b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN paêdziernik grudzieƒ 2006 nr 74 Z Zosia Górna Hania Paleczny M Martusia Chrobok Adrianek wnuk dyr. Kowalika Adr Klara Urbaƒska Daria Łachniak k Kacperek Stalewski Michał G Giszter ter ƒka K pc M Mi osz urawski M Madzia Kaszyƒska O Olka Kafka or ikt k Wiktoria Wujcik Oleƒka K pczyƒska Lilka Sazon Anusia Furgoł

2 Adrianek wnuk dyr. Kowalika Spis treêci Âwiate ka na naszych choinkach nie zgasnà Âwiate ka na naszych choinkach nie zgasnà Jak hartowa a si ELEKTROBUDOWA? AktualnoÊci Wyniki bran y budowlanej Elektrownie jàdrowe - jeden z przyszłych biznesów ELEKTROBUDOWY? Kto jest kim w marketingu czyli Biuro Po udniowe RDE Koniec roku ju tu -tu 11 KALENDARZ SPÓJNOÂå WIZUALNA FIRMY Koszty post powania odwoławczego Modu owy System Rozdzia u Energii Ocena wyników pracy Ruszy a Akademia Zakupów ELEKTROBUDOWY SA Evviva Tatry! WÊród nas REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1400 egz. Klara Urbaƒska M Madzia Kaszyƒska Daria Łachniak k b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN paêdziernik - grudzieƒ 2006 nr 74 Hania Paleczny Kacperek Stalewski O Olka Kafka Z Zosia Górna M Martusia Chrobok or ikt k Wiktoria Wujcik Michał G Giszter ter Oleƒka K pc K pczyƒska Od Redakcji Do Êlàskich, oczywiêcie grzecznych dzieci, podczas Âwiàt Bo ego Narodzenia przychodzi Dzieciontko i kładzie prezenty. Wiem, e w innych rejonach prezenty przynosi Mikołaj, Gwiazdor, Aniołek, Dziadek Mróz, Gwiazdka itp. Dzieciontko to inaczej nowo narodzone dziecko, stàd pomysł, aby do nas przyszły dzieci naszych pracowników urodzone w 2006 r. Najmłodsza jest gdaƒszczanka Lilka Sazon urodzona 6 grudnia, a nieco starsza, bo z 15 listopada Ola Kafka. Jak Wam si podoba taka choinka? W Êrodku dla wszystkich kalendarz na nowy rok, roboczo nazwałam go kalendarzem ludzkim... i tak ju zostało. ELEKS nr 72 wydanie piknikowe liczył tylko 8 stron. Pami tajà Paƒstwo? Pewien yczliwy człowiek z konkurencji zacierał r ce twierdzàc, e jest tak cienki jak nasza firma. DziÊ Êwiàteczny 24-stronicowy... Z yczeniami Êwiàtecznymi Lilka Sazon Adr Aleksandra Krzemieƒ Naczelna M Mi osz urawski Anusia Furgoł zapewnia Jacek Faltynowicz w rozmowie z Aleksandrà Krzemieƒ W ciàgu ostatnich miesi cy media parokrotnie straszyły nas powa nym kryzysem energetycznym, jakoby pràdu miałoby zabraknàç w najbli szym czasie nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym Êwiecie. Zgadza si Pan z tymi rewelacjami? Mam wra enie, e media w dalszym ciàgu hołdujà zasadzie, i dobra wiadomoêç to zła wiadomoêç. Albo inaczej: jeêli pies pogryzł człowieka, jest to fakt niegodny uwagi, jeêli zaê człowiek psa, to warto o tym pisaç i to w tonie sensacyjnym. A jeêli chodzi o meritum pytania. Nie zaistniały, moim zdaniem, w ostatnim czasie adne wydarzenia, które mogłyby zakłóciç bezpieczeƒstwo energetyczne Polski i całego Êwiata. Co nie wyklucza sytuacji, e mogà powstawaç chwilowe, ograniczone zarówno w czasie, jak i przestrzeni geograficznej napi cia wywołujàce chwilowe perturbacje wyjàtkowo nieprzyjemne z punktu widzenia detalicznego odbiorcy i bardzo dla niego dokuczliwe. Powodem ich sà mi dzy innymi kłopoty zwiàzane z wprowadzeniem rynku energii, wycofanie si wielu paƒstw z bezpoêredniego zarzàdzania energetykà itp. Istnieje jednak, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej, niezb dny potencjał przemysłowy, zdolny do zniwelowania powstajàcych zagro eƒ i doprowadzenia systemów energetycznych do stanu trwałej równowagi. A sparali owana 17 listopada br. Warszawa? Nie ebym ubolewała nad tym faktem, ale mo e to próba generalna? Nie znam dokładnie przyczyn, przebiegu oraz skutków awarii z 17 listopada. Miała ona jednak zasi g ograniczony, nawet w warszawskiej skali, i najprawdopodobniej spowodowana została bł dem człowieka. Awaria była oczywiêcie mocno fotogeniczna i bardzo dolegliwa w skutkach. Jestem pewien, e zarzàdzajàcy warszawskim systemem dystrybucji podejmie stosowne działania i zminimalizuje w przyszłoêci mo liwoêç wystàpienia podobnych zdarzeƒ. AWARIA BY A OCZYWIÂCIE MOCNO FOTOGENICZNA I BARDZO DOLEGLIWA W SKUTKACH Gazeta Wyborcza donios a, e według obliczeƒ Austriackiego Stowarzyszenia Energotechnicznego zapotrzebowanie na energi elektrycznà roênie znacznie szybciej ni jej produkcja i do 2020 r. deficyt wyniesie a 300 GW w samej Europie. Aby wyprodukowaç tyle pràdu, potrzeba około 170 standardowych elektrowni atomowych lub 250 elek- trowni w glowych. Dla ELEKTROBU- DOWY to bardzo dobre wieêci. Nie znam prognoz, o których Pani mówi. Nawet jeêli tylko w połowie sà prawdziwe, to trudno sobie wyobraziç lepszà, z punku widzenia EBSA, informacj. JesteÊmy chyba jedynà w Polsce i jednà z niewielu w Europie firm z zaplecza inwestycyjnego energetyki, które nie tylko zachowały, ale nawet rozbudowały swój potencjał, zarówno w uj ciu produktowym, jak i mo liwoêci Êwiadczenia wysokospecjalistycznych usług. Ze spokojem mo emy oczekiwaç spełnienia si tych prognoz. Nasze standardy pracy, gospodarka w Polsce coraz bardziej zbli ajà si do gospodarki unijnej, tylko nasze finanse, a dokładnie wynagrodzenia w porównaniu z pensjami europejskimi ciàgle rosnà wolniej. Czy coê w najbli szym czasie zmieni si w naszej firmie? Prosz mi wierzyç, e tempo wzrostu płac jest w Polsce zdecydowanie wy sze ni w krajach starej Unii. Pozostajà jednak ró nice, które odziedziczyliêmy po 40 latach gospodarki planowej. Sporo zrobiliêmy, bo wyobra ali sobie Paƒstwo 20 lat temu, e Êrednia płaca brutto w ELEKTROBUDOWIE przekroczy 1000$. Czy ktokolwiek w to mógł uwierzyç? Nikt. OczywiÊcie dzisiaj taki poziom nie zaspokaja naszych oczekiwaƒ. To normalne. Kilka lat temu przyj liêmy zasad, e płaca zwiàzana b dzie bezpoêrednio z wymiernymi korzyêciami dla firmy. Ci, których zaanga owanie, efektywnoêç, rezul- taty zostanà ocenione pozytywnie, mogà oczywiêcie liczyç na istotny wzrost wynagrodzenia. 2 - biuletyn informacyjny 3

3 Awarie na Êwiecie Do awarii pràdu dochodzi na całym Êwiecie niemal co roku. Najwi ksza zdarzyła si ostatnio w Europie Zachodniej 4 listopada w domach milionów Niemców, Holendrów, Belgów, Francuzów i Hiszpanów zgasło Êwiatło. Przyczynà krachu była awaria w niemieckim koncernie energetycznym EON. Gigantyczna awaria dotkn ła tak e 28 wrzeênia 2003 r. mieszkaƒców Włoch. Pràdu pozbawionych było 40 mln osób rok pechowy był równie dla USA, 15 sierpnia 50 mln mieszkaƒców Ameryki Północnej, od Nowego Jorku po Detroit, zostało pozbawionych zasilania a na dob. Tak e wczeêniej USA prze yły kilka zapaêci sieci energetycznych: w 1965 r. na skutek uszkodzenia rozłàczył si jeden z wyłàczników linii energetycznych w elektrowni przy wodospadzie Niagara. CiemnoÊç zapadła w Nowym Jorku, a po paru minutach tak e w kilku innych stanach i w cz Êci Kanady. 3 czerwca 1977 r. katastrof energetycznà spowodowała burza wyłàczenie kilku linii znowu spowodowało brak dostaw pràdu dla Nowego Jorku, trwajàcy 25 godzin. WłaÊnie, dokładnie rok temu rozmawialiêmy na temat realnego systemu ocen pracownika. Obecnie dział HR opracował Instrukcj dokonywania corocznej oceny wyników pracy kadry mened erskiej ELEKTRO- BUDOWY SA. Jaka jest Pana opinia na temat takiego rozwiàzania? O właênie. Bł dem naszym było, e systemu tego nie wdro yliêmy. Ka dy pracownik powinien znaç ocen swojej pracy. I to jest jego prawo. Obowiàzkiem przeło onego jest dokonanie takiej oceny w oparciu o znane i jasno zdefiniowane kryteria. Rozumiem, e sytuacja obu stron uczestniczàcych w tym procesie, szczególnie za pierwszym razem, jest mało komfortowa. Du o gorsza jest, prosz mi wierzyç, pozycja oceniajàcego. Wyniki rzetelnie i systematycznie przeprowadzanej oceny sà jednak nie do przecenienia z punktu widzenia zarzàdzania operacyjnego. Uwa am, e zaproponowa- ny system ocen spełni stawiane mu wymagania. ROZWÓJ SPÓ KI PRZE O Y SI NA PEWNOÂå ZATRUDNIENIA I BEZPIECZE STWO SOCJALNE Gigantyczne zyski z programu motywacyjnego, 300-proc. zwrot z inwestycji to tylko niektóre hasła po realizacji opcji mened erskiej przez naszà kadr zarzàdzajàcà. Prosz powiedzieç jakie korzyêci przyniosło to przedsi wzi cie ELEKTROBUDOWIE. OkreÊlajàc je jednym słowem oczywiste. Zmotywowana w ten sposób grupa kilkunastu osób zarzàdzajàcych Spółkà zrobiła wszystko, lub prawie wszystko, by zapewniç ELEKTROBU- DOWIE wzrost znacznie szybszy ni ten, który został zanotowany u wszystkich naszych konkurentów. Dla wszystkich zatrudnionych przeło ył si on na pewnoêç zatrudnienia, bezpieczeƒstwo socjalne. Dla Spółki na mo liwoêç zrealizowania celów biznesowych oraz oczekiwany przez Akcjonariuszy wzrost ceny akcji, a w rezultacie kapitalizacji firmy. BezpoÊrednio zaê obejmujàcy akcje wpłacili do kasy ELEKTROBUDOWY ponad 5 mln zł, co umo liwi zrealizowanie w roku 2007 programu inwestycyjnego w wysokoêci 12 mln zł. Inwestycji w tej wysokoêci ELEKTROBUDOWA nie zrealizowała od lat, a mo e nawet nigdy. To pozytywy. Negatywnych stron w zasadzie nie zauwa am. JeÊli ktoê z Paƒstwa widzi je, zapraszam do dyskusji. Wracajàc jeszcze do kryzysu energetycznego w Polsce mam nadziej, e elektryczne lampki na naszych choinkach podczas zbli ajàcych si Êwiàt Bo ego Narodzenia nie zgasnà... Tego jestem pewien. A b dà płon ły, bo ich Êwiatło b dà podsycały nasze yczenia. Składane bliskim, kochanym, ale i tym nieznanym, o których nie zapomnimy. Me rozmawia a Aleksandra Krzemieƒ Metodologia badaƒ rankingu innowacyjnych firm została opracowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN na podstawie studiów makro- i mikroekonomicznych. Analiza uwzgl dnia innowacyjnoêç rynkowà i procesowà, skal oraz intensywnoêç nakładów na badania i rozwój, liczb pozyskanych patentów, a tak e zdolnoêç włàczenia si w zło one sieci pomi dzy naukà a przemysłem. Wdro enie nowych technologii, zastosowanie rozwiàzaƒ informatycznych, nowatorskie rozwiàzania rynkowe, nagrody, wyró nienia, medale na wystawach krajowych i zagranicznych oraz wdro one certyfikaty to pozostałe nie mniej wa ne aspekty w dziedzinie innowacyjnoêci. Podczas uroczystego wr czenia Kamertonów InnowacyjnoÊci, które odbyło si 12 paêdziernika br. w Katowicach, Jacek Faltynowicz, Prezes ELEKTROBU- DOWY, wziàł udział w panelu dyskusyjnym na temat barier wyst pujàcych w procesie innowacji. Uczestnicy panelu zwracali uwag na przeszkody natury finansowej, naukowej, a nawet psychologicznej. Dla firmy takiej jak ELEKTROBUDOWA istnieje niewiele barier, problem jest tylko taki, aby nam si chciało chcieç podsumował dyskusj prezes Faltynowicz. Ranking powstał przy współpracy z BRE Bankiem. Na Âlàsku, gdzie prym wiodà firmy zwiàzane z górnictwem, uzyskanie 6. miejsca to niezłe osiàgni cie. ELEKTROBUDOWA potwierdziła swojà atrakcyjnoêç pod wzgl dem innowacyjnoêci plasujàc si na 82. pozycji wêród 100 najnowoczeêniejszych przedsi biorstw, w rankingu opublikowanym przez Rzeczpospolità. PoprawiliÊmy tak e swojà pozycj (o prawie 100) w rankingu Lista 2000 ogłoszonej przez ten sam dziennik, zajmujàc 565. pozycj i wyprzedzajàc takie firmy jak globalny Schneider Electric Polska (928), Alstom Konstal (1037), czy krajowe ZPUE z Włoszczowej (1214). A wêród najwi kszych Jak hartowa a si ELEKTROBUDOWA? 6. miejsce w rankingu 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm w regionie Katowic 1. CMG KOMAG 2. AVIO Polska 3. OBR Urzàdzeƒ Mechanicznych OBRUM 4. Energoserwis 5. Bobrme Komel 6. ELEKTROBUDOWA SA 7. ChemTech ProSynTech 8. ZNPW Remag 9. Kompania W glowa 10. Huta Stali Cz stochowa 11. KWSA Oddział KWK Bielszowice firm Êlàska w tej samej gazecie w rankingu przedsi biorstw województwa Êlàskiego uplasowaliêmy si wêród 300 firm na 69. miejscu poprawiajàc swój ubiegłoroczny wynik o 10 pozycji. Na tak dobre wyniki mi dzy innymi ogromny wpływ majà zdobyte kontrakty. Jednà z najwi kszych inwestycji w polskim górnictwie od poczàtku lat 90. jest zdobycie i podpisanie kontraktu z Jastrz bskà Spółkà W glowà SA KWK JAS-MOS na modernizacj rozdzielni 6 kv, które dopuszczone sà do pracy w kopalniach. Roboty kontraktu o wartoêci 7,31 mln zł netto obejmujà 12. Marbet 13. Printy Poland Colop Polska 14. TRW Polska 15. ZBD Gospodarki Komunalnej 16. Metalplast Bielsko 17. Fiat Auto Poland 18. Innowacyjne Przedsi biorstwo Wielobran owe Polin 19. Zakład Budowy i Naprawy Wagonów 20. Katowicki Holding W glowy tak e modernizacj systemu nadzoru i zdalnego sterowania. 17,2 mln netto to wartoêç zlecenia otrzymanego od firmy Polimex Mostostal SA na wykonanie robót elektrycznych w nowobudowanej fabryce płyt wiórowych MDF w Grajewie. Prawie 7 mln zł netto to umowa z krakowskim oddziałem ENION. Dla ZE Kraków do stycznia przyszłego roku zmodernizujemy rozdzielni SN 15 kv w stacji 110/15kV DAJWÓR. Umow o wartoêci 8,5 mln zł + VAT na roboty elektryczne na pompowniach i dostawa stacji kontenerowych, Rynek Dystrybucji Energii wykona dla BOT-u KWB Bełchatów SA z siedzibà w Bełchatowie. Dostawa nastàpi do koƒca tego roku, a prace elektryczne do koƒca lutego przyszłego roku. Rok 2005 został oceniony w sposób wyjàtkowo pozytywny, przed nami nowy rok, jaki b dzie? To w du ej mierze zale y równie od nas... Aleksandra Krzemieƒ 4 - biuletyn informacyjny 5

4 AktualnoÊci Wyniki bran y budowlanej Zmiana akcjonariatu Pod koniec listopada PZU Asset Management zmniejszył zaanga owanie do 2,64% kapitału zakładowego i głosów na WZA z posiadanych wczeêniej 5,24%. Zmniejszenie udziału PZU Pozostali akcjonariusze 45,75% Kurs akcji ELEKTROBUDOWY czerwiec grudzieƒ ING Nationale Nederlanden Polska OFE 10,90% Skarb Paƒstwa 3,94% kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA WIG Wyró niony zintegrowany system automatyki ENERGETAB 2006 Podczas Energetycznych Targów ENER- GETAB 2006 w Bielsku-Białej ELEK- TROBUDOWA jako jedyna spoêród kilku firm zgłaszajàcych systemy do nagrody, otrzymała wyró nienie za System wizualizacji i nadzoru EMAC. Integrator szerokiej gamy produktów nie tylko ELEKTROBUDOWY, ale tak e wyrobów innych producentów w zakresie urzàdzeƒ elektroenergetycznych. Dzi ki otwartej architekturze i nieograniczonym mo liwoêciom rozbudowy on-line, system współpracuje z zabezpieczeniami ró nych producentów, np.: MICOM (AREVA), MUPASZ, MIZAS (ITR), CZAZ-U (ZEG), SEPAM (SCHNEIDER) nastàpiło w wyniku dokonanej redukcji 17 listopada, na rynku regulowanym, 110 tys. akcji naszej firmy. Z kolei Commercial Union OFE BPH CU WBK zwi kszył zaanga owanie do 10,49% kapitału zakładowego i głosów na WZA z posiadanych wczeêniej 9,30%. Legg Mason Zarzàdzanie Aktywami SA 5,34% Commercial Union OFE BPH CU WBK 10,49% OFE PZU Złota Jesieƒ 7,64% Winterthur OFE 5,72% American Life Insurance and Reinsurance Company (zwane ALICO) 10,22% z 115 z 110 z 105 z 100 z 95 z 90 z 85 z 80 z 75 z 70 z 65 z 60 z 55 z 50 z 45 z 40 z 35 z Spotkanie słu b finansowych 9 listopada br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli słu b finansowych z poszczególnych oddziałów naszej firmy. Oprócz problemów prognozy zakoƒczenia roku, przygotowaƒ do badania sprawozdania finansowego za 2006 r., omówienia zagadnieƒ zwiàzanych z Bud etem 2007, zapoznaliêmy si równie z informacjami na temat linii kredytowych i zabezpieczeƒ transakcji walutowych. Spotkanie prowadził Jarosław Tomaszewski, Dyrektor finansowy przy aktywnym współudziale Danuty Tomaszewskiej, Głównej Ksi gowej, Magdaleny Stalewskiej, Anny MiÊkiewicz oraz Kasi Stachury. Bran a budowlana po okresie spowolnienia odnotowuje coraz lepsze wyniki. Poprawiły si zarówno wskaêniki produkcji budowlano-monta owej, jak i wyniki finansowe przedsi biorstw. Bran owe wskaêniki koniunktury osiàgn ły w ostatnich miesiàcach najwy sze w historii poziomy. Mamy popraw kondycji sektora i optymistyczne perspektywy na najbli sze lata w wycenie spółek giełdowych indeks WIG Budownictwo wzrósł od poczàtku roku o 95%. Dynamika produkcji budowlano- -monta owej w Polsce spadała od 1977 r., osiàgajàc najni szy poziom w latach Od tego momentu jesteêmy Êwiadkami coraz szybszego powrotu trendu wzrostowego, do poziomu 12,4% w pierwszych oêmiu miesiàcach 2006 r. WartoÊç rynku w 2005 r. osiàgn ła blisko 90 mld zł. W zgodnej opinii ekspertów wspierana stabilnym i wysokim wzrostem gospodarczym bran a wchodzi w okres prosperity. Mo na oceniç, e w ciàgu ostatnich dwóch lat najszybciej rozwijało si budownictwo przemysłowe i magazynowe, które zwi kszyło swój udział w rynku z 8,9% do 12,3%. Wzrósł równie udział budownictwa drogowego pomimo opóênieƒ i problemów z realizacjà planów wydatków na 2005 r. oraz niskiego poziomu absorpcji Êrodków unijnych. Chocia w powszechnej opinii zbyt powoli, to jednak stan polskich dróg systematycznie poprawia si. Budownictwo przemysłowe i magazynowe rozwija si w du ej mierze dzi ki aktywnoêci inwestorów zagranicznych, traktujàcych Polsk jako atrakcyjne miejsce dla lokalizacji zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych zdominowany jest przez du ych mi dzynarodowych graczy. Do niedawna poda nowoczesnych powierzchni magazynowych koncentrowała si wokół Warszawy (ponad 70% całkowitej dost pnoêci powierzchni wynoszàcej Wzrost wielkoêci produkcji budowlano-monta owej, lata (%) 17,3 12,8 5,2 3-2,5-7,8 0,7 0, ok. 2 mln na koniec 2005 r.). W ostatnim okresie obserwujemy zmian tej tendencji: w 2005 r. połowa nowej poda y była zlokalizowana poza Warszawà, głównie na Âlàsku oraz w okolicach Wrocławia i Poznania. Ostatnio z rynku dochodzà sygnały o o ywieniu równie na północy kraju, w okolicach Gdaƒska. Budownictwo komercyjne w okresie rosło w tempie zbli onym do Êredniej dla całego rynku. Wzrost powiàzany jest z coraz wi kszym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych oraz popytem konsumpcyjnym. Odzwierciedla równie rosnàce znaczenie sektora usług w gospodarce. Rynek biurowy jest bardzo silnie skoncentrowany, z ok. 70% udziałem Warszawy w całkowitej poda y. W ostatnim okresie nasiliła si aktywnoêç inwestorów i najemców w du ych miastach poza Warszawà. Zjawisko to mo na wyjaêniç wzrostem zainteresowania firm zagranicznych przenoszeniem do Polski swoich centrów usługowych. Rosnàcy udział nowoczesnych powierzchni handlowych w sprzeda y detalicznej odzwierciedla zmiany trendów konsumenckich. Do niedawna aktywnoêç inwestorów koncentrowała si wyłàcznie w najwi kszych miastach. Poniewa te najbardziej atrakcyjne rynki wydajà si ju w du ym stopniu nasycone, zainteresowanie przenosi si na miasta liczàce od 100 do 400 tys. mieszkaƒców i mniejsze. Budownictwo mieszkaniowe utrzymało udział w rynku, zachowujàc umiarkowane tempo wzrostu. Pomimo rosnàcego popytu (równie ze strony inwestorów zagranicznych) oraz zwi kszajàcej si dost pnoêci kredytów mieszkaniowych liczba mieszkaƒ oddanych do u ytku od kilku lat utrzymuje si na podobnym poziomie. W 2005 r. wzrosła o 5,5%, głównie dzi ki aktywnoêci firm deweloperskich, których działalnoêç koncentruje si w kilku najwi kszych miastach (wzrost o 36%). Sytuacja nie zmieniła si w 2006 r. w pierwszych oêmiu miesiàcach łàczna liczba mieszkaƒ oddanych przez deweloperów wzrosła w tym samym okresie o 11%. Wyniki finansowe. Firmy budowlane odnotowały zdecydowanà popraw, przychody najwi kszych przedsi biorstw wzrosły w 2005 r. do 50 mld zł: wynik finansowy wzrósł o blisko 80% do niemal 900 mln zł, skutkujàc znaczàcà poprawà rentownoêci. W I połowie bie àcego roku przychody wzrosły o 10% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005 r. Przychody firm budowlanych, lata (mld PLN) 55,2 50, ,1 41,4 44, ,6 50, ,4 ELEKTROBUDOWA realizacja prognozy pewna jak w banku Wyniki jednostkowe ,1 275,7 220,5 po 9 miesiàcach 2005 zamówienia przyj te 473,8 440,9 portfel zamówieƒ na koniec okresu przychody ze sprzeda y 273,8 po 9 miesiàcach 2006 W ciàgu pierwszych dziewi ciu miesi cy br Grupa ELEKTROBUDOWA zarobiła na czysto 11,1 mln zł przy 287,2 mln zł przychodów. Spółka prognozuje, e skonsolidowany zysk netto wyniesie w tym roku 16,8 mln zł, a sprzeda wzroênie do 448 mln zł. Szacunki sà jak najbardziej aktualne potwierdza Jacek Faltynowicz, Prezes Zarzàdu. Aleksandra Krzemieƒ Wskaêniki pochodzà z GUS-u, wyniki potwierdzone sà równie przez inne oêrodki monitorujàce koniunktur w gospodarce: Narodowy Bank Polski i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Na podstawie materiałów wanych przez ING Bank Âlàski przygoto- SA. 6 - biuletyn informacyjny 7

5 Elektrownie jàdrowe - Wyglàd budowanej obecnie Elektrowni Jàdrowej Olkiluoto 3 Post pujàcy rozwój gospodarczy Polski ka e coraz cz Êciej zadawaç pytanie o to, czy istniejàce i budowane obecnie elektrownie b dà w stanie zaspokoiç w nadchodzàcych dziesi cioleciach rosnàce potrzeby energetyczne kraju. Zdecydowanà wi kszoêç energii elektrycznej wytwarzamy w sposób najkosztowniejszy dla Êrodowiska naturalnego, tj. spalajàc w giel kamienny i brunatny. Znikomà cz Êç energii uzyskujemy z elektrowni wodnych i innych êródeł energii odnawialnej, takich jak np. elektrownie wiatrowe. Elektrowni jàdrowych nie mamy wcale. Szok po katastrofie w Czernobylu na Ukrainie przed 20 laty skutecznie zahamował rozwój tej gał zi energetyki w Europie i na Êwiecie. Wiele krajów, w tym Polska, całkowicie zastopowało program budowy takich elektrowni. Daleko zaawansowana w latach osiemdziesiàtych budowa EJ arnowiec została wstrzymana w 1991 r. decyzjà rzàdowà, po fali protestów społecznych. Wielu specjalistów z dziedziny energetyki uwa a, e w ten sposób utraciliêmy szans na rozwój krajowej energetyki atomowej, zdobycie niezb dnych doêwiadczeƒ i wreszcie choçby cz Êciowe uniezale nienie si od w gla w wytwarzaniu energii elektrycznej. Olkiluoto 3, czyli Finowie si nie bojà Tymczasem Finowie nasi niezbyt odlegli sàsiedzi z północy, znani z dbałoêci o Êrodowisko naturalne, mocno postawili właênie na energetyk nuklearnà i podj li budow jednej z najnowoczeêniejszych elektrowni jàdrowych w Europie jeden z przyszłych biznesów ELEKTROBUDOWY? Olkiluoto 3. Nie posiadajàc własnych znaczàcych złó surowców energetycznych Finlandia stan ła przed wyborem czy uzale niaç si od importu energii elektrycznej i gazu ziemnego (dostarczanego przede wszystkim przez Rosj ), czy te zbudowaç nowoczesnà elektrowni atomowà, znaczàco wzmacniajàcà bezpieczeƒstwo krajowego bilansu energetycznego. Decyzj o budowie poprzedził prawie szeêcioletni okres przygotowawczy. Pełny cykl inwestycyjny nowej elektrowni atomowej, wliczajàc w to okres przygotowawczy, planowany jest na 11 lat. Zdajàc sobie spraw z oporu cz Êci społeczeƒstwa przed rozwojem tej gał zi energetyki, Finowie postanowili dobrze przygotowaç t inwestycj pod wzgl dem lokalizacji i wpływu na Êrodowisko naturalne. W parlamencie Finlandii dyskusje dotyczàce tej inwestycji toczyły si w oêmiu komisjach (z pi tnastu istniejàcych). 24 maja 2002 r. decyzja strategiczna została ratyfikowana przez parlament. Nast pnie zapytano o zdanie społeczeƒstwo w powszechnym referendum za budowà nowej elektrowni atomowej wypowiedziało si 55% obywateli Finlandii. Inwestorem w nowym przedsi wzi ciu jest firma TVO (Teollisuuden Voima Oy) b dàca prywatnym wytwórcà energii elektrycznej. Jej właêcicielami sà fiƒskie przedsi biorstwa przemysłowe cztery z sektora publicznego i dwa z prywatnego. TVO posiada ju dwie elektrownie atomowe Olkiluoto 1 i Olkiluoto 2 oraz 45-procentowy udział w elektrowni cieplnej (w glowej) Meri-Pori. TVO dostarcza nieco poni ej 20% energii elektrycznej zu ywanej w Finlandii. 18 grudnia 2003 r. firma TVO podpisała majàcà ponad 3 tysiàce stron umow z francusko-niemieckim konsorcjum Framatome ANP/Siemens na realizacj w systemie pod klucz elektrowni Olkiluoto 3 o mocy elektrycznej 1600 MW. Ukoƒczenie budowy i przekazanie obiektu do eksploatacji zaplanowano na połow 2009 r. Ustalono, e elektrownia zbudowana zostanie na wyspie Olkiluoto u zachodnich wybrze y Finlandii (nieco ponad 200 km na północny zachód od Helsinek), w pobli u dwóch, ju pracujàcych elektrowni nuklearnych. Łàczna wartoêç inwestycji wyniesie ok. 3 miliardów euro. Rocznie Olkiluoto 3 produkowaç ma 13 TWh (terawatogodzin), pracujàc Êrednio przez godzin/rok. Okres eksploatacji elektrowni oceniany jest na 60 lat. EPR reaktor trzeciej generacji Nowa elektrownia wyposa ona zostanie w reaktor wodno-ciênieniowy 3. generacji typu EPR (ang. European Pressurized water Reactor). Jest to urzàdzenie na wskroê nowoczesne, łàczàce w sobie kilkudziesi cioletnie doêwiadczenie firm francuskich, niemieckich i amerykaƒskich produkujàcych reaktory energetyczne. W jego wn trzu znajdowaç si b dzie 128 ton wzbogaconego uranu stanowiàcego êródło energii. Uran dla Olkiluoto 3 dostarczaç b dzie fabryka Framatome ANP w Niemczech. Elektrownia zu ywaç b dzie około 32 tony paliwa uranowego rocznie a wi c ok. jednej czwartej całego wsadu. Moc cieplna reaktora EPR wynosi ok MW oznacza to, e tyle mocy wytworzone zostaje wewnàtrz reaktora na skutek zachodzàcych w nim procesów kontrolowanej reakcji łaƒcuchowej. Niestety podobnie jak w ka dej elektrowni cieplnej, zaledwie około 1/3 wygenerowanej mocy udaje si przetworzyç na energi elektrycznà. Pozostałe 2/3 energii cieplnej jest bezpowrotnie tracone na zewnàtrz w przypadku Olkiluoto 3 odbieraç je b dzie woda morska przepływajàca z wydatkiem 57 m 3 na sekund. SprawnoÊç netto elektrowni wynosi zatem 38%. Moc elektryczna, jakà dostarczy elektrownia Olkiluoto 3, wyniesie 1600 MW. Dla porównania, przeci tna moc zu ywana przez miasto wielkoêci Frankfurtu nad Menem to ok. 360 MW. Reaktor typu EPR ma najbezpieczniejszà konstrukcj spoêród wszystkich istniejàcych reaktorów wodnych- -ciênieniowych na Êwiecie. Jest on wyposa ony w 4 niezale ne, wzajemnie rezerwujàce si systemy pierwotnych obiegów chłodziwa, ka dy z własnym generatorem pary (wymiennikiem ciepła pomi dzy obiegiem pierwotnym radio- du ego statku przewo àcego skroplony gaz na pobliskich wodach Zatoki Botnickiej. Czy nowy biznes dla EBSA? ELEKTROBUDOWA b dàca firmà posiadajàcà unikalne w skali kraju kompetencje w dziedzinie wykonawstwa obiektów energetyki generacyjnej musi byç przygotowana na rychłe spotkanie z energetykà jàdrowà. Dobrà okazjà było ju opracowanie przez RWE oferty dla firmy Areva na roboty instalacyjne na budowie opisanej powy ej elektrowni Olkiluoto 3. Warto tu wspomnieç, e przed laty nasza firma uczestniczyła ju w budowie elektrowni atomowej Paks na W grzech. Wykonywanie prac na obiektach energetyki nuklearnej wià e si z koniecznoêcià sprostania niezwykle wysokim standardom technicznym, organizacyjnym i prawnym. Jako firma musimy byç gotowi do ich spełnienia. Dokumentacje techniczne budowy tego rodzaju obiektów sà daleko bardziej precyzyjne ni dokumentacje klasycznych elektrowni cieplnych, cz sto dokładnie opisujàce procedury post powania oraz rodzaj u ywanych narz dzi i materiałów. Póki co, dyskusje na temat przyszłoêci energetyki nuklearnej trwajà. Mówi si powa nie o mo liwoêci współpracy mi dzynarodowej z bardzo znaczàcym udziałem Polski w budowie nowego bloku w Elektrowni Jàdrowej Ignalino na Litwie. Elektrownia ta pierwotnie (jeszcze za czasów radzieckich) wyposa ona została w dwa reaktory typu RBMK (ros. Reaktor Bolszoj Moszcznosci Kanalnyj) chłodzone wrzàcà wodà z moderatorem grafitowym, niebezpieczne (nigdy praktycznie nie stosowane w Êwiecie zachodnim), ale doskonale nadajàce si do produkcji plutonu dla celów wojskowych. To właênie reaktor tego typu zainstalowaaktywnym i wtórnym nieradioaktywnym), zbiornikiem wyrównawczym i pompà o mocy 9 MW (to tyle, co mniej wi cej łàczna moc silników 100 samochodów osobowych). Konstrukcja jest nowoczesna, ale i prostsza ni konstrukcja dotychczasowych reaktorów. Wykorzystano mniej zaworów (o 47%), pomp (o 16%) i zbiorników (o 50%) w przeliczeniu na ka dy MW mocy elektrycznej. Mówiàc prostszym j zykiem jest tu mniej cz Êci, które mogà si zepsuç. W porównaniu ze starszymi reaktorami EPR wykorzystuje o 8% mniej uranu na ka dà wyprodukowanà kilowatogodzin energii elektrycznej. Reaktor przystosowany jest do wykorzystania paliwa nuklearnego MOX pochodzàcego z uranu ju wykorzystywanego w elektrowniach po przetworzeniu w ramach recyklingu. åwierç wieku temu w Stanach Zjednoczonych modny stał si termin chiƒski syndrom oznaczajàcy wypadek w elektrowni nuklearnej, w wyniku którego stopieniu ulega rdzeƒ reaktora, powodujàc, e zapada si on coraz gł biej w ziemi na drugà stron globusa czyli do Chin. Nakr cono wówczas film fabularny o tym tytule, w którym jednà z głównych ról zagrała Jane Fonda. Film wszedł na ekrany w 1979 r. na krótko przed słynnym wypadkiem w elektrowni Three Mile Island w Pensylwanii. Konstruktorzy Olkiluoto 3 postanowili zabezpieczyç si tak e przed najgorszà ewentualnoêcià chiƒskiego syndromu je eli wszystkie inne zabezpieczenia zawiodà i dojdzie do stopienia rdzenia reaktora), stopiony materiał rdzenia spłynie do specjalnego zbiornika w podziemiach reaktora, gdzie schładzaç go b dzie woda ze zbiornika obiegu wewn trznego reaktora. Konstrukcja budynku reaktora zło ona b dzie z dwóch powłok elbetowych (umieszczonych jedna w drugiej) oraz gazoszczelnej obudowy stalowej. In ynierowie przewidzieli, e musi ona wytrzymaç ró nego rodzaju katastrofy b dàce skutkiem sił natury bàdê umyêlnego działania człowieka. Dotàd elektrownie atomowe w Europie budowano z myêlà o ewentualnoêci wytrzymania przez budynek reaktora upadku wojskowego samolotu myêliwskiego. Olkiluoto 3 b dzie całkowicie odporna na uderzenie weƒ du ego samolotu komunikacyjnego (mo emy to umownie nazwaç syndromem 11 wrzeênia ), czy te eksplozj pompa chłodziwa reaktora generator pary zbiornik wyrównawczy zbiornik ciênieniowy reaktora turbina parowa ny w Czernobylu uległ awarii skutkujàcej tragicznà katastrofà w 1986 r. Jeden ze starych bloków Ignalina wycofano ju z eksploatacji. Dni drugiego te sà ju zapewne policzone. Istnieje jednak mo liwoêç zbudowania tam nowej elektrowni choçby takiej jak fiƒska Olkiluoto 3. A kiedy w Polsce? 16 lat po zaniechaniu budowy elektrowni w arnowcu władze naszego kraju powracajà do tematu budowy elektrowni atomowej. W ubiegłym roku opracowany został dokument: Polityka energetyczna Polski do 2025 r. wskazujàcy na koniecznoêç budowy elektrowni tego rodzaju do 2021 r. Wspomina o tym równie inny dokument rzàdowy Program dla elektroenergetyki z marca 2006 r. Prace studialne nad nowà elektrownià atomowà prowadzà m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Holding energetyczny BOT Górnictwo i Energetyka deklaruje gotowoêç podj cia si budowy elektrowni atomowej. PoÊród mo liwych nowych lokalizacji elektrowni jàdrowych wymieniana jest (oprotestowana w latach osiemdziesiàtych) miejscowoêç Klempicz w Puszczy Noteckiej. Planowano tu wówczas budow Elektrowni Jàdrowej Warta. Bierze si pod uwag tak e Konin, gdy w wyrobiskach po eksploatacji w gla brunatnego mo na by składowaç tymczasowo wypalone paliwo. Elektrowni jàdrowej na swoim terenie chcà ju cztery gminy. Jako pierwsze zgłosiły si Nieszawa, arnowiec, Damasławek i Chełmno. Dyskusja przeciwników i zwolenników energetyki nuklearnej trwa, a jakie b dà jej rezultaty, poka e przyszłoêç. Jacek Nowicki Rysunki: z materiałów firmy Areva generator Woda chłodzàca (morze, rzeka, chłodnia kominowa) Schemat działania elektrowni nuklearnej z reaktorem wodnym-ciênieniowym 8 - biuletyn informacyjny 9

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2007 nr 2/76 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 Spis treêci Fajerwerki

Bardziej szczegółowo

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku Spis treêci Korzystny rok ELEKTROBUDOWY Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych*

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Bran e Sektor motoryzacyjny Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Polska/Europa Ârodkowa i Wschodnia Druga edycja 2008/2009 *connectedthinking ISLANDIA SZWECJA FINLANDIA NORWEGIA ESTONIA ŁOTWA IRLANDIA

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu?

Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu? 12/21/14 8:17 PM Page 1 ISSN 1895-6769 45 okladka ok.qxd:okladka 07.qxd nr 6 (51) 2014 (dwumiesi cznik) 9,90 z (w tym 8% VAT) INDEKS 27920X Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu? Rynek paliw płynnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego przedmiotem.

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 2/2013 (52) KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2013 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Lotnicze miasteczko Balice ZEA buduje kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4

ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Numer 4 (31) GRUDZIE 2010 w tym numerze: przeczytaj koniecznie Temat Numeru Fiskus w natarciu Podwy ka VAT i jej konsekwencje retro czy klasyk?

Bardziej szczegółowo