AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKCESORIA NUMIZMATYCZNE"

Transkrypt

1 Zawiera akcesoria do banknotów i papierów wartosciowych 3 strony o akcesoriach do monet euro AKCESORIA NUMIZMATYCZNE 2013 World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917.

2 Witamy! Ka dego roku otrzymujemy wiele słów uznania za obszernoêç naszego asortymentu oraz doskonałà jakoêç naszych produktów. Jest to zawsze powód naszej ogromnej satysfakcji. Taka popularnoêç naszych produktów na całym Êwiecie tylko utwierdza nas w naszej codziennej pracy. Wa nym aspektem filozofii naszej firmy jest stałe krytyczne podejêcie do naszego asortymentu. W przypadku naszego aluminiowego kuferka na monety CARGO L6 udało si opracowaç kilka ulepszeƒ, co skłoniło nas do zaoferowania tak e jego profesjonalnej wersji. Nowy CARGO L6 PRO posiada mi dzy innymi metalowe okucia, zamek cyfrowy oraz przestawny pasek na rami. Otrzymujà Paƒstwo tym samym zwi kszonà jakoêç, wi cej bezpieczeƒstwa oraz komfortu. (zob. stron 51). W naszym nowym katalogu LEUCHTTURM, poza licznymi uznanymi klasykami, odnajdà Paƒstwo wiele innych ciekawych nowoêci. Z pewnoêcià znajdà w nim Paƒstwo tak e coê dla siebie. Naturalnie zawsze cieszy nas Paƒstwa opinia, wi c ka dy przejaw Paƒstwa inicjatywy, sugestie poprawy oraz konstruktywna krytyka sà mile widziane. Pozdrawiamy serdecznie, Max Stürken Kurt Stürken Axel Stürken Kuferek na monety CARGO L6 PRO Kuferki w wersji standardowej lub premium, na monety o nominale 2 euro, 10 euro, kapsle do monet QUADRUM lub monety o ró nych Êrednicach. Zob. str. 51. od SUPER CENA: A 29,95 LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG P.O.BOX D Geesthacht Germany Tel. +49 (0) 4152 / Fax +49 (0) 4152 /

3 Spis treêci PL Dost pne od Nr. kat Producent zastrzega sobie prawo zmiany cen Wydrukowano w Niemczech. Albumy ilustrowane Monety pamiàtkowe 2 Euro 5 Kolekcjonerski album na monety Euro 6 7 Monety amerykaƒskie 8 9 System OPTIMA System NUMIS Album kieszonkowy 22 System GRANDE Album na dokumenty 27 Karty ENCAP Album na papiery wartoêciowe 30 System FOLIO 31 System KANZLEI 32 Albumy & Karty na banknoty Kasety, kufry, etui na monety Kasety na monety MB Kasety na monety XL 43 Kufry na monety 44, 47, 50 52, 54 Schowek na kasety do monet 45 Kasety na monety SMART 46 Kasety na monety LIGNUM 48 Kuferek kolekcjonerski 50 Palety na monety 53 Kasety na monety Kaseta kolekcjonerska 59 Etui na monety Witryny na monety 63 Akcesoria Kapsuły na monety QUADRUM & QUADRUM XL EVERSLAB Slaby/Everslabs Czyszczenie i piel gnacja Pozostałe akcesoria Holdery na monety Holdery XL 84 Lupy i mikroskopy Lampy ultrafioletowe 96 Oferta: Przedmioty kolekcjonerskie, kapsle do monet oraz holdery zostały zaprezentowane wyłàcznie jako materiał ekspozycyjny i nie sà dost pne w ofercie.. Szukasz modeli ju nie produkowanych? Zadzwoƒ. Mo emy je jeszcze mieç na sk adzie. 3

4 Super oferta Lupa NEMO 2x z oêwietleniem LED NOWOÂå Dzi ki wysokiej jakoêci soczewce akrylowej ta por czna lupa z podêwietleniem dysponuje dwukrotnym powi kszeniem. 6 białych diod high-tech sà êródłem równomiernego oêwietlenia i sà one doskonale wpasowane w design lupy. Ârednica soczewki wynoszàca 70 mm umo liwia przyglàdanie si w całoêci nawet wi kszym obiektom. W komplecie znajdujà si dwie baterie AA 1,5V. Obudowa jest w kolorze czarnym. Wymiar zewn trzny: 220 x 95mm. Nr. kat SUPER CENA: A 9,95 4

5 Monety okolicznoêciowe o nominale 2 euro Od roku wszystkie kraje strefy euro majà prawo wybiç rocznie jednà monet okolicznoêciowà o nominale 2 euro, której narodowy rewers odbiega wzornictwem od wersji standardowej. Zgodnie z wolà Komisji Europejskiej, w ten sposób uhonorowaç mo na wyjàtkowà osobistoêç lub wydarzenie, poniewa taka moneta jest w obiegu w całej strefie euro. Nakład takiej monety jest ograniczony, co ma zapewniç jej niewielki udział procentowy we wszystkich monetach obiegowych. Monety pamiàtkowe o nominale 2 euro, które wydawane sà we wszystkich krajach strefy euro, np. z okazji 50 lat Traktatów rzymskich, 10 lat Unii Gospodarczo-Walutowej oraz 10 lat waluty euro, które wybite zostały dla uczczenia wspomnianych wydarzeƒ. W ramach serii Kraje zwiàzkowe w 2013 Niemcy wybijà monet badeƒsko-wirtemberskà. Album VISTA na monety 2 euro Album do wygodnego przechowywania monet o nominale 2 euro. ZawartoÊç: 4 karty VISTA na łàcznie 80 sztuk monet 2 euro, wykonane z twardego kartonu, posiadajàce wsadowe okienka. Album mieêci do 9 kart VISTA, czyli posiada miejsce na łàcznie a 180 monet o nominale 2 euro. Stylowa oprawa ze skóry ekologicznej oraz okazałe tłoczenia okładki i grzbietu zapewniajà wyjàtkowà estetyk wykonania. Album mo e byç uzupełniany dowolnà kartà VISTA lub OPTIMA. W komplecie kolorowe naklejki z flagami. W komplecie futerał. Wymiar zewn trzny albumu: 245 x 270mm. Wymiar zewn trzny futerału: 250 x 280 x 60mm. Nr. kat A 29,95 Z futerałem W komplecie kolorowe naklejki z flagami. 5

6 Monety obiegowe euro Album VISTA na monety euro Album na monety, dost pny w dwóch tomach, słu àcy do przechowywania wszystkich* monet obiegowych (1 cent do 2 euro). Szykowna oprawa ze skóry ekologicznej z miłym dla oka tłoczeniem na wieku oraz tyle. ZawartoÊç tomu: 6 kart na monety VISTA ze stabilnego kartonu wraz okienkiem z PVC (kompletny na 12 paƒstw strefy euro po 2 na stron. Stabilny zamek 4-ringowy. Kolor: niebieski. Format zewn trzny: 245 x 270 mm. Tom 1 Na pierwotne 12 krajów strefy euro. Austria Belgia Finladia Francja Niemcy Grecja Włochy Irlandia Luksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Nasz BEST- SELLER Album tom 1 Nr. kat A 26,50 Album tom 1 wraz a futerałem Nr. kat A 32,95 zamiast A 36,00 Tom 2 Na 12 nowych i przyszłych paƒstw strefy euro. Bu garia Czechy Cypr Estonia Litwa otwa Malta Polska Rumunia S owacja S owenia W gry Album Tom 2 Nr. kat A 26,50 Album Tom 2 wraz a futerałem Nr. kat A 32,95 zamiast A 36,00 Super oferta Album tom 1+2 A 53,00 A 45,95 Nr. kat Album + futerał tom 1+2 A 65,90 A 55,95 Nr. kat *z wyjàtkiem małych paƒstw: Monako, San Marino, Watykan oraz Andora 6

7 Monety obiegowe euro Album NUMIS na monety euro Kompletny album jako niebieski 4-ringowy klaser wykonany ze skóry ekologicznej, z 6 kartami (zob. str. 20) na 18 kompletnych zestawów monet obiegowych euro wraz z kolorowymi flagami z mo liwoêcià etykietowania (tak e na nowe kraje strefy euro, np. Słowenia, Cypr, Malta, Estonia, itd.). Przekładki w białym kolorze. Srebrne tłoczenie nr. kat.u e na pierwszej stronie albumu. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Nr. kat A 14,95 Album w futerałe Nr. kat A 18,95 Dodatkowe karty NUMIS EURO patrz strona 20. Pasujàcy futerał na album NUMIS Nr. kat A 5,95 Dla wszystkich, którzy chcà uzupełniç poprzednie wydanie albumu: uzupełniajàcy zestaw kolorowych flag wszystkich krajów strefy euro. Nr. kat A 2,30 Album PRESSO na monety Euro-Collection Tom 1: dla krajów euro pierwszej godziny. Ilustrowany album na wciskane monety obiegowe, wykonany z solidnego kartonu z pasujàcymi wyci ciami. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 Tom 2: Dla nowych krajów strefy euro. Wykonanie takie jak tomu pierwszego. Wymiar zewn trzny: 255x 280mm. Nr. kat A 8,95 B 7 7

8 Monety amerykaƒskie W roku 2010 Ministerstwo Finansów USA rozpocz ło bicie nowej serii çwierçdolarówek. Na łàcznie 56 monetach mo na zobaczyç najwa niejsze parki narodowe wszystkich stanów, dystryktu Waszyngton oraz pi ciu terytoriów zale nych. Seria zakoƒczy si w 2021r. Kaseta na monety VOLTERRA na çwierçdolarówki Parki Narodowe Elegancka kaseta na monety o strukturze drzewa mahoniowego. W komplecie 2 palety. Nadruk na wieku oraz jego wewn trznej cz Êci. Na amerykaƒskie çwierçdolarówki w kapsułach. Pasujàce kapsuły* Leuchtturm art. nr oraz Kaseta mieêci wszystkie 56 çwierçdolarówek Parki Narodowe Wymiary zewn trzne: 320 x 260 x 50mm. Nr. kat A 44,95 Nadruk na okładce Album VISTA na çwierçdolarówki Parki Narodowe Stylowy klaser oferuje miejsce obu tłoczeniom wszystkich 56 monet (Philadelphia oraz Denver Mint). Dlatego te pojemnoêç wynosi łàcznie 112 monet. R cznie wykonany klaser z kolorowym tłoczeniem na okładce. Wytrzymały zamek 4-ringowy. ZawartoÊç: 6 kart do monet VISTA z przezroczystym okienkiem (bez zmi kczaczy). Złote tłoczenia na kartach wskazujà ka dorazowo właêciwy stan, rok wydania i nazw parku narodowego. Wymiar zewn trzny: 222 x 251 x 58mm. W komplecie futerał. Nr. kat A 33,95 Album PRESSO na çwierçdolarówki Parki Narodowe Kolorowo ilustrowany album z solidnego kartonu na wszystkie 56 çwierçdolarówek z serii America s Beautiful National Parks. Wszystkie wyci cia na monety sà oznaczone nazwà stanu, parku narodowego oraz rokiem wydania. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 8 * Odpowiednie kapsuły do monet znajdziesz na stronie 64 & 65.

9 Monety amerykaƒskie Album PRESSO na Statehood Quarters Kolorowo ilustrowany album na monety z solidnego kartonu, z dokładnymi wyci ciami do łatwego wciêni cia wszystkich çwierçdolarówek serii Statehood Quarters. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 Album VISTA na Statehood Quarters Karta uzupełniajàca na çwierçdolarówki dystryktu Kolumbii oraz terenów zamorskich, wydanych w 2009 roku. Nr. kat åwierçdolarówki ( Quarter ) we wspaniały sposób odzwierciedlajà histori oraz wyjàtkowoêç Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wybijane corocznie çwierçdolarówki sà projektowane indywidualnie przez poszczególne stany. Zapoczàtkowana przez stan Delaware w 1999 roku seria zakoƒczyła si w 2008 roku wybiciem ostatniej çwierçdolarówki przez Hawaje. Wymiar zewn trzny 225 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 33,95 A 2,95 VISTA Presidential-Dollar-Album W 2007 roku ministerstwo finansów Stanów Zjednoczonych wprowadziło nowà seri monet jednodolarowych, na których majà si pojawiç podobizny wszystkich dotychczasowych prezydentów USA. Rocznie wybijane sà 4 monety. Seria powinna si zakoƒczyç w 2016 roku. Album Leuchtturm VISTA na jednodolarówki to idealne rozwiàzanie dla kolekcjonerów tej serii. 6 kart VISTA albumu to miejsce na wszystkich 43 dotychczasowych prezydentów USA. Wymiar zewn trzny 235 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 33,95 9

10 Systemy albumów na monety + banknoty System OPTIMA Strony System NUMIS Strony Album kieszonkowy Strony 22 System GRANDE Strony KANZLEI FOLIO GRANDE VARIO OPTIMA NUMIS Porzàdek duszà wszystkiego Systemy albumów LEUCHTTURM doskonale nadajà si do przechowywania monet, banknotów, historycznych papierów wartoêciowych oraz wielu innych. Nasze albumy to nie tylko konieczna ochrona, ale tak e reprezentacyjny sposób na przechowywanie Paƒstwa kolekcji. Wszystkie produkty sà idealnie dostosowane do właêciwego zabezpieczenia Paƒstwa eksponatów. LEUCHTTURM oferuje Paƒstwu szeroki wybór albumów wg rozmiaru, wzornictwa i wykonania. Równolegle ka dy system to tak e szeroka gama akcesoriów uzupełniajàcych, np. kart i koszulek. System FOLIO-/KANZLEI Strony Albumy & karty na banknoty Strony

11 System OPTIMA Stylowe wzornictwo Album na monety OPTIMA Classic Na Paƒstwa bezcennà kolekcj monet. Wyjàtkowo pi knie monety prezentujà si w oprawie ze skóry ekologicznej w kolorach czarnym burgund, niebieskim oraz zielonym. Solidny zamek 4-ringowy typu D. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. Inne klasery, okładki, karty i koszulki OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronach w katalogu akcesoriów filatelistycznych! Z 10 kartami OPTIMA: 2 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 4 x OPTIMA strony tytułowe (zob. str. 13). Na maksymalnie 15 kart do monet OPTIMA. Album na monety bez futerału Album na monety w komplecie z futerałem burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarney Nr. kat A 24,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarney Nr. kat A 27,50 B 11 11

12 System OPTIMA Album na holdery Album w wykoƒczeniu Classic wraz z 10 kartami OPTIMA (zob. str. 13) na 120 holderów. Całkowicie przezroczyste i stabilne karty w formacie OPTIMA (202 x 252mm) sà idealnie dostosowane do przechowywania holderów 50 x 50mm. Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny 245 x 270mm. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 16,95 Pasujàcy futerał na stronie 15. Kolorowe tłoczenie Album na monety World Money Kompletny album w formacie OPTIMA, wykonany ze stylowej, ciemnoniebieskiej skóry ekologicznej. Tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. ZawartoÊç: 5 ró nych kart OPTIMA na łàcznie 152 monety (po 1 szt. kart OPTIMA 42, 27, EURO oraz 2 x OPTIMA 34, zob. str. 13). Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Nr. kat A18,50 12

13 System OPTIMA Karty na monety OPTIMA Całkowicie przezroczyste i stabilne. To sà karty na monety w formacie OPTIMA (202 x 252mm). Dla bezpiecznego przechowywania i prezentowania kolekcji do dyspozycji pozostaje 8 ró niàcych si podziałem kart, o pojemnoêci od 6 do 54 monet. Dla wewn trznego podziału kolekcji dost pne sà przekładki w identycznym formacie. Opisy artykułów: 1 OPTIMA 65 2 OPTIMA 42 3 OPTIMA 34 Nr. kat na 6 monet o Ø do 65 mm Nr. kat na 15 monet o Ø do 42 mm Nr. kat na 24 monety o Ø do 34 mm 1 OPTIMA 65 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 78,0 x 78,0 mm 2 OPTIMA 42 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 48,0 x 46,5 mm 3 OPTIMA 34 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 39,5 x 38,5 mm 4 OPTIMA 27 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 31,5 x 32,7 mm 5 OPTIMA EURO Nr. kat Do zestawów monet obiegowych euro 6 OPTIMA 20 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 24,0 x 25,0 mm Cena za opakowaniu (5 sztuk) A 5,95 4 OPTIMA 27 5 OPTIMA EURO 6 OPTIMA 20 Nr. kat na 35 monet o Ø do 27 mm Nr. kat kieszonek na 5 kompletnych zestawów Euro Nr. kat na 54 monety o Ø do 20 mm Karta OPTIMA na du e holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 67 x 67mm. 7 OPTIMA K67 Nr. kat (5 Stück) A 3,70 Karta OPTIMA na holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 50 x 50mm. 8 OPTIMA K50 Nr. kat (5 Stück) A 3,70 Przekładki w czarnym kolorze 9 OPTIMA ZWL Nr. kat (10 Stück) A 3,40 Asortyment kart do monet OPTIMA ZawartoÊç: 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA OPTIMA SORT Nr. kat (je Packung) A 5,95 7 OPTIMA 6K 8 OPTIMA 12K 9 OPTIMA ZWL Nr. kat Nr. kat Nr. kat do 6 du ych holderów na 12 pude ek z do monet 67 x 67 mm. monetami 50 x 50 mm 10 OPTIMA SORT Nr. kat po 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34 * Dalsze informacje dotyczàce właêciwoêci naszych kart oraz ich zastosowania znajdujà si na naszej stronie internetowej B 13 13

14 System OPTIMA Pude ko Classic OPTIMA Wysokiej jakoêci klaser o klasycznym wzornictwie do bezpiecznego i reprezentatywnego przechowywania Paƒstwa monet, banknotów, znaczków i innych wkładów. Klaser mo na wypełniç szerokà gamà asortymentu kart OPTIMA. Dzi ki zintegrowanemu i zamykanemu na kluczyk futerałowi Paƒstwa kolekcja jest skutecznie chroniona przed kurzem i zabrudzeniami. Stylowa, ksià kowa oprawa wykonana ze skóry ekologicznej oraz bezpieczny zamek 4-ringowy typu O. PojemnoÊç: maksymalnie 60 kart OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA. Kolor: czarny. Wymiar zewn trzny: 250 x 275mm. Klaser bez kart. Nr. kat A 22,95 Ze zintegrowanym futerałem Bezpieczny zamek 4-ringowy Zamykany na kluczyk Karta OPTIMA XL Karta OPTIMA-BIG 10 przekładek (215 x 261 mm) ZWL XL Nr. kat A 3, mm 150 mm Całkowicie przezroczysta karta OPTIMA uzupełniana jest z jednej strony, ale obiekt widaç z dwóch stron. Ta karta jest specjalnie zaprojektowana na zestawy monet euro i mo na jà uzupełniç 2 pełnymi kompletami monet. Aby zapobiec przesuwaniu si kompletu zastosowano dodatkowy pionowy zgrzew. Do przechowywania kart polecamy klasery OPTIMA-Classic lub Euro. Wymiar zewn trzny: 215 x 261mm. ZawartoÊç opakowania to 10 sztuk. Uzupełnienie: czarne przekładki (ZWL XL) do wewn trznego podziału kolekcji. Nr. kat A 6,30 14 Karta OPTIMA w formacie 205 x 252mm na ekstra grube wkłady, takie jak roczniki lub zestawy monet Maksymalny format wewn trzny 180 x 240x10mm Wzmocniona metalowymi nitami perforacja pasujàca do zamka 4-ringowego pasujàca do wszystkich klaserów OPTIMA Wytrzymały czarny grzbiet z kartonowà wkładkà Zakładka zamykajàca zabezpiecza wkłady przed wysuni ciem si 2 karty w opakowaniu Nr. kat A 6,30

15 System OPTIMA Klaser OPTIMA Classic PojemnoÊç: maksymalnie 60 kart OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA, solidny zamek 4-ringowy typu D. Kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. A 15,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Pasujàcy futerał Wymiar zewn trzny: 250 x 280 x60mm. Zestaw OPTIMA Classic Klaser i futerał. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 9,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 19,95 Klaser OPTIMA Classic Gigant Du a pojemnoêç: maksymalnie 80 kart OPTIMA lub 20 kart na monety OPTIMA. Ksià kowa oprawa ze skóry ekologicznej z zabezpieczajàcym kartonem. Solidny zamek 4-ringowy. Kolory: zielony, burgund oraz niebieski. Wymiar zewn trzny: 255 x 270mm. Zestaw OPTIMA Classic GIGANT Klaser i futerał. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 22,95 Pasujàcy futerał 75 mm Wymiar zewn trzny: 255 x 280 x 85mm. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 9,50 Klaser OPTIMA SIGNUM Nasze lubiane klasery Classic OPTIMA sà teraz dost pne z okienkiem na opis. Indywidualna etykieta pozwala zaprowadziç porzàdek oraz zapewnia przejrzystoêç Paƒstwa kolekcji. Póêniejsza zmiana etykiety mo liwa jest poprzez prostà wymian papierowej wkładki. Sama wkładka chroniona jest dodatkowo poprzez całkowicie przezroczystà foli. Maksymalna pojemnoêç: 15 kart na monety OPTIMA. Klaser posiada opraw imitujàcà ksià k. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Klaser w komplecie z pasujàcym futerałem. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Mo liwe indywidualne etykietowanie A 21,50 15

16 System OPTIMA NOWOÂå [z futera em] Klaser Classic OPTIMA ze skóry z futerałem Wysokiej jakoêci klaser wykonany ze skóry naturalnej (Classic-Design) do przechowywania monet, znaczków, banknotów, kart pocztowych i innych. Du y wybór pasujàcych koszulek OPTIMA. PojemnoÊç: maksymalnie 60 koszulek OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA. Stabilny zamek 4-ringowy. Dost pne kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Wymiar zewn trzny futerału: 250 x 280 mm. Klaser bez kart/koszulek. Pasujàce karty i koszulki znajdà Paƒstwo na stronie Klaser w komplecie z futerałem jasnobrązowy Nr. kat ciemnobrązowy Nr. kat czerwony Nr. kat czarny Nr. kat Prawdziwa skóra A 44,95

17 System OPTIMA Album na monety OPTIMA COINS Klaser z motywem, w komplecie z 5 kartami na monety OPTIMA, do przechowywania łàcznie 152 monet o Êrednicy od 20 do 42mm (1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34). Karty bez zmi kczaczy. Powi kszalny do 15 kart do monet OPTIMA. Pozostałe wykonanie tak jak klasera OPTIMA COINS. Nr. kat A 15,50 Klaser OPTIMA COINS Klaser z motywem w formacie OPTIMA do bezpiecznego przechowywania Paƒstwa monet przy wykorzystaniu wszystkich kart LEUCHTTURM OPTIMA. Zwi kszona atrakcyjnoêç klasera poprzez kolorowe motywy monet. Praktyczny i odporny dzi ki trudnoêcieralnej oprawie. Posiada stabilny zamek 4-ringowy typu D. PojemnoÊç: maksymalnie 15 kart na monety OPTIMA. Format zewn trzny: 240 x 270mm. Kolorowy nadruk z motywem Wskazówka: Klaser bez kart. Nr. kat A 9,

18 System OPTIMA Album na monety OPTIMA Klaser OPTIMA wykonany z fakturowanej skóry ekologicznej z pasujàcym futerałem 2 naparstki do przekładania stron 5 kart OPTIMA o czterech rozmiarach kieszonek (1 x OPTIMA 42, 27, EURO, 2 x OPTIMA 34, zob. str. 13) na ponad 150 monet o ró nych Êrednicach Kolory: czerwony, czarny, zielony i niebieski Wymiar zewn trzny: 240 x 280mm 6 czarnych przekładek z tworzywa sztucznego (ZWL) Powi kszalny do 12 kart na monety OPTIMA. czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat czarny Nr. kat A 25,95 Klaser OPTIMA-F PojemnoÊç: maksymalnie 50 koszulek OPTIMA lub 12 kart na monety OPTIMA, 2 naparstki do przekładania stron, stabilny zamek 4-ringowy, fakturowana skóra ekologiczna klasera z pasujàcym futerałem. Kolory: czerwony, czarny, zielony, bràzowy i niebieski. Wymiar zewn trzny: 240 x 280 mm. Klaser OPTIMA GIGANT Du a pojemnoêç: maksymalnie 80 koszulek OPTIMA lub 20 kart na monety OPTIMA, stabilny zamek 4-ringowy, fakturowana skóra ekologiczna klasera z pasujàcym futerałem. Kolory: bràzowy, niebieski, zielony, czerwony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 280 mm. czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat bràzowy Nr. kat czarny Nr. kat A22,95 czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat bràzowy Nr. kat czarny Nr. kat A 29,95 18

19 System NUMIS Album na monety NUMIS Classic Classic-design kompletnego albumu z pasujàcym futerałem. Ksià kowa oprawa klasera ze skóry ekologicznej z zamkiem 4-ringowym. W komplecie 5 kart NUMIS i 5 białych przekładek. Kolory: niebieski, burgund oraz zielony. MieÊci do 15 kart na monety NUMIS. Wymiar zewn trzny: 230 x 235mm. A18,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Okładka (bez kart) Załàczony futerał Ten album mo na wyposa- yç wedle yczenia w koszulki i karty NUMIS (zob. str. 20). Obj toêç do 15 kart na monety NUMIS. A15,95 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Dodatkowe karty NUMIS na stronie

20 System NUMIS Klaser ze skóry NUMIS Classic Stylowy klaser ze skóry do przechowywania monet, banknotów, kart pocztowych i innych. Klaser bez zawartoêci. Dost pny szeroki wybór pasujàcych kart NUMIS (zob. poni ej). PojemnoÊç: do 15 kart NUMIS. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie futerał. Wymiar zewn trzny: 235 x 240mm. A 33,95 z futera em czerwony Nr. kat jasnobràzowy Nr. kat ciemnobràzowy Nr. kat czarny Nr. kat Prawdziwa skóra Karty NUMIS asortyment ZawartoÊç: 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX. Nr. kat Cena za paczk A 5,95 Karty NUMIS Rozmiar NUMIS 17 66: 193 x 217 mm. Rozmiar NUMIS 1C 3C: 187 x 224 mm. Paczk NUMIS 17 66: 5 St. z bia ymi przek adkami. Paczk NUMIS 1C 3C: 10 St. z bia ymi przek adkami. Cena za paczk A 5,95 NUMIS 66 Nr. kat do 66 mm ø NUMIS 55 Nr. kat do 55 mm ø NUMIS 44 Nr. kat do 44 mm ø NUMIS 34 Nr. kat do 34 mm ø NUMIS 25 Nr. kat do 25 mm ø NUMIS 17 Nr. kat do 17 mm ø NUMIS MIX Nr. kat do ró nych ø NUMIS EURO Nr. kat na 3 komplety monet Euro z miejscem na nalepki informacyjne NUMIS K50 Nr. kat do monet w holderach (5 szt.) A 2,70 KA ZWL W Nr. kat Bia e przek adki (10 szt.) A 3,30 NUMIS 1C Nr. kat na zestawy monet do 165 x 219 mm NUMIS 2VC Nr. kat do du ych banknotów do 80 x 216 mm NUMIS 2C Nr. kat na banknoty i karty pocztowe do 165 x 107 mm NUMIS 3C Nr. kat na banknoty do 165 x 70 mm 20

21 System NUMIS Album na monety NUMIS Kompletny album 4-ringowy ze skóry ekologicznej w komplecie z kartami NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX (zob. str. 20), 5 przekładkami oraz jednà białà przekładkà z nadrukiem jako stronà tytułowà. Srebrne tłoczenie na grzbiecie i okładce. Dost pne kolory: czerwony, zielony i niebieski. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Album na monety czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A12,95 Album na monety z futerałem czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 15,95 Pasujàce futera em czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 5,95 Album na monety NUMIS World Collection Album do bezpiecznego przechowywania 143 monet z całego Êwiata. ZawartoÊç: 5 ró nych kart NUMIS (1x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, zob. str. 20). Zró nicowany podział kart gwarantuje elastycznoêç w doborze właêciwego miejsca dla monet o ró nym pochodzeniu wyłàcznie według Paƒstwa uznania! Wykonany ze stylowej skóry ekologicznej. Album posiada ciekawe tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. StabilnoÊç zapewnia solidny zamek 4-ringowy. Wymiar zewn trzny: 230 x 22mm. Nr. kat A 15,95 B 21 21

22 Album kieszonkowy Album kieszonkowy na obiegowe monety Na 48 monet ZawartoÊç: 8 kart z kieszonkami wykonanymi z twardego PCV bez zmi kczaczy na 6 monet o maksymalnej Êrednicy 33mm ka da. Watowana okładka. Srebrne tłoczenie Numis na okładce. Kolor: ciemnoniebieski. Wymiar zewn trzny: 150 x 105mm. Idealny wybór w drog oraz na giełdy. Nr. kat A 5,50 Na 96 monet ZawartoÊç: 8 kart z kieszonkami wykonanymi z twardego PCV bez zmi kczaczy na 12 monet o maksymalnej Êrednicy 33mm ka da. Wykonanie jak art. nr Wymiar zewn trzny: 205 x 137 Nr. kat A 7,95 Album kieszonkowy na holdery Album kieszonkowy na obiegowe monety euro ZawartoÊç: 10 kart na 6 holderów 50 x 50mm ka da. Watowana okładka. Srebrne tłoczenie NUMIS na okładce. Kolor: ciemnoniebieski. Wymiar zewn trzny: 135 x 190 mm. Idealny wybór w drog oraz na giełdy. Nr. kat A 5,50 ZawartoÊç: 12 kart, ka da mieêci jeden zestaw obiegowych monet euro (8 monet). Kieszonki wykonane z twardego PCV bez zmi kczaczy. Watowana okładka. Bogato zdobiona okładka. Kolor: ciemnoniebieski. Wymiar zewn trzny: 115 x 165mm. Idealny wybór w drog oraz na giełdy. Nr. kat A 6,95 22

23 Super oferta Album Classic GRANDE na holdery NOWOÂå Klaser w komplecie z 10 koszulkami R cznie wykonany klaser do przechowywania 200 holderów (50 x 50 mm). W komplecie 10 koszulek GRANDE (20 holderów na koszulk ). Album mo e byç powi kszany dzi ki kolejnym kartom GRANDE. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Wzornictwo Classic, dost pne kolory: niebieski i czarny. W komplecie pasujàcy futerał. Format zewn trzny (futerału): 293 x 335 x 68mm. niebieski Nr. kat czarny Nr. kat SUPER CENA: zamiast A 31,35 tylko A 26,95 23

24 System GRANDE Klasery GRANDE idealnie nadajà si do przechowywania banknotów, kart Numis, bloczków oraz ró nych wkładów w formacie DIN A4. A4 Do dokumentów A4 Klaser ten jest odpowiedni nie tylko dla kart GRANDE (zob. str. 25), ale tak e dla standardowych koszulek w formacie DIN A4 (Leitz, itp.) Oprawa ksià kowa wykonana ze skóry ekologicznej, zamek 4-ringowy typu D. PojemnoÊç: do 60 kart. Dost pny w kolorach: czarnym, burgund, zielonym i niebieskim. Wymiar zewn trzny (futerał): 293 x 335 x 68mm. Do banknotów Klaser Classic w komplecie z futerałem czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 22,95 Holder do monet Do znaczków Karta ENCAP w kapsu ach 24

25 System GRANDE Karty GRANDE Do klaserów GRANDE LEUCHTTURM oferuje karty GRANDE. Dzi ki całkowitemu pokryciu eksponatów w pełni przezroczyste zgrzewane paski zapewniajà optymalne bezpieczeƒstwo. 100% poliester, bez zmi kczaczy i kwasów. Dla polepszenia wewn trznego i optycznego podziału dost pne sà tak e przekładki w kolorze czarnym. Wymiar zewn trzny: 240 x 312mm. przezroczyste tło czarne tło Karty GRANDE przezroczyste (paczka 5 szt.) Karty GRANDE czarny (paczka 5 szt.) A 4,50 Do dokumentów A4 Du y holder do monet (67 x 67 mm) M 12 K Nr. kat Do banknotów Holder do monet (50 x 50 mm) M 20 K Nr. kat Do kart pocztowych Karty GRANDE Karty GRANDE Du y holder do monet (paczka 5 szt.) holder do monet (paczka 5 szt.) A 4,20 Czarne przek adki Nr. kat foliowe (paczka 5 szt.) Do znaczków z rolek Do banknotów A 2,40 Do znaczków z rolek 1 C Nr. kat S Nr. kat Podkładki pod piwo 2 C Nr. kat S Nr. kat Karty do gry Trading cards 2 CT Nr. kat ST Nr. kat Do banknotów 2 VC Nr. kat C Nr. kat S Nr. kat VC Nr. kat /2 C Nr. kat /3 C Nr. kat C Nr. kat S Nr. kat Do znaczków i arkuszy Zakr tki Do znaczków Do znaczków Do znaczków Przekładki 5 S Nr. kat /4 S Nr. kat S Nr. kat S Nr. kat S Nr. kat Nr. kat * Dalsze informacje dotyczàce właêciwoêci naszych kart oraz ich zastosowania znajdujà si na naszej stronie internetowej B 25 25

26 Nasza popularna okładka pierêcieniowa Classic GRANDE teraz dost pna jest równie z ramkà do opisu zbioru. U yj indywidualnych etykiet, aby wprowadziç lepszy porzàdek i przejrzystoêç do swojej kolekcji. Teraz łatwo mo esz wprowadziç zmiany w opisie po prostu wymieniajàc etykietk w specjalnie do tego celu przeznaczonej ramce. Papierowe etykietki dodatkowo zabezpieczone sà przezroczystà osłonkà. Wysoka jakoêç wykonania okładki. Solidny czteropierêcieniowy zamek. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zieleƒ myêliwska i czarny. Całkowity wymiar: 325 x 280 mm. Okładka z futerałem. Okładka Classic GRANDE GIGANT System GRANDE Okładka pierêcieniowa Classic GRANDE SIGNUM A4 czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Mo liwe indywidualne etykietowanie A 23,95 GRANDE Classic set Okładka pierêcieniowa z futerałem. czarny Nr. kat burgund Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat mm A 27,50 Okładka Classic GRANDE GIGANT dzi ki grzbietowi o gruboêci 90 mm zapewnia niespotykanà pojemnoêç. Komfortowo mieêci, do 80 kart. Wykonana wg najlepszych tradycji introligatorskich. Odpowiednia do kart GRANDE jak równie wszystkich standardowych koszulek segregatorowych w formacie A4 (Leitz, itp.). Pasuje tak e do banknotów, kart NUMIS czy wszelkich dokumentów w formacie A4. Do 80 kart GRANDE, mocny 4-pierÊcieniowy mechanizm, skóropodobna okładka. Kolory: niebieski, zielony, czerwony i czarny. Wymiary okładki: 325 mm x 280 mm x 90 mm. Ok adki GRANDE F Pokryte skóropodobnym materia em, z mi kkim yêcie aniem i wyjàtkowo mocnym 4-pierÊcieniowym zamkiem. PojemnoÊç: do 60 kart w zale noêci od ich zawartoêci. Kolory: czerwony, niebieski i zielony. WielkoÊç: 280 x 325 mm. Odpowiedni do kart LEUCHTTURM GRANDE, kart na monety M 20 K (patrz str. 25) oraz wszystkich typów kart A4 (210 x 297 mm). A 13,95 czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS - podrêczna bindownica do grzbietów plastikowych - niewielkie rozmiary - nowoczesna obudowa - jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do

Bardziej szczegółowo

Spis treêci strona strona

Spis treêci strona strona 2010 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy 10-11 Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes 32-33 Folder konferencyjny 34-35 Ok adki skórzane Business 12-21 Teczki 36-37

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze GALANTERIA BIUROWA spis działu ZSZYWACZE 91-96 AKCESORIA STEMPLARSKIE 107 ZSZYWKI 96, 97 DZIURKACZE 97-100 NOŻYCZKI 101 NOŻE BIUROWE 102 DROBNA GALANTERIA BIUROWA 103 KLEJE BIUROWE 10 TAŚMY BIUROWE, SAMOPRZYLEPNE,

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA www.eshop.wurth.pl MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego

Bardziej szczegółowo

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300 Produkty polecane Tablice interaktywne esprit plus P D Wska nik laserowy z pilotem F E N Str. 282 Str. 280 Flipchart Mobilechart Pro P K P Str. 291 System prezentacyjny Keba U P Str. 300 9 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm Segregatory z mechanizmem Segregator 180 Active Bebop segregator z linii BEBOP to produkt dedykowany nie tylko dla biura, także dla wszystkich tych, którzy przechowują dokumenty w domu, załatwiają swoje

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIERY BIUROWE, SATYNOWANE, OZDOBNE, KOLOROWE 5-8 ROLE DO PLOTERÓW, SKŁADANKA KOMPUTEROWA, ROLKI 0- DRUKI AKCYDENSOWE 23 SEGREGATORY 24-28 KOPERTY 8-9 KOSZULKI,

Bardziej szczegółowo

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com 2 0 1 0 KATALOG SEJFY SAFES Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DOKUMENTÓW

PREZENTACJA DOKUMENTÓW PREZENTACJA DOKUENTÓW bindownice termobindownice grzbiety okładki do bindownic akcesoria do termobindowania akcesoria do oprawy dokumentów laminatory folie do laminatorów teczki i albumy ofertowe skoroszyty

Bardziej szczegółowo

Euro - coraz bli ej. Co to jest euro? Czy euro b dzie polskà walutà? Czy powinniêmy baç si euro?

Euro - coraz bli ej. Co to jest euro? Czy euro b dzie polskà walutà? Czy powinniêmy baç si euro? Euro coraz bli ej Euro - coraz bli ej Co to jest euro? Czy euro b dzie polskà walutà? Czy powinniêmy baç si euro? Opracowali: Ma gorzata Siemaszko Marcin oga a Projekt graficzny i sk ad: GoldFish Studio

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wizualna i obsługa konferencji

Prezentacja wizualna i obsługa konferencji Prezentacja wizualna i obsługa 9.1. Interaktywne środki prezentacji 9.2. Rzutniki, projektory multimedialne 9.3. Wskaźniki prezentacyjne, ekrany projekcyjne 9.4. Tablice suchościeralne, gabloty 9.5. Palnery,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI projektory flipcharty wskaźniki laserowe tablice magnetyczne panele i systemy prezentacyjne zestawy paneli informacyjnych system Combiboxx niszczarki olej do niszczarek

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ X Sprzęt do prezentacji

DZIAŁ X Sprzęt do prezentacji DZIAŁ X Sprzęt do prezentacji Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77 EKRANY ELEKTRYCZNE Doskonałe rozwiązanie do biura oraz kina domowego. Ekrany z technologią Plug&Play działają

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo