O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH"

Transkrypt

1 UMOWA NR O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu, w Barczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Macrosat, z siedzibą w Barczewie ul. Wojska Polskiego 7 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr 388 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Barczewo, posiadającym NIP reprezentowanym przez Krzysztofa Kacprowicza właściciela, zwanym dalej Operatorem a: Nazwa firmy/ nazwisko i imię Nr dowodu osobistego Nr KRS/ EDG NIP PESEL Wydany przez Regon Adres zamieszkania/ siedziby firmy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Telefon Tel. Komórkowy Adres instalacji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby firmy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby firmy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Telefon Tel. Komórkowy 1 Oświadczenia Stron 1.Operator oświadcza, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1706 na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2. Abonent oświadcza, że: przysługuje mu Tytuł Prawny do Lokalu osoba posiadająca Tytuł Prawny do Lokalu udzieliła mu pisemnej zgody na zawarcie niniejszej Umowy 3. Strony zgodnie oświadczają, że integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Regulamin Promocji oraz Cennik, z którymi Abonent się zapoznał i których warunki akceptuje. 4. Do niniejszej Umowy zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, dalej zwanym Regulaminem. 2 Przedmiot umowy 1. Abonent zamawia, a Operator zobowiązuje się świadczyć Usługi telekomunikacyjne polegające na: dostarczaniu sygnału telewizyjnego i radiowego analogowego zgodnie z wybranym Pakietem programowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat Abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, dostarczaniu sygnału telewizyjnego cyfrowego, zgodnie z wybranym Pakietem programowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy zapewnieniu dostępu do sieci internetowej, zgodnie z wybranym Pakietem internetowym, wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat Abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zapewnieniu dostępu do Sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii pozwalającej na realizowanie połączeń głosowych, zgodnie z wybraną taryfą wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat Abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych i opłat za połączenia, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 3 Obowiązki i odpowiedzialność stron 1. W ramach Opłaty Abonamentowej Operator zobowiązany jest do: a) umożliwienia Abonentowi korzystania za pomocą Sieci Operatora z wybranego Pakietu Usług, b) administrowania udostępnionym Pakietem Usług c) usuwania Awarii i Usterek oraz świadczenia usług serwisowych, d) zapewnienia obsługi Abonenta w Biurze Obsługi Klienta oraz telefonicznie, w godzinach pracy; e) użyczenia Urządzenia Dostępowego, jeśli jest ono niezbędne do świadczenia Usługi. 2. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do wykonania lub dostosowania instalacji w Lokalu Abonenta,, po dokonaniu Opłaty Jednorazowej, zwanej dalej Opłatą Instalacyjną, określonej w Cenniku. 3. Abonent posiadający Tytuł Prawny do Lokalu ( nieruchomość gruntowa, części wspólne itp.) udziela Operatorowi zgody na doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego i dysponowanie nieruchomością w celu utrzymania tego przyłącza. 4. Operator wykona Instalację w ciągu 30 dni od doręczenia przez Abonenta podpisanej umowy, zaś w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie konieczne jest doprowadzenie Sieci do nieruchomości - w terminie nie dłuższym niż 90 dni, chyba że uzgodnienie daty i godziny wykonania Instalacji w tym terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Operatora. Abonent zobowiązuje się być obecny w umówionym wcześniej terminie w Lokalu, lub zapewnić obecność osoby pełnoletniej, którą upoważni do podpisania protokołu odbioru wykonanej Instalacji i Urządzeń Dostępowych.

2 5. Abonent wyraża niniejszym zgodę na wykonanie / dostosowanie Instalacji w Lokalu, w tym na wywiercenie otworów, poprowadzenie i umocowanie Instalacji na ścianach Lokalu, wykonanie wykopu pod instalację kablową oraz zainstalowanie urządzeń niezbędnych do wykonania Usługi. 6. Dostęp do Sieci będzie umożliwiony przez Operatora nie później niż w terminie 24 godzin od wykonania Instalacji. W przypadku gdy Abonent zawiera Umowę o świadczenie Usług Telefonii i ubiega się o przeniesienie numeru do Sieci Operatora, Operator rozpocznie świadczenie Usług niezwłocznie po zakończeniu procedury związanej z przeniesieniem numeru. 7. Termin i warunki wykonania Instalacji oraz termin i warunki rozpoczęcia dostarczania sygnału wskazane zostały w Regulaminie. 8. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania należnych Operatorowi Opłat na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego, przydzielany oddzielnie dla każdego Abonenta, a także wykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Terminy i tryb wnoszenia Opłat uregulowane zostały w Regulaminie. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z wybranym przez Abonenta Pakietem w sposób zapewniający ciągłość dostarczania sygnału oraz ciągłość dostępu do Sieci internetowej, a także do wykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu. Operator nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usług. Jedyne ograniczenia mogą wynikać z zasięgu bądź możliwości technicznych Sieci. 4 Czas trwania umowy, warunki jej przedłużenia i dokonywania zmian 1. Umowa zawarta zostaje: na czas oznaczony miesięcy na czas nieoznaczony Usługi świadczone są na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie Promocji stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, związanych z udzieleniem ulgi w wysokości wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych wynosi 24 miesiące. 2. Umowa na czas oznaczony wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy składając oświadczenie Operatorowi najpóźniej w terminie 7 dni przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone Umowa wiązać będzie Strony na warunkach dotychczasowych, określonych w Regulaminie Promocji załączonym do niniejszej Umowy. 3. Abonent może składać zamówienia na Pakiety oraz dodatkowe opcje Usługi w Biurze Obsługi Klienta, a także telefonicznie. 4. W przypadku zmiany Pakietu przez Abonenta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, Operator obowiązany jest utrwalić oświadczenie Abonenta złożone w powyższy sposób i przechowywać je do końca trwania Umowy na zmienionych warunkach. Operator utrwala całą rozmowę telefoniczną. Operator udostępnia treść oświadczenia Abonenta na każde jego żądanie. Jednocześnie Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie Pakietu, jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, a także treści zmiany warunków Umowy, w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie dostarczane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. Jeśli dostarczenie drogą elektroniczną nie jest możliwe, lub Abonent tego zażąda, potwierdzenie doręczane jest w formie pisemnej. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany Pakietu bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Jeśli Operator nie dostarczy potwierdzenia termin na odstąpienie od dokonanej zmiany wynosi 3 miesiące i liczy się go od dnia złożenia przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym, przed jego upływem. 5. Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, o każdej proponowanej zmianie Umowy, Regulaminu bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, informując jednocześnie Abonenta o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nadto Operator zobowiązany jest poinformować Abonenta o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Operatorowi Umowy, Operator nie może domagać się zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi. Zdanie ostatnie nie ma zastosowania gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa lub usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, decyzji Prezesa UKE lub nie wiąże się z podwyższeniem cen Usługi. 6. Na żądanie Abonenta,, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Umowy, Regulaminu bądź Cennika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 5 Urządzenie dostępowe W przypadku gdy do świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy potrzebne jest Urządzenie Dostępowe, Operator udostępni takie Urządzenie Abonentowi na warunkach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy. 6 Szczegółowe postanowienia dotyczące Usługi telefonii Postanowienia regulujące świadczenie Usług telefonii zawarte są w załączniku nr 5 do Umowy. 7 Rozwiązanie umowy 1. W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie pisemne oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. 2. Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu, na jaki została zawarta, pod warunkiem złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku woli przedłużenia trwania umowy w na 7 dni przed zakończeniem umowy. Umowa na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego Okresu rozliczeniowego. 3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: a) Abonent: I. w przypadku gdy koszty wykonania Instalacji w związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych są wyższe niż Opłata instalacyjna i Abonent ich nie akceptuje; II. nierozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usług w terminie 30 dni od dania wskazanego w Umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia Usług; III. w przypadku nieświadczenia lub nienależytego świadczenia Usług przez Operatora przez okres kolejnych 30 dni; IV. jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie jest niemożliwe ze względów technicznych; V. w razie zmiany przez Operatora postanowień Umowy, Regulaminu lub zmiany Cennika; VI. w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu; VII. VIII. w razie wszczęcia wobec Operatora lub Abonenta postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; w razie niewywiązywania się przez Operatora z istotnych postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, mimo uprzedniego wezwania Operatora do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie naruszeń; b) Operator: I. w przypadku gdy koszty wykonania Instalacji w związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych są wyższe niż Opłata instalacyjna i Abonent ich nie akceptuje; II. III. w razie opóźnienia Abonenta z zapłatą należności za co najmniej 2 pełne okresy rozliczeniowe, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu; w razie naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu;

3 IV. w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu przez Abonenta lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu; V. jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie jest niemożliwe ze względów technicznych; VI. w razie wszczęcia wobec Abonenta lub Operatora postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 4. Wypowiedzenie Umowy i jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia Usługi, oraz uprawniony jest do żądania zwrotu Urządzenia dostępowego, jeśli stanowi ono własność Operatora. 6. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta, lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy, na podstawie której Operator świadczył Abonentowi usługi po cenach promocyjnych, Operator ma prawo dochodzić od Abonenta zwrotu udzielonej ulgi określonej w załączniku nr 1, pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Sposób wyliczenia zwrotu przyznanej ulgi określony jest w Regulaminie Promocji. 7. Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia dostępowego udostępnionego przez Operatora w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Zwrot Urządzenia dostępowego następuje w Biurze Obsługi Klienta, na koszt Abonenta. W przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego we wskazanym terminie Operator, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia dostępowego i bezskutecznym upływie dodatkowego 14 dniowego terminu, uprawniony jest do żądania od Abonenta zapłaty kary umownej określonej w cenniku (Załącznik nr 2). Wysokość kary umownej odpowiada rzeczywistej wartość Urządzenia dostępowego. Kara umowna może zostać naliczona także w przypadku zwrócenia Urządzenia dostępowego w stanie uszkodzonym, jeśli uszkodzenie powstało z winy Abonenta, uniemożliwia wykorzystanie Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, a koszt naprawy przewyższa wartość Urządzenia. 8. Ewentualne opłaty jakie Abonent może być zobowiązany uiścić na rzecz Operatora w momencie rozwiązania Umowy to zaległe Opłaty miesięczne i jednorazowe, oraz opłaty wynikające z ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.. 8 Jakość usług 1. Dane wspólne dla wszystkich świadczonych przez operatora usług obejmujących: usługę dostarczania programów radiofonicznych i telewizyjnych, usługę telefonii stacjonarnej, usługę dostępu do Internetu, a) Czas oczekiwania na połączenie z personelem celem zgłoszenia awarii, usterki lub uszkodzenia-od 15 do 30 sekund, po upływie którego włączy się automatyczna sekretarka z możliwością telefonicznego wgrania zgłoszenia awarii, usterki lub uszkodzenia. b) Czas usunięcia uszkodzenia - 2 dni robocze od powzięcia informacji o uszkodzeniu c) Liczba uszkodzenia na 100 łączy z winy operatora - 1,5% d) Wskaźnik reklamacji - 1% 2. Dane dodatkowe wyłącznie dla usługi telefonii stacjonarnej: a) Stopa nieskutecznych wywołań - 1% b) Czas zestawiania połączenia telefonicznego- 5 s c) Jakość transmisji głosu - zgodna z kodekiem G Dane dodatkowe wyłącznie dla usługi zapewnienia dostępu do Internetu: a) Przepływność w sieci wewnętrznej - zgodna z parametrami usługi w sieci wewnętrznej Operatora b) Przepływność w sieci zewnętrznej - Operator nie gwarantuje prędkości transmisji danych do zasobów dostępowych w sieci Internet. 9 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych określono w załączniku nr 5 niniejszej Umowy 10 Postanowienia końcowe 1. W Regulaminie uregulowano: a) szczegółowe warunki wykonania instalacji, b) warunki udostępnienia i sprzedaży urządzenia dostępowego, c) informacje o procedurach wprowadzonych w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych Usług, d) informacje o funkcjonalnościach Usługi, e) sposoby informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi Internetu mobilnego oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu, f) zakres usług serwisowych i sposoby kontaktowania się z podmiotami świadczącymi te usługi, g) zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, h) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, i) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów, j) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług i kosztach usług serwisowych, k) sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych. 2. Kwestie nie uregulowane w niniejszej Umowie i Regulaminie reguluje ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800). 3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W załączeniu: 1. Deklaracja o wyborze Pakietu 2. Cennik 3. Urządzenie dostępowe 4. Informacja o przetwarzaniu danych i oświadczenia Abonenta w tym zakresie 5. Szczególne postanowienia dotyczące telefonii 6. Regulamin świadczenia usług 7. Regulamin promocji OPERATOR ABONENT

4 Do umowy nr Załącznik nr 1 o świadczenie usług telekomunikacyjnych Imię i nazwisko/ nazwa firmy Adres instalacji Nazwa promocji Pakiet Opłata Jednorazowa za przyłącze Opłata jednorazowa za aktywację Łączna opłata abonamentowa wraz z utrzymaniem łącza W zakresie Usługi sygnału telewizyjnego i radiowego analogowego Abonent wybiera pakiet programowy: W zakresie Usługi dostarczania sygnału telewizyjnego cyfrowego w rozdzielczości SD i HD Abonent wybiera pakiet programowy: W zakresie usługi zapewnienia dostępu do sieci internetowej Abonent wybiera: prędkość - W zakresie usługi telefonii Abonent wybiera:.. Dodatkowe usługi. cena brutto w zł.. cena brutto w zł cena brutto w zł Usługa świadczona jest na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie Promocji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, związanych z przyznaniem ulgi w wysokości zł w opłacie instalacyjnej,..zł w opłacie abonamentowej. Abonent Operator

5 Załącznik nr 2 - Cennik usług Opłata Jednorazowa ( przyłączeniowa) w budynkach wielorodzinnych 199,00 zł Opłata Jednorazowa ( przyłączeniowa) w budynkach jednorodzinnych wg wyceny Aktywacja usługi TV Kablowa (bez względu na okres obowiązywania) 1,00 zł Aktywacja usługi Internet lub telefon (na czas nieokreślony) 199,00 zł Usługi telewizji kablowej Opłata miesięczna za utrzymanie łącza Abonament miesięczny pakiet rozszerzony Abonament miesięczny TV cyfrowa pakiet wygodny Abonament miesięczny TV cyfrowa pakiet oszczędny Usługi transmisji danych - INTERNET Opłata miesięczna za utrzymanie łącza Abonament miesięczny do 4 Mb/s jako pojedyncza usługa Abonament miesięczny - do 10 Mb/s jako pojedyncza usługa Abonament miesięczny - do 25 Mb/s jako pojedyncza usługa Mobilny INTERNET Aktywacja Modem MOBILNY MACROSAT 1 GB MOBILNY MACROSAT 2 GB MOBILNY MACROSAT 4 GB Usługi telefoniczne Opłata miesięczna za utrzymanie łącza TANI ABONAMENT zawiera 60 minut rozmów na numery krajowe stacjonarne jako pojedyncza usługa NAJTAŃSZE MINUTY - zawiera 300 minut rozmów na numery krajowe stacjonarne jako pojedyncza usługa Pakiety ( wszystkie pakiety zawierają opłatę miesięczną za utrzymanie łącza w wysokości 17 zł) PAKIET WIOSENNY 1 TV analogowa + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 2a TV cyfr. wygodny + internet 2Mb/s PAKIET WIOSENNY 2b Internet 10 Mb/s + Internet Mobilny 2GB PAKIET WIOSENNY 2c Internet 10 Mb/s + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 3a TV cyfr. oszczędny + Internet 10 Mb/s PAKIET WIOSENNY 3b TV cyfr. oszczędny + Internet 2 Mb/s + NET Mobilny 1 GB PAKIET WIOSENNY 3c Internet 10 Mb/s + telefon 60 minut + NET Mobilny 2 GB PAKIET WIOSENNY 3d TV cyfr. wygodny + Internet 2 Mb/s + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 4a TV cyfr. oszczędny + Internet 25 Mb/s + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 4b TV cyfr. oszczędny + Internet 25 Mb/s+ NET Mobilny 4 GB PAKIET WIOSENNY 4c TV cyfr. oszczędny + Intenret 2 Mb/s + Telefon 300 minut + NET Mobilny 2 GB PAKIET WIOSENNY 5a - TV cyfr. oszczędny + Intenret 25 Mb/s + Telefon 300 minut + NET Mobilny 4 GB PAKIET WIOSENNY 5b TV cyfr. oszczędny + Internet 25 Mb/s +Telefon bez ogr. ***PAKIET WIOSENNY 6a TV ECO + NET 1 Mb/s ***PAKIET WIOSENNY 6b TV ECO + Telefon 0 minut Cennik usług dodatkowych i materiałów Opłata miesięczna za stały adres IP Opłata jednorazowa za kolejną zmianę adresu IP Opłata za zawieszenie sygnału Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu internetowego Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu telefoniczno - internetowego Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu internetowego WI-FI Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu telefoniczno - internetowego WI-FI Opłata za zniszczenie lub zgubienie tunera telewizji cyfrowej Opłata za zniszczenie lub zgubienie anteny WI-FI 2,4 GHz Opłata za zniszczenie lub zgubienie anteny WI-FI 5 GHz Opłata miesięczna za dzierżawę modemu internetowego WI-FI Opłata miesięczna za dzierżawę modemu telefoniczno-internetowego WI-FI Opłata miesięczna za dzierżawę tunera telewizji cyfrowej Ceny brutto 17,00 zł 19,00 zł 19,00 zł 32,00 zł 17,00 zł 52,00 zł 62,00 zł 82,00 zł 199 zł 200 zł 8,00 zł 29,00 zł 39,00 zł 17,00 zł 2,90 zł 12,90zł 69,00 zł 101,00 zł 101,00 zł 101,00 zł 116,00 zł 116,00 zł 116,00 zł 116,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 35,00 zł 120,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 450,00 zł 480,00 zł 200,00 zł 350,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 6,99 zł

6 Załącznik nr 2 cennik usług Opłata za biling szczegółowy Opłata za przepisanie umowy na inną osobę Zmiana numeru telefonu Zwrot niekompletnego modemu - brak kabla USB lub Ethernet Zwrot niekompletnego modemu - brak zasilacza Zwrot niekompletnego tunera telewizji cyfrowej - brak pilota Opłata za dzierżawę modułu dostępu telewizji cyfrowej CONAX Opłata za zniszczenie lub zgubienie modułu dostępu telewizji cyfrowej CONAX Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty dostępu telewizji cyfrowej Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty SIM internet Mobilny Nieautoryzowany dostęp do usług TVK 3,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 35,00 zł 90,00 zł 2,99 zł 99,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 500,00 zł NAJTAŃSZE MINUTY 29,90 zł brutto / miesiąc 300 minut w abonamencie * Opłata za 1 minutę połączenia [ w zł ] T wszystkie dni Cena netto VAT T wszystkie dni Cena netto VAT Macrosat w sieci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macrosat - strefowe 89, 87 0,09 0,02 0,11 0,07 0,02 0,09 Macrosat - krajowe 0,23 0,05 0,28 0,19 0,04 0,23 Komórki Orange, Plus T-Mobile 0,45 0,10 0,55 0,40 0,09 0,49 Komórki pozostałe sieci 0,85 0,20 1,05 0,72 0,17 0,89 zagranica strefa** 0,39 0,09 0,48 O,39 0,09 0,48 TANI ABONAMENT 19,90 zł brutto / miesiąc 60 minut w abonamencie* Opłata za 1 minutę połączenia [ w zł ] T wszystkie dni Cena netto VAT T wszystkie dni Cena netto VAT Macrosat w sieci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macrosat - strefowe 89, 87 0,10 0,02 0,12 0,09 0,02 0,11 Macrosat - krajowe 0,35 0,08 0,43 0,29 0,07 0,36 komórki-wszystkie sieci 0,81 0,19 1,00 0,69 0,16 0,85 zagranica strefa** 0,39 0,09 0,48 0,39 0,09 0,48 * Połączenia krajowe stacjonarne (w sieci, lokalne, międzystrefowe) ** Strefa I - zagranica (stacjonarne) - Aktualne strefy i taryfy na połączenia zagraniczne publikowane są na stronie *** Pakiet dostępny tylko w Korszach dla nowych klientów nie posiadających żadnej usługi PPHU Macrosat Uwaga! Podstawą do naliczeń jest cena netto. Abonentowi posiadającemu dwie lub trzy usługi, opłata za utrzymanie łącza naliczana jest tylko jeden raz.

7 Załącznik nr 3 Użyczenie Urządzenia Dostępowego 1. Mocą niniejszej umowy Operator oddaje Abonentowi w użyczenie na czas trwania niniejszej umowy Urządzenie Dostępowe: Tuner telewizji cyfrowej wraz z kompletem kabli i pilotem, którego wartość określona jest w Cenniku. Model i numer tunera określone są w protokole odbioru urządzenia załączonym do niniejszej umowy. Moduł dostępu CONAX do telewizji cyfrowej, którego wartość określona jest w Cenniku. Model i numer modułu określone są w protokole odbioru urządzenia załączonym do niniejszej umowy. Kartę dostępu do telewizji cyfrowej, której wartość określona jest w Cenniku. Model i numer określone są w protokole odbioru karty załączonym do niniejszej umowy. Modem internetowy/telefoniczny wraz z kompletem kabli, zasilaczem, którego wartość określona jest w Cenniku załączonym do niniejszej umowy. Antena WI-FI której wartość określona jest w Cenniku Kartę SIM Internet Mobilny, której wartość określona jest w Cenniku. Model i numer określone są w protokole odbioru karty. Modem Internetu Mobilnego, którego wartość określona jest w Cenniku. Model i numer określone są w protokole odbioru urządzenia. 2. Urządzenie Dostępowe wydane zostaje abonentowi w Biurze Obsługi Klienta, wysyłkowo lub przy wykonaniu Instalacji w Lokalu Abonenta na podstawie protokołu wykonania montażu i wydania Urządzenia Dostępowego. Operator nie wprowadził żadnych ograniczeń w korzystaniu z Urządzenia dostępowego. 3. Użytkownik zobowiązany jest do używania Urządzenia Dostępowego wyłącznie w celu pozyskania Usług świadczonych przez Operatora, zgodnie z przeznaczeniem Urządzenia Dostępowego oraz instrukcją obsługi. Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia Dostępowego osobom trzecim. 4. Z chwilą wydania Urządzenia Dostępowego, Abonent ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Urządzenia Dostępowego, chyba że nastąpiło ono z przyczyn niezawinionych przez Abonenta. 5. Abonent nie jest uprawniony do ingerencji w Urządzenie Dostępowe lub do przeprowadzania jakichkolwiek napraw. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia Dostępowego, Abonent zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Operatora, który przeprowadzi naprawę bądź wymianę Urządzenia Dostępowego w ramach usług serwisowych. 6. Operator naprawia lub wymienia Urządzenie Dostępowe na swój koszt, bez pobierania opłat od Abonenta, za wyjątkiem przypadków gdy uszkodzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w szczególności na skutek: a) samowolnej naprawy lub modernizacji urządzenia dokonanej przez Abonenta b) świadomego zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia Dostępowego przez Abonenta c) niepowiadomienia Operatora o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia Dostępowego d) nieprawidłowej pracy Odbiornika, Terminala lub aparatu telefonicznego Abonenta, podłączonych do Urządzenia Dostępowego 7. Abonent odpowiada za spowodowane z winy lub rażącego niedbalstwa Abonenta uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzenia Dostępowego, w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Operatora. Abonent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia będące następstwem normalnego używania Urządzenia Dostępowego. 8. Po zakończeniu trwania Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi Urządzenia Dostępowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia trwania umowy. 9. W przypadku braku zwrotu Urządzenia Dostępowego w terminie wskazanym w ustępie 8 niniejszego paragrafu, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia Dostępowego i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu, Operator uprawniony jest do naliczenia opłaty wskazanej w Cenniku. Abonent Operator

8 Załącznik nr 4 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych, oświadczenia Abonenta 1. Operator informuje Abonenta, że jest administratorem danych osobowych, dane przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie i Abonent ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania w każdym czasie. 2. Dane Abonenta przetwarzane są dla potrzeb wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (celem ukształtowania treści, zmian lub rozwiązania umowy, oraz jej realizacji), w tym wykonania obowiązku transmisji danych oraz rozliczenia świadczonych usług. 3. Dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne Operator przetwarzać będzie także dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. 4. Na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne Operator uprawniony jest do zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania: imienia, nazwiska, imion rodziców, miejsca i daty urodzenia, adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, numeru ewidencyjnego PESEL, nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości oraz danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie w jakim dotyczy to świadczonej na rzecz Abonenta lub jest niezbędne dla jej wykonania. 5. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych: numeru NIP, numeru konta bankowego, adresu , numeru telefonu na potrzeby wykonania umowy. 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w ust. 3, 4 i 5 dla celów marketingowych, w tym przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, usługach, konkursach i produktach oraz innych informacji handlowych. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 7. Abonent składa żądanie doręczania proponowanych zmian Umowy, Regulaminu i Cennika, a także potwierdzenia dokonanej przeze mnie zmiany Pakietu świadczonych Usług w drodze porozumiewania się na odległość na wyżej wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej. 8. Abonent wyraża zgodę na doręczanie kierowanej do niego korespondencji, w szczególności komunikatów, zawiadomień, rachunków, faktur, wezwań do zapłaty na wyżej wskazany wyżej adres poczty elektronicznej. 9. Operator zobowiązany jest do sporządzania i uaktualniania spisów swoich abonentów. Spis abonentów udostępniany jest w wersji książkowej po cenie uwzględniającej koszty, a także istnieje możliwość wykorzystywania spisu, za pomocą funkcji wyszukiwania dostępnych w jego elektronicznej formie. Operator jest obowiązany zabezpieczyć spisy wydawane w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zawartych w nich danych niezgodnie z przeznaczeniem. Operator jest obowiązany informować Abonenta o przekazaniu jego danych innym przedsiębiorcom, w celu publikacji spisu lub świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych W spisie abonentów umieszczane są następujące dane: imiona i nazwisko, numer telefonu, nazwa miejscowości i ulicy oraz numer domu, przy której znajduje się zakończenie sieci udostępnione Abonentowi Abonent wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych w spisie abonentów Abonent Operator

9 Załącznik nr 5 Szczególne postanowienia dotyczące Usługi Telefonii 1. Abonentowi przydziela się Numer Abonencki:.. 2. Adres Zakończenia Sieci: 3. Czas połączeń wliczony w opłatę Abonamentową.. 4. Ustala się próg kwotowy :. po przekroczeniu, którego operator będzie zobowiązany do poinformowania o tym Abonenta oraz zablokowania na żądanie Abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbioru połączeń takich numerów. 5. Na Opłatę za korzystanie z Usługi Telefonii składają się Opłata Abonamentowa oraz opłata za czas połączeń wykonanych z Numeru Abonenckiego Abonenta, za wyjątkiem czasu połączeń, który wliczony jest w Opłatę Abonamentową. Czas połączeń, który wliczony jest w Opłatę zależy od wybranego przez Abonenta Pakietu. 6. Czas połączeń do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym, za które należność wliczona jest w Opłatę abonamentową i którego Abonent nie wykorzysta w danym Okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny Okres rozliczeniowy. W takim przypadku Abonent nie jest też uprawniony do ubiegania się o naliczenie Opłaty abonamentowej w części lub do jej zwrotu. 7. Wszystkie połączenia rozpoczęte w danym Okresie rozliczeniowym, nawet gdy zostały zakończone w kolejnym Okresie rozliczeniowym, rozliczane są w całości jako połączenia zrealizowane w Okresie rozliczeniowym, w którym się rozpoczęły. 8. Na podstawie art. 169 Prawa telekomunikacyjnego operator informuje, że zobowiązany jest do sporządzania i uaktualniania spisów swoich abonentów, a także udostępniania danych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług ogólnokrajowego spisu abonentów oraz usługę informacji o numerach. Abonent wyraża zgodę na zamieszczenie swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz nazwy miejscowości i ulicy wraz z numerem domu w: a) Ogólnokrajowym Spisie Abonentów tak nie b) Ogólnokrajowej Bazie Numerów tak nie 9. Specyfikacja usługi telefonicznej numer zastrzeżony blokada połączeń 700 / 400 blokada połączeń międzynarodowych blokada połączeń komórkowych blokada połączeń międzymiastowych dozwolone tylko numery lokalne dozwolone tylko numery alarmowy poczta głosowa biling szczegółowy Abonent

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu, w Bartoszycach pomiędzy: 1. Telewizją Kablową Bart-Sat Stowarzyszenie, z siedzibą w Bartoszycach, przy Placu Konstytucji 3-go Maja 19 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MetroTV, internet

Umowa abonencka MetroTV, internet UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NR. zawarta w dniu, w pomiędzy: 1.The Best Media Halina Ostrowska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Warneńska 12, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Nr KRS/EDG: NIP: Tel. Komórkowy: Miejscowość: Ulica: Nr budynku: Nr lokalu: Tel. Komórkowy:

Nr KRS/EDG: NIP: Tel. Komórkowy: Miejscowość: Ulica: Nr budynku: Nr lokalu: Tel. Komórkowy: UMOWA NR UM/2000/0001 O PRZYŁĄCZE I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu 1999-12-20, w lokalu Operatora pomiędzy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Macrosat, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON Zawarta w siedzibie Operatora w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia,

Bardziej szczegółowo

2 Zasady Promocji Korzyści dla Uczestnika Promocji

2 Zasady Promocji Korzyści dla Uczestnika Promocji REGULAMIN PROMOCJI Mistrzowskie zagranie. W paczce taniej! oraz wybrane usługi ASTA-NET (Telewizja cyfrowa, Internet, Telefon) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest ASTA-NET S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA Nr. O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI KABLOWEJ Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej RAD - SAT 2 ul.11 Listopada 77/32,91-372 Łódź, tel.(042 )658-37- 85,fax(42)658-30-16 www.radsat2.pl email: boa@radsat2.pl PKO B.P S.A 7 oddział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM.

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM. Regulamin promocji Zawrotnie szybkie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa:

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: [794] Nr: / / / Aneks: Dotyczy umowy : [794] Nr: / / / [779]Zawarta/Zawarty w dniu: - - w... pomiędzy: OPERATOREM: BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PPHU MACROSAT

ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PPHU MACROSAT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PPHU MACROSAT 1 DEFINICJE 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Operatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR:...

UMOWA ABONENCKA NR:... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)...

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹

Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹ PRZEDSTAWICIEL OPERATORA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO POBIERANIA OPŁAT Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹ zawarta/y w... w lokalu 1 poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora 1, dnia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / GIGA / Niniejsza umowa została zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Handlową GIGA, Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała, NIP 676-106-64-35, tel. 12 445-90-00,

Bardziej szczegółowo

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Data zawarcia Miejsce zawarcia Numer Umowy: Umowy: Umowy: Umowa została zawarta w lokalu Dostawcy położonym w 23-235 Annopol ul. Rynek 34..

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas:

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas: Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE pomiędzy: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa Dla Klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem promocji

Bardziej szczegółowo

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY PRAWNE, INNI PRZEDSIĘBIORCY I INNE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE Jeśli Klient jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR. załącznik nr 1 zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych transmisyjnych

WZÓR. załącznik nr 1 zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych transmisyjnych WZÓR R ZÓ W WZÓR załącznik nr 1 zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych transmisyjnych 1. Orange Polska informuje, ze jest administratorem danych swoich abonentów i użytkowników końcowych i

Bardziej szczegółowo

UMOWA/ANEKS DO UMOWY o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA/ANEKS DO UMOWY o świadczenie usług telekomunikacyjnych UMOWA/ANEKS DO UMOWY o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie ZW Media przy ul. Osmolińskiej 6, w dniu... pomiędzy: Dostawcą: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1)

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1) Niniejszy dokument jest wyłącznie WZOREM umowy, prosimy go nie wypełniać i nie przesyłać do TP. Ewentualne wypełnienie dokumentu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa o świadczenie publicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet wszędzie na lato 50% taniej

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet wszędzie na lato 50% taniej Regulamin promocji Jubileuszowy Internet wszędzie na lato 50% taniej 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego LTE, przekazana Abonentowi w użyczenie za

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, netia.pl/internetia t +48 801 t: 880 801 150 880 150 ul. ul. Św. Św. Rocha Rocha 6 lok. 6 lok. 3 3 15-879 Białystok Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku. telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony)

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku. telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Cennik usług Ważny od marca 2015 roku telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Telewizja analogowa abonament Pakiet AzartSat 12,00 zł Pakiet Familijny 39,00 zł Pakiet Komfortowy 59,00 zł internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku Ważny od marca 2015 roku 1 telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Telewizja analogowa abonament Pakiet AzartSat Pakiet Familijny Pakiet Komfortowy 12,00 zł 59,00 zł internet (umowa na czas nieokreślony)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy:

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS),

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu o numerze:, zawarta w dniu w lokalu Dostawcy położonym w Nowym Tomyślu Os. Batorego 52 pomiędzy: Dostawcą:

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r. telewizja PAKIET PEŁNY Aktywacja 99 zł Abonament miesięczny 62 zł PAKIET NPLAY CYFROWY Aktywacja 599 zł Abonament

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR: Imię i nazwisko sprzedawcy: Nr identyfikacyjny abonenta: Zawarta w dniu: w pomiędzy: 1. AZART SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak u Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku)

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr... o świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej

UMOWA ABONENCKA Nr... o świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej UMOWA ABONENCKA Nr... o świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej zawarta w dniu...r. w Białogardzie pomiędzy: Białogardzką Spółdzielnią Mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regula Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej zwany dalej Regulaem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM pakiet taryfowy: taryfa/promocyjny plan cenowy

nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM pakiet taryfowy: taryfa/promocyjny plan cenowy Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. ... Imię i nazwisko Abonenta Łódź, 1 czerwca 2015 r.... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK 1. Opłata abonamentowa (płatna z góry najpóźniej do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu roku w Lublinie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Nette Sp. z o.o. (zwaną dalej Dostawcą Usług ), z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-607) przy

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 2 Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy Poczta.

Adres zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 2 Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy Poczta. UmAD22 Telefon NUMER zawarta pomiędzy: SFERIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo