stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.."

Transkrypt

1 www. mopr.bialystok.pl Białystok: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok, woj. podlaskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: www. mopr.bialystok.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, podzielony na trzy pakiety: PAKIET NR 1: Publicznie dostępne usługi telefoniczne w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Nr umowy: UDA- POKL /08-00,w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu. PAKIET NR 2: Usługi dostępu do sieci Internet w technologii

2 światłowodowej, PAKIET NR 3: Usługi dostępu do sieci Internet w technologii przewodowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący trzech części zamówienia (pakietów) zawiera pkt. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Termin płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury, b) Nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma zapłaty - jak we wzorze umowy - załącznik nr 6a lub/i 6b lub/i 6c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) Zamawiający nie może być obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany Operatora. e) Wykonawca wskaże w ofercie ( oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście, f) Zamawiający dopuszcza możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Zamawiającym, celem oceny możliwości technicznych świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. Zamówienia uzupełniające mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub jego części, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50% zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od dnia podpisania umowy). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ( ustawa z dnia r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U Nr 171, poz z późn. zm.) III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

4 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: a) wypełnionego i podpisanego Formularza oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2a i/lub nr 2b i/lub nr 2c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wypełnionego i podpisanego Formularza cenowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3a i/lub nr 3b i/lub nr 3c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), c) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

5 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającą na: PAKIET NR 1: a) zmianie terminu realizacji umowy: - poprzez jego skrócenie, w związku z wyczerpaniem kwoty umownej, - poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron oraz z przyczyn niezawinionych przez Strony, spowodowanych przez tzw. siłę wyższą, - z uwagi na niezbędną zmianę sposobu wykonania umowy, o ile zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, - ze względu na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, b) zmianie w zakresie przedmiotu umowy w związku z: - zmniejszeniem przedmiotu umowy ze względu na nie zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach minut prognozowanych do wykorzystania w okresie realizacji niniejszej umowy,wykazanych w ofercie Wykonawcy, w granicach 30% wartości umowy z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny, - zmianą lokalizacji numeru linii telefonicznej Zamawiającego, c) zmianie wynagrodzenia: - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj usługi o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do określonych w ofercie dotychczasowych cen jednostkowych netto, bez konieczności zmiany umowy, - w przypadku zmniejszenia przedmiotu umowy, wówczas zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych usług, - obniżeniu cen jednostkowych oferowanych usług, w przypadku zmiany cen w aktualnie obowiązującym cenniku Wykonawcy w ofercie dla biznesu, za świadczenie tego rodzaju usług, jeżeli są niższe od cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. d) inną, niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy. PAKIET NR 2: a) zmianie terminu realizacji umowy: - poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron oraz z przyczyn niezawinionych przez Strony, spowodowanych przez tzw. siłę wyższą, - z uwagi na niezbędną zmianę sposobu wykonania umowy, o ile zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, - ze względu na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - zmianę terminu uruchomienia łączy w technologii światłowodowej, w przypadku zaistnienia okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem

6 możliwości prawidłowego i terminowego uruchomienia łączy, poprzez jego przesunięcie, nie dłużej jednak niż o dwa kolejne miesiące rozliczeniowe, pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu dostępu do sieci Internet w technologii przewodowej xdsl, przy zachowaniu minimum następujących parametrów świadczonej usługi: łącze kablowe, bez ograniczeń limitu transferu, z minimalną przepustowością: 4096/512 kbit/s (w lokalizacjach wykazanych pod nr lp. 1 i 2 załącznika nr 3 do niniejszej umowy) oraz 2048/256 kbit/s (w lokalizacji wykazanej pod nr lp. 3 załącznika nr 3 do niniejszej umowy) i przy zachowaniu ceny jednostkowej za abonament, określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, b) zmianie w zakresie przedmiotu umowy w związku z ze zmianą technologii świadczonej usługi, w przypadku, o którym mowa w ust. lit. a, tiret czwarty, c) zmianie wynagrodzenia: - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj usługi o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do określonych w ofercie dotychczasowych cen jednostkowych netto, bez konieczności zmiany umowy, d) inną, niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy. PAKIET NR 3: a) zmianie terminu realizacji umowy: - poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron oraz z przyczyn niezawinionych przez Strony, spowodowanych przez tzw. siłę wyższą, - z uwagi na niezbędną zmianę sposobu wykonania umowy, o ile zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, - ze względu na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, b) zmianie w zakresie przedmiotu umowy w związku z: - zmniejszeniem przedmiotu umowy ze względu na nie zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach abonamentów wykazanych w ofercie Wykonawcy, w przypadku zmiany terminu realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach, c) zmianie wynagrodzenia: - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj usługi o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do określonych w ofercie dotychczasowych cen jednostkowych netto, bez konieczności zmiany umowy, - w przypadku zmniejszenia przedmiotu umowy, wówczas zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych usług, d) inną, niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. mopr.bialystok.pl

7 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok, woj. podlaskie. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:45, miejsce: siedziba Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok, sekretariat.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w części dotyczącej Pakietu Nr 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1: Publicznie dostępne usługi telefoniczne w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Nr umowy: UDA-POKL /08-00,w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Świadczone w ramach tej części zamówienia usługi telefoniczne będą obejmowały: a) zapewnienie w sposób ciągły łączności telefonicznej uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla będących w dyspozycji Zamawiającego: 10 łączy analogowych; 26 łączy ISDN; 35 łączy MSN oraz 5 puli po 10 numerów DDI, b) abonamenty za łącza, o których mowa w pkt 1 lit a, c) połączenia lokalne i strefowe, d) połączenia międzystrefowe, e) połączenia do sieci telefonii komórkowej, f) połączenia międzynarodowe, g) połączenia na numery informacyjne 800 i 801, h) połączenia do biura numerów, i) usługi faksowe. 2) Połączenia nie wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a które wystąpią u Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, rozliczane będą według aktualnego i publicznie dostępnego cennika Wykonawcy w ofercie dla klientów biznesowych. 3) Wykaz lokalizacji komórek organizacyjnych Zamawiającego, zainstalowanych tam numerów i rodzaju łączy określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycje w/w wykazu l.p. nr 58, 61, 62, są współfinansowane przez

8 Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Nr umowy: UDA-POKL /08-00,w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu: 4) Usługa połączeń telefonicznych, dla łączy typu ISDN, MSN i DDI, powinna być realizowana przy wykorzystaniu stacjonarnego zakończenia sieci dostarczonego przez Wykonawcę w postaci cyfrowych łączy ISDN-BRA, w ilości i typie łącza podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, współpracujących z centralą Zamawiającego: a)typu Siemens HiPAth 3800 zainstalowaną w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Malmeda 8, b)family Slican NCT-1248 zainstalowaną w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Białymstoku przy ul. Bema 89D. 5) Szacunkowy czas poszczególnych rodzajów połączeń objętych niniejszym zamówieniem przedstawia poniższa tabela: Rodzaj połączeń Prognozowany czas połączeń w okresie realizacji zamówienia (w minutach) Lokalne i strefowe Międzystrefowe Komórkowe do sieci T-MOBILE Komórkowe do sieci PLUS Komórkowe do sieci ORANGE Komórkowe do sieci PLAY Komórkowe do operatora MVNO 600 6) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni: a)zachowanie aktualnych numerów telefonów, b)wykonywanie połączeń głosowych: przychodzących i wychodzących oraz przesyłanie faksów za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej z wyłączeniem technologii alternatywnych (np. radiowych, bramek GSM, transmisji VoIP i in.), c) 5 puli, każda po 10 DDI, które powinny tworzyć wielodostęp, d) zachowanie sprawności technicznej oraz dotychczasowych parametrów łączy, e) sekundowe rozliczanie czasu realizowanych połączeń telefonicznych bez opłaty inicjacyjnej za rozpoczęcie połączenia dla wszystkich taryf. Naliczanie czasu rozpoczyna się w momencie odebrania połączenia przez stronę wywoływaną, a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron, f) jednolite stawki za połączenia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia dla wszystkich numerów abonenckich, g) nie naliczanie opłat za połączenia między komórkami organizacyjnymi Zamawiającego z numerów abonenckich będących w dyspozycji Zamawiającego, określonych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wybieranie bezpośrednie numerów wewnętrznych w ramach grupy centrex (średnia miesięczna ilość minut jakie Zamawiający wykorzystuje na połączenia między swoimi komórkami organizacyjnymi wynosi ok minut), h) możliwość bezpłatnego wykonywania połączeń na skrócone numery alarmowe do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, służb miejskich, służb informacyjnointerwencyjnych administracji państwowej, np. 112,999,998,997,995, 994,992,991,987,986,985,984 oraz usług bezpłatnych, i) możliwość korzystania z informacji o numerach telefonicznych abonentów na terenie Polski, a także infolinii o numerach rozpoczynających się od cyfr 0800 i 0801 oraz skróconych czterocyfrowych numerów informacyjnych i usługowych do służb informacyjnych, np. 9491, 9436, 9434, 9627, 9288 itp., j) bezpłatną blokadę połączeń z numerami o podwyższonych

9 opłatach 070, 040, 030, oraz 020, k) nieodpłatne dokonanie preselekcji i możliwość automatycznego wyboru prefiksu Wykonawcy (Operatora), l) dostarczanie Zamawiającemu w cyklach miesięcznych faktur wraz ze skróconym rozliczeniem zrealizowanych usług (specyfikacją) dla poszczególnych numerów abonenckich w formie papierowej, dołączoną do faktury. Specyfikacja powinna zawierać informację o wysokości abonamentu, ilości zrealizowanych połączeń wychodzących i czasu ich trwania dla poszczególnych rodzajów połączeń oraz pozostałych usług zrealizowanych w okresie rozliczeniowym oraz adres instalacji numeru, m) nieodpłatne przesyłanie przez Wykonawcę w wersji elektronicznej na adres poczty (na prośbę Zamawiającego w wersji papierowej, również nieodpłatnie) bilingów połączeń zrealizowanych z poszczególnych numerów abonenckich Zamawiającego, n) wsparcie techniczne w postaci opiekuna technicznego w celu zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i informacyjnej w sprawach występujących problemów. 7) Wykonawca zapewni serwis i konserwację oraz utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej i technicznej wewnętrznej sieć telekomunikacyjnej w obiektach Zamawiającego, w szczególności poprzez: a) lokalizację braku sygnału w sieci i usuwanie powstałych awarii, b) lokalizację i usuwanie usterek i innych uszkodzeń, c) wykonywanie czynności sprawdzających, kontrolnych i pomiarowych. 8) Wykonawca zapewni bezpłatne usuwanie awarii, usterek i innych uszkodzeń w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego na bezpłatny numer telefonu Wykonawcy. 9) Wszelkie planowe działania Wykonawcy, mogące spowodować przerwę w łączności dla jakiejkolwiek linii telefonicznej, powinny być zgłaszane przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem 10) Zamawiający zastrzega sobie: a) prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w pkt 13, b) możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji numeru abonenckiego na terenie miasta Białegostoku, 11) Aktualnym operatorem Zamawiającego jest DID Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa, ul. Twarda 18, Warszawa. 12) Zamawiający nie może być obciążony żadnymi kosztami wynikającymi ze zmiany Operatora. 13) Usługi będą wykonywane sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, a ich wielkość będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w granicach 30% wartości zamówienia z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny w przypadku niewykorzystania ilości minut prognozowanych do wykorzystania w okresie realizacji niniejszego zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej..

10 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Świadczone w ramach tej części zamówienia usługi będą obejmowały zapewnienie dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej w lokalizacjach, i w terminie rozpoczęcia świadczenia usługi przedstawionych w poniższej tabeli: L.p. Lokalizacja Zasoby Zamawiającego Termin rozpoczęcia świadczenia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Białystok, ul. Malmeda 8 Brak infrastruktury (okablowania) światłowodowej r. godz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Świadczeń Rodzinnych, Białystok, ul. Bema 89D Linia światłowodowa w serwerowni nie eksploatowana przez Zamawiającego i nie będąca własnością Zamawiającego r. godz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -Środowiskowy Dom Samopomocy, Białystok, ul. Biała 13/33 Brak infrastruktury (okablowania) światłowodowej r. godz ) Usługa dostępu do Internetu musi być świadczona w sposób ciągły przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia usługi, potwierdzonego, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, protokołem zdawczo-odbiorczym uruchomienia łącza. Uruchomienie usługi poprzedzone zostanie przetestowaniem transmisji. 3) Przygotowanie, dostarczenie i konfiguracja sprzętu oraz przetestowanie transmisji powinno zostać wykonane w takim terminie, aby bezbłędne świadczenie przedmiotu zamówienia nastąpiło z dniem określonym w kolumnie 4 w/w tabeli z pkt. 1 4) Wykonawca, na własny koszt, dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Urządzenia te przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, pozostaną własnością Wykonawcy, który zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów ich instalacji, konfiguracji, konserwacji, naprawy i wymiany. 5) Wykonawca, na własny koszt, dokona aktywacji połączenia, która powinna zawierać wszystkie procesy związane z pracami uruchomieniowymi po stronie Wykonawcy oraz wykonania niezbędnego okablowania światłowodowego we wskazanych w w/w tabeli z pkt 1, lokalizacjach. Wykonane okablowanie pozostaje własnością Wykonawcy. 6) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁĄCZY: a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie łącza w technologii światłowodowej, b) Lokalizacje wskazane w w/w tabeli z pkt. 1muszą być połączone łączami światłowodowymi jednodomowymi w ilości włókien min. 2 x SM, zakończone na patchpanelu w szafie dystrybucyjnej 19, w pomieszczeniach serwerowni wskazanych lokalizacji, c) Wykonawca dokona agregacji połączeń lokalizacji wskazanych w w/w tabeli z pkt. 1, w szkielecie dystrybucyjnym operatora w odseparowanej i bezpiecznej sieci lokalnej VLAN o symetrycznej przepływności min 100 Mbps do każdej lokalizacji, d) Dostęp do Internetu dla zestawionego VLAN-u o symetrycznej przepływności całkowitej - min. 30 Mbps (po min 30 MBps w obu kierunkach), bez ograniczeń limitu transferu danych, e) Zapewnienie min 10 publicznych adresów IP, f) Możliwość podłączenia dowolnej liczby komputerów po stronie abonenta (routing) - realizowana na sprzęcie i siłami Zamawiającego, g) Łącze powinno być zakończone złączem RJ-45 w technologii Ethernet 10/100/1000 Mb/s, h) Łącze eksploatowane będzie w reżimie 24/7 (24 godziny, 7 dni w tygodniu). 5) W ramach przedmiotu

11 zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu świadczonych usług i bezpłatnej konserwacji łącza, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi dostępu do sieci Internet w technologii przewodowej.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Świadczone w ramach tej części zamówienia usługi będą obejmowały zapewnienie dostępu do sieci Internet w lokalizacjach, parametrach i w terminie rozpoczęcia świadczenia usługi przedstawionych w poniższej tabeli: L.p. Lokalizacja Technologia Minimalna przepustowość do/od kbit/s) Termin rozpoczęcia świadczenia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Białystok, ul. Włókiennicza 7 xdsl 2048/ r. godz. 7:00 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Opieki nad Dzieckiem, Białystok, ul. Orla 6 xdsl 4096/ r. godz. 7:00 2) Usługa dostępu do Internetu musi być świadczona w sposób ciągły przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia usługi, potwierdzonego, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, protokołem zdawczo-odbiorczym usługi. Uruchomienie usługi poprzedzone zostanie przetestowaniem transmisji., 3) Przygotowanie, dostarczenie i konfiguracja sprzętu oraz przetestowanie transmisji powinno zostać wykonane w takim terminie, aby bezbłędne świadczenie przedmiotu zamówienia nastąpiło z dniem określonym w kolumnie 5 w/w tabeli z pkt. 1 4) Wykonawca, na własny koszt, dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Urządzenia te przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, pozostaną własnością Wykonawcy, który zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów ich instalacji, konfiguracji, konserwacji, naprawy i wymiany. 5) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁĄCZY: a)zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie łącza kablowego, b)brak ograniczeń w transferze danych dla łącza xdsl, c)minimum cztery stałe adresy IP z puli adresów publicznych dla każdej lokalizacji, d)możliwość podłączenia dowolnej liczby komputerów po stronie abonenta dla łącza xdsl (routing), e)łącze powinno być zakończone złączem RJ-45 w technologii Ethernet 10/100/1000 Mb/s, f)łącze eksploatowane będzie w reżimie 24/7 ( dwadzieścia cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). 5) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu świadczonych usług i bezpłatnej konserwacji łącza, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy, tj. zmniejszenia ilości

12 abonamentów wykazanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w granicach 20% wartości umowy z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice, woj. Page 1 of 5 Katowice: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach Numer ogłoszenia: 281785-2011; data zamieszczenia: 27.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Page 1 of 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie Numer ogłoszenia: 35516-2011; data zamieszczenia: 03.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl osnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 269938-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.araw.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.araw.pl Wrocław: Zakup, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze szkoleniami w Urzędzie Gminy Lelów w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Zielona Góra: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 180085-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-27 10:51 Lwówek Śląski: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń, warsztatów socjologicznych, zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno - usprawniających realizowanych przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 7 2015-04-02 13:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa oprogramowania antywirusowego,

Bardziej szczegółowo