O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH"

Transkrypt

1 UMOWA NR O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu, w Barczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Macrosat, z siedzibą w Barczewie ul. Wojska Polskiego 7 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr 388 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Barczewo, posiadającym NIP reprezentowanym przez Krzysztofa Kacprowicza właściciela, zwanym dalej Operatorem a: Nazwa firmy/ nazwisko i imię Nr dowodu osobistego Nr KRS/ EDG NIP PESEL Wydany przez Regon Adres zamieszkania/ siedziby firmy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Telefon Tel. Komórkowy Adres instalacji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby firmy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby firmy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Telefon Tel. Komórkowy 1 Oświadczenia Stron 1.Operator oświadcza, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1706 na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2. Abonent oświadcza, że: przysługuje mu Tytuł Prawny do Lokalu osoba posiadająca Tytuł Prawny do Lokalu udzieliła mu pisemnej zgody na zawarcie niniejszej Umowy 3. Strony zgodnie oświadczają, że integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Regulamin Promocji oraz Cennik, z którymi Abonent się zapoznał i których warunki akceptuje. 4. Do niniejszej Umowy zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, dalej zwanym Regulaminem. 2 Przedmiot umowy 1. Abonent zamawia, a Operator zobowiązuje się świadczyć Usługi telekomunikacyjne polegające na: dostarczaniu sygnału telewizyjnego i radiowego analogowego zgodnie z wybranym Pakietem programowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat Abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, dostarczaniu sygnału telewizyjnego cyfrowego, zgodnie z wybranym Pakietem programowym wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy zapewnieniu dostępu do sieci internetowej, zgodnie z wybranym Pakietem internetowym, wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat Abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zapewnieniu dostępu do Sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii pozwalającej na realizowanie połączeń głosowych, zgodnie z wybraną taryfą wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy, w zamian za terminową zapłatę Opłat Abonamentowych oraz Opłat Jednorazowych i opłat za połączenia, określonych w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 3 Obowiązki i odpowiedzialność stron 1. W ramach Opłaty Abonamentowej Operator zobowiązany jest do: a) umożliwienia Abonentowi korzystania za pomocą Sieci Operatora z wybranego Pakietu Usług, b) administrowania udostępnionym Pakietem Usług c) usuwania Awarii i Usterek oraz świadczenia usług serwisowych, d) zapewnienia obsługi Abonenta w Biurze Obsługi Klienta oraz telefonicznie, w godzinach pracy; e) użyczenia Urządzenia Dostępowego, jeśli jest ono niezbędne do świadczenia Usługi. 2. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do wykonania lub dostosowania instalacji w Lokalu Abonenta,, po dokonaniu Opłaty Jednorazowej, zwanej dalej Opłatą Instalacyjną, określonej w Cenniku. 3. Abonent posiadający Tytuł Prawny do Lokalu ( nieruchomość gruntowa, części wspólne itp.) udziela Operatorowi zgody na doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego i dysponowanie nieruchomością w celu utrzymania tego przyłącza. 4. Operator wykona Instalację w ciągu 30 dni od doręczenia przez Abonenta podpisanej umowy, zaś w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie konieczne jest doprowadzenie Sieci do nieruchomości - w terminie nie dłuższym niż 90 dni, chyba że uzgodnienie daty i godziny wykonania Instalacji w tym terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Operatora. Abonent zobowiązuje się być obecny w umówionym wcześniej terminie w Lokalu, lub zapewnić obecność osoby pełnoletniej, którą upoważni do podpisania protokołu odbioru wykonanej Instalacji i Urządzeń Dostępowych.

2 5. Abonent wyraża niniejszym zgodę na wykonanie / dostosowanie Instalacji w Lokalu, w tym na wywiercenie otworów, poprowadzenie i umocowanie Instalacji na ścianach Lokalu, wykonanie wykopu pod instalację kablową oraz zainstalowanie urządzeń niezbędnych do wykonania Usługi. 6. Dostęp do Sieci będzie umożliwiony przez Operatora nie później niż w terminie 24 godzin od wykonania Instalacji. W przypadku gdy Abonent zawiera Umowę o świadczenie Usług Telefonii i ubiega się o przeniesienie numeru do Sieci Operatora, Operator rozpocznie świadczenie Usług niezwłocznie po zakończeniu procedury związanej z przeniesieniem numeru. 7. Termin i warunki wykonania Instalacji oraz termin i warunki rozpoczęcia dostarczania sygnału wskazane zostały w Regulaminie. 8. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania należnych Operatorowi Opłat na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego, przydzielany oddzielnie dla każdego Abonenta, a także wykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Terminy i tryb wnoszenia Opłat uregulowane zostały w Regulaminie. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z wybranym przez Abonenta Pakietem w sposób zapewniający ciągłość dostarczania sygnału oraz ciągłość dostępu do Sieci internetowej, a także do wykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu. Operator nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usług. Jedyne ograniczenia mogą wynikać z zasięgu bądź możliwości technicznych Sieci. 4 Czas trwania umowy, warunki jej przedłużenia i dokonywania zmian 1. Umowa zawarta zostaje: na czas oznaczony miesięcy na czas nieoznaczony Usługi świadczone są na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie Promocji stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, związanych z udzieleniem ulgi w wysokości wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych wynosi 24 miesiące. 2. Umowa na czas oznaczony wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy składając oświadczenie Operatorowi najpóźniej w terminie 7 dni przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone Umowa wiązać będzie Strony na warunkach dotychczasowych, określonych w Regulaminie Promocji załączonym do niniejszej Umowy. 3. Abonent może składać zamówienia na Pakiety oraz dodatkowe opcje Usługi w Biurze Obsługi Klienta, a także telefonicznie. 4. W przypadku zmiany Pakietu przez Abonenta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, Operator obowiązany jest utrwalić oświadczenie Abonenta złożone w powyższy sposób i przechowywać je do końca trwania Umowy na zmienionych warunkach. Operator utrwala całą rozmowę telefoniczną. Operator udostępnia treść oświadczenia Abonenta na każde jego żądanie. Jednocześnie Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie Pakietu, jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, a także treści zmiany warunków Umowy, w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie dostarczane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. Jeśli dostarczenie drogą elektroniczną nie jest możliwe, lub Abonent tego zażąda, potwierdzenie doręczane jest w formie pisemnej. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany Pakietu bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Jeśli Operator nie dostarczy potwierdzenia termin na odstąpienie od dokonanej zmiany wynosi 3 miesiące i liczy się go od dnia złożenia przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym, przed jego upływem. 5. Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, o każdej proponowanej zmianie Umowy, Regulaminu bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, informując jednocześnie Abonenta o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nadto Operator zobowiązany jest poinformować Abonenta o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Operatorowi Umowy, Operator nie może domagać się zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi. Zdanie ostatnie nie ma zastosowania gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa lub usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, decyzji Prezesa UKE lub nie wiąże się z podwyższeniem cen Usługi. 6. Na żądanie Abonenta,, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Umowy, Regulaminu bądź Cennika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 5 Urządzenie dostępowe W przypadku gdy do świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy potrzebne jest Urządzenie Dostępowe, Operator udostępni takie Urządzenie Abonentowi na warunkach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy. 6 Szczegółowe postanowienia dotyczące Usługi telefonii Postanowienia regulujące świadczenie Usług telefonii zawarte są w załączniku nr 5 do Umowy. 7 Rozwiązanie umowy 1. W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie pisemne oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. 2. Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu, na jaki została zawarta, pod warunkiem złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku woli przedłużenia trwania umowy w na 7 dni przed zakończeniem umowy. Umowa na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego Okresu rozliczeniowego. 3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: a) Abonent: I. w przypadku gdy koszty wykonania Instalacji w związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych są wyższe niż Opłata instalacyjna i Abonent ich nie akceptuje; II. nierozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usług w terminie 30 dni od dania wskazanego w Umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia Usług; III. w przypadku nieświadczenia lub nienależytego świadczenia Usług przez Operatora przez okres kolejnych 30 dni; IV. jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie jest niemożliwe ze względów technicznych; V. w razie zmiany przez Operatora postanowień Umowy, Regulaminu lub zmiany Cennika; VI. w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu; VII. VIII. w razie wszczęcia wobec Operatora lub Abonenta postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; w razie niewywiązywania się przez Operatora z istotnych postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, mimo uprzedniego wezwania Operatora do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie naruszeń; b) Operator: I. w przypadku gdy koszty wykonania Instalacji w związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych są wyższe niż Opłata instalacyjna i Abonent ich nie akceptuje; II. III. w razie opóźnienia Abonenta z zapłatą należności za co najmniej 2 pełne okresy rozliczeniowe, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu; w razie naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu;

3 IV. w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu przez Abonenta lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu; V. jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie jest niemożliwe ze względów technicznych; VI. w razie wszczęcia wobec Abonenta lub Operatora postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 4. Wypowiedzenie Umowy i jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia Usługi, oraz uprawniony jest do żądania zwrotu Urządzenia dostępowego, jeśli stanowi ono własność Operatora. 6. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta, lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy, na podstawie której Operator świadczył Abonentowi usługi po cenach promocyjnych, Operator ma prawo dochodzić od Abonenta zwrotu udzielonej ulgi określonej w załączniku nr 1, pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Sposób wyliczenia zwrotu przyznanej ulgi określony jest w Regulaminie Promocji. 7. Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia dostępowego udostępnionego przez Operatora w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Zwrot Urządzenia dostępowego następuje w Biurze Obsługi Klienta, na koszt Abonenta. W przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego we wskazanym terminie Operator, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia dostępowego i bezskutecznym upływie dodatkowego 14 dniowego terminu, uprawniony jest do żądania od Abonenta zapłaty kary umownej określonej w cenniku (Załącznik nr 2). Wysokość kary umownej odpowiada rzeczywistej wartość Urządzenia dostępowego. Kara umowna może zostać naliczona także w przypadku zwrócenia Urządzenia dostępowego w stanie uszkodzonym, jeśli uszkodzenie powstało z winy Abonenta, uniemożliwia wykorzystanie Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, a koszt naprawy przewyższa wartość Urządzenia. 8. Ewentualne opłaty jakie Abonent może być zobowiązany uiścić na rzecz Operatora w momencie rozwiązania Umowy to zaległe Opłaty miesięczne i jednorazowe, oraz opłaty wynikające z ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.. 8 Jakość usług 1. Dane wspólne dla wszystkich świadczonych przez operatora usług obejmujących: usługę dostarczania programów radiofonicznych i telewizyjnych, usługę telefonii stacjonarnej, usługę dostępu do Internetu, a) Czas oczekiwania na połączenie z personelem celem zgłoszenia awarii, usterki lub uszkodzenia-od 15 do 30 sekund, po upływie którego włączy się automatyczna sekretarka z możliwością telefonicznego wgrania zgłoszenia awarii, usterki lub uszkodzenia. b) Czas usunięcia uszkodzenia - 2 dni robocze od powzięcia informacji o uszkodzeniu c) Liczba uszkodzenia na 100 łączy z winy operatora - 1,5% d) Wskaźnik reklamacji - 1% 2. Dane dodatkowe wyłącznie dla usługi telefonii stacjonarnej: a) Stopa nieskutecznych wywołań - 1% b) Czas zestawiania połączenia telefonicznego- 5 s c) Jakość transmisji głosu - zgodna z kodekiem G Dane dodatkowe wyłącznie dla usługi zapewnienia dostępu do Internetu: a) Przepływność w sieci wewnętrznej - zgodna z parametrami usługi w sieci wewnętrznej Operatora b) Przepływność w sieci zewnętrznej - Operator nie gwarantuje prędkości transmisji danych do zasobów dostępowych w sieci Internet. 9 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych określono w załączniku nr 5 niniejszej Umowy 10 Postanowienia końcowe 1. W Regulaminie uregulowano: a) szczegółowe warunki wykonania instalacji, b) warunki udostępnienia i sprzedaży urządzenia dostępowego, c) informacje o procedurach wprowadzonych w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych Usług, d) informacje o funkcjonalnościach Usługi, e) sposoby informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi Internetu mobilnego oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu, f) zakres usług serwisowych i sposoby kontaktowania się z podmiotami świadczącymi te usługi, g) zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, h) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, i) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów, j) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług i kosztach usług serwisowych, k) sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych. 2. Kwestie nie uregulowane w niniejszej Umowie i Regulaminie reguluje ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800). 3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W załączeniu: 1. Deklaracja o wyborze Pakietu 2. Cennik 3. Urządzenie dostępowe 4. Informacja o przetwarzaniu danych i oświadczenia Abonenta w tym zakresie 5. Szczególne postanowienia dotyczące telefonii 6. Regulamin świadczenia usług 7. Regulamin promocji OPERATOR ABONENT

4 Do umowy nr Załącznik nr 1 o świadczenie usług telekomunikacyjnych Imię i nazwisko/ nazwa firmy Adres instalacji Nazwa promocji Pakiet Opłata Jednorazowa za przyłącze Opłata jednorazowa za aktywację Łączna opłata abonamentowa wraz z utrzymaniem łącza W zakresie Usługi sygnału telewizyjnego i radiowego analogowego Abonent wybiera pakiet programowy: W zakresie Usługi dostarczania sygnału telewizyjnego cyfrowego w rozdzielczości SD i HD Abonent wybiera pakiet programowy: W zakresie usługi zapewnienia dostępu do sieci internetowej Abonent wybiera: prędkość - W zakresie usługi telefonii Abonent wybiera:.. Dodatkowe usługi. cena brutto w zł.. cena brutto w zł cena brutto w zł Usługa świadczona jest na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie Promocji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, związanych z przyznaniem ulgi w wysokości zł w opłacie instalacyjnej,..zł w opłacie abonamentowej. Abonent Operator

5 Załącznik nr 2 - Cennik usług Opłata Jednorazowa ( przyłączeniowa) w budynkach wielorodzinnych 199,00 zł Opłata Jednorazowa ( przyłączeniowa) w budynkach jednorodzinnych wg wyceny Aktywacja usługi TV Kablowa (bez względu na okres obowiązywania) 1,00 zł Aktywacja usługi Internet lub telefon (na czas nieokreślony) 199,00 zł Usługi telewizji kablowej Opłata miesięczna za utrzymanie łącza Abonament miesięczny pakiet rozszerzony Abonament miesięczny TV cyfrowa pakiet wygodny Abonament miesięczny TV cyfrowa pakiet oszczędny Usługi transmisji danych - INTERNET Opłata miesięczna za utrzymanie łącza Abonament miesięczny do 4 Mb/s jako pojedyncza usługa Abonament miesięczny - do 10 Mb/s jako pojedyncza usługa Abonament miesięczny - do 25 Mb/s jako pojedyncza usługa Mobilny INTERNET Aktywacja Modem MOBILNY MACROSAT 1 GB MOBILNY MACROSAT 2 GB MOBILNY MACROSAT 4 GB Usługi telefoniczne Opłata miesięczna za utrzymanie łącza TANI ABONAMENT zawiera 60 minut rozmów na numery krajowe stacjonarne jako pojedyncza usługa NAJTAŃSZE MINUTY - zawiera 300 minut rozmów na numery krajowe stacjonarne jako pojedyncza usługa Pakiety ( wszystkie pakiety zawierają opłatę miesięczną za utrzymanie łącza w wysokości 17 zł) PAKIET WIOSENNY 1 TV analogowa + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 2a TV cyfr. wygodny + internet 2Mb/s PAKIET WIOSENNY 2b Internet 10 Mb/s + Internet Mobilny 2GB PAKIET WIOSENNY 2c Internet 10 Mb/s + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 3a TV cyfr. oszczędny + Internet 10 Mb/s PAKIET WIOSENNY 3b TV cyfr. oszczędny + Internet 2 Mb/s + NET Mobilny 1 GB PAKIET WIOSENNY 3c Internet 10 Mb/s + telefon 60 minut + NET Mobilny 2 GB PAKIET WIOSENNY 3d TV cyfr. wygodny + Internet 2 Mb/s + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 4a TV cyfr. oszczędny + Internet 25 Mb/s + Telefon 300 minut PAKIET WIOSENNY 4b TV cyfr. oszczędny + Internet 25 Mb/s+ NET Mobilny 4 GB PAKIET WIOSENNY 4c TV cyfr. oszczędny + Intenret 2 Mb/s + Telefon 300 minut + NET Mobilny 2 GB PAKIET WIOSENNY 5a - TV cyfr. oszczędny + Intenret 25 Mb/s + Telefon 300 minut + NET Mobilny 4 GB PAKIET WIOSENNY 5b TV cyfr. oszczędny + Internet 25 Mb/s +Telefon bez ogr. ***PAKIET WIOSENNY 6a TV ECO + NET 1 Mb/s ***PAKIET WIOSENNY 6b TV ECO + Telefon 0 minut Cennik usług dodatkowych i materiałów Opłata miesięczna za stały adres IP Opłata jednorazowa za kolejną zmianę adresu IP Opłata za zawieszenie sygnału Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu internetowego Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu telefoniczno - internetowego Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu internetowego WI-FI Opłata za zniszczenie lub zgubienie modemu telefoniczno - internetowego WI-FI Opłata za zniszczenie lub zgubienie tunera telewizji cyfrowej Opłata za zniszczenie lub zgubienie anteny WI-FI 2,4 GHz Opłata za zniszczenie lub zgubienie anteny WI-FI 5 GHz Opłata miesięczna za dzierżawę modemu internetowego WI-FI Opłata miesięczna za dzierżawę modemu telefoniczno-internetowego WI-FI Opłata miesięczna za dzierżawę tunera telewizji cyfrowej Ceny brutto 17,00 zł 19,00 zł 19,00 zł 32,00 zł 17,00 zł 52,00 zł 62,00 zł 82,00 zł 199 zł 200 zł 8,00 zł 29,00 zł 39,00 zł 17,00 zł 2,90 zł 12,90zł 69,00 zł 101,00 zł 101,00 zł 101,00 zł 116,00 zł 116,00 zł 116,00 zł 116,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 35,00 zł 120,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 450,00 zł 480,00 zł 200,00 zł 350,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 6,99 zł

6 Załącznik nr 2 cennik usług Opłata za biling szczegółowy Opłata za przepisanie umowy na inną osobę Zmiana numeru telefonu Zwrot niekompletnego modemu - brak kabla USB lub Ethernet Zwrot niekompletnego modemu - brak zasilacza Zwrot niekompletnego tunera telewizji cyfrowej - brak pilota Opłata za dzierżawę modułu dostępu telewizji cyfrowej CONAX Opłata za zniszczenie lub zgubienie modułu dostępu telewizji cyfrowej CONAX Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty dostępu telewizji cyfrowej Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty SIM internet Mobilny Nieautoryzowany dostęp do usług TVK 3,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 35,00 zł 90,00 zł 2,99 zł 99,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 500,00 zł NAJTAŃSZE MINUTY 29,90 zł brutto / miesiąc 300 minut w abonamencie * Opłata za 1 minutę połączenia [ w zł ] T wszystkie dni Cena netto VAT T wszystkie dni Cena netto VAT Macrosat w sieci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macrosat - strefowe 89, 87 0,09 0,02 0,11 0,07 0,02 0,09 Macrosat - krajowe 0,23 0,05 0,28 0,19 0,04 0,23 Komórki Orange, Plus T-Mobile 0,45 0,10 0,55 0,40 0,09 0,49 Komórki pozostałe sieci 0,85 0,20 1,05 0,72 0,17 0,89 zagranica strefa** 0,39 0,09 0,48 O,39 0,09 0,48 TANI ABONAMENT 19,90 zł brutto / miesiąc 60 minut w abonamencie* Opłata za 1 minutę połączenia [ w zł ] T wszystkie dni Cena netto VAT T wszystkie dni Cena netto VAT Macrosat w sieci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macrosat - strefowe 89, 87 0,10 0,02 0,12 0,09 0,02 0,11 Macrosat - krajowe 0,35 0,08 0,43 0,29 0,07 0,36 komórki-wszystkie sieci 0,81 0,19 1,00 0,69 0,16 0,85 zagranica strefa** 0,39 0,09 0,48 0,39 0,09 0,48 * Połączenia krajowe stacjonarne (w sieci, lokalne, międzystrefowe) ** Strefa I - zagranica (stacjonarne) - Aktualne strefy i taryfy na połączenia zagraniczne publikowane są na stronie *** Pakiet dostępny tylko w Korszach dla nowych klientów nie posiadających żadnej usługi PPHU Macrosat Uwaga! Podstawą do naliczeń jest cena netto. Abonentowi posiadającemu dwie lub trzy usługi, opłata za utrzymanie łącza naliczana jest tylko jeden raz.

7 Załącznik nr 3 Użyczenie Urządzenia Dostępowego 1. Mocą niniejszej umowy Operator oddaje Abonentowi w użyczenie na czas trwania niniejszej umowy Urządzenie Dostępowe: Tuner telewizji cyfrowej wraz z kompletem kabli i pilotem, którego wartość określona jest w Cenniku. Model i numer tunera określone są w protokole odbioru urządzenia załączonym do niniejszej umowy. Moduł dostępu CONAX do telewizji cyfrowej, którego wartość określona jest w Cenniku. Model i numer modułu określone są w protokole odbioru urządzenia załączonym do niniejszej umowy. Kartę dostępu do telewizji cyfrowej, której wartość określona jest w Cenniku. Model i numer określone są w protokole odbioru karty załączonym do niniejszej umowy. Modem internetowy/telefoniczny wraz z kompletem kabli, zasilaczem, którego wartość określona jest w Cenniku załączonym do niniejszej umowy. Antena WI-FI której wartość określona jest w Cenniku Kartę SIM Internet Mobilny, której wartość określona jest w Cenniku. Model i numer określone są w protokole odbioru karty. Modem Internetu Mobilnego, którego wartość określona jest w Cenniku. Model i numer określone są w protokole odbioru urządzenia. 2. Urządzenie Dostępowe wydane zostaje abonentowi w Biurze Obsługi Klienta, wysyłkowo lub przy wykonaniu Instalacji w Lokalu Abonenta na podstawie protokołu wykonania montażu i wydania Urządzenia Dostępowego. Operator nie wprowadził żadnych ograniczeń w korzystaniu z Urządzenia dostępowego. 3. Użytkownik zobowiązany jest do używania Urządzenia Dostępowego wyłącznie w celu pozyskania Usług świadczonych przez Operatora, zgodnie z przeznaczeniem Urządzenia Dostępowego oraz instrukcją obsługi. Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia Dostępowego osobom trzecim. 4. Z chwilą wydania Urządzenia Dostępowego, Abonent ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Urządzenia Dostępowego, chyba że nastąpiło ono z przyczyn niezawinionych przez Abonenta. 5. Abonent nie jest uprawniony do ingerencji w Urządzenie Dostępowe lub do przeprowadzania jakichkolwiek napraw. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia Dostępowego, Abonent zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Operatora, który przeprowadzi naprawę bądź wymianę Urządzenia Dostępowego w ramach usług serwisowych. 6. Operator naprawia lub wymienia Urządzenie Dostępowe na swój koszt, bez pobierania opłat od Abonenta, za wyjątkiem przypadków gdy uszkodzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w szczególności na skutek: a) samowolnej naprawy lub modernizacji urządzenia dokonanej przez Abonenta b) świadomego zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia Dostępowego przez Abonenta c) niepowiadomienia Operatora o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia Dostępowego d) nieprawidłowej pracy Odbiornika, Terminala lub aparatu telefonicznego Abonenta, podłączonych do Urządzenia Dostępowego 7. Abonent odpowiada za spowodowane z winy lub rażącego niedbalstwa Abonenta uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzenia Dostępowego, w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Operatora. Abonent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia będące następstwem normalnego używania Urządzenia Dostępowego. 8. Po zakończeniu trwania Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi Urządzenia Dostępowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia trwania umowy. 9. W przypadku braku zwrotu Urządzenia Dostępowego w terminie wskazanym w ustępie 8 niniejszego paragrafu, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia Dostępowego i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu, Operator uprawniony jest do naliczenia opłaty wskazanej w Cenniku. Abonent Operator

8 Załącznik nr 4 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych, oświadczenia Abonenta 1. Operator informuje Abonenta, że jest administratorem danych osobowych, dane przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie i Abonent ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania w każdym czasie. 2. Dane Abonenta przetwarzane są dla potrzeb wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (celem ukształtowania treści, zmian lub rozwiązania umowy, oraz jej realizacji), w tym wykonania obowiązku transmisji danych oraz rozliczenia świadczonych usług. 3. Dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne Operator przetwarzać będzie także dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. 4. Na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne Operator uprawniony jest do zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania: imienia, nazwiska, imion rodziców, miejsca i daty urodzenia, adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, numeru ewidencyjnego PESEL, nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości oraz danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie w jakim dotyczy to świadczonej na rzecz Abonenta lub jest niezbędne dla jej wykonania. 5. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych: numeru NIP, numeru konta bankowego, adresu , numeru telefonu na potrzeby wykonania umowy. 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w ust. 3, 4 i 5 dla celów marketingowych, w tym przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, usługach, konkursach i produktach oraz innych informacji handlowych. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 7. Abonent składa żądanie doręczania proponowanych zmian Umowy, Regulaminu i Cennika, a także potwierdzenia dokonanej przeze mnie zmiany Pakietu świadczonych Usług w drodze porozumiewania się na odległość na wyżej wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej. 8. Abonent wyraża zgodę na doręczanie kierowanej do niego korespondencji, w szczególności komunikatów, zawiadomień, rachunków, faktur, wezwań do zapłaty na wyżej wskazany wyżej adres poczty elektronicznej. 9. Operator zobowiązany jest do sporządzania i uaktualniania spisów swoich abonentów. Spis abonentów udostępniany jest w wersji książkowej po cenie uwzględniającej koszty, a także istnieje możliwość wykorzystywania spisu, za pomocą funkcji wyszukiwania dostępnych w jego elektronicznej formie. Operator jest obowiązany zabezpieczyć spisy wydawane w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zawartych w nich danych niezgodnie z przeznaczeniem. Operator jest obowiązany informować Abonenta o przekazaniu jego danych innym przedsiębiorcom, w celu publikacji spisu lub świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych W spisie abonentów umieszczane są następujące dane: imiona i nazwisko, numer telefonu, nazwa miejscowości i ulicy oraz numer domu, przy której znajduje się zakończenie sieci udostępnione Abonentowi Abonent wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych w spisie abonentów Abonent Operator

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr...

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: 1. z siedzibą w Łodzi ( ), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług innych niż Usługa Telefonii Komórkowej) Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług Telefonii Komórkowej. Kolejny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS Syrion Sp z o.o. ul. Boczna 10, 44-240 Żory NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez INFONET.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo