Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel."

Transkrypt

1 Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30 grosy Teefon Nr 4550 Godny pryj=ć: od 57 ppoł próc nede śąt r<onto P K o prenumerce dost do domu 4 ł n try mesące Nr Konto P K o Nr JEZLEZNY ORQAN TYBONJOY!pry tygodn spr które mją moene pń\sb bry PRZE KOMCEM PRZEROTU ydren mjoe yskły posećhne nę prerotu bo stotne mły seke! pterotu cechy tt:mo Gdy jednkże pcyykśmy mocy dośdceń dnejsej śeżej presłośc łąctyć pojęcem prerotu peen cąg sybko po sobe nstępujących gr:untone noe do dnejsych ne podobne ytrjących runk rypdkó to po nsych preżycch ost:tnch musmy bo sterdć że fłsye n_ :ymy e p"zetotem }bo dofść do pneko n:n że storyśmy upełne noy od potrfł e ne mne7vm sechem ną J k ne projekc<e b mmsr Kkmer systko jest L e NAR{OZA L rue:szcqjjjt: <;J ncą> e :mere premv enn jo :nrem m dm które o tego etpu prystępujemy run ś\vdcyłoby _o u g dm kch goł nycjnycb eceństo porb Złsjk mooony ężką chorobą pąem d!ob:ro cm 7" szc7;}:em nj0jsc medqłęst 0ne ego n sto cyj!n:ym poddło o 0 procent s}$s ę nrkoz!e pod cłcłmem której k ch podjtro oprłt! nosonyoh do n e pnyjme sek nbeg cmrurgcny sk:tbqyoh n nktó płtncego egfo n stoe O!percyjnym? Bo orych smo cue pott"<bę opertj Lcego pod" Tymm :ś mnńster Kmer nc ndto sę n:rkoe? Bo uf djgnozje Uy nego e :;oołbj fyoo predstrł pro skutecność begu jekt mmm Zd!eco temu $Cemu Mv ;; o br ;ytmłą : "T ufność r _:_ to spółcynnk od 5eJO " roku 99 tk dece noe r nsem tycu som osre kcepmvł A scegópubcnem społecnem tk brdo spry noś 0 ent są utentycym jjące pomyśnemu ynko kurcj e ne nkem mn:s_t:oo: Zdec d do dron grechem ną byłoby rądu j mego pe S0J ooobod :}ct smych tko moco open " "::n;""" ekr chrurg gdyby tych y)ą ych runkó d skutecnego prepruofo prłd me:ry prden begu yyskć nfe dołł b ne skdmą obfekłyn ej ocee!!ett tkch r km " prcy cerurom ło!żyfy so;e łsne projekty ąmn ronstytucj ttzjupełcjąc je :rojekrbm Zńn oodtyn:cj y!borc7jetj Mmy ęc obecne obok pro;ektu t!ządoeg0 projejktt P" Obreśc emokjrtj Z Lucb0 Nrodoego eścjńsko Nrodoego stronncb Mędy SZ}$tkm tym projdtjtm r6ż rc po!żn!ejsyc em godnene ct projektem rądcxym jest ksestją d!r<jbnych słosookofo pop:rek ne pormo nstręcyć pożnejsyoh frudnośc O tern boem by projert :rrą<ory ł być uc łooy be stekreh pprek p0e to!kt nfotyk() sejrrn;e e dme ne?jyś! proektoh strronmdct Qeoo ocmen!! _ potedmy to _ scręśej trfnej ujęte są punkty które projekce S74 hud7ć ątph ; oo Mmv tu n myś Sfę dn ust pze Pemt <eey C&e gdy jest roy sejm dktoh stroondcrt; spr t me jest regułą m sdą dce ą meć projcct mądoy oo kone: CZJOŚcą której eetłune ujemne skutk ostły predmne obec mesem odrębnyc rprojetktó pm;e systke ękse kuby sejmoe okro sę 8pod7eł że m:y ronstytucj będą poc<z:yndone?ojekt ądoy be ch mon pm;yjęty S:Y5CY boem chcą n ogół te smeg() o :godę preto me będe trudno Pr:c Pst" tosąc prc;jekty me stoouyły tką sytu cję rż gł0suąc m p:rofe!ktettn mądoym głosoć będą m pos:tm łs) obec :rądu cborją ndł ()ne ręce Gorej byłoby gdyby te sr łsnyoh projetkttó me osły mmjczłtdby to boem beegędną OpOZ}tję! tm:!o t ;repenosc S_e Jesu::e OO u: 6v srbr dj te O<hą sę cy c:nrta;! mn nk $Zfstke sbronnct rk oome ; Ląomośc formnej męcb;y tym dom sprm nen jeś me y sę obec jkeg $; 0 to regmme obrd sejmu s:ę $posoh omnęo trudnośc mogąoyc ytn&nąć podu brku rą prqektu mny cmynoj yborotej Se7n ucb mrnę k mooe ucr reoducję y;ącą rąd do t9ce projektu :n sesj! jesennej tbo też prrystąpt 00 d nd pro!jektrn Projec reroucj rry ;est projekce Pst numeru PRZE KOŃCEM PRZEROTU NARKOZA OBJEKTYNA KRYTYKA ZMAN KONSTYTUCJL Z vądju poozjy pt"e!:eoddelne Treść do net : ten sm buć!żc pre p Kmer jm :ne k ęaą _ PROJEKTY ooskonły sreęscem byłoby róo gdyby stnu nr oy p_cłen Budżet Zd7ecroske był predstdony t ndużył nepomny n to że chod me o urtone życ pcjento seką cenę ec o pryrócene mu dro dn donośc do życ bujnego ktnącego Mus ęc Oper:tor ncetu sojego utyć netyko mężne ułecydone e eką preornoścą ogędnośc by csetn ne ncąć terj ub orgnu be którego bujność tego życ może być estjonon droe okć sę tyko poomem pq!"ooąc od tej met:fo;ry do rec;ystośc ooomć sobe musmy te nosk rę:oory typ prerou doron:yującego sę dotyoące :m3n nstytuoj sbnoą npoone po sobe nstępujących popre<ł sotne!jsrą eść prrerofu :ch os mu d() nych prerm3 etpch preo nd8jć m <&es łścy Myś o łełt że prerót ne był preropotreb tych mn jest posechne ntem odpychmy od sd>e bo trudoby nm nn ątpośc chodć mogą jedyne było pogodć sę myś_ą o!>eceoo?"e tyko co do łśdej ch mry Jest ęc bytych głębokch skąsntntch pone róne tżnem by ch p:repr0derte r n:)"ch of&oh musy ómć pełn ne będnej oonec;nośc e ostł b:r dro skodhenu dyby ne mły być nechne pod płyem hłshego gmeu brdo pożytecnem Ztem my posech poseskego jk to by poon berność u n net sferch środmnskch które śponego OCZeknu npry społeceńpubcne jne tego sę yreką ;_o j st ne pobudł do krojen reform po pryć <\e formy!erotu o nd rę moe dorźnej potreby bo głęboke ycuce ek_ej potreby pre \ ectł 7dommc do "OLoju życ mn brdo gruntonych rdyk[ych od pństoego prysłośc dn już żyło ysłąch społecest Sejm jk dmy od persej ch które dtego!śme :tosunko;ło sę o moe jego cynnośc stnął poycj ydreń ostc po J>!erym ch etpe obronnej Ae cy bo bron sę pred głdą pełnem ufnosct ycekmem uosdbene systemu prmentrnego cy też rug etp ynku którego n ps tyko cujące bsk sój kon;ec prtje prłmejsce pńste ysunęty :ro«łł mą menfrne? ekej kutury edy cysego ptroty To n/dy dobre rożrożnć by mmu umość tę pod!nectł T!"ZeO ołme chu n prtyjncfo ne drsnąć CZC8em rądu neeżnego od gry pryjnej pły njepej roumnego njepsym sense ó stronnct sejmoch ądu PO którr? demokrtycnego prmentrymu r ntespołeceństo spode sę cyoo nte rese dobr którego jednkże eży róno słó końcył sereg ydreń prygry neżytym umrem preprodne rokoych serene łdy preyden>t jk neodo Bo cąge jesce ne ysy okresu ne udroene ordyncj yborcej4 _ stępnego ropocętego dnu 2 mt Tego chktetu ne jmuj mu et kt tk ekego :nce dsłosc jk OBJEKTYNA KRYTYKA bór głoy pństb >? dop dsy beg ydneń <łecydoc będe mógł o tem [) r n :n Krn:er ;tft d t!l ł t:am yuuuu cy ręce nysego os OJA oone OStł sejme drugoc krytyce e ostną środk sposoby udnjące go do 5brony posł Głąbń!Skego menu kubu keed pstem ponosen ło od udcjo _ Nego e strony posł Byrp nos k t!noou kkrbu P/St" tkże e Ztem doper0 to oo persy<;h dnch strony posł MchJsdtego kubu Chruśc:pc rogryć sę cme sejnn pro jójsko N;rodJOTego d do nsego preekłego r?btego n Q sm posłoe ZJ!bemL głos dycęśc dtego nej eoucyjego pre srusj nd b!dżetem n rok 926 pred!ło:borotu momenty stotne rostryące d nyro pr!zjez mmsrtr Zdechosce yrpero po osttecnem końcu teg łro żj sę 0 projekce p Zddecborsłcrego łe etpu społe<::eńsbo eć S<Ję _ d dopuscjjąc tyko tye uże persego sfo: ub rper:vseo ułn mko:nej!krytyk e po;breb było by konkretne) odp0ed n nękące Je od po u74:!!e pochły neżyce były uułoy mj tęskne pytn kone kt?re t f( Gł;OS SEROSZESKEGO : sk c Seose)Hu PO prsm sk opubk!hkr0r godok ;c;c P " bty dom &ę s SbrOJU ttut00łtmo 0 Jm : P SeSk mum2?jś\ć! d!rug; pn Nród me potrebe seju prj em pr:lmen!bu prcy ZmJ/St pc>stć Lb dto które!j ejdą predsfo :JJ mcee Je Jf<td;"u eres<; : h go: t e fug) 2J 7J o vuvn yc Syuup> O ro_yc premb ysłoycht:hoy kódtem!łno e vusrn: b ł nr7p r; :c moroych orr mfo!f!o:nych ero nych chł:o!po : PROJEKTY ZM:AN K:ONSTYTUCL GłOS SEROSZESKJJEGO BŁĄ ZAŁOŻENU PRLAMENTARYZM EMOKRAcJA K PROGRAM GOSPOARCZY Fokersłd RZĄU r B KRYXYS OOSPOARCY TEORJ życu r M Zk SZKOłY śrene MNEłSZOśC NAROT Cpcy6sk OYCH ELKA PRZEMANA o; RYNEK PENĘżNY GEŁA Styc :OCORY fony FRENCQE Jóef ttu POJBYNKL

2 Str 2 Błąd R F\ A" PROGRAM GOSPOARCZY łożenu Posce tocy sę obecne n seroką; skę podjęt kmpnj prec sejmo t sejmołdtu cy prec obecnej do ą7ku dołk<mną mną runmnującej ro sejmu tycu pństoem Kmpnj t je&t popu:m cłem społe kó poyomyoh społec:reń:sto po5ke tęsknrenem oe<krfo od noego rądu ceńste ynk jej ne ueg njmnejsej ątpośc Sejm będe pokonny e nkreś drog d pottyk gospodrcej pchnęty do ro drugorędnej qu pń p<ń!sb e boem chejne &tosunstoem Tk będe reutke treść prerotu k4 potyome tmemortmłry ode Posce prerotu do którego prygrykę :ne cłej pełt snoj gospodree "erome s:t:csujkó gospodreh n stnoły fpłdk mjoe rse Ne jest prde obojęfnem jk spo &oę 2droego rooju Ropros:kome sób ten ooc prerotu rostne osągnęty potycoe brk uśdjomoo gospodrprecne fest recą persorędnej g cgo śród Stp0łeceńst nsego pryd nteresu pńst by ten osttn etp Y sę ekej nrere do ruedocekmpnj mł prebeg mescący sę r nc Pł>yu ukstłbon sę stosunmch konstytucj e scegół ten n reuft kó gosp<odrc;ych n życe pństoe bepośre<n kmpnj ne płyne _ mo!e Brk k()>s<ohdcj; poj:tycmej strł &be S!ferę chej!nośc nepentomst żyć n skutkch Znm to systko sę stne nm kłm Qśc cf rądu t:ems:mem ł:t:oo k pdne ned>oby może r: jesde! fyth:o S!p!ry koecrme : n krotką metę Gdy tedy noy :r stojąrcy r od sprdć djgnoę choroby nsego ustroju pństoego jk róneż receptę którą pttkvmenłbu objął S!er ny pósb0ej postł ndej rt oo doł obmer ę sfusoć f jektyrne rreć bołąc n;s!go go N nnem mejscu psemy o ncenu sk;ć śm :rdce: Po d!ość ogónych CUJCej:ch poredpojęć demokrcj prmentrym ch stoce te pojęc ne njdują obec c;yoh ó mrnetu brł :re"szc!e nej kmpnj neżytg odróżnen Me głos ofjc}:me mster sk:rbu P; Krs sę jedno drugem tk jk gqyby oby ;ner predkłjąc fobe pto!z:0"ju bud te okreśen oncły jedno to smo dte<ore n 3o krtł Atckołek u:mmemu sem popojęce Skutkem tego prdopodobne reoepde p!"edst0n j pre rąd do ms pnąc"; gd:nem {)sprce o Jedstregmy środk które done są prde nfoe hy:pjmne łe m0te hyc on 0 trktordykne yecyć dy nsego pdmen :ne pk ekspos e cłoks;t:łtu ;o:tyk otrymu e jedoceśne żbjją dem0kr spod:r: pńst yr!/e te peck<? fotemu trdq!n:u streg s:n cję ";!)!ster pdosąc cłą d!ohtnoscą e demokrcj Prmentrym jest koroną dsejsy prmentrym posk sce <om est ne p<>ntsył setegu gd gónośc jest cemś ęcej jesce: jest po men pcr:sor::ędneg? cem h tohjjle!" pre:moent tern oo:e nekąd już yrodnenem demokrcj N tk yrfpony ykt poh"eb eke oo;e rysy to ps:2ecu;e rcąących sę go podkłdu demokrtycnej cycj :Vsk :sego y gospootcgo porubo obrymch mornych mterjnych r 9r? vmdomosć ;ednrukźe trp:ąco ns Z:J słmb!e nh;c; ds:ym cągu sę tośc cłem społeceńste Zsod fundmentn demokrcj że s:po y że ykł J>eJ nme Z:OSbł sroegołeceństo jest źródłem sekej łdy r łoo pedt!one t o;łem est pshe nmsoną być ne pom Npr smo pr::e: sę rtkmęce S!Zegooe :o e mn uec form ykonyn tej ł :decyrd0ć mu:srułoby tj;e o mxfrnch dy Pry trem postenu gdnen nprry tym yp>dku s:m e mogą punktem yjśc d ogcnego łku<:h ron hyc o:kresone d!opero po łt;u pre Serpn ;ed;ń rądoyc mer:cjąch sekencj prmentrnych ypłyjących ą stopn qemokrtycnego ygooyn djo U<e2JZtu rądu Jeg o prc nsego społeceńst mus być orctyncf płyo meron0rżojegd Stjmu Pcyronk śmdkó npry byłoby tem yborc Zdoność do udłu życu pubcnem conjne;j pr;:d!c:esne ystrcxy!o nju;pełne) srtjerdjeme że mmy możność jest nsem społeceńste brdo mł ordyncj yborcej mus to być uęd npry n stos;unkó budżetoych nqne Mus być ustony jkś cenus ote ;toych OOMy7h ete rechcemy rjący obyteo drogę do :ykonyn 7JOnć tścły ysłek blżs oprpr pr;rysługujących mu rj ustroju de oqj:e progrmu :refo pooo tć sobe mokrtycnego Mmy skoncto pose do mecoego ro:emtt or słosochne ony d systkch dostęp do uce n ch o:bjekłynego nee:żne od nten śreclnch yżsych e to ne ncy by resó grup prtyj ku chonu droono było psyć sę n unersytet be gospoo:rcrego orgnmu pń<st śrebe tken neży ęc ropttyprygoton nukoego Ne możn ęc nedemh::tyc;:ną użć tkj ordyncj ć p"etmó:vem: mns Krner teyborcej któr nemykąc pred m go pumku Jdem osądć jego rtość Otóż mndstet dje sohe sprę że km rót do korystn pełn pr upr j neń obyte do :ykoyn łdy ptł : g<tnene!nsoe ystępujące v) Posce stoe płym n JeJ formy żąd e pre&esystke m forme urty sfofośd ne jest jskem odosobkt"su łotego dnk doodu udomem u progu monem e mus być ropjt:ryne n te ogónego poł&ent gospodłcego ktju orądoym projekce mny konstytucj dqłs;regmy segół który ro etkr r śce ogónej pofyk skrboej st n prerost yrodnene prment pńbudżet ho Nernoż:ony_ :nmpenych 00e m nros<yć ryu kch sdy demokrcj Jest to mnoce sb sbr moroosc ZE:JSC n drogę pntkt merją:cy UJpoŻ!!Jenre d Prey fc)t SpryJ postruu kryysu :ufm N mrgnese 0 oo Nr 26 dn 27 cerc 926 r " dem Reo)pOSpOł:tej yd!nł d!ekre tó mjących moc UJSty obecnem sem brmenu punkt ten prysłośc łto może sę stć poodem ne J poroumeń pokłń łmnfktó pomędy łdą ustodcą ykoncą pry cyną kryysó preseń prmentrnych j gbnetoych Odrucene gędne une żnene dekretó Pdeydent ne jest predne poostje tyko noecj ch ykłym Jyhe 00 pry ogrnconym cse trn sesyj sejmoych mothvośc roąn sejmu n podste uchły R! ż t ć k J ó d y Mtn!:> rd mo e s sęk nery on nem pr Ze pro to onstytucj pry sługuje Preydento tyko ese gdy d b d est roz!ąny u g y mn ty ygsem sły e to ne mnjs nebepeceńst konfłktó net ostr je gdyż ybory 04być sę będą już pod hsłem k rą d(ł!j;n cy penych ypdch reutt ryboró będe spcooy ;kh!fkorć RY;e sejm do roąn nm sę ukon społeoeń«jt sł<osmku do łotego ou merjąc pod yem nm!ernych ś:dceń podtko}ch?"; sdeń opołecmych produkc umemor pry brn sę sejmu nstępnego ne jk obec:nk? do ko&: 927 roku ośdcen mnstr skrbu ro&t kptłu smz cętjde połżeqe dł gospodrkr skrboe<j ogóbo pńst!()j: Ztem n:e y9troą sme pocję : keruc mbjoj uty łe tneb; dyć do ogónej sjtrj gospod;rce Opróc trudnośc pre;y rny mó mru:ster kry cy który źródłoo msdnkrrem ns;lego kry;ysu bpdtżetoo skrboego Nfty dążyć do opnon pnesend bo go do opooc updku pro<łttkcj łgod!:en: kf}zysu goopodrcego M ee k d! opnon tych trud!n:ośc są jedttke tyk o skoo:"dry!j<ne jed!noceśne s;ys:tkd ś"odkó mmdnczh może być mo o njsyooe npre µjecvtp:e od!be sę to oo&tno n sncj budżeńu pńst" Pco jke środk JOPOUJfe mnster? P<red!esystkem dążyć do osągn!d ró00g budrżetoej stbcj łotego prdzte 00 rok 926 po tko dnee sum mj:ru Mych rpo e JY s urone 88 _\28!ło:> łotych 26? mró or defcyt shg botych to ednk net )ts cee rboe mfnstet góry mfloj ykuc Skąd tedy środk n pokryce d!ef?cytu? Pł"Zedesy!bk00 ZJęksne od prerounonych budżede : pers pęć Jesęcy roku f>łyy d:e:ftcyt syły już o 70 mhjonó łotyoh cy n 90 monó :dtqłyoh Te ;ś muą hyć pdkryte drogą ;:ękson:ych podtkó opłt brdme ydtnej ekspotcj predsęborst moo res7ce dątnośt dto ożyenf produkcj: yproderu krju :; mętu gospod dło ced ku któremu Rąd m mertć Jed:ndttre njtj łśnje jk r n u Mtmoyśmy rec ede ogónkoo ostł ukt ;pr vrde 7JQ ooente produkcj cl s ystkch je&t pożądtnett to jednk kes:tj dróg mdących do tego ceu poostte ścsłej łącmośc prxyc;ynm ohece:j sgncj!e 6 mogą być romrt::ego punktu : ocenne Mnrster sfo:rbu ogrnncy s:ę co n konc:mość u spr ne:n: n:srej or:gncj hmcuoej or n dbrurżem:!e sbopy!prooen net r teroocję pństroą tej osttnej <h c dne :poedmł j ren sposób utr pn prc keru:ndu s!oj gospo rk fo n POc ąbyłby nedost:cuny;n tktt ;y;h:śny smk eceż mtot Ł ł Jk gdy by po!nęt Ae :ł:s:nrue rute"j Zd!Mem n ąsen Rącj chce SOtb:e poostć sob odp Uemeżnjąc sę od pły6 d;:nj! pootyjych e Poem dor że krup U: est ed jedpym crkfep prmukq :be n&e skutene Qłbooerue sbo;py procendłłoby TOZłąć tcej gdjruem! cjk:oce Snno reg:emetntoe stqpv prooenbej ne poeps;y_ położen nu dłnośe B P ;est 2 słbą by e motn był0 os!ągn:ąć Pret<O roej Jeży cł!okstft runkó produkoj hdjć OSgnąsy peruomocmt od Sejmu ejść n d!rogę obqektynyoh Terorm s{ł! Sejm boem tero USt<ncem gdne nem rdy sobe ne d et prost ł mosfet psychok>g;cttych społe ceń;st mu to temoo: Jeżeł tędy o:en sposób płłryć sę j me!qłpoó pństoych or drogą prochen nebędnych oscędnośo <mnsbcj Pr:dsęborstch sc!zegółch poycje te mruster ten bemy n ene mnstm s!krbu jeże5: mr esttmy treść jego ośd spooó:b predst: )eft ołoroczj;y utg;en creń:m cegótnych :ró fłrompres) cągu pern:sych pęoc e s;czjł tnrnstr prremys! u hd!jju oo dc! sęcy 90 m!ooó pokryją: ) Spomn k()ecmdśc obnden kosztó produkcj ne yżej podytsene płytó dmn ych predsęborstc to bynj n;nłej możemy sądć że Rąd me m pumc7j;yc? 5 mn;)o!?" b) pedyżseme ; ;e;y SU"!"Y uoo : 35!;nm: O:Scędno : pru g0!$pod!tcrego Osrem dnem sov: J " : dmsłtrcj 0 mtto b)! n:tem te progrm sę sł ;rsęborstch Z koefą m S4n źe postąp eżc5; m sej strony nńe Odn 40 mm)onó prycyn sę do ego preproden Cs JOO? Ogółem yronme n:ed>qboro o ć CTCZą gfłnnę ynkjącą de śe 90 mh;ooó" syscy póod prtyjo: to ują d:łe ) me ;est że dotyd:o:so ym stne t"jf!)cy o &no 0 p"oc: tk;e podnnesjeme ymu podąrtku ątoego n rok 926 gmen cjł gospodreej ne może być tnqy e premą ; o :j!u ne tego og&o eć gdyż reem sy Obmżenńe sę 9d sę utrty sych płyó Preto cen podtmk Ząoku e spdken m Je;y meć pr:yn tye pocuc pń c:nym :dntego!;oego oob ogóne by ne predotóż chocq; to s;ysbko je&! prdą f d:ć mereno! RądU Boć on m ku temu ndrmjącą sę spooobność tęsknoohocż stobre sbosukł co tjdeksu cen r 924 roku beżąoeego hdążete podt! t ogón poprą sb doomą t koe none sę 7nejs;ył0 to jednk mosferę r R że uy że!et dmeene? to procent SUby podtk0e będe ttcjąt em d podfok A u roje nm sę nemooem obefym sbne goodrurcym podjosene ymru podtku ff<łjątkoego rońsk JedJntCJkże mou użmy że poddęte żydoskej rójoceśn:e krokj ceu ożyoon ptodutroj cyną cłą tę poycję edce prdo Brdo ceky jest pogąd Hoeneron podqbną Ześć O Toe mooc rze skego n sprjję żydoską oń6k usprdsej stgncj gosp pryję Chreścjń NtomJst drugą poyqję utmy o edq żydó ; bconą eką re;erą gd}z rńe st Jko (ród pr ex cee n ce roprneprodoo cajej pcn łron;eczych umoy który persy nrodó śt refoom pńs;oych oosbh rumoo deq oderną jednego mooqpooh or: oprce ch n sdch terd/ er hjh: Jestem {Ahjh Bog komerojcj mqże Y<ftbnte Zęksyć ; dochody pńoe prde ymg który ;esfem) ne mógł on ne by dony fo csu je<!njce muy yr;ć tutj {próc poołnych yjątkó) do pryjęc o spre ne n5zą rdość że nreszoe mmtster skrbu decydoł sę tę sprę Ze<:ZOO poo:k roć Boć precez ne tjro nm że d<> tym cse motn będe łtć to tychc:ms predsęborst pństoe prsystko cego ne łtły dotychcs ooły d ysku osób PfYnych e net ne tknęły obyd sejmy t j unfk skodą dł pńs!t _A;_ ob T cję ustodst n obsre RecypQspo 0S2X:uOrOC po rrtej U!Zgo<nen<e U!St: kq\&fytutją stqło smę 0 m;c>00 rene st orvch do reorgncj śe dmsbroj!j OJn4ót!o Jke retych u t Mg:t dość J r pvu "Q»ł\U " dmnstrcj reję ustodst skrboego ee ee nnych rec:y tej de b:my mą być cme ne emy To LS!t "m że oe odbe $<> oo n ud " ny funkcjoo!mjusó oych Tke łtene spry pełnomocnct Rąd boem ZJdje sobe sprę że t drobęd mło pondto tę jesce dobrą stronę g 00 P()J>"y stn; sko me prod Je mus rąd do neodrcn ug od Jednue pene dość tpoże reformy to spry reformy ordyncj yborcej A t k rótkm o:&e muą być preprodotyle poycj t będje rełną 0 spr jest podstą sncj życ pubłc ne nego npry Recypospotej jest ekr He Rąd 2!do ją preprodjć UÓ&źooy budżet oy dje stern; d0nem uecy chorobę tmto uoj Punkt ten ymg nnej redkcj pe specyfkem usujym chko oby podstę do stboj JUty Jed!nke oddjły:ne ke"u:nku :mocnen :ny::b onó veń streżeń jeś m być u chocoby btem ne ychoynem Treb sobe uprytomnć że ne chod um srosunku do :dotego pre ęrrymny Chocż byłoby może njepej :junkej pqstnofon tkego cfo kon o gromdene bron do eentunej k k:sene reer Btnku Posdego utrymne s!yfuc n<? rpprodć ogóe ntomst sejmm ec o npr ejmu bo cej kfy!ośc Mrunsu hndu:ego or s:łh4rone cen mją deł:<> to doprodć do ;7ądr o sejmu upożnen do yd mknemy błąd łożenu P Z poytyneg o re 7JUt n nsf dro de dekretó do ch e RZĄU o ucucoego stnosk ry chreścjń skej jko perseeo ef/ rooju regj tej osttecnej reg ceonego Bóst Roumem ś ne m>g sęgnqć ócs stoty je bsoutnej dtego poost śdec tem roprosonem precenem okrut nem łsnego posłnnct ś jednk roojem już łd poncych coekc r4 fhreścjńsk mus być dope?ncdy n r{)umoem ponnqm stoty te; regj (edług poed: Pryśę m uch! Pocesyce uch P r dy który s s y s t k e g o nucy) żyd nród ybrt ne spekutyny n tej łśne drode ro moej dojdą do ponn bsoutnośc regj Chrystus jko sm<>słórcego ceu roumu (Sło) cłoeku tedy pocną mso o prechodć n Chreścjństo spełn! jąc tern prepo!ednę Płoą o łcepe nu osttkó re" do penne nncy życ C5 te d sę już dą Jóef Jnkosk (

3 Nr 26 PARL MAMENTARYZM m r R ł\ EMOKRACJA dn L7 cerc 926 r Str 3 których pogądy :n roję stnu pń$t eę jed:norodne Org:m nrodu krese ustro pńsbo nród djosbosou e do struktudrc:ym są Sejm Sent" głos! ten sm ry hsforycme ebn:czej psychnej no du by móc dośćuoy!ć tym syslkm rtykuł g K 0s:tyfoj 2 ł t:>ostuto Jke s:ę stvr noqcesne de pomn /"\_J mokrc} yb Mem d0 seymu vruynq być tk budoną: ) Jby ne dopuścć do PentryZ 0<ges:k (eług d obsd:zoo mndtó psesk<ch sposobem! nyc_h Jbe y c::so pt"ze:o)enych! demgog<0:nym 2) by głosoq me n! monby grfcn:e c postot sty ec n osoby mogące dć peność że! protokąt? nd bą uych osto! są done djo spełrun pot:rmośc usto ką! 0: 0 dnoe ysokc!"óżeej cruj dcj prcą mógu ne tymm [pj7je pod gosc N<;łusy u J podsty to nesen!e :ręk do gfoootn 3) hy pepr:edstcesto romct ępny ; nć moo:ność yłonen łę:ksjośc stłej krotny premysł Osty esu;e kr?" odtpoedj oo cres kdjeooj m prcę fsy to hnde &stępne!z por?nm UStod:rcą Seoot fjko j:b drug jest u oos tyhm om to one ody ducheństo koo7boną :p"odą rón sę &sj od Sejmu OJsko!ne Z poyżsego ynk te podsfę syste tyro :rómeą eku djącego moźjoś:ć uy mu stnoą njżyobnejsre nteresy pń! sk:n: mmdtu;!j?" Se:ntu są uroryo de Sejm nen być reprezmł:cf: j st MOOu: doodc to że prment ; cme ; ry:mn nge<sfk nde był dv<ełem prypdk! typoo potyctą d:emokrtycmego pńee oocem pnoego sroord:yn;oto: ; s:t _ mrodju 0 tye Se:nt: po!en nosć chrkter spoojlnetj u>stod!rorej fby roumnego dłn: cłego JModu e Frruocj prcrne gros prdsrt eksperfh ustnq:()nych d mn<7:ode to one OOy ne Pńsbo ; m oceny ust uc>on)"ch pr!zj0z Sejm Ang; opd!emło sę n storbn;y0h sbłydt ptt pred em prodpsu głqły pńst Or Sentu nje prro być ybeu stkch żyqtnośo nrodju e Frntj n mennych cffoj!ych podsmch u:e rm punktu dn potycn ec żnonych od kr:somósj demgogj pr tyko punktu d:en żytobnych mteretyjrnej Ustrój y :ng7&k od só pńst demokrtyc2j<ego pojęcu ekó predstł snę ro ł Pmd! demdkrtj ;:k ją / stępe ok:remśmy : pr n sej sersej podre :frnct m!4oce punkttu dren: sbsunkó :roś jko prmd chejn stj)ąc n mtej uoju spodoom yxnń rełg!jnych o sej podste Jest to cechą cht":kterysty śrty!"dnńc pr:remysu hndu e! cną obeonego prmenrtrymu komynern mooł pr ( prcohoroó tnego Sejseg0 tyko p;obre:b prc prnc;odcó) pohj:ytk j od eną:br by prmd ustroju pt?" njszersem Z!OOetO!u ó mędymto społecego ruęł Te ntrc ne rodmv:o ogó!no tdjkc Pod r:cm smyro kąjjem den żłu:e komunstyomy oosze!z duthoych gją noe: mrtetjych g:o ustoju pństoego J!o nm hyc Zgdnene prmerulrymu stje obe non:; un7yk Normrd6 do cne pred umysłm potykó europejskch skrystm:j:n sę po!onr J\ngfoSł t m L OU" so k Sę t; "<:ymy pytm: J ebos! ego eejko postc L Be or not to be" ZroZJU!łą jest ęc re rycne psyohoogjce speątn słruktucą że spr t stł sę predmcnem roz r potycjo społem której cechą :spr: rpu!hcystó n łmch prsy SZy&t dmc:ą jest pocruce oboąku pocude kch odcen U n<ektórych cężr gtunko odpoed:!jlnośo obec sbe społeceńy" że s:ę tk )T":my łto yn s jk Obec pńst Tem n:eży tłucyć o e booe POtycme dnego or moeyć fkt_ jr; prer ek sbnły tm tyłgnu jest jsno Skrys!:!:J0me u :nnych ko d certmk potycme or fkt że nou tego cężru gtunkoeg o nńepodobn se ł nteres rcj stnu Angj okreść pod jego be7łtr0 c C o oo sę ujkrło choc<by epoce Nsttn dorłłją sę ycj końce poeoo cvs ekej ony osttno podcs &łrjku posechnego n<em forme p;tc be odpored Gdy po ekej reouoj scegóne sposobem n:jł:>ym n4rygodmejsym który żdnym koncrebnym noocem ne y:btrue po 848 roku emos udó eurongżue epsym m6 rme końcy sę pefskch po9t:ł orkł że łd pochoskonsttonem stnu stnejąceo nnego d od nrodu treh byfo sukć formy d res:tą kżdemu ko ume śed beg y spro tej kdy którą pre :ek spro:h utok!r:tycjje mon!choe n pdkó Nsu &ę predesystk<em pybne sdeh ujętych pre Ludk XV słocy pojęc demkrcj" p"menrry m: Lt cest mo" byvo to j Ocye yby mge!jj:e r<em mu" pocdągnąć możn pod spóny strychuee oy móąc styem mrtemtyonym hyło t:k proste 7ruk oyr::n?s0 gdyby pytć sę neży cy są to rón>omeoe kt;ebce :nród był tką edłntostną k nr ośc: mogące być ęte pod spóny pzykłd Ate!y ub Spr ycyłoby :!oć emos djo Angory <"e byłoby mno:rk? Spvobujemy tym ceu defn}o!ć ob roąne Nestety : csch oych SPr te pojęc emokrcją nć możn t:k ustrój PedstJ tę ZUJPeł Z0) ;uo potycmo społec:mo ekonomcny ;ęc gotoego oru P"ZYJę>OO n gesk no notor>odk0 00c dorosłych uktórym jednostkom chodącym skłd spłecnośc mrę łsnej sprnośc d: dn:o decom do rąk broń którą posłuooośd umożonem jest spółdzłć gć sę e umły te ocyśce pokeroncte spónych cłej społecnośc śród sehe ty y:bmsy po<eryły nteresó: pohyonych społeomych ron J neyrobonym słą recy ;dom ster _ ytrne ny którą tyko yskoone cych premysłoych hndoych t p h f h LL ł ć k nj<sersem tego sło ncenu mędymożn sobe śmło dć pyt:nńe cy ręce rer:o mog Y n ZXO!nyc c ół d k h :ĄLoct pństo k""h""!emt:ne byłoby pohy>cmombro<0r Sę e sp o preohr:żących u C ogó () pre nrodoo ron \:!K pr:edstce dłć yłącne 8poł ; ytr ymfo ntrce osttmego stryku po ecyc u+""""rł":tyne u:nmej rtośc mor:nej Pommęto ue hsto;yc:ną c s;ecb:ne An{j? vv J S 5 ną struktut ud:cy ;n;;rodb popdncmjo obyteskej Zem demqycnego p:ms _ e n sm gech Sądmy ż o tk okreśonej demokrcjd n :ne potycm terdć mo2jn że preżyć sę ne może 0 dny który popełn reoucyj tórey ru J poot:c ust!ć dę uprt Cł()ek" ooo ;fo:rnnę ną st:0u pńsborego n sers:ooj ej podst że ngdy preżyć sę będte mogł tk m długo jk ctugo tmoo stneje gędtne ó Z prtformy yłącme m"terj re Art 2 S mrooej po; njsersem tego sło ncen:u tk dłu pomnęcem rmpdnem p!erc!stkó!pgycho>ogc;;no chtchoych mttodu N ZÓr łdm 7erdmn: rł? Pogo jk długo ud!kość stneć będe Zgdnene prkmentryunu predst podobteńsbo Angj sborono :nm:ych skej neży nrodu" obec o c sę upełne ncej Społeceństo de pńch J!ką smą msynę Z rxy :terdą e sprch ek0) cont<>mokrtycme to orgnm żyjący prmen no że nrody to or żyjąoo skłd słośc njetty sę odołć do ntodu: tern J ro pttscme yme rl dusy potrym to jeden Ze sposobó rąd:ren cxrn jące sę fretył!ro stty!:ądy h&oo f>vberrne oo yołć kłd S7J)CTJ!! kmju młym cłe keron tym orgc7me Prmenłrym pochod Ang m musło re:reję koepcj m;ą<b połeoreństo : mcjż pon n edr;troym ku; e me tm eką t>rdytję którym to c<se sekdnkch htdcyo socjmh Pr:oones000 n n grot ro pod ;tym &S!e probrżł sę cągłe sej eoucj dostoooując sę do oor fo nosyc nm trę któr brru mn tk ynu "ÓŻn mtędy m mk życoyd Pooątedt ng pr kó m ł sę cąu sbu =!n:: shm tk d r st t me d:ąfys:y Sę rot!ac trymu stjno Communs L cy b e sę kuł Ooo dtcego merdć :e PfMGmn pred ekm poołn do życ e pr7je stnejący u ushój yłąc:me menttj:mn syoh rofytntem:h form teryur!j ntrbej mcme sbojące rystokrłycny tym ceu by gmny tjc p!r7efył sę Rceren może hyc stos dosp ec_zeńst ": poju ok"8tyc;r:ądenu pństem mogły ypodć sę nejjt k Je po:yżej okreś! o ą brym skutk:m? tytko tych prnsbch tóodo;ośne łsnych mteresó ce or:gnjy ł<:łjące S$ę ptetr"t>tko re są jednohcre krbttrłnńe romrnńęste Bdjąc rorój Amg popre csy p! _ e t pero! c rererendum doro koejoego m róeż kooroą fsdę e t ne est już tk bogt jk cły omo ub fsd Sm Uooe" T fsd jest utentycz str toskńsk Suro porżn Sm Mer Nove jest kcoforenoej cercu 926 r cmentr Sn Mmro" tm cągną sę łem domnttkńsrkm enąh Onngn rfdre Bobo PO eej strone Am e przjecstł sąd ostteemy Trumy potępk> N; Forencj me pooh«h od któ już n końcu m:sb eży płsk prk Cs nyd rooroem orystme Me próc bd;o dużo tem cne" torem yścgoym który prypo kdłocoyoh błych mrtmu!"ó pr6o któcych rekomo meśce ec tyko od jednego ktu pojębronó freskó : ooem pok;trm są mtn edeńsłk Prt tego symboc7je Tym ktem fest cer je : bły tu KtA jedmrk cł Forencj k on j herho :e ne herb"ro pot<> mjo?y L Le kooroym mrmurem mgob freskm m bł nebtesk: dom do j bthońskej Możn ją deć d nemtych u n R<dbbt deł poudjdch borżych doonó fsdch n sędj:e; n tromjch n gmchch użyd Peł s:p;młu n Lnnocerut) (deg! j Gh Oonte łysk sę ue bronmt eomośd pubcmej n koścołch bertego Oto jest ckog sercu poskego po no kooroej r e Cł A jednk łe:n kmenny kr<t pchce ety kosoół Srnt Croce" Bły me sbo rodn pmcorł tej stn0j mbetj: Luc Słrn kedr uomo" n::r;y sę o R!! ooe Andre UUVJ " JUv= o4 młroł pred f:sdą prypomn n pcu jący Koosny gmdt słrzn!k grobó P"Zedesystkem grobu tych Rohb6 Smt Mr de! Fore" sm est ktem: onym rójoym ne net rukego błękt jesc7je est Ae meysb Ctooe Sm łsnego beskr błym r; Cmpme Gott ntme; m n<e łoske nebo tentyc:ne nerd;ęomych potomkoe ec grobmu Bptysterj um" ktćxrego bronoe odtm Fr To :dobo jest tenśc ygn negdyś go który frtyńcykó rebh Ghber tory njjcudoejsty e:ży Mohł Am:oł Gu!eo Museo Sn Mroo" Pdk<OtY Tu rnst połysku bk kom:b mst środku komb Gu:e Tu sert:e pr:;ybyjące dddc Fdesoe dcmtnkndn reguły e k:ncs jący onny że prypr kżdego cudro;k budr sę nm pdkor Tu boem knn duch ymoł Sn Mrco cruje :n prybyjącego póbnocy o 7!rót spocytją prochy n:ję<kszyeh ge njus6 k:żdernu brc5:dto n ścne jego ce gł<>y boskego n:rtjcu tnrtre Mchł Amoł G jedną scenę enge; Zfstoe" łśc forencj połon po eej pdsttym koścee długo kłęc:ł Sk> krorybtu Cyj nog tutj eus! strone prre ce ne posd k tyoh dm e «:y cyje ł yśł kpoeoh tych k tó n een ystonej n doo< pub sk Srnt Croce to koścół fnmcs:kn ne Z07JUe rugdy stuk chrre00jńscej C c:ny ogóe stre mst łoske ne m4ą sc {n; msk s7jkej e chycem noło grjący óżnyoh srkeró n &re n bu"ch n k gendy G0bbo m; Jesee :t Ope Strumentch ZJd są cłemu śrou co łk tr"{nk S0ją bujną egetcję Bm op<yedmł żyych koorch dńe ue:b nmr&bo tookńske Fguruą mykją te m:st :drośne muronem je śętego B:edcyny Pesy r: ucy o:ru UHojd ołtrroej kompoycj ogrodoofom ub żej0ą krtą tego jurż; BZYk;e gó!ej : A &e FrAngeńc Ae tutj Sn Mrco opofłsye pryróy sę do Fforencj mottj :n:ł SOJ<eJ fnt:zj techntoe no ed:n rostł cł hsto} Chrys>bus je rodme msbo Ló pełne :OOen ogrogłqset tk cchym sło<fcm pdkornry:m e mctyy dó otrtych d kżdego kżxłej pore meb "ł n ę ż by t tyoe 9łoposke dbce jest e tym d74eń nocy Ogrody Foroocj <Jbnżo mnym kosctee t rej?e mdnym grooo mcx:n ;fu cyttć!psy Poogke o <OCZJ!e d pr:oochodnf ne pękne mne żyć będj;:e eczoe predstrn Pookó horghyc brdo bocch n położoną mst cć stoą ooobną :eone psy m:mró błe sme Te post:j śąrryn p?chcjn rost górtu po prej strone Am Tm jest S Mr NoveM połyfsdę dobą które ubogch njuhożsyoh cc ku npn:dę jedyny sojej urodńe e strone Am koprej po góre n skują obok NoveH" Mr Snt Koścół ksvtor koścółek ;est tm \ceoo" ruen Sent roć projeb ":ntne bud:żcu Po ugodmern!u ty :t pre: t _L_J!L Th obe oouy pf"2e<cuuurt: on m uv m pr:;e P:reyd!enrt: nstępne do ykoont pre rąd O e ustr te uyskuje p;robty Prey:dłoot m O rócc do bjb d ponojegto nopt;treru Jeże drun ust e me ury&kuje podpsu Preydent stć sę trm on po trykrotnem uchenu pre Sejm oboąującą Jest to SjStem ngełsk notbene Angj ngdy do rej me &sło rme u9bdonej ró dń mędy Se;mem Sen:tem ć nen Preydenrt Recy pospofftej Ptreydenbtt o gjoe pńsb mus J?"ysługć po:o ro:ą:m b Kdentje obu 7Jb me potnny sę róoc7jeśn!e cąć NjdłurJ;s;ą nn być kdenoj Pre;ydem Se!tu njkró:s Sejmu jtko by typoo pyc:ej po!tycme 0gą cnśce uec ttnne społteceńste nż H Fokersk Jhor pogądy OhORY rest nre "to me Jttn

4 Str 4 R E\ f\" Nr 26 dn 27 cerc 926 r teorj gospodrcy Kryys życu POJEYNK Pojedynek p Aeksndr Skryńskego nsconych cse gen Septyckm prypomnł r jesce opojny nfcj jest byt ek cęść od nj pubcnej że stneje kestj któr cągn n rec ąkó pubcno pr pń6te mjącem pretensje do prorą roptren strnnego pocę sncję od uchod?:ć nomję trktoekonnego m soją ną terturę konrec;mośc pństoych" redukując se ych dochodu społecnego Nb t / 0 : dnośc_ mus neroumłą pobłż łde pre ną nukoą Ameryknn esłey Cr Mchc ke urędy prencone cse ojny do Ameryce jest płcon ndmru ne ndoścą gdy podcs udnośc dobrobytu yrężjąc net gdyż gospodrce życe ądu ksą:żce Busness Cyces" pceprod Jeden moch njomych który ned&ycerpujący robór cmeru spół bernej Ameryce ojn yołł pene % Nemcech tem brdej Pos:e Angj opodł m o romoporócł no n teorj S dr H!r ter7 objy ettymu Zre<uko!e funkcy) płco _jest kost demego ężn mł penym Angkem n tejką e udnonemożne) konsumcyne donosc mnujumohło pństoych d e obecne stneje C00JeJ 50 teoryj ydó seme podtkó co mó umożrło!oko śc tego Nemcech vęksene pro mt p0jed)jkó N pytne jk sę kryysu gp&podrcego jego krju t spr predst syn AboCłe to mnó$to yjśneń łego pro ne ononych kptłó reformy ęk dukcyjnośc de pre berobocem tego Posce s0ke p<róby r nu otorył serdko ocy bemu życ ogónych m sjące produkcyjność premysłu Hsłem Aeż u ns on ogóe ne stneje ry dje_ sę p rmch 2 s n<:e prem merykmkego stło sę cn beoboc pomocą s_?e(?jnego 0popo ch gdyż po perse ne jerekł dco odennych ś;topqgądó: o po obnżeme cen by ten sposób roseryć dtkom or robót pubcnych predsę średno skłonn do kutyon steśmy próbą jest krjoych kptłó brnych nnej ksążce Ford!ronsumen<t6 koło sdnsę deptmjący gją socjstycm;y nktoby druge P9 ycjó ecnych gs ogn płomenem Premysł j:!! CZeJ sprecmośc mędy mteresem społeced prekłme poskm p t Moje życe be prosto posedłby ochotę to n mł et ; robo podtkch stnejących st prytnogospodrem dążenem do deło" uż ndprodukcję" pusty fr dus sę ysku doprodjącem do mrnotrst; es; dopók potreby systkch ud ty pubcne choćby net prysłośc by pecyjne do koy" Mój njomy spujperjooycne potrjące sę kryyst są ne są :su;>okojone ne może być moy ły brdo rentone nre odcągją ścł gł ę Neży sterdć że u ns rośne cor ęc ntegrną cęścą usttoj kptstyc n o nłeżytem nsycent" metyko scupłe restk kptłu obrotoego me nego nknąć mogą T mm stąpone presycenu" rynku Jeże jest stój to njąc go n stły; cor noe rstty głtonejs opo)cj prec tego rodp&oo keroną prodttkcją ede góry Ut ncy że ceny są byt ysoke Nkt ne prcy stją skutek brku kptłu obroto ju sądom bożym" które net rcykon:t r stonyc:h potreb rynku 2o pogąd ekono precy tę pry cench dosttecne nts ego Operjąc sę n porópnu Amery tyn Angcy użją średnoecy mony roptrująey krryys j$o obj p kch możn se neźć kupcó be k Nemec dje sę e k kryysem preżytek Ae mmy obrońcó pojedynbu togcny prejścoo kłócjący norm gędu n położene busnessu" Aboem gospodrcym Posce mus ropocąc sę treb pnynć bestronne że ne sykonsumcj men sę ede cen jkośc od rej recystych konecnośc pń stke ch rgumenty są do odru<::en Bo o y rooój oognmu podt"cego sę noe" spkjne kon:sumcj c n:kt ne e n obcyć ne może jke stoych" dopero ncne reduko e ne prekony ns już rotkne to Pt t rnycju tego rycerskoścą" nd se Ojny or poojenny ettym cłej będe prysłe spożyce bo pry kżdej nż ne funkcj pńst umożjące mnejse możn precyć że njepsem to ne rkpt proces pocątkuje podtkó ne sły rsty noej do sę dochod ceny ce punktu do dqprodon nem Eurqpe kumncyjnego pnoość" produkcj n:bycej" Zstosonem tej m!ksymy cj Obecne boem jeże cłą produk ryste może sę u ns neźć se osopkjn potreb komnmcj Rosj bse prktyce rykł że smochody negdyś cję pryjmemy Proc tego bnk którego tyko groźb pojedynku doł kucdej net proernych sere pomyśne jko uksus yżsych desęcu ber pństo n płce roboce or ysk utrymć kąrbch pryotośc Gdy móne torysk ęc ogón tur gch jtyenyoh ;hudły :ątpośc tysęcy ły sę coderu_ą prebą r pr_edsęhorcy ocyśc tje mnej nprmentrnej dennkrskej o już ąc " mohosć opnon skompkonych sty rdbotmcej meryknsk:ej Ae też że Ameryce berące tyko 0 proc sę u ns do poomu ngeske gospodrcy<: doonego keron Ford uż że :ysok płc robot pry Z demokrtycną" rorutność p:tst go podnese tpqjedyk strcą restę obroń ócs ceym stę do mskc cen bo robotmcy njse"se rsty płcą nędą! trem ku pooytko dcbrooytu społecnego có r M Zdk fo też njnoe teorj krsu bogco nen od trosk enętrnych ste nbyją Ae sedńo spry eży gdendej Cho ne tem c;k>śdcenm jk njktegoryc ęksej sprjnośc" Ae pedesystmnoce ne tye o rtość morną df nej tregją sę prec bepośrednej : kem dobr orgncj kerocto pod jest to gdnene rcję bytu pojedynł\u nosąc ytórcość umoż nżkę cen ktynośc pńst ;vmcnu kryysu ponekąd kdemcke e o jego stosunek Zsdncą cec:hą k;rysu jest: fch ohr keronct;o ne yd?8tje kó d;o pr To też społeceńst2 może dyme sę rónog; Spehoff okres to ko robotmk bo odborcy keromcto sskutoć e pro mus rostrygnąć: bo ytodbnżj mo m yt!rć ysd Ne dysproporeję gospodrcą którą możn pojest prestępstem bo ne opojedynek rónć np do cłoek który gubł jedną ru ne obnmj pł;cy robotncej ne tderj k syhncj prdoksboem tyccs metodę kłdj rounn rękckę od prry: m jednoceśne cegoś pubcnośc pre ustę pocytyvny Cyn n mjąt podtkem ośdcene rp ; roumu; ęcej jesce ęcej roumu dużo cegoś ło To dużo" T0:by toeroprktyce prenene cężke koym obrotoym średno gnbroosky " d ndprodukcj s cuj epej nż kedyko k predtem teęk jesce postje ś ojsku ny mych środkó Produkcj; teorj t np do m środkm systkm stronom życu go ecu obrżony który ye ofcer bsuro: sy nch systke sę prysłużys obecnego kryysu g05p0drcegc> Posce spodrcem sego precnk podeg kre jeże go stosoć sę ne d gdyż produkcj m skorystją" Z róne betreśdy fres Ferdynnd de Toedo ksp;ę Ab nmestnt ne ye jest usunęty ojsk jko syn surocó t p środkó produkcj nj ut Ford terdene ź udosknen kró Fpą spńskego N!der&nQch (667 nehonoroy n płyją orgncyje duje sę u ns nedorooju Teorj Schum techmcne 573) r:> uśmnenu tt hju k egojnych Tk sytucj god prost utorytet p eter o btrrenu &tnejącej rónog ęksene beroboc rę"z precne potkch kr brł sę do }Jłdoo& reform go dtego njęksem łem nef Pńst skutek noych ynkó techncny<:h ekroć możn dojść do tego by jeden robot spodrcych cą od reformv systemu podtkoego jest tu nemorność pojedynku ec benk: ykonył prcę dóch ęks sę domenjących rok produkcj sprod Tdeus Koron sojej Bstorj No:yne" brobyt krju tk że noe epse jęce hę tome sym ydnym Krkoe roku 889 prykłdne ekceżene pr Netyko sę łśce do brku kpt{u unemoż boem toeruje sę prekrcne ust de mł coek!sunęty e sego mej tk o tern pne: jącego słosoe njdoskoosych te e odbeł sę fym ust{) jko nuor sc" unądreń cbncme Ab bumfoł: otnymc o J)ł h4c nym seką pogę Jetę sd pojeamerykńsk system żegnn kr yysu Ekonomst posk prof A Kryżnoobecył ktoł npdę bogto odobny kpeu; dynku m u ns ycęyć to neży ją urkonsumcj sk ;o pcycymę nsego kryysu g0$p0(r poegjący n udostępnenu kom ekm pomoc do dtooo ąóoe snkcjonoć prne; jeże ś pojedynek cego d chnu sę rón<g st<m słbsym ekonomcne em smem Eby; ecł Ktryne!tdck ąłm 4o m podobno prestępshe:m postć stosgłne ndprodukcj uncestenu mędy kptłem stłym recoym o hugonotm; poł Je uj łten pro opr>ując Kodyfkcyjn; Komsj jstk merykńsk premysł cły pre brotoyn cym penężnym Jedne druge u Fp e cynł nejedno be ceg6łoyc:h rok no yłożone pre Foro prenesone n ó e od eb dł ecen mborom kró jekt jednotego pr poskego unł go są ncem nnem jeno neskonsumonem dochodm cystem fotmm oscędnośc" grunt europejsk Nemcech ne dje te eskm Budoł fortecę pęcou\ł4 hterpj brodmę pospotą tkm re en<toność" orgnmu goopodrcego go smego reuttu Nemcy reorgno prcą 2000 robotnkó kostem J gudenó nen być be7jgędne ścgny krny Tertum non dtur jeże mmy być Pń ły sój premysł pry pomocy kredytu eży od ocp<>ednego ustosunkon obu Cytdee łukego stuką nkoego nyer prordnem stem grncnego preżne merykmkego ełe stłe łog nłrzjj8 mstch kptłó Zstą;pene jednych drugem ne gn enesk technurąden njdoskonse stosoły pepomnożene jest ykonne be ofr sych mły nbepecj:6 łd neogrncoł n cne pry stosonu predłużonego se nędy ne rónożone odpoednm ołcjc? j ft B H!(J(]T!OOQLJJ[JOLJUCJ[j stem oscędnośc jest nfcją poodującą dn ;p"cy osągnęły mksmum ydjnośc Preśdcony o potęd oje umyśł pro dj Nemcy ygospodroują njyrź ddć noe podtk Zołł Stny enerne (569) : skodą drożynę Forson spredż k sy dochód e &\/ego mjątku społecnego: ne ogądjąc sę n due ycj dąd bj: mu ptłó ree7joych go uyskn brkumjtek obcony n głoę udnośc Pd terdono: ) setny feg (łjh proc) od n jącej gotók yołuje hytną nżkę cen Pd dn 3V 926 Fbryk rstty remeś}nkó koplne \ sce ynos około 3000 łotych łoce kch kptłó penęłnych 2) desty fene (e&j dostojnej u unersytetu pdebnk żye mrt<ve nentre ronkó Nemcech 6000 ł Stnch Zjednoco 5 proc) od ekch nerucbomo;d tk mejskch odbył sę H b m pod uspcjm; Koł skego urąden trnsportoe skłdy kupcó ne j nych SOOO łj od te;go mjątku Pocy yk ejskc:h ) desty feng (c)j 0 proc) od njoptymstyc;nej obc ceny toró pry ktcem prźejacu jednych rąk do łosko poskego którego preesem honogoą>odroµją dją cystych dochodó sybko trcą " jąc cły dochód społecny n bsko 2 mtcć jeś brk środkó obrotoych ne;będdrugch Ten osttn podtek stnł tyko Kstyłj roym jest nktor Lncteo łosk odcy nych d ch rentonego yyskn PQ! jrdó (b mnster Mchsk obc n pod ną fot" pry ęnedj toru kupco poety Jóef ttn o spółcesnej poejj sce ojn nscył yżsym &topnu k 8 mjrdó tyko) t j około 400 ł n gfo hurtoemu potem ełenemn eoe łneo r poskej ę co stno< mnej ęcej 7 proc od cptły penężne cy obrotoe Brk kp pny spredły słtnej kosnmentoł drobneł Odcyt poedny kk dn npród łego mjątku spqłecnego; Nemcy ś ypr tłu obrotego mno ocus mnors restsych chyb remosłc:h (seckem pekndem tp) stence nsego gospodrst ecnego coują 6 proc Stny jednocone 4 proc mołą był łnkrołn opt Tym pesobem kł e systkch dennkch pdeskch był Otót podcs gdy dobrobyt Stnch dy mesknec bogty esy ubog stry uy młody sefoko entujstycne omny pre tegołśne rostryg Q funkcjononu cłośc" kryyse gospodrcym jk Zjednoconych rst tk sybko że konmm cy kotet musł codsenne ndpłc6 prsę preży Posk spółcesn jątdrem g sumcj enętrn pochłn presło 70% hecą ub nfmnej pątą cęść ceny (30 prec n 20 Lcn pubcność skłdł sę e sfer u dnen est dekptcj ęc o konsu:mcj bns hndy ukłd sę ber: prc) kupując yność oce sprzjtj dome t d nersyteckch nteektuny;ch mst sek k00ecny: prysporyć kptłu Pone ne Nemcy UQ:eżntone są od you Precko tdm emnym Nerndcb poż ś roocm jego są: prc oscęd \ ne Qgą dosttecne obnżyć cen n rynku dtkom objł sę ecbumyjny opór nłetyo Bł M6M:ę predstł pęknem słoe ność neży prcoć oscędć Lud enętrnym by roseryć konsumcję nch e teł me bunośc Udł sę deputcj stępnero nm:ty sst prof tut unotóż różnc sdnc mędy prosperu do Mdrytu Fp odrocył n d Jt utq ność ns będe prcoć oscędć by ersytetu p Govnn Mver trudno merykńskm eby mł po temu sposobność" tym ce jącym premysłem dłkoą ęc Ab nąd po dnemu JQbąo ł u mus jednk nstąpć mn dotychcso ścm jkem borykć s mus premysł dm rojnscjąo SJegó :S:onfsk!łJ jednk Pn ttn duł systkch soją nerpedc poeg n 2 punktch: o cłe stły sę cor mnej yskoem gdy brkło sdą łoską or ośnł treścą ykłd ej potyk predesystkm 3ch tch: o ręksy umr ydtkonu e go dochodu społecnego_ Stny Zjednocoe bogtych tźnó gdy hnde ut gdj: eke fu który kkkrotne preryno okskn skrbu pubcnego; 2o ęksy umr pro płcją ede 05 proc n rec ą my pobnkrutoły krj cły Zboł Mół o poej spółcesnej jsno dobttekcjonme cenym 3o reformy socjne kó pubcmo prnych (seke podtk ProncjQ Utrecht s odmoę skrł pob ne chrkteryoł tórcość poetó SkNemcy gdy podcs śdcen) or pożytecne symptycne tk choć skądnąd rokteronem pułku ombrd tk jk Posk płcją presło 25 proc nem pryejó musą być dostosoe do stnejącego stnu or nkego po domch menoą Brke pekre rs mndu Zdroju Gety Lterckej recy ęc cąc sę obecną ece do sego dochod:u społecnego; 2o dyskonto źncj cę :rmykt kepj soje ełr ne płcć nych p oetó ne njeżących do żdnej grupy ynos Ameryce c>koło 3 proc Nemtką dekptcjąj n persem mejscu Predstł kę romntymem nomnkb Ab kł otrąbć u u to kżdy kupec tt sto konecność choego predłużen cech 69 proc Posce teoretycne 24 będe poesony n łhch ojego mknqłego mem schmheryoł tendencje moty proc fktycne 48 proc ęcej yżs cu P:cy prdene noocesnej or&kepu" ry młodej poej poskej st<;>p procenfo dje yżse kosty progmc prcy połącone e yżką płc Jk domo Stny Zjednocooe njsy;b dukcj gdyż be kredytu ne możn sobe yznny p:rofesor Hertury pronsskej cej preycężyłt sój poojenny kryy>s obrć spółcesnego premysłu unemocrescn poet ego V er or poseł prof: gospodr cy Ameryknom groł nfcj ż ęc tk ydtne obnżene cen jk B!odrero presł preegerbt grtuemo łot rec tk trudn do roumen Ameryce Njżnejsą jednk prycy cje Posce spółc:snej! dość nbyc ło ną unemożjącą Nemcom roseren t spdł te do połoy; drożyn uto konsumcj enętrnej or odbudone łmnych kptłó e ce$nł rynk bjtu yrołu fem ndprodtkcję Otóż Amerykne ro Z}sfu pottnjącyc od do csu kryys&v ttycb yołnjąc rorumłe nteresone bdcy życ! to już było mnęło 6f nej po punk Prosmy o płc ne prenumerty Sukces poety poskego

5 _!:";P_;R 26 _ f\ f\ dn 27 cerc 926 r Str 5 Skoły średne nnejsośc nrodoych scegółch stn skół średnch predst sę nstępująco: Skół mó ję ykł merrueokm 34 uc mem;edmm poskm 9 uc 4304 Skół ję ykł msńs!km 20 ue 765 rusńskm poskm uc 94 H Skół ję ydd rosyj"skm 0 uo 2373 Z \Osyjskm po$kn 5 CZÓ 79 V SZkół ję ykł błorskm 2 uc 323 Moruskm ros)js k uc 237 ję )kł ż")"d!oskm 6 uc 085 ży<!oskm poskm uc 25 V Skół ję yd hebmj>stkm 7 uc 688 hebrjs km posc!m uc 3 V Skół ję ykł poskm rosyjskm V Stkół hebrj<skm uoz!ó 332 VU Stkół ę: ykł teskdm uo 538 X Stkół ję ytkt kncuskm 2 uc 253 Z ;pośród tych skół pństoych jest 3 mn()de 3 ję ykł nemeokm 3 nfom poskm 6 rusńskm :rusń scm po8łkm Ogóem rotem ob skół mnejs:ośc )Os 0 Ptrocentoo sto sunek ten prnedst sę nsrtępjąco stosunku do ogółu skół średnjch ogóruoskstłcącyeh Posce: Zestrenfo oo por6\\ntu popr:re jest :procoot UCZ!ó Sprrut t łe!zerne /Żn dtychcs je soe me jest łttoną prde h ł Rdy MnShó PQ\Vohrjąc dotychc:msoego ojeodę łódcego p roskego n sto!sko ojeody k rkoskego e engekó resce procent ucnó ynn mojżesroego preyżs o 07 proce:nt udnośc ynn moj;żes:roego pńste poofeż do stkół y;moych żydo skch uoęsc 25 proc młoo!reży ymn mojżes2joego to rest ęc 87 proc ucnó y;n mojż ucy sę skołeh poskfoh Co do ktohkó to ndy?k procenbo jest ns od prooentu n&rodoośo poskej choć skłd tej ndyk chodą Nemcy ktocy Róneż pro O 04 cent <YtrZ)ł em nemne jedm:k ne ue Sł!O dą ZkddO: odej d Lodd róneż d: nrteresó pństto}"oh tym cruso OŚJC Łód!Z będme njbżsyc dch terenem Żttych Xt7srł:rygoóęć Akcj ek;onomom otbobnkó prremy$łu łódke jest tdku Rbotncy n:nych głm łs: łk:ę soje tądąn Jku & em prbj: obotmce pr;ygobują sę do TQJZJnęok nż procent n Z tych dnych możefoy tem ycągnąć cosek że ynne engecke posd skół ucnó ęcej mżby to ynkło procentoego sosunku udnośc Ponfoż ęksmśc :ś do ynn tego neżą Nemcy który próo tego m}scą sę y::njntt tzymkt śmło możn rec e ntensyjej dthruotśc brukch!fu neobeooość oje może m n poctząłku ndć ne łścty beg sprom ąmym Jft Żełsym em pt!stoej po \OCy!tyk gqspodrc:;ej Pod tym ;gęd!em spr łócdoh e!koeżyć ne ono & uć rozshygnęć od Zgędó :runyoh ż łokne pń potreby skone udnośc nemeckej są upełnośc spokojone jesce ęksej mere dotycy to udnośc ynn mojże soego któr posd d ry ęksy procent ucnó nżby tego ymgł procent udnośc tego ynn sbqe P rosk jko Ojeod: łódk &t doodem ż nbyt prookooyującym jeet to że mdeścc Móre r :mmoych mes:ątooh cybo dto 70 ooo heoh $pokój mgdy ne byt kłóoony że jgo ofy e:rp n decmme Zd0ru Uptredo : skut&ó betrob!oc sbł sę źródjłem pocz)oń nnych mstoh poc:ynń T ysotkośc dn ncej ntomst pre4st sę spr stosuku do nnych nrodjośd Ynń Stn ten odercd nstępujące e&tene: jedn s:koł pństo rusń sk ypd n udn0śd rusńskej kedy jedn smoł pństo posk ypd n udnośc poskej jedn sk oł nem3ook n udnośc nemeckej skołch Zm:cyć jednk neży pń&:oyc procent np y:nn grecko jest yżsy nż ogóny po mee o m prec tkm projek:om Moty tego protestu polsk n jedn udnośc sbc jącvd pqg: P ńfeuej; st &Btępu rok Je moż sproć fuk:ej ojeo którem kżdy prektybnt n służbe pństoej posd stopeń &kdemek poneż ne m obą studó!ersytec!kk:h ;n dost ec2uej prktyk J! mógł keroć skompkonł" mchną gcyjskej dmnsbrooj Prytem psmo to ekceżąco nu;y p roskego byym buchterem" Poemoć tkm yodm ne mon esł to obj fnj<zun den<:oego megomnj! dencoej Kurjerk" cłoek cy sę od doktor" to ndoktor" ptentem ustrckego mersytetu Lud!e m<:y sobą kdemcke sbudj gospodrce njgłośnejsych ucench µgrncnych q d geft}skch sertbeó" nook tunkoych dktoró" msoej produktj supemó koncypjentó djunktó ofcjłó ofcjntó kcessó tyko buchherm" njgors gtunku stęchn burokrtyern Auso stjn kłkó" pperkó urgensq tcpkt6 exoffó skompkon4 mc:hną drbnstrej" bsdej jedn skoł prytn rusnsk n udnośc rusńsdej!2joo d: meśce ktn t edtbą ucen kdemcdd stee: jedn skoł pryfut Młorusk u000śc ełu Gdy roes eey Mdomość 0 me:onej JQ$ ncj Ludk roskego ojeody łódkłco n stnosko ojeody krmsreg) JtJBrony Kurjer Codenny" unął łłee protestoe uęk te nmctye społeceń n ureńoonych MegomnJ denco sto żydoske posd 7 skół prytnych memfocde 37 skół prytnych poske ż 40 s2kół P2Ytnych kedy rusńskch skół prytnych jest tyko 4 osyjskch bł>oruskkh tyko 8 Lepej ten st<vn odtory nstępujące eypd sktbk Pn)pomnmy o tern ter: gdyr 0bm"; sę że mo"re eszcze yjść cs któryr ucnó ktodokego ncne ynos 66 p roc że ten procent roku n rok TOsne Procent ś ucnó ynn mojżesoego skoeh pństqych pre upełne odpod procento udnośc! tego ymn ynos boem 96 proc Podobny stn jeet stosunku do ynn engeckego Z tego yn& :e młodeż ynn: grecko ktodck:ego ęk:>tzośd u"zęśl do sjkół ptstoych kedy młodeż yn moes:oc;g? sośc engeckted<> c y sę smołch pry:tnych c;y ntjty prytn cy społn jdro VfY!:r p otreb kuturnyh OSC c:y dnego ynn rtej Sę tnem d szjkc?ł prytnych me ocekmu Je n k?je Lch P<;treb pre pnstvro Se porąd!nym e dotyoący e snjkc; PJeyd Reoy po&po!tej co skj7jt}e n to :że [)jłśc se ro:ąrmme 6Pf&Y t j pjoote n p P!eskego r Łod jest jes?joze me engekó skdch jest yżsy nż procent ch pńste rooqośd nemeokej łódke mmere Prdy" 6 ś:my Zdt;eoe ;7;e od 6cu tygojc:n opró:none jtest strunos:ko oje cdy łód?jej!) dłnem dnem sterd że prgceot ktohkó skołch średnch przjeyżs procen: ktokó p:ńste o 42 podobne yżsy 842 ojeódto skoł prytn poskej jedn skoł prytn nośc nemecc nemecoo n ud jedn sdroł prytn d młodeży ynn mojesdego n łudmośd ymm mjeesego Te dne których nfepej predją Sę P r&sk n ojeod krkoskego recy soły żydoske t nemecke doodą k!fttje M n sqmjenu cę śee sę ne ntereson sę stko:")ctem są nepd którego Krkoe nem prebcen grec sym doodem potreboń kułburnych których sco P "Usńske p rre ru n rorgresen Penego ru urędnk dołdór" ncą kkunstoetną prktk& dmnstrcyjnł pełne n$e ykruje p!dz!e mnby skompkonej mchny dmnsreyjnej pretrytu sę poołć n stosunk ekon;omcrne mł burku kt dotycące pnej jkejś spry różnce te jednk ne są tk eke hy unterpeony: \PZe p roskego o sy spr;y spt" edły upełnośc brk CLY m ośdcył że ne mogł być ton bo pn mżność ncjtyy dedne skonct nster Cp :rosk by mnstrem prcy} skoecjonoprytnego Zrestą chdmy że udność nego ekshbtu ne sygnoł n rubrum konceptł połsk łsc o}eócftch cen mejsou n ten ce prenc;onem ec nco yżej nedosttec:me ypoożon tr}tych n urdnk ego urn" ne dostn;egł skut skón>cto pństoe płc obtym hkem tego" fóąt; po vos)tu kt pnej &J;ry erc pos Łc opł;t nukę skołch j żły poneż p rosk nk sej proby po>pry;bnych Motye! jedynym c!e<cyduążył o 2 centymetry yżej nż ymg dekog burocym e:st tu tyjro odoruce pokeby ośty krcj ustrjckej ykuty tnych mógoncch yrobene ruttu!ne Obotk Rusnó doo : koncypentó ofcjó Tm ne dostregło już tego dem tego jest róneż sjkoncto bło nku oko doktor" ruske gde młeo ne:resont 87Jko P rosk obr;! $ęto4ć rbrum ekshbtu" ncem średnem dood fkt że procent \ doktoryonego tej śęośc kpłn J best! skół b!łoru$kch (23 prc ogu s:kół) V"f rymkto 680 proc ( pńste ojeod& kr8k0skm być n może tego fest mnejszy nż prooent uc!ó tyc 638 proc) ym greckokt 43 proc ( pńste s2kołch (8 ppc ogółu ucnó Posce) Tk sę predst: storonk s:mcy że skoły te są mło :hdnone pond : H2 pt"oc) ogóno:k8:7jtłcąqer d n<:tme ke<nfom potrebę Rómeż chr;kte;r koedukcyjny yn engefok ego 4 prtoc: ( pńste ymnoych nrodoych mners;rośd ch potprou słhem o śdcy skół tych proc) 37 śdcą ooe o boghu rótnrokomu ym prosfnego 22 proc { pńste pre społeceństo bo med!udrncj tk tych yk ogóe szjkołch pfybnych ego smnob n:!r tsóh brdo 05 proc) chrkterysłycmy odb<nfą nt: reso yn mcjżesoego 22 proc ( pństfo sysbkch nrodoośd Posce jest yrposególnyc: n:rodoośc 6yro&ń n ychokonń : prpenych ne em 05?JOC) ym :nego 02 proc ( pńste cych foo jedyne trudnośc fnnsoych dbdne ośfy T Cpc:ryJsk utr:yfrnu SZJkó! 03 p"oo) m j

6 Sh 6 penężny Rynek R f\ f\" Nr 26 dn 27 cerc 926 r gełd su Sytutj duro r obe&re spro dcym sę ocy y ś:rubone ptrez "c:rną g!ełdę" ubtegły JPątek oo 045 ły sobottę n 026 f ponedłek njo!b e ek środę 026 Spekłttc podnósfs;y prej[ s dkj! moęd S8O"ZUtm>e v;o!u grć n e o mrżjkę Zyżk dor me m: Żdn<ego głęł>s7jeo UJZJsd Ze b4n& dekdoy Brunku fpołskego f20s detkdę m mpst J!ut o męd;y objeu tb0ą Zpocątkone nder kcj Sytcj j!!kej sę njdują ocne ojeód t schodne ysu n persy pn jedno njżnejsych dń nsego gospodrcego odroden: prystąpene do prcy ąnej uporądkonem nsych terenó pod gędem mejo;rcyjnym T prc pen ojeódrom schodnm ne:oone dobrodejst jkem są: ęksene droutnośc osusene Jbgno:nych terenó tern smem produkcj rośnnej eręcej uporądkone uepsene komunkcj odnej ydmł mpół mjo! rłf h netto (7 pół btutto) M!ęke stę! :rrpsu dołt: o 5736 d pdkrycje krus ; ej umr;ynmło sę po t mmo 0$tne ookde ; 8Jj orerc bnroot6 n o!góną sumę 44 mjoó łcjtyc n y \ [so!km e Y67 proc 2 3 dekd sę ronruet pom;yśme Tereny ojeódt schodnch obecnej ch tyko cęścoo ykorystne ncnym { stpndu eżą jesce be użytku ne djąc neżytych koryśc dochodó Tyko po preprodenu meorcj będemy mog ;podneść kurturę cego seregu terenó które d&<ą neżyty poo stnoć będą soce opłc jący sę teren prcy Błot bgn ojeódtch m:chodnch obejmują prestreń górą h są ; Curt Z!orone ; kmdym djnjem rośk! ekspontu N gfołde ofjłnej ynosł pręmy obrót d!enruy dor& Bk Posłk p:t2ydjeł nogół ty derńy n cee g:spodrc:re ogro!jcern NeCJO mne80/ pn;y<ł poetdjbetk 0dbł sę trr e torek n!ekocysrbnde 8 rytn:ku pry f rrbnym ponejź łódjk bnk krutory 8!Y Z8CZęły posukć n ecene sofch!kdenrf:ó ęksej ośc :ut } ]ku rssdm ory <!ezj n NeJ0rt utryu:n:j:y s n po<omrue 0 OO Znc:e sfhej kszjtm0ły sę kur s frnk krpoukego! hegjskego or dey boskrue! Spdek k!k frcuske:g0 tłum:cy s:ę krut:strofnem Położenfom gospodxoem F:rncj jej rozsbrofem pryj00poty!ym presenem gbnetoem szcegó:nośc nemoż:toścą doboru m!nstr fmn:só Cągły n:c::sk Ameryk n rąrd frncusk spre ureguon dłujgó ojennyoh p"ycy:n sę :róneż ZBCJttytn sto\p(u co spotęg0mrru chosu utoego Znż kę dey >dgjske fosk:ej prypsć <eży!penej merzje pokreeńsbu romńskemu frndem frmmsk Z rube tote płoono osttmo 538 co odpod sbosu:nko 027 dofr p;ry ne roumeruu koryśc płynących uporądko n terenó ncjtyy ydłu Ronego ojeód:d Poeskego odbyło s ę posedene Sejmkó ojeódt schodnch mn0ce: ojeódt Poeskego Nocgrrót:kego ołyńskego ydł Bud0nct Mg s tr tu m Łod ogłs konkurs n stnosko keronk Oddłu Komunkcj ymgne są: ) ukońcene studjó potechncnych n yde nżynerj ądo:ej 2) prkty)t 5etn o st nosk pryąne są pobory V stopn urędnkó pństoych ( stopeń służbe mejskej) or usto y dodtek komunny Termn skł dn ofert do dn 0 pc r b termn objęc stnosk 5 pc r b Łódź dn 4 cerc 926 r Mgstrt od Złrc>d:y utrymł sę LBJB y: ) ZróoŹettde bu<żetu 2) StJbrmcję ;łotego 3) Opn orue kryysu gosp0 droe go Pn mmvste;r y sę konecnoścą ęksen budżt\u n rok 926 opeją cego n 730 m?ooó po shorne ydtkó o dsyoh 40 mjonó łotych to e gędu n prz)łvvrfoene 43 pu:ruktorej!jożt!ej d urędnkó (krtórą tm sto soć ed:nk ooftn r utnć je od pc ne będ!m:e) orz ku:etk różky ku:r poecmy nsego Spółk Predstcee Mnstocsb róneż podkeśł do prc mejorejnych oje6<ht scbodnoh m donosłe ncene net"jłko d tyd ojeód że jes to kestą ogónopóstoą Komtet Orgncyjny roptrył prynł pr0jekt sttutu postm> nełocne poołć do życ buro mełjorcyjne które m s tą prcą OZAŁ ŁO>Z u ócńsk ftere"su ; u:hoo:me ne bepośred!jo cejoe ją:cy srych p"rejch okres k streytkłtur :bórcrej myś jest ęc tą go ś noym cągnęd łr tych stotm:ą fo"mą rąd!u którt n:eofoj ne prx!!jgń estre ś:ny śrdome meśrdomje :djzje e fo tem ęksą ho ne skonujczemkm bojó potyoek hohtetskch fr ooną słą sprue soą łdę Presmrż ycęst kęsk Oo ęcej musmy Y tej ł<:y tóroe go genjuszu są nesę OtpOedeć yrźne co jkegg nepod:ej!e 8Jgłe olu:cyjne żeromsk żymy obou tern smem sobe ptzedesrusze stkzył n yn:hvcę j:ko n s:;y;stłcem cyć sełką kompromdsohce} udkośo oo o który po: ość o e me chce my by rus motm n edme mt ku n:eosąg:nej potąd hok odrcł!kcj Ojenoo ścerjących SpredGośo To cego me dokoojło sł!o sę :pjjące erf:ykę m!łośc młosetrz! :rej;>8; bytej ystroś!c ysł rn J ;o róośd :to ł:śe Sptełrą ynfjk de ebyt głęhokte teb:goocj by sterdjzc żre k dóch śtó form poęć oclby krźdej de&e n;sego źyc res:tą objrt s:ę rónkyt"ędność mdkrryrują!ce soją ms)oo0 śdtą s:oą fułkcją śdśe obooną ronomemą dt yst!łdch posrępu c:y pre!odu [}Jet obycjq P:re ynłcrego eememu osc któr jest OO!jbdJ:ej konsertyn tórcym genjusu cłoek mus pocą prejó życ must ootttecrue doko gnąć Z SOhą SystJke d:!edny życ nć retj pojęć form pr;ysbosoć sę f Stąd eż ch obeo!ej obset"ujemy buco n0ych rrukó ( re t!nte sę społooeńst Hs torj UCy że jskókm prremn stąq eż JJrur:ch:j kerstjoh dotyącyc form życ były premmy pojęć npet usbrojoośc pńst Stąd bnkr:ooo goteotretycme skcm5u0ne p!r:e genjusp!odcych Q:!srud stąd rese ertosó m tjstę:p:re S!PO!pt:ryZJ0ne e pos:ukre )tt2u SZJtUJCe ynr szjoepon:e mse któr je!res!zce e5pq!o c ob:lrujący pek nrukoe n tktóryc ną ooegją SłOjej o J?"OdJZJ:P cy! nhy n tre OpłOCe qperł sę śt m ten sposób dykrbtur teektu stł sę cht:ł n per!en cs :rónogę śt ne:mprzjecnym mj0torem d:łń stł sę ZJre0UJcjonZJO<ł systko SZJYskoo dynmom:syną pcjącą udkość 8Jpród e też pohudz<ł msł meom co bejusbnc!togą posłępu: Jeżc ykone prcy ponej prcy myśo!ej \fdrość T!Veoo b:em s:ępu ne Jse!"OOZej ngdy cłkorce sb:ooyć!oe nne normy byborn tre 7 te odrucć stry rec:yfkując suoć progrm no<y 8eft ke:dr prebmmte posfry Oe progrmy pdły by sboce n jkąkodek dó życ Zrócmy ooy dmy tor7ee pro J!J grmo p r<>gr:n QUQ ";:>ue ; mńe7 tovryttn b PrZJe:żymy cęk ec djóch &ontó Zdąek który tory sę obecne m douosłe ncene dł cłej :Posk ydcce tkego orlymego obs!tu em ese kedy Posk posd około 2 mtjon6 beronych który słą!!z &musen są emgroć do Ameryk Północnej do Brutj net d dt>cych Urąd Emgrcyjny nprómo &ZJUk terenó net Mrokko jest gdnenem którem ce społeceństo poske :p>nno tyo nteresoć 8 skłdu Łod ogr por yołn ojną ek pzremrn form ne odp0d pnoog rmo gemjjnyoh tór pojęć npofyk n: sy ybrrły op& : có!pojęć eży to sć prom prt:ynykó ZJsd prekcmń de pr"edo rodjy użytjącej cęść eerg;! n dłn: jenn:y0h j Spredż produktó nftoych ELKA PRZEMANA łyskbuj cyłndro KARPATY Zse o Komtetu Orgncyjnego ost Yhrn 4 deegc ojeót Poeskńego OSobch pp seske!)> Bogórskego Crn<Jc:koego Pontoskego ojeódt oyńskeg0 Żurkoskego ł ChrusyńsXego :ojeódt Noog;ródkego BrOChockego Reguskego p:otem opróc tego n rnu Komtetu Orgncyjnego byr obecn predstcee M:nsterst Reform Ron)"Ch Ronct& Robót Pubcmych osobch pp nź Trot<mosk nż T:nger nż Tuccynoc że prystąpene Pn mnstet Kfrne:r porusył sojem ekspose drn 22 b; m fy :sdre SJ)r sę dś Po serokern omóenu tej spry postnofono Sejmkó Potoych tym ceu ybrno kżdego ojeró<t deegtó do Komtetu Orgncyjnego który odbyt sę 0 mj r b org:ruoć Ząek m rynkch obcych rrnm n poprednm poome młem N4e N ebrn 24: ketn odbytem Breścu n/b by serdk omn potreb storen Zą;ku Ceogo Smorądó Potoych yżej ymemonyc ojeódt d opron pnu prc mejorcyjnych Zem schodnch Ogłosene pxytede 5240 donosłej pn progrm tyc sk<o st sę ceem nrbż sym Ut! nęt:&7e tocą sę o progrmy Skupen grupy MąZk posttją okół progrmó R>ądy posbją updją pcyodu progrmó A tymc:sem ptrogm" m u s syst kem j<edtyne d_ć sę do yołn"}0h erqpdnem cy!"djo Ne me jest to bsud! e proy ekooomdome spoectme b me<t stbuk nuk Sboj musą sę n noo robuc!oć n fumdmence no}!ch TdobyC7JY technk Krżdy mus c;ycć sem kóku oo mu nmmje dooh boży pref jący s!ę genjusu 2JC!Ó by łoży ł sę O oł0ść" OO etpołk rooe msdnce cee łścy :A A"" e :ł6ny d R ce ZdeZOtjentoy konsument prestje "esce buć ką oegójoyoh obojętme}e d ysjłkó terdcch Utcbąc: c tyro ook"etc!yjną gomtę m orygmnoścą ne m6z!e poprtą eę!rt» ną rtoścą treśc nd em godne ndą formy rejuttce mc;yn być!!epo!bebn terr :nd!e jest fm net ką d łud sytych ł mdących ;u " L M!UZ!UY rdce Pr0sce odrodcmej depcą sobre po pętoh! meoo!śc śce prtyjej guhtą sę Chos 2JOJY presł poj:ęć form yzołł k kżdy chos dbj:y e e Sobroosroo :m kmerońcsto ryt mobf!ttość Ż do brodn udjzk Mne o;yśce obchod proodesys C2JOŚe obojębn:o5ć me&7joze"ość bejgę cem kół4ro" n;ttmej dłdby sę po doość tye ttmych memornośc ut!ntdtrzjeboe d:ds mohne życ Mm ru!jących gron<nte spółżyce tu oo myś _: terfurę c je res2ce y odruch głnsący od r o szcz:e ęce kres te dmedny mm n d en e m!() r n e MOe to net me myś spółctesrn;y ruc temdk Posce bęcb:je O mo on borem cenp n ebrką pogrnro:rq;ość n której qpre sę proorte jeość on skup UtPOn okół różno djnooone nsego społeczeńst :tyd hse oo śddcy o s:ukndu oojod dążene godne rytmem deke prrem&połe:drceg:o spóło d ny r)mem ptsettn noego :yc rud!poej tetr;u oy proy beerystn:ej :oo6c AJe ro odrod:ee morne" objąć Pro Are Zdrój Skmrunde:r Pono Cr! p0n:0 srysłce proojruy życ :ęc też tk Zrotnro Gret Lherok (g"ujyy Lrt s:tukę oterfurę Ne chod m tu o cenurną tno!:"mość Jec o yr dchy r) preerubuą preze!roły soje progrmy oy net soją :bez(pogrmoość" tóroośc tbereke o synrtoną eką Cerpąc bądź bo Zdodu bądź eż e j m0cą 9domą tełó nvóroość kt ór schod!u presoeptąc życem Ż co p społeceństu dć po!jrf coś ęcej nd pogjjtu prysbosqu:jąc do rodmych potreb emłtę fą oy erbną Nestety n

7 Hr 26 F\ R f\ Reoucjonst Smerdko r pytył sę o scegóły :rodn Smerdko obre e gdy t prdą" robły odprł prototą: śne to preceż cebe predesysten O [ Chc;e pn eć jłk jtł to ;robgrbą potem sksują łem? Brdo ycjne Poprostu tk jk A es że to rcją Cp osoł e pn mół mne! kryknął stąry Krmo sttjkten łą nje djąog tooy sę obecne poj ąc sł EE r coło męgy :gostępoą ntejgepcją ro yjską (n J(rąmąC) odm hobeu (Smerdko} ą:m:c pytją e g A pose cynmu nery brodn pcfł tymomsem cmą d!uszę ok Podcs gdy n fofoł ymtr hujt Jk mogfoe uoyć coś podqnego sł ygłsł płomenne tyrdy gdy r Puędeż to brodn sepsto ohyd! dykny dennkr Rktn propgoął poa bosęcy n to: gą e mądremu ystko oo Smśce ns te() nąuqyj Kto pogsmerdko ten prdy reoucorpst rył torytet łądy? J<tp poą;ł tę u<rył cynó stąj Tmc gd) on ł&ąość tokrnd eż" ą ręu fo pn dłł Chytre podstępne prebege obsąd? Kto doodł że h4 µ $e rcję yśł ykonął brocnę St!eo ote e urżąj skn jęst EJ ;ągłądę? qmn podse4ł penck foł okrąd Pn;ecteż mkt mny fyjkp Y! P?cm rcł nepostq:;eżony d? sej krya 4ąc pręrąette n tąny ok dutn strnej broq? spło n ntegent dsę!!h łdc Rusjj nrkm eomysnego tr e mstro se Smęrdjko rękm Jnu:rnem ę }cr mu no Smerdko yął prę po łokce umech sę QJó?; f ptrąc mu ocy uche menstne b d t :p t ł d ł cy y JMnę męj re:ą u ł tp! es es ąscym mor ergą ; płomeooe moy ygłsśde ną epąq rekł byłem tyk!> ejm słqgą sc tę ąf}łe psśc: rtykułr pp gtch słym ykoncą vnskch so tęr 90 8trh s obecfr Ą Pe:y sceptyk om:mrjśde nesmerdko m rcję Teorję reqhµj tschenst n trąsł s e groy ohmy ą n kt&y poten costąje błqµ; strętu Smerdk źdh sę sere: reoh<:ję Propguje ekomyśny sęne Pn tedy był brdo śmły mół nnnec ymtr który to?e dsł : pn że systko ono" ter preąkł eną ę reohj ykony ł reouc) sę n! " żyje: sę ten sm Serdj;kq! 926 tetn epoce romntymu ute!ył sę dotąd je n umysłoość udu rosyjskego nąstępu sce p()kutuje pogąd n reoucję jko n jącem roqmonu: rpęmy Jkrt posrbost hefoony ges;t y Bogµ nemą &us fo kcm4d fom uoen ryjący okoy n rękch ud ojcu możn dć pysk kośc Cs ju:ż łsc u ns podnstynkt reoucyjtny t j prg!ne kttu dć rej tę prestrłą nną ece premocy pryber odtrd u ymtr ostć skodą rę dobrocynną cnotę herotnnckej dee xe yżej cyton forcny or reoucj Zmen sę systko muł bł sę prostcką jego cskę nmłżby jedyne reoucj ne uegć mkstłt kn ne? SpójTmy śmło ocy spółcesnym Młoty doktryn reroucyf}ych bły pohsłon reoucyjnym prekonmy sę że krene trde kny głoy udu rosyjskesprodją sę one ręc do poteoy hrugo sprgnonego em ódk kr łot ch podbrus runej hsłem reou dosytu cj by oność dsj hsłem tern jest uży c nej pny dźękch MTsyjmk Ato ne fhoof rcjonst n ne royły sę nrody dś pry dźękch mntyk protk ymtr domnp skrjne Ceronego stndru dą chłopy rbo reoucyjnego ktu; t j brodn ojcobójst cude mene Treb meć głoę dobre n chocż persy premyśł ją teoretycne btą ćekm etrłej freoogj by je drug ypeścł mrenu Teorę msce ebć reoucję snoć jej boh rene ceł cyn pugy okj Smerd! teró Bohteroe reoucj! Pryjryjce ko nepry syn strego roputnego cynm sę jk prdują n Kremu! Co s k Teodor Krmo On też jest stotchetne obc! Jke ujmują0e postce! Cy nym bohąteret\ poeśc jk stotnym boh:tkch ud chcernbyśce Udoeć n cee terem Reoucj Frncuskej ne był n RoPłs:t Oy tkm p:gme:ce skłdć hołbesperre n esmoµns n net nton dy? Ne? A ęc dcego ymce e ec odrżjący krożercy Mrt ccą yr reoucj"? Ponnśce go r Smerdko będąc jesce młym bękr cej ypuć e strętem! Persym re tern bł sę esnem kotó krmeoucjonstą był pono Tytn Prometeus nem ;psó kotetm fsero}em tłuco Ae to było już dno Reoucjonstą nym skem Kedy pqdrósł r;cął pnysłu spółcesnym jest goł kto nny Jest nm { chć sę użne rdyknym onomyś SmeTdko nym dys:kujcm tocz0\)" <OJJ K:rm oó podcs obdu A późnej cął sę n Ktnto ośneł dmy po trącć do romc jśne pąńst" ybernych sonch sem śtnłem pogąd <5łsć łsne pogądy ncechone mną m tetdząc mnoce: że occh kż pugą pod)łqścą n Ką:"mru:0 mtedego cłoek neerącego n Bog res0ł s!ę żyo rn;brorptn 0kjcykkm n neśmerteność dusy morne pro Cemu t o on tk gne do cebe? dł pryrody domje upełnej mntny ręc sę penego dn stry precnej dnemu że egom net bro Cy j em? rusył rmonm d:rucy pov;tn:en być ncyhm d!ooony e foo:zof Ln :Len dm ogrom:nfo pryąnet unny nebędne njroumnejse ł sę do mr:!e Któ e rstą może s om ne njschetnejse yjśce sytu Q tpryd:ć kuedy!prryjd!e c;ns Bę o: cj eps od nego e będą (tcy Z pocątku Ekscentrycnym tym yodom prysłu będą t<;y poten eps chł sę plne brt n kp!jtn re:er A kedy pryjde cs? pytł ceky ymtr KrmZO ohłqpk gnmce e stry oterjnn neły e utrcjus pjk huk pry Gdy rket śę ph!}je gśne teru kobecr mjący porchunk ojcem Tymcsem jesce tcy ne mją ppsłuchu poodu mejsc0ej e>tncy Gruseńk u udu Ó tedy ymtr ntur prostonjn głr:n yrt! stę grdkoo e preton nteresoł sę żyo tym ykł cmrd: trfrne Pys;ł\ reoh0jc ho5eoe dem: k Smerdko sdł n Kremu r Z pooenem prerł jk to dykn ntegencj rosyjsk pos:tł pod poedł n? Zbrodn netyko ponstenku" bo ymrł głodu Urredno n być dooon e net unn ne jednk drnem śepenu cynh sy będne njroumnejse om ne njs J stko by ropętć Ceroną Bełję któr j chetnejse yjśce sytucj d kżdego koncu pożtł bebożnk" Tk cy ne7 Stry Krmo ubł sydć jde Tk jest rekł obecny mnch nstrojó regjnych njmłodsego sego Zpmętm to sobe! syn Oes Móąc jęykem Freud dusy yma jbym pósł systke kstory tr nurtoł już ócs podścom rekł penego ru Cłą tę mstykę nenttcy myś rcej murene o bcu żłoby sksoć żeby nucyć roumu ojc Mrene to nło sobe teoretycne systkch głptsó A eby możn pry oprce uspredene nhstycnej okj nberć łot srebr! tc0rj n Ktoś brdo łośy doc A poco ksoć? rekł n pny streścł pły mtetjmu montnu Poto żeby pr< robłysł nd ś cęrcą dn 27 A kedy mrtły od roy n do L Brun Zkłdy Premysłu Bełnnego L U K G E Y E R" Sp6łkE Bns STAN CZYH t=mknęc Złote grose SOS64ł8 ó58848 UJH?0270 Urąden bur ł&80529 Strż ogno Kon:e of smochody Bełn Mterły odpdk techncne Tory pręd Gotók ekse P&pery doścqe )łużnfoy 244:52494: J;t3o7 728ó0ó9 2907H S h86ó)22472q2 r k 28 ełqte SAN 3&RNY Zem Budynk!\fsyny Łodgł Rkcyjn ł287? Kptł kcyjny Kpt reeroy Kptł mortycyjny 8oo<)j)OOóS Sumy preehodnte Zysk grose B!M erycee Akcepty Obg;eje ysne / / 700osłó q4894 łtłł6łq ó9 26GłH Rchunek Zskó YATK Zote grose SłPł : 985 r OCHOY Zpte :ouę bełnę odpdk procenty różnce Z spredży toró # ł J khsu ubepecen H37)4826 Z spredży kko!()6q6ł N yngrodene robotn\:ó mjstrg Z spredży prędy N yngrndene rd personeu Z domó mesknych ł jm N mterjy techncne Z fbrykcj Só957ł685 N kse chorych spro robo!ce dobrocynne 4: nletne sfnorsko deksoły ją ;o rę N podłk próc podtku m4ątkoegp du cyrkoych poq:só pryhrły ją stę N kosy hnd kosty spredży jn konó hących pubcmść śmesnem ł y<k yrcnem koocó Ponżno ją kry o prenesen n kpt morty kem rekmrsrtem beunyślnem md20924:894 2&89ł pmem Ne ust:reg sę pręd ten nrt podtku mjątkoego 925 rok sume ł 5ł4&łłJ Q$Ł pokryt kptł pegq et utenton psre nemorność chosu cągnęł oh soją obchł ZARZĄ: Prees Zrądu &ugenju Geyer 78 N rce spókesne truty terokje ne dobyły sę n d;:eło śdsjem sto ncrenu dtego scegóną ugę neży pośęcć skromnemu tjr!e duty godn:ko krkoskemu p t Get Lrter:dk który konsekentne r<0z; kesbje updku kon>e>ezoośc odrooenj sę n&2)ej rbertry seregu rtykułó stępnych" "Ułó Adm Poek :fu{u ry KrucJko nr Ołonkoe Zrądu: A śne to systko dło sę progrmoo" seke ry" poją ły sę jk g"y:by po de:scu Aprorys tycność hł rodku poryy tórc(? ho mnożył grfomnó psących edług re cepty progrmoej tu jk nrtych dredmch progrąm J(t"Zesłoruł ce sk:cgo t d om: G:ret UteTck żys;e gdnfon: usj<!c roąoć :ołą dś kestję sł()sn:ku Ltertury d!o spółc:uesnośc M:mo nejkej progormoooo GZet L:rternctk rue Skonkretyoł łsjego p"og:rmu me UtQZył kjeże Gxc Lrterck ne µpełne jepcd e kreśttsy sobe sersy horynt stuk beusfnne tej ónej pltfor sce yoł sę mnj progrmoośd my n której dsejs terfur spotkć sę to jednk popre rustond! jej progrmó dnee już rą:b hu:dod front:on m oże dą:żernm prgnen:m spółcesgnchu sp&boµesnej!hertuxy; Cefom nn ego Pok rtykue Leon KrUtCZkose prcy pse łot rtykułu e ł skego p t persym seregu: njdjujemy ł:śne pryterdenoe d nsyc łoem śete" est ąne śosłeg0 k0jłktu yem Ne bomy sę ekej ro:myśń n tem!{: eke prremny teśc jką mese oohe spółcetsność AuŁor słusz kookttduje że poezjj jest orgnz0em dusy horoej" tern s P:rg:n00y ptostr"yć po_pł;och uceck od żyd tk yrźnej poojennej terłumem stć sę ponn cy nem Cynem poe7j pse pękne Kruckosk jej roo tym edu smky :ry caopryrodoną funkcją jest pryjmon&e f dek " bożego chru oondenson:e ch ejergj MOtŹby pofedfoć że G: et Uteroe t órcym potencje sło Poprosu: uk o:pocęł prcę ood Jodrodrenem mośudmnoe N!j yż:sego Sensu preto: koordynone byttu :rgnoru/e (ne rnem" SZej spółcesne rlerfry Jest prepsrv;e!) dus y ZJboroej Jesce o mdnre nełte e ykoo:lne Poec! Rofu::skce o br:uk se mnjturoe p"ośdej: orgn: ne cłoek!" nstfumenty!" ro Brondsł Borkosk Get LHerck podjęł sę jk gdyby stoce je8jcre chh: fng mtooych r ehbtcj temtury KTkołornne krob msrtje rybmero ekej premy tycn e stuck rom tych notoró dołły boem odehrnć łs;: poej jej J Styc r Zrąd Gust Ge>:er ęoberł Geyer S:ro Gyer cj Ke Zjednoconych Zkłdó Premysłoych K SGheber rohmn Spółk f\kcyjn Łod dm nnejs:em pp k<ł:jonrju$zó że Zycjne n e grąrpqęnje pdbsd sję łod;: dnu 26 pc 926 r o godne 2ej pred połudnem gmchu Zrądu pry u Trgąej 65 róg Fbrycnej nstępującym ponądkem obrd: Sprodne Zrądu Komsj Reyjnej terdene bnsu rchunku yskó strt rok opercyjny 924 or podł yskó tenże rok 2 Zterdene bnsu otrc łotych n deń stycn 925 r okreśene ys9kośc:; kptłu kłdoego or nnych kptłó łsnych jkoteż :ąne tym mny sttutu 3 Zterdene bnsu rchunku yskó strt ro: opercyjny 925 or podł ysk4 yncene dydendy tenże rok 4 Ustene budżetu ydtkó pnu dłno$c 5 ybory cłonkó Rdy n mejsce ustępujących c!onkó! Komsj Reyjnej 6 nosk kcjonrjusó Pro głosu n nem Zgromdenu n ąsdłe 5 Sttutu :nją c kćjonrjuse który łożą soje kcje bure Zrądu conjmnej n 7 dn pred nern Zgromdenem Zmst smych kcyj mogą być skłdne śdcen depoytoe ub stł/o ąstytyf:yj pństoych ub kcyjnych nstytucyj kredytoych pre ąd terdonych podnem numeró kcyj łożonych st ub do depoytu oody te poostją prechonu Zrądu Spók ż do ukońcen nego Zgromden persym dgm termne Stosone do 22 Sttutu Zgromdene poyżse bde promocne o te prybęd\ n ne kc}onrjuse ub kh pełnomocncy repreentuj\cy łącme? kptłu kcyjnego 79t; \ "r

8 Str P \" dn 27 cerc 926 r Północnego A:}mer E S Zgersk : st pre ycęsto to odnosły de odde2 Borkenstjn J Konstntynosk 38: mebe ne rypry: jedn smooce Amerykn3 Cymennn S M Cegenn 50: mebe n Byrd drug n sterocu x>etrnym 4 Chęcńsk Jkób 0: 2 sfy 2 ręcne rnnego podróżnk bdc Amundsen stty tkcke Komendnt otnk merykńsk Byrd 6 osyńsk scoodn 20: mebe r torysem sym F ełvydem Benet6 ncer B Zgersk 57: 200 kk:ó myd tem uneś sę 9 mj o god m 50 rno 7 ymnt F Aeksndryjsk 9: mebe tok Króeskej n Sptbergu dotr 8 Fruchtgrten Ch Jeroomsk 7: mebe do begun róc tegoż dn o god 7 m 25 Podcs pętnsto pół godnnego Otu 9 Frydmn N St Rynek 6: mebe 0 Frjdemjch M Zgersk 2: mebe okrąży try ry oś em ruc n ody stndr merykńsk r puską e Grybosk J FrncM!kńsk 2/4: mebe jko &terdene fktu 2 Ckosmn Gdńsk 6: mebe rjącą dokumenty jk ośdc ceke obser 6 Gotb Ch Konstntyn<>sk 8: kredens Pocynł on cje pomocą tr:!eeh typó buso któ Grnsberg Ch L kób 6: mebe rych jeden typ jest jego ynku Busoe 5 Grynb SŁ Rynek 2: mebe 6 Hochmn M Zgersk 84: mebe metycme mły mu prytem skć dobegun mgnetycnego 7 Hendees F Północn 23: mebe położene kłdne 8 koc L Konstntyoos"k 35: mebe (odegłego okoł0 200 m od begun geogr9 Joskoc Z Zgersk : 50 but ody koook fcnego} Sterdł on że u begun północnego t 20 Jsnkosk: A Mrysńsk 59: ustro nem żdnej yspy ec tyko sk 2 Jnkeec st Rynek 9: kontutr 22 Korec F ren<>sk : mebe prestrerune odó Znmennem jest to że komendnt Byrd 23 Koreneck schron 20: mśyn do syd ne posedł sym pnem perotnym 24 Leenosk A Zgocsk 43/45: 3 ork młk 25 Ld M Pón<>cn 2ó: 2 sfy rokłdjącym ot do begun n 6 etpó Skorystsy pęknej pogody chcąc y 26 Lekoc M Aeksndryjsk 25: mebe 2 7 Moskoc L Jkób 0: mebe predć Amundsen puścł sę odżne n 28 Moncr Z Północn 2: mebe prełj scęśe osągttął ce 29 Prrdosk Ch Zgersk 30: egr tym smym cse Amundsen tejże so Posk J Zgersk: 77: mebe Ztok króeske 5"otoł sę do odootu n 3 Poterem:n Zgersk 2: k:edens ekm sterocu Norge sporądonym spe 32 Rochet M Kehcb 27 mebe cjne do tego ceu e łosech dęk po 33 Rjbenbch B Meksndryjsk 6: mebe mocy mterjnej merykńskego ekr 34 Stjnhorn B reoo&k 9: mebe sportoc M Esorth doodonym 35 Smue Gdńsk 5 : mebe pre pułkonk Nobe 36 Senmn Gdńsk B: ustro ugc spnły ten sttek poetrny be 37 Sberstjn B schodn 3ó: mebłe rf e sobą 9000 tró benyny co po 38 Spjer S Zgersk 3: sf ło mu dokonć podróży 4800 kometró 39 Soch<::es:k H Zgersk 3: mebe sybkoścą 45 kometró n godnę ło40 Sendyk A Aeksndrysk : mebe u Spyoołer H Aeksndryjsk 9: mebe gą 7 osób ps Amundsen mł mr bdć r do ł2 Smoc M oborsk 9: sf trcem do begun okoce nenne poło 43 SmueCZ R <>łborsb 6: mebe żone pomędy begunem Aską odegłe o 44 Sendyk H Zgersk 30: 26 kg myd 4000 km od mejsc odotu mj o go Tjtebum A renosk 5: mebe dne 0ej nósłsy sę n ysokoś Tjtetbum J Konstntynosk 9: mebe retró trem motorm rusył ku beguo 47 jsmn L schodn 24: mebe Pogod był spnł mou syst 48 rssk N Jkób 0: mebe 49 jksefs J Jeromsk 9: tnqszy:: do kego 5 stopn 2 mj o 3 m 30 rno żegre by nd syc mebe begunem spuśc sę n ysokość 300 mtr 50 Zende Ch schodn 9: mebe ujre cenke pdkłdy odu prestór 5 Zndbecg F sehoon 20: 40 kosu dmskch 52 Zndmn M Zgersk : 3 ork grochu odny Od tej pory komunkcj rdjo e sterocem ostł ern Pytno sę tro dnu pc mędy god 9tą rno 4ą po pot 82 ą Europe cy e sterocem ne stło sę 83 Ader J Zchodn 68: mebe to smo co bonem Andrego 895 roku 84 2 Ader S Kńskego 05: mebe?o trech dnch dopero połącene rdjoe 3 AjcnbCJg M Zdk 5: mebe "noło sę: prycyną prery było bo85 4 Abugo M Zdk 2: kredens cene steroc skutek snych tró 5 Ater Zdk 37: kredens gęstej mgły tudeż grub połok odu któ86 6 Bchrjer A schodn 33: mebe r osdł n ntene systke psy ży87 7 Bnket M Ze<>n 53: mebe \vnośc strdnły n ód 88 8 oręck E Zchodn 39: mebe Pomędy Begunem Aską odkryte o89 9 Bendorf G A; Kńskego 32: tor skepe stły erchołk gór ukncnych ek 90 0 Boch S Zdk 9: sf ość drobnych ysepek; okrytych śnegem 9 umenfed A Zdk 6: 7 st k<>su 00 odem 92 st półkosukó Podróż trł 72 godny 2 Boch L Kńskego 9: mebe co nm Ae poedą sceptycy 93 3 BChrjer Zdk 29: urądene mesk sterd że róno Byrd jk Amundsen 94 6 Brener A Potrkosk 80: msyn do psn dotr stotne do begun? 95 6 Berger M A Potrkosk 33: mebe Stndry merykńske noreske ło 7 Bestermn A Nrutoc 47: egr ske jke ruc n ód ne mogą być do 8 Bee E 6go Serpn 46: brd odem: tr ody odnosą je ryche n 96 9 Cyncyn:tus E schodn 2: 50 kg cekody ne mejsce róno jk dokumenty Cjgenbum A Gón 6: 5 st pperośnc puskch 99 Z drugej strony nstrumenty jke so 2 Hber H Konstntynosk 69 2 stok Coe J Pokk<>sk 33: mebe bą br jk busoe których gły są tk 0 23 uńsk J schodn 25: różny or skepe mgnetycne tych stron cułe n jsk ymnt A schodn 25: mebe ątpem jestby dokłdne mogły ustć 25 eres B KJńskego 49: smor położene begu Jedyny środek njdo03 26 ment E Kńskego 63: mebe eg:r kł<nejsy to obsercje g< Ae n to trebby n peen cs uneruchomć st 27 rebert E Z:kątn 47: otomn 04 msyn 8 łosk Ch H Zdk 23: tek poetrny Treb prytem pogody 05 syc gednej Podróżncy ś ns me no06 :?O ymntmn N Rokcmk 33: 70 kg pperu cy mgłę dymk śneżne 07 g egr kredens stół Bądź jk bądź ne mnej możem jest Eenberg H M mńskego 49: mebe egr że komendnt Byrd Rod Amundsen Ees09 mp!orth pułbnk Nobe preece pond 0 Eencjg Z Zkątn 2: kredens osą emską oscyującą młym kmdrce 2 Ercnrjch S Zdk 40: mebe którego stron = 6 metrom że ch de2 33 Eps&jn M Zdk 49: kredens ność odd prysług nuce 3 H Enchorn A Cegenn 7: mebe msyn do 4 stotre dją już on doody że róno syc 5 n smootch jk n sterocch możn 35 Frber A schodn 23: tremo 6 docerć do tych nennych dothcs stron które dęk ch bohterstu po tch :"""8=30252:_;:mct;;:gJ;m:::m ;m;;nn]"enkr""mmo;::!!mttc 7 trudó ofr ostły nresce persym okoł begun obsertor meteroogcne 8 bortorj by ydreć beguno em 9 rutem pomyśnym dobyte systke tjemnce jke on sym mrc>ź Odtąd będe już możn urądć syste20 n tycne nukoe ypry urądć do nym oddechu ukry n Ogłosen ycjne 25 grosy s_pce mmetr ysokośc edne Jt 4 sęn;;;;;;;spy Stron ogłoseno de Redktor ydc: Pe Zen &jdemjc:h schodne 26 msyn do syc?j Frjertg M Zchodn 4 pnno 38 Fedmn S J Zchodn 52: msyn 39 Fser ZkLtn 5: mebe 40 Ftub J Zkątn 64:: mebe 4 Fjerg M Zk : pry butó męskch 42 Fjnyber S Zdk 5: mebe 43 Frenke Zdk 36: egr pomocnk 44 Frenke K Kńsk:ego 50: eg kredens 45 Frydmn M Zdk 40: mebłe mebe msyn do Ferster J sc:h<>dn 57: syc egr 47 Grnek S schodn 25: sf 48 Godenberg J Gdmk S!: rótne tory skepe mebe 49 Gotb L Gdńsk 8: mebe óo G<>thjner J K!ńskego 29: 6 rsttó tkckch ręcnych ó Ger M e<>n 6: mebe eg&f 62 Gncberg Zobodn 66: msyn (trjb) &3 Gsmn M Zdk 30: mebe M Germn A Zd : pnno 65 Gutermn N Kmenn 2: sf 56 God!eder P Potrkosk 69: tremo 57 Grn& Rgosk 57: mebe 58 Hpern S schodn 50: 2 g bufet trzłdene $kepu 0 kg krmekó me:4e 69 Hef!nn A Zeon 55: mebe 60 Hers2Jkoc U Zdk 9: sf& 6 He!en H Z&dtt 9: egx 62 Herskopf B Zdk 38: mebe 63 Hofmn F Cegenn 8: fortepjn 6ł Justm! J Ze<>n 48: bko 65 Guteetc Ch Zdk 52: mebe 66 Jstrębsk S Zeon 49: herbt& fr! Jospoc A Zdk 23: msyn do SZfc 68 Jedb" Sp Potrkosk 2: msyn do psn 69 fjnmn N Ceenm 6: burko 70 Kujsk T Cełnn 9 :tremo 7 Xusyner L Zełoo ó7: kredens 72 Xrysek M Kfńsóego 60: sf nedens 75 Kon J Zchodn 70: mebe 7ł Koprosk N Zebodn 72: frtepjn 7ó Kceąeenbogen S Kłńskego 20: mebe egr 76 Krue Zd 29: mebe Kutyś E Konstntynosk Z: kreseł 0 stołkó 78 Kńełk M Zdk 36: epr mebe 79 K:n A Zdk 57: nf SO Kupennn :P tnstnt}"nosk tt: burto mebe S jsk Konstntynosk 72: mf 6 u ogłoseń: 2 Mgstrt m Łod ydł Podtkoy nuejem podje do pubcnej domosc że dnu 30 cerc r b mq<y 9tą rno 4tą po połudnu odbdą sę prymusoe cytcje ruchomośc u nżej ymenonych osób nepłcone podtk: presł)" mesącu od 9 do 2 mj odnesjono śece podboju pryrody ne ycęsto: dodrto do begun oc nego stł<> sę net tk że jednoceśne Ceny Nr 26 Prymusoe cytcje Podbój poetrny Begun R \ ł HO HL H2 43 Hł U5 46 H7 ł ł H6 56 H M Symńsk A Gdńsk : 2 sfy msyn do syc Sccberg L Gdńsk : mebe Smnd S Gdsk Só: kredens msyn do syc Sj:nk A schodn 49: ustrotremo Stjer schodn 50: ustrotremo 5 etr6 Sutmn M sch<>dn 64: mebe egu Ser H Kńskego 4; forepj&n Stke M Zchodn 4: sf Seps B Zhodn 52: kredens Stn Ch M Zchodn M: msyn do e Spge Zchodn ó9: msyn do Uę cn Sps Pk Zkątn ó: kredens Serese&k J Kńskego 89: kredens Struch S Zdk 9: mebe Stjnhuer H Zdk 29: mbe egr Spro Zdk 37: mebe obrus Strojs B Cegenn 6: mebe Sremn B Potrkosk 7: ks ognotr Sour J Zdk 39: krede5 stół bko tremo Src H Zdk óo: 62!k0 Stefńsk F Konstntynosk M: 8 pc buckó Strykosk J Kro 8: sf oromn SZeńsk A P<>tTkosk 37: 30 s;t płótn Sosnosk M P<>trkosk 3: msyn heck rfhc Ch Potkosk 3: s! Shersc N S!mke:c 9: kredens st6ł 6 krese Serdk P Senkec 9: mebe egr Tngerson H Głóne 59: bufet g Tusyńsk J Kńste<> 89: kredern Ttebtm Ch M P:okkosr?f: sst Xru T<>sk M Sem:ee 7: sfy Troskee J Senkec 26: mełłe UrbnOSk A Zktn 2: burko Urbc M KMnenn 2: () pr butó: dońsk F sch<>dn ł9: tremo Jt!ok Ch Zeon 6: mebe ent M Zchodn 65: nf ms&y& m:s do AJC nter A Zcodn 68: egr stół sercjer A ZMb 86: b::tepjn :jnd F Zdk Pr/: egr H Kmenn 4: s sd: L Skłdo : mebe EC8C js B Konstntynosk :!%: kredens Znd J Gdńsk 73: kredens pomocnk Zybers:rtn M schodn ł9: mebe Złocesk A Zdt" 2: ee Upoe 67 Zromb s K:!Ustego 2: łmo 68 Zybermn Kńskego ł: 2 sfy mn 00 7ełger Zdk 6: Jstro 7{) ZJcmn H ; m&szjm 4e yc epr s Admn A Zkątn 7: otomsm? ZyberheJ: s Zk4tn >: tm!ens 73 Żychńscy mh Zdk: 9: m2he pek Żecosk E Zd!o 9: mebe Zecer J Zk 23: epr Zery:!er L Zd:k 36: mebe Zymer L Zd;k 40: kredens 78 Bender Z Cegełn:n 32: 2 sfy 79 urejsk St N&rutotc ó: tremo 80 S&ecńsd Feks K<łńskego :m: 6det kro 74 7t Kopec F Zdk 38: Uemo Lerch B Połudno 6: mebe egr Ljeroc M schodn 2: 00 pudełek bełny Ljeroc J Zgesk tł: g beck 40 buteek octu Lndsberg F Zeon 57 mebe Lpsyc J Zchodn ł9: mebe Lnde Zchodn 68: mebe nu 2 pc r b mtdj gods 9 rn łtą po PG Len S Kńskego 86: bbotek burko Buket N Pokkosk 200: ks ognrł Cht L Zdk 30: 2 sfy 2 Bednr A K4tn 54: brd Lpsyc G Zdk 44: kredens 3 urny Jóef 60 pr kmsy męskch Lescyńsk E L Pkosk 37: 2 stuk boł ębosk Nookrótk& 2: stół stonu E}busyc Potrkosk 50: mebe ó Le M Potrkosk 37: tcemo 6 Cu<kec C Głón 3ł: mebe Lks L schodn 7: egr 7 G<stomsk K Sb" fyórkoskego s Ltrc>sc Oh Połudno 68: ó brek ks urzodene fbrycne ognotr msj do pstr duż m 8 Hersenberg J Głón 46: rtykuły spo s prs kopjo 9 Hened P Zmenhof 38: rredens Moskoc H schodn: 50: mebe Jsn0sk J Potrkosk 7: pnno 0 Mss Zchodn łt: burro Koe G Głón 6: fn:!c mebe Msk Zdk 49: 2 sfy 2 Kopoc J Kńskego 34: 2 ustr Mer M Prejd 2: ustro Lchtenstjn Zmenhof 7: mebe t Nok J Zdk 9: kredens 4 N<>ns T R;gosk 59: mebe Nechcck A Konstntynosk 3: mebe sf ó Robnstjn T Potrkosk 32: fortepjn Mskepo be Bestermn Zcodn 70: g Openhjm 6 Snder A Gón : trem<> burko 7 Tumn M Juus 6/8: burko Pker M Zdk 9: mebe msyn do syc ndkoc J Guberntorsk 5: sf 8 Pechoc Kńskego 47: mebe 9 mńsk Br Głón 3: tremo Pechser M Senkec 9: sf Pfer A Kmenn : sf Rokmn S Cegenrr 5: sf Kmn Rubn schodn 23: kredens Roebum N Gdńsk 3: kredens Rbnoc J schodn 50: kredens Rotenberg J Zeon ó3 sf że RAĘ" możn móć T Rotenstjn H Zchodn ł2: sf k!dym uręde poctoym Roen M Zkątn 2: tremo Roenfrub P Zkątn 65: sf n mesc krtł ub rok Rotbrd S Zvdk 39: kredens że jest oboąkem kżdego Roenbum P Potrkosk 33: kredens ntegent nteresującego sę Roenbt E Cegenn 68: cerk kryżo : życem społeceńst Roencjg J Cegenn M: kredens stół pńst cytć PRAĘ tremo Skorsńsk Gdńsk : mebe Poed njomym n Ogłosen tekśce 40 grosy ysokośc edne spce m J robne 0 grosy yr metr Odbto rukrn Pństoej Potrkosk 85

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11 ***Dane Pierwiastków Chemicznych*** - Układ Okresowy Pierwiastków 2.5.1.FREE Pierwiastek: H - Wodór Liczba atomowa: 1 Masa atomowa: 1.00794 Elektroujemność: 2.1 Gęstość: [g/cm sześcienny]: 0.0899 Temperatura

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m ᖧ劗C ᖧ劗C... 3 2 W Ę... ᖧ劗 3 ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗... ᖧ劗 ᐧ厇ó ᆇ厷 Ć ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 p - dz ᐧ厇ó T z z z u u ᆇ厷 ᆇ厷 ᐗ吗 ᆇ厷, ᆇ厷, ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ( V) Op fu j u ó z u zg ęd g j ᐧ厇 z ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 Ż ᆇ厷 ᐧ厇 O z p j ᖷ呷 u u ó ᐧ厇 p ż ᖧ劗 W

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

...,,f,', Y,,,, ', '::'':, ]]]]]]]']]').,.1:: ]]]]1,r]]1! ] :7:2 ; 'f *e Wsła pęne,.,,:! jerszu,m,- z ża.u,,jak stł z drzewa. Y;:,:::,,::#;:I:uł:u,;,,* C ch utko, j e d n ostaj n e śpewa, Ze Wsła płyne,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Ne do pulkcj Egz. Nr.-3 INFORMACJA SYGNALNA Włrzych, dn 1989-05-22 X JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ W 1988 ROKU SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Sp.... Pgm Sp.... Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Sp.... Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue Łty e e żeu Elstycy T

Bardziej szczegółowo

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm):

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm): - mteri y omocnice - TI - /3 0. 06 Z WORD I. Uruchom edytor tekstu MS Word, utór lik Formt.doc ustl ror ieru, mrginesy i rod sy tekst u yj c tbulcji: ) tbultor do leej n oycji 5 cm Polsk St Zjednocone

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Pjekte Wże Glce Pgm Pjekte Wże Glce Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Pjekte Wże Glce Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Ceny wyposa enia dodatkowego stoisk

Ceny wyposa enia dodatkowego stoisk SYMO KS 1 Ó K 1 ZJÊIE ITURE SYMO MO IE YMIRY mm) VIE MESUREMENTS (mm) EN(NETTO) NZ NME NET RIE 1 2 OEST OIUM OEST OIUM 58 N 50 N 3. OEST OIUM 48 N 4 OEST TRÓJK TNY TRINE OIUM 55 N 5 OEST TRÓJK TNY TRINE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo

ᖷ啇Eᖷ啇TA 厗Eᖷ啇E 厗ᆗ嘷Pᖷ啇ᖷ啇A 囇Eᖷ啇A CH 厗ᆗ嘷T ᖷ啇AŚCEᖷ啇ᖷ啇ᆗ嘷 m wys m d p mu p dł m w y p d k 圷t m CH 厗ᆗ嘷T PAPER Tᖷ啇ALETᖷ啇 厗E ᖷ啇 wys m d p mu p dł Pᖷ啇RĘCᖷ啇 厗C ŚC

ᖷ啇Eᖷ啇TA 厗Eᖷ啇E 厗ᆗ嘷Pᖷ啇ᖷ啇A 囇Eᖷ啇A CH 厗ᆗ嘷T ᖷ啇AŚCEᖷ啇ᖷ啇ᆗ嘷 m wys m d p mu p dł m w y p d k 圷t m CH 厗ᆗ嘷T PAPER Tᖷ啇ALETᖷ啇 厗E ᖷ啇 wys m d p mu p dł Pᖷ啇RĘCᖷ啇 厗C ŚC SEGMENT "E" "B,C" " E" " B,C", SEGMENT "B,C" "A" PRAWA ATORSKE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór rhitektonizny jest hroniony prwem utorskim zgodnie z rt. i nstępne stwy o Prwie Autorskim i Prwh

Bardziej szczegółowo

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3 To sprwdzi ośości ści ociążoyc pioowo wg eody uproszczoej zgodie z P- 996- UWAGA: ośość ści eży sprwdzć żdej odygcji, cy że gruość ści i wyrzyłość uru ścisie są ie se wszysic odygcjc..... 5. De: rodzje

Bardziej szczegółowo

MGR MAGDALENA WIATR WADAS

MGR MAGDALENA WIATR WADAS S SZ ZO OR RT TY Y S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: pn B e l fe r Ag n e sk te ż tj c e, S e h r ch...4 r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: B e l fe r kl e j n y

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo