SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Znak sprawy: /CZP/271/09/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawę i montaż mebli biurowych 3 części Część I - dla II Oddziału ZUS w Poznaniu 3 zadania Część II dla I Oddziału ZUS w Poznaniu Część III dla Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR.. POZNAŃ

2 ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1. Dane zamawiającego: Nazwa zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział ZUS w Poznaniu Adres do korespondencji Poznań, ul. Starołęcka 31 Numer faksu Numer telefonu Adres strony internetowej Znak postępowania /CZP/271/09/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby I Oddziału ZUS w Poznaniu, II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim 3 części: Część I dla II Oddziału ZUS w Poznaniu 3 zadania Część II dla I Oddziału ZUS w Poznaniu Część III dla Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 1a i 1b do SIWZ. 3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): meble meble biurowe regały biurowe wieszaki na odzież siedziska i krzesła krzesła biurka i stoły meble i wyposażenie kuchni 2

3 meble komputerowe meble konferencyjne meble recepcyjne komody szafy na akta meble różne 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art.2 pkt.6 ustawy Pzp. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 12. Zamawiający nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: Część I dla II Oddziału w Poznaniu - od dnia podpisania umowy do dnia r. Część II dla I Oddziału w Poznaniu: a) I Oddział ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 dostawa w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, b) Inspektorat w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28- dostawa w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy, c) Inspektorat w Szamotułach ul. Bolesława Chrobrego 17 dostawa w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy, d) Inspektorat w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 4 - dostawa w terminie między 14 a 21 dniem po dostawie mebli do Inspektoratu w Szamotułach, e) Inspektorat w Międzychodzie ul. Słowackiego 7 - dostawa w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. 3

4 Część III dla Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim do 21 dni od dnia podpisania umowy. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca wraz z ofertą składa: 1. W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 4

5 1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy złożyć: 3.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2.2.,2.3. i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 5

6 4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.3. Dokument o którym mowa w pkt.4.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.4.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt.4.3. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: Dla Części nr 1 II Oddział ZUS w Poznaniu: a) atestu dotyczącego badań wytrzymałościowych krzeseł wg norm: PN-EN b) atestu określającego odporność na ścieranie: odporność na ścieranie tkaniny tapicerskiej krzeseł nie mniejsza niż cykli Martindale a, c) atestu trudnopalności ocena zapalności mebli tapicerowanych, źródło zapłonu: tlący się papieros, zgodnie z normą PN-EN , d) atestu trudnopalności ocena zapalności mebli tapicerowanych, źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki, zgodnie z normą PN-EN Atesty powinny być wydane przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości, 6

7 potwierdzające, że dostarczone meble odpowiadają normom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamiast zaświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości*; W przypadku atestów w języku obcym wymagane jest dołączenie do oferty ich tłumaczenie na język polski. * Niezależnym podmiotem uprawnionym do kontroli jakości jest: - notyfikowana jednostka certyfikująca w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.); - jednostka certyfikująca, kontrolująca laboratorium lub inny podmiot przeprowadzający oceny zgodności lub weryfikacje, która uzyskała akredytację krajowej jednostki akredytującej (w przypadku Polski jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji; w przypadku innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego odpowiednik PCA w tym kraju) Dla Części nr 2 I Oddział w Poznaniu a) atestu dotyczącego badań wytrzymałościowych krzeseł wg norm: PN-EN b) atestu określającego odporność na ścieranie: odporność na ścieranie tkaniny tapicerskiej krzeseł nie mniejsza niż cykli Martindale a, c) atestu trudnopalności ocena zapalności mebli tapicerowanych, źródło zapłonu: tlący się papieros, zgodnie z normą PN-EN , d) atestu trudnopalności ocena zapalności mebli tapicerowanych, źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki, zgodnie z normą PN-EN Atesty powinny być wydane przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone meble odpowiadają normom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamiast zaświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości*; W przypadku atestów w języku obcym wymagane jest dołączenie do oferty ich tłumaczenie na język polski. * Niezależnym podmiotem uprawnionym do kontroli jakości jest: - notyfikowana jednostka certyfikująca w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.); - jednostka certyfikująca, kontrolująca laboratorium lub inny podmiot przeprowadzający oceny zgodności lub weryfikacje, która uzyskała akredytację krajowej jednostki akredytującej (w 7

8 przypadku Polski jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji; w przypadku innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego odpowiednik PCA w tym kraju) Dla Części nr 3 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim a) atestu określającego odporność na ścieranie: odporność na ścieranie tkaniny tapicerskiej krzeseł nie mniejsza niż cykli Martindale a, 5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania pełnomocnika. W ofercie należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 6.1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 6.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców, b) oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. 7. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów: 7.1. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 8. Forma dokumentów: 8.1.Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku podmiotów, od których Wykonawca uzyskał potwierdzenie spełnienia warunków udziału, kopie dokumentów 8

9 dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości W przypadku osoby (osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo, w ofercie należy złożyć: oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zamawiający oceni spełnianie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną, które uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotarła do adresata przed upływem terminu, z zastrzeżeniem ust Złożenie oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 3. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i odesłanie faksem zwrotnym. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą: Marek Żurek tel , w sprawach formalnych, Agnieszka Witt tel , w sprawach przedmiotu zamówienia dla Części I II Oddział w Poznaniu, Dariusz Seledyn - tel , - w sprawach przedmiotu zamówienia dla Części II I Oddział ZUS w Poznaniu 9

10 Daniel Urbaniak - tel , - w sprawach przedmiotu zamówienia dla Części III Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt.1 SIWZ. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta winna zawierać: dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI; formularz ofertowy wypełniony z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4, 4a i 4b do SIWZ. formularz cenowy wypełniony z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4c, 4d i 4e do SIWZ 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana, a cała oferta wraz z załącznikami była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści. 10

11 5. Podpisy złożone przez Wykonawcę w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach, muszą być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis. 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oraz oznakować w następujący sposób: Oferta na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych znak sprawy /CZP/271/09/2014 nie otwierać przed dniem r. do godz. 11: Na kopercie należy umieścić nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 14. Wykonawca może dokonać zmiany złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej Zmiana oferty. Koperty oznaczone jako Zmiana oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną do niej dołączone. 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 11

12 ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert wyznaczono do dnia r. do godz. 11: Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego - ul. Starołęcka 31 budynek A, w sekretariacie, piętro I, pok. 102 lub przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Poznań, ul. Starołęcka Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ. 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego ul. Starołęcka 31, w Centrum Zamówień Publicznych, budynek B, piętro III, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert, zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu ofertowym. 2. Ceny podane w ofercie winny zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 3. Cenę oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy na każdym etapie wyliczenia. 4. Obliczenie ceny brutto: 1) w kolumnie nr 6 formularza cenowego Wykonawca wpisze oferowane ceny jednostkowe brutto, 2) wartość w kolumnie nr 7 należy obliczyć wg wzoru: ilość z kolumny nr 5 x cena jednostkowa brutto w kolumnie nr 6, 12

13 3) w kolumnie nr 7 w wierszu razem cena brutto należy zsumować wszystkie ceny brutto podane w kolumnie nr 7, 7) kwotę określoną w kolumnie nr 7 w wierszu razem cena brutto (zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3) należy przenieść do formularza ofertowego ( załącznik nr 4 do SIWZ) i wpisać w pkt.1 liczbowo i słownie. 8) Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wszelkie koszty dotyczące przedmiotu zamówienia, rabaty, upusty, współczynniki waloryzacji Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty za przedmiotowe zamówienie. 6. Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę. 7. W trakcie umowy nie dopuszcza się zmiany cen w niej określonych. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100% 2. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego zadania za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: C min. WP (C) = x 100 C of. gdzie: WP (C) liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium C min cena oferty z najniższą ceną, C of cena oferty badanej. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryterium oceny ofert w danej części zamówienia. 4. Jeżeli w cenie oferty Wykonawcy zagranicznego nie są zawarte obciążające Zamawiającego ciężary fiskalne, tj. należny podatek i cło, Zamawiający doliczy te ciężary do zaproponowanej wartości oferty Wykonawcy zagranicznego dla dokonania porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej. 5. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 13

14 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania. 2. Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, informację o wyniku postępowania. 3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 4. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed terminem podpisania umowy: 4.1. dokumentów, potwierdzających umocowanie osoby lub osób podpisujących umowę do składania oświadczeń woli w jego imieniu, o ile dokumentów tych nie załączy do oferty, 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik Wykonawców jest zobowiązany do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania umowy. ROZDZIAŁ XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14

15 ROZDZIAŁ XVI WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5, 5a i 5b do niniejszej specyfikacji. 3. Wzór umowy jest integralną częścią specyfikacji. ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na nr lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: ROZDZIAŁ XVIII ZAŁĄCZNIKI 1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Część I II Oddział w Poznaniu załącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia Część II I Oddział w Poznaniu załącznik nr 1b opis przedmiotu zamówienia Część III Oddział w Ostrowie Wlkp. załącznik nr 2 wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 15

16 załącznik nr 3 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1; załącznik nr 4 wzór formularza ofertowego Część I II Oddział w Poznaniu; załącznik nr 4a wzór formularza ofertowego Część II I Oddział w Poznaniu; załącznik nr 4b wzór formularza ofertowego Część III Oddział w Ostrowie Wlkp.; załącznik nr 4c wzór formularza cenowego Część I II Oddział w Poznaniu; załącznik nr 4d wzór formularza cenowego Część II I Oddział w Poznaniu; załącznik nr 4e wzór formularza cenowego Część III Oddział w Ostrowie Wlkp.; załącznik nr 5 wzór umowy Część I II Oddział w Poznaniu; załącznik nr 5a wzór umowy Część II I Oddział w Poznaniu; załącznik nr 5b wzór umowy Część III Oddział w Ostrowie Wlkp.; załącznik nr 6 - informacja o grupie kapitałowej. 16

17 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: /CZP/271/09/2014 ZADANIE NR 1 CZĘŚĆ I DLA II ODDZIAŁU ZUS w POZNANIU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i montażem mebli biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Biura Terenowego w Słupcy, przy ul. Ratajczaka. 1. Meble biurowe muszą być fabrycznie nowe, skręcone i przygotowane do natychmiastowej eksploatacji. 2. Dopuszcza się dostarczenie mebli w elementach, jednakże warunkiem niezbędnym jest ich złożenie - zgodnie ze sztuką stolarską i instrukcją producenta. 3. Wymagany okres gwarancji na dostarczone meble biurowe wynosi minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego mebli. 4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. 5. Usunięcie usterek lub wymiana mebli biurowych na nowe, wolne od wad, nastąpi do 7 dni od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego fax. W przypadku trzykrotnego wezwania do usunięcia usterki tego samego mebla Wykonawca dokona wymiany, na swój koszt, na nowy wolny od wad. 6. Koszty transportu, załadunku, wyładunku oraz montażu dla mebli dostarczonych w elementach ponosi Wykonawca. 7. Informacje dotyczące wyładunku: a) miejsce wyładunku wskaże Zamawiający; b) długość drogi transportu mebli do budynku do 50 metrów; c) brak rampy wyładowczej, zasadny samochód z klapą samowyładowczą; d) meble należy rozlokować we wskazanych lokalizacjach, to jest w pomieszczeniach biurowych na parterze. 8. Wykonawca dostarczy meble biurowe do siedziby Biura Terenowego ZUS w Słupcy, przy ul. Ratajczaka. Uwaga: Wszystkie zdjęcia i rysunki zamieszczone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/CZP/271/06/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 26 600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 tel. (0 48) 345 31 03; fax (0 48) 345 20 02 Zatwierdzam Numer sprawy 77/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/16/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 93.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAMAWIAJĄCY: Znak postępowania: BS.3300/3/2011 BURSA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI 90-145 Łódź, ul. Narutowicza 122 tel. (42) 6789339, fax (42) 6789339 w. 24 www.bursa.lodzkie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 UL. BRUCKERA 10 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 Nr sprawy: ZP.340.4.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na: wykonanie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Numer sprawy: ZER-ZP-10/2009 INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Numer sprawy: ZER-ZP-10/2009 INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na dostawę metalowych regałów przejezdnych i stacjonarnych Numer sprawy: ZER-ZP-10/2009 I. Informacje o Zamawiającym II. INFORMACJE OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Zatwierdził: ZAMAWIAJĄCY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ul. PodchorąŜych 10 64-920 Piła Nr zamówienia: AG-2240-05-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo