SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum"

Transkrypt

1 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Projekt nr POIG /09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Kraków, dnia 17 kwietnia 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; strona internetowa: miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej tzw. progów unijnych. 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U poz. 121 z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 46

2 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS (tzw. Zestaw 7). 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności związane z rozładunkiem i wewnętrznym transportem wyszczególnionych urządzeń i elementów, w budynku synchrotronu SOLARIS lub pomiędzy obiektami Zamawiającego zlokalizowanymi na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jak również dostawę materiałów i urządzeń związanych z wykonaniem przedmiotowych usług. 1.2 Czynności związane z realizacją zamówienia w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zamawiający) prowadzone będę przez Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (zwane dalej SOLARIS). 1.3 Usługi objęte niniejszym zamówieniem (tzw. Zestaw 7) stanowią część ogólnego projektu instalacji synchrotronu SOLARIS w ramach którego realizowane będą również inne dostawy i usługi przez Wykonawców wyłonionych przez Zamawiającego w innych postępowaniach. Zakres pozostałych zestawów obejmuje: Zestaw 1 Elementy Mechaniczne. Zestaw 2 Usługi instalacji systemów próżniowych. Zestaw 3 Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów chłodzenia oraz sprężonego powietrza. Zestaw 4 Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów okablowania zasilającego. Zestaw 5 Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów okablowania sygnałowego. Zestaw 6 - Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów okablowania IT. Zestaw 8 - Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów PLC. Z tego względu w okresie realizacji usług będących przedmiotem niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie ściśle współpracować z Zamawiającym oraz jego innymi wykonawcami, tak aby zapewnić sprawną i prawidłową realizację całego procesu instalacji synchrotronu SOLARIS. 1.4 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Projekt nr POIG /09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych Etap I/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1., Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 1.5 Zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wartości zł. netto, co stanowi ok. 38,16 % wartości zamówienia podstawowego netto, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu realizacji określonego rodzaju usług i czynności objętych zakresem zamówienia lub dostaw wchodzących w zakres zamówienia. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, tj. nie później niż do 31 stycznia 2015r. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z dyrektywnym harmonogramem instalacji synchrotronu SOLARIS stanowiącym załącznik B do SIWZ, który zostanie zaktualizowany na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. 3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. W Strona 2 z 46

3 związku z tym Wykonawca w ramach formularza oferty składa oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. 4. Wykonawca zapewnia gwarancję jakości na świadczone usługi oraz na dostarczone materiały urządzenia, ważną przez co najmniej 24 miesiące liczone od dnia odbioru danej usługi lub dostawy. Szczegółowe informacje na temat wymagań Zamawiającego w zakresie gwarancji jakości zawiera wzór umowy w pkt. 16 SIWZ. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ w formie załącznika nr 4 do formularza oferty. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: montaż konstrukcji metalowych, usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu. 10. Szczegółowy opis usług stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy przestrzegać niżej opisanych zasad ogólnych: Część opisowa przedmiotu zamówienia oraz załączniki tekstowe, tabelaryczne i graficzne w formie rysunkowej i fotograficznej są częściami dokumentacji wzajemnie się uzupełniającymi. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych we wszystkich ww. materiałach, a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, zgłoszenia wątpliwości Zamawiającemu przed złożeniem oferty, który dokona ich wyjaśnienia. Wszelkie nie zgłoszone niejasności będą interpretowane na etapie wykonywania umowy z korzyścią dla Zamawiającego W celu sprawnej realizacji usług Wykonawca wyznaczy osobę Koordynatora projektu. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za wstępne przygotowanie i bieżące uzgadnianie wszelkich procedur operacyjnych, planu prac (dziennego i okresowego), zapewnienie bezpieczeństwa i nadzór nad podległymi pracownikami Wykonawcy, przestrzeganie harmonogramu realizacji usług, udział w naradach instalacyjnych oraz bieżący kontakt z Koordynatorem Instalacji z ramienia Zamawiającego Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności sprzęt opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik A do SIWZ, b) zapewni na własną odpowiedzialność właściwą organizacje prac instalacyjnych zgodnie z przepisami bhp i p.poż 11. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez uprawnione osoby, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej Strona 3 z 46

4 i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka DVD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, a Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu umowy w terminie do 31 stycznia 2015 r. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z dyrektywnym harmonogramem instalacji synchrotronu SOLARIS stanowiącym załącznik B do SIWZ, który zostanie zaktualizowany na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. 2. Szczegółowe informacje na temat terminów i warunków wykonania umowy zawiera wzór umowy w pkt. 16 SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia za uprzednią zgodą Zamawiającego. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. Dlatego też, musi złożyć odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzający, iż Wykonawca zrealizował co najmniej trzy zamówienia polegające na: 2.1 usługach montażu urządzeń przemysłowych i/lub aparatury badawczej i/lub konstrukcji nośnych urządzeń i aparatury, powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, o łącznej wartości wykazanych trzech usług montażu nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto), lub 2.2 dostawie wraz z usługami montażu przez Wykonawcę urządzeń przemysłowych i/lub aparatury badawczej i/lub konstrukcji nośnych urządzeń i aparatury, o łącznej wartości wykazanych trzech dostaw nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: milion pięćset tysięcy złotych brutto). W wykazie głównych usług, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty, Wykonawca zobowiązany jest wskazać przedmiot (zakres) usług, daty wykonania, podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonywane, oraz załączyć dowody (poświadczenia, referencje lub inne dokumenty od odbiorców usług) potwierdzających że zostały należycie wykonane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń o których mowa powyżej, Wykonawca może złożyć w zamian odpowiednie oświadczenie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty, oraz wykaz głównych usług stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty, wraz z dokumentami poświadczającymi ich należyte wykonanie. Strona 4 z 46

5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiając w tym celu nazwę (firmę) podmiotu udostępniającego zasoby oraz jego pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, iż udostępnienie ww. zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dlatego też, musi złożyć oświadczenie w tym zakresie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, dysponował w całym okresie realizacji zamówienia, co najmniej następującymi osobami: 4.1 Koordynator robót posiadającym co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie kierowania pracami montażowymi urządzeń technologicznych lub aparatury badawczej, 4.2 Monterzy konstrukcji i urządzeń (6 osób) posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie montażu konstrukcji, urządzeń technicznych lub aparatury, 4.3 Operator wózków widłowych posiadający uprawnienia do obsługi wózków widłowych wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, przy czym rolę operatora wózka może pełnić jedna z osób należących do grupy monterów konstrukcji, 4.4 Operator suwnic posiadający uprawnienia do obsługi suwnic o udźwigu do 8 ton wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, przy czym rolę operatora suwnicy może pełnić jedna z osób należących do grupy monterów konstrukcji. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ, oraz wykaz osób stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Strona 5 z 46

6 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę głównych usług wraz właściwymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, 1.3 wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 3. Inne dokumenty: 3.1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych). 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 3.2 powyżej, muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 6. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich: wiedzy i doświadczenia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez te podmioty. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i Strona 6 z 46

7 oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 3.1 w zakresie formalnym i merytorycznym Wojciech Kochan, tel. kom ; 3.2 tel ; fax lub ; strona internetowa: 3.5 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)4. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, gdyż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, czyli tzw. progi unijne. 10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Strona 7 z 46

8 11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 12. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. 13. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę ,00 zł. PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych (PLN). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz. 275 z 2007r., z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego IBAN: PL nr , SWIFT: PKO PP LPW. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Strona 8 z 46

9 8.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 8.3 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 10. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniężna, treść oryginału dowodu wniesienia wadium musi jednoznacznie wskazywać na uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium w przypadkach określonych w pkt powyżej lub odesłanie do przypadków opisanych w ustawie PZP. 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złożyć wraz z ofertą. 3. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od 1 do 7, zawierające m.in. oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5), SIWZ. Przy czym złożenie podpisanego wzoru umowy w ramach załącznika nr 5 nie jest obowiązkowe. 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 6. W załączniku nr 4 do formularza oferty Wykonawca powinien przedstawić wyliczenie ceny ryczałtowej oferty w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. W szczególności Strona 9 z 46

10 Wykonawca zobowiązany jest w ramach indywidualnej kalkulacji ceny oferty wyodrębnić ceny ryczałtowe za poszczególne rodzaje usług oraz dostawy stanowiących przedmiot umowy odpowiednio do wzoru tabelarycznego zawartego w załączniku nr 4 do formularza oferty. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6) SIWZ. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane. Dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 8. W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji usług, ich wykazu, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert. 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 10.1Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 10.2Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 10.3Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 11. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 12. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 13. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym Strona 10 z 46

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1. Uniwersytet Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ (Nr postępowania: CRZP/UJ/514/2014) 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku. CPV:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo