Uwarunkowania dostępu do usług i sieci NGN we wschodniej Polsce województwo podkarpackie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania dostępu do usług i sieci NGN we wschodniej Polsce województwo podkarpackie."

Transkrypt

1 Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute of Telecommunications Department of Computer Networks and Switching Arkadiusz Piekarski, Uwarunkowania dostępu do usług i sieci NGN we wschodniej Polsce województwo podkarpackie.

2 Analiza różnorakich uwarunkowań dostępu do usług i sieci następnych generacji Internet szerokopasmowy - definicje pojęć wg.: EU Digital Agenda, Parlament Europejski, UKE, GUS. Problematyka wykluczenia cyfrowego Analiza nasycenia usług dostępu do Internetu na liniach teleinformatycznych

3 INTERNET SZEROKOPASMOWY - DEFINICJE POJĘĆ WG.: EU DIGITAL AGENDA, PARLAMENT EUROPEJSKI, UKE, GUS. Definicja 1. Główny Urząd Statystyczny Połączenia szerokopasmowe w badaniach Wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych utożsamia się z rodzajem połączenia, a nie jego szybkością, są to przewodowe lub bezprzewodowe łącza stałe. Definicja 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej Internet szerokopasmowy to stały dostęp do Internetu o przepustowości do użytkownika końcowego nie niższej niż 2 Mb/s. Definicja 3. Parlament Europejski Parlament Europejski w rezolucji Agenda Cyfrowa 2015 z dnia 5 maja 2010 roku określił jako Internet szerokopasmowy łącze nielimitowane 6 Mb/S. Definicja 4. EU Digital Agenda NGN/NGA Agenda Cyfrowa 2020 zakłada wspólne działanie państw członkowskich UE na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą globalizacja gospodarek. Jednym z głównych wyzwań stawianych krajom UE jest plan upowszechniana sieci szerokopasmowych. Do 2013 roku wszyscy Polacy powinni się znaleźć w zasięgu dostępu do Internetu. Do 2020 roku wszystkie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączy o przepływności minimum 30 Mb/s, a połowa do łączy o przepływności nie mniejszej niż 100 Mb/s.

4 Udział stałych łączy szerokopasmowych, o przepustowości równej lub wyższej niż 10 Mbps, źródło: Digital Agenda for Europe 2011r.

5 PROBLEMATYKA WYKLUCZENIA CYFROWEGO. Obszary: białe, szare i czarne Lista białych plam wg. UKE, Miejscowość Gmina Powiat Województwo Ludność Stasiówka Dębica dębicki Podkarpackie 2541 Chyki-Dębiaki Tuszów Narodowy mielecki Podkarpackie 930 Liszna Sanok sanocki Podkarpackie 1557 Wola Matiaszowa Solina leski Podkarpackie 409 Brelików Ustrzyki Dolne bieszczadzki Podkarpackie 2266 Golce Jarocin niżański Podkarpackie 1665 Wołosate ławszowa bieszczadzki Podkarpackie 13 Braniów Ustrzyki Dolne bieszczadzki Podkarpackie 659 Iskań Dubiecko przemyski Podkarpackie 625 Ożenna Krempna jasielski Podkarpackie 240 Brzegi Górne Cisna leski Podkarpackie 57 Łodzina Sanok sanocki Podkarpackie 946 Pstrągówka Frysztak strzyżowski Podkarpackie 536 Białobrzegi Białobrzegi łańcucki Podkarpackie 5088 Korzeniec Bircza przemyski Podkarpackie 825 Borowa Czarna dębicki Podkarpackie 4231 Lubatowa Iwonicz-Zdrój krośnieński Podkarpackie 5386 Woliczka Świlcza rzeszowski Podkarpackie miejscowości 16 gmin 12 powiatów

6 cd. PROBLEMATYKA WYKLUCZENIA CYFROWEGO. Województwo podkarpackie - charakterystyka LUDNOŚĆ Wyszczególnienie 2011 LUDNOŚĆ Ludność ogółem (w dn. 31.XII) w tys ,4 Przyrost roczny w tys. 9 w % 0,02 Gęstość zaludnienia (na 1 km 2 ) 123 Ludność miejska w tys ,8 w % ogółu ludności 60,7 Ludność w wieku: przedprodukcyjnym (0-17 lat) w % 18,5 produkcyjnym (18-59/64 lata) w % 64,2 mobilnym (18-44lata) w % 40,0 niemobilnym (45-59/64 lat) w % 24,2 poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) w % 17, lat (dzieci) w % 15,1 65 lat i więcej w % 13,8 Migracje wewnętrzne na pobyt stały napływ w tys. 419,9 odpływ w tys. 419,9 saldo w tys. x Migracje zagraniczne na stałe imigracja w tys. 15,5 emigracja w tys. 19,9 saldo w tys. -4,3 Opracowanie własne na podstawie danych GUS SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Wyszczególnienie 2011 Gospodarstwa domowe wyposażone w: komputery dostęp do internetu internet szerokopasmowy Przedsiębiorstwa wyposażone w: komputery dostęp do internetu internet szerokopasmowy w % ogółu gospodarstw domowych 71,3 w % ogółu gospodarstw domowych 66,6 w % ogółu gospodarstw domowych 61,1 w % ogółu przedsiębiorstw 95,7 w % ogółu przedsiębiorstw 93,9 w % ogółu przedsiębiorstw 77,5

7 Nasycenie usługami dostępu do Internetu w poszczególnych gminach Polski, wg UKE 2011r.

8 cd. PROBLEMATYKA WYKLUCZENIA CYFROWEGO Województwo podkarpackie - charakterystyka

9 cd. PROBLEMATYKA WYKLUCZENIA CYFROWEGO - DIAGNOZA

10 47,80% 44,38% 39,04% 58,93% 99,99% 99,32% 99,28% 99,08% 98,08% 97,92% 96,82% 95,95% 95,02% 93,41% 91,59% 90,95% 90,88% 90,51% 87,21% 86,89% 86,72% 83,83% 83,09% 82,89% 81,74% 77,08% 75,57% Stacjonarny dostęp gospodarstw domowych do Internetu w Unii Europejskiej Share of fixed broadband lines equal to or above 2 Mbps 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

11 Kierunki rozwoju infrastruktury Polski Wschodniej podkarpackie Stan obecny Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie Europejska współpraca terytorialna Program operacyjny Podkarpackie

12 Stan obecny Exatel TK Telekom grupa GTS Sieć szkieletowa Hawe

13 stan na 2011r., UKE działający ISP

14 Rozwój Polski Wschodniej - Regionalna Sieć Szerokopasmowa województwo podkarpackie Na Podkarpaciu ma powstać ok. 2 tysiące kilometrów linii światłowodowych, które na całej długości będą położone pod ziemią. W miarę możliwości zostanie wykorzystana obecna infrastruktura. Zakończenie projektu przewidziane jest na październik 2015r. Wybór najlepszej oferty jest planowany na marzec 2013r. Podkarpacie zdecydowało się realizować budowę sieci regionalnej w modelu, w którym jej wykonawca będzie później operatorem infrastruktury.

15 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej będzie rozległą siecią komputerową, zbudowaną z 48 włókien światłowodowych w relacjach pomiędzy węzłami sieci szkieletowej. Natomiast w warstwie dystrybucyjnej sieci, pomiędzy punktem dystrybucyjnym a każdym węzłem szkieletu sieci planuje się nie mniej niż 12 włókien. Sieć ta ma umożliwić operatorom sieci dostępowych (OSD) oferowanie usług szerokopasmowego dostępu ( 6 Mb/s) do Internetu mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie Polski Wschodniej. Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej może być istotnym impulsem do budowy szybkich szerokopasmowych sieci dostępowych nowej generacji (NGN/NGA), zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne. Z tego względu wyodrębniono warstwę szkieletową i dystrybucyjną (rys). Dla warstwy szkieletowej sieci wybrano topologię pierścienia argumentując, że rozwiązanie to stanowi kompromis pomiędzy kosztem inwestycji a niezawodnością projektowanego rozwiązania.

16 Europejska współpraca terytorialna projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Założenia i cele programu: Obszar objęty programem charakteryzuje się niskim rozwojem społeczno-gospodarczym oraz trudnościami na rynku pracy. Główną słabością regionu jest brak dobrej jakości infrastruktury transportowej i komunikacyjnej. Całkowity budżet to ok. 185 mln euro. Program operacyjny Podkarpackie Program ten obejmuje wsparcie wspólnotowe dla województwa podkarpackiego w ramach realizacji celu Konwergencja. Całkowity budżet przeznaczony na program to około 1,34 mld euro. Priorytety [ Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał projekty w zakresie osi: 2, 4, 5, 7 ] Program ma następujące cele szczegółowe: 1. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy; 2. Poprawienie dostępności regionu oraz jego atrakcyjności inwestycyjnej poprzez projekty w dziedzinie transportu i energii; 3. Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie; 4. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym oraz promowanie skutecznego zarządzania zasobami naturalnymi; 5. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, opiekę społeczną i rekreację; 6. Zwiększenie udziału turystyki w gospodarce regionu, ochronę dziedzictwa kulturalnego oraz rozwój instytucji kulturalnych; 7. Zmniejszenie różnic wewnątrz regionu.

17 Ostatnia mila - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Opinia regulatora dotycząca procesu budowania i eksploatacji infrastruktury NGN/NGA w Polsce Projekty samorządowe Projekty inne

18 Opinia regulatora dotycząca procesu budowania i eksploatacji infrastruktury NGN / NGA w Polsce Rozwój sieci następnej generacji (NGN), jest kluczem dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i informacji. Dla spójności i przewidywalności systemu regulacyjnego istotne jest rozróżnienie między mającą ewolucyjny charakter modernizacją a przełomowym rozwiązaniem. Biorąc pod uwagę dwa możliwe scenariusze rozwoju sieci NGA należy uznać, że wariant polegający na skróceniu pętli abonenckich w celu zastosowania techniki ADSL2, ADSL2+, VDSL lub VDSL2 jest przykładem stopniowej modernizacji i nie tworzy nowego rynku. Znaczne różnice w kosztach inwestycyjnych i operacyjnych powodują, że bez działań interwencyjnych sieci na terenach wiejskich nie powstają, gdyż operatorzy nie widzą celu w obniżaniu stopy zysku, a potencjał nabywczy atrakcyjniejszych obszarów nie został jeszcze w pełni zaabsorbowany (rola JST). Dla sieci NGA bazujących na urządzeniach VDSL/VDSL2 operator SMP wprowadzi warianty usługi z QoS, bowiem cechę taką będzie również wykorzystywał do świadczenia usług detalicznych. Oznaczać to będzie, że przy punktach styku na poziomie sieci transportowej ustalony będzie co najmniej parametr maksymalnej nadsubskrypcji pasma (ang. over-booking) oraz możliwość wydzielenia pasma dla usług strumieniowych. Operator SMP sprzedający hurtowo usługę BSA nie będzie mógł pakietować usług na rynku tzn. uzależniać sprzedaży od zestawu dual, triple czy quadruple play ani wiązać wielkości opustu z zawartością zestawu usług, gdyż zostanie to uznane za wykorzystywanie dominującej pozycji. W mechanizmie LLU dla sieci optycznych powinny zostać zachowane trzy warianty współpracy: kolokacja, połączenie linowe oraz łącza dzierżawione dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych.

19 Projekty samorządowe - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Czas realizacji: od r. do r. L.p Data wpływu POIG/8.4/2012/PDK/ POIG/8.3/2012/PDK/ POIG/8.3/2012/PDK/ POIG/8.3/2012/PDK/ POIG/8.3/2012/PDK/ POIG/8.3/2012/PDK/ POIG/8.3/2012/PDK/ POIG/8.3/2012/PDK/178 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie podkarpackim - einclusion Numer wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca Województwo Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Przeciwdziałanie wykluczeniu Gminy cyfrowemu na Cieszanów terenie Przeciwdziałanie wykluczeniu miasta cyfrowemu na Przemyśla terenie Zwiększenie dostępu Gminy do Internetu mieszkańców Cmolas Przeciwdziałanie miasta wykluczeniu Krosna II cyfrowemu na terenie etap Budowa społeczeństwa Gminy obywatelskiego w Gminie Tyczyn Przeciwdziałanie wykluczeniu Tryńc cyfrowemu- Internet za Przeciwdziałanie dla mieszkańców wykluczeniu Gminy cyfrowemu w Jodłowa Gminie GMINA CIESZANÓW Gmina Miejska Przemyśl GMINA CMOLAS Gmina Krosno Gmina Tyczyn Gmina Tryńcza Gmina Jodłowa Gmina Wielkie Oczy Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Wielkie Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego Oczy dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla instytucji oraz gospodarstw domowych z terenu województwa podkarpackiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

20 Inną formą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jest darmowy Internet (socjalny) oferowany przez Aero 2. Prędkość transmisji danych w technologii MIMO do 28,8 Mb/s (Multiple Input, Multiple Output). prędkość transmisji danych do 512 kb/s. pasma 900 MHz lub 2500MHz technologia HSPA+ (900 MHz) lub LTE (2500MHz) r. - data wygaśnięcia bezpłatnego dostępu do Internetu. każdorazowe nieprzerwane i bezpłatne połączenie z siecią Internet nie przekracza jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia. Zasięg sieci Aero2 HSPA+ 900MHz

21 Rynek usług Internetowych Rozwój światowego poziomu wykorzystania szerokopasmowych usług dodanych BVAS Rozkład ruchu w Internecie - prognoza Rodzaje stałych połączeń szerokopasmowych w UE według przepływności.

22 Rozwój światowego poziomu wykorzystania szerokopasmowych usług dodanych BVAS

23 Rozkład ruchu w Internecie Rodzaje stałych połączeń szerokopasmowych w UE PROGNOZA Klienci indywidualni ruch generowany przez gospodarstwa domowe, uniwersytety wraz z przynależącymi akademikami, kafejki internetowe, Klienci biznesowi ogół ruchu generowanego przez firmy, instytucje, urzędy oraz ruch operatorski.

24 Zapraszamy D y s k do u s dyskusji j a

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski, email: A.P.Piekarski@stud.elka.pw.edu.pl, Zbigniew Kotulski, email: zkotulsk@tele.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Projekt e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Kwiecień 2011 e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego

Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego Kierunki rozwoju technologii: FTTH, VULA, vectoring, unbundling wobec priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej Marlena Wach Dr, adiunkt, Wydział Prawa SWPS, radca

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo