ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA WROCŁAW. tel./fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW. tel./fax: 71 798-69-27. e-mail: m.ryman@zsp4wroc."

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA WROCŁAW tel./fax: S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów art 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych WYBÓR DOSTAWCY MEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU. Sporządził: Tomasz Bukała Opis przedmiotu zamówienia: Małgorzata Ryman Zatwierdził: Dyrektor Szkoły Małgorzata Ryman Wrocław, czerwiec 2015

2 SPIS TREŚCI A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. Nazwa, adres zamawiającego, tryb udzielania zamówienia publicznego; II. Informacje ogólne; III. Opis przedmiotu zamówienia; IV. Termin wykonania zamówienia; V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; VIII. Wymagania dotyczące wadium; IX. Termin związania ofertą; X. Opis sposobu przygotowywania ofert; XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; XII. Opis sposobu obliczenia ceny; XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego; XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; XVII. Informacje uzupełniające B. Załączniki do SIWZ I. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1; II. Formularz oferty Załącznik nr 2; III. Oświadczenie wykonawcy w sprawie ubiegania się o zamówienie publiczne Załącznik nr 3; IV. Oświadczenie wykonawcy, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 4; V. Projekt umowy na wykonanie zamówienia publicznego Załącznik nr 5 VI. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - Załącznik nr 6 VII. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 7

3 I Nazwa i adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia publicznego 1. Zamawiającym jest: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, ul. Sołtysowicka 34, Wrocław. 2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 czerwca 2015 r. pod nr II Informacje ogólne 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części ustawą lub PZP. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 3. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 PZP, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną oraz faksem - w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (art. 67 ust 1, pkt 7 PZP). 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 PZP. 10. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu w tym koszty przygotowania oferty. 14. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. 15. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli i elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu. Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Meble szkolne Pomoce dydaktyczne Dywany Artykuły i sprzęt sportowy

4 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego; 2) Rozładunek; 3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. IV Termin wykonania zamówienia Zakończenie dostawy z wydaniem sprzętu i instalacją: do dnia 15 sierpnia 2015 r. V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania brak szczególnego warunku w tym zakresie; 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie lub wykonują co najmniej 1 zamówienie, związane z dostawami mebli oraz elementami wyposażenia wnętrz na kwotę co najmniej ,00 zł brutto. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - brak szczególnego warunku w tym zakresie; 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - brak szczególnego warunku w tym zakresie; 2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej wg zasady spełnia/nie spełnia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 24 ustawy PZP. VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale V SIWZ, na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. LP Tabela 1 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU - ART. 44 PZP Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

5 1 2 3 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument poświadczający, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), głównych dostaw w zakresie określonym w Rozdziale V, pkt 1, ppkt 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały lub są wykonywane należycie załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument poświadczający, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 4 zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokumenty poświadczające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w poz. 2 tabeli, są: poświadczenie, wystawione przez odbiorcę dostaw, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert; oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia odbiorcy dostaw, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w poz. 2 tabeli, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt.2, ppkt. 1 i 2. Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 5 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały. W przypadku reprezentacji wieloosobowej - dokumenty wymienione w pozycji 1, 3, 4, 5tabeli wypełnia i podpisuje każda osoba zamieszczająca podpis pod składaną ofertą. 2. Dokumenty mające wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ustawy PZP) - zgodnie z 3, pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231) LP Tabela 2 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ. 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów -informacja o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ.

6 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, również przedkładają dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym, w poz 1 Tabeli 2. Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 2 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały. W przypadku reprezentacji wieloosobowej - dokumenty wymienione w pozycji 1 tabeli wypełnia i podpisuje każda osoba zamieszczająca podpis pod składaną ofertą. 3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego LP Tabela 3 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1 Wydrukowany, parafowany na każdej stronie i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Inne dokumenty LP 1 2 Tabela 4 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (bez dokonywania jakichkolwiek zmian) - załącznik nr 2 do SIWZ. Pełnomocnictwa do podpisania oferty i/lub umowy na wykonanie zamówienia publicznego o ile podpisywane będą one przez osoby nie wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokument wymieniony w poz. 1 tabeli powinien być przedstawiony jako oryginał, w poz. 2 jako oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Brak dokumentu wymienionego w pozycji 1 tabeli skutkuje natychmiastowym odrzuceniem oferty. W pozostałych przypadkach brak dokumentu spowoduje odrzucenie oferty po wcześniejszym wyczerpaniu przesłanek określonych w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - w celu oceny, czy będzie on dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: LP 1 2 Tabela 4 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. Pisemną informację na temat a) Zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu w szczególności z obszaru wiedzy i doświadczenia podmiot udostępniający musi wykazać zrealizowane lub aktualnie realizowanie zamówienia (w zakresie określonym Rozdziale V, pkt 1, pkt 2), dzięki wykonaniu którym uzyskał on wymaganą wiedzę i doświadczenie w tym celu można wykorzystać tabelę zawartą w Załączniku nr 6 do SIWZ)

7 b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. d) Zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia. VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a informację o tym zamieści na stronie internetowej. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędna będzie korekta ogłoszenia o wszczęciu postępowania w Biuletynie UZP lub konieczne będzie udzielenie dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 5. Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie niniejszej procedury jest Małgorzata Ryman Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu. 6. Sposób zadawania pytań i przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II - Informacje ogólne. VIII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium. IX Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X Opis sposobu przygotowywania ofert A. FORMA I OZNACZENIE 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku art. 9 ust. 1 i 2 ustawy), zgodnie z niniejszą specyfikacją w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami.

8 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji. 4. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć podpisy imiennymi pieczątkami. 5. Zaleca się aby cała oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony. 6. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej poprawek). 7. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta w celu uniknięcia samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia. 8. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: WYBÓR DOSTAWCY MEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU 9. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. 10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 11. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę na własne ryzyko i na własny koszt. B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana oferta, w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem ZMIANA. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie kompletna oferta zamienna. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie modyfikacji) z napisem na kopercie WYCOFANIE.

9 C. OFERTA WSPÓLNA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności wskazanie: 1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; 3) Ustanowionego Wykonawcę Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Pełnomocnika. 4. Ofertę oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy Pełnomocnika (załącznik nr 2,3 do SIWZ); 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ustawy, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy Wykonawca składa oświadczenie na odrębnym formularzu (załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą prowadzone wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wymagane są podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć konsorcjum, o ile do podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - Pełnomocnik. 8. Jeżeli oferta wspólna okaże się ofertą najkorzystniejszą w myśl przepisów ustawy PZP, Zamawiający przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia publicznego może zażądać do wglądu umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE (ART. 8 UST 3 USTAWY) 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może się odnosić się wyłącznie do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość gospodarczą Wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10 3. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert A. SKŁADANIE OFERT 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2015 roku, do godz , w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu (w sekretariacie), ul. Sołtysowicka 34, Wrocław. B. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2015 roku, o godz , w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu (w sekretariacie), ul. Sołtysowicka 34, Wrocław. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności: 1) Ogłoszenie wartości środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; 2) Zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 3) Otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem; - w pierwszej kolejności będą otwierane kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane), - następnie otwarte zostaną pozostałe oferty, - oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale X SIWZ nie będą otwierane, - podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zawartych w nich cen. 4) Wypełnienie i podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu (zgodnie z art. 17 ustawy); 5) Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich uprzedni pisemny wniosek. 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy niezwłocznie po jej złożeniu. 2. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert. Zadawane pytania będą przesyłane drogą faksową, a następnie potwierdzane pisemnie. Udzielone odpowiedzi muszą być przesłane do Zamawiającego w ten sam sposób. 3. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak błędy pisarskie nie powodują odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami w trybie art. 87 ust.1 pkt 2 Ustawy.

11 XII Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację całego zamówienia - proponując cenę za wykonanie całej dostawy objętej przedmiotem zamówienia szczegółowo określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). 3. Cena oferty, określona przez Wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie podlegała zmianom. 4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena (Kc) 90% Gwarancja 10 % 2. Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: gdzie: CMIN Kc( x) 100 C( x) Kc(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, C MIN cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach, C(x) cena zawarta w ofercie x. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT; 3. Kryterium gwarancji najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 100, otrzymają oferty, w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 36 miesięcy gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości: 36 miesięcy lub więcej 100 pkt. 30 miesięcy do 35 miesięcy 80 pkt. 24 miesiące do 29 miesięcy 60 pkt. 18 miesięcy do 23 miesiące 40 pkt. 12 miesięcy do 17 miesięcy 20 pkt Poniżej 12 miesięcy 0 pkt.

12 Jeżeli Wykonawca zastosuje wariant mieszany jeżeli chodzi o okres gwarancji (różna długość okresu na poszczególne elementy zamówienia) Zamawiający przy punktacji weźmie pod uwagę okres najkrótszy z zaproponowanych przez Wykonawcę. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP). 5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Po upływie 7 dni od daty powzięcia pisemnej wiadomości przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, powinien on przystąpić niezwłocznie do zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego. 2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego na wartość oferty brutto w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty składania ofert. XV Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego 1. Uwarunkowania istotne dla zamawiającego zawarte są w Załączniku nr 5 do SIWZ. 2. W/w uwarunkowania są bezwzględnie wiążące dla wszystkich Wykonawców składających swoje oferty w niniejszym postępowaniu. XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Środek ochrony prawnej w postaci Odwołania, przysługuje Wykonawcy, jeżeli: 1) Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2) Odwołanie dotyczy czynności określonej w art. 180 ust. 2, pkt 1-4 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy PZP, dział VI. XVII Informacje uzupełniające 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy: 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2) Aktów wykonawczych do ustawy PZP. 3) Kodeksu cywilnego

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TOWAROWA 1. Wymiary określone w niniejszej specyfikacji są wielkościami oczekiwanymi ze względu na określony projektem sposób zagospodarowania pomieszczeń. 2. Ze względu na plan zagospodarowania przestrzeni, rzeczy określone na zdjęciach są przedmiotami, których dostawy Zamawiający OCZEKUJE. Nie przewiduje się żadnych odstępstw od podanych, kształtów, kolorystyki oraz materiałów wykonania za wyjątkiem pozycji z opisem Zdjęcie poglądowe. 3. W trakcie realizowanej dostawy wybrany Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa, w odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, które będą użytkowane przez dzieci i młodzież, wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby. W przypadku braku spełnienia tego obowiązku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiający nadmienia, że nie ma możliwości dokonywania zmian fizycznych w strukturze mebli certyfikowanych w sposób opisany w punkcie 4. Jakakolwiek modyfikacja certyfikowanego mebla powoduje utratę ważności certyfikatu. 5. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego lub miejsca pochodzenia producenta - ma to na celu wyłącznie określenie standardu produktu. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (spełniających parametry dotyczące wymiarów, kształtów, kolorystyki oraz materiałów wykonania). I. STOŁY I BIURKA LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 1 Stolik wysoki 6 10 SZT. Stół na stelażu φ22 w całości spawanym, malowany proszkowo Certyfikat za zgodność z normą osobowy na kolor szary, Blat: płyta laminowana min. 18 [mm], Kolor blatu: klon, obrzeże PCV PN -EN : Stolik wysoki 4 osobowy 3 Stoliki niskie 6 osobowe Wymiary blatu 140 cm x 80 cm Wysokość 74 cm 12 SZT. Stół na stelażu φ22 w całości spawanym, malowany proszkowo na kolor szary, Blat: płyta laminowana min. 18 [mm], Kolor blatu: klon, obrzeże PCV Wymiary blatu 80 cm x 80 cm Wysokość 74 cm Zaokrąglone rogi. Stelaż na bazie rury okrągłej o śred. 50 mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją poziomu (zapobiega wahaniom stołu, nie jest to regulacja wysokości). Kolor blatu: klon Wymiary blatu 120cm x 80cm Wysokość 58 cm PN -EN : 2007 lub inny równoważny Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny

14 4 Biurko 1 szafkowe 1 SZT. Kolor olcha, 1 szuflada, kontener zamykany na zamek, zamek w komplecie, w środku kontenera półka 5 Biurko 1 szafkowe Wys.75 cm x Szer. 105 cm x Gł. 60 cm 1 SZT. Kolor olcha, 1 szuflada, kontener zamykany na zamek, zamek w komplecie, w środku kontenera półka, wysuwana szuflada na klawiaturę 6 Stolik uczniowski podwójny zielony Wys.75 cm x Szer. 105 cm x Gł. 60 cm 90 SZT. Blat - płyta laminowana min. 18 mm - kolor blatu olcha, stelaż zielony Regulacja wysokości w zakresie 53 cm - 64 cm, Wym. blatu 130 cm x 50 cm Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 7 Stolik uczniowski 9 SZT. kolor blatu olcha, stelaż niebieski Wym. blatu 130 cm x 50 cm Wys.76 cm Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 8 Stolik uczniowski 36 SZT. kolor blatu olcha, stelaż zielony Wym. blatu 130 cm x 50 cm Wys.71 cm Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 9 Biurko 12 SZT. Aranżację biurka zawiera kolorowe pojemniki, do przechowywania posegregowanych dokumentów. Pojemniki mają stanowić komplet z dostarczanym meblem. Wys. 75 cm x Szer. 150 cm x Gł. 82 cm x Gł. półek 47 cm

15 10 Stolik komputerowy 18 SZT. Kolor olcha, wysuwana szuflada na klawiaturę Wys.75cm x Szer. 70cm x Gł. 60cm Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 11 Stolik komputerowy 1 SZT. Kolor buk, wysuwana szuflada na klawiaturę Wys.75cm x Szer. 120 cm x Gł. 60cm Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 12 Biurko komputerowe 26 SZT. Kolor buk, wysuwana szuflada na klawiaturę Wys.70 cm x Szer. 70 cm x Gł. 60 cm Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 13 Biurko nauczycielskie 1 SZT. Kolor buk, z nadstawką Wys.75 cm x Dł. 80 cm x Szer. 60 cm 14 Stół kwadratowy 1 SZT. Blaty stołów wykonane z płyty wiórowej pokrytej naturalną okleiną. Powierzchnia blatu lakierowana lakierem o wysokiej twardości, co pozwala uniknąć porysowania blatu. Kolor calvados Wys.: 90 cm x Dł: 80 cm x Szer: 80 cm

16 15 Stolik narożny 1 SZT. Blat stolika o grubości 18 mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Podstawę stanowią trzy niezależne nogi montowane do blatu. Możliwość szybkiego demontażu nóg. Kolor olcha 16 Stoły regulowane Wys.75 cm Blat trójkątny 70 cm x 70cm x 70cm 20 SZT. Blaty stolików wykonane są z bukowej płyty wiórowej o grubości 18mm. Rogi blatu zaokrąglone. Obrzeża blatów wykończone kolorowym ABS-em o grubości 2mm w kolorze zielonym. Nogi stołów zrobione z drewna bukowego z możliwością regulacji w zakresie cm co 6 cm, poprzez dokrętki. Konstrukcja nóg: okrągła - toczona Kolor: buk Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 17 Zestaw biurka prawego i lewego 1 SZT. 1 SZT. 1 SZT. 1 SZT. Wys cm x Szer. 120 cm x Dł. 80 cm Biurko prawostronne, z kontenerem po prawej stronie. Blat wykonany z płyty laminowanej 25mm, wykończony odpornym PCV 2mm. Kolor: calvados 1600 x 600 x 900mm Kontener wykonany z płyty laminowanej 18mm, wyposażony w 4 szuflady trwałe metalowe uchwyty oraz centralny zamek patentowy. Blat wykończony odpornym PCV 2mm Kolor: calvados Wys. 760 x Szer. 405 x Głęb. 600mm Biurko lewostronne, z kontenerem po lewej stronie. Blat wykonany z płyty laminowanej 25mm, wykończony odpornym PCV 2mm. Kolor: calvados 1600 x 600 x 900mm Kontener wykonany z płyty laminowanej 18mm, wyposażony w 4 szuflady trwałe metalowe uchwyty oraz centralny zamek patentowy. Blat wykończony odpornym PCV 2mm. Kolor: calvados Wys. 760 x Szer. 405 x Głęb. 600mm

17 18 Stoliki prostokątne 5 SZT. Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z chromowanych lub lakierowanych rur. Blat wykonany z płyty melaminowej z okleiną naturalną w kolorze olchy, możliwość łączenia. 19 Stolik 4 osobowy uczniowski Wys. 75 cm x szer. 80 cm x dł. 120 cm 1 SZT. Stelaż z rurki chromowanej fi 32 mm. Blat z płyty laminowanej gr. 18mm, okleinowanej PCV. Stopki plastikowe zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Kolor: buk 20 Biurko dwuszafkowe z szufladą Blat w rozmiarze 80x80cm Wysokość: 90 cm 4 SZT. Szafki zamykane na zamek zamki w komplecie. Kolor: buk Wys. 75cm x Dł. 120 cm x Szer. 60cm 21 Biurko nauczycielskie 1 SZT. 4-szufladowe na zamek centralny (w komplecie) z wysuwaną szufladą na mysz i klawiaturę oraz miejscem na komputer PC Kolor: buk Wys. 75 cm x Dł. 130 cm x szer. 60 cm 22 Biurko 1 SZT. Standardowe z szafką i szufladą zamykane na zamek. Zamek w komplecie Kolor brzoza Wys. 75cm x Dł. 120 cm x Szer. 60 cm

18 23 Stolik okrągły 5 SZT. Konstrukcja drewniana wykonana w tonacji olchy. Blat żółty z zieloną listwą. Wys. 58 cm Śr. 125cm II. KRZESŁA LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 1 Krzesło typu T z regulacją wysokości 180 SZT. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. min. 6 mm. Stelaż wykonany z aluminiowej rury płasko-owalnej. Wyposażone w wyprofilowane siedzisko. Blat chroniony przed zarysowaniem, stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa mające na celu chronić podłogę przed zarysowaniem. Możliwość stawiania krzeseł jedno na drugim. Kolor stelaża: zielony Siedzisko i oparcie: olcha Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Regulacja wysokości od 31 do 38 cm, Szer. 34 cm, Gł. siedziska 35 cm 2 Krzesło typu D 18 SZT. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. min. 6 mm. Kolorowy stelaż wykonany z aluminiowej rury okrągłej o śr. min. 22 mm. Możliwość stawiania krzeseł jedno na drugim. Kolor stelaża: niebieski Siedzisko i oparcie: olcha Wys.46cm, Szer.39cm, Gł. siedziska 41cm 3 Krzesło typu D 72 SZT. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. min. 6 mm. Kolorowy stelaż wykonany z aluminiowej rury okrągłej o śr. min. 22 mm. Możliwość stawiania krzeseł jedno na drugim. Kolor stelaża: zielony Siedzisko i oparcie: olcha Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Wys.43 cm x Szer cm x Gł. siedziska 36 cm

19 4 Krzesło do pracowni komputerowej dla dzieci kl. I-III 5 Krzesło obrotowe 26 SZT. Podstawa krzesła: krzyżak na stopkach. Z regulacją wysokości od 26 do 38 cm Kolor stelaża: zielony Siedzisko i oparcie: buk Wys. w zakresie od 31 cm do 38 cm Gł. siedziska 35 cm 12 SZT. Z podnośnikiem pneumatycznym Kolor: zielony 6 Krzesło uczniowskie żółte Wys. regulowana 87cm 100 cm Wys. siedziska 45 cm 58 cm Wys. oparcia 39 cm 43 cm Wys. podłokietników - 20 cm 50 SZT. Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi 28 mm. Siedzisko i oparcie - sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Kolor stelaża: żółty Kolor siedziska i oparcia: olcha Wys.32 cm x Szer. 34 cm x Gł. siedziska 35 cm Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 7 Krzesło 2 SZT. Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury aluminiowej płasko-owalnej. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie tapicerowane Kolor stelaża: czarny Kolor tapicerki: czarny

20 8 Krzesło zielone 4 SZT. Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury aluminiowej płasko-owalnej. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Kolor stelaża: czarny Kolor tapicerki: limonkowy 9 Krzesło szkolne 4 SZT. Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury aluminiowej płasko-owalnej. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Kolor stelaża: czarny 10 Krzesło obrotowe z podłokietnikami Kolor tapicerki: szary 2 SZT. Krzesło biurowe, z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem, wyposażone w mechanizm ruchowy CPT umożliwiający: regulację wysokości oparcia, regulacje kąta nachylenia oparcia względem siedziska, regulację odległości oparcia od siedziska, regulację wysokości siedziska. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Pięcioramienna, czarna nylonowa podstawa jezdna na kółkach siedzisko i oparcie kolor ciemno - zielony 11 Krzesło obrotowe z podłokietnikami 12 Krzesło obrotowe z podłokietnikami 2 SZT. Krzesło biurowe, z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem, wyposażone w mechanizm ruchowy CPT umożliwiający: regulację wysokości oparcia, regulacje kąta nachylenia oparcia względem siedziska, regulację odległości oparcia od siedziska, regulację wysokości siedziska. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Pięcioramienna, czarna nylonowa podstawa jezdna na kółkach siedzisko i oparcie kolor zielony 4 SZT. Krzesło biurowe, z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem, wyposażone w mechanizm ruchowy CPT umożliwiający: regulację wysokości oparcia, regulacje kąta nachylenia oparcia względem siedziska, regulację odległości oparcia od siedziska, regulację wysokości siedziska. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Pięcioramienna, czarna nylonowa podstawa jezdna na kółkach siedzisko i oparcie kolor niebieski

21 13 Krzesło wysokie 108 SZT. Siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki. Solidna, metalowa lakierowana rama krzesła. Łatwe do utrzymania w czystości. Możliwość składowania w stosie Rodzaj Konstrukcja ramy: metal, kolor aluminiowy Kolor siedziska i oparcia: klon Wysokość siedziska: 45 cm Szerokość siedziska: 39 cm Głębokość siedziska: 39 cm 14 Krzesła niskie 36 SZT. Krzesło przedszkolne. Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze aluminium. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej w kolorze klonu Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny 15 Krzesło specjalistyczne Trip Trap Wysokość siedziska 31 cm Głębokość siedziska 35 cm 2 SZT. Wykonane z jednolitego drewna bukowego. Zarówno wysokość jak i głębokość siedziska oraz podpórkę na nogi można z łatwością regulować w miarę wzrostu dziecka. 16 Krzesło konferencyjne z podłokietnikami 30 SZT. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, Metalowa rama, malowana proszkowo. Podłokietniki z tworzywa sztucznego. Składowanie w stosie max 6 szt. Kolor stelaża: czarny Kolor tapicerki: niebieski Wysokość siedziska 48 cm, Szerokość siedziska 44 cm, Głębokość siedziska 46 cm

22 17 Krzesło typu D 10 SZT. Stelaż wykonany z rurki o śr. 18 mm i grubości ścianki 1,5, stelaż lakierowany techniką proszkowo, farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, wyprofilowana sklejka malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość sztaplowania, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Kolor stelaża: zielony Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Kolor siedziska i oparcia: buk Wysokość 26 cm Szerokość 30 cm Gł. siedziska 32 cm 18 Krzesło typu D 45 SZT. Stelaż wykonany z rurki o śr. 18 mm i grubości ścianki 1,5, stelaż lakierowany techniką proszkowo, farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, wyprofilowana sklejka malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość sztaplowania, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Kolor stelaża: zielony Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Kolor siedziska i oparcia: buk Wysokość 31 cm Szerokość 30 cm Gł. siedziska 32 cm 19 Krzesło typu D 45 SZT. Stelaż wykonany z rurki o śr. 18 mm i grubości ścianki 1,5, stelaż lakierowany techniką proszkowo, farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, wyprofilowana sklejka malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość sztaplowania, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Kolor stelaża: zielony Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2007 lub inny równoważny Kolor siedziska i oparcia: buk Wysokość 35 cm Szerokość 30 cm Gł. siedziska 32 cm

23 20 Krzesło 4 SZT. Krzesła wykonane są z litego drewna bukowego i wykończone bejcami i lakierami wodnymi. Kolor stelaża: calvados Obicie siedziska i oparcia: materiał w kolorze ciemno szarym 21 Krzesło biurowe obrotowe 4 SZT. Krzesło do biura ze zdejmowaną tapicerką. Regulowana wysokość i podłokietniki. Wyposażone w mechanizm synchroniczny. Kolor: ciemno szary 22 Krzesło taboret Szerokość siedziska: 490 mm, Głębokość siedziska: 470 mm, Wysokość oparcia: 570 mm, Wysokość siedziska: mm 4 SZT. Miękkie, tapicerowane siedzisko, metalowa, chromowana rama. Możliwość składowania w stosie (max 6 szt.).

24 III. TABLICE, GABLOTY, EKRANY LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGA 1 Tablica szkolna korkowa 72 SZT. Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 200 x 100 cm 2 Tablica szkolna korkowa 26 SZT. Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 50 cm 3 Tablica szkolna korkowa 3 SZT. Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wym. 45 x 60 cm 4 Tablica szkolna korkowa 3 SZT. Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych Wym. 100 x 150 cm 5 Tablica szkolna korkowa 6 SZT. Tablica korkowa z podstawą jezdną, konstrukcja metalowa, Wymiary tablicy szer. 170 cm wys. 102 cm podstawa rozstaw kółek 60 cm x wys.153 cm Wys. całkowita tablicy ze stojakiem 200 cm

25 6 Witryna szklana 1 SZT. Gablota aluminiowa na puchary Wymiary Szer.100 x Wys. 70cm IV. SZAFKI KLASOWE, ZESTAWY MEBLOWE LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Szafa aktowa 4 SZT. Szafa aktowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Metalowe uchwyty Kolorystyka: buk, zielony Wys. 185 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm 2 Szafa aktowa 4 SZT. Szafa aktowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Metalowe uchwyty Kolorystyka: buk, żółty Wys. 185 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm 3 Szafa 4 SZT. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Posiada 1 półkę. Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Metalowe uchwyty. Kolorystyka: buk, pomarańcz Wys. 80 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm 4 Szafa 4 SZT. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Posiada 1 półkę. Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Metalowe uchwyty. Kolorystyka: buk, niebieski Wys. 80 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm

26 5 Szafka dla dziecka z szufladą 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontów: zielony, żółty, pomarańcz Wymiary konstrukcji: Wys. 124 cm x Szer. 105 cm x Gł. 44 cm 6 Szafka dla dziecka z szufladą 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontów: niebieski, żółty, zielony 7 Szafka dla dziecka z szufladą Wymiary konstrukcji: Wys. 124 cm x Szer. 105 cm x Gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontów: zielony, żółty, pomarańcz 8 Szafka dla dziecka z szufladą Wymiary konstrukcji: Wys. 95 cm x Szer. 105 cm x Gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontów: niebieski, żółty, zielony 9 Szafka dla dziecka z szufladą Wymiary konstrukcji: Wys. 95 cm x Szer. 105 cm x Gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontów: niebieski, żółty, zielony 10 Szafka dla dziecka z szufladą Wymiary konstrukcji: Wys. 66 cm x Szer. 105 cm x Gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontów: niebieski, żółty, zielony Wymiary konstrukcji: Wys. 95 cm x Szer. 105 cm x Gł. 44 cm

27 11 Szuflada 36 SZT. Szuflady do szafek z poz Fronty szuflad wykonane z malowanego MDF-u. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontu: zielony Wys. 19 cm x Szer. 34 cm x Gł. 40 cm 12 Szuflada żółta 36 SZT. Szuflady do szafek z poz Fronty szuflad wykonane z malowanego MDF-u. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontu: zielony Wys. 19 cm x Szer. 34 cm x Gł. 40 cm 13 Szuflada 18 SZT. Szuflady do szafek z poz Fronty szuflad wykonane z malowanego MDF-u. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontu: pomarańczowa Wys. 19 cm x Szer. 34 cm x Gł. 40 cm 14 Szuflada 18 SZT. Szuflady do szafek z poz Fronty szuflad wykonane z malowanego MDF-u. Kolor konstrukcji: buk Kolor frontu: niebieski 15 Szafka na segregatory i pomoce dydaktyczne z drzwiczkami Wys. 19 cm x Szer. 34 cm x Gł. 40 cm 4 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe, drzwiczki i cokolik w kolorze żółtym wykonane z MDF Kolor konstrukcji: buk Wymiary konstrukcji: wys. 196 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm 16 Szafka na zabawki 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze zielonym - wykonane z MDF Kolor konstrukcji: buk Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm

28 17 Szafka na zabawki 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze pomarańczowym - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Kolor konstrukcji: buk 18 Szafka na zabawki Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze niebieskim - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Kolor konstrukcji: buk 19 Szafka na zabawki Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze żółtym - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Kolor konstrukcji: buk 20 Szafka na zabawki Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze żółtym - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. W zestawie 8 szuflad w kolorze żółtym i 8 szuflad w kolorze niebieskim Kolor konstrukcji: buk 21 Szafka na zabawki Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze zielonym - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. W zestawie 8 szuflad w kolorze zielonym i 8 szuflad w kolorze pomarańczowym Kolor konstrukcji: buk Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm 22 Szafka 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze niebieskim - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Kolor konstrukcji: buk Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 42,5 cm x gł. 44 cm

29 23 Szafka 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe i cokolik w kolorze żółtym - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Kolor konstrukcji: buk Wymiary konstrukcji: wys. 135 cm x szer. 42,5 cm x gł. 44 cm 24 Pojemnik na książki 4 SZT. Biblioteczki wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem o gr. min. 2 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w pojemnik na książki z przegródkami, pod którym mieszczą się dwie pufy 25 Pufy do pojemników na książki 26 Pufy do pojemników na książki 2 ZESTAWY (4 SZT.) 2 ZESTAWY (4 SZT.) Wym. 81,5 x 38 x 55 cm Kolor: zielony Pufy sześcienne wykonane z pianki o dużej gęstości pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV. Pufy pasują do pojemników na książki z poz szt. w zestawie Kolor obicia - pomarańczowy Wym. pojedynczej pufy 35 x 35 x 30 cm Pufy sześcienne wykonane z pianki o dużej gęstości pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV. Pufy pasują do pojemników na książki z poz szt. w zestawie Kolor obicia - żółty 27 Szafka z drzwiczkami Wym. pojedynczej pufy 35 x 35 x 30 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe, cokolik i komplet drzwiczek w kolorze niebieskim - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Kolor konstrukcji: buk 28 Szafka z drzwiczkami Wymiary konstrukcji: wys. 107 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm 2 SZT. Konstrukcja szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. W zestawie górne listwy wykończeniowe, cokolik w kolorze niebieskim oraz i komplet drzwiczek w kolorze pomarańczowym - wykonane z MDF. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Kolor konstrukcji: buk Wymiary konstrukcji: wys. 107 cm x szer. 85 cm x gł. 44 cm

30 29 Szafka dwudrzwiowa z 3 półkami 2 SZT. Drzwiczki w kolorze zielonym wyposażone w uchwyty wnękowe. Szafka wraz z plecami w kształcie półokręgu, wystającego powyżej szafki. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu. Wys.104 cm x szer. 127 cm x Gł. 45 cm 30 Komoda 1 SZT. Szafka z 8 szufladami : po 2 szuflady w każdym kolorze: żółtym, zielonym, czerwonym i niebieskim. Szuflady wyposażone w uchwyty wnękowe. Szafka wraz z plecami w kształcie półokręgu, wystającego powyżej szafki. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu. 31 Szafka na pojemniki Średni pojemnik w kolorze niebieskim, czerwonym, żółtym 24 SZT. 120 SZT. 120 SZT. 120 SZT. Wys.104 cm x szer. 127 cm x Gł. 45 cm Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji olchy - obrzeże zabezpieczone zieloną listwą wykończeniową z PCV. Szafka powinna pomieścić do 15 pojemników opisanych poniżej. Wys.127 cm x Szer.102 cm x Gł.51 cm Wykonane z polipropylenu uzupełnionego o substancję antystatyczną, która redukuje przyciąganie kurzu. Puste pojemniki z możliwością sztaplowania Wys.17 cm x Szer.34 cm x Gł.43,7 cm 32 Zestaw Mebli Szafka na cokole zamykana 2 SZT. 3 półki, kolor buk wys. 87 cm szer. 89 cm gł. 41,5 cm kolor buk Nadstawka do szafek zamykana 2 SZT. wys. 77cm szer. 89 cm gł. 41,5 cm kolor buk Szafka na cokole z szufladami 4x2 1 SZT. wys. 87cm szer. 89 cm gł. 41,5 cm kolor buk

31 V. MEBLE BIUROWE NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Szafa biurowa 12 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm., z cokolikiem, z metalowymi uchwytami, zamykana na zamek. Kolor: olcha Wys.182cm x Szer. 80 cm x Gł. 42 cm 2 Szafka biurowa 24 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm., z cokolikiem, z metalowymi uchwytami, zamykana na zamek. Kolor: olcha Wys.75 cm x Szer. 80 cm x Gł. 42 cm 3 Szafa zamykana na drzwiczki 36 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm., z zielonymi obrzeżami, dwuczęściowa z otwartą witryną po środku. Kolor olcha Wys. 203 cm x Szer.89 cm x Gł.54 cm Komplet górnych drzwiczek 36 SZT. Fronty - kryją 2 półki Kolor: żółty. Wys. 59 cm x Szer. 85 cm Komplet dolnych drzwiczek 36 SZT. Fronty - kryją 3 półki Kolor: żółty. Wys. 78 cm x Szer. 85 cm

32 4 Zestaw Meblowy nr 1 Regał 4- szufladowy niski 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji olchy. Szuflady wyposażone w metalowe uchwyty Wys.146 cm x Szer.80 cm x Gł. 38 cm 5 Zestaw Meblowy nr 1 Regał 4- drzwiowy z witryną otwartą 6 Zestaw Meblowy nr 1 Regał 4- drzwiowy 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji olchy. Drzwi zaopatrzone w metalowe uchwyty i zamki na klucz Wys.180 cm x Szer.80 cm x Gł. 38 cm 2 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji olchy. Drzwi zaopatrzone w metalowe uchwyty i zamki na klucz Wys.180 cm x Szer.80 cm x Gł. 38 cm 7 Zestaw Meblowy nr 1 Nadstawka zamknięta mała 8 Zestaw Meblowy nr 1 Szafka niska z drzwiczkami 3 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji olchy. Drzwi zaopatrzone w metalowe uchwyty i zamki na klucz Wys.37 cm x Szer.80 cm x Gł. 38 cm 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji olchy. Drzwi zaopatrzone w metalowe uchwyty i zamek na klucz Wys.88 cm x Szer.85 cm x Gł. 38 cm 9 Zestaw meblowy nr 2 Szafa Biurowa z cokolikiem 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji buku z drzwiczkami do 1/3 wysokości i 3 półkami (z czego 2 otwarte). Drzwiczki wyposażone w metalowe uchwyty, zamykane na zamekokucia: aluminiowe Wys.132,5 cm x Szer.76 cm x Gł. 41,5 cm

33 10 Zestaw meblowy nr 2 Szafa Biurowa z cokolikiem 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm z drzwiczkami do 2/3 wysokości z 3 półkami (z czego 1 otwarta). Okucia -aluminiowe, zamykana na zamek Kolor: buk Wys. 132,5 cm x Dł. 76 cm x Szer. 41,5 cm 11 Zestaw meblowy nr 2 Regał z półkami 4- drzwiowy z cokolikiem 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm z otwartą witryną po środku Kolor: buk wymiary: Wys. 180 cm x dł. 76 cm x szer. 41,5 cm 12 Regał 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Regał otwarty z 3 półkami Kolor olcha Wys.104 cm x Szer. 127 cm x Gł. 45 cm 13 Regał na plecaki 4 SZT. Na ok. 9 plecaków. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, tylna ściana z płyty HDF, szafka montowana do ściany Kolor: olcha Wys.135,6 cm x Szer. 93,6 cm x Gł. 40 cm 14 Regał na książki dwustronny 10 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm Kolor olcha Wys.200 cm x Szer. 85 cm x Gł. 60 cm

34 15 Regał 4 SZT. Stelaż metalowy, drewniane półki Kolor olcha Wys.250 cm x Szer. 90 cm x Gł. 50 cm 16 Regał na akta 2 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zamykany na klucz Kolor buk Wys.185 cm x Szer. 90 cm x Gł. 36 cm 17 Regał niski 1 SZT. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zamykany na klucz Kolor: buk Wys.112 cm x Szer. 90 cm x Gł. 36 cm 18 Szafa na dzienniki z roletą 1 SZT. żaluzją zamykaną kolor: olcha z 6 schowkami zamykanymi na oddzielny zamek i podwójnym zestawem przegródek na dzienniki wys. 196 cm szer. 80 cm gł. 40 cm 19 Regał szafek zamykanych 2 SZT. 9 schowków, każdy zamykany na zamek z pólka w środku kolor: olcha wys. 196 cm szer. 88,5 cm gł. 40 cm 21 Szafa ubraniowa 2- drzwiowa 2 SZT. kolor: olcha środek tylko pałąki na wieszaki wys. 196 cm szer. 80 cm gł. 40 cm

35 22 Szafa na segregatory 1 SZT. Regał z dwiema półkami i szafką zamykaną kolor: olcha wys. 196 cm szer. 80 cm gł. 40 cm 23 Zestaw szafek: 1 SZT. kolor olcha okucia jednolite metalowe w tym: - szafka gospodarczo-socjalna stojąca z cokolikiem i jedną półką (olcha) szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 75 cm 24 Zestaw Meblowy nr 2 z wieńcem - szafka wisząca z dwoma półkami (olcha) 1 SZT. szerokość: 80 cm głębokość: 40 cm wysokość: 75 cm 2 SZT. Szafa aktowa z 5 półkami z zamkiem wykonana z płyty melaminowej kolor calvados uchwyty metalowe wysokość: 183,5 cm szerokość: 80 cm głębokość: 38,5 cm 25 Zestaw Meblowy nr 2 z wieńcem 26 Zestaw Meblowy nr 2 z wieńcem 1 SZT. Regał wysoki z szafką zamykaną na zamek wykonany z płyty melaminowej kolor calvados 3 półki w części otwartej i 1 wewnątrz szafki uchwyty metalowe wysokość: 183,5 cm szerokość: 80 cm głębokość: 38,5 cm 2 SZT. Regał niski z szafką 2 drzwiową wykonany w całości z płyty melaminowej w kolor calvados z 1 półką w części otwartej i 1 wewnątrz szafki wysokość: 112,9 cm szerokość: 80 cm głębokość: 38,5 cm

36 27 Szafka gospodarcza 1 SZT. zamykana na zamek Kolor: brzoza Uchwyty: metalowe wys. 75cm szer. 80 cm gł. 35 cm 28 Regał z szafkami 1 SZT. dzielony kolor: brzoza wys. 184 cm szer. 80 cm gł. 35 cm VI. MEBLE DO SZATNI I SPRZĘT SPORTOWY LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Ławka gimnastyczna 6 SZT. Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi wyposażone niebrudzące plastikowe stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg muszą być zaokrąglone. Ławka wyposażona w stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm ma służyć jako równoważnia. Certyfikat zgodności z normą: PN-N-97063:1996 PN-EN 913: Ławka gimnastyczna 3 Materac gimnastyczny niebieski Wys. 30 cm Dł. 150 cm 7 SZT. Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi wyposażone niebrudzące plastikowe stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg muszą być zaokrąglone. Ławka wyposażona w stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm ma służyć jako równoważnia. Wys. 30 cm Dł. 300 cm 10 SZT. Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu skaj, wzmocnionego na narożnikach i wypełnionego pianką. Wyposażony w odpowietrzniki i uchwyty do transportu. Dł. 200 cm Szer. 120 cm Wys. 6 cm Certyfikat zgodności z normą: PN-N-97063:1996 PN-EN 913:2008

37 4 Odskocznia 1 SZT. Odskocznia przeznaczona do treningu lub wyczynu. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej i wyposażone w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. Na wierzchu odskoczni wykładzina PN-EN 913:2008 Dł. 120 cm Szer. 60 cm Wys. 21 cm 5 Kosz na piłki 3 SZT. Pojemnik na piłki, wyposażony w kółka. Dł. 64 cm Szer. 64 cm Wys. 88 cm Wymiary po złożeniu: 6 Piłka siatkowa plażowa, Dł. 15 cm Szer. 15 cm Wys. 88 cm 15 SZT. Do gry rekreacyjnej, rozmiar 5, dwuwarstwowa, 18-panelowa Zdjęcie poglądowe 7 Piłka nożna 5 SZT. Do gry rekreacyjnej na trawie, rozmiar 5,14 panelowa Zdjęcie poglądowe 8 Piłka do koszykówki 15 SZT. Wykonana z kauczuku naturalnego, do gry na hali i obiektach otwartych Śr.24 cm Zdjęcie poglądowe 9 Piłki lekarskie 10 SZT. Ciężar 1 kg Zdjęcie poglądowe

38 10 Piłka gąbkowa 6 SZT. Średnica 18 cm Zdjęcie poglądowe 11 Piłka piankowa 6 SZT. Różne kolory Zdjęcie poglądowe Śr. 21 cm 12 Piłka jeżyk 5 SZT. Różne kolory Zdjęcie poglądowe Śr. 14 cm 13 Piłka jeżyk 5 SZT. Różne kolory Zdjęcie poglądowe Śr. 16 cm 14 Piłka jeżyk 5 SZT. Różne kolory Zdjęcie poglądowe Śr. 20 cm 15 Piłki ażurowe 5 SZT. Różne kolory Zdjęcie poglądowe Śr. 7,2 cm 16 Piłki ażurowe 5 SZT. Różne kolory Zdjęcie poglądowe Śr. 8,2 cm 17 Piłki ażurowe 5 SZT. Różne kolory Zdjęcie poglądowe Śr. 9,2 cm

39 18 Piłeczki z buźkami 4 ZESTAWY Przedstawiające różne emocje 6 sztuk w zestawie Średnica 15 cm 19 Wózek na piłki na kółkach 1 SZT. Zamykany, maksymalne obciążenie wózka 60 kg. 98 cm x 110 cm x 54 cm gł. 70 cm 20 Wózek na kółkach 1 SZT. Na 10 sztuk materaców gimnastycznych o grubości 10 cm. Wymiary powierzchni transportowej: 100 x 200 cm. 21 Torba na piłki 4 SZT. Torba wykonana z siatki, do przechowywania piłek i różnych akcesoriów sportowych. Dł. 90 cm 22 Stepy 30 SZT. Antypoślizgowa platforma i boki. Wymiary platformy: 70 x 37 cm 23 Skrzynia gimnastyczna piankowa 24 Drabinki podłogowe lekkoatletyczne Wysokość: 15 cm 1 SZT. 4 części w różnych kolorach na bokach z uchwytami do przenoszenia. Elementy łączone są za pomocą rzepów. Szer. na samej górze 30 cm Wym. podstawy 90 x 110 cm Wys. skrzyni 100 cm 2 SZT. akcesoria sportowe do zabaw na świeżym powietrzu Dł. 4 m 11 szczebli

40 25 Kolorowe koszulki 15 SZT. znaczniki dla dzieci do lat 12 kolor: niebieski 26 Kolorowe koszulki 15 SZT. Znaczniki dla dzieci do lat 12 kolor: czerwony 27 Stoper elektroniczny 5 SZT. 100-czasowy w obudowie PVC. 28 Chusta 2 SZT. Wszyta gruba lina w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście). Min. 12 uchwytów pozwalających na uczestnictwo w zabawach wielu osób. Min. dopuszczalne obciążenie: 10 kg Śr. min. 6 m 29 Skakanka 30 SZT. Sznurkowe skakanki 30 Pompka do piłek 3 SZT. Pompka nożna z igłą, ze wskaźnikiem ciśnienia

41 31 Zestaw gimnastyczny 6 SZT. Zbudowany z elementów wymienionych w poz. od 32 do 36 tabeli z zastosowaniem tzw Cegieł łączników w skład 1 zestawu wchodzą 4 cegły 32 Pachołek z otworami 10 SZT. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Kolor: żółty Wys. min. 30 cm 33 Pachołek z otworami 10 SZT. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego Kolor: czerwony Wys. min. 30 cm, 34 Hula hop 20 SZT. Śr: 60 cm 35 Drążki gimnastyczne 30 ZESTAWÓW W skład zestawu wchodzą 4 szt. Dł. 80cm Śr. 2,5 cm 36 Łącznik 1 ZESTAW Do łączenia drążków oraz obręczy. Dopasowane do drążków i obręczy. Zestaw obejmuje 30 szt.

42 37 Bramki 1 ZESTAW W zestawie 2 rozkładane bramki z tworzywa sztucznego z pokrowcem i 8 palików do przymocowywania bramki. 123 x 90 x 90 cm 38 Dyski z fakturami 2 ZESTAW Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy mają różne faktury i kolory. Dyski pakowane są w woreczki. Śr. 27 cm i 11 cm 39 Sensoryczne kamienie 3 ZESTAWY Ścieżka zdrowia - w zestawie 4 szt. Różnokolorowe elementy 8 x16 cm 40 Tunel zygzak 1 SZT. Śr. 46 cm Dł.280 cm 41 Tunel prosty dla dzieci 1 SZT. Śr. 46 cm Dł.180 cm 42 Chusta 3,5 m 1 SZT. Śr. 3,5 m, 8 uchwytów, Maksymalne obciążenie 10 kg, na środku siateczka.

43 43 Lina do przeciągania 1 SZT. Wymiary Dł.10 m, Śr. 2 cm Zdjęcie poglądowe 44 Ringo do zręcznościowej gry 30 SZT. Guma miękka w dotyku, trwała i odporna na chlor. Bez ftalanów Średnica 18 cm. Zdjęcie poglądowe 45 E-gwizdek 4 SZT. Elektroniczny gwizdek z czystym, głośnym dźwiękiem. Pozwala na przekazywanie go między dziećmi i wychowawcami, bez obawy o rozprzestrzenianie się zarazków. W komplecie 1 bateria 9 V. 46 Guma do skakania 10 SZT. Zdjęcie poglądowe 47 Worek do skakania 6 SZT. Zdjęcie poglądowe 48 Pachołki z cyferkami 2 ZESTAWY 10 szt. od 0 do 9 wys. 23 cm

44 49 Talerz do balansowania 1 SZT. Zdjęcie poglądowe 50 Talerz do balansowania 1 SZT. Zdjęcie poglądowe 51 Talerz do balansowania 1 SZT. Zdjęcie poglądowe VII. PUFY, PODUSZKI, DYWANY, MATERACE LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Wykładzina dywanowa 1 SZT. Deseń myszki, włókno syntetyczne, obszyte brzegi Atest higieniczny 2 Wykładzina dywanowa Dł. 400 cm Szer. 800 cm 1 SZT. Deseń sowy, włókno syntetyczne, obszyte brzegi Dł. 400 cm Szer. 400 cm Atest higieniczny

45 3 Wykładzina dywanowa 4 Wykładzina dywanowa 2 SZT. Deseń sowy, włókno syntetyczne, obszyte brzegi Dł. 400 cm Szer. 300 cm 2 SZT. Deseń sowy, włókno syntetyczne, obszyte brzegi Dł. 500 cm Szer. 550 cm Atest higieniczny Atest higieniczny 5 Wykładzina dywanowa 6 Zestaw piankowy 7 Materac rozkładany 3 częściowy 2 SZT. Deseń myszki, włókno syntetyczne, obszyte brzegi Dł. 500 cm Szer. 550 cm 36 ZESTAWÓW W zestawie 10 pufek pufek - wys. 10 x szer. 30 x dł. 30 cm sofy - wys. 43 x szer. 108 x gł. 40 cm 1 SZT. Antypoślizgowy, rehabilitacyjny kolor: limonkowo-pistacjowy Atest higieniczny 8 Siedziska okrągłe kolorowe 6 SZT. 6 elementowy zestaw wykonany z gęstej pianki pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów. Śr. zewn. 170 cm Śr. wew. 86 cm Wys. 30 cm VIII. POZOSTAŁE LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

46 1 Drabina taboret 1 SZT. Domowa drabina aluminiowa 4 stopniowa, rozstawiana, dwustronna 2 Godło państwowe 16 SZT. GABINETOWE - rama drewniana o szerokości max.26 mm. Antyrefleksyjna powierzchnia. Wys. 67 cm x Dł. 58 cm. Kolor: stare srebro + złoty 3 Stojak na mapy 10 SZT. Stojak wieszaka wykonany z rury stalowej Ø 32 x 1,5 i 25x1,5 mm, malowany farbą proszkową w kolorze czarnym. Regulowana wysokość Gł. 62 cm x Szer. 62 cm x Wys cm 4 Suszarka plastyczna 6 SZT. Wyposażona w kółka, 25 poziomów suszenia o wymiarach 32 cm x 34 cm. 1. Kolor stelaża: olcha 2. Wym.: Wys. 83 x szer. 36 x Gł. 38 cm 5 Kosz bieliźniany (na stroje gimnastyczne) 6 Szafka metalowa zamykana na 60 kluczy 10 SZT. Plastikowy z pokrywą Kolor: zielony Wys. 60 cm x Dł. 45 cm x Szer. 30 cm 1 SZT. Jednościankowy korpus stalowy z wpuszczonymi drzwiczkami. Przeznaczony do montażu na ścianie z przygotowanymi 4 otworami w tylnej ścianie do zamocowania. Drzwiczki wyposażone w zamek cylindryczny. Listwy wieszakowe z haczykami przestawne, różnokolorowe i kolejno ponumerowane, w celu ułatwienia orientacji. Zawieszki i haczyki w standardzie. Kolor: jasnoszary Wys. 45 cm x Szer. 30 cm x Gł. 8 cm Ilość haczyków: min. 60 szt.

47 7 Wieszak 1 SZT. Wieszak o prostej, geometrycznej formie z uchwytem na parasole. Matowa stal nierdzewna, min. 6 zawiesi, wysokość 175 cm, podstawa: 38 cm 8 Wieszak na ubrania 2 SZT. Stabilny wieszak biurowy. Wysokość wieszaka wynosi 186 cm, a długość podstawy dolnej 62,5 cm. Wieszak posiada również pierścień podtrzymujący dla parasolek i specjalną podstawkę na parasole, która w dni deszczowe zabezpiecza podłogę przed wodą, Kolor: pomarańczowy 9 Wieszak na ubrania 2 SZT. Stabilny wieszak biurowy. Wysokość wieszaka wynosi 186 cm, a długość podstawy dolnej 62,5 cm. Wieszak posiada również pierścień podtrzymujący dla parasolek i specjalną podstawkę na parasole, która w dni deszczowe zabezpiecza podłogę przed wodą, Kolor: zielony 10 Apteczka metalowa ścienna 1 SZT. Szafka wykonana w wysokiej jakości stalowej blachy, wykończenie białą farbą proszkową, wyposażona w dwie stałe półki, zamek z dwoma kluczami. Na drzwiach umieszczone przeszklone okienko z kluczem zapasowym. W komplecie znajdują się także elementy do zamocowania apteczki na ścianę Wys.60 cm x szer. 45 cm x Gł. 16 cm 11 Apteczka z 2 półkami 1 SZT. Apteczka metalowa pierwszej pomocy wykonana z blachy stalowej, malowanej farbą proszkową, wypalaną w kolorze białym. Apteczka drzwiowa, zamykana na zamek - specjalny zatrzask, który w razie potrzeby zapewnia szybki dostęp do materiałów medycznych zgromadzonych wewnątrz. Posiada przegrodę oraz otwory do zawieszenia na ścianie. W zestawie: 2 kluczyki Wys. 30 cm x Szer 24 cm x Gł.11 cm

48 12 Wieszak stojący 1 SZT. Stojak wieszaka wykonany z rury stalowej Ø 60 x 1,5, 32x15 mm i 20x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Kolor czarny Szer. 64 cm Gł. x 64 cm x Wys. 175 cm 13 Leżaczek przedszkolny z siateczką 25 SZT. Leżaczek ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwalana na układanie łóżeczek jedno na drugim. Kolor niebieski 14 Wózek do składania i przemieszcza nia łóżeczek. Wymiary; Szer.53 cm x Dł. 130 cm x Wys. 16 cm 2 SZT. Wózek do składania i przemieszczania leżaczków przedszkolnych. Wymiarami dostosowany do leżaczków z poz. 13. Przystosowany do transportu min. 15 łóżeczek. 15 Drabina 1 SZT. Dwustronna, wykonana z aluminium (Masa max: 5,1 kg), 5 stopniowa, rozstawna. Wysokość drabiny rozłożonej (V): co najmniej 1000 mm 16 Stolik projekcyjny 17 Drabinka aluminiowa 1 SZT. Na kółkach z hamulcami. Regulacja wysokości: 60 cm-120 cm Wysokiej jakości stolik pod projektor. Stolik można ustawić w różnych kombinacjach - regulowane wysokości poszczególnych półeczek. Wszystkie elementy metalowe odpowiednio wykończone wyprofilowane, aby były bezpieczne w użyciu. Szer. 110 cm x Wysokość regulowana : cm 1 SZT. Dwustronna, wykonana z aluminium (Masa max: 5,1 kg), 5 stopniowa, rozstawna. Wysokość drabiny rozłożonej (V): co najmniej 2000 mm

49 18 Suszarka wisząca 1 SZT. Wykonana z lekkiego aluminium i elementów plastikowych. Dzięki specjalnym uchwytom możliwość montażu na drzwiach o różnych grubościach, szybie lub na tradycyjne kołki do ściany czy glazury. W zestawie uchwyty o różnych wymiarach jak również kołki i śruby. Kolor: szary 19 Suszarka przenośna 51cm szerokość, od 90 do 130 cm wysokość, głębokość półki na pranie 25cm Max. obciążenie 10kg 1 SZT. Suszarka malowana proszkowo, wyposażona w kółka i ochraniacze zapobiegające zarysowaniom podłogi. Konstrukcja aluminiowa, skrzydła rozkładane 20 Deska do prasowania Szer. 180 cm x Gł. 56,5 cm x Wys. 90,5 cm Suma długości prętów: 18 m Maksymalne obciążenie: 15 kg Powierzchnia suszenia 20 m. 1 SZT. Otwór do zawieszenia ułatwiający przechowywanie deski. Miejsce na bezpieczne odstawienie żelazka. Poprzeczka umożliwiająca zawieszenie wieszaka na ubrania Kolor: biały 21 Półeczka na kubki szczoteczki i ręczniki dla 25 os. Wymiary produktu: 40 cm x 143 cm x 9,4 cm 7 SZT. Organizer łazienkowy- półka, wykonana z jasnej sklejki i drewna bukowego pełni funkcję miejsca na dziecięce kubeczki. Minimum 25 otworów i 25 haczyków Tabliczka przydrzwiowa z mechanizmem zaciskowym 45 SZT. W zestawie ochronna folia antyrefleksyjna, kpl. materiałów montażowych (piankowa taśma dwustronna oraz śruby i kołki) 21cm x 15 cm IX. WYPOSAŻENIE KORYTARZY, SZATNI I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

50 NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Szafka z pólkami na obuwie 2 SZT. Chromowany stojak z 3 półkami. Wys. 38,5cm x Szer. 80 cm x Gł. 34,5 cm 2 Ławeczki korytarzowe niskie i krótkie 3 SZT. Ławka wykonana z drewna iglastego, lakierowanego. Nóżki drewniane wyposażone w niebrudzące plastikowe stopki. Wzmocnione wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniającej konstrukcję. Wys. 30 cm x Dł. 150 cm 3 Ławeczki bukowe korytarzowe krótkie 4 Szafa gospodarcza z półkami 12 SZT. Ławka wykonana z drewna iglastego, lakierowanego. Nóżki drewniane wyposażone w niebrudzące plastikowe stopki. Wzmocnione wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniającej konstrukcję. Wys. 37 cm x dł. 200 cm 2 SZT. Metalowa, wyposażona w 4 półki Kolor: popiel/szary Wys. 250 cm x Szer. 80 cm x Gł. 40 cm 5 REGAŁ drewniany 1 SZT. Kolor- brąz Wys. 250 cm x Szer. 80 cm x Gł. 40 cm 6 Szatnia z wieszaczkami i przegrodami na ubrania 1 SZT. Moduł przeznaczony dla 4 dzieci. Zaopatrzony w system identyfikacji przedszkolaka. Kolor: zielony Wymiary; Wys. 131,8 cm x Szer.: 83 cm x Gł. wew.: 18,5 cm

51 7 Szatnia z wieszaczkami i przegrodami na ubrania 2 SZT. Moduł przeznaczony dla 5 dzieci. Zaopatrzony w system identyfikacji przedszkolaka. Kolor: zielony Wymiary; Wys. 131,8 cm x Szer.: 103,3 cm x Gł. wew.: 18,5 cm 8 Szatnia z wieszaczkami i przegrodami na ubrania 6 SZT. Moduł szatniowy przeznaczony dla 6 dzieci. Zaopatrzony w system identyfikacji przedszkolaka. Kolor: zielony Wymiary; Wys. 131,8 cm x Szer.: 123,6 cm x Gł. wew.: 18,5 cm 9 Regał magazynowy otwarty 4 SZT. Możliwość regulacji wysokości półek według własnych potrzeb. Ocynkowany. Nośność pojedynczej półki min. Wys. 250 cm x Szer. 80 cm x Gł. 40 cm 10 5-segmentowa szafa ubraniowa 3 SZT. Konstrukcja stalowa, drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramka na etykietę. W każdej komorze półka i drążek z przesuwanymi wieszakami. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master. Kolor: jasno-zielony Wys.180 cm x Szer. 148 cm x Gł. 48 cm 11 Regał szafek zamykanych na zamek 1 SZT. Regał z 10 schowkami na rzeczy osobiste wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wszystkie schowki są zamykane na zamek. Kolor: orzech Wys.180 cm x Szer. 90 cm x Gł. 40 cm

52 12 Regał szafek zamykanych na zamek 1 SZT. Regał z 5 schowkami na rzeczy osobiste wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wszystkie schowki są zamykane na zamek. Kolor: orzech Wys.180 cm x Szer. 45 cm x Gł. 40 cm 13 Stolik składany ścienny 1 SZT. Lite drewno, Kolor: orzech Szer. 80 cm x Gł. 75 cm 17 Uniwersalny uchwyt - 1 SZT. Wieszak posiadający 5 miejsc na powieszenie szczotek, mopów, itp oraz sześć dodatkowych haczyków na inne drobne rzeczy. Każda szczelina wyposażona jest w specjalną samozaciskową rolkę z gumowym pierścieniem. Kolor: szary Szer. 40,5 cm x Gł. 8,5cm x Wys. 6cm 18 Wieszak narzędziowy 2 SZT. Szeroki na 80 cm wyposażony w cztery uchwyty do narzędzi 20 Grabie do liści 2 SZT. Głowica z metalu. Kij drewniany o dł. 160 cm 21 Grabie ogrodnicze 2 SZT. Głowica z metalu. Kij drewniany o dł. 160 cm 22 Motyka 2 SZT. Z widełkami (kultywator). Głowica z metalu. Kij drewniany o dł. 160 cm

53 23 Motyka 2 SZT. Głowica z metalu. Kij drewniany o dł. 160 cm 44 Szufla 1 SZT. W pełni bezpieczny, beziskrowy i niemagnetyczny produkt. Zalecany do stosowania, na lądzie i na morzu, w miejscach występowania niebezpiecznych par, cieczy, pyłów i odpadów zapalnych bądź wybuchowych, we wszystkich obszarach objętych programem bezpieczeństwa przemysłowego. Charakteryzuje się najwyższą odpornością na korozję i wytrzymałością na codzienną eksploatację. Wykonany ze stopu aluminiowo-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem 25 Łopata z rękojeścią 26 Szpadel z rączką poprzeczną Szer. 330 mm x Gł. 430 mm x Dł mm. 1 SZT. W pełni bezpieczny, beziskrowy i niemagnetyczny produkt. Zalecany do stosowania, na lądzie i na morzu, w miejscach występowania niebezpiecznych par, cieczy, pyłów i odpadów zapalnych bądź wybuchowych, we wszystkich obszarach objętych programem bezpieczeństwa przemysłowego. Charakteryzuje się najwyższą odpornością na korozję i wytrzymałością na codzienną eksploatację. Wykonany ze stopu aluminiowo-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem szerokość 230 mm, głębokość 280 mm, długość 980 mm, 1 SZT. W pełni bezpieczny, beziskrowy i niemagnetyczny produkt. Zalecany do stosowania, na lądzie i na morzu, w miejscach występowania niebezpiecznych par, cieczy, pyłów i odpadów zapalnych bądź wybuchowych, we wszystkich obszarach objętych programem bezpieczeństwa przemysłowego. Charakteryzuje się najwyższą odpornością na korozję i wytrzymałością na codzienną eksploatację. Wykonany ze stopu aluminiowo-brązowego (AlB) posiadającego aprobatę TUV lub innych specjalnych stopów objętych tym samym dopuszczeniem szerokość 185 mm, głębokość 280 mm, długość 1155 mm 27 Wiadro 12L 2 SZT. Wiadro budowlane o pojemności 12 litrów bez lejka. Posiada profilowaną, metalową rękojeść. Wiadro idealnie nadaje się do mieszania i transportu zapraw suchych i mokrych. Wiadro wykonane z bardzo wytrzymałego i jednocześnie elastycznego tworzywa. 28 Wiadro 2 SZT. Pojemność 28 litrów. Zmywak - mop 45 cm musi całkowicie zmieścić się w środku. Uchwyt ergonomicznie ukształtowany. W środku dobrze widoczna miara. Na dwóch przeciwległych rogach znajdują się wylewy

54 29 Wiadro elastyczne 2 SZT. Pojemność 40 L do namaczania i przenoszenia firan 30 Miska okrągła 5 SZT. Do prania. Śr. 45 cm, poj. 15L 31 Przepychacz 5 SZT. Sanitarny z drewnianą długą rączką 32 Kula do kurzu 5 SZT. Wraz z trzonkiem teleskopowym 2 m X. SPRZĘT DO ZACHOWANIA CZYSTOŚCI LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 1 Wózek 2- wiadrowy metalowy z koszyczkiem 6 SZT. Stelaż chromowany na kółkach samo skrętnych, wyposażony w dwa wiadra o pojemności 20 litrów, prasę do wyciskania mopów, koszyk metalowy Szer. 42 cm Dł. x 80 cm x Wys. 93 cm 2 Sztyl - drążek teleskopowy 2 SZT. Trzyczęściowy - 3 elementy o łącznej długości 3,75 m

55 3 Myjka do szyb okien 2 SZT. Ściągaczka i zmywak 45 cm 5 Miotła drewniana z kijem 4 SZT. Do sprzątania powierzchni wewnętrznych Kij: dł. 160 cm 6 Miotła z kijem teleskopowym 1 SZT. Do sprzątania powierzchni na wysokości np. ściągania pajęczyn 7 Szczotka chodnikowa ze stali 1 SZT. Wraz z kijem - do usuwania mchu i innych zanieczyszczeń spomiędzy płyt chodnikowych. Wymiary głowicy: Dł.: 18,5 cm x Szer. 11 cm Kij: dł. 160 cm 8 Miotła 2 SZT. Szczotka ogrodowa z kijem drewnianym Kij: dł. 160 cm 9 Szczotka ulicówka 1 SZT. Wraz z kijem drewnianym w kpl. Głowica: szer. 80 cm Kij: dł. 160 cm

56 10 Szczotka ulicówka 1 SZT. Wraz z kijem drewnianym w kpl. Głowica: szer. 80 cm Kij: dł. 160 cm 11 Szufelka Metalowa lakierowana 5 SZT. 37x24 cm 12 Mop płaski 5 SZT. Mikrofibra 40 cm komplet z kijem 13 Mopy do zamiatania 5 SZT. Zestaw komplet z kijem 15 Mopy 50 cm płaskie 10 SZT. frędzle ZESTAW KOMPLETNY z kijem

57 16 Mopy na sucho 10 SZT. 100 cm płaskie frędzle ZESTAW KOMPLETNY z kijem 17 Kosz na śmieci 16 SZT. Produkt wykonany z tworzywa bakelitowego. Szczelnie dopasowana pokrywka zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów, a otwierana klapka sprawia, że wyrzucanie śmieci jest szybkie i wygodne. Ponadto śmietnik posiada nakładkę na worek, która zabezpiecza go przed spadaniem wewnątrz kosza. Kolor żółty Pojemność 15 l 18 Kosz na śmieci 16 SZT. Produkt wykonany z tworzywa bakelitowego. Szczelnie dopasowana pokrywka zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów, a otwierana klapka sprawia, że wyrzucanie śmieci jest szybkie i wygodne. Ponadto śmietnik posiada nakładkę na worek, która zabezpiecza go przed spadaniem wewnątrz kosza. Kolor niebieski 19 Kubeł na śmieci 20 Kubeł na śmieci Pojemność 15 l 4 SZT. Produkt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Opływowy kształt kosza oraz gładka powierzchnia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz sprzyja łatwemu czyszczeniu. Kosz posiada automatyczną klapę, która zamyka się po wrzuceniu śmieci Kolor: pomarańczowy Wys. 44,5 cm,śr.: 29 cm, Pojemność: 12 l 4 SZT. Produkt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Opływowy kształt kosza oraz gładka powierzchnia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz sprzyja łatwemu czyszczeniu. Kosz posiada automatyczną klapę, która zamyka się po wrzuceniu śmieci Kolor: zielony Wys. 44,5 cm,śr.: 29 cm, Pojemność: 12 l 21 Kubeł stalowy 3 SZT. Okrągły kubeł na odpady mieszane, z przyciskiem nożnym do otwierania pokrywy. Wyposażony w czarne pojemniki wewnętrzne z plastiku. Kolor: metalik Pojemność 12 L

58 22 Kubeł na śmieci 7 SZT. Kwadratowy kosz naśmieci z czarnego plastiku. Pojemność 20 litrów. Wymiary SxGxW 310x320x335 mm 23 Kwadratowy kosz na śmieci 7 SZT. Kwadratowy kosz naśmieci z czarnego plastiku. Pojemność 20 litrów. Wymiary SxGxW 310x320x335 mm 24 Kosz na odpady higieniczne 12 SZT. Kolor: biały 5L XI. ZABAWKI, POMOCE DYDAKTYCZNE LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Płaskie figury geometryczne 4 SZT. Zestaw 450 przezroczystych figur geometrycznych wykonanych z wysokiej jakości plastiku. Zawiera 15 figur w różnych kolorach. Umożliwia szereg ćwiczeń demonstracyjnych na rzutniku: obliczanie pól, obwodów, tworzenie figur, objaśnianie ułamków i symetrii itd. Zestaw można także wykorzystywać bez rzutnika. 2 Duża piankowa kostka z cyframi 3 Duża plastikowa kostka z kropkami 4 SZT. Kostka ma wytrzymałą i miękką powierzchnię piankową. Można ją wykorzystać do różnych zabaw dydaktycznych. Może służyć również jako piłka. Na ściankach znajdują się cyfry od 1 do 12. Długość boku: 10 cm 4 SZT. Kostka o wytrzymałej powierzchni może być wykorzystana do różnych gier lub zabaw dydaktycznych. Długość boku: 10 cm

59 4 Gra listonosz 4 SZT. Listonosz za wszelką cenę musi dostarczyć list do adresata. Kto pierwszy dostarczy wszystkie 24 listy? 5 Gra zoo 4 SZT. gra rozwijająca wyobraźnię przestrzenną, zmysł planowania i wrażliwość w stosunku do zwierząt. Dzięki modułowej planszy każda rozgrywka wygląda inaczej. Kto pierwszy odwiedzi wybrane zwierzęta - wygrywa grę. Zestaw zawiera: 12 planszetek zoo, 12 małych żetonów zwierząt, 6 dużych żetonów zwierząt, 4 pionki, kostkę, instrukcję 6 Klucz i się ucz 4 SZT. Gra łączy emocjonującą zabawę z ćwiczeniem zręczności, spostrzegawczości i pamięci. Dzieci mają do dyspozycji klucze i paletkę z otworami, w których umieszczają odpowiednie klucze. Po odkryciu karty ze wzorem jednego lub kilku kluczy, gracze starają się jak najszybciej znaleźć właściwy klucz, by umieścić go w wybranym otworze. Gra ma 2 warianty. Zestaw zawiera 152 elementy. 7 Klocki drewniane 4 SZT. Zestaw zawiera 100 drewnianych elementów w różnych kształtach i kolorach. Wymiary największego klocka: 5 cm 8 But do sznurowania 4 SZT. Zabawa rozwijająca zdolności motoryczne. Doskonała pomoc przy nauce sznurowania butów. Długość: 22 cm Wysokość: 9,5 cm Długość sznurówki: 120 cm 9 Duży zestaw konstrukcyjny - rurki 4 ZESTAWY Zestaw zawiera 120 elementów. Rozwija dziecięcą wyobraźnię, kreatywność oraz orientację przestrzenną. Pomocny w ćwiczeniach małej motoryki. Z poszczególnych części dzieci mogą złożyć różne trójwymiarowe kształty. Elementy są wykonane z wytrzymałego i nietoksycznego plastiku.

60 10 Klocki k3 4 ZESTAWY Zestaw zawiera 147 elementów. 11 Magnesy - średnica 20 mm 4 ZESTAWY Zestaw zawiera 40 magnesów w 4 różnych kolorach. Zapakowany w plastikowym woreczku. Średnica: 20 mm 12 Zestaw konstrukcyjny - kwiaty 4 SZT. Drewniane kwiaty można łączyć i tworzyć różne konstrukcje. Zabawa rozwija sprawność manualną oraz wyobraźnię przestrzenną. 13 Klocki CLICS 4 SZT. Klocki CLICS doskonalą małą motorykę dzieci, rozwijają wyobraźnię i intuicję przestrzenną a także pozwalają na swobodne tworzenie. Zawartość: 175 sztuk 14 Klocki JEŻYKI 4 SZT. Przedszkolny zestaw 500 klocków umożliwia budowę różnego rodzaju przedmiotów i figur. System montażu ułatwia wzajemne łączenie elementów tworząc większe budowle. Całość zapakowana jest w poręczny plastikowy pojemnik z przykrywką, który ułatwia utrzymanie porządku w sali zabaw.

61 15 Klocki Kostka - Safari 4 SZT. Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zestaw rozszerzony o nowe elementy, w tym koła i figurki zwierząt Zawartość: 200 klocków 16 Klocki wafle - Świat robotów 4 SZT. Zestaw zawiera 258 elementów. 17 Kolejka drewniana 4 SZT. Kolejka drewniana z wagonikami połączonymi za pomocą magnesów. W zestawie znajduje się 46 elementów. 18 Klocki Mobilo 4 SZT. DUŻY zestaw elementy, karty i worek bawełniany. Zestaw zawiera klocki o różnych geometrycznych kształtach, małe koła, 3 główki, różne łączniki, karty instruktażowe i worek bawełniany w kolorze kremowym. 19 Klocki Poly-M Basic - Jumbopack 4 SZT. Klocki dla przedszkolaków - od 3 roku zycia.. Klocki Poly- M są ze sobą kompatybilne niezależnie od zestawu, w jakim zostały kupione. 550 elementów, 2 instrukcje.

62 20 Mozaika Rimosa 4 SZT. Klasyczna mozaika w ekonomicznym, przedszkolnym opakowaniu. Do dyspozycji dzieci dwa kształty siatki (kwadratowy i sześciokątny) oraz malutkie guziczki w 5 żywych kolorach. Zawartość zestawu: 10 siatek kwadratowych o wymiarze 12,5 x 12,5 cm (na 100 guziczków każda), 10 siatek sześciokątnych o średnicy 16,5 cm (na 127 guziczków każda), ok półokrągłych guziczków o średnicy 1,3 cm - guziczki występują w 5 żywych kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym i pomarańczowym 21 Studnia Jakuba 4 SZT. Materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży. 60 drewnianych drążków w sześciu kolorach o średnicy 10 mm i długości 180 mm oraz 1 drewniana kostka z kolorowymi ściankami. 22 Klocki drewniane - kolorowe 4 SZT. Komplet zawiera 500 szt klocków drewnianych wykonanych z drewna bukowego w 5 kolorach. Klocki pokryte są lakierami posiadającymi certyfikat na produkty przeznaczone dla dzieci. Opakowanie: 25-litrowe, kartonowe pudło 23 Komplet obiadowy 4 SZT. Zestaw naczyń wykonanych z wysokiej jakości plastiku. 24 Komplet do mycia naczyń 4 SZT. Zestaw naczyń wykonanych z wysokiej jakości plastiku. 25 Naczynia kuchenne z czajnikiem 4 SZT. Zestaw naczyń wykonanych z wysokiej jakości plastiku.

63 26 Memo zwierzęta 4 SZT. Gra pamięciowa, której tematem są zwierzęta. Na obrazkach znajduje się 40 różnych zabawnych postaci. Zabawa rozwija pamięć oraz uczy koncentracji. Zestaw zawiera: 80 kartoników o wymiarach 5,5 x 5,5 cm, pogrupowanych w pary. 27 Magformers 4 SZT. 28 Lalka z mimiką 4 SZT. 29 Zestaw owoców i warzyw 4 SZT. Każde dziecko uwielbia zabawę w sklep i gotowanie. Dzięki temu zestawowi Twoja pociecha może urządzić sklep lub kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Dziecko z pewnością z radością upichci coś dla całej rodziny dzięki tym produktom spożywczym. W zestawie znajduje się 23 elementy. 30 Głęboki wózek dla lalek z torbą 1 SZT. Wózek dla lalek. W skład wchodzi koszyk na akcesoria oraz niezbędna torba na różne drobiazgi. Regulowana wysokość rączki (od 36 do 65 cm). 85 x 48 x 80 cm 31 Kolorowe klocki Świat w kropki 4 SZT. Zestaw zawiera 40 elementów w różnych kształtach i kolorach.

64 32 Wieże motoryczne 4 SZT. Puzzle drewniane 4 wieże motoryczne znajdują się na grubej podstawie w formie puzzli. Dzieci muszą w taki sposób układać klocki - manipulować kształtami, aby móc nałożyć bądź wyciągnąć je z palików. Zestaw rozwija zdolności motoryczne. 33 Przewlekanka - Filo 4 SZT. Filo pozwala na przyjemne oraz szybkie tworzenie jasnokolorowych wzorów przy pomocy sznurka. Wzory usuwa się jeszcze szybciej i zastępuje nowymi, dzięki specjalnej tablicy. Dołączone instrukcje oraz duże karty pokazują kilka przykładów do skopiowania 34 Guziki do nawlekania 4 SZT. Zestaw zawiera różnokolorowe guziki do nawlekania na dołączone sznurki. Guziki wykonane są z mocnego plastiku. Każdy guzik ma od 1 do 5 dziurek. Ich liczba wyznaczona jest również alfabetem Braille a. Układanie poszczególnych elementów sprzyja planowaniu kolejnych etapów pracy oraz ćwiczy koncentrację uwagi. W skład zestawu wchodzi: 140 guzików o średnicy 4 cm, plansze, 10 sztuk sznurowadeł o dł. 1 m 35 Bystre oczko 4 SZT. Gra edukacyjna ćwicząca spostrzegawczość, refleks oraz pamięć. Zestaw zawiera: instrukcję do 8 gier, 210 dwustronnych tafelków (4,2 x 4,2 cm), 4 dwustronne sztywne plansze. 36 Pory roku 4 SZT. Pory roku to gra, której zadaniem jest usystematyzowanie wiedzy o porach roku. Świat na zewnątrz nieustannie się zmienia - każda pora roku wygląda inaczej. Produkt dostarcza wiele pomysłów na zabawę, dzięki czemu dziecko ma możliwość zabawy w pojedynkę, jak również w grupie rówieśników. Opakowanie zawiera: 4 plansze z krajobrazem w różnych porach roku, 24 duże kartoniki, instrukcję zabaw. 37 Puzzle - Nauka i Zabawa - Skojarzenia 4 SZT. Gra, w której dzieci mają za zadanie odnaleźć jak najwięcej pasujących do siebie par puzzli, w których, np. podana liczba zgadza się z liczbą przedstawionych obiektów. Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej puzzli. Zestaw zawiera 60 elementów.

65 38 Zawody 4 SZT. Zawody to układanka, dzięki której dzieci zapoznają się z pracą ludzi na różnych stanowiskach oraz ich narzędziami pracy. Opakowanie zawiera: 12 planszetek z przedstawicielami różnych zawodów, 36 puzzli z narzędziami pracy, planszetki z obrazami miejsc pracy, Kartę Zadań i Zagadek, instrukcję zabaw. 39 Szlaczki i rytmy 4 SZT. Pierwsza strona plansz zawiera propozycje szlaczków, które dzieci mogą dokończyć według wzoru lub własnego pomysłu na stole lub podłodze. Druga strona plansz zawiera propozycje rytmów. Zestaw zawiera: 4 dwustronne plansze (23,5 x 16 cm), 108 dwustronnych tafelków (2,3 x 2,3 cm) zawierających 24 różnych 9- elementowych kompletów. 40 Poznaję cyferki 4 SZT. Gra puzzlowa, dzięki której w przystępny sposób dzieci poznają cyferki. Na połowie elementów znajduje się cyferka bądź liczba, a na reszcie widnieją odpowiadające im obrazki. Zestaw zawiera: 12 par puzzli, kostkę do gry. 41 Przeczytam Ci Mamo 4 SZT. Gra ułatwiająca dzieciom naukę czytania. Z leżących na stole elementów dzieci starają się jak najszybciej ułożyć obrazki czytając jednocześnie litery, a ostatecznie całe nazwy znajdujące się pod nimi. Zestaw zawiera 32 elementy. 42 Detektyw / Zoo - gry planszowe 4 SZT. Dwie gry planszowe. W jednej, dzieci wcielają się w rolę słynnego detektywa, który pomaga policji wytropić czterech groźnych przestępców. W drugiej wersji dzieci wybierają się na spacer po Zoo. Zestaw zawiera 22 elementy. 43 Labirynt grafomotoryczny 4 SZT. Pomoc edukacyjna, której celem jest przygotowanie dzieci do nauki pisania. Zadaniem dziecka jest poruszanie się po wyżłobionych ścieżkach labiryntu przy pomocy drewnianego pióra. Labirynty wykonane są z wysokiej jakości laminowanej płyty MDF, która posiada właściwości litego drewna

66 44 Labirynt grafomotoryczny 4 SZT. Pomoc edukacyjna, której celem jest przygotowanie dzieci do nauki pisania. Zadaniem dziecka jest poruszanie się po wyżłobionych ścieżkach labiryntu przy pomocy drewnianego pióra. Labirynty wykonane są z wysokiej jakości laminowanej płyty MDF, która posiada właściwości litego drewna. 45 Akcesoria do torów - Miasteczko 4 SZT. Zestaw zawiera drewniane kolorowe klocki, drzewa i auta, przy pomocy których dzieci mogą zbudować śliczne miasteczko. Łącznie w zestawie znajduje się 39 elementów. 46 Zwierzęta na wsi 4 ZESTAWY Średniej wielkości figurki zwierząt do tematycznej zabawy. Wykonane z twardego tworzywa z uwzględnieniem detali. Zawartość: 6 zwierząt - koń o wym. 15 x 10 cm 47 Zwierzęta w zoo 4 ZESTAWY Średniej wielkości figurki zwierząt do tematycznej zabawy. Wykonane z twardego tworzywa z uwzględnieniem detali. Zawartość: 6 zwierząt - tygrys o wym. 19 x 9 cm 48 Klocki DEDALO 4 ZESTAWY Duże elementy z elastycznego tworzywa w żywych barwach doskonale nadają się do pierwszych prób konstrukcyjnych. Klocki wykonane są w czterech kształtach: trójkąt, koło, kwadrat i sześciokąt. Zawartość: 80 klocków (po 20 w każdym z kształtów) - wiaderko 49 Diamenciki duże 4 ZESTAWY Połyskujące diamentowe kamyczki. Do układania, ozdabiania, podziwiania. Zawartość: 100 sztuk - sortowane w 10 kolorach - śr. 35 mm - wykonane z tworzywa 50 Paleta- zestaw kontrolny 30 SZT. Zestaw kontrolny PALETA to okrągła, drewniana tarcza z 12 kolistymi wgłębieniami, w których umieszonych jest 6 krążków i 6 pierścieni w sześciu kolorach. Służy do zabawy i nauki w połączeniu z tarczami ćwiczeń. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zaznacza prawidłowe odpowiedzi za pomocą kolorowych klocków. Może sprawdzić poprawność rozwiązania przez odwrócenie tarcz i porównanie zgodności kolorów.

67 51 Paleta- tarcze ćwiczeń 3 SZT. Komplet 12 tarcz przeznaczonych do realizacji przez nauczyciela lub ucznia własnego tematu dotyczącego np. zagadnień gramatycznych, ortograficznych, językowych. Do kompletu dołączona jest szczegółowa instrukcja metodyczna. 52 tangram 30 SZT. Tangram jest jedną z popularniejszych gier logicznych. Rozwija kreatywność, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, stanowiąc doskonały wstęp do nauki geometrii. W zestawie 7 elementów oraz książeczka z 200 figurami, które można ułożyć. 53 Statki matematyczne 30 SZT. Zestaw zawiera 4 drewniane podstawki (statki) umieszczone w drewnianym pudełku o wym.: 27 x 9,5 x 4 cm, oraz 20 drewnianych żetonów - z jednej strony koloru czerwonego, z drugiej niebieskiego. 54 Podłogowa oś liczbowa 3 SZT. Podłogowa oś liczbowa 0-30 utrwala pojęcie liczby nieparzystej (kolor czerwony), parzystej (kolor niebieski), doskonali umiejętność dodawania, odejmowania. Wykonywanie ćwiczeń w tak atrakcyjnej formie pozwala też na aktywność ruchową maluchów podczas zajęć. Oś wykonana jest z winylu. 55 Kolorowe klocki figury 30 SZT. Całość umieszczona w pudełku-walizce umożliwiającej łatwe przenoszenie i trwałe przechowywanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego myślenia sortowania według koloru kształtu wielkości i grubości przeliczania porównywania. 48 elem. w 4 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 8 cm; grubość 6 mm; walizka o wym. 19 x 17 cm 56 Cyrkiel tablicowy 12 SZT. Cyrkiel tablicowy. Miękka końcówka nie rysuje powierzchni tablicy.

68 57 Linijka tablicowa 100 cm 12 SZT. Linijka z trwałego, lekkiego plastiku wyposażona w wygodny uchwyt. 58 PUS-y 24- elementowe 30 SZT. Zestaw kontrolny PUS to poręczne zamykane pudełeczko, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków. Zestaw Kontrolny można wykorzystać tylko w połączeniu z książeczkami PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach. W końcowej fazie pracy, poprzez porównanie wzoru ułożonego z klocków w Zestawie Kontrolnym z wzorem znajdującym się w książeczce, otrzymujemy informację o poprawności odpowiedzi 59 PUS-y książeczki 1 SZT. Poszczególne zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliższym otoczeniu, ponieważ oparte są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą jego najróżniejszych aspektów: zdrowia, higieny, ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt. 60 PUS-y książeczki 1 SZT. Słowniczek zawiera ponad 270 wyrazów obcych w ćwiczeniach ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubrania, jedzenie. W prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie trudnych słów, z którymi dziecko spotyka się na co dzień. Przybliża wyrazy obce, podając ciekawe przykłady zastosowania ich w piśmie i mowie. 61 PUS-y książeczki 1 SZT. Słowniczek zawiera ponad 230 wyrazów, wyrażeń lub zwrotów językowych, które mają takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Dziecko poznaje synonimy najpopularniejszych wyrazów, najczęściej używanych w potocznej i szkolnej polszczyźnie. Zostały one podzielone na grupy znaczeniowe i wzbogacone 62 PUS-y książeczki 1 SZT. przykładami zdań z ich zastosowaniem. Bogato ilustrowany zbiór rymowanych wierszyków, wyliczanek i krótkich piosenek dla dzieci. Kształtują pamięć oraz zwiększają zasób słownictwa dziecka, rozbudzają wyobraźnię. Zabawa z wypowiadaniem wyliczanek i rymowanek doskonali wymowę, dlatego jest zalecana przez logopedów. Książeczka inspiruje maluchy do tworzenia własnych, nowych wyliczanek i rymowanek, rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz poprawnego pisania.

69 63 PUS-y książeczki 1 SZT. Słowniczek zawiera pond 100 popularnych i ogólnie znanych polskich związków frazeologicznych ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubranie, jedzenie. W prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie frazeologizmów, podaje ciekawe przykłady ich zastosowania w codziennej mowie, prezentuje związki w kontekstach bliskich uczniowi. 64 PUS-y książeczki 1 SZT. zawarte w książeczce zabawy przybliżają dzieciom nie tylko zagadnienia z teorii muzyki, ale przede wszystkim służą ćwiczeniu i utrwalaniu umiejętności matematycznych, np. dodawania i odejmowania ułamków, rozwijają spostrzegawczość, pamięć i koncentrację oraz przyczyniają się do doskonalenia logicznego myślenia. Do wykorzystania z zestawem kontrolnym PUS 65 PUS-y książeczki 1 SZT. oferowanym w naszym katalogu. Na drodze 1 to książeczka, która powstała z myślą o dzieciach przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową. Zawartość merytoryczna książeczki obejmuje wszystkie zespoły zagadnień wymaganych przez egzaminatorów PUS-y książeczki PUS-y książeczki 1 SZT. 1 SZT. Seria książeczek Zgadywanki zawiera bogaty zbiór zagadek, łamigłówek i rymowanek, które tematycznie są związane z porami roku i wydarzeniami następującymi w roku szkolnym. Dostarczają dzieciom nowego słownictwa, wiadomości o zjawiskach zachodzących w przyrodzie i prawach nią rządzących, a także o ich najbliższym otoczeniu. Seria książeczek Zgadywanki zawiera bogaty zbiór zagadek, łamigłówek i rymowanek, które tematycznie są 68 PUS-y książeczki 1 SZT. związane z porami roku i wydarzeniami następującymi w roku szkolnym. Dostarczają dzieciom nowego słownictwa, wiadomości o zjawiskach zachodzących w przyrodzie i prawach nią rządzących, a także o ich najbliższym otoczeniu. Książeczki z serii Liczę w pamięci to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 69 PUS-y książeczki 1 SZT. Zbiór ćwiczeń i zabaw językowych kształtujących i utrwalających pojęcie rzeczownika. Przeznaczony jest dla dzieci, które poznały tę część mowy w podstawowym zakresie i potrafią odnaleźć rzeczownik w grupie innych wyrazów, określić pytanie, na które odpowiada i liczbę, w której występuje.

70 70 PUS-y książeczki 1 SZT. Książeczki zawierają różne zabawy i ćwiczenia logiczne rozwijające wiele ważnych umiejętności u dzieci w wielu wczesnoszkolnym, m.in. sprawność intelektualną, logiczne myślenie, spostrzeganie, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową. 71 PUS-y książeczki 1 SZT. Książeczki zawierają różne zabawy i ćwiczenia logiczne rozwijające wiele ważnych umiejętności u dzieci w wielu wczesnoszkolnym, m.in. sprawność intelektualną, logiczne myślenie, spostrzeganie, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową. 72 Klocki LOGO 30 SZT. Zestaw 44 liter (150 klocków) w funkcjonalnym opakowaniu. Każdy klocek to 4 podstawowe warianty zapisu litery: wielka, mała, drukowana oraz wpisana w liniaturę). Dół zawiera szlaczek stanowiący punkt odniesienia, co umożliwia poprawne zapamiętanie kształtu litery. Pomoc zatwierdzona przez MEN. 73 liczydło 30 SZT. Wymiary Wys. 14 cm; szer. 10 cm 74 Liczydło demonstracyjne 3 SZT. Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne przemieszczanie go w różne miejsca sali. 75 Liczby w kolorach 30 SZT. Klocki o różnej długości w 10 kolorach. Najmniejszy biały klocek ilustruje liczbę 1 i jest punktem odniesienia dla innych klocków w zestawie, które są jego wielokrotnością. Okołon186 klocków. 76 Globus Ø ok. 32 cm 12 SZT. Globus fizyczny o średnicy 320, wysokość 48 cm, podstawa plastikowa.

71 77 Magnetyczny zegar demonstracyjny 12 SZT. Kolorowy i przejrzysty zegar magnetyczny. Zestaw zawiera: tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną na minuty, kwadranse i godziny (50 x 50 cm); 2 wskazówki ruchome, 40 elementów do zapisu wskazań zegara 78 Model oka 6- częściowy 1 SZT. Model oka w 6-krotnym powiększeniu może być otwierany w linii środkowej, w płaszczyźnie horyzontalnej w celu ukazania wewnętrznych szczegółów. Rogówka, tęczówka, soczewki i ciało szkliste jest wyjmowane. Na modelu zaznaczono też przyczep mięśnia do twardówki i część naczyniówki oka. Model umieszczony jest na stojaku z podstawą. 79 Standardowy model ucha 80 Mapa fizyczna Polski 1 SZT. Duży, sześcioczęściowy model ucha człowieka; wykonany z tworzywa sztucznego, na podstawce. W skład modelu wchodzą następujące elementy: ucho zewnętrzne, małżowina, przewód słuchowy, trąbka słuchowa (3 części) błona bębenkowa, kowadełko (1 część) strzemiączko, kanały półkoliste, ślimak, nerw statyczno - słuchowy (2 części) 12 SZT. Plansza dwustronna 2 w 1, format 160x120 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim 5 map laminowanych formatu A-3 gratis 81 Mapa fizyczna Europy 12 SZT. Plansza dwustronna 2 w 1, format 160x120 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w języku polskim 5 map laminowanych formatu A-3 gratis 82 Zestaw instrumentów perkusyjnych 3 SZT. Zestaw 10 instrumentów w poręcznej torbie. Zawiera m.in. parę marakasów, parę kastanietów, tamburyn, trójkąt, parę klawesów, jingle stick, guiro, parę talerzy na palce, drewniany shaker i 13 dzwonków na rączce.

72 83 Dzwonki chromatyczne 25 SZT. Wymagana bardzo wysoka jakość wykonania i brzmienia. Wym. min: 37 x 22 x 4 cm. 84 Zestaw magnesów tablicowych 60 szt. 5 SZT. Magnesy do tablic. Zestaw 12 szt., śr. 25 mm 85 Oceny obrazkowe stemple w zestawach 10 SZT. Stemple na tradycyjnym, wygodnym, drewnianym uchwycie z laserowym nadrukiem. Zestaw do oceniania uczniów: brawo, super, pracuj uważniej, udana praca, dobra robota, pomyśl, jestem z ciebie dumna, robisz postępy, wspaniale, masz talent, praca na medal, dobry pomysł. Do każdego opisu inny rysunek na stemplu. 12 szt., 86 Układ słoneczny model ruchomy 3 SZT. Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu. System planetarny (9 Planet): Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Słońce jest podświetlane, a prezentacji towarzyszy nagranie w języku angielskim. Działa na baterie. 87 Klocki Clics Roller Box 4 SZT. Klocki Clics są wykonane z polipropylenu, bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego użycia w każdych warunkach. Do zestawów dołączono instrukcje budowy. Wym. klocka 5 x 5 cm, Zestaw zawiera: 513 klocków CLICS, 18 osi, 8 piramidek, 4 klocki CLICS-oczy, 2 klocki CLICS- światło żółte, 2 klocki CLICS- światło czerwone, 2 klocki CLICS- front samochodu, 2 klocki CLICS tył samochodu, 45 kół, 4 złączki, kolorowa obrazkowa instrukcja,10 dodatkowych planów budowy formatu A4 88 Klocki Wafle 4 SZT. Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. 170 klocków konstrukcyjnych - standardowych

73 89 Klocki Zoob SZT. 5 rodzajów klocków łączonych ze sobą na 20 różnych sposobów. Klocki pozostają ruchome po połączeniu, dzięki czemu dzieci mogą dalej bawić się stworzonymi przez siebie konstrukcjami. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Zawartość: około 125 elementów 90 Klocki figury 4 SZT. W zestawie znajdują się klocki w kształcie trójkątów, czworokątów, pięciokątów i sześciokątów foremnych, które pozwalają na tworzenie wielu ciekawych konstrukcji. Zestaw zawiera około 180 szt. 91 Różdżka z piłką 2 ZESTAWY Zestaw zawiera 3 szt. Wym. 11,5 x 38 cm Śr. 7 cm 92 Kamienie rzeczne 1 SZT. Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe kamienie. Gra ćwiczy koordynację ruchową, równowagę oraz gibkość. Elementy od spodu zabezpieczone gumowymi podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie się podczas zabawy. Zestaw zawiera 3 duże kamienie (wym. 36 x 36 x 36 cm, wys. 8,5 cm) i 3 małe kamienie (wym. 25 x 25 x 25 cm, wys. 4,5 cm) 78 Dźwięki naszego otoczenia 1 SZT. W tej publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Zawartość: 20 plansz dwustronnie zadrukowanych, kolorowych, płyta CD, plastikowe kieszonki, oprawa: teczka 79 Tworzenie reprezentacji desygnatu czasownik 1 SZT. Pomoc zawiera materiał, który pozwala na 4 rodzaje ćwiczeń: 1. "Poznajemy słowa, które określają czynności - zabawa memo 2. "Formy czasownika w określonym czasie." 3. "Osobowe formy czasownika." 4. "Kontrolne karty pracy." Zestaw zawiera 136 kartoników z obrazkami czynności o wym. 6 x 6 cm, plansza czasu formatu A4, 2 plansze do ćw. odmiany czasownika przez osoby formatu A4, 5 kontrolnych kart pracy formatu A4 (do kserowania)

74 80 Tworzenie reprezentacji desygnatu rzeczownik, 1 SZT. Desygnaty mogą mieć wiele reprezentacji różniących się między sobą szczegółami, np. słowo pies oznacza zwierzę, które ma cztery łapy, szczeka itd., a reprezentacje samego desygnatu różnią się między sobą, bo pies może być mały, duży, z ogonem długim, krótkim itd. Zestaw składa się z 80 kart. 81 Tworzenie reprezentacji desygnatu przymiotnik 1 SZT. Jaki? Przymiotnik to pomoc z serii Poznajemy części mowy. Składa się ona z trzech części mających formę gier: Zestaw zawiera 4 plansze kontrolne formatu A4, 20 tafelków z rysunkami, 20 kart o wym. 7 x 7 cm, 20 kart formatu A5 do ćwiczeń określania rzeczownika, plansza prezentująca stopniowanie przymiotnika, plansza prezentująca odmianę przymiotnika przez liczby i rodzaje, żetony, instrukcja. 82 Zabawy słowem 1 SZT. Program Zabawy słowem jest przeznaczony do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Jego część pierwsza opiera się na materiale nieliterowym, a druga zawiera teksty. 83 Czarodziejska beczka pomoc logopedyczna 1 SZT. Narzędzie służące do sprawdzania biernego słownika dziecka. Pomoc ta znajduje również zastosowanie w terapii osób, które utraciły umiejętność mowy. Czarodziejska beczka stosowana jest także jako element wspomagający kształtowanie orientacji przestrzennej wraz ze związanymi z tym zagadnieniem pojęciami, takimi jak: nad, pod, na dole, za, pomiędzy, w środku itd. Autor: Dr Antoni Balejko 84 Dmuchajka 1 SZT. Ułatwia proces usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Ćwiczy kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego. Drewniana pomoc w pełni higieniczna, przeznaczona do wielokrotnego użytku. Zabawka wykonana z drewna bukowego. W komplecie 2 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm i 10 wymiennych słomek 85 Dźwięki natury loteryjka obrazkowa z płytą CD 1 SZT. Loteryjka obrazkowa wraz z dołączoną płytą CD. Szumy, syki, pluski, kwiki, świsty, ryki, cykanie, pianie, dzwonienie i wiele innych, równie fascynujących dźwięków natury. Zestaw zawiera następujące elementy: płytę CD audio, 12 dwustronnych plansz, 90 żetonów, instrukcję

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków - 1 - Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków UWAGA: Wymiary, kolor tapicerki i okleiny mebli umieszczonych w niniejszym katalogu mogą być zmienione przez jednostki organizacyjne AR w zależności

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 94.1 Gablota Gablota do ogłoszeń - 100 x150 cm, (wersja magnetyczna). W zestawie z tablicą: magnesy komplet 60 tablicowe - oraz magnesy tablicowe duże zestaw 40 sztuk 3 szt 94.2 Gablota Gablota do ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, luty 04r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI PRZEDSZKOLNYCH, KRZESEŁEK, BIURKA DLA NAUCZYCIELI DO PUKTU PRZEDSZKOLNEGO DO MODLIBORZYC NA RZECZ PROJEKTU Bajkowy świat przedszkolaków Projekt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup, transport, wniesienie oraz montaż mebli i tablic do sal nr, 0, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr w Nowym Targu Lp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

Zaplecze Cateringowe - Meble

Zaplecze Cateringowe - Meble Zaplecze Cateringowe - Meble LP SYMBOL OPIS ILOŚĆ 16 4.2 BIURKO 120 x 80 1 Stół o wymiarze blatu: długość 120 cm, szerokość 80 cm. ( +/- 2 mm) Wysokość stołu : 75cm ( +/- 2,5 cm) Podstawa stołu osadzona

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.43.2012 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ LP. 1 NAZWA Biurko (75/140/70) OPIS KOLOR ILOŚĆ SZTUK Blat górny wykonanyy z płyty laminowanej o grubości 25 mm, okleina PCV grubości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Krzesło konferencyjne z chromowanym stelażem. Z tyłu oparcia maskownica z czarnego lub szarego tworzywa sztucznego. Krzesło konferencyjne rio chrom lub

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja do zakupu mebli dla C-0

Specyfikacja do zakupu mebli dla C-0 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/017/2009 Zadanie częściowe nr 1 Dostawa zestawu mebli biurowych, krzeseł typ. ISO szt. 20 i foteli obrotowych szt. 7 ( dla C-0) Specyfikacja do zakupu mebli dla

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU RODZAJ ASORTYMENTU Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział ZEST2009 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolekcja Colores KOD NAZWA OPIS

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1 Załącznik nr 1 do oferty ZESTAWIENIE MEBLI dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I szafa 1 szafa z 4 - drzwiami przesuwnymi wyposażonymi w zamek, półki wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1F do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 6 KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Część II Formularz Oferty Pieczęć firmowa Wykonawcy Formularz Oferty złożony w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa.

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa. ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na ZAKUP KRZESEŁ, MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I USTAWIENIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE na ZAKUP KRZESEŁ, MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I USTAWIENIEM ZAPYTANIE OFERTOWE na ZAKUP KRZESEŁ, MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I USTAWIENIEM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Siedziba główna: Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa 40 b lok. 8, 02-520 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Zał nr 6 do siwz Zał nr do umowy IR-.../04 z dnia...- 04 r. Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Jeżeli w tabelach poniżej nie podano inaczej, wszystkie szafki, półki i regały z płyty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/11/2015-428 Lublin, 04.08.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, BZP/PN/14/2012 na Dostawa i montaż mebli Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Krzesła segmentowe typu ISO Krzesła segmentowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

(podpis osoby/osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(podpis osoby/osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) Nr zamówienia: DZP-043-389/007 pozycji Zadanie nr Pracownia komputerowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Al. Mickiewicza 4/8, Kraków (p. 05) Krzesło uczniowskie, siedzisko oraz oparcie wykonane ze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV o gr. 2 mm

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja!

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja! Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli przedszkolnych w ramach projektu Wsparcie na starcie Rodzaj zamówienia: dostawa. Określenie przedmiotu oraz wielkości

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, 3 sierpień 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Procedura nr 2 Wyposażenie 1. Meble i wyposażenie zakup i montaż przykładowych zestawów 2. Zakup wyposażenia wypoczynkowego 3. Zakup i montaż mebli do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia: Lp. nazwa ilość sztuk opis uwagi 1 Szafa aktowa 25 Szafa aktowa o wymiarach 80x43x183 cm wykonana z płyty grubości 18 mm kolor orzech. Wieniec górny

Bardziej szczegółowo

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne 1 Regał nr 1 składa sią z następujących elementów, które można łączyć w segmenty o dowolnej długości: 1.1 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi - 1 szt. Szafa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści SIWZ. 1) Pozycja nr 4 biurko nauczycielskie w opisie wymiarów otrzymuje następujące brzmienie:

Zmiana treści SIWZ. 1) Pozycja nr 4 biurko nauczycielskie w opisie wymiarów otrzymuje następujące brzmienie: Zmiana treści SIWZ 1. Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH Lp. Nazwa wyposażenia opis Wymiary szer. x gł. x Ilość [szt.] wys. lub [cm] Sala zajęć. Szatnia 5x50x0,5 cm Szatnia na ubranka dla dzieci jednostronna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia - Krosno Meble do pokoju 002 - kolorystyka - olcha D 9310 SE lub równoważna tzn. zbliżona do wymaganej. 1. Biurko komputerowe o wymiarach : 137

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka, 1 z 5 2008-11-26 23:30 Nowa Wieś Ełcka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Numer ogłoszenia: 251126-2008; data zamieszczenia: 26.11.2008

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 26 sierpnia 2011 r.

Lublin, dn. 26 sierpnia 2011 r. Lublin, dn. 26 sierpnia 2011 r. Miejscowośd, data Zamawiający: Lublin 20-080, ul. Niecała 4/5a NIP 946 215 73 44 REGON 430995850 KRS 0000202462 e-mail: poczta@agape.lublin.pl tel./fax 81 479 83 30 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7 Kosztorys asortymentowo- cenowy dotyczący części I zamówienia: Wyposażenie do sal Lp. Opis i wymiary Ilość kol. 1 Jednostkowa cena netto (zł) VAT (%) Wartość netto w zł kol.3* kol.4 Wartość brutto w zł

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu PYTANIE 1: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kart technicznych?

Bardziej szczegółowo

Us.262.1.1.2015.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.29.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Us.262.1.1.2015.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.29.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Us.6...05.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.9..05r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych w ramach realizacji projektu O krok do przodu realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na Zakup wyposażenia dla Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis Ilość j.m. MEBLE DO SAL I ŁAZIENKI PRZEDSZKOLNEJ 1 Meble do salszafki(słupek)

Lp. Nazwa Opis Ilość j.m. MEBLE DO SAL I ŁAZIENKI PRZEDSZKOLNEJ 1 Meble do salszafki(słupek) Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (bezwzględnie wymagane) Zakup, dostawa i montaż mebli oraz krzeseł w ramach projektu: Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-03-23 16:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uke.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble muszą być (nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OODO.776.18.2014 Numer sprawy:... Załącznik Nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawy mebli Przedmiot główny: Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39130000-2 - meble biurowe 39110000-6 - siedziska, krzesła

Bardziej szczegółowo

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk ilość(szt) Nazwa Opis Foto 28 P krzesło nr 6 - żółty - buk Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarach 0-4 i 8 mm w rozmiarach 5-6. Kolorowy stelaż został wykonany

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Przedszkola Publicznego przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/72/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do oferty należy dołączyć opis produktów (wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. Zadanie nr 1: Dostawa i montaż mebli dla Wydziału

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 Lp. 1. Szafa aktowa z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1800] 2. Szafka socjalna z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1200] CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole nr 10, ul. Starogajowa 100, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole nr 10, ul. Starogajowa 100, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 1 z 5 2016-07-12 14:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.edu.wroclaw.pl/wps/portal/edu-dev/main22/p010/p010/ Wrocław: WYBÓR DOSTAWCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr do SIWZ Lp Nazwa towaru Wymiary Cena netto Szt. Wartość netto Wartość brutto Szafy do pokoju Szafa z 0 schowkami do pokoju nauczycielskiego kolor buk Szafa z ośmioma

Bardziej szczegółowo