j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m"

Transkrypt

1 Gdynia, paÿdziernik 2006 (14) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWOŒCI ASORTYMENTOWE maju i czerwcu br. nast¹pi³o bardzo W wiele zmian w ofercie naszej firmy. Pragniemy sprostaæ potrzebom stale rozwijaj¹cego siê rynku, mo liwoœciom produkcyjnym i zmieniaj¹cym siê radykalnie propozycjom cenowym. Wielkie zmiany na œwiatowych rynkach optycznych stawiaj¹ i nam nowe wyzwania. Nasze produkty niczym nie odbiegaj¹ od tych, które dotychczas uznawane by³y za wyj¹tkowe. Wrêcz przeciwnie, nasza wysoka jakoœæ, spe³nianie wszelkich norm unijnych i krajowych, powtarzalnoœæ produktu i atrakcyjnoœæ cenowa sprawiaj¹, i jesteœmy atrakcyjni i wiarygodni zarówno na krajowym jak i europejskim rynku. Nowoczesne technologie w produkcji soczewek okularowych i ich uszlachetnieñ jakie wprowadziliœmy w ostatnich dwóch latach w naszym laboratorium pozwalaj¹ na wykonywanie okularowych soczewek recepturowych najwy szej jakoœci. I HITY CENOWE Szybkie tempo wprowadzania kolejnych asortymentów soczewek powoduje potrzebê ci¹g³ej aktualizacji cenników. Poprzednie wydanie z lutego 2006 nie obejmuje ca³oœci oferty jak¹ na dzieñ dzisiejszy dysponujemy. Zdecydowaliœmy siê na wydanie nowej edycji cenników 2006/2. Oferta ta zawiera ceny soczewek wysokoindeksowych 1.60 i 1.67 oraz nowe ni sze ceny na magazynowe soczewki fotochromowe Solar 1.56, a tak e na soczewki organiczne PROfit 1.56 z pow³ok¹ Perfect AR oraz na soczewki poliwêglanowe. Wystêpuj¹ równie nowoœci w ofercie soczewek wieloogniskowych. Nasz¹ paletê produktów? wzbogaciliœmy o recepturowe soczewki dwuogniskowe z bardzo du ¹ wtopk¹ FT-35 oraz o kolejne soczewki progresywne, tym razem magazynowe soczewki fotochromowe Solar PRO Oferta ta równie zawiera nowe ceny uszlachetnieñ jakie wykonujemy na soczewkach w naszym laboratorium, w szczególnoœci chodzi tu o barwienia soczewek organicznych wysokoindeksowych. Chcesz dostaæ dodatkowe cenniki (w tym nieuzupe³nione) lub inne materia³y z Baltic Optylab (ulotki, plakaty, szablony itp.)? Skontaktuj siê z naszym przedstawicielem handlowym b¹dÿ te bezpoœrednio z Biurem Obs³ugi Klienta.

2 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB WYSOKOINDEKSOWE SOCZEWKI ORGANICZNE 1.60 I 1.67 maju zakoñczone zosta³y wszelkie prace przygotowawcze oraz W wdro ono procedury produkcji szerokiej gamy soczewek plastikowych wysokoindeksowych 1.60 i jednoogniskowych i progresywnych. Ró norodnoœæ u ywanych œrodków i materia³ów do produkcji szkie³ oraz ich technologicznie odmienny proces produkcji wymaga poœwiêcenia odpowiedniej iloœci czasu i zaanga owania wykonuj¹cych te soczewki specjalistów tak, aby efekt by³ jak najlepszy i uzyska³ dobr¹ ocenê koñcow¹. Gamê produktów wysokoindeksowych otwieraj¹ soczewki jednoogniskowe 1.60 i 1.67 o konstrukcjach asferycznych. Do grupy tej z powodzeniem wpisuj¹ siê równie jednoogniskowe soczewki fotochromowe wykonywane z materia³u Transitions V z ESP- br¹zowe i szare. Charakterystyka: Indeks Materia³ MR-8 MR-7 Liczba Abbego Gêstoœæ Wprowadziliœmy równie znan¹ i sprawdzon¹ konstrukcjê szkie³ progresywnych Piccolo (d³. kana³u 16 mm) i Genesis (d³. kana³u 19 mm) w indeksie 1.60 i Porównanie gruboœci soczewek jednoogniskowych Ø CR 1.50 Soczewki Piccolo i Genesis dostêpne s¹ jako tradycyjnie bezbarwne, a tak e jako wykonywane w materiale fotochromowym Transitions V z ESP (br¹zowe i szare). Wszystkie soczewki 1.60 i 1.67 jednoogniskowe i progresywne utwardzone s¹ wysokiej jakoœci pow³ok¹ lakierow¹ Hi-ONYX. Soczewki wysokoindeksowe musz¹ byæ pokryte pow³okami antyrefleksyjnymi - oferujemy pow³oki Hi-Cyprys AR lub Hi-Perfect AR (z zielonym szcz¹tkowym kolorem odbicia) ASFERYCZNE 1.67 ASFERYCZNE Nowoczesna pow³oka Hi-Perfect AR jest dodatkowo wzbogacona o warstwy u³atwiaj¹ce czyszczenie i pielêgnacjê powierzchni szkie³. O pow³oce Hi-ONYX szerzej piszemy na ³amach tego numeru INFO (str. 5). Dodatkowo soczewki jednoogniskowe i progresywne w indeksie 1.60 i 1.67 mog¹ byæ barwione na szereg dostêpnych kolorów, które prezentujemy w naszym katalogu soczewek (edycja czerwiec 2005). DWUOGNISKOWE SOCZEWKI FT-35 Grupê produktów dwuogniskowych wzbogaciliœmy o kolejn¹ soczewkê, tym razem z wtopk¹ FT-35 mm. Dotychczas u ywane segmenty 28 mm nie spe³nia³y wszystkich potrzeb i wymagañ niektórych u ytkowników. Równie stosowanie soczewek E-line nie ka demu ich u ytkownikowi dawa³o maksymalny komfort. Maksymalnie du a wtopka do bli y z powodzeniem mo e byæ wykorzystana przez wszystkich tych u ytkowników, którzy potrzebuj¹ bardzo du e pole widzenia do bli y (profesjonalistów, lekarzy, stomatologów, rzemieœlników, majsterkowiczów), a tak e osoby maj¹ce problem z koordynacj¹ ruchów ga³ki ocznej. Du y segment przeznaczony do postrzegania bli y mo e niezmiernie u³atwiæ takie zadanie. Oferta soczewek bifokalnych o œrednicy segmentu 35 mm jest równie skierowana do osób m³odych (w tym dzieci), które dotychczas u ywa³y soczewek Franklina czy E-line. Porównanie szablonów soczewek FT-35 i FT-28 Konstrukcja soczewek jest asymetryczna, a wiêc szk³a wykonane s¹ osobno dla oka prawego i lewego. Soczewki dwuogniskowe FT-35 s¹ wykonywane w systemie recepturowym i powstaj¹ z materia³u CR-39 o indeksie 1.5 (sph od -8 do +7, cylinder od 0,25 do 6 dodatek od 1.00 do 3.00) - strona 12 cennika (edycja sierpieñ 2006). 2

3 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB ZAMÓWIENIA ON-LINE Po okresie przygotowañ sk³adaj¹cym siê na wiele testów i udoskonaleñ wprowadziliœmy mo liwoœæ zamawiania soczewek magazynowych i recepturowych za pomoc¹ serwisu internetowego. Naszym celem by³o stworzenie narzêdzia zarówno nowoczesnego jak i mo liwie najprostszego w obs³udze. Serwis sk³ada siê ze strony przeznaczonej do wprowadzania zleceñ (widocznej na za³¹czonym rysunku), a tak e z podgl¹du zamówieñ, które oczekuj¹ na Pañstwa akceptacjê. Mo na np. wprowadziæ wiele zleceñ, a póÿniej, przed ostatecznym wys³aniem ich do naszej firmy, sprawdziæ ich poprawnoœæ. Ka dorazowe zamówienie jest potwierdzane wys³aniem do Pañstwa automatycznej wiadomoœci zawieraj¹cej szczegó³owe dane zlecenia. Ka demu zleceniu mog¹ Pañstwo nadaæ nazwê (mo e byæ to np. imiê i nazwisko Pañstwa klienta) b¹dÿ te numer pracy, który zosta³ mu przydzielony. W przypadku soczewek recepturowych dane te zostan¹ wydrukowane na etykietach soczewek, co nie tylko podkreœla zindywidualizowany charakter produktu, ale tak e powinno Pañstwu u³atwiæ codzienn¹ pracê. Aby uzyskaæ dostêp do tej strony internetowej nale y byæ klientem zarejestrowanym w naszej bazie danych oraz uzyskaæ od nas dane dostêpowe (login i has³o). Wejœcie do serwisu Zamówienia On-line jest dostêpne bezpoœrednio z naszej strony firmowej (www.balticopty.com.pl - zak³adka Zamówienia) b¹dÿ te poprzez wpisanie w przegl¹darce internetowej adresu Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani korzystaniem z tego nowoczesnego narzêdzia prosimy o kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta. G³ówne zalety: Nie tracisz czasu i pieniêdzy na po³¹czenia telefoniczne Nie musisz instalowaæ adnego dodatkowego oprogramowania Zlecenia automatycznie wprowadzane s¹ do naszego systemu komputerowego co przyspiesza czas ich realizacji Mo esz personalizowaæ zlecenia - nadawaæ im swoje numery lub te nazwy, które póÿniej zostan¹ wydrukowane na etykietach soczewek (tylko dla soczewek Rx) Ka de zamówienie jest potwierdzane wiadomoœci¹ , w której znajdziesz szczegó³owe dane Twojego zlecenia Czas, który wczeœniej poœwiêca³eœ na telefoniczne sk³adanie zleceñ mo esz przeznaczyæ na obs³ugê klientów lub te pracê w pracowni optycznej Obni asz koszty swojej firmy Szybko rosn¹ca grupa soczewek ekonomicznych PROfit wzbogacona zosta³a o kolejn¹ soczewkê - tym razem fotochromow¹ soczewkê progresywn¹ w indeksie PROfit SOLAR PRO Znana ju konstrukcja soczewek progresywnych bezbarwnych PROfit PRO jest teraz dostêpna do aplikowania w materiale fotochromatycznym w kolorze br¹zowym wraz z pow³okami AR. Soczewka dostêpna jest w œrednicy 75 mm, w zakresie od 0 do +2.5 dpt, KOLEJNY HIT CENOWY - PROfit SOLAR PRO z dodatkiem od 1.00 do strona 6 cennika (edycja sierpieñ 2006). Soczewki posiadaj¹ standardowo pow³oki antyrefleksyjne, a ich cena jest na tyle zachêcaj¹ca, i stanowi dobr¹ i przystêpn¹ ofertê szkie³ progresywnych na ka d¹ kieszeñ.

4 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB ZMIANA GRUBOŒCI SOCZEWEK - POCIENIANIE Kontynuuj¹c rozpoczêty w zesz³ym numerze INFO (marzec 2006) temat zmiany gruboœci soczewek, w tym numerze skupimy siê na zmniejszaniu gruboœci szkie³ okularowych. W zasadzie zjawisko pocieniania soczewek dodatnich i ujemnych poprzez zmianê gruboœci w œrodku optycznym przy ma³ych mocach nie powinno mieæ miejsca. Podyktowane jest to warunkami bezpieczeñstwa soczewki podczas jej u ytkowania oraz mo liwoœciami w³aœciwego osadzenia takiego szk³a w oprawie okularowej. O ile jednak soczewki minusowe pozbawione s¹ w ogóle mo liwoœci pocieniania, to soczewki dodatnie przy mocach wiêkszych ni +2.5 dpt mog¹ byæ pocieniane poprzez wykonanie brzegu soczewki na ostro. Nast¹pi wówczas zmiana gruboœci soczewki w œrodku optycznym. Gruboœæ soczewki dodatniej bêdzie mniejsza zarówno w jej œrodku jak i na krawêdzi. Nie ma to jednak zastosowania w soczewkach o mocach mniejszych jak dpt. Na rynku optycznym istnieje jednak zjawisko pocieniania soczewek dodatnich poprzez zminimalizowanie bazy szk³a, czyli przedniej powierzchni soczewki. Cieñsz¹ soczewkê dodatni¹ mo na otrzymaæ poprzez wykonanie tej samej mocy szk³a w materiale o wy szym wspó³czynniku za³amania œwiat³a. Innym wyj¹tkowo skutecznym sposobem pocieniania jest zlecenie wykonania soczewki w kszta³cie elipsy lub z zastosowaniem us³ugi OPTIMUM. Zachêcamy do zlecania wykonania i montowania w okularach soczewek dodatnich szlifowanych w naszym laboratorium w kszta³cie elipsy. Uzyskane w ten sposób pocienienie soczewek dodatnich mo e w niektórych przypadkach dochodziæ nawet do 40%. Aby zamówiæ soczewkê w kszta³cie elipsy nale y skorzystaæ z szablonów, które zamieszczone s¹ w naszym katalogowym cenniku oraz które by³y do³¹czone do ostatniej edycji skróconego cennika (edycja sierpieñ 2006). Sposób korzystania z takich szablonów nie przysparza zbytnich trudnoœci, a efekty mog¹ byæ naprawdê imponuj¹ce. Metoda ta ma zastosowanie dla soczewek jednoogniskowych i dwuogniskowych sferocylindrycznych oraz wszystkich soczewek progresywnych. Szeroko na ten temat pisaliœmy w INFO 10 i 11. Archiwalne INFO dostêpne s¹ na naszych stronach internetowych - Soczewki ujemne Nie ma mo liwoœci wycienienia soczewek ujemnych - posiadaj¹ one bezpieczn¹ minimaln¹ gruboœæ w œrodku szk³a, a zmiana tej gruboœci mo e prowadziæ jedynie do utraty bezpieczeñstwa obróbki i u ytkowania szk³a. Rys. nr 1. Zmiana gruboœci soczewki ujemnej w zale noœci od zmiany œrednicy. Soczewki ujemne niezale nie od swojej œrednicy bêd¹ zawsze posiada³y tak¹ sam¹ gruboœæ w œrodku szk³a. Soczewki dodatnie Gruboœæ soczewek dodatnich zmienia siê w zale noœci od wielkoœci (œrednicy) soczewki. Im wiêksza œrednica soczewki tym wiêksza jej gruboœæ. Przy zmianie œrednicy na mniejsz¹ zmienia siê CT (gruboœæ w œrodku) soczewki, natomiast ET (gruboœæ na krawêdzi) wynosi zawsze 0.7 mm. Rys. nr 2. Zmiana gruboœci soczewki dodatniej w zale noœci od jej œrednicy, gdzie d1 to gruboœæ soczewki ø65, a d2 to gruboœæ soczewki ø50. Jak wynika z rysunku nr 2 soczewki dodatnie niezale nie od ich œrednicy posiadaj¹ tê sam¹ krzywiznê powierzchni czo³owej. Tylna (wewnêtrzna) krzywizna szk³a jest równie taka sama dla ka dej œrednicy. Oczywiœcie obie te krzywizny (przednia i tylna) s¹ ró ne. Wynika równie z rys. 2 to, e aby uzyskaæ zmianê gruboœci soczewki (cieñsz¹ soczewkê) mo na jedynie zmieniæ œrednicê szk³a. I w tym przypadku korzyœci s¹ znaczne i widoczne. W tabeli nr 2 zamieœciliœmy moce soczewek dodatnich organicznych w indeksie 1.5 oraz ich œrednice i odpowiadaj¹ce tym wartoœciom gruboœci soczewek w œrodkach optycznych. Obliczenia dokonano z uwzglêdnieniem odpowiednich gruboœci brzegowych soczewek dodatnich. Wszystkie podane wartoœci dotycz¹ wy³¹cznie soczewek wykonywanych w systemie recepturowym (Rx) w naszym laboratorium. System magazynowy mo e posiadaæ inne wartoœci. Konkluduj¹c, zmiana gruboœci soczewek w œrodku dotyczy wy³¹cznie soczewek o mocach dodatnich i to dla nich ma znaczenie wykonanie soczewek w laboratorium o mniejszych œrednicach. Nie ma z kolei znaczenia wykonanie takich szkie³ o mocach ujemnych. Innym tematem jest dobór okularów o ma³ych tarczach i monta w nich ponadwymiarowych szkie³. 4

5 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB Tabela 1: Zmiana gruboœci w zale noœci od œrednicy soczewki. Soczewki Œrednica soczewki Gruboœæ w œrodku soczewki Dodatnie (+) œrednica roœnie Roœnie gruboœæ Dodatnie (+) œrednica maleje Maleje gruboœæ Ujemne(-) œrednica roœnie Stale wynosi 2.0 mm Ujemne (-) œrednica maleje Stale wynosi 2.0 mm Tabela 2: Gruboœæ soczewki dodatniej w œrodku CT Baza + CR - 39 indeks 1.50 Gruboœæ soczewki w œrodku CT Gruboœæ Brzegowa ET Wnioski: Po doborze odpowiedniej oprawy okularowej bardzo istotne jest w³aœciwe zwymiarowanie wielkoœci oprawy i przypisanie do niej jak najbardziej optymalnej wielkoœci (œrednicy) soczewek okularowych, przy uwzglêdnieniu pe³nej charakterystyki pacjenta. Dotyczy to zw³aszcza szkie³ o mocach dodatnich. Ma to niebagatelny wp³yw na estetykê oraz komfort noszenia okularów. Soczewki dodatnie o ma³ych œrednicach bêd¹ zdecydowanie cieñsze ani eli takie same moce w œrednicach wiêkszych. Ma³a œrednica soczewek dodatnich to soczewki cienkie niestanowi¹ce zbytniego ciê aru dla u ytkownika takich okularów. mgr in. Tadeusz Szajna UTWARDZENIE LAKIEROWE HI-ONYX Materia³y organiczne z jakich wykonywane s¹ soczewki o indeksach 1.60 i 1.67 s¹ wyj¹tkowo delikatne i podatne na uszkodzenia, dlatego te powierzchnie soczewek wysokoindeksowych musz¹ byæ w³aœciwie utwardzone lakierami o odpowiednich w³aœciwoœciach i wymaganej dla tego typu soczewek strukturze. Wprowadzenie do produkcji i sprzeda y soczewek wysokoindeksowych wymaga³o uruchomienia nowych procesów utwardzeñ lakierowych adekwatnych dla tego typu soczewek. Lakier którym pokrywa siê soczewki wysokoindeksowe nosi firmow¹ nazwê Hi-ONYX. Jest on tak e stosowany jako podk³ad dla pow³ok antyrefleksyjnych Hi-CYPRYS AR i Hi-PERFECT AR. Hi-ONYX gwarantuje: odpornoœæ lakieru na próby jego zarysowania, uszkodzenia soczewki i naruszenia pow³oki utwardzaj¹cej. Lakier jest na tyle skuteczny, i nawet po najbardziej intensywnych testach soczewka nie ulega porysowaniu i zniszczeniu. przejrzystoœæ lakieru na soczewkach - lakier posiada wyj¹tkow¹ przejrzystoœæ (brak kr¹ ków Newtona), a jego bezbarwna struktura poprawia przejrzystoœæ soczewek oraz wyg³adza ich powierzchniê. przyczepnoœæ - lakier posiada w³aœciw¹ przyczepnoœæ do powierzchni soczewek. Jego przyleganie jest na tyle skuteczne, i nawet poddany wielu wymagaj¹cym testom nie odrywa siê on od powierzchni soczewek. mgr in. Monika ukaszewicz Laboratorium Pow³ok Lakierowych

6 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB OKULARY DLA PRACUJ CYCH PRZY KOMPUTERZE W swojej ofercie! posiadamy soczewki OFFICE, które zosta³y specjalnie stworzone do pracy w biurze. Jako jedyne spe³niaj¹ one oczekiwania tych wszystkich, którzy u ywaj¹c okularów do czytania oraz do dali maj¹ dyskomfort widzenia przedmiotów oddalonych o ok cm. Dziêki soczewkom OFFICE w precyzyjny sposób mo na dostrzec przedmioty po³o one daleko (do 4 m) oraz te w odleg³oœciach poœrednich (50-80 cm) i w bliskich (20-40 cm). paragrafu 8 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Z z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) wynika, e pracodawca ma obowi¹zek zapewnienia pracownikom okularów koryguj¹cych wzrok, je eli potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego stwierdzi lekarz przeprowadzaj¹cy badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Powinny byæ to zatem okulary zgodne z zaleceniem lekarza - o okreœlonych parametrach (odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta) przeznaczone do pracy przy monitorze. O tym, e taki pracownik powinien mieæ okulary, decyduje lekarz okulista, wystawiaj¹c odpowiednie zaœwiadczenie. W tym zaœwiadczeniu lekarz powinien okreœliæ m.in. moc szkie³. Pracodawca jest zobowi¹zany do refundacji kosztów zakupu okularów pracownikom uprawnionym do tego œwiadczenia zatrudnionym wy³¹cznie na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel okreœla pracodawca, przy czym œrodki te powinny umo liwiaæ zakup okularów koryguj¹cych wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. Pracodawca ma obowi¹zek zwróciæ pracownikowi koszt szkie³, robocizny i standardowej oprawy, przy czym przepisy nie ograniczaj¹ wysokoœci kosztów oprawek. Pracodawca mo e jednak w przepisach wewnêtrznych jednostki uregulowaæ te kwestie inaczej (np. ustaliæ, e zwrotowi podlegaj¹ jedynie okreœlone kwoty za szk³a i oprawkê). Rozporz¹dzenie dotyczy pracowników u ytkuj¹cych w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez po³owê dobowego wymiaru czasu pracy, tj. zazwyczaj przez 4 godziny dziennie. Chodzi o czas pracy faktycznie przepracowany przy monitorze. Pracodawca ma obowi¹zek zrefundowaæ koszty zakupu okularów jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracê. Pracodawca nie musi zwracaæ tych kosztów w przypadku osób wspó³pracuj¹cych na podstawie umów cywilnoprawnych, aczkolwiek mo e zrekompensowaæ wydatki na okulary tak e wspó³pracownikom. Prawo do refundacji okularów, takie samo jak i innym pracownikom, przys³uguje tak e praktykantom i sta ystom przyjêtym do przedsiêbiorstwa na umowê o pracê. AUTENTYCZNOŒÆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM Plastikowe soczewki fotochromowe SOLAR produkowane przez Baltic Optylab zosta³y wyró nione CERTYFIKATEM, który do³¹czany jest do ka dej pary soczewek. Certyfikat ten potwierdza wysok¹ jakoœæ oraz autentycznoœæ zarówno soczewek magazynowych jak i recepturowych. Soczewki z grupy SOLAR (w kolorze br¹zowym i szarym) wykonywane s¹ w szerokim zakresie asortymentowym jako soczewki jednoogniskowe oraz progresywne. Jako ciekawostkê informujemy, e na certyfikacie widnieje wizerunek naszej kole anki z pracy pani Beaty Starczewskiej-Kieniksman. Obecnie dodawane s¹ równie certyfikaty do soczewek Transitions. 6

7 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB TECHNOLOGIA POW OK ANTYREFLEKSYJNYCH SATISLOH dobie ci¹g³ego postêpu technicznego nasze laboratorium stara siê W realizowaæ postawione cele i zadania, k³ad¹c szczególny nacisk na produkowanie soczewek najwy szej jakoœci opartych o najnowoczeœniejsze technologie w dziedzinie optyki okularowej. Realizacja takich celów wi¹ e siê z ci¹g³ym œledzeniem postêpu technicznego jaki nastêpuje w tej bran y na ca³ym œwiecie, a w konsekwencji tego na racjonalnym wyborze wszelkich nowoœci, które mia³yby byæ wdro one w naszym laboratorium. Bardzo istotnym elementem jest równie przygotowanie i ocena finansowa realizowanego przedsiêwziêcia. D¹ ¹c do ci¹g³ego doskonalenia procesu wytwarzania soczewek wysokiej klasy oraz wychodz¹c na przeciw yczeniom i wci¹ rosn¹cym wymaganiom klientów odnoœnie poprawy komfortu widzenia u ytkownika szkie³, Baltic Optylab rozbudowa³a w listopadzie 2005 roku park maszynowy o nowo zakupion¹, w pe³ni zautomatyzowan¹, nowoczesn¹ maszynê do nak³adania pow³ok antyrefleksyjnych firmy SatisLoh. Wykonanie idealnej pow³oki antyrefleksyjnej, która polepsza percepcjê widzenia i eliminuje niepo ¹dane odbicia œwiat³a, a tak e spe³nia bardzo wysokie wymagania odpornoœciowe wymaga technologicznie zaawansowanych urz¹dzeñ. Komputerowe sterowanie procesami oraz elektroniczny nadzór nad pracuj¹cymi podzespo³ami urz¹dzenia to tylko niewielki fragment wysokich technologii zaanga owanych w pracê maszyny. Dok³adny i precyzyjny pomiar gruboœci naparowywanych warstw, œcis³e przestrzeganie warunków fizyczno-chemicznych w napylarce pró niowej to podstawa otrzymania znakomitej pow³oki o wysokiej jakoœci. Do naparowywania materia³ów w komorze pró niowej s³u y dzia³o elektronowe (Ÿród³o par), natomiast dzia³o jonowe (Ÿród³o jonów) stosuje siê by uzyskaæ lepsz¹ przyczepnoœæ pow³oki antyrefleksyjnej do soczewki. W tym celu wstêpnie przeprowadzane jest rozpylanie jonowe na powierzchni soczewki (szk³a lub materia³u organicznego) przez bombardowanie jonami gazu. Ma to spowodowaæ lepsze przygotowanie powierzchni, co stanowi istotny warunek dla dobrej adhezji pow³oki. W rezultacie wyparowane moleku³y osiadaj¹ce na tak przygotowanej powierzchni s¹ œciœle upakowane i wnikaj¹c wype³niaj¹ mikrostrukturê soczewki. Zastosowanie dzia³a jonowego jako sposobu,,trawienia powierzchni pozwala na polepszenie przyczepnoœci warstw, Schemat parowania substancji w komorze pró niowej. zwiêkszenie twardoœci i przede wszystkim równomierne osadzanie materia³ów naparowywanych na soczewce. W konsekwencji uzyskujemy cienk¹, zwart¹ pow³okê niweluj¹c¹ refleksy œwietlne o wymaganej strukturze i sk³adzie. Jednym z wa niejszych czynników maj¹cych wp³yw na jakoœæ pow³ok antyrefleksyjnych jest wstêpne przygotowanie soczewek. Szk³a przeznaczone do napyleñ wk³ada siê w specjalne uchwyty zwane ringami, a nastêpnie rozmiesza siê na czaszy w kszta³cie kopu³y (system planetarny). Rozmiary s¹ tak dopasowane, i utrzymuj¹ je na ci¹gle wiruj¹cej kopule w komorze urz¹dzenia. Samo uk³adanie szkie³ na segmentach odbywa siê w œciœle okreœlonych warunkach w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeñ z powietrza. Nale y podkreœliæ, e soczewki (zarówno mineralne jak i organiczne) to dielektryki, czyli powierzchnie przyci¹gaj¹ce kurz i py³ek z otoczenia. Aby zminimalizowaæ to zjawisko w trakcie uk³adania soczewek na segmenty dodatkowo przedmuchuje siê je powietrzem zjonizowanym. Soczewki uk³ada siê parami, gdy niedopuszczalne s¹ ró nice odcieni pow³oki w prawym i lewym szkle. Dodatkow¹ trudnoœæ stanowi fakt, i barwa œwiat³a odbitego ulega zmianie w zale noœci od k¹ta padania œwiat³a i promienia krzywizny soczewki. Jednak perfekcyjne urz¹dzenie to nie wszystko. Wysoko zaawansowana technologicznie maszyna wymaga tak e specjalnych warunków w jakich wykonuje swoj¹ pracê. I to w³aœnie tym warunkom poœwiêca siê szczególn¹ uwagê. Pomieszczenie, w którym znajduje siê aparatura musi byæ czyste i sterylne, o zagwarantowanej sta³ej temperaturze i wilgotnoœci powietrza, a elementy wyposa enia maszyny musz¹ byæ odpowiednio czyszczone i konserwowane. Te warunki maj¹ równie niema³y wp³yw na jakoœæ pow³ok AR, ich odpornoœæ, zarówno na zmiennoœæ warunków otoczenia jak i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹, a wiêc wszelkiego rodzaju naciski na pow³okê, tarcia a w konsekwencji na ywotnoœæ pow³oki AR. mgr in. Beata Sobczak Laboratorium Pow³ok Cienkowarstwowych

8 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB SOCZEWKI DWUOGNISKOWE Zastosowanie Soczewki dwuogniskowe maj¹ zastosowanie u osób z niedomiarem akomodacji, a chc¹cych pos³ugiwaæ siê jedn¹ par¹ okularów, w których mo na postrzegaæ obrazy umieszczone w du ej odleg³oœci od patrz¹cego na nie (funkcja do dali) oraz patrzeæ na przedmioty umieszczone w niewielkiej odleg³oœci (funkcja do bli y). Konstrukcja budowy soczewek dwuogniskowych z segmentem do bli y Wszystkie soczewki dwuogniskowe skonstruowane s¹ z dwóch soczewek jednoogniskowych trwale przylegaj¹cych do siebie. Funkcjê patrzenia do dali stanowi g³ówna (zasadnicza) soczewka jednoogniskowa. Umieszczono na niej du o mniejsz¹ soczewkê, równie jednoogniskow¹, stanowi¹c¹ obszar postrzegania bli y. Zatem obszar do bli y jest dodatkow¹ soczewk¹ dodan¹ do ju istniej¹cej soczewki zasadniczej (podstawowej). Mówi¹c innymi s³owy, segment jest dodatkiem mocy do soczewki zasadniczej. a b c Rys. nr 2. Kszta³ty segmentów do bli y w soczewkach dwuogniskowych: a - okr¹g³y (R - round), b - p³aski (FT- flat top), c - pó³ okr¹g³y (CT - curve top). Wy ej wymienione segmenty produkowane s¹ w ró nych wielkoœciach. Wszystkie one znakomicie spe³niaj¹ funkcje postrzegania bli y. Popularnoœæ kszta³tów segmentów uzale niona jest od wymagañ jakie stawia rynek, oczekiwañ klienta oraz mo liwoœci produkcyjnych. Tworzenie soczewki z p³askim segmentem Na rysunku nr 2a pokazano okr¹g³y kszta³t segmentu. Na podstawie tej konstrukcji przeœledzimy powstanie segmentu p³askiego. Najpierw wykonano okr¹g³¹, ma³¹ soczewkê o œrednicy 28 mm, która bêdzie podstaw¹ stworzenia segmentu (wtopki) o p³askim szczycie w soczewce dwuogniskowej. Soczewka ta posiada œrodek optyczny oddalony od jej brzegu o 14 mm. Nastêpnie dokonano równego p³askiego ciêcia szczytu tej ma³ej soczewki 5 mm nad jej œrodkiem optycznym, tym samym wyznaczaj¹c 19 mm wysokoœci ca³ego segmentu. œrodek optyczny jest 5 mm poni ej górnej p³askiej krawêdzi. Z tej te konstrukcji pochodzi okreœlenie wielkoœci segmentu, która odpowiada œrednicy ma³ej soczewki u ytej do wykonania wtopki, nie zaœ wielkoœci (d³ugoœci) szczytu jak¹ ma wtopka. W podobny sposób tworzone s¹ inne segmenty. Dodatek mocy do bli y soczewki organiczne CR-39 Soczewka dwuogniskowa organiczna CR-39 skonstruowana jest w ten sposób, i segment dodatku oraz podstawowa soczewka wykonane s¹ z tego samego materia³u optycznego posiadaj¹cego ten sam indeks refrakcji. Ten czynnik jest bardzo wa ny i ma istotny wp³yw na proces produkcyjny soczewek dwuogniskowych oraz na ostateczn¹ koñcow¹ konstrukcjê soczewki bifo. Ta informacja jest równie wa na przy obróbce i monta u soczewek w oprawach okularowych, a tak e przy ich u ytkowaniu. Na soczewce zasadniczej umieszczono ma³¹ soczewkê o mocy 3 dpt stanowi¹c¹ moc dodatku. Dodatek mocy jest to moc soczewki okreœlona w dpt jak¹ u yto do skonstruowania segmentu do bli y w soczewkach bifo. Suma mocy soczewki podstawowej i naklejonego segmentu do bli y jest moc¹ obu soczewek, a wiêc rzeczywist¹ moc¹ soczewki bifo do bli y. Rys. nr 1. Soczewka dwuogniskowa z okr¹g³ym segmentem do bli y. Kszta³t segmentu do bli y Rodzajów soczewek dwuogniskowych, ze wzglêdu na kszta³t segmentu (wtopki) do bli y, na rynku optycznym jest wiele - jest to jednoczeœnie g³ówna cecha ich podzia³u. Kolejn¹ bêdzie wielkoœæ tego segmentu. Obecnie spotyka siê nastêpuj¹ce, najbardziej popularne kszta³ty segmentów do bli y w soczewkach bifo (Rys. nr 2): a - okr¹g³y,(r - round) b - p³aski, (FT- flat top) c - pó³ okrag³y (CT - curve top). Rys. nr 3. Konstrukcja wtopki soczewki bifo z p³askim szczytem. W ten sposób zosta³ utworzony kszta³t segmentu (wtopki) o œrednicy 28 mm i wysokoœci 19 mm. W segmencie tym Rys. nr 4. Suma mocy dodatku i soczewki podstawowej. Na rysunku 4 pokazano przyk³ad skonstruowania soczewki dwuogniskowej o mocy dodatku S1 = + 3 dioptrie umieszczonego na podstawowej soczewce o mocy S2 = + 2 dioptrie. Z rysunku 4 wynika, i dodatek to jedynie wartoœæ mocy segmentu jaki zosta³ u yty do skonstruowania soczewki dwuogniskowej. Inaczej mówi¹c:

9 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB o ile dioptrii nale y powiêkszyæ moc szk³a podstawowego dla dobrej akomodacji oka do bli y. Natomiast pomiar mocy do bli y to suma mocy (S=S1+S2) dwóch soczewek, a wiêc soczewki zasadniczej i mocy u ytego dodatku. Naklejony segment do bli y na soczewce organicznej jest przy dotyku (Rys. nr 5) wyczuwalny dlatego, e zosta³ wykonany z tego samego materia³u i o takim samym wspó³czynniku za³amania œwiat³a jak zasadnicza soczewka. Rys. nr 5. Konstrukcja segmentu do bli y w soczewkach organicznych CR-39. Soczewki mineralne W inny sposób wykonany jest segment w soczewkach mineralnych. Segment do bli y w soczewkach mineralnych jest wtopiony w konstrukcjê szk³a zasadniczego. Wtopienie segmentu w konstrukcjê soczewki zasadniczej powoduje, i nie wystaje on z soczewki podstawowej jak to ma miejsce w przypadku soczewek wykonanych z materia³u CR-39. Efekt ten zosta³ osi¹gniêty dlatego, e wtopka (segment) wykonana jest ze szk³a o podwy szonym wspó³czynniku za³amania œwiat³a - indeks 1.6 i dlatego te nie jest on wyczuwalny pod palcem (Rys. nr 6). Istotn¹ spraw¹, dla potwierdzenia informacji zwi¹zanych z wartoœci¹ wspó³czynnika za³amania œwiat³a materia³u z jakiego wykonany jest segment do bli y soczewek dwuogniskowych organicznych CR-39 oraz mineralnych, jest ocena koloru pow³oki antyrefleksyjnej po³o onej na tych soczewkach. Kolor pow³oki AR segmentu wtopki i soczewki zasadniczej w szk³ach mineralnych bêdzie siê nieznacznie ró niæ. Spowodowane jest to w³aœnie odmiennymi indeksami soczewek jakich u yto do skonstruowania mineralnych szkie³ bifo. Ró nice koloru na soczewkach mineralnych s¹ tak nieznaczne, i tylko wprawne oko specjalisty jest te niuanse w stanie uchwyciæ. Nie ma to zasadniczego znaczenia dla patrz¹cego przez tak¹ soczewkê oka ani te dla estetyki szkie³. Zgo³a inaczej ma to siê w soczewkach organicznych. Tutaj ró nice te nie wystêpuj¹, a kolor pow³oki AR na soczewce zasadniczej i segmencie jest taki sam. Rozmieszczenie segmentu do bli y w soczewkach bifo Dwuogniskowe soczewki organiczne FT-28 posiadaj¹ konstrukcjê asymetryczn¹, czyli wykonywane s¹ osobno z przeznaczeniem dla oka prawego i lewego. Œrodek optyczny do dali w soczewce zasadniczej posiada wstêpn¹ decentracjê, która wynosi 3 mm. Szczyt segmentu do bli y ustawiony jest 5 mm poni ej osi poziomej, równoleg³ej do szczytu segmentu, przebiegaj¹cej przez œrodek optyczny do dali. Jest to idealna odleg³oœæ ustalona na podstawie wielu badañ i anatomii cz³owieka. TYP SOCZEWKI CR 1.5 FT-28 (Rx) CR 1.5 FT-35 (Rx) 1.56 FT-28 (Rx) Transitions V 1.5 FT-28 (Rx) Umieszczenie szczytu segmentu na wysokoœci 5 mm powy ej œrodka optycznego dodatku podyktowane jest tym, i obserwuj¹c przedmioty bliskie opuszczamy wzrok ku do³owi. Poniewa podczas patrzenia na przedmioty po³o one blisko, oko ludzkie skierowane jest zbie nie (nastêpuje fiksacja), dlatego te œrodki optyczne w segmentach s¹ dodatkowo zdecentrowane o 2 mm w ka dej soczewce w stosunku do œrodków optycznych w soczewkach zasadniczych (do dali). Stosowane zapisy soczewek dwuogniskowych: 1. Zapis mocy soczewek do dali i do bli y OP OL 2. Zapis okreœlaj¹cy powiêkszenie mocy do dali o wartoœæ mocy dodatku do bli y: OP dodatek 2.50 OL dodatek 2.25 ZAKRES plano mgr in. Tadeusz Szajna sph cyl (+) dodatek 0 do ± i do ± do 4-8 do do do 6 0 do ± do ± do 4 0 do ± do ± do 4 PROfit 1.5 FT-28 (m) 0 do Rys. nr 6. Konstrukcja segmentu do bli y w soczewkach mineralnych o indeksie Tabela 1. Zakresy soczewek okularowych oferowanych przez Baltic Optylab.

10 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB SOCZEWKI OKULAROWE W UNII EUROPEJSKIEJ Na Uniê Europejsk¹ sk³adaj¹ siê nie tylko swoboda przemieszczania siê ludzi i produktów oraz wspólna waluta, ale przede wszystkim normy i dyrektywy, w tym w szczególnoœci z zakresu bezpieczeñstwa, dotycz¹ce produkcji i handlu wieloma produktami. Produkty oftalmiczne, zgodnie z normami europejskimi, musz¹ spe³niaæ wysokie wymagania sanitarne zapewniaj¹c klientowi najwy szy poziom bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Potwierdzeniem tego jest znak CE umieszczany na opakowaniach soczewek okularowych produkowanych przez Baltic Optylab, a tak e wystawiana przez nas deklaracja zgodnoœci z normami europejskimi. Soczewki okularowe, aby mog³y byæ wprowadzane do obrotu na terenie wspólnotowym musz¹ byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Europejskich 93/94 z dnia 14 czerwca 1998, które to w szczególnoœci precyzuj¹: wytrzyma³oœæ mechaniczn¹, która mówi e soczewki powinny byæ odporne na nacisk stalowej kuleczki o œrednicy 22 mm z si³¹ 10 Newtonów w czasie 10 sekund optymalne widzenie, w ramach którego okreœla siê zakres tolerancji dla mocy, œrodków optycznych, wielkoœci pryzmatycznej dla wszystkich typów soczewek zdolnoœæ do zap³onu, która to norma stwierdza, i soczewki okularowe nie powinny zapaliæ siê po przy³o eniu do nich stalowego prêcika o œrednicy 5 mm rozgrzanego uprzednio do temperatury 650 stopni Celsjusza zgodnoœæ fizjologiczn¹, która mówi e soczewki okularowe powinny byæ produkowane z materia³ów niepowoduj¹cych alergii oraz zgodnych fizjologicznie, które zosta³y uprzednio przebadane w laboratoriach posiadaj¹cych do tego uprawnienia. Producent jest tak e zobowi¹zany do zapewnienia wszelkiej informacji dotycz¹cej prawid³owego u ytkowania produktu, czemu miêdzy innymi s³u ¹ do³¹czane do soczewek instrukcje. Warto tak e przy okazji nadmieniæ, i wytwórca nie ponosi odpowiedzialnoœci za soczewki których jest producentem, a które zosta³y poddane modyfikacjom takim jak barwienie, utwardzenie czy te uszlachetnienie pow³ok¹ antyrefleksyjn¹ po zakupieniu i rozpowszechnieniu ich w nowych opakowaniach. Firma Baltic Optylab podda³a testom ca³¹ gamê swoich produktów w celu potwierdzenia ich zgodnoœci z normami oraz dla zapewnienia, i wytwarzane przez nas produkty s¹ nie tylko najwy ej jakoœci, ale tak e s¹ w pe³ni bezpieczne dla ich u ytkowników. mgr in. Miros³awa Westphal Specjalista Kontroli Jakoœci Musimy dbaæ o swoje œrodowisko naturalne i otoczenie w którym yjemy - to nasz obowi¹zek. Dlatego te wprowadziliœmy zasadê obowi¹zuj¹c¹ wszystkich pracowników w firmie - odpady zarówno produkcyjne, jak i po konsumpcji produktów spo ywczych bêd¹ podlega³y segregacji i gromadzeniu w specjalnych do tego przeznaczonych pojemnikach. Wyodrêbniliœmy pojemniki na odpady SEGREGUJEMY ODPADY z plastiku i ze szk³a, natomiast wszelkie opakowania papierowe i kartony gromadzone s¹ w specjalnych workach. Odpady zabierane s¹ przez przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê profesjonalnie tym przedsiêwziêciem. Zachêcamy wszystkich do poczynienia starañ chocia by tych najmniejszych, by ochroniæ nas wszystkich i nasze œrodowisko przed nieskoordynowanym zalewem œmieci i innych odpadów, których tempo nap³ywu jest zastraszaj¹co du e i ci¹gle roœnie. Zachêcamy do segregacji wszelkich odpadów organicznych i nieorganicznych i przekazywania ich w stosowny sposób do ponownego przetworzenia lub utylizacji. KOMFORTOWO PRZEZ CA Y ROK 10 Celem poprawy komfortu pracy zdecydowaliœmy siê w lipcu na za³o enie w siedzibie naszej firmy klimatyzacji. Dotychczas jedynie Dzia³ Pow³ok Cienkowarstwowych oraz Dzia³ Utwardzeñ Lakierowych, ze wzglêdu na wymagania technologiczne (sta³¹ temperaturê, brak zapylenia, okreœlon¹ wilgotnoœæ powietrza), wyposa one by³y w agregaty ch³odnicze. Od sierpnia tak e pracownicy Biura Obs³ugi Klienta oraz Pracowni Optycznej pracuj¹ w pe³ni komfortowych warunkach bez wzglêdu na sytuacjê pogodow¹ panuj¹c¹ za oknem. Warto w tym momencie nadmieniæ, i wysokie temperatury w pomieszczeniach nie wynikaj¹ tylko z faktu wpadania przez powierzchnie przeszklone promieni s³onecznych, ale s¹ te efektem pracy du ej iloœci urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (g³ównie jednostek i monitorów komputerowych), które wydzielaj¹ du o ciep³a.

11 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB ŒLUB DIANY I DANIELA Oni myœleli, e nikt tego nie widzi... Czu³e spojrzenia, niedostrzegalny dotyk d³oni... Niby nieumówione, nag³e spotkania na korytarzu w firmie, czêste telefony niby w sprawach s³u bowych... A przecie uczuæ nie da siê ukryæ... Wszyscy o tym szeptali czy to na pewno mi³oœæ czy tylko przelotny romans. Szepty usta³y, gdy niespodziewanie oznajmili nam, e siê pobieraj¹. Diana Popowicz (Biuro Obs³ugi Klienta) i Daniel Mazurowski (Laboratorium Soczewek Recepturowych) pobrali siê 2 wrzeœnia 2006 roku w Katedrze Oliwskiej w Gdañsku. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!! S UCHACZE SZKO Y OPTYCZNEJ Z WIZYT W BALTIC OPTYLAB maja 2006 roku s³uchacze 17 gdañskiej szko³y optycznej odwiedzili nasz¹ firmê. Uzyskali informacje na temat najnowszych produktów, jakie wprowadziliœmy do sprzeda y, a tak e zwiedzili siedzibê firmy i pomieszczenia laboratoryjne. Uczestnicy zostali zaznajomieni z mo liwoœciami nowoczesnego wytwarzania soczewek okularowych w naszym laboratorium. Pokazaliœmy s³uchaczom laboratorium soczewek recepturowych, pow³ok lakierowych oraz pow³ok cienkowarstwowych. Du ym zainteresowaniem cieszy³a siê obróbka soczewek w laboratorium soczewek recepturowych. Zdumienie pojawi³o siê na twarzach zwiedzaj¹cych po tym jak poznali d³ug¹ i skomplikowan¹ drogê soczewki - od z³o enia zamówienia po ostateczn¹ kontrolê jakoœci. Zmiany jakie zachodz¹ obecnie w dziedzinie optyki okularowej s¹ wynikiem postêpu technologicznego, komputeryzacji i wysoko zaawansowanych technologii jakie zastosowano w produkcji soczewek, jednak nie s¹ one w stanie w 100 % pomin¹æ myœli i pracy ludzkich r¹k. MASTERLINK W SOBOTY Podpisaliœmy dodatkow¹ umowê na odbiór przesy³ek z siedziby naszej firmy w soboty z firm¹ spedycyjn¹ Masterlink. Wielu z Pañstwa korzysta³o dotychczas z wysy³ek w soboty za poœrednictwem Poczty Polskiej. Masterlink zobowi¹za³ siê do odbioru przesy³ek w soboty i dostarczania ich do Pañstwa zak³adów optycznych w poniedzia³ek. Koszt przesy³ki nadanej w sobotê wynosi PLN netto. Zamówienia w soboty przyjmujemy miêdzy godzin¹ 8.00 a Wynegocjowana zosta³a równie cena za dorêczenie przez MASTERLINK paczek w soboty, a wiêc w sytuacji, gdy wysy³ka z naszej firmy nastêpuje w pi¹tek, a odbiór paczki w sobotê. Cena za tê us³ugê wynosi PLN netto. Zachêcamy do skorzystania z tej formy dostaw. Spedytor Wysy³ka Dorêczenie Cena * Poniedzia³ek-Pi¹tek Poniedzia³ek-Pi¹tek 12 PLN MASTERLINK Pi¹tek Sobota 18 PLN Sobota Poniedzia³ek 15 PLN * Ceny netto 11

12 PERFECT AR NOWOCZESNA POW OKA ANTYREFLEKSYJNA Pow³oka antyrefleksyjna Perfect AR to: Baltic Optylab posiada w swojej szerokiej ofercie grupê pow³ok antyrefleksyjnych, z których najm³odsz¹, ale te zarazem najnowoczeœniejsz¹ jest pow³oka Perfect AR. Pow³oka Perfect AR posiada szereg warstw przeciwodbiciowych w kolorze zielonym, które zapewniaj¹ perfekcyjn¹ przejrzystoœæ soczewki, a tak e ulepszon¹ pow³okê antystatyczn¹, hydrofobow¹ i antyt³uszczow¹. Dziêki nim czyszczenie szk³a jest wyj¹tkowo ³atwe, a poprzez zastosowanie lakierowego utwardzenia soczewka staje siê bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wyj¹tkowa odpornoœæ na uszkodzenia - lakierowe utwardzenie skutecznie chroni powierzchniê soczewki przed zarysowaniem przed³u aj¹c jej ywotnoœæ i komfort u ytkowania - wszelkiego rodzaju rysy powoduj¹ zmêczenie wzroku oraz zaburzenia i dyskomfort widzenia. Czystoœæ przez d³ugi czas - cz¹steczki t³uszczu i brudu nie przylegaj¹ do powierzchni soczewki, dziêki czemu zachowuje ona czystoœæ przez d³ugi czas. atwa pielêgnacja i czyszczenie - warstwa antystatyczna, hydrofobowa i antyt³uszczowa u³atwiaj¹ utrzymanie soczewki w czystoœci. Dziêki pow³oce Perfect AR drobiny kurzu nie przylegaj¹ do powierzchni soczewki, a ewentualne krople wody ³¹cz¹ siê w kulki i ³atwo sp³ywaj¹. ŒRUBOKRÊT 4-FUNKCYJNY Wprowadziliœmy do sprzeda y œrubokrêty 4-funkcyjne - posiadaj¹ one koñcówkê zarówno p³ask¹ jak i krzy akow¹ oraz dwie koncówki do nakrêtek szeœciok¹tnych o rozmiarach 2 mm i 2,3 mm. Zestaw wyposa ony jest w praktyczny ³añcuszek zakoñczony kó³eczkiem umo liwiaj¹cym przypiêcie go do kluczy czy te zawieszenie w innym miejscu. Informacje na temat ceny tego produktu uzyskacie Pañstwo u naszych przedstawicieli handlowych oraz w Biurze Obs³ugi Klienta. NEWSLETTER Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani otrzymywaniem wiadomoœci z Baltic Optylab na temat nowo wprowadzonych do sprzeda y produktów oraz wszelkich zmian, jakie zachodz¹ w naszej firmie, proponujemy Pañstwu zapisanie siê do newslettera dostêpnego na Newsletter wysy³any jest do wszystkich subskrybentów ka dorazowo po ukazaniu siê na stronach www naszej firmy nowej informacji. Zachêcamy do skorzystania z tej formy otrzymywania na bie ¹co wa nych i ciekawych wiadomoœci. PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI BALTIC OPTYLAB REGION PÓ NOCNY Marcin Lis REGION PO UDNIOWO-WSCHODNI Marcin Rakoczy REGION PO UDNIOWO-ZACHODNI Pawe³ Szopiñski REGION CENTRALNY Arkadiusz Zagdan REGION TRÓJMIASTO Joanna Sobkowiak REGION TRÓJMIASTO Artur Wojdyniak Zespó³ redakcyjny: BALTIC OPTYLAB Laboratorium Optyczne, ul. D³uga 1A, Gdynia tel. (58) , fax (58) ,

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

rok za³o enia 2003 Hurtownia optyczna KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH

rok za³o enia 2003 Hurtownia optyczna KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH rok za³o enia 2003 Hurtownia optyczna KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH edycja 2014 Hurtownia optyczna JELENIA GÓRA ul. Kasprowicza 15 58-500 Jelenia Góra tel./fax 75 64 322 87 kom. 691 876 803 mirada@mirada.pl

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH NEOLENS sp. z o.o. 52-21 Wrocław, ul. Gen. Stanisława Maczka 25a/5 tel. 71 798 26 4, fax 71 798 26 42 e-mail: zamowienia@neolens.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

soczewki jesień 209 od1.1.209r.

soczewki jesień 209 od1.1.209r. soczewki jesień 29 od1.1.29r. promocje! promocje! promocje! promocje! promocje! Listopad Organica 1.59 Kinetik poliwęglan z antyrefleksem, cały zakres -% Organica 1.6 Komfort z powłoką oleofobową, cały

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: ortoptystka Symbol cyfrowy zawodu: 322[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[05]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48339-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Dział

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159 159 STO Y KONFERENCYJNE STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

katalog soczewek okularowych

katalog soczewek okularowych katalog soczewek okularowych NEOLENS sp. z o.o. 52-21 Wrocław, ul. Gen. Stanisława Maczka 25a/5 tel. 71 798 26 4, fax 71 798 26 42 e-mail: zamowienia@neolens.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Instrukcja obsługi Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do korzystania z mikroskopu. Zawartość instrukcji: I. Zastosowania II. Nazwy elementów i

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo