POMIAR I ZARZ DZANIE BEZPIECZE STWEM RUCHU LOTNICZEGO UJ CIE PRAKTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIAR I ZARZ DZANIE BEZPIECZE STWEM RUCHU LOTNICZEGO UJ CIE PRAKTYCZNE"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Krzy anowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Biuro Zarz dzania Bezpiecze stwem Ruchu Lotniczego i Jako ci Us ug POMIAR I ZARZ DZANIE BEZPIECZE STWEM RUCHU LOTNICZEGO UJ CIE PRAKTYCZNE R kopis dostarczono, stycze 2013 Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia dotycz ce wdro onego Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem w organie zarz dzania ruchem lotniczym, wraz z przyj t struktur i g ównymi jego elementami oraz praktyczne efekty jego wdro enia. Zaprezentowano równie zasady pomiaru bezpiecze stwa ruchu lotniczego oraz przyj te wska niki bezpiecze stwa - wynikowe i procesowe. S owa kluczowe: System Zarz dzania Bezpiecze stwem, pomiar bezpiecze stwa ruchu lotniczego, zarz dzanie ryzykiem, wska niki bezpiecze stwa, kultura bezpiecze stwa 1. WST P Zgodnie z ostatnio wydanym rozporz dzeniem wykonawczym Unii Europejskiej UE 1035/2011 [10] oraz regulacjami Komisji Europejskiej KE 2096/2005 [6], a tak e realizuj c wymagania Eurocontrol w zakresie przepisów bezpiecze stwa (ESARR) od kilku lat w Polskiej Agencji eglugi Powietrznej (PA P) dzia a System Zarz dzania Bezpiecze stwem Ruchu Lotniczego (Safety Management System - SMS). Jest on wynikiem prac nad wdro eniem wspólnych, europejskich, jednolitych i systematycznych zasad zapewniaj cych wysokie standardy bezpiecze stwa lotniczego. Podj te prace maj charakter ci g y, a osi gni cie celu, którym jest poprawa bezpiecze stwa transportu lotniczego ma nast pi poprzez konsekwentne stosowanie dzia a takich, jak: szkolenia, wzrost wiadomo ci personelu lotniczego, doskonalenie procedur bezpiecze stwa i skutecznego systemu nadzoru.

2 106 Mariusz Krzy anowski 2. STRUKTURA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM W Polskiej Agencji eglugi Powietrznej zarz dzanie bezpiecze stwem jest realizowane poprzez takie mechanizmy jak [3]: Sformalizowany, jednoznaczny i twórczy proces podej cia do systemowego zarz dzania bezpiecze stwem w celu osi gni cia wymaganego poziomu; Obj cie dzia aniem wszystkich s u b zarz dzania ruchem lotniczym oraz s u b pomocniczych, pozostaj cych pod zarz dem PA P; Przyj cie za podstaw zapisów w Polityce Bezpiecze stwa oraz Podr czniku bezpiecze stwa w zarz dzaniu ruchem lotniczym (Air Traffic Management ATM); Struktura SMS, której podstaw jest polityka bezpiecze stwa organizacji, oparta jest na 3- ch podstawowych filarach tworz cych ten system: Dzia ania na rzecz osi gania poziomu bezpiecze stwa; Dzia ania na rzecz zapewniania poziomu bezpiecze stwa; Monitorowanie, promocja i kultura bezpiecze stwa; Dokumentem opisuj cym zasady dzia ania SMS w PA P jest Podr cznik Zarz dzania Bezpiecze stwem w ATM. Wdro enie podr cznika do praktyki, poprzedzono ustanowieniem Polityki Bezpiecze stwa, która jest deklaracj woli zarz du PA P wobec problematyki osi gania akceptowanego i tolerowanego poziomu bezpiecze stwa. 3. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZ CE ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM RUCHU LOTNICZEGO Podstawowe regulacje dotycz ce zasad tworzenia i dzia ania systemów zarz dzania bezpiecze stwem to Ustawa z dnia Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 poz.1112 z pó niejszymi zmianami), Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie wprowadzenia do stosowania wymaga Eurocontrol w zakresie przepisów bezpiecze stwa w ruchu lotniczym ESARR (Dz. U. Nr 224 poz.2283 z pó niejszymi zmianami), ICAO Doc 9859 Safety Management Manual (SMM) 2009 oraz ostatnio wydane rozporz dzenie wykonawcze UE 1035/2011 [10]. Regulacje dotycz ce zasad sk adania meldunków o nieprawid owo ciach w ruchu lotniczym oraz badania zdarze to przede wszystkim Obwieszczenie Prezesa ULC z dnia roku w sprawie Za czników do Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO), sporz dzonej w Chicago dnia og aszaj ce do stosowania Za cznik 13 Badanie wypadków i incydentów lotniczych, Dyrektywy unijne: WE 1994/56, WE/42/2003 oraz Rozporz dzenie Ministra Transportu z r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35 poz.225). Wdro ony w PA P System Zarz dzania Bezpiecze stwem, bazuje przede wszystkim na Wymaganiach EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpiecze stwa ESARR.

3 Pomiar i zarz dzanie bezpiecze stwem ruchu lotniczego uj cie praktyczne 107 Istota SMS zawarta jest w dokumencie ESARR 3 - Wykorzystywanie systemów zarz dzania bezpiecze stwem przez organy zarz dzania ruchem lotniczym [9]. Wymagania dotycz ce zasad raportowania i badania zdarze s okre lone w ESARR 2 [8] natomiast wymagania dotycz ce oceny i ograniczania ryzyka w ATM s zawarte w ESARR 4 [5]. 4. RAPORTOWANIE I BADANIE ZDARZE MAJ CYCH WP YW NA BEZPIECZE STWO RUCHU LOTNICZEGO ORAZ WYDAWANIE ZALECE BEZPIECZE STWA Podstawowym dzia aniem w zakresie ograniczania wyst powania zdarze maj cych wp yw na bezpiecze stwo jest gromadzenie informacji dotycz cych zdarze, które wyst pi y, ich badanie, wyja nianie przyczyn oraz podejmowanie dzia a zapobiegawczych w celu ich ograniczenia. Od co najmniej 3 lat, Polska Agencja eglugi Powietrznej odnotowuje wyra ny wzrost ilo ci raportów na temat zdarze maj cych wp yw na bezpiecze stwo lotów sk adanych przez kontrolerów ruchu lotniczego i nast pnie zg aszanych do Pa stwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych - PKBWL. Przy zwi kszaj cym si poziomie ruchu lotniczego o ponad 12% w porównaniu 2008 do 2011 roku, zaobserwowano zwi kszenie liczby raportów cznie ATM i CNS o 127%. Trend ten utrzymuje si nadal w pierwszych miesi cach 2012 roku. Wzrost trendu zg osze zdarze maj cych wp yw na bezpiecze stwo nie wskazuje jednak na pogorszenie poziomu bezpiecze stwa zapewnianych us ug (cho tak by si pozornie wydawa o), ale mo e wiadczy o wzro cie wiadomo ci personelu w odniesieniu do zagadnie bezpiecze stwa oraz poprawy kultury raportowania. Jest to prawdopodobnie jeden z efektów intensywnych szkole z zakresu Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem oraz szeroko rozumianej promocji bezpiecze stwa. Po zg oszeniu zdarzenia do PKBWL i otrzymaniu zlecenia jego badania nast puje proces kompletowania wszystkich faktów i dowodów, ich analiza, z wykorzystaniem narz dzi komputerowych do okre lenia kategorii zdarzenia ze wzgl du na wag zagro enia i prawdopodobie stwo jego powtórnego wyst pienia w przysz o ci [4], oraz opisanie przyczyn zdarzenia. Nale y w tym miejscu podkre li, e badanie takich zdarze ma na celu okre lenie przyczyn zdarzenia, a nie winnych jego wyst pienia. Po przeprowadzeniu procesu badania zdarze s formu owane wnioski oraz zalecenia bezpiecze stwa. Na podstawie wyników z procesu bada nale y stwierdzi, e g ównymi obszarami do doskonalenia, których dotycz zalecenia bezpiecze stwa s obszary: szkole (g ównie szkole od wie aj cych dla kontrolerów lub techników), zmian w procedurach i instrukcjach operacyjnych oraz umów zewn trznych.

4 108 Mariusz Krzy anowski 5. BADANIE RYZYKA W SYSTEMACH ZARZ DZANIA RUCHEM LOTNICZYM/KOMUNIKACJI, NAWIGACJI, DOZOROWANIA Zgodnie z wymaganiami przepisów ESARR 4, ka da zmiana w systemie zarz dzania ruchem lotniczym powinna by poprzedzona analiz bezpiecze stwa. W zwi zku z tak postawionym wymaganiem i du ilo ci zmian, które wyst puj w praktyce, istotnym elementem jest odpowied na pytanie, co to jest zmiana i czy ka da zmiana faktycznie wp ywa na bezpiecze stwo ruchu lotniczego oraz czy jej wprowadzenie wymaga dok adnej analizy zgodnie z ESARR 4. Dlatego wprowadza si algorytm analizy zmiany, na podstawie którego podejmowana jest decyzja, czy konieczna jest szczegó owa analiza ryzyka. Rys. 1. Algorytm analizy zmiany Je eli jest to zmiana w rozumieniu wymaga ESARR 4, stosowana jest metodologia SAM (Safety Analysis Methodology), opracowana przez Eurocontrol przy wspó udziale PA P i innych przedstawicieli organów zarz dzania ruchem lotniczym w Europie [1] [2]. Celem tej metodologii jest zdefiniowanie odpowiednich rodków, zapewniaj cych, i system zarz dzania ruchem lotniczym spe nia kryteria i postawione cele bezpiecze stwa, powstaj ce ryzyko spowodowane tymi zmianami jest w odpowiedni sposób ograniczane i akceptowalne. Proces ten sk ada si z trzech g ównych faz jak pokazano na Rys. 2: I. Funkcjonalna Analiza Zagro e ; II. Wst pna Systemowa Analiza Bezpiecze stwa; III. Systemowa Analiza Bezpiecze stwa;

5 Pomiar i zarz dzanie bezpiecze stwem ruchu lotniczego uj cie praktyczne 109 Rys. 2. Fazy procesu badania ryzyka Wynikiem Funkcjonalnej Analizy Zagro e jest okre lenie operacyjnych celów bezpiecze stwa, ujmuj cych w sposób liczbowy lub jako ciowy wymagan niezawodno lub dost pno poszczególnych sk adników funkcjonalnych Systemu Zarz dzania Ruchem Lotniczym. Analiza ta wykonywana jest na etapie projektowym, gdzie identyfikuje si zagro enia wp ywaj ce na degradacj funkcji operacyjnych systemu zarz dzania ruchem lotniczym/komunikacji, nawigacji, dozorowania (Air Traffic Management/Communication, Navigation, Surveillance - ATM/CNS), skutki ich wyst pienia dla operacji lotniczych oraz prawdopodobie stwa wywo ania tych skutków. Przyjmuje si, e suma iloczynów mo liwych cz sto ci wyst powania usterek funkcji operacyjnych oraz prawdopodobie stw wywo ania przez nie okre lonego skutku w ruchu lotniczym jest równa mo liwej cz sto ci wyst pienia tego skutku. Umiejscowienie wagi tego skutku i wyliczonej cz sto ci wyst pienia w Tabeli klasyfikacji ryzyka (Risk Classification Schema - RCS) daje wskazanie, czy jest to ryzyko dopuszczalne czy niedopuszczalne. Podane w RCS liczby dotycz ryzyka wyst pienia poszczególnych rodzajów zdarze w skali ca ego Rejonu Informacji Powietrznej EPWW (Flight Information Region FIR). W przypadku rozpatrywania ryzyka wyst pienia zdarze w ograniczonej cz ci przestrzeni powietrznej, dopuszczalny okres ich wyst pienia zostaje tak wyd u ony, eby pe ny bilans ryzyka zamyka si dla ca ego FIR EPWW. Cz ryzyka, przypisywana danej cz ci przestrzeni powietrznej uwzgl dnia: a) czas nalotu statków powietrznych w danej cz ci przestrzeni w stosunku do nalotu w ca ej przestrzeni powietrznej FIR EPWW;

6 110 Mariusz Krzy anowski b) proporcj niebezpiecznych zdarze zanotowanych w danej cz ci przestrzeni lub w przestrzeni o podobnej z o ono ci ruchu lotniczego, w stosunku do ilo ci zdarze o tej samej wadze, zanotowanych w tym samym czasie w ca ym FIR EPWW; W wyniku przeprowadzenia Wst pnej Systemowej Analizy Bezpiecze stwa otrzymuje si wymagania bezpiecze stwa dla sk adników konkretnego systemu technicznego, procedury lotniczej lub struktury organizacyjnej, na podstawie celów bezpiecze stwa ustalonych we wcze niejszej analizie funkcjonalnej. Do przedstawiania po cze logicznych pomi dzy elementami Systemu ATM wykorzystywana jest analiza w formie drzewa zdarze (Event tree) lub analiza rodzajów i skutków mo liwych b dów FMEA (Failure mode and effects analysis) oraz jej wersja rozszerzona FMECA (Failure mode, effects and criticality analysis). Wyliczone wymagania bezpiecze stwa okre laj cz sto ci wyst pienia usterek urz dze, b dów ludzkich lub dzia ania oprogramowania, jako sk adników systemu ATM/CNS. W wyniku przeprowadzenia Systemowej Analizy Bezpiecze stwa otrzymuje si zbiór dowodów bezpiecze stwa potwierdzaj cych zgodno funkcjonowania wprowadzonej zmiany w systemie ATM z celami i wymaganiami bezpiecze stwa. Analiza ta wchodzi w sk ad testów fabrycznych (Factory Acceptance Test - FAT) przed dostaw systemu technicznego (sprz tu lub oprogramowania), testów po dostawie (Site Acceptance Test - SAT) oraz testów nowych lub zmienionych procedur. Jest ona powtarzana przez ca y okres funkcjonowania urz dze, oprogramowania, procedur oraz struktur organizacyjnych, na podstawie zbieranych i od wie anych danych do momentu ich wycofania z u ytkowania. Podobne podej cie okre lane jako podej cie na bazie argumentów (The Argument Driven Approach) zosta o przyj te do analiz ryzyka dla programu SESAR (Single European Sky ATM Research Programme). Za o ono tu siedem faz cyklu ycia procesu bezpiecze stwa opartego na mapie SESAR Operational Concept Validation Methodology, które obejmuj wy ej wspomniane Funkcjonaln analiz zagro e,wst pn systemow analiz zagro e oraz Systemow analiz zagro e [11]. SESAR jak równie podobny program uruchomiony w USA pod nazw NextGen zak ada wprowadzenie wymaganych zmian operacyjnych i technologicznych do systemu ATM do ko ca 2020 roku, w celu zapewnienia odpowiedniej przepustowo ci przestrzeni, obni enia kosztów, harmonizacji dzia a i utrzymania wysokiego poziomu bezpiecze stwa przy prognozowanym wzro cie ruchu lotniczego. 6. PROMOCJA BEZPIECZE STWA Trzecim filarem Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem jest promocja bezpiecze stwa. Jest to wa ny element obejmuj cy zagadnienia kultury bezpiecze stwa oraz wymiany do wiadcze w relacji mi dzy Organami ruchu lotniczego (Air Navigation Service Provider - ANSP), w relacjach mi dzy ANSP a portami lotniczymi, przewo nikami, a tak e organami wojskowymi. Podejmowane w Polskiej Agencji eglugi Powietrznej dzia ania w tym zakresie to: Wydawanie wewn trznego biuletynu bezpiecze stwa BEZPIECZNIK ;

7 Pomiar i zarz dzanie bezpiecze stwem ruchu lotniczego uj cie praktyczne 111 Szkolenia podwy szaj ce wiadomo dzia a na rzecz bezpiecze stwa operacji; Przegl dy w zakresie SMS z uwzgl dnieniem elementów kultury bezpiecze stwa; Wspó praca z Portem Lotniczym PL-WA, LOT, Si ami Powietrznymi w ramach np. Komitetu Bezpiecze stwa; Dzia ania podejmowane w Zespo ach lokalnych ds. nag ych wtargni na drog startow Runway Incursion Team; Kluczowym elementem podnoszenia kultury bezpiecze stwa i jego promocji s ci g e szkolenia oraz anga owanie personelu operacyjnego i technicznego w dzia ania na rzecz doskonalenia zarz dzania bezpiecze stwem. Dzia ania te s ju podejmowane na etapie promowania w a ciwych wzorców zachowa na szkoleniach dla kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Dodatkowo narz dziem w badaniu kultury bezpiecze stwa s przegl dy wewn trzne i zewn trzne. Przegl dy wewn trzne s przeprowadzane przez personel zarz dzania bezpiecze stwem, niezale ny od pionów operacyjnych i raportuj cy bezpo rednio do najwy szego kierownictwa organizacji. Przegl dy zewn trzne s przeprowadzane przez podmioty i mi dzynarodowe organizacje zewn trzne (np. obecnie w przypadku PA P przez Organizacj Bezpiecze stwa eglugi Powietrznej -Eurocontrol czy organizacj Civil Air Navigation Services Organisation - CANSO), niezale ne od badanej organizacji, posiadaj ce, czy stosuj ce sprawdzone metody naukowe w tym zakresie. 7. POMIAR BEZPIECZE STWA Pomiar bezpiecze stwa w ruchu lotniczym jako stanu z natury z o onego, zale nego od wielu czynników nie jest zadaniem atwym i nadal trwaj prace badawcze w tym zakresie. W PA P do pomiaru poziomu bezpiecze stwa zastosowano dwa rodzaje wska ników: Wska niki wynikowe (lagging indicators); Wska niki procesowe (leading indicators); Wska niki wynikowe okre laj liczb i rodzaj zdarze w ruchu lotniczym takich jak wypadki, incydenty, awarie systemów technicznych itp. liczone w odniesieniu do liczby operacji, czy godzin lotu. Na ich podstawie okre lane s trendy w skali rocznej oraz monitorowana jest skuteczno dzia a zapobiegawczych, które wp ywaj na ograniczanie powtórnego wyst pienia podobnych zdarze w przysz o ci. Dodatkowo wska niki wynikowe s u do okre lania poziomu bezpiecze stwa zapewnianych s u b. Wska niki procesowe, s u do potwierdzania podj cia dzia a lub posiadania procesów, które w skuteczny sposób ograniczaj ryzyko wyst pienia niebezpiecznych zdarze w przysz o ci, wykorzystywane g ównie do oceny stopnia dojrza o ci systemu zarz dzania bezpiecze stwem Dodatkowo na potrzeby pomiaru bezpiecze stwa w odniesieniu do skuteczno ci dzia ania, Komisja Europejska wprowadzi a regulacj WE 691/2010, w której wymaga stosowania nast puj cych Kluczowych wska ników skuteczno ci dzia ania w zakresie bezpiecze stwa Safety Key Performance Indicators - KPI [7]: 1) Pierwszy KPI w zakresie bezpiecze stwa na poziomie krajowym lub na poziomie FAB (Functional Airspace Block) odpowiada efektywno ci zarz dzania

8 112 Mariusz Krzy anowski bezpiecze stwem okre lonej za pomoc metody opieraj cej si na ATM Safety Maturity Survey Framework; 2) Drugi KPI w zakresie bezpiecze stwa na poziomie krajowym lub na poziomie FAB odpowiada zastosowaniu klasyfikacji dotkliwo ci narz dzia analizy ryzyka, aby umo liwi ujednolicon sprawozdawczo w zakresie oceny dotkliwo ci narusze minimów separacji, przypadków wtargni cia na pas startowy i szczególnych zdarze technicznych zwi zanych z ATM we wszystkich centrach kontroli ruchu lotniczego i portach lotniczych obs uguj cych ponad handlowych operacji lotniczych rocznie; 3) Trzeci KPI w zakresie bezpiecze stwa na poziomie krajowym lub na poziomie Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni (Functional Airspace Block FAB) to przekazywanie zasad kultury sprawiedliwo ci - Just Culture ; Zgodnie z zaleceniami przepisów wykonawczych (Implementing Rules) w pierwszym okresie referencyjnym , nale y dokonywa pomiaru bezpiecze stwa wed ug powy szych wymaga, lecz nie wprowadza si celów europejskich, do osi gni cia których by yby zobligowane pa stwa lub poszczególne FAB. W wymienionym powy ej ATM Safety Maturity Survey Framework wyró nia si nast puj ce stopnie zale no ci skuteczno ci systemu SMS od jego dojrza o ci Rys. 3: Rys. 3. Stopnie zale no ci skuteczno ci systemu SMS od jego dojrza o ci Pozosta e metody dzia a pro-aktywnych to przeprowadzanie celowych i okresowych przegl dów bezpiecze stwa, których celem jest ci g e doskonalenie organizacji poprzez rekomendowanie usprawnie tam gdzie jest to konieczne, zapewnianie kierownictwa o bezpiecze stwie bie cej dzia alno ci w ich obszarach odpowiedzialno ci oraz potwierdzanie zgodno ci funkcjonowania organizacji z odpowiednimi cz ciami Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem.

9 Pomiar i zarz dzanie bezpiecze stwem ruchu lotniczego uj cie praktyczne WNIOSKI 1) Zastosowany w PA P model Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem, mo e by z powodzeniem wprowadzany nie tylko dla cywilnych s u b ruchu lotniczego, ale równie s u b wojskowych, portów lotniczych i innych organizacji o podobnej specyfice dzia ania. 2) Zwi kszanie wiadomo ci i kultury bezpiecze stwa w ród personelu operacyjnego i technicznego oraz ich anga owanie w dzia ania SMS, przek ada si na znaczny wzrost ilo ci raportów o zdarzeniach i popraw jako ci danych w nich zawartych, co pozwala na skanalizowanie dzia a zapobiegawczych w najbardziej krytycznych obszarach oraz optymalizacj nak adów na utrzymanie wysokiego poziomu bezpiecze stwa. 3) Analiza zdarze o mniejszej wadze zagro enia i obszarów ich wyst powania ma bezpo redni wp yw na podejmowanie dzia a pro-aktywnych, ograniczaj cych w przysz o ci ryzyko wyst pienia zdarze o wy szej wadze zagro enia. 4) Pomiar bezpiecze stwa odbywa si w oparciu o wska niki wynikowe i procesowe. Analiza trendu i odchyle oraz poziomu dojrza o ci pozwala na monitorowanie stopnia realizacji za o onych celów bezpiecze stwa, czyli ograniczania wyst powania zdarze niepo danych, takich jak wypadki i incydenty w ruchu lotniczym przy zachowaniu p ynnej i efektywnej eglugi powietrznej. Bibliografia 1. Explanatory Material on ESARR 4 Requirements - Eurocontrol EAM 4/GUI 1, 1 March Guidance Material for Harmonisation of Safety Occurrence Severity and Risk Assessment Eurocontrol EAM 2/GUI 5, 25 March Krzy anowski M. - SMS w PA P Teoria a praktyka, Konferencja naukowa - Kolizje z ptakami, D blin_ Krzy anowski M. - Nowe metody w SMS w PA P, Konferencja naukowa Bezpiecze stwo i niezawodno w lotnictwie, Radom Ocena i ograniczanie ryzyka w systemie zarz dzania ruchem lotniczym - Wymagania Eurocontrol w zakresie przepisów bezpiecze stwa ESARR 4, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 Pa dziernika 2004 r. 6. Rozporz dzenia Komisji (WE) NR 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 Ustanawiaj ce wspólne wymogi dotycz ce zapewnienia s u b eglugi powietrznej. 7. Rozporz dzenia Komisji (WE) NR 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiaj ce system skuteczno ci dzia ania dla s u b eglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiaj ce wspólne wymogi dotycz ce zapewniania s u b eglugi powietrznej. 8. Sk adanie meldunków oraz rozpatrywanie nieprawid owo ci - Wymagania Eurocontrol w zakresie przepisów bezpiecze stwa ESARR 2, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 Pa dziernika 2004 r. 9. Wykorzystywanie systemów zarz dzania bezpiecze stwem przez organy zarz dzania ruchem lotniczym Wymagania Eurocontrol w zakresie przepisów bezpiecze stwa ESARR 3, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 Pa dziernika 2004 r. 10. Rozporz dzenie wykonawcze komisji (UE) 1035/2011 z dnia 17 pa dziernika 2011 r. ustanawiaj ce wspólne wymogi dotycz ce zapewniania s u b eglugi powietrznej oraz zmieniaj ce rozporz dzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/ Fowler D., Perrin E., Pierce R Foresight a Systems-engineering Approach to Assessing the Safety of the SESAR Operational Concept Air Traffic Control Quarterly Volume 19, Number 4, 2011.

10 114 Mariusz Krzy anowski AIR TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT AND MEASUREMENT PRACTICAL APPROACH Abstract: In this paper the basis, structure, main elements and practical results of implementation of Safety Management System in Air Navigation Service Provider organization were presented. In addition air traffic safety measurement methods and safety indicators were also described. Keywords: Safety Management System, safety measurement, risk management, safety indicators, safety culture

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nadbrygadier Janusz Skulich Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03

Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03 Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) na wykonanie opracowania pt. Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Data utworzenia 2015-10-12 Numer aktu 21 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo