RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu"

Transkrypt

1 RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2 RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE PODSUMOWANIE SPIS TREÂCI Jaki by rok 2004 dla odpowiedzialnego biznesu w Polsce komentarz Forum Odpowiedzialnego Biznesu Kluczowe wnioski z badania co Polacy sàdzà o odpowiedzialnym biznesie? : Akcjonariusze Etyka biznesu Marketing i komunikacja Ochrona Êrodowiska Pracownicy i pracodawcy Zaanga owanie spo eczne Zarzàdzanie Kluczowe wnioski z obszarów tematycznych Najwa niejsze trendy w odpowiedzialnym biznesie w Polsce w 2004 roku.. 9 Raport jest zbiorem ponad 100 dobrych przyk adów firm wybranych spoêród 200 zebranych. Znalaz y si w nim informacje o oko o 130 firmach dzia ajàcych w Polsce. NowoÊcià trzeciej edycji raportu jest uk ad tematyczny przyk adów zosta y zaprezentowane w siedmiu obszarach: Akcjonariusze (7 przyk adów), Etyka biznesu (9), Marketing i komunikacja (15), Ochrona Êrodowiska (13), Pracownicy i pracodawcy (13), Zaanga owanie spo eczne (44) oraz Zarzàdzanie (3). Razem 104 przyk ady. Zaanga owanie spo eczne zdecydowanie wybija si spoêród innych ze wzgl du na du à liczb i ró norodnoêç przyk adów, dlatego ten obszar podzielono na dodatkowe sekcje: Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego (8 przyk adów), Edukacja (17), Integracja spo eczna (9), Rozwój regionalny (4) oraz Zdrowie (4). Ka dy z obszarów sk ada si z kilku cz Êci: wst pu, który opisuje merytoryczne podstawy danego obszaru tematycznego, komentarza odpowiada na pytania co wydarzy o si w roku 2004 oraz jakie wyzwania stojà przed odpowiedzialnym biznesem w 2005 roku, przyk adów modelowych wyró niajàce si i godne polecenia dzia ania odpowiedzialne spo ecznie oraz przyk adów firm, które stanowià g ównà cz Êç ka dego obszaru tematycznego. Na stronach raportu obok przyk adów znalaz y si tak e wybrane cytaty z mediów dotyczàce CSR (Corporate Social Responsibility) oraz ciekawostki. Dodatkowo w pierwszej cz Êci raportu zaprezentowano artyku y, które przedstawiajà poglàd Forum Odpowiedzialnego Biznesu na rozwój CSR w Polsce oraz w skrócie podejmujà temat CSR w Unii Europejskiej, ma ych i Êrednich przedsi biorstw w kontekêcie rozwoju CSR i raportowania spo ecznego. W drugiej cz Êci znalaz o si badanie dotyczàce rozumienia zagadnieƒ odpowiedzialnego biznesu przez polskie spo eczeƒstwo, przeprowadzone na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W trzeciej cz Êci raportu pokazano wydarzenia, które mia y miejsce w 2004 roku: konferencje, seminaria, raporty, badania, kodeksy, regulacje, konkursy, kampanie spo eczne oraz publikacje. Zosta y wybrane te wydarzenia, które nie sà bezpoêrednio zwiàzane z zaanga owaniem firm, stanowià jednak wa ny element rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004, wydany w lutym 2005 przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest podsumowaniem zaanga owania firm w realizacj zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw organizacji, które kszta tujà warunki do dzia ania firm w tym obszarze w Polsce. Raport ma do odegrania wa nà rol jest materia em, który promuje standardy spo ecznej odpowiedzialnoêci oraz inspiruje przedsi biorstwa do podejmowania dzia aƒ pro spo ecznych. Tegoroczny raport jest ju trzecià edycjà i powsta na podstawie materia ów otrzymanych od firm, organizacji pozarzàdowych, z serwisów prasowych oraz we wspó pracy z Polskim Forum Corporate Governance i Fundacjà Partnerstwo dla Ârodowiska.

3 Jaki by rok 2004 dla odpowiedzialnego biznesu w Polsce? Komentarz Forum Odpowiedzialnego Biznesu KOMENTARZ Rok 2004 up ynà na pewno pod has em edukacji w odpowiedzialnym biznesie wêród ró nych Êrodowisk i gremiów. Debaty i dyskusje na temat odpowiedzialnego biznesu wkroczy y na nowy tor. W wielu Êrodowiskach nie dyskutuje si ju nad tym czy warto odpowiedzialnie prowadziç biznes, ale jak go prowadziç, a poruszane zagadnienia majà coraz bardziej praktyczny wymiar. Widaç wyraênie pewne kierunki zainteresowaƒ infrastruktura etyczna (tajniki etyki), zaanga owanie spo eczne (cykl seminariów dla przedsi biorców) czy marketing (etyczne problemy marketingu). Nareszcie w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Unii Europejskiej, poprzez inauguracj Europejskiej Kampanii, debata nt. CSR zacz a równie dotyczyç sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Mówiàc o edukacji nie sposób nie podkreêliç tutaj du ej aktywnoêci Êrodowisk studenckich. W wielu miastach odby y si organizowane w aênie przez studentów debaty i seminaria, a sieç organizacji z nami wspó pracujàcych w ramach studenckiej Ligi Odpowiedzialnego Biznesu zacz a si intensywnie rozwijaç w 2004 roku. Czy by ros o nowe pokolenie mened erów, Êwiadomych i zaanga owanych spo ecznie? Warto równie wspomnieç o dwóch innych wydarzeniach w Êwiecie edukacji spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu. Wy sza Szko a Europejska im. J. Tischnera uruchomi a pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla mened erów zwiàzane z zagadnieniem odpowiedzialnego biznesu Zarzàdzanie projektami spo ecznymi w firmie. Pierwsza edycja studiów w aênie si zakoƒczy a, a krakowska szko a ju planuje nast pne. Kiedy kolejne uczelnie zdecydujà si uruchomiç podobne kierunki? Byç mo e inspiracjà b dzie konkurs przeznaczony dla polskich uczelni w ramach programu Stowarzyszenia Mened erów w Polsce Etycznie do Europy. Pierwsza edycja cieszy a si dosyç du ym zainteresowaniem uczelni, które licznie nades a y swoje programy nauczania etyki biznesu. Zadaç mo na sobie pytania czy ta ogromna iloêç spotkaƒ i dyskusji wp ywa na ÊwiadomoÊç polskich konsumentów? Czy etyczny i spo ecznie odpowiedzialny biznes mo e liczyç na przychylnoêç klientów w Polsce? Odpowiedê znajdziemy w opublikowanym przez Instytut Spraw Publicznych raporcie z badaƒ ÂwiadomoÊç ekonomiczna spo eczeƒstwa i wizerunek biznesu. Przeprowadzone przez Instytut badania pokazujà w jakim stopniu Polacy sà wra liwi na ró nego rodzaju aspekty spo ecznego zaanga owania firm. Okazuje si, e pozytywnemu nastawieniu wobec firmy i w konsekwencji wyborowi jej produktów sprzyja przede wszystkim jej zaanga owanie w dzia alnoêç spo ecznà. Ponad dwie trzecie ankietowanych (68%) deklaruje, e zdarzy o im si wybraç firm, poniewa cz Êç dochodów ze sprzeda y by a przeznaczona na jakiê wa ny cel spo eczny np. dobroczynny. Mniejszà rol w wyborach konsumenckich odgrywa proekologiczne podejêcie firmy oraz wspieranie przez nià kultury i sportu. Prawie po owa (49%) badanych osób przyznaje, e do zakupu jakiegoê produktu sk oni a jà troska firmy o Êrodowisko naturalne np. poprzez stosowanie opakowaƒ z surowców wtórnych lub nie testowanie produktów na zwierz tach. Czy firmy w Polsce sà gotowe odpowiedzieç pozytywnie na te rosnàce oczekiwania klientów? Coroczny raport Odpowiedzialny biznes w Polsce przygotowywany przez Forum zdaje si jednoznacznie odpowiadaç, e tak. Z roku na rok dostajemy coraz wi cej ciekawych przyk adów: d ugofalowych i innowacyjnych, wspólnych przedsi wzi ç firm z partnerami spo ecznymi. Coraz cz Êciej sà to inicjatywy, które w znaczàcy sposób przyczyniajà si do rozwiàzywania problemów wa nych dla spo eczeƒstwa nie b dàc tylko pomys em na strategi PR firmy. Tegoroczny raport jest tego kolejnym przyk adem. Na usta ciênie si pytanie - skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak êle? Cz Êç odpowiedzi znajdziemy pewnie podczas codziennej lektury gazet. Kolejna ju afera i komisja Êledcza, raporty o amaniu praw pracowniczych czy nie wywiàzywaniu si firm ze swoich zobowiàzaƒ itd. przyk ady mo na mno yç. Patrzàc na badania przeprowadzone wêród firm widaç dosyç du y rozdêwi k pomi dzy deklaracjami, a faktycznymi dzia aniami firm. W naszym poprzednim raporcie cytowaliêmy badania przeprowadzone wspólnie z Bankiem Âwiatowym. Najbardziej uderzajàcym wynikiem by zdecydowany wzrost wra liwoêci etycznej wêród mened erów. A 99% mened erów uwa a, e wa ne lub nawet bardzo wa ne jest, aby ich firma kierowa a si zasadami etycznymi w swoim dzia aniu. Du a cz Êç z nich jest przekonana, e etyczne dzia anie sprzyja sukcesowi w biznesie, poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej wewnàtrz firmy i reputacji na zewnàtrz. Jak takie deklaracje przek adajà si na codziennà praktyk pokazuje raport Centrum Etyki Biznesu, gdzie 2/3 badanych firm deklaruje, e nie prowadzi adnych szkoleƒ z etyki biznesu, a w blisko 80% firmach za standardy etyczne uznaje si normy w w w. o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l 2

4 WNIOSKI Z BADANIA zwyczajowe i brak w nich spisanych dokumentów, które regulowa yby te zagadnienia. Skàd wi c pracownicy majà czerpaç wiedz i dobre praktyki? Skàd majà wiedzieç jakie zachowania sà akceptowalne w firmie, a jakich na pewno trzeba unikaç, bo jest to poni ej standardów etycznych? Jak widaç z codziennych doniesieƒ normy zwyczajowe nie sà chyba wystarczajàce. Jest oczywiêcie grupa firm (wed ug badaƒ ok. 30%), w których mened erowie coraz lepiej rozumiejà, e spo eczna odpowiedzialnoêç biznesu to ca oêciowy styl zarzàdzania, który potrzebuje strategii jak ka de inne dzia ania w firmie. Wiedzà równie, e budowanie strategii CSR wymaga zaanga owania wszystkich kluczowych grup, a ju na pewno pracowników, by g oszone zasady faktycznie mog y funkcjonowaç. Czy to jednak wystarczy, aby zrekompensowaç ten negatywny wizerunek biznesu w mediach i w powszechnej percepcji polskiego spo eczeƒstwa? Bo jeêli jest tak, e sà firmy (nawet jeêli to jest tylko cz Êç ca ego sektora biznesu), które post pujà rzetelnie i uczciwie, dbajà o swoje otoczenie i aktywnie wspierajà rozwój spo eczny w Polsce, a z drugiej strony jest rosnàca grupa konsumentów, dla których to ma znaczenie, to jak zrobiç, aby i jedno i drugie sta o si normà? Jak przekonywaç firmy, e uczciwoêç pop aca? Co si musi zmieniç? Odpowiedzi jest pewnie wiele, ale w tej chwili kluczem dla nas jest sprzyjajàcy klimat spo eczny zarówno wewn trzny na poziomie pracowników, jak i zewn trzny w szerokim otoczeniu. Wszyscy chcielibyêmy, aby w Polsce ka demu y o si lepiej, ale wszyscy musimy nad tym pracowaç - razem. Kluczem do sukcesu jest wspó praca, bo w dzisiejszym z o onym Êwiecie nikt samotnie nie jest w stanie zdobywaç szczytów gór. A my potrzebujemy i firm, i ich pracowników, i organizacji, i przedstawicieli mediów, i rzàdu. Pierwsze kroki zosta y ju poczynione. Kilka dni temu uda o si zorganizowaç spotkanie inaugurujàce prace nad za o eniami do wspólnej strategii spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu. Spotkanie z udzia em Pana Wicepremiera Jerzego Hausnera, przedstawicieli kilku ministerstw, najwa niejszych organizacji biznesowych i pozarzàdowych, jak równie mediów, instytucji mi dzynarodowych i oczywiêcie biznesu - jest wa nym pierwszym krokiem. ycz sobie i Paƒstwu, aby rok 2005 pozwoli zrobiç nam kilka kolejnych. Wszystkim jest nam to bardzo potrzebne. Kluczowe wnioski z badania Co Polacy sàdzà o odpowiedzialnym biznesie? Coraz wi cej mówi si na Êwiecie o odpowiedzialnym biznesie oraz o anga owaniu si firm w dzia alnoêç spo ecznà. Zjawisko to obecne ju jakiê czas na Zachodzie, w Polsce jest nowe. Dlatego interesujàce jest jak Polacy postrzegajà odpowiedzialnoêç biznesu i jakie motywy przypisujà firmom podejmujàcym tego typu dzia alnoêç. Aby odpowiedzieç na powy sze pytania na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadzono badanie omnibusowe na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków (n=1025). Badanie zrealizowa a w dniach Pracownia Badaƒ Spo ecznych w Sopocie. Kluczowe wnioski z badania: - Zdecydowana wi kszoêç Polaków uznaje za odpowiedzialny biznes dzia ania o charakterze etycznym powiàzane z biznesem, czyli uczciwe post powanie wobec pracowników, kontrahentów i klientów (68,8% badanych). - Przypisywane uczciwego post powania biznesowego uczciwoêci kierownictwa (w porównaniu do motywu wynikajàcego z op acalnoêci dla firmy) cz Êciej mo na zaobserwowaç u kobiet, ni u m czyzn. - Odpowiedzialne prowadzenie biznesu jest cz Êciej przypisywane firmom paƒstwowym, ni prywatnym oraz polskim, ni zagranicznym - Osoby cz Êciej przypisujà wi kszà odpowiedzialnoêç typowi firmy, w której sami pracujà: post powanie w sposób odpowiedzialny firmie paƒstwowej cz Êciej przypisujà osoby pracujàce w takiej firmie. I odwrotnie, wi kszà odpowiedzialnoêç firmie prywatnej przypisujà osoby pracujàce w takim typie przedsi biorstwa. w w w. o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l 3

5 Akcjonariusze Przyk ady w obszarze Akcjonariusze nie sà bezpoêrednio zwiàzane z firmami najcz Êciej sà to inicjatywy instytucji, którym zale y na tworzeniu warunków rozwoju dobrych praktyk w zakresie adu korporacyjnego w Polsce. Dlatego znalaz y si w nim Nagrody IR Magazine, Zasady Dobrych Praktyk stworzone przez Komitet Dobrych Praktyk przy Gie dzie Papierów WartoÊciowych, ocena adu korporacyjnego przygotowana przez Polski Instytut Dyrektorów oraz ranking nadzoru korporacyjnego przeprowadzony przez Polskie Forum Corporate Governance. Pozosta e przyk ady dotyczà ju firm: Komitety Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK oraz zasady adu korporacyjnego w OFE ING NN. Maciej Dzier anowski, Kierownik Obszaru Badawczego w Instytucie Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, wspó organizator Polskiego Forum Corporate Governance twierdzi, e...w Polsce tematyka nadzoru korporacyjnego nie przyciàga a w roku 2004 tak silnego zainteresowania jak w latach wczeêniejszych i to pomimo procesu modyfikacji gie dowych Dobrych praktyk dla spó ek publicznych. Dobra koniunktura gie dowa sprawi a zapewne, e uwaga bardziej koncentrowa a si na potencjalnych zyskach ni ryzykach zwiàzanych z nadzorem korporacyjnym. Nie by o tak e powa niejszego kryzysu wiarygodnoêci na rynku. Dopiero prze om roku i sprawa gwarancji zatrudnienia i odpraw dla kierownictwa i pracowników spó ek energetycznych pokaza y negatywne efekty niedoceniania wagi i s abej egzekucji nadzoru korporacyjnego tym razem w sektorze spó ek z udzia em skarbu paƒstwa. Dzier anowski uwa a, e problem egzekwowania rzeczywistego stosowania najlepszych praktyk nadzoru korporacyjnego jest jednak szerszy i dotyczy tak e spó ek publicznych notowanych na GPW. (...) Jakkolwiek mo emy pochwaliç si wysokim odsetkiem pozytywnych deklaracji spó ek odnoênie stosowania oficjalnych Dobrych praktyk, to doêwiadczenia IBnGR/PFCG w zakresie ratingu nadzoru korporacyjnego wskazujà, e spó ki bardzo cz sto deklarujà przestrzeganie danej zasady, nawet je eli zamieszczony komentarz Êwiadczy, i dzia ajà niezgodnie z jej duchem. Etyka biznesu Etyka biznesu najbardziej kojarzy si z kodeksami etycznymi i dlatego nie bez powodu w raporcie znalaz y si przyk ady takich kodeksów, np. w International Paper Kwidzyn, Kompanii Piwowarskiej czy rozpocz cie prac nad kodeksem w Elektrociep owniach Wybrze e S.A. Pojawi y si równie kodeksy etyczne zwiàzane z bezpoêrednià dzia alnoêcià firm: np. Canal+ Cyfrowy i jego Karta zasad przyjmowania do emisji reklam adresowanych do dzieci czy Kodeks Etyczny Dziennikarzy w VFP Communication. Warto tu równie wymieniç program Przejrzysta Polska Agory, którego celem jest promowanie uczciwoêci i skutecznoêci w samorzàdach, a który ujmuje temat etyki biznesu szerzej ni tylko w kontekêcie konkretnej firmy. Prof. dr hab. Wojciech Gasparski, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu, jednostki wspólnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego w Warszawie, podkreêla, e...rzeczpospolita zrobi a w roku 2004 rzecz niezmiernie wa nà dla dzia alnoêci gospodarczej uchwalona zosta a ustawa o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej (lipiec 2004 r.) zawierajàca dwa wa ne artyku y traktujàce o uczciwoêci, dobrych obyczajach oraz moralnoêci publicznej: (...) Art. 17. Przedsi biorca wykonuje dzia alnoêç gospodarczà na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz s usznych interesów konsumentów. Art. 18. Przedsi biorca jest obowiàzany spe niaç okreêlone przepisami prawa warunki wykonywania dzia alnoêci gospodarczej, w szczególnoêci dotyczàce ochrony przed zagro eniem ycia, zdrowia ludzkiego i moralnoêci publicznej, a tak e ochrony Êrodowiska. Ponadto opublikowany zosta raport z pierwszych ogólnopolskich badaƒ nad etycznoêcià firm przeprowadzonych na losowej próbie 800 firm. Wyniki badaƒ wskazujà m.in., e nieetycznych zachowaƒ w biznesie mo na uniknàç zawsze (41%), w wi kszoêci przypadków (45%), przeciwnego zdania jest jedynie 13%. - JeÊli tak znaczny procent respondentów jest tego zdania, to nale y udzieliç pomocy przez tworzenie w Polsce infrastruktury etycznej dostarczajàcej elementów wspierajàcych dobre praktyki w dzia alnoêci gospodarczej, twierdzi prof. Gasparski. Badanie zosta o przeprowadzone na zlecenie Zespo u Badawczego Etyki ycia Gospodarczego IFiS PAN przez specjalistyczny Zespó Realizacji Badaƒ IFiS PAN we wspó pracy z TNS OBOP. w w w. o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l 4

6 Marketing i komunikacja Pawe Prochenko, prezes Fundacji Komunikacji Spo ecznej uwa a, e...pozytywnà tendencjà minionego roku by o dostosowywanie strategii CSR koncernów mi dzynarodowych do wymagaƒ kulturowych miejscowych rynków. Godne uwagi sà programy korporacyjne nastawione na wspieranie lokalnych dzia aƒ organizacji spo ecznych. Przyk adem mo e byç firma Danone lub HP, które realizujà programy grantowe. Dzi ki temu wspierana jest idea aktywizacji i rozwoju spo eczeƒstwa obywatelskiego. Firmy te otwierajà si na wspó prac i partnerstwo i nie konkurujà o ÊwiadomoÊç odbiorców z organizacjami spo ecznymi. Niestety, wcià sporadycznie realizowane by y kampanie przez firmy w partnerstwie z organizacjami spo ecznymi - twierdzi Prochenko. Do takiej wspó pracy najbardziej przekonane sà firmy z bran y marketingowej i wydawniczej. Wymieniç mo na wiele tego typu inicjatyw, np. kampania IAA - Pij mleko! B dziesz wielki" Praca Gruppy66 Ogilvy dla fundacji KARAN, ClearChannel wspó pracujàcy z fundacjà Nasza Ziemia, Rowland Communication specjalizujàca si w kampaniach na rzecz zwierzàt wraz z fundacjà Pegasus czy Wydzia em Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmiƒsko- Mazurskiego, Saachi & Saachi z Polskà Akcjà Humanitarnà czy Helpcards, które wspó pracowa o z fundacjà Wspólna Droga. Marketing i komunikacja zawiera sporo, bo a 15 przyk adów. W ramach szeroko rozumianego marketingu spo ecznego firmy wybierajà dwie Êcie ki. Po pierwsze sà to kampanie spo eczne, które coraz cz Êciej sà realizowane we wspó pracy z medium (agencja reklamowa np. Saachi & Saachi, Rowland Communications, grupa wydawnicza - Polskapresse) oraz z organizacjami pozarzàdowymi. Wymieniç tu mo na takie kapanie spo eczne jak: wsparcie PAH przez Aukcje24.pl, Ekologicznie poprosz Clear Chanel Poland, Wioski Dzieci cie CR Media, Akcja36 firmy Lilly Polska, kampania Tata i ja firmy WOMIR-SPA (producenta wody Dobrawa) oraz akcja spo eczna Masz prawo wiedzieç grupy wydawniczej Polskapresse. Druga Êcie kà jest marketing zaanga owany spo ecznie (tzw. CRM Caused Related Marketing), który pozwala firmom jednoczeênie realizowaç cele wewn trzne, np. wy szy wynik ze sprzeda y oraz zewn trzne rozwiàzywanie lub przynajmniej nag aênianie wa nych problemów spo ecznych w Polsce. CRM wykorzystujà du e firmy FMCG - Podziel si posi kiem firmy Danone czy Podaruj dzieciom s oƒce Procter & Gamble i Nareszcie w domu firmy Shell, ale tak e mniejsze, np. firma Cartalia.com i jej akcja Helpcards: yczenia pomagajà tu i teraz. Ochrona Êrodowiska Marketing i komunikacja zawiera sporo, bo a 15 przyk adów. W Ochrona Êrodowiska jest kojarzona jako najstarszy obszar, z którego wywodzi si idea zrównowa onego rozwoju, a który w konsekwencji przeistoczy si w szerzej pojmowany CSR (Corporate Social Responsibility OdpowiedzialnoÊç Spo eczna Biznesu). Przyk ady w tym obszarze charakteryzujà si kompleksowoêcià, mo na powiedzieç, e zawierajà si w nim wszystkie rodzaje dzia aƒ odpowiedzialnych spo ecznie tyle, e dotyczàcà one ochrony Êrodowiska. Dlatego pojawi y si tu przyk ady kampanii marketingowych, np. Rok ubra Banku Pekao S.A., projekt Wodniczka RMC Polska czy konkurs ekologiczny W harmonii z przyrodà firmy Hewlett-Packard. Mo na te znaleêç wiele przyk adów zaanga owania spo ecznego: promocja proekologicznej gospodarki odpadami wêród mieszkaƒców Targówka w Warszawie w ramach projektu EKO Domek firmy IKEA czy program Czyste Êrodowisko komfort na co dzieƒ firmy Metsä Tissue, pog biajàcy edukacj ekologicznà wêród dzieci w regionie gdzie znajduje si firma. Po trzecie w obszarze tym znalaz y si przyk ady dzia aƒ firm, które integrujà partnerów spo ecznych, a same dzielà si swoimi kompetencjami, np. Karta Ziemi Toyoty w Wa brzychu czy Czysty Biznes firmy BP. Po czwarte wreszcie znalaz y si przyk ady firm, które prowadzà polityk pro-êrodowiskowà i zosta y za te dzia ania wyró nione, np. nagroda Panteon Polskiej Ekologii dla DHL Express i Âwiadectwo Czystej Produkcji dla Kompanii Piwowarskiej. Rafa Serafin, Dyrektor Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska podkreêla, e coraz wyraêniej widaç, i firmy próbujà usprawniaç w asnà dzia alnoêç i anga owaç si w swoim bezpoêrednim otoczeniu bàdê oddzia ywaç na swoich klientów i pracowników w sposób trwa y. Przyk ady IKEA i Kompanii Piwowarskiej pokazujà, e jednorazowe projekty i akcyjnoêç ekologiczna przechodzà powoli do historii. Liczà si d ugotrwa e dzia ania, które sà wkomponowane w strategi rozwoju firmy. Wspó praca pomi dzy firmami a organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdami oraz innymi partnerami polega coraz rzadziej na transferze funduszy na cele dobroczynne zwiàzane z ochronà Êrodowiska. Przyk ady Ricoha, BP czy te Toyoty pokazujà, e lepiej mo na wykorzystaç Êrodki i wi cej mo na osiàgnàç poprzez wypracowanie formu y trwa ej wspó pracy z partnerami spo ecznymi, która polega na dzieleniu wiedzy, know-how, ryzyka i kosztów realizacji przedsi wzi ç proekologicznych. Wed ug Serafina ciekawym zjawiskiem jest fakt, e wspó praca z organizacjami pozarzàdowymi coraz bardziej opiera si na w w w. o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l 5

7 wspólnym pozyskiwaniu Êrodków publicznych i pomocowych na rzecz projektów ekologicznych na szczeblu lokalnym. Najcz Êciej sà to Êrodki, które mogà, ale nie muszà, trafiç do danego regionu bàdê miejscowoêci. Inspirujàcym przyk adem tego zjawiska jest wspó praca Toyota Manufacturing Poland w Wa brzychu, która w àczy a si w program inspirowania i pomagania mieszkaƒcom aktywnie anga owaç si w praktyczne dzia ania na rzecz poprawy przestrzeni publicznych wokó miejscowych szkó. Firma pozyska a licznych partnerów spo ecznych i samorzàdowych, aby wspólnie z nimi pozyskaç Êrodki zewn trzne, a sama skupi a si na dostarczaniu pomocy merytorycznej w zakresie bhp, zarzàdzania projektami oraz prowadzenia kontaktów z mediami. Pracownicy i pracodawcy Sekcja Pracownicy i pracodawcy, choç zawiera 13 przyk adów, to w przypadku 6 programów wolontariatu pracowniczego, opisy sà bardzo rozbudowane. Wynika to zapewne z faktu, e wolontariat jest bardzo szerokim modelem, który mo e spe niaç podwójnà rol - narz dzia HR, które wspiera rozwój i motywacj pracowników oraz elementu zaanga owania spo ecznego firmy. Programy wolontariatu pracowniczego nabierajà charakteru d ugofalowych projektów, które przestajà byç pojedynczymi akcjami bez celów i mierzalnych rezultatów. Pozosta e przyk ady dotyczà wewn trznych rozwiàzaƒ, które majà wp ynàç zarówno na rozwój i motywacj pracowników jak i na efektywnoêç organizacji przyk adem mo e tu byç Forum Pracownika firmy Provident i Interactive Pro Bono firmy Janmedia. Inne dotyczà udogodnieƒ i wsparcia dla pracowników poêrednio lub bezpoêrednio zwiàzanych z firmà np. ubezpieczenie dla konsultantek Avonu oraz wytyczne bezpiecznego u ywania samochodów s u bowych w BP. Joanna Malinowska-Parzyd o, Dyrektor ds. zasobów ludzkich w firmie Presspublica, wydawcy dziennika Rzeczpospolita" oraz wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarzàdzania Kadrami zauwa a, e nast puje odejêcie od traktowania pracowników w kategorii kosztów czy zasobów na rzecz postrzegania ich jako kluczowego ogniwa budowania wartoêci przedsi biorstwa. RoÊnie rola innowacyjnoêci i wdra ania nowych produktów jako g ównych motorów konkurencji i metody utrzymania lojalnoêci klientów oraz ludzi stanowiàcych o potencjale firmy, wyraênie wzros o tak e przekonanie o roli strategii wojny o talenty jako jednego z kluczowych czynników sukcesu firmy. Niedawno, gdy Êwiat walczy o talenty, w Polsce s ychaç by o powszechnà rad ; jak si Panu/-i nie podoba praca.... Przyspieszenie wzrostu, inwestycje, zwi kszone tempo dzia ania i walka o lojalnoêç klienta nagle wyostrzy y aspekt ludzki. w w w. o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l 6

8 Zaanga owanie spo eczne Oceniajàc globalnie struktur i wielkoêç poszczególnych obszarów tematycznych, widaç wyraêne dysproporcje, które wskazujà na kierunki rozwoju CSR w Polsce. Zdecydowanie najwi kszà sekcjà jest Zaanga owanie spo eczne na 104 przyk ady w ca ym raporcie, w tym obszarze znalaz y si a 44. Jest to prawdopodobnie wynik uto samiania odpowiedzialnoêci spo ecznej ze spo ecznym zaanga owaniem biznesu. Mo na z atwoêcià zauwa yç, e w ramach obszaru Zanga owanie spo eczne znalaz y si w wi kszoêci du e firmy. Jest to zwiàzane z tym, e wcià jeszcze programy te sà kojarzone z olbrzymimi nak adami finansowymi, na które staç tylko du ych. A przecie ma e i Êrednie firmy mogà równie efektywnie wspieraç swoje lokalne spo ecznoêci nie wydajàc du ych pieni dzy, a cz sto dodatkowo czerpaç korzyêci z efektów tego wsparcia. Pawe ukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, zauwa a, e Spo eczne zaanga owanie biznesu (Corporate Community Involvement, CCI) jest poj ciem w szym ni spo eczna odpowiedzialnoêç biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). I choç CCI mo e byç cz Êcià szerszej strategii CSR to przez polskie firmy najcz Êciej traktowane jest priorytetowo. Wyodr bnione projekty czy strategie spo ecznego zaanga owania firmy, nawet jeêli wià à si z innymi polami aktywnoêci, nie stanowià pe nej strategii CSR. To wa na konstatacja. CCI ma prawo do samodzielnego istnienia i rozwoju, bowiem poprzez swà medialnoêç jest najcz Êciej zauwa anà dziedzinà CSR i staje si lokomotywà nap dzajàcà zainteresowanie obywateli tà tematykà. Edukacja Obszar Zaanga owania spo ecznego jest na tyle ró norodny, e przyk ady zosta y przedstawione w kilku podsekcjach. Najwi cej programów realizowano w zakresie edukacji. Firmy wykorzystujà swoje mocne strony by wspieraç innych. Przyk adem mo e tu byç Praktyka dla logistyka firmy DHL Express czy programy Telekomunikacji Polskiej S.A. zwiàzane z Internetem. Inne firmy wspierajà ró ne grupy spo eczne wykorzystujàc swoje zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie, jak np. w ramach Pracowni Umiej tnoêci Polskiej Telefonii Cyfrowej i Ikonki frmy Microsoft. Niektóre programy w zakresie edukacji sà bezpoêrednio zwiàzane z podstawowà dzia alnoêcià firmy, np. pomoc Kredyt Banku udzielona ma ym i Êrednim przedsi biorstwom w pozyskiwaniu finansowania z UE czy Soboty z technikà firmy DaimlerChrysler AP. Czasem sà to problemy, które firma identyfikuje po prostu jako wa ne np. Promowanie ludzkich dokonaƒ firmy Prima S.A. oraz program dotyczàcy rozwijania przedsi biorczoêci GZE Vattenfall. Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego Innà licznà sekcjà jest Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego. Cz Êç firm realizuje programy zwiàzane z bezpieczeƒstwem dzieci na drogach, np. 3M, Alstom, Renault i Statoil. Innym pomys em jest oznakowanie pojazdów wykorzystane w akcji Noc stop firmy BP czy taƒsze taksówki dla kobiet. Integracja spo eczna Kolejnà sekcjà jest Integracja spo eczna firmy definiujà problemy spo eczne i realizujà programy, które majà zapobiec wykluczeniu spo ecznemu integracja zawodowa niepe nosprawnych (Fundacja Integralia), rodzicielstwo zast pcze (Koalicja Ernst & Young), osoby zaka one HIV (GlaxoSmithKline), bezdomnoêç samotnych matek (J.W. Construction), dzieci niepe nosprawne (Prokom) i rehabilitacja osób niepe nosprawnych (PTC). Rozwój regionalny, Zdrowie Pozosta e dwie sekcje to Rozwój regionalny i Zdrowie. W ramach pierwszej z nich firmy realizujà bardzo ciekawe projekty, które wspierajà rozwój regionów, np. poprzez konkursy gminne Banku BISE czy Lig Inicjatyw Powiatowych Citibanku Handlowego S.A. Interesujàcym projektem jest program partnerstwa publiczno-prywatnego, zainicjowany przez PKN Orlen na bazie swoich doêwiadczeƒ firma stworzy a otwarte porozumienie, z którego mogà korzystaç kolejne regiony w Polsce. W ramach obszaru Zdrowie znalaz y si m.in. projekty, które sà bezpoêrednio zwiàzane z dzia alnoêcià firmy np. ksià ka S odkiego nowego ycia firmy Novo Nordisk dotyczàca cukrzycy czy program pro-mineralizacji szkliwa firmy Procter & Gamble. w w w. o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l 7

9 Zarzàdzanie Tomasz Do gowski, prof. Szko y G ównej Handlowej, zauwa a, e ÊwiadomoÊç problematyki spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu i etyki biznesu, a zw aszcza potrzeby budowania strategii przedsi biorstwa i zarzàdzania nim z uwzgl dnieniem tych zasad, wreszcie szans zwiàzanych z tego rodzaju strategiami, jest ciàgle niewielka. Dlaczego?(...) Dla wielu spo eczna odpowiedzialnoêç i etyka biznesu to wcià jeszcze nie tyle kwestia szans zwiàzanych z wejêciem w nowy wymiar konkurencyjnoêci, innowacyjnoêci i orientacji na jakoêç, co raczej kosztów i k opotów oraz zb dnego i ma o konstruktywnego moralizowania. Do gowski twierdzi tak e, e spo eczna odpowiedzialnoêç biznesu nie mo e byç w przysz oêci w d ugookresowej strategii przedsi biorstw sprowadzana tylko do sfery zainteresowaƒ dzia u kadr (HRM) i Public Relations. Konieczne jest wi ksze zainteresowanie nià na poziomie CEO. Wskazane jest silniejsze ni dotàd i bardziej konstruktywne zainteresowanie tà problematykà naszych polityków i mediów. Obszar Zarzàdzanie jest najskromniej reprezentowany w raporcie - tylko 3 przyk ady dotyczàce norm raportowania spo ecznego i wymogów dotyczàcych CSR, jakie firmy powinny spe niaç. W Unii Europejskiej zwraca si szczególnà uwag na wprowadzanie zasad CSR do codziennej praktyki biznesowej, by wszystkie obszary tematyczne odpowiedzialnego biznesu tworzy y spójnà ca oêç i by y bazà do stworzenia kompleksowej strategii CSR. Tak ma a liczba przyk adów jest uderzajàca - pokazuje jasno, e firmy w Polsce patrzà na odpowiedzialny biznes raczej przez pryzmat wybranych obszarów, zamiast tworzyç spójnà, kompleksowà strategi i w ten sposób budowaç przewag konkurencyjnà na rynku. Kluczowe wnioski z obszarów tematycznych 1. Prawie po owa przyk adów w raporcie dotyczy zaanga owania spo ecznego (44 na 104). Jest to prawdopodobnie wynik uto samiania odpowiedzialnoêci spo ecznej ze spo ecznym zaanga owaniem biznesu, oraz tego, e zaanga owanie spo eczne biznesu jako zewn trzny wymiar odpowiedzialnego biznesu, jest przez firmy w Polsce dobrze znane i realizowane od wielu lat. Ponadto firmy cz sto rozpoczynajà swoje zaanga owanie spo eczne od programów spo ecznych, poniewa sà one najbardziej widocznym przejawem odpowiedzialnego biznesu, dopiero póêniej zaczynajà myêleç o CSR jako o ca oêciowej strategii. 2. Najmniej dobrych przyk adów w obszarze Zarzàdzanie firmy w Polsce patrzà na CSR raczej przez pryzmat wybranych obszarów, zamiast tworzyç spójnà, kompleksowà strategi i w ten sposób budowaç przewag konkurencyjnà na rynku. Odpowiedzialny biznes jest mniej postrzegany jako wewn trzna strategia poprawy efektywnoêci firmy, a bardziej jako element kreowania wizerunku. 5. Miejsce jednorazowych projektów w zakresie ekologii zajmujà d ugotrwa e dzia ania, które sà wkomponowane w strategi rozwoju firmy. Wspó praca pomi dzy firmami a organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdami polega coraz rzadziej na transferze funduszy na cele dobroczynne zwiàzane z ochronà Êrodowiska, a coraz cz Êciej na wypracowaniu formu y trwa ej wspó pracy z partnerami spo ecznymi, polegajàcej na dzieleniu si wiedzà, know-how, ryzykiem i kosztami realizacji przedsi wzi ç proekologicznych. 6. W ramach szeroko rozumianego marketingu spo ecznego firmy wybierajà dwie Êcie ki: kampanie spo eczne, które coraz cz Êciej sà realizowane we wspó pracy z medium oraz z organizacjami pozarzàdowymi oraz marketing zaanga owany spo ecznie (tzw. CRM Caused Related Marketing), który pozwala firmom jednoczeênie realizowaç cele wewn trzne, np. wy szy wynik ze sprzeda y oraz zewn trzne rozwiàzywanie lub przynajmniej nag aênianie wa nych problemów spo ecznych w Polsce. 3. Przyk ady w obszarze Akcjonariusze nie sà bezpoêrednio zwiàzane z firmami najcz Êciej sà to inicjatywy instytucji, którym zale y na tworzeniu warunków rozwoju dobrych praktyk w zakresie adu korporacyjnego w Polsce. 4. Pojawi y si kodeksy etyczne zwiàzane z bezpoêrednià dzia alnoêcià firm: Kodeks Etyczny Dziennikarzy oraz Karta zasad przyjmowania do emisji reklam adresowanych do dzieci. 7. Wzrost zainteresowania tworzeniem programów wolontariatu pracowniczego w firmach jako elementu polityki HR. Programy wolontariatu pracowniczego nabierajà charakteru d ugofalowych projektów, które przestajà byç pojedynczymi akcjami bez celów i mierzalnych rezultatów. w w w. o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l 8

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo