SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 MBP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Meble komputery przenośne Komputer biurkowy Czytniki kodu kreskowego akcesoria komputerowe pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej Ustawą Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. Zatwierdzam:.. Cieszanów dnia Sz. K. str. 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie ul. Kościuszki Cieszanów tel. fax (016) , NIP adres godziny urzędowania: poniedziałek piątek PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu. Szczegółowy zakres dostawy do poszczególnych filii określa załącznik do SIWZ. Wykonawca sporządza formularz cenowy samodzielnie na podstawie szczegółowego zakresu dostaw. 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Umowa z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy, zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia r, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ 3. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie pkt. 1-4 Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 będące załącznikiem do siwz. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ OFERENT W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Wraz z ofertą złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Sz. K. str. 2

3 Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art.22 ustawy- wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda złożenia a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik do SIWZ 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia : a) składają wspólnie oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy, i dokumenty wymienione w pkt. 1 niniejszego rozdziału siwz, a ponadto b) każdy z wykonawców składa oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego rozdziału siwz, 4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, nie później niż na dzień składania ofert. 5) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI: a. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i oferenci zgodnie z wyborem Zamawiającego przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres b. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się za pomocą pisma. c. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje przekazane za pomocą a oraz pisma uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wnioski o wyjaśnienia dotyczące SIWZ powinny być sporządzone w formie dokumentu tekstowego formacie PDF przesłane za pomocą poczty elektronicznej. Treść pytania można przekazywać również pisemnie. Zamawiający po otrzymaniu zapytania odpowie em na każdy wniosek o wyjaśnienia SIWZ., który otrzyma w terminie i na zasadach określonych w art. 38 ustawy. nie Odpowiedź Zamawiającego będzie wysłana wszystkim Oferentom, bez podania jej źródła, oraz zamieszczona na stronie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz. 3. WADIUM 1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 4. ZWIĄZANIE OFERTĄ: Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni, licząc od daty terminu składania ofert. Przed upływem tego terminu Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie tego terminu. Sz. K. str. 3

4 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką (lub załączony przez Zamawiającego druk oferty zostanie wypełniony nieścieralnym atramentem), spięta w sposób nierozerwalny, b) oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważniona(ne) do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu, c) załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, d) wszystkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej, e) w przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, f) każdy Oferent może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę, g) oferty składane są w jednym egzemplarzu, h) oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty, i) oferent umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowane na Zamawiającego w następujący sposób: Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu z dopiskiem Oferta nie otwierać przed r. godz Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. i) oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Miejska Biblioteka Publiczna Cieszanów Kościuszki Cieszanów Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu Dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gabinet dyrektora 1 piętro, do dnia r. do godz MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna Cieszanów Kościuszki 6, Cieszanów, gabinet dyrektora, najpóźniej do dnia do godziny 9.00, 2 oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, 3 oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, Sz. K. str. 4

5 4 zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez oferenta przed upływem terminu do składania ofert są dopuszczalne, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 9, a koperta będzie dodatkowo oznaczona: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 5 Otwarcie ofert jest jawne 6 Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu o godzinie 9.30 w siedzibie Miejska Biblioteka Publiczna Cieszanów Kościuszki 6 7 bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Sz. K. str. 5

6 7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1 Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie przedmiaru robót i sporządzonego na jego podstawie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, należy podać na formularzu oferty (załącznik nr 1). Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy. 2 Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów, w tym wszystkie urządzenia wyroby konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych dana jednostką przedmiarową, a tak że koszty pośrednie i zysk. 3 W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Pominięcie pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty, natomiast nieokreślenie ceny jednostkowej dla jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, brak wyniku obliczenia wartości ceny skutkować będzie odrzuceniem oferty, o ile omyłek tych nie będzie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 ustawy. 4 Cena oferty przedstawiona przez wykonawcę w formularzu oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 5 Wykonawca może podać tylko jedna cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 6 Określona przez Wykonawcę cena oferty, jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi. W związku z tym wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych koszty zagospodarowania odpadów itp. tek by zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w siwz. 7 Rozliczenie za wykonanie zadania odbywać się będzie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 8. OPIS KRYTERIÓW ICH ZNACZENIE 1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które: a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego 2 Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie jednego kryterium ceny-100 pkt 3 Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, której suma cen jednostkowych ważonych będzie najniższa. Punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone następująco: Sz. K. str. 6

7 Punkty będą przyznawane według następujących zasad: KRYTERIUM cena podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) cena oferty najniższej brutto Cena = pkt cena badanej oferty brutto Suma punktów będzie stanowić ogólną liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta. 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po otwarciu ofert. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń ) i na stronie internetowej oraz niezwłocznie prześle zawiadomienie o wyniku przetargu do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. Zamawiający w informacji o wyniku przetargu wskaże firmę (nazwę) adres oferenta którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do oferenta, którego oferta została wybrana, określając termin i miejsce zawarcia umowy. Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż zgodnym z ustawą od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Oferent przed podpisaniem umowy musi przedstawić: uprawnienia osoby wykonującej funkcję kierownika budowy wraz z zaświadczeniem przynależności do izby. zaświadczenie o wisie do ewidencji działalności gospodarczej, (w przypadku nie podlegania przepisom wpisu do rejestru) kosztorys uproszczony na wartość oferty. 11. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ ZAWARTE W TREŚCI UMOWY a) Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji. Wszelkie zmiany muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym, a ich zastosowanie nie może pociągać za sobą dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Oferent nie spełni wymogów określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy i/lub określonych w Specyfikacji, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 1 Przed podpisaniem umowy należy złożyć: a) w celu identyfikacji osoby upoważnionej do reprezentacji zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Sz. K. str. 7

8 12. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOWI 1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy i innym podmiotom jeżeli maja lub miały interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub od zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. 3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych ustawą. 13. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6) USTAWY. 15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 16. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 17. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Sz. K. str. 8

9 Załącznik nr , dnia... Nazwa firmy i adres (wykonawcy) województwo:... NIP: adres wykonawcy i strony www. O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach: Łączna cena brutto:... zł słownie:... zł Podatek VAT:... zł za słownie:... zł Cena netto:... zł za słownie:... zł 1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonaliśmy i wykonujemy dostawy o podobnym charakterze. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z miejscem wykonywania usług). 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 7. Oświadczamy, że załączyliśmy do oferty wszystkie załączniki wymagane w SIWZ, wraz z formularzem cenowym sporządzonym samodzielni na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 8.Oswiadczean że należę*/nie należę do grupy kapitałowej.. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *niepotrzebne skreślić, w przypadku przynależenia do grupy kapitałowej należy załączyć wykaz podmiotów należących do grupy. Sz. K. str. 9

10 ... ( pieczęć firmowa Oferenta) Załącznik nr 2 O Ś W I A D C Z E N I E z art. 22 Składając ofertę w przetargu na: Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu oświadczamy, że: 1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Sz. K. str. 10

11 Załącznik nr 3 ( pieczęć firmowa Oferenta) O Ś W I A D C Z E N I E Z art. 24 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy Oświadczam, że... nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie (oznaczenie Wykonawcy) zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą pzp". Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Sz. K. str. 11

12 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) Sz. K. str. 12

13 UMOWA /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu.. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 1. mgr Urszulę Kopeć Zaborniak Dyrektor a.. reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na : Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od podpisania umowy do r. Poszczególne etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym Cena za wykonanie zamówienia, którym mowa w 2 wynosi..zł netto plus należny VAT 23% łącznie brutto zł ( słownie:.. zł) 2. Rozliczanie nastąpi dwiema fakturami częściowymi obejmującymi odrębnie każdą z filii wystawioną zgodnie ze stawkami, które zawarte są w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia 4 1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT 2. Data zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowna w przypadku: zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w 3 za każdy dzień zwłoki zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 3 za każdy dzień zwłoki Sz. K. str. 13

14 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w 3 2. Karę o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potracenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 6 W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 8 Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Sz. K. str. 14

15 Załącznik nr 5 HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY Nazwa etapu Termin rozpoczęcia Termin Zakończenia Wartość etapu zgodnie z ofertą. Dostawa wyposażenia do filii w Dachnowie Od daty podpisania umowy Dostawa wyposażenia do filii w Starym Lublińcu Od daty r RAZEM Sz. K. str. 15

16 FILIA DACHNÓW SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAWY ŁAZIENKI 1. 3 szt. x dozownik mydła w płynie. pojemność zbiornika do 500 ml mydło uzupełniane z kanistra okienko do kontroli poziomu mydła wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej??? zamykany na kluczyk certyfikaty: TUV i CE przykręcany do ściany 2. 3 szt. x podajnik listkowy na ręczniki papierowe pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali nierdzewnej wymiary - 284x100x266 mm przykręcany do ściany na wkrętach otwieranie i zamykanie na klucz wizjer pokazujący ilość dostępnego papieru pojemność maksymalna 500 szt szt. x pojemnik na papier toaletowy podajnik na papier toaletowy w rolkach otwierany kluczem wymiary (szer x gł. x wys): 255x125x260 mm wymiary roli: 180 mm mm materiał obudowy: stal nierdzewna kolor obudowy: chrom wymiary: - wysokość: 265 mm, - szerokość: 250 mm, - głębokość: 120 mm okienko kontrolne informujące o ilości papieru rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 4. 3 szt. x kosz na śmieci Stal nierdzewna 25 l Sposób otwierania: przycisk pedałowy Kosz wolnostojący 5. 2 szt. x kosz na śmieci Stal nierdzewna 5 l Sposób otwierania: przycisk pedałowy Kosz wolnostojący 6. 3 x lusterko Wymiar min. 60 x 50 cm Bez elementów plastikowych Sz. K. str. 16

17 Prostokąt 7. 3 x Szczotka toaletowa wolnostojąca, okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej. SALA KOMPUTEROWA 1. 4 szt. biurko/stolik pod komputer Szerokość: 80 cm Głębokość: cm Wysokość: cm Wysuwany panel do klawiatury i myszki. Kolor: śliwa Wallis 2. Szafka pod telewizor 3. Komoda Kolor: śliwa wallis Wymiary szer wys- 50 głęb zamykana na klucz szafka z wejściem od tyłu na kabel łączący telewizor z konsolą szafka rozsuwana na konsolę, z przesuwanymi drzwiczkami Kolor: śliwa wallis szer.-129 cm / wys.-118 cm / gł.-41 cm podział na dwie pionowe części zamykane na klucz na dole 2 po prawej i lewej stronie szuflady zamykane na klucz Drzwi części nad szufladami oszklone (bezpieczna szyba) 3 półki w części górnej Półki szklane gr. 5 mm 4. 2 sztuki półek ściennych Kolor: śliwa wallis Kształt: kontury litery L Szer. 90 cm, wysokość przez 60 cm szerokości wynosi 30 cm; pozostałe 30 cm szerokości wysokość 50 cm Sz. K. str. 17

18 Zgodność z normami 5. 5 szt. krzesła obrotowe do komputera/biurowe Kolor: popiel Podłokietniki Regulowana wysokość Obicie tkanina Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie 6. Kanapa/sofa Ekoskóra 120 cm szer. Kolor: popiel Metalowa konstrukcja nóg (stal nierdzewna) Oparcie 7. 2 szt. pufy z ekoskóry Komplet do kanapy/sofy Kolor: popiel Kształt: kostka Rozmiar: 40 cm x 40 cm x 40 cm 8. UPS wolnostojący 4 szt. Parametry minimalne: Moc skuteczna 360W Moc pozorna 625VA Ilość gniazd wyjście 230V 2 sztuki 9. Telewizor Parametry minimalne: Format obrazu 16:9 Przekątna ekranu Deklaracja zgodności: Odbiornik cyfrowy jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych. 42cale - 47 cale Sz. K. str. 18

19 Odświeżanie Nominalna rozdzielczość Tuner DVB-T Tuner DVB-C (cyfrowy kablowy) Moc głośników wej.hdmi wej.euro wej.usb Pilot Telegazeta 100 Hz Full HD Tak Tak 20W 2 szt. 1 szt. 1 szt. Tak Tak Napięcie zasilania AC V 50 / 60 Hz Możliwość zawieszenia na ścianie Klasa energetyczna Zgodność z normami Standard VESA 400x 400mm A+ Długość gwarancji 24M Umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 10. Konsola Konsola do gier - parametry minimalne: Procesor: IBM PowerPC Xenon (trzy rdzenie taktowane zegarem 3,2 GHz) lub równoważny Karta graficzna: ATI R500 (Xenos) taktowanie rdzenia 500 MHz RAM: 512 MB GDDR3 współdzielonych przez procesor główny i układ graficzny Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, CD-Audio, CD- ROM, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG-4 część 2, H.264, VC-1 Obsługa trybów 480p, 720p, 1080p, 1080i 3/5 porty USB port HDMI Możliwość podłączenia jednocześnie 4 kontrolerów Odłączany dysk twardy o pojemności min 250GB Kontroler ruchu w zestawie z konsolą min 3 gry 11. Komputer stacjonarny typu All in One 2 sztuki Parametry minimalne: Przekątna ekranu Format obrazu 16:9 Procesor (opis) Pamięć zainstalowana (pojemność) Pamięć (technologia) Dysk twardy (pojemność) Napęd optyczny (typ) Karta graficzna Karta sieciowa 15,6 cale Intel Celeron Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz) lub równoważny osiągający w teście PassMark CPU 1136pkt 2 GB SO-DIMM max 4GB 320 GB DVDRW Intel HD Graphic lub równoważna 10/100/1000 Mbps Sz. K. str. 19

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 93.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Zatwierdził: ZAMAWIAJĄCY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ul. PodchorąŜych 10 64-920 Piła Nr zamówienia: AG-2240-05-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Gmina Tarnów UL. Krakowska 19 33-100 Tarnów tel. (14) 688 01 01, (14) 6880110, fax. (14) 6880130 e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAMAWIAJĄCY: Znak postępowania: BS.3300/3/2011 BURSA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI 90-145 Łódź, ul. Narutowicza 122 tel. (42) 6789339, fax (42) 6789339 w. 24 www.bursa.lodzkie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 26 600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 tel. (0 48) 345 31 03; fax (0 48) 345 20 02 Zatwierdzam Numer sprawy 77/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IZP.271.1.32.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.32.2014

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.1.28.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.28.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26.11.2010r. SPEYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo