AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKCESORIA NUMIZMATYCZNE"

Transkrypt

1 Zawiera akcesoria do banknotów i papierów wartosciowych 3 strony o akcesoriach do monet euro AKCESORIA NUMIZMATYCZNE 2013 World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917.

2 Witamy! Ka dego roku otrzymujemy wiele słów uznania za obszernoêç naszego asortymentu oraz doskonałà jakoêç naszych produktów. Jest to zawsze powód naszej ogromnej satysfakcji. Taka popularnoêç naszych produktów na całym Êwiecie tylko utwierdza nas w naszej codziennej pracy. Wa nym aspektem filozofii naszej firmy jest stałe krytyczne podejêcie do naszego asortymentu. W przypadku naszego aluminiowego kuferka na monety CARGO L6 udało si opracowaç kilka ulepszeƒ, co skłoniło nas do zaoferowania tak e jego profesjonalnej wersji. Nowy CARGO L6 PRO posiada mi dzy innymi metalowe okucia, zamek cyfrowy oraz przestawny pasek na rami. Otrzymujà Paƒstwo tym samym zwi kszonà jakoêç, wi cej bezpieczeƒstwa oraz komfortu. (zob. stron 51). W naszym nowym katalogu LEUCHTTURM, poza licznymi uznanymi klasykami, odnajdà Paƒstwo wiele innych ciekawych nowoêci. Z pewnoêcià znajdà w nim Paƒstwo tak e coê dla siebie. Naturalnie zawsze cieszy nas Paƒstwa opinia, wi c ka dy przejaw Paƒstwa inicjatywy, sugestie poprawy oraz konstruktywna krytyka sà mile widziane. Pozdrawiamy serdecznie, Max Stürken Kurt Stürken Axel Stürken Kuferek na monety CARGO L6 PRO Kuferki w wersji standardowej lub premium, na monety o nominale 2 euro, 10 euro, kapsle do monet QUADRUM lub monety o ró nych Êrednicach. Zob. str. 51. od SUPER CENA: A 29,95 LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG P.O.BOX D Geesthacht Germany Tel. +49 (0) 4152 / Fax +49 (0) 4152 /

3 Spis treêci PL Dost pne od Nr. kat Producent zastrzega sobie prawo zmiany cen Wydrukowano w Niemczech. Albumy ilustrowane Monety pamiàtkowe 2 Euro 5 Kolekcjonerski album na monety Euro 6 7 Monety amerykaƒskie 8 9 System OPTIMA System NUMIS Album kieszonkowy 22 System GRANDE Album na dokumenty 27 Karty ENCAP Album na papiery wartoêciowe 30 System FOLIO 31 System KANZLEI 32 Albumy & Karty na banknoty Kasety, kufry, etui na monety Kasety na monety MB Kasety na monety XL 43 Kufry na monety 44, 47, 50 52, 54 Schowek na kasety do monet 45 Kasety na monety SMART 46 Kasety na monety LIGNUM 48 Kuferek kolekcjonerski 50 Palety na monety 53 Kasety na monety Kaseta kolekcjonerska 59 Etui na monety Witryny na monety 63 Akcesoria Kapsuły na monety QUADRUM & QUADRUM XL EVERSLAB Slaby/Everslabs Czyszczenie i piel gnacja Pozostałe akcesoria Holdery na monety Holdery XL 84 Lupy i mikroskopy Lampy ultrafioletowe 96 Oferta: Przedmioty kolekcjonerskie, kapsle do monet oraz holdery zostały zaprezentowane wyłàcznie jako materiał ekspozycyjny i nie sà dost pne w ofercie.. Szukasz modeli ju nie produkowanych? Zadzwoƒ. Mo emy je jeszcze mieç na sk adzie. 3

4 Super oferta Lupa NEMO 2x z oêwietleniem LED NOWOÂå Dzi ki wysokiej jakoêci soczewce akrylowej ta por czna lupa z podêwietleniem dysponuje dwukrotnym powi kszeniem. 6 białych diod high-tech sà êródłem równomiernego oêwietlenia i sà one doskonale wpasowane w design lupy. Ârednica soczewki wynoszàca 70 mm umo liwia przyglàdanie si w całoêci nawet wi kszym obiektom. W komplecie znajdujà si dwie baterie AA 1,5V. Obudowa jest w kolorze czarnym. Wymiar zewn trzny: 220 x 95mm. Nr. kat SUPER CENA: A 9,95 4

5 Monety okolicznoêciowe o nominale 2 euro Od roku wszystkie kraje strefy euro majà prawo wybiç rocznie jednà monet okolicznoêciowà o nominale 2 euro, której narodowy rewers odbiega wzornictwem od wersji standardowej. Zgodnie z wolà Komisji Europejskiej, w ten sposób uhonorowaç mo na wyjàtkowà osobistoêç lub wydarzenie, poniewa taka moneta jest w obiegu w całej strefie euro. Nakład takiej monety jest ograniczony, co ma zapewniç jej niewielki udział procentowy we wszystkich monetach obiegowych. Monety pamiàtkowe o nominale 2 euro, które wydawane sà we wszystkich krajach strefy euro, np. z okazji 50 lat Traktatów rzymskich, 10 lat Unii Gospodarczo-Walutowej oraz 10 lat waluty euro, które wybite zostały dla uczczenia wspomnianych wydarzeƒ. W ramach serii Kraje zwiàzkowe w 2013 Niemcy wybijà monet badeƒsko-wirtemberskà. Album VISTA na monety 2 euro Album do wygodnego przechowywania monet o nominale 2 euro. ZawartoÊç: 4 karty VISTA na łàcznie 80 sztuk monet 2 euro, wykonane z twardego kartonu, posiadajàce wsadowe okienka. Album mieêci do 9 kart VISTA, czyli posiada miejsce na łàcznie a 180 monet o nominale 2 euro. Stylowa oprawa ze skóry ekologicznej oraz okazałe tłoczenia okładki i grzbietu zapewniajà wyjàtkowà estetyk wykonania. Album mo e byç uzupełniany dowolnà kartà VISTA lub OPTIMA. W komplecie kolorowe naklejki z flagami. W komplecie futerał. Wymiar zewn trzny albumu: 245 x 270mm. Wymiar zewn trzny futerału: 250 x 280 x 60mm. Nr. kat A 29,95 Z futerałem W komplecie kolorowe naklejki z flagami. 5

6 Monety obiegowe euro Album VISTA na monety euro Album na monety, dost pny w dwóch tomach, słu àcy do przechowywania wszystkich* monet obiegowych (1 cent do 2 euro). Szykowna oprawa ze skóry ekologicznej z miłym dla oka tłoczeniem na wieku oraz tyle. ZawartoÊç tomu: 6 kart na monety VISTA ze stabilnego kartonu wraz okienkiem z PVC (kompletny na 12 paƒstw strefy euro po 2 na stron. Stabilny zamek 4-ringowy. Kolor: niebieski. Format zewn trzny: 245 x 270 mm. Tom 1 Na pierwotne 12 krajów strefy euro. Austria Belgia Finladia Francja Niemcy Grecja Włochy Irlandia Luksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Nasz BEST- SELLER Album tom 1 Nr. kat A 26,50 Album tom 1 wraz a futerałem Nr. kat A 32,95 zamiast A 36,00 Tom 2 Na 12 nowych i przyszłych paƒstw strefy euro. Bu garia Czechy Cypr Estonia Litwa otwa Malta Polska Rumunia S owacja S owenia W gry Album Tom 2 Nr. kat A 26,50 Album Tom 2 wraz a futerałem Nr. kat A 32,95 zamiast A 36,00 Super oferta Album tom 1+2 A 53,00 A 45,95 Nr. kat Album + futerał tom 1+2 A 65,90 A 55,95 Nr. kat *z wyjàtkiem małych paƒstw: Monako, San Marino, Watykan oraz Andora 6

7 Monety obiegowe euro Album NUMIS na monety euro Kompletny album jako niebieski 4-ringowy klaser wykonany ze skóry ekologicznej, z 6 kartami (zob. str. 20) na 18 kompletnych zestawów monet obiegowych euro wraz z kolorowymi flagami z mo liwoêcià etykietowania (tak e na nowe kraje strefy euro, np. Słowenia, Cypr, Malta, Estonia, itd.). Przekładki w białym kolorze. Srebrne tłoczenie nr. kat.u e na pierwszej stronie albumu. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Nr. kat A 14,95 Album w futerałe Nr. kat A 18,95 Dodatkowe karty NUMIS EURO patrz strona 20. Pasujàcy futerał na album NUMIS Nr. kat A 5,95 Dla wszystkich, którzy chcà uzupełniç poprzednie wydanie albumu: uzupełniajàcy zestaw kolorowych flag wszystkich krajów strefy euro. Nr. kat A 2,30 Album PRESSO na monety Euro-Collection Tom 1: dla krajów euro pierwszej godziny. Ilustrowany album na wciskane monety obiegowe, wykonany z solidnego kartonu z pasujàcymi wyci ciami. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 Tom 2: Dla nowych krajów strefy euro. Wykonanie takie jak tomu pierwszego. Wymiar zewn trzny: 255x 280mm. Nr. kat A 8,95 B 7 7

8 Monety amerykaƒskie W roku 2010 Ministerstwo Finansów USA rozpocz ło bicie nowej serii çwierçdolarówek. Na łàcznie 56 monetach mo na zobaczyç najwa niejsze parki narodowe wszystkich stanów, dystryktu Waszyngton oraz pi ciu terytoriów zale nych. Seria zakoƒczy si w 2021r. Kaseta na monety VOLTERRA na çwierçdolarówki Parki Narodowe Elegancka kaseta na monety o strukturze drzewa mahoniowego. W komplecie 2 palety. Nadruk na wieku oraz jego wewn trznej cz Êci. Na amerykaƒskie çwierçdolarówki w kapsułach. Pasujàce kapsuły* Leuchtturm art. nr oraz Kaseta mieêci wszystkie 56 çwierçdolarówek Parki Narodowe Wymiary zewn trzne: 320 x 260 x 50mm. Nr. kat A 44,95 Nadruk na okładce Album VISTA na çwierçdolarówki Parki Narodowe Stylowy klaser oferuje miejsce obu tłoczeniom wszystkich 56 monet (Philadelphia oraz Denver Mint). Dlatego te pojemnoêç wynosi łàcznie 112 monet. R cznie wykonany klaser z kolorowym tłoczeniem na okładce. Wytrzymały zamek 4-ringowy. ZawartoÊç: 6 kart do monet VISTA z przezroczystym okienkiem (bez zmi kczaczy). Złote tłoczenia na kartach wskazujà ka dorazowo właêciwy stan, rok wydania i nazw parku narodowego. Wymiar zewn trzny: 222 x 251 x 58mm. W komplecie futerał. Nr. kat A 33,95 Album PRESSO na çwierçdolarówki Parki Narodowe Kolorowo ilustrowany album z solidnego kartonu na wszystkie 56 çwierçdolarówek z serii America s Beautiful National Parks. Wszystkie wyci cia na monety sà oznaczone nazwà stanu, parku narodowego oraz rokiem wydania. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 8 * Odpowiednie kapsuły do monet znajdziesz na stronie 64 & 65.

9 Monety amerykaƒskie Album PRESSO na Statehood Quarters Kolorowo ilustrowany album na monety z solidnego kartonu, z dokładnymi wyci ciami do łatwego wciêni cia wszystkich çwierçdolarówek serii Statehood Quarters. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 Album VISTA na Statehood Quarters Karta uzupełniajàca na çwierçdolarówki dystryktu Kolumbii oraz terenów zamorskich, wydanych w 2009 roku. Nr. kat åwierçdolarówki ( Quarter ) we wspaniały sposób odzwierciedlajà histori oraz wyjàtkowoêç Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wybijane corocznie çwierçdolarówki sà projektowane indywidualnie przez poszczególne stany. Zapoczàtkowana przez stan Delaware w 1999 roku seria zakoƒczyła si w 2008 roku wybiciem ostatniej çwierçdolarówki przez Hawaje. Wymiar zewn trzny 225 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 33,95 A 2,95 VISTA Presidential-Dollar-Album W 2007 roku ministerstwo finansów Stanów Zjednoczonych wprowadziło nowà seri monet jednodolarowych, na których majà si pojawiç podobizny wszystkich dotychczasowych prezydentów USA. Rocznie wybijane sà 4 monety. Seria powinna si zakoƒczyç w 2016 roku. Album Leuchtturm VISTA na jednodolarówki to idealne rozwiàzanie dla kolekcjonerów tej serii. 6 kart VISTA albumu to miejsce na wszystkich 43 dotychczasowych prezydentów USA. Wymiar zewn trzny 235 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 33,95 9

10 Systemy albumów na monety + banknoty System OPTIMA Strony System NUMIS Strony Album kieszonkowy Strony 22 System GRANDE Strony KANZLEI FOLIO GRANDE VARIO OPTIMA NUMIS Porzàdek duszà wszystkiego Systemy albumów LEUCHTTURM doskonale nadajà si do przechowywania monet, banknotów, historycznych papierów wartoêciowych oraz wielu innych. Nasze albumy to nie tylko konieczna ochrona, ale tak e reprezentacyjny sposób na przechowywanie Paƒstwa kolekcji. Wszystkie produkty sà idealnie dostosowane do właêciwego zabezpieczenia Paƒstwa eksponatów. LEUCHTTURM oferuje Paƒstwu szeroki wybór albumów wg rozmiaru, wzornictwa i wykonania. Równolegle ka dy system to tak e szeroka gama akcesoriów uzupełniajàcych, np. kart i koszulek. System FOLIO-/KANZLEI Strony Albumy & karty na banknoty Strony

11 System OPTIMA Stylowe wzornictwo Album na monety OPTIMA Classic Na Paƒstwa bezcennà kolekcj monet. Wyjàtkowo pi knie monety prezentujà si w oprawie ze skóry ekologicznej w kolorach czarnym burgund, niebieskim oraz zielonym. Solidny zamek 4-ringowy typu D. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. Inne klasery, okładki, karty i koszulki OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronach w katalogu akcesoriów filatelistycznych! Z 10 kartami OPTIMA: 2 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 4 x OPTIMA strony tytułowe (zob. str. 13). Na maksymalnie 15 kart do monet OPTIMA. Album na monety bez futerału Album na monety w komplecie z futerałem burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarney Nr. kat A 24,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarney Nr. kat A 27,50 B 11 11

12 System OPTIMA Album na holdery Album w wykoƒczeniu Classic wraz z 10 kartami OPTIMA (zob. str. 13) na 120 holderów. Całkowicie przezroczyste i stabilne karty w formacie OPTIMA (202 x 252mm) sà idealnie dostosowane do przechowywania holderów 50 x 50mm. Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny 245 x 270mm. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 16,95 Pasujàcy futerał na stronie 15. Kolorowe tłoczenie Album na monety World Money Kompletny album w formacie OPTIMA, wykonany ze stylowej, ciemnoniebieskiej skóry ekologicznej. Tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. ZawartoÊç: 5 ró nych kart OPTIMA na łàcznie 152 monety (po 1 szt. kart OPTIMA 42, 27, EURO oraz 2 x OPTIMA 34, zob. str. 13). Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Nr. kat A18,50 12

13 System OPTIMA Karty na monety OPTIMA Całkowicie przezroczyste i stabilne. To sà karty na monety w formacie OPTIMA (202 x 252mm). Dla bezpiecznego przechowywania i prezentowania kolekcji do dyspozycji pozostaje 8 ró niàcych si podziałem kart, o pojemnoêci od 6 do 54 monet. Dla wewn trznego podziału kolekcji dost pne sà przekładki w identycznym formacie. Opisy artykułów: 1 OPTIMA 65 2 OPTIMA 42 3 OPTIMA 34 Nr. kat na 6 monet o Ø do 65 mm Nr. kat na 15 monet o Ø do 42 mm Nr. kat na 24 monety o Ø do 34 mm 1 OPTIMA 65 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 78,0 x 78,0 mm 2 OPTIMA 42 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 48,0 x 46,5 mm 3 OPTIMA 34 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 39,5 x 38,5 mm 4 OPTIMA 27 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 31,5 x 32,7 mm 5 OPTIMA EURO Nr. kat Do zestawów monet obiegowych euro 6 OPTIMA 20 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 24,0 x 25,0 mm Cena za opakowaniu (5 sztuk) A 5,95 4 OPTIMA 27 5 OPTIMA EURO 6 OPTIMA 20 Nr. kat na 35 monet o Ø do 27 mm Nr. kat kieszonek na 5 kompletnych zestawów Euro Nr. kat na 54 monety o Ø do 20 mm Karta OPTIMA na du e holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 67 x 67mm. 7 OPTIMA K67 Nr. kat (5 Stück) A 3,70 Karta OPTIMA na holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 50 x 50mm. 8 OPTIMA K50 Nr. kat (5 Stück) A 3,70 Przekładki w czarnym kolorze 9 OPTIMA ZWL Nr. kat (10 Stück) A 3,40 Asortyment kart do monet OPTIMA ZawartoÊç: 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA OPTIMA SORT Nr. kat (je Packung) A 5,95 7 OPTIMA 6K 8 OPTIMA 12K 9 OPTIMA ZWL Nr. kat Nr. kat Nr. kat do 6 du ych holderów na 12 pude ek z do monet 67 x 67 mm. monetami 50 x 50 mm 10 OPTIMA SORT Nr. kat po 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34 * Dalsze informacje dotyczàce właêciwoêci naszych kart oraz ich zastosowania znajdujà si na naszej stronie internetowej B 13 13

14 System OPTIMA Pude ko Classic OPTIMA Wysokiej jakoêci klaser o klasycznym wzornictwie do bezpiecznego i reprezentatywnego przechowywania Paƒstwa monet, banknotów, znaczków i innych wkładów. Klaser mo na wypełniç szerokà gamà asortymentu kart OPTIMA. Dzi ki zintegrowanemu i zamykanemu na kluczyk futerałowi Paƒstwa kolekcja jest skutecznie chroniona przed kurzem i zabrudzeniami. Stylowa, ksià kowa oprawa wykonana ze skóry ekologicznej oraz bezpieczny zamek 4-ringowy typu O. PojemnoÊç: maksymalnie 60 kart OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA. Kolor: czarny. Wymiar zewn trzny: 250 x 275mm. Klaser bez kart. Nr. kat A 22,95 Ze zintegrowanym futerałem Bezpieczny zamek 4-ringowy Zamykany na kluczyk Karta OPTIMA XL Karta OPTIMA-BIG 10 przekładek (215 x 261 mm) ZWL XL Nr. kat A 3, mm 150 mm Całkowicie przezroczysta karta OPTIMA uzupełniana jest z jednej strony, ale obiekt widaç z dwóch stron. Ta karta jest specjalnie zaprojektowana na zestawy monet euro i mo na jà uzupełniç 2 pełnymi kompletami monet. Aby zapobiec przesuwaniu si kompletu zastosowano dodatkowy pionowy zgrzew. Do przechowywania kart polecamy klasery OPTIMA-Classic lub Euro. Wymiar zewn trzny: 215 x 261mm. ZawartoÊç opakowania to 10 sztuk. Uzupełnienie: czarne przekładki (ZWL XL) do wewn trznego podziału kolekcji. Nr. kat A 6,30 14 Karta OPTIMA w formacie 205 x 252mm na ekstra grube wkłady, takie jak roczniki lub zestawy monet Maksymalny format wewn trzny 180 x 240x10mm Wzmocniona metalowymi nitami perforacja pasujàca do zamka 4-ringowego pasujàca do wszystkich klaserów OPTIMA Wytrzymały czarny grzbiet z kartonowà wkładkà Zakładka zamykajàca zabezpiecza wkłady przed wysuni ciem si 2 karty w opakowaniu Nr. kat A 6,30

15 System OPTIMA Klaser OPTIMA Classic PojemnoÊç: maksymalnie 60 kart OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA, solidny zamek 4-ringowy typu D. Kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. A 15,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Pasujàcy futerał Wymiar zewn trzny: 250 x 280 x60mm. Zestaw OPTIMA Classic Klaser i futerał. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 9,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 19,95 Klaser OPTIMA Classic Gigant Du a pojemnoêç: maksymalnie 80 kart OPTIMA lub 20 kart na monety OPTIMA. Ksià kowa oprawa ze skóry ekologicznej z zabezpieczajàcym kartonem. Solidny zamek 4-ringowy. Kolory: zielony, burgund oraz niebieski. Wymiar zewn trzny: 255 x 270mm. Zestaw OPTIMA Classic GIGANT Klaser i futerał. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 22,95 Pasujàcy futerał 75 mm Wymiar zewn trzny: 255 x 280 x 85mm. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 9,50 Klaser OPTIMA SIGNUM Nasze lubiane klasery Classic OPTIMA sà teraz dost pne z okienkiem na opis. Indywidualna etykieta pozwala zaprowadziç porzàdek oraz zapewnia przejrzystoêç Paƒstwa kolekcji. Póêniejsza zmiana etykiety mo liwa jest poprzez prostà wymian papierowej wkładki. Sama wkładka chroniona jest dodatkowo poprzez całkowicie przezroczystà foli. Maksymalna pojemnoêç: 15 kart na monety OPTIMA. Klaser posiada opraw imitujàcà ksià k. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Klaser w komplecie z pasujàcym futerałem. burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Mo liwe indywidualne etykietowanie A 21,50 15

16 System OPTIMA NOWOÂå [z futera em] Klaser Classic OPTIMA ze skóry z futerałem Wysokiej jakoêci klaser wykonany ze skóry naturalnej (Classic-Design) do przechowywania monet, znaczków, banknotów, kart pocztowych i innych. Du y wybór pasujàcych koszulek OPTIMA. PojemnoÊç: maksymalnie 60 koszulek OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA. Stabilny zamek 4-ringowy. Dost pne kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Wymiar zewn trzny futerału: 250 x 280 mm. Klaser bez kart/koszulek. Pasujàce karty i koszulki znajdà Paƒstwo na stronie Klaser w komplecie z futerałem jasnobrązowy Nr. kat ciemnobrązowy Nr. kat czerwony Nr. kat czarny Nr. kat Prawdziwa skóra A 44,95

17 System OPTIMA Album na monety OPTIMA COINS Klaser z motywem, w komplecie z 5 kartami na monety OPTIMA, do przechowywania łàcznie 152 monet o Êrednicy od 20 do 42mm (1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34). Karty bez zmi kczaczy. Powi kszalny do 15 kart do monet OPTIMA. Pozostałe wykonanie tak jak klasera OPTIMA COINS. Nr. kat A 15,50 Klaser OPTIMA COINS Klaser z motywem w formacie OPTIMA do bezpiecznego przechowywania Paƒstwa monet przy wykorzystaniu wszystkich kart LEUCHTTURM OPTIMA. Zwi kszona atrakcyjnoêç klasera poprzez kolorowe motywy monet. Praktyczny i odporny dzi ki trudnoêcieralnej oprawie. Posiada stabilny zamek 4-ringowy typu D. PojemnoÊç: maksymalnie 15 kart na monety OPTIMA. Format zewn trzny: 240 x 270mm. Kolorowy nadruk z motywem Wskazówka: Klaser bez kart. Nr. kat A 9,

18 System OPTIMA Album na monety OPTIMA Klaser OPTIMA wykonany z fakturowanej skóry ekologicznej z pasujàcym futerałem 2 naparstki do przekładania stron 5 kart OPTIMA o czterech rozmiarach kieszonek (1 x OPTIMA 42, 27, EURO, 2 x OPTIMA 34, zob. str. 13) na ponad 150 monet o ró nych Êrednicach Kolory: czerwony, czarny, zielony i niebieski Wymiar zewn trzny: 240 x 280mm 6 czarnych przekładek z tworzywa sztucznego (ZWL) Powi kszalny do 12 kart na monety OPTIMA. czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat czarny Nr. kat A 25,95 Klaser OPTIMA-F PojemnoÊç: maksymalnie 50 koszulek OPTIMA lub 12 kart na monety OPTIMA, 2 naparstki do przekładania stron, stabilny zamek 4-ringowy, fakturowana skóra ekologiczna klasera z pasujàcym futerałem. Kolory: czerwony, czarny, zielony, bràzowy i niebieski. Wymiar zewn trzny: 240 x 280 mm. Klaser OPTIMA GIGANT Du a pojemnoêç: maksymalnie 80 koszulek OPTIMA lub 20 kart na monety OPTIMA, stabilny zamek 4-ringowy, fakturowana skóra ekologiczna klasera z pasujàcym futerałem. Kolory: bràzowy, niebieski, zielony, czerwony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 280 mm. czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat bràzowy Nr. kat czarny Nr. kat A22,95 czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat bràzowy Nr. kat czarny Nr. kat A 29,95 18

19 System NUMIS Album na monety NUMIS Classic Classic-design kompletnego albumu z pasujàcym futerałem. Ksià kowa oprawa klasera ze skóry ekologicznej z zamkiem 4-ringowym. W komplecie 5 kart NUMIS i 5 białych przekładek. Kolory: niebieski, burgund oraz zielony. MieÊci do 15 kart na monety NUMIS. Wymiar zewn trzny: 230 x 235mm. A18,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Okładka (bez kart) Załàczony futerał Ten album mo na wyposa- yç wedle yczenia w koszulki i karty NUMIS (zob. str. 20). Obj toêç do 15 kart na monety NUMIS. A15,95 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Dodatkowe karty NUMIS na stronie

20 System NUMIS Klaser ze skóry NUMIS Classic Stylowy klaser ze skóry do przechowywania monet, banknotów, kart pocztowych i innych. Klaser bez zawartoêci. Dost pny szeroki wybór pasujàcych kart NUMIS (zob. poni ej). PojemnoÊç: do 15 kart NUMIS. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie futerał. Wymiar zewn trzny: 235 x 240mm. A 33,95 z futera em czerwony Nr. kat jasnobràzowy Nr. kat ciemnobràzowy Nr. kat czarny Nr. kat Prawdziwa skóra Karty NUMIS asortyment ZawartoÊç: 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX. Nr. kat Cena za paczk A 5,95 Karty NUMIS Rozmiar NUMIS 17 66: 193 x 217 mm. Rozmiar NUMIS 1C 3C: 187 x 224 mm. Paczk NUMIS 17 66: 5 St. z bia ymi przek adkami. Paczk NUMIS 1C 3C: 10 St. z bia ymi przek adkami. Cena za paczk A 5,95 NUMIS 66 Nr. kat do 66 mm ø NUMIS 55 Nr. kat do 55 mm ø NUMIS 44 Nr. kat do 44 mm ø NUMIS 34 Nr. kat do 34 mm ø NUMIS 25 Nr. kat do 25 mm ø NUMIS 17 Nr. kat do 17 mm ø NUMIS MIX Nr. kat do ró nych ø NUMIS EURO Nr. kat na 3 komplety monet Euro z miejscem na nalepki informacyjne NUMIS K50 Nr. kat do monet w holderach (5 szt.) A 2,70 KA ZWL W Nr. kat Bia e przek adki (10 szt.) A 3,30 NUMIS 1C Nr. kat na zestawy monet do 165 x 219 mm NUMIS 2VC Nr. kat do du ych banknotów do 80 x 216 mm NUMIS 2C Nr. kat na banknoty i karty pocztowe do 165 x 107 mm NUMIS 3C Nr. kat na banknoty do 165 x 70 mm 20

21 System NUMIS Album na monety NUMIS Kompletny album 4-ringowy ze skóry ekologicznej w komplecie z kartami NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX (zob. str. 20), 5 przekładkami oraz jednà białà przekładkà z nadrukiem jako stronà tytułowà. Srebrne tłoczenie na grzbiecie i okładce. Dost pne kolory: czerwony, zielony i niebieski. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Album na monety czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A12,95 Album na monety z futerałem czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 15,95 Pasujàce futera em czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 5,95 Album na monety NUMIS World Collection Album do bezpiecznego przechowywania 143 monet z całego Êwiata. ZawartoÊç: 5 ró nych kart NUMIS (1x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, zob. str. 20). Zró nicowany podział kart gwarantuje elastycznoêç w doborze właêciwego miejsca dla monet o ró nym pochodzeniu wyłàcznie według Paƒstwa uznania! Wykonany ze stylowej skóry ekologicznej. Album posiada ciekawe tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. StabilnoÊç zapewnia solidny zamek 4-ringowy. Wymiar zewn trzny: 230 x 22mm. Nr. kat A 15,95 B 21 21

22 Album kieszonkowy Album kieszonkowy na obiegowe monety Na 48 monet ZawartoÊç: 8 kart z kieszonkami wykonanymi z twardego PCV bez zmi kczaczy na 6 monet o maksymalnej Êrednicy 33mm ka da. Watowana okładka. Srebrne tłoczenie Numis na okładce. Kolor: ciemnoniebieski. Wymiar zewn trzny: 150 x 105mm. Idealny wybór w drog oraz na giełdy. Nr. kat A 5,50 Na 96 monet ZawartoÊç: 8 kart z kieszonkami wykonanymi z twardego PCV bez zmi kczaczy na 12 monet o maksymalnej Êrednicy 33mm ka da. Wykonanie jak art. nr Wymiar zewn trzny: 205 x 137 Nr. kat A 7,95 Album kieszonkowy na holdery Album kieszonkowy na obiegowe monety euro ZawartoÊç: 10 kart na 6 holderów 50 x 50mm ka da. Watowana okładka. Srebrne tłoczenie NUMIS na okładce. Kolor: ciemnoniebieski. Wymiar zewn trzny: 135 x 190 mm. Idealny wybór w drog oraz na giełdy. Nr. kat A 5,50 ZawartoÊç: 12 kart, ka da mieêci jeden zestaw obiegowych monet euro (8 monet). Kieszonki wykonane z twardego PCV bez zmi kczaczy. Watowana okładka. Bogato zdobiona okładka. Kolor: ciemnoniebieski. Wymiar zewn trzny: 115 x 165mm. Idealny wybór w drog oraz na giełdy. Nr. kat A 6,95 22

23 Super oferta Album Classic GRANDE na holdery NOWOÂå Klaser w komplecie z 10 koszulkami R cznie wykonany klaser do przechowywania 200 holderów (50 x 50 mm). W komplecie 10 koszulek GRANDE (20 holderów na koszulk ). Album mo e byç powi kszany dzi ki kolejnym kartom GRANDE. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Wzornictwo Classic, dost pne kolory: niebieski i czarny. W komplecie pasujàcy futerał. Format zewn trzny (futerału): 293 x 335 x 68mm. niebieski Nr. kat czarny Nr. kat SUPER CENA: zamiast A 31,35 tylko A 26,95 23

24 System GRANDE Klasery GRANDE idealnie nadajà si do przechowywania banknotów, kart Numis, bloczków oraz ró nych wkładów w formacie DIN A4. A4 Do dokumentów A4 Klaser ten jest odpowiedni nie tylko dla kart GRANDE (zob. str. 25), ale tak e dla standardowych koszulek w formacie DIN A4 (Leitz, itp.) Oprawa ksià kowa wykonana ze skóry ekologicznej, zamek 4-ringowy typu D. PojemnoÊç: do 60 kart. Dost pny w kolorach: czarnym, burgund, zielonym i niebieskim. Wymiar zewn trzny (futerał): 293 x 335 x 68mm. Do banknotów Klaser Classic w komplecie z futerałem czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 22,95 Holder do monet Do znaczków Karta ENCAP w kapsu ach 24

25 System GRANDE Karty GRANDE Do klaserów GRANDE LEUCHTTURM oferuje karty GRANDE. Dzi ki całkowitemu pokryciu eksponatów w pełni przezroczyste zgrzewane paski zapewniajà optymalne bezpieczeƒstwo. 100% poliester, bez zmi kczaczy i kwasów. Dla polepszenia wewn trznego i optycznego podziału dost pne sà tak e przekładki w kolorze czarnym. Wymiar zewn trzny: 240 x 312mm. przezroczyste tło czarne tło Karty GRANDE przezroczyste (paczka 5 szt.) Karty GRANDE czarny (paczka 5 szt.) A 4,50 Do dokumentów A4 Du y holder do monet (67 x 67 mm) M 12 K Nr. kat Do banknotów Holder do monet (50 x 50 mm) M 20 K Nr. kat Do kart pocztowych Karty GRANDE Karty GRANDE Du y holder do monet (paczka 5 szt.) holder do monet (paczka 5 szt.) A 4,20 Czarne przek adki Nr. kat foliowe (paczka 5 szt.) Do znaczków z rolek Do banknotów A 2,40 Do znaczków z rolek 1 C Nr. kat S Nr. kat Podkładki pod piwo 2 C Nr. kat S Nr. kat Karty do gry Trading cards 2 CT Nr. kat ST Nr. kat Do banknotów 2 VC Nr. kat C Nr. kat S Nr. kat VC Nr. kat /2 C Nr. kat /3 C Nr. kat C Nr. kat S Nr. kat Do znaczków i arkuszy Zakr tki Do znaczków Do znaczków Do znaczków Przekładki 5 S Nr. kat /4 S Nr. kat S Nr. kat S Nr. kat S Nr. kat Nr. kat * Dalsze informacje dotyczàce właêciwoêci naszych kart oraz ich zastosowania znajdujà si na naszej stronie internetowej B 25 25

26 Nasza popularna okładka pierêcieniowa Classic GRANDE teraz dost pna jest równie z ramkà do opisu zbioru. U yj indywidualnych etykiet, aby wprowadziç lepszy porzàdek i przejrzystoêç do swojej kolekcji. Teraz łatwo mo esz wprowadziç zmiany w opisie po prostu wymieniajàc etykietk w specjalnie do tego celu przeznaczonej ramce. Papierowe etykietki dodatkowo zabezpieczone sà przezroczystà osłonkà. Wysoka jakoêç wykonania okładki. Solidny czteropierêcieniowy zamek. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zieleƒ myêliwska i czarny. Całkowity wymiar: 325 x 280 mm. Okładka z futerałem. Okładka Classic GRANDE GIGANT System GRANDE Okładka pierêcieniowa Classic GRANDE SIGNUM A4 czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Mo liwe indywidualne etykietowanie A 23,95 GRANDE Classic set Okładka pierêcieniowa z futerałem. czarny Nr. kat burgund Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat mm A 27,50 Okładka Classic GRANDE GIGANT dzi ki grzbietowi o gruboêci 90 mm zapewnia niespotykanà pojemnoêç. Komfortowo mieêci, do 80 kart. Wykonana wg najlepszych tradycji introligatorskich. Odpowiednia do kart GRANDE jak równie wszystkich standardowych koszulek segregatorowych w formacie A4 (Leitz, itp.). Pasuje tak e do banknotów, kart NUMIS czy wszelkich dokumentów w formacie A4. Do 80 kart GRANDE, mocny 4-pierÊcieniowy mechanizm, skóropodobna okładka. Kolory: niebieski, zielony, czerwony i czarny. Wymiary okładki: 325 mm x 280 mm x 90 mm. Ok adki GRANDE F Pokryte skóropodobnym materia em, z mi kkim yêcie aniem i wyjàtkowo mocnym 4-pierÊcieniowym zamkiem. PojemnoÊç: do 60 kart w zale noêci od ich zawartoêci. Kolory: czerwony, niebieski i zielony. WielkoÊç: 280 x 325 mm. Odpowiedni do kart LEUCHTTURM GRANDE, kart na monety M 20 K (patrz str. 25) oraz wszystkich typów kart A4 (210 x 297 mm). A 13,95 czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE AKCESORIA NUMIZMATYCZNE z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów numizmatycznych 2014, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla fascynatów numizmatyki. Dodatkowo pragniemy

Bardziej szczegółowo

Z miło s ci do kolekcjonerstwa.

Z miło s ci do kolekcjonerstwa. Z miło s ci do kolekcjonerstwa. 2 0 1 6 Akcesoria numizmatyczne Max Stürken Managing Director Marja Gerike Marketing Manager Bernd Wöhlke Shipping Clerk A. Pelligrino-Arslan Customer Services Advisor Georg

Bardziej szczegółowo

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria numizmatyczne

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria numizmatyczne Register 2015 Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria numizmatyczne Z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów numizmatycznych 2015, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla

Bardziej szczegółowo

Akcesoria numizmatyczne

Akcesoria numizmatyczne Akcesoria numizmatyczne 2010 Witamy! Drodzy Kolekcjonerzy! Wszystkich nas àczy pasja poszukiwania pi knych, rzadkich, wartoêciowych i wyjàtkowych przedmiotów. Dla nas jest to najwa niejsze gdy przyst pujemy

Bardziej szczegółowo

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria filatelistyczne

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria filatelistyczne 2015 Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria filatelistyczne Z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Paƒstwu nowe wydanie katalogu akcesoriów dla filatelistów 2015, a w nim najobszerniejszy wybór dodatków

Bardziej szczegółowo

Z miło s ci do kolekcjonerstwa.

Z miło s ci do kolekcjonerstwa. Z miło s ci do kolekcjonerstwa. 2 0 1 6 Akcesoria filatelistyczne Max Stürken Managing Director Marja Gerike Marketing Manager Bernd Wöhlke Shipping Clerk A. Pelligrino-Arslan Customer Services Advisor

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA FILATELISTYCZNE

AKCESORIA FILATELISTYCZNE AKCESORIA FILATELISTYCZNE Witamy! z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów filatelistycznych 2014, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla fascynatów filatelistyki. Z przekonania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu

Organizacja i planowanie czasu Organizacja i planowanie czasu.1. Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze.2. Kartoteki osobowe, wizytowniki obrotowe.3. Teczki konferencyjne, torby i aktówki .1 Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1. Skorowidze, wizytowniki i akcesoria 7.2. Kartoteki 7.3. Kieszenie 221 7. Organizacja i planowanie czasu pracy 7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Skorowidze

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

Lumini Agencja Reklamowa www.lumini.com.pl

Lumini Agencja Reklamowa www.lumini.com.pl Długopis z bambusa MCM - 17787 Komplet EKO (ołówek, gumka, temperówka) AG - 19811 Ekologiczny długopis z korpusem wykonanym z bambusa. Pozostałe części wyprodukowano z plastiku na bazie kukurydzy. Posiada

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

organizacja i prezentacja dokumentów

organizacja i prezentacja dokumentów 28 koperty na dokumenty 30 skoroszyty 31 teczki z gumką 31 teczki ofertowe 32 teczki i aktówki harmonijkowe 32 szuflady i pojemniki na dokumenty 33 wyroby z siatki metalowej 36 przyborniki na biurko 38

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe zał. do SIWZ nr DOA-IV.272.33.2014 Opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów biurowych z przeznaczeniem na szkolenia, posiedzenia i konferencje w ramach projektu pn. Województwo opolskie otwarte na współpracę

Bardziej szczegółowo

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy)

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) CONTA-CONNECT Oznaczniki Zacisków Systemy Identyfikacyjne Pocket Maxicard PMC PMC z nadrukiem przyk ad FW (nadruk poziomy) PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) P M C z nadrukiem przyk ad G W (jeden

Bardziej szczegółowo

Rodzinka Etui z kartką 200g Bardzo wysoka jakość produkcji Cennik Dilerski

Rodzinka Etui z kartką 200g Bardzo wysoka jakość produkcji Cennik Dilerski Rodzinka Etui z kartką 200g Bardzo wysoka jakość produkcji Cennik Dilerski Etui z Folii X-802 Wykonane z folii miękkiej pvc wyposażone w kartkę papieru 200 g Etui jest wykonane z grubej folii z zapięciem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty

CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 C CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty Nazwa towaru Jednostka Marka lub znak towarowy Ilość Cena miary należ Wypełnić w przypadku zamówienia jednostkowa na 2017 brutto zaoferowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET

OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET 2011 Kwiaty w puszce Puszki zawierające nasiona lub cebulki roślin wraz ze specjalnie spreparowanymi składnikami gwarantującymi optymalne warunki wzrostu, przeobrażają

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner

TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner Etui na telefon i dokumenty 170 pkt. Etui na telefon komórkowy i dokumenty, bardzo starannie i estetycznie, ręcznie wykonane z wytrzymałej skóry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ (w sztukach) 1. Portfel męski 70 z naturalnej skóry w jednolitym kolorze czarnym o wymiarach ok. 10x13 cm (dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Pojemniki otwarte. Szafy z pojemnikami. Systemy szaf. Opis pojemników otwartych: Opis szaf z pojemnikami:

Pojemniki otwarte. Szafy z pojemnikami. Systemy szaf. Opis pojemników otwartych: Opis szaf z pojemnikami: 20 Systemy szaf Pojemniki otwarte Opis otwartych: Gładkie ściany wewnętrzne i wgłębienie uchwytowe na ściance tylnej czynią je bardzo praktycznymi Funkcjonalne naroża do układania w stos Spód o lekko chropowatej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

Karta produktu 25 June 2016

Karta produktu 25 June 2016 Karta produktu 25 June 2016 Spis tresci BRELOKI Brelok Carva Brelok Flex Brelok Hard Brelok Helsinki Brelok Luna Brelok Open-it Brelok Quadro Brelok Shopping Coin Brelok Verso Prostokąt Brelok Verso Koło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na konferencję Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

DESIGN PACKAGING I DESIGN CREATIVE

DESIGN PACKAGING I DESIGN CREATIVE I Design Packaging to kolekcja produktów do eleganckiego pakowania prezentów. Kolekcja zawiera: - torebki z papierów ozdobnych - torebki z artystycznymi zdobieniami - zestawy eleganckich pudełek - pudełka

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L 64 etykiety samoprzylepne 66 etykiety do metkownic 67 papier fotograficzny 68 papier fotograficzny specjalistyczny 70 dzienniki korespondencyjne 70 skorowidze 70 bruliony 71 kołonotatniki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria. 7.2 Kartoteki 7.3 Kieszenie 7.4 Teczki

Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria. 7.2 Kartoteki 7.3 Kieszenie 7.4 Teczki Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria 7.2 Kartoteki 7.3 Kieszenie 7.4 Teczki bkk14_rozdzial_07.indd 225 7. Organizacja i planowanie czasu pracy 7.1 Skorowidze, wizytowniki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert. Świdnik, 21 kwietnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert. 2. Przedmiot zamówienia: materiały biurowe i środki czystości na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON... znak sprawy: ZP-271.RW.8.14.ES-179 Dane dotyczące Oferenta: FORMULARZ OFERTY Burmistrz Zwolenia Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax.... e-mail. NIP. REGON..... Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe CZĘŚĆ A Załącznik nr 1a do SIWZ Artykuły papiernicze i wyroby biurowe L.p Nazwa artykułu lub materiału Ilość j.m Nazwa artyk., marka handlowa,typ lub 1 Papier kserograficzny A 4 - typu ( POL jet lub równoważny)

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą Załącznik 1 Do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: 1. Brelok z monetą: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka

Bardziej szczegółowo

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV Europejski Fundusz Rybacki- Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 DOA-IV. 272.20.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm Ilustracja 1 wysokoœæ WAT = h=4mm D³ugopis metalowy w kolorze ciemna zieleñ: Wymiary d³ugopisu: 135 (d³.) x 10 (szer.) mm. D³ugopis wykonany z metalu platerowanego b³yszcz¹cego, korpus w kolorze ciemno

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych z zakładką ( z fałdą) oraz torebek foliowo-papierowych płaskich: 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. Zestawy piâmienne

SPIS TREÂCI. Zestawy piâmienne SPIS TREÂCI Długopisy Seria MOOI NEW!...2-3 Seria VIC NEW!...4-5 Seria COSMO...6-8 Seria COSMO... 9 Seria GENIUS...10-11 Seria GIANT...12-13 Seria STAR...14-15 Seria TRENDY...16-17 Seria ZARA...18-19 Seria

Bardziej szczegółowo

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt AKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Skierniewice, dn. 16.07.2012r. W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KUFRY DEKORACYJNO UŻYTKOWE

KUFRY DEKORACYJNO UŻYTKOWE KUFRY DEKORACYJNO UŻYTKOWE Duży kufer dekoracyjno użytkowy. Wykonany z 5-cio warstwowej tektury dzięki czemu jest bardzo sztywny, trwały i wytrzymały. W zestawie znajduje się wkładka tekturowa która dodatkowo

Bardziej szczegółowo

VIVELLA oprawa skóropodobna, reliefowa; w oprawie. 2 Notesy książkowe format ~ A6 w oprawie VIVELLA

VIVELLA oprawa skóropodobna, reliefowa; w oprawie. 2 Notesy książkowe format ~ A6 w oprawie VIVELLA NOTESY 1 NOTESY w oprawie VIVELLA oprawa skóropodobna, reliefowa; stylowe okładki w najmodniejszych kolorach, z przestrzennym tłoczeniem (efekt płaskorzeźby); grzbiet kartek zadrukowany kolorowymi wzorami;

Bardziej szczegółowo

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt.

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt. Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z Nauką Ścisłą za Pan Brat Formularz cenowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Nazwa artykułu i opis Rodzaj materiału eksploatacyjnego/

Bardziej szczegółowo

OFERTA PLANERY. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT. P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa

OFERTA PLANERY. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT. P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa OFERTA PLANERY Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj nas o

Bardziej szczegółowo

CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto)

CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto) GIFT STAR Al. Stanów Zjednoczonych 69, paw. C-5 04-028 Warszawa tel. 22 663 42 74, tel./fax 22 663 50 82 e-mail: giftstar@giftstar.pl CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto) IDENTYFIKATORY Identyfikatory plastikowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III-3323-15/10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. GadŜety A. długopis plastikowy w kolorze stal satynowa a) materiał: plastik b) wymiary: długość 13,5cm (-/+ 1 cm)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PANELOWE. Oferta Baseline Systemy Panelowe Panele i Słupki Systemy Panelowe 78. Zestawy Panelowe Phantom Systemy Panelowe 79

SYSTEMY PANELOWE. Oferta Baseline Systemy Panelowe Panele i Słupki Systemy Panelowe 78. Zestawy Panelowe Phantom Systemy Panelowe 79 SYSTEMY PANELOWE Oferta Systemy Panelowe 76 77 Panele i Słupki Systemy Panelowe 78 Systemy Panelowe 79 Gear Edge Systemy Panelowe 80 Oferta 1 / Oferta Oferta Panel Kit Oferowane zestawy panelowe są bardzo

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP

PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP KIESZENIE NA DOKUMENTY wykonane z wysokiej jakości folii polipropylenowej gwarantującej odpowiednią trwałość i wytrzymałość otwierane górą lub górą i bokiem (typu

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ [zał. nr 1 do umowy] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 PENDRIVE - KARTA pojemność: 4GB, długość: 85.5mm szerokość: 54mm wysokość: 2.2mm, materiał: plastik przezroczysty. opis nadruku:

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary Załącznik nr do zapytania ofertowego Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku Część I. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zakładki indeksujące. kompleksowa obsługa 213. kompleksowa obsługa

Zakładki indeksujące. kompleksowa obsługa 213. kompleksowa obsługa :I Zakładki indeksujące 212 Bloczki samoprzylepne 213 Papier kancelaryjny 214 Wkłady do segregatorów 214 Deski i teczki z klipem 215 Zeszyty i bruliony 216 Kołozeszyty 217 Koperty i akcesoria do wysyłek

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto Załącznik nr 2: formularz cenowy: Rodzaj materiału - wymagania Zamawiającego Parametry produktu równoważnego w przypadku oferowania innego materiału niż opisanego w kolumnie 1. J. m. ilość Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3 Lp. Nazwa artykułu Ilość j.m 1. Papier biurowy format A4 600 ryza cena jedn. netto wartość netto wartość brutto przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania gramatura: 80 g/m2 białość:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu Załącznik nr 1 GadŜety - ilościowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wersja polska Logotypu Ilość Wersja angielska Logotypu 1. Długopis 1.1. Czerwony 150 150 1.2. Czarny 150 150 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY WYBORCZE. www.reklama.campania.pl

MATERIAŁY WYBORCZE. www.reklama.campania.pl MATERIAŁY WYBORCZE www.reklama.campania.pl SPIS PRODUKTÓW URNY WYBORCZE KARTONOWE... 3 URNY WYBORCZE DREWNIANE... 9 URNY WYBORCZE Z TWORZYWA... 11 URNY WYBORCZE AKCESORIA... 12 PARAWANY WYBORCZE KARTONOWE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest dostawa następujących artykułów papierniczo biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki:

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY 152-157 FOLIA STRETCH 156 SZNUREK 156 TUBY KARTONOWE 156 Rys. A. Mleczko sklep.mleczko.pl 7 KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY KLEJONE NA MOKRO DOBRE I TANIE!!!

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE KSIĄŻKOWE 2013

OFERTA KALENDARZE KSIĄŻKOWE 2013 OFRT KLNRZ KSIĄŻKOW 2013 KLNRZ KSIĄŻKOW 4 16,80 PLN tłoczenie głębokie, obszycie okładki Vivella 4 obszycie okleiny skóropodobne typu Vivella papier kremowy pozycja cennika 03 Vivella 4 Lux obszycie okleiny

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W LATACH 2016/2017 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Znak postępowania: BZP-III.272.6.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Znak sprawy: MCPS.OIS/MS/351-3/12/ZP/U Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Super wytrzymały USB Key

Super wytrzymały USB Key Produkty promocyjne wysokiej jakości W tej broszurze znajdziesz grupę produktów wysokiej jakości, takich jak: pamięci USB, długopisy i breloki. Wszystkie te produkty były specjalnie zaprojektowane dla

Bardziej szczegółowo

KOPERTY KOPERTY. www.globalbiuro.com. www.globalbiuro.com TAŚMY, PODAJNIKI, KLEJE. OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane są produkty

KOPERTY KOPERTY. www.globalbiuro.com. www.globalbiuro.com TAŚMY, PODAJNIKI, KLEJE. OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane są produkty NEWS OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane są produkty NOWOŚĆ produkty niedawno wprowadzone na rynek PRODUKT EKOLOGICZNY produkty wytworzone ze szczególną dbałością o ekologię NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE

ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE Biella jest najwiêkszym w Europie producentem segregatorów i nale y do czo³owych producentów artyku³ów biurowych. Od 1900 roku Biella wytwarza

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość Załącznik nr 2 do SIWZ AK.ZP.34310-21/2010/04 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAIERNICZYCH FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EFS I PFRON ZESTAW 1 Lp. 1. Papier A4 kolorowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym.

OFERTA. 1. Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym. OFERTA 1. Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym. 2. Oferujemy zrealizowanie wyszczególnionych zadań w n/w cenach:

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Stojaki perforowane Strona 3-6 Systemy regałowe Strona 7-9 Dodatki Strona 10-14 Indywidualne rozwiązania Strona 15

Stojaki perforowane Strona 3-6 Systemy regałowe Strona 7-9 Dodatki Strona 10-14 Indywidualne rozwiązania Strona 15 Spis treści 1 Stojaki perforowane Strona 3-6 Stojaczki Stojaki podłogowe 2 Systemy regałowe Strona 7-9 Systemy z perforacją Systemy bez perforacji 3 Dodatki Strona 10-14 4 Indywidualne rozwiązania Strona

Bardziej szczegółowo

Wiosna 2012. Promocje ważne do 25.04.2012. Zdjęcia 10x15. Foto Atrakcje. zł/szt. Wiosenne pomysły na prezent

Wiosna 2012. Promocje ważne do 25.04.2012. Zdjęcia 10x15. Foto Atrakcje. zł/szt. Wiosenne pomysły na prezent Wiosna 2012 Promocje ważne do 25.04.2012 Foto Atrakcje Wiosenne pomysły na prezent 0 Zdjęcia 10x15 0 39 33 Bezpłatny Magazyn FOTO USŁUG Wydanie wiosenne Wiosna 2012 Ciesz się zdjęciami i wysyłaj je znajomym.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY BIUROWE. L.p. Przedmiot zamówienia 1 Segregatory 2 Papier ksero 3 Długopisy 4 5 Zakreślacze tekstu Płyty DVD

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Produkt str. Tablice korkowe 224 Tablice magnetyczne-suchościeralne 225 Tablice Flipchard 225 Tablice jezdne 226 Potykacze 226 Tablice samoprzylepne 226 Tabliczki

Bardziej szczegółowo

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY 150-155 FOLIA STRETCH 154 SZNUREK 154 TUBY KARTONOWE 154 VII KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK KOPERTY KLEJONE NA MOKRO DOBRE I TANIE!!! katalog. Rozmiar KOPERTY KLEJONE

Bardziej szczegółowo

system modu owy indi 1.rega REG2S, komoda KOM4S, ó ko LOZ 90, szafka KOM2D2S, bieli niarka, szafka wisz ca, biurko

system modu owy indi 1.rega REG2S, komoda KOM4S, ó ko LOZ 90, szafka KOM2D2S, bieli niarka, szafka wisz ca, biurko 1 system modu owy indi Ma y i prosty w formie system m odzie owy w jasnym wybarwieniu buk tatra. Biurko z wysuwan pó k na klawiatur, charakterystyczne zaokr glenie górnej cz ci korpusu w szafce wisz cej

Bardziej szczegółowo

OFERTA TABLICE TEKSTYLNE

OFERTA TABLICE TEKSTYLNE OFERTA TABLICE TEKSTYLNE SPIS TREŚCI: STRONA 2 - PRODUCENT A STRONA 5 - PRODUCENT B STRONA 6 - PRODUCENT C STRONA 9 - AKCESORIA DO TABLIC Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2 listopad 2015 Kontynent europejski Unia Europejska:

Bardziej szczegółowo

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE ZZ/328/2014 Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego według Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW QUALITY Dbamy o to, aby oferować produkty najlepszej jakości. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami oraz starannie dobieramy komponenty. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Opakowanie: zbiorczo w opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

Opakowanie: zbiorczo w opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk. Część II Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Polityki Społecznej) Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Reklamowy ołówek grafitowy 1000 szt. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na rok 2012.

Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na rok 2012. Nr sprawy: AZP-240 /PN-P14/018/2012-56 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 12.03.2012 r. Sprawa: udzielenie odpowiedzi na zapytania zadane w postępowaniu na: Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo