b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN paêdziernik grudzieƒ 2006 nr 74 Z Zosia Górna Hania Paleczny M Martusia Chrobok Adrianek wnuk dyr. Kowalika Adr Klara Urbaƒska Daria Łachniak k Kacperek Stalewski Michał G Giszter ter ƒka K pc M Mi osz urawski M Madzia Kaszyƒska O Olka Kafka or ikt k Wiktoria Wujcik Oleƒka K pczyƒska Lilka Sazon Anusia Furgoł

2 Adrianek wnuk dyr. Kowalika Spis treêci Âwiate ka na naszych choinkach nie zgasnà Âwiate ka na naszych choinkach nie zgasnà Jak hartowa a si ELEKTROBUDOWA? AktualnoÊci Wyniki bran y budowlanej Elektrownie jàdrowe - jeden z przyszłych biznesów ELEKTROBUDOWY? Kto jest kim w marketingu czyli Biuro Po udniowe RDE Koniec roku ju tu -tu 11 KALENDARZ SPÓJNOÂå WIZUALNA FIRMY Koszty post powania odwoławczego Modu owy System Rozdzia u Energii Ocena wyników pracy Ruszy a Akademia Zakupów ELEKTROBUDOWY SA Evviva Tatry! WÊród nas REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1400 egz. Klara Urbaƒska M Madzia Kaszyƒska Daria Łachniak k b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN paêdziernik - grudzieƒ 2006 nr 74 Hania Paleczny Kacperek Stalewski O Olka Kafka Z Zosia Górna M Martusia Chrobok or ikt k Wiktoria Wujcik Michał G Giszter ter Oleƒka K pc K pczyƒska Od Redakcji Do Êlàskich, oczywiêcie grzecznych dzieci, podczas Âwiàt Bo ego Narodzenia przychodzi Dzieciontko i kładzie prezenty. Wiem, e w innych rejonach prezenty przynosi Mikołaj, Gwiazdor, Aniołek, Dziadek Mróz, Gwiazdka itp. Dzieciontko to inaczej nowo narodzone dziecko, stàd pomysł, aby do nas przyszły dzieci naszych pracowników urodzone w 2006 r. Najmłodsza jest gdaƒszczanka Lilka Sazon urodzona 6 grudnia, a nieco starsza, bo z 15 listopada Ola Kafka. Jak Wam si podoba taka choinka? W Êrodku dla wszystkich kalendarz na nowy rok, roboczo nazwałam go kalendarzem ludzkim... i tak ju zostało. ELEKS nr 72 wydanie piknikowe liczył tylko 8 stron. Pami tajà Paƒstwo? Pewien yczliwy człowiek z konkurencji zacierał r ce twierdzàc, e jest tak cienki jak nasza firma. DziÊ Êwiàteczny 24-stronicowy... Z yczeniami Êwiàtecznymi Lilka Sazon Adr Aleksandra Krzemieƒ Naczelna M Mi osz urawski Anusia Furgoł zapewnia Jacek Faltynowicz w rozmowie z Aleksandrà Krzemieƒ W ciàgu ostatnich miesi cy media parokrotnie straszyły nas powa nym kryzysem energetycznym, jakoby pràdu miałoby zabraknàç w najbli szym czasie nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym Êwiecie. Zgadza si Pan z tymi rewelacjami? Mam wra enie, e media w dalszym ciàgu hołdujà zasadzie, i dobra wiadomoêç to zła wiadomoêç. Albo inaczej: jeêli pies pogryzł człowieka, jest to fakt niegodny uwagi, jeêli zaê człowiek psa, to warto o tym pisaç i to w tonie sensacyjnym. A jeêli chodzi o meritum pytania. Nie zaistniały, moim zdaniem, w ostatnim czasie adne wydarzenia, które mogłyby zakłóciç bezpieczeƒstwo energetyczne Polski i całego Êwiata. Co nie wyklucza sytuacji, e mogà powstawaç chwilowe, ograniczone zarówno w czasie, jak i przestrzeni geograficznej napi cia wywołujàce chwilowe perturbacje wyjàtkowo nieprzyjemne z punktu widzenia detalicznego odbiorcy i bardzo dla niego dokuczliwe. Powodem ich sà mi dzy innymi kłopoty zwiàzane z wprowadzeniem rynku energii, wycofanie si wielu paƒstw z bezpoêredniego zarzàdzania energetykà itp. Istnieje jednak, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej, niezb dny potencjał przemysłowy, zdolny do zniwelowania powstajàcych zagro eƒ i doprowadzenia systemów energetycznych do stanu trwałej równowagi. A sparali owana 17 listopada br. Warszawa? Nie ebym ubolewała nad tym faktem, ale mo e to próba generalna? Nie znam dokładnie przyczyn, przebiegu oraz skutków awarii z 17 listopada. Miała ona jednak zasi g ograniczony, nawet w warszawskiej skali, i najprawdopodobniej spowodowana została bł dem człowieka. Awaria była oczywiêcie mocno fotogeniczna i bardzo dolegliwa w skutkach. Jestem pewien, e zarzàdzajàcy warszawskim systemem dystrybucji podejmie stosowne działania i zminimalizuje w przyszłoêci mo liwoêç wystàpienia podobnych zdarzeƒ. AWARIA BY A OCZYWIÂCIE MOCNO FOTOGENICZNA I BARDZO DOLEGLIWA W SKUTKACH Gazeta Wyborcza donios a, e według obliczeƒ Austriackiego Stowarzyszenia Energotechnicznego zapotrzebowanie na energi elektrycznà roênie znacznie szybciej ni jej produkcja i do 2020 r. deficyt wyniesie a 300 GW w samej Europie. Aby wyprodukowaç tyle pràdu, potrzeba około 170 standardowych elektrowni atomowych lub 250 elek- trowni w glowych. Dla ELEKTROBU- DOWY to bardzo dobre wieêci. Nie znam prognoz, o których Pani mówi. Nawet jeêli tylko w połowie sà prawdziwe, to trudno sobie wyobraziç lepszà, z punku widzenia EBSA, informacj. JesteÊmy chyba jedynà w Polsce i jednà z niewielu w Europie firm z zaplecza inwestycyjnego energetyki, które nie tylko zachowały, ale nawet rozbudowały swój potencjał, zarówno w uj ciu produktowym, jak i mo liwoêci Êwiadczenia wysokospecjalistycznych usług. Ze spokojem mo emy oczekiwaç spełnienia si tych prognoz. Nasze standardy pracy, gospodarka w Polsce coraz bardziej zbli ajà si do gospodarki unijnej, tylko nasze finanse, a dokładnie wynagrodzenia w porównaniu z pensjami europejskimi ciàgle rosnà wolniej. Czy coê w najbli szym czasie zmieni si w naszej firmie? Prosz mi wierzyç, e tempo wzrostu płac jest w Polsce zdecydowanie wy sze ni w krajach starej Unii. Pozostajà jednak ró nice, które odziedziczyliêmy po 40 latach gospodarki planowej. Sporo zrobiliêmy, bo wyobra ali sobie Paƒstwo 20 lat temu, e Êrednia płaca brutto w ELEKTROBUDOWIE przekroczy 1000$. Czy ktokolwiek w to mógł uwierzyç? Nikt. OczywiÊcie dzisiaj taki poziom nie zaspokaja naszych oczekiwaƒ. To normalne. Kilka lat temu przyj liêmy zasad, e płaca zwiàzana b dzie bezpoêrednio z wymiernymi korzyêciami dla firmy. Ci, których zaanga owanie, efektywnoêç, rezul- taty zostanà ocenione pozytywnie, mogà oczywiêcie liczyç na istotny wzrost wynagrodzenia. 2 - biuletyn informacyjny 3

3 Awarie na Êwiecie Do awarii pràdu dochodzi na całym Êwiecie niemal co roku. Najwi ksza zdarzyła si ostatnio w Europie Zachodniej 4 listopada w domach milionów Niemców, Holendrów, Belgów, Francuzów i Hiszpanów zgasło Êwiatło. Przyczynà krachu była awaria w niemieckim koncernie energetycznym EON. Gigantyczna awaria dotkn ła tak e 28 wrzeênia 2003 r. mieszkaƒców Włoch. Pràdu pozbawionych było 40 mln osób rok pechowy był równie dla USA, 15 sierpnia 50 mln mieszkaƒców Ameryki Północnej, od Nowego Jorku po Detroit, zostało pozbawionych zasilania a na dob. Tak e wczeêniej USA prze yły kilka zapaêci sieci energetycznych: w 1965 r. na skutek uszkodzenia rozłàczył si jeden z wyłàczników linii energetycznych w elektrowni przy wodospadzie Niagara. CiemnoÊç zapadła w Nowym Jorku, a po paru minutach tak e w kilku innych stanach i w cz Êci Kanady. 3 czerwca 1977 r. katastrof energetycznà spowodowała burza wyłàczenie kilku linii znowu spowodowało brak dostaw pràdu dla Nowego Jorku, trwajàcy 25 godzin. WłaÊnie, dokładnie rok temu rozmawialiêmy na temat realnego systemu ocen pracownika. Obecnie dział HR opracował Instrukcj dokonywania corocznej oceny wyników pracy kadry mened erskiej ELEKTRO- BUDOWY SA. Jaka jest Pana opinia na temat takiego rozwiàzania? O właênie. Bł dem naszym było, e systemu tego nie wdro yliêmy. Ka dy pracownik powinien znaç ocen swojej pracy. I to jest jego prawo. Obowiàzkiem przeło onego jest dokonanie takiej oceny w oparciu o znane i jasno zdefiniowane kryteria. Rozumiem, e sytuacja obu stron uczestniczàcych w tym procesie, szczególnie za pierwszym razem, jest mało komfortowa. Du o gorsza jest, prosz mi wierzyç, pozycja oceniajàcego. Wyniki rzetelnie i systematycznie przeprowadzanej oceny sà jednak nie do przecenienia z punktu widzenia zarzàdzania operacyjnego. Uwa am, e zaproponowa- ny system ocen spełni stawiane mu wymagania. ROZWÓJ SPÓ KI PRZE O Y SI NA PEWNOÂå ZATRUDNIENIA I BEZPIECZE STWO SOCJALNE Gigantyczne zyski z programu motywacyjnego, 300-proc. zwrot z inwestycji to tylko niektóre hasła po realizacji opcji mened erskiej przez naszà kadr zarzàdzajàcà. Prosz powiedzieç jakie korzyêci przyniosło to przedsi wzi cie ELEKTROBUDOWIE. OkreÊlajàc je jednym słowem oczywiste. Zmotywowana w ten sposób grupa kilkunastu osób zarzàdzajàcych Spółkà zrobiła wszystko, lub prawie wszystko, by zapewniç ELEKTROBU- DOWIE wzrost znacznie szybszy ni ten, który został zanotowany u wszystkich naszych konkurentów. Dla wszystkich zatrudnionych przeło ył si on na pewnoêç zatrudnienia, bezpieczeƒstwo socjalne. Dla Spółki na mo liwoêç zrealizowania celów biznesowych oraz oczekiwany przez Akcjonariuszy wzrost ceny akcji, a w rezultacie kapitalizacji firmy. BezpoÊrednio zaê obejmujàcy akcje wpłacili do kasy ELEKTROBUDOWY ponad 5 mln zł, co umo liwi zrealizowanie w roku 2007 programu inwestycyjnego w wysokoêci 12 mln zł. Inwestycji w tej wysokoêci ELEKTROBUDOWA nie zrealizowała od lat, a mo e nawet nigdy. To pozytywy. Negatywnych stron w zasadzie nie zauwa am. JeÊli ktoê z Paƒstwa widzi je, zapraszam do dyskusji. Wracajàc jeszcze do kryzysu energetycznego w Polsce mam nadziej, e elektryczne lampki na naszych choinkach podczas zbli ajàcych si Êwiàt Bo ego Narodzenia nie zgasnà... Tego jestem pewien. A b dà płon ły, bo ich Êwiatło b dà podsycały nasze yczenia. Składane bliskim, kochanym, ale i tym nieznanym, o których nie zapomnimy. Me rozmawia a Aleksandra Krzemieƒ Metodologia badaƒ rankingu innowacyjnych firm została opracowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN na podstawie studiów makro- i mikroekonomicznych. Analiza uwzgl dnia innowacyjnoêç rynkowà i procesowà, skal oraz intensywnoêç nakładów na badania i rozwój, liczb pozyskanych patentów, a tak e zdolnoêç włàczenia si w zło one sieci pomi dzy naukà a przemysłem. Wdro enie nowych technologii, zastosowanie rozwiàzaƒ informatycznych, nowatorskie rozwiàzania rynkowe, nagrody, wyró nienia, medale na wystawach krajowych i zagranicznych oraz wdro one certyfikaty to pozostałe nie mniej wa ne aspekty w dziedzinie innowacyjnoêci. Podczas uroczystego wr czenia Kamertonów InnowacyjnoÊci, które odbyło si 12 paêdziernika br. w Katowicach, Jacek Faltynowicz, Prezes ELEKTROBU- DOWY, wziàł udział w panelu dyskusyjnym na temat barier wyst pujàcych w procesie innowacji. Uczestnicy panelu zwracali uwag na przeszkody natury finansowej, naukowej, a nawet psychologicznej. Dla firmy takiej jak ELEKTROBUDOWA istnieje niewiele barier, problem jest tylko taki, aby nam si chciało chcieç podsumował dyskusj prezes Faltynowicz. Ranking powstał przy współpracy z BRE Bankiem. Na Âlàsku, gdzie prym wiodà firmy zwiàzane z górnictwem, uzyskanie 6. miejsca to niezłe osiàgni cie. ELEKTROBUDOWA potwierdziła swojà atrakcyjnoêç pod wzgl dem innowacyjnoêci plasujàc si na 82. pozycji wêród 100 najnowoczeêniejszych przedsi biorstw, w rankingu opublikowanym przez Rzeczpospolità. PoprawiliÊmy tak e swojà pozycj (o prawie 100) w rankingu Lista 2000 ogłoszonej przez ten sam dziennik, zajmujàc 565. pozycj i wyprzedzajàc takie firmy jak globalny Schneider Electric Polska (928), Alstom Konstal (1037), czy krajowe ZPUE z Włoszczowej (1214). A wêród najwi kszych Jak hartowa a si ELEKTROBUDOWA? 6. miejsce w rankingu 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm w regionie Katowic 1. CMG KOMAG 2. AVIO Polska 3. OBR Urzàdzeƒ Mechanicznych OBRUM 4. Energoserwis 5. Bobrme Komel 6. ELEKTROBUDOWA SA 7. ChemTech ProSynTech 8. ZNPW Remag 9. Kompania W glowa 10. Huta Stali Cz stochowa 11. KWSA Oddział KWK Bielszowice firm Êlàska w tej samej gazecie w rankingu przedsi biorstw województwa Êlàskiego uplasowaliêmy si wêród 300 firm na 69. miejscu poprawiajàc swój ubiegłoroczny wynik o 10 pozycji. Na tak dobre wyniki mi dzy innymi ogromny wpływ majà zdobyte kontrakty. Jednà z najwi kszych inwestycji w polskim górnictwie od poczàtku lat 90. jest zdobycie i podpisanie kontraktu z Jastrz bskà Spółkà W glowà SA KWK JAS-MOS na modernizacj rozdzielni 6 kv, które dopuszczone sà do pracy w kopalniach. Roboty kontraktu o wartoêci 7,31 mln zł netto obejmujà 12. Marbet 13. Printy Poland Colop Polska 14. TRW Polska 15. ZBD Gospodarki Komunalnej 16. Metalplast Bielsko 17. Fiat Auto Poland 18. Innowacyjne Przedsi biorstwo Wielobran owe Polin 19. Zakład Budowy i Naprawy Wagonów 20. Katowicki Holding W glowy tak e modernizacj systemu nadzoru i zdalnego sterowania. 17,2 mln netto to wartoêç zlecenia otrzymanego od firmy Polimex Mostostal SA na wykonanie robót elektrycznych w nowobudowanej fabryce płyt wiórowych MDF w Grajewie. Prawie 7 mln zł netto to umowa z krakowskim oddziałem ENION. Dla ZE Kraków do stycznia przyszłego roku zmodernizujemy rozdzielni SN 15 kv w stacji 110/15kV DAJWÓR. Umow o wartoêci 8,5 mln zł + VAT na roboty elektryczne na pompowniach i dostawa stacji kontenerowych, Rynek Dystrybucji Energii wykona dla BOT-u KWB Bełchatów SA z siedzibà w Bełchatowie. Dostawa nastàpi do koƒca tego roku, a prace elektryczne do koƒca lutego przyszłego roku. Rok 2005 został oceniony w sposób wyjàtkowo pozytywny, przed nami nowy rok, jaki b dzie? To w du ej mierze zale y równie od nas... Aleksandra Krzemieƒ 4 - biuletyn informacyjny 5

4 AktualnoÊci Wyniki bran y budowlanej Zmiana akcjonariatu Pod koniec listopada PZU Asset Management zmniejszył zaanga owanie do 2,64% kapitału zakładowego i głosów na WZA z posiadanych wczeêniej 5,24%. Zmniejszenie udziału PZU Pozostali akcjonariusze 45,75% Kurs akcji ELEKTROBUDOWY czerwiec grudzieƒ ING Nationale Nederlanden Polska OFE 10,90% Skarb Paƒstwa 3,94% kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA WIG Wyró niony zintegrowany system automatyki ENERGETAB 2006 Podczas Energetycznych Targów ENER- GETAB 2006 w Bielsku-Białej ELEK- TROBUDOWA jako jedyna spoêród kilku firm zgłaszajàcych systemy do nagrody, otrzymała wyró nienie za System wizualizacji i nadzoru EMAC. Integrator szerokiej gamy produktów nie tylko ELEKTROBUDOWY, ale tak e wyrobów innych producentów w zakresie urzàdzeƒ elektroenergetycznych. Dzi ki otwartej architekturze i nieograniczonym mo liwoêciom rozbudowy on-line, system współpracuje z zabezpieczeniami ró nych producentów, np.: MICOM (AREVA), MUPASZ, MIZAS (ITR), CZAZ-U (ZEG), SEPAM (SCHNEIDER) nastàpiło w wyniku dokonanej redukcji 17 listopada, na rynku regulowanym, 110 tys. akcji naszej firmy. Z kolei Commercial Union OFE BPH CU WBK zwi kszył zaanga owanie do 10,49% kapitału zakładowego i głosów na WZA z posiadanych wczeêniej 9,30%. Legg Mason Zarzàdzanie Aktywami SA 5,34% Commercial Union OFE BPH CU WBK 10,49% OFE PZU Złota Jesieƒ 7,64% Winterthur OFE 5,72% American Life Insurance and Reinsurance Company (zwane ALICO) 10,22% z 115 z 110 z 105 z 100 z 95 z 90 z 85 z 80 z 75 z 70 z 65 z 60 z 55 z 50 z 45 z 40 z 35 z Spotkanie słu b finansowych 9 listopada br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli słu b finansowych z poszczególnych oddziałów naszej firmy. Oprócz problemów prognozy zakoƒczenia roku, przygotowaƒ do badania sprawozdania finansowego za 2006 r., omówienia zagadnieƒ zwiàzanych z Bud etem 2007, zapoznaliêmy si równie z informacjami na temat linii kredytowych i zabezpieczeƒ transakcji walutowych. Spotkanie prowadził Jarosław Tomaszewski, Dyrektor finansowy przy aktywnym współudziale Danuty Tomaszewskiej, Głównej Ksi gowej, Magdaleny Stalewskiej, Anny MiÊkiewicz oraz Kasi Stachury. Bran a budowlana po okresie spowolnienia odnotowuje coraz lepsze wyniki. Poprawiły si zarówno wskaêniki produkcji budowlano-monta owej, jak i wyniki finansowe przedsi biorstw. Bran owe wskaêniki koniunktury osiàgn ły w ostatnich miesiàcach najwy sze w historii poziomy. Mamy popraw kondycji sektora i optymistyczne perspektywy na najbli sze lata w wycenie spółek giełdowych indeks WIG Budownictwo wzrósł od poczàtku roku o 95%. Dynamika produkcji budowlano- -monta owej w Polsce spadała od 1977 r., osiàgajàc najni szy poziom w latach Od tego momentu jesteêmy Êwiadkami coraz szybszego powrotu trendu wzrostowego, do poziomu 12,4% w pierwszych oêmiu miesiàcach 2006 r. WartoÊç rynku w 2005 r. osiàgn ła blisko 90 mld zł. W zgodnej opinii ekspertów wspierana stabilnym i wysokim wzrostem gospodarczym bran a wchodzi w okres prosperity. Mo na oceniç, e w ciàgu ostatnich dwóch lat najszybciej rozwijało si budownictwo przemysłowe i magazynowe, które zwi kszyło swój udział w rynku z 8,9% do 12,3%. Wzrósł równie udział budownictwa drogowego pomimo opóênieƒ i problemów z realizacjà planów wydatków na 2005 r. oraz niskiego poziomu absorpcji Êrodków unijnych. Chocia w powszechnej opinii zbyt powoli, to jednak stan polskich dróg systematycznie poprawia si. Budownictwo przemysłowe i magazynowe rozwija si w du ej mierze dzi ki aktywnoêci inwestorów zagranicznych, traktujàcych Polsk jako atrakcyjne miejsce dla lokalizacji zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych zdominowany jest przez du ych mi dzynarodowych graczy. Do niedawna poda nowoczesnych powierzchni magazynowych koncentrowała si wokół Warszawy (ponad 70% całkowitej dost pnoêci powierzchni wynoszàcej Wzrost wielkoêci produkcji budowlano-monta owej, lata (%) 17,3 12,8 5,2 3-2,5-7,8 0,7 0, ok. 2 mln na koniec 2005 r.). W ostatnim okresie obserwujemy zmian tej tendencji: w 2005 r. połowa nowej poda y była zlokalizowana poza Warszawà, głównie na Âlàsku oraz w okolicach Wrocławia i Poznania. Ostatnio z rynku dochodzà sygnały o o ywieniu równie na północy kraju, w okolicach Gdaƒska. Budownictwo komercyjne w okresie rosło w tempie zbli onym do Êredniej dla całego rynku. Wzrost powiàzany jest z coraz wi kszym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych oraz popytem konsumpcyjnym. Odzwierciedla równie rosnàce znaczenie sektora usług w gospodarce. Rynek biurowy jest bardzo silnie skoncentrowany, z ok. 70% udziałem Warszawy w całkowitej poda y. W ostatnim okresie nasiliła si aktywnoêç inwestorów i najemców w du ych miastach poza Warszawà. Zjawisko to mo na wyjaêniç wzrostem zainteresowania firm zagranicznych przenoszeniem do Polski swoich centrów usługowych. Rosnàcy udział nowoczesnych powierzchni handlowych w sprzeda y detalicznej odzwierciedla zmiany trendów konsumenckich. Do niedawna aktywnoêç inwestorów koncentrowała si wyłàcznie w najwi kszych miastach. Poniewa te najbardziej atrakcyjne rynki wydajà si ju w du ym stopniu nasycone, zainteresowanie przenosi si na miasta liczàce od 100 do 400 tys. mieszkaƒców i mniejsze. Budownictwo mieszkaniowe utrzymało udział w rynku, zachowujàc umiarkowane tempo wzrostu. Pomimo rosnàcego popytu (równie ze strony inwestorów zagranicznych) oraz zwi kszajàcej si dost pnoêci kredytów mieszkaniowych liczba mieszkaƒ oddanych do u ytku od kilku lat utrzymuje si na podobnym poziomie. W 2005 r. wzrosła o 5,5%, głównie dzi ki aktywnoêci firm deweloperskich, których działalnoêç koncentruje si w kilku najwi kszych miastach (wzrost o 36%). Sytuacja nie zmieniła si w 2006 r. w pierwszych oêmiu miesiàcach łàczna liczba mieszkaƒ oddanych przez deweloperów wzrosła w tym samym okresie o 11%. Wyniki finansowe. Firmy budowlane odnotowały zdecydowanà popraw, przychody najwi kszych przedsi biorstw wzrosły w 2005 r. do 50 mld zł: wynik finansowy wzrósł o blisko 80% do niemal 900 mln zł, skutkujàc znaczàcà poprawà rentownoêci. W I połowie bie àcego roku przychody wzrosły o 10% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005 r. Przychody firm budowlanych, lata (mld PLN) 55,2 50, ,1 41,4 44, ,6 50, ,4 ELEKTROBUDOWA realizacja prognozy pewna jak w banku Wyniki jednostkowe ,1 275,7 220,5 po 9 miesiàcach 2005 zamówienia przyj te 473,8 440,9 portfel zamówieƒ na koniec okresu przychody ze sprzeda y 273,8 po 9 miesiàcach 2006 W ciàgu pierwszych dziewi ciu miesi cy br Grupa ELEKTROBUDOWA zarobiła na czysto 11,1 mln zł przy 287,2 mln zł przychodów. Spółka prognozuje, e skonsolidowany zysk netto wyniesie w tym roku 16,8 mln zł, a sprzeda wzroênie do 448 mln zł. Szacunki sà jak najbardziej aktualne potwierdza Jacek Faltynowicz, Prezes Zarzàdu. Aleksandra Krzemieƒ Wskaêniki pochodzà z GUS-u, wyniki potwierdzone sà równie przez inne oêrodki monitorujàce koniunktur w gospodarce: Narodowy Bank Polski i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Na podstawie materiałów wanych przez ING Bank Âlàski przygoto- SA. 6 - biuletyn informacyjny 7

5 Elektrownie jàdrowe - Wyglàd budowanej obecnie Elektrowni Jàdrowej Olkiluoto 3 Post pujàcy rozwój gospodarczy Polski ka e coraz cz Êciej zadawaç pytanie o to, czy istniejàce i budowane obecnie elektrownie b dà w stanie zaspokoiç w nadchodzàcych dziesi cioleciach rosnàce potrzeby energetyczne kraju. Zdecydowanà wi kszoêç energii elektrycznej wytwarzamy w sposób najkosztowniejszy dla Êrodowiska naturalnego, tj. spalajàc w giel kamienny i brunatny. Znikomà cz Êç energii uzyskujemy z elektrowni wodnych i innych êródeł energii odnawialnej, takich jak np. elektrownie wiatrowe. Elektrowni jàdrowych nie mamy wcale. Szok po katastrofie w Czernobylu na Ukrainie przed 20 laty skutecznie zahamował rozwój tej gał zi energetyki w Europie i na Êwiecie. Wiele krajów, w tym Polska, całkowicie zastopowało program budowy takich elektrowni. Daleko zaawansowana w latach osiemdziesiàtych budowa EJ arnowiec została wstrzymana w 1991 r. decyzjà rzàdowà, po fali protestów społecznych. Wielu specjalistów z dziedziny energetyki uwa a, e w ten sposób utraciliêmy szans na rozwój krajowej energetyki atomowej, zdobycie niezb dnych doêwiadczeƒ i wreszcie choçby cz Êciowe uniezale nienie si od w gla w wytwarzaniu energii elektrycznej. Olkiluoto 3, czyli Finowie si nie bojà Tymczasem Finowie nasi niezbyt odlegli sàsiedzi z północy, znani z dbałoêci o Êrodowisko naturalne, mocno postawili właênie na energetyk nuklearnà i podj li budow jednej z najnowoczeêniejszych elektrowni jàdrowych w Europie jeden z przyszłych biznesów ELEKTROBUDOWY? Olkiluoto 3. Nie posiadajàc własnych znaczàcych złó surowców energetycznych Finlandia stan ła przed wyborem czy uzale niaç si od importu energii elektrycznej i gazu ziemnego (dostarczanego przede wszystkim przez Rosj ), czy te zbudowaç nowoczesnà elektrowni atomowà, znaczàco wzmacniajàcà bezpieczeƒstwo krajowego bilansu energetycznego. Decyzj o budowie poprzedził prawie szeêcioletni okres przygotowawczy. Pełny cykl inwestycyjny nowej elektrowni atomowej, wliczajàc w to okres przygotowawczy, planowany jest na 11 lat. Zdajàc sobie spraw z oporu cz Êci społeczeƒstwa przed rozwojem tej gał zi energetyki, Finowie postanowili dobrze przygotowaç t inwestycj pod wzgl dem lokalizacji i wpływu na Êrodowisko naturalne. W parlamencie Finlandii dyskusje dotyczàce tej inwestycji toczyły si w oêmiu komisjach (z pi tnastu istniejàcych). 24 maja 2002 r. decyzja strategiczna została ratyfikowana przez parlament. Nast pnie zapytano o zdanie społeczeƒstwo w powszechnym referendum za budowà nowej elektrowni atomowej wypowiedziało si 55% obywateli Finlandii. Inwestorem w nowym przedsi wzi ciu jest firma TVO (Teollisuuden Voima Oy) b dàca prywatnym wytwórcà energii elektrycznej. Jej właêcicielami sà fiƒskie przedsi biorstwa przemysłowe cztery z sektora publicznego i dwa z prywatnego. TVO posiada ju dwie elektrownie atomowe Olkiluoto 1 i Olkiluoto 2 oraz 45-procentowy udział w elektrowni cieplnej (w glowej) Meri-Pori. TVO dostarcza nieco poni ej 20% energii elektrycznej zu ywanej w Finlandii. 18 grudnia 2003 r. firma TVO podpisała majàcà ponad 3 tysiàce stron umow z francusko-niemieckim konsorcjum Framatome ANP/Siemens na realizacj w systemie pod klucz elektrowni Olkiluoto 3 o mocy elektrycznej 1600 MW. Ukoƒczenie budowy i przekazanie obiektu do eksploatacji zaplanowano na połow 2009 r. Ustalono, e elektrownia zbudowana zostanie na wyspie Olkiluoto u zachodnich wybrze y Finlandii (nieco ponad 200 km na północny zachód od Helsinek), w pobli u dwóch, ju pracujàcych elektrowni nuklearnych. Łàczna wartoêç inwestycji wyniesie ok. 3 miliardów euro. Rocznie Olkiluoto 3 produkowaç ma 13 TWh (terawatogodzin), pracujàc Êrednio przez godzin/rok. Okres eksploatacji elektrowni oceniany jest na 60 lat. EPR reaktor trzeciej generacji Nowa elektrownia wyposa ona zostanie w reaktor wodno-ciênieniowy 3. generacji typu EPR (ang. European Pressurized water Reactor). Jest to urzàdzenie na wskroê nowoczesne, łàczàce w sobie kilkudziesi cioletnie doêwiadczenie firm francuskich, niemieckich i amerykaƒskich produkujàcych reaktory energetyczne. W jego wn trzu znajdowaç si b dzie 128 ton wzbogaconego uranu stanowiàcego êródło energii. Uran dla Olkiluoto 3 dostarczaç b dzie fabryka Framatome ANP w Niemczech. Elektrownia zu ywaç b dzie około 32 tony paliwa uranowego rocznie a wi c ok. jednej czwartej całego wsadu. Moc cieplna reaktora EPR wynosi ok MW oznacza to, e tyle mocy wytworzone zostaje wewnàtrz reaktora na skutek zachodzàcych w nim procesów kontrolowanej reakcji łaƒcuchowej. Niestety podobnie jak w ka dej elektrowni cieplnej, zaledwie około 1/3 wygenerowanej mocy udaje si przetworzyç na energi elektrycznà. Pozostałe 2/3 energii cieplnej jest bezpowrotnie tracone na zewnàtrz w przypadku Olkiluoto 3 odbieraç je b dzie woda morska przepływajàca z wydatkiem 57 m 3 na sekund. SprawnoÊç netto elektrowni wynosi zatem 38%. Moc elektryczna, jakà dostarczy elektrownia Olkiluoto 3, wyniesie 1600 MW. Dla porównania, przeci tna moc zu ywana przez miasto wielkoêci Frankfurtu nad Menem to ok. 360 MW. Reaktor typu EPR ma najbezpieczniejszà konstrukcj spoêród wszystkich istniejàcych reaktorów wodnych- -ciênieniowych na Êwiecie. Jest on wyposa ony w 4 niezale ne, wzajemnie rezerwujàce si systemy pierwotnych obiegów chłodziwa, ka dy z własnym generatorem pary (wymiennikiem ciepła pomi dzy obiegiem pierwotnym radio- du ego statku przewo àcego skroplony gaz na pobliskich wodach Zatoki Botnickiej. Czy nowy biznes dla EBSA? ELEKTROBUDOWA b dàca firmà posiadajàcà unikalne w skali kraju kompetencje w dziedzinie wykonawstwa obiektów energetyki generacyjnej musi byç przygotowana na rychłe spotkanie z energetykà jàdrowà. Dobrà okazjà było ju opracowanie przez RWE oferty dla firmy Areva na roboty instalacyjne na budowie opisanej powy ej elektrowni Olkiluoto 3. Warto tu wspomnieç, e przed laty nasza firma uczestniczyła ju w budowie elektrowni atomowej Paks na W grzech. Wykonywanie prac na obiektach energetyki nuklearnej wià e si z koniecznoêcià sprostania niezwykle wysokim standardom technicznym, organizacyjnym i prawnym. Jako firma musimy byç gotowi do ich spełnienia. Dokumentacje techniczne budowy tego rodzaju obiektów sà daleko bardziej precyzyjne ni dokumentacje klasycznych elektrowni cieplnych, cz sto dokładnie opisujàce procedury post powania oraz rodzaj u ywanych narz dzi i materiałów. Póki co, dyskusje na temat przyszłoêci energetyki nuklearnej trwajà. Mówi si powa nie o mo liwoêci współpracy mi dzynarodowej z bardzo znaczàcym udziałem Polski w budowie nowego bloku w Elektrowni Jàdrowej Ignalino na Litwie. Elektrownia ta pierwotnie (jeszcze za czasów radzieckich) wyposa ona została w dwa reaktory typu RBMK (ros. Reaktor Bolszoj Moszcznosci Kanalnyj) chłodzone wrzàcà wodà z moderatorem grafitowym, niebezpieczne (nigdy praktycznie nie stosowane w Êwiecie zachodnim), ale doskonale nadajàce si do produkcji plutonu dla celów wojskowych. To właênie reaktor tego typu zainstalowaaktywnym i wtórnym nieradioaktywnym), zbiornikiem wyrównawczym i pompà o mocy 9 MW (to tyle, co mniej wi cej łàczna moc silników 100 samochodów osobowych). Konstrukcja jest nowoczesna, ale i prostsza ni konstrukcja dotychczasowych reaktorów. Wykorzystano mniej zaworów (o 47%), pomp (o 16%) i zbiorników (o 50%) w przeliczeniu na ka dy MW mocy elektrycznej. Mówiàc prostszym j zykiem jest tu mniej cz Êci, które mogà si zepsuç. W porównaniu ze starszymi reaktorami EPR wykorzystuje o 8% mniej uranu na ka dà wyprodukowanà kilowatogodzin energii elektrycznej. Reaktor przystosowany jest do wykorzystania paliwa nuklearnego MOX pochodzàcego z uranu ju wykorzystywanego w elektrowniach po przetworzeniu w ramach recyklingu. åwierç wieku temu w Stanach Zjednoczonych modny stał si termin chiƒski syndrom oznaczajàcy wypadek w elektrowni nuklearnej, w wyniku którego stopieniu ulega rdzeƒ reaktora, powodujàc, e zapada si on coraz gł biej w ziemi na drugà stron globusa czyli do Chin. Nakr cono wówczas film fabularny o tym tytule, w którym jednà z głównych ról zagrała Jane Fonda. Film wszedł na ekrany w 1979 r. na krótko przed słynnym wypadkiem w elektrowni Three Mile Island w Pensylwanii. Konstruktorzy Olkiluoto 3 postanowili zabezpieczyç si tak e przed najgorszà ewentualnoêcià chiƒskiego syndromu je eli wszystkie inne zabezpieczenia zawiodà i dojdzie do stopienia rdzenia reaktora), stopiony materiał rdzenia spłynie do specjalnego zbiornika w podziemiach reaktora, gdzie schładzaç go b dzie woda ze zbiornika obiegu wewn trznego reaktora. Konstrukcja budynku reaktora zło ona b dzie z dwóch powłok elbetowych (umieszczonych jedna w drugiej) oraz gazoszczelnej obudowy stalowej. In ynierowie przewidzieli, e musi ona wytrzymaç ró nego rodzaju katastrofy b dàce skutkiem sił natury bàdê umyêlnego działania człowieka. Dotàd elektrownie atomowe w Europie budowano z myêlà o ewentualnoêci wytrzymania przez budynek reaktora upadku wojskowego samolotu myêliwskiego. Olkiluoto 3 b dzie całkowicie odporna na uderzenie weƒ du ego samolotu komunikacyjnego (mo emy to umownie nazwaç syndromem 11 wrzeênia ), czy te eksplozj pompa chłodziwa reaktora generator pary zbiornik wyrównawczy zbiornik ciênieniowy reaktora turbina parowa ny w Czernobylu uległ awarii skutkujàcej tragicznà katastrofà w 1986 r. Jeden ze starych bloków Ignalina wycofano ju z eksploatacji. Dni drugiego te sà ju zapewne policzone. Istnieje jednak mo liwoêç zbudowania tam nowej elektrowni choçby takiej jak fiƒska Olkiluoto 3. A kiedy w Polsce? 16 lat po zaniechaniu budowy elektrowni w arnowcu władze naszego kraju powracajà do tematu budowy elektrowni atomowej. W ubiegłym roku opracowany został dokument: Polityka energetyczna Polski do 2025 r. wskazujàcy na koniecznoêç budowy elektrowni tego rodzaju do 2021 r. Wspomina o tym równie inny dokument rzàdowy Program dla elektroenergetyki z marca 2006 r. Prace studialne nad nowà elektrownià atomowà prowadzà m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Holding energetyczny BOT Górnictwo i Energetyka deklaruje gotowoêç podj cia si budowy elektrowni atomowej. PoÊród mo liwych nowych lokalizacji elektrowni jàdrowych wymieniana jest (oprotestowana w latach osiemdziesiàtych) miejscowoêç Klempicz w Puszczy Noteckiej. Planowano tu wówczas budow Elektrowni Jàdrowej Warta. Bierze si pod uwag tak e Konin, gdy w wyrobiskach po eksploatacji w gla brunatnego mo na by składowaç tymczasowo wypalone paliwo. Elektrowni jàdrowej na swoim terenie chcà ju cztery gminy. Jako pierwsze zgłosiły si Nieszawa, arnowiec, Damasławek i Chełmno. Dyskusja przeciwników i zwolenników energetyki nuklearnej trwa, a jakie b dà jej rezultaty, poka e przyszłoêç. Jacek Nowicki Rysunki: z materiałów firmy Areva generator Woda chłodzàca (morze, rzeka, chłodnia kominowa) Schemat działania elektrowni nuklearnej z reaktorem wodnym-ciênieniowym 8 - biuletyn informacyjny 9

6 Kto jest kim w marketingu czyli Region Po udniowy RDE Biuro Marketingu Region Południowy Katowice ul. Porcelanowa 12, tel , fax , Kierownik Biura Marketingu mgr in. Ireneusz Fabian Odpowiedzialny za prac biura, jego wyniki oraz pracowników. Ponadto jest osobà do kontaktów z klientami wszystkich sektorów na terenie południowej Polski. Irek godnie reprezentuje ELEKTROBUDOW podczas spotkaƒ, konferencji oraz imprez targowych. Nr tel , kom , pok. nr 212 Specjalista ds. Promocji i Informacji mgr in. Gra yna Król Gra yna jest twórcà projektów w ró nych systemach graficznych. Zajmuje si równie aktualizacjà literatury techniczno-handlowej, materiałów promocyjnych i reklamowych, prezentacji audio-wizualnych. Organizatorka spotkaƒ, konferencji i imprez targowych promujàcych wyroby RDE, współpracuje przy przygotowywaniu technicznej cz Êci ofert. Nr tel , pok. nr 227A In ynier Sprzeda y mgr in. Anna Hachuła Opiekuje si klientami w sektorze górnictwa w gla kamiennego oraz przygotowuje oferty w zakresie Êredniego i niskiego napi cia. Ania współpracuje z firmami zwiàzanymi z bran à górniczà, organizujàc dla nich spotkania i konferencje. Nr tel , kom , pok. nr 212 In ynier Sprzeda y mgr Marzena Patek-Gołàb Marzena opracowuje oferty w zakresie Êrednich i niskich napi ç, zajmuje si równie negocjacjami handlowymi. Opiekuje si klientami zewn trznymi sektora przemysłu i eksportu, opracowuje tak e kompleksowe tematy dla rynków wewn trznych. Współorganizatorka spotkaƒ i konferencji bran owych. Nr tel , kom , pok. nr 212A In ynier Sprzeda y mgr in. Joanna Janus-Jurczyk Joasia przygotowuje oferty i opiekuje si klientami głównie z sektora trakcji elektrycznych, organizujàc dla nich spotkania i konferencje. Parokrotna zdobywczyni nagród Kolej na kolej. Nr tel , kom , pok. nr 205 In ynier Sprzeda y mgr in. Wojciech Miczek Wojtek przygotowuje oferty w zakresie Êredniego i niskiego napi cia oraz opiekuje si klientami z Zakładów Energetycznych regionu południowej Polski. Organizuje spotkania i konferencje dla klientów z obsługiwanego sektora. Nr tel , kom , pok. nr 212 Specjalista ds. Marketingu i Sprzeda y mgr in. Franciszek Kula Opracowywanie ofert wewn trznych dla RWE, RP oraz RA dotyczàcych dostawy oraz modernizacji rozdzielnic nn i konstrukcji kablowych to domena Franka. Ponadto przygotowuje kalkulacje dla ofert zewn trznych dotyczàcych rozdzielnic nn, kontaktuje si, a przede wszystkim negocjuje z poddostawcami aparatury. Nr tel , pok. nr 205 Specjalista ds. Marketingu i Sprzeda y Piotr Lorenz Piotr przygotowuje oferty wewn trzne dla RWE oraz RP w zakresie dostaw oraz modernizacji rozdzielnic SN, stacji kontenerowych SKP, dostaw pozostałych wyrobów RDE Konin, takich jak skrzynki złàczy kablowych SZK, szafy koncentratorów, podnoêniki wózkowe, uziemniki itp. Opracowuje oraz negocjuje projeky umów. Nr tel , pok. nr 212 Koniec roku ju tu -tu Ostatnie tygodnie roku to zazwyczaj czas podsumowaƒ i rozliczeƒ, ale równie okres koƒczenia prac budowlanych, remontowych oraz zamykania realizowanych projektów i inwestycji. Katowickie Biuro Marketingu RDE pozyskało i zrealizowało w tym roku wiele kluczowych tematów. W listopadzie zakoƒczono kilka projektów realizowanych głównie w sektorze dystrybucji energii, którego opiekunem jest Wojciech Miczek oraz w górnictwie w gla kamiennego, którym opiekuje si Anna Hachuła. Jeden z tematów, którego wartoêç wyceniono na ponad 3 mln PLN netto realizowany przy współudziale Rynku Automatyki obejmował wykonanie rozdzielnicy 6 kv typu PREM-G1d dla rozdzielni R-50 P na poziomie 500 m wraz z komputerowym systemem nadzoru i sterowania dla Zakładu Górniczego Sobieski nale àcego do Południowego Koncernu W glowego SA. Zainstalowano dwusekcyjnà rozdzielnic składajàcà si z 32 pól, zasilajàcà pompy głównego odwadniania, rozdzielnice polowe i oddziały wydobywcze. Rozdzielnic wyposa ono w nowoczesne moduły zabezpieczajàce umo liwiajàce wizualizacj i sterowanie pól rozdzielczych. Zainstalowane łàcze in ynierskie pozwala m.in. na odczyt i zmian nastaw zabezpieczeƒ, odczyt rejestratorów zdarzeƒ i zakłóceƒ, jak równie wartoêci pomiarowych. Wizualizacja i sterowanie rozdzielnicy jest mo liwe przez uprawnione osoby z ka dego stanowiska komputerowego kopalni, na którym zainstalowano program narz dziowy. Dodatkowo istnieje dost pnoêç podglàdu wizualizowanej rozdzielni za pomocà przeglàdarki internetowej z poziomu dowolnego komputera zainstalowanego w sieci lokalnej kopalni. Jest to ju trzecia rozdzielnica tego typu zainstalowana w ZG Sobieski, a otrzymaliêmy zamówienie na nast pnà, 16-polowà rozdzielnic równie z systemem nadzoru i sterowania. Rozdzielnica typu PREM-G1d jest przez naszych klientów wysoko ocenianym wyrobem zarówno pod wzgl dem bezpieczeƒstwa, jak i komfortu obsługi. O jej wielu zaletach Êwiadczy fakt, e jest jedynà produkowanà przez ELEKTROBUDOW rozdzielnicà dwuczłonowà spełniajàcà wysokie kryteria okreêlane w przepisach górniczych dopuszczajàcych jà do pracy w tak trudnych warunkach, jakie panujà w podziemiach kopalƒ. Jest coraz ch tniej stosowana w sektorze w gla kamiennego. Poza rozdzielnicami dla ZG Sobieski w 2006 roku uruchomiliêmy dołowe rozdzielnice Êredniego napi cia w Zakładzie Górniczym Piekary oraz w KWK Szczygłowice. W realizacji jest pozyskana przez nasze biuro jedna z najwi kszych od lat 90. inwestycja w polskim górnictwie w gla kamiennego, dotyczàca modernizacji dołowych rozdzielnic SN w Jastrz bskiej Spółce W glowej KWK JAS-MOS. Do koƒca kwietnia 2007 r. uruchomimy na tym obiekcie 58 nowych pól wraz z systemem nadzoru i sterowania. WartoÊç projektu wynosi 7,31 mln PLN. Sektor górnictwa w gla kamiennego kojarzony jest głównie z inwestycjami na dole kopalƒ, jednak e nasze biuro obsługuje ten sektor kompleksowo, oferujàc modernizacj całych układów zasilania zakładów górniczych, a wi c równie rozdzielnice pracujàce na powierzchni. Na uwag zasługujà dwa projekty prowadzone w kopalni Lubelski W giel Bogdanka SA, gdzie modernizujemy układy zasilania maszyny wyciàgowej oraz Zakładu Przeróbki Mechanicznej W gla. W Bogdance zainstalowane zostały 24 pola rozdzielnicy typu D-12P z komputerowym systemem nadzoru i sterowania, a łàczna wartoêç obu kontraktów wyniosła ok. 2,7 mln PLN. W listopadzie uruchomiliêmy równie stycznikowni niskiego napi cia dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej W gla w KWK Jankowice, gdzie zainstalowana została rozdzielnica typu NGWR. W sektorze dystrybucji energii na uwag zasługuje zakoƒczona w listopadzie realizacja projektu: Modernizacja rozdzielni 110/ 15 kv oraz budowa stanowiska transformatora T2 110/15 kv w GPZ Wapienica dla Zakładu Energetycznego ENION SA Oddział w Bielsku-Białej. Prace modernizacyjne na tym obiekcie miały na celu zasilenie energià nowo powstałych obiektów oraz zmniejszenie nat enia hałasu w rejonie modernizowanej stacji Wapienica. Zakres prac obejmował demonta urzàdzeƒ energetycznych, monta aparatury pierwotnej i wtórnej w rozdzielnicy wn trzowej 15 kv, wykonanie połàczeƒ kablowych, doposa enie telemechaniki. Wykonano równie tymczasowe i docelowe stanowisko dla nowego transformatora 110 kv wraz z towarzyszàcymi pracami budowlanymi oraz kanalizacj sanitarnà na modernizowanym obiekcie. JesteÊmy w trakcie realizacji dwóch projektów dla Zakładu Energetycznego ENION SA Oddział w Krakowie: modernizacji rozdzielni SN 15 kv w stacji 110/15 kv Dajwór obejmujàcej dostaw 62 pól dwusystemowej rozdzielnicy SN oraz budowy stacji transformatorowej 110/15 kv Salwator obejmujàcej dostaw 23 pól rozdzienicy typu D-17-2S. Łàczna wartoêç tych projektów to 8,17 mln PLN. Przychody z sektora górnictwa w gla kamiennego oraz dystrybucji energii osiàgane przez katowickie Biuro Marketingu corocznie wykazujà tendencj wzrostowà i w tym roku zamknà si łàcznà sumà ponad 26 mln PLN. Gra yna Król Rozdzielnica PREM-G1d wraz z komputerowym systemem nadzoru i sterowania w ZG Sobieski Stanowisko transformatora T2 110/ 15 kv w GPZ Wapienica 10 - biuletyn informacyjny 11

7 Uczestnicy Wielkiego Pikniku w Koninie

8 zapr.indd 2-3 7/28/06 2:27:52 PM SPÓJNOÂå WIZUALNA FIRMY ELEKTROBUDOWA SA System identyfikacji wizualnej, to samoêç wizualna firmy, corporate identity, wizualizacja marki to poj cia, które obejmujà ten sam zakres zagadnieƒ, a mianowicie zespół ró nych elementów graficznych pozwalajàcy odbiorcom na rozpoznanie firmy i odró nienie jej od konkurencji. Podstawà systemu identyfikacji sà tzw. elementy bazowe, do których zalicza si : - nazw firmy - znak i/lub symbol firmy potocznie zwany logo - kolorystyk wszystkich elementów systemu - typografi firmowà np. czcionki, a tak e, mi dzy innymi: - oznaczenie firmowych Êrodków transportu - wystrój zewn trzny i wewn trzny - ubiór pracowników, identyfikatory i wizytówki - pieczàtki, druki firmowe. Pierwsza wersja corporate identity (CI) w ELEKTROBUDOWIE powstała w drugiej połowie lat dziewi çdziesiàtych, głównym powodem było przekształcenie przedsi biorstwa paƒstwowego w spółk akcyjnà, sprzeda akcji, a w konsekwencji wejêcie naszej firmy na GPW w Warszawie. Równie uruchomienie procesu wprowadzania standardów jakoêciowych, a wi c wdro enie np. ISO jest zasadniczym powodem uj cia systemu identyfikacji wizualnej. Pewne modyfikacje w naszej ksi dze CI nastàpiły w latach podczas restrukturyzacji. Powody ingerencji w system to samoêci sà ró norodne, wynikajà ze zmian, jakie zachodzà w samych przedsi biorstwach oraz z czynników, które pojawiajà si niezale nie od działaƒ firmy. Ale powodem sà tak e zmiany rynkowe, moda, upodobania i wymagania klientów, aktywnoêç i działania konkurentów rynkowych. Zintegrowanie całego systemu komunikacji firmy, to samoêci, promocji i PR w jeden spójny, o okreêlonym wyrazie i sile przekaz to mi dzy innymi obowiàzek głównego specjalisty komunikacji. Dobrze, jeêli zajmuje si tym jedna osoba, która nie tylko decyduje, ale równie czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem spójnoêci. Od poczàtku tego roku moje działania idà w kierunku cz Êciowej zmiany głównie kolorystyki niektórych elementów systemu. Ju w ubiegłorocznym kolorowym raporcie rocznym zapewne Paƒstwo zauwa yli wprowadzony został nowy kolor czerwony (w systemie pantone oznaczony 032) oraz tzw. mono-logo. Co zacz? W dotychczasowej ksi dze CI wyst puje mono-logo czyli zarys loga na dowolnym kolorze tła. Zmienione zostało w winiecie Eleksu nr 73 oraz w firmowej ofertówce, gdzie mocno została zaakcentowana wymieniona wczeêniej czerwieƒ. Podobnych zmian spodziewajcie si równie w kalendarzach na 2007 r., zarówno ksià kowych, jak i wizerunkowych. W tym samym kie- FIRM NIEWIDOCZNÑ, ZAPOMNIANÑ INWESTORZY OZNACZAJÑ WY SZYM RYZYKIEM runku poszło oznakowanie wszystkich samochodów słu bowych pracowników ELEKTROBUDOWY. Tu oddaj głos Tomkowi Chrobokowi, znanemu z logistycznego zaci cia specjaliêcie, który doskonale pochytał niemo liwe dla kobiety działania logistyczne. W paêdzierniku rozpocz ła si akcja oklejania samochodów słu bowych ELEKTROBUDOWY, a wdra any projekt graficzny tych oklein zgodny jest z nowo lansowanà kolorystykà firmy. Oklejanie to przedsi wzi cie o tyle skomplikowane, e obejmuje doêç zró nicowanà pod wzgl dem marek i typów samochodów flot, która dodatkowo rozlokowana jest na terenie całego kraju i wawo przemieszcza si pomi dzy ró nymi budowami, co dodatkowo nie ułatwia mojej pracy. Pewnym utrudnieniem jest te swoisty sentyment niektórych pracowników do cywilnych samochodów słu bowych. Jednak czego si nie robi dla matki ELEKTROBUDOWY. Silna grupa pod wezwaniem, czyli Ola Krzemieƒ i ja dziarsko sobie z tym zadaniem poczyna, a jeêli dodaç do tego pomoc ludzi z terenu mo na powiedzieç, e prace idà ekspresowo. Mocne wsparcie wodza ELEKTROBUDOWY jest nie do przecenienia zwłaszcza w sytuacjach, gdy pomaga On zbłàdzonym odnaleêç w sobie ch ç do korzystania z oznako- wanego samochodu słu bowego... Prace oklejeniowe na terenie kraju trwajà i jeêli aura pozwoli, a ludzie dopiszà, to do koƒca roku b dziemy mieli ponad 100 samochodów w nowych barwach firmowych. Rewolucja czy ewolucja? Najwi kszà przeszkodà dla wi kszoêci instytucji, obok oczywiêcie sentymentu do istniejàcego ju wizerunku, jest koszt zwiàzany z projektowaniem i wprowadzeniem idei nowej identyfikacji firmy. Nasze działania jak Paƒstwo pewnie równie zauwa yli nast pujà w sposób ewolucyjny, a koszty sà minimalne (głównie zwiàzane z oklejaniem samochodów). W przyszłym roku nastàpi zmiana wizerunku toreb foliowych i papierowych, druków firmowych, a tak e co bardzo wa ne stron www inter- i intranetowych, o czym na bie àco postaram si informowaç. Wszystkim sceptykom przypominam jednà z najwi kszych zmian wizerunku firmy, która miała miejsce w ostatnich latach, a mianowicie zmian nazwy, logo i całego wizerunku firmy PKN ORLEN SA. Aleksandra Krzemieƒ Tomasz Chrobok E L E K T R O B U D O W A S A Aleksandra Krzemieƒ Główny Specjalista Komunikacji Strategie rozwojowe ELEKTROBUDOWY SA Be chatów, 30 marca 1 kwietnia 2006 r biuletyn informacyjny 15

9 Tomasz Chrobok Ostatni w tym roku artykuł chciałbym poêwi ciç zagadnieniu kosztów post powania odwoławczego przed zespołem arbitrów, zwiàzanego z ubieganiem si o pozyskanie zamówienia publicznego. Zagadnienie jest o tyle istotne, e wià e si z koniecznoêcià desygnowania odpowiednich Êrodków pieni nych i brakiem gwarancji ich zwrotu ten bowiem uzale niony jest od werdyktu wydanego przez zespół arbitrów. Uporzàdkujmy jednak te zagadnienia. Otó si gajàc do historii nale y stwierdziç, e do czasu zmian w Prawie Zamówieƒ Publicznych (PZP), które miały miejsce w maju tego roku, wpis od odwołaƒ wynosił niespełna 5 tysi cy złotych, bez wzgl du na rodzaj i wartoêç zamówienia. Majowe zmiany w zamówieniach publicznych istotnie zmieniły te kwestie, uzale niajàc wysokoêç wpisu od rodzaju zamówienia i jego wartoêci, kształtujàc wysokoêç wpisu w przedziale pomi dzy 10 a 40 tysi cy złotych (szczegółowe wysokoêci wpisu w ramce). Nale y jednak mieç na uwadze, e kwota wpisu nie jest równoznaczna z faktycznie ponoszonymi kosztami. Te okreêlone w Rozporzàdzeniu (Rady Ministrów z dn. 18 maja 2006) w sprawie wysokoêci oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w post powaniu odwoławczym (Dz. U. nr 87, poz. 608) sà Koszty post powania odwoławczego zazwyczaj znacznie ni sze i ponoszone jedynie w przypadku przegranej, poniewa wygrana przed zespołem arbitrów nie powoduje adnych kosztów. W pierwszym przypadku Urzàd Zamówieƒ Publicznych (UZP) pobiera z wniesionego wpisu kwot równà faktycznym kosztom poniesionym w trakcie post powania, a reszt zwraca wykonawcy. W drugiej sytuacji całoêç kosztów ponosi zamawiajàcy, z tym, e UZP zwraca wpis pomniejszony o koszty post powania, zaê te sà zwracane wykonawcy przez zamawiajàcego. Dodatkowo zamawiajàcy pokrywa równie wynagrodzenie pełnomocnika reprezentujàcego wykonawc, jednak w kwocie nie przekraczajàcej 3,6 tys. zł. Rozpatrujàc zagadnienie kosztów post powania warto si zastanowiç, co wchodzi w ich skład. Odpowiedê na to pytanie znajdziemy w 4 przytoczonego Rozporzàdzenia. W oparciu o nie mo na wyró niç dwie grupy kosztów: koszty ponoszone przez Urzàd, zwiàzane z organizacjà i prowadzeniem post powaƒ odwoławczych, obejmujàce w szczególnoêci: wynagrodzenia za czynnoêci arbitrów i ich uzasadnione wydatki poniesione w zwiàzku z rozpoznaniem odwołania, wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy, koszty przeprowadzenia innych dowo zł zł zł zł WysokoÊç wpisu Zamówienia na dostawy lub usługi dów w post powaniu odwoławczym, wydatki i opłaty Urz du zwiàzane z organizacjà i obsługà post powaƒ odwoławczych, archiwizacjà dokumentów oraz szkoleniami arbitrów przygotowujàcymi do nale ytego rozpatrywania odwołaƒ; uzasadnione koszty uczestników post powania odwoławczego, z wyłàczeniem kosztów wykonawcy zgłaszajàcego przystàpienie do post powania odwoławczego, w wysokoêci okreêlonej na podstawie rachunków przedło onych do akt sprawy, obejmujàce w szczególnoêci: koszty uczestnika post powania zwiàzane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub posiedzenia zespołu arbitrów, wynagrodzenie pełnomocnika. Koszty odwołania mogà byç jeszcze mniejsze, gdy Prezes UZP zdecyduje o łàcznym rozpatrzeniu kilku odwołaƒ, bowiem wtedy koszty sà rozkładane pomi dzy wszystkie te odwołania. Istnieje wreszcie mo liwoêç bezkosztowa polegajàca na przyłàczeniu si do toczàcego si ju post powania, jeêli ktoê inny zło ył odwołanie, wtedy bowiem nie wyst puje koniecznoêç uiszczania wpisu, a jedynie koszt reprezentacji przez pełnomocnika. Nale y jednak pami taç, e takie post powanie obarczone jest ryzykiem, poniewa ewentualne wycofanie si odwołujàcego spowoduje, e i przyłàczajàcy si zostanie pozbawiony mo liwoêci obrony. gdy wartoêç zamówienia jest ni sza ni 137 tys. euro (dla sektora rzàdowego) i 211 tys. euro (dla sektora samorzàdowego). gdy wartoêç zamówienia jest równa lub wy sza od 137 tys. euro (dla sektora rzàdowego) i 211 tys. euro (dla sektora samorzàdowego). Zamówienia na roboty budowlane gdy wartoêç zamówienia jest ni sza ni 5,278 mln euro. gdy wartoêç zamówienia jest równa lub wy sza od 5,278 mln euro. Modu owy System Rozdzia u Energii ELEKTROBUDOWA bazujàc na swoim wieloletnim doêwiadczeniu w bran y elektrycznej opracowała Modułowy System Rozdziału Energii PONTIS. Zast puje on dotychczas oferowane przewody szynowe typu NGW M-1. System stanowi szerokà gam produktów, która z pewnoêcià spełni oczekiwania wszystkich klientów. Przewody szynowe stanowià wa ny element układów transmisji i rozdziału energii, odznaczajàcy si wysokà n i e z a w o d n o Ê c i à ibezpieczeƒstwem dla Êrodowiska i ludzi. Oferujemy rozwiàzania o doskonałych parametrach technicznych, majàc nadziej, e dzi ki swej prostej budowie, niezawodnoêci, wysokiej jakoêci wykonania oraz przyjemnej dla oka linii stylistycznej, system PONTIS b dzie cieszył si dobrà opinià wêród u ytkowników. Jest to pierwszy na naszym rynku system przewodów szynowych wyprodukowany przez polskiego producenta, który mo e Êmiało konkurowaç z wyrobami innych firm. Nasz nowy produkt to cała rodzina przewodów szynowych przeznaczona do instalacji o napi ciu znamionowym do 1 kv i pràdach od 25 do 6000 A. W zale noêci od zastosowania wyró niamy nast pujàce podsystemy: OÊwietleniowy Małej mocy Âredniej mocy Dane techniczne Napi cie znamionowe izolacji Pràd znamionowy roboczy V 690/1000 A Du ej mocy Budowa systemu PONTIS pozwala na łatwy dobór elementów w fazie projektowania oraz na dowolnà modyfikacj układu ju w trakcie jego eksploatacji. Gotowe moduły gwarantujà prosty i szybki monta, a jednoczeênie konstrukcja eliminuje ryzyko nieprawidłowego połàczenia. Szeroka gama elementów ka dego p o d s y s t e m u (proste, kàtowe, rozgał êne, elastyczne i inne) pozwala na zaprojektowanie i dopasowanie przewodów szynowych do ró nych konfiguracji, równie w warunkach specjalnych wymagaƒ technicznych. Rozmieszczenie gniazd odpływowych odcinków dystrybucyjnych w niewielkich odst pach umo liwia rozdział energii praktycznie w dowolnym miejscu. Skrzynki zasilajàce i odpływowe mo na wyposa yç w aparatur ELASTYCZNOÂå SYSTEMU POZWLA NA JEGO ATWÑ MODYFIKACJ ZGODNIE ZE ZMIENIAJÑCYMI SI POTRZEBAMI U YTKOWNIKA ł à c z e n i o w à i zabezpieczeniowà ró nych producentów, a ich instalowanie w gniazdach przyłàczeniowych mo liwe jest równie wtedy, gdy system jest pod napi ciem. Oferujemy tak e elementy transmisyjne bez gniazd odpływowych. Przewody szynowe zbudowane sà z miedzianych lub aluminiowych przewodników zamkni tych w aluminio- PONTIS TO KOMFORT I WYSOKA NIEZAWODNOÂå PRACY PRZY ZASTOSOWANIU NOWATORSKICH ROZWIÑZA wej obudowie, która połàczona jest z przewodem ochronnym (PE), co zapewnia mechanicznà i elektrycznà ochron przewodów roboczych. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem si ognia, przy przejêciach przez Êciany i stropy, stosuje si wewn trzne i zewn trzne bariery ogniowe. W systemie PONTIS ograniczono do minimum iloêç połàczeƒ Êrubowych. Dla podzespołów ielementów, gdzie zachodzi koniecznoêç połàczeƒ nierozłàcznych, zastosowano nitowanie. Dzi ki temu cała konstrukcja jest sztywna i wytrzymała. JednoczeÊnie dzi ki z a s t o s o w a n i u specjalnych izolatorów, nowej generacji przewodników ze stopów aluminium oraz wielofunkcyjnej lekkiej obudowy, uzyskano przewody szynowe o niewielkich gabarytach i ci arze. To wszystko znaczàco wpływa na zmniejszenie czasu potrzebnego na monta oraz liczb osób go wykonujàcych. Modułowy System Rozdziału Energii PONTIS to przede wszystkim nowoczesna i bezpieczna, a jednoczeênie taƒsza w odniesieniu do porównywalnej instalacji kablowej oraz wyrobów konkurencji instalacja elektryczna, o przyjemnej dla oka linii stylistycznej. Leszek Nawrocki Artyku opublikowany w miesi czniku Urzàdzenia dla energetyki nr 5/2006 Stopieƒ ochrony IP 40/ biuletyn informacyjny 17

10 Ocena wyników pracy Piotr Janczyk Definicja, czyli co to jest? Ocena wyników jest procesem sprawdzajàcym, wykorzystywanym do ewaluacji i wspierania osiàgni ç pracownika, stanowiàc wa ny etap w rozwoju zespołów pracowniczych oraz dostarczajàc okazji do analizy realizacji przeszłych celów, wyznaczenia przyszłych celów, znalezienia szans rozwoju i wskazywania obszarów, w których potrzebna jest poprawa. Podstawa formalna, czyli na jakiej podstawie, kogo i po co b dziemy oceniaç? Od 2007 roku rozpoczynamy w ELEKTROBUDOWIE systematyczne oceny wyników pracy kadry mened erskiej. Formalne oceny wyników przeprowadzaç si b dzie na podstawie Instrukcji dokonywania okresowej oceny wyników pracy kadry mened erskiej ELEK- TROBUDOWY SA (I ), stanowiàcej cz Êç zintegrowanego systemu zapewnienia jakoêci. Instrukcja ta uzupełnia grup procesów GP 05 Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi. Zach cam do zapoznania si z tà instrukcjà. Proces oceny wyników ma pozwoliç mened erom zastanowiç si nad wyznaczonymi celami i oczekiwaniami co do wyników pracy, od których uzale niona mo e byç wysokoêç zmiennej cz Êci wynagrodzenia lub awans oraz dopomóc w znalezieniu usprawnieƒ działalnoêci wpływajàcych na zwi kszenie efektywnoêci Spółki. W pierwszym etapie ocena obejmie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, dla których ustala si corocznie karty celów. Mam nadziej, i z czasem kràg osób podlegajàcych formalnej ocenie pracy b dzie poszerzany. PodkreÊlam słowo formalnej, albowiem nieformalna, zarówno bie àca, jak i okresowa ocena pracy mam nadziej stała si standardem i ju dziê stanowi podstaw do zwi kszenia pracownikom wynagrodzenia lub do awansu. Nale y zaznaczyç, e ocena wyników jest wa nym narz dziem zarzàdzania kapitałem ludzkim. Dzi ki temu mened erowie uzyskujà wglàd w to, jak podwładni wykonujà swoje zadania. Mo na powiedzieç, e oceny sà wa ne, gdy : komunikujà cele pracownikom, dzi ki czemu cele te majà szans zostaç zrealizowane, przyczyniajà si do zwi kszenia efektywnoêci pracy poprzez dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej w odpowiednim czasie, pomagajà organizacji w podejmowaniu uzasadnionych decyzji dotyczàcych płac, rozwoju i awansów. Zakres przedmiotowy, czyli co b dzie oceniane? Ocena wyników pracy kadry mened erskiej ELEKTROBUDOWY składaç si b dzie z dwóch cz Êci. Pierwsza z nich to ocena efektywnoêci działania, czyli ocena poziomu realizacji celów okreêlonych w Kartach celów dla zespołów pracowniczych lub indywidualnych pracowników. W tym elemencie proces ocen zintegrowany został z obowiàzujàcym w Spółce systemem motywacyjnym, opartym na zarzàdzaniu przez cele (MBO). System ten zakłada ustalenie z pracownikiem celów indywidualnych lub zespołowych do realizacji w danym okresie, czytaj: okresie obj tym ocenà. Generalnie cele do realizacji ustala si na podstawie zamierzeƒ strategicznych Spółki oraz parametrów bud etowych na dany rok i mogà one dotyczyç parametrów finansowych (cele finansowe) lub zadaƒ przedmiotowych (cele osobiste). Przy czym przy realizacji celów obowiàzuje zasada SMART, tzn. cele powinny byç: konkretne, mierzalne, uzgodnione z pracownikiem, mo liwe do realizacji, okreêlone co do terminu realizacji. I tej zasady nie b dziemy zmieniaç, co wi cej, uwa am, e system ocen wymusi precyzyjniejsze okreêlanie celów. Cele do realizacji sà i b dà nadal miały charakter sformalizowany, tzn. b dà ustalane na piêmie. System ocen wyników przewiduje przeglàd realizacji celów w trakcie roku, który ma oceniç post p realizacji celów oraz okreêlenie kluczowych czynników majàcych wpływ na ich realizacj. Poza ocenà efektywnoêci działaƒ system oceny wyników kadry mened erskiej ELEKTROBUDOWY przewiduje ocen kluczowych kompetencji pracowników. Do kluczowych kompetencji podlegajàcych ocenie zalicza si : A. MyÊlenie prorynkowe: wypełnianie zobowiàzaƒ wobec klientów i zdobywanie ich zaufania, zapewnianie maksymalnego zadowolenia klienta reagowanie na informacj zwrotnà od klientów i okazywanie zrozumienia dla ich punktu widzenia, skuteczne prowadzenie sprzeda y, rozwój i poszukiwanie nowych rynków. B. EfektywnoÊç działania: myêlenie biznesowe oraz przewidywanie i szybkie adaptowanie si do zmian w otoczeniu biznesowym, koncentracja na zagadnieniach przynoszàcych korzyêci dla firmy, osiàganie wyznaczonych celów działalnoêci. C. Efektywne zarzàdzanie: delegowanie uprawnieƒ decyzyjnych na ni sze szczeble, zwi kszenie szybkoêci podejmowania decyzji, wykazywanie inicjatywy i przejmowanie odpowiedzialnoêci. D. MyÊlenie elitarne i nagradzanie najlepszych: dostrzeganie i popieranie najlepszych, wspieranie innowacyjnoêci i kreatywnoêci, nagradzanie za podejmowane działania i osiàgane wyniki. E. Rozwój kompetencji i szybkie reagowanie na zmiany: zach canie do rozwoju kompetencji, poszerzanie wiedzy interdyscyplinarnej, elastycznoêç myêlenia i umiej tnoêç adaptacji do zmian. Oceny wyników pracy dokonywaç si b dzie na odpowiednich formularzach. Spotkanie oceniajàce, czyli czy warto si spotkaç, pogadaç o pracy i sprecyzowaç wzajemne oczekiwania szefa i podwładnego? Najistotniejszym elementem w systemie oceny wyników jest stworzenie okazji dla przeło onego i podwładnego do spotkania oraz omówienia celów i innych problemów zwiàzanych z wykonywanà pracà i osiàganymi efektami. Jest to esencja systemu oceny wyników i jego najwa niejszy etap, stanowiàcy podstaw do usprawnienia komunikacji, wyeliminowania popełnianych bł dów, omówienia niezadowalajàcych wyników pracy oraz zwi kszenia efektywnoêci działania. System oceny przewiduje udział podwładnych w ka dym etapie procesu oceny, włàczajàc w to równie dokonanie przez pracownika samooceny. Podczas samooceny pracownik dokonuje ewaluacji swoich osiàgni ç w stosunku do wyznaczonych celów oraz identyfikuje czynniki, które utrudniały lub ułatwiały wykonywanie zadaƒ. Pracownik mo e podsumowaç swoje osiàgni cia i wymieniç Êrodki niezb dne dla rozwoju w przeszłoêci lub przyszłoêci. W celu dokonania samooceny pracownik b dzie otrzy- mywał taki sam arkusz oceny, jakim dysponowaç b dzie jego przeło ony. Spotkanie oceniajàce i zaanga owanie pracownika w proces oceny jest równie korzystne, gdy : tworzy klimat partnerstwa dla wszystkich ocen, zarówno tych formalnych, jak i nieformalnych, redukuje negatywne reakcje na informacj zwrotnà, przyczynia si do powstawania opartych na zaufaniu relacji pomi dzy Tobà i Twoim pracownikiem. Pomimo i podwładni dokonywaç b dà samooceny, to jednak najwa niejsza b dzie ocena bezpoêredniego przeło onego. Nale y mieç ÊwiadomoÊç, e przyczyny niezadowalajàcych wyników mogà le eç po stronie: umiej tnoêci, wiedzy i postaw (niewystarczajàce kwalifikacje do wykonywania okreêlonego rodzaju pracy) informacji (byç mo e pracownicy po prostu nie wiedzà, e wolno im coê robiç, wi c zamiast tworzyç skomplikowane procesy, wystarczyłoby im czytelne, jasno zakomunikowane zielone Êwiatło od mened erów) zasobów (mo na do bólu zmieniaç uprawnienia pracowników, ale je eli nie dysponujà odpowiednimi zasobami np. dobrà bazà CRM, dostawców itp, nic si nie zmieni) struktury i procesów (mo e problemy zwiàzane z zarzàdzaniem wynikajà nie tyle z tego, e ludzie nie potrafià zarzàdzaç, ile z tego, e struktura i procesy w organizacji wcale nie skłaniajà do przywództwa?) motywacji (czy pracownicy majà jakikolwiek interes w tym, aby działaç inaczej?) Zatem identyfikacja tych elementów jest bardzo wa nym czynnikiem rozmowy oceniajàcej. Obiektywizm ocen, czyli czy mo na uniknàç zaszufladkowania? ObiektywnoÊç oceny jest jednym z kluczowych elementów decydujàcych o jej powodzeniu. Bł dy w ocenianiu generalnie mogà byç dwojakiej natury. Po pierwsze mogà to byç bł dy techniczne wynikajàce z nieprawidłowoêci proceduralnej, zwiàzane z niezrozumieniem celów, zasad lub procedur post powania. Do bł dów technicznych mo na równie zaliczyç êle sformułowane cele nie posiadajàce miar realizacji, wadliwie działajàcy system ewidencyjny nie pozwalajàcy na ocen poziomu realizacji celów itd. Po drugie mogà to byç bł dy w samej sztuce oceniania. Wszak e ocena ma w znacznym stopniu wymiar subiektywny, zatem o bł dy w tej materii nietrudno. Niemniej nale y mieç ÊwiadomoÊç, e ró nego rodzaju uprzedzenia i stereotypy w procesie oceniania nale y wykluczyç. Jednak e im wi cej troski przywià e si do okreêlenia celów, im bardziej obiektywne miary realizacji celów zostanà okreêlone, tym mniejsza b dzie mo liwoêç ró norakiej oceny uzale nionej wyłàcznie od stereotypów i uprzedzeƒ. Dla zminimalizowania mo liwoêci wystàpienia tych bł dów, 18 - biuletyn informacyjny 19

11 Ruszy a Akademia Zakupów ELEKTROBUDOWY SA ka dy z pracowników uczestniczàcych w ocenie zostanie wyposa ony w Poradnik nt. Oceny wyników pracy. Dodatkowo na poczàtku przyszłego roku zostanie zorganizowany cykl miniszkoleƒ z zakresu dokonywania ocen wyników pracy. Jestem przekonany, i ocena wyników nie tylko stanie si standardem naszej firmy, ale przede wszystkim wnioski i przemyêlenia dokonane w trakcie oceny wyników stanà si podstawà zwi kszenia efektywnoêci działania ELEKTROBUDOWY. Najcz Êciej popełniane bł dy w sztuce oceniania: brak obiektywizmu wynika z naturalnej tendencji człowieka do sugerowania si własnymi sympatiami i antypatiami, zasłyszanymi opiniami, poleganiu na opinii tzw. wi kszoêci itp., zamiast chłodnego analizowania post powania pracownika i osiàganych przez niego wyników w pracy w oderwaniu od innych czynników kształtujàcych opini zarówno pozytywnà, jak i negatywnà. etykietowanie błàd etykietowania lub szufladkowania polega na interpretowaniu pojedynczych zachowaƒ jako wzgl dnie trwałych cech i zakwalifikowanie ich jako przymiot bezpoêrednio zwiàzany z danà osobà niezale nie od jej innych zachowaƒ. efekt Pigmaliona lub samospełniajàce si proroctwo polega na tym, e swoim aktywnym zachowaniem pomagamy rzeczywistoêci, aby stała si taka, jakiej oczekujemy. Efekt Pigmaliona ma miejsce wówczas, gdy zaszufladkowany pracownik uwierzy w swojà przeci tnoêç i w pełni si do niej dostosuje. konformizm oceniajàcego przejawia si brakiem faktycznego zainteresowania oceniajàcego rzetelnà ocenà lub ch cià nie nara enia si podwładnym. W wyniku konformistycznego podejêcia wszyscy pracownicy na ogół oceniani sà na tym samym poziomie i nie ma mo liwoêci wyłonienia najlepszych. liberalizm oceniajàcego w praktyce porównanie ocen dokonywanych przez ró nych oceniajàcych jest utrudnione brakiem jednolitej skali. Jeden oceniajàcy jest nad wyraz liberalny, inny zbyt surowy. Zatem nale y dà yç przy okreêlaniu celów do formułowania ich w sposób pozwalajàcy na ocen poziomu ich realizacji nie stwarzajàcych problemów w tym zakresie. W paêdzierniku 2006 roku rozpoczàł si projekt Akademii Zakupów, którego celem jest wzmocnienie kompetencji pracowników słu b zaopatrzeniowych w zakresie zagadnieƒ merytorycznych zwiàzanych z szeroko poj tym procesem zakupów w celu optymalizacji procesów logistycznych oraz redukcji kosztów zakupów. Za nami ju dwie sesje szkoleniowe. Pierwsza odbyła si w dniach od 12 do 14 paêdziernika 2006 roku w Cierszewie koło Płocka, została przeprowadzona przez firm szkoleniowà GSI SI i dotyczyła efektywnej komunikacji w procesie negocjacji. Przy pomocy ró nych metod, takich jak onglowanie, łamanie desek, gry symulacyjne oraz prezentacje uczestnicy szkolenia uczyli si Êwiadomie wpływaç na jakoêç osobistych kontaktów poprzez odkrywanie i zmienianie własnych nawyków komunikacyjnych, rozpoznawanie i stosowanie niewerbalnych sygnałów komunikacyjnych oraz stosowanie podstawowych zasad komunikacji asertywnej. KorzyÊciami dla uczestników z pewnoêcià było zrozumienie swojego sposobu komunikacji i rozpoznawanie typu komunikacyjnego rozmówcy, przełamanie wewn trznych barier przy renegocjowaniu kontraktów lub poszukiwaniu nowych dostawców, czy uêwiadomienie sobie dotychczasowych nawyków, które ograniczały CA E SZKOLENIE CECHOWA O MINIMUM TEORII I MAKSIMUM PRAKTYKI, A WSZYSTKIE åwiczenia MIA Y CHARAKTER INTERAKCYJNY efektywnoêç negocjacji. Całe szkolenie cechowało minimum teorii i maksimum praktyki, a wszystkie çwiczenia miały charakter interakcyjny. Druga sesja szkoleniowa Akademii Zakupów odbyła si w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2006 roku w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim i została poêwi cona bezpoêrednio zagadnieniom logistyki przedsi biorstwa. Szkolenie prowadzone było przez dr. Sławomira Kempk, specjalist z zakresu restrukturyzacji i logistyki przedsi biorstw, konsultanta i wykładowc akademickiego, autora wielu publikacji i materiałów szkoleniowych z zakresu logistyki, reprezentujàcego Centrum Szkolenia Biznesu Masters w Lublinie. Tematyka szkolenia skupiała si na zagadnieniach dotyczàcych osiàgania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu strategii logistycznych, znaczeniu zaopatrzenia materiałowego w przedsi biorstwie, form współpracy z partnerami w łaƒcuchu dostaw, efektywnego gospodarowania zapasami, sprawnoêci funkcjonowania gospodarki magazynowej i transportu oraz oceny i analizy kosztów l o g i s t y c z n y c h przedsi biorstwa. Wiele emocji wzbudziła problematyka organizacji logistyki na szczeblu przedsi biorstwa, głównie w kontekêcie ró norodnych rozwiàzaƒ strukturalnych wyst pujàcych w poszczególnych oddziałach ELEKTRO- BUDOWY. Prezentowane w trakcie szkolenia rozwiàzania oraz analizy poszczególnych elementów zarzàdzania logistycznego w doskonały sposób usystematyzowały i uzupełniły wiedz uczestników. W ramach Akademii Zakupów odb dà si jeszcze trzy sesje poêwi cone negocjacjom, zagadnieniom prawnym, jakoêciowym i kontrolingowym oraz narz dziom wspomagania informatycznego. Barbara Rehlich Piotr Janczyk Na zdj ciu od lewej: Barbara Rehlich, Damian Pytel, Bohdan Jezierski, Dariusz Nowak, Artur Kamiƒski, Izabela Wanatowicz (trener), Andrzej Stachaƒczyk, Krzysztof Banasik, Justyna Pytel, Paweł Paluch, Sylwia Sawicka, Artur Smajek, Jacek Linowski, Marcin Skrabut, Małgorzata Falenta, Arkadiusz Urbaƒski. stereotypy w tej grupie mo na wyró niç kilka bł dów. 1) Efekt pierwszego wra enia: polegajàcy na ocenie danej osoby na podstawie zachowania, wyglàdu itp. podczas pierwszego spotkania; negatywne lub pozytywne nastawienie, które si wówczas pojawia mo e si utrwaliç i wpłynàç na ocen. 2) Transfer stereotypu estetycznego: polega na tym, e ludzie ładni, atrakcyjni, mili sà postrzegani bardziej pozytywnie ni pozostali i istnieje ryzyko, i niesprawiedliwie zostanà ocenieni lepiej, ni w rzeczywistoêci na to zasłu yli. 3) Efekt halo: w tym przypadku ocena jednej cechy niezale nie od tego, czy jest słaba czy bardzo dobra jest przenoszona na inne cechy, co doprowadza do daleko idàcych uogólnieƒ. 4) Zjawisko promieniowania mamy z nim do czynienia kiedy kierujemy si wra eniem ogólnym bez dogł bnego analizowania poszczególnych kryteriów oceny. 5) Mechanizm projekcji: polega na tym, e podêwiadomie przenosimy nasze własne cechy na ocenianych oraz pozytywniej oceniamy ludzi podobnych do nas biuletyn informacyjny 21

12 Zmiana pokoleniowa? Agnieszka Paziewska, Nina Topolska-Godos, Jacek Faltynowicz, Sylwia Mendelska, Ola Krzemieƒ Dolina Szymoszkowa Prezentacja w warunkach polowych Evviva Tatry! W stolicy Tatr Zakopanem w dniach od 21 do 23 wrzeênia 2006 r. odbyło si szkolenie dla przedstawicieli słu b pracowniczych, reprezentujàcych wszystkie oddziały Spółki oraz przedstawicieli zakładowych organizacji zwiàzkowych. Podobnie jak w ubiegłych latach, spotkanie finansowane było z funduszy prewencyjnych PZU ycie SA, a tegoroczne szkolenie poêwi cone by o zagadnieniom zwiàzanym z rekrutacjà i selekcjà pracowników w ELEKTROBUDOWIE. Obsługa modułu monta owego programu Kadrowo-Płacowego, zasady grupowego ubezpieczenia na ycie pracowników naszej firmy oraz wybrane zagadnienia z Prawa Pracy to pozostałe poruszane tematy. Szkolenie w Tatrach było doskonałà okazjà do odbycia wycieczek krajoznawczych. Uczestnicy mogli podziwiaç Giewont i inne szczyty górskie podczas wycieczki na Gubałówk oraz do Doliny Szymoszkowej. Wieczorem bawili si przy ognisku biesiadnym, a przygrywała im kapela góralska. Uczestnicy mieli równie okazj pobuszowaç po zatłoczonych i kolorowych Krupówkach. Pogoda, wyjàtkowo sprzyjajàca, dodatkowo cieszyła. Joanna Pawtel WÊród nas Niecodzienny Êlub 12 sierpnia br. w Wejherowie odbył si Êlub pracownika naszej firmy (BRP w Gdaƒsku) Jana Tetzlaffa z Renatà Chwia kowskà. Nowo eniec to prezes zarzàdu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczej Stra y Po arnej w Wejherowie, stra acy zorganizowali młodej parze po zaêlubinach pi kny ceremoniał powitalny. Pan Jan ze swojà wybrankà przeszli mi dzy szpalerem stra aków w galowych mundurach i z uniesionymi toporkami. Przy wyjeêdzie samochód nowo eƒców przejechał pod strumieniem wody ze stra ackich sikawek. Nowo eƒcom yczymy wszelkiej pomyêlnoêci na nowej drodze ycia. Mariusz Niedziałkowski (BRP Warszawa) uzyskał certyfikat potwierdzajàcy ukoƒczenie cyklu szkoleniowego stanowiàcego III poziom certyfikacji George Washington University w zarzàdzaniu projektami (22 listopada 2006 r.). Mariusz jest piàtà osobà w Polsce, która zdobyła to presti owe wykształcenie, a Êcie ka jego kariery wyglàdała w nast pujàcy sposób: Advanced Master s Certificate in Project Management potwierdzajàcy ukoƒczenie cyklu szkoleniowego stanowiàcego III poziom certyfikacji George Washington University w zarzàdzaniu projektami takimi jak: Błyskawiczna ocena i ratowanie zagro onych projektów, JakoÊç dla kierowników projektu, Dostosowanie zarzàdzania projektami do strategii firmy, Zarzàdzanie projektami zło onymi, Zarzàdzanie programami Master s Certificate in Project Management cykl szkoleniowy organizowany przez MT&DC zgodnie ze standardami Project Management Institute, stanowiàcy II poziom certyfikacji George Washington University w zarzàdzaniu projektami: Zarzàdzanie wymaganiami: Klucz do sukcesu projektu, Zarzàdzanie finansami dla kierowników projektu, Umiej tnoêci negocjacyjne dla kierowników projektu, Wybór i zarzàdzanie dostawcami, Zarzàdzanie ryzykiem Associate s Certificate in Project Management cykl szkoleniowy organizowany przez MT&DC zgodnie ze standardami Project Management Institute, stanowiàcy I poziom certyfikacji George Washington University w zarzàdzaniu projektami: Zastosowanie zarzàdzania projektami, Przywództwo, zarzàdzanie i komunikacja w projekcie, Planowanie, analiza i kontrola projektu, Zarzàdzanie projektami w organizacji. Gratulacje 22 - biuletyn informacyjny 23

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne styczeń 2009 r. styczeń 2009 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew Modzelewski

mgr inż. Zbigniew Modzelewski mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Warszawa, 13 grudnia 2010 r. grudzień 2010 1 1 Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA (wrzesień 2010 r.) POLSAT OFE 3,23% NORDEA OFE 2,98% Pozostali 30,84% AVIVA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Magda P nik, Tomasz Dulinicz 13 lutego 2009 Cel badania i metodologia Cel badania: Podstawowym celem badania jest zebranie

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Ka da firma przetwarza du e iloêci dokumentów. O ile faktury sprzeda y najcz Êciej

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ àczy nas energia OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Spis treêci Preambu a................................................................................ 3 Kim jest Operator Systemu

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo