Warszawa, Hotel Sheraton r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, Hotel Sheraton 29.06.2010 r."

Transkrypt

1 W³oski Instytut Handlu Zagranicznego Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki W³oskiej W³oski Instytut Handlu Zagranicznego Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki W³oskiej ICE - biuro w Warszawie ul. Marsza³kowska 72, Warszawa tel. (22) , fax (22) sekretariat biura: sekretariat Borsa Vini 2010: Warszawa, Hotel Sheraton r.

2 WPROWADZENIE INTRO S³yn¹ce z win W³ochy zawdziêczaj¹ sw¹ reputacjê nie tylko temu, e produkuje siê tu i eksportuje wiêcej wina ni w jakimkolwiek innym kraju, ale tak e ogromnej ró norodnoœci gatunków, wystêpuj¹cych niemal w ka dym mo liwym kolorze, smaku i stylu. W³oscy producenci nale ¹ do czo³ówki œwiatowego winiarstwa, stale doskonal¹c stosowane technologie i wszêdzie, tak na pó³nocy, jak i na po³udniu kraju tworz¹c wina, którym nie sposób odmówiæ klasy. Wykorzystywane odmiany winoroœli to zarówno bardzo szeroki wachlarz szczepów autochtonicznych, jak i pe³ny asortyment odmian miêdzynarodowych. W przesz³oœci mówi³o siê czasem, e najlepsze swoje wina W³osi chowaj¹ dla siebie, a na rynki zagraniczne wysy³aj¹ smaczne, lecz anonimowe wino, sprzedawane w du ych, ekonomicznych butelkach. Jednak w ostatnich latach rynki przesz³y radykaln¹ przemianê za spraw¹ konsumentów, którzy w wielu krajach ale przede wszystkim w samych W³oszech coraz wyraÿniej domagaj¹ siê wy szej jakoœci. Przez pewien czas wydawa³o siê, e ogólnoœwiatowa tendencja do ujednolicania szczepów i wina ostatecznie zmusi W³ochy do rezygnacji z pozycji mistrza ró norodnoœci. Sta³o siê jednak przeciwnie, bowiem najwa niejsi producenci w wielu rejonach kraju postanowili mimo wszystko nadal trwaæ przy tradycyjnych odmianach winoroœli. Wykorzystuj¹c to autentyczne dziedzictwo swej bogatej w historiê ziemi, tworz¹ wina nowoczesne, o niepowtarzalnych bukietach i smakach. Sprawiaj¹ tym samym, e przygoda z poznawaniem jedynych w swoim rodzaju w³oskich win gwarantuje moc niezapomnianych wra eñ i doznañ smakowych. Eksperci coraz czêœciej plasuj¹ najlepsze w³oskie wina wœród œwiatowej elity. Wiele z tych najszlachetniejszych to wina produkowane w ponad 300 urzêdowo uznanych regionach, które daj¹ prawo do apelacji DOC lub DOCG, a ostatnio tak e na terenach klasyfikowanych jako obszar produkcji win tradycyjnych, oznaczanych apelacj¹ IGT. Istniej¹ te znakomite wina, które z dum¹ podkreœlaj¹ swój ca³kowicie indywidualny charakter. Smakosze wina za granic¹, nie zawsze œwiadomi bogactwa gatunków (a mo e po prostu przyt³oczeni ich liczb¹), czêsto nie potrafi¹ w pe³ni doceniæ i wykorzystaæ tej niespotykanej rozmaitoœci. W³aœnie dziêki tej ró norodnoœci oraz wysokiej jakoœci W³oski Instytut Handlu Zagranicznego mo e od wielu lat skutecznie promowaæ w³oskie wino na najwa niejszych rynkach œwiata. Borsa Vini to skierowany do profesjonalistów specyficzny format promocji b2b, sprawdzony wielokrotnie z sukcesem niniejszy katalog dotyczy XXVII edycji Borsa Vini (II edycji w Polsce). Natomiast na potrzeby wymagaj¹cych konsumentów wina nasz Instytut uruchamia specjalny portal po polsku jego premierowy pokaz odbêdzie siê na zakoñczenie Borsa Vini 29 czerwca 2010 r. Italy s glowing reputation with wine is due not only to the fact that it produces and exports more than any other country but that it offers the greatest variety of types, ranging through nearly every color, flavor and style imaginable. Italian producers have moved rapidly to the forefront of world oenology, improving techniques to create wines of undeniable class in every region, north and south. Their wines derive not only from native vines, which represent an enormous array, but also from a complete range of international varieties. In the past it was sometimes said that Italians kept their best wines to themselves while supplying foreign markets with tasty but anonymous vino in economy sized bottles. But markets have changed radically in recent times as consumers in many lands-most importantly in Italy itself-have insisted on better quality. For a while it may have seemed that the worldwide trend to standardize vines and wines was bound to compromise Italy s role as the champion of diversity. But, instead, leading producers in many parts of the country have kept the emphasis firmly on traditional vines. They have taken the authentic treasures of their ancient land and enhanced them in modern wines whose aromas and flavors are not to be experienced anywhere else. Getting to know the unique wines of Italy is an endless adventure in taste. Experts increasingly rate Italy s premier wines among the world s finest. Many of the noblest originate in the more than 300 zones officially classified as DOC or DOCG-or, more recently, in areas recognized for typical wines under IGT (see Quality Laws & Labels). But a number of special wines carry their own proudly individualistic identities. Wine drinkers abroad, not always aware of the wealth of types (or perhaps overwhelmed by the numbers), have not always taken advantage of this unmatchable variety. It is thanks to this variety and high quality of wine that the Italian Trade Commission has been able to efficiently promote Italian wine for many years on the world s most important markets. Borsa Vini, as a particular b2b promotion format, was tested with success on multiple occasions. This catalog concerns the nd 28th edition of Borsa Vini (the 2 one in Poland). To suit the needs of the wine consumer, our Institute is launching a Website in Polish; its first demonstration will take place at the end of our Borsa Vini on June 29th BUON LAVORO!

3 PROGRAM PROGRAMME Borsa Vini 29 czerwca 2010 r. Hotel Sheraton Warszawa, ul. Boles³awa Prusa 2 Borsa Vini th 29 June 2010 Hotel Sheraton Warsaw, Boles³awa Prusa st rejestracja uczestników i powitalna kawa registration of participants and welcome coffee seminarium i konferencja prasowa Innowacja przez tradycjê. Winoroœle i wina: wyj¹tkowe z natury Barbara Tamburini, enolog Tomasz Prange-Barczyñski, redaktor naczelny Magazynu Wino bilateralne spotkania B2B buffet lunch seminar and press conference Innovation by Tradition Vines & Wines: Unique by Nature Barbara Tamburini, oenologist Tomasz Prange-Barczyñski, executive editor of Magazyn Wino B2B bilateral meetings lunch buffet Udzia³ w imprezie wy³¹cznie za zaproszeniami. Zapewniamy t³umaczenie. Prosimy potwierdziæ udzia³ do 22 czerwca 2010 r. przesy³aj¹c ankietê znajduj¹c¹ siê w katalogu na numer fax: lub em na:

4 INDEKS ALFABETYCZNY INDEKS REGIONALNY Strona 1861 SELEZIONE IWC partecipazione coordinata dal Consorzio Russia Export AZIENDA AGRARIA PERTICAIA AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL ORCO AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI BORTOLOMIOL SPA CA DEI MANDORLI CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA CANTINA BARTOLONI CANTINA NOVELLI CANTINE RUSSO TAURASI CASA VINICOLA POLETTI SRL CASETTA F.LLI CASTELL IN VILLA SPA CASTELLO DI CACCHIANO CASTELLO DI SELVOLE ERI SRL CASTELLO DI VERDUNO CECCHI FAMILY ESTATES CHIORRI CITRA VINI COMELLI WINES CONCILIO CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE CRISTIANA MEGGIOLARO DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL FONTANA GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO GUICCIARDINI CONTE FERDINANDO LE TENUTE DI GENAGRICOLA LE VALLI D OLTREPO SRL LIVIO BRUNI & CO. SRL MARCHESATO DEGLI ALERAMICI MASOTTINA SPA MERE WINE NUOVE DISTILLERIE VINCENZI SRL PAOLO PIZZORNI VINI RONCOLATO ANTONIO SAN FABIANO CALCINAIA SCHENK ITALIA SPA TENUTA CASTEANI VIGNETI RADICA VIGNE & VINI SRL VINI TONON SRL Piemonte Strona 1861 SELEZIONE IWC partecipazione coordinata dal Consorzio Russia Export CA DEI MANDORLI CASETTA F.LLI CASTELLO DI VERDUNO FONTANA GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO NUOVE DISTILLERIE VINCENZI SRL PAOLO PIZZORNI VINI Lombardia LE VALLI D OLTREPO SRL MERE WINE Trentino-Alto Adige CONCILIO LIVIO BRUNI & CO. SRL SCHENK ITALIA SPA Friuli-Venezia Giulia AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA COMELLI WINES Veneto BORTOLOMIOL SPA CRISTIANA MEGGIOLARO LE TENUTE DI GENAGRICOLA MASOTTINA SPA RONCOLATO ANTONIO VINI TONON SRL Emilia-Romagna AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI CASA VINICOLA POLETTI SRL Toscana CASTELL IN VILLA SPA CASTELLO DI CACCHIANO CASTELLO DI SELVOLE ERI SRL CECCHI FAMILY ESTATES GUICCIARDINI CONTE FERDINANDO MARCHESATO DEGLI ALERAMICI SAN FABIANO CALCINAIA TENUTA CASTEANI Marche AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E Umbria AZIENDA AGRARIA PERTICAIA AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S CANTINA BARTOLONI CANTINA NOVELLI CHIORRI DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S Abruzzo CITRA VINI VIGNETI RADICA Campania AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL ORCO CANTINE RUSSO TAURASI DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL Puglia VIGNE & VINI SRL Sicilia AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO

5 1861 SELEZIONE IWC partecipazione coordinata dal Consorzio Russia Export Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Lombardia Veneto Piemonte Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Abruzzo Puglia Campania CONSORZIO RUSSIA EXPORT VIA PIAZZI TORINO (TO) tel fax year celebration of our country. For this very special occasion, International Wine Company is planning to celebrate also Italy food and wine. We are presenting a 1861 WINE COLLECTION with several (and the most famous) wines from different regions from North to the South. The main characteristic of this collection is that all the wines will have the SAME PRICE for entry level market (low price) WINE COLLECTION is a project co-funded by Federexport Piemonte and Italian Government to develop Italian eno-gastronomic culture in the world. We are also scheduling wine and eno-gastronomic tours starting from next Autumn to support promotional activities of foreign importers obchody 150. rocznicy istnienia pañstwa w³oskiego. Przy tej szczególnej okazji International Wine Company planuje uczciæ tak e w³osk¹ kuchniê i wina. Przedstawiamy KOLEKCJÊ WIN 1861, obejmuj¹c¹ wina (i to najs³awniejsze) z ró nych regionów W³och, od pó³nocy do po³udnia. G³ówn¹ cech¹ tej kolekcji jest to, e wszystkie wina maj¹ TÊ SAM CENÊ w segmencie podstawowym (o niskiej cenie) Italy Food Point to wspólny projekt Federexport Piemonte oraz w³oskiego rz¹du, którego celem jest rozwój w³oskiej kultury kulinarno-winiarskiej w œwiecie. Ju najbli szej jesieni rozpoczniemy seriê objazdowych pokazów eno-gastronomicznych, wspieraj¹cych dzia³ania promocyjne importerów. Sicilia Montepulciano d Abruzzo Festa 2008 Vermentino di Sardegna 2008 Sicilia Nero d Avola Festa 2009 Campania Rosso 2009 Sicilia Syrah

6 AZIENDA AGRARIA PERTICAIA AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO AZIENDA AGRARIA PERTICAIA DI GUARDIGLI GUIDO VIA E. CATTANEO GUALDO CATTANEO (PG) tel fax AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO L. E FIGLI SS CONTRADA RACCUGLIA PARTINICO (PA) tel fax In archaic language of inhabitants of Umbria, the word perticaia meant the plow the tool that is the symbol of historic transition from pastoral farming to agriculture. And it is precisely for this inseparable bond with the land and deep attachment to the terroir that Guido Guardigli decided to call Perticaia his new company. Respect for the past, attention for the current situation and ambitious look into the future these are our values. As in the case of Montefalco Sagrantino we follow the rule: one vine one wine. We cultivate a dozen hectares of vineyards mostly with two varieties: Sagrantino and Trebbiano Spoletino. The winery produces the following wines: Sagrantino Montefalco, Montefalco Sagrantino Passito, Montefalco Rosso, Trebbiano Spoletino; Umbria Rosso. W jêzyku, którym pos³ugiwali siê dawni mieszkañcy Umbrii, s³owo perticaia oznacza³o p³ug narzêdzie, które stanowi symbol przejœcia od pasterstwa do rolnictwa. W³aœnie ze wzglêdu na tê nierozerwaln¹ wiêÿ z ziemi¹ i g³êbokie przywi¹zanie do terytorium Guido Guardigli swej winnicy da³ nazwê Perticaia. Szacunek dla przesz³oœci, uwa na obserwacja sytuacji obecnej i ambitne spojrzenie w przysz³oœæ oto nasze wartoœci. Tak jak w przypadku Montefalco dal Sagrantino stosujemy zasadê: jeden szczep jedno wino. Posiadamy kilkanaœcie hektarów winnic, w których uprawiamy przede wszystkim odmiany Sagrantino i Trebbiano Spoletino. Obecnie produkowane wina to: Montefalco Sagrantino Montefalco Sagrantino Passito Montefalco Rosso Trebbiano Spoletino Umbria Rosso. 70 years of passion and experience, generations of winegrowers. Papà Onofrio s passion became a tradition in the Costantino family. It is the origin of the Costantinos agricultural company. Our grape, must and wines are born from the inseparable marriage of the passion and experience. This marriage, combined by the morphology of the hilly country lands, the tramontana wind, the beauty of the sea, the sun, the structural and chemical composition of the soil basic, calciferous and loamy, make possible that our vine-stocks bear fruit with the best quality. Adopting the very best technology in wine-growing, controlled by expert hands, our products contain exclusively the best molecules of our grape. From this harmony our wines are born. 70 lat pasji i doœwiadczenia wielu pokoleñ plantatorów winoroœli oraz pasja papy Onofrio, która na dobre zakorzeni³a siê w rodzinie Costantino oto podstawy przedsiêbiorstwa Azienda Costantino. Nasze winogrona, moszcz i wina powstaj¹ z nieroz³¹cznego zwi¹zku pasji i doœwiadczenia, umacnianego przez ukszta³towanie pagórkowatych terenów, pó³nocny wiatr tramontana, piêkno morza, s³oñce oraz strukturalny i chemiczny sk³ad gleby o odczynie zasadowym, w której przewa aj¹ wapienie i i³y. Wszystko to sprawia, e nasze winnice rodz¹ owoce najwy szej jakoœci. Dziêki stosowaniu najlepszych technologii w uprawie winoroœli oraz kontroli ze strony wybitnych specjalistów nasze produkty zawieraj¹ wy³¹cznie to, co najlepsze z tutejszych winogron. To w³aœnie z tej harmonii rodz¹ siê nasze wina. G Montefalco Sagrantino 2006 Montefalco Rosso 2007 Trebbiano Spoletino 2009 Sicilia Catarratto 2008 Sicilia Müller Thurgau 2008 Sicilia Chardonnay 2008 Sicilia Nero d Avola 2008 Sicilia Syrah

7 AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S. AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL ORCO AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S. VIA MADONNA DELLA PIA BEVAGNA (PG) tel fax AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL ORCO VIA PETRANELLI AVELLINO (AV) tel fax The Dionigi farm was born in It owns approximately 10 hectares of vineyards where they produce Sagrantino Montefalco (both sweet and dry versions), Montefalco Rosso, and the generous Grechetto dei Colli Martani, as well as other prestigious wines. Over the years, the family have carefully selected the varieties of olive and vine that best complement this environment and consequently the best techniques, to transform these products into D.O.P. extra virgin olive oil and D.O.C.G. wines, both with unmistakeable body and taste. Gospodarstwo Dionigi istnieje od 1896 roku i obejmuje oko³o 10 hektarów winnic, z których pochodzi wiele cennych win, miêdzy innymi Sagrantino Montefalco (zarówno w wersji s³odkiej, jak i wytrawnej), Montefalco Rosso czy szlachetne Grechetto dei Colli Martani. Na przestrzeni lat nasza rodzina dokona³a pieczo³owitej selekcji odmian oliwek i winoroœli, które na tych terenach przynosz¹ optymalne rezultaty. Wybieramy nastêpnie najlepsze technologie produkcji, które pozwalaj¹ uzyskaæ oliwê extra vergine DOP oraz wina DOCG o niepowtarzalnej strukturze i smaku. G Montefalco Sagrantino 2005 Montefalco Sagrantino Passito 2005 Montefalco Rosso 2007 Montefalco Rosso Riserva 2006 Grechetto Colli Martani Vigna del Brillo 2009 The name of our firm originates from the same-named locality situated in the countries of the hamlet of San Michele, in the province of Avellino, situated in Campania, where it s possible to admire, close to our vineyards, a majestic megalithic monument made up of three stones about five metres high and two metres wide, driven into the ground one beside the other according to a disposition named by archaeologists menhir alignment. Our family boasts very ancient traditions in viticulture, and since few years improves its products by processing them directly in the new cellar built at the firm centre, where the recourse to the most advanced wine production techniques allows to fully bring out the fragrance and flavours of the incomparable wines of Irpinia. Nazwa naszego przedsiêbiorstwa pochodzi od nazwy miejscowoœci, po³o onej w okolicach San Michele, na terenie prowincji Avellino w regionie Kampania. Niedaleko naszych winnic mo na zwiedzaæ imponuj¹ce megalityczne pozosta³oœci dawnych epok trzy ogromnej wielkoœci g³azy (wysokoœci 5m i szerokoœci 2m), ustawione jeden za drugim, zwane przez archeologów menhirami. Nasza rodzina mo e pochwaliæ siê d³ug¹ tradycj¹ uprawy winoroœli. Od kilku lat nasze produkty wytwarzane s¹ w nowo wybudowanej winiarni, gdzie stosujemy nowoczesne technologie, dziêki którym wydobywamy pe³niê smaku i aromatu charakterystyczn¹ dla win z Irpinii. G Fiano di Avellino 2009 Greco di Tufo 2009 Taurasi 2000 Campania Rosso Campania Bianco

8 AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E. AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E. C.DA CAMERA FERMO (FM) tel fax AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA VIA DEL COLLIO IPPLIS DI PREMARIACCO (UD) tel fax Back in 1970 the Ciamarra family winery planted 3 different vines: Trebbiano, Montepulciano and Sangiovese. The vineyards are located on a hill, not far from the Adriatic coastline. They are favourably affected by the sea breeze, which creates very suitable conditions for wine growing. The winery property covers a surface of 37 ha, 33 ha of vineyards and 4 of olive groves. Wine-growing and producing are widespread in this area. The vineyards guarantee a high-quality production with more than 4300vines/ha. Growing method: guyot and cordon. The yield is approx. 650/750 kg of grapes/ha to get a load of approxf.1,5 kg/vine. VINE TRAINING TECHNIQUE The company adopts the LOW ENVIRONMENTAL IMPACT system, an alternative model that can safeguard the territory and the man s health. The ground is left without grass in order to favour the development of predator insect of the grape-vine s parasites. W 1970 roku rodzina Ciamarra rozpoczê³a uprawê trzech odmian winoroœli: Trebbiano, Montepulciano i Sangiovese. Winnice po³o one s¹ na wzgórzach w okolicach wybrze a Morza Adriatyckiego. Korzystny wp³yw morskich pr¹dów sprawia, e warunki do uprawy winoroœli s¹ tu idealne. Posiad³oœæ liczy w sumie 37 ha powierzchni, z czego 33 ha to powierzchnia winnic, co przy gêstoœci oko³o krzewów na hektar, stanowi gwarancjê znakomitej jakoœci. Metoda prowadzenia: guyot i sznur. Wydajnoœæ oko³o 650/750 kg owoców/ha, czyli oko³o 1,5 kg/krzew. Winnica stosuje metody uprawy przyjazne dla œrodowiska i zdrowia ludzi. Gleba pozbawiona jest trawy, co sprzyja wystêpowaniu owadów, bêd¹cych naturalnymi wrogami szkodników winoroœli. Fifty years ago our ancestors gave life to a story that continues today with La Tunella of Massimo and Marco Zorzettig. Our wines, fruit of the lovely and utmost care for its 70 hectares of vineyards (70% of white grapes, 30% of red grapes), embody the creative vitality, but history and tradition remain the solid and enduring corner-stones of the present, building the future. The wines range from classic whites and reds, to cuvees, passito wines and singlegrape wines that are the fruit of the judicious enhancement of fine autochthonous stocks: examples of this are Valmasia, Friulano and Rjgialla(whites), Refosco dal P.R., Schioppettino and Pignolo (reds), the precious result of long research in the vineyard and in the wine-cellar. Pó³ wieku temu nasza rodzina za³o y³a winiarniê, która przetrwa³a do dziœ i nosi nazwê La Tunella di Massimo e Marco Zorzettig. Nasze wina, owoc troskliwej i uwa nej uprawy prowadzonej na 70 ha powierzchni winnic (70% to winogrona jasne, 30% ciemne), to dowód na nasz¹ kreatywnoœæ i witalnoœæ. Wa nymi elementami naszej teraÿniejszoœci i przysz³oœci s¹ jednak tak e historia i tradycja. Nasze wina to klasyczne wina bia³e i czerwone, a tak e kupa owane, passito oraz wina jednoodmianowe owoc naszych starañ nad udoskonaleniem odmian autochtonicznych. S¹ wœród nich Valmasia, Friulano i Rjgialla (bia³e), Refosco dal P.R., Schioppettino i Pignolo (czerwone) efekt naszych prac i badañ prowadzonych na stokach i w zak³adzie winiarskim. Colli Orientali del Friuli Pinot Grigio 2009 Colli Orientali del Friuli Sauvignon 2009 Colli Orientali del Friuli Rjgialla 2009 Colli Orientali del Friuli Merlot 2008 Colli Orientali del Friuli Refosco dal Peduncolo Rosso 2008 Rosso Piceno Solagna 2009 Falerio dei Colli Ascolani Brezzadimare 2009 Marche Chardonnay Sensi 2009 Marche Sangiovese Le Cannette 2009 Marche Rosso Passione

9 AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI BORTOLOMIOL SPA AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI LOC. CASA PICCIONI ZIANO PIACENTINO (PC) tel fax BORTOLOMIOL SPA VIA GARIBALDI VALDOBBIADENE (TV) tel fax The Lusenti vine growing and wine producing company has been handed down from father to daughter with a love for wine and for its terroir, where we have decided to live and work. Here we look after our 17 hectares of vineyards, laid out with care on the gentle, sunny hills. Our wines are born from the harmonious integration of knowledge of the land, traditional methods of cultivation and care for the product ensuring that all that is contained within a fine bunch of grapes reaches our bottles in its entirety of perfumes, colour and bouquet. Winnica Lusenti, w której uprawia siê i produkuje wino, to zak³ad prowadzony obecnie przez drugie pokolenie w³aœcicieli (najpierw ojciec, potem córka) kochaj¹cych ziemiê, na której yj¹ i pracuj¹. Dbamy tu o 17 ha naszych winnic, prowadzonych troskliwie na ³agodnych, nas³onecznionych stokach. Nasze wina s¹ efektem harmonijnego po³¹czenia wiedzy o ziemi, tradycyjnych metod uprawy i dba³oœci o produkt koñcowy. Pragniemy, by w naszych winach mo na by³o odnaleÿæ ca³e bogactwo koloru, smaku i aromatu dojrza³ych w s³oñcu winogron. Colli Piacentini Malvasia Bianca Regina 2007 Colli Piacentini Pinot Grigio Fiocco di Rose 2009 Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Villante 2006 Colli Piacentini Gutturnio Superiore Cresta al Sole 2006 Other still wines Vino da Tavola Rosso Vigna Martin 2009 The winery was founded by Giuliano Bortolomiol in Giuliano studied at the school of oenology in Conegliano. He always felt it was his mission to give Prosecco the dignity it deserved and to make it known far beyond the limits of the province. He applied himself to this immediately after the war; he was one of the founder of the Confraternità del Prosecco in 1945 and of the Mostra Nazionale degli Spumanti in Bortolomiol was a pioneer in the application of the Charmat-Martinotti method. He was the first to produce a Prosecco Brut, in But the award-winning Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra-dry Bandarossa is the true representative of the estate. Winiarniê za³o y³ w 1949 roku Giuliano Bortolomiol, absolwent szko³y enologii w Conegliano. Wierzy³ on, e jego zadaniem jest przywrócenie winu Prosecco godnej pozycji, na jak¹ zas³uguje, i rozs³awienie go poza granicami regionu, w którym jest produkowane. Temu zadaniu poœwiêci³ lata powojenne. W 1945 roku by³ jednym z za³o ycieli Confraternità del Prosecco, a na Krajowej Wystawie Win Musuj¹cych w 1963 roku firma Bortolomiol zas³ynê³a z pionierskiego zastosowania metody Charmat-Martinotti. Jako pierwsza wyprodukowa³a w 1960 roku wino Prosecco Brut. Jednak najbardziej znanym reprezentantem przedsiêbiorstwa jest dziœ nagradzane wieloma wyró nieniami wino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra-dry Bandarossa. Sparkling DOCG Valdobbiadene Prosecco Superiore Prior Brut 2009 Valdobbiadene Prosecco Superiore Senior Extra Dry 2009 Valdobbiadene Prosecco Superiore Maior Dry 2009 Sparkling DOC Treviso Frizzante Spago

10 CA DEI MANDORLI CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA ANTICA VINERIA S.C.A. VIA IV NOVEMBRE CASTEL ROCCHERO (AT) tel fax CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA VIA CACCIATORI DELLE ALPI PERUGIA (PG) tel fax th The Ricagno story goes back to the 19 century, when Cristoforo Ricagno used to grow vines in Sezzadio. His son Paolo moved to Castel Rocchero where he began to acquire the best lands for grape growing. He truly was the forerunner of the modern wine farm, constantly studying and implementing new cultivation and wine growing systems. His son Giovanni, oenologist, continued to run the farm while Paolo dedicated himself to refurbishing vineyards and modernizing the winemaking equipment, That is how Ca dei Mandorli originated a company run by Paolo and his son Stefano who has a degree in Oenology. The labels on the bottles show the names of the varieties wines are made of. Barbera d Asti in made of Bellada grapes (both base and superior); Dolcetto d Acqui is made of Ruja grapes, P.te Chardonnay of Pian dei Ronchi variety, Moscato d Asti of Giari and Brachetto d Acqui of le Donne dei Boschi grapes. Tradycja winiarska rodu Ricagno siêga wieku XIX, kiedy to Cristoforo Ricagno zaj¹³ siê upraw¹ winoroœli w Sezzadio. Jego syn Paolo, po przeprowadzce do Castel Rocchero, nabywa³ tu stopniowo kolejne ziemie nadaj¹ce siê do uprawy winoroœli. By³ prawdziwym prekursorem nowoczesnych technologii winiarskich, stale uczy³ siê i wprowadza³ nowe systemy uprawy i prowadzenia winnic. Jego syn Giovanni, enolog, kontynuowa³ prowadzenie winnicy, a Paolo poœwiêci³ siê modernizacji upraw i technologii produkcji wina. Tak powsta³a Ca dei Mandorli, kierowana przez Paolo i jego syna Stefano, który ukoñczy³ studia w dziedzinie enologii. Na etykietach butelek podawane s¹ nazwy szczepów, z których produkowane jest wino. Z odmiany Bellalda powstaje Barbera d Asti (base i superiore); z Ruja Dolcetto d Acqui, ze szczepu Pian dei Ronchi - P.te Chardonnay, z dei Giari Moscato d Asti, a z odmiany Donne dei Boschi wino Brachetto d Acqui. G Brachetto d Acqui Le Donne dei Boschi 2009 Moscato d Asti Dei Giari 2009 Barbera d Asti Superiore La Bellalda 2006 Barbera d Asti La Bellalda 2007 Sparkling wines Brut Rosato 2009 The Chamber of Commerce, Industry, Craft Trade and Agriculture of Perugia supports and promotes the interests of local companies. This CCIAA: helps and encourages the economic development of the enterprises and territory, credit inducements and business financing, entrepreneurial formation, innovation and technology transfer, valorization of territory resources; participates in the economical development of territory, entrepreneurial competitiveness; exercises all the administrative activities, according to the Italian law, promotes objective and impartial rules in commercial contracts. In addition, the CCIAA, aiming to support the international market, has established a special agency, Promocamera, that follows the objectives and the strategic guidelines of the Chamber of Commerce. Izba Handlu, Przemys³u, Rzemios³a i Rolnictwa (CCIAA) z siedzib¹ w Perugi wspiera i promuje interesy lokalnych przedsiêbiorców. Izba: pomaga w gospodarczym rozwoju lokalnych przedsiêbiorstw i obszarów poprzez pomoc w uzyskiwaniu kredytów i po yczek dla przedsiêbiorstw, szkolenia przedsiêbiorców, transfer technologii i innowacji oraz dzia³ania, zmierzaj¹ce do podniesienia wartoœci zasobów terytorium; uczestniczy w gospodarczym rozwoju terytorium, stymuluje konkurencjê pomiêdzy przedsiêbiorcami; prowadzi wszelk¹ dzia³alnoœæ administracyjn¹ przewidzian¹ we w³oskim prawie, promuje obiektywne i bezstronne zapisy w umowach handlowych. Dodatkowo Izba CCIAA, staraj¹c siê wspieraæ rynek miêdzynarodowy, powo³a³a do ycia specjaln¹ agencjê Promocamera, która dzia³a zgodnie z g³ównymi celami i strategicznymi wytycznymi Izby

11 CANTINA BARTOLONI CANTINA NOVELLI CANTINA BARTOLONI DI BARTOLONI MARIA ROSA LOCALITA MORLANO CASE SPARSE GIANO DELL UMBRIA (PG) tel fax CANTINE NOVELLI SRL VIA DEL COMMERCIO TERNI (TR) tel fax The Company is located in central Italy, between olive groves and vineyards. It produces Italian excellence products extra virgin olive oil, DOCG wines and good hospitality in elegant surroundings to offer the maximum welfare. Nasza firma le y w œrodkowych W³oszech wœród piêknych gajów oliwnych i winnic. Produkujemy wyœmienit¹ oliwê extra vergine, wina z oznaczeniem DOCG, a tak e oferujemy goœcinê w eleganckim otoczeniu, zapewniaj¹cym podczas pobytu u nas wspania³e samopoczucie. G Montefalco Sagrantino Normannia 2005 Montefalco Sagrantino Passito The Passion 2007 Montefalco Rosso Poggio la Pia 2006 Umbria Passito Bianco 2008 Umbria Rosato Ross 2008 In Umbria, Cantina Novelli, has held a prominent role in the food industry over the last 40 years. The company is owned by one of the most influential families in Umbria, with total sales proceeds of 120 million euros, bottles. With over 800 ha in Montefalco and Spoleto, Cantina Novelli has selected the best 56 ha for wine growing. The vineyards are located in the most important area for quality viticulture production in Umbria. The mission is to recover and promote the native varietals of the territory investing in several research projects: Recovery of Trebbiano Spoletino and Pecorino grapes (from pre-phylloxera rootstock) in collaboration with the University of Milan. International Project: creation of FIRST Sagrantino Rosè de Noir traditional method sparkling wine in collaboration with France. Po³o one w Umbrii przedsiêbiorstwo Cantina Novelli od ostatnich 40 lat odgrywa istotn¹ rolê w bran y spo ywczej. Firma, znajduj¹ca siê w rêkach jednej z najbardziej wp³ywowych umbryjskich rodzin, osi¹ga ³¹czne przychody ze sprzeda y na poziomie 120 milionów Euro przy produkcji butelek. Spoœród ponad 800 hektarów ziemi w Montefalco i Spoleto, Cantina Novelli wyselekcjonowa³a najlepsze 56 hektarów, przeznaczaj¹c je pod uprawê winoroœli. Winnice te s¹ po³o one w najwa niejszym obszarze produkcji umbryjskich win wysokiej jakoœci. Misj¹ firmy jest ponowne odkrycie i rozpowszechnienie rodzimych szczepów winoroœli, do czego s³u ¹ liczne projekty badawcze m.in.: przywrócenie szczepów Trebbiano Spoletino i Pecorino (dziêki korzeniom sprzed epidemii filoksery) we wspó³pracy z Uniwersytetem w Mediolanie czy miêdzynarodowy projekt, polegaj¹cy na stworzeniu we wspó³pracy z Francj¹ PIERWSZEGO wina musuj¹cego Sagrantino Rosè de Noir produkowanego metod¹ tradycyjn¹. G Montefalco Sagrantino 2006 Montefalco Rosso 2007 Umbria Trebbiano Spoletino 2009 Umbria Pecorino 2009 Sparkling wines Spumante Rosè de Noir

12 CANTINE RUSSO TAURASI CASA VINICOLA POLETTI SRL CANTINE RUSSO TAURASI LOC. CARAZITA TAURASI (AV) tel fax CASA VINICOLA POLETTI SRL VIA MOLINO ROSSO IMOLA (BO) tel fax This boutique winery was founded in 1999, in Southern Italy, that production and marketing fine wines since 2006 with a volume of 60k bottles/year. We make high quality wines, typical of the Taurasi area, that are produced by autochthonous grapes in purity to obtain wines with a strong personality that represent the identity of Irpinia. The property vineyard is about 10ha and is entirely cultivated with Aglianico red grape that we use for Aglianico and Taurasi. White grapes used for Greco, Fiano, Falanghina come from sites with high vocation to the production of each variety. Our philosophy is to apply a minimal treatment of grapes, and a not invasive use of woods to get a wine as that produced. Grape cultivation, wine-making, aging, bottling and fining are carried out directly by us locally. The company was founded by Aurelio Poletti in 1925 and followed by his descendants has continued to offer high quality products. It has 15ha of vineyards and processes around q of grapes. 20million litres of wine are made and bottled every year. Its highly adaptable production cycle can satisfy demands from a wide range of sales channels. The company has added to Vite d Or, Simphonia, Castellaccio and Cantine Fabri trade names, with a new top quality label La Sagrestana, that owes its name to the first farm that the Poletti family planted with traditional varieties of wines from the Romagna region, like Sangiovese and the range has since expanded to include 25 different wines using grapes from the most important wine growing areas in Italy Ta niszowa winiarnia powsta³a w 1999 roku na po³udniu W³och. Zajmuje siê wyrobem i sprzeda ¹ wina, którego iloœæ od 2006 roku wynosi butelek rocznie. Produkujemy wina najwy szej jakoœci typowe dla rejonu Taurasia. Z endemicznych szczepów winoroœli wyrabiamy wina jednoodmianowe, o silnej osobowoœci charakterystycznej dla obszaru Irpinii. Powierzchnia naszych winnic wynosi 10 ha i w ca³oœci przeznaczona jest pod uprawê ciemnego szczepu Aglianico, z którego powstaj¹ wina Aglianico i Taurasi. Natomiast bia³e odmiany, z których wyrabiamy Greco, Fiano i Falanghina pochodz¹ z terenów posiadaj¹cych optymalne warunki do uprawy ka dej z nich. Pragniemy, by nasze winnice poddawane by³y mo liwie najmniejszej iloœci zabiegów agrotechnicznych i z wyczuciem decydujemy, jak d³ugo wino ma dojrzewaæ w drewnianych bary³kach. Uprawa winoroœli, produkcja wina, jego dojrzewanie, butelkowanie i le akowanie prowadzone s¹ na miejscu bezpoœrednio przez nas. G Taurasi 2004 Greco di Tufo 2008 Fiano di Avellino 2008 Irpinia Campi Taurasini 2005 Campania Falanghina 2008 Przedsiêbiorstwo za³o y³ w 1925 roku Aurelio Poletti. Kolejne pokolenia prowadzi³y je i rozwija³y, stale podnosz¹c jakoœæ oferowanych wyrobów. Winnica liczy 15 ha powierzchni, na której dojrzewa œrednio kwintali owoców. Wytwarzamy 20 mln butelek wina rocznie. Nasz elastyczny cykl produkcji daje mo liwoœæ zaspokojenia oczekiwañ wielu rynków zbytu. Do istniej¹cych marek Vite d Or, Simphonia, Castellaccio i Cantine Fabri do³¹czy³a ostatnio nowa La Sagrestana. Jej nazwa pochodzi od nazwy pierwszego gospodarstwa, na którym rodzina Polettich rozpoczê³a uprawê tradycyjnych odmian winoroœli z regionu Romagna, jak Sangiovese oraz wiele innych. W ofercie mamy aktualnie a 25 ró nych win, wytwarzanych z owoców, które pozyskujemy z najlepszych rejonów winiarskich we W³oszech. Romagna Sangiovese 2009 Montepulciano d Abruzzo Rubicone Sangiovese 2009 Chieti Chardonnay Other still wines Vino da Tavola Italia Bianco

13 CASETTA F.LLI CASTELL IN VILLA SPA F.LLI CASETTA DI CASETTA ERNESTO & C. VIA CASTELLERO VEZZA D ALBA (CN) tel fax SOCIETA AGRICOLA CASTELL IN VILLA LOC. CASTELL IN VILLA CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) tel fax The Casetta winery is located in a land with the finest wine-making history, the Piedmont. Vine -growing and wine-making are age-old Casetta family traditions. The Company was founded in 1953 by Ernesto Casetta and his brother Giuseppe in Vezza d Alba and in 1980s the Ernesto Casetta added Nicolello Estate. Our Estate comprises forty hectares of vineyards located in the Langa and Roero regions, many in prime south-facing areas. This, together with organic cultivation methods and meticulous care in the choice of bunches during harvest, results in the fruit of excellent quality from which our crus are selected. Our portfolio has a wide range of typical red and white wines of the area: BAROLO, BARBARESCO, NEBBIOLO, BARBERA, DOLCETTO, ROERO ARNEIS, GAVI, MOSCATO D ASTI, LANGHE & PIEMONTE and we export the 85% of our production. Winnica Casetta le y na terenie Piemontu - regionu szczyc¹cego siê wspania³¹ histori¹ produkcji wina. Uprawa winoroœli i produkcja wina to tradycja od wieków przekazywana w rodzinie Casetta z pokolenia na pokolenie. Firma zosta³a za³o ona w 1953 roku przez Ernesto Casettê i jego brata Giuseppe w Vezza d Alba, a w 1980 roku powiêkszy³a siê, kiedy Ernesto Casetta do³¹czy³ do niej posiad³oœæ Nicolello. Nasze winnice (licz¹ce blisko czterdzieœci hektarów) s¹ rozmieszczone na obszarze Langhe i Roero, czêsto na najlepszych terenach o po³udniowej ekspozycji. Ta wspania³a lokalizacja, stosowanie metod uprawy organicznej, a tak e szczególnie staranna selekcja gron podczas winobrania przek³adaj¹ siê na owoce najwy szej jakoœci, z których powstaj¹ nasze najlepsze wina. Wœród naszych produktów znajduje siê wiele win czerwonych i bia³ych typowych dla tego obszaru, jak: BAROLO, BARBARESCO, NEBBIOLO, BARBERA, DOLCETTO, ROERO ARNEIS, GAVI, MOSCATO D ASTI, LANGHE & PIEMONTE. 85% naszej produkcji jest przeznaczona na eksport. G Barolo 2005 Barbaresco 2003 Roero Arneis Mumplin 2009 Nebbiolo d Alba Rivere 2005 Barbera d Alba 2007 Castell in Villa is situated on about 300 hectares in the peripheral part of Berardenga hills. It produces Chianti Classico DOCG and DOCG Riserva, Poggio delle Rose DOCG Riserva, Santacroce Toscana IGT, Vin Santo, Grappa di Chianti Classico, as well as Olio DOP Chianti Classico. The suggestive medieval village dating back to the 13th century, surrounded by vineyards and age-old forests is the main centre of different activities. Presently, the village houses a cellar where long aged bottles are stored since 1971, as well as a restaurant and a wine shop where you can taste and buy the estate s products. The winery also offers agrotourism accommodation in the old granary La Capanna and La Gazzara, the 13th century monastery. Gospodarstwo Castell in Villa po³o one jest na obszarze oko³o 300 hektarów, na obrze ach wzgórz Berardenga. Produkuje siê tu Chianti Classico DOCG i DOCG Riserva, Poggio delle Rose DOCG Riserva, Santacroce Toscana IGT, Vin Santo, Grappa di Chianti Classico oraz oliwê Olio DOP Chianti Classico. Najwa niejszym oœrodkiem ró nego rodzaju dzia³alnoœci jest piêkna œredniowieczna osada z XIII wieku, otoczona winnicami i wiekowymi lasami. Dziœ w wiosce znajduje siê piwnica, w której od 1971 roku przechowuje siê najlepsze roczniki wina. Jest tu te restauracja i enoteka, gdzie mo na skosztowaæ i kupiæ produkty gospodarstwa. Winiarnia oferuje te goœcinê dla amatorów agroturystyki w starym spichlerzu La Capanna lub trzynastowiecznym klasztorze La Gazzara. G Chianti Classico 2006 Chianti Classico Riserva Castell in Villa 2004 Toscana Poggio delle Rose 2003 Toscana Santacroce 2004

14 CASTELLO DI CACCHIANO CASTELLO DI SELVOLE ERI SRL CASTELLO DI CACCHIANO LOC. CACCHIANO MONTI IN CHIANTI (SI) tel fax CASTELLO DI SELVOLE LOC. SELVOLE CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) tel fax Ancient home of the Ricasoli-Firidolfi family, the beautiful Tuscan landmark fortress Castello di Cacchiano is nowadays a state-of-the-art estate acclaimed for its range of premium wines (Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, Toscana, Vin Santo del Chianti Classico) and for its intensely flavoured ultra-premium extra virgin olive oil. The company is particularly proud of defending both determinated characteristics of the local grape varieties (especially Sangiovese and Canaiolo) and the strong geoclimatical imprint of the area of Monti in Chianti. Deep respect of nature is guiding all agricultural and oenological techniques. The annual production has been limited to some certified bottles. Zamek Castello di Cacchiano piêkna, licz¹ca wiele setek lat siedziba rodu Ricasoli- Firidolfi po³o ona w regionie Toskanii to obecnie supernowoczesne gospodarstwo szeroko cenione ze wzglêdu na produkowane tam wina najwy szej jakoœci (Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, Toscana, Vin Santo del Chianti Classico) oraz wyœmienit¹ oliwê o niezwykle intensywnym smaku. Winnica jest szczególnie dumna z faktu, e jej produkty odzwierciedlaj¹ specyficzne w³aœciwoœci lokalnych odmian winoroœli (zw³aszcza Sangiovese i Canaiolo) oraz uwarunkowañ geoklimatycznych typowych dla okolic Monti in Chianti. U podstaw wszystkich stosowanych technik zwi¹zanych z upraw¹ ziemi oraz produkcj¹ wina le y g³êbokie poszanowanie natury. Roczna produkcja wynosi oko³o butelek. G Chianti Classico 2006 Chianti Classico Riserva 2005 Toscana Rosato 2008 Toscana Rosso 2008 Toscana Fontemerlano 2006 Selvole is one of the oldest settlements in the Chianti Classico area and dates back to the Etruscan-Roman times, as proved by several findings like a Roman road. In the Middle Ages it was a military fortress to defend Siena Against Florence attacks, and finally around 1600 it became an agricultural property. Even though wine was produced here ever since, the Chianti Classico denomination started to be identified with this area 3 centuries ago. As a matter of fact this wine was born in the valley where Selvole and its vineyards are located. Needless to say we are very proud of it. Today Selvole produces bottles of Chianti Classico, most of which are sold abroad. Selvole to jedna z najstarszych osad na terenie obszaru Chianti Classico, której korzenie siêgaj¹ czasów Etrusków i Rzymian o czym œwiadcz¹ liczne pozosta³oœci z tamtych epok, miêdzy innymi droga rzymska. W Œredniowieczu Selvole by³o fortec¹, która broni³a Sienê przed atakami florentyñczyków, by wreszcie oko³o 1600 roku przekszta³ciæ siê w gospodarstwo rolne. Choæ wino jest produkowane na tych terenach od niepamiêtnych czasów, nazwa Chianti Classico zaczê³a byæ stosowana zaledwie trzysta lat temu. To w³aœnie dolina, w której le y Selvole i jej winnice s¹ kolebk¹ tego s³ynnego wina i nie trzeba chyba dodawaæ jak dumni jesteœmy z tego faktu. Obecnie Selvole produkuje butelek Chianti Classico, z czego wiêkszoœæ sprzedawana jest na rynkach zagranicznych. G Chianti Classico Castello di Selvole 2007 Chianti Classico Riserva Castello di Selvole 2005 Chianti Classico San Martino a Selvoli 2008 Toscana Sangiovese Castello di Selvole 2008 Toscana Barullo Castello di Selvole

15 CASTELLO DI VERDUNO CECCHI FAMILY ESTATES CASTELLO DI VERDUNO VIA UMBERTO I VERDUNO (CN) tel fax CECCHI SRL LOC CASCINA DEI PONTI CASTELLINA IN CHIANTI (SI) tel fax The Castello di Verduno Wineries can tell you a long story. It is the history of Barolo wine since 1838, when the Castle was purchased by Charles Albert of Savoy, and General Staglieno, an expert winemaker, dedicated himself to creating a really great wine. It was Barolo of Verduno Castle made of the Nebbiolo grapes. The Burlotto family, owners of the Castle since the early 1900s, continued the winemaking tradition of the House of Savoy. Today, they proudly produce two most highprized oenological gems of the Langa zone: Barolo and Barbaresco. Our choices are aimed at obtaining wines readily identifiable with this terroir of such long-standing wine-growing traditions. This entails dedicating meticulous care and attention in both the vineyard and the winery. Indeed, time and quality are inseparable, and only by allowing wine to develop in its own time can the perfect combination be achieved. Winiarnia Castello di Verduno mo e poszczyciæ siê d³ug¹ histori¹. Zaczyna siê ona w 1838 roku, kiedy to posiad³oœæ nabywa Król Albert Sabaudzki, a genera³ Staglieno, ekspert w sprawach winiarstwa, poœwiêca siê pracy nad stworzeniem wina prawdziwie wyj¹tkowego. Efektem jego zabiegów jest Barolo del Castello di Verduno, wino ze szczepu Nebbiolo. Rodzina Burlotto, której w³asnoœci¹ Zamek jest od pocz¹tku XX wieku, kontynuuje tradycjê rodziny sabaudzkiej i mo e siê dziœ poszczyciæ dwoma klejnotami winiarskimi z rejonu Langa Barolo i Barbaresco. W procesie produkcji chodzi o to, by powstaj¹ce tu wina zachowa³y najwy sz¹ jakoœæ, przy jednoczesnym bliskim zwi¹zku z terenem, z którego pochodz¹, a który od wieków s³ynie z winiarstwa. W tym celu konieczna jest szczególna starannoœæ zarówno na etapie uprawy, jak i winifikacji. Do uzyskania najwy szej jakoœci niezbêdny jest up³yw czasu, dlatego w naszej winnicy zapewniamy go tak du o, jak tylko wino potrzebuje. The Cecchi Family Estates is a line of high end wines produced and marketed under the names of the Cecchi properties. The estates are located in Tuscany and Umbria. VILLA CERNA is in Chianti Classico region. We own 80 hectares of vineyards from where produce our top Chianti Classico and Chianti Classico Riserva. CASTELLO di MONTAUTO is in San Gimignano.There we own 50 hectares of vineyards. VAL delle ROSE is in the south of Tuscany. We own 110 hectares of vineyards from where we produce: Morellino di Scansano, Morellino di Scansano Riserva and Vermentino IGT. TENUTA ALZATURA is in Umbria region. We own 25 hectares of vineyards for the production of Sagrantino di Montefalco and Rosso di Montefalco. Our wines are exclusively produced with selected grapes of our own vineyards. Cecchi Family Estates (CFE) to linia win najwy szej jakoœci produkowanych i sprzedawanych pod nazwami poszczególnych posiad³oœci rodziny Cecchi. Wszystkie nasze gospodarstwa le ¹ na terenie Toskanii i Umbrii: VILLA CERNA le y na terenie obszaru Chianti Classico. Posiadamy tu 80 hektarów winnic, z których pochodzi nasze najwybitniejsze Chianti Classico oraz Chianti Classico Riserva. CASTELLO di MONTAUTO znajduje siê na terenie San Gimignano, gdzie posiadamy 50 hektarów winnic. VAL delle ROSE le y w po³udniowej Toskanii, gdzie posiadamy 110 hektarów winnic, z których pochodz¹ nasze wina Morellino di Scansano, Morellino di Scansano Riserva oraz Vermentino IGT. TENUTA ALZATURA znajduje siê w regionie Umbrii, gdzie posiadamy 25 hektarów winnic, z których pochodz¹ wina Sagrantino di Montefalco oraz Rosso di Montefalco Wszystkie nasze wina s¹ produkowane wy³¹cznie z wyselekcjonowanych winogron z naszych winnic. G Chianti Classico Villa Cerna 2008 Chianti Classico Riserva Villa Cerna 2006 Vernaccia di San Gimignano Castello di Montauto 2009 Morellino di Scansano Val delle Rose 2008 Sagrantino di Montefalco Tenuta Alzatura G Barbaresco 2006 Barbaresco Rabajà 2003 Barolo Massara 2003 Barbera d Alba 2009 Verduno Basadone

16 CHIORRI CITRA VINI CHIORRI AZIENDA AGRARIA DI MONICA MARIOTTI & C. SS VIA TODI 100 LOC. S. ENEA PERUGIA (PG) tel fax CITRA VINI S.C. CONTRADA CUCULLO ORTONA (CH) tel fax The Chiorri Azienda Vitivinicola came into being at the end of the 1800 s on the holding at Sant Enea, a delightful location on the border of the municipality of Perugia. Amongst the varietals cultivated are Grechetto, Trebbiano, Malvasia, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot and Sagrantino. The care and attention for our vineyard s some 25 hectares, includes short shoot pruning which is carried out by hand, biological treatments which are ecologically compatible and picking carried out by hand into woven baskets. All these and many other attentions to detail are the fundamental ingredients in obtaining a wine of class, of the highest quality, which evokes the flavours and perfumes of the Umbrian countryside. Winnica Chiorri Azienda Vitivinicola zosta³a za³o ona pod koniec XIX wieku na terenie gospodarstwa rolnego w Sant Enea, przepiêknie po³o onego w okolicach Perugii. Wœród uprawianych tutaj odmian winoroœli s¹ Grechetto, Trebbiano, Malvasia, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot oraz Sagrantino. Dba³oœæ i opieka, którymi otaczamy nasze, licz¹ce blisko 25 hektarów winnice, obejmuje krótkie przycinanie wykonywane rêcznie, ekologiczne zabiegi fitosanitarne przyjazne dla œrodowiska oraz rêczny zbiór winogron do materia³owych koszy. W³aœnie ta dba³oœæ o szczegó³y pozwala nam uzyskaæ wina najwy szej jakoœci, przywo³uj¹ce smaki i zapachy typowe dla umbryjskiego krajobrazu. Colli Perugini Saliato 2007 Umbria Grechetto 2009 Umbria Sangiovese 2008 Umbria Bianco Zeffiro Umbria Rosso Garbino CITRA Winery is located in the Abruzzo region and is now one of the leading wine producer in Central Italy with a yearly production of around bottles. Thanks to a modern production process which harmonizes tradition and ultimate technology, the Citra brand is identified with reliability and quality. CITRA is represented in 45 countries around the world and its wines (produced by itself, no outsourcing) have been awarded at the most important international wine tasting competitions. Citra offers the following advantages: high value and competitive prices products; dynamic and aggressive marketing policy strongly focused on customer needs; innovative and clear packaging; particular vocation to mass market; excellent quality-price ratio. Po³o ona w Abruzji wytwórnia win CITRA to obecnie jeden z czo³owych producentów wina w œrodkowych W³oszech, którego roczna produkcja siêga butelek. Dziêki nowoczesnym procesom produkcji, które ³¹cz¹ tradycjê z najnowsz¹ technologi¹ marka Citra jest uto samiana z rzetelnoœci¹ i jakoœci¹. CITRA jest obecna w 45 krajach na ca³ym œwiecie, a jej wina (produkowane bezpoœrednio, bez korzystania z podwykonawców) otrzyma³y ju wiele nagród na najbardziej presti owych miêdzynarodowych konkursach win. Winnice Citra to: produkty wysokiej jakoœci i o konkurencyjnych cenach; dynamiczna i ofensywna polityka marketingowa silnie nastawiona na potrzeby klientów; nowoczesne i przejrzyste etykiety; przyk³adanie szczególnej uwagi do rynku klienta masowego; bardzo dobry stosunek ceny do jakoœci. Montepulciano d Abruzzo I Classici 2009 Montepulciano d Abruzzo Palio 2007 Montepulciano d Abruzzo Cerasuolo I Classici 2009 Trebbiano d Abruzzo I Classici 2009 Sparkling wines Spumante Rosè Primae Lucis

17 COMELLI WINES CONCILIO COMELLI PAOLINO S.S.A. CASE COLLOREDO 8 LOC. COLLOREDO DI SOFFUMBERGO FAEDIS (UD) tel fax CONCILIO SPA ZONA INDUSTRIALE VOLANO (TN) tel fax Our business is located in the Colli Orientali del Friuli controlled denomination of origin area. Our hilly vineyards are protected by the Pre-Alps to the north and are exposed to the favourable atmospheric effects of the Adriatic sea, which create a ventilated and dry climate, to the south. We use some of the most modern equipment in the cellar for vinification, from ageing to storing of the wines, but we are aware that the most advanced technology can never replace nature, inasmuch as good wine finds the high clone selection of our vines, the quality of the soil, the particular microclimate as definite presuppositions, but also, if we may permit ourselves, our utmost commitment and passion and that of our collaborators. Nasze winnice le ¹ na terenie apelacji Colli Orientali del Friuli, na pagórkowatym obszarze, który od pó³nocy jest os³oniêty przez Prealpy, a od po³udnia jest otwarty na sprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, zapewniaj¹ce dziêki bliskoœci Morza Adriatyckiego suchy i wietrzny klimat. W procesie produkcji win od dojrzewania po przechowywanie wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologicznie urz¹dzenia, ale zdajemy sobie sprawê, e nawet najnowsza technologia nigdy nie zast¹pi natury. Dobre wino wymaga precyzyjnej selekcji odmian winoroœli, gleby wysokiej jakoœci, wyj¹tkowego mikroklimatu oraz niech nam bêdzie wolno dodaæ najwy szego zaanga owania i pasji zarówno z naszej strony, jak i ze strony wszystkich naszych wspó³pracowników. Colli Orientali del Friuli Jacò Merlot 2006 Colli Orientali del Friuli Pinot Grigio Amplius 2008 Colli Orientali del Friuli Friulano 2009 Delle Venezie Esprimo Red Refosco 2008 Delle Venezie Soffumbergo 2007 Founded by Angelo Grigolli in 1860, Concilio began producing wine in a small village in the province of Trento, northern Italy. Over the years the company grew in size, other local families joined the venture. In 1990 Concilio assumed its present form as a private company when a large group of vineyard owners became shareholders. Concilio is today one of the oldest and most prestigious wineries in Trentino, with a modern approach to new technologies, always respecting traditional values of this land. Firma Concilio, za³o ona w 1860 roku przez Angelo Grigolliego, rozpoczê³a produkcjê win w ma³ej miejscowoœci w prowincji Trydentu, na pó³nocy W³och. Firma rozrasta³a siê na przestrzeni lat, wraz z do³¹czaniem siê do niej innych rodzin lokalnych producentów wina. W 1990 roku firma Concilio zyska³a obecny kszta³t prywatnego przedsiêbiorstwa, kiedy do grona jej udzia³owców wesz³a liczna grupa w³aœcicieli winnic. Obecnie Concilio to jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych wytwórni win w Trydencie, któr¹ z jednej strony charakteryzuje nowoczesne podejœcie do nowych technologii, a z drugiej poszanowanie tradycyjnych wartoœci tego obszaru. Trentino Pinot Grigio 2009 Trentino Chardonnay 2009 Trentino Marzemino 2008 Trentino Rosso Morivecio 2005 Rotaliano Teroldego

18 CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE CRISTIANA MEGGIOLARO CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE PIAZZA CAVALLI PIACENZA (PC) tel fax CRISTIANA MEGGIOLARO VIA RONCATI 43/B RONCA (VR) tel Consortium Piacenza Alimentare was established in 1980 under initiative of the Chamber of Commerce of Piacenza. The associations gather 76 companies from the food sector and its aim is to promote and commercialise abroad their product range. The offer includes: PDO cured meat products (Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina), PDO cheese (Grana Padano, Provolone Valpadana), 18 CDO wines, certified vegetables preserves, organic products. Konsorcjum Piacenza Alimentare powsta³o w 1980 roku z inicjatywy Izby Handlowej w Piacenzy. Skupia ono 76 przedsiêbiorstw z bran y spo ywczej, a jego celem jest promocja i wprowadzanie na rynki zagraniczne asortymentu swoich produktów. Wœród oferowanych wyrobów znajduj¹ siê: wêdliny chronione znakiem DOP (Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina), sery DOP (Grana Padano, Provolone Valpadana), 18 win DOC, certyfikowane konserwy warzywne i produkty ekologiczne. Our small business is located on the wonderful hills of Gambellara, 300 metres above sea level, on a deep soil of volcanic origin, rich with lava and tuff stones. Our vineyards are 40 years old and do not produce much, in order to obtain the best from the native Garganega grapes. Our wines tell all this, but also the passion for our work that fills our soul and all our time. Some of our rules are low yields, very careful management of the vineyard, harvested by hand, according to the different growth stages and maximum respect of the grapes in the cellar. Nasza ma³a wytwórnia win le y na terenie przepiêknych wzgórz Gambellara, na wysokoœci 300 m n.p.m., na glebach pochodzenia wulkanicznego, bogatych w ska³y magmowe i tufowe. Dziêki ograniczaniu plonów w licz¹cych sobie blisko 40 lat winnicach, jesteœmy w stanie wydobyæ to, co najlepsze z rdzennej odmiany Garganega. Wszystko to odzwierciedlaj¹ nasze wina, w których widoczne s¹ tak e pasja i czas, które im poœwiêcamy. Wœród zasad, którymi siê kierujemy nale y wymieniæ: niskie plony, du ¹ starannoœæ w zarz¹dzaniu winnic¹, rêczne winobranie, uwzglêdniaj¹ce ró ne etapy wzrostu owoców oraz ostro ne obchodzenie siê z winogronami w piwnicach. Gambellara Classico Garganega 2008 Gambellara Classico Ceneri delle Taibane

19 DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S. DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S. VIA CONVERSINO CANNARA (PG) tel fax DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL VIA AMERIGO VESPUCCI TAURASI (AV) tel fax Di Filippo Wine growers 1971.The agricultural concern of the Di Filippo family was established in 1971 on the hills between Torgiano and Montefalco. We have cultivated 30 hectars of vineyards according to E.U. norms for organic farming since This means that diseases are controlled using traditional bordeaux mixture and sulphur. We use no chemical weedkillers and we use only organic fertilizers. Although our cellar is equipped with modern machinery, we prefer traditional methods where possible. We produce typical wines of our area as Sagrantino and Grechetto. Przedsiêbiorstwo kierowane przez rodzinê Di Filippo zosta³o za³o one w 1971 r. na wzgórzach pomiêdzy Torgiano a Montefalco. Od 1994 r. nasze winnice, licz¹ce blisko 30 hektarów ziemi, uprawiane s¹ zgodnie z przepisami unijnymi obowi¹zuj¹cymi w zakresie rolnictwa biologicznego. Oznacza to, e do zwalczania chorób stosujemy tradycyjn¹ ciecz bordosk¹ i siarkê, nie korzystamy z chemicznych œrodków chwastobójczych i stosujemy wy³¹cznie nawozy pochodzenia organicznego. Choæ dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem do produkcji wina, tam gdzie to mo liwe staramy siê zawsze korzystaæ z metod tradycyjnych. Produkujemy wina typowe dla tego obszaru, jak Sagrantino czy Grechetto. G Montefalco Sagrantino 2006 Montefalco Rosso 2007 Grechetto Colli Martani 2009 Umbria Rosso Villa Conversino 2009 Umbria Bianco Villa Conversino 2009 Distilleria Guerriero, is a dynamic company founded in 2005 in the Taurasi area, a part of the splendid Irpinia countryside. Spirits, vermouth, aperitifs, cream, sparkling wines are just a few of the products that our company produces selecting the best raw materials free of chemical and bacteriological contaminants. The firm dedicates the greatest care to the hygiene, quality controls and to the professionalism of the entire staff. The Distilleria Guerriero trade mark has become a synonym of quality all over the world, in particular in Europe and United States. With its ability, courtesy and the refinement which even extends to the care in the packaging of the products because vision is almost as important as taste the company aims at becoming more and more a leader in its field. Distilleria Guerriero to dynamiczne przedsiêbiorstwo, za³o one w 2005 roku w rejonie Taurasi, na wspania³ych wiejskich terenach okolic Irpinii. Alhokole wysokoprocentowe, aperitify, likiery, wina musuj¹ce to tylko kilka naszych wyrobów, przy produkcji których siêgamy po najlepsze surowce, bez dodatków chemicznych i zanieczyszczeñ bakteriologicznych. Firma przywi¹zuje wielk¹ uwagê do kwestii BHP, kontroli jakoœci oraz profesjonalizmu wszystkich pracowników. Znak handlowy Distilleria Guerriero sta³ siê synonimem jakoœci, rozpoznawanym na ca³ym œwiecie, a przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej i USA. Sprawnoœæ, uprzejmoœæ i troska o najdrobniejsze detale, tak e opakowañ, które towarzysz¹ naszym produktom (uwa amy, e wra enia wzrokowe s¹ niemal tak samo wa ne jak smakowe) sprawiaj¹, e nasza firma coraz mocniej zaznacza swoj¹ pozycjê w czo³ówce bran y winiarskiej. Liquor, Grappa Liquore all Arancia Liquore alla Castagna Liquore al Limone Liquore alla Liquirizia Grappa di Aglianico Taurasi

20 FONTANA GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO AZIENDA AGRICOLA ETTORE FONTANA VIA PUGNANE CASTIGLIONE FALLETTO (CN) tel fax AZIENDA AGRICOLA GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO LOC. CERRETTE SERRALUNGA D ALBA (CN) tel fax Cascina Fontanin is situated in the Castiglione Falletto municipality. Nowadays, after seven generations of winemaking traditions, my sons are helping me to run the company: Michele, who looks after cultivation and production, and Lorenzo together with Renzo are responsible for sales. We control every step in the wine production process, starting from the eight-hectare vineyard to the final product. Love for the land, respect of tradition and search for quality that stems from the terroir, are our deepest beliefs. Nebbiolo, Barbera, Arneis and Dolcetto are the vines that we cultivate in our vineyards; some of these vines come from the famous and prestigious Villero, Mariondino and Bussia areas. Posiad³oœæ Cascina Fontanin po³o ona jest na terenie gminy Castiglione Falletto. Po siedmiu pokoleniach tradycji winiarskiej, obecnie w prowadzeniu przedsiêbiorstwa pomagaj¹ mi moi synowie. Michele nadzoruje uprawê i produkcjê, Lorenzo i Renzo zajmuj¹ siê sprawami handlowymi. Wspólnie dbamy o wszystkie etapy procesu produkcji wina od licz¹cej 8 ha powierzchni winnicy po gotowy produkt. Mi³oœæ do ziemi, szacunek dla tradycji i d¹ enie do jakoœci, maj¹cej swe Ÿród³o w kraju pochodzenia oto nasze credo. W naszych winnicach uprawia siê szczepy: Nebbiolo, Barbera, Arneis i Dolcetto. Czêœæ z nich pochodzi ze szczególnie wysoko cenionych obszarów Villero, Mariondino i Bussia. In 1975 Germano Ettore started the vinification of a small amount of grapes. In 1990 Ettore s son Sergio began to work in the estate and started to bottle and sell the wines. Since 1993 the whole production is destined to estate-vinification and bottling. The estate is still run by the Germano family: they attend to cultivation, winemaking and sale of their whole production. The Germano Ettore estate is located in Serralunga d Alba named Cerretta, a hill with a wide winegrowing area facing South- West hectares of vineyards are dedicated to the cultivation of grape varieties like Chardonnay, Barbera d Alba, Dolcetto d Alba and Nebbiolo, while a smaller area is reserved to the experimental cultivation of Riesling. W 1975 roku Ettore Germano rozpocz¹³ produkcjê niewielkich iloœci wina. W 1990 roku syn Ettore, Sergio, do³¹czy³ do ojca i zaj¹³ siê produkcj¹ i sprzeda ¹ wina. Od 1993 roku wszystkie owoce przeznaczane s¹ na produkcjê wina, które winiarnia sama rozlewa do butelek. Zak³ad nadal prowadzony jest przez rodzinê Germano, która z dba³oœci¹ nadzoruje ka dy z etapów uprawy, procesu produkcji i sprzeda y swoich win. Posiad³oœæ Germano Ettore po³o ona jest w Serralunga d Alba na wzgórzach Cerretta, zwróconych na po³udniowy zachód. Na 13,5 ha uprawia siê odmiany Chardonnay, Barbera d Alba, Dolcetto d Alba i Nebbiolo, natomiast znacznie mniejszy obszar przeznaczony jest pod eksperymentaln¹ uprawê odmiany Riesling. G Barolo Villero 2004 Barolo 2005 Barbera d Alba Superiore 2006 Langhe Rosso Insieme 2005 Dolcetto d Alba

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

WŁOSKIE ARTYKUŁY SPORTOWE W WARSZAWIE ITALIAN SPORTING GOODS IN WARSAW

WŁOSKIE ARTYKUŁY SPORTOWE W WARSZAWIE ITALIAN SPORTING GOODS IN WARSAW Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej WŁOSKIE ARTYKUŁY SPORTOWE W WARSZAWIE ITALIAN SPORTING GOODS IN WARSAW 14 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!! ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V www.naszemorze.com.pl POLAND AT SEA REPORT ON THE POLISH MARITIME ECONOMY SPECIAL SUPPLEMENT The 14th International Shipbuilding and Shipping Exhibition BALTEXPO 2007 4-6 September 2007 PUBLISHER Shipbuilding

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl WorldFood Łączymy Twój biznes ze światem 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska Więcej na: www.worldfood.pl ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej RYNEK MARKET RYNEK MARKET Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej Fiscal attractiveness of Central and Eastern European countries Krzysztof Kaczmarek, Remigiusz Fijak Po dwudziestu piêciu

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ informatyzacji przedsiêbiorstw w Polsce

Efektywnoœæ informatyzacji przedsiêbiorstw w Polsce Efektywnoœæ informatyzacji przedsiêbiorstw w Polsce The Efficiency of IT Investments in Polish Enterprises (EFFIT 23) w raport poœwiêcony ocenie inwestycji informatycznych w gospodarce polskiej w obejmuje

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

SCIENCE NAUKA. Marek Goszty a*, Bogdan Motyl. Introduction

SCIENCE NAUKA. Marek Goszty a*, Bogdan Motyl. Introduction NAUKA SCIENCE Marek Goszty a*, Bogdan Motyl Badania nad budownictwem domów drewnianych Pac awia i okolic (powiat przemyski) Research on timber house construction in Pac aw and its area (Przemy l county)

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-3381 2 2010

ISSN 1427-3381 2 2010 ISSN 1427-3381 2010 2 Szanowni Czytelnicy, Przekazujemy Pañstwu kolejny zró nicowany tematycznie numer Czasopisma. Szczególnie polecamy uwadze Czytelników artyku³ P. prof. Z. Kasztelewicza (cz. I publikowa³iœmy

Bardziej szczegółowo

O naszych serach About our cheeses

O naszych serach About our cheeses ISSN 1232-9541 Wiosna Spring 2015 O naszych serach About our cheeses 关 于 我 们 的 奶 酪 Polska krajem ekologicznej żywności Poland as a country of organic food Rośnie wymiana handlowa Polski z Chinami The commercial

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo