Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia A. Informacje wstępne Dostawa materiałów biurowych na potrzeby UM 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, Rzeszów. Telefon: (17) Fax: (17) Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP 341/123/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) 4) Informacje uzupełniające a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliŝszego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego moŝe zostać uniewaŝnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie uniewaŝnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. e) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŝe mieć miejsce w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiąŝąca. f) Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania pism wymienionych w art. 27 ustawy równieŝ za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu numer UwaŜa się je za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 1

2 potwierdzona na piśmie przez przekazującego, a Zamawiający otrzymał to potwierdzenie w terminie 7 dni. 5) Udzielanie wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38 ustawy. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu. UwaŜa się je za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego a Zamawiający otrzymał to potwierdzenie w terminie 7 dni. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: a) Ryszard Furtak Wydział Organizacyjno Administracyjny, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 6, (017) sprawy merytoryczne b) Sebastian Smyła Wydział Organizacyjno Administracyjny, Urząd Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7 pok. 42, tel. (0-17) sprawy merytoryczne c) Damian Dorosz Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 11, tel. (0-17) sprawy proceduralne B. Przedmiot zamówienia WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) RóŜny sprzęt i artykuły biurowe Wyroby biurowe Papier do drukowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień (składanych w wersji elektronicznej, w wyjątkowym przypadku, np. awarii równieŝ telefonicznie, faksem lub pisemnie), transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dostawca musi umoŝliwić składanie zamówień w wersji elektronicznej (za pośrednictwem strony www lub dedykowanej aplikacji). PowyŜsza funkcjonalność musi umoŝliwiać m.in.: 1) uwierzytelnianie uŝytkowników uprawnionych do składania i zatwierdzania zamówień za pomocą unikalnego loginu i hasła, 2) korygowanie zamówienia przez osoby uprawnione do zatwierdzania zamówień, 4) raportowanie wykonania zamówienia poprzez podanie wartości i ilości dostarczonych materiałów biurowych, 5) realizację złoŝonego zamówienia po weryfikacji i zatwierdzeniu przez wyznaczonego pracownika Oddziału Gospodarczego Urzędu Miasta Rzeszowa. C. Terminy 2

3 1) Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) Oferty naleŝy składać do dnia 12 października 2010 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4, pok. nr 3. 4) Wymagany termin zrealizowania umowy: 12 miesięcy od podpisania. Zaproponowanie terminu późniejszego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty. 5) Wymagany termin waŝności ofert: 30 dni od daty składania ofert. 6) Termin podpisania umowy zostanie ustalony z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. D. Wadium - nie dotyczy E. Zabezpieczenie nie dotyczy F. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. dostawy materiałów biurowych na kwotę co najmniej zł kaŝde. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia/nie spełnia, o których mowa w rozdz. G niniejszej specyfikacji. G. Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków/wymagań 1) Oświadczenie o treści "Oświadczam, Ŝe wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych." 2) JeŜeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu to musi złoŝyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 3) Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych dostaw 4) Dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy przedstawione w wyŝej wskazanym wykazie zrealizowanych dostaw zostały wykonane naleŝycie na przykład referencje 3

4 H. Pozostałe wymagane dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1: 2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.3 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, sporządzone w języku obcym powinny zostać złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4)Informacje o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 5)Pełnomocnictwo do złoŝenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upowaŝniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 7) Wypełniony Formularz OFERTA Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 4

5 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłoŝenia odpowiedniej informacji lub dokumentów dotyczących tych podmiotów. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. H. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca nie moŝe samodzielnie wprowadzać zmian do dokumentacji projektowej. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w rozdz. C pkt 1 Terminy. 3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym zorganizowanie placu budowy, obsługę geodezyjną, koszty robót prowadzonych w pasach drogowych, pokrycie ewentualnych szkód osób trzecich powstałych podczas prowadzenia robót, ubezpieczenia itp. W cenie powinny być równieŝ uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN). 5. Cena oferty winna zostać obliczona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową na podstawie dokumentacji projektowej. Wybrany wykonawca winien dostarczyć w/w kosztorys który będzie integralną częścią umowy I. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wymagania i zalecenia ogólne Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŝszych zasad: a) KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, b) Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych, c) Zgodnie z art. 41, pkt 5 ustawy nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert wariantowych. d) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem. e) Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim pod rygorem niewaŝności. f) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy ZP 341/123/10, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego 5

6 adresie. Winna równieŝ posiadać napis: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby UM NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ. 11:00. g) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby).upowaŝnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza. h) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. i) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby lub osób podpisujących ofertę. 2) Zmiany i wycofanie oferty a) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 3) Zawartość oferty a) Dokumenty oraz oświadczenia wymienione w rozdz. G " Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków/wymagań b) wypełniony formularz oferty, c) wypełnione i podpisane załączniki do oferty. J. Kryteria powodujące odrzucenie oferty Zgodnie z art. 89 ust. 1, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. K. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 6

7 1) Otwarcie ofert a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w Wydziale Zamówień Publicznych UM Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 3. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. b) Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Firmy (nazwy) i adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte oraz zaproponowane ceny, ogłaszane będą osobom obecnym. c) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. 2) Kryteria oceny ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niŝej kryteria Cena ofertowa 100 % 3) Sposób poprawiania oferty O fakcie poprawienia oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę. Oferty poprawiane będą zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. L. Zawarcie umowy 1) JeŜeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaŝe się najkorzystniejsza. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest niezwłocznie przedłoŝyć kopie dokumentów zawierających dane wymagane do zawarcia umowy, o ile bezpośrednio nie wynikają one z oferty. 3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeŝeli wpłynęła tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 4) Wykonawca wyłoniony w drodze procedury przetargowej, bezpośrednio przed zawarciem umowy przedłoŝy szczegółowy kosztorys ofertowy. 5) W przypadku, jeŝeli okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą liczbę punktów, chyba Ŝe upłynie termin, związania ofertą. Ł. Projekt umowy Projekt umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego. M. Środki ochrony prawnej 7

8 W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dziale VI ustawy. 1) Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej c) Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w lit. a i b wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŝeli nie zawiera braków formalnych oraz gdy uiszczono wpis w wysokości zł. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie jednoosobowym. 2) Skarga Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. N. Lista załączników Wymienione niŝej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1) projekt umowy wraz z załącznikiem nr 1 2) wzór formularza oferty do wypełnienia przez Wykonawców 3) wykaz zrealizowanych dostaw spełniających wymagania, o których mowa w rozdz. F pkt. 2 SIWZ do wypełnienia przez Wykonawców 4) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 5) oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 6) części zamówienia przewidziane do powierzenia podwykonawcom 8

9 Projekt Umowy 1 1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy materiałów biurowych, zwanych dalej materiałami. W przypadku wyczerpania limitu kwoty, o której mowa w 5, jak równieŝ w przypadku wyczerpania materiałów, określonych w Załączniku Nr 1 do umowy, umowa przestaje wiązać przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 2. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zaleŝności od bieŝących potrzeb Kupującego lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa Ilość i rodzaj materiałów o których mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 1 do umowy. 4. Kupujący zastrzega sobie w ramach wartości umowy, moŝliwość dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach materiałów, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie Kupujący będzie dokonywał kaŝdorazowo zakupu materiałów na podstawie składanego drogą elektroniczną zamówienia (w wyjątkowym przypadku, np. awarii równieŝ telefonicznie, faksem lub pisemnie), składanego przez Oddział Gospodarczy Urzędu Miasta Rzeszowa, określającego bieŝące potrzeby Urzędu. 2. Sprzedawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać po cenach jednostkowych podanych w ofercie. 3. Sprzedawca winien dostarczyć zamówione materiały o których mowa w 1 w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia złoŝenia zamówienia. Przez dni robocze naleŝy uznać dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem sobót i dni uznanych za ustawowo wolne od pracy. KaŜdorazowy odbiór materiałów przez Kupującego odbywał się będzie na podstawie pisemnego potwierdzenia Materiały o których mowa w 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. 9

10 2. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad w terminie do 3 dni od złoŝenia reklamacji. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wymiany określonego w ust. 2, jak równieŝ w przypadku dostarczenia w rezultacie zgłoszonej reklamacji wadliwych materiałów Kupującemu przysługuje prawo bezzwłocznego odstąpienia od umowy. 4 Sprzedawca będzie dostarczał na swój koszt zamówione materiały w miejsce wskazane przez Kupującego Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Kupującego za realizację przedmiotu umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w ofercie Sprzedawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy na kwotę brutto... zł, (słownie:... zł), w tym kwota podatku VAT w wysokości...zł, (słownie:... ), kwotę netto...zł (słownie:... netto). 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 6 Zapłata za zakupiony towar będzie dokonywana przelewem w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Sprzedawcę po dostarczeniu zamówionych materiałów do Urzędu Miasta Rzeszowa. 7 Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia poprzedniego, za kaŝdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu w którym miała nastąpić realizacja zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do sporządzania w okresach miesięcznych informacji obejmującej wykaz, dostarczonych w miesiącu poprzedzającym, materiałów wraz z wykazem ich cen jednostkowych oraz sumy tych cen. 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć informację o której mowa w ust. 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa. 9 Strony dopuszczają rozwiązanie umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec kaŝdego miesiąca kalendarzowego. 10 Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu miejscowo właściwego dla Kupującego. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 10

11 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. Sprzedawca: Kupujący: Załącznik Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień (składanych w wersji elektronicznej, w wyjątkowym przypadku, np. awarii równieŝ telefonicznie, faksem lub pisemnie), transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dostawca musi umoŝliwić składanie zamówień w wersji elektronicznej (za pośrednictwem strony www lub dedykowanej aplikacji). PowyŜsza funkcjonalność musi umoŝliwiać m.in.: 1) uwierzytelnianie uŝytkowników uprawnionych do składania i zatwierdzania zamówień za pomocą unikalnego loginu i hasła, 2) korygowanie zamówienia przez osoby uprawnione do zatwierdzania zamówień, 4) raportowanie wykonania zamówienia poprzez podanie wartości i ilości dostarczonych materiałów biurowych, 5) realizację złoŝonego zamówienia po weryfikacji i zatwierdzeniu przez wyznaczonego pracownika Oddziału Gospodarczego Urzędu Miasta Rzeszowa Lp. ARTYKUŁ Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa producenta Nazwa produktu nadana przez producenta i nr katalogowy producenta 1 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A4 100 KARTEK 200 NIE DOTYCZY 2 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A5 100 KARTEK 200 NIE DOTYCZY 3 BLOK TECHNICZNY A4 90 NIE DOTYCZY 4 BRULION A4 KRATKA 96 KARTEK TWARDA OPRAWA 5 BRULION A5 KRATKA 96 KARTEK TWARDA OPRAWA 6 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY, WYSOKOŚĆ CYFER/LITER 3,8 mm.wersja DATY ISO, POLSKA. 400 NIE DOTYCZY 330 NIE DOTYCZY 25 NIE DOTYCZY 11

12 7 DZIURKACZ DZIURKUJĄCY DO 16 KARTEK, 85 PODSTAWA WYKONANA Z METALU A UCHWYT Z PLASTIKU DODATKOWO WZMOCNIONY METALOWĄ OBRĘCZĄ. ANTYPOŚIZGOWA PLASTIKOWA PODSTAWA ZABEZPIECZA PRZED RYSOWANIEM BLATU. WYPOSAśONY W ERGONOMICZNY UCHWYT ZMNIEJSZAJĄCY SIŁĘ NACISKU NIEZBĘDNĄ DO DZIURKOWANIA, PRECYZYJNY OGRANICZNIK FORMATU Z OKIENKIEM DO JEGO PODGLĄDU(FORMATY A4,A5,A6,FOLIO, US QART,8x8x8), Z WYRAŹNIE OZNACZONYM FORMATEM, POJEMNIK NA ŚCINKI NIE SPADAJĄCY PODCZAS OPRÓśNIANIA, BLOKADA RAMIENIA, WYSTĘPUJĄCY W CO NAJMNIEJ CZTERECH KOLORACH: CZERWONY, NIEBIESKI, SZARY, CZARNY. 10 LAT GWARANCJI 8 WYTRZYMAŁY DZIURKACZ DZIURKUJĄCY DO KARTEK, WYKONANY Z METALU. ANTYPOŚIZGOWA PODSTAWKA ZABEZPIECZA PRZED RYSOWANIEM BLATU. WYPOSAśONY W ERGONOMICZNY UCHWYT ZMNIEJSZAJĄCY SIŁĘ NACISKU NIEZBĘDNĄ DO DZIURKOWANIA, PRECYZYJNY OGRANICZNIK FORMATU Z OKIENKIEM DO JEGO PODGLĄDU(FORMATY A4,A5,A6,FOLIO, US QART,8x8x8), Z WYRAŹNIE OZNACZONYM FORMATEM, POJEMNIK NA ŚCINKI NIE SPADAJĄCY PODCZAS OPRÓśNIANIA, BLOKADA RAMIENIA, WYSTĘPUJĄCY W CO NAJMNIEJ CZTERECH KOLORACH: CZERWONY, NIEBIESKI, SZARY, CZARNY. 10 LAT GWARANCJI 9 FASTYKUŁA Z TWARDEJ TEKTURY 1000 NIE DOTYCZY 10 FOLIA DO BINDOWANIA 180 MIC. RÓśNE 50 NIE DOTYCZY KOLORY A' GRZBIET 6 MM NASUWANE RÓśNE KOLORY 680 NIE DOTYCZY 12 GRZBIET 9 MM NASUWANE RÓśNE KOLORY 75 NIE DOTYCZY 13 GRZBIET DO BINDOWANIA 6 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 14 GRZBIET DO BINDOWANIA 8 RÓśNE KOLORY 500 NIE DOTYCZY 15 GRZBIET DO BINDOWANIA 10 RÓśNE KOLORY 500 NIE DOTYCZY 16 GRZBIET DO BINDOWANIA 12 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 17 GRZBIET DO BINDOWANIA 14 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 18 GRZBIET DO BINDOWANIA 16 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 19 GRZBIET DO BINDOWANIA 19 RÓśNE KOLORY 700 NIE DOTYCZY 20 GRZBIET DO BINDOWANIA 22 RÓśNE KOLORY 500 NIE DOTYCZY 21 GRZBIET DO BINDOWANIA 25 RÓśNE KOLORY 250 NIE DOTYCZY 22 GRZBIET DO BINDOWANIA 28 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 23 GRZBIET DO BINDOWANIA 32 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 24 GRZBIET DO BINDOWANIA 38 RÓśNE KOLORY 150 NIE DOTYCZY 25 GUMKA RECEPTURKA 0,5 KG 45 NIE DOTYCZY 26 IDENTYFIKATOR 57x90MM Z KLIPSEM l 400 NIE DOTYCZY AGRAFKĄ 27 KARTOTEKA MAG-ILOSCIOWA GM NIE DOTYCZY 28 KLEJ W SZTYFCIE 17GR. DO KLEJENIA PAPIERU, TEKTURY, ZDJĘĆ, NIE ZAWIERAJĄCY ROZPUSZCZALNIKÓW ZMYWALNY W TEMERATURZE 30 C, NIE MARSZCZĄCY KLEJONEGO PAPIERU. 29 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 15MM A'12 30 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 19MM A'12 31 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 19MM kolor A'12 32 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 25MM A'12 33 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 32MM A'12 34 KLIPY DO DOKUMENTÓW METALOWE 51 MM A'12 35 KOPERTA B4 BEZPIECZNA WYKONANA Z FOLII PE Z CZARNYM PODDRUKIEM l ZAMKNIĘCIEM SAMOKLEJĄCYM NIE DOTYCZY 400 NIE DOTYCZY 120 NIE DOTYCZY 400 NIE DOTYCZY 350 NIE DOTYCZY 200 NIE DOTYCZY 80 NIE DOTYCZY 12

13 36 KOPERTA B4 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 37 KOPERTA B5 BEZPIECZNA WYKONANA Z FOLII 80 NIE DOTYCZY PE Z CZARNYM PODDRUKIEM l ZAMKNIĘCIEM SAMOKLEJĄCYM. 38 KOPERTA C4 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 39 KOPERTA C5 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 40 KOPERTA C6 BIAŁA SAMOPRZYLEPNA A' NIE DOTYCZY 41 KOPERTA E4 BRĄZOWA ROZSZERZANY BOK l 400 NIE DOTYCZY DÓŁ KOPERTY 42 KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 440 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM A * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 300 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM C * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 240 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM D * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 240 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM F * KOPERTA OCHRONNA Z ZABEZPIECZENIEM 160 NIE DOTYCZY POWIETRZNYM K * KOREKTOR SZYBKOSCHNĄCY W PŁASKIM 220 PIÓRZE, Z CIENKĄ METALOWĄ KOŃCÓWKĄ ZAWORKOWĄ (NIE KOŃCÓWKĄ KULKOWĄ) 0 DŁUGOŚCI 4MM, UMOśLIWIAJĄCĄ PRECYZYJNĄ KOREKCJĘ, PŁASKA OBUDOWA W KOLORZE CZERWONYM, POJEMNOŚĆ PŁYNU KORYGUJĄCEGO 12ML 48 KOREKTOR W TAŚMIE EKOLOGICZNY NIE 350 ZAWIERAJĄCY SZKODLIWYCH SUBSTANCJI, Z RUCHOMĄ KOŃCÓWKĄ. PRZEZNACZONY DO KORYGOWANIA PISMA RĘCZNEGO, MASZYNOWEGO l KOMPUTEROWEGO, ZE SKUWKĄ CHRONIĄCĄ TAŚMĘ ORAZ WYGODNYM KLIPEM, SZEROKOŚĆ TAŚMY 5MM, DŁUGOŚĆ 6M, NIE ZAWIERAJĄCY SZKODLIWYCH SUBSTANCJI. 49 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 85X85MM 350 NIE DOTYCZY ZAWIERAJĄCA 400 KARTEK KLEJONA WZDŁUś JEDNEGO BOKU 50 KOSTKA PAPIEROWA KOLOROWA 85X85MM 300 NIE DOTYCZY ZAWIERAJĄCA 400 KARTEK KLEJONA WZDŁUś JEDNEGO BOKU 51 KOSZULKI A4 WKONANE Z GROSZKOWEJ FOLII 1000 PP A'100, ANTYSTATYCZNE ANTYREFLEKSYJNE, PRZEZROCZYSTA STRUKTURA FOLII, WMOCNIONY PASEK Z PERFORACJĄ, GRUBOŚĆ FOLII 50 MIC. 52 KOSZULKI A4 POSZERZANE ROZMIAR x300mm GRUBOŚĆ FOLII 90MIC. A'50 53 KOSZULKI A4 Z KLAPKĄ, OTWIERANE Z BOKU, 250 GRUBOŚĆ FOLII 110 mic. A'10 54 KSIĄśKA KANCELARYJNA 96 KARTEK, W 126 NIE DOTYCZY TWARDEJ OPRAWIE. 55 LINIJKA PLASTIKOWA PRZEŹROZCYSTA 30cm. 100 NIE DOTYCZY 56 NOTES SAMOPRZYLEPNY, 100 KARTEK W 415 NIE DOTYCZY BLOCZKU, ROZMIAR- 126*76MM 57 NOTES SAMOPRZYLEPNY, 100 KARTEK W 1000 NIE DOTYCZY BLOCZKU, ROZMIAR- 38*51 MM 58 NOTES SAMOPRZYLEPNY, 100 KARTEK W 1400 NIE DOTYCZY BLOCZKU, ROZMIAR- 76*76MM 59 NOśYCZKI BIUROWE Z SATYNOWYM OSTRZEM 140 NIE DOTYCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ERGONOMICZNE WYPROFILOWANA RĘKOJEŚĆ Z NIEŁAMLIWEGO PLASTIKU Z OSTRZEM DŁUGOŚCI 21 CM 60 OFERTÓWKA A4 L NIE DOTYCZY 61 OFERTÓWKA A5 L 40 NIE DOTYCZY 62 OKŁADKA DO BINDOWANIA, BŁYSZCZĄCY KARTON CHROMOLUX 250G/M 2 RÓśNE KOLORY a' PAPIER KSERO A3, BIAŁY, NIEPOWLEKANY, BEZDRZEWNY, GRAMATURA 80 g/m 2, BIAŁOŚĆ CIE (ISO 11475) 171 (+/-2), GRUBOŚĆ (ISO 534) 108 µm (+/-2), WILGOTNOŚĆ (ISO 287) 3-5%, RYZA 500 ARKUSZY 40 NIE DOTYCZY

14 64 PAPIER KSERO A4, BIAŁY, NIEPOWLEKANY, 6500 BEZDRZEWNY, GRAMATURA 80 g/m 2, BIAŁOŚĆ CIE (ISO 11475) 171 (+/-2), GRUBOŚĆ (ISO 534) 108 µm (+/-2), WILGOTNOŚĆ (ISO 287) 3-5%, RYZA 500 ARKUSZY 65 PAPIER TERMICZNY DO FAXU 210*30 60 NIE DOTYCZY 66 PAPIER TERMICZNY DO FAXU 216*30 80 NIE DOTYCZY 67 PAPIER WIZYTÓWKOWY, GRAMATURA 230g/m2, 20 NIE DOTYCZY RÓśNE FAKTURY, a'20 68 PINEZKI DO TABLIC KOLOROWE 50 SZT. W 100 NIE DOTYCZY PUDEŁKU 69 PINEZKI SREBRNE 50 SZT. W PUDEŁKU 200 NIE DOTYCZY 70 PÓLKA NA DOKUMENTY 0 WYMIARACH x65x350 (SZER.xWYS.xGL.) WYKONANA Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU, Z MOśLIWOŚCIĄ ŁĄCZENIA PÓŁEK W PIONIE LUB POD SKOSEM WYSTĘPUJĄCE W KOLORACH: DYMNY, PRZEŹROCZYSTY, NIEBIESKI, ZIELONY, CZARNY. 71 PRZEKŁADKI A4 10 KOLORÓW KARTONOWE 224 NIE DOTYCZY 72 PRZEKŁADKI A4 10 KOLORÓW Z FOLII PP 46 NIE DOTYCZY 73 PRZEKŁADKI A4 20 KOLORÓW Z FOLII PP 40 NIE DOTYCZY 74 PUDŁO ARCHIWIZACYJNE OTWIERANE Z GÓRY 60 NIE DOTYCZY 0 WYMIARACH (dł x gł x wys.) 560x370x275mm 75 ROLKA DO KAS 57* NIE DOTYCZY 76 ROZSZYWACZ 80 NIE DOTYCZY 77 SEGREGATOR A4 Z MECHANIZMEM 450 DWURINGOWYM, SZEROKOŚĆ GRZBIETU 35MM, OKLEJONE NA ZEWNĄTRZ l WEWNĄTRZ FOLIĄ PCV, Z DWUSTRONNĄ WYMIENNĄ ETYKIETĄ N A GRZBIECIE, RÓśNE KOLORY. 78 SEGREGATOR A4 Z MECHANIZMEM 800 DŹWIGNIOWYM, SZEROKOŚĆ GRZBIETU 50MM, OKLEJONY NA ZEWNĄTRZ FOLIĄ PP, WEWNĄTRZ PAPIEREM, Z DWUSTRONNĄ WYMIENNĄ ETYKIETĄ NA GRZBIECIE, NA GRZBIECIE OTWÓR NA PALEC, NA DOLNYCH KRAWĘDZIACH METALOWE OKUCIA, DWA OTWORY NA PRZEDNIEJ OKŁADCE BLOKUJĄCE OKŁADKĘ PO ZAMKNIĘCIU, RÓśNE KOLORY. 79 SEGREGATOR A4 Z MECHANIZMEM 2500 DŹWIGNIOWYM, SZEROKOŚĆ GRZBIETU 75MM, OKLEJONY NA ZEWNĄTRZ FOLIĄ PP, WEWNĄTRZ PAPIEREM, Z DWUSTRONNĄ WYMIENNĄ ETYKIETĄ NA GRZBIECIE, NA GRZBIECIE OTWÓR NA PALEC, NA DOLNYCH KRAWĘDZIACH METALOWE OKUCIA, DWA OTWORY NA PRZEDNIEJ OKŁADCE BLOKUJĄCE OKŁADKĘ PO ZAMKNIĘCIU, RÓśNE KOLORY. 80 SEGREGATOR A5 Z MECHANIZMEM 86 DWURINGOWYM, SZEROKOŚĆ GRZBIETU 35MM, OKLEJONE NA ZEWNĄTRZ l WEWNĄTRZ FOLIĄ PCV, Z DWUSTRONNĄ WYMIENNĄ ETYKIETĄ NA GRZBIECIE, RÓśNE KOLORY. 81 SEGREGATOR A5 Z MECHANIZMEM 180 DŹWIGNIOWYM, SZEROKOŚĆ GRZBIETU 75MM, OKLEJONY NA ZEWNĄTRZ l WEWNĄTRZ FOLIĄ PCV, Z DWUSTRONNĄ WYMIENNĄ ETYKIETĄ NA GRZBIECIE, NA GRZBIECIE OTWÓR NA PALEC, DWA OTWORY NA PRZEDNIEJ OKŁADCE BLOKUJĄCE OKŁADKĘ PO ZAMKNIĘCIU, RÓśNE KOLORY. 82 SKOROSZYT A4 KARTONOWY BIAŁY, 3300 NIE DOTYCZY WYKONANY Z KARTONU 350G/M2 83 SKOROSZYT A4 KARTONOWY BIAŁY, 1000 NIE DOTYCZY WYKONANY Z KARTONU 350G/M2 ZAWIESZKOWY 84 SKOROSZYT A4 WYKONANY Z FOLII PP, 5000 NIE DOTYCZY PRZEŹROCZYSTA PRZEDNIA OKŁADKA, TYLNA KOLOROWA, NA GRZBIECIE WYMIENNY PAPIEROWY PASEK DO OPISU, RÓśNE KOLORY. 85 SKOROSZYT A4 WYKONANY Z FOLII PP, PRZEŹROCZYSTA PRZEDNIA OKŁADKA, TYLNA KOLOROWA, NA GRZBIECIE WYMIENNY 5000 NIE DOTYCZY 14

15 PAPIEROWY PASEK DO OPISU, ZE STANDARDOWĄ PERFORACJĄ NA GRZBIECIE DO WPINANIA DO SEGREGATORA RÓśNE KOLORY. 86 SKOROSZYT A4 WYKONANY Z MOCNEJ l 400 NIE DOTYCZY SZTYWNEJ FOLII PCV, PRZEŹROCZYSTA PRZEDNIA OKŁADKA, TYLNA KOLOROWA, NA GRZBIECIE WYMIENNY PAPIEROWY PASEK DO OPISU, RÓśNE KOLORY. 87 SKOROSZYT A4 WYKONANY Z MOCNEJ l 250 NIE DOTYCZY SZTYWNEJ FOLII PCV, PRZEŹROCZYSTA PRZEDNIA OKŁADKA, TYLNA KOLOROWA, PERFORACJA NA GRZBIECIE DO WPINANIA DO SEGREGATORA RÓśNE KOLORY. 88 SKOROWIDZ A4.TWARDA OPRAWA. 25 NIE DOTYCZY 89 SPINACZ OKRĄGŁY 28MM A' NIE DOTYCZY 90 SPINACZ KRZYśOWY 41MM A'50 50 NIE DOTYCZY 91 SPINACZ KRZYśOWY 70MM A' NIE DOTYCZY 92 SPINACZ OKRĄGŁE 28MM KOLOROWE A' NIE DOTYCZY 93 SPINACZ OKRĄGŁY DUśY 50MM A' NIE DOTYCZY 94 TAŚMA 1 RZĘDOWA METO BIAŁA 2000 NIE DOTYCZY 95 TAŚMA KLEJĄCA18MM/20M 550 NIE DOTYCZY 96 TAŚMA KLEJĄCA 19mm/33m W 140 PUDEŁKU.MOśNA PO NIEJ PISAĆ, CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNA PO PRZYKLEJENIU, NIE WIDAĆ JEJ NA FOTOKOPIACH. 97 TAŚMA KLEJĄCA, CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNA 160 PO PRZYKLEJENIU, NIE WIDAĆ JEJ NA FOTOKOPIACH, TRWAŁA, NIE śółknie Z CZASEM, 19mmx7,6m NA PODAJNIKU. 98 TAŚMA LAKIERNICZA 38MM*4M 160 NIE DOTYCZY 99 TAŚMA PAKOWA 48*50 TRANSPARENTNA 124 NIE DOTYCZY 100 TECZKA A4 Z GUMKĄ WYKONANA Z TWARDEJ 450 TEKTURY 0 GRAMATURZE 450G/M 2, JEDNOSTRONNIE BARWIONA, POWLEKANA FOLIĄ POLIPROPYLENOWĄ RÓśNE KOLORY. 101 TECZKA A4 Z GUMKĄ KARTONOWA, BIAŁA, 1900 NIE DOTYCZY WYKONANA Z KARTONU 450G/M2 102 TECZKA AKADEMICKA A4 WYKONANA Z 136 TWARDEJ TEKTURY 0 GRUBOŚCI 2MM, KOLOROWA OKLEJKA, POKRYTA FOLIĄ POLIPROPYLENOWĄ BOKI Z TWORZYWA, ZAMYKANA NA RZEP, RÓśNE KOLORY 103 TECZKA AKTA OSOBOWE W FORMIE 200 SEGREGATORA A4, OKLEJONEGO FOLIĄ PCV, Z DWOMA RINGAMI, SZEROKOŚĆ 16MM, DZIAŁY A.B.C, NA ZAWIESZKACH. 104 TECZKA DO PODPISU, OKŁADKA OPRAWIONA 20 NIE DOTYCZY W TKANINĘ SKÓROPODOBNĄ Z GĄBKĄ DOSTĘPNA W CZTERECH KOLORACH CZARNY, GRANAT.ZIELEŃ, BORDO), ZAWIERAJĄCA 10 KART Z DWOMA OTWORAMI. 105 TECZKA KOPERTOWA A3 WYKONANA Z 25 TWARDEJ TEKTURY 0 GRAMATURZE 700G/M2, JEDNOSTRONNIE BARWIONA, POPWLEKANA FOLIĄ POLIPROPYLENOWĄ ZAMYKANA NA RZEP, RÓśNE KOLORY. 106 TECZKA SKRZYDŁOWA A4 WYKONANA Z 260 TWARDEJ TEKTURY 0 GRUBOŚCI 2MM, KOLOROWA OKLEJKA, POKRYTA FOLIĄ POLIPROPYLENOWĄ SZEROKOŚĆ GRZBIETU 40MM, ZAMYKANA NA 2 RZEPY, RÓśNE KOLORY. 107 TECZKA WIĄZANA A4 KARTONOWA BIAŁA, 9150 NIE DOTYCZY WYKONANA Z KARTONU 350G/M2 108 TECZKA WIĄZANA DUśA A4 TEKTUROWA, Z 4230 NIE DOTYCZY SZEROKIMI WEWNĘTRZNYMI ZAKŁADKAMI 350 g /m2 109 TECZKA WIĄZANA A4 PLASTIKOWA 600 NIE DOTYCZY 110 TECZKA A4 z GUMKA PLASTIKOWA Z IDENTYFIKATOREM 111 TECZKA Z GUMKĄ WYKONANA Z KARTONU 0 GRAMATURZE 400g/m2, WYMIARY 235x320, LAKIEROWANA, W KOLORACH: CZARNY, 160 NIE DOTYCZY

16 CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI, śółty, POMARAŃCZOWY 112 TUSZ DO STĘPLI FOTOPOLIMEROWYCH l 25 NIE DOTYCZY GUMOWYCH CZARNY 25ML. 113 TUSZ DO STĘPLI FOTOPOLIMEROWYCH l 120 NIE DOTYCZY GUMOWYCH CZERWONY 25ML. 114 WIZYTOWNIK STOJĄCY WYKONANY Z 20 NIE DOTYCZY PRZEŹROCZYSTEGO, SZTYWNEGO TWORZYWA, ROZMIAR: 200x80MM 115 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 20X50MM, 4X50SZT. W KOLORACH 116 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 25x43MM, 324 PRZEŹROCZYSTE NIE ZAKRYWAJĄCE TEKSTU, MOśNA PO NICH PISAĆ, MOśLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO PRZYKLEJANIA l ODKLEJANIA BEZ NISZCZENIA DOKUMENTÓW, DOSTĘPNE W 8 KOLORACH. 117 ZESZYT 32 KARTEK W KRATKĘ 96 NIE DOTYCZY 118 ZESZYT 60 KARTEK W KRATKĘ 80 NIE DOTYCZY 119 ZESZYT 96 KARTEK W KRATKĘ 136 NIE DOTYCZY 120 ZSZYWACZ ZSZYWAJĄCY 40 KARTEK, 68 WYKONANY Z METALU ORAZ PLASTIKOWYCH ELEMENTÓW. WYPOSAśONY W PRECYZYJNY MECHANIZM PROWADZENIA ZSZYWKI, ZAPOBIEGAJĄCY JEJ ZACINANIU SIĘ, ANTYPOŚLIZGOWĄ PLASTIKOWA PODSTAWKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED RYSOWANIEM BLATU, ZINTEGROWANY ROZSZYWACZ. ZSZYWKI ŁADOWANE OD GÓRY, ZSZYWACZ OTWIERA SIĘ O 180 STOPNI, ORAZ POSIADA BLOKADĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ZAMKNIĘCIEM PODCZAS WKŁADANIA ZSZYWEK. UMOśLIWIAJĄCY ZSZYWANIE OTWARTE, ZAMKNIĘTE I TAPICERSKIE. WYSTĘPUJĄCY W CO NAJMNIEJ CZTERECH KOLORACH: CZERWONYM, NIEBIESKIM, CZARNYM, SZARYM, 10 LAT GWARANCJI. 121 ZSZYWACZ ZSZYWAJĄCY 25 KARTEK, 100 WYKONANY Z PLASTIKU, CZĘŚCI MECHANICZNE Z METALU. WYPOSAśONY W PRECYZYJNY MECHANIZM PROWADZENIA ZSZYWKI, ZAPOBIEGAJĄCY JEJ ZACINANIU SIĘ, ANTYPOŚLIZGOWĄ PLASTIKOWA PODSTAWKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED RYSOWANIEM BLATU, ZINTEGROWANY ROZSZYWACZ. ZSZYWKI ŁADOWANE OD GÓRY, ZSZYWACZ OTWIERA SIĘ O 180 STOPNI, ORAZ POSIADA BLOKADĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ZAMKNIĘCIEM PODCZAS WKŁADANIA ZSZYWEK. UMOśLIWIAJĄCY ZSZYWANIE OTWARTE, ZAMKNIĘTE I TAPICERSKIE. WYSTĘPUJĄCY W CO NAJMNIEJ TRZECH KOLORACH: CZERWONYM, NIEBIESKIM, CZARNYM, 10 LAT GWARANCJI. 122 ZSZYWK1 10 OPAKOWANIE 1000 SZT. 30 NIE DOTYCZY 123 ZSZYWKI 23/10 ZSZYWAJĄCE 50 KARTEK 68 NIE DOTYCZY OPAKOWANIE 1000 SZT. 124 ZSZYWKI 23/13 ZSZYWAJĄCE 120 KART 25 NIE DOTYCZY OPAKOWANIE 1000 SZT. 125 ZSZYWKI 23/6 ZSZYWAJĄCE 20 KART 70 NIE DOTYCZY OPAKOWANIE 1000 SZT. 126 ZSZYWKI 23/8 ZSZYWAJĄCE 30 KART 69 NIE DOTYCZY OPAKOWANIE 1000 SZT. 127 ZSZYWKI 24/6 OPAKOWANIE 1000 SZT. 450 NIE DOTYCZY 128 ZSZYWKI 24/8 OPAKOWANIE 1000 SZT. 180 NIE DOTYCZY 129 ZWILśACZ GĄBKA 110 NIE DOTYCZY 130 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY KOLOROWY O 25 NIE DOTYCZY WYMIARACH 76X76 KOSTKA ZAWIERA 400 KARTECZEK, 5 KOLORÓW PO 80 SZT. SUBSTANCJA KLEJACA USUWALNA ZA POMOCĄ WODY. 131 BRULION B5 160K KRATA TWARDA OPRAWA 30 NIE DOTYCZY 132 DZIENNIK KORESPONDENCYJNY W TWARDEJ OPRAWIE FORMAT A4 288 KARTEK 20 NIE DOTYCZY 16

17 133 FOLIOPIS UNIWERSAL DO PISANIA PO NIEMAL 30 NIE DOTYCZY KAśEJ GŁADKIEJ POWIERZCHNI: SZKŁO, FOLIA, ZDJĘCIA,ETYKIETY, ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE, PŁYTY CD. POSIADA NIEZMYWALNY, SZYBKOSCHNĄCY TUSZ I BARDZO TRWAŁE KOLORY.KOŃCÓWKA O GRUBOŚCI F - 0,6 MM. DOSTĘPNY W CZTERECH KOLORACH: CZARNY, CZEROWNY, NIBIESKI, ZIELONY. 134 KALKULATOR 12 POZYCYJNY DUśY 20 NIE DOTYCZY WYŚWIETLACZ, FUNKCJA CHECK&CORRECT- DO SPRAWDZANIA I POPRAWIANIA OBLICZEŃ (100 KROKÓW), KLAWISZ PODWÓJNEGO ZERA, KLAWISZ COFANIA, KLAWISZ ZMIANY ZNAKU +/- ; PODWÓJNE ZASILANIE (BATERYJNE I SŁONECZNE) PLASTIKOWE KLAWISZE - 24 MIESIĄCE GWARANCJI, WYMIARY 37,5 X 147 X 196 MM 135 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE PALETA 20 KWIATOWA ZESTAW: 12 SZT BLOCZKÓW PO 100 KARTECZEK 38X51MM 136 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE PALETA 20 MINERALNA ZESTAW; 12 SZT BLOCZKÓW PO 100 KARTECZEK 38X51MM 137 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE AKWARELA 25 RÓśOWA 76X76 MM 450 KARTECZEK 138 KOŁONOTATNIK 80 KARTKOWY FORMATU A5: 22 NIE DOTYCZY MIĘKKA LAKIEROWANA OKŁADKA, KARTKI W KRATKĘ, DODATKOWA PERFORACJA UŁATWIA WYRYWANIE KARTEK, KILKA WZORÓW OKŁADEK 139 ZAPASOWA KOŃCÓWKA KREŚLĄCA DO 22 PISAKÓW TECHNICZNYCH MARS MATIC 700. TWARDA POKRYTA CHROMEM KOŃCÓWKA KREŚLARSKA, ŁATWA WYMIANA, GRUBOŚĆ LINII 0,25 MM 140 KOSTKA DO NOTOWANIA NIEKLEJONA 21 NIE DOTYCZY KOLOROWA, WYKONANA Z EKOLOGICZNEGO PAPIERU, MIX NEONOWYCH KOLORÓW, WYMIARY: 90X90MM WYSOKOŚĆ KOSTKI 90MM, ILOŚĆ KARTECZEK: 700; GRAMATURA KARTECZEK : 70G/M2 141 KOSZULKI DO SEGREGATORA A5 23 ANTYSTATYCZNE, PRZEŹROCZYSTA STRUKTURA FOLII OPAKOWANIE 100 SZT 142 KOSZULKI NA CD PRZEZROCZYSTE. 30 NIE DOTYCZY SPECJALNA WARSTWA OCHRONNA ZABEZPIECZA PŁYTĘ CD. UNIWERSALNA PERFORACJA UMOśLIWIA PRZECHOWYWANIE PŁYT W SEGREGATORZE LUB SKROSZYCIE. POZWALA NA ZAOSZCZEDZENIE MIEJSCA NA BIURKU. W ZESTAWIE ETYKIETY I FISZKI. POJEMNOŚĆ KOSZULKI 4 PŁYTY CD. 143 KOSZULKI Z KLAPKĄ DO PRZENOSZENIA, 20 NIE DOTYCZY SEGREGOWANIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW O FORMACIE A4. POSIADA ZINTEGROWANY PASEK Z EUROPERFORACJĄ, UMOśLIWIAJĄCY WPIĘCIE DO KAśDEGO RODZAJU SEGREGATORA, OPAKOWANIE 3 SZTUKI W TRZECH śywych, PRZEZROCZYSTYCH KOLORACH: NIEBIESKI, ZIELONY, POMARAŃCZOWY. MOśNA ZMIEŚCIĆ DO 50 KARTEK. BOCZNA KLAPKA ZAPINANA NA RZEP ZABEZPIECZA DOKUMENTY PRZED WYPADANIEM. 144 KSIĘGA INWENTARZOWA 21 NIE DOTYCZY 145 ZWILśACZ GLICERYNOWY, O MIĘTOWYM ZAPACHU, NIETOKSYCZNY, NIE POZOSTAWIA TŁUSTYCH PLAM NA PAPIERZE, PODŁOśE ANTPOŚLIZGOWE, ŚREDNICA 55 MM, ŚREDNICA OPAKOWANIA 80MM, POJEMNOŚĆ 20 ML 146 ELEGANCKA, TWARDA OKŁADKA A4 DO DYPLOMÓW O FAKTURZE SKÓRY DO CERTYFIKATÓW I PODZIĘKOWAŃ. 28 NIE DOTYCZY 50 NIE DOTYCZY 17

18 147 OŁÓWEK ODPORNY NA ZŁAMANIA, DZIĘKI KLEJONEMU NA CAŁEJ DŁUGOŚCI GRAFITOWI. MOCNE CEDROWE DREWNO ŁATWO SIĘ TEMPERUJE. CHARAKTERYSTYCZNA śółto- CZARNA KOLORYSTYKA. TWARDOŚĆ HB, B, 2B, 148 PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH 240X KOPIE KOLOR/NADRUK 149 PAPIER KSERO A4 160G/M2 BIAŁOŚĆ CIE 161+/-2, WILGOTNOŚĆ 3,0-5,0%; NIEPRZEŹROCZYSTOŚĆ 91% 150 PAPIER PAKOWY W ROLCE, KOLOR BRĄZOWY, ROLKA ZABEZPIECZONA FOLIĄ OCHRONNĄ SZEROKOŚĆ ROLKI 1 M DŁUGOŚĆ 10M. 151 PISAK TECHNICZNY Z TWARDĄ POKRYTĄ CHROMEM KOŃCÓWKĄ KREŚLĄCA, NIE WYSYCHA DZIĘKI PODWÓJNEMU SYSTEMOWI USZCZELNIENIA KOŃCÓWKI. STAŁY DOPŁYW TUSZU DZIĘKI SPECJALNEMU SYSTEMOWI DOPROWADZANIA, POTRÓJNE OZNACZENIE GRUBOŚCI LINII KODEM KOLORYSTYCZNYM ISO I DIN, DO UśYCIA NA PAPIERZE, KALCE KREŚLARSKIEJ I MATOWEJ FOLII KREŚLARSKIEJ. 152 ELEGANCKI SREBRNY PODAJNIK BIURKOWY DO TAŚM O MAX. WYMIARACH 19 MM X 33 M OBCIĄśONA PODSTAWA I PASKI Z GUMY ANTYPOŚLIZGOWEJ W ZESTAWIE TAŚMA KLEJACĄ, CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNA PO PRZYKLEJENIU, NIE WIDAĆ JEJ NA FOTOKOPIACH 19X33MM 153 POJEMNIK A4/70 PCW SKŁADANY NA DOKUMENTY, CZASOPISMA, KATALOGI, NA GRZBIECIE DWUSTRONNA ETYKIETA. 154 POJEMNIK ARCHIWIZACYJNY A4 DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW WPIĘTYCH DO SEGREGATORA. MIEJSCA DO OPISU ZAWARTOŚCI NA GRZBIETACH I BOCZNEJ ŚCIANCE. OTWÓR NA PALEC UŁATWIA WKŁADANIE I WYJMOWANIE PUDEŁKA Z PÓŁKI. RÓśNE KOLORY. GRZBIET 100 MM WYMIARY 350X100X250MM 155 PRZYBORNIK NA BIURKO METALOWY SIATECZKA CZARNY WYMIARY 205X103X98MM 156 SKOROSZYT Z KLIPSEM DO ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW O FORMACIE A4 BEZ KONIECZNOŚCI ICH DZIURKOWANIA. NOWOCZESNE WZORNICTWO, ZESTAWIENIE śywych KOLORÓW NA ZEWNĄTRZ ZE STONOWANYM SZARYM WEWNĄTRZ. INNOWACYJNY KLIPS, MOśNA SPIĄĆ DO 30 KARTEK. KOLORY: NIEBIESKI, POMARAŃCZOWY, ZIELONY. 157 SKOROSZYT PAPIEROWY ZAWIESZKOWY 1/2 A4 158 SEGREGATOR KARTONOWY A4 Z MECHANIZMEM DŹWIGNIOWYM, OKLEJONY NA ZEWNĄTRZ MARMURKOWYM, A WEWNĄTRZ JASNOSZARYM PAPIEREM. ETYKIETA DO OPISU NA GRZBIECIE, OTWÓR NA PALEC, NA DOLNYCH KRAWĘDZIACH METALOWE OKUCIA, DWA OTWORY NA PRZEDNIEJ OKŁADCE NA GRZBIECIE MECHANZIMU, BLOKUJĄCE OKŁADKĘ PO ZAMKNIĘCIU GRZBIET 75 MM. 159 PAPIER DO DRUKAREK LASEROWYCH I KSEROKOPIAREK A4 SATYNOWANY OBUSTRONNIE DO KOLOROWYCH WYDRUKÓW, GRAMATURA 160G RYZA 250 ARKUSZY 160 TAŚMA SAMOKLĘJĄCA BIAŁA DRUK CZARNY DO DRUKARKI ETYKIET CASIO KL TAŚMA SAMOKLĘJĄCA BIAŁA DRUK CZARNY DO DRUKARKI ETYKIET CASIO KL TABLICA KORKOWA W RAMIE Z DREWNA LUB MDF, MOśLIWOŚĆ ZAWIESZENIA W PIONIE LUB POZIOMIE, W KOMPLECIE PINEZKI I ELEMENTY MOCUJĄCE, WYMIAR: 120 X NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 60 NIE DOTYCZY 36 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 10 NIE DOTYCZY 10 NIE DOTYCZY 5 NIE DOTYCZY 18

19 163 TABLICA KORKOWA W RAMIE Z DREWNA LUB MDF, MOśLIWOŚĆ ZAWIESZENIA W PIONIE LUB POZIOMIE, W KOMPLECIE PINEZKI I ELEMENTY MOCUJĄCE, WYMIAR: 180 X TABLICA KORKOWA W RAMIE Z DREWNA LUB MDF, MOśLIWOŚĆ ZAWIESZENIA W PIONIE LUB POZIOMIE, W KOMPLECIE PINEZKI I ELEMENTY MOCUJĄCE, WYMIAR: 60 X TABLICA KORKOWA W RAMIE ALUMINIOWEJ, MOśLIWOŚĆ ZAWIESZENIA W PIONIE LUB POZIOMIE, W KOMPLECIE PINEZKI I ELEMENTY MOCUJĄCE, WYMIAR: 100 X NIE DOTYCZY 5 NIE DOTYCZY 5 NIE DOTYCZY Razem: 0,00 Zał. nr 2 do SIWZ OFERTA Nazwa firma (Wykonawcy):..., dnia. Adres Wykonawcy:... Województwo:... NIP: numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym... adres e - mail Wykonawcy... adres strony www Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1, Rzeszów 19

20 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby UM opublikowanego na tablicy w siedzibie Zamawiającego, stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach: a) cena ryczałtowa brutto:... zł słownie złotych:... b) podatek VAT w wysokości %:... zł słownie złotych:... c) cena netto:... zł słownie złotych:... zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. ARTYKUŁ Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa producenta Nazwa produktu nadana przez producenta i nr katalogowy producenta 1 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A4 100 KARTEK 200 NIE DOTYCZY 2 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A5 100 KARTEK 200 NIE DOTYCZY 3 BLOK TECHNICZNY A4 90 NIE DOTYCZY 4 BRULION A4 KRATKA 96 KARTEK TWARDA OPRAWA 5 BRULION A5 KRATKA 96 KARTEK TWARDA OPRAWA 6 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY, WYSOKOŚĆ CYFER/LITER 3,8 mm.wersja DATY ISO, POLSKA. 7 DZIURKACZ DZIURKUJĄCY DO 16 KARTEK, PODSTAWA WYKONANA Z METALU A UCHWYT Z PLASTIKU DODATKOWO WZMOCNIONY METALOWĄ OBRĘCZĄ. ANTYPOŚIZGOWA PLASTIKOWA PODSTAWA ZABEZPIECZA PRZED RYSOWANIEM BLATU. WYPOSAśONY W ERGONOMICZNY UCHWYT ZMNIEJSZAJĄCY SIŁĘ NACISKU NIEZBĘDNĄ DO DZIURKOWANIA, PRECYZYJNY OGRANICZNIK FORMATU Z OKIENKIEM DO JEGO PODGLĄDU(FORMATY A4,A5,A6,FOLIO, US QART,8x8x8), Z WYRAŹNIE OZNACZONYM FORMATEM, POJEMNIK NA ŚCINKI NIE SPADAJĄCY PODCZAS OPRÓśNIANIA, BLOKADA RAMIENIA, WYSTĘPUJĄCY W CO NAJMNIEJ CZTERECH KOLORACH: CZERWONY, NIEBIESKI, SZARY, CZARNY. 10 LAT GWARANCJI 8 WYTRZYMAŁY DZIURKACZ DZIURKUJĄCY DO 40 KARTEK, WYKONANY Z METALU. ANTYPOŚIZGOWA PODSTAWKA ZABEZPIECZA PRZED RYSOWANIEM BLATU. WYPOSAśONY W ERGONOMICZNY UCHWYT ZMNIEJSZAJĄCY SIŁĘ NACISKU NIEZBĘDNĄ DO DZIURKOWANIA, PRECYZYJNY OGRANICZNIK FORMATU Z OKIENKIEM DO JEGO PODGLĄDU(FORMATY A4,A5,A6,FOLIO, US QART,8x8x8), Z WYRAŹNIE OZNACZONYM FORMATEM, POJEMNIK NA ŚCINKI NIE SPADAJĄCY PODCZAS 400 NIE DOTYCZY 330 NIE DOTYCZY 25 NIE DOTYCZY

Załącznik nr 5 do ogłoszenia Załącznik do umowy nr... z dn.. (wypełnia tylko wybrany wykonawca)

Załącznik nr 5 do ogłoszenia Załącznik do umowy nr... z dn.. (wypełnia tylko wybrany wykonawca) Załącznik nr 5 do ogłoszenia Załącznik do umowy nr... z dn.. (wypełnia tylko wybrany wykonawca) Lp. ARTYKUŁ szacunkowa ilość 1 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A4 100 KARTEK 100 2 BLOK BIUROWY W KRATKĘ A5 100 KARTEK

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Działdowo

Burmistrz Miasta Działdowo Załącznik formularz ofertowy...,.2012r. Burmistrz Miasta Działdowo O F E R T A na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Działdowo Nazwa i adres WYKONAWCY: Nazwa:... Adres:... NIP:... Nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Znak sprawy: MCPS.OIS/MS/351-3/12/ZP/U Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary Załącznik nr do zapytania ofertowego Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku Część I. Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA. Cena jednostkowa (brutto) produktu w zł.

SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA. Cena jednostkowa (brutto) produktu w zł. ZAŁĄCZNIK nr 2 Szczegółowy zakres zamówienia SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA Lp. Produkt 1. Długopis automatyczny piszący na niebiesko, wykonany z tworzywa sztucznego, z gumowym uchwytem, grubość linii

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CZĘŚĆ I - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH, TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK L.p. Rodzaj i szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt AKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Skierniewice, dn. 16.07.2012r. W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W LATACH 2016/2017 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest dostawa następujących artykułów papierniczo biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3 Lp. Nazwa artykułu Ilość j.m 1. Papier biurowy format A4 600 ryza cena jedn. netto wartość netto wartość brutto przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania gramatura: 80 g/m2 białość:

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72 ZAŁĄCZNIK NR 2 LP TOWAR JEDN. MIARY ILOŚĆ NETTO SZT. BRUTTO SZT. WARTOŚĆ BRUTTO 1 Blok biurowy A4 w kratkę, klejony po krótkim boku 100 kartek 2 Brulion A4 z twardą oprawą, 96 kartek w kratkę, wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. wymiarach 70x16,9mm, ) Folia laminacyjna 216x303mm/100mic.( 100szt.) 1 op. 75

Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. wymiarach 70x16,9mm, ) Folia laminacyjna 216x303mm/100mic.( 100szt.) 1 op. 75 Lp. Nazwa Artykułu Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Cena Szacun. jednost. ilości j.m. brutto roczne 1. Blok szkolny w kratkę A5 (100 kartek) 1 szt. 300 2. Blok szkolny w kratkę A4 (100 kartek)

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary. Szt. 0,74 zł 23% 0,91 zł niebieski, czerwony/

Jedn. miary. Szt. 0,74 zł 23% 0,91 zł niebieski, czerwony/ L.p. Asortyment Jedn. miary Cena jednostkowa netto Stawka VAT % Cena jednostkowa brutto 1. Blok biurowy A4 100kart kratka Szt. 1,86 zł 23% 2,29 zł 2. Blok biurowy A4 50kart kratka Szt. 0,95 zł 23% 1,17

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 artykuły biurowe

Pakiet 4 artykuły biurowe .. Nazwa i pieczątka firmy Nr sprawy: KS.7.3.014 ZAŁĄCZNIK NR 4 Pakiet 4 artykuły biurowe L.p. 1.. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016

Dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r.

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r. Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn.09.09.2011r. Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy LP. NAZWA TOWARU UWAGI JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ STAWKA WARTOŚĆ MIARY NETTO NETTO PODATKU

Bardziej szczegółowo

ZP/ZO/DPS/01/2011/ Formularz cenowy - artykuły biurowe załącznik nr 2

ZP/ZO/DPS/01/2011/ Formularz cenowy - artykuły biurowe załącznik nr 2 ZP/ZO/DPS/01/2011/ Formularz cenowy - artykuły biurowe załącznik nr 2 L.p Nazwa przedmiotu zamówienia J.m Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Stawka (%) VAT Wartość brutto Cena jednost. brutto 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/38/2007. Załącznik nr 2. Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery 1/8

ZP/PN/38/2007. Załącznik nr 2. Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery 1/8 Załącznik nr Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery /8 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 papier uniwersalny A4, 80 g/m papier kolorowy do kopiarek mix kolorów A4 ryza op. - 00 szt papier

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Prognoza roczna 1 Blok techniczny A4 Papier o gramaturze nie mniejszej niż 160 g/m². Szt./10 2 Blok makulaturowy A4 100-kart.

Bardziej szczegółowo

...data i podpis Wykonawcy

...data i podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Koperty, zeszyty, artykuły biurowe KOD CPV 30192000-1 L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość szt./opak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koperta biała listowa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 160 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 artykuły biurowe

Pakiet 4 artykuły biurowe .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 4 Pakiet 4 artykuły biurowe L.p. 1.. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków e-mail: grazyna_kulesza@yahoo.com www.imim.pl, www.imim-phd.edu.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Blik biurowy A-4 w w kratkę 96- kartkowy 6 szt.

Blik biurowy A-4 w w kratkę 96- kartkowy 6 szt. załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH- 2012 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W 2012 R. WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion A -4 w kratkę

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY. Cena jednostkowa BRUTTO ryza Ilość

PAKIET NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY. Cena jednostkowa BRUTTO ryza Ilość / pieczątka Wykonawcy / ZAŁĄCZNIK A PAKIET NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY Lp. Asortyment Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa BRUTTO 1. 2. 3. 4. 5. 6 ryza 1.500 1. Papier ksero A 4 gramatury 80g m

Bardziej szczegółowo

Blik biurowy A-4 w kratkę 96- kartkowy 12 szt.

Blik biurowy A-4 w kratkę 96- kartkowy 12 szt. załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH- 2014/2015 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W LATACH 2014/2015 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy l.p. Nazwa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa producenta, numer katalogowy VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Bloczek samoprzylepny żółty, 100 kartkowy 75 x 75

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy artykuły biurowe. Ilość, jednost ki, miary

Formularz cenowy artykuły biurowe. Ilość, jednost ki, miary LP. Formularz cenowy artykuły biurowe NAZWA MATERIAŁU BIUROWEGO Ilość, jednost ki, miary cena jednost kowa netto łączna cena netto (3x4) staw ka vat (w %) łączna cena brutto (5+% vat)) 1 2 3 4 5 6 7 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy.

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy. l.p. Nazwa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa producenta, numer katalogowy VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Bloczek samoprzylepny żółty, 100 kartkowy 75 x 75

Bardziej szczegółowo

Wykonawca:... Nr faxu:... 1 2 3 4 = 2 x 3. 1 opak.

Wykonawca:... Nr faxu:... 1 2 3 4 = 2 x 3. 1 opak. F O R M U L A R Z O F E R T Y Wykonawca:... Nr faxu:... W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt.

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt. Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z Nauką Ścisłą za Pan Brat Formularz cenowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Nazwa artykułu i opis Rodzaj materiału eksploatacyjnego/

Bardziej szczegółowo

Wykonawca:... Nr faxu:... Nazwa Cena jedn. brutto. Przewidywana ilość Wartość brutto = 2 x 3. 1 opak

Wykonawca:... Nr faxu:... Nazwa Cena jedn. brutto. Przewidywana ilość Wartość brutto = 2 x 3. 1 opak F O R M U L A R Z O F E R T Y Wykonawca:... Nr faxu:... W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Zmiany do zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie

Zmiany do zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie Zmiany do zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie W załączniku do zapytania ofertowym z dnia 12 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV FORMULARZ CENOWY

ROZDZIAŁ IV FORMULARZ CENOWY ROZDZIAŁ IV FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY ZADANIE: Dostawa materiałów biurowych. Lp. Wyszczególnienie zakupu J.m. Ilość Cena jedn. netto 1. Blok z okładką A5: 50 kartek, w kratkę, klejony na górze

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe zał. do SIWZ nr DOA-IV.272.33.2014 Opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów biurowych z przeznaczeniem na szkolenia, posiedzenia i konferencje w ramach projektu pn. Województwo opolskie otwarte na współpracę

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Jednostka / ilość. ryza 185. ryza 25. op 14. op. 35. op. 6. op 2

ZADANIE NR 1. Jednostka / ilość. ryza 185. ryza 25. op 14. op. 35. op. 6. op 2 Załącznik Nr 1 ZADANIE NR 1 Zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe : Lp. Materiały Jednostka / ilość Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( netto ) Wartość ( brutto ) 1 Papier xero A-4 kolor biały gramatura

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie W Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie W Szczecinie pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1a do siwz Kalkulacja cenowa Lp 1 Nazwa artykułu 2 Jednostka miary Zamawia na ilość w sztukach 3 Cena jednostkowa brutto 4 Cena ogółem brutto (poz. 3 x poz. 4) 5 Produkt

Bardziej szczegółowo

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV Europejski Fundusz Rybacki- Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 DOA-IV. 272.20.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 4 do ogłoszenia Przedmiot zamówienia Załącznik nr 4 do ogłoszenia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Zamówienie realizowane będzie przez okres 12

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w roku 2015 dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

FORMULARZ OFERTY na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w roku 2015 dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Załącznik Nr 1... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w roku 2015 dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania I. Dane Wykonawcy : 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zapotrz ebowa nie. 20 szt

Zapotrz ebowa nie. 20 szt Opis przedmiotu zamówienia na artykuły biurowe i papiernicze na okres 12 m Zapotrz ebowa nie Cena j.m. netto Wartość netto Lp Asortyment J.m. Blok z makulatury A4 (100 kartkowy, w kartkę i 1 gładki ) szt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Nazwa zamawiającego 31/11/01/ZP-EFS Świdnik, 16 listopada 01 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na: Nazwa zamawiającego. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO Załącznik nr 3 formularz cenowy POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 150 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

Wykaz materiałów przewidzianych do zamówienia. Lp Opis Jednostka miary WF

Wykaz materiałów przewidzianych do zamówienia. Lp Opis Jednostka miary WF Wykaz materiałów przewidzianych do zamówienia Lp Opis Jednostka miary WF 1. PAPIER A4-80 g, klasa B, biały, do kopiarek, drukarek laserowych i atramentowych oraz wydruków kolorowych o mniejszej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lublin: Dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i etykiet. Numer ogłoszenia: 307814-2011; data zamieszczenia: 27.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryja, dnia 15-01-2015 im. Henryka Brodatego w Złotoryi ul. Wilcza 41 59-500 Złotoryja Zaproszenie do składania ofert W imieniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE KS.272.218.2014 Nr kor.: 1521.2014 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 do umowy) FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE L.p. Materiały biurowe - rodzaj Jednostka miary Szacunkowa ilość sztuk

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Pęcław zwraca się z zapytaniem o zakup i dostawę materiałów biurowych na rok 2011

ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Pęcław zwraca się z zapytaniem o zakup i dostawę materiałów biurowych na rok 2011 Pęcław, dnia 2 lutego 2011r. NASZ ZNAK: TK.2100-2/11 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Gminy Pęcław Pęcław 28 67-221 Białołęka Tel. 76/ 8317 126, fax 76/ 8317 033 REGON: 000546816 NIP: 693-10-14-094 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym.

OFERTA. 1. Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym. OFERTA 1. Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym. 2. Oferujemy zrealizowanie wyszczególnionych zadań w n/w cenach:

Bardziej szczegółowo

CENY JEDNOSTKOWE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH

CENY JEDNOSTKOWE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH PZP-19/06 Załącznik Nr 4 CENY JEDNOSTKOWE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH Przedmiot zamówienia Cena brutto TUSZE ( wyłącznie oryginalne zalecane przez producentów sprzętu ) do drukarki HP DJ 10/20 PS

Bardziej szczegółowo

przewidy wana ilość szt./op. na 2012r. 20 ryz 4 szt

przewidy wana ilość szt./op. na 2012r. 20 ryz 4 szt Załącznik nr 1 Lp Nazwa Opis przedmiotu zamówienia przewidy wana ilość szt./op. na 2012r. Cena jedn. brutto za 1 szt./op. Iloczyn przewidy wanej ilości i wartości jedn. brutto 1 Papier ksero gramatura

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWO OFERTOWY

FORMULARZ CENOWO OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWO OFERTOWY dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów papierniczo biurowych do realizacji projektu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Część I : Materiały biurowe

Część I : Materiały biurowe Załącznik nr 2a formularz cenowy Część I : Materiały biurowe L.p. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Ilość JM Cena netto 1. Brulion - format A4, 2 szt - kratka 5 x 5 mm, - wewnętrzne strony z linią marginesu

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3- Pak Nr 1. Cena jednostk owa netto. Wartość netto. Jedn. Miary. Wartość VAT. Lp. Towar Opis. Wartość brutto. Ilość

Zał. Nr 3- Pak Nr 1. Cena jednostk owa netto. Wartość netto. Jedn. Miary. Wartość VAT. Lp. Towar Opis. Wartość brutto. Ilość Zał. Nr 3- Pak Nr 1 Lp. Towar Opis Jedn. Miary 1 Bateria R9 typu Panasonic lub równoważna szt. 10 2 Bateria R14 typu Panasonic lub równoważna szt. 262 3 Bateria R20 typu Panasonic lub równoważna szt. 12

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość Załącznik nr 2 do SIWZ AK.ZP.34310-21/2010/04 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAIERNICZYCH FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EFS I PFRON ZESTAW 1 Lp. 1. Papier A4 kolorowy

Bardziej szczegółowo

Ilość orientacyjna. A-4 30 szt. A-5 40 szt. A-6 20 szt. 1200 szt. 20 szt. 10 szt. 100 rolek. 100 szt. 15 opak. x x x

Ilość orientacyjna. A-4 30 szt. A-5 40 szt. A-6 20 szt. 1200 szt. 20 szt. 10 szt. 100 rolek. 100 szt. 15 opak. x x x PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ARKUSZ KALKULACJI CENOWEJ Artykuły biurowe ZAŁĄCZNIK NR 1 a do SIWZ L.p. Przedmiot Opis Wartość 1 Bateria R-6 alkaliczne 80 szt. 2 Bateria AAA alkaliczne 3 Blok biurowy kratka, 100

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY BIUROWE. L.p. Przedmiot zamówienia 1 Segregatory 2 Papier ksero 3 Długopisy 4 5 Zakreślacze tekstu Płyty DVD

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: ZP / 3240 / 208 / 10 Specyfikacja Techniczna

oznaczenie sprawy: ZP / 3240 / 208 / 10 Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: realizacja zgodnie z warunkami wzoru umowy, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do: I etap do 30.08.2010 r. II etap do 30.10.2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Pęcław zwraca się z zapytaniem o zakup i dostawę materiałów biurowych na rok 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Pęcław zwraca się z zapytaniem o zakup i dostawę materiałów biurowych na rok 2012 Pęcław, dnia 9 stycznia 2012r. NASZ ZNAK: TK.2601.1.2012 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Gminy Pęcław Pęcław 28 67-221 Białołęka Tel. 76/ 8317 126, fax 76/ 8317 033 REGON: 000546816 NIP: 693-10-14-094 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

nazwa oferowanego materiału biurowego, typ/model szt

nazwa oferowanego materiału biurowego, typ/model szt L.p. nazwa materiału opis materiału nazwa oferowanego materiału biurowego, typ/model J M ilość cena jednostk. netto stawka podatku VAT cena jednostk. brutto wartość netto (kol.6 x kol.7) wartość brutto

Bardziej szczegółowo

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE ZZ/328/2014 Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego według Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 4 do ogłoszenia Przedmiot zamówienia Załącznik nr 4 do ogłoszenia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Zamówienie realizowane będzie przez okres 12

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Cena jednostkowa brutto. Jednostka miary. w tym VAT (z kolumny 7) Wartość brutto (5x6)

Formularz cenowy. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Cena jednostkowa brutto. Jednostka miary. w tym VAT (z kolumny 7) Wartość brutto (5x6) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Formularz cenowy L.p. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (5x6) w tym VAT (z kolumny 7) 1 2 4 5 6 7 8 1 Blok makulaturowy

Bardziej szczegółowo

22. Długopis Orange /gr.linii 0,7 mm czarny, niebieski, czerwony/ Szt. 0,83 23%

22. Długopis Orange /gr.linii 0,7 mm czarny, niebieski, czerwony/ Szt. 0,83 23% Lp Asortyment Jedn. miary 1. 2. Papier A4 kartonik wizytówkowy, gramatura 220g/m2, różne /opak. po 25 arkuszy/ Papier A4 kserograficzny kolorowy pastelowy, różne, gramatura 80g/m2 /ilość sztuk 1 ryza =

Bardziej szczegółowo

Dotyczy sprawy OKE-WOA-222/ 04/MD/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY ŁĄCZNA KWOTY NETTO / BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy sprawy OKE-WOA-222/ 04/MD/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY ŁĄCZNA KWOTY NETTO / BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA Dotyczy sprawy OKE-WOA-222/ 04/MD/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ Dnia... FORMULARZ CENOWY ŁĄCZNA KWOTY NETTO / BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa i opis artykułu Liczba J.m. cena netto cena brutto 1 2 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO STAWKA VAT CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO 1 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 160 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro. 1. Zamawiający: ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro. 1. Zamawiający: ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli-

Bardziej szczegółowo

Wykaz materiałów biurowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Zał. nr 5

Wykaz materiałów biurowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Zał. nr 5 Wykaz materiałów biurowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Zał. nr 5 Lp. Nazwa Artykułu j.m. Cena jednost. brutto Szacun. ilości roczne 1 Blok

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /dostawa/ dnia. 2011 r.

FORMULARZ OFERTY /dostawa/ dnia. 2011 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ pełna nazwa oferenta...... adres siedziby oferenta... Nr NIP... Nr REGON... Nr konta bankowego... nr telefonu... nr telefaxu... FORMULARZ OFERTY /dostawa/ OFERTA dnia. 2011 r..........

Bardziej szczegółowo

WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI

WIEDZA- DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI Mokobody, dnia 26.11.2013 ZP.271.2.24.2013 Zapytanie ofertowe (o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro) na wykonanie usługi- sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL /13. Tytuł projektu:

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL /13. Tytuł projektu: Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. Cena jedn.brutto. Wartość brutto. Cena jedn.netto. Katalog asortyment. Ilość

Jednostka miary. Cena jedn.brutto. Wartość brutto. Cena jedn.netto. Katalog asortyment. Ilość Załącznik nr 1 do oferty ZP/M-1/17 Katalog artykułów biurowych przewidzianych do zakupu w 2017r dla ZGN m.st.warszawy w Dzielnicy Praga Południe i Administracji AN-1,AN-5,AN-6,AN-7 Nr. Katalog asortyment

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Termin realizacji. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie (partiami) przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Termin realizacji. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie (partiami) przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wodzisław Śląski, dnia 14 września 2011 roku MOPS 341R/ 15 /2011/ ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Część I art. biurowe i papiernicze

KOSZTORYS OFERTOWY Część I art. biurowe i papiernicze KOSZTORYS OFERTOWY Część I art. biurowe i papiernicze Załącznik nr 2A do siwz Miejsce Cena Wartość netto (kol.4 x Podatek VAT Wartość towaru brutto Lp. realizacji Nazwa produktu i/lub opis artykułu Ilość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 14000,00 euro Nr 48/2013

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 14000,00 euro Nr 48/2013 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 100,00 euro Nr 48/1 l)nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 1A, 00-716 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.14.2016.ELB Załącznik nr 1d do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 4

OP-IV.272.14.2016.ELB Załącznik nr 1d do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 4 Lp Nazwa i opis artykułu jednostka miary ilość 1 Blok szkolny A4,kratka, 80k szt 5 2 Blok szkolny A5,kratka, 100k szt 24 3 Brulion w twardej oprawie, szyty, okładki laminowane, grzbiet wzmocniony kapitałką,

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1. Antyrama o wymiarach 21 x 30 cm szt. 2. Bloczki samoprzylepne 100 kartkowe, wymiary 50 x 40 mm, kolor żółty szt.

1. Antyrama o wymiarach 21 x 30 cm szt. 2. Bloczki samoprzylepne 100 kartkowe, wymiary 50 x 40 mm, kolor żółty szt. Załącznik nr 2A do Ogłoszenia Lp. Nazwa Jednostka miary 1. Antyrama o wymiarach 21 x 30 cm Cena jednostkowa brutto 2. Bloczki samoprzylepne 100 kartkowe, wymiary 50 x 40 mm, kolor żółty 3. Bloczki samoprzylepne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Lp Przedmiot zamówienia j.m Ilość Cena jedn. netto w zł Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Wartość netto w zł (4x5) Stawka VAT Wartość brutto w zł (4x7) 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: AD-II.272.27.2011 Zamówienie na dostawę materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo cenowa Materiały biurowe

Specyfikacja asortymentowo cenowa Materiały biurowe Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr K-DZP.362.2.3.2015 Specyfikacja asortymentowo cenowa Materiały biurowe Lp. Opis przedmiotu Jednostka miary Ilość 1 Bloki makulaturowe A4 /100k kratka szt. 210 2 Bloki makulaturowe

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuk. Jednostka miary. Szczegółowy opis produktu KW1 KW 2 KW 3 KW4

Ilość sztuk. Jednostka miary. Szczegółowy opis produktu KW1 KW 2 KW 3 KW4 Nazwa Szczegółowy opis produktu Ilość sztuk Jednostka miary KW1 KW 2 KW 3 KW4 SEGREGATOR A4/7 NIEBIESKI Segregator A4 (niebieski) - segregator z mechanizmem dźwigniowym - wykonany z grubego kartonu - okleina

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL.09.01.02/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL.09.01.02/2012 PPF.042.3.12 Sulejówek, dnia 12.02.13 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL.09.01.02/12 Zakup i dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 09.07. 2009 r. na zakup materiałów biurowych w ramach projektu 2+2=5 Razem możemy więcej w ekonomii społecznej

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 09.07. 2009 r. na zakup materiałów biurowych w ramach projektu 2+2=5 Razem możemy więcej w ekonomii społecznej . pieczątka oferenta miejscowość, data Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 09.07. 2009 r. na zakup materiałów biurowych w ramach projektu 2+2=5 Razem możemy więcej w ekonomii społecznej W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Materiały biurowe - kosztorys ofertowy

Materiały biurowe - kosztorys ofertowy L.p Jdn. Cena jdn. % Nazwa artykułu Ilość Wartość netto Wartość brutto miary netto VAT 1 Bloczki samoprzylepne w bloczku 100 kartek, mix kolorów, wymiary 76 x 76mm 150 2 Blok klejony na górze z okładką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych, papieru kserograficznego dla potrzeb Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ROPS-III Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

ROPS-III Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ROPS-III.052.40.2016 Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Sporządzony w dniu..2016r. w Kielcach w sprawie odbioru dostawy materiałów biurowych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym znak: ROPS-III.052.40.2016

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE NA PODSTAWIE ART. 4 PKT.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE NA PODSTAWIE ART. 4 PKT.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Lp. Nazwa materiału biurowego Ilość Cena netto 1 Blok z makulatury A 4 Szt 30 2 Brulion A4/96 80g/m twarda okładka Szt 10 3 Cienkopis PILOT - niebieski Szt 80 4 Cienkopis UNI BALL - niebieski Szt 30 5

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Dopiewie w roku 2013

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Dopiewie w roku 2013 Nr sprawy: ROA.271. 2.2013 FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Dopiewie w roku 2013 Dostawa części zamówienia związana jest z realizacją projektu pt. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń tel. (029) 761 73 95 NIP: 758-18-57-041 (pieczęć zamawiającego) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę artykułów biurowych w 2016 roku dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie

ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę artykułów biurowych w 2016 roku dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę artykułów biurowych w 016 roku dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr w Paczkowie Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1- zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla MOPS w Mikołowie Lp. Artykuł Przewidywana ilość 1 2 3 1 Koperta DL białe okienko prawe 6000 szt. 2 Koperta C4 500

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Załącznik nr 2 do SIWZ Numer sprawy: MCPS.OIS/MS/351-3/12/ZP/U Umowa (wzór) Nr.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, 02-002

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIER

F O R M U L A R Z C E N O W Y ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIER F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr do oferty CZĘŚĆ I ZESTAW A ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIER Lp. Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

3. Termin dostawy do siedziby jednostki zamawiającej to 2 dni robocze od otrzymania zamówienia faksem lub mailem.

3. Termin dostawy do siedziby jednostki zamawiającej to 2 dni robocze od otrzymania zamówienia faksem lub mailem. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji

Bardziej szczegółowo

1. Baterie alkaliczne AAA I.R03, pakowane po 4 szt. 2. Baterie alkaliczne AA LR6, pakowane po 4 szt.

1. Baterie alkaliczne AAA I.R03, pakowane po 4 szt. 2. Baterie alkaliczne AA LR6, pakowane po 4 szt. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego z dn.26.11.2012r, Materiały biurowe L.p. Nazwa towaru 1. Baterie alkaliczne AAA I.R03, pakowane po 4 szt. Jednost ka miary Cena Jednost kowa bez podatk u Podatek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup i dostawę artykułów biurowych w 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup i dostawę artykułów biurowych w 2017r. Rudna, dnia 18.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów biurowych w 2017r. zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z

Bardziej szczegółowo