Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk Czerwieńsk 2011 Strona 1

2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 1. Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Sprzęt radiowy, TV, komunikacyjny, telekomunikacyjny Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Urządzenia sieciowe Sieci radiowe Urządzenia komputerowe Serwery sieciowe Instalowanie okablowania komputerowego Maszty kratowe Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach Instalacje sprzętu telekomunikacyjnego Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Instalacje zasilania elektrycznego Roboty instalacyjne elektryczne Instalacja wyposażenia Pakiety oprogramowania dla sieci Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Strona 2

3 Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu pt. Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, jakie występuje wśród mieszkańców Gminy Czerwieńsk. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie infrastruktura umożliwiająca dostęp do Internetu, przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczenia na serwerownię, zakupione i zainstalowane zostaną zestawy komputerowe wraz z urządzeniami sieciowymi dla beneficjentów końcowych. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującej zakres wykonania robót budowlano montażowych wież i masztów dystrybucyjnych oraz usług informatycznych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. Zakup i instalację wież i masztów dystrybucyjnych wraz z urządzeniami dystrybucyjnymi, które stanowić będą podstawową infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą dystrybucję Internetu na terenie Gminy. 3. Adaptację pomieszczenia na serwerownię wraz instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych. 4. Zakup i instalację serwerów i zestawów komputerowych wraz z urządzeniami sieciowymi u odbiorców docelowych. 5. Szkolenie użytkowników z zakresu obsługi komputera, korzystania z internetu. Wykonawca projektu winien stosować się do wymogów prawa. W szczególności winien uzyskać przed realizacją projektu wszelkie wymagane prawem zgody i pozwolenia. Wykonawca uzyska od Zamawiającego następujące dokumenty szczegółowe: Strona 3

4 1) Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu. 2) Plany sytuujące nieruchomości na terenie Gminy. 2. Zamówienie obejmuje: Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlano montażowych wież i masztów dystrybucyjnych, Wystąpienie do odpowiednich organów o wydanie zgodny na wykonywanie robót w formie decyzji pozwolenia na budowę lub ze zgłoszenia związanych z realizacją projektu, Wykonanie robót budowlano montażowych i instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię oraz instalacji wyposażenia, Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej dostępu do Internetu, Dostarczenie i instalację zestawów komputerowych wraz z urządzeniami sieciowymi do odbiorców docelowych, Przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu w użytkowanie. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla nowo wybudowanych obiektów oraz przyłączy do nich. Charakterystyczne parametry określające zakres projektu. 1) Ilość wież dystrybucyjnych, elementów infrastruktury dostępowej: 8* 2) Ilość zestawów komputerowych wraz podłączeniem do Internetu: 171 3) Ilość dokonanych adaptacji pomieszczeń: 1 4) Długość przęseł sieci szkieletowej I-go rzędu 59,3 km 5) Obszar objęty siecią dostępową 50,57 km 2 6) Obszar objęty siecią szkieletową I i II rzędu oraz dostępową 154,39 km 2 Strona 4

5 * - ilość uzależniona od warunków propagacyjnych zbadanych na etapie projektu. Podana ilość jest przewidywaną wielkością minimalną. 4. Zadania wykonawcy : 1. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także przeprowadzonych wizji w miejscu realizacji projektu Wykonawca powinien opracować niezbędną dokumentację projektową dla robót budowlano montażowych wież dystrybucyjnych ( masztów ) odpowiedniej wysokości, które będą przewidziane w projekcie. 2) Wystąpić do odpowiedniej jednostki dystrybucji energii elektrycznej o wydanie warunków zasilania wież dystrybucyjnych. 3) Wystąpić do odpowiednich organów o wydanie stosownych pozwoleń, decyzji na wykonywanie robót budowlano montażowych związanych z realizacją projektu. 4) Zgromadzić niezbędne załączniki, w tym oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami, szkice rozmieszczenia wież dystrybucyjnych i odciągów, kopie projektów budowlanych wykonania robót budowlano montażowych instalacji wież dystrybucyjnych, specyfikacji technicznej instalowanych urządzeń. 5) Wykonać dokumentację projektową dla robót budowlanych adaptacji pomieszczenia na serwerownię oraz instalacja wymaganego wyposażenia. 6) Adaptacja pomieszczenia na serwerownię powinna być wykonana z przystosowaniem do pracy wielozmianowej uwzględnieniem możliwości przebywania osób niepełnosprawnych ruchowo. Zadanie powinno obejmować : a) modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniu oraz pozostałych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum dystrybucji i nadzoru sieci, b) montaż urządzeń klimatyzacji typu split o tak dobranej minimalnej mocy chłodzącej jednostki aby samodzielnie była w stanie schłodzić pomieszczenie z urządzeniami zasilanie z nowej sieci elektrycznej dla serwerowni, Strona 5

6 c) przeprowadzenie prac remontowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania serwerowni ( adaptacja pomieszczenia na serwerownię polegać będzie na adaptacji ciągów komunikacyjnych, modernizacji zaplecza socjalno-sanitarnego, zainstalowaniu klimatyzacji, modernizacji sieci elektrycznej w celu dostosowania do przewidywanych obciążeń związanych z funkcjonowaniem serwera oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich funkcjonowania (w tym zapewnienia rezerwowego zasilania w układzie SZR z 72 godzinnym podtrzymaniem pracy urządzeń), przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych dostosowujących pomieszczenie do celów związanych z przeznaczeniem. Serwerownia znajdować się będzie w Urzędzie Gminy i stanowić będzie centrum zarządzania powstałą siecią dostępową ), d) zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwerowni (centrum zarządzania siecią) oraz wyposażenia serwerowni, e) zakup i instalacja oprogramowania niezbędnego do zarządzania siecią w tym programów tzw. kontroli rodzicielskiej, f) podłączenie serwerowni do węzła sieci szkieletowej wskazanego przez Zamawiającego w analizie przedwdrożeniowej, g) zasilanie szafy teleinformatycznej w serwerowni oraz pomieszczenia serwerowni należy wykonać poprzez dwa obwody zasilania wyprowadzone z rozdzielni elektrycznej. 7) Przygotować i złożyć w imieniu Zamawiającego wnioski do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze o wydanie pozwolenia na budowę lub wydanie zgody na montaż wież dystrybucyjnych i masztów wraz z urządzeniami radiowymi bez wydania decyzji pozwolenia na budowę. 8) Dokonać zakupu wymaganej ilości i wysokości wież dystrybucyjnych oraz ich instalacja w miejscach wynikających z projektu zagospodarowania poprzedzonego analizą propagacyjną. Wieże ulokowane powinny być na nieruchomościach będących we władaniu Zamawiającego. 9) Wykonać instalację na wieżach urządzeń przeznaczonych do dystrybucji sygnału Internetowego. Strona 6

7 10) Wystąpić w imieniu Zamawiającego ( wyda wymagane upoważnienie ) do Operatora telekomunikacyjnego o zasilenie sygnałem internetowym wykonanego systemu oraz wykonać czynności wynikające z załącznika Nr 1a (Stanowisko Prezesa UKE z dnia r ). 11) Wykonać konfigurację i uruchomienie sieci dystrybucyjnej. 12) Wykonać infrastrukturę teleinformatyczną dostępu do Internetu. 13)Uruchomić system bezprzewodowego dostępu do internetu w każdym punkcie dostępu. 14)Dokonać zakupu zestawów komputerowych do odbiorców docelowych oraz ich instalacja. Zakup obejmuje 171 zestawów komputerowych oraz urządzeń sieciowych internetowych niezbędnych do komunikacji z Gminną siecią WLAN. 15) Zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla wszystkich użytkowników ( max. 10 osób w jednej grupie szkoleniowej ) po min. 10 godzin, z zakresu praktycznego wykorzystania komputera i internetu. Łącznie przeszkolonych zostanie 153 osób i 9 osób z jednostek podległych biorących udział w projekcie. W ramach kursu osoba prowadząca przekaże teoretyczno-praktyczne wiadomości uczestnikom. Przeprowadzone szkolenia zapewnią prawidłowe wykorzystanie sprzętu przez Beneficjentów, a także przyczynią się do nabycia nowych umiejętności. Dla realizacji projektu konieczne będzie dostarczenie i zainstalowanie przez Wykonawcę następujących ilości sprzętu: Tabela 1. Zestawienie ilościowe sprzętu. Infrastruktura telekomunikacyjna Wieża dystrybucyjna Stacja bazowa Radiolinia szkieletowa (kpl) Zasilanie awaryjne Okablowanie strukturalne Materiały instalacyjne (kpl) 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. 1 szt. 1szt. Strona 7

8 Serwerownia (centrum obsługi sieci) Serwer do obsługi systemu Router Klimatyzacja Zasilanie awaryjne Materiały pomocnicze (kpl) Sprzęt dla odbiorców końcowych Zestawy komputerowe Urządzenia sieciowe dostępowe 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 171 szt. 171 szt. 5. Podstawowe parametry urządzenia końcowego sieci WLAN: 1) urządzenie w formie karty USB, karty PCI lub urządzenia zewnętrznego z gniazdem Ethernet 10/100 M z gniazdem RJ-45 i zasilaniem PoE, 2) pasmo pracy 2,4 GHz lub 5,8 GHz 3) obsługiwane protokoły sieciowe a/b/g/n 4) dostępne prędkości transmisji : a 6-54 Mbps b 1, 2, 5.5 i 11 Mbps g 6-54 Mbps n Mbps 5) układ antenowy zintegrowany z urządzeniem lub możliwość podłączenia anteny zewnętrznej- możliwość zdalnego administrowania prawami użytkownika 6) możliwość identyfikacji urządzeń podłączanych do urządzenia dostępowego 7) możliwość wielopoziomowej identyfikację klienta oraz ustawienie warunków jego funkcjonowania w sieci 6. Instalacja komputerów dla odbiorców. Instalacja 153 zestawów komputerowych oraz podłączenie ich, za pomocą urządzeń sieciowych, do Internetu we wskazanych przez Zamawiającego 153-ch gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy. Instalacja 18 zestawów komputerowych oraz podłączenie ich, za pomocą urządzeń sieciowych, do Internetu w 9 jednostkach podległych Zamawiającemu. Strona 8

9 Lp. 6.1 Podstawowe parametry zestawu komputerowego : Nazwa komponentu 1. Typ Komputer stacjonarny. 2. Wydajność obliczeniowa 3. Pamięć operacyjna 4. Parametry pamieci masowej Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 2500 punktów Passmark CPU Benchmarks. 2GB możliwość rozbudowy do 8GB, Min. 160 GB 5. Wydajność Grafika zintegrowana 6. Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% 7. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 8. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 16. Wymagania 1. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 4 szt USB, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. dodatkowe 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; 3. Karta muzyczna; 4. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; min.2 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłacznie o pełnym profilu, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; 5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 6. Mysz laserowa USB 7. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 8. Dołączony nośnik ze sterownikami 9. Zainstalowany pakiet antywirusowy z licencją na 36 miesięcy. 17. Monitor Lp. Nazwa komponentu Zaoferowane parametry 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT Rozdzielczość maksymalna 3. Zakres pochylenia monitora 1440 x 900 przy 60Hz Od -4 do +21 Strona 9

10 18. Gwarancja Program Funkcjonalno-Użytkowy dla projektu: na cały zestaw z monitorem 4. PIVOT Tak 3 letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu. Każdy z dostarczanych komputerów ( niezależnie od jego przeznaczenia i użytkowania ) musi posiadać : a) zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny, b) oprogramowanie użytkowe standard Microsoft Office 2010 Home Edition, a dla użytku biurowego Microsoft Office 2010 Bussines Edition, c) zainstalowany pakiet antywirusowy z licencją na 36 miesięcy, d) zostać objęty 3 letnią gwarancją producenta, świadczoną na miejscu u klienta Wykonawca musi zagwarantować : b) czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego c) firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera ( dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty ), d) serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta ( dołączyć do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta ), e) w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego ( w przypadku zepsucia w dyskach twardych, serwis nie zabierze dysków z danymi, pozostają u użytkownika ), a) (dołączyć do oferty oświadczenia producenta sprzętu ). Strona 10

11 6.3. Wymagania dotyczące certyfikacji wszystkich komputerów i serwerów : a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) b) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) c) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (dokument załączyć do oferty ) d) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (dokument załączyć do oferty ) e) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub (dokument załączyć do oferty ) dopuszcza się wydruk ze strony internetowej f) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu (dokument załączyć do oferty ) - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Należy przy tym zaznaczyć, że są to wymogi minimalne, a Zamawiający umożliwia zaoferowanie produktów równoważnych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować produkty o tych samych lub lepszych parametrach i w lepszym standardzie od przedstawionego modelu referencyjnego Pozostałe wymagania : a) przeprowadzenie konfiguracji sieci, sprawdzenia jej funkcjonowania i każdego z odbiorców końcowych, b) przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu w użytkowanie, Strona 11

12 c) przygotowanie protokołu odbioru wykonanych w ramach realizacji projektu prac i usług, d) przygotowanie załączników do protokołu odbioru, w tym protokołów instalacji zestawów komputerowych oraz dokonanych podłączeń do Internetu u odbiorców końcowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji zainstalowanych urządzeń i zainstalowanego oprogramowania. 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego. Zamawiający dysponuje lub uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zainstalowane zostaną maszty będące podstawą infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do Internetu. Zamawiający dysponuje własnym pomieszczeniem na przyszłą serwerownię (centrum zarządzania siecią). Zostanie ono udostępnione Wykonawcy w celu jego adaptacji oraz instalacji wyposażenia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 1) Infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca dostęp do Internetu ma wykorzystywać technologię radiowego przesyłu sygnału Internetowego z węzła sieci szkieletowej, gdzie pobierany będzie sygnał, do odbiorcy końcowego. 2) Sieć dostępowa PtMP realizowana będzie za pomocą dostępnych rozwiązań pracujących w następujących protokołach z następującymi prędkościami: 3) a 6-54 Mbps b 1, 2, 5.5 i 11 Mbps g 6-54 Mbps n Mbps 4) Zastosowane urządzenia powinny umożliwiać wydzielenie co najmniej 5-u struktur VPN. 5) Minimalny transfer do urządzenia końcowego nie może być niższy niż 2 Mb/s. Urządzenia powinny umożliwiać zmianę szybkości transferu, limity transferu oraz charakter symetrii programowo, z poziomu administratora sieci. Strona 12

13 6) Zastosowane urządzenia powinny umożliwiać pracę w pasmach nielicencjonowanych 2,4 GHz i 5,8 GHz z mocami odpowiednimi do stosowanego pasma. 7) Urządzenia dostępowe powinny umożliwiać pomiar i pełną kontrolę transferu z poziomu administratora sieci. 8) Urządzenia dostępowe powinny umożliwiać wielopoziomową identyfikację klienta oraz ustawienie warunków jego funkcjonowania w sieci. 9) Urządzenia powinny posiadać zintegrowane anteny sektorowe lub posiadać możliwość podłączenia zewnętrznych anten sektorowych lub dookólnych. 10)Sieć dostępowa przewidziana do działania w ramach programu e- Administracja oparta ma być na technologii IEEE e (WIMAX) i działać na uwolnionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej częstotliwościach w paśmie 3,6 GHz przewidzianych do wykorzystania w południowej części woj. lubuskiego. Minimalny transfer do urządzenia końcowego nie może być niższy niż 2 Mb/s. Sieć szkieletowa zorganizowana będzie na trzech poziomach funkcjonowania i zarządzania. Najwyższy poziom (Poziom O) stanowić będzie sieć szkieletowa o strukturze PtP zorganizowana w paśmie 3,6 GHz przewidziana do działania w ramach programu e-administracja. Sieć ta wykorzystywać będzie cztery dostępne kanały WIMAX razem z urządzeniami dostępowymi PtMP do wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami funkcjonującymi w strukturach zarządzania i powiadamiania kryzysowego. 11)Sieć szkieletowa Poziomu I obsługiwać będzie główny ruch magistralny pomiędzy węzłami sieci oraz centrum obsługi sieci. Struktura sieci PtP z protekcją pierścieniową. Urządzenia pracujące w sieci szkieletowej pracować będą w licencjonowanych pasmach 23-38GHz, z wykorzystaniem kanałów 28 MHz w całości lub części - w zależności od specyfiki poszczególnych połączeń. Szkielet wykonany ma być na profesjonalnych linkach z antenami parabolicznymi, kierunkowymi o wąskim kącie propagacji i dużej separacji pomiędzy falami o ortogonalnych polaryzacjach. Sieć szkieletowa winna umożliwić dwukierunkową przepustowość między masztami a centrum obsługi sieci na poziomie co najmniej 240 Mb/s dla każdego kierunku. Strona 13

14 12)Sieć szkieletowa Poziom 2 realizowana będzie - w razie potrzeby - na urządzeniach dostępowych funkcjonujących w sieciach dostępowych o strukturze kraty (mesh). Sieć taka funkcjonuje w strukturze PtMP. Do budowy tej sieci wykorzystane będą urządzenia pracujące w nielicencjonowanym paśmie 5,8 GHz z mocami do 1 W eirp. Urządzenia tej warstwy transportowej powinny zapewnić obsługę ruchu 54 Mb/s w ramach jednej struktury kratowej. Urządzenia dla jednego punktu styku siecią szkieletową Poziomu I powinny umożliwiać utworzenie kilku niezależnych struktur kratowych Realizacja projektu składać się będzie z następujących etapów: I. Prace przygotowawcze do wdrażania projektu. II. Dostarczenie i instalacja wież dystrybucyjnych i innych urządzeń koniecznych dla realizacji projektu. III. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczenia na serwerownię. IV. Odbiór prac związanych z projektem przez Zamawiającego. I. Prace przygotowawcze. 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie dokumenty konieczne do rozpoczęcia realizacji projektu. Dotyczy to zwłaszcza niezbędnych załączników do zgłoszenia prac budowlanych lub wystąpień o pozwolenia na budowy związane z instalacją wież dystrybucyjnych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zaplanowanych w projekcie robót budowlanych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prac budowlanych lub wystąpienia o pozwolenia na budowy, jakie wystąpią w ramach realizacji projektu, do stosownych urzędów państwowych. 4. Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, opracuje terminarz udostępniania poszczególnych nieruchomości dla celów instalacji wież dystrybucyjnych. Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych. 1. Mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz ich aktualizacja i uzupełnienie leżą po stronie wykonawcy. Strona 14

15 2. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we wszelkich polach eksploatacji związanych z budową, w tym również w zakresie dokonywania koniecznych zmian, za wyjątkiem zmian związanych z wadami opracowanej dokumentacji, za które odpowiedzialność ponosi projektant. 3. Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 4. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania zgody na budowę po zgłoszeniu bez zastrzeżeń. 5. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzeżeń wykonawcy w zakresie wykorzystywania dokumentacji projektowej. 6. Projekt budowlany i wykonawcze opracować zgodnie z : a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 7. Projekt budowlany ( i projekty wykonawcze, jeżeli będzie taka potrzeba ) w 6 egz. wersji papierowej (trwale zszyte w teczkach i segregatorach+ 3 egz. w wersji elektronicznej na płycie DVD w programie powszechnie dostępnym ( pdf ) 8. Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji zostaną wykonane w wersji oryginalnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD opracowanie w formacie pdf. 9. Odbiór dokumentacji kompletnej dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 10. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: a) wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji, Strona 15

16 b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy, d) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego projektowania, e) oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego UWAGA Przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych, wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcję do akceptacji. II. Dostarczenie wież dystrybucyjnych, masztów i innych urządzeń koniecznych dla realizacji projektu. Wykonawca dostarczy maszty i urządzenia niezbędne do realizacji projektu, zgodnie z zestawieniem zawartym w Tabeli 1. Minimalne uwarunkowania techniczne przedstawione są poniżej oraz wykona je zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się zastosowania prototypów. 1. Wieże dystrybucyjne. Wieża stalowa cynkowana ogniowo lub strunobetonowa, o wysokości metrów powinna posiadać konstrukcję właściwą dla obciążeń wiatrowych dla I strefy wiatrowej. Posadowina będzie na fundamencie żelbetowym właściwym dla konstrukcji wieży i warunków geotechnicznych. Wieża powinna być wyposażona w: a) drabinę z tunelem zabezpieczającym przed upadkiem oraz zabezpieczeniem przed dostępem osób nieupoważnionych (uniedostępnienie), b) jeden lub dwa pomosty technologiczne dla montażu aparatury zasilającotransmisyjnej, Strona 16

17 c) jeden lub dwa poziomy wsporników anten obsługiwanych z poziomu pomostów technologicznych, d) otwory technologiczne umożliwiające prowadzenie kabli w środku masztu lub na drabinkach kablowych ulokowanych przy drabinie wejściowej, e) autonomiczny system zasilania podstawowego z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa) z możliwością zasilenia dodatkowego z energetyki zawodowej lub zalicznikowo z najbliższego obiektu komunalnego, f) system zasilania awaryjnego z napięciem roboczym 48 V i czasem podtrzymania min 24 godziny, g) Ogrodzenie z siatki stalowej lub paneli o wysokości 2,0 m na fundamencie betonowym oraz system technicznej elektronicznej ochrony przed dostępem osób niepowołanych z powiadamianiem administratora o alarmach w tym o alarmach technicznych. h) System oznakowania świetlnego, jako przeszkody lotniczej dzienne i nocna, i) Instalację odgromową, Maszt ulokowany powinien być w sposób umożliwiający rozstawienie sprzętu do jego transportu i ustawienia. Wieże i zamontowana na nich aparatura powinny być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi. Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. 2. Maszt dystrybucyjny- abonencki. Maszt do montażu na dachu, o wysokości nie przekraczającej 3 m wraz z instalacją antenową i uziemieniem. Maszt wykonany z ocynkowanych rur cienkościennych, mocowany: do ścian bocznych na wysięgnikach na dachu spadzistym do krokwi z wykorzystaniem przepustów dachowych i obróbek blacharskich na dachu płaskim z wykorzystaniem obciążników betonowych Maszt wykorzystywany będzie do montażu abonenckich anten zewnętrznych w trudnych warunkach propagacyjnych lub dla montażu urządzeń retransmisyjnych i abonenckich o strukturze kraty. Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. Strona 17

18 Wymagany okres gwarancji na instalacje 15 lat. 3. Aparatura zasilająco-transmisyjna stacja bazowej na wieży dystrybucyjnej Urządzanie składa się z: a) izolowanej cieplni obudowy zamykanej trójpunktowo z układami regulacji środowiskowych warunków pracy urządzeń aktywnych b) jednostki zasilającej zawierającej moduły zasilania podstawowego, rezerwowego oraz awaryjnego c) modułów sterujących pracą odbiorników i nadajników urządzeń transmisyjnych sieci szkieletowych i dostępowej d) nadajników i odbiorników oraz sprzężonych z nimi anten lub układów anten sieci szkieletowych i dostępowej e) urządzeń sterujących pracą sieci WLAN switche i routery zarządzalne, f) aparatury diagnostycznej i nadzoru g) okablowania sygnałowego i zasilającego. Szafa powinna być wyposażona w ramę rack 19 do montażu urządzeń aktywnych. Wszystkie urządzenia powinny mieć możliwość montażu w typowej szafie rack 19. Szafa powinna być wyposażona w przepusty kablowe i otwory wentylacyjne nie powodujące zmiany kategorii IP poniżej IP 55. Rozmiar szafy powinien umożliwić montaż wszystkich urządzeń dla kompletnej konfiguracji wieży oraz pozostawić rezerwę na montaż dodatkowych urządzeń rzędu 4U. Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. Wymagany okres gwarancji na instalacje 10 lat. 4. Sieć szkieletowa Sieć szkieletowa powinna spełniać wymagania p.7.2. Dodatkowo powinna zapewniać transmisję sygnału internetowego między punktami dystrybucyjnymi na odległość ok. 10 km z transferem nie gorszym niż 90% maksymalnego transferu deklarowanego w specyfikacji technicznej urządzenia. Szczegółowa specyfikacja urządzeń sieci szkieletowej winna być dostosowana do zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego metody realizacji projektu oraz zapewniać trwałość i bezpieczeństwo funkcjonowania wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Strona 18

19 Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. Wymagany okres gwarancji na instalacje 10 lat. 5. Sprzęt dla odbiorców końcowych. Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować 171 zestawów komputerowych oraz urządzeń sieciowych pozwalających na odbieranie sygnału radiowego z dostępem do Internetu u odbiorców końcowych Sto pięćdziesiąt trzy z nich zostanie zainstalowanych w gospodarstwach domowych wytypowanych do udziału w projekcie przez Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją sprzętową w pkt 6. Zamawiający w porozumieniu z jednostkami oświatowymi oraz ośrodkiem pomocy społecznej wytypuje i wskaże gospodarstwa domowe do udziału w projekcie. Osiemnaście zestawów zainstalowanych zostanie w jednostkach podległych Zleceniodawcy zgodnie ze specyfikacją sprzętową w pkt 6. Listę tych jednostek oraz ilości sprzętu do zainstalowania w poszczególnych jednostkach Wykonawca otrzyma w ramach prac przygotowawczych do realizacji projektu. III. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczenia na serwerownię. Wykonawca winien przeprowadzić adaptację pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie Gminy w Czerwieńsku dla celów serwerowni (Centrum Zarządzania Siecią). Zamawiający udostępni Wykonawcy, w uzgodnionym terminie, pomieszczenie. Przeprowadzona adaptacja obejmować będzie modernizację sieci elektrycznej w celu dostosowania jej do potrzeb wynikających z ilości zainstalowanego sprzętu i jego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace remontowe dostosowujące pomieszczenie do przewidzianych w projekcie celów. Wykonawca winien zainstalować w pomieszczeniu klimatyzację, której wydolność zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzeń znajdujących się w serwerowni (Centrum Zarządzania Siecią). Wykonawca do zaadaptowanego pomieszczenia dostarczy i zainstaluje serwer służący do obsługi sieci dystrybucyjnej oraz zasilanie rezerwowe i awaryjne dla serwera. Strona 19

20 Zasilanie podstawowe realizowane będzie w oparciu o sieć energetyki zawodowej. Ponieważ budynek UMiG Czerwieńsk nie posiada zasilania dwustronnego konieczna jest realizacja zasilania rezerwowego za pomocą agregatu prądotwórczego przystosowanego do zasilania urządzeń elektronicznych. Agregat załączany będzie automatycznie przez układ SZR po zaniku napięcia dłuższym niż 1/3 czasu potrzymania zasilania awaryjnego. Jako źródło zasilania awaryjnego urządzeń aktywnych przewiduje się zastosowanie UPS-a pracującego w trybie on line z czasem załączania krótszym niż 20 ms. Oczekiwany czas podtrzymania pracy urządzeń nie krótszy niż 15 min. Przewiduje się zasilenie z UPS-a wyłącznie urządzeń aktywnych sieci WLAN. Moc pobierana przez te urządzenia nie powinna przekroczyć 3 kw. Z agregatu zasilane będą urządzenia aktywne sieci WLAN, oświetlenie główne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, klimatyzacja. Moc pobierana przez te urządzenia nie powinna przekroczyć 8kW.. Serwerownia powinna składać się z dwóch pomieszczeń zaplecza technicznego i pomieszczenia obsługi. Ze względu na hałas wentylatorów szafa dystrybucyjna mieszcząca urządzenia aktywne serwerowni ulokowana zostanie w zapleczu technicznym. W pomieszczeniu obsługi znajdować się będą jedynie monitory i urządzenia manipulacyjne. W pomieszczeniu technicznym poza szafą dystrybucyjną przewiduje się zainstalowanie klimatyzacji. Przewiduje się zastosowanie szafy dystrybucyjnej min 32 U. Przewiduje się zainstalowanie w szafie dwóch komputerów serwera danych oraz jednostki zarządzającej siecią WLAN. Parametry serwera : Jako serwer danych pracować powinna jednostka o następujących wymaganiach minimalnych: Obudowa Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Płyta główna Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania do czterech procesorów dwunastordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta Strona 20

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk

Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na zakup serwerów ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Dostawa i instalacja kompletna stacja medyczna z monitorem kolorowym 2MP 21" 11 szt. oraz dostawa światłomierza z detektorem do pomiarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 26.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2010/WL-SI w sprawie zakupu serwerów i oprogramowania do serwerów zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.05.00-00-010/10

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerów klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem antywirusowym, na potrzeby elektronicznego systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw (ESOD)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Część I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo