Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia A. Informacje wstępne Dostawa materiałów biurowych na potrzeby UM 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, Rzeszów. Telefon: (17) Fax: (17) Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP 341/123/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) 4) Informacje uzupełniające a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliŝszego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego moŝe zostać uniewaŝnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie uniewaŝnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. e) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŝe mieć miejsce w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiąŝąca. f) Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania pism wymienionych w art. 27 ustawy równieŝ za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu numer UwaŜa się je za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 1

2 potwierdzona na piśmie przez przekazującego, a Zamawiający otrzymał to potwierdzenie w terminie 7 dni. 5) Udzielanie wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38 ustawy. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu. UwaŜa się je za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego a Zamawiający otrzymał to potwierdzenie w terminie 7 dni. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: a) Ryszard Furtak Wydział Organizacyjno Administracyjny, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 6, (017) sprawy merytoryczne b) Sebastian Smyła Wydział Organizacyjno Administracyjny, Urząd Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7 pok. 42, tel. (0-17) sprawy merytoryczne c) Damian Dorosz Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 11, tel. (0-17) sprawy proceduralne B. Przedmiot zamówienia WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) RóŜny sprzęt i artykuły biurowe Wyroby biurowe Papier do drukowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień (składanych w wersji elektronicznej, w wyjątkowym przypadku, np. awarii równieŝ telefonicznie, faksem lub pisemnie), transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dostawca musi umoŝliwić składanie zamówień w wersji elektronicznej (za pośrednictwem strony www lub dedykowanej aplikacji). PowyŜsza funkcjonalność musi umoŝliwiać m.in.: 1) uwierzytelnianie uŝytkowników uprawnionych do składania i zatwierdzania zamówień za pomocą unikalnego loginu i hasła, 2) korygowanie zamówienia przez osoby uprawnione do zatwierdzania zamówień, 4) raportowanie wykonania zamówienia poprzez podanie wartości i ilości dostarczonych materiałów biurowych, 5) realizację złoŝonego zamówienia po weryfikacji i zatwierdzeniu przez wyznaczonego pracownika Oddziału Gospodarczego Urzędu Miasta Rzeszowa. C. Terminy 2

3 1) Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) Oferty naleŝy składać do dnia 12 października 2010 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4, pok. nr 3. 4) Wymagany termin zrealizowania umowy: 12 miesięcy od podpisania. Zaproponowanie terminu późniejszego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty. 5) Wymagany termin waŝności ofert: 30 dni od daty składania ofert. 6) Termin podpisania umowy zostanie ustalony z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. D. Wadium - nie dotyczy E. Zabezpieczenie nie dotyczy F. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. dostawy materiałów biurowych na kwotę co najmniej zł kaŝde. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia/nie spełnia, o których mowa w rozdz. G niniejszej specyfikacji. G. Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków/wymagań 1) Oświadczenie o treści "Oświadczam, Ŝe wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych." 2) JeŜeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu to musi złoŝyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 3) Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych dostaw 4) Dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy przedstawione w wyŝej wskazanym wykazie zrealizowanych dostaw zostały wykonane naleŝycie na przykład referencje 3

4 H. Pozostałe wymagane dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1: 2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.3 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, sporządzone w języku obcym powinny zostać złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4)Informacje o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 5)Pełnomocnictwo do złoŝenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upowaŝniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 7) Wypełniony Formularz OFERTA Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 4

5 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłoŝenia odpowiedniej informacji lub dokumentów dotyczących tych podmiotów. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. H. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca nie moŝe samodzielnie wprowadzać zmian do dokumentacji projektowej. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w rozdz. C pkt 1 Terminy. 3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym zorganizowanie placu budowy, obsługę geodezyjną, koszty robót prowadzonych w pasach drogowych, pokrycie ewentualnych szkód osób trzecich powstałych podczas prowadzenia robót, ubezpieczenia itp. W cenie powinny być równieŝ uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN). 5. Cena oferty winna zostać obliczona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową na podstawie dokumentacji projektowej. Wybrany wykonawca winien dostarczyć w/w kosztorys który będzie integralną częścią umowy I. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wymagania i zalecenia ogólne Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŝszych zasad: a) KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, b) Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych, c) Zgodnie z art. 41, pkt 5 ustawy nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert wariantowych. d) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem. e) Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim pod rygorem niewaŝności. f) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy ZP 341/123/10, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego 5

6 adresie. Winna równieŝ posiadać napis: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby UM NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ. 11:00. g) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby).upowaŝnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza. h) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. i) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby lub osób podpisujących ofertę. 2) Zmiany i wycofanie oferty a) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 3) Zawartość oferty a) Dokumenty oraz oświadczenia wymienione w rozdz. G " Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków/wymagań b) wypełniony formularz oferty, c) wypełnione i podpisane załączniki do oferty. J. Kryteria powodujące odrzucenie oferty Zgodnie z art. 89 ust. 1, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. K. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 6

7 1) Otwarcie ofert a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w Wydziale Zamówień Publicznych UM Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 3. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. b) Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Firmy (nazwy) i adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte oraz zaproponowane ceny, ogłaszane będą osobom obecnym. c) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. 2) Kryteria oceny ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niŝej kryteria Cena ofertowa 100 % 3) Sposób poprawiania oferty O fakcie poprawienia oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę. Oferty poprawiane będą zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. L. Zawarcie umowy 1) JeŜeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaŝe się najkorzystniejsza. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest niezwłocznie przedłoŝyć kopie dokumentów zawierających dane wymagane do zawarcia umowy, o ile bezpośrednio nie wynikają one z oferty. 3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeŝeli wpłynęła tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 4) Wykonawca wyłoniony w drodze procedury przetargowej, bezpośrednio przed zawarciem umowy przedłoŝy szczegółowy kosztorys ofertowy. 5) W przypadku, jeŝeli okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą liczbę punktów, chyba Ŝe upłynie termin, związania ofertą. Ł. Projekt umowy Projekt umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego. M. Środki ochrony prawnej 7

8 W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dziale VI ustawy. 1) Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej c) Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w lit. a i b wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŝeli nie zawiera braków formalnych oraz gdy uiszczono wpis w wysokości zł. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie jednoosobowym. 2) Skarga Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. N. Lista załączników Wymienione niŝej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1) projekt umowy wraz z załącznikiem nr 1 2) wzór formularza oferty do wypełnienia przez Wykonawców 3) wykaz zrealizowanych dostaw spełniających wymagania, o których mowa w rozdz. F pkt. 2 SIWZ do wypełnienia przez Wykonawców 4) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 5) oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 6) części zamówienia przewidziane do powierzenia podwykonawcom 8

9 Projekt Umowy 1 1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy materiałów biurowych, zwanych dalej materiałami. W przypadku wyczerpania limitu kwoty, o której mowa w 5, jak równieŝ w przypadku wyczerpania materiałów, określonych w Załączniku Nr 1 do umowy, umowa przestaje wiązać przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 2. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zaleŝności od bieŝących potrzeb Kupującego lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa Ilość i rodzaj materiałów o których mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 1 do umowy. 4. Kupujący zastrzega sobie w ramach wartości umowy, moŝliwość dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach materiałów, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie Kupujący będzie dokonywał kaŝdorazowo zakupu materiałów na podstawie składanego drogą elektroniczną zamówienia (w wyjątkowym przypadku, np. awarii równieŝ telefonicznie, faksem lub pisemnie), składanego przez Oddział Gospodarczy Urzędu Miasta Rzeszowa, określającego bieŝące potrzeby Urzędu. 2. Sprzedawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać po cenach jednostkowych podanych w ofercie. 3. Sprzedawca winien dostarczyć zamówione materiały o których mowa w 1 w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia złoŝenia zamówienia. Przez dni robocze naleŝy uznać dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem sobót i dni uznanych za ustawowo wolne od pracy. KaŜdorazowy odbiór materiałów przez Kupującego odbywał się będzie na podstawie pisemnego potwierdzenia Materiały o których mowa w 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. 9

10 2. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad w terminie do 3 dni od złoŝenia reklamacji. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wymiany określonego w ust. 2, jak równieŝ w przypadku dostarczenia w rezultacie zgłoszonej reklamacji wadliwych materiałów Kupującemu przysługuje prawo bezzwłocznego odstąpienia od umowy. 4 Sprzedawca będzie dostarczał na swój koszt zamówione materiały w miejsce wskazane przez Kupującego Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Kupującego za realizację przedmiotu umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w ofercie Sprzedawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy na kwotę brutto... zł, (słownie:... zł), w tym kwota podatku VAT w wysokości...zł, (słownie:... ), kwotę netto...zł (słownie:... netto). 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 6 Zapłata za zakupiony towar będzie dokonywana przelewem w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Sprzedawcę po dostarczeniu zamówionych materiałów do Urzędu Miasta Rzeszowa. 7 Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia poprzedniego, za kaŝdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu w którym miała nastąpić realizacja zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do sporządzania w okresach miesięcznych informacji obejmującej wykaz, dostarczonych w miesiącu poprzedzającym, materiałów wraz z wykazem ich cen jednostkowych oraz sumy tych cen. 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć informację o której mowa w ust. 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa. 9 Strony dopuszczają rozwiązanie umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec kaŝdego miesiąca kalendarzowego. 10 Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu miejscowo właściwego dla Kupującego. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 10

11 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. Sprzedawca: Kupujący: Załącznik Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień (składanych w wersji elektronicznej, w wyjątkowym przypadku, np. awarii równieŝ telefonicznie, faksem lub pisemnie), transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dostawca musi umoŝliwić składanie zamówień w wersji elektronicznej (za pośrednictwem strony www lub dedykowanej aplikacji). PowyŜsza funkcjonalność musi umoŝliwiać m.in.: 1) uwierzytelnianie uŝytkowników uprawnionych do składania i zatwierdzania zamówień za pomocą unikalnego loginu i hasła, 2) korygowanie zamówienia przez osoby uprawnione do zatwierdzania zamówień, 4) raportowanie wykonania zamówienia poprzez podanie wartości i ilości dostarczonych materiałów biurowych, 5) realizację złoŝonego zamówienia po weryfikacji i zatwierdzeniu przez wyznaczonego pracownika Oddziału Gospodarczego Urzędu Miasta Rzeszowa Lp. ARTYKUŁ Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa producenta Nazwa produktu nadana przez producenta i nr katalogowy producenta 1 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A4 100 KARTEK 200 NIE DOTYCZY 2 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A5 100 KARTEK 200 NIE DOTYCZY 3 BLOK TECHNICZNY A4 90 NIE DOTYCZY 4 BRULION A4 KRATKA 96 KARTEK TWARDA OPRAWA 5 BRULION A5 KRATKA 96 KARTEK TWARDA OPRAWA 6 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY, WYSOKOŚĆ CYFER/LITER 3,8 mm.wersja DATY ISO, POLSKA. 400 NIE DOTYCZY 330 NIE DOTYCZY 25 NIE DOTYCZY 11

12 7 DZIURKACZ DZIURKUJĄCY DO 16 KARTEK, 85 PODSTAWA WYKONANA Z METALU A UCHWYT Z PLASTIKU DODATKOWO WZMOCNIONY METALOWĄ OBRĘCZĄ. ANTYPOŚIZGOWA PLASTIKOWA PODSTAWA ZABEZPIECZA PRZED RYSOWANIEM BLATU. WYPOSAśONY W ERGONOMICZNY UCHWYT ZMNIEJSZAJĄCY SIŁĘ NACISKU NIEZBĘDNĄ DO DZIURKOWANIA, PRECYZYJNY OGRANICZNIK FORMATU Z OKIENKIEM DO JEGO PODGLĄDU(FORMATY A4,A5,A6,FOLIO, US QART,8x8x8), Z WYRAŹNIE OZNACZONYM FORMATEM, POJEMNIK NA ŚCINKI NIE SPADAJĄCY PODCZAS OPRÓśNIANIA, BLOKADA RAMIENIA, WYSTĘPUJĄCY W CO NAJMNIEJ CZTERECH KOLORACH: CZERWONY, NIEBIESKI, SZARY, CZARNY. 10 LAT GWARANCJI 8 WYTRZYMAŁY DZIURKACZ DZIURKUJĄCY DO KARTEK, WYKONANY Z METALU. ANTYPOŚIZGOWA PODSTAWKA ZABEZPIECZA PRZED RYSOWANIEM BLATU. WYPOSAśONY W ERGONOMICZNY UCHWYT ZMNIEJSZAJĄCY SIŁĘ NACISKU NIEZBĘDNĄ DO DZIURKOWANIA, PRECYZYJNY OGRANICZNIK FORMATU Z OKIENKIEM DO JEGO PODGLĄDU(FORMATY A4,A5,A6,FOLIO, US QART,8x8x8), Z WYRAŹNIE OZNACZONYM FORMATEM, POJEMNIK NA ŚCINKI NIE SPADAJĄCY PODCZAS OPRÓśNIANIA, BLOKADA RAMIENIA, WYSTĘPUJĄCY W CO NAJMNIEJ CZTERECH KOLORACH: CZERWONY, NIEBIESKI, SZARY, CZARNY. 10 LAT GWARANCJI 9 FASTYKUŁA Z TWARDEJ TEKTURY 1000 NIE DOTYCZY 10 FOLIA DO BINDOWANIA 180 MIC. RÓśNE 50 NIE DOTYCZY KOLORY A' GRZBIET 6 MM NASUWANE RÓśNE KOLORY 680 NIE DOTYCZY 12 GRZBIET 9 MM NASUWANE RÓśNE KOLORY 75 NIE DOTYCZY 13 GRZBIET DO BINDOWANIA 6 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 14 GRZBIET DO BINDOWANIA 8 RÓśNE KOLORY 500 NIE DOTYCZY 15 GRZBIET DO BINDOWANIA 10 RÓśNE KOLORY 500 NIE DOTYCZY 16 GRZBIET DO BINDOWANIA 12 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 17 GRZBIET DO BINDOWANIA 14 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 18 GRZBIET DO BINDOWANIA 16 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 19 GRZBIET DO BINDOWANIA 19 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 20 GRZBIET DO BINDOWANIA 22 RÓśNE KOLORY 500 NIE DOTYCZY 21 GRZBIET DO BINDOWANIA 25 RÓśNE KOLORY 250 NIE DOTYCZY 22 GRZBIET DO BINDOWANIA 28 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 23 GRZBIET DO BINDOWANIA 32 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 24 GRZBIET DO BINDOWANIA 38 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 25 GUMKA RECEPTURKA 0,5 KG 45 NIE DOTYCZY 26 IDENTYFIKATOR 57x90MM Z KLIPSEM l 400 NIE DOTYCZY AGRAFKĄ 27 KARTOTEKA MAG-ILOSCIOWA GM NIE DOTYCZY 28 KLEJ W SZTYFCIE 17GR. DO KLEJENIA PAPIERU, TEKTURY, ZDJĘĆ, NIE ZAWIERAJĄCY ROZPUSZCZALNIKÓW ZMYWALNY W TEMERATURZE 30 C, NIE MARSZCZĄCY KLEJONEGO PAPIERU. 29 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 15MM A'12 30 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 19MM A'12 31 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 19MM kolor A'12 32 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 25MM A'12 33 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 32MM A'12 34 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 51 MM A'12 35 KOPERTA B4 BEZPIECZNA WYKONANA Z FOLII PE Z CZARNYM PODDRUKIEM l ZAMKNIĘCIEM SAMOKLEJĄCYM NIE DOTYCZY 400 NIE DOTYCZY 120 NIE DOTYCZY 400 NIE DOTYCZY 350 NIE DOTYCZY 200 NIE DOTYCZY 80 NIE DOTYCZY 12

13 36 KOPERTA B4 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 37 KOPERTA B5 BEZPIECZNA WYKONANA Z FOLII 80 NIE DOTYCZY PE Z CZARNYM PODDRUKIEM l ZAMKNIĘCIEM SAMOKLEJĄCYM. 38 KOPERTA C4 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 39 KOPERTA C5 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 40 KOPERTA C6 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 41 KOPERTA E4 BRĄZOWA ROZSZERZANY BOK l 400 NIE DOTYCZY DÓŁ KOPERTY 42 KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 440 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM A * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 300 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM C * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 240 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM D * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 240 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM F * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 160 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM K * KOREKTOR SZYBKOSCHNĄCY W PŁASKIM 220 PIÓRZE, Z CIENKĄ METALOWĄ KOŃCÓWKĄ ZAWORKOWĄ (NIE KOŃCÓWKĄ KULKOWĄ) 0 DŁUGOŚCI 4MM, UMOśLIWIAJĄCĄ PRECYZYJNĄ KOREKCJĘ, PŁASKA OBUDOWA W KOLORZE CZERWONYM, POJEMNOŚĆ PŁYNU KORYGUJĄCEGO 12ML 48 KOREKTOR W TAŚMIE EKOLOGICZNY NIE 350 ZAWIERAJĄCY SZKODLIWYCH SUBSTANCJI, Z RUCHOMĄ KOŃCÓWKĄ. PRZEZNACZONY DO KORYGOWANIA PISMA RĘCZNEGO, MASZYNOWEGO l KOMPUTEROWEGO, ZE SKUWKĄ CHRONIĄCĄ TAŚMĘ ORAZ WYGODNYM KLIPEM, SZEROKOŚĆ TAŚMY 5MM, DŁUGOŚĆ 6M, NIE ZAWIERAJĄCY SZKODLIWYCH SUBSTANCJI. 49 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 85X85MM 350 NIE DOTYCZY ZAWIERAJĄCA 400 KARTEK KLEJONA WZDŁUś JEDNEGO BOKU 50 KOSTKA PAPIEROWA KOLOROWA 85X85MM 300 NIE DOTYCZY ZAWIERAJĄCA 400 KARTEK KLEJONA WZDŁUś JEDNEGO BOKU 51 KOSZULKI A4 WKONANE Z GROSZKOWEJ FOLII 1000 PP A'100, ANTYSTATYCZNE ANTYREFLEKSYJNE, PRZEZROCZYSTA STRUKTURA FOLII, WMOCNIONY PASEK Z PERFORACJĄ, GRUBOŚĆ FOLII 50 MIC. 52 KOSZULKI A4 POSZERZANE ROZMIAR x300mm GRUBOŚĆ FOLII 90MIC. A'50 53 KOSZULKI A4 Z KLAPKĄ, OTWIERANE Z BOKU, 250 GRUBOŚĆ FOLII 110 mic. A'10 54 KSIĄśKA KANCELARYJNA 96 KARTEK, W 126 NIE DOTYCZY TWARDEJ OPRAWIE. 55 LINIJKA PLASTIKOWA PRZEŹROZCYSTA 30cm. 100 NIE DOTYCZY 56 NOTES SAMOPRZYLEPNY, 100 KARTEK W 415 NIE DOTYCZY BLOCZKU, ROZMIAR- 126*76MM 57 NOTES SAMOPRZYLEPNY, 100 KARTEK W 1000 NIE DOTYCZY BLOCZKU, ROZMIAR- 38*51 MM 58 NOTES SAMOPRZYLEPNY, 100 KARTEK W 1400 NIE DOTYCZY BLOCZKU, ROZMIAR- 76*76MM 59 NOśYCZKI BIUROWE Z SATYNOWYM OSTRZEM 140 NIE DOTYCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ERGONOMICZNE WYPROFILOWANA RĘKOJEŚĆ Z NIEŁAMLIWEGO PLASTIKU Z OSTRZEM DŁUGOŚCI 21 CM 60 OFERTÓWKA A4 L NIE DOTYCZY 61 OFERTÓWKA A5 L 40 NIE DOTYCZY 62 OKŁADKA DO BINDOWANIA, BŁYSZCZĄCY KARTON CHROMOLUX 250G/M 2 RÓśNE KOLORY a' PAPIER KSERO A3, BIAŁY, NIEPOWLEKANY, BEZDRZEWNY, GRAMATURA 80 g/m 2, BIAŁOŚĆ CIE (ISO 11475) 171 (+/-2), GRUBOŚĆ (ISO 534) 108 µm (+/-2), WILGOTNOŚĆ (ISO 287) 3-5%, RYZA 500 ARKUSZY 40 NIE DOTYCZY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 275/055/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I C E N T R U M E U R O P E J S K I C H S T U D I Ó W R E G I O N A L N Y C H I L O K A L N Y C H ( E U R O R E G ) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Zatwierdził: ZAMAWIAJĄCY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ul. PodchorąŜych 10 64-920 Piła Nr zamówienia: AG-2240-05-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18 262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo