Witaj w œwiecie VARMSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witaj w œwiecie VARMSEN"

Transkrypt

1 ennik produktów

2 Witaj w œwiecie VARMSEN VARMSEN Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Krakowie rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 2004 roku. Zosta³a powo³ana na polskim rynku w celu stworzenia sieci dystrybucji, wysokiej jakoœci materia³ów izolacyjnych SKAMOL. Maj¹c wieloletnie doœwiadczenie w bran y izolacyjnej oraz korzystaj¹c z blisko ju stuletniego doœwiadczenia naszych skandynawskich partnerów, sukcesywnie budujemy i rozwijamy nasz¹ ofertê w bran y izolacyjnej. Dzia³aniom naszej firmy w ró nych ga³êziach gospodarki przyœwieca misja, która jest wyznacznikiem naszych dzia³añ na rynku, a mianowicie: "przyczynianie siê do oszczêdnoœci œwiatowych zasobów energii, ochrony ycia ludzkiego oraz ochrona w³asnoœci w sytuacji zagro enia ogniem". VARMSEN Polska oferuje szeroki wachlarz produktów i systemów izolacyjnych dla przemys³u, HVA, do zastosowañ przeciwpo arowych, a tak e dla budownictwa ogólnego. Oferta spó³ki skierowana jest do firm, jak i osób prywatnych, które stosuj¹ materia³y izolacyjne w nowych, b¹dÿ remontowanych urz¹dzeniach, instalacjach i obiektach. Nasz¹ ofertê stale uzupe³niamy, dobieraj¹c produkty i systemy izolacyjne o najlepszych parametrach technicznych, daj¹cych naszym klientom poczucie komfortu i bezpieczeñstwa. VARMSEN Polska dysponuje starannie dobran¹ i wykwalifikowan¹ kadr¹, która ³¹czy doœwiadczenie z kreatywnoœci¹. Sta³y kontakt z naszymi partnerami i dostawcami pozwala aktualizowaæ na bie ¹co nasz¹ ofertê oraz wykorzystywaæ innowacyjne technologie i najnowsze zdobycze techniki. K³adziemy nacisk na utrzymywanie wysokiej jakoœci w ka dym procesie dotycz¹cym naszej dzia³alnoœci. Oferowane przez nas produkty powstaj¹ w nowoczesnych zak³adach dzia³aj¹cych na terenie Polski, Danii, Francji, W³och, Hiszpanii oraz Niemiec, gdzie produkcja odbywa siê zgodnie z odpowiednimi normami jakoœci, a same produkty posiadaj¹ wszelkie potrzebne na polskim i europejskim rynku certyfikaty i atesty. ycz¹c Pañstwu wielu sukcesów zapraszamy do wspó³pracy

3 SPIS TREŒI P³yty kominkowe SUPER ISOL... str 4 opis, w³aœciwoœci... str 4 zastosowanie, parametry techniczne... str 4 cennik... str 5 P³yty kominkowe MONO... str 6 opis, w³aœciwoœci, zastosowanie, parametry techniczne... str 6 cennik... str 6 p³yty kominkowe - informacje dodatkowe... str 7 Panele aroodporne SKAMOLEX... str 8 opis, w³aœciwoœci, zastosowanie, parametry techniczne... str 8 cennik... str 9 rodzaje deseni paneli SKAMOLEX... str 9 Panele aroodporne - seria V str 0 opis, wykresy techniczne... str 0 parametry techniczne... str cennik... str 2 Produkty instalacyjno - monta owe... str 3 klej systemowy ISOL GLUE+... str 3 IMPREGNAT do p³yt kominkowych... str 3 zaprawa klejowa FL str 4 Ko³ki TDM do p³yt kominkowych... str 4 MASZ PYTANIA? - DZWOÑ!... ZANIM OTWORZYSZ ENNIK... tel tel tel entrum Dystrybucyjne TRZEBINIA tel ennik produktów - wydanie 2/2009 (obowi¹zuje od dnia 6 lutego 2009). Podane w folderze ceny s¹ cenami netto, bez podatku VAT (22% VAT na podstawie Ustawy nr 535 z dnia marca 2004 o podatku od towaru i us³ug, Dz: U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004r. Zastrzegamy sobie prawo korekty cen detalicznych w przypadku zmiany wartoœci z³otego w przedzia³ach 5% (zarówno w górê jak i w dó³) w stosunku do kursu œredniego NBP na dzieñ dzisiejszy, tj r. (gdzie: EUR = 4,547PLN). Producent gwarantuje jakoœæ wyrobów, lecz nie ma wp³ywu na sposób ich zastosowania. Wyroby nale y stosowaæ zgodnie z ich podanym opisem. Przedstawione dalej informacje nie mog¹ jednak zast¹piæ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniaj¹ go ze stosowania siê do zasad sztuki budowlanej i BHP. Z uwagi na technikê druku kolorystyka przedstawionych w folderze produktów mo e nieznacznie ró nic siê od rzeczywistej. Zabrania siê reprodukcji ca³oœci lub fragmentów niniejszego cennika oraz wykorzystywania go w celach komercyjnych bez zgody VARMSEN POLSKA Sp. z o.o. Ze wzglêdu na ci¹g³y rozwój technologiczny producent zastrzega sobie mo liwoœæ zmiany parametrów technicznych oraz wygl¹du wyrobów. Oznaczenia dostêpnoœci towarów: A - towar dostêpny w sprzeda y ci¹g³ej B - okres realizacji zamówienia do miesi¹ca - okres realizacji zamówienia do 2 miesiêcy w w w. v a r m s e n. c o m 3

4 P YTY KOMINKOWE SUPER ISOL ZYM JEST P YTA SUPER ISOL? P³yta krzemianowo-wapniowa SUPER ISOL s³u y do budowy kominka, bêd¹c jednoczeœnie jego izolacj¹. Tworzy lekk¹ oraz sztywn¹ konstrukcjê i jest ³atwa w obróbce przy u yciu tradycyjnych narzêdzi stolarskich. Jej monta u dokonuje siê za pomoc¹ kleju ISOL GLUE+ i wkrêtów G-K. P³yta jest doskona³ym izolatorem wysokich temperatur panuj¹cych wewn¹trz obudowy kominkowej, zapewnia cz³owiekowi bezpieczny ich poziom po stronie zewnêtrznej. Zastêpuje tradycyjne rozwi¹zanie na bazie p³yt G-K oraz we³ny mineralnej. Idealnie nadaje siê do izolacji belki drewnianej, œcianek bocznych oraz œciany za kominkiem. ZASTOSOWANIE P YT KOMINKOWYH SUPER ISOL W AŒIWOŒI I ZALETY PRODUKTU. Lekkoœæ konstrukcji 2. Sztywnoœæ konstrukcji 3. Skuteczna izolacja do Produkt zdrowy, bezw³óknisty 5. atwy proces obróbki 6. Równomierne roz³o enie izolacji 7. Doskona³a ochrona PPO PARAMETRY TEHNIZNE Nie wymaga p³yt G-K Nie wymaga profili stalowych Bez we³ny mineralnej i taœmy alu Nie powoduje podra nieñ œluzówki Docinamy narzêdziami stolarskimi Brak mostków termicznych Produkt niepalny - klasyfikacja A izolacja œciany za kominkiem obudowa czopucha izolacja belki izolacja œcianki bocznej Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ kg/m3 Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995) MPa Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995)....9 MPa a³kowita porowatoœæ... 9 % Przepuszczalnoœæ powietrza npm iep³o w³aœciwe kj/(kg x K) Pe³zanie w kompresji % (50h w 900 i 0. MPa) Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej x0-6 K- Skurcz wtórny....0 % (2h w 950 ) Temp. topnienia - metoda Segera Typowy sk³ad chemiczny... SiO2-45%, Al2O3-0.2%, Fe2O3-0.2%, Mg0-0.7%,... ao - 45%, Na20-0.%, K2O - 0.2% Tolerancja wymiaru p³yt... 2,5 mm (d³ugoœæ, szerokoœæ)...,5 mm (gruboœæ) Przewodnoœæ cieplna (ASTM - 82): 0.06 W/(mxK) dla W/(mxK) dla W/(mxK) dla w w w. v a r m s e n. c o m

5 P YTY KOMINKOWE SUPER ISOL ENNIK P YT KOMINKOWYH SUPER ISOL Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] A 000 A 60 A 000 A 220 B 60 A 000 A 60 A 000 A 60 A 000 A A 000 p³yta 44 87,68 p³yta 72 75,37 p³yta 20 99,66 p³yta 60 99,30 p³yta ,40 p³yta 96 23,48 p³yta ,94 p³yta 72 47,4 p³yta ,82 p³yta 60 76,84 p³yta ,68 p³yta ,27 p³yta 26 42,54 p³yta 48 22,00 p³yta 24 44,84 p³yta ,5 p³yta ,30 p³yta ,60 p³yta 2 547,2 p³yta ,97 p³yta 8 607,93 P³yty SUPER ISOL dostêpne s¹ równie w dwóch opakowaniach zbiorczych przygotowanych z myœl¹ o dostawach ekspresowych oraz sprzeda y detalicznej. Kartony zawieraj¹ odpowiednio 6 p³yt o gruboœci 30 mm oraz 3 p³yt o gruboœci 60 mm. Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Karton ena [z³/p³yta] BOX BOX A 60 A p³yta 6 0,36 p³yta 3 8,26 NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Aprobata Techniczna ITB AT /2006, Atest Higieniczny HK/B/049/0/2005. Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest równie certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. PRODUKTY UZUPE NIAJ E W OFERIE VARMSEN Klej systemowy ISOL GLUE + (5 kg) Klej systemowy ISOL GLUE + (,65 kg) Klej systemowy ISOL GLUE + (30 ml) IMPREGNAT do p³yt ISOL GLUE + (l) P³yta kominkowa SUPER ISOL (karton) w w w. v a r m s e n. c o m 5

6 P YTY KOMINKOWE MONO ZYM JEST P YTA MONO? P³yta krzemianowo-wapniowa MONO jest doskona³ym izolatorem elementów konstrukcyjnych obudowy kominkowej takich jak: œcianki boczne oraz œciany za kominkiem. Jej monta u dokonuje siê za pomoc¹ kleju ISOL GLUE+ i wkrêtów G-K. P³yta zastêpuje tradycyjne rozwi¹zanie na bazie we³ny mineralnej. ZASTOSOWANIE P YT KOMINKOWYH MONO W AŒIWOŒI I ZALETY PRODUKTU. Skuteczna izolacja do Produkt zdrowy, bezw³óknisty 3. atwy proces obróbki 4. Równomierne roz³o enie izolacji 5. Doskona³a ochrona PPO PARAMETRY TEHNIZNE Bez we³ny mineralnej i taœmy alu Nie powoduje podra nieñ œluzówki Docinamy narzêdziami stolarskimi Brak mostków termicznych Produkt niepalny - klasyfikacja A izolacja œciany za kominkiem Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ kg/m3 Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995)...,9 MPa Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995)... 0,6 MPa a³kowita porowatoœæ % Przepuszczalnoœæ powietrza... 0,7 npm Skurcz wtórny... 2,5 % (2h w 000 ) Sk³ad chemiczny... SiO2-44,%, Al2O3-0.49%, Fe2O3-0,09%, ao - 42,73%, Na20-0,2% Przewodnosc cieplna (ASTM - 82): 0.07 W/(mxK) dla W/(mxK) dla W/(mxK) dla 600 izolacja œcianki bocznej NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. Wyrób zgodny jest równie z norm¹ PN-EN ENNIK P YT KOMINKOWYH MONO Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] P³yta kominkowa MONO A p³yta 20 60,0 6 w w w. v a r m s e n. c o m

7 P YTY KOMINKOWE - INFORMAJE DODATKOWE ROZK AD TEMPERATUR NA P YTAH SUPER ISOL 800 gr. 30 mm 800 gr. 50 mm 800 gr. 80 mm 800 gr. 00 mm WSKAZÓWKI MONTA OWE P YT SUPER ISOL Powierzchnie ³¹czone powinny byæ suche, a naturalnie wystêpuj¹cy na powierzchni p³yt py³ i ewentualne zabrudzenia usuniête. Do ³¹czenia p³yt wykorzystujemy klej ISOL GLUE+ oraz wkrêty TD (wkrêty wykorzystywane do monta u p³yt GK do konstrukcji drewnianej). Przed na³o eniem kleju powierzchnie klejone nale y zaimpregnowaæ. Po zaimpregnowaniu nale y odczekaæ min. 3 minuty a po up³ywie tego czasu mo na nanosiæ klej. Klej nanosimy na powierzchniê szpachelk¹. Bezpoœrednio po na³o eniu powierzchnie nale y docisn¹æ. Nadmiern¹ iloœæ kleju nale y usun¹æ (nie rozci¹gaæ). Po po³¹czeniu p³yt klejem skrêcamy je wkrêtami TD o d³ugoœci: 2 x gruboœæ p³yty pomniejszonej o 0,5 cm; np: 2 x p³yta 30 mm wkrêt o d³. 55 mm. Do przyklejania p³yt do œciany (izolacja œciany tylnej) lub przyklejania elementów ozdobnych do p³yt SUPER ISOL (œcianki boczne kominka) tam gdzie nie wystêpuj¹ ju wysokie temperatury, mo na u ywaæ klejów elastycznych do p³ytek ceramicznych ogólnie dostêpnych na rynku; pamiêtaj¹c, aby wczeœniej obydwie powierzchnie dok³adnie oczyœciæ i zagruntowaæ. Przed na³o eniem warstwy wykoñczeniowej na wykonan¹ obudowê z p³yt SUPER ISOL zalecane jest ich dok³adne zagruntowanie. Tam gdzie po³¹czenia mechaniczne (wkrêty) s¹ nara one na dzia³anie wysokiej temperatury nale y zabezpieczyæ je drug¹ warstw¹ p³yty SUPER ISOL. Przy pracach wykoñczeniowych nale y kierowaæ siê zasadami takimi jak: w systemach GK - wszystkie po³¹czenia p³yt nale y zaszpachlowaæ wzmacniaj¹c je taœm¹ z siatki, a na naro nikach wzmacniaæ wykorzystuj¹c naro niki aluminiowe; lub jak w systemach dociepleñ metod¹ lekk¹ mokr¹ - warstwê wykoñczeniow¹ wzmocniæ siatk¹ z w³ókna szklanego. Do obróbki p³yty kominkowej SUPER ISOL mo na wykorzystywaæ podstawowe narzêdzia i maszyny stolarskie. Do monta u nale y stosowaæ systemowe wysokotemperaturowe kleje: ISOL GLUE+ lub FL-06 oraz wkrêty TD. KLEJ ISOL GLUE Klej ISOL GLUE+ to gotowa do u ycia masa na bazie szk³a wodnego i glinki kaolinowej. Temperatura stosowania 050. zas wi¹zania w zale noœci od temperatury stosowania (5 40 ) wynosi od 8 do 6 godzin. Klej ISOL GLUE+ dostêpny jest w wiaderkach o pojemnoœci,65 kg, 5 kg lub tubie monta owej 30 ml. IMPREGNAT DO P YT Mineralny preparat na bazie krzemianu sodu oraz mikrokrzemionki. Przeznaczony jest do gruntowania i impregnowania p³yt kominkowych SUPER ISOL i MONO. Wykorzystywany równie jako rozpuszczalnik podczas procesu monta u obudowy kominków. Dostêpny w butelkach o pojemnoœci l. Wydajnoœæ wynosi 0,3-0,5l/m². ZAPRAWA FL-06 Klej FL-06 to dwusk³adnikowa izolacyjna zaprawa ogniotrwa³a do ³¹czenia p³yt kominkowych SUPER ISOL. Zaprawa wi¹ e na powietrzu i stabilizuje termicznie (do 50 ). Pakowana jest w worki plastikowe 25 kg lub 0 kg. Zu ycie kleju FL-06 na m² p³yt wynosi oko³o 5,3 kg. Iloœæ wody to 6,75l na 25 kg zaprawy. SZZEGÓ Y PO ZEÑ a) po³¹czenie naro ne 2 3 h g g g b) po³¹czenie czo³owe Objaœnienia: l 2 3 G - gruboœæ p³yty SUPER ISOL l - szerokoœæ elementu wzmacniaj¹cego Po³¹czenie czo³owe h = /2g - wkrêt TD (d³ugoœæ = 2 x g - 0,5cm 2 - klej ISOL GLUE+ 3 - p³yta SUPER ISOL w w w. v a r m s e n. c o m 7

8 PANELE AROODPORNE SKAMOLEX ZYM JEST P YTA SKAMOLEX? Panele SKAMOLEX to aroodporne ok³adziny wykoñczeniowe palenisk wk³adów kominkowych oraz otwartych, wykonane z wysokoprzetworzonego wermikulitu. Dziêki niskiej akumulacji ciep³a kominek w krótkim czasie rozgrzewa siê (oszczêdnoœæ drewna) oraz szybko stygnie (regulacja temperatury). atwoœæ obróbki paneli pozwala na samodzielny monta oraz wymianê desenii. Doskona³e w³aœciwoœci izolacyjne gwarantuj¹ wy sz¹ temperaturê spalania ograniczaj¹c emisjê zanieczyszczeñ, które maj¹ negatywny wp³yw na œrodowisko oraz estetykê kominka. W AŒIWOŒI I ZALETY PRODUKTU. Krótszy czas rozgrzewania 2. Szybszy czas stygniêcia 3. Skuteczna izolacja do Wy sza temperatura spalania 5. atwy proces obróbki 6. Doskona³y element wykoñczeniowy 7. Brak elementów monta owych Oszczêdnoœæ paliwa Regulacja temperatury D³u sza ywotnoœæ wk³adu Ograniczenie emisji zanieczyszeñ Docinamy narzêdziami stolarskimi Wy sza estetyka pomieszczenia Szybka aplikacja wewn¹trz paleniska izolacja œcian za urz¹dzeniem grzewczym PARAMETRY TEHNIZNE Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ kg/m3 Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995) MPa Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995) MPa a³kowita porowatoœæ... 74% Odpornoœæ na szok termiczny (EN 003-:998)... >0 (cykle dla 950 ) iep³o w³aœciwe kj/(kgxk) Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej...x0-6 K- Skurcz wtórny.... % (2h w 000 ) Temperatura topnienia Typowy sk³ad chemiczny... SiO2-47%, TiO2 - %, Fe2O3-6.5%, Al2O3-7%, Mg0-20%, ao - 5%, Na20-0.%, K2O - 0%, LiO - 7% panele Skamolex piec wolnostoj¹cy Przewodnosc cieplna (ASTM - 82): 0.8 W/(mxK) dla W/(mxK) dla W/(mxK) dla w w w. v a r m s e n. c o m

9 PANELE AROODPORNE SKAMOLEX ENNIK PANELI AROODPORNYH SKAMOLEX Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] Panele aroodporne SKAMOLEX B p³yta 200 2,94 Panele aroodporne SKAMOLEX A p³yta 44 76,37 RODZAJE DESENI PANELI SKAMOLEX Linia deseni paneli SKAMOLEX obejmuje szeœæ standardowych wzorów od tradycyjnej ceg³y - po trzy nowe desenie odpowiadaj¹ce bie ¹cym trendom dotycz¹cym dzisiejszych kominków i pieców. Istnieje równie mo liwoœæ zamówienia p³yt o niestandardowych wymiarach i kszta³tach, wszelkie informacje dostêpne s¹ w dziale handlowym. EG A EBERKA BRYKIET PIASKOWIE DIAMENT JODE KA NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Atest Higieniczny HK/B/049/02/2005. Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. w w w. v a r m s e n. c o m 9

10 PANELE AROODPORNE SERIA "V" ZYM JEST P YTY SERII "V" SERIA "V" - to wermikulitowe panele aroodporne charakteryzuj¹ce siê doskona³ymi w³aœciwoœciami izolacyjnymi, odporne na szok termiczny i bezpoœrednie uderzenie p³omieni. Zaprojektowane z myœl¹ o urz¹dzeniach grzewczych takich jak: piece O na paliwo sta³e lub gazowe, bojlery domowe, kominki, podgrzewacze, piece akumulacyjne, oraz urz¹dzenia gastronomiczne. Produkty te s¹ tak e u ywane do izolacji bezpoœredniej lub poœredniej w specjalistycznych piecach przemys³owych. Ich zastosowanie znacznie przyczynia siê do redukcji szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery. By sprostaæ konkretnym projektom i wymogom istniej mo liwoœæ zamówienia kszta³tek i paneli na wymiar co u³atwia ich prosty i szybki monta. Zastosowana technika precyzyjnego modelowania umo liwia wytwarzanie z³o onych projektów z efektami dwuwymiarowymi które mog¹ byæ zdobione ró nymi wzorami. S¹ dostêpne w ró nych kombinacjach gêstoœci nasypowej o specyficznych w³aœciwoœci izolacyjnych i wytrzyma³oœci na œciskanie. %,4,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 skurcz wtórny temperatura W/(mK),35,3 0,25 0,2 0,5 0, 00,5 0 przwodnoœæ cieplna temperatura VIP-2 V-00 (700) V-00 (600) V-00 (450) 0 w w w. v a r m s e n. c o m

11 PANELE AROODPORNE SERIA "V" PARAMETRY TEHNIZNE Maksymalna temperatura eksploatacji Gêstoœæ V-00 (375) V-0 (475) V-00 (600) V-00 (700) kg/m Wytrzyma³oœæ na œciskanie (EN 094-5: 995) Mpa,3 2,5 4,2 4,5 Wytrzyma³oœæ na zginanie (EN 993-6: 995) a³kowita porowatoœæ: Mpa 0,5 0,8,6 2 % Odpornoœæ na szok termiczny (EN 993-:998) iep³o w³aœciwe cykle (dla ) >0 >0 >0 >0 kj / (kg x K) 0,94 0,94 0,94 0,94 Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej Skurcz wtórny K - x0-6 x0-6 x0-6 x0-6 % (2h w ), % (2h w 00 0 ) Temperatura topnienia Przewodnoœæ cieplna (ASTM -82) W/(mxK) dla ) 0,2 0,4 0,5 0,8 W/(mxK) dla ) 0,4 0,7 0,7 0,9 W/(mxK) dla ) 0,6 0,9 0,9 0,26 W/(mxK) dla ) Przewodnoœæ cieplna (ASTM -82) % SiO % TiO 2 0,5 0,5 0,5 % Fe 2 O ,5 % Al 2 O % MgO % ao % Na 2 O 0,5 0,5 0,5 0, % K 2 O 0 % LiO Kolor jasny br¹z jasny br¹z jasny br¹z jasny br¹z VIP ,6 55 >0, 2x0-6 -,3 22 0,23 0,26 0,29 0, , 7 4 jasny br¹z NORMY, ERTYFIKATY I ZEZWOLENIA Atest Higieniczny HK/B/049/02/2005. Produkcja i jakoœæ p³yt potwierdzona jest certyfikatem jakoœci - ISO 900:2000. w w w. v a r m s e n. c o m

12 PANELE AROODPORNE SERIA "V" ENNIK PANELI AROODPORNYH SERIA "V" Nazwa Gêstoœæ [kg/m 3 ] Gruboœæ [mm] D³ugoœæ [mm] Szerokoœæ [mm] Dostêpnoœæ Jednostka Paleta ena [z³/p³yta] Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "V00" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" Panele aroodporne seria "VIP2" p³yta 44 72,36 60 p³yta 20 86,6 60 p³yta 96 5,36 60 p³yta 72 44,2 60 p³yta 60 73,0 60 p³yta 52 20,97 60 p³yta ,43 60 p³yta ,34 60 p³yta ,70 60 p³yta , p³yta 72 97,0 305 p³yta 46 34,9 305 p³yta 42 46,8 305 p³yta 36 58,94 60 p³yta 44 93,6 60 p³yta 20,8 60 p³yta 96 48,4 60 p³yta 72 85,50 60 p³yta ,60 60 p³yta ,70 60 p³yta ,4 60 p³yta ,40 60 p³yta ,9 60 p³yta 36 37,0 305 p³yta 44 5, p³yta 72 05, p³yta 52 44,0 305 p³yta 48 5,39 60 p³yta 20 0,23 60 p³yta 44 26,9 60 A p³yta 20 5,72 60 p³yta ,33 60 p³yta ,95 60 p³yta ,56 60 p³yta ,0 60 p³yta , p³yta 44 75, p³yta 20 84,0 305 p³yta 72 32, p³yta 48 77, A p³yta 60 94,47 p³yta 20 8,0 A p³yta 44 47,54 p³yta 20 77,0 p³yta ,2 p³yta ,0 p³yta 44 84, p³yta 44 38, p³yta 32 66, p³yta 96 99, p³yta , p³yta , p³yta , p³yta 98 95, p³yta 50 28, p³yta 20 59,95 2 w w w. v a r m s e n. c o m

13 PRODUKTY INSTALAYJNO - MONTA OWE KLEJ SYSTEMOWY ISOL GLUE+ ZYM JEST KLEJ ISOL GLUE? Klej ISOL GLUE+ to masa gotowa do u ycia, jest wykonany na bazie szk³a wodnego i rozpuszczalników nieorganicznych. S³u y do klejenia p³yt kominkowych ze sob¹ i p³yt do pod³o a. Ponadto ³¹czy ceramikê szamotow¹ oraz doskonale zwil a ceramikê w³óknist¹ i tward¹. PARAMETRY TEHNIZNE Sk³ad chemiczny... Na2O,Al2O3, SiO2 Postaæ fizyczna... gotowa masa Gêstoœæ kg/m3 Max temp. stosowania Klasyfikacja ogniowa... produkt niepalny Toksycznoœæ... nie toksyczny Kolor... be owy Zapach... brak Odczyn PH ENNIK KLEJU SYSTEMOWEGO ISOL GLUE+ Nazwa Opakowanie Dostêpnoœæ Jednostka Op. zbiorcze ena z³/szt. Klej systemowy ISOL GLUE + Klej systemowy ISOL GLUE + Klej systemowy ISOL GLUE + wiaderko,6 kg A sztuka wiaderko 5 kg A sztuka tuba 30 ml A sztuka 6 43,50 30, ,80 IMPREGNAT DO P YT KOMINKOWYH ZYM JEST IMPREGNAT DO P YT KOMINKOWYH? IMPREGNAT do p³yt kominkowych wykonany jest na bazie krzemianu sodu i mikro-krzemionki przeznaczony jest do impregnowania powierzchni p³yt SUPER ISOL oraz MONO podczas ich monta u, a tak e do rozcieñczania kleju ISOL GLUE+. PARAMETRY TEHNIZNE Sk³ad chemiczny... Na2O, SiO2 Postaæ fizyczna... ciecz Max temp. stosowania Klasyfikacja ogniowa... A - produkt niepalny Toksycznoœæ... nie toksyczny Kolor... bezbarwny Zapach... brak Odczyn PH... 2 ENNIK IMPREGNATU DO P YT KOMINKOWYH Nazwa Opakowanie Dostêpnoœæ Jednostka Op. zbiorcze ena z³/szt. IMPREGNAT do p³yt kominkowych butelka L A sztuka 6 2,78 w w w. v a r m s e n. c o m 3

14 PRODUKTY INSTALAYJNO - MONTA OWE ZAPRAWA KLEJOWA FL- 06 ZYM JEST ZAPRAWA FL-06? Klej FL-06 to dwusk³adnikowa izolacyjna zaprawa ogniotrwa³a do ³¹czenia p³yt kominkowych SUPER ISOL oraz MONO. Zaprawa wi¹ e na powietrzu i stabilizuje termicznie (do 50 ). Zaprawa FL-06 pakowana jest w worki plastikowe 25 kg lub 0 kg. Zu ycie zaprawy FL-06 na m² p³yt wynosi oko³o 5,3 kg. Iloœæ wody to 6,75l na 25 kg zaprawy. PARAMETRY TEHNIZNE Sk³ad chemiczny... Na2O,Al2O3, SiO2 Postaæ fizyczna... proszek Gêstoœæ kg/m 3 Max temp. stosowania Gruboœæ nak³adanej warstwy... zalecana - 3 mm ( max 5 mm) Wydajnoœæ... 5, 33 kg/m 2 Klasyfikacja ogniowa... A produkt niepalny Toksycznoœæ... nie toksyczny Kolor... szary Zapach... brak ENNIK ZAPRAWY KLEJOWEJ FL-06 Nazwa Opakowanie [kg] Dostêpnoœæ Jednostka ena z³/szt. Zaprawa systemowa FL-06 Zaprawa systemowa FL-06 KO EK TDM DO P YT KOMINKOWYH 25 A sztuka 0 A sztuka ZYM JEST KO EK "TDM"? 209,2 88,67 Ko³ek TDM wykonany jest ze stali pokrytej pow³ok¹ aluminiowo-cynkow¹. Sk³ada siê z talerzyka o œrednicy 35 mm i przeciêtej, sprê ystej tulejki. Przeznaczony jest do mocowania p³yt kominkowych do pod³o y takich jak: beton, gazobeton, mur pe³ny oraz mur z pust¹ przestrzeni¹. PRZYK ADOWE ZASTOSOWANIE Objaœnienia: - ko³ek TDM 2 - elastyczna zaprawa klejowa 3 - p³yta SUPER ISOL 4 - œciana noœna ENNIK KO KÓW TDM Nazwa D³ugoœæ [mm] Œrednica tulejki [mm] Dostêpnoœæ Opakowanie ena z³/szt. Ko³ek do p³yt kominkowych TDM Ko³ek do p³yt kominkowych TDM Ko³ek do p³yt kominkowych TDM A A A 00 25, , ,9 4 w w w. v a r m s e n. c o m

15

16

Cennik materiałów do budowy kominków

Cennik materiałów do budowy kominków Cennik materiałów do budowy kominków strona 1/6 z dnia 3 kwietnia 217 r., ceny EURO netto, bez podatku VT (23% na podstawie Ustawy z dnia 11.3.4 ZOBCZ FILM INSTRUKTŻOWY w w w.varmsen.com P R M E T R Y

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 600 - luzem w chwytakach

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. obowi¹zuje od 16.03.009 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 500 - luzem w chwytakach Kategoria tolerancji TLMB 1 1 szt. Zu ycie 1 m Zu ycie 1 WYMIARY Iloœæ w chwytaka Asortyment [mm] chwytaku[szt.] netto

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. SPRZEDA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal

Bardziej szczegółowo

Cennik materiałów do budowy kominków

Cennik materiałów do budowy kominków KONSTRUKCYJNO IZOLACYJNY SYSTEM DO BUDOWY KOMINKÓW Płyta kominkowa varmsen Klej systemowy ISOL GLUE+ wraz z IMPREGNATEM varmsen KOŁKI TDM (4 szt./1m²) VARMSEN BASE - preparat gruntujący VARMSEN GLUe -

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

Cennik materiałów do budowy kominków

Cennik materiałów do budowy kominków KONSTRUKCYJNO IZOLACYJNY SYSTEM DO BUDOWY KOMINKÓW Płyta kominkowa VARMSEN Klej systemowy ISOL GLUE+ wraz z IMPREGNATEM VARMSEN KOŁKI TDM (4 szt./1m²) VARMSEN BASE - preparat gruntujący VARMSEN GLUE -

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

www.mtinsulations.com +48 725 384 323 M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81

www.mtinsulations.com +48 725 384 323 M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81 www.mtinsulations.com M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81 Spis treści Taśmy 4 Taśma aluminiowa. 5 Taśma aluminiowa zbrojona. 5 Taśma z włókna szklanego. 6 Taśma z włókna szklanego samoprzylepna.

Bardziej szczegółowo

Cennik materiałów do budowy kominków

Cennik materiałów do budowy kominków KONSTRUKCYJNO IZOLACYJNY SYSTEM DO BUDOWY KOMINKÓW płyta kominkowa varmsen VARMSEN GLUe - zaprawa klejąca KOŁKI TDM (4 szt./1m²) WKRĘTY TD (co 30 cm) klej systemowy ISOL GLUE+ IMPREGNAT do płyt kominkowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I PRZEWODY Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchni i w miejscach

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci POW OKI OCHRONNE SIGMA COATINGS Ochrona przysz³oœci Sigma Protective Coatings to dzia³ wyspecjalizowany w opracowaniach, wytwarzaniu i dostawach farb do wykonywania pow³ok ochronnych dla sprostania wszystkim

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

Grzejniki Stalowe EKO CLASSIC EKO. Wydajnoœæ cieplna grzejników panelowych stalowych: typu EKO TYP

Grzejniki Stalowe EKO CLASSIC EKO. Wydajnoœæ cieplna grzejników panelowych stalowych: typu EKO TYP IDMAR R EKO Grzejniki Stalowe Wydajnoœæ cieplna grzejników panelowych stalowych: typu EKO EKO 965 768 15,70 1282 1016 20,64 1605 1268 25,58 1936 1526 30,54 2244 1765 35,48 o o Moc cieplna [Watt] dla czynnika

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57

J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57 SPIS TREŒCI: Thermaflex FRZ.......................................................................... 3 Thermaflex FRZA....................................................................... Thermaflex

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE 2006-1 KOLEKCJA ECONOMIC Blaty robocze Blaty robocze Laminat CPL/HPL gr. 0.4-0.8 mm Obrze e P³yta wiórowa surowa V20 R 9.5 Gruboœæ 28 mm E01-001 Papier przeciwprê

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ B.02. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 - Place

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow 229 Mocowania sanitarne Mocowania do umywalek i pisuarów...strona 230 Mocowania do urządzeń sanitarnych...strona 233 Akcesoria do mocowań sanitarnych...strona 235 Mocowanie WB do WC...strona 236 230 MOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

Budujemy rustykalny kominek

Budujemy rustykalny kominek Budujemy rustykalny kominek Jesteśmy narodem złotych rączek i samouków, nie dziwi więc fakt, że wielu z nas decyduje się na samodzielną budowę kominka. Za nic nie pozbawilibyśmy się satysfakcji jaką daje

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

opakowania styropianowe

opakowania styropianowe opakowania styropianowe PROJEKT OPAKOWANIA WYKONANIE TRANSPORT OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. 43-190 Miko³ów ul. Koœciuszki 61 F tel. kom. 882 149 772 tel. kom. 516 902 274 e-mail: omegapackaging@onet.eu www.omegaopakowania.pl

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA NAWADNIANIE TERENÓW ZIELONYCH Dlaczego warto nawadniaæ z mat¹ nawadniaj¹c¹ ECO Rain? Zagospodarowanie zieleni¹ wiêkszoœci torowisk jest stosunkowo podobne do umiejscowienia zielonego

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE www.czamaninek.pl Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE SYSTEM CZAMANINEK Keramzyt Nowoczesny system budowlany MOC W JAKOŒCI 100% natury Naturalne kruszywo keramzytowe Czamaninek: jest niepalne jest mrozoodporne

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

Soudal klej do drewna 66A, 250g, kremowy. Soudal klej do drewna 67A, 250g, bezbarwny

Soudal klej do drewna 66A, 250g, kremowy. Soudal klej do drewna 67A, 250g, bezbarwny Soudal klej do drewna 66A, 250g, kremowy Kod Kleimy: sul1012o250k072y Pojemność: 250g Cechy: Delikatnie pieniący się Kolor po utwardzeniu: kremowy Cena netto: 11,80 PLN Gotowy do użycia jednoskładnikowy

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

PrzyjaznoϾ dla zdrowia FunkcjonalnoϾ Design

Przyjaznoœæ dla zdrowia Funkcjonalnoœæ Design biokominek Niepowtarzalna atmosfera prawdziwego ognia w ka dym pomieszczeniu. Biokominki zaprojektowane s¹ tak, aby mo na by³o zainstalowaæ je w pomieszczeniach nie nadajacych siê do instalacji tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

œruba prosta pod otwór prosty w szkle Ø mm dziêki tolerancji otworu zapewnia ustawienie i regulacjê okucia na tafli

œruba prosta pod otwór prosty w szkle Ø mm dziêki tolerancji otworu zapewnia ustawienie i regulacjê okucia na tafli system mocowania tafli szklanych przesuwnych pozwala na projektowanie i wykonanie - drzwi przesuwnych jedno i wielo taflowych - kurtyn przesuwnych - tafli przesuwnych z parkowaniem bocznym œruba sto kowa

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo