Witaj w œwiecie VARMSEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witaj w œwiecie VARMSEN"

Transkrypt

1 ennik produktów

2 Witaj w œwiecie VARMSEN VARMSEN Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Krakowie rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 2004 roku. Zosta³a powo³ana na polskim rynku w celu stworzenia sieci dystrybucji, wysokiej jakoœci materia³ów izolacyjnych SKAMOL. Maj¹c wieloletnie doœwiadczenie w bran y izolacyjnej oraz korzystaj¹c z blisko ju stuletniego doœwiadczenia naszych skandynawskich partnerów, sukcesywnie budujemy i rozwijamy nasz¹ ofertê w bran y izolacyjnej. Dzia³aniom naszej firmy w ró nych ga³êziach gospodarki przyœwieca misja, która jest wyznacznikiem naszych dzia³añ na rynku, a mianowicie: "przyczynianie siê do oszczêdnoœci œwiatowych zasobów energii, ochrony ycia ludzkiego oraz ochrona w³asnoœci w sytuacji zagro enia ogniem". VARMSEN Polska oferuje szeroki wachlarz produktów i systemów izolacyjnych dla przemys³u, HVA, do zastosowañ przeciwpo arowych, a tak e dla budownictwa ogólnego. Oferta spó³ki skierowana jest do firm, jak i osób prywatnych, które stosuj¹ materia³y izolacyjne w nowych, b¹dÿ remontowanych urz¹dzeniach, instalacjach i obiektach. Nasz¹ ofertê stale uzupe³niamy, dobieraj¹c produkty i systemy izolacyjne o najlepszych parametrach technicznych, daj¹cych naszym klientom poczucie komfortu i bezpieczeñstwa. VARMSEN Polska dysponuje starannie dobran¹ i wykwalifikowan¹ kadr¹, która ³¹czy doœwiadczenie z kreatywnoœci¹. Sta³y kontakt z naszymi partnerami i dostawcami pozwala aktualizowaæ na bie ¹co nasz¹ ofertê oraz wykorzystywaæ innowacyjne technologie i najnowsze zdobycze techniki. K³adziemy nacisk na utrzymywanie wysokiej jakoœci w ka dym procesie dotycz¹cym naszej dzia³alnoœci. Oferowane przez nas produkty powstaj¹ w nowoczesnych zak³adach dzia³aj¹cych na terenie Polski, Danii, Francji, W³och, Hiszpanii oraz Niemiec, gdzie produkcja odbywa siê zgodnie z odpowiednimi normami jakoœci, a same produkty posiadaj¹ wszelkie potrzebne na polskim i europejskim rynku certyfikaty i atesty. ycz¹c Pañstwu wielu sukcesów zapraszamy do wspó³pracy

3 SPIS TREŒI P³yty kominkowe SUPER ISOL... str 4 opis, w³aœciwoœci... str 4 zastosowanie, parametry techniczne... str 4 cennik... str 5 P³yty kominkowe MONO... str 6 opis, w³aœciwoœci, zastosowanie, parametry techniczne... str 6 cennik... str 6 p³yty kominkowe - informacje dodatkowe... str 7 Panele aroodporne SKAMOLEX... str 8 opis, w³aœciwoœci, zastosowanie, parametry techniczne... str 8 cennik... str 9 rodzaje deseni paneli SKAMOLEX... str 9 Panele aroodporne - seria V str 0 opis, wykresy techniczne... str 0 parametry techniczne... str cennik... str 2 Produkty instalacyjno - monta owe... str 3 klej systemowy ISOL GLUE+... str 3 IMPREGNAT do p³yt kominkowych... str 3 zaprawa klejowa FL str 4 Ko³ki TDM do p³yt kominkowych... str 4 MASZ PYTANIA? - DZWOÑ!... ZANIM OTWORZYSZ ENNIK... tel tel tel entrum Dystrybucyjne TRZEBINIA tel ennik produktów - wydanie 2/2009 (obowi¹zuje od dnia 6 lutego 2009). Podane w folderze ceny s¹ cenami netto, bez podatku VAT (22% VAT na podstawie Ustawy nr 535 z dnia marca 2004 o podatku od towaru i us³ug, Dz: U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004r. Zastrzegamy sobie prawo korekty cen detalicznych w przypadku zmiany wartoœci z³otego w przedzia³ach 5% (zarówno w górê jak i w dó³) w stosunku do kursu œredniego NBP na dzieñ dzisiejszy, tj r. (gdzie: EUR = 4,547PLN). Producent gwarantuje jakoœæ wyrobów, lecz nie ma wp³ywu na sposób ich zastosowania. Wyroby nale y stosowaæ zgodnie z ich podanym opisem. Przedstawione dalej informacje nie mog¹ jednak zast¹piæ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniaj¹ go ze stosowania siê do zasad sztuki budowlanej i BHP. Z uwagi na technikê druku kolorystyka przedstawionych w folderze produktów mo e nieznacznie ró nic siê od rzeczywistej. Zabrania siê reprodukcji ca³oœci lub fragmentów niniejszego cennika oraz wykorzystywania go w celach komercyjnych bez zgody VARMSEN POLSKA Sp. z o.o. Ze wzglêdu na ci¹g³y rozwój technologiczny producent zastrzega sobie mo liwoœæ zmiany parametrów technicznych oraz wygl¹du wyrobów. Oznaczenia dostêpnoœci towarów: A - towar dostêpny w sprzeda y ci¹g³ej B - okres realizacji zamówienia do miesi¹ca - okres realizacji zamówienia do 2 miesiêcy w w w. v a r m s e n. c o m 3

4 P YTY KOMINKOWE SUPER ISOL ZYM JEST P YTA SUPER ISOL? P³yta krzemianowo-wapniowa SUPER ISOL s³u y do budowy kominka, bêd¹c jednoczeœnie jego izolacj¹. Tworzy lekk¹ oraz sztywn¹ konstrukcjê i jest ³atwa w obróbce przy u yciu tradycyjnych narzêdzi stolarskich. Jej monta u dokonuje siê za pomoc¹ kleju ISOL GLUE+ i wkrêtów G-K. P³yta jest doskona³ym izolatorem wysokich temperatur panuj¹cych wewn¹trz obudowy kominkowej, zapewnia cz³owiekowi bezpieczny ich poziom po stronie zewnêtrznej. Zastêpuje tradycyjne rozwi¹zanie na bazie p³yt G-K oraz we³ny mineralnej. Idealnie nadaje siê do izolacji belki drewnianej, œcianek bocznych oraz œciany za kominkiem. ZASTOSOWANIE P YT KOMINKOWYH SUPER ISOL W AŒIWOŒI I ZALETY PRODUKTU. Lekkoœæ konstrukcji 2. Sztywnoœæ konstrukcji 3. Skuteczna izolacja do Produkt zdrowy, bezw³óknisty 5. atwy proces obróbki 6. Równomierne roz³o enie izolacji 7. Doskona³a ochrona PPO PARAMETRY TEHNIZNE Nie wymaga p³yt G-K Nie wymaga profili stalowych Bez we³ny mineralnej i taœmy alu Nie powoduje podra nieñ œluzówki Docinamy narzêdziami stolarskimi Brak mostków termicznych Produkt niepalny - klasyfikacja A izolacja œciany za kominkiem obudowa czopucha izolacja belki izolacja œcianki bocznej Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ kg/m3 Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995) MPa Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995)....9 MPa a³kowita porowatoœæ... 9 % Przepuszczalnoœæ powietrza npm iep³o w³aœciwe kj/(kg x K) Pe³zanie w kompresji % (50h w 900 i 0. MPa) Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej x0-6 K- Skurcz wtórny....0 % (2h w 950 ) Temp. topnienia - metoda Segera Typowy sk³ad chemiczny... SiO2-45%, Al2O3-0.2%, Fe2O3-0.2%, Mg0-0.7%,... ao - 45%, Na20-0.%, K2O - 0.2% Tolerancja wymiaru p³yt... 2,5 mm (d³ugoœæ, szerokoœæ)...,5 mm (gruboœæ) Przewodnoœæ cieplna (ASTM - 82): 0.06 W/(mxK) dla W/(mxK) dla W/(mxK) dla w w w. v a r m s e n. c o m

5 P YTY KOMINKOWE SUPER ISOL ENNIK P YT KOMINKOWYH SUPER ISOL Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] A 000 A 60 A 000 A 220 B 60 A 000 A 60 A 000 A 60 A 000 A A 000 p³yta 44 87,68 p³yta 72 75,37 p³yta 20 99,66 p³yta 60 99,30 p³yta ,40 p³yta 96 23,48 p³yta ,94 p³yta 72 47,4 p³yta ,82 p³yta 60 76,84 p³yta ,68 p³yta ,27 p³yta 26 42,54 p³yta 48 22,00 p³yta 24 44,84 p³yta ,5 p³yta ,30 p³yta ,60 p³yta 2 547,2 p³yta ,97 p³yta 8 607,93 P³yty SUPER ISOL dostêpne s¹ równie w dwóch opakowaniach zbiorczych przygotowanych z myœl¹ o dostawach ekspresowych oraz sprzeda y detalicznej. Kartony zawieraj¹ odpowiednio 6 p³yt o gruboœci 30 mm oraz 3 p³yt o gruboœci 60 mm. Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Karton ena [z³/p³yta] BOX BOX A 60 A p³yta 6 0,36 p³yta 3 8,26 NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Aprobata Techniczna ITB AT /2006, Atest Higieniczny HK/B/049/0/2005. Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest równie certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. PRODUKTY UZUPE NIAJ E W OFERIE VARMSEN Klej systemowy ISOL GLUE + (5 kg) Klej systemowy ISOL GLUE + (,65 kg) Klej systemowy ISOL GLUE + (30 ml) IMPREGNAT do p³yt ISOL GLUE + (l) P³yta kominkowa SUPER ISOL (karton) w w w. v a r m s e n. c o m 5

6 P YTY KOMINKOWE MONO ZYM JEST P YTA MONO? P³yta krzemianowo-wapniowa MONO jest doskona³ym izolatorem elementów konstrukcyjnych obudowy kominkowej takich jak: œcianki boczne oraz œciany za kominkiem. Jej monta u dokonuje siê za pomoc¹ kleju ISOL GLUE+ i wkrêtów G-K. P³yta zastêpuje tradycyjne rozwi¹zanie na bazie we³ny mineralnej. ZASTOSOWANIE P YT KOMINKOWYH MONO W AŒIWOŒI I ZALETY PRODUKTU. Skuteczna izolacja do Produkt zdrowy, bezw³óknisty 3. atwy proces obróbki 4. Równomierne roz³o enie izolacji 5. Doskona³a ochrona PPO PARAMETRY TEHNIZNE Bez we³ny mineralnej i taœmy alu Nie powoduje podra nieñ œluzówki Docinamy narzêdziami stolarskimi Brak mostków termicznych Produkt niepalny - klasyfikacja A izolacja œciany za kominkiem Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ kg/m3 Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995)...,9 MPa Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995)... 0,6 MPa a³kowita porowatoœæ % Przepuszczalnoœæ powietrza... 0,7 npm Skurcz wtórny... 2,5 % (2h w 000 ) Sk³ad chemiczny... SiO2-44,%, Al2O3-0.49%, Fe2O3-0,09%, ao - 42,73%, Na20-0,2% Przewodnosc cieplna (ASTM - 82): 0.07 W/(mxK) dla W/(mxK) dla W/(mxK) dla 600 izolacja œcianki bocznej NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. Wyrób zgodny jest równie z norm¹ PN-EN ENNIK P YT KOMINKOWYH MONO Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] P³yta kominkowa MONO A p³yta 20 60,0 6 w w w. v a r m s e n. c o m

7 P YTY KOMINKOWE - INFORMAJE DODATKOWE ROZK AD TEMPERATUR NA P YTAH SUPER ISOL 800 gr. 30 mm 800 gr. 50 mm 800 gr. 80 mm 800 gr. 00 mm WSKAZÓWKI MONTA OWE P YT SUPER ISOL Powierzchnie ³¹czone powinny byæ suche, a naturalnie wystêpuj¹cy na powierzchni p³yt py³ i ewentualne zabrudzenia usuniête. Do ³¹czenia p³yt wykorzystujemy klej ISOL GLUE+ oraz wkrêty TD (wkrêty wykorzystywane do monta u p³yt GK do konstrukcji drewnianej). Przed na³o eniem kleju powierzchnie klejone nale y zaimpregnowaæ. Po zaimpregnowaniu nale y odczekaæ min. 3 minuty a po up³ywie tego czasu mo na nanosiæ klej. Klej nanosimy na powierzchniê szpachelk¹. Bezpoœrednio po na³o eniu powierzchnie nale y docisn¹æ. Nadmiern¹ iloœæ kleju nale y usun¹æ (nie rozci¹gaæ). Po po³¹czeniu p³yt klejem skrêcamy je wkrêtami TD o d³ugoœci: 2 x gruboœæ p³yty pomniejszonej o 0,5 cm; np: 2 x p³yta 30 mm wkrêt o d³. 55 mm. Do przyklejania p³yt do œciany (izolacja œciany tylnej) lub przyklejania elementów ozdobnych do p³yt SUPER ISOL (œcianki boczne kominka) tam gdzie nie wystêpuj¹ ju wysokie temperatury, mo na u ywaæ klejów elastycznych do p³ytek ceramicznych ogólnie dostêpnych na rynku; pamiêtaj¹c, aby wczeœniej obydwie powierzchnie dok³adnie oczyœciæ i zagruntowaæ. Przed na³o eniem warstwy wykoñczeniowej na wykonan¹ obudowê z p³yt SUPER ISOL zalecane jest ich dok³adne zagruntowanie. Tam gdzie po³¹czenia mechaniczne (wkrêty) s¹ nara one na dzia³anie wysokiej temperatury nale y zabezpieczyæ je drug¹ warstw¹ p³yty SUPER ISOL. Przy pracach wykoñczeniowych nale y kierowaæ siê zasadami takimi jak: w systemach GK - wszystkie po³¹czenia p³yt nale y zaszpachlowaæ wzmacniaj¹c je taœm¹ z siatki, a na naro nikach wzmacniaæ wykorzystuj¹c naro niki aluminiowe; lub jak w systemach dociepleñ metod¹ lekk¹ mokr¹ - warstwê wykoñczeniow¹ wzmocniæ siatk¹ z w³ókna szklanego. Do obróbki p³yty kominkowej SUPER ISOL mo na wykorzystywaæ podstawowe narzêdzia i maszyny stolarskie. Do monta u nale y stosowaæ systemowe wysokotemperaturowe kleje: ISOL GLUE+ lub FL-06 oraz wkrêty TD. KLEJ ISOL GLUE Klej ISOL GLUE+ to gotowa do u ycia masa na bazie szk³a wodnego i glinki kaolinowej. Temperatura stosowania 050. zas wi¹zania w zale noœci od temperatury stosowania (5 40 ) wynosi od 8 do 6 godzin. Klej ISOL GLUE+ dostêpny jest w wiaderkach o pojemnoœci,65 kg, 5 kg lub tubie monta owej 30 ml. IMPREGNAT DO P YT Mineralny preparat na bazie krzemianu sodu oraz mikrokrzemionki. Przeznaczony jest do gruntowania i impregnowania p³yt kominkowych SUPER ISOL i MONO. Wykorzystywany równie jako rozpuszczalnik podczas procesu monta u obudowy kominków. Dostêpny w butelkach o pojemnoœci l. Wydajnoœæ wynosi 0,3-0,5l/m². ZAPRAWA FL-06 Klej FL-06 to dwusk³adnikowa izolacyjna zaprawa ogniotrwa³a do ³¹czenia p³yt kominkowych SUPER ISOL. Zaprawa wi¹ e na powietrzu i stabilizuje termicznie (do 50 ). Pakowana jest w worki plastikowe 25 kg lub 0 kg. Zu ycie kleju FL-06 na m² p³yt wynosi oko³o 5,3 kg. Iloœæ wody to 6,75l na 25 kg zaprawy. SZZEGÓ Y PO ZEÑ a) po³¹czenie naro ne 2 3 h g g g b) po³¹czenie czo³owe Objaœnienia: l 2 3 G - gruboœæ p³yty SUPER ISOL l - szerokoœæ elementu wzmacniaj¹cego Po³¹czenie czo³owe h = /2g - wkrêt TD (d³ugoœæ = 2 x g - 0,5cm 2 - klej ISOL GLUE+ 3 - p³yta SUPER ISOL w w w. v a r m s e n. c o m 7

8 PANELE AROODPORNE SKAMOLEX ZYM JEST P YTA SKAMOLEX? Panele SKAMOLEX to aroodporne ok³adziny wykoñczeniowe palenisk wk³adów kominkowych oraz otwartych, wykonane z wysokoprzetworzonego wermikulitu. Dziêki niskiej akumulacji ciep³a kominek w krótkim czasie rozgrzewa siê (oszczêdnoœæ drewna) oraz szybko stygnie (regulacja temperatury). atwoœæ obróbki paneli pozwala na samodzielny monta oraz wymianê desenii. Doskona³e w³aœciwoœci izolacyjne gwarantuj¹ wy sz¹ temperaturê spalania ograniczaj¹c emisjê zanieczyszczeñ, które maj¹ negatywny wp³yw na œrodowisko oraz estetykê kominka. W AŒIWOŒI I ZALETY PRODUKTU. Krótszy czas rozgrzewania 2. Szybszy czas stygniêcia 3. Skuteczna izolacja do Wy sza temperatura spalania 5. atwy proces obróbki 6. Doskona³y element wykoñczeniowy 7. Brak elementów monta owych Oszczêdnoœæ paliwa Regulacja temperatury D³u sza ywotnoœæ wk³adu Ograniczenie emisji zanieczyszeñ Docinamy narzêdziami stolarskimi Wy sza estetyka pomieszczenia Szybka aplikacja wewn¹trz paleniska izolacja œcian za urz¹dzeniem grzewczym PARAMETRY TEHNIZNE Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ kg/m3 Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995) MPa Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995) MPa a³kowita porowatoœæ... 74% Odpornoœæ na szok termiczny (EN 003-:998)... >0 (cykle dla 950 ) iep³o w³aœciwe kj/(kgxk) Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej...x0-6 K- Skurcz wtórny.... % (2h w 000 ) Temperatura topnienia Typowy sk³ad chemiczny... SiO2-47%, TiO2 - %, Fe2O3-6.5%, Al2O3-7%, Mg0-20%, ao - 5%, Na20-0.%, K2O - 0%, LiO - 7% panele Skamolex piec wolnostoj¹cy Przewodnosc cieplna (ASTM - 82): 0.8 W/(mxK) dla W/(mxK) dla W/(mxK) dla w w w. v a r m s e n. c o m

9 PANELE AROODPORNE SKAMOLEX ENNIK PANELI AROODPORNYH SKAMOLEX Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] Panele aroodporne SKAMOLEX B p³yta 200 2,94 Panele aroodporne SKAMOLEX A p³yta 44 76,37 RODZAJE DESENI PANELI SKAMOLEX Linia deseni paneli SKAMOLEX obejmuje szeœæ standardowych wzorów od tradycyjnej ceg³y - po trzy nowe desenie odpowiadaj¹ce bie ¹cym trendom dotycz¹cym dzisiejszych kominków i pieców. Istnieje równie mo liwoœæ zamówienia p³yt o niestandardowych wymiarach i kszta³tach, wszelkie informacje dostêpne s¹ w dziale handlowym. EG A EBERKA BRYKIET PIASKOWIE DIAMENT JODE KA NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Atest Higieniczny HK/B/049/02/2005. Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. w w w. v a r m s e n. c o m 9

10 PANELE AROODPORNE SERIA "V" ZYM JEST P YTY SERII "V" SERIA "V" - to wermikulitowe panele aroodporne charakteryzuj¹ce siê doskona³ymi w³aœciwoœciami izolacyjnymi, odporne na szok termiczny i bezpoœrednie uderzenie p³omieni. Zaprojektowane z myœl¹ o urz¹dzeniach grzewczych takich jak: piece O na paliwo sta³e lub gazowe, bojlery domowe, kominki, podgrzewacze, piece akumulacyjne, oraz urz¹dzenia gastronomiczne. Produkty te s¹ tak e u ywane do izolacji bezpoœredniej lub poœredniej w specjalistycznych piecach przemys³owych. Ich zastosowanie znacznie przyczynia siê do redukcji szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery. By sprostaæ konkretnym projektom i wymogom istniej mo liwoœæ zamówienia kszta³tek i paneli na wymiar co u³atwia ich prosty i szybki monta. Zastosowana technika precyzyjnego modelowania umo liwia wytwarzanie z³o onych projektów z efektami dwuwymiarowymi które mog¹ byæ zdobione ró nymi wzorami. S¹ dostêpne w ró nych kombinacjach gêstoœci nasypowej o specyficznych w³aœciwoœci izolacyjnych i wytrzyma³oœci na œciskanie. %,4,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 skurcz wtórny temperatura W/(mK),35,3 0,25 0,2 0,5 0, 00,5 0 przwodnoœæ cieplna temperatura VIP-2 V-00 (700) V-00 (600) V-00 (450) 0 w w w. v a r m s e n. c o m

11 PANELE AROODPORNE SERIA "V" PARAMETRY TEHNIZNE Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ V-00 (375) V-0 (475) V-00 (600) V-00 (700) kg/m Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995) Mpa,3 2,5 4,2 4,5 Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995) a³kowita porowatoœæ: Mpa 0,5 0,8,6 2 % Odpornoœæ na szok termiczny (EN 993-:998) iep³o w³aœciwe cykle (dla ) >0 >0 >0 >0 kj / (kg x K) 0,94 0,94 0,94 0,94 Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej Skurcz wtórny K - x0-6 x0-6 x0-6 x0-6 % (2h w ), % (2h w 00 0 ) Temperatura topnienia Przewodnoœæ cieplna (ASTM -82) W/(mxK) dla ) 0,2 0,4 0,5 0,8 W/(mxK) dla ) 0,4 0,7 0,7 0,9 W/(mxK) dla ) 0,6 0,9 0,9 0,26 W/(mxK) dla ) Przewodnoœæ cieplna (ASTM -82) % SiO % TiO 2 0,5 0,5 0,5 % Fe 2 O ,5 % Al 2 O % MgO % ao % Na 2 O 0,5 0,5 0,5 0, % K 2 O 0 % LiO Kolor jasny br¹z jasny br¹z jasny br¹z jasny br¹z VIP ,6 55 >0, 2x0-6 -,3 22 0,23 0,26 0,29 0, , 7 4 jasny br¹z NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Atest Higieniczny HK/B/049/02/2005. Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. w w w. v a r m s e n. c o m

12 PANELE AROODPORNE SERIA "V" ENNIK PANELI AROODPORNYH SERIA "V" Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" p³yta 44 72,36 60 p³yta 20 86,6 60 p³yta 96 5,36 60 p³yta 72 44,2 60 p³yta 60 73,0 60 p³yta 52 20,97 60 p³yta ,43 60 p³yta ,34 60 p³yta ,70 60 p³yta , p³yta 72 97,0 305 p³yta 46 34,9 305 p³yta 42 46,8 305 p³yta 36 58,94 60 p³yta 44 93,6 60 p³yta 20,8 60 p³yta 96 48,4 60 p³yta 72 85,50 60 p³yta ,60 60 p³yta ,70 60 p³yta ,4 60 p³yta ,40 60 p³yta ,9 60 p³yta 36 37,0 305 p³yta 44 5, p³yta 72 05, p³yta 52 44,0 305 p³yta 48 5,39 60 p³yta 20 0,23 60 p³yta 44 26,9 60 A p³yta 20 5,72 60 p³yta ,33 60 p³yta ,95 60 p³yta ,56 60 p³yta ,0 60 p³yta , p³yta 44 75, p³yta 20 84,0 305 p³yta 72 32, p³yta 48 77, A p³yta 60 94,47 p³yta 20 8,0 A p³yta 44 47,54 p³yta 20 77,0 p³yta ,2 p³yta ,0 p³yta 44 84, p³yta 44 38, p³yta 32 66, p³yta 96 99, p³yta , p³yta , p³yta , p³yta 98 95, p³yta 50 28, p³yta 20 59,95 2 w w w. v a r m s e n. c o m

13 PRODUKTY INSTALAYJNO - MONTA OWE KLEJ SYSTEMOWY ISOL GLUE+ ZYM JEST KLEJ ISOL GLUE? Klej ISOL GLUE+ to masa gotowa do u ycia, jest wykonany na bazie szk³a wodnego i rozpuszczalników nieorganicznych. S³u y do klejenia p³yt kominkowych ze sob¹ i p³yt do pod³o a. Ponadto ³¹czy ceramikê szamotow¹ oraz doskonale zwil a ceramikê w³óknist¹ i tward¹. PARAMETRY TEHNIZNE Sk³ad chemiczny... Na2O,Al2O3, SiO2 Postaæ fizyczna... gotowa masa Gêstoœæ kg/m3 Max temp. stosowania Klasyfikacja ogniowa... produkt niepalny Toksycznoœæ... nie toksyczny Kolor... be owy Zapach... brak Odczyn PH ENNIK KLEJU SYSTEMOWEGO ISOL GLUE+ Nazwa Opakowanie Dostêpnoœæ Jednostka Op. zbiorcze ena z³/szt. Klej systemowy ISOL GLUE + Klej systemowy ISOL GLUE + Klej systemowy ISOL GLUE + wiaderko,6 kg A sztuka wiaderko 5 kg A sztuka tuba 30 ml A sztuka 6 43,50 30, ,80 IMPREGNAT DO P YT KOMINKOWYH ZYM JEST IMPREGNAT DO P YT KOMINKOWYH? IMPREGNAT do p³yt kominkowych wykonany jest na bazie krzemianu sodu i mikro-krzemionki przeznaczony jest do impregnowania powierzchni p³yt SUPER ISOL oraz MONO podczas ich monta u, a tak e do rozcieñczania kleju ISOL GLUE+. PARAMETRY TEHNIZNE Sk³ad chemiczny... Na2O, SiO2 Postaæ fizyczna... ciecz Max temp. stosowania Klasyfikacja ogniowa... A - produkt niepalny Toksycznoœæ... nie toksyczny Kolor... bezbarwny Zapach... brak Odczyn PH... 2 ENNIK IMPREGNATU DO P YT KOMINKOWYH Nazwa Opakowanie Dostêpnoœæ Jednostka Op. zbiorcze ena z³/szt. IMPREGNAT do p³yt kominkowych butelka L A sztuka 6 2,78 w w w. v a r m s e n. c o m 3

14 PRODUKTY INSTALAYJNO - MONTA OWE ZAPRAWA KLEJOWA FL- 06 ZYM JEST ZAPRAWA FL-06? Klej FL-06 to dwusk³adnikowa izolacyjna zaprawa ogniotrwa³a do ³¹czenia p³yt kominkowych SUPER ISOL oraz MONO. Zaprawa wi¹ e na powietrzu i stabilizuje termicznie (do 50 ). Zaprawa FL-06 pakowana jest w worki plastikowe 25 kg lub 0 kg. Zu ycie zaprawy FL-06 na m² p³yt wynosi oko³o 5,3 kg. Iloœæ wody to 6,75l na 25 kg zaprawy. PARAMETRY TEHNIZNE Sk³ad chemiczny... Na2O,Al2O3, SiO2 Postaæ fizyczna... proszek Gêstoœæ kg/m 3 Max temp. stosowania Gruboœæ nak³adanej warstwy... zalecana - 3 mm ( max 5 mm) Wydajnoœæ... 5, 33 kg/m 2 Klasyfikacja ogniowa... A produkt niepalny Toksycznoœæ... nie toksyczny Kolor... szary Zapach... brak ENNIK ZAPRAWY KLEJOWEJ FL-06 Nazwa Opakowanie [kg] Dostêpnoœæ Jednostka ena z³/szt. Zaprawa systemowa FL-06 Zaprawa systemowa FL-06 KO EK TDM DO P YT KOMINKOWYH 25 A sztuka 0 A sztuka ZYM JEST KO EK "TDM"? 209,2 88,67 Ko³ek TDM wykonany jest ze stali pokrytej pow³ok¹ aluminiowo-cynkow¹. Sk³ada siê z talerzyka o œrednicy 35 mm i przeciêtej, sprê ystej tulejki. Przeznaczony jest do mocowania p³yt kominkowych do pod³o y takich jak: beton, gazobeton, mur pe³ny oraz mur z pust¹ przestrzeni¹. PRZYK ADOWE ZASTOSOWANIE Objaœnienia: - ko³ek TDM 2 - elastyczna zaprawa klejowa 3 - p³yta SUPER ISOL 4 - œciana noœna ENNIK KO KÓW TDM Nazwa D³ugoœæ [mm] Œrednica tulejki [mm] Dostêpnoœæ Opakowanie ena z³/szt. Ko³ek do p³yt kominkowych TDM Ko³ek do p³yt kominkowych TDM Ko³ek do p³yt kominkowych TDM A A A 00 25, , ,9 4 w w w. v a r m s e n. c o m

15

16

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ DOŒWIADCZENIE INNOWACYJNOŒÆ PROFESJONALIZM JAKOŒÆ PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej dzia³a od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych uda³o nam siê stworzyæ europejsk¹ firmê,

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik planowania

Podrêcznik planowania Podrêcznik planowania Massiv-Holz-Mauer Drewniane elementy profilowane (PHE) 1 MHM Haudenschild: Saxer Holzbau Weiningen GmbH Mark Twain Samuel Langhorne Clemens ( 1835-1910 ) Nigdy nie mog³em zrozumieæ,

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float 1/19 System 140 - farby bezo³owiowe mieszalne farby nie zawieraj¹ce o³owiu, kadmu oraz litu, z farbami matowymi i metalicznymi 2/19 System 140 Plus system 140 + farby kadmowe ó³te i czerwone System 140

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Love your hands, we do

Love your hands, we do Love your hands, we do STRONA PRODUKT Ochrona przed œrodkami chemicznymi Ochrona przed przeciêciem Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym Zastosowanie jednorazowe Zastosowania specjalne Ochrona przed

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo