformizacji. Zmiana wraliwoci odbiorcy miałaby wic polega na jego oczekiwaniu kondensacji odbieranych treci? Od poezji miałby on oczekiwa podobiestwa do gazetowych nagłówków? Nad logik miałby przedkłada surrealistyczny bieg skojarze? Veto. Wspominałem o niewielkiej rónicy pomidzy autorem-wydawc, posiadajcym dostp do kserografu a autorem-wydawc on-line. Czas dokoczy tamt myl: w epoce poprzedzajcej powszechny dostp do Internetu problemem mogła by dystrybucja informacji, znalezienie drogi pomidzy nadawc i odbioc, autorem i czytelnikiem. Obecnie problemem staje si nadmiar informacji, jej wszechobecno. I sprowadził Bóg na Ziemi potop danych. Oto nowy cłowiek ta drobinka, próbujca si utrzyma na powierzchni oceanu informacyjnego. Kres cenzorskiej roli redaktorów i wydawców stał si pocztkiem mechanizmu cenzury u odbiorcy. Teraz to on musi dba o to, eby z terabajtów danych, z miliardów znaków wybra wyłcznie treci dla niego najbardziej wartociowe, w odruchu samozachowawczym, w ucieczce przed miadcym naciskiem Informacji napierajcej zewszd. Kiedy kupuj pismo literackie albo jeden z papierowych tygodników czytam je najczciej w całoci. Kiedy czytam wiersze zamieszczone w sieci albo korzystam z którego z portali wybieram wyłcznie niektóre nazwiska, niektóre nagłówki. Nie sta mnie na powicenie choby kilkunastu sekund na zapoznanie si ze zbdnymi treciami, bo w moim zasigu znajduje si o wiele wicej ni dawniej treci wanych i istotnych. I włanie w sieci potrzebuj elaznej logiki, która pozwoli przetrwa mnie, człowiekowi, nowemu człowiekowi, który jednak ograniczony jest przez swój własny mózg. Mózg nie obsługujcy multitaskingu i wyposaony w podrczn pami doln do pomieszczenia kilku tylko danych. I nie rozumiem zupełnie w imi jakiej chorej idei miałoby si wymaga od poezji czy literatury w ogóle upodobnienia do przekazów czysto informacyjnych, do esemesów czy sloganów reklamowych. Takie rozumowanie moe wynika tylko z beztroskiego odrzucenia rozróniania rónych ról tekstu. Trzeba zapomnie o naturze ludzkiej wiadomoci i sposobie funkcjonowania umysłu, eby wymaga od nowego człowieka cigłego obcowania ze skondensowanymi formami informacji, wiecznego dryfu w niemal nieskoczonej przestrzeni tekstu. 8

9 0x001a Przemysław Pitak w tekcie Cybertwarze, opublikowanym w magazynie internetowym TiN, wymienia cztery podstawowe zdaniem badaczy cechy, odróniajce komunikacj internetow od tradycyjnej: anonimowo, ubóstwo dramaturgiczne (komputer filtruje gesty, akcent, tempo wypowiedzi itp.), brak społecznego kontekstu i niewielka ilo informacji na temat statusu rozmówcy [Pitak 2003]. Nie do koca mog si z tym zgodzi. Anonimowo niech bdzie, chocia miechu warta jest najczciej ta anonimowo, bo człowiek w sieci ma własn twarz, złoon z nicka, IP, adresu , numeru ICQ czy Gadu-Gadu i trzeba si naprawd postara, eby ukry siebie przed rozmówc (do zdobycia wielu informacji wystarcza w zupełnoci podstawowa umiejtno konstruowania zapyta dla wyszukiwarki Google), jeeli na tym nam zaley a zakładam,e owszem. Chyba,e chodzi o najzwyklejsze pogaduchy na chatach, gdzie rzeczywicie jest si wyłcznie nickiem. Niewielka ilo informacji na temat statusu rozmówcy jest dla mnie równie wtpliwa, bo zawsze wiem mniej wicej z kim rozmawiam, a jeeli nawet nie wiem to w duej mierze mog sobie wyrobi na ten temat opini. Po trzecim zdaniu wiadomo, czy ma si do czynienia z licealistk z Dziurowa Małego czy studentk pitego roku filologii a jeeli przypadkiem okae si, e domniemana licealistka jest włanie studentk to ju jej problem, widocznie jaki trefny rocznik si zdarzył. Na temat kontekstu społecznego nie bd si wypowiadał, bo nie bardzo rozumiem, o co chodzi, natomiast stwierdzeniem, z którym nie mog si zgodzi w aden sposób, jest rzekome ubóstwo dramaturgiczne rozmów prowadzonych w Sieci. Po piciu latach od chwili, kiedy po raz pierwszy uruchomiłem mirca, jestem całkowicie pewny, e Sie stwarza moliwoci komunikacyjne, które mnogoci płaszczyzn przekazu przewyszaj kontakty tete-a-tete. Sama komunikacja w czasie rzeczywistym (IRC, ICQ, GG) jest komunikacj yw i dynamiczn wystarczy zwróci uwag na rónic pomidzy rozmow z kim, a czytaniem loga (zapisu) tej samej rozmowy. Przerwy pomidzy wypowiedziami, sposób formułowania zda, komunikaty pełne bd wyrzucane porcjami złoonymi z dwóch-trzech słów wszystko to składa si na wyjtkowo takiego sposobu porozumiewania si i daje pojcie o emocjach rozmówcy. Nawet nie wspominam o emotikonach, które najczciej pozwalaj w duej mierze zastpi tradycyjny przekaz niewerbalny (mimiczny). To nie wszystko komunikacja internetowa (czy szerzej elektroniczna) pozwala take równolegle prowadzi przekaz za pomoc kilku niezalenych kanałów zdarzały mi si sytuacje w których prowadziłem z t sam osob jeden dialog na ircu, drugi na privie, trzeci za pomoc wysyłanych z sieci w obie strony sms ów, puentujcych jak gdyby treci przekazywane w czasie rzeczywistym, a czwarty na płaszczynie blogowej, w postaci komentarzy dopisywanych na przemian do tej samej notki. Jasne na ywo te mona równoczenie rozmawia, lew rk gładzi rozmówczyni po kolanku w jego górnych rejonach, a praw stuka esemesa, ale to jednak bardziej płaszczyzna komunikacyjna, ni przestrze. 0x0010 Nie ma wic chyba w polskiej literaturze ksiki, w której Internet istniałby jako naturalna cz wiata i która oddawałaby wiernie na ile to moliwe - jego charakterystyczne cechy. Sie jest traktowana jako rekwizyt, jak zakurzony telewizor stojcy w kcie pokoju, jak ciało obce. I tak bdzie przez pewien czas nie napisze prawdy o sieci nikt, dla kogo nie jest ona tak oczywistym elementem krajobrazu jak gniazdko elektryczne w cianie czy bieca woda. 0x0027 Lipszyc: hipertekst zawsze ma swój pocztek, pierwszy fragment tekstu, cho moe nie mie koca [Lipszyc 2002:160]. Tekst bez koca? A sens czy sensów take jest nieskoczenie wiele, 9

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

!"!#"$##%& Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, w. 183-186

!!#$##%& Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, w. 183-186 !"!#"$##%&... Bo nie jest wiatło, by pod korcem stało Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, Bo pikno na to jest, by zachwycało Do pracy praca, by si zmartwychwstało Cyprian Kamil Norwid, Promethidion,

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Obecne trendy w zagroeniach sieciowych

Obecne trendy w zagroeniach sieciowych Obecne trendy w zagroeniach sieciowych Sławomir Górniak CERT Polska 1 Wprowadzenie Mijajcy rok miało mona nazwa przełomowym jeeli si wemie pod uwag nowoci w dziedzinie bezpieczestwa teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo