SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum"

Transkrypt

1 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Projekt nr POIG /09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Kraków, dnia 17 kwietnia 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; strona internetowa: miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej tzw. progów unijnych. 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U poz. 121 z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 46

2 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS (tzw. Zestaw 7). 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności związane z rozładunkiem i wewnętrznym transportem wyszczególnionych urządzeń i elementów, w budynku synchrotronu SOLARIS lub pomiędzy obiektami Zamawiającego zlokalizowanymi na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jak również dostawę materiałów i urządzeń związanych z wykonaniem przedmiotowych usług. 1.2 Czynności związane z realizacją zamówienia w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zamawiający) prowadzone będę przez Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (zwane dalej SOLARIS). 1.3 Usługi objęte niniejszym zamówieniem (tzw. Zestaw 7) stanowią część ogólnego projektu instalacji synchrotronu SOLARIS w ramach którego realizowane będą również inne dostawy i usługi przez Wykonawców wyłonionych przez Zamawiającego w innych postępowaniach. Zakres pozostałych zestawów obejmuje: Zestaw 1 Elementy Mechaniczne. Zestaw 2 Usługi instalacji systemów próżniowych. Zestaw 3 Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów chłodzenia oraz sprężonego powietrza. Zestaw 4 Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów okablowania zasilającego. Zestaw 5 Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów okablowania sygnałowego. Zestaw 6 - Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów okablowania IT. Zestaw 8 - Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją systemów PLC. Z tego względu w okresie realizacji usług będących przedmiotem niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie ściśle współpracować z Zamawiającym oraz jego innymi wykonawcami, tak aby zapewnić sprawną i prawidłową realizację całego procesu instalacji synchrotronu SOLARIS. 1.4 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Projekt nr POIG /09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych Etap I/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1., Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 1.5 Zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wartości zł. netto, co stanowi ok. 38,16 % wartości zamówienia podstawowego netto, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu realizacji określonego rodzaju usług i czynności objętych zakresem zamówienia lub dostaw wchodzących w zakres zamówienia. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, tj. nie później niż do 31 stycznia 2015r. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z dyrektywnym harmonogramem instalacji synchrotronu SOLARIS stanowiącym załącznik B do SIWZ, który zostanie zaktualizowany na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. 3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. W Strona 2 z 46

3 związku z tym Wykonawca w ramach formularza oferty składa oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. 4. Wykonawca zapewnia gwarancję jakości na świadczone usługi oraz na dostarczone materiały urządzenia, ważną przez co najmniej 24 miesiące liczone od dnia odbioru danej usługi lub dostawy. Szczegółowe informacje na temat wymagań Zamawiającego w zakresie gwarancji jakości zawiera wzór umowy w pkt. 16 SIWZ. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ w formie załącznika nr 4 do formularza oferty. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: montaż konstrukcji metalowych, usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu. 10. Szczegółowy opis usług stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy przestrzegać niżej opisanych zasad ogólnych: Część opisowa przedmiotu zamówienia oraz załączniki tekstowe, tabelaryczne i graficzne w formie rysunkowej i fotograficznej są częściami dokumentacji wzajemnie się uzupełniającymi. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych we wszystkich ww. materiałach, a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, zgłoszenia wątpliwości Zamawiającemu przed złożeniem oferty, który dokona ich wyjaśnienia. Wszelkie nie zgłoszone niejasności będą interpretowane na etapie wykonywania umowy z korzyścią dla Zamawiającego W celu sprawnej realizacji usług Wykonawca wyznaczy osobę Koordynatora projektu. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za wstępne przygotowanie i bieżące uzgadnianie wszelkich procedur operacyjnych, planu prac (dziennego i okresowego), zapewnienie bezpieczeństwa i nadzór nad podległymi pracownikami Wykonawcy, przestrzeganie harmonogramu realizacji usług, udział w naradach instalacyjnych oraz bieżący kontakt z Koordynatorem Instalacji z ramienia Zamawiającego Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności sprzęt opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik A do SIWZ, b) zapewni na własną odpowiedzialność właściwą organizacje prac instalacyjnych zgodnie z przepisami bhp i p.poż 11. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez uprawnione osoby, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej Strona 3 z 46

4 i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka DVD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, a Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu umowy w terminie do 31 stycznia 2015 r. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z dyrektywnym harmonogramem instalacji synchrotronu SOLARIS stanowiącym załącznik B do SIWZ, który zostanie zaktualizowany na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. 2. Szczegółowe informacje na temat terminów i warunków wykonania umowy zawiera wzór umowy w pkt. 16 SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia za uprzednią zgodą Zamawiającego. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. Dlatego też, musi złożyć odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzający, iż Wykonawca zrealizował co najmniej trzy zamówienia polegające na: 2.1 usługach montażu urządzeń przemysłowych i/lub aparatury badawczej i/lub konstrukcji nośnych urządzeń i aparatury, powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, o łącznej wartości wykazanych trzech usług montażu nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto), lub 2.2 dostawie wraz z usługami montażu przez Wykonawcę urządzeń przemysłowych i/lub aparatury badawczej i/lub konstrukcji nośnych urządzeń i aparatury, o łącznej wartości wykazanych trzech dostaw nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: milion pięćset tysięcy złotych brutto). W wykazie głównych usług, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty, Wykonawca zobowiązany jest wskazać przedmiot (zakres) usług, daty wykonania, podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonywane, oraz załączyć dowody (poświadczenia, referencje lub inne dokumenty od odbiorców usług) potwierdzających że zostały należycie wykonane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń o których mowa powyżej, Wykonawca może złożyć w zamian odpowiednie oświadczenie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty, oraz wykaz głównych usług stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty, wraz z dokumentami poświadczającymi ich należyte wykonanie. Strona 4 z 46

5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiając w tym celu nazwę (firmę) podmiotu udostępniającego zasoby oraz jego pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, iż udostępnienie ww. zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dlatego też, musi złożyć oświadczenie w tym zakresie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, dysponował w całym okresie realizacji zamówienia, co najmniej następującymi osobami: 4.1 Koordynator robót posiadającym co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie kierowania pracami montażowymi urządzeń technologicznych lub aparatury badawczej, 4.2 Monterzy konstrukcji i urządzeń (6 osób) posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie montażu konstrukcji, urządzeń technicznych lub aparatury, 4.3 Operator wózków widłowych posiadający uprawnienia do obsługi wózków widłowych wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, przy czym rolę operatora wózka może pełnić jedna z osób należących do grupy monterów konstrukcji, 4.4 Operator suwnic posiadający uprawnienia do obsługi suwnic o udźwigu do 8 ton wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, przy czym rolę operatora suwnicy może pełnić jedna z osób należących do grupy monterów konstrukcji. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ, oraz wykaz osób stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Strona 5 z 46

6 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę głównych usług wraz właściwymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, 1.3 wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 3. Inne dokumenty: 3.1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych). 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 3.2 powyżej, muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 6. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich: wiedzy i doświadczenia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez te podmioty. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i Strona 6 z 46

7 oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 3.1 w zakresie formalnym i merytorycznym Wojciech Kochan, tel. kom ; 3.2 tel ; fax lub ; strona internetowa: 3.5 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)4. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, gdyż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, czyli tzw. progi unijne. 10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Strona 7 z 46

8 11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 12. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. 13. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę ,00 zł. PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych (PLN). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz. 275 z 2007r., z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego IBAN: PL nr , SWIFT: PKO PP LPW. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Strona 8 z 46

9 8.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 8.3 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 10. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniężna, treść oryginału dowodu wniesienia wadium musi jednoznacznie wskazywać na uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium w przypadkach określonych w pkt powyżej lub odesłanie do przypadków opisanych w ustawie PZP. 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złożyć wraz z ofertą. 3. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od 1 do 7, zawierające m.in. oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5), SIWZ. Przy czym złożenie podpisanego wzoru umowy w ramach załącznika nr 5 nie jest obowiązkowe. 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 6. W załączniku nr 4 do formularza oferty Wykonawca powinien przedstawić wyliczenie ceny ryczałtowej oferty w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. W szczególności Strona 9 z 46

10 Wykonawca zobowiązany jest w ramach indywidualnej kalkulacji ceny oferty wyodrębnić ceny ryczałtowe za poszczególne rodzaje usług oraz dostawy stanowiących przedmiot umowy odpowiednio do wzoru tabelarycznego zawartego w załączniku nr 4 do formularza oferty. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6) SIWZ. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane. Dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 8. W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji usług, ich wykazu, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert. 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 10.1Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 10.2Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 10.3Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 11. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 12. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 13. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym Strona 10 z 46

11 podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 13.1osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych; 13.2osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 13.3osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 13.4w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; 13.5w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 14. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane (z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 17. Zamawiający w celu ułatwienia przygotowania oferty przedstawia w załączniku C do SIWZ Listę sprawdzającą dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z ofertą 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p., w terminie do dnia 28 kwietnia 2014r. do godziny 10: Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta w zakresie usług montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu NCPE dla CPS UJ w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/190/ nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2014r. godz. 10:05. oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 kwietnia 2014r. o godzinie 10:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. Strona 11 z 46

12 8. Informacje, o których mowa w pkt 11)7. i 8. SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 ustawy PZP. 13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 15. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 11)15. SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy odpowiednio do wzoru tabelarycznego zawartego w załączniku nr 4 do formularza oferty, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. 2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest w ramach indywidualnej kalkulacji ceny oferty wyodrębnić ceny ryczałtowe za wykonanie poszczególnych rodzajów elementów mechanicznych stanowiących przedmiot umowy. 3. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 4. Obliczając cenę ryczałtową oferty, Wykonawca mający siedzibę na terenie Polski zobowiązany jest podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych elementów zamówienia. 5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Polski, oraz gdy dostarczany przez niego przedmiot umowy nie podlega zgodnie z obowiązującymi przepisami odprawie celnej na terenie Polski, Wykonawca może wskazać w ofercie wynagrodzenie w kwocie netto, zaś Zamawiający w celu porównania ofert doda należny podatek od towarów i usług VAT który zobowiązany będzie zapłacić na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 6. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Polski oraz gdy dostarczany przez niego przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Strona 12 z 46

13 podlega odprawie celnej na terenie Polski, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny obejmującej również koszty odprawy celnej w imporcie na terenie Polski w tym cła oraz należnego VAT. 7. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie płatności częściowych na poczet realizacji zamówienia w formie i na zasadach określonych we wzorze umowy zawartym w pkt 16) SIWZ. 13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 2.1 Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 100%. 3. Punkty przyznawane za kryterium cena ryczałtowa za całość zamówienia będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniższa cena spośród ważnych ofert, C o - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka komisji, wynosi Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji przetargowej. 4.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 4.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 1.1 ewentualny wykaz podwykonawców, 1.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. w szczególności odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie został on złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (do wglądu), 1.3 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę, 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. Strona 13 z 46

14 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strona 14 z 46

15 16) Wzór umowy. ZRP-040/474/2/2014 Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (nr umowy o dofinansowanie: POIG /09) UMOWA Umowa zamówienia publicznego zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków (Polska), zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ a, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. wspólnie zwanymi "Stronami". Niniejsza umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Strona 15 z 46

16 1 PRZEDMIOT UMOWY i ZOBOWIĄZANIA 1. Powodem zawarcia niniejszej Umowy jest budowa nowego synchrotronu, w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego (zwanym dalej SOLARIS), w Krakowie w Polsce. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, szczegółowe informacje o źródle finansowania dostępne są na stronie: 2. Przedmiotem Umowy są usługi w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS (tzw. Zestaw 7), oraz dostawa materiałów i urządzeń wymienionych w cz.7.7 i 7.8. tabeli zawartej w 6 ust.1. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji usług transportu i montażu lub z nimi związane, w szczególności zabezpieczenie podlegających transportowi i/lub montażowi urządzeń czy też utylizacja powstałych odpadów, 3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) wraz z załącznikami, oraz w ofercie Wykonawcy. 4. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie niezbędne działania w celu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa ust.2 powyżej. 5. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje usługi stanowiące przedmiot umowy przy użyciu najwyższej jakości materiałów i najwyższych standardów wykonania, w umówionych terminach oraz przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności oraz szczególne właściwości techniczne Przedmiotu Umowy w zakresie dostawy materiałów i urządzeń, jak również urządzeń i elementów synchrotronu podlegających transportowi i montażowi, opisane w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zasoby niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 7. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 2 TERMIN ORAZ WARUNKI WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zaktualizowanym na dzień podpisania umowy harmonogramem instalacji synchrotronu SOLARIS, stanowiącym załącznik nr B do SIWZ, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy. 2. Z uwagi na fakt iż harmonogram o którym mowa w ust.1 obejmuje również dostawy i prace instalacyjne realizowane bezpośrednio przez Zamawiającego, lub jego innych wykonawców, które to dostawy lub prace mogą mieć istotny wpływ na sposób wykonywania lub terminy wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej koordynacji swoich działań z Zamawiającym lub jego innymi wskazanymi wykonawcami. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jego innych wykonawców, nastąpi zmiana harmonogramu powodująca, niemożność wykonania niniejszej umowy w terminie o którym mowa w ust. 1, Strony podejmą stosowne działania zaradcze oraz ustalą w drodze aneksu do umowy nowy termin jej wykonania. 3. Z uwagi na fakt, iż wykonanie niniejszej umowy może mieć również istotny wpływ na terminy oraz sposoby wykonania innych umów lub czynności których przedmiotem jest instalacja synchrotronu SOLARIS, Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania umowy do potwierdzania u Zamawiającego terminów realizacji usług wynikających z harmonogramu o którym mowa w ust. 1 powyżej w trybie określonym w 4 ust Strona 16 z 46

17 4. Z uwagi na skomplikowany technicznie proces instalacji synchrotronu oraz możliwość wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w czasie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia lub podpisania niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega możliwość powstania konieczności zmiany zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, bądź też sposobu ich realizacji. W takim przypadku Strony umowy, w granicach obowiązujących przepisów prawa podejmą odpowiednie działania zaradcze. Realizacja dostaw oraz poszczególnych usług stanowiących przedmiot umowy podlegać będzie odbiorom częściowym dokonywanym przez przedstawicieli Stron umowy na bieżąco ale nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich realizacji. Przedmiotem odbiorów będzie ustalenie zgodności realizacji danej usługi lub dostawy z wymaganiami SIWZ. Sposób przeprowadzenia odbioru uzależniony będzie od charakteru i rodzaju danej usługi lub dostawy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWIZ. 5. W przypadku wadliwego wykonania usługi Zamawiający odmówi jej odbioru wyznaczając nowy termin na jej wykonanie. Za wadliwe wykonanie usługi rozumie się jej wykonanie niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oraz instrukcjach, zaleceniach, wytycznych i innych dokumentach określających warunki transportu, montażu, instalacji i użytkowania, urządzeń i elementów synchrotrony Solaris. Wszelkie wymienione w zdaniu poprzednim dokumenty Zmawiający przekaże Wykonawcy, za pisemnym potwierdzeniem, najdalej na 3 dni przed planowanym terminem transportu lub montażu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu realizacji umowy wskazanego w ust. 1 powyżej w przypadku konieczności przedłużenia realizacji budowy synchrotronu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2015 r. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przedłużenia okresu realizacji umowy o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3 MIEJSCE REALIZACJI USŁUG 1. Usługi stanowiące przedmiot umowy realizowane będą w budynku Narodowego Centrum promieniowania Synchrotronowego SOLARIS przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie, oraz w zakresie transportu urządzeń synchrotronu w granicach terenu Kampusu 600 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zorganizowaniem, eksploatacją i zabezpieczeniem odpowiedniego zaplecza technicznego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, niezbędnego do wykonania umowy, oraz demontażem tego zaplecza po zakończeniu realizacji umowy. Wykonawca może korzystać z dostępnych w budynku synchrotronu SOLARIS mediów tj. prądu i wody na potrzeby i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Koszty mediów w tym zakresie pokrywa Zamawiający. 3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za eksploatację zaplecza technicznego zgodnie z przepisami bhp, p. poż., ochrony środowiska oraz przepisami wynikającymi z właściwych aktów prawnych. 4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, b) zapewni na własną odpowiedzialność właściwą organizację prac instalacyjnych zgodnie z przepisami bhp i p.poż, 4 REALIZACJA UMOWY 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o docelowej lokalizacji podlegających przeniesieniu/przewiezieniu/montażowi urządzeń i elementów synchrotronu, a także instrukcje transportu, montażu, schematy, rysunki najdalej na 1 dzień roboczy przed Strona 17 z 46

18 planowanym wykonaniem usługi. 2. Wykonawca zobowiązany jest do występowania do Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych przed każdym kolejnym terminem wykonania określonej usługi ustalonym w harmonogramie o którym mowa w 2 ust.1 i 2 z wnioskiem o potwierdzenie takiego terminu. Zarówno wniosek Wykonawcy o potwierdzenie terminu jak i jego akceptacja lub zmiana terminu przez Zamawiającego może nastąpić w formie pisemnej. Za równorzędne z formą pisemną przyjmuje się także , bądź też ustne ustalenie podczas spotkań roboczych, co zostanie potwierdzone odpowiednią pisemną notatką służbową podpisana przez przedstawicieli stron. Wykonawca zobowiązany jest także do zgłaszania na bieżąco Zamawiającemu wszelkich problemów w realizacji umowy, w tym w szczególności możliwych opóźnień. 3. Wydanie Wykonawcy urządzeń i/lub elementów synchrotronu przeznaczonych do transportu i/lub montażu/instalacji następuje w ustalonym przez Strony dniu, na podstawie pisemnego protokołu przekazania podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron, określającego w szczególności: rodzaj (nazwę) urządzenia, nr fabryczny (lub inne identyfikujące oznaczenie), ilość (jeśli jest kilka urządzeń tego samego rodzaju), stan urządzenia i/lub ewentualnie jego opakowania, dzień i godzinę wydania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest ponadto, w szczególności do: - wykonywania usług/prac ściśle według wymagań SIWZ, przekazanych dokumentów o których mowa w 2 ust. 5, informacji o docelowej lokalizacji o której mowa w ust. 1 powyżej oraz według przekazywanych na bieżąco wytycznych przedstawiciela Zamawiającego, - przeniesienia/przewiezienia urządzeń/ wyposażenia do miejsca załadunku, załadunku, przewozu, rozładunku, wniesienia w miejscu przeznaczenia, - należytego zabezpieczenia urządzeń i/lub elementów synchrotronu w taki sposób, by nie uległy one zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub utracie, - zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, ścian, podłóg, wind przed uszkodzeniem w trakcie przenoszenia/przewożenia w miejscu wydania urządzeń i/lub elementów synchrotronu jak i miejscu montażu/złożenia, - zapewnienia stałego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami w szczególności przy załadunku i rozładunku, przez wyznaczone w tym celu osoby. - Wykonywania wszelkich wynikających z umowy czynności z zachowaniem najwyższej staranności profesjonalisty przy równoczesnym uwzględnieniu okoliczności, że mają one miejsce w czynnych obiektach dydaktycznych Zamawiającego. 5 OSOBY KONTAKTOWE 1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy będzie:, ...., telefon komórkowy:.. 2. Osobą/ami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie/ą:, ...., telefon komórkowy:.. 6 WARTOŚĆ UMOWY 1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy w maksymalnej wysokości.. PLN netto plus należny podatek VAT w wysokości Strona 18 z 46

19 .., co daje razem kwotę.. zł brutto, z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w poniższej tabeli: SPECYFIKACJA OPISOWA LP. OPIS PRAC / DOSTAW JEDN. ILOŚĆ 7. Logistyka, transport, montaże 7.0 Działo elektronowe (oba tunele) Rozładunek, transport i montaż głównych podpór działa [3 europalety] Rozładunek, transport i montaż podpór dla systemu falowodów dla działa elektronowego. Dotyczy kompletnego zamkniętego systemu falowodów. Obejmuje materiały montażowe (śruby, podkładki, nakrętki itp.) Rozładunek, transport i montaż sumatora w.cz. dla działa Rozładunek, transport i montaż jednostki chłodzącej działo Rozładunek, transport i montaż modulatora dla działa (typ K1) wraz z precyzyjnym pozycjonowaniem przed i po montażu solenoidu i klistronu Rozładunek i transport na miejsce montażu: cyrkulatora i elementów falowodów dla działa elektronowego. [2 europalety] Rozładunek i transport pozostałych komponentów działa elektronowego. Transport dwuetapowy: na miejsce przygotowania. Po przygotowaniu na miejsce montażu do tunelu. CENA JEDNOSTK OWA BRUTTO (PLN) RAZEM BRUTTO (PLN) 7.1 Akcelereator liniowy (oba tunele) Rozładunek, transport i montaż głównych i dodatkowych podpór dla struktur przyspieszających Rozładunek, transport i montaż podpór dla systemów falowodowych dla jednostek przyspieszających. Dotyczy kompletnego zamkniętego systemu falowodów dla wszystkich jednostek. Obejmuje materiały montażowe (śruby, podkładki, nakrętki itp.) Rozładunek, transport i zeskładowanie wraz z zabezpieczeniem złożeń struktur przyspieszających wraz z wnękami SLED, rozdzielaczami mocy i falowodami (w stanie dostarczanym przez dostawcę) [dedykowane wózki transportowe poz ] Transport złożeń struktur przyspieszających na miejsce demontażu przez grupę specjalistów Transport struktur przyspieszających po demontażu i ich instalacja na podporach w tunelu Linaca kpl. 3,00 0,00 kpl. 3,00 0,00 kpl. 3,00 0,00 szt. 6,00 0, Strona 19 z 46

20 7.1.6 Zabezpieczenie i transport wnęk SLED ze stanowiska demontażu do tunelu akceleratora oraz instalacja na podporach. [konieczne szt. 3,00 0,00 dedykowane narzędzie transportowe do wózka widłowego wycenione odrębnie] Rozładunek, transport i montaż zespołów chłodzących /SHG/. Jednostki SHG montować zgodnie z wytycznymi na wibroizolatorach szt. 3,00 0,00 (dostawa inwestora) Rozładunek, transport i montaż modulatorów (typ K2) wraz z precyzyjnym pozycjonowaniem przed i szt. 3,00 0,00 po montażu solenoidu i klistronu Rozładunek, transport na miejsce składowania, transport na miejsce montażu solenoidów i kpl. 3,00 0,00 klistronów Rozładunek, transport i montaż filtra aktywnego Rozładunek i transport pozostałych komponentów ekceleratora. Transport dwuetapowy: na miejsce przygotowania. Po przygotowaniu na miejsce montażu do tunelu. [12 europalet] Rozładunek i transport do tunelu technologicznego beczek z olejem do szt. 10,00 0,00 modulatorów. (beczki 200l) 7.2 Lina transferowa Rozładunek, transport i montaż podpór dla magnesów SM1A, SM1B, DIE, DIF Rozładunek, transport i montaż podpory dla przerywaczy wiązki Rozładunek, transport i montaż elementów wsporczych dla dłuższej i krótszej podpory ukośnej linii transferowej Rozładunek i transport dłuższej ukośniej podpory linii transferowej do hali eksperymentalnej i krótszej podpory ukośnej linii transferowej do tunelu akceleratora w obszar linii transferowej Przygotowanie podpór ukośnych do instalacji aparatury w wyznaczonym obszarze roboczym w tunelu akceleratora i w hali eksperymentalnej Rozładunek, transport i montaż przerywaczy wiązki na podporach Rozładunek, transport i montaż magnesów SM1A, SM1B, DIE, DIF Rozładunek i transport magnesów QF do tunelu akceleratora w obszar linii transfertowej Montaż krótszej podpory ukośnej linii transferowej z zainstalowanymi komponentami synchrotoronu Montaż dłuższej podpory ukośnej linii transferowej z zainstalowanymi komponetami synchrotoronu (uwzględnia wcześniejsze testy montażu podpory bez komponentów synchrotronu) Rozładunek i transport pozostałych komponentów linii transferowej. Transport dwuetapowy: na miejsce przygotowania. Po przygotowaniu na miejsce montażu do tunelu. (obejmuje komonenty próżniowe i pompy próżniowe) szt. 2,00 0,00 szt. 6,00 0, Strona 20 z 46

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Kraków, 20 listopada 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków. Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej wraz z zasilaniem serwerowni w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530 Zbąszyń: Dostawa mebli wraz z montażem dla Państwowej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Usługi w zakresie bieżącego utrzymania autostrady A2 na odcinku Konin-Dąbie

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla PWST w Krakowie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla obiektów PWST Numer ogłoszenia: 192694-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Hrubieszów: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w pasach drogowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r.

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82562-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji (w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne Warszawa: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo