1. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa: Adres: Kontakt: Strona internetowa: Rodzaj zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa: Adres: Kontakt: Strona internetowa: Rodzaj zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia."

Transkrypt

1

2 1. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Adres: Komarno Kolonia 13, Konstantynów Kontakt: tel/fax: (83) Strona internetowa: NIP REGON Rodzaj zamawiającego Gminna samorządowa jednostka organizacyjna Dni i godziny pracy szkoły: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 do 15:30 2. Tryb udzielenia zamówienia. 2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.3.Podstawa prawna opracowania SIWZ: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 907) zwana w dalszej części niniejszej specyfikacji ustawą Pzp Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1649) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2012 r., poz. 1360) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wydawnictw do Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii w ramach realizacji projektu pt. Pilną pracą dążymy do celu nr KSI POKL /13 wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wykonanie zamówień wg poniższego podziału: część 1 : Dostawa pomocy dydaktycznych część 2: Dostawa wydawnictw 3.3. Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca składający ofertę na wykonanie większej niż jedna części zamówienia, winien podać w ofercie warunki wykonania każdej z części oddzielnie Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych Kody CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do 18 grudnia 2013r. 5. Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej,

4 nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia- załącznik nr do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia /nie spełnia Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków, zostaną dopuszczone do badania i oceny Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru

5 stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 6.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6 6.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie wymagane w pkt 6.1 oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2., 6.3. winny być złożone wspólnie przez Wykonawców, dokumenty wymagane w pkt winien złożyć każdy Wykonawca Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. i 6.7 winny być składane w formie oryginału Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2., winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci (za zgodność z oryginałem) W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą

7 ważnego kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6 oraz Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: - za pomocą telefaksu na nr (83) drogą elektroniczną na - pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii 13, Konstantynów 7.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8 7.5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Grażyna Jasińska-Pykało dyrektor szkoły tel/fax (83) w godzinach od do od poniedziałku do czwartku Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na stronie Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem. 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą. Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: zaadresowana na adres: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii 13, Konstantynów oznakowana: OFERTA Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wydawnictw do Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii w ramach realizacji projektu pt. Pilną pracą dążymy do celu Nie otwierać przed r. do godz. 08: opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

9 oświadczenie o zamówieniu, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej); pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych Dokumenty winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt i powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz ze. zm.) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej Ponadto zaleca się spięcie trwałe wszystkich dokumentów, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowania stron oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii 13, Konstantynów - Kancelaria szkoły (pokój nr 315) W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 09 grudnia 2013 r. do godz na adres wskazany w pkt Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty

10 na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii 13, Konstantynów - Kancelaria szkoły (pokój nr 315) dnia 09 grudnia 2013 r. o godz Opis sposobu obliczania ceny Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), wg której ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega temu obciążeniu W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty określając (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ): - cenę jednostkową netto; - stawkę podatku VAT; - wartość netto; - wartość brutto; - cenę ofertową netto; - cenę ofertową brutto, tj. cenę netto powiększoną o wartość podatku VAT Wartość oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i powyżej zaokrągla się do 1 grosza Cena obliczona wg sposobu podanego w punkcie ma uwzględniać nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, ale także wszystkie koszty jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, w tym transport, wniesienie, opakowanie, ubezpieczenie towaru, upusty, rabaty. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

11 13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Organizator stosować będzie następujące kryteria: a) Cena (C) waga 100 % Każdy Wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów Kryterium Cena 100 % W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: C = (Cmin/Cof) x Kp x Wc gdzie: Cmin cena brutto oferty najtańszej Cof cena brutto oferty ocenianej Kp współczynnik proporcjonalności = 100 Wc waga procentowa dla kryterium Cena = Wybór oferty najkorzystniejszej: Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ustawy Pzp Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Pzp.

12 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego, b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, c) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu programów, akcesoriów, pomocy lub materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie, d) w zakresie terminów realizacji umowy w sytuacji wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobiegnięcia Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w 11 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną

13 w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14 17.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie Załącznik nr 6 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Załącznik nr 7 - Projekt umowy

15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1: Dostawa pomocy dydaktycznych Pomoce dydaktyczne do zajęć grafomotorycznych oraz zajęć dyslektycznych Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Ilość 1. Masa plastyczna Masa samoutwardzalna biała Spełnia wszelkie walory gliny ale jej największą zaletą jest brak potrzeby utwardzania poprzez wypalanie czy gotowanie. 1 kg 2. Foremki do masy plastycznej 3. Nasadki profilowanepaczka Foremki do wykrawania - Egzotyczne zwierzęta Plastikowe foremki do wykrawania kształtów z plasteliny. Przydatne również jako do odrysowywania.6 szt.wym. 8,6 x 6,7 cm Wygodne uchwyty do pisania nasadki na kredkę i ołówek w kształcie ergonomicznym wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. Zapewniają prawidłowy uchwyt przyboru do pisania. Pozwalają nauczyć lub skorygować sposób ułożenia palców. 15 szt w 5 kolorach 4. Druciki Wykonane z łatwo wyginającego się drutu obciągniętego miękkim tworzywem. Przydatne w pracach manualnych i plastycznych. Doskonałe do ozdabiania kostiumów tworzenia biżuterii itp. 100 szt.; śr. 6 mm, dł. 30 cm 5. Leniwa ósemka Tor wykonany z drewna w kształcie leżącej ósemki. Zamontowane rączki umożliwiają łatwe manipulowanie przyrządem a głębokie wyżłobienie zapobiega wypadaniu piłki z toru. Zabawa labiryntem ma korzystny wpływ na koordynację wzrokoworuchową wewnętrzną harmonię organizmu. wym. 48 x 22 x 2 5 cm; śr. kulki 3 cm wykonana z drewna 6. Zestaw do tworzenia witraży Farby witrażowe. 6 kolorów Prace można naklejać na szybę porcelanę tworzywa sztuczne itp.1 czarny kontur (poj. 40 ml)5 kolorów farb (poj. 22 ml)klej w sztyfcie (8 g)4 szt. folii podkładkowej do malowania (wym. 13 x 22 cm)wzory do odrysowania (arkusz o wym. 53 x 22 cm) 7. Pisaki do witraży Farby witrażowe. 10 kolorów 10 pojemników x 10 5 ml 2 kontury: czarny i złoty (po 10 5 ml) sztuka 5 sztuka 5 sztuka 5 sztuka 5 sztuka 5 sztuka 5

16 1 klej odlepiany 8g 8 wzorów i 3 arkusze folii (wym x 13 cm) 8. Koraliki manualne Zestaw konstrukcyjny modeli Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. 80 kolorowych kulek o śr. 16mm, każda kulka posiada 26 otworów, w zestawie 250 słomek o dł 16-75mm 9. Karty ze wzorami Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. 10 dwustronnych kart z tworzywa 15 x 21 cm sztuka 5 sztuka Domki edukacyjne do kolorowania Zabawka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nadaje się doskonale do zadań indywidualnych i grupowych. Może być kolorowany i malowany. Domek wykonany z 5 warstwowej tektury. Może być wielokrotnie składany i rozkładany. Wymiary 78x67x99 sztuka Mazaki Uzyskujemy nimi kreskę grubą i cienką w zależności którą końcówką malujemy. 12 kolorów 12. Flamastry Zestaw 9 kolorowych flamastrów których barwa znika pod wpływem dodatkowego flamastra szt. 13. Kredki ołówkowe dł. 88 mm gr. 10 mm 60 szt 12 kolorów w 5 zestawach 14. Kredki świecowe Grube kredki świecowe w 12 kolorach doskonałe dla małej ręki dziecka. śr. 12 mm dł. 16 cm. Opakowanie 12 szt. 15. Ołówki dł. 175 mm 12 szt. sztuka 5 sztuka 5 sztuka 5 sztuka 5 sztuka Długopisy kolorowepaczka 10 szt. Żelopisy metaliczne sztuka Zeszyty Zeszyt w 3 linie, kolorowa okładka, 16 kartek. sztuka Wyrazy do ćwiczeń Czytam sobie. Części mowy I Tematy: Ludzie wokół mnie orientuję się w

17 części mowy-część I 19. Wyrazy do ćwiczeń części mowy-część II 20. Alfabet liczb pisanych 21. Alfabet liczb drukowanych najbliższym otoczeniu znam swoje ciało. zestaw I zawiera: 64 kolorowe laminowane rysunki o wym. 160 x 240 mm; 85 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm. Pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwalająca rozwijać wyobraźnię i bazować na wszystkich zmysłach: wzrok słuch i ruch. Przygotowuje do nauki czytania poznawania liter budowania zdań prostych oraz wprowadza w podstawowe części mowy. książkaprzewodnik z około 100-u propozycjami zabaw z zastosowaniem czytania globalnego. Całość spakowana w pudełku. Czytam sobie. Części mowy II Tematy: bawię się i tworzę poznaję świat wiem co jem i co piję. zestaw II zawiera: 72 kolorowe laminowane rysunki o wym. 160 x 240 mm; 80 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm. Pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwalająca rozwijać wyobraźnię i bazować na wszystkich zmysłach: wzrok słuch i ruch. Przygotowuje do nauki czytania poznawania liter budowania zdań prostych oraz wprowadza w podstawowe części mowy. książka-przewodnik z około 100-u propozycjami zabaw z zastosowaniem czytania globalnego. Całość spakowana w pudełku. Zestaw dwustronnych plastikowych tabliczek zawierających małe i wielkie litery alfabetu oraz znaki interpunkcyjne. 326 szt.; wym. 4 x 6 cm Zestaw dwustronnych plastikowych tabliczek zawierających małe i wielkie litery alfabetu oraz znaki interpunkcyjne. 326 szt.; wym. 4 x 6 cm 22. Klocki ortograficzne Klocki z małymi polskimi literami Żółte klocki Polskie litery - nadruk liter w dwóch klasycznych kolorach: czerwone samogłoski i niebieskie spółgłoski. 146 el. 23. Dydaktyczna gra ortograficzna Quiz zawiera w wierszykach zagadkach i rebusach wiele trudnych wyrazów z pułapkami ortograficznymi. Zachęcamy do wesołej zabawy podczas której gracze utrwalają pisownię wyrazów z, ż, rz, ch, h, ó, u. Celem gry jest nauka ortografii w konwencji szlachetnej rywalizacji poprzez wzrokowe kodowanie trudnych wyrazów. Śmieszne i żartobliwe wierszyki pozwolą na skuteczne utrwalanie poprawnej niełatwej polskiej pisowni. od 6 lat

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-50/2013 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP.311. 35.2014.8.JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Zespół Szkół nr 3 w Rybniku Ul. Orzepowicka 15 a 44-217 Rybnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo