Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk Czerwieńsk 2011 Strona 1

2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 1. Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Sprzęt radiowy, TV, komunikacyjny, telekomunikacyjny Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Urządzenia sieciowe Sieci radiowe Urządzenia komputerowe Serwery sieciowe Instalowanie okablowania komputerowego Maszty kratowe Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach Instalacje sprzętu telekomunikacyjnego Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Instalacje zasilania elektrycznego Roboty instalacyjne elektryczne Instalacja wyposażenia Pakiety oprogramowania dla sieci Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Strona 2

3 Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu pt. Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, jakie występuje wśród mieszkańców Gminy Czerwieńsk. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie infrastruktura umożliwiająca dostęp do Internetu, przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczenia na serwerownię, zakupione i zainstalowane zostaną zestawy komputerowe wraz z urządzeniami sieciowymi dla beneficjentów końcowych. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującej zakres wykonania robót budowlano montażowych wież i masztów dystrybucyjnych oraz usług informatycznych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. Zakup i instalację wież i masztów dystrybucyjnych wraz z urządzeniami dystrybucyjnymi, które stanowić będą podstawową infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą dystrybucję Internetu na terenie Gminy. 3. Adaptację pomieszczenia na serwerownię wraz instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych. 4. Zakup i instalację serwerów i zestawów komputerowych wraz z urządzeniami sieciowymi u odbiorców docelowych. 5. Szkolenie użytkowników z zakresu obsługi komputera, korzystania z internetu. Wykonawca projektu winien stosować się do wymogów prawa. W szczególności winien uzyskać przed realizacją projektu wszelkie wymagane prawem zgody i pozwolenia. Wykonawca uzyska od Zamawiającego następujące dokumenty szczegółowe: Strona 3

4 1) Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu. 2) Plany sytuujące nieruchomości na terenie Gminy. 2. Zamówienie obejmuje: Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlano montażowych wież i masztów dystrybucyjnych, Wystąpienie do odpowiednich organów o wydanie zgodny na wykonywanie robót w formie decyzji pozwolenia na budowę lub ze zgłoszenia związanych z realizacją projektu, Wykonanie robót budowlano montażowych i instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię oraz instalacji wyposażenia, Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej dostępu do Internetu, Dostarczenie i instalację zestawów komputerowych wraz z urządzeniami sieciowymi do odbiorców docelowych, Przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu w użytkowanie. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla nowo wybudowanych obiektów oraz przyłączy do nich. Charakterystyczne parametry określające zakres projektu. 1) Ilość wież dystrybucyjnych, elementów infrastruktury dostępowej: 8* 2) Ilość zestawów komputerowych wraz podłączeniem do Internetu: 171 3) Ilość dokonanych adaptacji pomieszczeń: 1 4) Długość przęseł sieci szkieletowej I-go rzędu 59,3 km 5) Obszar objęty siecią dostępową 50,57 km 2 6) Obszar objęty siecią szkieletową I i II rzędu oraz dostępową 154,39 km 2 Strona 4

5 * - ilość uzależniona od warunków propagacyjnych zbadanych na etapie projektu. Podana ilość jest przewidywaną wielkością minimalną. 4. Zadania wykonawcy : 1. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także przeprowadzonych wizji w miejscu realizacji projektu Wykonawca powinien opracować niezbędną dokumentację projektową dla robót budowlano montażowych wież dystrybucyjnych ( masztów ) odpowiedniej wysokości, które będą przewidziane w projekcie. 2) Wystąpić do odpowiedniej jednostki dystrybucji energii elektrycznej o wydanie warunków zasilania wież dystrybucyjnych. 3) Wystąpić do odpowiednich organów o wydanie stosownych pozwoleń, decyzji na wykonywanie robót budowlano montażowych związanych z realizacją projektu. 4) Zgromadzić niezbędne załączniki, w tym oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami, szkice rozmieszczenia wież dystrybucyjnych i odciągów, kopie projektów budowlanych wykonania robót budowlano montażowych instalacji wież dystrybucyjnych, specyfikacji technicznej instalowanych urządzeń. 5) Wykonać dokumentację projektową dla robót budowlanych adaptacji pomieszczenia na serwerownię oraz instalacja wymaganego wyposażenia. 6) Adaptacja pomieszczenia na serwerownię powinna być wykonana z przystosowaniem do pracy wielozmianowej uwzględnieniem możliwości przebywania osób niepełnosprawnych ruchowo. Zadanie powinno obejmować : a) modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniu oraz pozostałych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum dystrybucji i nadzoru sieci, b) montaż urządzeń klimatyzacji typu split o tak dobranej minimalnej mocy chłodzącej jednostki aby samodzielnie była w stanie schłodzić pomieszczenie z urządzeniami zasilanie z nowej sieci elektrycznej dla serwerowni, Strona 5

6 c) przeprowadzenie prac remontowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania serwerowni ( adaptacja pomieszczenia na serwerownię polegać będzie na adaptacji ciągów komunikacyjnych, modernizacji zaplecza socjalno-sanitarnego, zainstalowaniu klimatyzacji, modernizacji sieci elektrycznej w celu dostosowania do przewidywanych obciążeń związanych z funkcjonowaniem serwera oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich funkcjonowania (w tym zapewnienia rezerwowego zasilania w układzie SZR z 72 godzinnym podtrzymaniem pracy urządzeń), przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych dostosowujących pomieszczenie do celów związanych z przeznaczeniem. Serwerownia znajdować się będzie w Urzędzie Gminy i stanowić będzie centrum zarządzania powstałą siecią dostępową ), d) zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwerowni (centrum zarządzania siecią) oraz wyposażenia serwerowni, e) zakup i instalacja oprogramowania niezbędnego do zarządzania siecią w tym programów tzw. kontroli rodzicielskiej, f) podłączenie serwerowni do węzła sieci szkieletowej wskazanego przez Zamawiającego w analizie przedwdrożeniowej, g) zasilanie szafy teleinformatycznej w serwerowni oraz pomieszczenia serwerowni należy wykonać poprzez dwa obwody zasilania wyprowadzone z rozdzielni elektrycznej. 7) Przygotować i złożyć w imieniu Zamawiającego wnioski do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze o wydanie pozwolenia na budowę lub wydanie zgody na montaż wież dystrybucyjnych i masztów wraz z urządzeniami radiowymi bez wydania decyzji pozwolenia na budowę. 8) Dokonać zakupu wymaganej ilości i wysokości wież dystrybucyjnych oraz ich instalacja w miejscach wynikających z projektu zagospodarowania poprzedzonego analizą propagacyjną. Wieże ulokowane powinny być na nieruchomościach będących we władaniu Zamawiającego. 9) Wykonać instalację na wieżach urządzeń przeznaczonych do dystrybucji sygnału Internetowego. Strona 6

7 10) Wystąpić w imieniu Zamawiającego ( wyda wymagane upoważnienie ) do Operatora telekomunikacyjnego o zasilenie sygnałem internetowym wykonanego systemu oraz wykonać czynności wynikające z załącznika Nr 1a (Stanowisko Prezesa UKE z dnia r ). 11) Wykonać konfigurację i uruchomienie sieci dystrybucyjnej. 12) Wykonać infrastrukturę teleinformatyczną dostępu do Internetu. 13)Uruchomić system bezprzewodowego dostępu do internetu w każdym punkcie dostępu. 14)Dokonać zakupu zestawów komputerowych do odbiorców docelowych oraz ich instalacja. Zakup obejmuje 171 zestawów komputerowych oraz urządzeń sieciowych internetowych niezbędnych do komunikacji z Gminną siecią WLAN. 15) Zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla wszystkich użytkowników ( max. 10 osób w jednej grupie szkoleniowej ) po min. 10 godzin, z zakresu praktycznego wykorzystania komputera i internetu. Łącznie przeszkolonych zostanie 153 osób i 9 osób z jednostek podległych biorących udział w projekcie. W ramach kursu osoba prowadząca przekaże teoretyczno-praktyczne wiadomości uczestnikom. Przeprowadzone szkolenia zapewnią prawidłowe wykorzystanie sprzętu przez Beneficjentów, a także przyczynią się do nabycia nowych umiejętności. Dla realizacji projektu konieczne będzie dostarczenie i zainstalowanie przez Wykonawcę następujących ilości sprzętu: Tabela 1. Zestawienie ilościowe sprzętu. Infrastruktura telekomunikacyjna Wieża dystrybucyjna Stacja bazowa Radiolinia szkieletowa (kpl) Zasilanie awaryjne Okablowanie strukturalne Materiały instalacyjne (kpl) 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. 1 szt. 1szt. Strona 7

8 Serwerownia (centrum obsługi sieci) Serwer do obsługi systemu Router Klimatyzacja Zasilanie awaryjne Materiały pomocnicze (kpl) Sprzęt dla odbiorców końcowych Zestawy komputerowe Urządzenia sieciowe dostępowe 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 171 szt. 171 szt. 5. Podstawowe parametry urządzenia końcowego sieci WLAN: 1) urządzenie w formie karty USB, karty PCI lub urządzenia zewnętrznego z gniazdem Ethernet 10/100 M z gniazdem RJ-45 i zasilaniem PoE, 2) pasmo pracy 2,4 GHz lub 5,8 GHz 3) obsługiwane protokoły sieciowe a/b/g/n 4) dostępne prędkości transmisji : a 6-54 Mbps b 1, 2, 5.5 i 11 Mbps g 6-54 Mbps n Mbps 5) układ antenowy zintegrowany z urządzeniem lub możliwość podłączenia anteny zewnętrznej- możliwość zdalnego administrowania prawami użytkownika 6) możliwość identyfikacji urządzeń podłączanych do urządzenia dostępowego 7) możliwość wielopoziomowej identyfikację klienta oraz ustawienie warunków jego funkcjonowania w sieci 6. Instalacja komputerów dla odbiorców. Instalacja 153 zestawów komputerowych oraz podłączenie ich, za pomocą urządzeń sieciowych, do Internetu we wskazanych przez Zamawiającego 153-ch gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy. Instalacja 18 zestawów komputerowych oraz podłączenie ich, za pomocą urządzeń sieciowych, do Internetu w 9 jednostkach podległych Zamawiającemu. Strona 8

9 Lp. 6.1 Podstawowe parametry zestawu komputerowego : Nazwa komponentu 1. Typ Komputer stacjonarny. 2. Wydajność obliczeniowa 3. Pamięć operacyjna 4. Parametry pamieci masowej Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 2500 punktów Passmark CPU Benchmarks. 2GB możliwość rozbudowy do 8GB, Min. 160 GB 5. Wydajność Grafika zintegrowana 6. Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% 7. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 8. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 16. Wymagania 1. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 4 szt USB, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. dodatkowe 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; 3. Karta muzyczna; 4. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; min.2 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłacznie o pełnym profilu, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; 5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 6. Mysz laserowa USB 7. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 8. Dołączony nośnik ze sterownikami 9. Zainstalowany pakiet antywirusowy z licencją na 36 miesięcy. 17. Monitor Lp. Nazwa komponentu Zaoferowane parametry 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT Rozdzielczość maksymalna 3. Zakres pochylenia monitora 1440 x 900 przy 60Hz Od -4 do +21 Strona 9

10 18. Gwarancja Program Funkcjonalno-Użytkowy dla projektu: na cały zestaw z monitorem 4. PIVOT Tak 3 letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu. Każdy z dostarczanych komputerów ( niezależnie od jego przeznaczenia i użytkowania ) musi posiadać : a) zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny, b) oprogramowanie użytkowe standard Microsoft Office 2010 Home Edition, a dla użytku biurowego Microsoft Office 2010 Bussines Edition, c) zainstalowany pakiet antywirusowy z licencją na 36 miesięcy, d) zostać objęty 3 letnią gwarancją producenta, świadczoną na miejscu u klienta Wykonawca musi zagwarantować : b) czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego c) firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera ( dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty ), d) serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta ( dołączyć do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta ), e) w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego ( w przypadku zepsucia w dyskach twardych, serwis nie zabierze dysków z danymi, pozostają u użytkownika ), a) (dołączyć do oferty oświadczenia producenta sprzętu ). Strona 10

11 6.3. Wymagania dotyczące certyfikacji wszystkich komputerów i serwerów : a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) b) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) c) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (dokument załączyć do oferty ) d) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (dokument załączyć do oferty ) e) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub (dokument załączyć do oferty ) dopuszcza się wydruk ze strony internetowej f) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu (dokument załączyć do oferty ) - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Należy przy tym zaznaczyć, że są to wymogi minimalne, a Zamawiający umożliwia zaoferowanie produktów równoważnych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty o tych samych lub lepszych parametrach i w lepszym standardzie od przedstawionego modelu referencyjnego Pozostałe wymagania : a) przeprowadzenie konfiguracji sieci, sprawdzenia jej funkcjonowania i każdego z odbiorców końcowych, b) przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu w użytkowanie, Strona 11

12 c) przygotowanie protokołu odbioru wykonanych w ramach realizacji projektu prac i usług, d) przygotowanie załączników do protokołu odbioru, w tym protokołów instalacji zestawów komputerowych oraz dokonanych podłączeń do Internetu u odbiorców końcowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji zainstalowanych urządzeń i zainstalowanego oprogramowania. 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego. Zamawiający dysponuje lub uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zainstalowane zostaną maszty będące podstawą infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do Internetu. Zamawiający dysponuje własnym pomieszczeniem na przyszłą serwerownię (centrum zarządzania siecią). Zostanie ono udostępnione Wykonawcy w celu jego adaptacji oraz instalacji wyposażenia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 1) Infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca dostęp do Internetu ma wykorzystywać technologię radiowego przesyłu sygnału Internetowego z węzła sieci szkieletowej, gdzie pobierany będzie sygnał, do odbiorcy końcowego. 2) Sieć dostępowa PtMP realizowana będzie za pomocą dostępnych rozwiązań pracujących w następujących protokołach z następującymi prędkościami: 3) a 6-54 Mbps b 1, 2, 5.5 i 11 Mbps g 6-54 Mbps n Mbps 4) Zastosowane urządzenia powinny umożliwiać wydzielenie co najmniej 5-u struktur VPN. 5) Minimalny transfer do urządzenia końcowego nie może być niższy niż 2 Mb/s. Urządzenia powinny umożliwiać zmianę szybkości transferu, limity transferu oraz charakter symetrii programowo, z poziomu administratora sieci. Strona 12

13 6) Zastosowane urządzenia powinny umożliwiać pracę w pasmach nielicencjonowanych 2,4 GHz i 5,8 GHz z mocami odpowiednimi do stosowanego pasma. 7) Urządzenia dostępowe powinny umożliwiać pomiar i pełną kontrolę transferu z poziomu administratora sieci. 8) Urządzenia dostępowe powinny umożliwiać wielopoziomową identyfikację klienta oraz ustawienie warunków jego funkcjonowania w sieci. 9) Urządzenia powinny posiadać zintegrowane anteny sektorowe lub posiadać możliwość podłączenia zewnętrznych anten sektorowych lub dookólnych. 10)Sieć dostępowa przewidziana do działania w ramach programu e- Administracja oparta ma być na technologii IEEE e (WIMAX) i działać na uwolnionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej częstotliwościach w paśmie 3,6 GHz przewidzianych do wykorzystania w południowej części woj. lubuskiego. Minimalny transfer do urządzenia końcowego nie może być niższy niż 2 Mb/s. Sieć szkieletowa zorganizowana będzie na trzech poziomach funkcjonowania i zarządzania. Najwyższy poziom (Poziom O) stanowić będzie sieć szkieletowa o strukturze PtP zorganizowana w paśmie 3,6 GHz przewidziana do działania w ramach programu e-administracja. Sieć ta wykorzystywać będzie cztery dostępne kanały WIMAX razem z urządzeniami dostępowymi PtMP do wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami funkcjonującymi w strukturach zarządzania i powiadamiania kryzysowego. 11)Sieć szkieletowa Poziomu I obsługiwać będzie główny ruch magistralny pomiędzy węzłami sieci oraz centrum obsługi sieci. Struktura sieci PtP z protekcją pierścieniową. Urządzenia pracujące w sieci szkieletowej pracować będą w licencjonowanych pasmach 23-38GHz, z wykorzystaniem kanałów 28 MHz w całości lub części - w zależności od specyfiki poszczególnych połączeń. Szkielet wykonany ma być na profesjonalnych linkach z antenami parabolicznymi, kierunkowymi o wąskim kącie propagacji i dużej separacji pomiędzy falami o ortogonalnych polaryzacjach. Sieć szkieletowa winna umożliwić dwukierunkową przepustowość między masztami a centrum obsługi sieci na poziomie co najmniej 240 Mb/s dla każdego kierunku. Strona 13

14 12)Sieć szkieletowa Poziom 2 realizowana będzie - w razie potrzeby - na urządzeniach dostępowych funkcjonujących w sieciach dostępowych o strukturze kraty (mesh). Sieć taka funkcjonuje w strukturze PtMP. Do budowy tej sieci wykorzystane będą urządzenia pracujące w nielicencjonowanym paśmie 5,8 GHz z mocami do 1 W eirp. Urządzenia tej warstwy transportowej powinny zapewnić obsługę ruchu 54 Mb/s w ramach jednej struktury kratowej. Urządzenia dla jednego punktu styku siecią szkieletową Poziomu I powinny umożliwiać utworzenie kilku niezależnych struktur kratowych Realizacja projektu składać się będzie z następujących etapów: I. Prace przygotowawcze do wdrażania projektu. II. Dostarczenie i instalacja wież dystrybucyjnych i innych urządzeń koniecznych dla realizacji projektu. III. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczenia na serwerownię. IV. Odbiór prac związanych z projektem przez Zamawiającego. I. Prace przygotowawcze. 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie dokumenty konieczne do rozpoczęcia realizacji projektu. Dotyczy to zwłaszcza niezbędnych załączników do zgłoszenia prac budowlanych lub wystąpień o pozwolenia na budowy związane z instalacją wież dystrybucyjnych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zaplanowanych w projekcie robót budowlanych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prac budowlanych lub wystąpienia o pozwolenia na budowy, jakie wystąpią w ramach realizacji projektu, do stosownych urzędów państwowych. 4. Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, opracuje terminarz udostępniania poszczególnych nieruchomości dla celów instalacji wież dystrybucyjnych. Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych. 1. Mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz ich aktualizacja i uzupełnienie leżą po stronie wykonawcy. Strona 14

15 2. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we wszelkich polach eksploatacji związanych z budową, w tym również w zakresie dokonywania koniecznych zmian, za wyjątkiem zmian związanych z wadami opracowanej dokumentacji, za które odpowiedzialność ponosi projektant. 3. Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 4. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania zgody na budowę po zgłoszeniu bez zastrzeżeń. 5. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzeżeń wykonawcy w zakresie wykorzystywania dokumentacji projektowej. 6. Projekt budowlany i wykonawcze opracować zgodnie z : a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 7. Projekt budowlany ( i projekty wykonawcze, jeżeli będzie taka potrzeba ) w 6 egz. wersji papierowej (trwale zszyte w teczkach i segregatorach+ 3 egz. w wersji elektronicznej na płycie DVD w programie powszechnie dostępnym ( pdf ) 8. Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji zostaną wykonane w wersji oryginalnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD opracowanie w formacie pdf. 9. Odbiór dokumentacji kompletnej dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 10. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: a) wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji, Strona 15

16 b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy, d) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego projektowania, e) oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego UWAGA Przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych, wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcję do akceptacji. II. Dostarczenie wież dystrybucyjnych, masztów i innych urządzeń koniecznych dla realizacji projektu. Wykonawca dostarczy maszty i urządzenia niezbędne do realizacji projektu, zgodnie z zestawieniem zawartym w Tabeli 1. Minimalne uwarunkowania techniczne przedstawione są poniżej oraz wykona je zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się zastosowania prototypów. 1. Wieże dystrybucyjne. Wieża stalowa cynkowana ogniowo lub strunobetonowa, o wysokości metrów powinna posiadać konstrukcję właściwą dla obciążeń wiatrowych dla I strefy wiatrowej. Posadowina będzie na fundamencie żelbetowym właściwym dla konstrukcji wieży i warunków geotechnicznych. Wieża powinna być wyposażona w: a) drabinę z tunelem zabezpieczającym przed upadkiem oraz zabezpieczeniem przed dostępem osób nieupoważnionych (uniedostępnienie), b) jeden lub dwa pomosty technologiczne dla montażu aparatury zasilającotransmisyjnej, Strona 16

17 c) jeden lub dwa poziomy wsporników anten obsługiwanych z poziomu pomostów technologicznych, d) otwory technologiczne umożliwiające prowadzenie kabli w środku masztu lub na drabinkach kablowych ulokowanych przy drabinie wejściowej, e) autonomiczny system zasilania podstawowego z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa) z możliwością zasilenia dodatkowego z energetyki zawodowej lub zalicznikowo z najbliższego obiektu komunalnego, f) system zasilania awaryjnego z napięciem roboczym 48 V i czasem podtrzymania min 24 godziny, g) Ogrodzenie z siatki stalowej lub paneli o wysokości 2,0 m na fundamencie betonowym oraz system technicznej elektronicznej ochrony przed dostępem osób niepowołanych z powiadamianiem administratora o alarmach w tym o alarmach technicznych. h) System oznakowania świetlnego, jako przeszkody lotniczej dzienne i nocna, i) Instalację odgromową, Maszt ulokowany powinien być w sposób umożliwiający rozstawienie sprzętu do jego transportu i ustawienia. Wieże i zamontowana na nich aparatura powinny być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi. Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. 2. Maszt dystrybucyjny- abonencki. Maszt do montażu na dachu, o wysokości nie przekraczającej 3 m wraz z instalacją antenową i uziemieniem. Maszt wykonany z ocynkowanych rur cienkościennych, mocowany: do ścian bocznych na wysięgnikach na dachu spadzistym do krokwi z wykorzystaniem przepustów dachowych i obróbek blacharskich na dachu płaskim z wykorzystaniem obciążników betonowych Maszt wykorzystywany będzie do montażu abonenckich anten zewnętrznych w trudnych warunkach propagacyjnych lub dla montażu urządzeń retransmisyjnych i abonenckich o strukturze kraty. Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. Strona 17

18 Wymagany okres gwarancji na instalacje 15 lat. 3. Aparatura zasilająco-transmisyjna stacja bazowej na wieży dystrybucyjnej Urządzanie składa się z: a) izolowanej cieplni obudowy zamykanej trójpunktowo z układami regulacji środowiskowych warunków pracy urządzeń aktywnych b) jednostki zasilającej zawierającej moduły zasilania podstawowego, rezerwowego oraz awaryjnego c) modułów sterujących pracą odbiorników i nadajników urządzeń transmisyjnych sieci szkieletowych i dostępowej d) nadajników i odbiorników oraz sprzężonych z nimi anten lub układów anten sieci szkieletowych i dostępowej e) urządzeń sterujących pracą sieci WLAN switche i routery zarządzalne, f) aparatury diagnostycznej i nadzoru g) okablowania sygnałowego i zasilającego. Szafa powinna być wyposażona w ramę rack 19 do montażu urządzeń aktywnych. Wszystkie urządzenia powinny mieć możliwość montażu w typowej szafie rack 19. Szafa powinna być wyposażona w przepusty kablowe i otwory wentylacyjne nie powodujące zmiany kategorii IP poniżej IP 55. Rozmiar szafy powinien umożliwić montaż wszystkich urządzeń dla kompletnej konfiguracji wieży oraz pozostawić rezerwę na montaż dodatkowych urządzeń rzędu 4U. Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. Wymagany okres gwarancji na instalacje 10 lat. 4. Sieć szkieletowa Sieć szkieletowa powinna spełniać wymagania p.7.2. Dodatkowo powinna zapewniać transmisję sygnału internetowego między punktami dystrybucyjnymi na odległość ok. 10 km z transferem nie gorszym niż 90% maksymalnego transferu deklarowanego w specyfikacji technicznej urządzenia. Szczegółowa specyfikacja urządzeń sieci szkieletowej winna być dostosowana do zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego metody realizacji projektu oraz zapewniać trwałość i bezpieczeństwo funkcjonowania wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Strona 18

19 Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. Wymagany okres gwarancji na instalacje 10 lat. 5. Sprzęt dla odbiorców końcowych. Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować 171 zestawów komputerowych oraz urządzeń sieciowych pozwalających na odbieranie sygnału radiowego z dostępem do Internetu u odbiorców końcowych Sto pięćdziesiąt trzy z nich zostanie zainstalowanych w gospodarstwach domowych wytypowanych do udziału w projekcie przez Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją sprzętową w pkt 6. Zamawiający w porozumieniu z jednostkami oświatowymi oraz ośrodkiem pomocy społecznej wytypuje i wskaże gospodarstwa domowe do udziału w projekcie. Osiemnaście zestawów zainstalowanych zostanie w jednostkach podległych Zleceniodawcy zgodnie ze specyfikacją sprzętową w pkt 6. Listę tych jednostek oraz ilości sprzętu do zainstalowania w poszczególnych jednostkach Wykonawca otrzyma w ramach prac przygotowawczych do realizacji projektu. III. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczenia na serwerownię. Wykonawca winien przeprowadzić adaptację pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie Gminy w Czerwieńsku dla celów serwerowni (Centrum Zarządzania Siecią). Zamawiający udostępni Wykonawcy, w uzgodnionym terminie, pomieszczenie. Przeprowadzona adaptacja obejmować będzie modernizację sieci elektrycznej w celu dostosowania jej do potrzeb wynikających z ilości zainstalowanego sprzętu i jego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace remontowe dostosowujące pomieszczenie do przewidzianych w projekcie celów. Wykonawca winien zainstalować w pomieszczeniu klimatyzację, której wydolność zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzeń znajdujących się w serwerowni (Centrum Zarządzania Siecią). Wykonawca do zaadaptowanego pomieszczenia dostarczy i zainstaluje serwer służący do obsługi sieci dystrybucyjnej oraz zasilanie rezerwowe i awaryjne dla serwera. Strona 19

20 Zasilanie podstawowe realizowane będzie w oparciu o sieć energetyki zawodowej. Ponieważ budynek UMiG Czerwieńsk nie posiada zasilania dwustronnego konieczna jest realizacja zasilania rezerwowego za pomocą agregatu prądotwórczego przystosowanego do zasilania urządzeń elektronicznych. Agregat załączany będzie automatycznie przez układ SZR po zaniku napięcia dłuższym niż 1/3 czasu potrzymania zasilania awaryjnego. Jako źródło zasilania awaryjnego urządzeń aktywnych przewiduje się zastosowanie UPS-a pracującego w trybie on line z czasem załączania krótszym niż 20 ms. Oczekiwany czas podtrzymania pracy urządzeń nie krótszy niż 15 min. Przewiduje się zasilenie z UPS-a wyłącznie urządzeń aktywnych sieci WLAN. Moc pobierana przez te urządzenia nie powinna przekroczyć 3 kw. Z agregatu zasilane będą urządzenia aktywne sieci WLAN, oświetlenie główne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, klimatyzacja. Moc pobierana przez te urządzenia nie powinna przekroczyć 8kW.. Serwerownia powinna składać się z dwóch pomieszczeń zaplecza technicznego i pomieszczenia obsługi. Ze względu na hałas wentylatorów szafa dystrybucyjna mieszcząca urządzenia aktywne serwerowni ulokowana zostanie w zapleczu technicznym. W pomieszczeniu obsługi znajdować się będą jedynie monitory i urządzenia manipulacyjne. W pomieszczeniu technicznym poza szafą dystrybucyjną przewiduje się zainstalowanie klimatyzacji. Przewiduje się zastosowanie szafy dystrybucyjnej min 32 U. Przewiduje się zainstalowanie w szafie dwóch komputerów serwera danych oraz jednostki zarządzającej siecią WLAN. Parametry serwera : Jako serwer danych pracować powinna jednostka o następujących wymaganiach minimalnych: Obudowa Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Płyta główna Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania do czterech procesorów dwunastordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta Strona 20

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Lublin, luty 2010. Spis treści

Lublin, luty 2010. Spis treści Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu pn. E-usługi publiczne źródłem wzrostu standardów obsługi mieszkańców gminy Józefów Lublin, luty 2010 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Andrespol w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza typ I szt. 1 Nazwa komponentu Typ Płyta główna Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Parametry masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo