ZAPYTANIE OFERTOWE. na usługę wykonania witaczy oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektu My się zmian nie boimy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. na usługę wykonania witaczy oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektu My się zmian nie boimy"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wykonania witaczy oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektu My się zmian nie boimy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Kod CPV: Trwałe znaki informacyjne Tablice Tablice ogłoszeń I ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Długa 23/25, Warszawa II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie FRDL Centrum Mazowsze. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Usługa wykonania witaczy oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektu My się zmian nie boimy, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Usługa wykonania witaczy oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych podzielona jest na 8 części. Część 1 Dla Gminy Kotuń usługa wykonania: witaczy wg poniżej specyfikacji 3 sztuki wykonanie witaczy na podstawie zaakceptowanych projektów graficznych trwałe oznakowanie na każdym pylonie zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostawa do gminy Kotuń (minimalne): wymiary: wysokość 3000 mm, szerokość 750 mm, grubość 24 mm konstrukcja stalowa, pomalowana przeciwrdzewną farbą do konstrukcji stalowych Unikor lica z płyt warstwowych aluminium/plastik/aluminium 3mm, materiał trwały nie korodujący z warunkami atmosferycznymi boki obłożone kształtem aluminiowym lica oklejone opcjonalnie folią orakal, wydrukiem solwentowym lub folią odblaskową, kolorystyka 4+4, szata graficzna i kolorystyczna ustalana z Wykonawcą po podpisaniu umowy (zawierająca min.: Herb Gminy, nazwę gminy, adres strony internetowej gminy, napis np. WITAMY, WITA po stronie wjazdowej i SZEROKIEJ DROGI, ŻEGNA od strony wyjazdowej ) 1

2 Część 2 Dla Gminy Jakubów usługa wykonania: witaczy wg poniżej specyfikacji - 2 sztuki wykonanie witaczy na podstawie zaakceptowanych projektów graficznych trwałe oznakowanie na każdym pylonie zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostawa do gminy Jakubów (minimalne): wymiary: wysokość 3000 mm, szerokość 750 mm, grubość 24 mm konstrukcja stalowa, pomalowana przeciwrdzewną farbą do konstrukcji stalowych Unikor lica z płyt warstwowych aluminium/plastik/aluminium 3mm, materiał trwały nie korodujący z warunkami atmosferycznymi boki obłożone kształtem aluminiowym lica oklejone opcjonalnie folią orakal, wydrukiem solwentowym lub folią odblaskową kolorystyka 4+4, szata graficzna i kolorystyczna ustalana z Wykonawcą po podpisaniu umowy (zawierająca min.: Herb Gminy, nazwę gminy, adres strony internetowej gminy, napis np. WITAMY, WITA po stronie wjazdowej i SZEROKIEJ DROGI, ŻEGNA od strony wyjazdowej ) Część 3 Dla Gminy Jakubów usługa wykonania: wewnętrzna tablica wolnostojąca typu parawan z możliwością łączenia - 2 sztuki wykonanie tablic na podstawie zaakceptowanych projektów graficznych dostawa do gminy Jakubów rozmiar tablicy 100x170x190 cm wysokość całkowita tablicy 190cm, wymiar użytkowy 94x164cm wykonanie w całości z aluminiowych profili anodowanych tablica dwustronna możliwość łączenia w dowolne segmenty rodzaj podłoża do wpinania: do ustalenia z zamawiającym. Część 4 Dla Gminy Cegłów usługa wykonania: zewnętrznych wolnostojących tablic ogłoszeń w sołectwach wg poniższej specyfikacji - 19 sztuk dostawa do gminy Cegłów 2

3 wymiary min 160 x 80 cm ( szerokość x wysokość), gablota wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w dowolnym kolorze według palety RAL połowa tablicy zamykana na klucz, a druga część nie zamykana obie połowy tablicy przeszklone plexi bezbarwną wylewną o grubości nie mniejszej niż 10 mm. wnętrze płyta magnetyczna napisy oraz magnesy w cenie gabloty kolor do ustalenia z Zamawiającym, Część 5 Dla Gminy Cegłów usługa wykonania: tablicy panelowej wewnętrznej wg poniższej specyfikacji 1 sztuka dostawa do gminy Cegłów tablica panelowa wykonana z profili aluminiowych o wymiarach min 125cm wysokość i 140cm szerokości. ramka tablicy malowana na kolor uzgodniony z zamawiającym nagłówek wyklejany na stałe, wysokość nagłówka uzależniona od wielkości tablicy w panele aluminiowe wsuwane tablice wymienne z tworzywa z wydrukiem solventowym zabezpieczonym laminatem profile mocowane do tylnej ścianki tablicy za pomocą folii magnetycznej możliwość wymiany treści bez konieczności demontażu tablicy kolor do ustalenia z Zamawiającym Część 6 Dla Gminy Miastków Kościelny usługa wykonania: zewnętrznej gabloty wolnostojącej jednodrzwiowej wg poniższej specyfikacji 2 sztuki dostawa do gminy Miastków Kościelny gablota o głębokości 60mm, szyba 4mm grubości gablota wolnostojąca teleskopowa 200cm x 100cm x 6cm gablota zewnętrzna, aluminiowa, jednodrzwiowa profile aluminiowe, anodowane, kolor biały tablica na magnesy w kolorze jasno-szarym w opcji z zawiasami kołki do zamocowania i magnesy gablota zamykana na zamek patentowy, 2 komplety kluczy gablota instalowana na słupkach, słupki w kolorze gabloty srebrny mat Część 7 Dla Gminy Żelechów usługa wykonania: zewnętrznej gabloty wolnostojącej na słupkach aluminiowych wg poniższej specyfikacji 1 sztuka 3

4 dostawa do gminy Żelechów gablota o głębokości 60mm, szyba 4mm grubości gablota wolnostojąca teleskopowa 200cm x 100cm profile aluminiowe, anodowane, kolor biały tablica na magnesy do kompletu kołki do zamocowania i magnesy gablota zamykana na zamek patentowy, 2 komplety kluczy na przednim panelu szyba z napisem i logo miasta kolor profili i słupków wg palety dodatkowo: oświetlenie Część 8 Dla Gminy Żelechów usługa wykonania: witaczy wg poniżej specyfikacji 3 sztuki wykonanie witaczy na podstawie zaakceptowanych projektów graficznych trwałe oznakowanie na każdym pylonie zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostawa do gminy Żelechów (minimalne): wymiary: wysokość 3000 mm, szerokość 750 mm, grubość 24 mm konstrukcja stalowa, pomalowana przeciwrdzewną farbą do konstrukcji stalowych Unikor lica z płyt warstwowych aluminium/plastik/aluminium 3mm, materiał trwały nie korodujący z warunkami atmosferycznymi boki obłożone kształtem aluminiowym lica oklejone opcjonalnie folią orakal, wydrukiem solwentowym lub folią odblaskową kolorystyka 4+4, szata graficzna i kolorystyczna ustalana z Wykonawcą po podpisaniu umowy (zawierająca min.: Herb Gminy, nazwę gminy, adres strony internetowej gminy, napis np. WITAMY, WITA po stronie wjazdowej i SZEROKIEJ DROGI, ŻEGNA od strony wyjazdowej ) IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: Wiedza i doświadczenie Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatniego roku, tj. od grudnia 2011 r. do grudnia 2012 r. minimum trzech usług na które Wykonawca składa ofertę (Załącznik nr 1). Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Dostarczone dokumenty (rekomendacje ze wskazaniem terminu wykonania usługi) należy ponumerować (numeracja powinna znaleźć się na dokumencie) i wpisać w formularzu oferty w odpowiednim wierszu w punkcie IV Warunki udziału w postępowaniu ). 4

5 V DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. zdjęcia oferowanych produktów. 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku, którego wzór został załączony do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3). 4. dokumenty potwierdzające, że usługa wykonania witaczy lub tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych została wykonana należycie. Dostarczone rekomendacje (numeracja powinna znaleźć się na dokumencie) i wpisać w formularzu oferty w punkcie VIII Kryteria, podpunkt 2 przy danej usłudze, właściwy numer rekomendacji. W przypadku braku numeracji Zamawiający może prosić o uzupełnienie. JEST DOPUSZCZALNE SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. W RAMACH ZAPYTANIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYŁONIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCY. VI KRYTERIA WYBORU OFERT cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie Każda część przedmiotu zamówienia zostanie oceniona oddzielnie. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: LP. Kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1 Cena 100 % 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 3. Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według wzoru: Cena oferty najtańszej x 100 = liczba punktów Cena oferty badanej 4. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 6. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować całość usługi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. 7. Cenę jednostkową, każdej pozycji należy wpisać do formularza cenowego oferty z dokładnością do 1 grosza. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 9. Wypełniając formularz ofertowy należy podać ceny w rozbiciu na jednostki zamawianego asortymentu, wg przewidzianego w nim schematu. 5

6 10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. VII POZOSTAŁE WARUNKI: 1. Płatności za usługi, o których mowa w pkt III Zapytania, zostanie dokonane przez po akceptacji protokołu odbioru usług, na które oferent składa ofertę i po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/faktury proforma w terminie wskazanym we wzorze umowy. 2. Ustalone ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stawki VAT w kolejnych latach. 3. Jeżeli zaoferowana cena przekroczy kwoty przewidziane w budżecie projektu Zamawiający rozpocznie negocjacje indywidualne z oferentami. Jeżeli w wyniku negocjacji nie uda się osiągnąć cen mieszczących się w budżecie projektu, Zamawiający zamknie zapytanie ofertowe w danej części bez wyboru Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia poszczególnych części zapytania ofertowego bez wybrania żadnej oferty. 5. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo zamknięciu zapytania ofertowego bez wyboru żadnej oferty, a także o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 6. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 7. W trybie zapytania ofertowego może zostać wyłoniony więcej niż jeden oferent. 8. Zamawiający może prosić oferentów o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty (uzupełnieniu nie podlegają postanowienia dotyczące ceny). W takiej sytuacji wszyscy oferenci będą mieli szanse na takie same uzupełnienia 9. Oferenci mogą zadawać pytania w trakcie okresu przygotowania oferty wyłącznie mailowo. 10. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień odbioru usługi na podstawie protokołu odbioru usługi, na który Wykonawca składa ofertę. 11. Zamawiający zastrzega, że ilość witaczy oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych może ulec zmianie. W przypadku zamówienia przez mniejszej ilości usług niż podane w zapytaniu ofertowym Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę już wykonanych usług. 12. Zamawiający zastrzega, że na etapie wyłaniania najkorzystniejszej oferty postanowienia umowy mogą być modyfikowane. 13. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia udzielonego do wysokości 50%wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. 14. Oferta wiążę, aż do momentu podpisania umowy w wybranym wykonawcą w danej części zamówienia. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów. Załączniki: 1. Wzór oferty. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków. 4. Wzór umowy wraz ze wzorem gwarancji. Proszę o przesłanie oferty w terminie do 27 marca 2013 r. (środa) do godz wyłącznie na adres lub faksem nr W tytule maila proszę dopisać: oferta - na usługę wykonania witaczy oraz tablic informacyjnych projekt My się zmian nie boimy. Pytania należy kierować do: Agnieszka Jędrych (22)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem miejsc noclegowych i sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia i świadczenie usługi transportowej podczas wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 Na realizację 3 sesji szkolenia z zakresu Zarządzanie jakością pt. Higiena personelu, w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA Warszawa, dn. 2013.08.02 r. Zaproszenie do składania ofert nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA na realizację usług gastronomicznych i wynajmu sal do przeprowadzenia szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo