j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m"

Transkrypt

1 Gdynia, paÿdziernik 2006 (14) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWOŒCI ASORTYMENTOWE maju i czerwcu br. nast¹pi³o bardzo W wiele zmian w ofercie naszej firmy. Pragniemy sprostaæ potrzebom stale rozwijaj¹cego siê rynku, mo liwoœciom produkcyjnym i zmieniaj¹cym siê radykalnie propozycjom cenowym. Wielkie zmiany na œwiatowych rynkach optycznych stawiaj¹ i nam nowe wyzwania. Nasze produkty niczym nie odbiegaj¹ od tych, które dotychczas uznawane by³y za wyj¹tkowe. Wrêcz przeciwnie, nasza wysoka jakoœæ, spe³nianie wszelkich norm unijnych i krajowych, powtarzalnoœæ produktu i atrakcyjnoœæ cenowa sprawiaj¹, i jesteœmy atrakcyjni i wiarygodni zarówno na krajowym jak i europejskim rynku. Nowoczesne technologie w produkcji soczewek okularowych i ich uszlachetnieñ jakie wprowadziliœmy w ostatnich dwóch latach w naszym laboratorium pozwalaj¹ na wykonywanie okularowych soczewek recepturowych najwy szej jakoœci. I HITY CENOWE Szybkie tempo wprowadzania kolejnych asortymentów soczewek powoduje potrzebê ci¹g³ej aktualizacji cenników. Poprzednie wydanie z lutego 2006 nie obejmuje ca³oœci oferty jak¹ na dzieñ dzisiejszy dysponujemy. Zdecydowaliœmy siê na wydanie nowej edycji cenników 2006/2. Oferta ta zawiera ceny soczewek wysokoindeksowych 1.60 i 1.67 oraz nowe ni sze ceny na magazynowe soczewki fotochromowe Solar 1.56, a tak e na soczewki organiczne PROfit 1.56 z pow³ok¹ Perfect AR oraz na soczewki poliwêglanowe. Wystêpuj¹ równie nowoœci w ofercie soczewek wieloogniskowych. Nasz¹ paletê produktów? wzbogaciliœmy o recepturowe soczewki dwuogniskowe z bardzo du ¹ wtopk¹ FT-35 oraz o kolejne soczewki progresywne, tym razem magazynowe soczewki fotochromowe Solar PRO Oferta ta równie zawiera nowe ceny uszlachetnieñ jakie wykonujemy na soczewkach w naszym laboratorium, w szczególnoœci chodzi tu o barwienia soczewek organicznych wysokoindeksowych. Chcesz dostaæ dodatkowe cenniki (w tym nieuzupe³nione) lub inne materia³y z Baltic Optylab (ulotki, plakaty, szablony itp.)? Skontaktuj siê z naszym przedstawicielem handlowym b¹dÿ te bezpoœrednio z Biurem Obs³ugi Klienta.

2 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB WYSOKOINDEKSOWE SOCZEWKI ORGANICZNE 1.60 I 1.67 maju zakoñczone zosta³y wszelkie prace przygotowawcze oraz W wdro ono procedury produkcji szerokiej gamy soczewek plastikowych wysokoindeksowych 1.60 i jednoogniskowych i progresywnych. Ró norodnoœæ u ywanych œrodków i materia³ów do produkcji szkie³ oraz ich technologicznie odmienny proces produkcji wymaga poœwiêcenia odpowiedniej iloœci czasu i zaanga owania wykonuj¹cych te soczewki specjalistów tak, aby efekt by³ jak najlepszy i uzyska³ dobr¹ ocenê koñcow¹. Gamê produktów wysokoindeksowych otwieraj¹ soczewki jednoogniskowe 1.60 i 1.67 o konstrukcjach asferycznych. Do grupy tej z powodzeniem wpisuj¹ siê równie jednoogniskowe soczewki fotochromowe wykonywane z materia³u Transitions V z ESP- br¹zowe i szare. Charakterystyka: Indeks Materia³ MR-8 MR-7 Liczba Abbego Gêstoœæ Wprowadziliœmy równie znan¹ i sprawdzon¹ konstrukcjê szkie³ progresywnych Piccolo (d³. kana³u 16 mm) i Genesis (d³. kana³u 19 mm) w indeksie 1.60 i Porównanie gruboœci soczewek jednoogniskowych Ø CR 1.50 Soczewki Piccolo i Genesis dostêpne s¹ jako tradycyjnie bezbarwne, a tak e jako wykonywane w materiale fotochromowym Transitions V z ESP (br¹zowe i szare). Wszystkie soczewki 1.60 i 1.67 jednoogniskowe i progresywne utwardzone s¹ wysokiej jakoœci pow³ok¹ lakierow¹ Hi-ONYX. Soczewki wysokoindeksowe musz¹ byæ pokryte pow³okami antyrefleksyjnymi - oferujemy pow³oki Hi-Cyprys AR lub Hi-Perfect AR (z zielonym szcz¹tkowym kolorem odbicia) ASFERYCZNE 1.67 ASFERYCZNE Nowoczesna pow³oka Hi-Perfect AR jest dodatkowo wzbogacona o warstwy u³atwiaj¹ce czyszczenie i pielêgnacjê powierzchni szkie³. O pow³oce Hi-ONYX szerzej piszemy na ³amach tego numeru INFO (str. 5). Dodatkowo soczewki jednoogniskowe i progresywne w indeksie 1.60 i 1.67 mog¹ byæ barwione na szereg dostêpnych kolorów, które prezentujemy w naszym katalogu soczewek (edycja czerwiec 2005). DWUOGNISKOWE SOCZEWKI FT-35 Grupê produktów dwuogniskowych wzbogaciliœmy o kolejn¹ soczewkê, tym razem z wtopk¹ FT-35 mm. Dotychczas u ywane segmenty 28 mm nie spe³nia³y wszystkich potrzeb i wymagañ niektórych u ytkowników. Równie stosowanie soczewek E-line nie ka demu ich u ytkownikowi dawa³o maksymalny komfort. Maksymalnie du a wtopka do bli y z powodzeniem mo e byæ wykorzystana przez wszystkich tych u ytkowników, którzy potrzebuj¹ bardzo du e pole widzenia do bli y (profesjonalistów, lekarzy, stomatologów, rzemieœlników, majsterkowiczów), a tak e osoby maj¹ce problem z koordynacj¹ ruchów ga³ki ocznej. Du y segment przeznaczony do postrzegania bli y mo e niezmiernie u³atwiæ takie zadanie. Oferta soczewek bifokalnych o œrednicy segmentu 35 mm jest równie skierowana do osób m³odych (w tym dzieci), które dotychczas u ywa³y soczewek Franklina czy E-line. Porównanie szablonów soczewek FT-35 i FT-28 Konstrukcja soczewek jest asymetryczna, a wiêc szk³a wykonane s¹ osobno dla oka prawego i lewego. Soczewki dwuogniskowe FT-35 s¹ wykonywane w systemie recepturowym i powstaj¹ z materia³u CR-39 o indeksie 1.5 (sph od -8 do +7, cylinder od 0,25 do 6 dodatek od 1.00 do 3.00) - strona 12 cennika (edycja sierpieñ 2006). 2

3 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB ZAMÓWIENIA ON-LINE Po okresie przygotowañ sk³adaj¹cym siê na wiele testów i udoskonaleñ wprowadziliœmy mo liwoœæ zamawiania soczewek magazynowych i recepturowych za pomoc¹ serwisu internetowego. Naszym celem by³o stworzenie narzêdzia zarówno nowoczesnego jak i mo liwie najprostszego w obs³udze. Serwis sk³ada siê ze strony przeznaczonej do wprowadzania zleceñ (widocznej na za³¹czonym rysunku), a tak e z podgl¹du zamówieñ, które oczekuj¹ na Pañstwa akceptacjê. Mo na np. wprowadziæ wiele zleceñ, a póÿniej, przed ostatecznym wys³aniem ich do naszej firmy, sprawdziæ ich poprawnoœæ. Ka dorazowe zamówienie jest potwierdzane wys³aniem do Pañstwa automatycznej wiadomoœci zawieraj¹cej szczegó³owe dane zlecenia. Ka demu zleceniu mog¹ Pañstwo nadaæ nazwê (mo e byæ to np. imiê i nazwisko Pañstwa klienta) b¹dÿ te numer pracy, który zosta³ mu przydzielony. W przypadku soczewek recepturowych dane te zostan¹ wydrukowane na etykietach soczewek, co nie tylko podkreœla zindywidualizowany charakter produktu, ale tak e powinno Pañstwu u³atwiæ codzienn¹ pracê. Aby uzyskaæ dostêp do tej strony internetowej nale y byæ klientem zarejestrowanym w naszej bazie danych oraz uzyskaæ od nas dane dostêpowe (login i has³o). Wejœcie do serwisu Zamówienia On-line jest dostêpne bezpoœrednio z naszej strony firmowej (www.balticopty.com.pl - zak³adka Zamówienia) b¹dÿ te poprzez wpisanie w przegl¹darce internetowej adresu Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani korzystaniem z tego nowoczesnego narzêdzia prosimy o kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta. G³ówne zalety: Nie tracisz czasu i pieniêdzy na po³¹czenia telefoniczne Nie musisz instalowaæ adnego dodatkowego oprogramowania Zlecenia automatycznie wprowadzane s¹ do naszego systemu komputerowego co przyspiesza czas ich realizacji Mo esz personalizowaæ zlecenia - nadawaæ im swoje numery lub te nazwy, które póÿniej zostan¹ wydrukowane na etykietach soczewek (tylko dla soczewek Rx) Ka de zamówienie jest potwierdzane wiadomoœci¹ , w której znajdziesz szczegó³owe dane Twojego zlecenia Czas, który wczeœniej poœwiêca³eœ na telefoniczne sk³adanie zleceñ mo esz przeznaczyæ na obs³ugê klientów lub te pracê w pracowni optycznej Obni asz koszty swojej firmy Szybko rosn¹ca grupa soczewek ekonomicznych PROfit wzbogacona zosta³a o kolejn¹ soczewkê - tym razem fotochromow¹ soczewkê progresywn¹ w indeksie PROfit SOLAR PRO Znana ju konstrukcja soczewek progresywnych bezbarwnych PROfit PRO jest teraz dostêpna do aplikowania w materiale fotochromatycznym w kolorze br¹zowym wraz z pow³okami AR. Soczewka dostêpna jest w œrednicy 75 mm, w zakresie od 0 do +2.5 dpt, KOLEJNY HIT CENOWY - PROfit SOLAR PRO z dodatkiem od 1.00 do strona 6 cennika (edycja sierpieñ 2006). Soczewki posiadaj¹ standardowo pow³oki antyrefleksyjne, a ich cena jest na tyle zachêcaj¹ca, i stanowi dobr¹ i przystêpn¹ ofertê szkie³ progresywnych na ka d¹ kieszeñ.

4 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB ZMIANA GRUBOŒCI SOCZEWEK - POCIENIANIE Kontynuuj¹c rozpoczêty w zesz³ym numerze INFO (marzec 2006) temat zmiany gruboœci soczewek, w tym numerze skupimy siê na zmniejszaniu gruboœci szkie³ okularowych. W zasadzie zjawisko pocieniania soczewek dodatnich i ujemnych poprzez zmianê gruboœci w œrodku optycznym przy ma³ych mocach nie powinno mieæ miejsca. Podyktowane jest to warunkami bezpieczeñstwa soczewki podczas jej u ytkowania oraz mo liwoœciami w³aœciwego osadzenia takiego szk³a w oprawie okularowej. O ile jednak soczewki minusowe pozbawione s¹ w ogóle mo liwoœci pocieniania, to soczewki dodatnie przy mocach wiêkszych ni +2.5 dpt mog¹ byæ pocieniane poprzez wykonanie brzegu soczewki na ostro. Nast¹pi wówczas zmiana gruboœci soczewki w œrodku optycznym. Gruboœæ soczewki dodatniej bêdzie mniejsza zarówno w jej œrodku jak i na krawêdzi. Nie ma to jednak zastosowania w soczewkach o mocach mniejszych jak dpt. Na rynku optycznym istnieje jednak zjawisko pocieniania soczewek dodatnich poprzez zminimalizowanie bazy szk³a, czyli przedniej powierzchni soczewki. Cieñsz¹ soczewkê dodatni¹ mo na otrzymaæ poprzez wykonanie tej samej mocy szk³a w materiale o wy szym wspó³czynniku za³amania œwiat³a. Innym wyj¹tkowo skutecznym sposobem pocieniania jest zlecenie wykonania soczewki w kszta³cie elipsy lub z zastosowaniem us³ugi OPTIMUM. Zachêcamy do zlecania wykonania i montowania w okularach soczewek dodatnich szlifowanych w naszym laboratorium w kszta³cie elipsy. Uzyskane w ten sposób pocienienie soczewek dodatnich mo e w niektórych przypadkach dochodziæ nawet do 40%. Aby zamówiæ soczewkê w kszta³cie elipsy nale y skorzystaæ z szablonów, które zamieszczone s¹ w naszym katalogowym cenniku oraz które by³y do³¹czone do ostatniej edycji skróconego cennika (edycja sierpieñ 2006). Sposób korzystania z takich szablonów nie przysparza zbytnich trudnoœci, a efekty mog¹ byæ naprawdê imponuj¹ce. Metoda ta ma zastosowanie dla soczewek jednoogniskowych i dwuogniskowych sferocylindrycznych oraz wszystkich soczewek progresywnych. Szeroko na ten temat pisaliœmy w INFO 10 i 11. Archiwalne INFO dostêpne s¹ na naszych stronach internetowych - Soczewki ujemne Nie ma mo liwoœci wycienienia soczewek ujemnych - posiadaj¹ one bezpieczn¹ minimaln¹ gruboœæ w œrodku szk³a, a zmiana tej gruboœci mo e prowadziæ jedynie do utraty bezpieczeñstwa obróbki i u ytkowania szk³a. Rys. nr 1. Zmiana gruboœci soczewki ujemnej w zale noœci od zmiany œrednicy. Soczewki ujemne niezale nie od swojej œrednicy bêd¹ zawsze posiada³y tak¹ sam¹ gruboœæ w œrodku szk³a. Soczewki dodatnie Gruboœæ soczewek dodatnich zmienia siê w zale noœci od wielkoœci (œrednicy) soczewki. Im wiêksza œrednica soczewki tym wiêksza jej gruboœæ. Przy zmianie œrednicy na mniejsz¹ zmienia siê CT (gruboœæ w œrodku) soczewki, natomiast ET (gruboœæ na krawêdzi) wynosi zawsze 0.7 mm. Rys. nr 2. Zmiana gruboœci soczewki dodatniej w zale noœci od jej œrednicy, gdzie d1 to gruboœæ soczewki ø65, a d2 to gruboœæ soczewki ø50. Jak wynika z rysunku nr 2 soczewki dodatnie niezale nie od ich œrednicy posiadaj¹ tê sam¹ krzywiznê powierzchni czo³owej. Tylna (wewnêtrzna) krzywizna szk³a jest równie taka sama dla ka dej œrednicy. Oczywiœcie obie te krzywizny (przednia i tylna) s¹ ró ne. Wynika równie z rys. 2 to, e aby uzyskaæ zmianê gruboœci soczewki (cieñsz¹ soczewkê) mo na jedynie zmieniæ œrednicê szk³a. I w tym przypadku korzyœci s¹ znaczne i widoczne. W tabeli nr 2 zamieœciliœmy moce soczewek dodatnich organicznych w indeksie 1.5 oraz ich œrednice i odpowiadaj¹ce tym wartoœciom gruboœci soczewek w œrodkach optycznych. Obliczenia dokonano z uwzglêdnieniem odpowiednich gruboœci brzegowych soczewek dodatnich. Wszystkie podane wartoœci dotycz¹ wy³¹cznie soczewek wykonywanych w systemie recepturowym (Rx) w naszym laboratorium. System magazynowy mo e posiadaæ inne wartoœci. Konkluduj¹c, zmiana gruboœci soczewek w œrodku dotyczy wy³¹cznie soczewek o mocach dodatnich i to dla nich ma znaczenie wykonanie soczewek w laboratorium o mniejszych œrednicach. Nie ma z kolei znaczenia wykonanie takich szkie³ o mocach ujemnych. Innym tematem jest dobór okularów o ma³ych tarczach i monta w nich ponadwymiarowych szkie³. 4

5 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB Tabela 1: Zmiana gruboœci w zale noœci od œrednicy soczewki. Soczewki Œrednica soczewki Gruboœæ w œrodku soczewki Dodatnie (+) œrednica roœnie Roœnie gruboœæ Dodatnie (+) œrednica maleje Maleje gruboœæ Ujemne(-) œrednica roœnie Stale wynosi 2.0 mm Ujemne (-) œrednica maleje Stale wynosi 2.0 mm Tabela 2: Gruboœæ soczewki dodatniej w œrodku CT Baza + CR - 39 indeks 1.50 Gruboœæ soczewki w œrodku CT Gruboœæ Brzegowa ET Wnioski: Po doborze odpowiedniej oprawy okularowej bardzo istotne jest w³aœciwe zwymiarowanie wielkoœci oprawy i przypisanie do niej jak najbardziej optymalnej wielkoœci (œrednicy) soczewek okularowych, przy uwzglêdnieniu pe³nej charakterystyki pacjenta. Dotyczy to zw³aszcza szkie³ o mocach dodatnich. Ma to niebagatelny wp³yw na estetykê oraz komfort noszenia okularów. Soczewki dodatnie o ma³ych œrednicach bêd¹ zdecydowanie cieñsze ani eli takie same moce w œrednicach wiêkszych. Ma³a œrednica soczewek dodatnich to soczewki cienkie niestanowi¹ce zbytniego ciê aru dla u ytkownika takich okularów. mgr in. Tadeusz Szajna UTWARDZENIE LAKIEROWE HI-ONYX Materia³y organiczne z jakich wykonywane s¹ soczewki o indeksach 1.60 i 1.67 s¹ wyj¹tkowo delikatne i podatne na uszkodzenia, dlatego te powierzchnie soczewek wysokoindeksowych musz¹ byæ w³aœciwie utwardzone lakierami o odpowiednich w³aœciwoœciach i wymaganej dla tego typu soczewek strukturze. Wprowadzenie do produkcji i sprzeda y soczewek wysokoindeksowych wymaga³o uruchomienia nowych procesów utwardzeñ lakierowych adekwatnych dla tego typu soczewek. Lakier którym pokrywa siê soczewki wysokoindeksowe nosi firmow¹ nazwê Hi-ONYX. Jest on tak e stosowany jako podk³ad dla pow³ok antyrefleksyjnych Hi-CYPRYS AR i Hi-PERFECT AR. Hi-ONYX gwarantuje: odpornoœæ lakieru na próby jego zarysowania, uszkodzenia soczewki i naruszenia pow³oki utwardzaj¹cej. Lakier jest na tyle skuteczny, i nawet po najbardziej intensywnych testach soczewka nie ulega porysowaniu i zniszczeniu. przejrzystoœæ lakieru na soczewkach - lakier posiada wyj¹tkow¹ przejrzystoœæ (brak kr¹ ków Newtona), a jego bezbarwna struktura poprawia przejrzystoœæ soczewek oraz wyg³adza ich powierzchniê. przyczepnoœæ - lakier posiada w³aœciw¹ przyczepnoœæ do powierzchni soczewek. Jego przyleganie jest na tyle skuteczne, i nawet poddany wielu wymagaj¹cym testom nie odrywa siê on od powierzchni soczewek. mgr in. Monika ukaszewicz Laboratorium Pow³ok Lakierowych

6 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB OKULARY DLA PRACUJ CYCH PRZY KOMPUTERZE W swojej ofercie! posiadamy soczewki OFFICE, które zosta³y specjalnie stworzone do pracy w biurze. Jako jedyne spe³niaj¹ one oczekiwania tych wszystkich, którzy u ywaj¹c okularów do czytania oraz do dali maj¹ dyskomfort widzenia przedmiotów oddalonych o ok cm. Dziêki soczewkom OFFICE w precyzyjny sposób mo na dostrzec przedmioty po³o one daleko (do 4 m) oraz te w odleg³oœciach poœrednich (50-80 cm) i w bliskich (20-40 cm). paragrafu 8 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Z z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) wynika, e pracodawca ma obowi¹zek zapewnienia pracownikom okularów koryguj¹cych wzrok, je eli potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego stwierdzi lekarz przeprowadzaj¹cy badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Powinny byæ to zatem okulary zgodne z zaleceniem lekarza - o okreœlonych parametrach (odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta) przeznaczone do pracy przy monitorze. O tym, e taki pracownik powinien mieæ okulary, decyduje lekarz okulista, wystawiaj¹c odpowiednie zaœwiadczenie. W tym zaœwiadczeniu lekarz powinien okreœliæ m.in. moc szkie³. Pracodawca jest zobowi¹zany do refundacji kosztów zakupu okularów pracownikom uprawnionym do tego œwiadczenia zatrudnionym wy³¹cznie na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel okreœla pracodawca, przy czym œrodki te powinny umo liwiaæ zakup okularów koryguj¹cych wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. Pracodawca ma obowi¹zek zwróciæ pracownikowi koszt szkie³, robocizny i standardowej oprawy, przy czym przepisy nie ograniczaj¹ wysokoœci kosztów oprawek. Pracodawca mo e jednak w przepisach wewnêtrznych jednostki uregulowaæ te kwestie inaczej (np. ustaliæ, e zwrotowi podlegaj¹ jedynie okreœlone kwoty za szk³a i oprawkê). Rozporz¹dzenie dotyczy pracowników u ytkuj¹cych w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez po³owê dobowego wymiaru czasu pracy, tj. zazwyczaj przez 4 godziny dziennie. Chodzi o czas pracy faktycznie przepracowany przy monitorze. Pracodawca ma obowi¹zek zrefundowaæ koszty zakupu okularów jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracê. Pracodawca nie musi zwracaæ tych kosztów w przypadku osób wspó³pracuj¹cych na podstawie umów cywilnoprawnych, aczkolwiek mo e zrekompensowaæ wydatki na okulary tak e wspó³pracownikom. Prawo do refundacji okularów, takie samo jak i innym pracownikom, przys³uguje tak e praktykantom i sta ystom przyjêtym do przedsiêbiorstwa na umowê o pracê. AUTENTYCZNOŒÆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM Plastikowe soczewki fotochromowe SOLAR produkowane przez Baltic Optylab zosta³y wyró nione CERTYFIKATEM, który do³¹czany jest do ka dej pary soczewek. Certyfikat ten potwierdza wysok¹ jakoœæ oraz autentycznoœæ zarówno soczewek magazynowych jak i recepturowych. Soczewki z grupy SOLAR (w kolorze br¹zowym i szarym) wykonywane s¹ w szerokim zakresie asortymentowym jako soczewki jednoogniskowe oraz progresywne. Jako ciekawostkê informujemy, e na certyfikacie widnieje wizerunek naszej kole anki z pracy pani Beaty Starczewskiej-Kieniksman. Obecnie dodawane s¹ równie certyfikaty do soczewek Transitions. 6

7 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB TECHNOLOGIA POW OK ANTYREFLEKSYJNYCH SATISLOH dobie ci¹g³ego postêpu technicznego nasze laboratorium stara siê W realizowaæ postawione cele i zadania, k³ad¹c szczególny nacisk na produkowanie soczewek najwy szej jakoœci opartych o najnowoczeœniejsze technologie w dziedzinie optyki okularowej. Realizacja takich celów wi¹ e siê z ci¹g³ym œledzeniem postêpu technicznego jaki nastêpuje w tej bran y na ca³ym œwiecie, a w konsekwencji tego na racjonalnym wyborze wszelkich nowoœci, które mia³yby byæ wdro one w naszym laboratorium. Bardzo istotnym elementem jest równie przygotowanie i ocena finansowa realizowanego przedsiêwziêcia. D¹ ¹c do ci¹g³ego doskonalenia procesu wytwarzania soczewek wysokiej klasy oraz wychodz¹c na przeciw yczeniom i wci¹ rosn¹cym wymaganiom klientów odnoœnie poprawy komfortu widzenia u ytkownika szkie³, Baltic Optylab rozbudowa³a w listopadzie 2005 roku park maszynowy o nowo zakupion¹, w pe³ni zautomatyzowan¹, nowoczesn¹ maszynê do nak³adania pow³ok antyrefleksyjnych firmy SatisLoh. Wykonanie idealnej pow³oki antyrefleksyjnej, która polepsza percepcjê widzenia i eliminuje niepo ¹dane odbicia œwiat³a, a tak e spe³nia bardzo wysokie wymagania odpornoœciowe wymaga technologicznie zaawansowanych urz¹dzeñ. Komputerowe sterowanie procesami oraz elektroniczny nadzór nad pracuj¹cymi podzespo³ami urz¹dzenia to tylko niewielki fragment wysokich technologii zaanga owanych w pracê maszyny. Dok³adny i precyzyjny pomiar gruboœci naparowywanych warstw, œcis³e przestrzeganie warunków fizyczno-chemicznych w napylarce pró niowej to podstawa otrzymania znakomitej pow³oki o wysokiej jakoœci. Do naparowywania materia³ów w komorze pró niowej s³u y dzia³o elektronowe (Ÿród³o par), natomiast dzia³o jonowe (Ÿród³o jonów) stosuje siê by uzyskaæ lepsz¹ przyczepnoœæ pow³oki antyrefleksyjnej do soczewki. W tym celu wstêpnie przeprowadzane jest rozpylanie jonowe na powierzchni soczewki (szk³a lub materia³u organicznego) przez bombardowanie jonami gazu. Ma to spowodowaæ lepsze przygotowanie powierzchni, co stanowi istotny warunek dla dobrej adhezji pow³oki. W rezultacie wyparowane moleku³y osiadaj¹ce na tak przygotowanej powierzchni s¹ œciœle upakowane i wnikaj¹c wype³niaj¹ mikrostrukturê soczewki. Zastosowanie dzia³a jonowego jako sposobu,,trawienia powierzchni pozwala na polepszenie przyczepnoœci warstw, Schemat parowania substancji w komorze pró niowej. zwiêkszenie twardoœci i przede wszystkim równomierne osadzanie materia³ów naparowywanych na soczewce. W konsekwencji uzyskujemy cienk¹, zwart¹ pow³okê niweluj¹c¹ refleksy œwietlne o wymaganej strukturze i sk³adzie. Jednym z wa niejszych czynników maj¹cych wp³yw na jakoœæ pow³ok antyrefleksyjnych jest wstêpne przygotowanie soczewek. Szk³a przeznaczone do napyleñ wk³ada siê w specjalne uchwyty zwane ringami, a nastêpnie rozmiesza siê na czaszy w kszta³cie kopu³y (system planetarny). Rozmiary s¹ tak dopasowane, i utrzymuj¹ je na ci¹gle wiruj¹cej kopule w komorze urz¹dzenia. Samo uk³adanie szkie³ na segmentach odbywa siê w œciœle okreœlonych warunkach w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeñ z powietrza. Nale y podkreœliæ, e soczewki (zarówno mineralne jak i organiczne) to dielektryki, czyli powierzchnie przyci¹gaj¹ce kurz i py³ek z otoczenia. Aby zminimalizowaæ to zjawisko w trakcie uk³adania soczewek na segmenty dodatkowo przedmuchuje siê je powietrzem zjonizowanym. Soczewki uk³ada siê parami, gdy niedopuszczalne s¹ ró nice odcieni pow³oki w prawym i lewym szkle. Dodatkow¹ trudnoœæ stanowi fakt, i barwa œwiat³a odbitego ulega zmianie w zale noœci od k¹ta padania œwiat³a i promienia krzywizny soczewki. Jednak perfekcyjne urz¹dzenie to nie wszystko. Wysoko zaawansowana technologicznie maszyna wymaga tak e specjalnych warunków w jakich wykonuje swoj¹ pracê. I to w³aœnie tym warunkom poœwiêca siê szczególn¹ uwagê. Pomieszczenie, w którym znajduje siê aparatura musi byæ czyste i sterylne, o zagwarantowanej sta³ej temperaturze i wilgotnoœci powietrza, a elementy wyposa enia maszyny musz¹ byæ odpowiednio czyszczone i konserwowane. Te warunki maj¹ równie niema³y wp³yw na jakoœæ pow³ok AR, ich odpornoœæ, zarówno na zmiennoœæ warunków otoczenia jak i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹, a wiêc wszelkiego rodzaju naciski na pow³okê, tarcia a w konsekwencji na ywotnoœæ pow³oki AR. mgr in. Beata Sobczak Laboratorium Pow³ok Cienkowarstwowych

8 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB SOCZEWKI DWUOGNISKOWE Zastosowanie Soczewki dwuogniskowe maj¹ zastosowanie u osób z niedomiarem akomodacji, a chc¹cych pos³ugiwaæ siê jedn¹ par¹ okularów, w których mo na postrzegaæ obrazy umieszczone w du ej odleg³oœci od patrz¹cego na nie (funkcja do dali) oraz patrzeæ na przedmioty umieszczone w niewielkiej odleg³oœci (funkcja do bli y). Konstrukcja budowy soczewek dwuogniskowych z segmentem do bli y Wszystkie soczewki dwuogniskowe skonstruowane s¹ z dwóch soczewek jednoogniskowych trwale przylegaj¹cych do siebie. Funkcjê patrzenia do dali stanowi g³ówna (zasadnicza) soczewka jednoogniskowa. Umieszczono na niej du o mniejsz¹ soczewkê, równie jednoogniskow¹, stanowi¹c¹ obszar postrzegania bli y. Zatem obszar do bli y jest dodatkow¹ soczewk¹ dodan¹ do ju istniej¹cej soczewki zasadniczej (podstawowej). Mówi¹c innymi s³owy, segment jest dodatkiem mocy do soczewki zasadniczej. a b c Rys. nr 2. Kszta³ty segmentów do bli y w soczewkach dwuogniskowych: a - okr¹g³y (R - round), b - p³aski (FT- flat top), c - pó³ okr¹g³y (CT - curve top). Wy ej wymienione segmenty produkowane s¹ w ró nych wielkoœciach. Wszystkie one znakomicie spe³niaj¹ funkcje postrzegania bli y. Popularnoœæ kszta³tów segmentów uzale niona jest od wymagañ jakie stawia rynek, oczekiwañ klienta oraz mo liwoœci produkcyjnych. Tworzenie soczewki z p³askim segmentem Na rysunku nr 2a pokazano okr¹g³y kszta³t segmentu. Na podstawie tej konstrukcji przeœledzimy powstanie segmentu p³askiego. Najpierw wykonano okr¹g³¹, ma³¹ soczewkê o œrednicy 28 mm, która bêdzie podstaw¹ stworzenia segmentu (wtopki) o p³askim szczycie w soczewce dwuogniskowej. Soczewka ta posiada œrodek optyczny oddalony od jej brzegu o 14 mm. Nastêpnie dokonano równego p³askiego ciêcia szczytu tej ma³ej soczewki 5 mm nad jej œrodkiem optycznym, tym samym wyznaczaj¹c 19 mm wysokoœci ca³ego segmentu. œrodek optyczny jest 5 mm poni ej górnej p³askiej krawêdzi. Z tej te konstrukcji pochodzi okreœlenie wielkoœci segmentu, która odpowiada œrednicy ma³ej soczewki u ytej do wykonania wtopki, nie zaœ wielkoœci (d³ugoœci) szczytu jak¹ ma wtopka. W podobny sposób tworzone s¹ inne segmenty. Dodatek mocy do bli y soczewki organiczne CR-39 Soczewka dwuogniskowa organiczna CR-39 skonstruowana jest w ten sposób, i segment dodatku oraz podstawowa soczewka wykonane s¹ z tego samego materia³u optycznego posiadaj¹cego ten sam indeks refrakcji. Ten czynnik jest bardzo wa ny i ma istotny wp³yw na proces produkcyjny soczewek dwuogniskowych oraz na ostateczn¹ koñcow¹ konstrukcjê soczewki bifo. Ta informacja jest równie wa na przy obróbce i monta u soczewek w oprawach okularowych, a tak e przy ich u ytkowaniu. Na soczewce zasadniczej umieszczono ma³¹ soczewkê o mocy 3 dpt stanowi¹c¹ moc dodatku. Dodatek mocy jest to moc soczewki okreœlona w dpt jak¹ u yto do skonstruowania segmentu do bli y w soczewkach bifo. Suma mocy soczewki podstawowej i naklejonego segmentu do bli y jest moc¹ obu soczewek, a wiêc rzeczywist¹ moc¹ soczewki bifo do bli y. Rys. nr 1. Soczewka dwuogniskowa z okr¹g³ym segmentem do bli y. Kszta³t segmentu do bli y Rodzajów soczewek dwuogniskowych, ze wzglêdu na kszta³t segmentu (wtopki) do bli y, na rynku optycznym jest wiele - jest to jednoczeœnie g³ówna cecha ich podzia³u. Kolejn¹ bêdzie wielkoœæ tego segmentu. Obecnie spotyka siê nastêpuj¹ce, najbardziej popularne kszta³ty segmentów do bli y w soczewkach bifo (Rys. nr 2): a - okr¹g³y,(r - round) b - p³aski, (FT- flat top) c - pó³ okrag³y (CT - curve top). Rys. nr 3. Konstrukcja wtopki soczewki bifo z p³askim szczytem. W ten sposób zosta³ utworzony kszta³t segmentu (wtopki) o œrednicy 28 mm i wysokoœci 19 mm. W segmencie tym Rys. nr 4. Suma mocy dodatku i soczewki podstawowej. Na rysunku 4 pokazano przyk³ad skonstruowania soczewki dwuogniskowej o mocy dodatku S1 = + 3 dioptrie umieszczonego na podstawowej soczewce o mocy S2 = + 2 dioptrie. Z rysunku 4 wynika, i dodatek to jedynie wartoœæ mocy segmentu jaki zosta³ u yty do skonstruowania soczewki dwuogniskowej. Inaczej mówi¹c:

9 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB o ile dioptrii nale y powiêkszyæ moc szk³a podstawowego dla dobrej akomodacji oka do bli y. Natomiast pomiar mocy do bli y to suma mocy (S=S1+S2) dwóch soczewek, a wiêc soczewki zasadniczej i mocy u ytego dodatku. Naklejony segment do bli y na soczewce organicznej jest przy dotyku (Rys. nr 5) wyczuwalny dlatego, e zosta³ wykonany z tego samego materia³u i o takim samym wspó³czynniku za³amania œwiat³a jak zasadnicza soczewka. Rys. nr 5. Konstrukcja segmentu do bli y w soczewkach organicznych CR-39. Soczewki mineralne W inny sposób wykonany jest segment w soczewkach mineralnych. Segment do bli y w soczewkach mineralnych jest wtopiony w konstrukcjê szk³a zasadniczego. Wtopienie segmentu w konstrukcjê soczewki zasadniczej powoduje, i nie wystaje on z soczewki podstawowej jak to ma miejsce w przypadku soczewek wykonanych z materia³u CR-39. Efekt ten zosta³ osi¹gniêty dlatego, e wtopka (segment) wykonana jest ze szk³a o podwy szonym wspó³czynniku za³amania œwiat³a - indeks 1.6 i dlatego te nie jest on wyczuwalny pod palcem (Rys. nr 6). Istotn¹ spraw¹, dla potwierdzenia informacji zwi¹zanych z wartoœci¹ wspó³czynnika za³amania œwiat³a materia³u z jakiego wykonany jest segment do bli y soczewek dwuogniskowych organicznych CR-39 oraz mineralnych, jest ocena koloru pow³oki antyrefleksyjnej po³o onej na tych soczewkach. Kolor pow³oki AR segmentu wtopki i soczewki zasadniczej w szk³ach mineralnych bêdzie siê nieznacznie ró niæ. Spowodowane jest to w³aœnie odmiennymi indeksami soczewek jakich u yto do skonstruowania mineralnych szkie³ bifo. Ró nice koloru na soczewkach mineralnych s¹ tak nieznaczne, i tylko wprawne oko specjalisty jest te niuanse w stanie uchwyciæ. Nie ma to zasadniczego znaczenia dla patrz¹cego przez tak¹ soczewkê oka ani te dla estetyki szkie³. Zgo³a inaczej ma to siê w soczewkach organicznych. Tutaj ró nice te nie wystêpuj¹, a kolor pow³oki AR na soczewce zasadniczej i segmencie jest taki sam. Rozmieszczenie segmentu do bli y w soczewkach bifo Dwuogniskowe soczewki organiczne FT-28 posiadaj¹ konstrukcjê asymetryczn¹, czyli wykonywane s¹ osobno z przeznaczeniem dla oka prawego i lewego. Œrodek optyczny do dali w soczewce zasadniczej posiada wstêpn¹ decentracjê, która wynosi 3 mm. Szczyt segmentu do bli y ustawiony jest 5 mm poni ej osi poziomej, równoleg³ej do szczytu segmentu, przebiegaj¹cej przez œrodek optyczny do dali. Jest to idealna odleg³oœæ ustalona na podstawie wielu badañ i anatomii cz³owieka. TYP SOCZEWKI CR 1.5 FT-28 (Rx) CR 1.5 FT-35 (Rx) 1.56 FT-28 (Rx) Transitions V 1.5 FT-28 (Rx) Umieszczenie szczytu segmentu na wysokoœci 5 mm powy ej œrodka optycznego dodatku podyktowane jest tym, i obserwuj¹c przedmioty bliskie opuszczamy wzrok ku do³owi. Poniewa podczas patrzenia na przedmioty po³o one blisko, oko ludzkie skierowane jest zbie nie (nastêpuje fiksacja), dlatego te œrodki optyczne w segmentach s¹ dodatkowo zdecentrowane o 2 mm w ka dej soczewce w stosunku do œrodków optycznych w soczewkach zasadniczych (do dali). Stosowane zapisy soczewek dwuogniskowych: 1. Zapis mocy soczewek do dali i do bli y OP OL 2. Zapis okreœlaj¹cy powiêkszenie mocy do dali o wartoœæ mocy dodatku do bli y: OP dodatek 2.50 OL dodatek 2.25 ZAKRES plano mgr in. Tadeusz Szajna sph cyl (+) dodatek 0 do ± i do ± do 4-8 do do do 6 0 do ± do ± do 4 0 do ± do ± do 4 PROfit 1.5 FT-28 (m) 0 do Rys. nr 6. Konstrukcja segmentu do bli y w soczewkach mineralnych o indeksie Tabela 1. Zakresy soczewek okularowych oferowanych przez Baltic Optylab.

10 paÿdziernik 2006 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB SOCZEWKI OKULAROWE W UNII EUROPEJSKIEJ Na Uniê Europejsk¹ sk³adaj¹ siê nie tylko swoboda przemieszczania siê ludzi i produktów oraz wspólna waluta, ale przede wszystkim normy i dyrektywy, w tym w szczególnoœci z zakresu bezpieczeñstwa, dotycz¹ce produkcji i handlu wieloma produktami. Produkty oftalmiczne, zgodnie z normami europejskimi, musz¹ spe³niaæ wysokie wymagania sanitarne zapewniaj¹c klientowi najwy szy poziom bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Potwierdzeniem tego jest znak CE umieszczany na opakowaniach soczewek okularowych produkowanych przez Baltic Optylab, a tak e wystawiana przez nas deklaracja zgodnoœci z normami europejskimi. Soczewki okularowe, aby mog³y byæ wprowadzane do obrotu na terenie wspólnotowym musz¹ byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Europejskich 93/94 z dnia 14 czerwca 1998, które to w szczególnoœci precyzuj¹: wytrzyma³oœæ mechaniczn¹, która mówi e soczewki powinny byæ odporne na nacisk stalowej kuleczki o œrednicy 22 mm z si³¹ 10 Newtonów w czasie 10 sekund optymalne widzenie, w ramach którego okreœla siê zakres tolerancji dla mocy, œrodków optycznych, wielkoœci pryzmatycznej dla wszystkich typów soczewek zdolnoœæ do zap³onu, która to norma stwierdza, i soczewki okularowe nie powinny zapaliæ siê po przy³o eniu do nich stalowego prêcika o œrednicy 5 mm rozgrzanego uprzednio do temperatury 650 stopni Celsjusza zgodnoœæ fizjologiczn¹, która mówi e soczewki okularowe powinny byæ produkowane z materia³ów niepowoduj¹cych alergii oraz zgodnych fizjologicznie, które zosta³y uprzednio przebadane w laboratoriach posiadaj¹cych do tego uprawnienia. Producent jest tak e zobowi¹zany do zapewnienia wszelkiej informacji dotycz¹cej prawid³owego u ytkowania produktu, czemu miêdzy innymi s³u ¹ do³¹czane do soczewek instrukcje. Warto tak e przy okazji nadmieniæ, i wytwórca nie ponosi odpowiedzialnoœci za soczewki których jest producentem, a które zosta³y poddane modyfikacjom takim jak barwienie, utwardzenie czy te uszlachetnienie pow³ok¹ antyrefleksyjn¹ po zakupieniu i rozpowszechnieniu ich w nowych opakowaniach. Firma Baltic Optylab podda³a testom ca³¹ gamê swoich produktów w celu potwierdzenia ich zgodnoœci z normami oraz dla zapewnienia, i wytwarzane przez nas produkty s¹ nie tylko najwy ej jakoœci, ale tak e s¹ w pe³ni bezpieczne dla ich u ytkowników. mgr in. Miros³awa Westphal Specjalista Kontroli Jakoœci Musimy dbaæ o swoje œrodowisko naturalne i otoczenie w którym yjemy - to nasz obowi¹zek. Dlatego te wprowadziliœmy zasadê obowi¹zuj¹c¹ wszystkich pracowników w firmie - odpady zarówno produkcyjne, jak i po konsumpcji produktów spo ywczych bêd¹ podlega³y segregacji i gromadzeniu w specjalnych do tego przeznaczonych pojemnikach. Wyodrêbniliœmy pojemniki na odpady SEGREGUJEMY ODPADY z plastiku i ze szk³a, natomiast wszelkie opakowania papierowe i kartony gromadzone s¹ w specjalnych workach. Odpady zabierane s¹ przez przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê profesjonalnie tym przedsiêwziêciem. Zachêcamy wszystkich do poczynienia starañ chocia by tych najmniejszych, by ochroniæ nas wszystkich i nasze œrodowisko przed nieskoordynowanym zalewem œmieci i innych odpadów, których tempo nap³ywu jest zastraszaj¹co du e i ci¹gle roœnie. Zachêcamy do segregacji wszelkich odpadów organicznych i nieorganicznych i przekazywania ich w stosowny sposób do ponownego przetworzenia lub utylizacji. KOMFORTOWO PRZEZ CA Y ROK 10 Celem poprawy komfortu pracy zdecydowaliœmy siê w lipcu na za³o enie w siedzibie naszej firmy klimatyzacji. Dotychczas jedynie Dzia³ Pow³ok Cienkowarstwowych oraz Dzia³ Utwardzeñ Lakierowych, ze wzglêdu na wymagania technologiczne (sta³¹ temperaturê, brak zapylenia, okreœlon¹ wilgotnoœæ powietrza), wyposa one by³y w agregaty ch³odnicze. Od sierpnia tak e pracownicy Biura Obs³ugi Klienta oraz Pracowni Optycznej pracuj¹ w pe³ni komfortowych warunkach bez wzglêdu na sytuacjê pogodow¹ panuj¹c¹ za oknem. Warto w tym momencie nadmieniæ, i wysokie temperatury w pomieszczeniach nie wynikaj¹ tylko z faktu wpadania przez powierzchnie przeszklone promieni s³onecznych, ale s¹ te efektem pracy du ej iloœci urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (g³ównie jednostek i monitorów komputerowych), które wydzielaj¹ du o ciep³a.

11 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB ŒLUB DIANY I DANIELA Oni myœleli, e nikt tego nie widzi... Czu³e spojrzenia, niedostrzegalny dotyk d³oni... Niby nieumówione, nag³e spotkania na korytarzu w firmie, czêste telefony niby w sprawach s³u bowych... A przecie uczuæ nie da siê ukryæ... Wszyscy o tym szeptali czy to na pewno mi³oœæ czy tylko przelotny romans. Szepty usta³y, gdy niespodziewanie oznajmili nam, e siê pobieraj¹. Diana Popowicz (Biuro Obs³ugi Klienta) i Daniel Mazurowski (Laboratorium Soczewek Recepturowych) pobrali siê 2 wrzeœnia 2006 roku w Katedrze Oliwskiej w Gdañsku. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!! S UCHACZE SZKO Y OPTYCZNEJ Z WIZYT W BALTIC OPTYLAB maja 2006 roku s³uchacze 17 gdañskiej szko³y optycznej odwiedzili nasz¹ firmê. Uzyskali informacje na temat najnowszych produktów, jakie wprowadziliœmy do sprzeda y, a tak e zwiedzili siedzibê firmy i pomieszczenia laboratoryjne. Uczestnicy zostali zaznajomieni z mo liwoœciami nowoczesnego wytwarzania soczewek okularowych w naszym laboratorium. Pokazaliœmy s³uchaczom laboratorium soczewek recepturowych, pow³ok lakierowych oraz pow³ok cienkowarstwowych. Du ym zainteresowaniem cieszy³a siê obróbka soczewek w laboratorium soczewek recepturowych. Zdumienie pojawi³o siê na twarzach zwiedzaj¹cych po tym jak poznali d³ug¹ i skomplikowan¹ drogê soczewki - od z³o enia zamówienia po ostateczn¹ kontrolê jakoœci. Zmiany jakie zachodz¹ obecnie w dziedzinie optyki okularowej s¹ wynikiem postêpu technologicznego, komputeryzacji i wysoko zaawansowanych technologii jakie zastosowano w produkcji soczewek, jednak nie s¹ one w stanie w 100 % pomin¹æ myœli i pracy ludzkich r¹k. MASTERLINK W SOBOTY Podpisaliœmy dodatkow¹ umowê na odbiór przesy³ek z siedziby naszej firmy w soboty z firm¹ spedycyjn¹ Masterlink. Wielu z Pañstwa korzysta³o dotychczas z wysy³ek w soboty za poœrednictwem Poczty Polskiej. Masterlink zobowi¹za³ siê do odbioru przesy³ek w soboty i dostarczania ich do Pañstwa zak³adów optycznych w poniedzia³ek. Koszt przesy³ki nadanej w sobotê wynosi PLN netto. Zamówienia w soboty przyjmujemy miêdzy godzin¹ 8.00 a Wynegocjowana zosta³a równie cena za dorêczenie przez MASTERLINK paczek w soboty, a wiêc w sytuacji, gdy wysy³ka z naszej firmy nastêpuje w pi¹tek, a odbiór paczki w sobotê. Cena za tê us³ugê wynosi PLN netto. Zachêcamy do skorzystania z tej formy dostaw. Spedytor Wysy³ka Dorêczenie Cena * Poniedzia³ek-Pi¹tek Poniedzia³ek-Pi¹tek 12 PLN MASTERLINK Pi¹tek Sobota 18 PLN Sobota Poniedzia³ek 15 PLN * Ceny netto 11

12 PERFECT AR NOWOCZESNA POW OKA ANTYREFLEKSYJNA Pow³oka antyrefleksyjna Perfect AR to: Baltic Optylab posiada w swojej szerokiej ofercie grupê pow³ok antyrefleksyjnych, z których najm³odsz¹, ale te zarazem najnowoczeœniejsz¹ jest pow³oka Perfect AR. Pow³oka Perfect AR posiada szereg warstw przeciwodbiciowych w kolorze zielonym, które zapewniaj¹ perfekcyjn¹ przejrzystoœæ soczewki, a tak e ulepszon¹ pow³okê antystatyczn¹, hydrofobow¹ i antyt³uszczow¹. Dziêki nim czyszczenie szk³a jest wyj¹tkowo ³atwe, a poprzez zastosowanie lakierowego utwardzenia soczewka staje siê bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wyj¹tkowa odpornoœæ na uszkodzenia - lakierowe utwardzenie skutecznie chroni powierzchniê soczewki przed zarysowaniem przed³u aj¹c jej ywotnoœæ i komfort u ytkowania - wszelkiego rodzaju rysy powoduj¹ zmêczenie wzroku oraz zaburzenia i dyskomfort widzenia. Czystoœæ przez d³ugi czas - cz¹steczki t³uszczu i brudu nie przylegaj¹ do powierzchni soczewki, dziêki czemu zachowuje ona czystoœæ przez d³ugi czas. atwa pielêgnacja i czyszczenie - warstwa antystatyczna, hydrofobowa i antyt³uszczowa u³atwiaj¹ utrzymanie soczewki w czystoœci. Dziêki pow³oce Perfect AR drobiny kurzu nie przylegaj¹ do powierzchni soczewki, a ewentualne krople wody ³¹cz¹ siê w kulki i ³atwo sp³ywaj¹. ŒRUBOKRÊT 4-FUNKCYJNY Wprowadziliœmy do sprzeda y œrubokrêty 4-funkcyjne - posiadaj¹ one koñcówkê zarówno p³ask¹ jak i krzy akow¹ oraz dwie koncówki do nakrêtek szeœciok¹tnych o rozmiarach 2 mm i 2,3 mm. Zestaw wyposa ony jest w praktyczny ³añcuszek zakoñczony kó³eczkiem umo liwiaj¹cym przypiêcie go do kluczy czy te zawieszenie w innym miejscu. Informacje na temat ceny tego produktu uzyskacie Pañstwo u naszych przedstawicieli handlowych oraz w Biurze Obs³ugi Klienta. NEWSLETTER Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani otrzymywaniem wiadomoœci z Baltic Optylab na temat nowo wprowadzonych do sprzeda y produktów oraz wszelkich zmian, jakie zachodz¹ w naszej firmie, proponujemy Pañstwu zapisanie siê do newslettera dostêpnego na Newsletter wysy³any jest do wszystkich subskrybentów ka dorazowo po ukazaniu siê na stronach www naszej firmy nowej informacji. Zachêcamy do skorzystania z tej formy otrzymywania na bie ¹co wa nych i ciekawych wiadomoœci. PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI BALTIC OPTYLAB REGION PÓ NOCNY Marcin Lis REGION PO UDNIOWO-WSCHODNI Marcin Rakoczy REGION PO UDNIOWO-ZACHODNI Pawe³ Szopiñski REGION CENTRALNY Arkadiusz Zagdan REGION TRÓJMIASTO Joanna Sobkowiak REGION TRÓJMIASTO Artur Wojdyniak Zespó³ redakcyjny: BALTIC OPTYLAB Laboratorium Optyczne, ul. D³uga 1A, Gdynia tel. (58) , fax (58) ,

NOWY CENNIK. j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m. Gdynia, wrzesieñ 2005 (11)

NOWY CENNIK. j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m. Gdynia, wrzesieñ 2005 (11) Gdynia, wrzesieñ 2005 (11) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWY CENNIK czerwcu 2005 ukaza³a siê nowa edycja naszego cennika - katalogu soczewek okularowych W i artyku³ów

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce.

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce. Gdynia, luty 2007 (15) j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce. Pozyskiwanie nowych klientów,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Biuletyn informacyjny WRZESIEŃ 2007 (17) Pozytywne przyjęcie naszego nowego logo i nazwy W czerwcu, w dwunastą rocznicę powstania firmy Baltic

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo