Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki 1

2 Recenzent: dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK ReDAKCJA NAUKOWA: Robert Geisler redakcja e-book: Michał Wanke Skład i projekt graficzny: Katarzyna Mular Korekta: Jagoda Hlawacz Wydawca: Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski ul. Katowicka 89, Opole tel Publikacja współfinansowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne Autorskie prawa osobiste: Robert Geisler Anna Karwińska Wojciech Goleński Arkadiusz Peisert Łukasz Wołyniec Daria Murawska ks. Wojciech Sadłoń Andrzej Klimczuk Magdalena Klimczuk-Kochańska Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska Katarzyna Mular Zezwala się na korzystanie z książki Opowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod adresem l ub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons. 2

3 Robert Geisler Wprowadzenie 4 I Anna Karwińska Współodpowiedzialność za miasto 8 II Wojciech Goleński Rola odpowiedzialności obywatelskiej w modelu aktywnej polityki społecznej 29 III Łukasz Wołyniec Podmiotowość jako wyraz odpowiedzialności społeczności za swój los. Wybrane przykłady z województwa podlaskiego 46 IV Arkadiusz Peisert Partycypacja obywatelska jako przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. Zróżnicowanie strukturalne i regionalne 62 V ks. Wojciech Sadłoń Odpowiedzialność jako element religijnego kapitału społecznego w społecznościach lokalnych w Polsce 76 VI Daria Murawska Społeczna odpowiedzialność biznesu nowa jakość we współpracy organizacji pozarządowych z firmami 93 VII VIII 3 Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk Outplacement odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska Miejsce uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych w katalogu źródeł prawa międzynarodowego

4 robert geisler Instytut Socjologii Uniwersytet opolski Odpowiedzialność w naukach społecznych, czyli kilka słów wprowadzenia Odpowiedzialność w rozumieniu kategorii zachowania jednostki w różnych sytuacjach społecznych od dawna stanowiła przedmiot zainteresowania filozofów. Dotyczyła jednakże relacji człowieka z innymi, przede wszystkim w kontekście za innych. Etymologicznie odpowiedzialność odnosi się do pojęcia odpowiedź, czyli jest stwierdzeniem, zdaniem lub zachowaniem będącym następstwem innego zdania, stwierdzenia. Najczęściej, kolokwialnie, oznacza odpowiadanie za swoje czyny bądź odpowiadanie za czyny innych. Zdecydowanie wyraźnie znalazło to odbicie w XX-wiecznym nurcie filozoficznym zwanym filozofią dialogu, który zwracał uwagę na wzajemne relacje pomiędzy ludźmi, przede wszystkim na odpowiedzialność za innych. Odmiennym poziomem dyskusji filozoficznej, analizującej kategorię odpowiedzialności, była wymiana argumentów we współczesnej filozofii politycznej pomiędzy liberalizmem i komunitarianizmem. Ten pierwszy wyraźnie akcentował odpowiedzialność jednostki względem siebie, ten drugi, z racji zakorzenienie człowieka we wspólnotach czy grupach społecznych, podkreślał odpowiedzialność człowieka wobec innych czy za innych (Gray 1994, Etzioni 2000). Odpowiedzialność jako kategoria filozoficzna rozważana abstrakcyjnie, choć mająca na uwadze odniesienie w rzeczywistości społecznej, stała się w ostatnich kilkudziesięciu latach przedmiotem zainteresowań badawczych różnych nauk społecznych, by nie powiedzieć, że znalazła się w ich centrum. Wiązało się to niewątpliwie z dynamicznym rozwojem nurtu socjologii codzienności, który przedmiotem swych zainteresowań uczynił cechy rzeczywistości społecznej, występujące w relacjach społecznych i w kontekście społecznym, często pomijane przez badaczy XIX czy XX wieku tzw. imponderabilia życia społecznego, takie jak przyjaźń, miłość, cielesność bądź właśnie odpowiedzialność. Najpełniejszy wyraz znalazła odpowiedzialność w modelu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility CSR), modelu zarządzania strategicznego firm. Tym samym model odpowiedzialności został włączony nie tylko w sferę praktyki, czyli aktywności ludzi, ale również w sferę nauk o zarządzaniu, etyce społecznej (etyce w biznesie) czy naukach społecznych, takich jak socjologia. Odpowiedzialność biznesu oznacza w tym przypadku działalność firmy wykraczającą poza ramy prawne, a związane z dodatkową działalnością na rzecz różnego rodzaju interesariuszy, do których zalicza się m.in. pracowników, kontrahentów, podwykonawców, współpracowników, ale i instytucje społeczności lokalnej, w której zlokalizowane jest przedsiębiorstwo, jak władze, szkoły, przedszkola czy organizacje pozarządowe. 4

5 Model odpowiedzialnego biznesu wyraźnie odcinał się od wąsko pojmowanej filantropii, jak również zakładał, że sfera gospodarki nie jest izolowana od społeczeństwa czy społeczności, a tym samym jest w nim zakorzeniona, co oznacza, że winna współistnieć na różnych poziomach z różnorodnymi instytucjami i procesami społecznymi w niej zachodzącymi. Jak pisał przed laty guru zarządzania Peter Drucker: Organizacje muszą brać na siebie społeczną odpowiedzialność. Nie ma nikogo innego w społeczeństwie organizacji, kto dbałby o samo społeczeństwo ( ) Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność za swój wpływ na społeczność i społeczeństwo ( ) (Drucker 1999, 83-86). Model odpowiedzialnego biznesu przyjął się w praktyce zarządzania firmami i stał się jednym z kluczowych wyznaczników polityki europejskiej, w szczególności na lata , zgodnie z którym to modelem założenia odpowiedzialnego biznesu przyjęto za istotne do budowania innowacyjnej gospodarki, a jednocześnie do konstruowania modelu socjalnego w Europie. Model odpowiedzialnego biznesu zakłada również współpracę pomiędzy sektorem biznesu i organizacjami pozarządowymi. Współpraca międzysektorowa instytucji wprowadza nas do tematu odpowiedzialności, jaką realizują instytucje szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. Niezależnie od definiowania społeczeństwa obywatelskiego, czy na sposób liberalny, czy na sposób komunitariański (neokonserwatywny bądź republikański) o czym wcześniej wspomniano w kontekście filozofii politycznej kwestia odpowiedzialności za siebie bądź innych obywateli jest bardzo istotna w związku z podejmowaniem działań przez organizacje pozarządowe. Już sam fakt kreowania przez nie projektów na rzecz poszczególnych grup społecznych, jak ubodzy, niepełnosprawni, ale też przedsiębiorcy czy młodzież, zakłada milczące poczucie odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za innych obywateli. Jak pisał Amitai Etzioni w The Third Way to a Good Society: posiadamy nieprzenośne prawa i społeczne odpowiedzialności dla każdego i względem każdego (Etzioni 2000, 12). Organizacje pozarządowe i ich aktywność stanowią szczególnego rodzaju przykład brania odpowiedzialności za inne grupy społeczne, zwłaszcza osób posiadających realne problemy wynikające z trudności życiowych, czynników strukturalnych bądź biologicznych. Także szeroka definicja społeczeństwa obywatelskiego włączająca w nie władze, czy to na poziomie lokalnym, czy na poziomie centralnym, milcząco przyjmuje koncept odpowiedzialności za losy i życie obywateli, lub mieszkańców. Niezależnie od tego, czy jest to polityka gospodarcza, czy też społeczna, edukacyjna bądź przemysłowa, dotyczy ona poszczególnych grup społecznych obywateli pracowników, przedsiębiorców lub konsumentów. Jest swoistego rodzaju odpowiedzią na ich potrzeby, zamierzenia, aspiracje czy też pomysły na życie. Znalazło to wyraz w modelu governance, zakładającym występowanie norm, które regulują zachowaniem i aktywnością obywateli bądź poszczególnych instytucji. Normy te jednak odnoszą się w równym stopniu do wszystkich aktorów-podmiotów, czy to życia w społeczności lokalnej, czy też organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Dlatego też model governance zakłada szeroko rozumianą partycypację obywatelską, która z kolei przenosi pojęcie odpowiedzialności z poziomu władz na poziom obywateli zamieszkujących dany obszar. Partycypacja obywatelska, będąca jedną z kluczowych cech współczesnej demokracji lokalnej czy też demokracji deliberatywnej, przyjmuje z kolei założenie o roli aktywnych obywateli charakteryzujących się poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie i innych, ale również poczuciem odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość, co nie zawsze idzie w parze z poczuciem odpowiedzialności ze strony władz zorientowanych na tu i teraz. Orientacja na przyszłość, czyli myślenie długofalowe, perspektywiczne, w kategoriach przyszłych pokoleń, 5

6 decyduje w głównej mierze o poczuciu odpowiedzialności dzisiejszych aktorów. Tego rodzaju podejście odnosi się do dwóch istotnych zagadnień: (1) modelu współodpowiedzialności oraz (2) trudności w artykulacji swoich interesów, nie zawsze zgodnych i zbieżnych z interesami innych obywateli lub innych grup społecznych, co tym bardziej dotyczy zagadnienia odpowiedzialności. Model współodpowiedzialności zakłada występowanie poczucia odpowiedzialności u różnych aktorów (interesariuszy) w równym stopniu. Oparty na zasadach szeroko rozumianej demokracji, podkreślającej rolę równości w rozumieniu zajmowanych pozycji i wynikających stąd praw i obowiązków, w szczególny sposób uzasadnia model władzy niehierarchicznej i zarazem równego poczucia odpowiedzialności za całą zbiorowość w sensie terytorialnym. Demokracja lokalna, jak i demokracja deliberatywna wyrażają się z kolei w dialogu pomiędzy różnymi aktorami, bardzo często opartymi na odrębnych interesach wynikających z pozycji społecznych, światopoglądu. Każdorazowa konfrontacja pomiędzy grupami społecznymi a władzami lokalnymi bądź grupami społecznymi winna uwzględniać współodpowiedzialność w wymiarze normatywnym, czyli rozłożenie poczucia odpowiedzialności na poszczególnych aktorów. Dlatego też dominujący od końca XX wieku model regionalizmu i lokalizmu jako model teoretyczny dotyczący zarządzania terytoriami, jak też model praktyczny odnoszący się do polityki europejskiej na poziomie regionalnym i lokalnym zakładał koncepcję odpowiedzialności dotyczącą troski człowieka o najbliższe terytorium, w tym kontekście miejsca zamieszkania. Regionalizm stanowił przykład zorganizowanego działania zbiorowego, realizowanego przez aktorów charakteryzujących się poczuciem podmiotowości, a zarazem odnoszącego się do tradycji i przeszłości regionu z uwzględnieniem jego przyszłości, przede wszystkim rozwoju gospodarczego, czy wzrostu gospodarczego. Dlatego też wszelkiego rodzaju aktywność obywateli na polu lokalnym bądź regionalnym ma swoje źródła w poczuciu odpowiedzialności za najbliższe środowisko, co znalazło wyraz w teorii i praktyce demokracji lokalnej i lokalnym społeczeństwie obywatelskim. W nich to bowiem takie cechy jak indywidualizm, klientelizm czy patronat zostały uznane za sprzeczne z zasadą odpowiedzialności. Z drugiej strony demokracja lokalna i lokalne społeczeństwo obywatelskie stanowiły kluczowe koncepty dla zrozumienia współczesnej zasady odpowiedzialności. W tych nurtach podkreślano również wątek sieci społecznych, które ułatwiają transfer wiedzy, informacji lub też innego rodzaju wiedzy milczącej. Tego typu relacje, bazujące przede wszystkim na zaufaniu, mogą istnieć w oparciu o zasadę odpowiedzialności w rozumieniu aksjologicznym. Literatura przedmiotu z zakresu studiów regionalnych zwraca uwagę na szczególną rolę struktur społecznych, mających na celu rozwój regionalny. Wreszcie polityka europejska, współcześnie, w okresie pokryzysowym (czyli po 2008 roku) to nic innego, jak sfera ukazująca odpowiedzialność za innych (szczególnie uboższych, mniej zaradnych), co znalazło wyraz w polityce społecznej, jak też podkreślająca odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze. Warto również nadmienić, że kwestia odpowiedzialności pojawiła się w takim zagadnieniu jak odpowiedzialność pracodawców wobec pracowników na rynku pracy (industrial relations). Poniższa książka stanowi próbę zdefiniowania koncepcji odpowiedzialności w życiu społecznym, jej zbadania w kontekście polityki, gospodarki i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też prezentowane w niniejszym tomie artykuły odnoszą się do różnego rodzaju odsłon odpowiedzialności obywateli, mieszkańców społeczności lokalnych i regionalnych, 6

7 7 ale i władz na różnym poziomie managerów względem pracowników, czy władze samorządowe względem swoich mieszkańców. Publikację otwiera artykuł Anny Karwińskiej Współodpowiedzialność za miasto, w którym autorka przedstawia wątki odpowiedzialności realizowanej przez różnych aktorów miejskiej sceny. Wojciech Goleński w artykule Rola odpowiedzialności obywatelskiej w modelu aktywnej polityki społecznej zastanawia się nad modelem polityki społecznej współcześnie modyfikowanej i zmienianej w stosunku do sytuacji gospodarczej. Model ten zakłada poczucie aktywności beneficjentów i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swój los i swoje czyny zmiany z pasywności w aktywność. Łukasz Wołyniec autor artykułu Podmiotowość jako wyraz odpowiedzialności społeczności za swój los. Wybrane przykłady z województwa podlaskiego w oparciu o studium przypadku województwa podlaskiego analizuje model podmiotowości wyrażający się w aktywności obywatelskiej, a tym samym w poczuciu odpowiedzialności poszczególnych społeczności za swój los. W tym samym nurcie prowadzi analizy Arkadiusz Peisert, który w artykule Partycypacja obywatelska jako przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. Zróżnicowanie strukturalne i regionalne uwzględnia czynniki struktury społecznej i terytorium w odniesieniu do zjawiska partycypacji obywatelskiej. Również w tym przypadku zjawisko partycypacji odnosi się do kategorii odpowiedzialności, którą autor definiuje w kontekście konceptu dobra wspólnego. Obydwa teksty wpisują się w analizy kategorii odpowiedzialności w polityce i społeczeństwie obywatelskim. Z ostatnim tematem można powiązać artykuł Wojciecha Sadłonia Odpowiedzialność jako element religijnego kapitału społecznego w społecznościach lokalnych w Polsce. Autor w oparciu o analizy teoretyczne i badania empiryczne lokuje kategorię odpowiedzialności w kontekście zachowań religijnych i zarazem modelu kapitału społecznego. Dwa następne teksty przedstawiają problematykę odpowiedzialności w gospodarce, odwołując się bezpośrednio lub pośrednio do modelu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility CSR). Daria Murawska w artykule Społeczna odpowiedzialność biznesu nowa jakość we współpracy organizacji pozarządowych z firmami przedmiotem badań uczyniła relacje pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w modelu CSR. Z kolei Magdalena Klimczuk-Kochańska i Andrzej Klimczuk w artykule Outplacement odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego zajęli się problematyką zwolnień pracowniczych w odniesieniu do modelu odpowiedzialnego biznesu i w relacji do kwestii regionalnych. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska natomiast w artykule Miejsce uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych w katalogu źródeł prawa międzynarodowego analizuje odrębne zjawisko dotyczące szeroko rozumianej odpowiedzialności, a mianowicie organizacje międzynarodowe jako przykład instytucji, które powołane zostały i działają w poczuciu odpowiedzialności za losy społeczności międzynarodowej. Autorka dokonuje analizy prawnej uchwał prawotwórczych w katalogu źródeł prawa międzynarodowego. BIBLIOGRAFIA Drucker Peter (1999) Społeczeństwo pokapitalistyczne, przeł. Grażyna Kranas. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. EtzioniAmitai (2000) The Third Way to a Good Society. London: Demos. Gray John (1994) Liberalizm, przeł. Radosława Dziubecka. Kraków-Warszawa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.

8 8 I

9 Anna Karwińska Katedra Socjologii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Współodpowiedzialność za miasto Wstęp Współczesne miasto jest obszarem zarówno konfliktu, jak i współpracy rozmaitych zbiorowości i jednostek pełniących różne role społeczne, mających odmienne interesy i potrzeby. 9 Tworzenie dobrze funkcjonujących środowisk przestrzenno-społecznych wymaga wzmacniania współpracy i łagodzenia konfliktów. W procesach kształtowania przestrzeni i życia społecznego miasta uczestniczą rozmaite podmioty: władze różnego szczebla, urbaniści, zbiorowość lokalna, media, organizacje pozarządowe i inne. W pożądanym modelu współzarządzania miastem (urban governance) wszystkie te zbiorowości i jednostki powinny być zdolne do współdziałania i świadome współodpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość miasta. Można zasadnie określić miasto jako wspólne dobro wielu zbiorowości, organizacji, a także jednostek, zatem poczucie odpowiedzialności za zachodzące w mieście zjawiska i procesy powinno być oczywiste dla wszystkich mieszkańców i użytkowników, choć zakres owej odpowiedzialności może być odmienny dla różnych osób. Pewne doświadczenia historyczne wskazują na to, że od wczesnego etapu istnienia miast pojawiały się takie postawy i reguły działania, zwłaszcza w tych okresach, kiedy miasta miały szeroką autonomię. Wyrazem poczucia odpowiedzialności za miasto były działania zarówno w sferze obrony interesów miasta, jak i stymulowania jego rozwoju, podejmowane już w średniowieczu, szczególnie w miastach Europy

10 Zachodniej, przez rozmaite stowarzyszenia, bractwa czy inne organizacje. W społecznej historii miast i procesów urbanizacji znaleźć można więcej przykładów wiązania przywilejów obywatelskich z odpowiedzialnością. Ta kwestia staje się coraz bardziej obecna w dyskursie publicznym i analizach naukowych wraz z rozwojem demokracji i kształtowaniem się społeczeństwa obywatelskiego. Także w Polsce zagadnienie to staje się coraz ważniejsze w miarę jak dostrzegamy, że w procesach transformacji narasta deficyt kapitału społecznego i innych elementów obywatelskości, opóźniających się niejako względem innych przemian gospodarczych, politycznych czy społeczno-kulturowych. Niedostatek poczucia odpowiedzialności i współodpowiedzialności wyraża się na przykład rozszerzaniem się postaw roszczeniowych, obojętnością wobec aktów wandalizmu czy nieuprawnionym korzystaniu z dóbr publicznych 1 itd. 1 Rozumienie współodpowiedzialności za miasto W badaniach Diagnozy Społecznej 2011 okazało się, że niemal połowa respondentów jest w zasadzie obojętna na naruszanie zasady dobra wspólnego (Czapiński, 2011, s. 271). Odpowiedzialność jest w ostatnich dwóch dekadach w Polsce pojęciem rozważanym stosunkowo często ze względu na toczące się dyskusje o demokracji czy zarzuty czynione sobie nawzajem przez przedstawicieli różnych opcji politycznych i odwoływanie się do kategorii moralnej lub politycznej odpowiedzialności za rozmaite działania i/lub ich skutki. Nie oznacza to jednak, że dysponujemy precyzyjną i użyteczną definicją odpowiedzialności, która mogłaby ułatwić dokonywanie ocen w różnych obszarach życia społecznego, politycznego czy gospodarki. Jest to raczej nadal przedmiot dyskusji wielu rozmaitych dyscyplin. W definicjach psychologicznych zwraca się uwagę na fakt, iż odpowiedzialność oznacza zaciągnięcie zobowiązania moralnego, za realizację którego dana osoba może być oceniana przez uprawnione podmioty (np. zwierzchników) (Sillamy, 1998, 185).

11 Jest to zatem pewien rodzaj umowy społecznej zawieranej przez rozmaitych uczestników życia społecznego pomiędzy sobą (w różnych konfiguracjach). Zazwyczaj w analizie odpowiedzialności definiujemy podmiot i przedmiot odpowiedzialności, a także trybunał, przed którym podmiot jest rozliczany ze swoich działań (Filek, 1999, 113). Człowiek jest istotą społeczną, co oznacza między innymi, że bezustannie, w toku swojego społecznego bytowania wchodzi w rozmaite interakcje społeczne. Zyskuje w ten sposób możliwość wpływania na życie innych osób, wzmacniania ich dobrostanu lub przeciwnie, stwarzania przeszkód, trudności czy zagrożeń. Jednocześnie także sam znajduje się w kręgu oddziaływania swojego bliższego i dalszego otoczenia społecznego, przy czym jego dobrostan jest ściśle zależny od typu i jakości relacji, w jakich uczestniczy. Odpowiedzialność społeczna oznacza tu konieczność działania w sposób wspomagający dobre samopoczucie i realizowanie interesów innych uczestników życia społecznego, nie tylko osób, które są dla nas ważne ze względu na łączące nas z nimi związki, ale także tych, z którymi łączą nas styczności przelotne, albo na przykład tych, z którymi nie jesteśmy powiązani bezpośrednio (Goleman, 2007, 381). Im większe możliwości wpływania na życie innych posiada dana osoba (co wynika z jej statusu, pełnionych ról społecznych, umiejscowienia w sieciach zależności itp.), tym większa jest jej odpowiedzialność. Odwołując się do klasycznych rozważań Romana Ingardena, należy przypomnieć podstawowe sytuacje, w których występuje zjawisko odpowiedzialności: (1) ponoszenie odpowiedzialności za coś, (2) branie za coś odpowiedzialności, (3) pociąganie kogoś do odpowiedzialności (za coś), (4) działanie odpowiedzialne (Ingarden, 1972, 78). W każdym przypadku możemy mówić także o współodpowiedzialności, zakładając, że splatają się tu działania dwóch lub więcej osób. Mogą one działać w porozumieniu lub obok siebie niezależnie, jednak ze względu na skutki ich postępowania ponoszą wspólnie odpowiedzialność lub są do niej pociągane, czy też wspólnie biorą za coś odpowiedzialność. Współodpowiedzialność dotyczy, najogólniej rzecz biorąc, kilku lub czasem więcej zakresów działań świadomie podejmowanych przez różne podmioty. Te zakresy zazwyczaj nie są równoległe, a raczej przeplecione i wzajemnie powiązane, co sprzyja powstawaniu rozmaitych sprzeczności czy konfliktów w związku z formułowaniem celów, wyborem środków, czy oceną rezultatów. Ze względu na istnienie powiązań między zadaniami różnych podmiotów pożądane jest świadome przyjmowanie współodpowiedzialności, czemu powinny towarzyszyć procesy 11

12 wzajemnego wzmacniania i synergii. Oczywiście, w wielu sytuacjach, także w rozważanym tu przykładzie współodpowiedzialności za miasto, może zachodzić (i często tak się dzieje) brak współpracy rozmaitych podmiotów, z których każdy realizuje swoje cele, swoje interesy, które mogą być trudne do pogodzenia lub nawet sprzeczne z interesami innych. W takiej sytuacji współodpowiedzialność dodatkowo wiąże się z koniecznością przewidywania skutków braku współpracy czy koordynowania działań. 12 Podjęta tu próba zdefiniowania współodpowiedzialności za miasto oparta jest na założeniu, że miasto, jako środowisko społeczno-przestrzenne, w którym realizowane są rozmaite cele indywidualne i zbiorowe, zarówno o charakterze społecznym jak i politycznym, administracyjnym, gospodarczym (wymieniając najważniejsze), jest obszarem kumulowania się wzajemnych powinności i zobowiązań.

13 Funkcjonujące w mieście jednostki, zbiorowości o odmiennych zasadach działania, instytucje, organizacje, wszyscy aktorzy procesów miejskich są powiązani różnymi więziami, pozostają ze sobą w licznych stycznościach, stosunkach społecznych i zależnościach wzajemnych, co oznacza konieczność przestrzegania określonych reguł i zasad, akceptację rozmaitych ograniczeń czy wywiązywanie się ze zobowiązań. 13 W jakim sensie miasto jest przedmiotem odpowiedzialności? Chodzi tu zazwyczaj o możliwość osiągania dobrostanu miasta w kilku co najmniej sferach: przestrzennej, organizacji życia społecznego, rozwoju kultury, relacji władza-obywatele czy rozwoju gospodarczego. Należy zwrócić uwagę, że wobec miasta jako środowiska człowieka, od samego początku ukształtowania się tej formy społeczno-przestrzennej formułowano rozmaite oczekiwania. Zarówno twórcy, jak i użytkownicy miasta dążyli do realizowania w jego kształcie przestrzennym i społecznym najważniejszych w każdej epoce ideałów, wartości i przekonań dotyczących dobra, prawdy i piękna. Te wysokie oczekiwania powodowały jednak, z drugiej strony, ostrą krytykę miasta jako środowiska mieszkalnego, które nigdy nie miało szansy osiągania założonych, bardzo rozbudowanych celów. Współczesne oczekiwania wobec miasta są wypadkową zarówno wzrostu potrzeb w sferze materialnego dobrobytu, jak i potrzeb postmaterialistycznych, w tym np. wolności, poczucia sprawstwa czy samorealizacji. Przedmiot współodpowiedzialności jest zatem bardzo szeroko zakrojony i obejmuje wiele obszarów działania podmiotów zidentyfikowanych jako odpowiedzialne w tym tworzeniu najlepszego środowiska życia, nawet jeśli te podmioty działają osobno

14 czy bez porozumienia. Poczucie współodpowiedzialności za losy miasta nabiera szczególnej wagi w sytuacjach zagrożeń dotyczących miasta jako środowiska mieszkalnego, miasta jako jednostki gospodarczej czy administracyjnej. Rozważenie stanu polskich miast pozwala sformułować takie obszary zagrożeń, aktualnych czy potencjalnych. Jak wynika z badań nad kondycją miast polskich, ustępują one, generalnie rzecz biorąc, wielu miastom zachodniej i północnej Europy, zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby rozwojowe i ich umiejętne wykorzystywanie. Duże ośrodki miejskie w Polsce nie przyciągają atrakcyjnych inwestycji, przegrywają konkurencję o pełnienie funkcji gospodarczych, kulturalnych czy edukacyjnych (Stan Polskich Miast, s. 187). Niedawny IV Kongres Urbanistyki Polskiej w Lublinie w dniach roku obradował pod charakterystycznym hasłem odpowiedzialni za miasto. Punktem wyjścia były opublikowane kilka miesięcy temu założenia krajowej polityki miejskiej, w których zakłada się kilka najważniejszych celów rozwojowych na najbliższą dekadę, w tym podwyższenie zdolności miast do kreowania rozwoju i zarządzania nim, wzrostu zatrudnienia, wspomaganie obszarów problemowych, rewitalizację obszarów zdegradowanych, równoważenie rozwoju miasta w wymiarze przestrzennym i społecznym. Wszystkie właściwie wymienione cele powinny być obszarem rozwijania współpracy między różnymi uczestnikami procesów życia miejskiego, także tymi wskazanymi wyżej, obszarem budowania wielowymiarowego partnerstwa i w konsekwencji rozwijania poczucia współdecydowania i współodpowiedzialności. 2 i Podmioty odpowiedzialne obszary odpowiedzialności za miasto Można wyróżnić co najmniej kilka podmiotów, które są odpowiedzialne, a jednocześnie współodpowiedzialne za dobre funkcjonowanie miasta w rozmaitych aspektach, m.in. przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Ze względu jednak na szczególnie istotną rolę w tworzeniu dobrze funkcjonującego środowiska miejskiego, konsekwentnie, większą odpowiedzialność ponoszą zwłaszcza władze lokalne, inwestorzy i deweloperzy, a także osoby i instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i społeczne. 14

15 Po pierwsze zatem chodzi o odpowiedzialność władz, zwłaszcza władz centralnych, które stwarzają ramy prawne dla planowania przestrzennego. Władze lokalne działają w ramach, na które pozwala im prawo i struktury tworzone centralnie. Jednak także na szczeblu miasta władze podejmują decyzje wpływające na sposób zagospodarowania przestrzeni. Powinny realizować zasadę współzarządzania, której najważniejszym elementem jest inicjowanie i podtrzymywanie różnorodnych form interakcji pomiędzy władzą a społeczeństwem (Kooiman, 2008). Jest to niezbędne, ponieważ potencjał władzy (możliwości podejmowania decyzji) nie jest domeną wyłącznie formalnych struktur państwa, powstaje i rozwija się także w instytucjach gospodarczych, kulturalnych, społecznych (Taylor, 2000, 199). To po stronie władzy spoczywa odpowiedzialność za tworzenie dobrych warunków dla wzmacniania kapitału społecznego, zaangażowania rozmaitych sił społecznych, w tym także grup obecnych w małym zakresie (z różnych powodów) w głównym nurcie życia społecznego, wreszcie dla budowania i wzmacniania obywatelskiego poczucia odpowiedzialności wykraczającego poza sprawy indywidualnych interesów (Branann, John, Stoker, 2006). Szczególnie ważną rolę odgrywa tu postawa przedstawicieli władz, a właściwie stopień ich gotowości do odchodzenia od hierarchicznych, sztywnych procedur i zasad regulujących wzajemne relacje pomiędzy uczestniczącymi w procesach relacji podmiotami lokalnymi (John, 2001). Często jednak okazuje się, że mieszkańcy mają słabą pozycję w konfrontacji z biznesem, a administracja miejska wspiera raczej interesy prywatnych firm, a nie mieszkańców (Mergler, Pobłocki, 2010, 7). Zasoby miasta są przez władze traktowane jako źródło zysku, powinny zatem, w ich mniemaniu, produkować dobra i usługi pożądane przez zamożnych klientów. Tadeusz Markowski w trakcie Kongresu Urbanistów zadał pytanie o społeczną odpowiedzialność władz publicznych wobec gospodarki finansowej użytkowników i inwestorów w mieście. Jedno z najważniejszych zagadnień to odpowiedź na pytanie, czy władza miejska potrafi optymalizować korzyści finansowe w funkcjonowaniu rozwoju miast. Inne zagadnienie, jakie warto podnieść w tym kontekście, to umiejętność osiągania równowagi pomiędzy 15

16 rynkiem a potrzebami społecznymi. Miasto nie jest przedsiębiorstwem nastawionym na zysk (zwłaszcza zysk za wszelką cenę), co musi odzwierciedlać się w sposobach podejmowania decyzji, ustalania priorytetów czy dokonywania oceny podejmowanych działań. Zarządzanie (management) jest zastępowane przez współzarządzanie (urban governance), co oznacza szczególny typ wzajemnych interakcji i niekończącego się procesu zawierania rozmaitych sojuszy pomiędzy instytucjami państwa, instytucjami gospodarczymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Jak wskazują ostatnio podjęte analizy, w sposobach działania władzy samorządowej mają swoje źródła rozmaite dysfunkcje, w tym m.in. osłabianie demokracji samorządowej, nadmierna biurokratyzacja, narastające zjawiska etatyzacji (upaństwowienia samorządu) (Bober i in., 2013, 14). To czynniki utrudniające definiowanie zakresów odpowiedzialności, ale także kształtowanie poczucia współodpowiedzialności rozmaitych, funkcjonalnie powiązanych ze sobą podmiotów. Zbiorowości miejskie stają się w wyniku rozmaitych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych coraz bardziej zróżnicowane i niejednorodne. Interesy poszczególnych grup często kolidują ze sobą, a jeśli nawet wykazują podobieństwa, mogą być ułożone w odmienne hierarchie. Miasto to także wielość rozmaitych instytucji działających zgodnie z odmiennymi procedurami i podporządkowanych różnym priorytetom. W tych warunkach łatwo o napięcia i konflikty utrudniające wzajemne stosunki między rozmaitymi aktorami miejskimi. Jednak zbiorowość miejska musi być choć w pewnym zakresie wspólnotą, muszą istnieć uzgodnione cele i środki ich osiągania, a także przestrzegane przez wszystkie podmioty reguły. Zwłaszcza przedstawiciele władz miejskich muszą używać posiadanych uprawnień w sposób uwzględniający potrzeby i oczekiwania innych aktorów lokalnych uczestniczących w tej swoistej grze o realizację najważniejszych interesów całej zbiorowości. Tymczasem, jak wskazują autorzy cytowanego wyżej raportu o stanie samorządności, wśród poważnych problemów działalności samorządowej można wymienić niedostatek kultury partnerstwa i dialogu. Wytworzył się w zbiorowościach lokalnych skomplikowany splot rozbieżnych wzajemnych oczekiwań i przekonań odnoszących się do pozostałych partnerów. Władze lokalne postrzegane są jako nieskore do współpracy z obywatelami i organizacjami pozarządowymi, organizacje pozarządowe z kolei jako egoistyczne i roszczeniowe, wreszcie obywatele jako obojętni i niechętni do angażowania się w sprawy publiczne (Bober, 2013, 33). 16

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna a rozwój

Ekonomia społeczna a rozwój 1 Ekonomia społeczna a rozwój pod redakcją Jerzego Hausnera 1skrypt Ekonomia społeczna a rozwój autorzy: Jerzy Hausner (red.) Hubert Izdebski Tadeusz Kudłacz Dorota Kwiecińska Agnieszka Pacut Bolesław

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce. Instytut Socjologii Wydział Historyczno Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku - Agnieszka Maszkowska -3579- Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem OKL Jak zapewni rozw j zr wnowa ony teren w.qxd 2009-03-20 15:42 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej Obywatele współ decydują Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Wstęp i redakcja Maciej Tański Warszawa, marzec 2005 Spis treści Dlaczego warto było to napisać?... 3 Ekspresowy

Bardziej szczegółowo

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Pod red. Macieja Kowalewskiego Fundacja Twórców Architektury (FTA) Poznań 1 RECENZENCI: Prof. dr hab. Jan Nikołajew Prof. dr hab. inż. arch. Ewa

Bardziej szczegółowo

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Wiesław Kąkol Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Tworzenie, zarządzanie i finansowanie organizacji pozarządowych Redakcja techniczna Robert Cebula (MITEL) Projekt okładki Piotr

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jaki etos w administracji służba publiczna, menedżerski profesjonalizm czy przestrzeganie procedur?

Jaki etos w administracji służba publiczna, menedżerski profesjonalizm czy przestrzeganie procedur? - - - JAN SZOMBURG P Z I B G R K P ZOFIA KLEPACKA Jaki etos w administracji służba publiczna, menedżerski profesjonalizm czy przestrzeganie procedur? P MATEUSZ MORAWIECKI P Z BZ WBK SA N JAN ENGLERT 45

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych

Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych Wsparcie udzielone przez Isladnię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinasowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Lublin 2011 Publikacja

Bardziej szczegółowo