Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: łódzkie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Urząd Marszałkowski w Łodzi 1.6 Numer konkursu: POKL/I/9.1.2/ST/ Tytuł projektu: 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Galewice Województwo: Łódzkie Powiat: Gmina: Powiat wieruszowski Galewice 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gmina Galewice 2.2 Status prawny: wspólnota samorządowa - gmina 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 5 Nr lokalu: 3 Miejscowość: Wieluńska Galewice Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Marian Wojcieszak 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Karolina Kurek Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Galewice, ul. Wieluńska Partnerzy: NIE Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 2

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa W Gminie Galewice znajduje się 6 szkół podstawowych, w których kształci się 109 uczniów i 80 uczennic (łącznie w klasach I-III-189dzieci). We wszystkich szkołach wprowadzone zostały standardy I, II i III określone w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania" autorstwa IZ POKL. W każdej szkole został powołany zespół nauczycieli, który opracowuje i realizuje działania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz opracowuje program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający indywidualizację pracy z dzieckiem, monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań (Stanfard I). We wszystkich szkołach realizowany jest w ramach obowiązkowych zajęć, dostosowany do potrzeb uczniów, program nauczania, uwzględniający działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym (standard II). W szkołach nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów (Standard III). W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych w okresie w powyższych szkołach i klasach badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały poniższe problemy: 1.Do SP w Galewicach (klas I-III) uczęszcza 55 dzieci (36 chł. i 19dz.). Uczniowie kształcą się w pojedynczych oddziałach uczniów (14 dz. i 27 chł.) z zaburzeniami umiejętności szkolnych. Główne zaburzenia: zagrożenie dysleksją - 8 uczniów (3 dz. i 5 ch.), u 24 uczniów (8 dz. i 16 ch.) tych klas stwierdzono wady postawy i płaskostopie, dzieci z zaburzeniami w edukacji matematycznej 20 osób (14 chł. i 6 dz.).logopedia 8 osób (5 ch. 3 dz.). Po za tym uzdolnienia artystyczne: 24 uczniów ( 8 dz. i 16 ch.). 2.W SP w Ostrówku, w klasach I-III uczy się 34 dzieci (15 dz. i 19 chł.), z czego zaburzenia dot. 22 uczniów (11 dz i 11 ch) Wady postawy ma 22 dzieci (11 dz. i 11 ch.), wady wymowy 8 dzieci (4 dz. i 4 ch.), trudności z opanowaniem umiejętności matematycznych 6 osób (4 dz. i 2 chł.), kłopoty z czytaniem i pisaniem 17 uczniów ( 7 dz. i 10 chł.). 8 dzieci (3 dz i 5 ch) ma kłopoty z komunikacją społeczną. Poza tym w 0 zdiagnozowano wady wymowy u jednego chłopca. 3.W SP w Niwiskach w klasach I-III jest 27 uczniów ( 11 dz. i 16 chł.) Uczą się w pojedynczych oddziałach. U 17 uczniów (7dz. i 10ch.) zdiagnozowane zostały następujące problemy: zaburzenia mowy u 8 uczniów (4 dz. i 4chł. ), zaburzenia umiejętności szkolnych u 10 uczniów (3 dz. i 7ch.)- (słaba grafomotoryka, zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i słuchu fonematycznego, trudności w nauce czytania i pisania, trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych), wady postawy u 11 uczniów (3 dz. i 8chł.). Wśród uczniów kl. I-III SP w Niwiskach jest grupa 9 uczniów (3 dz. i 6 ch.) ma problemy w komunikacji społecznej, m. in. w wyrażaniu emocji. 4.Do SP w Węglewicach do klas 0 -III uczęszcza 22 dzieci (14 dz. i 8 ch.), z czego problemy dot. 15 uczniów (8dz. i 7 ch) Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej 8 dzieci (4 dz. i 4 ch.), w tym dysleksja 4 (2dz. i 2 ch.) i matematycznej - 12 dzieci (6 dz. i 6 ch.). Ponadto 11 dzieci ma wady Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 3

4 postawy (6 dz. i 5 ch.). Inne problemy jak np. zaburzenia komunikacji społecznej występują w dużo mniejszym natężeniu, dlatego też w pierwszej kolejności niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów, które rozwiążą trzy główne problemy SP w Węglewicach. 5. Do SPw Osieku do klas 0- III uczęszcza 46 dzieci. (24chł. i 22 dz.), z czego problemy edukacyje ma 23 uczniów (13 chł. i 10 dz.). Główne problemy to kłopoty w czytaniu i pisaniu - 8 dzieci ( 5 chł. i 3 dz.), trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych - 12 dzieci (4 dz. i 8 ch.), wady wymowy - 6 dzieci (2 dz. i 4 chł.), wady postawy i zaburzenia koordynacji - 16 dzieci (9 dz. i 7 chł.) oraz problemy w kontaktach społecznych - 9 dzieci (5 chł. i 4 dz.). 6. W SP w Biadaszkach w klasach I-III uczy się 19 dzieci, z czego 17 dzieci (8 dz. i 9 ch.) ma różnorodne deficyty. Kłopoty z rozwojem umiejętności matematycznych dotyczą w tej szkole 13 dzieci (5 dz. i 8 chł.), problemy z czytaniem i pisaniem 8 dzieci (2 dz. 6 ch.) oraz zagrożenie dysleksją 4 dzieci (2dz. 2ch.), problemy w mówieniu 8 dzieci (2 dz. i 6 ch.), wady postawy 15 dzieci (10 dz. i 5 ch.), W szkole tej uczy się grupa dzieci 13 osób (8 ch. i 5 dz.), które mają problemy w komunikacji społecznej a ponadto powinny doskonalić grafomotorykę poprzez ćwiczenia artystyczne. Odpowiedzią na przedstawioną powyżej diagnozę i analizę będzie zorganizowanie następujących typów zajęć: - dodatkowe z matematyki (we wszystkich 6 szkołach) - dodatkowe w zakresie pisania i czytania (we wszystkich 6 szkołach) - terapia logopedyczna (w 5 szkołach) - gimnastyka korekcyjna (we wszystkich 6 szkołach) - arteterapia (w 4 szkołach) - rozwijające uzdolnienia artystyczne (w 1 szkole) W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie im niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci,spektrum możliwych wyborów życiowych, a także uczenie szacunku od odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej. We wszystkich powyższych szkołach opisane problemy stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych. Realizacja projektu będzie miała wpływ na rodziców uczniów objętych wsparciem, poprzez zaangażowanie ich w mierzenie efektów prowadzonych działań projektowych Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 6 szkół podstawowych z gminy Galewice, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie od do Liczba szkół podstawowych z gminy Galewice, które wzięły udział w projekcie Liczba uczniów objetych działaniami projektowymi Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Informacje przekazane przez dyrektorów szkół dotyczące postępu realizacji projektu ( częstotliwość pomiaru 2 razy : na początku i na końcu projektu) Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz informacje przekazane przez dyrektorów szkół na zakończenie projektu Cele szczegółowe projektu Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjnowychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebamii możliwościami do końca projektu w Wskaźnik pomiaru celu Liczba dzieci, które uczestniczyły w zaplanowanych w projekcie zajęciach dydaktycznych. Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Dzienniki i programy zajęć. Listy obecności, sprawdzane na bieżąco. Osiągnięcie wskaźnika to 60 % obecności. Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 4

5 okresie od do Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez Liczba szkół, które doposażyły swoja wyposażenie bazy szkoły w bazę dydaktyczną niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu w okresie od do Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się i opanowanie niezbędnych umiejętności u co najmniej 50% uczniów klas I-III w gminie Galewice w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji w okresie od do Rozwijanie wiedzy i umiejętności oraz talentów i zainteresowań u uczniów klas I-III w gminie Galewice w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji w okresie od do Liczba uczniów i uczennic, u których zlagodzone zostały zidentyfikowane bariery w dostępie do edukacji. Liczba uczniów i uczenic, u których zaobserwowano poprawę efektów kształcenia Liczba dzieci, które uczestniczyły w zaplanowanych w projekcie zajęciach dydaktycznych Faktury, rachunki, protokoły odbioru potwierdzające zakup pomocy dydaktycznych (po dokonaniu zakupu). Ogłoszenie o przetargu. Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych - co najmniej 60% obecności (na bieżąco). Rozmowy z wychowawcami klas I-III objętych wsparciem. Opinie pracowników ppp. Ankieta wśród rodziców uczniów objętych wsparciem, 1 raz na semestr. Analiza wyników wewnętrznych na sprawdzianach (2 x w roku), co najmniej 60% obecności. Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych - co najmniej 60% obecności (na bieżąco).rozmowy z wychowawcami klas I-III objętych wsparciem. Ankieta wśród rodziców uczniów objętych wsparciem, 1 raz na semestr. Wystawy prac uczniów. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Projektem objęci zostaną uczniowie i uczennice klas I-III sześciu szkół podstawowych w Gminie Galewice (Galewice, Osiek, Ostrówek, Biadaszki, Niwiska, Weglewice) a zatem 133 dzieci (56 dz. i 77 ch). W zajęciach specjalistycznych wezmą udział dzieci, u kt. zdiagnozowano określone problemy (kryterium rekrutacji). Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez wszystkie szkoły diagnozę. Została ona przeprowadzona przez zespoły, powołane w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w których skład weszli wychowawcy kl. I-III, logopeda, pedagog szkolny, pielęgniarka i lekarz. Diagnoza obejmowała obserwacje uczniów kl. I-III na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, uroczystościach, w czasie przerw. W szkołach diagnozą objęto również dzieci 5-letnie i 6-letnie uczęszczające do 0, kt. rodzice zadeklarowali wysłanie tych dzieci do kl. I w roku szk. 2012/2013. W przypadku tych dzieci diagnozę stanowiły obserwacje podczas zajęć, zabawy oraz elementy badania gotowości szkolnej. Ponadto badania obejmowały również: - analizę osiągnięć uczniów zapisy w dziennikach lekcyjnych, wew. i zew. badania wyników przeprowadzone w kl. I-III; - analiza dokumentacji wychowawców - analiza dokumentacji PPP dostarczonej przez rodziców - rozmowy z uczniami klas I-III i 0 oraz rodzicami uczniów. Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów kl. I-III. Konieczny jednak jest zakup pomocy na zajęcia ze środków zewnętrznych. Dyrektorzy przeprowadzili spotkanie z rodzicami dzieci, podczas którego Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 5

6 zaprezentowano założenia projektowe. Wśród uczniów wskazanych we wniosku szkół podstawowych z gminy zdecydowana większość to dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu- 63 dzieci (24 dz. i 39 ch.), a w tym dysleksję u 16 uczniów (7 dz. i 9 ch.). Dla tych dzieci zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe w zakresie pisania i czytania. Częstym problemem (w 5 szkołach oprócz SP w Węglewicach) są również zaburzenia mowy (38 uczniów, w tym 15 dz. i 23 ch.). Obserwacje nauczycielskie wykazały, iż wpływ tych zaburzeń na trudności w nauce przejawia się we wszystkich przedmiotach wymagających od dziecka poprawności pisania, czytania, wypowiadania się. Dla w/w dzieci zostaną zorganizowane zajęcia terapii logopedycznej. Zaburzenia w przyswajaniu treści matematycznych dot. 73 uczniów (45 ch. i 28 dz.). Dzieci te mają znaczne opóźnienia w zakresie przerobionego materiału, problemy z opanowaniem kolejnych umiejętności sprawiają,że mają one zaniżoną samoocenę i niski poziom motywacji. Dla w/w dzieci zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe z matematyki. Kolejną grupę uczniów zdiagnozowaną przez nauczycieli, pielęgniarkę i lekarza i wymagającą dodatkowego wsparcia stanowią dzieci z wadami postawy i trudnościami z koordynacją ruchową 99 dzieci, w tym 53 dz. i 46 chł. Wady te wpływają negatywnie na rozwój fizyczny dzieci i są często przyczyną dyskomfortu psychofizycznego. Dla w/w dzieci zostaną zorganizowane zajęcia gimnastyki korekcyjnej. W SP w Osieku, Biadaszkach, Niwiskach i Ostrówku dzieci uczęszczające do kl. I III i do 0 mają również kłopoty z poprawnym komunikowaniem się w grupie, kt. sprawiają, że dzieci te są często agresywne i niedostosowane społecznie - 39 dzieci (15 dz. i 24ch.). Zasadne jest zorganizowanie dla tej grupy zajęć arteterapeutycznych. Z przeprowadzonych diagnoz wynika,że w SP w Galewicach uczy się grupa dzieci 24 (8 dz i 16 ch.), które chętnie rozwijałyby umiejętności artystyczne. Dla w/w dzieci zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne. Niektóre dzieci będą korzystały ze wsparcia w ramach więcej niż jednego rodzaju zajęć. Dzieci z "0" będą uczniami kl.i w/w szkół, ponieważ "0" znajdują się w szkołach i rodzice tych dzieci zadeklarowali ich udział w projekcie (złożyli deklaracje). Nauczyciele znają możliwości i potrzeby w/w dzieci. Liczba dzieci i grup nie zmieni się ze względu na ujęcie dzieci z "0" Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 6

7 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Zadania 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nr Nazwa zadania 1 Doposażenie bazy dydaktycznej w 6 szkołach w okresie Zorganizowanie zajęć indywidualizujących nauczanie w klasach I - III w 6 szkołach w okresie Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji Dla 6 szkół zakupione zostaną pomoce edukacyjne na następujące rodzaje zajęć: - dodatkowe z matematyki - dodatkowe w zakresie pisania i czytania - gimnastyka korekcyjna. Dla 5 szkół na następujące rodzaje zajęć: - terapia logopedyczna. Dla 4 szkół na arteterapię. Dla 1 szkoły na zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne. Wszystkie zakupy będą dokonane zgodnie z ustawą PZP. W SP w Galewicach zostaną zorganizowanie następujące zajęcia: - dodatkowe z matematyki (20 osób, 14ch. 6 dz. - 3 gr.) - dodatkowe w zakresie pisania i czytania (8 osób, 3 dz. 5 ch. - 2 gr.) - terapia logopedyczna (8 osób, 5 ch. 3 dz. - 2 gr.) - gimnastyka kor. (24 osoby, 14 dz. 10 ch. - 2 gr.) - rozwijające uzdolnienia artystyczne (24 osoby, 8 dz. 16 ch. - 3 gr.). W SP w Ostrówku: - dodatkowe z matematyki (6 osób, 4 dz. 2 ch - 1 gr.) Cel szczegółowy projektu Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno- wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebamii możliwościami do końca projektu Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III w gminie Galewice w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 7

8 - dodatkowe w zakresie pisania i czytania (17 osób, 7 dz. 10 ch. - 3 gr.) - terapia logopedyczna (8 osób, 4 dz. 4 ch - 2 gr.) - gimnastyka korekcyjna (22 osoby,11 dz, 11 ch. - 2 gr.) - artetarapia (8 osób, 3 dz. 5 ch - 1 gr) W SP w Osiek: - dodatkowe z matematyki (12 osób, 4 dz. 8 ch.- 2 gr.) - dodatkowe w zakresie pisania i czytania (8 osób, 5 ch. 3 dz.- 1 gr.) - terapia logopedyczna (6 osób, 2 dz. 4 ch. - 2 gr.) - gimn. kor. (16 osób, 9dz. 7 ch. - 2 gr.) - artetarapia (9 osób, 5 ch. 4 dz. - 1 gr.) W SP w Biadaszki: - dodatkowe z matematyki (13 osób, 5 dz. 8 ch. - 2 gr.) - dodatkowe w zakresie pisania i czytania (12 osób,4 dz. 8 ch. - 2 gr.) - terapia logopedyczna (8 osób, 2 dz. 6 ch. - 2 gr.) - gimn. kor. (15 osób, 10 dz. 5 ch - 2 gr.) - artetarapia (13 osób, 8 ch. 5 dz. - 2 gr.) W SP w Niwiskach: - dodatkowe z matematyki (10 osób, 3 dz. 7 ch - 2 gr.) - dodatkowe w zakresie pisania i czytania (10 osób, 3 dz. 7 ch - 2 gr.) - terapia logopedyczna (8 osób, 4 ch. 4 dz. - 2 gr.) - gimn. kor. (11 osób, 3 dz. 8 ch. - 1 gr.) - artetarapia (9 osób, 3 dz. 6 ch - 1 gr.) W SP w Węglewicach: - dodatkowe z matematyki (12 osób, 6 dz. 6 ch - 2 gr.) - dodatkowe w zakresie pisania i czytania (8 osób, 4 dz. 4 ch - 2 gr) - gimn. kor. (11 osób, 6 dz. 5 ch - 1 gr.). Podział na gr. zgodny z rozp. MEN z r. o PPP. Zajęcia będą realizowane na podstawie Karty Nauczyciela i będą się odbywały w okresie od września 2012 do czerwca 2013 z wyłączeniem ferii zimowych i przerw świątecznych w ramach zajęć dodatkowych z godz. do dyspozycji dyrektora szkoły poza ramowym programem nauczania i poza obowiązującym pensum nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć w w/w sposób jest możliwe, ponieważ w szkołach posiadamy wszystkich niezbędnych specjalistów. Produktem projektu będą: 360 godz. zajęć matematycznych (30 na gr.- śr. 1h/tyg.) 360 godz. zajęć dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym również z ryzykiem dysleksji (30 na gr.- śr. 1h/tyg.) 300 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej (30 na gr.- śr.1h/tyg.) 300 godz. zajęć logopedycznych (30 na gr.- śr. 1h/tyg.) 150 godzin zajęć arteterapeutycznych (30 na gr.- śr. 1h/tyg.) 90 godzin zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne (30 na gr.- śr. 1h/tyg.) Liczba godz. będzie badana poprzez comiesięczne listy obecności z podaniem ilości wypracowanych godz. oraz sprawozdania ze szkół o przebiegu realizacji raz na kw. Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno- wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebamii możliwościami do końca projektu Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III w gminie Galewice w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji 3 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 4 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie 3.7 Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 8

9 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Cel szczegółowy 2: zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi ( w zakresie kształcenia ogólnego) Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Realizacja projektu ukierunkowanego na indywidualną pracę z dzieckiem wpisuję się w określony dla Priorytetu IX cel szczegółowy poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych.udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwojowych i wiedzy uczniów w zakresie prowadzonych zajęć. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy dziećmi wiejskimi a miejskimi w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji. Dzięki realizacji projektu zwiększy się także dostęp uczniów z terenów wiejskich do nowoczesnych pomocy edukacyjnych. Wartością dodaną projektu będzie możliwość korzystania z zakupionych pomocy przez kolejne roczniki uczniów. wartość dodaną będzie też stanowiło zaangażowanie rodziców w działania projektowe (np. pozyskiwanie informacji zwrotnej o postępach dziecka). 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu W latach gmina Galewice w partnerstwie z gminą Bolesławiec realizowała projekt pn. Od Przedszkola do doktora w ramach poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany w 5 przedszkolach oraz 4 innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnych z terenu Gmin Galewice i Bolesławiec. Wartość całkowita projektu ,00 zł (w tym dofinansowanie 98,89%). Liczba uczestników biorących udział w projekcie: dzieci 261, rodziców 122. Od do gmina realizuje projektu pn. Wiedza to potęgi klucz zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice w ramach poddziałania Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w 7 szkołach z terenu gminy Galewice. Wartość projektu (dofinansowanie 100%), ilość uczestników 592. Wydatki gminy za poprzedni rok obrachunkowy tj wyniosły ,16 zł Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora: 6.4 9

10 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników W każdej ze szkół za bieżący nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialni będą dyrektorzy (m.in ustalanie harmonogramu, promocja, informowanie koordynatora o konieczności wprowadzenia zmian). Zarządzanie projektem powierzone zostanie koordynatorowi projektu, którym będzie Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Galewicach. Do jego zadań należeć będzie nadzór nad realizacją projektu, bieżące monitorowanie systematyczności i efektywności jego realizacji oraz jego promocja za pomocą strony internetowej Gminy Galewice. W zadaniach będą mu pomagali Dyrektorzy szkół, w których będzie realizowany projekt. Koordynator i asystenci będą wykonywali swoje zadania nieodpłatnie, w ramach obowiązków służbowych. Ponadto będą odpowiadali za: koordynację realizacji działań projektu, dbałość o merytoryczną wysoką jakość realizacji zadań, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową, kontakty oraz korespondencję z IP/IP 2, nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanym z dokonywanymi zakupami, monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu. Wiążące decyzje podejmował będzie Dyrektor GZEAS w porozumieniu z wójtem. W celu sprawnej komunikacji odbywać się będą raz na dwa miesiące zebrania koordynatora i asystentów. Rozliczaniem projektu będzie się zajmowała księgowa zatrudniona w GZEAS. Ponadto dyrektorzy będą pełnili obowiązki asystenta koordynatora. Do ich zadań będzie należało bieżące monitorowanie prowadzonych w szkołach działań. Cały zespół projektowy zostanie przeszkolony na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości płci w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej. Szkolenie to jest istotne zwłaszcza w kontekście przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy. Za organizację szkolenia oraz pokrycie jego kosztów odpowiedzialny jest Beneficjent. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane na podstawie Karty Nauczyciela a pomoce zostaną zakupione zgodnie z ustawą Pzp. Zaplecze techniczne będą stanowiły sale i sprzęt z w/w szkół. Monitoring projektu prowadzony będzie przez asystentów koordynatora projektu. Raz na kwartał Dyrektor każdej szkoły, w której będzie realizowany projekt przedstawi koordynatorowi pisemne sprawozdanie z postępu realizacji projektu. W przypadku wystąpienia czynników stanowiących zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu, wnioskodawca będzie podejmował odpowiednie działania naprawcze. Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

11 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie w tym stawki jednostkowe w tym kwoty ryczałtowe Zadanie 1: Doposażenie bazy dydaktycznej w 6 szkołach w okresie Zadanie 2: Zorganizowanie zajęć indywidualizujących nauczanie w klasach I - III w 6 szkołach w okresie Współpraca ponadnarodowa Zarządzanie projektem w tym koszty personelu Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 10,00 % 0,00 % 10,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.3 Wnioskowane dofinansowanie ( ) Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 1 353,38 zł Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

12 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej w 6 szkołach w okresie Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Galewicach 2. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Osieku 3. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Niwiskach 4. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Biadaszkach 5. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Ostrówku 6. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Węglewicach 7. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętnosci pisania i czytania w SP w Galewicach 8. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Osieku 9. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Niwiskach 10. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Biadaszkach 11. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Ostrówku 12. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Węglewicach Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2012 Cena jednost. Łącznie NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

14 13. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Galewicach 14. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Osieku 15. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Ostrówku 16. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Biadaszkach 17. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Węglewicach 18. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Niwiskach 19. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Osieku 20. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Ostrówku 21. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Niwiskach 22. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Biadaszkach 23. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Galewicach NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, Zakup pomocy do artetarapii w SP w Osieku NIE NIE NIE NIE komplet 1, Zakup pomocy do artetarapii w SP w Niwiskach 26. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Biadaszkach 27. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Ostrówku 28. Zakup pomocy do zajęć artystycznych w SP w Galewicach 29. Zakup komputerów dla 6 szkół do zajęć logopedycznych i doskonalące umiejętnosci pisania i czytania 30. Zakup luster do gimnastyki korekcyjnej dla 6 szkół NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, TAK NIE NIE NIE komplet 6, ,00 zł TAK NIE NIE NIE komplet 6, Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

15 Zadanie 2 - Zorganizowanie zajęć indywidualizujących nauczanie w klasach I - III w 6 szkołach w okresie Zajęcia matematyczne w 6 szkołach (180 godz.) 32. Zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w 6 szkołach (180 godz.) 33. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w 6 szkołach (180 godz.) 34. Terapia logopedyczna w 5 szkołach (150 godz.) NIE NIE NIE NIE godz. 144,00 NIE NIE NIE NIE godz. 144,00 NIE NIE NIE NIE godz. 120,00 NIE NIE NIE NIE godz. 120, Artetarapia w 4 szkołach (120 godz.) NIE NIE NIE NIE godz. 60, Zajęcia rozwijające artystyczne w 1 szkole (30 godz.) NIE NIE NIE NIE godz. 36,00 3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 37. NIE NIE NIE NIE 0,00 4. Zadanie - Zarządzanie projektem 38. nie dotyczy NIE NIE NIE NIE - 0,00 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. nie dotyczy - 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny ,00 % 0,00 % Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

16 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej w 6 szkołach w okresie Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Galewicach 2. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Osieku 3. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Niwiskach 4. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Biadaszkach 5. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Ostrówku 6. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Węglewicach 7. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętnosci pisania i czytania w SP w Galewicach 8. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Osieku 9. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Niwiskach 10. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Biadaszkach 11. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Ostrówku 12. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Węglewicach Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2013 Cena jednost. Łącznie Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

17 13. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Galewicach 14. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Osieku 15. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Ostrówku 16. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Biadaszkach 17. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Węglewicach 18. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Niwiskach 19. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Osieku 20. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Ostrówku 21. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Niwiskach 22. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Biadaszkach 23. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Galewicach 24. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Osieku 25. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Niwiskach 26. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Biadaszkach 27. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Ostrówku 28. Zakup pomocy do zajęć artystycznych w SP w Galewicach 29. Zakup komputerów dla 6 szkół do zajęć logopedycznych i doskonalące umiejętnosci pisania i czytania 30. Zakup luster do gimnastyki korekcyjnej dla 6 szkół TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 TAK NIE NIE NIE komplet 0,00 Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

18 Zadanie 2 - Zorganizowanie zajęć indywidualizujących nauczanie w klasach I - III w 6 szkołach w okresie Zajęcia matematyczne w 6 szkołach (180 godz.) 32. Zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w 6 szkołach (180 godz.) 33. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w 6 szkołach (180 godz.) 34. Terapia logopedyczna w 5 szkołach (150 godz.) NIE NIE NIE NIE godz. 216,00 NIE NIE NIE NIE godz. 216,00 NIE NIE NIE NIE godz. 180,00 NIE NIE NIE NIE godz. 180, Artetarapia w 4 szkołach (120 godz.) NIE NIE NIE NIE godz. 90, Zajęcia rozwijające artystyczne w 1 szkole (30 godz.) NIE NIE NIE NIE godz. 54,00 3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 37. NIE NIE NIE NIE 0,00 4. Zadanie - Zarządzanie projektem 38. nie dotyczy NIE NIE NIE NIE - 0,00 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. nie dotyczy - 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

19 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej w 6 szkołach w okresie Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Galewicach 2. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Osieku 3. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Niwiskach 4. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Biadaszkach 5. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Ostrówku 6. Zakup pomocy na zajęcia matmatyczne w SP w Węglewicach 7. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętnosci pisania i czytania w SP w Galewicach 8. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Osieku 9. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Niwiskach 10. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Biadaszkach 11. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Ostrówku 12. Zakup pomocy na zajęcia doskonalące umiejętności pisania i czytania w SP w Węglewicach Zadanie zlecone (T/N) j.m. Razem NIE NIE NIE NIE komplet 5 00 NIE NIE NIE NIE komplet 5 00 NIE NIE NIE NIE komplet 5 00 NIE NIE NIE NIE komplet 4 00 NIE NIE NIE NIE komplet 7 60 NIE NIE NIE NIE komplet NIE NIE NIE NIE komplet 5 90 NIE NIE NIE NIE komplet 5 90 NIE NIE NIE NIE komplet 5 90 NIE NIE NIE NIE komplet 3 40 NIE NIE NIE NIE komplet 4 00 NIE NIE NIE NIE komplet 7 00 NIE NIE NIE NIE komplet 6 40 Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

20 13. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Galewicach 14. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Osieku 15. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Ostrówku 16. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Biadaszkach 17. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Węglewicach 18. Zakup pomocy (sprzęt i urządzenia) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP w Niwiskach 19. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Osieku 20. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Ostrówku 21. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Niwiskach 22. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Biadaszkach 23. Zakup pomocy do terapii logopedycznej w SP w Galewicach NIE NIE NIE NIE komplet 6 40 NIE NIE NIE NIE komplet 4 00 NIE NIE NIE NIE komplet 8 50 NIE NIE NIE NIE komplet NIE NIE NIE NIE komplet 6 40 NIE NIE NIE NIE komplet 3 85 NIE NIE NIE NIE komplet 3 80 NIE NIE NIE NIE komplet 3 85 NIE NIE NIE NIE komplet 3 20 NIE NIE NIE NIE komplet Zakup pomocy do artetarapii w SP w Osieku NIE NIE NIE NIE komplet Zakup pomocy do artetarapii w SP w Niwiskach 26. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Biadaszkach 27. Zakup pomocy do artetarapii w SP w Ostrówku 28. Zakup pomocy do zajęć artystycznych w SP w Galewicach 29. Zakup komputerów dla 6 szkół do zajęć logopedycznych i doskonalące umiejętnosci pisania i czytania 30. Zakup luster do gimnastyki korekcyjnej dla 6 szkół NIE NIE NIE NIE komplet 5 85 NIE NIE NIE NIE komplet 7 90 NIE NIE NIE NIE komplet 7 60 NIE NIE NIE NIE komplet 5 85 TAK NIE NIE NIE komplet TAK NIE NIE NIE komplet 7 20 Suma kontrolna: 056A-3B99-F6CB-E8E3 Wersja Generatora:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Pierzchnica. dla Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Pierzchnica. dla Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy Pierzchnica, dnia 14.09.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pierzchnica projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkoły do projektu

Zgłoszenie szkoły do projektu Zgłoszenie szkoły do projektu I Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem j.m. Ilość Cena jednost. 2010 2011 2012 Łącznie Cena Cena Ilość Łącznie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL Założenia CEL Włączenie wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie i podsumowanie projektu "Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek"

Zakończenie i podsumowanie projektu Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek Zakończenie i podsumowanie projektu "Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek" W miesiącu czerwcu zakończono ostatnie zajęcia edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych gminy Lwówek w

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO

WYPEŁNIANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO WYPEŁNIANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO DLA PROJEKTÓW INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA (PROJEKTY SYSTEMOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2) WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE MATERIAŁ POMOCNICZY OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podział środków na projekty systemowe w województwach Woj. mazowieckie 84 400 738

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 124/PM/12 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia.

ZARZĄDZENIE Nr 124/PM/12 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia. ZARZĄDZENIE Nr 124/PM/12 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia. Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Człowiek najlepsza inwestycja 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podstawa Prawna Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Gmina Wola Mysłowska, w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

ZAPYTANIE O CENĘ. Gmina Wola Mysłowska, w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE O CENĘ Wola Mysłowska 2011-07-05 Gmina Wola Mysłowska, w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet : IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie:

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Wykonawca... (podać pełną nazwę, adres) ...

O F E R T A. Wykonawca... (podać pełną nazwę, adres) ... Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2011 r. O F E R T A Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Wykonawca... (podać pełną nazwę, adres)... W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA Dot. realizacji Projektu Inwestycja w pierwszy krok II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola nr KSI: nr POKL.09.01.02-16-119/12 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA Dot. realizacji Projektu Inwestycja w pierwszy krok II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola nr POKL.09.01.02-16-119/12 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Jaki typ zajęć podlegać będzie finansowaniu? W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto ZAŁĄCZNIK NR 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia z uczniami przejawiającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto Multimedialny program

Bardziej szczegółowo

Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych

Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych Załącznik nr 4 do umowy Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z dnia Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2) ul. Lwowska 7 Nazwa i adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie. 2. Projekt w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Strona1 z 10 Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stawiszynie. Pomoce dydaktyczne

Szkoła Podstawowa w Stawiszynie. Pomoce dydaktyczne FORMULARZ OFERTY... (miejscowość, data) WYKONAWCA...... (NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES) GMINA I MIASTO STAWISZYN ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn TELEFON/FAX... E-MAIL... W nawiązaniu do zapytania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Powiecie Żagańskim.

Tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Powiecie Żagańskim. Powiat Żagański Numer projektu WND-POKL.09.01.02-08-158/11 Tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Powiecie Żagańskim.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

Franek i Jola chodzą do przedszkola projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Franek i Jola chodzą do przedszkola projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA WIELISZEW ul. Modlińska 1 05-135 Wieliszew Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZYJĘCIA POMOCY DYDAKTYCZNYCHH/SPRZĘTU/MEBLI do ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZYJĘCIA POMOCY DYDAKTYCZNYCHH/SPRZĘTU/MEBLI do ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 269/2012 Burmistrza Starego Sącza z 31.10.2012r. Stary Sącz, 31 październik

Bardziej szczegółowo

ROW.3502.1.1.2013/MJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 stycznia 2013.

ROW.3502.1.1.2013/MJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 stycznia 2013. ROW.3502.1.1.2013/MJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 stycznia 2013. Regulamin ewaluacji projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych Załącznik nr 3 Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne dla PSP Bieliny w ramach programu POKL Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ulanów współfinansowanego ze środków EFS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Miesięczne sprawozdanie z realizacji działań projektu w Szkole Podstawowej w m-c.. 2012r

Miesięczne sprawozdanie z realizacji działań projektu w Szkole Podstawowej w m-c.. 2012r Miesięczne sprawozdanie z realizacji działań projektu w Szkole Podstawowej w m-c.. 2012r Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.5 Modelowy projekt w części III wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 5.5 Modelowy projekt w części III wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 5.5 Modelowy projekt w części III wniosku o dofinansowanie Poniżej umieszczono wyjaśnienia w jaki sposób wypełniać poszczególne pola części III wniosku o dofinansowanie projektu. W ramkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie. 2 Postanowienia ogólne

1 Informacje o projekcie. 2 Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jabłonka 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych 1. Jaki jest minimalny wymiar godzinowy zajęć w szkole? Zgodnie z Zasadami przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zdania przyjętego do realizacji Zadanie 1 - Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Janowie

Nazwa zdania przyjętego do realizacji Zadanie 1 - Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Janowie Nazwa zdania przyjętego do realizacji Zadanie 1 - Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Janowie Stan realizacji W kwietniu przekazano szkole następujące pomoce dydaktyczne: 1. Mnożenie domino szt. 4 2. Karty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych

Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z dnia Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Słocińska 4 35-330 Rzeszów Nazwa i adres szkoły podstawowej Wyszczególnienie dostawy:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej Program zajęć matematycznych realizowanych w ramach projektu,,indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej. Nazwa i forma kształcenia: Zajęcia dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do projektu. 1. Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego.

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do projektu. 1. Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do 1. Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego. 2. Imię i nazwisko Dyrektora szkoły/ oddziału przedszkolnego. 3. Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej

Zadanie 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej Zadanie 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej 1. Eduterapeutica-Dysleksja progrm kom. PSP Zwola, PSP Miastków 2. Sylaby do zabawy gra PSP Zwola, PSP Brzegi 3. Głoski do zabawy gra PSP Zwola, PSP Oziemkówka,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dodatkowych

Planowanie zajęć dodatkowych Planowanie zajęć dodatkowych do projektu systemowego Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I III wrocławskich szkół podstawowych Wrocław 31 sierpnia 2011 rok O czy należy pamiętać planując

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-09-17 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Indywidualne

Bardziej szczegółowo