KEYBOARD (VG) Klawiatura bezprzewodowa Instrukcja obsługi. Wireless Keyboard User manual. Polski. English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KEYBOARD (VG) Klawiatura bezprzewodowa Instrukcja obsługi. Wireless Keyboard User manual. Polski. English"

Transkrypt

1 KEYBOARD (VG) Polski Klawiatura bezprzewodowa Instrukcja obsługi English Wireless Keyboard User manual

2 2 1 Montaż / Mounting Podstawowe rysunki / Basic Figures 4 2 AVA Keyboard (VG) 5 3

3 3 SPIS TREŚCI Polski Gwarancja Instalacja Opis klawiatury 2.1 Tryb normalny Wyświetlacz LCD Klawisze Praca z klawiaturą 3.1 Uzbrajanie Alarm Rozbrajanie Pożar Programowanie klawiatury Automatyczna aktywacja klawiatury Podświetlenie LCD Wiadomości dźwiękowe Ładowanie baterii... 9 Komunikaty...16 Parametry techniczne...16 TABLE OF CONTENTS English Guarantee Installation AVA Keyboard description 2.1 Normal mode LCD Display Function of the buttons Working with the keyboard 3.1 Arming Alarm Disarming Fire Programming of the keyboard Automatic activation of the keyboard LCD Backlight Voice messages Charging the battery Voice messages... last page Technical Specifications... last page

4 4 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi Polski Gwarancja W czasie okresu gwarancji producent wymieni lub naprawi każdy wadliwy produkt gdy zostanie on zwrócony do fabryki. Wszystkie wymienione lub naprawione urządzenia będą podlegały gwarancji oryginalnej lub 90-dniowej, w zależności od tego, który z okresów będzie dłuższy. Kupujący powinien przysłać producentowi pisemny spis wadliwych elementów i musi on być dosłany przez wygaśnięciem okresu gwarancji. Gwarancja międzynarodowa Klienci zagraniczni posiadają ta samą gwarancję jak klienci w Bułgarii z wyjątkiem takim, że producent nie może być obciążany cłami, podatkami lub VAT, które mogą być konieczne do zapłacenia. Procedura gwarancji Niniejsza gwarancja ma zastosowanie jedynie do produktów uszkodzonych na skutek wad materiałowych lub wykonania, powiązanych z ich normalnych użyciem. Nie obejmuje ona: Uszkodzeń wynikających z transportu i montażu; Uszkodzeń wywołanych przez zjawiska naturalne takie jak ogień, powodzie, burze, trzęsienia ziemi i wyładowania atmosferyczne; Uszkodzenia wywołane przez nieprawidłowe napięcia zasilania, przypadkowe uderzenia i zalania pozostające poza zasięgiem producenta. Uszkodzenia wywołane przez nieautoryzowane zastosowania w systemach, zmiany i modyfikacje lub otaczające obiekty; Uszkodzenia wywołane przez urządzenia peryferyjne (jeśli urządzenie to nie zostało dostarczone przez producenta); Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową instalację produktów; Uszkodzenie będące rezultatem nieprawidłowego użycia urządzeń; Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji; Uszkodzenia wynikające z innych okoliczności związanych z nieprawidłowym użyciem lub złą konserwacją. W przypadku rozsądnej ilości nieskutecznych prób naprawy produktu podlegającego gwarancji, odpowiedzialność producenta ogranicza się do wymiany produktu, jako wyłączną rekompensatę za naruszenie gwarancji. W żadnych okolicznościach producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przypadkowe lub umyślne szkody wynikające z naruszenia gwarancji, umowy, zaniedbania lub innych pojęć prawnych. Zrzeczenie się Niniejsza Gwarancja zawiera całą gwarancję i jest nadrzędna w stosunku do innych gwarancji w sposób wyraźny lub domniemany (włączając gwarancje dystrybutorów i adaptacje do określonych celów) i wszystkim odpowiedzialnościami i obciążeniami w imieniu producenta. Producent nie zgadza się i nie upoważnia nikogo, by działając w jego imieniu zmieniał lub modyfikował niniejszą gwarancję lub zamieniał z inną w stosunku do tego produktu. Obsługa pogwarancyjna Producent naprawi lub wymieni urządzenia będące po gwarancji i zwrócone do jego fabryki, w wybrany przez siebie sposób, pod następującymi warunkami. Producent nie będzie przyjmował produktów wysłanych do niego bez wcześniejszego uzgodnienia. Produkty, które zostaną uznane przez producenta za naprawialne zostaną naprawione i zwrócone. Producent ma przygotowana listę cen urządzeń, które będą nadawały się do naprawienia i są płatne od każdej naprawionej sztuki. Elementy, które producent uzna za nienaprawialne, zostaną zamienione na funkcjonalnie najbliższe, obecnie dostępne. Za każdy zamieniony produkt obowiązuje obecna cena rynkowa. UWAGA: Prosze przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed instalacją! i pracą z klawiaturą! Producent może wprowadzić zmiany do niniejszej instrukcji bez wcześniej informacji.

5 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi 5 Polski 1. Instalacja Stosuj się również do instrukcji na stronie 2! 1. Otwórz tylną pokrywę urządzenia jak pokazano na rysunku Zdejmij zawias mocowania na ścianie, a następnie podnieś ostro zakończony koniec i wyciągnij go jak pokazano na rysunku Umieść zworkę baterii i połącz klawiaturę z panelem sterującym (patrz instrukcja obsługi centralki - trybu wprowadzania i tryb rejestracji). Rejestracja zostanie dokonana się przez przyciskanie przycisku antysabotażowego (rysunek 3) do momentu, aż klawiatura otrzyma potwierdzenie z centralki. Transmisja jest sygnalizowana przez krótkie błyski czerwonej diody LED na panelu czołowym centralki, a potwierdzenie przez błyski zielonej diody LED. Gdy zapisanie (rejestracja) zakończyło się sukcesem centralka pokazuje na wyświetlaczu typ urządzenia i ID klawiatury (patrz instrukcja instalacji centralki). 4. Wykonaj test radiowy w miejscu instalacji klawiatury i na wybranej wysokości montażu biorąc pod uwagę zasięg radiowy. Każde przyciśnięcie przycisku antysabotażowego aktywuje transmisje i odbiór. OSTRZEŻENIE: Nie trzymaj przyciśniętego przycisku! antysabotażowego dłużej niż 5 sekund. Spowoduje to koniec procedury testu radiowego. Transmisja jest sygnalizowana przez krótkie błyski czerwonej diody LED, a moc sygnału jest wskazywana przez liczbę błysków diody zielonej. Test radiowy jest traktowany jako udany jeśli na dziesięć prób dochodzi do potwierdzenia co najmniej jednym mignięciem diody zielonej, a jako nieudany gdy więcej niż trzy z prób nie zostają potwierdzone. 5. Zamontuj uchwyt do mocowania klawiatury na ścianie w wybranym miejscu instalacji jak to pokazano na rysunku 4. Na koniec zamocuj poprawnie klawiaturę na uchwycie co jest sygnalizowane przez charakterystyczny klik. Po 5 sekundach klawiatura automatycznie wyjdzie z procedury test radiowego, wszystkie segmenty oraz podświetlenie zapalą się jako test wizualny i zostaną pokazane informacje z centralki. Aby dołączyć zewnętrzną strefę przewodową do klawiatury wybierz otwór z tyłu obudowy klawiatury i wprowadź kable. Dołączanie kontaktu magnetycznego zostało pokazane na rysunku 5.! Ostrzeżenie: Jeśli przez przypadek usuniesz zworkę baterii po przeprowadzeniu procedury rejestracji nie zwieraj jej dopóki miga czerwona dioda LED. Może to spowodować skasowanie nadanego już adresu.

6 6 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi Polski 2.1 Tryb normalny W trybie normalnym klawiatura pokazuje bieżący czas zsynchronizowany z zegarem centralki oraz temperaturę w miejscu gdzie jest zainstalowana. Wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze powoduje nawiązanie komunikacji z centralką, a na wyświetlaczu pojawia się bieżąca informacja, która jest odświeżana co klika sekund. 2.2 Wyświetlacz LCD 2. Opis klawiatury - system nie aktywny; - informacja o godzinie, temperaturze i kodzie; - wskazuje że system jest gotowy do aktywacji; - wskazuje alarmy typu Pożar ; - wskazuje alarm; - Dom z armatą wskazuje różne zdarzenia i stany; pokazuje stan grup. wskazuje na status baterii i status podczas ładowania. Brak migania bateria jest naładowana lub ładowanie zakończyło się; (miga) - bateria jest wyczerpana i wymaga naładowania; (miga) - bateria jest ładowana; (nie miga) - zasilanie z centralki; (miga) - utracono zasilanie AC z centralki; wskazuje na problem, techniczny: sabotaż, wyczerpaną baterię centrali lub urządzenia bezprzewodowego, przepalony bezpiecznik itp.; lub wskazuje na zarejestrowane zdarzenie; - system aktywowany; 2.3 Klawisze Klawisze posiadają następujące funkcje: aktywuje system; dezaktywuje system; programuje parametry klawiatury; anuluje; potwierdza; i są wykorzystywane podczas programowania.,... są wykorzystywane do wprowadzania kodów wybierania funkcji i programowania., i - niewykorzystywane.

7 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi 7 Polski 3. Praca z klawiaturą 3.1 Uzbrajanie Po uzbrojeniu LCD wyświetla: System może zostać uzbrojony jedynie! gdy nie ma otwartych przycisków antysabotażowych! Uzbrajanie systemu jest wykonywane przez wprowadzenia ważnego kodu użytkownika: Jeśli wybrana funkcja prowadzi do częściowego uzbrojenia będzie to wskazywane w następujący sposób: Udanym wprowadzenie kodu jest sygnalizowane przez sygnał dźwiękowy potwierdzenia (klika krótkich następujących po sobie sygnałów). Wyświetlacze LCD: wskazuje, że system jest gotowy do uzbrojenia. By uzbroić system wprowadź kolejno: Więcej o programowaniu funkcji można dowiedzieć się z instrukcji obsługi centralki AVA. Jeśli w centralce dozwolone jest szybkie uzbrajanie (quick arming) (kod użytkownika 16 ma nadane uprawnienia), do uzbrojenia systemu nie jest konieczne wprowadzanie ważnego kodu użytkownika. Grupy, które nie są uzbrojone są pokazane w nawiasach. Jeśli czas wejścia lub wyjścia został zaprogramowany są one wskazywane przez miganie nawiasów i klawisza zamku oraz dodatkowy sygnał dźwiękowy. Gdy klawiatura posiada opcję Voice Guide to uzbrajaniu systemu towarzyszą informacje głosowe o uzbrajaniu (1) i upływie czasu wyjścia (6) patrz ostatnia strona. Szczegółowe informacje o funkcjach można znaleźć w instrukcji instalacji i pracy z centralką alarmową. 3.2 Alarm Gdy w systemie pojawi się zdarzenie wyczerpujące warunki alarmu centralki alarmowej na klawiaturze jest to widoczne jako animacja strzelającego działa do zamku i zapala się.

8 8 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi Polski Grupy otwarte są wskazywane przez miganie nawiasów [ ]. Sabotaże w grupach są wskazywane przez miganie ich cyfr. Jeśli klawiatura posiada funkcję Voice Guide alarmowi towarzyszą wiadomości głosowe o alarmie (7) i przypominające użytkownikowi o wprowadzeniu ważnego kodu rozbrajającego system (3). 3.4 Pożar Gdy dojdzie do zdarzenia fire (Ogień) system wskazuje to przez zapalenie i animację płomieni dookoła zamku. Jeśli klawiatura posiada funkcję Voice Guide zdarzeniu alarmowego będzie towarzyszyć wiadomość głosowa o ogniu (4). 3.3 Rozbrajanie Rozbrojenie może zostać dokonane jedynie wówczas gdy wcześniej został wprowadzony ważny kod użytkownika (patrz uzbrajanie): By rozbroić system wprowadź kolejno: Generowany jest typowy sygnał dźwiękowy potwierdzający, a na wyświetlaczu powinno pojawić się. Jeśli klawiatura posiada funkcję Voice Guide to rozbrajaniu systemu towarzyszą wiadomości dźwiękowe o czasie wejścia (3) i rozbrojeniu (2). Jeśli zostało zarejestrowane zdarzenie będzie to wskazywane przez migającą etykietę i migające. Wprowadzając ważny kod użytkownika doprowadza się do zerowania detektora, który spowodował to zdarzenie. Gdy zerowanie zostanie zakończone pomyślnie (podczas następnej komunikacji pomiędzy detektorem a centralką) zdarzenie jest prezentowane jako zarejestrowane w pamięci i sygnalizowane przez etykietę i migające. 3.5 Programowanie klawiatury Przez klawiaturę bezprzewodową może być programowane czy: Automatyczna aktywacja klawiatury Przy otwieraniu drzwi zewnętrznych strefy klawiatura zostanie automatycznie aktywowana. Włączenia tej funkcji jest dokonywane w następujący sposób: Sygnał potwierdzenia będzie słyszalny na koniec operacji.

9 AVA Keyboard Klawiatura bezprzewodowa - Instrukcja obsługi 9 Polski Wyłączenia tej funkcji będzie dokonywane w analogiczny sposób: Włączenia opcji komunikatów dźwiękowych dokonuje się przez przyciśnięcie: Sygnał potwierdzenia będzie słyszalny na koniec operacji. Otwarcie wejścia do strefy może być wskazywane przez klawiaturą przez dodatkowy dźwięk kuranta. Zależy to od zaprogramowania w menu centralki w (Ustawienia Systemowe - Ustawienia LCD - Wyświetlacz - Dzwonek) Podświetlenie LCD - Podświetlenie może być wyłączane w celu oszczędzania baterii w klawiaturze. Włączenie podświetlenia jest dokonywane w następujący sposób: Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia. Wyłączenia podświetlenia klawiatury dokonuje się w następujący sposób: Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia Wiadomości dźwiękowe - zdarzenia w systemie mogą być ogłaszane z komunikatami głosowymi (opcja Voice Guide jest domyślnie włączona). Wiadomości głosowe zostały podane na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia. Wyłączenia opcji komunikatów dźwiękowych dokonuje się przez przyciśnięcie: Na koniec operacji będzie słyszalny sygnał potwierdzenia. 4. Ładowanie baterii Migając znaczek w górnym lewym rogu wyświetlacza oznacza że bateria jest rozładowana i klawiatura będzie pracować jeszcze najdalej miesiąc. W takim przypadku należy koniecznie naładować ją za pomocą zasilacza dostarczanego w zestawie. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda klawiatury. Procedura ładowania będzie wskazywana przez migający symbol baterii. Po naładowaniu (co zajmuje ok. 3-4 godziny), znaczek baterii stanie się stały -. Ostrzeżenie: Zdecydowanie zaleca się używanie jedynie oryginalnej! ładowarki baterii (9V AC, 0.2A) dołączanej w zastawie. Producent nie gwarantuje poprawnego ładowania baterii jeśli zostanie użyta inna ładowarka o innych parametrach technicznych.

10 10 AVA Keyboard Installation and operation manual English GUARANTEE During the guarantee period the manufacturer shall, at its sole discretion, replace or repair any defective products when it is returned to the factory. All parts replaced and/or repaired shall be covered for the remainder of the original guarantee, or for ninety (90) days, whichever period is longer. The original purchaser shall immediately send manufacturer a written notice of the defective parts or workmanship, which written notice must in all cases be received prior to expiry of the guarantee. INTERNATIONAL GUARANTEE Foreign customers shall enjoy the same guarantee rights as those enjoyed by any customer in Bulgaria, except that manufacturer shall not be liable for any related customs duties, taxes or VAT, which may be payable. GUARANTEE PROCEDURE This guarantee will be granted when the appliance in question is returned. The manufacturer shall accept no product whatsoever, of which no prior notice has been received. CONDITIONS FOR WAIVING THE GUARANTEE This guarantee shall apply to defects in products resulting only from improper materials or workmanship, related to its normal use. It shall not cover: Damages resulting from improper transportation and handling; Damages caused by natural calamities, such as fire, floods, storms, earthquakes or lightning; Damages caused by incorrect voltage, accidental breakage or water; beyond the control of the manufacturer; Damages caused by unauthorized system incorporation, changes, modifications or surrounding objects; Damages caused by peripheral appliances unless such peripheral appliances have been supplied by the manufacturer; Damages caused by inappropriate surrounding of installed products; Damages caused by failure to use the products for its normal purpose; Damages caused by improper maintenance; Damages resulting from any other cause, bad maintenance or product misuse; In case of a reasonable number of unsuccessful attempts to repair the product, covered by this guarantee, the manufacturer s liability shall be limited to the replacement of product as the sole compensation for breach of the guarantee. Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any special, accidental or consequential damages, on the grounds of breach of guarantee, breach of agreement, negligence, or any other legal notion. WAIVER This Guarantee shall contain the entire guarantee and shall be prevailing over any and all other guarantees, explicit or implicit (including any implicit guarantees on behalf of the dealer, or adaptability to specific purposes), and over any other responsibilities or liabilities on behalf of the manufacturer. WARNING: The manufacturer does neither agree, nor empower, any person, acting on his own behalf, to modify or alter this Guarantee, not to replace it with another guarantee, or another liability with regard to this product. UNWARRANTED SERVICES The manufacturer shall repair or replace unwarranted products, which have been returned to its factory, at its sole discretion under the condition below. The manufacturer shall accept no products for which no prior notice has been received. The products, which the manufacturer deems repairable, will be repaired and returned. The manufacturer has prepared a price list and those products, which can be repaired, shall be paid for every repaired appliance. The closest equivalent product, available at the time, shall replace the products manufacturer deems unrepairable. The current market price shall be charged for every replaced product. Warning: Read this manual carefully before installation and operation with! the keyboard. The manufacturer can make changes without prior.

11 AVA Keyboard Installation and operation manual 11 English 1. INSTALLATION Follow also the instructions on page 2! 1. Open the back cover of the box as shown on Figure 1 - see page Remove the bracket for wall mounting as first lift up the sharp-pointed end and then pull it out, as shown on Figure Place the jumper of the battery (Figure 3) and enrol the keyboard to the control panel (see the installation manual of the control panel for entering the enrolling mode). The enrolling is done by pressing the tamper (Figure 3) until the keyboard gets a confirmation from the control panel. The transmission is indicated by a short blink of the red LED on the front panel and the confirmation - by blinking of the green LED. When the enrolling is successful the control panel indicates on its display the type of the device and the ID of the keypad (see the installation manual of the control panel). 4. Perform a Radio Test at the desired place and height taking into consideration the radio coverage. Every pressing of the tamper will activate a transmission and a receiving. ATTENTION: Do not keep the tamper! pressed for more than 5 seconds. This will lead to an end of the radio test procedure. The transmission is indicated by a short blink of the red LED and the power of the signal is measured by the number of the green LED blinks. Radio test is considered as a successful if 10 attempts are confirmed with at least one blink of the green LED and a fail of no more than 3 attempts. 5. Mount the bracket for wall mounting of the keyboard at the chosen place for installation and place the keyboard as shown on Figure 4. The final mounting of the keyboard over the bracket is accompanied with a click. After 5 sec., the keyboard will automatically leave the radio test procedure, all the segments and the backlight will light up for a visual test, and then the information from the control panel will be shown. To connect an external wire zone to the keyboard, choose suitable holes on the back cover of the box to run the cables. The connecting of a magnet contact is shown on Figure 5. ATTENTION: If you remove the jumper! of the battery after the enrolling procedure by accident do not close the cover until the red LED blinks. This may cause a deletion of an already enrolled address.

12 12 AVA Keyboard Installation and operation manual English 2.1 Normal mode In normal mode the keypad indicates only the current time, synchronized with the clock of the control panel and the temperature in the premises where is installed. Pressing any key of the keypad will establish a communication with the control panel and on the display will appear the current information which is refreshing every few seconds. 2.2 LCD Display 2. DESCRIPTION OF THE KEYBOARD - shows information for hour, temperature and code - shows that the system is ready for activation. - shows an alarm type Fire - shows an alarm - shows different events and states. - shows the status of the battery and the status while charging. Not blinking - the battery is in good working status or the charging is over. - (blinks) - battery is exhausted and needs to be recharged. - (blinks) - battery is charging. - (not blinking) - the power of the control panel is available. - (blinks) - missing AC power of the control panel. - shows technical problem: tamper, low battery of the control panel or a wireless device, blown-out fuse, etc. or event. - the system is activated. - shows recorded - the system is not activated - shows the state of the groups Buttons The buttons perform the following functions: activates the system and programming deactivates the system programs the parameters of the keypad cancel confirmation are used during the,... - used for entering a code, for selecting a function and for programming the keypad., & - not used.

13 AVA Keyboard Installation and operation manual 13 English 3. WORKING WITH THE KEYBOARD 3.1 Arming If the chosen function leads to a partial The system can be armed when arming that would be indicated by the! there are not open tampers in it. following way: The system arming is made by entering a valid user code: Code A successfully entered code is recognized by the sound signal for confirmation (several rapid consecutive signals). LCD displays: The symbol indicates that the system is ready to be armed. To arm the system enter consecutively: Choose the number of the arming function You can learn more about the function programming from the Installation manual of the control panel AVA. When a quick arming is allowed from the control panel (to user code 16 have been given rights), to arm the system is not necessary to be entered a valid user code in advance. After arming LCD displays: Groups which are not armed are shown only as parenthesis. If an entry or exit time has been programmed, they are indicated by blinking of the bars and the key of the castle and by an additional sound signal. When the keypad is with an option Voice Guide the system arming is accompanied with voice messages for arming (1) and exit time running (6) - see also last page. A detailed information about the functions can be found in the Installation and operation manual of the control panel. 3.2 Alarm When an event appears in the system, that cause an alarm condition of the control panel, and on the keyboard this is indicated with an animation of the cannon that fires at the castle and appears.

14 14 AVA Keyboard Installation and operation manual English The opened groups are indicated by blinking of the parenthesis around them. The tampers in the groups are indicated by blinking of their digit. When the keyboard is with an option Voice Guide the presence of an alarm event is accompanied with voice messages for alarm (7) and reminding the user to enter a valid code to disarm the system (3). 3.3 Disarming The disarming can be done only if a valid user code is entered first (see Arming): 3.4 Fire When a fire event occurs the system indicates this with the appearance of the notice and animation of flames around the castle. When the keypad is with an option Voice Guide the alarm event is accompanied with voice message for fire (4). Code To disarm the system enter consecutively: Choose the number of the disarming function The typical sound signal for confirmation is heard and on the display should appear. When the keyboard is with an option Voice Guide the system disarming is accompanied with voice messages for entry time (3) and disarming (2). If there has been an alarm event the recorded information will be indicated with the label and blinking. Entering a valid user code will lead to a RESET of the detector that caused the appearance of this event. When the RESET has been completed successfully (during the next communication between the detector and the control panel) the event is represented as recorded in the memory with the label and blinking. 3.5 Programming of the keyboard By the wireless keyboard could be programmed whether: Automatic activation of the keyboard - at opening of the outdoor entry zone the keyboard to be activated automatically. Enabling this function is done by the following way: a confirmation signal would be heard at the end of the operation.

15 AVA Keyboard Installation and operation manual 15 English The disabling of that function is done by analogical way: The enabling of the option for voice messages is done by pressing: a confirmation signal would be heard at the end of the operation. The opening of the entry zone of the keyboard may be indicated additionally by a sound signal chime. This depends on the programming of the control panel in engineering menu (System settings - LCD settings - Display - Chime) LCD Backlight - the backlight to be switch on for saving the battery of the keyboard. Switching on the backlight is done by the following way: a confirmation signal would be heard at the end of the operation. To switch off the backlight of the keyboard: a confirmation signal would be heard at the end of the operation Voice messages - the events happening in the system to be announced with voice messages (the option Voice Guide is switched on by default). The voice messages are given on the last page of this manual. a confirmation signal would be heard at the end of the operation. The disabling of the option for voice messages is done by pressing: a confirmation signal would be heard at the end of the operation. 4. CHARGING THE BATTERY The appearance of a blinking symbol in the upper left corner of the display means that the battery is discharged and the keypad will work for a month. In this case a recharge with the adapter from the kit is necessary. Plug in the terminal of the adapter to the keypad. The recharging procedure will be indicated with a blinking battery symbol. After the recharge has finished (for about 3-4 hours), the symbol for charged battery will stay still. Attention: It is strongly recommended to use only the original! battery charger (9V AC, 0.2A) included in the set. The manufacturer does not guarantee a proper charging of the battery if you use another battery charger with different technical specifications.

16 Komunikaty głosowe / Voice messages Bezprzewodowa klawiatura ogłasza zdarzenia za pomocą 7 komunikatów dźwiękowych: 1. "System uzbrojony" 2. "System rozbrojony" 3. "Wprowadź swój kod by rozbroić" 4. "Ogień w systemie" 5. "Problem z systemem " 6. "Opuść teren" 7. "Alarm w systemie" The wireless keypad announces the happening of different events by 7 voice messages: 1. "System is armed" 2. "System is disarmed" 3. "Please enter your code to disarm" 4. "Fire in the system" 5. "Trouble in the system" 6. "Please leave the premises" 7. "Alarm in the system" Parametry techniczne / Technical specifications Bateria (do ponownego ładowania)... Battery (rechargeable)... 3,6V Li-Ion 1 Ah Czas pracy baterii: Battery lifetime: Bez opcji Voice Guide... Without option Voice Guide... max.. 6 miesięcy/months Z opcją Voice Guide... With option Voice Guide... max. 4 miesięcy/months Ładowarka baterii... Battery charger... 9V AC, 0.2A Częstotliwość pracy... Working frequency... ~868,6 МHz 1 Zasięg łącza bezprzewodowego... Wireless Link Distance м (na zewnątrz/outdoor), 30м (wewnątrz/indoor) 2 Temperatura pracy... Operating temperature C +50 C Temperatura przechowywania... Storage temperature C +60 C Odporność na zakłócenia... RF protection... 80MHz 1GHz Zabezpieczenie EMC... EMC protection... 8kV Rezystancja przekaźnika strefy przewodowej... Relay wired zone... do/up to 100 Оhm 3 Wejście zasilania... Recharge input V AC / 0,25 A Wymiary... Dimensions x140x24mm 1 Wielokanałowa / Multi channel 2 W typowym środowisku zależy od konstrukcji budynku, materiałów konstrukcyjnych, rozmiarów i rozłożenia strzeżonych pomieszczeń. / In a typical residential environment - depending on the building materials used in the house construction, size and disposition of the guarded rooms house construction, size and disposition of the guarded rooms 3 Przełączniki wysokiej czułości / Reed switch

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Samurai SHARK SH903. RF Combo Wireless Mouse & Keyboard

Samurai SHARK SH903. RF Combo Wireless Mouse & Keyboard Samurai SHARK SH903 RF Combo Wireless Mouse & Keyboard Instrukcja obsługi Instalacja baterii SH903-Samurai Uwaga! Bezprzewodowa myszka optyczna używa baterii typu AAA. Żeby osiągnąć najlepszą wydajność

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu

Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu Pro 21 TM Regulator światła 600W PLC/IR ze wskaźnikiem stanu 7756 38 Parametry Lampa żarowa Lampa halogenowa Lampa halogenowa na bardzo niskie napięcie z transformatorem ferromagnetycznym 110 VA 230 VA

Bardziej szczegółowo

System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez)

System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez) System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez) Instalacja Programowanie Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści Pobranie programu za pomocą QR code lub ze strony producenta: 1. Parametry techniczne 2. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1 WiFi DMX USER MANUAL The Wireless Transceiver stick transmits DMX512 data via wireless transmission between your DMX controller and DMX enabled lighting fixture, by utilizing the 2.4 G global open ISM

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter POL SKI Instrukcja obsługi miernika zużycia energii Operating Instructions for Power Meter 406-074 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original 20.06.2011 Jula AB POLSKI ZASADY

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

AJ-SYB007X AJ-SYB008X

AJ-SYB007X AJ-SYB008X INSTRUKCJA OBSŁUGI XTR CARP SENSITIVE Zestaw sygnalizatorów z radiopowiadamianiem AJ-SYB007X AJ-SYB008X FUNKCJE KLAWISZY A Dioda B Regulacja tonu C Włącznik lampki D Dioda pamięci E Czujnik F Włącznik/Regulacja

Bardziej szczegółowo

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety

Bardziej szczegółowo

Soundbar MM291. Instrukcja obsługi User s Manual

Soundbar MM291. Instrukcja obsługi User s Manual Soundbar MM291 Instrukcja obsługi User s Manual Instrukcja obsługi MM291 SCHEMAT...3 BLUETOOTH...5 OPTICAL IN...6 AUX1...7 AUX2...8 TRYB NAUKI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA...9 MONTAŻ... User s Manual CHEMAT...11

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

DI-514 2.4GHz Wireless Router

DI-514 2.4GHz Wireless Router This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3. DI-514 2.4GHz Wireless Router Before You Begin 1. If you purchased this router to share

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Opis funkcji: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR Dzwięk audio przez Bluetooth, perfekcyjna jakość dzwięku oraz efekt

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Instrukcja obsługi

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 PL Instrukcja obsługi 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWK1

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWK1 PL Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWK1 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWK1...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR C IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR INSTALACJA INSTALLATION 1. INTRODUCTION IF16Tis a curtain pir sensor, can create a barrier of protection useful for doors and windows. And it

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski SkillGuide Podręcznik użytkownika Polski SkillGuide SkillGuide to urządzenie treningowe, które na bieżąco dostarcza informacji dotyczących przeprowadzanej resuscytacji krążeniowoddechowej i przedstawia

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Freedom Wireless Headphone MM65. Instrukcja obsługi User s Manual

Freedom Wireless Headphone MM65. Instrukcja obsługi User s Manual Freedom Wireless Headphone MM65 Instrukcja obsługi User s Manual Manual INSTALLATION... 4 WIRELESS NET AUDIO CHAT... 5 WIRELESS MONITORING... 5 LISTEN TO THE RADIO... 5 WIRED HEADPHONE (WITHOUT BATTERIES)...

Bardziej szczegółowo

Blokada Nr produktu

Blokada Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada Nr produktu 751402 Strona 1 z 6 1. Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt spełnia stosowne normy europejskie i danego kraju. Prosimy użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego. Operating Instructions for Digital Weekly Timer

Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego. Operating Instructions for Digital Weekly Timer Instrukcja obsługi cyfrowego tygodniowego wyłącznika czasowego Operating Instructions for Digital Weekly Timer 406-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWP15...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji Czujnik otwarcia drzwi i okien Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Schemat urządzenia...3 3.Instrukcja instalacji i montażu...4 4.Dodanie urządzenia do Centrali...4 5.Montaż urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone SLU0056 Multifunctional Wireless Stereo Headphone Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual 1. Technical parameter Bluetooth Protocol Frequency range Effective distance FM frequency range

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

ScanPal 5100 Instrukcja szybkiego uruchomienia

ScanPal 5100 Instrukcja szybkiego uruchomienia ScanPal 5100 Instrukcja szybkiego uruchomienia 5100-PL-QS Rev A 3/13 Wyjmowanie z pudełka Sprawdzić, czy w pudełku znajdują się następujące pozycje: Terminal przenośny ScanPal 5100 Główny pakiet baterii

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F

LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F7300226 LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F7300226 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo