SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 MBP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Meble komputery przenośne Komputer biurkowy Czytniki kodu kreskowego akcesoria komputerowe pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej Ustawą Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm. Zatwierdzam:.. Cieszanów dnia Sz. K. str. 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie ul. Kościuszki Cieszanów tel. fax (016) , NIP adres godziny urzędowania: poniedziałek piątek PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu. Szczegółowy zakres dostawy do poszczególnych filii określa załącznik do SIWZ. Wykonawca sporządza formularz cenowy samodzielnie na podstawie szczegółowego zakresu dostaw. 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Umowa z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy, zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia r, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ 3. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie pkt. 1-4 Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 będące załącznikiem do siwz. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ OFERENT W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Wraz z ofertą złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Sz. K. str. 2

3 Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art.22 ustawy- wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda złożenia a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik do SIWZ 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia : a) składają wspólnie oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy, i dokumenty wymienione w pkt. 1 niniejszego rozdziału siwz, a ponadto b) każdy z wykonawców składa oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego rozdziału siwz, 4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, nie później niż na dzień składania ofert. 5) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI: a. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i oferenci zgodnie z wyborem Zamawiającego przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres b. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się za pomocą pisma. c. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje przekazane za pomocą a oraz pisma uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wnioski o wyjaśnienia dotyczące SIWZ powinny być sporządzone w formie dokumentu tekstowego formacie PDF przesłane za pomocą poczty elektronicznej. Treść pytania można przekazywać również pisemnie. Zamawiający po otrzymaniu zapytania odpowie em na każdy wniosek o wyjaśnienia SIWZ., który otrzyma w terminie i na zasadach określonych w art. 38 ustawy. nie Odpowiedź Zamawiającego będzie wysłana wszystkim Oferentom, bez podania jej źródła, oraz zamieszczona na stronie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz. 3. WADIUM 1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 4. ZWIĄZANIE OFERTĄ: Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni, licząc od daty terminu składania ofert. Przed upływem tego terminu Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie tego terminu. Sz. K. str. 3

4 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką (lub załączony przez Zamawiającego druk oferty zostanie wypełniony nieścieralnym atramentem), spięta w sposób nierozerwalny, b) oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważniona(ne) do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu, c) załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, d) wszystkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej, e) w przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, f) każdy Oferent może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę, g) oferty składane są w jednym egzemplarzu, h) oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty, i) oferent umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowane na Zamawiającego w następujący sposób: Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu z dopiskiem Oferta nie otwierać przed r. godz Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. i) oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Miejska Biblioteka Publiczna Cieszanów Kościuszki Cieszanów Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu Dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gabinet dyrektora 1 piętro, do dnia r. do godz MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna Cieszanów Kościuszki 6, Cieszanów, gabinet dyrektora, najpóźniej do dnia do godziny 9.00, 2 oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, 3 oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, Sz. K. str. 4

5 4 zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez oferenta przed upływem terminu do składania ofert są dopuszczalne, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 9, a koperta będzie dodatkowo oznaczona: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 5 Otwarcie ofert jest jawne 6 Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu o godzinie 9.30 w siedzibie Miejska Biblioteka Publiczna Cieszanów Kościuszki 6 7 bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Sz. K. str. 5

6 7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1 Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie przedmiaru robót i sporządzonego na jego podstawie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, należy podać na formularzu oferty (załącznik nr 1). Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy. 2 Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów, w tym wszystkie urządzenia wyroby konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych dana jednostką przedmiarową, a tak że koszty pośrednie i zysk. 3 W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Pominięcie pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty, natomiast nieokreślenie ceny jednostkowej dla jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, brak wyniku obliczenia wartości ceny skutkować będzie odrzuceniem oferty, o ile omyłek tych nie będzie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 ustawy. 4 Cena oferty przedstawiona przez wykonawcę w formularzu oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 5 Wykonawca może podać tylko jedna cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 6 Określona przez Wykonawcę cena oferty, jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi. W związku z tym wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych koszty zagospodarowania odpadów itp. tek by zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w siwz. 7 Rozliczenie za wykonanie zadania odbywać się będzie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 8. OPIS KRYTERIÓW ICH ZNACZENIE 1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które: a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego 2 Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie jednego kryterium ceny-100 pkt 3 Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, której suma cen jednostkowych ważonych będzie najniższa. Punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone następująco: Sz. K. str. 6

7 Punkty będą przyznawane według następujących zasad: KRYTERIUM cena podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) cena oferty najniższej brutto Cena = pkt cena badanej oferty brutto Suma punktów będzie stanowić ogólną liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta. 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po otwarciu ofert. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń ) i na stronie internetowej oraz niezwłocznie prześle zawiadomienie o wyniku przetargu do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. Zamawiający w informacji o wyniku przetargu wskaże firmę (nazwę) adres oferenta którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do oferenta, którego oferta została wybrana, określając termin i miejsce zawarcia umowy. Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż zgodnym z ustawą od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Oferent przed podpisaniem umowy musi przedstawić: uprawnienia osoby wykonującej funkcję kierownika budowy wraz z zaświadczeniem przynależności do izby. zaświadczenie o wisie do ewidencji działalności gospodarczej, (w przypadku nie podlegania przepisom wpisu do rejestru) kosztorys uproszczony na wartość oferty. 11. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ ZAWARTE W TREŚCI UMOWY a) Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji. Wszelkie zmiany muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym, a ich zastosowanie nie może pociągać za sobą dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Oferent nie spełni wymogów określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy i/lub określonych w Specyfikacji, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 1 Przed podpisaniem umowy należy złożyć: a) w celu identyfikacji osoby upoważnionej do reprezentacji zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Sz. K. str. 7

8 12. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOWI 1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy i innym podmiotom jeżeli maja lub miały interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub od zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. 3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych ustawą. 13. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6) USTAWY. 15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 16. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 17. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Sz. K. str. 8

9 Załącznik nr , dnia... Nazwa firmy i adres (wykonawcy) województwo:... NIP: adres wykonawcy i strony www. O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach: Łączna cena brutto:... zł słownie:... zł Podatek VAT:... zł za słownie:... zł Cena netto:... zł za słownie:... zł 1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonaliśmy i wykonujemy dostawy o podobnym charakterze. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z miejscem wykonywania usług). 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 7. Oświadczamy, że załączyliśmy do oferty wszystkie załączniki wymagane w SIWZ, wraz z formularzem cenowym sporządzonym samodzielni na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 8.Oswiadczean że należę*/nie należę do grupy kapitałowej.. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *niepotrzebne skreślić, w przypadku przynależenia do grupy kapitałowej należy załączyć wykaz podmiotów należących do grupy. Sz. K. str. 9

10 ... ( pieczęć firmowa Oferenta) Załącznik nr 2 O Ś W I A D C Z E N I E z art. 22 Składając ofertę w przetargu na: Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu oświadczamy, że: 1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Sz. K. str. 10

11 Załącznik nr 3 ( pieczęć firmowa Oferenta) O Ś W I A D C Z E N I E Z art. 24 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy Oświadczam, że... nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie (oznaczenie Wykonawcy) zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą pzp". Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Sz. K. str. 11

12 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) Sz. K. str. 12

13 UMOWA /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu.. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 1. mgr Urszulę Kopeć Zaborniak Dyrektor a.. reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na : Dostawa wyposażenia bibliotek filialnych w Dachnowie i Starym Lublińcu 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od podpisania umowy do r. Poszczególne etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym Cena za wykonanie zamówienia, którym mowa w 2 wynosi..zł netto plus należny VAT 23% łącznie brutto zł ( słownie:.. zł) 2. Rozliczanie nastąpi dwiema fakturami częściowymi obejmującymi odrębnie każdą z filii wystawioną zgodnie ze stawkami, które zawarte są w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia 4 1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT 2. Data zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowna w przypadku: zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w 3 za każdy dzień zwłoki zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 3 za każdy dzień zwłoki Sz. K. str. 13

14 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w 3 2. Karę o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potracenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 6 W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 8 Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Sz. K. str. 14

15 Załącznik nr 5 HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY Nazwa etapu Termin rozpoczęcia Termin Zakończenia Wartość etapu zgodnie z ofertą. Dostawa wyposażenia do filii w Dachnowie Od daty podpisania umowy Dostawa wyposażenia do filii w Starym Lublińcu Od daty r RAZEM Sz. K. str. 15

16 FILIA DACHNÓW SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAWY ŁAZIENKI 1. 3 szt. x dozownik mydła w płynie. pojemność zbiornika do 500 ml mydło uzupełniane z kanistra okienko do kontroli poziomu mydła wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej??? zamykany na kluczyk certyfikaty: TUV i CE przykręcany do ściany 2. 3 szt. x podajnik listkowy na ręczniki papierowe pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali nierdzewnej wymiary - 284x100x266 mm przykręcany do ściany na wkrętach otwieranie i zamykanie na klucz wizjer pokazujący ilość dostępnego papieru pojemność maksymalna 500 szt szt. x pojemnik na papier toaletowy podajnik na papier toaletowy w rolkach otwierany kluczem wymiary (szer x gł. x wys): 255x125x260 mm wymiary roli: 180 mm mm materiał obudowy: stal nierdzewna kolor obudowy: chrom wymiary: - wysokość: 265 mm, - szerokość: 250 mm, - głębokość: 120 mm okienko kontrolne informujące o ilości papieru rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 4. 3 szt. x kosz na śmieci Stal nierdzewna 25 l Sposób otwierania: przycisk pedałowy Kosz wolnostojący 5. 2 szt. x kosz na śmieci Stal nierdzewna 5 l Sposób otwierania: przycisk pedałowy Kosz wolnostojący 6. 3 x lusterko Wymiar min. 60 x 50 cm Bez elementów plastikowych Sz. K. str. 16

17 Prostokąt 7. 3 x Szczotka toaletowa wolnostojąca, okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej. SALA KOMPUTEROWA 1. 4 szt. biurko/stolik pod komputer Szerokość: 80 cm Głębokość: cm Wysokość: cm Wysuwany panel do klawiatury i myszki. Kolor: śliwa Wallis 2. Szafka pod telewizor 3. Komoda Kolor: śliwa wallis Wymiary szer wys- 50 głęb zamykana na klucz szafka z wejściem od tyłu na kabel łączący telewizor z konsolą szafka rozsuwana na konsolę, z przesuwanymi drzwiczkami Kolor: śliwa wallis szer.-129 cm / wys.-118 cm / gł.-41 cm podział na dwie pionowe części zamykane na klucz na dole 2 po prawej i lewej stronie szuflady zamykane na klucz Drzwi części nad szufladami oszklone (bezpieczna szyba) 3 półki w części górnej Półki szklane gr. 5 mm 4. 2 sztuki półek ściennych Kolor: śliwa wallis Kształt: kontury litery L Szer. 90 cm, wysokość przez 60 cm szerokości wynosi 30 cm; pozostałe 30 cm szerokości wysokość 50 cm Sz. K. str. 17

18 Zgodność z normami 5. 5 szt. krzesła obrotowe do komputera/biurowe Kolor: popiel Podłokietniki Regulowana wysokość Obicie tkanina Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie 6. Kanapa/sofa Ekoskóra 120 cm szer. Kolor: popiel Metalowa konstrukcja nóg (stal nierdzewna) Oparcie 7. 2 szt. pufy z ekoskóry Komplet do kanapy/sofy Kolor: popiel Kształt: kostka Rozmiar: 40 cm x 40 cm x 40 cm 8. UPS wolnostojący 4 szt. Parametry minimalne: Moc skuteczna 360W Moc pozorna 625VA Ilość gniazd wyjście 230V 2 sztuki 9. Telewizor Parametry minimalne: Format obrazu 16:9 Przekątna ekranu Deklaracja zgodności: Odbiornik cyfrowy jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych. 42cale - 47 cale Sz. K. str. 18

19 Odświeżanie Nominalna rozdzielczość Tuner DVB-T Tuner DVB-C (cyfrowy kablowy) Moc głośników wej.hdmi wej.euro wej.usb Pilot Telegazeta 100 Hz Full HD Tak Tak 20W 2 szt. 1 szt. 1 szt. Tak Tak Napięcie zasilania AC V 50 / 60 Hz Możliwość zawieszenia na ścianie Klasa energetyczna Zgodność z normami Standard VESA 400x 400mm A+ Długość gwarancji 24M Umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 10. Konsola Konsola do gier - parametry minimalne: Procesor: IBM PowerPC Xenon (trzy rdzenie taktowane zegarem 3,2 GHz) lub równoważny Karta graficzna: ATI R500 (Xenos) taktowanie rdzenia 500 MHz RAM: 512 MB GDDR3 współdzielonych przez procesor główny i układ graficzny Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, CD-Audio, CD- ROM, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG-4 część 2, H.264, VC-1 Obsługa trybów 480p, 720p, 1080p, 1080i 3/5 porty USB port HDMI Możliwość podłączenia jednocześnie 4 kontrolerów Odłączany dysk twardy o pojemności min 250GB Kontroler ruchu w zestawie z konsolą min 3 gry 11. Komputer stacjonarny typu All in One 2 sztuki Parametry minimalne: Przekątna ekranu Format obrazu 16:9 Procesor (opis) Pamięć zainstalowana (pojemność) Pamięć (technologia) Dysk twardy (pojemność) Napęd optyczny (typ) Karta graficzna Karta sieciowa 15,6 cale Intel Celeron Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz) lub równoważny osiągający w teście PassMark CPU 1136pkt 2 GB SO-DIMM max 4GB 320 GB DVDRW Intel HD Graphic lub równoważna 10/100/1000 Mbps Sz. K. str. 19

20 przewodowa Karta sieciowa bezprzewodowa Głośniki 2 Wyjście audio Tak Wejście mikrofon USB USB Czytnik kart pamięci System operacyjny Klawiatura b/g/n Tak 3-w-1: SD/SDHC/MMC Mysz Przewodowa Oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją 24m 12. Flipchart magnetyczny MS Windows 7 Home Premium 32-bit lub równoważny Przewodowa Mobilna podstawa na kółkach Regulacja wysokości Wysokość tablicy 100 cm Szerokość tablicy 67 cm Regulowany rozstaw haków na papier Półka na markery Regulacja wysokości od 105cm do 184cm 13. Radio z odtwarzaczem CD Odtwarzacze MP3/WMA Złącze USB Radio FM/AM Wyświetlacz LCD Format odtwarzania CD CD-R CD-RW MP3 WMA 14. Wertikal okienny pionowy Wymiar: szer. 190 cm, wys. 180 cm Kolor: stalowy 15. Ekran interaktywny TABLICA INTERAKTYWNA Parametry minimalne: Technologia pozycjonowania w podczerwieni Rozdzielczość 4096 x 4096 Wymiary robocze 1660 x 1160 mm Powierzchnia antireflex ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna Możliwość używania pisaków do tablic suchościeralnych Pisaki w zestawie (wymazywacz, wskaźnik teleskopowy oraz 3 magnetyczne pisaki: czarny, Sz. K. str. 20

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Daleszyce Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych UMiG w Daleszycach ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup, transport, wniesienie oraz montaż mebli i tablic do sal nr, 0, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr w Nowym Targu Lp.

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 12.01.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie robót budowlanych służących budowie budynku biurowego etap I stan surowy zamknięty z ociepleniem i elewacją w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

ZOG.271.2.2011 Cieszanów 2011-05-31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony. Koszenie traw

ZOG.271.2.2011 Cieszanów 2011-05-31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony. Koszenie traw ZOG.271.2.2011 Cieszanów 2011-05-31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Koszenie traw Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1 Usługi rolnicze 77112000-8 Wynajem

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wejherowo dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wejherowo dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wejherowo dnia 09.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo