mobilny i domowy Internet w Orange

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mobilny i domowy Internet w Orange"

Transkrypt

1 mobilny i domowy Internet w Orange

2 spis treêci spis treêci 1. mobilny Internet mobilny Internet z modemem do transmisji danych atrakcyjne promocje łatwe korzystanie mobilny Internet przez telefon aktywacja i rezygnacja z usług na kart szybki mobilny Internet bez rachunków i abonamentu technologie zasi g mobilny i stacjonarny Internet razem taniej Orange Hotspot dom tani domowy Internet dom i telefon w Orange oznaczajà jeszcze wi cej korzyêci jak aktywowaç dom modemy ADSL wspierajàce aplikacj dom dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej schemat dost pu do Internetu w oparciu o sieç CDMA główne parametry oferty usługi sà kierowane do nowych i obecnych klientów, którzy oferta dom to oferta pełna korzyêci inna ni wszystkie 16 2

3 1. mobilny Internet 1.1 mobilny Internet z modemem do transmisji danych Mobilny Internet w Orange to dost p do Internetu w Twoim komputerze bez ograniczajàcych Ci kabli. Internet sta si przenoêny i dost pny, tak jak Twój komputer. Korzystaj z mo liwoêci Internetu, dzi ki którym: masz sta y kontakt z przyjacielem na odleg oêç poznasz nowych ludzi znajdziesz prac zrobisz wirtualne zakupy sprawdzisz najnowsze wiadomoêci z ca ego Êwiata wybierzesz ciekawe wakacje za atrakcyjnà cen mobilny Internet Teraz mo esz korzystaç z najwi kszego zasi gu dost pu do Internetu, niewa ne gdzie jesteê. W zasi gu Orange jest ju niemal 100% populacji. Orange jako jedyny operator komórkowy umo liwia Ci dost p do Internetu w najnowszej technologii przesy ania danych CDMA. Jest to najbardziej zaawansowana technologia dost pu do mobilnego Internetu. Po raz pierwszy została wykorzystana przez wojsko ze wzgl du na du à odpornoêç transmisji sygna u na zak ócenia. Dzi ki Orange mo esz swobodnie korzystaç z Internetu nawet tam, gdzie do tej pory nie by o mo liwoêci technicznych, a w miejscach gdzie by mobily Internet, teraz mo esz mieç w Orange czterokrotnie szybszy transfer danych w porównaniu z tym, co daje konkurencja. Teraz mamy wi kszy wybór ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie tenologia HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS OO HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/M nazwa OF na prób OF 39.5 Standard OF na prób Optimum Premium Platinum limit tranferu 1 GB 0.5 GB 1 GB 3 GB 3 GB 8 GB 12 GB aonament za darmo przez 30 dni 60 zł 39.5 zł 60 zł za darmo przez 30 dni 75 zł 75 zł 120 zł 150 zł promoa zostajàc z nami dostajesz kolejne 30 dni gratis - 10 zł mniej co miesiàc przez cały okres trwania umowy zostajàc z nami dostajesz kolejne 30 dni gratis 1 zł * 3 miesiàce atywaa 59 zł 61 zł 59 zł 19 zł za trwania umowy 24 miesiàce 12/24/36 miesi cy 24 miesiàce 12/24/36 miesi cy ozzdnoêi 120 zł najni szy abonament na rynku do 360 zł 150 zł 222 zł 357 zł 447 zł 3

4 mobilny Internet atrakcyjne promocje z Internet ju od 1 z W ofertach - Optimum, Premium lub Platinum dost p do mobilnego Internetu masz ju od 1 z. Teraz w ciàgu 3 miesi cy mo esz zaoszcz dziç nawet 447 z. Tak e w tych planach mo esz swobodnie korzystaç z Internetu: z tam gdzie do tej pory nie by o mo liwoêci technicznych z nawet 4 x szybciej ni najbardziej popularny EDGE, do 1 Mb/s zamiast 240 kb/s z Abonament ni szy o 10 z W ofercie Standard przez ca y okres trwania umowy p acisz taƒszy abonament o 10 z. Wystarczy tylko, e podpiszesz umow na 12, 24 lub 36 miesi cy, a mo esz zaoszcz dziç nawet 360 z. z na prób Je eli chcesz wypróbowaç mo liwoêci, jakie daje mobilny dost p do Internetu, skorzystaj z oferty na prób. Masz do wyboru dwie oferty: z na prób z limitem 1 GB z na prób z limitem 3 GB, dzi ki której mo esz dodatkowo testowaç nowà technologi do transmisji danych CDMA z pr dkoêcià do 1 Mb/s Wypróbuj bez ryzyka przez 30 dni nie p acàc abonamentu, a jeêli Ci si spodoba kolejne 30 dni dostajesz gratis. Pakiet Z otówek Kupujàc oferty Standard, Optimum, Premium lub Platinum zyskujesz dodatkowy Pakiet Z otówek do przekazania na komórk. Pakiet dost pny jest dla abonentów, którzy posiadajà ofert z rachunkiem w Orange abonament, Orange Mix lub telefon na kart. ope uugi wartoêç Paietu otówe Standard i Optimum 20 z Premium i Platinum 30 z Pod numerem *500 mo esz sprawdziç limit Pakietu Z otówek. 4

5 Pakiet SMS-ów Je eli zdecydujesz si na jednà z ofert i podpiszesz umow otrzymasz Pakiet SMS-ów. WielkoÊç pakietu uzale niona jest od oferty jakà wybierzesz. Nawet je eli nie posiadasz ofert z rachunkiem w Orange abonament, Orange MIX lub telefonu na kart i tak dostajesz Pakiet SMS-ów. nazwa oferty Standard Optimum Premium Platinum iloêç SMS-ów 50 SMS-ów 50 SMS-ów 60 SMS-ów 70 SMS-ów Pami taj, e masz mo liwoêç wysyłania SMS-ów dzi ki własnej aplikacji, posiadajàcej funkcj wysy ania i odbierania SMS-ów lub po prostu wystarczy, e prze o ysz kart do telefonu, z którego mo esz wysyłaç SMSy. mobilny Internet łatwe korzystanie Korzystanie z us ugi jest bardzo proste. Po zainstalowaniu oprogramowania pod àczasz modem do transmisji danych, do którego ju w o y eê kart SIM/RUIM i àczysz si z Internetem. Obecnie wi kszoêç modemów do transmisji danych posiada funkcj autoinstalacji. Wystarczy, e w o ysz modem do transmisji danych do Twojego komputera, a ju w pi ç minut mo esz korzystaç z mo liwoêci, jakie daje Ci mobilny Internet. karta PCMCIA modem USB modem USB 5

6 Modemy do transmisji danych mobilny Internet W Orange dost pne sà najlepszej jakoêci modemy do transmisji danych ju od 1 z. Router Huawei E 960 Wi cej modemów na Orange.pl Modem ZTE 636 obs ugiwana technologia: HSPA, UMTS, EDGE, GPRS pr dkoêç do 7,2 Mb/s mo liwoêç pod àczenia nawet 32 u ytkowników obs ugiwana technologia: HSPA, UMTS, EDGE, GPRS pr dkoêç do 7,2 Mb/s funkcja autoinstalacji karta pami ci do 4 GB Modem Huawei E 160 obs ugiwana technologia: UMTS, EDGE, GPRS pr dkoêç do 3,6 Mb/s funkcja autoinstalacji karta pami ci do 2 GB Modem ADU 635 jako jedyny na rynku obs uguje technologi : HSPA, UMTS, EDGE, GPRS i CDMA mo liwoêç wyboru technologii kabel USB antena: wewn trza i zewn trzna 1.2 mobilny Internet przez telefon mo liwoêç wykorzystania telefonu jako modemu połàczenia telefonu z laptopem lub komputerem stacjonarnym dost p do Internetu bez koniecznoêci zakupu karty lub modemu USB oferta dla Klientów indywidualnych Oferta dla Klientów Orange, którzy majà numer w Orange Abonament, Planie na Rozmowy, Orange Premium, Twoim Planie lub Nowym Twoim Planie i chcà korzystaç na tej samej karcie SIM, zarówno z usług głosowych, jak i Internetu. oferta 39 i pó Standard Premium Platinum 6

7 W celu zapewnienia komfortu korzystania z szybkiego Internetu, polecamy modele telefonów obsługujàce technologie szybkiej transmisji danych HSDPA i/lub UMTS. jak to dziaπa Majàc wykupionà usług (w Orange Abonament, Planie na Rozmowy, Nowym Twoim Planie, Twoim Planie Orange Premium lub Orange Platinum), mo esz korzystaç z dost pu do Internetu w swoim komputerze bez adnych dodatkowych opłat. Wystarczy, e połàczysz swój telefon komórkowy z laptopem lub komputerem stacjonarnym, na przykład za pomocà łàcza USB. mobilny Internet 1.3 aktywacja i rezygnacja z usług Usług aktywujesz: z wysyłajàc SMS-a z kodem odpowiednim dla danej usługi pod specjalny numer (tabela poni ej) z bezpłatnie w Internecie, na z dzwoniàc pod bezpłatny numer *100 dla Klientów indywidualnych oferta plan taryfowy ao atywai ao dezatywai wyêli SMS-a pod numer ozt SMS-a 39 i pó Orange Abonament OF 39,5 REZ OF 39,5 Standard Premium Nowy Twój Plan Twój Plan Orange Premium OFS OFP REZ OFS REZ OFP gr z VAT Platinum Plan na Rozmowy OFPL REZ OFPL 7

8 mobilny Internet 1.4 na kart szybki mobilny Internet bez rachunków i abonamentu na kart to: szybki Internet do 7,2 Mb/s w technologii HSDPA plan taryfowy z bardzo atrakcyjnymi stawkami za transfer danych 3 gr za 100 kb mo liwoêç wysyłania SMS-ów, MMS-ów i wykonywania połàczeƒ (stawki znajdziesz w regulaminie oferty na doładowanie konta tak samo proste, jak w telefonie na kart dla kogo jeêli chcesz wypróbowaç mobilny Internet gdy łàczysz si z Internetem od czasu do czasu gdy chcesz mieç pełnà kontrol kosztów oraz korzystaç z Internetu bez zobowiàzaƒ i comiesi cznych rachunków dla obcokrajowców odwiedzajàcych nasz kraj, szukajàcych dost pu do Internetu według korzystniejszych stawek ni w roamingu rozpocznij przygod z na kart kup starter z z 65 MB na start lub je eli jesteê u ytkownikiem jednej z ofert na kart Orange i chcesz zaczàç korzystaç z Internetu za poêrednictwem swojego telefonu lub modemu, mo esz zmieniç ofert na na kart, wysyłajàc SMS-a o treêci FREE pod numer Pami taj, eby wczeêniej przeczytaç regulamin oferty, który znajduje si na doładuj konto najwygodniej doładowaç konto przy u yciu innego telefonu w Orange (na kart lub z rachunkiem zadzwoƒ *500), przez Internet lub w bankomacie mo esz te doładowaç konto jak przy zwykłym telefonie na kart : poprzez Karty Zdrapki, terminale płatnicze i punkty profit 8

9 doadowanie 5 z 25 z 50 z 100 z sprawdê stan konta po zalogowaniu si na stronie dzwoniàc pod bezpłatny numer *124*, po przeło eniu karty do telefonu pod bezpłatnym numerem Orange Automatycznego Biura Obsługi Klienta *500 mobilny Internet 1.5 technologie, jako jedyny operator komórkowy posiada dost p do 5 nowoczesnych technologii! Zobacz z jakà pr dkoêcià pobierzesz pliki: tenologia przeanie pliu tetowego 300 przeanie pliu muzyznego 5 M Êigniie filmu wideo 15 M CDMA to technologia posiadajàca najszybszy transfer danych po technologii HSDPA. Ma najwi kszy zasi g mobilnego Internetu w miejscach gdzie nie by o go wczeêniej lub by z 4 x mniejszà pr dkoêcià przesy ania danych. CDMA daje mo liwoêç korzystania z mobilnego Internetu z czterokrotnie szybszà pr dkoêcià przesy ania danych ni konkurencja. Pokrycie powierzchni kraju w technologi CDMA wynosi ponad 70% i stale roênie. 9

10 mobilny Internet 1.6 zasi g Teraz w Orange mo esz korzystaç z najwi kszego zasi gu mobilnego Internetu. Mapa przedstawia orientacyjny zasi g sieci Orange, ma charakter informacyjny, nie mo e byç podstawà do zawierania umów o Êwiadczenie usług telekomunikacyjnych i nie mo e byç podstawà ewentualnych reklamacji zasi gu. Mapa zasi gu sieci Orange stan na r. 1.7 mobilny i stacjonarny Internet razem taniej Korzystasz z Internetu w domu i od czasu do czasu chcesz mieç równie mo liwoêç korzystania poza domem? Skorzystaj z nowej oferty dost pu do Internetu w Orange. Teraz kupujàc dom, mo esz dokupiç w promocyjnej cenie 39 i pó. Ile to kosztuje? za trwania umowy z x 1 z x

11 Jak skorzystaç z promocji? Wystarczy, e kupujàc w salonie dom powiesz, e chcesz kupiç w pakiecie Internet satcjonarny i mobilny. Gdy us uga stacjonarnego Internetu zostanie aktywowana, masz 7 dni, aby dokupiç w promocyjnej cenie mobilny Internet 39 i pó. 1.8 Orange Hotspot Orange Hotspot to szerokopasmowy i bezprzewodowy dost p do Internetu oparty na technologii WLAN (Wireless LAN), dost pny w ponad 220 lokalizacjach w ca ej Polsce. Promocja - Internet za darmo w Hotspotach Orange W okresie bezp atnie skorzystaj z Internetu w Hotspotach Orange za pomocà kodu dost pu przez 24 godziny. mobilny Internet SMS z kodem mo na otrzymaç na 4 sposoby: przyjêç do salonu Orange wejêç na wejêç na wap.orange.pl wejêç na stron logowania orange.hotspot b dàc w zasi gu Orange Hotspot Z promocji mo esz korzystaç bez ograniczeƒ. Regulamin promocji Internet za darmo w Hotspotach Orange dost pny jest na Poza okresem promocji W ofertach 39 i pó oraz Standard op ata miesi czna za us ug Orange Hotspot kosztuje 36,60 z z VAT, w ofertach Optimum, Premium i Orange Free Platinum korzystanie z us ugi Orange Hotspot jest bezp atne. Abonament Orange Hotspot sta y dost p w ka dej chwili, bez ograniczeƒ. JeÊli jesteê klientem Orange, mo esz korzystaç z us ugi Orange Hotspot w ramach abonamentu miesi cznego. Aktywujàc us ug Orange Hotspot, zap acisz 39 z (47,58 z z VAT) i otrzymasz nieograniczony dost p do Internetu w punktach dost pu Orange Hotspot za zrycza towanà op at w abonamencie. W polu logowania na stronie, która pojawi si po uruchomieniu przeglàdarki wpisz swój numer telefonu. Po chwili otrzymasz kod dost pu, który nale y wpisaç w polu na stronie logowania. Karta zdrapka Orange Hotspot wygodny i szybki dost p dla wszystkich JeÊli nie jesteê Klientem Orange, mo esz skorzystaç z Karty Zdrapki Orange Hotspot, która umo liwi Ci okazjonalne korzystanie z dost pu do Internetu. Do wyboru masz 3 rodzaje Kart Zdrapek: 2-godzinna koszt 9 z z VAT 24-godzinna koszt 29 z z VAT 2-godzinna do wykorzystania przez 60 dni koszt 19 z z VAT Na Karcie Zdrapce znajdziesz kod dost pu. Wpisz go w polu na stronie logowania, która otworzy si automatycznie po uruchomieniu przeglàdarki internetowej. Po autoryzacji przez system, mo esz swobodnie korzystaç z Internetu. 11

12 dom tani domowy Internet 2. dom tani domowy Internet dom to nielimitowany, szerokopasmowy Internet w Twoim domu. Dzi ki niemu w szybki i prosty sposób połàczysz si z Internetem i bez problemu dotrzesz do wszystkich wa nych dla siebie informacji. Do wyboru masz kilka opcji pr dkoêci, sam wybierz t, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. oferta dom 512 dom 1 M dom 2 M dom 6 M dom to oferta pełna korzyêci stała, niska cena za dost p do szybkiego Internetu przez cały okres trwania umowy wygoda korzystania z szybkiego łàcza bez adnych ograniczeƒ co miesiàc Pakiet Złotówek do wykorzystania na usługi Orange (równie dla klientów Prepaid i Mix) opłata aktywacyjna to tylko 19 zł z VAT oferta dom 1 M dom 2 M dom 6 M 2.1 dom i telefon w Orange oznaczajà jeszcze wi cej korzyêci Osoby posiadajàce telefon w Orange (abonament, Mix lub ofert na kart ), które zakupià szybki stacjonarny Internet dom, co miesiàc otrzymajà Pakiet Złotówek do wykorzystania wymiennie na rozmowy (w Orange i na numery stacjonarne) oraz na wideorozmowy, SMS-y i MMS-y w Orange. 12

13 WartoÊç Pakietu Złotówek (a tym samym liczba minut) SMS-ów i MMS-ów jest uzale niona od tego, jakà opcj dom wybierzesz. oferta dom 1 M dom 2 M dom 6 M 2.2 jak aktywowaç dom Mo esz aktywowaç usług je eli jesteê właêcicielem łàcza TP, na którym TP lub inny operator Êwiadczy usług telefonicznà. Powy ej opisane łàcze musi równie posiadaç mo liwoêci techniczne do Êwiadczenia tej usługi. dom tani domowy Internet 2.3 modemy ADSL wspierajàce aplikacj dom ZTE zasilanie z portu USB diody sygnalizujàce stan połàczenia modem dostosowany do aplikacji dom zasilanie z portu USB diody sygnalizujàce stan połàczenia modem dostosowany do aplikacji dom Siemens A 100 Siemens Gigaset 504 AG Interfejsy: ADSL 4 porty Ethernet WIFI WiFi w standardzie B/G Zabezbieczenie WPA/WPA2, WEP Zasilanie: zewn trzny zasilacz sieciowy 13

14 dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej 3. dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej JeÊli do tej pory nie miałeê mo liwoêci techniczynych korzystania z Internetu, sprawdê teraz. Dzi ki usłudze dom Pro jesteê ju w zasi gu i mo esz mieç swobodny dost p do Internetu w Twojej lokalizacji. dom Pro posiada dost p do technologii CDMA, która jest metodà kodowania i dost pu do radiowego medium transmisyjnego polegajàca na przypisaniu poszczególnym u ytkownikom (korzystajàcym z tego samego kanału do przesyłania danych) odpowiednich sekwencji, dzi ki którym odbiornik jednoznacznie identyfikuje przeznaczonà dla niego transmisj. 3.1 Schemat dost pu do Internetu w oparciu o sieç CDMA CDMA Internet stacja bazowa CDMA Aktualnie zasi giem sieci CDMA obj te jest ponad 70% terytorium kraju. WiFi terminal CDMA Ethernet / USB 3.2 Główne parametry oferty pr dkoêç transferu danych do 1 Mbit/s limit na transfer danych 3 GB. Po przekroczeniu limitu pr dkoêç transmisji danych mo e zostaç ograniczona do 64/32 kbps (Downlink/Uplink) w ofercie dom Pro dodatkowy Pakiet Złotówek (20 zł) na połàczenia i SMS-y z telefonu komórkowego w ofercie Internet dla Firm dodatkowy pakiet 60 minut na połàczenia z telefonu komórkowego 14

15 3.3 Usługi sà kierowane do nowych i obecnych klientów, którzy: nie majà mo liwoêci skorzystania z istniejàcych ofert szerokopasmowego dost pu do Internetu posiadajà ju dost p do Internetu oferowany przez innego operatora Teraz do wyboru masz Router Axesstel MV 410 R lub modem Anydata ADU 500A, dzi ki którym mo esz korzystaç z Internetu. Terminal Modem Router Axesstel MV 410 R (standard CDMA2000 1xEV-DO Re A): Ethernet (switch 4 portowy) WiFi z zabezpieczeniami: szyfrowanie WEP i WPA filtrowanie adresów MAC USB zasilanie 220 V, dodatkowo podtrzymanie bateryjne Modem Anydata ADU 500A urzàdzenie Plug Play pami ç wewn trzna zawierajàca aplikacj dost powà wejêcie USB CDMA: do 1 MB/s antenka w komplecie wymiary: 42 x 88 x 15 Do modemu lub terminala dostajesz dualnà kart : Karta Dualna SIM (GSM) / R-RUIM (CDMA), wbudowane 2 profile (GSM i CDMA) w zale noêci od terminala /sieci/ oferty automatycznie uaktywnia właêciwy profil, umo liwiajàc (lub nie) zalogowanie si do sieci dom Pro tani domowy Internet tam, gdzie nie było go wczeêniej 15

16 3.4 Oferta dom to oferta pełna korzyêci inna ni wszystkie dost p do domowego Internetu, nawet jeêli nie posiadasz linii telefonicznej lub Twoja linia nie spełnia warunków technicznych mo liwoêç podłàczenia do Internetu kilku komputerów jednoczeênie stała, niska opłate przez cały okres trwania umowy teraz 49 zł co miesiàc bezpłatny Pakiet Złotówek w wysokoêci 20 zł do wykorzystania na usługi w Orange i połàczenia z numerami stacjonarnymi Router WiFi Axesstel MV 410 w promocyjnej cenie ju od 99 zł Modem Anydata ADU 500A w promocyjnej cenie ju od 99 zł Terminal: 699 zł brutto 249 zł brutto 99 zł brutto 999 zł brutto 699 zł brutto 249 zł brutto 99 zł brutto 799 zł brutto Przekonaj si, jakà swobod i mo liwoêci daje domowy Internet. Teraz mo esz wypróbowaç Pro przez 30 dni przetestuj usług bez kosztów rezygnacji. MAS/U01/0809

rodzinny inter...net OInternet w domu jednorodzinnym M ODERNIZACJA

rodzinny inter...net OInternet w domu jednorodzinnym M ODERNIZACJA fot. S. Kasper rodzinny inter...net Jeszcze niedawno domowy Internet kojarzy si z biurkiem, na którym sta jeden, pod czony do sieci komputer. Obecnie rozbudowana w asna sie to aden luksus. Zak adaj c Internet

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect Blueconnect Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 1 Opis produktu blueconnect 1 Warianty usługi blueconnect 2 Funkcjonalności blueconnect 2 zasady działania blueconnect 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

Poleć dalej. Nie gadaj! 1 grosz do wszystkich? Nooo!...w sieci FM GROUP Mobile! Już na stałe!

Poleć dalej. Nie gadaj! 1 grosz do wszystkich? Nooo!...w sieci FM GROUP Mobile! Już na stałe! Dołącz do sieci Poleć dalej Nie gadaj! 1 grosz do wszystkich? Nooo!...w sieci FM GROUP! Już na stałe! przewodnik FM GROUP 2011 2 poleć dalej 3 Z nową energią Trzymają Państwo właśnie w ręce nowe wydanie

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

TWÓJ GEST ZMIENIA ŚWIAT

TWÓJ GEST ZMIENIA ŚWIAT przewodnik nr 7a 2015 2 3 spis treści Poleć dalej Wraz z początkiem 2015 r. FM GROUP Mobile przedstawia ofertę Rodzinną, przygotowaną z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Nielimitowane rozmowy, SMS-y

Bardziej szczegółowo

przewodnik FM GROUP Mobile nr 6 2014 for me

przewodnik FM GROUP Mobile nr 6 2014 for me przewodnik FM GROUP Mobile nr 6 2014 for me 2 3 Nowe otwarcie FM GROUP Mobile otwiera się na świat, na miliony potencjalnych klientów! Od 3 grudnia 2013 r. nie trzeba być już Partnerem Biznesowym (Dystrybutorem)

Bardziej szczegółowo

for me do wszystkich sieci nielimitowane rozmowy NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s przewodnik FM GROUP Mobile nr 5e

for me do wszystkich sieci nielimitowane rozmowy NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s przewodnik FM GROUP Mobile nr 5e for me do wszystkich sieci NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s nielimitowane rozmowy 2013 Dołącz do sieci przewodnik FM GROUP nr 5e 2 nowe możliwości 3 spis treści Telefonia bez limitów Do udogodnień i luksusu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Poleć dalej. Pomóż nam pomagać innym! spis treści

Poleć dalej. Pomóż nam pomagać innym! spis treści przewodnik nr 7 2015 2 3 spis treści Poleć dalej Wraz z początkiem 2015 r. FM GROUP Mobile przedstawia ofertę Rodzinną, przygotowaną z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Nielimitowane rozmowy, SMS-y

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ GEST ZMIENIA ŚWIAT

TWÓJ GEST ZMIENIA ŚWIAT przewodnik nr 8b 2015 2 3 spis treści Poleć dalej Bogata oferta abonamentowa FM GROUP Mobile zaspokoi oczekiwania każdego odbiorcy poczynając od najnowszej taryfy Mini z rozmowami bez limitów do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Idea łączy się z Orange

Idea łączy się z Orange Idea łączy się z Orange Iwona Kossmann członek zarządu ds. marketingu i sprzedaży 15.09.2005, Warszawa Idea jest blisko Orange Idea najbardziej dynamiczny operator komórkowy -zdecydowała się połączyć z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla

ZZMK w Polsce. Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus. dla ZZMK w Polsce Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus dla Warszawa, 11.05.2015 r. Szanowni Państwo, Polkomtel Sp. z o.o. operator sieci Plus od początku swej działalności ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Decyzja rezerwacyjna INFO TV FM

Decyzja rezerwacyjna INFO TV FM Decyzja rezerwacyjna INFO TV FM ( )rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze ca ego kraju w radiokomunikacyjnej s bie radiodyfuzyjnej( ) Oferta musi mie charakter hurtowy Oferta

Bardziej szczegółowo