I. Grupa Impel informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Grupa Impel informacje ogólne"

Transkrypt

1 I. Grupa Impel informacje ogólne 1. Opis organizacji Grupy Impel Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Grupy Impel w 2010 roku Grupa Impel jest największą w Polsce grupą spółek specjalizującą się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych, słuŝby zdrowia i opieki społecznej oraz administracji publicznej. Jednostka dominującą w Grupie Impel jest Impel S.A. Impel S.A. sprawuje formalny nadzór nad wszystkimi spółkami naleŝącymi do Grupy, odpowiada za ich strategię, koordynację działań, jak równieŝ świadczy na ich rzecz usługi doradztwa biznesowego. Do zadań Impel S.A. naleŝy w szczególności świadczenie usług w zakresie doradztwa strategicznego na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Impel, jak równieŝ, podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących rozwoju Grupy, tj. decyzji inwestycyjnych, w tym decyzji dotyczących zaangaŝowania kapitałowego w nowe przedsięwzięcia, nabywania i zbywania spółek i udziałow w spółkach. Działalność operacyjną Grupy prowadzona jest przez jej spółki zaleŝne. Strukturę Grupy tworzą trzy jednostki biznesowe: 1. Jednostka Biznesowa 1 Obsługa Nieruchomości - obejmuje usługi z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego sprzątania budynków, specjalistyczne usługi w zakresie zapewnienia czystości dla odbiorców instytucjonalnych oraz usługi technicznego utrzymania nieruchomości, systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, ochrony przeciwpoŝarowej; 2. Jednostka Biznesowa 2 Ochrona - obejmuje usługi z zakresu fizycznej ochrony mienia, monitoringu systemów alarmowych oraz cash handlingu i cash processingu (konwojowanie i zarządzanie fizyczną gotówką - konfekcjonowanie); 3. Jednostka Biznesowa 3 Dystrybucja - obejmuje usługi z zakresu rentalu (wynajem odzieŝy roboczej i bielizny płaskiej), pralnictwa dla odbiorców instytucjonalnych, przygotowywania i dostarczania Ŝywności, organizacji dostaw materiałów i towarów, obsługi kadrowo-płacowej i pracy czasowej, usługi księgowe i informatyczne. Strukturę Grupy uzupełniają spółki Pozostałe, czyli podmioty świadczące m.in. usługi zarządzania nieruchomościami i zarządzania łańcuchem dostaw oraz usługi informatyczne. Z dniem 1 stycznia 2011 roku usługi informatyczne zostały przesunięte do Jednostki Biznesowej 3 Dystrybucja. Skład Grupy Impel ze wskazaniem spółek podlegających konsolidacji na dzień 31 grudnia 2010 roku został przedstawiony w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel. Struktura Grupy Impel aktualna na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została przedstawiona poniŝej. 1

2 2. Zmiany w powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych z uwzględnieniem okresu do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 2.1 Zmiany w kapitałach zakładowych spółek Grupy Impel PodwyŜszenie kapitałów zakładowych W 2010 roku z uwzględnieniem okresu do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Impel dokonała podwyŝszeń kapitałów zakładowych w następujących spółkach: Spółka Kwota podwyŝszenia kapitału zakładowego (w zł) Spółka obejmująca udziały Udział w kapitale spółki po transakcji Kapitał zakładowy po rejestracji (w zł) PPUH Consensus HK ZUH Partner 67% Impel Cleaning 57,5% Hospital Serwis 1) Impel Catering 28,3% Impel Rental 14,1% Ecoimpel 0,1% Impel Perfekta sp.z o.o Impel Rental 50% Impel Food Hygiene Impel Cleaning 100% Ecoimpel Impel S.A. 100% HR for Business Impel IT 100% Impel Airport Services Impel Cleaning 100% ) obecnie pod nazwą Hospital Serwis Partner S.K. Umorzenie udziałów W 2010 roku z uwzględnieniem okresu do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Impel dokonała umorzenia udziałów w następujących spółkach: Spółka Umorzone udziały (w szt.) Kapitał zakładowy po rejestracji (w zł) Hospital Serwis 1) HR for Business 2) ) umorzenie udziałów z zysku bez obniŝenia kapitału zakładowego spółki więcej informacji w pkt. 2.5 niniejszego rozdziału w trakcie rejestracji przez sąd; spółka obecnie pod nazwą Hospital Serwis Partner S.K. 2) umorzenie udziałów z obniŝeniem kapitału zakładowego spółki - więcej informacji w pkt. 2.5 niniejszego rozdziału 2.2 Nowe podmioty spółki nowozawiązana i spółki pozyskane w drodze akwizycji W 2010 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Impel dokonała inwestycji kapitałowych polegających na objęciu udziałów w następujących spółkach: Spółka Data zawiązania spółki/data transakcji Spółka obejmująca udziały Objęty kapitał zakładowy (w zł) Udział w kapitale spółki po transakcji Ecoimpel 1) Impel S.A % Przedmiot działalności usługi outsorcingowe 2

3 Accounting Audyt Partner S.K. 2) PHU MIX - EC 3) Impel Accounting Impel Cleaning ,3% % Brokers Union 3) Impel S.A % AGROBUD BHP S.A. 3) Impel Rental % rewizja finansowa usługi porzadkowoczystosciowe usługi ubezpieczeniowe produkcja odzieŝy roboczej i dystrybucja art. bhp 1) spółka nowozawiązana przez Impel S.A.; zarejestrowana w dniu r.; załoŝona z myślą o dalszym porządkowaniu struktury funkcjonalnej Grupy, 2) nowozawiązana spółka komandytowa, w której komandytariuszem jest spółka Impel Accounting Sp. z o.o., a komplementariuszem spółka Audyt Partner Sp. z o.o.; spółka zarejestrowana w dniu r.; powodem utworzenia spółki jest rozpoczęcie świadczenia na rynku usług z zakresu rewizji finansowej, 3) podmioty pozyskane w drodze akwizycji. Objęcie ww. udziałów było finansowane ze środków własnych wspólników poszczególnych spółek. 2.3 SprzedaŜ udziałów w ramach Grupy porządkowanie struktury organizacyjnej Spółka Impel Security Technologies 1) Clean Solution 1) Spółka zbywająca udziały Impel Security Polska sp. z o.o Impel Rental Data transakcji Zbyty kapitał zakładowy (w zł) Spółka nabywająca udziały Impel Cleaning Impel Cleaning Hospital Serwis Partner S.K. Ecoimpel Hospital Serwis Partner 1) spółki przeniesione do Jednostki Biznesowej Obsługa Nieruchomości więcej informacji w pkt. 2.5 niniejszego rozdziału 2.4 SprzedaŜ udziałów poza Grupę Spółka Spółka zbywająca udziały Data transakcji Zbyty kapitał zakładowy (w zł) Spółka nabywająca udziały Impel Rental Autogrill Polska 1) Autogrill S.p.A. 1) transakcja odsprzedaŝy 49% udziałów spółki dotychczasowemu współwłaścicielowi 2.5 Inne W dniu 29 stycznia 2010 roku Impel Rental dokonała transakcji odkupu od osób fizycznych pozostałych 49% udziałów w spółce Krakpol Obecnie Impel Rental posiada 100% udziałow ww. spółki. W dniu 1 maja 2010 roku dokonano sprzedaŝy zorganizowanego przedsiębiorstwa HR for Business do Impel IT Celem ww. transakcji było połączenie zasobów obu spółek oraz pozostawienie spółki HR for Business posiadającej licencje i wdroŝone Zintegrowanego Systemu Informatycznego jako bazy do innej działalności Grupy. W dniu 1 lipca 2010 roku Impel Tech Solutions nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wena Floor System (obecnie: Clean Solution ) i zorganizowaną część przedsiębiorstwa Impel Security Technologies Celem transakcji było stworzenia kompleksowej usługi związanej z obsługą inwestycji budowlanych w fazie wykończeniowej budynku. W dniu 24 sierpnia 2010 roku dokonano przekształcenia spółki Hospital Serwis w spółkę komandytową pod firmą Hospital Serwis Partner S.K. Przed przekształceniem w dniu 17 sierpnia 2010 roku dokonano umorzenia udziałów Hospital Serwis naleŝących do wspólnika Impel Cleaning Umorzenie nastąpiło z zysku bez obniŝenia kapitału zakładowego spółki. Po umorzeniu większościowym udziałowcem spółki jest Impel Catering, która posiada 60% udziałów ww. spółki. 3

4 W dniu 17 września 2010 roku dokonano umorzenia udziałów spółki Impel HR for Business naleŝących do wspólnika Impel IT Umorzenie nastąpiło w trybie obniŝenia kapitału zakładowego spółki. Obnizenie kapitału zakładowego spółki w trakcie rejestracji przez sąd. W dniu 17 września 2010 roku zostało zarejestrowane obniŝenia kapitału zakładowego Impel S.A., w wyniku umorzenia 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D Impel S.A. Akcje zostały umorzone przez spółkę, za zgodą akcjonariuszy, na podstawie Uchwały nr 16 ZWZ Impel S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku. Kapitał zakładowy Impel S.A. został obniŝony z kwoty złotych do kwoty złotych. W dniu 2 listopada 2010 roku Impel S.A. nabyła przedsiębiorstwo Ecoimpel Celem transakcji było stworzenie w strukturach Impel S.A. jednostki zarządzającej aktywami deweloperskimi. 3. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Impel W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany w zasadach zarządzania Grupą Impel. II. Grupa Impel - aktualna sytuacja finansowa 1. Komentarz do podstawowych wielkości ekonomiczno finansowych ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Impel wraz z informacją dotyczącą istotnych czynników mających wpływ na osiągnięty w 2010 roku wynik netto. Przychody Przychody ze sprzedaŝy produktów (usług), materiałów i towarów wyniosły tys. złotych, co oznacza ich wzrost o 7,5% r/r. Wzrost ten wynika głównie z pozyskiwania nowych kontraktów, renegocjacji kontraktów juŝ istniejących oraz przeprowadzonych akwizycji - w 2010 roku przychody ze sprzedaŝy w spółkach HK ZUH Partner, Eko-Partner, PPUH Consensus (od momentu objęcia kontroli nad spółką) oraz PHU Mix-EC - wyniosły tys. złotych. Wskaźnik udziału dotacji (dotacji z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych otrzymywanych na zasadach Ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych) w przychodach ze sprzedaŝy ogółem w roku 2010 wyniósł, podobnie jak w roku ubiegłym 3,4%. Koszty Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Impel wyniosły tys. złotych, co oznacza ich wzrost o 6,9% r/r. Wolniejsze tempo wzrostu kosztów działalności operacyjnej w porównaniu do tempa wzrostu przychodów ze sprzedaŝy produktów (usług), towarów i materiałów ma swoje odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika operacyjności kosztów (koszty działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaŝy) o 0,5 punktu procentowego. W roku 2010 wskaźnik ten osiągnął wartość 97,9%. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w kosztach działności operacyjnej w odniesieniu do roku 2009 są równieŝ koszty utrzymania i amortyzacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego szacowane na tys. złotych. Wyniki Wynik na działalności operacyjnej EBIT wyniósł tys. złotych, co oznacza jego wzrost o 33,2% r/r. Na jego wzrost miały wpływ: działania optymalizujące procesy operacyjne, w tym korzyści skali z tytułu centralizacji zakupów oraz rozwijany i doskonalony system podwykonawstwa usług, poprawa efektywności pracy struktur stanowiących koszty pośrednie organizacji oraz selektywne podejście do pozyskiwania nowych kontraktów oraz renegocjacje warunków istniejących umów, optymalizujące zakresy ich świadczenia. Uzyskany w roku 2010 wynik netto (przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego) wyniósł tys. złotych, co oznacza jego wzrost o 57,4% r/r. Na tak dynamiczny jego wzrost miały wpływ: 4

5 poprawa wyniku operacyjnego, obniŝenie marŝ kredytów finansujących działalność oraz mechanizmy optymalizacji podatku dochodowego. Struktura aktywów i pasywów Suma bilansowa w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Impel wg stanu na dzień rok zamknęła się kwotą tys. złotych i jest wyŝsza w stosunku do stanu na 31 grudnia 2009 roku o tys. złotych (tj. o 3,9%). Aktywa trwałe stanowią 37% sumy bilansowej według stanu na 31 grudnia 2010 roku wobec 33% na 31 grudnia 2009 roku i odpowiednio aktywa obrotowe 63% wobec 67%. Na 31 grudnia 2010 roku kapitały własne jednostki dominującej stanowią 52% źródeł finansowania, wobec wartości 48% na dzień 31 grudnia 2009 roku. Wśród czynników powodujących istotne zmiany w skonsolidowanym bilansie moŝna wskazać: zmianę prezentacji aktywów finansowych z tytułu udzielonych poŝyczek klasyfikowanych na dzień roku jako krótkoterminowe na długoterminowe, zmniejszenie poziomu gotówki i kredytów krótkoterminowych, związane przede wszystkim z uwolnieniem środków zaangaŝowanych w związku z transakcjami rozliczenia nakładów na Zintegrowany System Informatyczny, bieŝący wynik oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Impel S.A. Na 31 grudnia 2010 roku Grupa Impel wykazuje dodatni kapitał obrotowy netto i zachowuje bezpieczną strukturę finansowania. w tys. złotych Stan na r. Stan na r. Zmiana Dynamika Struktura 1 2 3=2-1 4=2/ r r. Aktywa trwałe % 33% 37% Aktywa obrotowe % 67% 63% RAZEM AKTYWA % 100% 100% Kapitał (fundusz) własny % 48% 52% Kapitał udziałowców mniejszościowych % 1% 1% Zobowiązania długoterminowe % 5% 6% Zobowiązania krótkoterminowe % 46% 41% RAZEM PASYWA % 100% 100% 2. Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Impel Syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Impel dokonano za pomocą analizy wskaźnikowej badając kształtowanie się wartości wskaźników w obszarach rentowności, płynności i zadłuŝenia. Wskaźnik Zysk operacyjny (w tys. zł) MarŜa zysku operacyjnego 1) 4,55% 5,65% Zysk brutto (w tys. zł) Rentowność sprzedaŝy brutto 2) 4,43% 5,42% 5

6 Zysk netto całkowity (w tys. zł) Rentowność sprzedaŝy netto 3) 3,49% 4,64% Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE 4) 13,77% 17,52% Stopa zwrotu z aktywów ROA 5) 6,66% 9,15% Płynność bieŝąca 6) 1,44 1,51 Płynność szybka 7) 1,40 1,46 Rotacja naleŝności (w dniach) 8) Rotacja zobowiązań (w dniach) 9) Kapitał pracujący 10) Udział kapitału pracującego w całości aktywów 11) 20,41% 21,29% ZadłuŜenia ogółem 12) 0,52 0,48 Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego 13) 1,07 0,92 1) zysk operacyjny/przychody łącznie 2) zysk brutto/ przychody łącznie 3) zysk netto całkowity/ przychody łącznie 4) zysk netto całkowity/ wartość kapitału własnego 5) zysk netto całkowity/wartość aktywów 6) aktywa obrotowe/zobowiązania bieŝące 7) (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania bieŝące 8) (naleŝności netto z tytułu dostaw i usług/ przychody łącznie)*360 9) (zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszty sprzedanych towarów i produktów)*360 10) aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe 11) kapitał pracujący/aktywa 12) zobowiązania ogółem/aktywa 13) zobowiązania ogółem/kapitał własny Rok 2010 Grupa Impel zakończyła zyskiem na działalności operacyjnej EBIT w wysokości tys. złotych, lepszym o 33,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Było to spowodowane wzrostem sprzedaŝy (o 7,5%r/r) oraz poprawą jej rentowności. Odnotowano równieŝ wzrost marŝy zysku operacyjnego z 4,55% w roku 2009 do 5,65% w roku Efektem wyŝszego wyniku na sprzedaŝy był wzrost zysków (brutto, netto przypadającego na akcjonariuszy podmiotu dominującego). W porównaniu do roku 2009 zyski wzrosły odpowiednio o 31,5%, i 57, 4%. Zarówno płynność bieŝąca jak i szybka uległy nieznacznej poprawie. Niewielki wzrost odnotował wskaźnik rotacji naleŝności (wydłuŝenie rotacji o 2 dni, natomiast wskaźnik rotacji zobowiązań uległ skróceniu o 1 dzień). W porównaniu do 2009 roku wzrósł o 8,37% kapitał pracujący (wzrost z w roku 2009 do w 2010 roku). Wzrost kapitału pracującego wynika ze spadku zobowiązań kredytowych w związku ze spłatą kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przez spółki Grupy Impel zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz spadku pozostałych zobowiązań (na koniec 2009 w pozostałych zobowiązaniach znalazły się zakupione udziały w Przedsiębiorstwie Specjalistycznym Asekuracja oraz nieopłacone udziały w spółce Autogrill Polska ). W wyniku spłaty części zobowiązań kredytowych poprawił się wskaźnik zadłuŝenia ogółem i zobowiązań do kapitału własnego. 6

7 III. Informacja o podstawowych produktach i usługach oraz rynkach zbytu Strukturę przychodów ze sprzedaŝy usług Grupy Impel w podziale na Jednostki Biznesowe w 2010 roku przedstawia poniŝsza tabela: Grupa Impel Przychody netto ze sprzedaŝy usług 2010 [mln zł] udział w przychodach [%] JB - 1 Obsługa Nieruchomości 523,35 47,1 JB - 2 Ochrona 413,46 37,2 JB - 3 Dystrybucja 155,17 13,9 Pozostałe 18,69 1,8 RAZEM 1.110,67 100,0% W 2010 roku Grupę Impel stanowiły przede wszystkim trzy Jednostki Biznesowe: JB-1 Obsługa Nieruchomości, JB-2 Ochrona i JB-3 Dystrybucja. Dwie główne jednostki biznesowe (JB-1 i JB-2) uzyskały łącznie w 2010 roku ok. 85% przychodów Grupy. Oferta Grupy to kompleksowe wsparcie dla biznesu w obszarze usług outsourcingowych komplet usług dla biznesu. Grupa obecnie rozwija kolejne rodzaje działalności cały czas poprawiając i uzupełniając swoja ofertę. 1. Usługi JB-1 Obsługa Nieruchomości Sytuacja rynkowa usług porządkowo-czystościowych oraz technicznego utrzymania nieruchomości BranŜa usług porządkowo-czystościowych stanowi podstawę działalności JB-1 Obsługa Nieruchomości (dalej: JB-1). Potencjał rynku obsługi nieruchomości wynosił w roku ,5 mld zł rocznie. Największy potencjał rozwoju dla usług porządkowo-czystościowych występuje w branŝach: opieka zdrowotna, handel, przemysł, bankowość oraz edukacja, ośrodki kultury i rekreacji oraz wojsko. Wysycenie rynku kształtuje się na poziome około 66%, co potwierdza jego dojrzałość. Udział Impel w wartości rynku obsługiwanego wynosi ok. 15% (wg danych Spółki). Na rynku usług porządkowo-czystościowych występuje duŝe rozdrobnienie i zróŝnicowanie konkurencji (głównie małe lokalne firmy, jak równieŝ kilka duŝych podmiotów ogólnopolskich). W celu wyróŝnienia się konkurenci proponują: - wąską specjalizację (Era, Hectas, Higiena System, Clar System), - komplementarne usługi (ISS, NIRO) - poszerzenie działalności nie związanej z podstawową działalnością (Dozorbud, Niro, Roka). Najwięksi konkurenci to: ISS Facility Services, Grupa Ever, Clar System, Naprzód, ABC Services, AD Continental, Aspen, Amlux, Clar System, Dozorbud, Era, Higiena System, Koloryt, ZU Południe, ZU Zachód, Prof.-us, Niro. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania jakościowe klientów, jak równieŝ ich moŝliwości budŝetowe, oferta Grupy z zakresu usług porządkowo-czystościowych składa się z dwóch linii produktowych: standard i professional. Oferta linii produktowej professional jest dedykowana do klientów, którzy oczekują wyŝszej jakości usług podyktowanej wymaganiami technicznymi nieruchomości, jak równieŝ dla klientów, gdzie specyfika ich branŝy wymaga szczególnego zastosowania technologii, maszyn i środków oraz specjalistycznego przygotowania. Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy nieruchomości, a takŝe dbałość o ich stan techniczny wpłynęły na połączenie oferty usług porządkowo-czystościowych z usługami technicznej obsługi nieruchomości, które mają zabezpieczyć i utrzymać wysoką ich zdolność uŝytkową. Z outsourcingu w dziedzinie utrzymania czystości i technicznego utrzymania nieruchomości korzystają klienci reprezentujący róŝne branŝe tj. banki, jednostki budŝetowe, zakłady przemysłowe, placówki słuŝby zdrowia, sieci handlowe, centra logistyczne i dystrybucyjne, magazyny, hale sportowe, szkolnictwo wyŝsze, jak równieŝ reprezentanci branŝy hotelarskiej oraz uzdrowiska 7

8 Potencjał rynku technicznej obsługi nieruchomości, obejmujący techniczne utrzymanie nieruchomości oraz techniczne systemy zabezpieczeń, to 4,9 mld zł (nie obejmuje usług wyposaŝenia obiektów). Największy udział w potencjale dotyczy branŝ: hotele i restauracje, handel, biurowce, przemysł i szpitale. Szacuje się, Ŝe wysycenie rynku jest na poziomie 64%. Udział Impel w wartości rynku wynosił w 2010 roku 1,6%. Techniczna obsługa nieruchomości jest składową usługi Facility Management (dalej: FM; FM to kompleksowe zarządzanie usługami i procesami wewnętrznymi w celu zapewnienia optymalnego środowiska dla realizacji procesów głównych. FM jest praktyką integracji wiedzy i doświadczeń z wielu obszarów gospodarowania: operacyjnych zagadnień utrzymania obiektów i urządzeń, usług administracyjnych, gospodarowania przestrzenia, architektury, gospodarki nieruchomościami, zarządzania finansowego, troski o bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska, zarządzanie ryzykiem i jakością). Rynek dostawców usług w zakresie FM dzieli się na 3 podstawowe grupy: - dostawcy kompleksowych usług FM, - dostawcy pakietów usług (Techniczne FM, Infrastrukturalne FM, Ekonomiczne FM), - dostawcy pojedynczych usług pojedyncze usługi, jak np: sprzątanie bieŝące, przeglądy techniczne. W 2010 roku nastąpiła konsolidacja trzech spółek Grupy działających w zakresie technicznej obsługi nieruchomości: Inter Serwis Technika, Impel Security Technologies oraz Clean Solution Powstała spółka nosi nazwę Impel Tech Solutions, która proponuje wachlarz usług od momentu idei powstania nieruchomości, poprzez realizację usług budowlanych i technicznych systemów zabezpieczeń (inteligentne sterowanie budynkiem), aŝ do stałej obsługi technicznej budynku. Konkurencja na tym rynku to głównie międzynarodowi dostawcy usług FM, którzy działają na terenie całej Polski i oferują pełen zakres FM, jak równieŝ lokalna konkurencja, firmy małe, które oferują poszczególne zakresy usług Technicznego FM i działają na rynkach lokalnych. Poprzez poszerzenie oferty spółka teŝ powiększyła grono konkurentów duŝe firmy dostarczające techniczne systemy zabezpieczeń oraz firmy działające w zakresie wyposaŝenia obiektów realizując projekty montaŝu podłóg i sufitów. Najwięksi konkurenci: Sodexo Polska, Axima Services, Dalia Energy&Technocal Services., Hochtief Polska FM Zintegrowane Systemy Techniczne, Gegenbauer Polska, Fm Polska, MW Zander, DTZ, Sar Serwis. Inwestycje i Rozwój to nowa linia produktowa, której obszar działalności podzielić moŝna na dwa główne nurty. Pierwszy to poszukiwanie potencjalnych podmiotów o działalności komplementarnej w stosunku do JB-1 do akwizycji i ich rozwoju. Ta linia to równieŝ generowanie i rozwój nowych produktów w ramach JB-1. Drugi nurt to oferowanie restrukturyzacji obszaru usług w ramach działalności klienta, w szczególności w sektorze firm przygotowywanych do restrukturyzacji i prywatyzacji. Struktura przychodów ze sprzedaŝy usług w JB-1 Obsługa Nieruchomości Linie Produktowe Przychody netto ze sprzedaŝy usług 2010 [mln zł] udział w przychodach [%] Usługi Porządkowo-Czystościowe Standard 380,18 72,6% Usługi Porządkowo-Czystościowe Professional 74,74 14,3% Techniczne Utrzymanie Nieruchomości 43,80 8,4% Inwestycje i rozwój 24,63 4,7% RAZEM 523,35 100,0% W 2010 roku JB-1 osiągnęła 11% wzrostu przychodów w stosunku do roku poprzedniego, co wzmacnia pozycję Grupy Impel jako lidera tego rynku, szczególnie zwarzywszy na jego dojrzałość. Chcąc wyróŝnić produkt usługi porządkowo-czystościowe professional jako usługi o wyŝszej jakości 8

9 lub usługi wyspecjalizowanej (utrzymanie higieny w zakładach przemysłu spoŝywczego) w raporcie odrębnie pokazujemy ich wartość oraz udział w strukturze przychodów JB-1. Kontrahenci: JB-1 nie jest uzaleŝniona od jednostkowego odbiorcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. Istotne kontrakty 2010 roku to m.in.: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie, Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej Będzin, SPZOZ WSS Nr3 W Rybniku, Poczta Polska, Trasko Inwest, Bank PKO, Cargill, Animex Grupa Drobiarska, Nadarzyn Industrial Park, Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex, Zakłady Przemysłu Mięsnego Biernacki Jarocin Golina. BPTO Pluton, Centrum Logistyczne w Warszawie. Dostawcy: JB-1 coraz większą uwagę poświęca kwestii logistyki w kontekście zapewnienia dostaw sprzętu i środków w miejsce świadczenia usług. Stale doskonalona współpraca z dostawcami gwarantuje jej płynność dostaw oraz właściwe stany zapasów magazynowych, niezbędne dla ciągłości realizacji usługi. Dostęp do sprzętu i środków jest moŝliwy dzięki duŝej bazie dostawców, których siła przetargowa jest niewielka. W takiej sytuacji Jednostka nie jest uzaleŝniona od jednego lub niskiej liczby dostawców. JB-1 nie jest uzaleŝniona od jednostkowego dostawcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. 2. Usługi JB-2 Ochrona Sytuacja rynkowa branŝy ochrony osób i mienia Wartość przychodów polskiego rynku ochrony osób i mienia w 2010 roku szacowana jest na 5,9 mld zł (wzrost o 11% w stosunku do 2009 roku). Rynek ochrony w Polsce charakteryzuje się nadal znaczącym rozdrobnieniem - szacunkowa liczba spółek zajmujących się ochroną wynosi ok. 4 tys. Dominującą rolę odgrywają jednak 8. dostawców o zasięgu ogólnopolskim, których łączna wartość przychodów szacowana jest na ok. 36,6%. Obok Impel Security Polska są to: Solid Security, Konsalnet, G4S, Securitas, Juwentus, Ekotrade, Dozorbud. Czołowe firmy posiadają najczęściej kompleksową ofertę usług ochrony, tj. oprócz fizycznej ochrony mienia i osób oferują takŝe usługi projektowania i instalacji technicznych systemów zabezpieczeń, monitoringu sygnałów alarmowych, przeliczania i transportowania wartości. Największe firmy branŝy oprócz usług ochrony świadczą takŝe inne usługi outsourcingowe np. porządkowo-czystościowe, cateringowe. (np. Dozorbud, Konsalnet, Ekotrade). Pojawia się takŝe specjalizacja produktowa, która dotyczy zazwyczaj firm działających regionalnie, np. Agencja Ochrony Zubrzycki, Fosa (obie specjalizujące się w ochronie imprez masowych). W branŝy firm ochrony zajmujących się ochroną fizyczną zauwaŝalny jest trend konsolidacyjny pozwalający optymalizować koszty działalności połączonych firm. Ponadto przejęcia uwaŝane są za skuteczny sposób na przyspieszenie (większe niŝ w przypadku wzrostu organicznego) rozwoju firmy i zdobycie przewagi nad konkurencją. JB-2 Ochrona (dalej: JB-2) nadal realizuje strategię dostarczania klientom komplementarnej usługi w zakresie ochrony dla klienta instytucjonalnego. Firmy wchodzące w jej skład dostarczają usługi ochrony fizycznej, instalacji technicznych systemów i monitoringu alarmów oraz cash processingu. Rok 2010 pokazał, Ŝe branŝa silniej akcentuje swój rozwój w kierunku wykorzystania systemów technicznych wspierających pracę ochroniarzy. JB-2 stawia na profesjonalizację usługi, konsekwentnie poszerzając liczbę chronionych obiektów objętych programem Standard Obsługi Klienta, wdraŝającym systematyczne kontrole i pomiary jakości świadczonej usługi. Potencjał rynku ochrony w 2010 roku wynosił (wg obliczeń Spółki) ok. 9,13 mld zł, w tym 6,8 mld zł to fizyczna ochrona mienia, 680 mln zł systemy alarmowe i monitoring sygnałów oraz 1,5 mld zł cash handling. 9

10 Struktura przychodów ze sprzedaŝy usług w JB-2 Ochrona Linie Produktowe Przychody netto ze sprzedaŝy usług 2010 [mln zł] udział w przychodach [%] Fizyczna Ochrona Mienia i Monitoring 322,78 78,1% Cash Handling 81,29 19,7% Monitoring 9,39 2,2% RAZEM 413,46 100,0% W 2010 roku JB-2 jako cała jednostka osiągnęła 2,3% wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego co, wobec realiów rynku (presja klientów na obniŝenie stawek oraz zaostrzone działanie konkurencji w branŝy ochrony) uznawane jest za wynik satysfakcjonujący. Ze względu na zmiany strukturalne w ramach JB-2 (sprzedaŝ udziałów spółki Impel Security Technologies do JB-1) nie moŝna porównać wprost zmian przychodów w poszczególnych liniach produktowych w stosunku do roku poprzedniego. Kontrahenci: JB-2 nie jest uzaleŝniona od jednostkowego odbiorcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. Istotne kontrakty 2010 roku to m.in.: BRE Bank, FM Bank, Diebold Poland, Stokrotka, Rail Polska, Tradis, HENNES&MAURITZ, Max Bogl Polska, Plaza Zgorzelec, Plaza Suwałki, Johnson Controls International, Herbapol Lublin, ARLA, Alma Market. Dostawcy: Jakość świadczonych usług to parametr mający duŝy udział przy wyborze dostawcy. Dlatego JB-2 stawia na wysoko wyspecjalizowany sprzęt techniczny wiodących światowych producentów. Kontynuowana jest strategia rozpowszechniania na obiektach systemu kontroli obchodów straŝników w czasie rzeczywistym, który pozwala na bieŝąco monitorować wykonywanie obowiązków przez pracowników. Szeroki dostęp do sprawdzonych dostawców nie uzaleŝnia Jednostki od jednostkowych producentów. JB-2 nie jest uzaleŝniona od jednostkowego dostawcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. 3. Usługi JB-3 Dystrybucja Sytuacja rynkowa usług HR (kadrowo-płacowe), księgowości i pracy tymczasowej Usługi HR są usługami wiodącymi pod kątem przychodowym w strukturach JB-3 Dystrybucja (dalej: JB-3). W ich skład wchodzą wieloletnie specjalizacje takie jak: praca tymczasowa i outsourcing kadrowo-płacowy. Potencjał rynku usług kadrowo-płacowych w Polsce wynosił w 2010 roku (wg obliczeń Spółki) 0,9 mld zł, gdzie największy potencjał odnotowuje się w następujących branŝach: przemysł, logistyka i transport, banki i instytucje finansowe. Nasz udział szacujemy na poziomie ok. 4%, a wysycenie rynku na poziomie 33%. Potencjał rynku usług pracy tymczasowej w 2010 roku był szacowany na 7,7 mld zł, gdzie największa chłonność usługi jest w branŝach: przemysł, logistyka i transport oraz handel. Wysycenie rynku szacowane jest na poziomie ok. 30%. Z usługi pracy tymczasowej korzystają przedsiębiorstwa niezaleŝnie od wielkości (począwszy od małych firm rodzinnych po duŝe międzynarodowe korporacje) i profilu prowadzonej działalności (m.in. firmy handlowe, produkcyjne i usługowe). Wykorzystywana ona jest szczególnie chętnie przez firmy, w których występuje sezonowość produkcji) i tam, gdzie mamy do czynienia z towarami szybko rotującymi. Potencjał rynku usług księgowych w 2010 roku był szacowany na 9,7 mld zł, największy w branŝach: handel, przemysł, hotele i restauracje. Impel specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w doradztwie i nadzorze obszaru finansowo - księgowego i podatkowego. Wykonuje takŝe audyty księgowe oraz świadczy usługę doradztwa podatkowego. 10

11 Konkurencja: - w zakresie usług kadrowo-płacowych: ADP Polska, Contract Administration, Payroll Partner, Payroll Center, Teta HR Center, Randstad Polska, - w zakresie usług pracy tymczasowej: Work Service, Randstad Polska, Adecco, Manpower, Start People, Trenkwalder & Partner, - w zakresie usług księgowości: BDO, Frąckowiak Grant Thorton, Roedl & Partner, FK Partner, Mazars, PKF Consult Sytuacja rynkowa usług rentalu i pralnictwa, logistyki i cateringu Usługa rentalu polega na wynajmowaniu zakładom pracy odzieŝy pracowniczej i roboczej oraz mat wejściowych wraz z usługą ich serwisowania. Hotelom i jednostkom słuŝby zdrowia poza usługą rentalu odzieŝy roboczej i mat, Impel oferuje pranie i rental bielizny płaskiej. Potencjał usług rentalu (wraz z usługą prania bielizny płaskiej i fasonowej) w 2010 roku w Polsce wynosił (wg obliczeń Spółki) 4,86 mld zł rocznie. Na rynku obserwuje się wzrost popytu na usługi rentalu i pralnictwa. Głównymi odbiorcami tych usług są klienci z takich sektorów jak: lecznictwo (publiczne i niepubliczne), klienci sieciowi (banki, markety, supermarkety), hotele oraz przemysł. Konkurencja: - międzynarodowi liderzy usług rentalu odzieŝy działający na rynku polskim: CWS Boco, Berendsen, Bardusch, DBL, - międzynarodowy konkurent w zakresie usługi rentalu bielizny płaskiej dla hoteli: Blycolin - firmy mniejsze, lokalne, które świadczą usługę rentalu i prania między innymi: CRL, KAROR, KORONI, PAKT, WEGA, Initial Matadoor, Lindström,Stuhl. Ww. firmy oferują obok rentalu odzieŝy, takŝe dodatkowe usługi lub produkty związane z obsługą pracownika (art. i szkolenia BHP, środki czystości, produkcję odzieŝy, usługi porządkowoczystościowe i inne). Rynek usług pralnictwa w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Wg Polskiej Bazy Firm HBI usługi tego typu świadczy ok. 120 tys. firm. Firmy świadczące tego typu usługi moŝna podzielić na przedsiębiorstwa małe (np. CHEMIPRAL, KOLOR, PRALMAG i inne), duŝe lub specjalizujące się w danej branŝy (np. MEDIJ, PRAMKO, PRAWOL, PRALNIA POMORSKA), zapewniające wyŝszą jakość dzięki nowoczesnej technologii. Oprócz firm świadczących komercyjne usługi pralnicze, istnieją takŝe pralnie przyzakładowe, szpitalne, hotelowe itp. Usługi logistyki polegają na cyklicznych dostawach do wyznaczonych placówek klienta produktów z trzech głównych grup asortymentowych: dostawy środków czystości (chemia profesjonalna, środki dezynfekcyjne, materiały higieniczne, sprzęt do sprzątania, odkurzacze i maszyny), art. BHP (obuwie ochronne, odzieŝ, środki ochrony indywidualnej) oraz art. biurowych (akcesoria biurowe i komputerowe, materiały eksploatacyjne, maszyny i urządzenia biurowe). Potencjał usług logistyki w 2010 roku w Polsce wynosił (wg obliczeń Spółki) ok. 6,9 mld zł rocznie. Oferta dedykowana jest do następujących segmentów: przemysłu ze szczególnym nastawieniem na przemysł paliwowy, opieki zdrowotnej, hoteli/restauracji/cateringu, banków, instytucji finansowych, sieci handlowych oraz centrów logistycznych. Konkurencja: - dostawy środków czystości: Henry Kruse Polska, Merida, Daunpol, Higma Service, - BHP Supon, Robod, Pakt, - materiały biurowe: Lyreco, Biuro Plus, Corporate Express, Office Depot. Usługi cateringu i zbiorowego Ŝywienia dzielą się na catering kontraktowy (usługi dla instytucji, które zobowiązane są do zaspokojenia potrzeb w zakresie Ŝywienia pracowników lub innych osób korzystających z usług tych instytucji poprzez dofinansowanie w całości lub części tego procesu) i koncesyjny (usługi świadczone klientom indywidualnym poprzez prowadzenie na własny rachunek barów, bufetów czy restauracji, gdzie końcowi odbiorcy mają moŝliwość dokonania wyboru dostawcy według własnych, indywidualnych preferencji). Na rynku usług cateringowych panuje duŝe rozdrobnienie. Są tu zarówno duzi gracze, zajmujący się cateringiem kontraktowym (polscy i zagraniczni), sieci restauracji zajmujące się cateringiem koncesyjnym (fast foody i pizzerie), jak i ogromna ilość małych lokalnych firm zajmujących się zarówno cateringiem kontraktowym 11

12 (prowadzenie stołówek w przemyśle, Ŝywienie pacjentów w opiece zdrowia, pensjonariuszy w opiece społecznej i uczniów w szkolnictwie) jak i cateringiem koncesyjnym (bary, bufety, restauracje, kantyny pracownicze, party serwis). Potencjał cateringu kontraktowego w 2010 roku (wg obliczeń Spółki) wynosił 4,46 mld zł. Wysycenie rynku wynosi 60%.Udział Impel w rynku potencjalnym to około 1%. Głównymi odbiorcami usługi są klienci z takich segmentów jak: szpitale, przemysł i edukacja. Rynek usług cateringu koncesyjnego charakteryzuje się znacznie większym (od cateringu kontraktowego) potencjałem oraz duŝym rozproszeniem i zróŝnicowaną strukturą konkurencji. Głównymi odbiorcami usług cateringu koncesyjnego są klienci takich sektorów jak: biurowce, przemysł, odbiorcy indywidualni poza pracą oraz sieci handlowe. W ramach cateringu koncesyjnego uwzględnia się równieŝ usługę party serwis. Najwięksi konkurenci spółki to: Sodexo Polska, Aspen Res, ISSWorld Poland/Gastropol Group (Gastropol Group to firma, która jako jedna z pierwszych związała się ze szpitalnictwem), Catermed obsługująca głównie szpitale, NIRO, DGP DOZORBUD Grupa Polska, P. Dussman, BRESCO Consulting, Eurest Poland naleŝącą do Compass Group International, KSM Polska. Struktura przychodów ze sprzedaŝy usług w JB-3 Dystrybucja Linie Produktowe 2010 [mln zł] Przychody netto ze sprzedaŝy usług udział w przychodach [%] HR 71,33 45,92% Rental i Pralnictwo 37,45 24,16% Catering 34,63 22,34% Logistyka 9,90 6,39% Accounting 1,86 1,19% RAZEM 155,17 100,0% Ze względu na zmianę struktury linii produktowych nie ma moŝliwości porównywania danych dotyczących przychodów z rokiem poprzednim. Kontrahenci: JB-3 nie jest uzaleŝniona od jednostkowego odbiorcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. Istotniejsze kontrakty pozyskane 2010 roku to m.in.: Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, Polska Ceramika Ogniotrwała śarów, Meprozet Stare Kurowo, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Warszawa, Szpital Morski im. PCK Gdynia, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Krajowa Spółka Cukrowa, The Lorenz Bahlsen Snack Word. Dostawcy: dla usług świadczonych w ramach JB-3 prowadzona jest polityka centralnych zakupów. Dzięki koncentracji zakupów firma uzyskuje korzystne ceny, warunki płatności, jak równieŝ gwarancję sprawnej logistyki. Umowy są konstruowane w sposób, który pozwala na eliminację ryzyka nadmiernego uzaleŝnienia od jednego kooperanta. Przy wyborze firm kierowano się zasadą dywersyfikacji koszyka dostawców. Jednostka Biznesowa JB-3 nie jest uzaleŝniona od jednostkowego dostawcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. 4. Usługi świadczone przez spółki z grupy spółek Pozostałych W ramach spółek samodzielnych w 2010 roku funkcjonowały dwie linie produktowe: zarządzanie nieruchomościami oraz usługi teleinformatyczne. Zarządzanie nieruchomościami to jeden z pręŝniej rozwijających się sektorów, dzięki powstającym co roku inwestycjom. Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych zrealizowanych w pierwszych pięciu miesiącach 2010 roku wyniosła ok. 900 mln euro, przewyŝszając o blisko 30% całkowity wolumen inwestycyjny za rok Potencjał rynku zarządzania nieruchomościami jest szacowany na 23,2 mld zł, a jego największa wartość określona została w segmentach takich jak: przemysł, biurowce, centra handlowe i logistyczne, instytucje finansowe, edukacja, wojsko oraz w administracji publicznej. 12

13 OPM (linia produktowa: zarządzanie nieruchomościami) specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania usługami zarządzaniu nieruchomościami, restrukturyzacją łańcucha usług i realizacji projektów specjalnych dotyczących nieruchomości lub infrastruktury bazując na wybranych usługach Grupy. Oferta Impel IT w zakresie usług informatycznych to moŝliwość integracji pojedynczych zadań z obszaru teleinformatyki z usługą wsparcia wraz ze specjalistycznymi procesami utrzymania infrastruktury. Dzięki outsourcingowi usług teleinformatycznych klienci mogą ograniczyć się do zarządzania działaniami IT przez pryzmat jakości, a nie zasobów i zadań. Wartość rynku usług IT jest szacowana jako 9,2 mld zł. Polski rynek IT (wg. szacunków Spółki) czeka 5 lat wzrostu, przy czym szacuje się, iŝ okresie będzie to wzrost dwucyfrowy. Największy potencjał rynku IT jest określany w branŝach, tj. przemysł, dystrybutorzy sieciowi, firmy outsourcingowe, administracji publicznej i słuŝbie zdrowia. Konkurencja: - w zakresie usług FM: Cofely Services, Dalkia, DTZ, Hochtief, ISS Facility Services, - w zakresie usług IT: Sygnity, Comarch, Asseco, Talex, Unizeto, Wasko, IT Culture Kontrahenci: Spółki nie są uzaleŝnione od jednostkowego odbiorcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. Istotne kontrakty pozyskane w 2010 roku przez spółki samodzielne to m.in.: ABB, PGE Serwis, Sadyba Centre, NextiraOne Polska, Zaberd. Dostawcy: Lenovo Technology, Netia, Polska Telefonia Komórkowa Centertel, Ricoh Polska, SAP Polska, Si-Consulting, APN Promise. Spółki nie są uzaleŝnione od jednostkowego dostawcy, którego udział stanowiłby 10% ogólnego przychodu ze sprzedaŝy Grupy Impel. IV. Pozostałe informacje finansowe i majątkowe 1. Zaciągnięte i wypowiedziane w roku 2010 umowy dotyczące kredytów spółek Grupy Impel wg stanu na dzień roku. W 2010 roku podpisano następujące umowy kredytowe w spółkach Grupy Impel: Kredytodawca Rodzaj kredytu Kredytobiorca Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Alior Bank S.A. BRE Bank S.A. BRE Bank S.A. nowy kredyt w rachunku bieŝącym nowy kredyt w rachunku bieŝącym nowy kredyt w rachunku bieŝącym nowy kredyt w rachunku bieŝącym nowy kredyt w rachunku bieŝącym zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieŝącym nowy kredyt w rachunku bieŝącym nowy kredyt w rachunku bieŝącym Impel Tech Solutions Impel Logistics Impel Logistics Krakpol Impel Food Hygiene Kwota kredytu Termin ostatecznej spłaty kredytu Waluta PLN PLN PLN PLN PLN Impel S.A PLN Impel Cleaning Hospital Serwis Partner SKA PLN PLN w tys. złotych Oprocentowanie WIBOR O/N + banku WIBOR O/N + banku WIBOR O/N + banku WIBOR O/N + banku WIBOR O/N + banku banku WIBOR O/N + banku WIBOR O/N + banku 13

14 W 2010 roku został spłacony kredyt Impel S.A. na rzecz Banku Pocztowego S.A. oraz Banku BPH S.A. oraz kredyt Impel HR Service na rzecz Banku PKO S.A. Pozostałe kredyty krótkoterminowe z przypadającym w 2010 roku terminem spłaty zostały przedłuŝone. W 2010 roku nie doszło do wypowiedzenia umów kredytowych przez Ŝadną ze stron. Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań długo- i krótkoterminowych z tytułu kredytów zostały zawarte w Notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel. 2. PoŜyczki udzielone i otrzymane przez spółki Grupy Impel w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem poŝyczek udzielonych jednostkom powiązany wg stanu na dzień roku. w tys. złotych Udzielający Spółka Kwota nominalna Wysokość oprocentowania Waluta Termin wymagalności PLN PLN Impel Rental PLN PLN spłacona spłacona PLN spłacona PLN spłacona PLN Impel S.A. Impel Cleaning PLN PLN Impel Job Service PLN PLN OPM 800 Impel Real Estate VD S.K.A. 1) Promenady Wrocławskie VD sp. z o.o. S.K.A Ecoimpel 150 PLN PLN PLN PLN spłacona Impel Security Polska Impel Cash Services PLN spłacona PLN Impel UK ltd 140 PLN Impel Security Provider Impel UK ltd 200 PLN Impel Rental Impel Perfekta 199 PLN spłacona 750 PLN PLN spłacona 14

15 Impel Cleaning Impel Job Service Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Grupy Impel w 2010 roku Impel Clean Solutions Krakpol Impel Catering Impel Logistics Impel Airport Services DC System Impel Food Hygiene Impel Tech Solutions (z Impel Security Technologies ) Impel Tech Solutions (z Impel Security Technologies ) Sanpro APT Sanpro PTS ) cesja wierzytelności z tytułu umowy poŝyczki z Impel Security Polska sp.z o.o. na rzecz Impel S.A PLN PLN PLN PLN spłacona spłacona PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN spłacona spłacona spłacona spłacona PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN spłacona PLN PLN PLN Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań długo- i krótkoterminowych z tytułu poŝyczek zostały zawarte w Notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel. 3. Aktywne poręczenia i gwarancje udzielone i otrzymane przez spółki Grupy Impel w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym wg stanu na dzień roku Poręczenia Poręczenia udzielone przez Impel S.A. w 2010 roku na rzecz jednostek powiązanych w rozbiciu na poręczane produkty. 15

16 Poręczenie dla spółki Gwarancje w ramach poręczanych przez Impel S.A. linii gwarancyjnych wystawione w 2010 roku i aktywne na dzień roku na rzecz pozostałych podmiotów Leasing - wg nominalnej wartości umów aktywnych na r. w tys. złotych Linie kredytowe Impel Security Provider Impel Tech Solutions Impel Catering Asekuracja Cash Handling Impel Cleaning Impel HR Service Impel Rental Impel Security Polska DC System Impel IT Hospital Serwis Partner SK Impel Food Hygiene Impel Job Service OPM Impel Logistics Autogrill Polska Impel Monitoring Krakpol Poręczenia udzielone przez pozostałe spółki Grupy Impel w 2010 roku na rzecz jednostek powiązanych: Poręczyciel Spółka Zobowiązania w kwocie nominalnej Łączna kwota zobowiązań na dzień roku Impel Security Polska Impel S.A Impel Cleaning Impel S.A Hospital Serwis Partner SKA Hospital Serwis Partner SKA Impel Cleaning sp.z o.o Szczegółowe informacje dotyczące poręczeń spółek Grupy zostały zawarte w Dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel. 16

17 3.2. Gwarancje Spółki Grupy Impel w 2010 roku zawarły trzy nowe umowy o linie gwarancyjne z instytucjami finansowymi oraz zmieniły warunki jednej umowy o linię gwarancyjną. w tys. złotych Gwarancja Przedmiot gwarancji Kwota gwarantowana Wartość realna zobowiązań, która w całości lub w określonej części została odpowiednio gwarantowana Poręczenie Krakpol nowa linia gwarancyjna Kredyt Bank S.A. udział w przetargu, naleŝyte wykonanie umowy Impel S.A. Impel S. A., Impel Cleaning, Impel Security Polska, Impel Security Provider, Impel Logistics zmiana linii gwarancyjnej (dodanie kolejnej spółki w ramach limitu) Deutsche Bank S.A. udział w przetargu, naleŝyte wykonanie umowy odpowiedzialność solidarna dłuŝników Gwarancje wystawione w 2010 roku w ramach istniejącej linii gwarancyjnej w Deutsche Bank S.A. w tys. złotych Dla spółki Wystawione w 2010 roku i aktywne na dzień roku Wszystkie obowiązujące na dzień roku Impel S.A Impel Cleaning Impel Security Polska Impel Security Provider Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji spółek Grupy zostały zawarte w Dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel. 4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym. Na kwotę zobowiązań warunkowych poręczonych przez Impel SA na dzień 31 grudnia 2010 roku składały się: w tys. złotych ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umów lub gwarancji przetargowych oraz akredytyw - limit w Deutsche Bank S.A. dla Impel S.A., Impel Security Polska, Impel Cleaning, Impel Security Provider Sp. z o.o., Impel Logistics Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz podmiotów zewnętrznych na dzień roku Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umów lub gwarancji przetargowych Impel S.A Linie gwarancyjne Impel Security Polska Linie gwarancyjne Impel Catering Linie gwarancyjne Autogril Polska Linie gwarancyjne Impel Tech Solutions

18 Linie gwarancyjne DC System 513 Linie gwarancyjne Impel Cleaning + zabezpieczenie (weksel) Linie gwarancyjne Asekuracja Cash Handling + zabezpieczenie (weksel) Linie gwarancyjne Impel Food Hygiene sp. z o.o 24 Linie gwarancyjne Krakpol sp. z o. o. 270 Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań warunkowych spółek Grupy zostały zawarte w Dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel. 5. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Impel w danym roku obrotowym NadwyŜki środków pienięŝnych spółek Grupy Impel lokowano w okresie sprawozdawczym wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe w postaci krótkoterminowych lokat bankowych. 6. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pienięŝnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie naraŝona jest jednostka, oraz o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa Impel naleŝą kredyty bankowe, kredyty w rachunku bieŝącym, umowy leasingu finansowego i operacyjnego oraz udzielane i otrzymane w spółkach poŝyczki. Głównym ich celem jest pozyskanie środków finansowych na działalność jej spółek. Spółki Grupy posiadają równieŝ aktywa finansowe, takie jak naleŝności z tytułu dostaw i usług, środki pienięŝne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa obejmują ryzyko stopy procentowej przepływów pienięŝnych, ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Biuro Finansowe Impel S.A. weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŝdym z tych rodzajów ryzyka. Zasady te zostały w skrócie omówione poniŝej. Ryzyko stopy procentowej Zobowiązania finansowe utrzymywane są do terminu wymagalności. Efektywne oprocentowanie zobowiązań finansowych jest równe nominalnej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania ustala się w większości w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o wynegocjowaną marŝę. W okresie sprawozdawczym spółki nie dokonywały zabezpieczenia planowanych transakcji przy zastosowaniu pochodnych instrumentów zabezpieczających. Ryzyko kredytowe Ryzykiem kredytowym zarządza się na szczeblu całej Grupy. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów, pochodnych instrumentów finansowych oraz depozytów w bankach i instytucjach finansowych, a takŝe zaangaŝowań kredytowych w odniesieniu do klientów hurtowych i detalicznych co obejmuje równieŝ nierozliczone naleŝności i zobowiązania do zawarcia transakcji. JeŜeli klienci posiadają niezaleŝny rating, korzysta się z niego. W przeciwnym wypadku, kontrola ryzyka ocenia wiarygodność kredytową klienta, uwzględniając jego pozycję finansową, doświadczenia z przeszłości i inne czynniki. Indywidualne limity ryzyka określa się na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych ratingów, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zarząd. W przypadku tych aktywów finansowych, które nie są przeterminowane ani nie utraciły na wartości, kierownictwo nie przewiduje Ŝadnych strat z tytułu nie wywiązana się kontrahentów ze zobowiązań. 18

19 Ryzyko związane z płynnością Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Grupy Impel w 2010 roku Grupa monitoruje ryzyko utraty lub zachwiania płynności finansowej przy pomocy narzędzia do okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych oraz prognozowane przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej. 7. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych Impel S.A. oraz opis metod ich finansowania Głównymi inwestycjami spółek Grupy Impel w 2010 roku było nabycie udziałów w spółce PHU MIX - EC oraz odkupienie udziałów mniejszościowych w spółce Krakpol Nabycie udziałów ww. spółek sfinansowane zostało z środków własnych odpowiednio Impel Cleaning sp. z o.o. i Impel Rental Ponadto spółki Grupy dokonywały inwestycji polegających na dofinansowaniu swoich spółek zaleŝnych, w zakresie, o którym mowa w rozdziale IV niniejszego sprawozdania. W 2010 roku spółki Grupy Impel nie korzystały z pochodnych instrumentów finansowych. 8. Ocena moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do posiadanych środków, z uwzględnieniem moŝliwych zmian w strukturze finansowania jej działalności Grupa Impel posiada wystarczające środki do realizacji zaplanowanych na 2011 rok zamierzeń inwestycyjnych. Zaplanowane inwestycje będą finansowane ze środków własnych Grupy oraz kredytów bankowych. 9. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŝeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŝeniom Celem Grupy Impel jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z róŝnych źródeł finansowania m.in. kredytów w rachunku bieŝącym, kredytów obrotowych, inwestycyjnych, leasingów. W oparciu o bieŝące informacje rynkowe oraz sytuację na rynku finansowym, dokonuje się oceny kosztu kredytowego pod kątem planu finansowego na dany okres oraz prognoz krótkoterminowych. Wykonuje się monitoring ryzyka utraty lub zachwiania płynności finansowej przy pomocy narzędzia do okresowego planowania płynności (na wszystkich jednostek i na wszystkich szczeblach działalności), uwzględniając terminy wymagalności/zapadalności naleŝności/zobowiązań handlowych, inwestycji oraz aktywów finansowych. Ponadto dokonuje się kontroli właściwego poziomu struktury bilansu w Grupie Impel, ograniczając tym samym ryzyko utraty wiarygodności kredytowej w przypadku niespełnienia wymagalnych wskaźników bankowych. Krótkoterminowe planowanie cash flow, bieŝąca kontrola wskaźnikowa, monitorowanie stóp procentowych pozwalają na szybką identyfikację negatywnych odchyleń i uruchomienie działań naprawczych. ZaangaŜowanie kredytowe spółek Grupy (nominalna wartość kredytów) uległo w 2010 roku, w porównaniu do poprzedniego okresu, zmniejszeniu zachowując bezpieczny poziom dyspozycyjności bieŝącego finansowania (zadłuŝenie rzeczywiste na dzień roku wyniosło 73,56 mln złotych, dostępny limit ponad zadłuŝenie wynosił 62,04 mln złotych). Nie występuje ryzyko koncentracji źródeł finansowania. Wskaźniki finansowe określające zdolność do spłaty zobowiązań są na bezpiecznym poziomie. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w terminie do 1 roku do spłaty przypada 97% wartości nominalnej zaciągniętych przez spółki kredytów, natomiast Grupa co roku odtwarza poziom dostępnych linii kredytowych na podobnym poziomie. 10. Istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi, na innych warunkach niŝ rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji W okresie sprawozdawczym spółki Grupy Impel nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, na innych warunkach niŝ rynkowe. 19

20 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi zaprezentowano w Dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel. 11. Objaśnienie róŝnic uzyskanych wyników względem opublikowanych prognoz Grupa Impel nie publikowała prognoz finansowych dotyczących 2010 roku. V. Oceny i perspektywy rozwoju 1. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Impel, w tym istotne czynniki ryzyka i zagroŝeń 1.1 Istotne czynniki rozwoju Grupy Impel: Zewnętrzne: a. dynamicznie rosnące postrzeganie outsourcingu jako narzędzia optymalizacji kosztów poszerzanie zakresu obsługi klientów, umoŝliwiające generowanie dodatkowych przychodów z dotychczasowych kontraktów b. większa siła nabywcza społeczeństwa związana z większymi płacami oraz transferem pieniądza pracujących za granicą, c. rosnący poziom bezrobocia, poprawiający podaŝ na rynku pracy usług niskopłatnych. Wewnętrzne: a. wdroŝenie wsparcia informatycznego ZSI oraz Contact Center, b. koncentracja na wykorzystaniu potencjału wynikającego z cross-sellingu oraz organizacji łańcuchów dostaw, c. strategia optymalizacji kosztów osiągnięcie zamierzonych efektów handlowych w kontekście dopasowania oferty do kompleksowych potrzeb klientów, d. kompetencje w restrukturalizacji i optymalizacji procesów nie naleŝących do podstawowych działalności klientów Impel S.A. i spółek zaleŝnych, w ramach poszczególnych linii produktowych. 1.2 Istotne czynniki ryzyka i zagroŝeń dla Grupy Impel: Zewnętrzne: a. zmiany w przepisach dotyczących ZPCh wchodzące w latach , b. konkurowanie ceną przez znaczną część podmiotów świadczących analogiczne usługi, c. wzrost płacy minimalnej, d. zatory płatnicze wśród odbiorców usług, ograniczające płynność finansową. Wewnętrzne: a. posiadanie niepełnej informacji o obsługiwanych i potencjalnych klientach (system CRM raportowanie) projekt w trakcie wdroŝenia, b. brak zorganizowanego na szeroką skalę cross-sellingu produktów Grupy Impel sprzedaŝy wielu produktów do jednego klienta, c. ograniczenia w systemowej kontroli jakości i zarządzania reklamacjami (Contact Center) projekt w trakcie realizacji, d. potencjalne konflikty wewnętrzne przejmowanych grup pracowniczych w wyniku przejęcia nowych kontraktów i akwizowanych podmiotów. 2. Perspektywy i strategia rozwoju Do najwaŝniejszych celów strategicznych Grupy Impel na 2011 rok zalicza się: a zwiększenie tempa wzrostu przychodów ze sprzedaŝy przy utrzymaniu rentowności, rozwój poprzez akwizycje (zwłaszcza w sektorze przemysłu), poprawianie efektywności działalności handlowej, b systematyczne zmniejszanie utrat kontraktów, c optymalizacja kosztów bezpośrednich (diagnoza i optymalizacja kluczowych procesów operacyjnych) - rozpoczęcie implementowania w Grupie Impel systemu zarządzania procesami 20

I. Grupa Impel informacje ogólne

I. Grupa Impel informacje ogólne I. Grupa Impel informacje ogólne 1. Stan Grupy Impel Grupa Impel jest największą w Polsce grupą spółek specjalizującą się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych, słuŝby zdrowia

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Q maja 2014 roku

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Q maja 2014 roku GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Q1 2014 14 maja 2014 roku GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Wyniki za I kwartał 2013 Prezentacja Zarządu. Warszawa, 14 maja 2013 r.

GRUPA IMPEL. Wyniki za I kwartał 2013 Prezentacja Zarządu. Warszawa, 14 maja 2013 r. GRUPA IMPEL Wyniki za I kwartał 2013 Prezentacja Zarządu Warszawa, 14 maja 2013 r. GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki III kwartału roku 15 listopada r. Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IMPEL. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w 2011 roku. Wrocław, 19 marca 2012 roku

GRUPA KAPITAŁOWA IMPEL. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w 2011 roku. Wrocław, 19 marca 2012 roku GRUPA KAPITAŁOWA IMPEL Wrocław, 19 marca 2012 roku SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY IMPEL W 2011 ROKU I. Grupa Impel informacje ogólne.... 4 II. Grupa Impel - aktualna sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY IMPEL ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 3

SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY IMPEL ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 3 Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2011 SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY IMPEL ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI...

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Wyniki I kwartału 2012 roku Prezentacja Zarządu. Warszawa, 14 maja 2012 roku

GRUPA IMPEL. Wyniki I kwartału 2012 roku Prezentacja Zarządu. Warszawa, 14 maja 2012 roku GRUPA IMPEL Wyniki I kwartału 2012 roku Prezentacja Zarządu Warszawa, 14 maja 2012 roku Grupa IMPEL informacje ogólne MISJA - Dbamy o naszych klientów od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA - Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY IMPEL ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 3

SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY IMPEL ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 3 Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2010 SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY IMPEL ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI...

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I półrocza 2009 roku 27 sierpnia 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Znacząca poprawa efektywności operacyjnej w tys. PLN 2008 H1 2008 H1 2009 Przychody ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I kwartału 2010 roku 13 maja 2010 r. Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie: Załącznik do raportu nr 31/2009 z dnia 18.06.2009 Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu H1 2015 27 sierpnia 2015 roku

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu H1 2015 27 sierpnia 2015 roku GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu H1 2015 27 sierpnia 2015 roku KOMENTARZ DO WYNIKÓW H1 2015 Najważniejsze tendencje H1 2015 7,6 %- utrzymana w stosunku do H1 2014 dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży;

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku skonsolidowany ZA LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa 14 listopada, 2013 roku SPIS TREŚCI: I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo