ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU"

Transkrypt

1 ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (dane za okres r r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał 2013 roku oraz narastająco od początku 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2013 roku oraz narastająco od początku 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 4. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 6. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa Emitenta podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym danych finansowych za okres od do roku 8. Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 9. Oświadczenie Zarządu Emitenta Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE (JEDNOSTKA DOMINUJĄCA) Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie Firma GRUPA EMMERSON S.A Siedziba Warszawa Adres Ul. Stawki 40, Warszawa Telefon Faks Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej NIP REGON Kapitał zakładowy Ilość akcji Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr ,00 zł (w całości opłacony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji uprzywilejowanych imiennych serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E akcji zwykłych na okaziciela serii F KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rada Nadzorcza Piotr Jakubowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kalinkowski Zastępca Przewodniczącego RN Tomasz Szczęsny Sekretarz Rady Nadzorczej Arkadiusz Garbacki - Członek Rady Nadzorczej Karol Sawicki - Członek Rady Nadzorczej Zarząd Marek Krajewski Prezes Zarządu Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu 2

3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU 2013 ROKU WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ROK POPRZEDNI Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta (PLN)* Wyszczególnienie Stan Stan Stan Stan na dzień na dzień na dzień na dzień r r r r.* Kapitał własny , , , ,81 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , ,85 0, , , , , , , , , , , , , , Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,20 *dane finansowe zostały wykazane w wartościach uwzględniających korekty księgowe w odniesieniu do danych finansowych opublikowanych w raporcie za II kwartał 2012 r. Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta (PLN) Wyszczególnienie II kwartał 2013 r. (rok bieżący) II kwartał 2012 r. (rok ubiegły) Narastająco za okres od do Narastająco za okres od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,66 Amortyzacja 4 613, , , ,28 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , , , , , ,42 Zysk/strata brutto , , ,28 Zysk/strata netto , , , ,76 3

4 3.WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ROK POPRZEDNI Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN)* Wyszczególnienie Stan Stan Stan Stan na dzień na dzień na dzień na dzień r r r r. Kapitał własny , , , ,43 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , , , , , ,36 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 6 263, , , , , , , ,88 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,20 *dane finansowe zostały wykazane w wartościach uwzględniających korekty księgowe w odniesieniu do danych finansowych opublikowanych w raporcie za II kwartał 2012 r. Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN) Wyszczególnienie II kwartał 2013 r. (rok bieżący) II kwartał 2012 r. (rok ubiegły) Narastająco za okres od do Narastająco za okres od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,66 Amortyzacja 4 613, , , ,28 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , , , , , ,53 Zysk/strata brutto , , , ,49 Zysk/strata netto , , , ,97 4

5 4. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Na dzień roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły: EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Kapitał zakładowy Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy ,00 zł 100 % EM INVEST Sp. z o. Podstawową działalnością Spółki jest wykonywanie robót budowlanych oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Kapitał zakładowy Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy ,00 zł 100 % Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. Podstawowa działalność Spółki jest związana z organizacją aukcji nieruchomości. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Kapitał zakładowy Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy ,00 zł 67 % W zakresie skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. konsolidacją zostały objęte wyniki spółki EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. Na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości (UoR), ze względu na brak istotności danych finansowych spółek EM INVEST Sp. z o. o. oraz Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR, dane te nie zostały objęte konsolidacją. 5

6 5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości ,04 zł. Na wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży netto w II kwartale 2013 roku składała się głównie transakcja sprzedaży działki położonej we Wrocławiu, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 10/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Powyższa transakcja była efektem przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych we wcześniejszym stadium działalności firmy Spółki. Jednocześnie jednak strata netto w II kwartale 2013 r. wyniosła ,54 zł, zaś strata netto narastająco w I półroczu 2013 roku wyniosła ,91 zł, czyli była o ok. 30 % niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta jest przede wszystkim rezultatem wyceny bilansowej posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych innych przedsiębiorstw (niski kurs rynkowy posiadanych walorów finansowych). Grupa Emmerson S.A. jest na etapie budowy portfela inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Kolejne przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych Emitent planuje osiągnąć wtedy, gdy dokonane przez niego inwestycje będą na takim etapie zaawansowania, który pozwoli na rozpoczęcie procesu komercjalizacji. Ponadto Emitent angażuje się kapitałowo w spółki, które stwarzają dobre perspektywy dalszego rozwoju. W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie Informacyjnym, które sprowadzają się do dużego uzależnienia wyników Spółki od koniunktury na rynku nieruchomości oraz trafnego doboru nieruchomości do portfela inwestycyjnego. 6. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 6

7 Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. jest nabywanie na własny rachunek nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży. Powyższy cel jest realizowany poprzez zaangażowanie Emitenta na rynku nieruchomości w formie inwestycji w zdywersyfikowany portfel projektów nieruchomościowych (grunty, mieszkania, biura, powierzchnie handlowe), wykorzystanie wsparcia i doświadczenia kadry zarządzającej zespołu Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. oraz Domu Maklerskiego WDM S.A., a także intensywne działania na rzecz wzrostu wyników finansowych Spółki. Emitent jest na etapie budowy portfela inwestycyjnego nieruchomości, które w założeniu mają przynieść jak najwyższą stopę zwrotu przy możliwie jak najmniejszym ryzyku inwestycyjnym. W II kwartale 2013 roku były prowadzone rozmowy, które mają doprowadzić do kolejnych transakcji sprzedaży nieruchomości, w które zainwestował Emitent. Grupa Kapitałowa Emitenta angażuje się merytorycznie i kapitałowo w małe oraz średnie firmy w z branży budownictwa i nieruchomości, a także planuje udział w innych przedsięwzięciach biznesowych na rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego lub aktywnego. Emitent planuje zwiększyć skalę działania poprzez pozyskanie zasobów finansowych będących w dyspozycji instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, współuczestniczących z Emitentem w projektach inwestycyjnych. W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wykorzystywała środki pozyskane z emisji akcji na bieżącą działalność oraz kontynuowała starania o pozyskanie nowych inwestycji. Ostateczne efekty zależą przede wszystkim od pozytywnej dla Grupy Kapitałowej Emitenta koniunktury na rynku nieruchomości. Obecnie, w portfelu Grupy Emmerson S.A. znajdują się następujące inwestycje w nieruchomości: Nieruchomości mieszkaniowe: Spółka zawarła umowy przedwstępne i realizacyjne dotyczące mieszkań o łącznej powierzchni ok. 430 m kw. w ekskluzywnym apartamentowcu w centrum Warszawy - inwestycja OXYGEN. Grunty budowlane: Grunt budowlany w Gdyni o powierzchni 734 m kw. Przeznaczenie terenu - zabudowa jednorodzinna, bliźniacza z możliwością wydzielenia czterech lokali mieszkalnych. 7

8 Niezabudowana, ogrodzona działka budowlana we Wrocławiu (dzielnica Krzyki- Ołtaszyn), z przeznaczeniem wg MPZP pod budownictwo jednorodzinne, w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. Nieruchomość położona jest wśród niewysokiej zabudowy kameralnych osiedli, w zielonej, spokojnej okolicy, a jednocześnie z dobrą komunikacją z centrum miasta. W 2012 i 2013 roku sprzedane zostały 3 z 4 wydzielonych działek w tej inwestycji. W ofercie sprzedaży nadal znajduje sią działka nr 32/6 AM 11 o powierzchni 0,1386 ha. W dniu 18 kwietnia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż zł, w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej (której cenę ustalono na poziomie 0,10 zł za akcję), z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G, a także upoważnienia Zarządu Emitenta do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu 24 kwietnia 2013 roku, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem została wpisana spółka Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o., w wyniku zmiany firmy spółki zależnej Emitenta - Koncept Media Sp. z o.o. Emitent posiada w wyżej wymienionej spółce 67 udziałów o łącznej wartości zł. Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji aukcji nieruchomości. Narzędziem służącym do realizacji tego celu będzie m.in. portal aukcyjny. Spółka planuje przeprowadzanie aukcji internetowych i bezpośrednich na zlecenie różnych podmiotów, w tym instytucji finansowych i deweloperów. W Polsce aukcje nieruchomości są rozwiązaniem nowym, jednak Zarząd Emitenta uważa, że obecna sytuacja rynkowa sprzyja wprowadzaniu nowych i sprawdzonych w innych krajach narzędzi sprzedaży. 27 maja 2013 r. Emitent podpisał umowę sprzedaży działki gruntu we Wrocławiu na kwotę zł brutto. Wymieniona działka powstała w wyniku podziału większej nieruchomości, której Spółka była właścicielem. Od początku 2012 roku Emitent sprzedał łącznie 3 działki z tej inwestycji. Sprzedaż powyższego gruntu stanowi element założonej przez Emitenta strategii rozwoju, która zakłada odsprzedaż wcześniej zakupionych aktywów finansowych w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej. 8

9 W dniu 19 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje", "Obligacje serii A"). Emitent postanowił wyemitować Obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż ,00 zł. Obligacje serii A będą zabezpieczone. Przedmiotem zabezpieczenia będzie hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomościach opisanych poniżej, należących do spółki zależnej od Emitenta, spółki pod firmą Em-Inwestycje 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. na: - nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, Kamienna Góra, przy ulicy Piotra Skargi, stanowiącej działkę nr 1063/203 o powierzchni 234 m 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/ /7. Opisana działka gruntu stanowi przedmiot użytkowania wieczystego spółki Em-Inwestycje 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; - nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, Kamienna Góra, przy ulicy Adama Mickiewicza 20, stanowiącej działkę nr 1049/203 o powierzchni 500 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/ /2. Opisana działka gruntu stanowi przedmiot własności spółki Em-Inwestycje 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 100% udziałów w EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników powyższej spółki. Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w związku z art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach. Spółka podejmie niezwłocznie działania celem dematerializacji oraz rejestracji Obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent również podejmie niezwłoczne działania celem wprowadzenia Obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Środki pozyskane z dłużnych instrumentów finansowych Emitent zamierza przeznaczyć na: 1. inwestowanie w nowoczesne narzędzia sprzedaży służące wzmocnieniu pozycji grupy kapitałowej Emitenta, w szczególności: - w stronę internetową, wyspecjalizowaną w nieruchomościach, łączącą interaktywną bazę danych o nieruchomościach z wyszukiwarką oraz ofertą usługową grupy kapitałowej Emitenta; - nowoczesny CRM, czyli system zarządzania relacjami z klientami, który automatyzuje i wspomaga proces obsługi klienta, pracę różnych działów oraz wszystkie fazy współpracy z klientem - od rozpoznania jego potrzeb, poprzez zawarcie transakcji do usługi 9

10 posprzedażowej; 2. inwestycje kapitałowe w papiery wartościowe atrakcyjnych spółek z szeroko pojętej branży nieruchomości oraz nowych technologii, w tym zwiększenie już posiadanych udziałów w spółkach; 3. wsparcie inwestycyjne bieżącej działalności operacyjnej grupy kapitałowej Emitenta. 7. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU Emitent nie publikował jednostkowych ani skonsolidowanych prognoz finansowych. 8. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Poniżej zaprezentowana została struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Struktura tworzona jest w oparciu o otrzymane przez Spółkę zawiadomienia od akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz o informacje podawane przez Spółkę w raportach odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej). Tabela 6. Struktura akcjonariatu Emitenta Akcjonariusz A imienne Na okaziciela Liczba akcji Udział w głosach Liczba głosów Udzial w KZ na WZ Dom Maklerski WDM S.A, w tym: ,97% 47,68% WDM Capital S.A., w tym: ,97% 46,73% Astoria Capital S.A ,95% 37,17% Emmerson S.A ,87% 20,67% Emmerson Limited ,00% 9,54% Pozostali ,16% 22,10% RAZEM ,00% 100,00% Uwagi: a) Dom Maklerski WDM S.A. posiada akcje Emitenta pośrednio przez WDM Capital S.A., WDM Capital USA LLC oraz Astoria Capital S.A.; b) WDM Capital S.A. posiada akcje Emitenta bezpośrednio i pośrednio poprzez Astoria Capital S.A. 10

11 9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA Zarząd Emitenta (spółka dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za II kwartał 2013 r. oraz za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 r., a także dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności Grupy Emmerson S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej. Marek Krajewski Prezes Zarządu Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu 11

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres 01.01.2014 r. 31.03.2014 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.)

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) ZA 2014 ROK (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Zarządu 2. Oświadczenia Zarządu 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 Warszawa 13 luty 2013 r. 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce....3 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu. Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 31.08.2015r. 1 SPIS TREŚCI: I. Ogólne informacje o Emitencie...4-5 II. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny spółki Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I kwartał 2013 r. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Raport Kwartalny spółki Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I kwartał 2013 r. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Raport Kwartalny spółki Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I kwartał 2013 r. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Kraków, 15 maja 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku KRAKÓW, 26 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI I. Stan formalno - prawny działalności Jupiter NFI S.A. w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Przedmiot działalności... 4 1.3. Zarząd... 5 1.4. Rada Nadzorcza... 5 1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki...

Bardziej szczegółowo

RUNICOM S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

RUNICOM S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU RUNICOM S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU 1. INFORMACJE OGÓLNE a. DANE JEDNOSTKI Pełna nazwa RUNICOM Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Ząbki, dn. 28 sierpnia 2013 r. 1. Wprowadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Legnica, dnia 15 maja 2012 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2012 r.... 4

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r.

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r. PROSPEKT EMISYJNY INVISTA S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie się ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU ALMA MARKET SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 1. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego 2. Informacje ogólne o spółkach grupy - Kraków, 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo