KEYBOARD (VG) Klawiatura bezprzewodowa Instrukcja obsługi. Wireless Keyboard User manual. Polski. English

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KEYBOARD (VG) Klawiatura bezprzewodowa Instrukcja obsługi. Wireless Keyboard User manual. Polski. English"

Transkrypt

1 KEYBOARD (VG) Polski Klawiatura bezprzewodowa Instrukcja obsługi English Wireless Keyboard User manual

2 2 1 Montaż / Mounting Podstawowe rysunki / Basic Figures 4 2 AVA Keyboard (VG) 5 3

3 3 SPIS TREŚCI Polski Gwarancja Instalacja Opis klawiatury 2.1 Tryb normalny Wyświetlacz LCD Klawisze Praca z klawiaturą 3.1 Uzbrajanie Alarm Rozbrajanie Pożar Programowanie klawiatury Automatyczna aktywacja klawiatury Podświetlenie LCD Wiadomości dźwiękowe Ładowanie baterii... 9 Komunikaty...16 Parametry techniczne...16 TABLE OF CONTENTS English Guarantee Installation AVA Keyboard description 2.1 Normal mode LCD Display Function of the buttons Working with the keyboard 3.1 Arming Alarm Disarming Fire Programming of the keyboard Automatic activation of the keyboard LCD Backlight Voice messages Charging the battery Voice messages... last page Technical Specifications... last page

4 4 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi Polski Gwarancja W czasie okresu gwarancji producent wymieni lub naprawi każdy wadliwy produkt gdy zostanie on zwrócony do fabryki. Wszystkie wymienione lub naprawione urządzenia będą podlegały gwarancji oryginalnej lub 90-dniowej, w zależności od tego, który z okresów będzie dłuższy. Kupujący powinien przysłać producentowi pisemny spis wadliwych elementów i musi on być dosłany przez wygaśnięciem okresu gwarancji. Gwarancja międzynarodowa Klienci zagraniczni posiadają ta samą gwarancję jak klienci w Bułgarii z wyjątkiem takim, że producent nie może być obciążany cłami, podatkami lub VAT, które mogą być konieczne do zapłacenia. Procedura gwarancji Niniejsza gwarancja ma zastosowanie jedynie do produktów uszkodzonych na skutek wad materiałowych lub wykonania, powiązanych z ich normalnych użyciem. Nie obejmuje ona: Uszkodzeń wynikających z transportu i montażu; Uszkodzeń wywołanych przez zjawiska naturalne takie jak ogień, powodzie, burze, trzęsienia ziemi i wyładowania atmosferyczne; Uszkodzenia wywołane przez nieprawidłowe napięcia zasilania, przypadkowe uderzenia i zalania pozostające poza zasięgiem producenta. Uszkodzenia wywołane przez nieautoryzowane zastosowania w systemach, zmiany i modyfikacje lub otaczające obiekty; Uszkodzenia wywołane przez urządzenia peryferyjne (jeśli urządzenie to nie zostało dostarczone przez producenta); Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową instalację produktów; Uszkodzenie będące rezultatem nieprawidłowego użycia urządzeń; Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji; Uszkodzenia wynikające z innych okoliczności związanych z nieprawidłowym użyciem lub złą konserwacją. W przypadku rozsądnej ilości nieskutecznych prób naprawy produktu podlegającego gwarancji, odpowiedzialność producenta ogranicza się do wymiany produktu, jako wyłączną rekompensatę za naruszenie gwarancji. W żadnych okolicznościach producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przypadkowe lub umyślne szkody wynikające z naruszenia gwarancji, umowy, zaniedbania lub innych pojęć prawnych. Zrzeczenie się Niniejsza Gwarancja zawiera całą gwarancję i jest nadrzędna w stosunku do innych gwarancji w sposób wyraźny lub domniemany (włączając gwarancje dystrybutorów i adaptacje do określonych celów) i wszystkim odpowiedzialnościami i obciążeniami w imieniu producenta. Producent nie zgadza się i nie upoważnia nikogo, by działając w jego imieniu zmieniał lub modyfikował niniejszą gwarancję lub zamieniał z inną w stosunku do tego produktu. Obsługa pogwarancyjna Producent naprawi lub wymieni urządzenia będące po gwarancji i zwrócone do jego fabryki, w wybrany przez siebie sposób, pod następującymi warunkami. Producent nie będzie przyjmował produktów wysłanych do niego bez wcześniejszego uzgodnienia. Produkty, które zostaną uznane przez producenta za naprawialne zostaną naprawione i zwrócone. Producent ma przygotowana listę cen urządzeń, które będą nadawały się do naprawienia i są płatne od każdej naprawionej sztuki. Elementy, które producent uzna za nienaprawialne, zostaną zamienione na funkcjonalnie najbliższe, obecnie dostępne. Za każdy zamieniony produkt obowiązuje obecna cena rynkowa. UWAGA: Prosze przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed instalacją! i pracą z klawiaturą! Producent może wprowadzić zmiany do niniejszej instrukcji bez wcześniej informacji.

5 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi 5 Polski 1. Instalacja Stosuj się również do instrukcji na stronie 2! 1. Otwórz tylną pokrywę urządzenia jak pokazano na rysunku Zdejmij zawias mocowania na ścianie, a następnie podnieś ostro zakończony koniec i wyciągnij go jak pokazano na rysunku Umieść zworkę baterii i połącz klawiaturę z panelem sterującym (patrz instrukcja obsługi centralki - trybu wprowadzania i tryb rejestracji). Rejestracja zostanie dokonana się przez przyciskanie przycisku antysabotażowego (rysunek 3) do momentu, aż klawiatura otrzyma potwierdzenie z centralki. Transmisja jest sygnalizowana przez krótkie błyski czerwonej diody LED na panelu czołowym centralki, a potwierdzenie przez błyski zielonej diody LED. Gdy zapisanie (rejestracja) zakończyło się sukcesem centralka pokazuje na wyświetlaczu typ urządzenia i ID klawiatury (patrz instrukcja instalacji centralki). 4. Wykonaj test radiowy w miejscu instalacji klawiatury i na wybranej wysokości montażu biorąc pod uwagę zasięg radiowy. Każde przyciśnięcie przycisku antysabotażowego aktywuje transmisje i odbiór. OSTRZEŻENIE: Nie trzymaj przyciśniętego przycisku! antysabotażowego dłużej niż 5 sekund. Spowoduje to koniec procedury testu radiowego. Transmisja jest sygnalizowana przez krótkie błyski czerwonej diody LED, a moc sygnału jest wskazywana przez liczbę błysków diody zielonej. Test radiowy jest traktowany jako udany jeśli na dziesięć prób dochodzi do potwierdzenia co najmniej jednym mignięciem diody zielonej, a jako nieudany gdy więcej niż trzy z prób nie zostają potwierdzone. 5. Zamontuj uchwyt do mocowania klawiatury na ścianie w wybranym miejscu instalacji jak to pokazano na rysunku 4. Na koniec zamocuj poprawnie klawiaturę na uchwycie co jest sygnalizowane przez charakterystyczny klik. Po 5 sekundach klawiatura automatycznie wyjdzie z procedury test radiowego, wszystkie segmenty oraz podświetlenie zapalą się jako test wizualny i zostaną pokazane informacje z centralki. Aby dołączyć zewnętrzną strefę przewodową do klawiatury wybierz otwór z tyłu obudowy klawiatury i wprowadź kable. Dołączanie kontaktu magnetycznego zostało pokazane na rysunku 5.! Ostrzeżenie: Jeśli przez przypadek usuniesz zworkę baterii po przeprowadzeniu procedury rejestracji nie zwieraj jej dopóki miga czerwona dioda LED. Może to spowodować skasowanie nadanego już adresu.

6 6 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi Polski 2.1 Tryb normalny W trybie normalnym klawiatura pokazuje bieżący czas zsynchronizowany z zegarem centralki oraz temperaturę w miejscu gdzie jest zainstalowana. Wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze powoduje nawiązanie komunikacji z centralką, a na wyświetlaczu pojawia się bieżąca informacja, która jest odświeżana co klika sekund. 2.2 Wyświetlacz LCD 2. Opis klawiatury - system nie aktywny; - informacja o godzinie, temperaturze i kodzie; - wskazuje że system jest gotowy do aktywacji; - wskazuje alarmy typu Pożar ; - wskazuje alarm; - Dom z armatą wskazuje różne zdarzenia i stany; pokazuje stan grup. wskazuje na status baterii i status podczas ładowania. Brak migania bateria jest naładowana lub ładowanie zakończyło się; (miga) - bateria jest wyczerpana i wymaga naładowania; (miga) - bateria jest ładowana; (nie miga) - zasilanie z centralki; (miga) - utracono zasilanie AC z centralki; wskazuje na problem, techniczny: sabotaż, wyczerpaną baterię centrali lub urządzenia bezprzewodowego, przepalony bezpiecznik itp.; lub wskazuje na zarejestrowane zdarzenie; - system aktywowany; 2.3 Klawisze Klawisze posiadają następujące funkcje: aktywuje system; dezaktywuje system; programuje parametry klawiatury; anuluje; potwierdza; i są wykorzystywane podczas programowania.,... są wykorzystywane do wprowadzania kodów wybierania funkcji i programowania., i - niewykorzystywane.

7 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi 7 Polski 3. Praca z klawiaturą 3.1 Uzbrajanie Po uzbrojeniu LCD wyświetla: System może zostać uzbrojony jedynie! gdy nie ma otwartych przycisków antysabotażowych! Uzbrajanie systemu jest wykonywane przez wprowadzenia ważnego kodu użytkownika: Jeśli wybrana funkcja prowadzi do częściowego uzbrojenia będzie to wskazywane w następujący sposób: Udanym wprowadzenie kodu jest sygnalizowane przez sygnał dźwiękowy potwierdzenia (klika krótkich następujących po sobie sygnałów). Wyświetlacze LCD: wskazuje, że system jest gotowy do uzbrojenia. By uzbroić system wprowadź kolejno: Więcej o programowaniu funkcji można dowiedzieć się z instrukcji obsługi centralki AVA. Jeśli w centralce dozwolone jest szybkie uzbrajanie (quick arming) (kod użytkownika 16 ma nadane uprawnienia), do uzbrojenia systemu nie jest konieczne wprowadzanie ważnego kodu użytkownika. Grupy, które nie są uzbrojone są pokazane w nawiasach. Jeśli czas wejścia lub wyjścia został zaprogramowany są one wskazywane przez miganie nawiasów i klawisza zamku oraz dodatkowy sygnał dźwiękowy. Gdy klawiatura posiada opcję Voice Guide to uzbrajaniu systemu towarzyszą informacje głosowe o uzbrajaniu (1) i upływie czasu wyjścia (6) patrz ostatnia strona. Szczegółowe informacje o funkcjach można znaleźć w instrukcji instalacji i pracy z centralką alarmową. 3.2 Alarm Gdy w systemie pojawi się zdarzenie wyczerpujące warunki alarmu centralki alarmowej na klawiaturze jest to widoczne jako animacja strzelającego działa do zamku i zapala się.

8 8 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi Polski Grupy otwarte są wskazywane przez miganie nawiasów [ ]. Sabotaże w grupach są wskazywane przez miganie ich cyfr. Jeśli klawiatura posiada funkcję Voice Guide alarmowi towarzyszą wiadomości głosowe o alarmie (7) i przypominające użytkownikowi o wprowadzeniu ważnego kodu rozbrajającego system (3). 3.4 Pożar Gdy dojdzie do zdarzenia fire (Ogień) system wskazuje to przez zapalenie i animację płomieni dookoła zamku. Jeśli klawiatura posiada funkcję Voice Guide zdarzeniu alarmowego będzie towarzyszyć wiadomość głosowa o ogniu (4). 3.3 Rozbrajanie Rozbrojenie może zostać dokonane jedynie wówczas gdy wcześniej został wprowadzony ważny kod użytkownika (patrz uzbrajanie): By rozbroić system wprowadź kolejno: Generowany jest typowy sygnał dźwiękowy potwierdzający, a na wyświetlaczu powinno pojawić się. Jeśli klawiatura posiada funkcję Voice Guide to rozbrajaniu systemu towarzyszą wiadomości dźwiękowe o czasie wejścia (3) i rozbrojeniu (2). Jeśli zostało zarejestrowane zdarzenie będzie to wskazywane przez migającą etykietę i migające. Wprowadzając ważny kod użytkownika doprowadza się do zerowania detektora, który spowodował to zdarzenie. Gdy zerowanie zostanie zakończone pomyślnie (podczas następnej komunikacji pomiędzy detektorem a centralką) zdarzenie jest prezentowane jako zarejestrowane w pamięci i sygnalizowane przez etykietę i migające. 3.5 Programowanie klawiatury Przez klawiaturę bezprzewodową może być programowane czy: Automatyczna aktywacja klawiatury Przy otwieraniu drzwi zewnętrznych strefy klawiatura zostanie automatycznie aktywowana. Włączenia tej funkcji jest dokonywane w następujący sposób: Sygnał potwierdzenia będzie słyszalny na koniec operacji.

9 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi 9 Polski Wyłączenia tej funkcji będzie dokonywane w analogiczny sposób: Włączenia opcji komunikatów dźwiękowych dokonuje się przez przyciśnięcie: Sygnał potwierdzenia będzie słyszalny na koniec operacji. Otwarcie wejścia do strefy może być wskazywane przez klawiaturą przez dodatkowy dźwięk kuranta. Zależy to od zaprogramowania w menu centralki w (Ustawienia Systemowe - Ustawienia LCD - Wyświetlacz - Dzwonek) Podświetlenie LCD - Podświetlenie może być wyłączane w celu oszczędzania baterii w klawiaturze. Włączenie podświetlenia jest dokonywane w następujący sposób: Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia. Wyłączenia podświetlenia klawiatury dokonuje się w następujący sposób: Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia Wiadomości dźwiękowe - zdarzenia w systemie mogą być ogłaszane z komunikatami głosowymi (opcja Voice Guide jest domyślnie włączona). Wiadomości głosowe zostały podane na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia. Wyłączenia opcji komunikatów dźwiękowych dokonuje się przez przyciśnięcie: Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia. 4. Ładowanie baterii Migając znaczek w górnym lewym rogu wyświetlacza oznacza że bateria jest rozładowana i klawiatura będzie pracować jeszcze najdalej miesiąc. W takim przypadku należy koniecznie naładować ją za pomocą zasilacza dostarczanego w zestawie. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda klawiatury. Procedura ładowania będzie wskazywana przez migający symbol baterii. Po naładowaniu (co zajmuje ok. 3-4 godziny), znaczek baterii stanie się stały -. Ostrzeżenie: Zdecydowanie zaleca się używanie jedynie oryginalnej! ładowarki baterii (9V AC, 0.2A) dołączanej w zastawie. Producent nie gwarantuje poprawnego ładowania baterii jeśli zostanie użyta inna ładowarka o innych parametrach technicznych.

10 10 AVA Keyboard Installation and operation manual English GUARANTEE During the guarantee period the manufacturer shall, at its sole discretion, replace or repair any defective products when it is returned to the factory. All parts replaced and/or repaired shall be covered for the remainder of the original guarantee, or for ninety (90) days, whichever period is longer. The original purchaser shall immediately send manufacturer a written notice of the defective parts or workmanship, which written notice must in all cases be received prior to expiry of the guarantee. INTERNATIONAL GUARANTEE Foreign customers shall enjoy the same guarantee rights as those enjoyed by any customer in Bulgaria, except that manufacturer shall not be liable for any related customs duties, taxes or VAT, which may be payable. GUARANTEE PROCEDURE This guarantee will be granted when the appliance in question is returned. The manufacturer shall accept no product whatsoever, of which no prior notice has been received. CONDITIONS FOR WAIVING THE GUARANTEE This guarantee shall apply to defects in products resulting only from improper materials or workmanship, related to its normal use. It shall not cover: Damages resulting from improper transportation and handling; Damages caused by natural calamities, such as fire, floods, storms, earthquakes or lightning; Damages caused by incorrect voltage, accidental breakage or water; beyond the control of the manufacturer; Damages caused by unauthorized system incorporation, changes, modifications or surrounding objects; Damages caused by peripheral appliances unless such peripheral appliances have been supplied by the manufacturer; Damages caused by inappropriate surrounding of installed products; Damages caused by failure to use the products for its normal purpose; Damages caused by improper maintenance; Damages resulting from any other cause, bad maintenance or product misuse; In case of a reasonable number of unsuccessful attempts to repair the product, covered by this guarantee, the manufacturer s liability shall be limited to the replacement of product as the sole compensation for breach of the guarantee. Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any special, accidental or consequential damages, on the grounds of breach of guarantee, breach of agreement, negligence, or any other legal notion. WAIVER This Guarantee shall contain the entire guarantee and shall be prevailing over any and all other guarantees, explicit or implicit (including any implicit guarantees on behalf of the dealer, or adaptability to specific purposes), and over any other responsibilities or liabilities on behalf of the manufacturer. WARNING: The manufacturer does neither agree, nor empower, any person, acting on his own behalf, to modify or alter this Guarantee, not to replace it with another guarantee, or another liability with regard to this product. UNWARRANTED SERVICES The manufacturer shall repair or replace unwarranted products, which have been returned to its factory, at its sole discretion under the condition below. The manufacturer shall accept no products for which no prior notice has been received. The products, which the manufacturer deems repairable, will be repaired and returned. The manufacturer has prepared a price list and those products, which can be repaired, shall be paid for every repaired appliance. The closest equivalent product, available at the time, shall replace the products manufacturer deems unrepairable. The current market price shall be charged for every replaced product. Warning: Read this manual carefully before installation and operation with! the keyboard. The manufacturer can make changes without prior.

11 AVA Keyboard Installation and operation manual 11 English 1. INSTALLATION Follow also the instructions on page 2! 1. Open the back cover of the box as shown on Figure 1 - see page Remove the bracket for wall mounting as first lift up the sharp-pointed end and then pull it out, as shown on Figure Place the jumper of the battery (Figure 3) and enrol the keyboard to the control panel (see the installation manual of the control panel for entering the enrolling mode). The enrolling is done by pressing the tamper (Figure 3) until the keyboard gets a confirmation from the control panel. The transmission is indicated by a short blink of the red LED on the front panel and the confirmation - by blinking of the green LED. When the enrolling is successful the control panel indicates on its display the type of the device and the ID of the keypad (see the installation manual of the control panel). 4. Perform a Radio Test at the desired place and height taking into consideration the radio coverage. Every pressing of the tamper will activate a transmission and a receiving. ATTENTION: Do not keep the tamper! pressed for more than 5 seconds. This will lead to an end of the radio test procedure. The transmission is indicated by a short blink of the red LED and the power of the signal is measured by the number of the green LED blinks. Radio test is considered as a successful if 10 attempts are confirmed with at least one blink of the green LED and a fail of no more than 3 attempts. 5. Mount the bracket for wall mounting of the keyboard at the chosen place for installation and place the keyboard as shown on Figure 4. The final mounting of the keyboard over the bracket is accompanied with a click. After 5 sec., the keyboard will automatically leave the radio test procedure, all the segments and the backlight will light up for a visual test, and then the information from the control panel will be shown. To connect an external wire zone to the keyboard, choose suitable holes on the back cover of the box to run the cables. The connecting of a magnet contact is shown on Figure 5. ATTENTION: If you remove the jumper! of the battery after the enrolling procedure by accident do not close the cover until the red LED blinks. This may cause a deletion of an already enrolled address.

12 12 AVA Keyboard Installation and operation manual English 2.1 Normal mode In normal mode the keypad indicates only the current time, synchronized with the clock of the control panel and the temperature in the premises where is installed. Pressing any key of the keypad will establish a communication with the control panel and on the display will appear the current information which is refreshing every few seconds. 2.2 LCD Display 2. DESCRIPTION OF THE KEYBOARD - shows information for hour, temperature and code - shows that the system is ready for activation. - shows an alarm type Fire - shows an alarm - shows different events and states. - shows the status of the battery and the status while charging. Not blinking - the battery is in good working status or the charging is over. - (blinks) - battery is exhausted and needs to be recharged. - (blinks) - battery is charging. - (not blinking) - the power of the control panel is available. - (blinks) - missing AC power of the control panel. - shows technical problem: tamper, low battery of the control panel or a wireless device, blown-out fuse, etc. or event. - the system is activated. - shows recorded - the system is not activated - shows the state of the groups Buttons The buttons perform the following functions: activates the system and programming deactivates the system programs the parameters of the keypad cancel confirmation are used during the,... - used for entering a code, for selecting a function and for programming the keypad., & - not used.

13 AVA Keyboard Installation and operation manual 13 English 3. WORKING WITH THE KEYBOARD 3.1 Arming If the chosen function leads to a partial The system can be armed when arming that would be indicated by the! there are not open tampers in it. following way: The system arming is made by entering a valid user code: Code A successfully entered code is recognized by the sound signal for confirmation (several rapid consecutive signals). LCD displays: The symbol indicates that the system is ready to be armed. To arm the system enter consecutively: Choose the number of the arming function You can learn more about the function programming from the Installation manual of the control panel AVA. When a quick arming is allowed from the control panel (to user code 16 have been given rights), to arm the system is not necessary to be entered a valid user code in advance. After arming LCD displays: Groups which are not armed are shown only as parenthesis. If an entry or exit time has been programmed, they are indicated by blinking of the bars and the key of the castle and by an additional sound signal. When the keypad is with an option Voice Guide the system arming is accompanied with voice messages for arming (1) and exit time running (6) - see also last page. A detailed information about the functions can be found in the Installation and operation manual of the control panel. 3.2 Alarm When an event appears in the system, that cause an alarm condition of the control panel, and on the keyboard this is indicated with an animation of the cannon that fires at the castle and appears.

14 14 AVA Keyboard Installation and operation manual English The opened groups are indicated by blinking of the parenthesis around them. The tampers in the groups are indicated by blinking of their digit. When the keyboard is with an option Voice Guide the presence of an alarm event is accompanied with voice messages for alarm (7) and reminding the user to enter a valid code to disarm the system (3). 3.3 Disarming The disarming can be done only if a valid user code is entered first (see Arming): 3.4 Fire When a fire event occurs the system indicates this with the appearance of the notice and animation of flames around the castle. When the keypad is with an option Voice Guide the alarm event is accompanied with voice message for fire (4). Code To disarm the system enter consecutively: Choose the number of the disarming function The typical sound signal for confirmation is heard and on the display should appear. When the keyboard is with an option Voice Guide the system disarming is accompanied with voice messages for entry time (3) and disarming (2). If there has been an alarm event the recorded information will be indicated with the label and blinking. Entering a valid user code will lead to a RESET of the detector that caused the appearance of this event. When the RESET has been completed successfully (during the next communication between the detector and the control panel) the event is represented as recorded in the memory with the label and blinking. 3.5 Programming of the keyboard By the wireless keyboard could be programmed whether: Automatic activation of the keyboard - at opening of the outdoor entry zone the keyboard to be activated automatically. Enabling this function is done by the following way: a confirmation signal would be heard at the end of the operation.

15 AVA Keyboard Installation and operation manual 15 English The disabling of that function is done by analogical way: The enabling of the option for voice messages is done by pressing: a confirmation signal would be heard at the end of the operation. The opening of the entry zone of the keyboard may be indicated additionally by a sound signal chime. This depends on the programming of the control panel in engineering menu (System settings - LCD settings - Display - Chime) LCD Backlight - the backlight to be switch on for saving the battery of the keyboard. Switching on the backlight is done by the following way: a confirmation signal would be heard at the end of the operation. To switch off the backlight of the keyboard: a confirmation signal would be heard at the end of the operation Voice messages - the events happening in the system to be announced with voice messages (the option Voice Guide is switched on by default). The voice messages are given on the last page of this manual. a confirmation signal would be heard at the end of the operation. The disabling of the option for voice messages is done by pressing: a confirmation signal would be heard at the end of the operation. 4. CHARGING THE BATTERY The appearance of a blinking symbol in the upper left corner of the display means that the battery is discharged and the keypad will work for a month. In this case a recharge with the adapter from the kit is necessary. Plug in the terminal of the adapter to the keypad. The recharging procedure will be indicated with a blinking battery symbol. After the recharge has finished (for about 3-4 hours), the symbol for charged battery will stay still. Attention: It is strongly recommended to use only the original! battery charger (9V AC, 0.2A) included in the set. The manufacturer does not guarantee a proper charging of the battery if you use another battery charger with different technical specifications.

16 Komunikaty głosowe / Voice messages Bezprzewodowa klawiatura ogłasza zdarzenia za pomocą 7 komunikatów dźwiękowych: 1. "System uzbrojony" 2. "System rozbrojony" 3. "Wprowadź swój kod by rozbroić" 4. "Ogień w systemie" 5. "Problem z systemem " 6. "Opuść teren" 7. "Alarm w systemie" The wireless keypad announces the happening of different events by 7 voice messages: 1. "System is armed" 2. "System is disarmed" 3. "Please enter your code to disarm" 4. "Fire in the system" 5. "Trouble in the system" 6. "Please leave the premises" 7. "Alarm in the system" Parametry techniczne / Technical specifications Bateria (do ponownego ładowania)... Battery (rechargeable)... 3,6V Li-Ion 1 Ah Czas pracy baterii: Battery lifetime: Bez opcji Voice Guide... Without option Voice Guide... max.. 6 miesięcy/months Z opcją Voice Guide... With option Voice Guide... max. 4 miesięcy/months Ładowarka baterii... Battery charger... 9V AC, 0.2A Częstotliwość pracy... Working frequency... ~868,6 МHz 1 Zasięg łącza bezprzewodowego... Wireless Link Distance м (na zewnątrz/outdoor), 30м (wewnątrz/indoor) 2 Temperatura pracy... Operating temperature C +50 C Temperatura przechowywania... Storage temperature C +60 C Odporność na zakłócenia... RF protection... 80MHz 1GHz Zabezpieczenie EMC... EMC protection... 8kV Rezystancja przekaźnika strefy przewodowej... Relay wired zone... do/up to 100 Оhm 3 Wejście zasilania... Recharge input V AC / 0,25 A Wymiary... Dimensions x140x24mm 1 Wielokanałowa / Multi channel 2 W typowym środowisku zależy od konstrukcji budynku, materiałów konstrukcyjnych, rozmiarów i rozłożenia strzeżonych pomieszczeń. / In a typical residential environment - depending on the building materials used in the house construction, size and disposition of the guarded rooms house construction, size and disposition of the guarded rooms 3 Przełączniki wysokiej czułości / Reed switch

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D NV-DVR4608(S)/D and NV-DVR4616(S)/D 1.3 version. - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / User s Manual

Instrukcja obsługi / User s Manual Odkurzacz automatyczny / Robotic Vacuum Cleaner W pełni zautomatyzowany inteligentny odkurzacz / Fully Automated Intelligent Dust Buster Instrukcja obsługi / User s Manual Easy-Clean Life Style Spis treści

Bardziej szczegółowo

STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI

STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI Dla PS4 PS3 Mobile STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI EAR FORCE STEALTH 400 STEREO GAMING HEADSET ZESTAW SŁUCHAWKOWY FORCE STEALTH 400 STEREO DO GIER Congratulations

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.7HD-DVBT User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

5 GPS Navigation. 5 GPS Navigation. user s manual MODECOM

5 GPS Navigation. 5 GPS Navigation. user s manual MODECOM 5 GPS Navigation user s manual MODECOM 1 Contents 1.1 Appearance 5 1.2 Power Supply & Charging 6 1.3 Basic Use 8 1.4 Accessories 10 1.5 System Main Interface and Major Functions 10 Chapter II GPS 11 2.1

Bardziej szczegółowo

LD7. Digital Blood Pressure Monitor Instruction Manual. Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny LD Instrukcja Obsługi ENG POL

LD7. Digital Blood Pressure Monitor Instruction Manual. Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny LD Instrukcja Obsługi ENG POL LD7 Digital Blood Pressure Monitor Instruction Manual ENG Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny LD Instrukcja Obsługi POL TABLE OF CONTENTS PARTS AND COMPONENTS.............................................3

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163 English... 2 Polski... 34 Magyar... 67 Česky... 99 Slovenčina... 131 Deutsch... 163 V 1.93 SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2 Contents Registered trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use...

Bardziej szczegółowo

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416 User s manual (short form) NDR-HA4208 NDR-HA4416 NDR-HA4208 / NDR-HA4416 1.0 version - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104 User s manual (short form) NDR-EA4104 NDR-EA4104 User s manual - 1.0 version COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

TVIP100005B / TVIP10055B

TVIP100005B / TVIP10055B TVIP10005B / TVIP1 0055B uk pl dk E User manual Instrukcja obsługi Brugerhåndbog Manual de instrucciones Version 03/2013 1 uk These user manual contains important information for installation and operation.

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A971 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo