ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego Wrocław. tel./fax.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego 8 52-214 Wrocław. tel./fax.: 71 798 69 29. e-mail:zsp6@poczta.onet.pl"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego Wrocław tel./fax.: S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów art 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych WYBÓR DOSTAWCY MEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6 WE WROCŁAWIU. Sporządził: Tomasz Bukała Opis przedmiotu zamówienia: Dorota Golisz Zatwierdził: Dyrektor Halina Godlewska Wrocław, czerwiec 2015

2 SPIS TREŚCI A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. Nazwa, adres zamawiającego, tryb udzielania zamówienia publicznego; II. Informacje ogólne; III. Opis przedmiotu zamówienia; IV. Termin wykonania zamówienia; V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; VIII. Wymagania dotyczące wadium; IX. Termin związania ofertą; X. Opis sposobu przygotowywania ofert; XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; XII. Opis sposobu obliczenia ceny; XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego; XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; XVII. Informacje uzupełniające B. Załączniki do SIWZ I. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1; II. Formularz oferty Załącznik nr 2; III. Oświadczenie wykonawcy w sprawie ubiegania się o zamówienie publiczne Załącznik nr 3; IV. Oświadczenie wykonawcy, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 4; V. Projekt umowy na wykonanie zamówienia publicznego Załącznik nr 5 VI. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - Załącznik nr 6 VII. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych -Załącznik nr 7

3 I Nazwa i adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia publicznego 1. Zamawiającym jest: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6, ul. K.I Gałczyńskiego 8, Wrocław. 2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 czerwca 2015 r. pod nr II Informacje ogólne 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części ustawą lub PZP. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 3. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 PZP, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną oraz faksem - w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (art. 67 ust 1, pkt 7 PZP). 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 PZP. 10. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu w tym koszty przygotowania oferty. 14. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. 15. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli i elementów wyposażenia wnętrz rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 we Wrocławiu. Kod CPV Kod CPV Meble szkolne Pomoce dydaktyczne

4 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego; 2) Rozładunek; 3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. IV Termin wykonania zamówienia Zakończenie dostawy z wydaniem sprzętu i instalacją: do dnia 17 sierpnia 2015 r. V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania brak szczególnego warunku w tym zakresie; 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie lub wykonują co najmniej 2 zamówienia, związane z dostawami mebli oraz elementami wyposażenia wnętrz na kwotę co najmniej ,00 zł brutto. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - brak szczególnego warunku w tym zakresie; 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - brak szczególnego warunku w tym zakresie; 2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej wg zasady spełnia/nie spełnia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 24 ustawy PZP. VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale V SIWZ, na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. LP Tabela 1 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU - ART. 44 PZP Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

5 1 2 3 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument poświadczający, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), głównych dostaw w zakresie określonym w Rozdziale V, pkt 1, ppkt 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały lub są wykonywane należycie załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument poświadczający, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 4 zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokumenty poświadczające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w poz. 2 tabeli, są: poświadczenie, wystawione przez odbiorcę dostaw, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert; oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia odbiorcy dostaw, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w poz. 2 tabeli, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt.2, ppkt. 1 i 2. Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 5 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały. W przypadku reprezentacji wieloosobowej - dokumenty wymienione w pozycji 1, 3, 4, 5tabeli wypełnia i podpisuje każda osoba zamieszczająca podpis pod składaną ofertą. 2. Dokumenty mające wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ustawy PZP) - zgodnie z 3, pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231) LP Tabela 2 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ. 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - informacja o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ.

6 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, również przedkładają dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym, w poz. 1 Tabeli 2. Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 2 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały. W przypadku reprezentacji wieloosobowej - dokumenty wymienione w pozycji 1 tabeli wypełnia i podpisuje każda osoba zamieszczająca podpis pod składaną ofertą. 3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego LP Tabela 3 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1 Wydrukowany, parafowany na każdej stronie i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Inne dokumenty LP 1 2 Tabela 4 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (bez dokonywania jakichkolwiek zmian) - załącznik nr 2 do SIWZ. Pełnomocnictwa do podpisania oferty i/lub umowy na wykonanie zamówienia publicznego o ile podpisywane będą one przez osoby nie wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokument wymieniony w poz. 1 tabeli powinien być przedstawiony jako oryginał, w poz. 2 jako oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Brak dokumentu wymienionego w pozycji 1 tabeli skutkuje natychmiastowym odrzuceniem oferty. W pozostałych przypadkach brak dokumentu spowoduje odrzucenie oferty po wcześniejszym wyczerpaniu przesłanek określonych w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - w celu oceny, czy będzie on dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: LP 1 2 Tabela 4 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. Pisemną informację na temat a) Zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu w szczególności z obszaru wiedzy i doświadczenia podmiot udostępniający musi wykazać zrealizowane lub aktualnie realizowanie zamówienia (w zakresie określonym Rozdziale V, pkt 1, pkt 2), dzięki wykonaniu którym uzyskał on wymaganą wiedzę i doświadczenie w tym celu można wykorzystać tabelę zawartą w Załączniku nr 6 do SIWZ)

7 b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. d) Zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia. VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a informację o tym zamieści na stronie internetowej. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędna będzie korekta ogłoszenia o wszczęciu postępowania w Biuletynie UZP lub konieczne będzie udzielenie dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 5. Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie niniejszej procedury jest Halina Godlewska Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 we Wrocławiu. 6. Sposób zadawania pytań i przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II - Informacje ogólne. VIII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium. IX Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X Opis sposobu przygotowywania ofert A. FORMA I OZNACZENIE 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku art. 9 ust. 1 i 2 ustawy), zgodnie z niniejszą specyfikacją w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami.

8 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji. 4. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć podpisy imiennymi pieczątkami. 5. Zaleca się aby cała oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony. 6. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej poprawek). 7. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta w celu uniknięcia samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia. 8. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: WYBÓR DOSTAWCY MEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6 WE WROCŁAWIU 9. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. 10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 11. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę na własne ryzyko i na własny koszt. B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana oferta, w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem ZMIANA. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie kompletna oferta zamienna. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie modyfikacji) z napisem na kopercie WYCOFANIE.

9 C. OFERTA WSPÓLNA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności wskazanie: 1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; 3) Ustanowionego Wykonawcę Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Pełnomocnika. 4. Ofertę oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy Pełnomocnika (załącznik nr 2,3 do SIWZ); 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ustawy, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy Wykonawca składa oświadczenie na odrębnym formularzu (załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą prowadzone wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wymagane są podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć konsorcjum, o ile do podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - Pełnomocnik. 8. Jeżeli oferta wspólna okaże się ofertą najkorzystniejszą w myśl przepisów ustawy PZP, Zamawiający przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia publicznego może zażądać do wglądu umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE (ART. 8 UST 3 USTAWY) 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może się odnosić się wyłącznie do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość gospodarczą Wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10 3. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert A. SKŁADANIE OFERT 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2015 roku, do godz , w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6, ul. K.I Gałczyńskiego 8, Wrocław. B. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2015 roku, o godz , w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6, ul. K.I Gałczyńskiego 8, Wrocław. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności: 1) Ogłoszenie wartości środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; 2) Zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 3) Otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem; - w pierwszej kolejności będą otwierane kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane), - następnie otwarte zostaną pozostałe oferty, - oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale X SIWZ nie będą otwierane, - podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zawartych w nich cen. 4) Wypełnienie i podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu (zgodnie z art. 17 ustawy); 5) Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich uprzedni pisemny wniosek. 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy niezwłocznie po jej złożeniu. 2. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert. Zadawane pytania będą przesyłane drogą faksową, a następnie potwierdzane pisemnie. Udzielone odpowiedzi muszą być przesłane do Zamawiającego w ten sam sposób. 3. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak błędy pisarskie nie powodują odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami w trybie art. 87 ust.1 pkt 2 Ustawy.

11 XII Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację całego zamówienia - proponując cenę za wykonanie całej dostawy objętej przedmiotem zamówienia szczegółowo określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). 3. Cena oferty, określona przez Wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie podlegała zmianom. 4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena (Kc) 90% Gwarancja 10 % 2. Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: gdzie: CMIN Kc( x) 100 C( x) Kc(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, C MIN cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach, C(x) cena zawarta w ofercie x. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT; 3. Kryterium gwarancji najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 100, otrzymają oferty, w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 36 miesięcy gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości: 36 miesięcy lub więcej 100 pkt. 30 miesięcy do 35 miesięcy 80 pkt. 24 miesiące do 29 miesięcy 60 pkt. 18 miesięcy do 23 miesiące 40 pkt. 12 miesięcy do 17 miesięcy 20 pkt Poniżej 12 miesięcy 0 pkt.

12 Jeżeli Wykonawca zastosuje wariant mieszany jeżeli chodzi o okres gwarancji (różna długość okresu na poszczególne elementy zamówienia) Zamawiający przy punktacji weźmie pod uwagę okres najkrótszy z zaproponowanych przez Wykonawcę. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP). 5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Po upływie 7 dni od daty powzięcia pisemnej wiadomości przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, powinien on przystąpić niezwłocznie do zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego. 2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego na wartość oferty brutto w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty składania ofert. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa, w odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, które będą użytkowane przez dzieci i młodzież, wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby. W przypadku braku spełnienia tego obowiązku Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego i odstąpi od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą XV Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego 1. Uwarunkowania istotne dla zamawiającego zawarte są w Załączniku nr 5 do SIWZ. 2. W/w uwarunkowania są bezwzględnie wiążące dla wszystkich Wykonawców składających swoje oferty w niniejszym postępowaniu. XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Środek ochrony prawnej w postaci Odwołania, przysługuje Wykonawcy, jeżeli: 1) Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2) Odwołanie dotyczy czynności określonej w art. 180 ust. 2, pkt 1-4 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy PZP, dział VI.

13 XVII Informacje uzupełniające 1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy: 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2) Aktów wykonawczych do ustawy PZP. 3) Kodeksu cywilnego

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TOWAROWA 1. Wymiary określone w niniejszej specyfikacji są wielkościami oczekiwanymi ze względu na określony projektem sposób zagospodarowania pomieszczeń. 2. Ze względu na plan zagospodarowania przestrzeni, rzeczy określone na zdjęciach są przedmiotami, których dostawy Zamawiający OCZEKUJE. Nie przewiduje się żadnych odstępstw od podanych, kształtów, kolorystyki oraz materiałów wykonania. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa, w odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, które będą użytkowane przez dzieci i młodzież, wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby. W przypadku braku spełnienia tego obowiązku Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego i odstąpi od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 4. Zamawiający nadmienia, że nie ma możliwości dokonywania zmian fizycznych w strukturze mebli certyfikowanych w sposób opisany w punkcie 4. Jakakolwiek modyfikacja certyfikowanego mebla powoduje utratę ważności certyfikatu. 5. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego lub miejsca pochodzenia producenta - ma to na celu wyłącznie określenie standardu produktu. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (spełniających parametry dotyczące wymiarów, kształtów, kolorystyki oraz materiałów wykonania). I. STOŁY I BIURKA LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 1 Stolik w tonacji buku 30SZT. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone bukowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Do blatów przykręcane nogi okrągłe z regulowaną wysokością. Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 Wym. 120 cm x 74 cm PN -EN : 2012 lub inny równoważny 120 SZT. Komplet nóg do blatów z kolorowym obrzeżem. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. 4 uzyskiwane wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. Śruby do zamontowania nóg umieszczane są przy blatach. 2 Stół konferencyjny Zakres wys.: 40, 46, 52, 58 cm 1 SZT. Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej, z metalowym stelażem i okrągłymi nogami. Wym. Szer. 139 cm x Wys. 75 cm x Gł. 74 cm

15 3 Biurko nauczycielskie 4 SZT. Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek. Wym. Szer.130 cm x Gł. 60 cm x Wys. 76 cm 4 Biurko nauczycielskie 1 SZT. Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażony w szafkę i szufladę, obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka. 5 Biurko z kontenerkiem mobilnym 2 SZT. Wym. Szer. 124 cm x Gł. 70 cm x Wys. 76 cm Wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm Wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. Wym. 120 cm x 75 cm x 74 cm 2 SZT. Kontenerek wykonany z płyty laminowanej w tonacji buku. Wym. 41,8 cm x 40 cm x 57,4 cm II. KRZESŁA LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 1 Krzesło typu T z regulacją wysokości ROZMIAR SZT. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej w kolorze naturalnym, o gr. min. 6mm. Stelaż wykonany z aluminiowej rury płasko-owalnej. Wyposażone w wyprofilowane siedzisko. Blat chroniony przed zarysowaniem, stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa mające na celu chronić podłogę przed zarysowaniem. Możliwość stawiania krzeseł jedno na drugim. Kolor stelaża: srebrny Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2012 lub inny równoważny

16 2 Krzesło 12 SZT. Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury aluminiowej płasko-owalnej. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Kolor stelaża: czarny Kolor tapicerki: zielony 3 Krzesło typu P Rozmiar 6 6SZT. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej ogr. 6mm. Kolorowy stelaż wykonany z aluminiowej rury okrągłej o śr.22mm. Możliwość stawiania krzeseł jedno na drugim. Kolor stelaża: aluminium Siedzisko i oparcie: buk Certyfikat za zgodność z normą PN -EN : 2007 PN -EN : 2012 lub inny równoważny 4 Krzesło biurowe obrotowe Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie. Tapicerowane pianką oraz wysokogatunkową skórą (skóra dwoina, lakierowana). Możliwość swobodnego kołysania się, blokada oparcia w pozycji do pracy, regulowana wysokość fotela, regulacja siły oporu oparcia. Stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego. Stabilna, metalowa podstawa z nakładkami z tworzywa sztucznego, wyposażona w kółka III. TABLICE, GABLOTY, EKRANY LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGA 1 Tablica szkolna korkowa 24 SZT. Korkowa tablica z aluminiową ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń Wymiary: 200 x 120 cm 2 Tablica szkolna korkowa 6 SZT. Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń Wymiary: 116 x 100 cm

17 IV. SZAFKI KLASOWE, ZESTAWY MEBLOWE LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Zestaw meblowy 1 SZT. Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W skład zestawu wchodzą: Regał z 3 szufladami 2 szt. Regał z szafką 2 szt. 2 Zestaw meblowy 1 SZT. Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W skład zestawu wchodzą: Szuflada - żółta 2 szt. Szuflada - czerwona 2 szt. Szuflada - niebieska 2 szt. Szuflada - zielona 2 szt. Drzwi do szafy wysokiej 1 para Szafa wysoka na 8 szuflad 1 szt. Szafka z dużymi półkami 2 szt. Szafka na pojemniki BIS 2 szt. Pojemnik drewniany - czerwony 2 szt. Pojemnik drewniany - niebieski 2 szt. Pojemnik drewniany - żółty 2 szt. Pojemnik drewniany - pomarańczowy 2 szt. Szuflada drewniana - czerwona 2 szt. Szuflada drewniana - pomarańczowa 2 szt. Drzwi do szafki 2 szt. Półka wisząca 1 szt. Przegródki do półki 1 szt. 3 Zestaw meblowy Tonacja buk DŁUGOŚĆ ZESTAWU 3,63 m 1 SZT. Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W skład zestawu wchodzą: Szafka wisząca z drzwiczkami 1 szt. Szafka z 2 przegrodami 1 szt. Pojemnik drewniany - czerwony 4 szt. Pojemnik drewniany - pomarańczowy 4 szt. Pojemnik drewniany - żółty 4 szt. Pojemnik drewniany - zielony 2 szt. Pojemnik drewniany - niebieski 2 szt. Szuflada drewniana - czerwona 4 szt. Szuflada drewniana - pomarańczowa 4 szt. Szuflada drewniana - żółta 4 szt.

18 Szuflada drewniana - zielona 2 szt. Szuflada drewniana - niebieska 2 szt. Półka wisząca 1 szt. Przegródki do półki 1 szt. Skrzynia na kółkach 1 szt. Drzwi do szafki - żółte 2 szt. Szafka z dużymi półkami 3 szt. Szafka na szuflady 1 szt. Szuflada - czerwona 2 szt. Szuflada - pomarańczowa 2 szt. Szuflada - żółta 4 szt. Szuflada - zielona 2 szt. Szuflada - niebieska 2 szt. Szafka rogowa 1 szt. Szafka na skrzynię na kółkach 1szt. 4 Zestaw meblowy Tonacja buk DŁUGOŚĆ ZESTAWU 5,41 m 1 SZT. Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W skład zestawu wchodzą: Szafka z dużymi półkami 2 szt. Szafka z 2 przegrodami 2 szt. Szafka na skrzynię na kółkach 1 szt. Skrzynia na kółkach 1 szt. Szafka wisząca klasyczna 3 szt. Drzwiczki do szafki wiszącej - żółte 3 pary Pojemnik - czerwony 6 szt. Pojemnik - niebieski 4 szt. Pojemnik - zielony 4 szt. Pojemnik - żółty 6 szt. Pojemnik - pomarańczowy 6 szt. Szuflada drewniana - czerwona 6 szt. Szuflada drewniana - niebieska 4 szt. Szuflada drewniana - zielona 4 szt. Szuflada drewniana - żółta 6 szt. Szuflada drewniana - pomarańczowa 6 szt. DŁUGOŚĆ ZESTAWU 4,18 m

19 5 Zestaw meblowy Tonacja buk 6 Zestaw meblowy Tonacja brzoza 7 Szafka z pólkami Tonacja brzoza 4 SZT. Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W skład zestawu wchodzą: Szafka z dużymi półkami 2 szt. Szafka z 2 przegrodami 1 szt. Szafa wysoka z półkami 1 szt. Drzwiczki do szafki zawias 180 st. - żółte 2 szt. Drzwi do szaf zawias 180 st. - czerwone 1 para Drzwi do szaf zawias 180 st. - pomarańczowe 1 para Pojemnik drewniany - czerwony 1 szt. Pojemnik drewniany - żółty 1 szt. Szuflada drewniana - czerwona 8 szt. Szuflada drewniana - pomarańczowa 10 szt. Szuflada drewniana - żółta 8 szt. DŁUGOŚĆ ZESTAWU 3,34 m 2 SZT. Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W skład zestawu wchodzą: 2 SZT. Szafka słupek z 4 szufladami na cokole, 1 szt. Szafka z szufladą na pojemniki i segregatory na cokole, 1 szt. Szafka z przegrodą, 1 szt. Szafka z 3 półkami na cokole, 1 szt. Drzwiczki do szafki z półkami - brzozowe, 2 pary Nadstawka z 1 półką, 1 szt. Pojemnik czerwony, 1 szt. Pojemnik żółty, 1 szt. Pojemnik zielony, 1 szt. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS. Szafka z 7 półkami na cokole Wym. 89 cm x 41,5 cm x 87 cm 24 SZT. Naturalna szuflada drewniana szufladka, nadająca się do przechowywania klocków lub innych drobiazgów. Lite drewno bukowe, lakierowane. Pojemniki są dostarczane zmontowane. Wym. 26,5 x 35 x 6,4 cm 8 Szafka z 3 półkami Tonacja brzoza 2 SZT. Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS. Wym. 89 cm x 41,5 cm x 87 cm

20 9 Zestaw meblowy Tonacja brzoza 2 SZT. Drzwiczki do szafki z półkami M - brzozowe, 1 para Drzwiczki do szafki z półkami D - brzozowe, 1 para Nadstawka D z 2 półkami, 1 szt Nadstawka M z 1 półką, 1 szt Szafka D z szufladami na cokole, 1 szt. 10 Zestaw meblowy Tonacja brzoza 2 SZT. W skład zestawu wchodzą: 1) Nadstawka z 3 półkami - 1 szt. 2) Drzwiczki do nadstawki XL - brzozowe - 1 para 3) Szafka z 3 półkami na cokole - 1 szt. 4) Drzwiczki do szafki z półkami brzozowe - 1 para 11 Szafa Tonacja buk 4 SZT. Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wym. Szer. 76 cm x Gł. 40 cm x Wys.185 cm 12 Szafa Tonacja buk 4 SZT. Szafa z witryną w ramie aluminiowej w górnej części oraz pełnymi drzwiami w dolnej części, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wym. Szer. 76 cm x Gł. 40 cm x Wys.185 cm 13 Szafka na pościel z zasłonką czerwoną 3 SZT. Szafka na 24 komplety pościeli, posiada mocny drewniany drążek, zasłony z mocnej bawełnianej tkaniny które umożliwiają swobodną cyrkulację powietrza. Wym. Wys. 182 cm x Szer. 150 cm x gł. 45 cm

21 14 Szafka na pościel z zasłonką beżową 3 SZT. Szafka na 24 komplety pościeli, posiada mocny drewniany drążek, zasłony z mocnej bawełnianej tkaniny które umożliwiają swobodną cyrkulację powietrza. Wym. Wys. 182 cm x Szer. 150 cm x gł. 45 cm V. POZOSTAŁE LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Stojak flagowy drewniany 3-ramienny SZT. 2 Sama podstawa. Wykonana z drewna bukowego lakierowanego. Mosiężne uchwyty na drzewce o średnicy wewnętrznej 23mm. 2 Godła do sal SZT. 10 GODŁO POLSKI - GABINETOWE rama drewniana szerokości 26 mm. anty refleksyjna powierzchnia. Godło - 67 x 58 cm. KOLOR: stare srebro + złoty 3 Ławka gimnastyczna SZT. 8 Ławki wykonane z drewna iglastego. Drewniane nogi wyposażone niebrudzące plastikowe stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg muszą być zaokrąglone. Ławka wyposażona w stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm ma służyć jako równoważnia. Dł. 2 m 4 Ławka korytarzowa SZT. 6 Stelaż metalowy na bazie rury okrągłej Ø32. Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane z formatek ze sklejki liściastej. Wym. dł x gł. 350 x wys. 400 mm Kolor stelaża; szary Kolor siedziska: naturalny sklejki

22 5 Suszarka metalowa 11 SZT. Wykonana na stelażu metalowym. Posiada 25 poziomów, na których układamy prace do suszenia. Suszarka wyposażona jest także w kółka, dzięki czemu można ją w łatwy sposób przemieszczać w różne miejsca. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4. Wym. 42,5 x 41 x 98 cm 6 Szafka metalowa zamykana na 100 kluczy 1 SZT. Jednościankowy korpus stalowy z wpuszczonymi drzwiczkami. Przeznaczony do montażu na ścianie z przygotowanymi 4 otworami w tylnej ścianie do zamocowania. Drzwiczki wyposażone w zamek cylindryczny. Listwy wieszakowe z haczykami przestawne, różnokolorowe i kolejno ponumerowane, w celu ułatwienia orientacji. Haczyki i zawieszkiw standardzie. Kolor: jasnoszary Wymiary: Wys. 55 cm x Szer. 38 cm x Gł. 8 cm 7 Szafka metalowa zamykana na 50 kluczy Ilość haczyków: min. 100 szt. 1 SZT. Metalowa szafka na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 50 haczyków na klucze. Zawieszki w standardzie. Kolor: jasnoszary Wymiary: Wys. 23,5 x Gł 6 x Szer. 36 cm Ilość haczyków: min. 50 szt. 8 Wieszak 8 SZT. Wieszak o prostej, geometrycznej formie z uchwytem na parasole. Matowa stal nierdzewna, min. 6 zawiesi, wysokość 175 cm, podstawa: 38 cm 9 Leżaczek przedszkolny z siateczką 25SZT. Leżaczek ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwalana na układanie łóżeczek jedno na drugim. Kolor niebieski Wym. Szer.53 cm x Dł. 130 cm x Wys. 16 cm

23 10 Półki łazienkowe z otworami na kubki - pomarańczowe 6 SZT. Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. Wym. 67,5cm x 18 cm x 25 cm 11 Półki łazienkowe z otworami na kubki - zielone 6 SZT. Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. Wym. 67,5cm x 18 cm x 25 cm 12 Półki łazienkowe z otworami na kubki - niebieskie 3 SZT. Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. Wym. 67,5cm x 18 cm x 25 cm 13 Półki łazienkowe z otworami na kubki - czerwone 3 SZT. Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. Wym. 67,5cm x 18 cm x 25 cm 14 Kubki plastikowe 180 SZT. Różne kolory Wym. Wys. 12 cm, Śr. 9 cm 15 Lustro 1 SZT. Kryształowe, fazowane 120x70 Wym. 120 cm x 70 cm

24 16 1. Apteczka 8 SZT. Apteczka pierwszej pomocy. Wykonana z blachy 0,8 1,2mm z wyposażeniem 1 Szafa ubraniowa VI. WYPOSAŻENIE KORYTARZY, SZATNI I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 2 SZT. Wysokiej jakości szafy ubraniowe wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary. Drzwi wyposażone w otwory dylatacyjne ułatwiające cyrkulację powietrza oraz zapobiegające dostawaniu się kurzu do środka. 3 sekcje, 6 drzwi, każdy przedział wyposażony w drążek na ubrania, 3 haki oraz uchwyt na etykietę na drzwiach. 2 Szafa ubraniowa Wymiary: Wys. 180 cm x Szer. 90 cm x 50 cm 3 SZT. Szafa ubraniowa z laminatu w kolorze buku,. Jedna szafka w pionie. 3 sekcje. Dostarczana w stanie zmontowanym i zamkiem cylindrycznym. Wymiary: Wys. 193 cm x Szer. 96 cm x Gł 55 cm 3 Znaczki identyfikacyjne z drewna Poszczególne zestawy zawierają po 30 szt. znaczków. Wym. 37mm x 37 mm; 6mm grubość 4 KPL 4 KPL 8 KPL 4 KPL 4 KPL Przedmioty Zabawki Zwierzęta Gospodarstwo Las i łąka

25 3 Znaczki identyfikacyjne samoprzylepne Poszczególne zestawy zawierają po 30 szt. znaczków. Wym. 37mm x 37 mm 1 KPL 1 KPL 1 KPL 1 KPL 1 KPL Przedmioty Zabawki Zwierzęta Gospodarstwo Las i łąka VII. SPRZĘT DO ZACHOWANIA CZYSTOŚCI LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 1 Wózek do sprzątania jednowiadrowy systemowy 7SZT. Kompletny zestaw do profesjonalnego sprzątania firmy. Wózek, wiadro o poj. 25L, wyciskarka, teleskopowa rama wykonana z aluminium oraz mop z mikrofibry o dużej chłonności. Regulowana wysokość dla ergonomicznej pozycji podczas użytkowania. Wym. D 600 x S 380 x W 670 mm. 2 Stelaż do mopów płaskich systemowy 7 SZT. Systemowy o szer. 600 mm 3 Aluminiowy trzonek do stelaży - systemowy 7SZT. Wygodny i ergonomiczny trzonek, regulowany w zakresie mm, można dopasować do pozycji pracy i wzrostu. Do stelaży do mopów o szer mm 4 Mop płaski 24 SZT. Wykonany z mikrofibry o dużej chłonności Przeznaczony do wszelkich powierzchni podłóg: porowatych i gładkich, do stosowania na sucho lub wilgotno, mocowane do stelaża systemowego 600 mm.

26 5 Miotła do zamiatania 10 SZT. Standardowa 6 Szufelka 10 SZT. Standardowa 7 Zmiotka 10 SZT. Standardowa 9 Wycieraczki gumowe wejściowe 4 SZT. wym. 150 x 100 cm 10 Kosze do segregacji SZT. Pojemniki do segregacji wewnętrznej Pojemność min. 40L I. SZAFKI TEMATYCZNE LP NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE 1 Multikącik 2 SZT. Służy do zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcje biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz 3 półeczki do eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. wym. 115 x 80 x 165 cm

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 93.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 UL. BRUCKERA 10 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 Nr sprawy: ZP.340.4.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na: wykonanie i montaż

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 26 600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 tel. (0 48) 345 31 03; fax (0 48) 345 20 02 Zatwierdzam Numer sprawy 77/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/16/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 ` GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 GK/7142/126/2010 Mirsk 05.10.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP.311. 35.2014.8.JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Zatwierdził: ZAMAWIAJĄCY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ul. PodchorąŜych 10 64-920 Piła Nr zamówienia: AG-2240-05-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Przedszkole czas zacząć

Przedszkole czas zacząć RRPSiK ZpiK.271.3.2015. PK Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2013r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAMAWIAJĄCY: Znak postępowania: BS.3300/3/2011 BURSA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI 90-145 Łódź, ul. Narutowicza 122 tel. (42) 6789339, fax (42) 6789339 w. 24 www.bursa.lodzkie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo