mobilny i domowy Internet w Orange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mobilny i domowy Internet w Orange"

Transkrypt

1 mobilny i domowy Internet w Orange

2 spis treêci spis treêci 1. mobilny Internet mobilny Internet z modemem do transmisji danych atrakcyjne promocje łatwe korzystanie mobilny Internet przez telefon aktywacja i rezygnacja z usług na kart szybki mobilny Internet bez rachunków i abonamentu technologie zasi g mobilny i stacjonarny Internet razem taniej Orange Hotspot dom tani domowy Internet dom i telefon w Orange oznaczajà jeszcze wi cej korzyêci jak aktywowaç dom modemy ADSL wspierajàce aplikacj dom dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej schemat dost pu do Internetu w oparciu o sieç CDMA główne parametry oferty usługi sà kierowane do nowych i obecnych klientów, którzy oferta dom to oferta pełna korzyêci inna ni wszystkie 16 2

3 1. mobilny Internet 1.1 mobilny Internet z modemem do transmisji danych Mobilny Internet w Orange to dost p do Internetu w Twoim komputerze bez ograniczajàcych Ci kabli. Internet sta si przenoêny i dost pny, tak jak Twój komputer. Korzystaj z mo liwoêci Internetu, dzi ki którym: masz sta y kontakt z przyjacielem na odleg oêç poznasz nowych ludzi znajdziesz prac zrobisz wirtualne zakupy sprawdzisz najnowsze wiadomoêci z ca ego Êwiata wybierzesz ciekawe wakacje za atrakcyjnà cen mobilny Internet Teraz mo esz korzystaç z najwi kszego zasi gu dost pu do Internetu, niewa ne gdzie jesteê. W zasi gu Orange jest ju niemal 100% populacji. Orange jako jedyny operator komórkowy umo liwia Ci dost p do Internetu w najnowszej technologii przesy ania danych CDMA. Jest to najbardziej zaawansowana technologia dost pu do mobilnego Internetu. Po raz pierwszy została wykorzystana przez wojsko ze wzgl du na du à odpornoêç transmisji sygna u na zak ócenia. Dzi ki Orange mo esz swobodnie korzystaç z Internetu nawet tam, gdzie do tej pory nie by o mo liwoêci technicznych, a w miejscach gdzie by mobily Internet, teraz mo esz mieç w Orange czterokrotnie szybszy transfer danych w porównaniu z tym, co daje konkurencja. Teraz mamy wi kszy wybór ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie tenologia HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS OO HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/M nazwa OF na prób OF 39.5 Standard OF na prób Optimum Premium Platinum limit tranferu 1 GB 0.5 GB 1 GB 3 GB 3 GB 8 GB 12 GB aonament za darmo przez 30 dni 60 zł 39.5 zł 60 zł za darmo przez 30 dni 75 zł 75 zł 120 zł 150 zł promoa zostajàc z nami dostajesz kolejne 30 dni gratis - 10 zł mniej co miesiàc przez cały okres trwania umowy zostajàc z nami dostajesz kolejne 30 dni gratis 1 zł * 3 miesiàce atywaa 59 zł 61 zł 59 zł 19 zł za trwania umowy 24 miesiàce 12/24/36 miesi cy 24 miesiàce 12/24/36 miesi cy ozzdnoêi 120 zł najni szy abonament na rynku do 360 zł 150 zł 222 zł 357 zł 447 zł 3

4 mobilny Internet atrakcyjne promocje z Internet ju od 1 z W ofertach - Optimum, Premium lub Platinum dost p do mobilnego Internetu masz ju od 1 z. Teraz w ciàgu 3 miesi cy mo esz zaoszcz dziç nawet 447 z. Tak e w tych planach mo esz swobodnie korzystaç z Internetu: z tam gdzie do tej pory nie by o mo liwoêci technicznych z nawet 4 x szybciej ni najbardziej popularny EDGE, do 1 Mb/s zamiast 240 kb/s z Abonament ni szy o 10 z W ofercie Standard przez ca y okres trwania umowy p acisz taƒszy abonament o 10 z. Wystarczy tylko, e podpiszesz umow na 12, 24 lub 36 miesi cy, a mo esz zaoszcz dziç nawet 360 z. z na prób Je eli chcesz wypróbowaç mo liwoêci, jakie daje mobilny dost p do Internetu, skorzystaj z oferty na prób. Masz do wyboru dwie oferty: z na prób z limitem 1 GB z na prób z limitem 3 GB, dzi ki której mo esz dodatkowo testowaç nowà technologi do transmisji danych CDMA z pr dkoêcià do 1 Mb/s Wypróbuj bez ryzyka przez 30 dni nie p acàc abonamentu, a jeêli Ci si spodoba kolejne 30 dni dostajesz gratis. Pakiet Z otówek Kupujàc oferty Standard, Optimum, Premium lub Platinum zyskujesz dodatkowy Pakiet Z otówek do przekazania na komórk. Pakiet dost pny jest dla abonentów, którzy posiadajà ofert z rachunkiem w Orange abonament, Orange Mix lub telefon na kart. ope uugi wartoêç Paietu otówe Standard i Optimum 20 z Premium i Platinum 30 z Pod numerem *500 mo esz sprawdziç limit Pakietu Z otówek. 4

5 Pakiet SMS-ów Je eli zdecydujesz si na jednà z ofert i podpiszesz umow otrzymasz Pakiet SMS-ów. WielkoÊç pakietu uzale niona jest od oferty jakà wybierzesz. Nawet je eli nie posiadasz ofert z rachunkiem w Orange abonament, Orange MIX lub telefonu na kart i tak dostajesz Pakiet SMS-ów. nazwa oferty Standard Optimum Premium Platinum iloêç SMS-ów 50 SMS-ów 50 SMS-ów 60 SMS-ów 70 SMS-ów Pami taj, e masz mo liwoêç wysyłania SMS-ów dzi ki własnej aplikacji, posiadajàcej funkcj wysy ania i odbierania SMS-ów lub po prostu wystarczy, e prze o ysz kart do telefonu, z którego mo esz wysyłaç SMSy. mobilny Internet łatwe korzystanie Korzystanie z us ugi jest bardzo proste. Po zainstalowaniu oprogramowania pod àczasz modem do transmisji danych, do którego ju w o y eê kart SIM/RUIM i àczysz si z Internetem. Obecnie wi kszoêç modemów do transmisji danych posiada funkcj autoinstalacji. Wystarczy, e w o ysz modem do transmisji danych do Twojego komputera, a ju w pi ç minut mo esz korzystaç z mo liwoêci, jakie daje Ci mobilny Internet. karta PCMCIA modem USB modem USB 5

6 Modemy do transmisji danych mobilny Internet W Orange dost pne sà najlepszej jakoêci modemy do transmisji danych ju od 1 z. Router Huawei E 960 Wi cej modemów na Orange.pl Modem ZTE 636 obs ugiwana technologia: HSPA, UMTS, EDGE, GPRS pr dkoêç do 7,2 Mb/s mo liwoêç pod àczenia nawet 32 u ytkowników obs ugiwana technologia: HSPA, UMTS, EDGE, GPRS pr dkoêç do 7,2 Mb/s funkcja autoinstalacji karta pami ci do 4 GB Modem Huawei E 160 obs ugiwana technologia: UMTS, EDGE, GPRS pr dkoêç do 3,6 Mb/s funkcja autoinstalacji karta pami ci do 2 GB Modem ADU 635 jako jedyny na rynku obs uguje technologi : HSPA, UMTS, EDGE, GPRS i CDMA mo liwoêç wyboru technologii kabel USB antena: wewn trza i zewn trzna 1.2 mobilny Internet przez telefon mo liwoêç wykorzystania telefonu jako modemu połàczenia telefonu z laptopem lub komputerem stacjonarnym dost p do Internetu bez koniecznoêci zakupu karty lub modemu USB oferta dla Klientów indywidualnych Oferta dla Klientów Orange, którzy majà numer w Orange Abonament, Planie na Rozmowy, Orange Premium, Twoim Planie lub Nowym Twoim Planie i chcà korzystaç na tej samej karcie SIM, zarówno z usług głosowych, jak i Internetu. oferta 39 i pó Standard Premium Platinum 6

7 W celu zapewnienia komfortu korzystania z szybkiego Internetu, polecamy modele telefonów obsługujàce technologie szybkiej transmisji danych HSDPA i/lub UMTS. jak to dziaπa Majàc wykupionà usług (w Orange Abonament, Planie na Rozmowy, Nowym Twoim Planie, Twoim Planie Orange Premium lub Orange Platinum), mo esz korzystaç z dost pu do Internetu w swoim komputerze bez adnych dodatkowych opłat. Wystarczy, e połàczysz swój telefon komórkowy z laptopem lub komputerem stacjonarnym, na przykład za pomocà łàcza USB. mobilny Internet 1.3 aktywacja i rezygnacja z usług Usług aktywujesz: z wysyłajàc SMS-a z kodem odpowiednim dla danej usługi pod specjalny numer (tabela poni ej) z bezpłatnie w Internecie, na z dzwoniàc pod bezpłatny numer *100 dla Klientów indywidualnych oferta plan taryfowy ao atywai ao dezatywai wyêli SMS-a pod numer ozt SMS-a 39 i pó Orange Abonament OF 39,5 REZ OF 39,5 Standard Premium Nowy Twój Plan Twój Plan Orange Premium OFS OFP REZ OFS REZ OFP gr z VAT Platinum Plan na Rozmowy OFPL REZ OFPL 7

8 mobilny Internet 1.4 na kart szybki mobilny Internet bez rachunków i abonamentu na kart to: szybki Internet do 7,2 Mb/s w technologii HSDPA plan taryfowy z bardzo atrakcyjnymi stawkami za transfer danych 3 gr za 100 kb mo liwoêç wysyłania SMS-ów, MMS-ów i wykonywania połàczeƒ (stawki znajdziesz w regulaminie oferty na doładowanie konta tak samo proste, jak w telefonie na kart dla kogo jeêli chcesz wypróbowaç mobilny Internet gdy łàczysz si z Internetem od czasu do czasu gdy chcesz mieç pełnà kontrol kosztów oraz korzystaç z Internetu bez zobowiàzaƒ i comiesi cznych rachunków dla obcokrajowców odwiedzajàcych nasz kraj, szukajàcych dost pu do Internetu według korzystniejszych stawek ni w roamingu rozpocznij przygod z na kart kup starter z z 65 MB na start lub je eli jesteê u ytkownikiem jednej z ofert na kart Orange i chcesz zaczàç korzystaç z Internetu za poêrednictwem swojego telefonu lub modemu, mo esz zmieniç ofert na na kart, wysyłajàc SMS-a o treêci FREE pod numer Pami taj, eby wczeêniej przeczytaç regulamin oferty, który znajduje si na doładuj konto najwygodniej doładowaç konto przy u yciu innego telefonu w Orange (na kart lub z rachunkiem zadzwoƒ *500), przez Internet lub w bankomacie mo esz te doładowaç konto jak przy zwykłym telefonie na kart : poprzez Karty Zdrapki, terminale płatnicze i punkty profit 8

9 doadowanie 5 z 25 z 50 z 100 z sprawdê stan konta po zalogowaniu si na stronie dzwoniàc pod bezpłatny numer *124*, po przeło eniu karty do telefonu pod bezpłatnym numerem Orange Automatycznego Biura Obsługi Klienta *500 mobilny Internet 1.5 technologie, jako jedyny operator komórkowy posiada dost p do 5 nowoczesnych technologii! Zobacz z jakà pr dkoêcià pobierzesz pliki: tenologia przeanie pliu tetowego 300 przeanie pliu muzyznego 5 M Êigniie filmu wideo 15 M CDMA to technologia posiadajàca najszybszy transfer danych po technologii HSDPA. Ma najwi kszy zasi g mobilnego Internetu w miejscach gdzie nie by o go wczeêniej lub by z 4 x mniejszà pr dkoêcià przesy ania danych. CDMA daje mo liwoêç korzystania z mobilnego Internetu z czterokrotnie szybszà pr dkoêcià przesy ania danych ni konkurencja. Pokrycie powierzchni kraju w technologi CDMA wynosi ponad 70% i stale roênie. 9

10 mobilny Internet 1.6 zasi g Teraz w Orange mo esz korzystaç z najwi kszego zasi gu mobilnego Internetu. Mapa przedstawia orientacyjny zasi g sieci Orange, ma charakter informacyjny, nie mo e byç podstawà do zawierania umów o Êwiadczenie usług telekomunikacyjnych i nie mo e byç podstawà ewentualnych reklamacji zasi gu. Mapa zasi gu sieci Orange stan na r. 1.7 mobilny i stacjonarny Internet razem taniej Korzystasz z Internetu w domu i od czasu do czasu chcesz mieç równie mo liwoêç korzystania poza domem? Skorzystaj z nowej oferty dost pu do Internetu w Orange. Teraz kupujàc dom, mo esz dokupiç w promocyjnej cenie 39 i pó. Ile to kosztuje? za trwania umowy z x 1 z x

11 Jak skorzystaç z promocji? Wystarczy, e kupujàc w salonie dom powiesz, e chcesz kupiç w pakiecie Internet satcjonarny i mobilny. Gdy us uga stacjonarnego Internetu zostanie aktywowana, masz 7 dni, aby dokupiç w promocyjnej cenie mobilny Internet 39 i pó. 1.8 Orange Hotspot Orange Hotspot to szerokopasmowy i bezprzewodowy dost p do Internetu oparty na technologii WLAN (Wireless LAN), dost pny w ponad 220 lokalizacjach w ca ej Polsce. Promocja - Internet za darmo w Hotspotach Orange W okresie bezp atnie skorzystaj z Internetu w Hotspotach Orange za pomocà kodu dost pu przez 24 godziny. mobilny Internet SMS z kodem mo na otrzymaç na 4 sposoby: przyjêç do salonu Orange wejêç na wejêç na wap.orange.pl wejêç na stron logowania orange.hotspot b dàc w zasi gu Orange Hotspot Z promocji mo esz korzystaç bez ograniczeƒ. Regulamin promocji Internet za darmo w Hotspotach Orange dost pny jest na Poza okresem promocji W ofertach 39 i pó oraz Standard op ata miesi czna za us ug Orange Hotspot kosztuje 36,60 z z VAT, w ofertach Optimum, Premium i Orange Free Platinum korzystanie z us ugi Orange Hotspot jest bezp atne. Abonament Orange Hotspot sta y dost p w ka dej chwili, bez ograniczeƒ. JeÊli jesteê klientem Orange, mo esz korzystaç z us ugi Orange Hotspot w ramach abonamentu miesi cznego. Aktywujàc us ug Orange Hotspot, zap acisz 39 z (47,58 z z VAT) i otrzymasz nieograniczony dost p do Internetu w punktach dost pu Orange Hotspot za zrycza towanà op at w abonamencie. W polu logowania na stronie, która pojawi si po uruchomieniu przeglàdarki wpisz swój numer telefonu. Po chwili otrzymasz kod dost pu, który nale y wpisaç w polu na stronie logowania. Karta zdrapka Orange Hotspot wygodny i szybki dost p dla wszystkich JeÊli nie jesteê Klientem Orange, mo esz skorzystaç z Karty Zdrapki Orange Hotspot, która umo liwi Ci okazjonalne korzystanie z dost pu do Internetu. Do wyboru masz 3 rodzaje Kart Zdrapek: 2-godzinna koszt 9 z z VAT 24-godzinna koszt 29 z z VAT 2-godzinna do wykorzystania przez 60 dni koszt 19 z z VAT Na Karcie Zdrapce znajdziesz kod dost pu. Wpisz go w polu na stronie logowania, która otworzy si automatycznie po uruchomieniu przeglàdarki internetowej. Po autoryzacji przez system, mo esz swobodnie korzystaç z Internetu. 11

12 dom tani domowy Internet 2. dom tani domowy Internet dom to nielimitowany, szerokopasmowy Internet w Twoim domu. Dzi ki niemu w szybki i prosty sposób połàczysz si z Internetem i bez problemu dotrzesz do wszystkich wa nych dla siebie informacji. Do wyboru masz kilka opcji pr dkoêci, sam wybierz t, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. oferta dom 512 dom 1 M dom 2 M dom 6 M dom to oferta pełna korzyêci stała, niska cena za dost p do szybkiego Internetu przez cały okres trwania umowy wygoda korzystania z szybkiego łàcza bez adnych ograniczeƒ co miesiàc Pakiet Złotówek do wykorzystania na usługi Orange (równie dla klientów Prepaid i Mix) opłata aktywacyjna to tylko 19 zł z VAT oferta dom 1 M dom 2 M dom 6 M 2.1 dom i telefon w Orange oznaczajà jeszcze wi cej korzyêci Osoby posiadajàce telefon w Orange (abonament, Mix lub ofert na kart ), które zakupià szybki stacjonarny Internet dom, co miesiàc otrzymajà Pakiet Złotówek do wykorzystania wymiennie na rozmowy (w Orange i na numery stacjonarne) oraz na wideorozmowy, SMS-y i MMS-y w Orange. 12

13 WartoÊç Pakietu Złotówek (a tym samym liczba minut) SMS-ów i MMS-ów jest uzale niona od tego, jakà opcj dom wybierzesz. oferta dom 1 M dom 2 M dom 6 M 2.2 jak aktywowaç dom Mo esz aktywowaç usług je eli jesteê właêcicielem łàcza TP, na którym TP lub inny operator Êwiadczy usług telefonicznà. Powy ej opisane łàcze musi równie posiadaç mo liwoêci techniczne do Êwiadczenia tej usługi. dom tani domowy Internet 2.3 modemy ADSL wspierajàce aplikacj dom ZTE zasilanie z portu USB diody sygnalizujàce stan połàczenia modem dostosowany do aplikacji dom zasilanie z portu USB diody sygnalizujàce stan połàczenia modem dostosowany do aplikacji dom Siemens A 100 Siemens Gigaset 504 AG Interfejsy: ADSL 4 porty Ethernet WIFI WiFi w standardzie B/G Zabezbieczenie WPA/WPA2, WEP Zasilanie: zewn trzny zasilacz sieciowy 13

14 dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej 3. dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej JeÊli do tej pory nie miałeê mo liwoêci techniczynych korzystania z Internetu, sprawdê teraz. Dzi ki usłudze dom Pro jesteê ju w zasi gu i mo esz mieç swobodny dost p do Internetu w Twojej lokalizacji. dom Pro posiada dost p do technologii CDMA, która jest metodà kodowania i dost pu do radiowego medium transmisyjnego polegajàca na przypisaniu poszczególnym u ytkownikom (korzystajàcym z tego samego kanału do przesyłania danych) odpowiednich sekwencji, dzi ki którym odbiornik jednoznacznie identyfikuje przeznaczonà dla niego transmisj. 3.1 Schemat dost pu do Internetu w oparciu o sieç CDMA CDMA Internet stacja bazowa CDMA Aktualnie zasi giem sieci CDMA obj te jest ponad 70% terytorium kraju. WiFi terminal CDMA Ethernet / USB 3.2 Główne parametry oferty pr dkoêç transferu danych do 1 Mbit/s limit na transfer danych 3 GB. Po przekroczeniu limitu pr dkoêç transmisji danych mo e zostaç ograniczona do 64/32 kbps (Downlink/Uplink) w ofercie dom Pro dodatkowy Pakiet Złotówek (20 zł) na połàczenia i SMS-y z telefonu komórkowego w ofercie Internet dla Firm dodatkowy pakiet 60 minut na połàczenia z telefonu komórkowego 14

15 3.3 Usługi sà kierowane do nowych i obecnych klientów, którzy: nie majà mo liwoêci skorzystania z istniejàcych ofert szerokopasmowego dost pu do Internetu posiadajà ju dost p do Internetu oferowany przez innego operatora Teraz do wyboru masz Router Axesstel MV 410 R lub modem Anydata ADU 500A, dzi ki którym mo esz korzystaç z Internetu. Terminal Modem Router Axesstel MV 410 R (standard CDMA2000 1xEV-DO Re A): Ethernet (switch 4 portowy) WiFi z zabezpieczeniami: szyfrowanie WEP i WPA filtrowanie adresów MAC USB zasilanie 220 V, dodatkowo podtrzymanie bateryjne Modem Anydata ADU 500A urzàdzenie Plug Play pami ç wewn trzna zawierajàca aplikacj dost powà wejêcie USB CDMA: do 1 MB/s antenka w komplecie wymiary: 42 x 88 x 15 Do modemu lub terminala dostajesz dualnà kart : Karta Dualna SIM (GSM) / R-RUIM (CDMA), wbudowane 2 profile (GSM i CDMA) w zale noêci od terminala /sieci/ oferty automatycznie uaktywnia właêciwy profil, umo liwiajàc (lub nie) zalogowanie si do sieci dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej 15

16 3.4 Oferta dom to oferta pełna korzyêci inna ni wszystkie dost p do domowego Internetu, nawet jeêli nie posiadasz linii telefonicznej lub Twoja linia nie spełnia warunków technicznych mo liwoêç podłàczenia do Internetu kilku komputerów jednoczeênie stała, niska opłate przez cały okres trwania umowy teraz 49 zł co miesiàc bezpłatny Pakiet Złotówek w wysokoêci 20 zł do wykorzystania na usługi w Orange i połàczenia z numerami stacjonarnymi Router WiFi Axesstel MV 410 w promocyjnej cenie ju od 99 zł Modem Anydata ADU 500A w promocyjnej cenie ju od 99 zł Terminal: 699 zł brutto 249 zł brutto 99 zł brutto 999 zł brutto 699 zł brutto 249 zł brutto 99 zł brutto 799 zł brutto Przekonaj si, jakà swobod i mo liwoêci daje domowy Internet. Teraz mo esz wypróbowaç Pro przez 30 dni przetestuj usług bez kosztów rezygnacji. MAS/U01/0809

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Postpaid_01_2010_ qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 1. 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen

Postpaid_01_2010_ qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 1. 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen Postpaid_01_2010_6-1-2-3.qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 1 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen Postpaid_01_2010_6-1-2-3.qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 2 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen W

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej cennik usługi neostrada tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej Op aty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1 neostrada tp instalacja

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Op ata koƒcowa 1 2 3

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Op ata koƒcowa 1 2 3 cennik usługi neostrada tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Op aty instalacyjne i aktywacyjne neostrada tp instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta mobilnego Internetu Business Everywhere

Nowa oferta mobilnego Internetu Business Everywhere Nowa oferta mobilnego Internetu Business Everywhere Od 25 listopada w Orange dla Firm jest dostępna nowa oferta Business Everywhere z niższym abonamentem oraz większymi pakietami na transmisję danych,

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

oferta Orange Free" Obowiązuje od dnia 24 października 2008 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów

oferta Orange Free Obowiązuje od dnia 24 października 2008 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów oferta Orange Free" Obowiązuje od dnia 24 października 2008 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów Orange Free (dalej Oferta ) to oferta dostępna wyłącznie dla konsumentów dotycząca dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Technologia MIMO Zasi g us ugi Internetu Cyfrowego Polsatu Oferta komercyjna Pokaz transmisji w technologii MIMO MIMO

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Orange Free Orange Free Orange Free

Orange Free Orange Free Orange Free oferta Orange Free" obowiązuje od dnia 26 maja 2009 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów Oferta Orange Free (dalej Oferta ) to oferta dostępna wyłącznie dla konsumentów dotycząca dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

PAKIET ONEOFFICE DLA TWOJEJ FIRMY OD R KI. dostaniesz minut na rozmowy od teraz równie usługi komórkowe

PAKIET ONEOFFICE DLA TWOJEJ FIRMY OD R KI. dostaniesz minut na rozmowy od teraz równie usługi komórkowe PAKIET ONEOFFICE DLA TWOJEJ FIRMY OD R KI dostaniesz 10 000 minut na rozmowy od teraz równie usługi komórkowe OneOffice od ręki PAKIET ONEOFFICE DLA TWOJEJ FIRMY OD R KI Co powiesz na jedną fakturę i jedną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere" obowiązuje od dnia 25 marca 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w Business Everywhere, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel

Bardziej szczegółowo

Żyj swobodnie, bez przyrzeczeń! Online. Modem już za1zł w ofercie Play Online na Kartę z modemem. Tak, jak z Internetem na Kartę w Play!

Żyj swobodnie, bez przyrzeczeń! Online. Modem już za1zł w ofercie Play Online na Kartę z modemem. Tak, jak z Internetem na Kartę w Play! Żyj swobodnie, bez przyrzeczeń! Tak, jak z Internetem na Kartę w Play! Modem za 1 zł dostępny w Play na Kartę z modemem ofercie z regularnymi doładowaniami w zobowiązaniu 30 zł/24 miesiące. Modem już za1zł

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil GSMONLINE.PL Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie 2014-08-27 Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Porównaliśmy oferty Cyfrowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem Regulamin promocji z tabletem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony)

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony) cennik us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany Tabela 1 Jednorazowe op aty instalacyjne Jednorazowa op ata instalacyjna Rodzaj us ugi VAT Instalacja us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany dla

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w " obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Business Everywhere Day-by-day, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere" obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowa Oferta " obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Nowa Oferta, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie"

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie" obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja Everywhere z netbookiem w E-sklepie, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Freedom Pro obowiązuje od 28 marca 2013 roku do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Orange Freedom Pro obowiązuje od 28 marca 2013 roku do odwołania lub wyczerpania zapasów OF/PDF12/0313, Strona 1 z 5 Regulamin promocji Orange Freedom Pro obowiązuje od 28 marca 2013 roku do odwołania lub wyczerpania zapasów Orange Freedom Pro (dalej Promocja ) to oferta dostępna wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Internet Mobilny dla Ciebie/ Internet Mobilny dla Firm - nowa oferta LTE/HSPA w Plusie. Pion Marketingu

Internet Mobilny dla Ciebie/ Internet Mobilny dla Firm - nowa oferta LTE/HSPA w Plusie. Pion Marketingu Internet Mobilny dla Ciebie/ Internet Mobilny dla Firm - nowa oferta LTE/HSPA w Plusie Pion Marketingu Oferta Plus Internet LTE/HSPA (29/11/2011) LTE - rewolucja internetowa w Plusie! 29 listopada oferta

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Profit "

Regulamin oferty Business Everywhere Profit Regulamin oferty Profit " obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży Regulamin promocji z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Niniejsza analiza powstała w celu porównania poszczególnych ofert usług dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Jesień w Orange na kartę nowa taryfa i promocje

Jesień w Orange na kartę nowa taryfa i promocje Jesień w Orange na kartę nowa taryfa i promocje Orange One: nowa taryfa w krainie Orange na kartę Uzupełnienie obecnego portfolio Dotychczasowe taryfy pozostają bez zmian Orange Orange na kartęna kartę

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

najlepsze taryfy dla smartfonów

najlepsze taryfy dla smartfonów najlepsze taryfy dla smartfonów lepsze taryfy najlepsze na rynku 3 grupy planów taryfowych - nowe nazwy Pantera Multi Delfin Halo Pelikan Mix nowe plany taryfowe to łatwiejszy wybór jeszcze więcej minut

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe.

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe. 56 Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe Pakiety Ceny połączeń nie dotyczą usług Premium Rate ( głosowych, SMS, MMS i WAP) oraz

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nawigacja Orange Premium obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania OGSM/PDF03/0412

regulamin promocji Nawigacja Orange Premium obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania OGSM/PDF03/0412 regulamin promocji Nawigacja Orange Premium obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu"

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu Regulamin oferty bez modemu" obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX z Internetem w Sklepie Internetowym oraz Telesales Obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX z Internetem w Sklepie Internetowym oraz Telesales Obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania. 1 z 3 do wyboru Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX z Internetem w Sklepie Internetowym oraz Telesales Obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Pro"

Regulamin oferty Business Everywhere Pro Regulamin oferty Pro" obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2009 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mogą być Twoje obowiązuje od 3 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Mogą być Twoje obowiązuje od 3 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Mogą być Twoje obowiązuje od 3 grudnia 2009 roku do odwołania Mogą być Twoje (dalej Promocja ) to promocja dostępna dla Abonentów oferty oraz oferty mix. W ramach Promocji Abonent otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Orange Free w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to oferta promocyjna dostępna

Orange Free w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to oferta promocyjna dostępna Regulamin promocji Orange Free w sklepie internetowym orange.pl obowiązuje od 22 czerwca 2013 r. do odwołania Orange Free w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to oferta promocyjna

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Nowa oferta Formuła Play na kartę - live z konferencji Dziś na

GSMONLINE.PL. Nowa oferta Formuła Play na kartę - live z konferencji Dziś na GSMONLINE.PL Nowa oferta Formuła Play na kartę - live z konferencji 2014-02-18 Dziś na konferencji prasowej Play zaprezentuje swoją nową ofertę. Mamy regulaminy i pełny zapis wideo konferencji. Zapis konferencji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę Regulamin promocji na raty przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO CENNIK USŁUG świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO OKRESEM ROZLICZENIOWYM DLA NW. USŁUG I PAKIETÓW JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

Bardziej szczegółowo

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET Cennik obowi¹zuje od 18.09.2017 r. Us³uga PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysy³ania do 10 Mb/s Cena

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nawigacja Orange Premium obowiązuje od dnia 24 września 2012 do odwołania

regulamin promocji Nawigacja Orange Premium obowiązuje od dnia 24 września 2012 do odwołania OGSM/PDF11/0912 regulamin promocji Nawigacja Orange Premium obowiązuje od dnia 24 września 2012 do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala Regulamin promocji bez terminala obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

LongPlay II 49 (All Inclusive 59)

LongPlay II 49 (All Inclusive 59) Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive 19.05 obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej moŝna skorzystać zawierając

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Marzec 2009 1 WSTĘP. 3 1. WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE DO ŚWIADCZENIA USŁUG BEZPRZEWODOEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W SIECI RUCHOMEJ....... 3

Bardziej szczegółowo

T-Mobile na kartę Podwajamy każde doładowanie! W T-Mobile na kartę nowi i obecni Klienci dostają 2 x więcej złotówek na konto po każdym doładowaniu

T-Mobile na kartę Podwajamy każde doładowanie! W T-Mobile na kartę nowi i obecni Klienci dostają 2 x więcej złotówek na konto po każdym doładowaniu T-Mobile na kartę Podwajamy każde doładowanie! W T-Mobile na kartę nowi i obecni Klienci dostają 2 x więcej złotówek na konto po każdym doładowaniu Zawsze korzystasz podwójnie Już nie musisz czekać na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego FM GROUP Mobile?

Dlaczego FM GROUP Mobile? Best Move zdominujmy Polskę Dlaczego FM GROUP Mobile? Rewelacyjny zasięg w Polsce, 8 na 10 Polaków w zasięgu LTE. Super szybki Internet mobilny LTE z prędkością do 150 Mb/s. Przejrzyste taryfy. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Parametry graniczne. Załącznik nr 4 do SIWZ

Parametry graniczne. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Parametry graniczne Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie blue connect to najszybszy bezprzewodowy Internet w notebooku, komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Dzięki tej usłudze możesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jump M dla przenoszących numer z innej sieci. Jump M dla nowych klientów

Jump M dla przenoszących numer z innej sieci. Jump M dla nowych klientów T-Mobile Jump (bez telefonu) Nielimitowane rozmowy, smsy i mmsy Umowa na 24 e, 39,99 zł. Jump bez haczyków tylko w Internecie Nielimitowane rozmowy na wszystkie numery komórkowe i stacjonarne, Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ GSMONLINE.PL Darmowe Orange WiFi 2014-09-30 Darmowe Orange WiFi Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Zgodnie z zapowiedziami Orange uruchomił darmowe WiFi dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze z Operatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin oferty Business Everywhere z netbookiem Regulamin oferty z netbookiem" obowiązuje od dnia 27 maja 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta z netbookiem, zwana dalej Ofertą, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Strona 1 z 7. Firma bez Ograniczeń w E-sklepie, Telesprzedaży i Propozycji dla Firm przez Internet

Regulamin promocji. Strona 1 z 7. Firma bez Ograniczeń w E-sklepie, Telesprzedaży i Propozycji dla Firm przez Internet Regulamin promocji w E-sklepie, telesprzedaży i Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte

Bardziej szczegółowo

Best MOVE. Twój najlepszy ruch.

Best MOVE. Twój najlepszy ruch. Best MOVE Twój najlepszy ruch Dlaczego FM MOBILE? Rewelacyjny zasięg w Polsce, 8 na 10 Polaków w zasięgu LTE Przejrzyste taryfy Konkurencyjna oferta Super szybki Internet mobilny LTE LTE Advanced do 300

Bardziej szczegółowo

najbardziej dogadane prezenty na święta w Orange

najbardziej dogadane prezenty na święta w Orange najbardziej dogadane prezenty na święta w Orange agenda dogadane święta w Orange 200% gratis za doładowania w ofertach na kartę prezenty na start w ofertach na kartę świąteczny internet w Orange nowe laptopy

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Telefonia DIALOG S.A.

Telefonia DIALOG S.A. Telefonia DIALOG S.A. Cennik us ug DialNet Mobilny Cennik nr 2010/09/INT-M obowi zuj cy od dnia 22.09.2010r. Cennik obowi zuje od dnia 22.09.2010r. do dnia odwo ania w stosunku do Abonentów, którzy zawarli

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Mini/Standard"

Regulamin oferty Business Everywhere Mini/Standard Regulamin oferty Business Everywhere Mini/Standard" obowiązuje od dnia 3 listopada 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta Business Everywhere Mini/Standard, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA ELASTYCZNA FORMUŁA MIX Z INTERNETEM (24) W SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ (TELESALES I E-SHOP) Obowiązuje od 29.01.2016 r.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA ELASTYCZNA FORMUŁA MIX Z INTERNETEM (24) W SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ (TELESALES I E-SHOP) Obowiązuje od 29.01.2016 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA ELASTYCZNA FORMUŁA MIX Z INTERNETEM (24) W SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ (TELESALES I E-SHOP) Obowiązuje od 29.01.2016 r. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 23.11.2015r. Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: a.) usługa BEZ LIMITU W PLUSIE jest bezpłatna

Bardziej szczegółowo

wiosna cudów w Orange

wiosna cudów w Orange wiosna cudów w Orange nowe Smart Plany Orange nowe Smart Plany Orange Smart Plan Multi Max nowy smartfon w promocyjnej cenie co rok umowa na 24 m-ce 12 m-cy minęło umowa na 24 m-ce 12 m-cy do końca nowy

Bardziej szczegółowo