RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. T R E Ś Ć: 605. N O U S, S T Ii\ N I S l F\ W W O J C I E C H O W S K I, a tous ceux qui

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. T R E Ś Ć: 605. N O U S, S T Ii\ N I S l F\ W W O J C I E C H O W S K I, a tous ceux qui

Transkrypt

1 \ ~NNIK t. u S 'h.. ~ 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. \ 23 października Rok UKŁ1\D: T R E Ś Ć: Poz.: 605 -podpisany w Waszyngtonie dnia 14 listopada 1924 r. pomi~dzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej. a Rządem Stan6w Zjednoczonych Ameryki.... '" 'Jśwladczenle rządowe z dnia 5 pddzlernlka 1926 r. w sprawie ratyfikacji Układu mle;dzy Rzecząpospolitą Polską z Jednej strony a Stanami Zjednoczoneml Ameryk.i z drugiej o k.onsolidacji dług6w, podpisanego w Waszyngtońie dnia 14 listopada 1924 r ROZPORZI\DZENlf\ MINISTRÓW: Poz.: 607-Spraw Wewn~trznych z dnia 25 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie taksy za badanie tywnoścl t przedmiot6w użytku w Państwowych Zakładach badania tywności i przedmiot6w utytku / S-Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 paidziernika 1926 r. w sprawie rejestracji klaczy zarodowych ~ ~...<...' (J K Ł 1\ D, Przekład. podpisany w Waszyngtonie dn. 14 listopada 1924 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Rmeryki. (Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1925 r. - Dz. U. R. P. z 1925 r. NI! 19 poz. 138). M Y, W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, STBNlSlF\ W W OJ C lech O WSKI, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wszem wobec. I każdemu zosobna,. komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy: Dnia cżte~nastego listopada tysiąc '.dziewl~ćset dwudziestegą c~wartego roku podpisany został w Waszyngtonie pomiędzy Rządem RzeczypospoUte) Polskiej a R~Adęm Stanów Zjednoczonyc.h, ł\meryki. Układ Q n~tęplljąc;em brzmieniu dosłownem: 1\ Q R E E M E N T, made the fourteenth day of november, 1924, at the city of ' Washington, between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of Rmerica. RU NOM DE LR RI!PUBLlQUE DE POLOGNE, N O U S, S T Ii\ N I S l F\ W W O J C I E C H O W S K I, PRI!SIDENT ile LR RI!PUBLlQUE DE POLOGNE, a tous ceux qui <es pręsentes Lettres verront Salut: Un 1\ccord.entre le Qouvernement de la Republlq-ue de P.ologne et le Oouvernement des Etat$ Unis d'f\merlque, avant etesigne ił Washington le quatorze novemb~e mil m~ljf c,c:ntvjngt qulitre, Ilc(iQrd dont la telleui=.uita.

2 1148 Dziennik Ustaw. Poz. 60S. N UKtRD zawarty dnia czternastego listopada 19Z4 roku w Lli eście Waszyngton, obwód Columbia, mię' dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, następnie nazwanym Polska, z jednej strony, a Rządem Stanów Zjednoczonych f\meryki, następnie nazwanym Sjany Zjednoczone, z drugiej. strony. Zważywszy, ze Polska zadłużona Jest wobec Stanów Zjednoczonych od 15 grudnia 1922 r. na podstawie zobowiązań w łącznej sumie S ,2,39 wraz z przypadającemi i niezapłaconemi odsetkami; i zważywszy, że Polska pragnie skonsolidować powyższe zadłużenie wobec Stanów Zjednoczonych, tak co do kapitału, jak i do odsetków, przez wydanie Stanom Zjednoczonym obligacyj,. a Stany Zjednoczo ne gotowe są przyjąć od Polski obligacje według postanowień i warunków poniżej wyszczególnionych; w uwtgh:dnieniu powyższego oraz wzajemnych porozumień poniżej przytoczpnych, Stronyukladają się, jak nastc';puje: 1. Suma zobowiqlalf. - Suma długu, który ma być skonsqlid,owliny po uwzgl~dnieniu $plat w got6wce, uskutecznionych lub mających być u~kutecznionemi przez Polsk~, wynosi $ i była <obliczona, jak naste:puje:, Kapitał zobowiązań podlegający skon solidowaniu S ,39 Odsetki nagromadzone l nlezapła' ' cone przypadające do 15 grudnhl 1922,r. według stawki 4 11.'l0f0 ro,cznie ,60 Łącznie kapitał " odse'tki; riagro~a: -~-" --:.. '-':--'" dzone i niezapłacone od dnia 15 grudnia 1922 r... ; Przypadająca od Polski dnia 14 listopada , r. zapłata w gotówce 5.025,99 Całe zobowiązanie mające być -----~ skonsolidowane przez obligacje ,00 2. Splata kapitolu. - W celu uskutecznienia spłaty długu w ten sposób skonsolidowanego, Poiska wyda Stanom Zjednoczonym al pari od 15 grudnia 1922 r. obligecje polskie w łącznej sumie z datą 15 grudnia 1922 r. i płatne według serji każdego 15 grudnia nast~pnych lat przez 62 lata w kwotech: i termlnac.h, ustalonych w nast~pującej tabeli: ' 15 grudnia 15 grudnia S , g', COO , ~ \GREEMENT, Made the fourteenth day of November, 1924" at the City ot Washingbn, District of Columbia, between the Government of the RepubIic of Poland, hereinafter called Poland, party ot the, first part, and the Government ot the United' States of ł\merica, l1ereinafter called the Unio ted States, party of the second part. Whereas, Poland is Indebtcd to the United' States as of December 15, 1922, upon obligations in lhe aggregate principal amount of $ 159,665,~72.39, : together with inlerest accrued and unpaid thereon;' and Whereas, Poland desłres to fund said Ind::b : tedness to the United Slates, both principal,and:, interest, through the issue of bonds to the United; States, and the United States is prepared to accept bonds from Poland up.:m the terms and conditions herejnaft~r set forth: Now, therefore, In consideration of the pre' ~ mises and of the mutual covenants he rei n contained(, It Is agreed as fołlows: : 1. Arnount of lndebtodno.u. - The!lm0unt of the indebtedness to be funded,!lfter ałlowing for j cash payments made or to be made by Poland, is $ 178,560,000, which has been computed ' as follows: 1 Prlnclpal amount of obligations to be funded. S 159,666, Interest accrued and unpaid thereon to December 15, 1922, at the rate,ot, 41~, per. ć~ntpe, r ąnnum. 18,898, 'Total principal and interest accrued and unpaid as of December 15, ,565, ~ To be paid in cash by Poland No- i vember 14, ,025.99: Total indebtedness to be funded, into bonds ,000.00, 2. Repayment of Prin cip al. - In order to pro.j vide for the repayment of the indebtedness thus to be fundcd, Poland will issue to the Uniled Slates al par, as of December 15, 1922, bonds of Poland in the aggregate principal amount of $ 178,560,000, dated December 15, 1922, and maturing seria\ly on each December 15 in the succeeding years for 62 years,in the amounts and on the several date~' fixed in the following schedule: I December 15- December $ 560, $ 1,225,00:> ,OOJ , , ,275, , ,300, ,000, ,325, ,025,OOJ U,ooJ ,050,000 " ,400, ,073, _ 1,450, ,100, l,500,ool ,125, ,550,OJO ,150, ,600,000 1~34 1,200, ,675,000

3 , Nt 104. Dziennik Ustaw. Poz grudni21 15 grudnia 1947 $ $ JO J.00::> 19S;} 3.90::> ) ) J JO ::> JO J.00J 1977.' jO.bOJ JO.boó :0J ' '03.'000 19f CnboO ' :>.' :000 Razem: Zastrzega sf~-jednak, Iż Polska może według swego uznania po notyfikacji uskutecznionej wobec: Stanów Zjednoczonych nie mniej niż 90 dni zgóry, odłożyć wypłaty przypadijjące według powyższych postanowień z wyjątkiem tych które przypadają dnia lub przed dniem 15 grudnia 1929, I o których następnie b~dzie mowa w paragrafie 4 niniejszego układu, do każdego nast~pnego 15 czerwca lub 15 grudnia, nie dalszych niż 2 lata od daty płatności, lecz tylko pod warunkiem~ iż gdyby Polska kiedyś skorzystała z tego prawa wzgl~dem jednej ze spłat kapitału, spłata przypadająca w najbliższym nast~pnym roku, nie m::>że być odłożona do jakiegokolwiek terminu, odległego wi~cej niż Jeden rok od daty swej płatności, o ile i dopóki spłata poprzednio odroczona nie b~dzie rzeczywiście uskutecznioną. Spłata zaś przypadająca w drugim roku następującym nie może być odroczona wogóle, o ile I dopóki spłata kapitału, przypadająca od poprzedzających dwóch lat, nie będzie -rzeczywiście us! wtecznioną. Wszystkie obligacje wydane, lub mjjące być wydlme na podstawie niniejszego układu Stan:>m Zjednoczonym, mają być płatne Rządowi Stanów Zjednoczonych f\meryki lub na Jego zlecenie, maj". być wypuszczone w takich odcinkach, jak tego zażąda Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych I ma Ją mieć w głównych zarysach wygląd, wyszczegól-. niony w załączonym do niniejszego wzorze, oznaczonym Ja~~o "wzór f\". Suma $ ').000 oblig<3cyj, mających być najpierw wypuszczonemi w myśl niniejszego, ma być wypuszczona w 62 sztukach w odcinkach z terminami płatności, odpowiadającemi rocznym spłatom kapitału wyżej wyszczególnionym. 3. Splata odsetek. - Wszystkie obligacje wypuszczone, lub mające być wypuszczonemi, będą oprocentowijne, a odsetki mają być płatne półrocznie 15 czerwca i 15 grudnia 1922 do 15 grudnia 1932, I!I nast~pnie według stawki 3 1 /'J. procent rocznie aż kapitał odnośny be;dzie spłacony.. 4. Spos6b sprały. - Wszystkie obligacje wypuszczjl'le, łub m3jące być wypuszczon':'!mi na pod, stawie ni,liejszego, mają ~~t. płatne... tak co do ka- December 15- December $1,750, $ 3,7ooj OOO l,82s,ooo ,800, ,90:>,OJO ,900, ,973, ,000, ,073, ,100, , ;200, ,~0::>,OOO ,400, ;4oo,ooJ ,600, ,500, ,800, ,600, ,000, ,700, ". 5,20J,ooo ;80::>, ,400,0~ 195J 2, 9JO, ,800, ,000,0)0., ,200, ' 3,.100,00J ,80'0, ,2J), ,400, ,30J,OJO., ,200, ,40 :,000 ' ,000, ,50:>,030 3,600,000., Total 178,560, Prov;dea, bow!wer, ' that Potand, : at lts option, upon n.:lt less than ninety. d~ys: advance notice to the United States, may postpone any payment fali ing due as hereinabove provided, except those faljing due on or before December 15, 1929, hereinafter referred to In paragraph 4 of this flgreement, to, any subsequent June 15 or December 15 not,h1or~ than two years distant trom Its due date, but only on condition that in case Poland shall at any tlme exercise this option es to any paym~nt of prlntlpal, the payment falling due in the next succeedlng year can not be postponed to any dałe more than one year dlstant trom the date when it becomes due unless and until the payment prevlouslypostpo;,ed shall actually have been made, Zll)d thepey rilent falling due in. the secondsucceeding year can not bepostpon~d at all unless and until the payment _ of principal due two years previous thereto shall actually have been made. ' flll bonds issued or to be Issued hereunder to the United States ' shall be payable to the Government of the United States of flmeric:a, or order, shall be issued In such denominatlons as may be requested by the Secretary of the Treasurv ot the United States, end shall be substantially In the form set forth in the exhibit hereto annexed and marked "Exhibit f\". The $ 178,560,000 principal amount of bonds fjrst to be Issued hereunder shall be lssued in 62 pieces, In denominations and wlth maturities corresponding to the an~uał payments of principal hereinabove set forth. 3. Paymtlnt of Tnttlr«sI.-PSt bonds issued or to be Issued hereunder shall bear interest, payable semiannually 01'1 June 15 and D~cember 15 in each year, et the rate of 3 per cent per annum from December 15, 1922, to December 15, 1932, end thereafter et the rate of 3 1 /2 per cent per annum unt\l the prlnclpał thereot shall have been paid. 4. Met/;oa o{ Payment.-f\1I bonds Issued or to be IsSued h~reunder shall be payable, as to both. prlm:lpal and Jnterest, In Unlted States gołd coin

4 1150 Dziennik Ustaw. Poz pitału, jak i odsetek, w monetach złotych Stanów Zjednoczonych. według obecnych norm wartości lub, według uznania Polski i po notyfikacji uskutecinionej wobec Stan:ów: Zjednoczonych niepóźniej nlż 30 dni zgóry, w jakichk~lwiek obligacjach Stanów Zjednoczonych, wypuszczonyth po dniu 6 kwietnia 1917 r., które mają być -przyjmowane al pui JaK rownież i nagromadzoi'~e :odsetki do daty spłaty w' myśl niniejszego. Zastrzega się jednak, że względem spłat na poczet kapitilu wraz z odsetkami lub oasetek samyc~ prz'ypadających w myśl niniejszegó, VI dniu lup przed dnie'm15 grudnia 1929 r., porska według swego uznańia, ' może płacić minach wskiminych: następujące Kwoty -w ter- -. ' 15 czerwc'a '.19~5 ", $ grudnia ) 9~5..,,, czerwca, 1926,. ', grudnia 19~ czerwca 1927, :. ) grudnia , 15 czerwca, 1928., ' grudnia czerwca grudnia 1929,, " ; Razem: , oraz różnice ł,ącznie z odsetkami od wszystkich zaległych spłat według stawki 3% rocznie, począwszy od odnośnych terminów płatności, w obligacjach polskich z datą 15 grudnia 1929 do 15 grudnia 1932, a następnie według stawki 3 1 /2% rocznie aż do spłaty odnośnego kapitału. Obligacje te mają być płatne według serji 15 grudnia każdego roku aż do 15 grudnia 1984 r. włącznie, w sposób przewidziany w paragrafie 2-im niniejszej umowy i być istotnie analogiczne pod innemi względami z ob-iigacjami mająceml być najpierw wydanemi w myśl niniejszego układu: Wszystkie spłaty, bądź w gotówce, bądź.w obligacjach Stanów Zj~dnoczonych, które mają być uskutecznione przez Pols~ę na poczet kapitału lub odsetek obligacyj wypuszczonych lub mających być wypuszczonemi w myśl niniejszego I posiadanych przez Stany Zjednoczone, mają nastąpić w Skarbie Stanów Zjednoczonych w Federal Reserve Bank of New York; jeżeli w gotówce, to w kapitałach natychmiast rozporządzalnych w dniu spłaty, jeżeli zaś w obligacjach Stanów Zjednoczonych, to w formie, będącej do przyjęcia dla Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych w myśl ogólnych przepisów Departamentu Skarbu, normujących tranzakcje obligacjami Stanów Zjednoczonych. 5. -Zwolnienie od podatk6w. - Kapitał i odsetki wszystkich ' obligacyj wypuszczonych lub mających być wypuszczonemi na podstawie niniejszego mają być wypłacone bez potrąceq na rzecz Polski I mają być zwolnione od wszystkich podatków lub należytości publicznych, obecnych lub przyszłych, nałożonych przez PolskE: lub z polecenia Polski, albo przez Jakąkolwiek polityczną lub miejscową władze: podatkową w granicach Rzeczypospolitej PolskieJ, kiedykolwiek, tak długo I tak dalece Jak to prawo 'zuzyt~o' wtinia jest w r~kach (a) RZądu Stan6wZjednocZonych, ot the present standai'd of value, or, at the option of Poland, upon not less than thirty days' advance notice to the' Uhited States, in any obligations of the United St~te~ issued after ł\pril 6, 191,7, : to -be taken at par and accrued interest to the date of payment hereun'der: Provided, bowever, that with reference to -the payments on account of principal and/or interest 'falling due hereunder on 'or' before December 15,' 1~29. Poland, at its option,' m'ay pay the following ~amounts on the dates specified; June 15,' 1925 $ 500,000 December15, 1925,, 500,000 June 15, ,000 December 15, 1926, 750,000 June 15; ,000,000 December 15, 1927 '., 1,000,000 June 15; , 1,250,000 December 15, 1928., 1,250,000 June 15; ,500,000 December 15, ,5~,OOO Total... 10,000,000 and the balance, including interest on 2111 overdue payments at the rate ot 3 per cent per ann um from their respective due qates, in bonds of Poland dated December 15, 1929, ' bearing interest at the rate of 3 per cent per annum from December 15, 1929 to December 15, 1932, and thereafter at the rate of 3 1 /2 per cent per annum until the princ/pal thereof shall have been paid, su ch bonds to mature seriallyon December 15 of each year up to. and including December 15, 1984, substantially in the manner provided in paragraph 2 of this ł\greement, and to be substantially similar in other respects to the bonds first to be issued hereunder. ł\li payments, whether in cash or in obligations ot the United States, to be made by Poland on account of the principalor interest of any bonds lssued or to be issued hereunder and h'eld by the United States, shall be made at the Treasury of the United States in Washington, or, at the option of the Secretary ot the Treasury of the United States, at the Federal Reserve Bank ot New York, and lf In cash shall be made in funds immediately availabie on the date ot payl)1ent, or if in obligations -of the United States shall be in form acceptable to the Secretary of the Treasury -of the United States under the general regulations otthe Treasury Departmenl governing transactions in United States, obligations. 5., Exemption from Taxation. - The principal and interest of all bonds issued or to be issued hereunder shall be paid without dedudion for, and shall be exempt from, any and all taxes or other public dues, present or future, imposed by or under authority of Poland or any political or locał taxing authority wlthin the Republic of Pohmd, whenever. 50 long as, and to the extent that beneficial owńership Is In (a) the - Government of the -Unfted States, (b) li person, firm, or lissodatlon neither doinlc.ilednorordinarily resldent In Poland, ' or (e)

5 N Dziennik Ustaw. Poz. 605: 115\ (b) osoby, firmy lub korporacji, niezamieszkałej. i też ZZlI wy czaj nieprzebywającej w Polsce, lub (c) korporacji i'lieukonstytuoao'anej nap:>dstawie ustaw polskich. 6. Sploty przed termini3m p latn ości. - Polska, według uznania, może w Jakimkolwiek terminie lub terminach płatności odsetek, po notyfikacji Stanów Zjednoczonych niemniej niż 90 dni zgóry, uskutecz~ oiać wpłaty zali :zkowe- w kwotach $ lub wielokrotnych tej sumy, na poczet kapitału którejkolwiek z obligacyj wypuszczonych lub m3jących być wypus!czoneml na podstawie niniejszego i posiadanych przez Stany Zjednoczone. W.;zystkie tego rodzaju wpłaty zaliczkowe mają być najpierw zużyte do spłaty kapitału jakichkol,wiek obligacyj, które, b~d2l wypuszczone w ' myśł niniejszego na poczet kapitału wraz z odsetkami lub samych odsetek" nagromadzonych mi~dzy 15 grudnia 1922 r., a 15 grudnie 1929,8 nast~pnie kapitału Jakichkolwiek Innych obligacyj wypuszczonych na podstawie niniejszego, 11 posiadanych pr,zez Stany Zjednoczone. według wskezówek Polski w chwili zepłć1ty. ~ 7.. Wymiana na obligacje, mogqqtj by~ pl'ztjd miotem tl'anzakcyj gjeldowycb. - Polska wyda Stan:>m Zjednoczonym każdej chwili lub od czasu do czasu na żądanie Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych wzamian za poszczególne lub wszystkie oblig~cle, wypuszczone, lub maj~ce być wypuszczone mi na podstawie niniejszego I posiadane przez Stany Ziednoczone, definitywnie wydrukowane obligacje w formie nadaj'lcej si~ dla sprzedaży publicznej, w takich 110- ciach I odcinkach, jak tego Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych zażąda, w formie na okaziciela, z zastrzeżeniem rejestracji kzspit3łu. lub IN. formie całkiem zarejestrowanej. a pozatem na tych samych zasadach I warunkach odnośnie do terminów wypuszczenia, platności, stawki lub stawek procentowych, wo!.lośd od podatków, płatności w obligacjach Stanów Zjed noczonych; wypuszczonych po 6 kwietnia 1917 r. I t. p. jek obligacje zwrócone przy wymianie. Polska przekaże ostatecznie wydrukowane obligacje Stanom Zjednoczonym zgodnie z niniejszym w przeciągu 6-ciu miesi~cy po otrzymaniu zawiadomienia o podobnem żądaniu Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych, a do chwili przekazania ostatecznie wydrukowanych obligacyj, wyda na ż~danle Sekretarza Skarbu Stanów ZJednoczonych, prowizoryczne obligacje lub świadectwa,tymczasowe, w przeciągu trzydziestu dni od chwili otrzymania takiego ż~danl~, wszystko to bez kosl;tów dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone przed ofiarowaniem takich obligacyj lub świadectw tymczasowych na sprzedaż w Polsce, zaofiaruj~ je poprzednio Polsce do zakupu alparl wraz z nagromadzonemi odsetkami, a Polska podobnież beldzle miała prawo, zamiast wypuszczenia ~akich obligacyj lub tymczasowych świadectw, prze. prowadzlć przedwczesny wykup al parł z doliczeniem nagromadzonych procentów odpowiedniej sumy kepitalu obligacyj wypuszczonych lub mających być \vypuszczoriemi w myśl niniejszego i posiadanych przez Stany Zjednoczone... Polska zgad:za sle; na to, aby ostatec;z:nle wydl1lkqwane Qbligacje, przewidziane w niniejszym peragrafie, zawierały wszystkie powyższe postanowienia,,i. spowoduje ogłoszenie wszystkich przepisów wy.t)'~nych i zarz~d~eń,- k!óre~~~w:~ ~~_n~.!" ZJedno-.. a corporation not organlzed under the laws o, Poland. 6. Payment befom Matul'ity. - Poland, at Its optlon, on anj' interest date or dates, upon not less than ninety days' advance notice to the United States, may make advance payments in amounts ot $ 1,000 or multiples thereof, on account of the principalot ani bonds issued or to be issued hereunder and held by the United States. finy suc:h advance. payments shall first be applied to the principal of any bonds whichshalj hav& been Issued hereunder on acc:ount ot principal and/ar Interest accruing between December 15, 1922, and December 15, 192~, and then to the princlpal ot eny other bonds Issued hereunder and held by the United States, as may be indicated by Poland ot the time of the payment. 7. ExcÓlmgtJ 101' Mal'ktltóbltl Obligatlons. - Poland will issue to the United States at any time, or tram Ume to tlme, at the request of the Se'cretary ot the Treasury of the Unlted Shtes, in. exchange for any or au of the bonds Issued or to be issued hereunder and held by the United Stałes, definitive engraved bonds In form suitable for sale to the public, In suc:h amounts and denominałions as the Secretary of the Treasury of the United States m~y request, in bearer form, with provision for registration as to principal, and/ar In fully registered form, and otherwlse on the same terms end conditions, es to dates of issue and maturity, rate or rates of Interest, exemption tram taxation, payment In gations of the U.,ited States issued after ł\pril 6, 1917, and the Iike, as the bonds surrendered on such exchange. Poland will deliver definitive engraved bonds to the Unlted Statas In accordzsinc:e herewith within six months of recejving notice of any such request from the Secretary of the Treasury of the United States, and pending the delivery of the definltive engraved bonds wiu deliver, at the request of the Secretary of the Treasury ofthe United States, temporary bonds or interim retelpts. In form satisfactory tothe Secretary ot the Treasury ot the Unlted States wilhin thlrty days ot the recelpt of such request, 811 without expense to the United Stałes. The United States. before offering any such bonds ar interim n:iceipts for sale in Poland, will first offer them to Poland for purchase at par and acc:rued interest, and Poland shell IIkewlse have Łha option, in lieu of issuing any such bonds or Interim recelpts, to make advance re- d.emption, atplsr and ac:c:rued intere~t, of a corres- ponding princlpal amount of bonds Issued or to be Isśued hereunder and herd by theunited States. Polandagrees that tho definitive engraved bonds called for by this paragraph shall tontain all suc:h provlslons, and that it will cause to be promul3ated all suc;h rules, regulations, and orders, as shall be : deemed "ecessary or desirabie by tha Sec:retary of the Treasury of the Unlted States In order to fac;llitate the sale ot the bonds in the United Stat~, In Poland or ~I~~w~ere, and that ie reques.t~d

6 1152 Dziennik Ustaw. Poz N czonych uzna za potrzebne lub pożądane w celu ułatwienia sprzedaży. obligacyj VI Stanach Zjednoczonych, w Polsce lub gdzieindziej, oraz gdy tego wymagać będzie Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, użyczy swego wpływu dla uzyskania notowania obligacyj na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. 8. Unieważnienie i zwrot obligacyj.-po podpisaniu niniejszego układu, wpłacie Stanom Zjednoczonym w gotówce sumy $ 5.025,99, jak przewidziano w paragrafie 1 niniejszego układu i przekaza-' niu Stanom Zjednoczonym sumy dolarów kapitału w obligacjach polskich mających być najpierw wypuszczonemi na podstawie niniejsżego układu wraz z dostateczne m zaświadczeniem urzędowem, co do wykonania układu i obligacyj wydanem w imieniu Polski przez jej. Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone unieważnią i przekażą Polsce w Urzędzie Skarbowym St.anów Zjednoczonych w J\meryce obligącje Polski w. sumie kapitału dolarów ,39 opisane we wstępie do niniejszej umowy. 9. Uwagi. - Każde zawiadomienie, żądanie lub każda zgoda pochodząca od Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoc.zonych, będą uznane i wzięte za zawiadomienie, żądanie lub zgodę Stanów Zjednoczonych i będą dostateczne, jeżeli będą wręczone w Poselstwie Polskiem w Waszyngtonie lub w Urzędzie Ministerstwa Skarbu w Warszawie; i każde zawiadomienie, żądanie lub też każde postanowienie ze strony polskiej będzie dcstateczne, jeżeli wręczone w Poselstwie f\merykańskiem w Warszawie lub Sekretarzowi Skarbu w Urzędzie Skarbowym Stanów Zjednoczonych w Waszy'ogtonie. Stany Zjednoczone według własnego uznania będą mogły zrezygnować z 'poszczególnych' notyfikacyj, przewidzianych w myśl niniejszego, lecz każda taka rezygnecja będzie uskuteczniona na piśmie i nie obejmie ani nie dotknie żadnych następnych notyfikacyj, ani też nie osłabi żadnego prawa Stanów Zjednoczonych do żądania notyfikacji w I myśl niniejszego..' 10. Uzgodnienie z wymogami ustawowemi.-polska zaznacza i potwierdza, iż wykonanie i przeprowadzenie ninięjszego układu i wypuszczenie obligacyj, wydanych lub mających być wydanemi na podstawie niniejszego, pod każdym względem należycie zostało ulegalizowane i że wszystkie poczynienia, warunki i formalności prawne, które musiały być przeprowa-. dzone przed zawarciem niniejszego układu, a wypuszczeniem obligacji w myśl niniejszego, zostały przeprowa9zone według wymogów ustaw polskich, a zgodnie z niemi. 11. Oryginały. - Niniejszy układ będzie sporządzony w 2-ch egzemplarzach, z których każdy będzie miał moc i znaczenie oryginału.. 'Na dowód czego Polska poleciła podpisaljle niniejszego Układu w swojem imieniu swemu Po. słowi Nadzwyczajnemu i Ministrowi Pełnomocnemu '. w Waszyngtonie, do tego należycie upoważnionemu, i Stany Zjednoczone ze swej strony poleciły. podpisanie niniejszego (jkładu w swojem Imieniu przez Sekretarza Skarbu jako Przewodniczącego Komisji dla długów zagranicznych wojennych, Ul zgodą Prezydenta w dniu I roku na wstępie wymienionemi, z zastrzeżeniem jednak zatwierdzenia przez Kongres by the Secretary of the Treasury' of the' United States, it will use its good ofrices to secure the listing of the bonds on the stock exchange in Warsaw. 8. Cancellation and Surrender ol Obligations.-. Upon the execution of this f\greement, the payment to the United States of cash in the sum of $ 5, as provided in paragraph 1 of this f\greement and the delivery to the United States of the $ 178,560,000 principal amount of bonds of Poland first to be issued hereunder, together with satisfactory evidence, of authority for the execution of the f\greement and the bonds on behalf of Poland by its Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington, the United States will canceland sl,mender to Poland, at the Treasury of the United States in Washington, the obligations of Poland in th~ principal aolount of $ 159,666,972.39, described in the preamble to this f\greement. 9. Notices. - P.ny notice, request, or consent under the hand of the Secretary of the Treasury of the United States, shall be deemed and taken as the notice, request, or consent of the United States, and shall be sufficient if del.ivered at the Legation of Poland at Waschington or at the office of the Minister of Finance in Warsaw; and any notice, request, or election frt;;m or by Poland shall be sufficient if deliveredto the f\merican Legation at Warsaw or to the Secretary of the Treasury at the Treasury cf the United Statęs in Washington. The United States in its discretion may waive any notice required, hereunder, but any such waiver shall be in writing and shall not extend to or affect any subsequent notice or impair any right of the United States to require noticehereunder. 10. Compliance witb Legat Requirements.-Poland represents and agrees that the execution and delivery of this.f\greement and of the bonds issued or to be issued hereunder have in au respects been duly authorized and that all acts, conditions, and legal formalities whlch should have been completed prior to the making of this P.greement and the issuance of bonds hereunder have been completed as required by the laws ot Poland and in conformity therewlth Counterparts. - This P.greement shall be executed in two counterparts, each of whlch shall have the force and effect of an original. In Witness Whereof Poland has caused this f\greement to be' executed on its behalf by its Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington, thereunto duly authorized, end the United States has Iikewise cause,d this. f\greement to be executed on Its behalf by the Secretary of the Treasury, as Chalrman of the World War Foreign Debt Commission, wilh the approval of the President, all on the day and year first above written, subject, however, to the approval otcongress. pursuant to

7 N Dziennik Ustaw. Poz w myśl aktu Kongresu potwierdzonego dn. 9 lutego 1922 r. i zmienionego aktem Kongresu aprobowanym dn. 28 łutego 1923 r., o któremto zatwierdzeniu, gdy będzie udzielone przez Kongres, będzie podana wiadomość we właściwym terminie przez Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych Poselstwu Polskiemu w Waszyngtonie. Rząd. Reprezentowany przez L S. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Wladyslawa Wróblewskiego, Posła Nadzwyczajnego i. Ministra Pełnomocnego. Stanów Zje drioczonych ł\merykl Za Komisję; Reprezentowany przez A. W. Mellon, Sekret8rza Skarbu i Przewodni L S. czącego Komisji dla długów za' granicznych z wojny światowej. Zatwierdzone: Calvin Coolidge, Prezydent. ceń i wolnesq od wszelkich podatków i innych nałeżnoścl obecnych lub przyszłych, nałożonych przez Polskę lub za zgodzi Polski albo przez jakqkolwiek polltycznzl lub miejscowll władzę podatkow!l w obr«: ble Rzeczypospolitej Polskiej lub za zgodq takowej, o Ile posiadaczem jest a) RZlld Stanów Zjednoczo nych, b) osoba, firma lub stowarzyszenie, których -.a.tałe miejsce zamieszkania nie znajduje się wpoithe F\ct of Congress appreved February 9, 1922, as amended by the Ret of Congress approved Februllry 28,1923, nolice ofwhich approval, when given by Congress, will be transmilted In due course by the Secretary of the Treasury of the United States to the Legation Cif Poland at Washington. The Government of the Republic of POblOd. L S. By Wladyslaw. Wróblewski Envoy Extraordinary and Minister Plenlpotentlary. The Government of the Unlted States of F\merICłl. For the Commlssion: L. S By A. W. Mellon, Secretary of the Tre2lsury and Chalrman of the World War Foreign Debt Commission. I\pproved: Ca/vin Coolidgtl, PresidenL (Fórma bonu) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 62-letnia /2 Ofo pożyczka w złocie z dnia :. dnia 1922 r.płatna 15 ' gn,idnia Wz6rIL 15 gru Rząd Rzeczypospolitej, poniżej nazwany Polsk2l, za otrzymaną równowartość obowiązuje się zapłacić Rządowi Stanów Zjednoczonych, poniżej nazwanym St2lnamiZjednoclonemi. lub na jego rozporządzenie dni8 15 grudnia - sumę - dolarów ($) oraz płacić od tejże sumy procent w ratach półrocznych dn. 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku w wyso' kości.3% rocznie, od 15 grudnia 1922 r. do 15 gtu' sni r;;z2lś poczynając od tej daty w wysokości /jl/2 Ofo rocznie, aż do chwili splacenia całej sumy. 'ZlI:równokapitał,jak i odsetki płatne.sq w złotej wat }uciestanów Zjednoczonych f\meryki w jednostce równej ich obecnej wartości, lub na życzenie Polski po zawiadomieniu o tern Stanów Zjednoczonych ao dni naprzód w jakichkolwiek.obllgacjach Stanów Zjednoczonych wypuszczonych po 6 kwietnia 1917 r., przyjętych al. pari wraz znaroslym procentem do daty spł2lcenla przewidzianej niniejszem. Zarówno kzlpitał, jak I, odsetki płatne S21 bez żadnychpotr!l'. ~ (Form of Bond). Exhiblt IL The Government of the RepubUc of Poland. Sixty two year /2 per cent Gold Bond Dated December 15, 1922-maturing December 15, The Government of the Republic of Poland. hereinafter caljed Poland, for value received, promises to pay to the Government of the United States of F\merica, hereinafter called >the United States, or order, on the 15th day ot December,, the sum of Dollars($ ), and to pay interest upon seld principal sum semiannuajly on the fjfteenth day of -June and December in each year,.at the rate ot three per c:ent per 8nnum from December 15, to December 15,1932, and at the rate ot three and one-half per centper annum thereafter until the princjpal hereof shall. have been pajd. This bond is payable es,to bcth principal and interest in gold coin of the Unlted States of f\merlca of the present standard ot value, or,at the optionof Poland, upon. notle~s than thirty days' advance nouce to the United Stetes, In any obligations of the United States Issued after F\pril 6, 1917, to b_e takenat par and accrued interest to the date of payment hereunder. This bond Is payable as to both principal and interest without deductiion for, and is uempt from, anyand all taxesand other public dues, present or future, Imposed by or under authority ot Poland or any politlcal or locel taxlng authority wlthln the Republle of. Poland, whenever, so long as, and to the extent that, beneflcial ownership Is In (a) the Government ofthe United States, (b) a person, firm, or assoc1a-.

8 1154 Dziennik U:staw. Poz Nt 104. sce, lub które zwylda w' niej nie p'lebywal~, lub c) ko:poracja utworzon3 nie nl zasadzie ustaw polskich. ZMó,wno kapitał, Jak I odsetki tej objiga~ji pl.:ltne są w Skarbie Stanów ZjednO::zonych w Waszyngt.:mi~ D. C. lub na życzenie Sekretarza Skarbu Stanów Zjedooczopych w.federal Reserve Bank of New-York". Obliga~ja h Jest wypuszczona na zasadzie umowy z dnia 14 listo:>ada 1924 r. zawartej pom.t::dzy POLiką a Stanami Zjednoclonemi, której to umowie ona p'od,eg!l, I która to umowa wskazuje dalize jej terminy i warunki. W dow6d czego, Polska poleciła wydl~ tę obligacje; w mieście W.lszyngton/e, okrt::gu Co:umlJla przez swego Posła Nadzwyczejnego I Mir lstra Pełnomocne~o w Waszyngtonie, mileżycie do tego upoważnionego.. Rz~d DnIa 15 grudnia 1922 r. Rzeczypospolitej PolskIeJ: Pośe! Nadzwyczajny I J1ini8tQrl'~/non7ocny (na odwrotnel stronie).. Niżej wymlen'one sumy zos~ły wypłacone na sumy obligacji., Data. Suma wpłacona. poczet głównej t10n nelther domiciled nor ordlnarily resident In Poland, or (e) a corporati Jn not orgjnized under the laws of Poland. This bond in payable as to both principal and interest at the Treasury ofthe United States in Washington, D. c., or at the option of the S!cretary of the Treasury of the United StaŁes, ~t the Federal Reserve B,mk of New York. This bond Is issued under an f\greement, dated November 14, 1924, between Po~and and the United States, to which this bon d is subject and to whlch reference Is made for a fucther statement of its terms and cond;tions. In Witness Whereof, Poland has caused thls bond to be executed in its behalf et the City of Washington, District of Columbia, by!ts Envoy Extra. ordinary and Minister Plenipotentiary at Washington; thereunło duly authorized. The Qovernment o, the RepublIc of Poland: 8y Dated, December 15, Envoy Ext"aordinC11'Y and Mmister Plenipotentiary. (Back). The followlng amounts have be en paldupon the principal amount ot this bond. Date. Rmountpald. ZaznaJomtwszy sle: z powy!szym Układem, uznaliśmy go I uznajemy za słuszny z.u'ówno w cabści, Jak i każde z zawartych w nim postar1owień, oświadczamy, że jest przyje;ty, ratyfikowany łzatwierdzony, I przyrzekamy, żebc;dzle niezmiennie zachowywany. Na dowód czego wydljji~my lud niniejszy, opa Rzeczypospolitej. trzony piecze;c1ą W Warszawie, dn. 28 czerwca 1925 r (-) S. Wolcl.c/JowdJ Przez Prezydenta RzeczypospoliteJ Prezes Rady Ministrów (-) WI. arabski Minister Spraw' Zagranicznych (-) AJ. Skrqtflłi Rpr~s avolr vu et examln~ Jedlt Rccord, Nou$ I'avo:'!s approuve et approuvons en toułes et chacune des dispositions qui y sont contenues, declarons qu'jj est accepte, ratim et confirme et promettons qu'u serainviolablement observe. En Fol de Quol Nous avons donne Jes presentes, revetues du Sceau de la Republique. R Varsovle, Je 28 Juln (-) S. WoJciecbowskl Par Je Presldent de la Republlque Le Presldent du ConseiJ des Mlnistre$ (-) WI. arabski Le Mlnlsłre des Rffalres Etrangeres. (-).AJ. Skrzylł,kl

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r.

Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r. Uchwała nr 50/2015 z dnia 17 września 2015 r. Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 1 29 Poz. 14 UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiàzanej,

Monitor Polski Nr 1 29 Poz. 14 UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiàzanej, Monitor Polski Nr 1 29 Poz. 14 14 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiàzanej, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. Rzàd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT Załącznik Nr 2 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, naleŝy podać numer ewidencyjny /Is this

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower).

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower). (Further called Agreement) LOAN AGREEMENT Nr / / /AF concluded on.. r. between the following parties (further: Parties): Aforti Finance S.A. with its seat in Warsaw, street Chałubińskiego 8, 00 613 Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Strona 1 z 6 WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ /OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT This representation agreement is made on this day of, 2004 (the "Effective Date"), by and among ( Player ), Roy Messing (the Agent ), and ( GSG ). NOW, THEREFORE, for good

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-124-13 Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2012-04-26 11:34

1 z 6 2012-04-26 11:34 AP Biznes - Nowy EMITENT - - REINHOLD POLSKA AB 1 z 6 2012-04-26 11:34 RB: Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/information on conclusion of Agreement on repayment of amounts

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR R-0000 45/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 1 Ważne informacje dotyczące realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) W związku z coraz większym zainteresowaniem Klientów

Bardziej szczegółowo

W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM BANKU

W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM BANKU OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ PŁATNICZYCH W IPKO BIZNES W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM BANKU GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF EXECUTION OF PAYMENT ORDERS IN IPKO BIZNES IN THE IT SYSTEM OF THE BANK 1 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODATKOWE - KWALIFIKOWANY WŁAŚCICIEL - PAPIERY DŁUŻNE (CIT)/ TAX DECLARATION - QUALIFIED HOLDER - DEBT SECURITIES (CIT)

OŚWIADCZENIE PODATKOWE - KWALIFIKOWANY WŁAŚCICIEL - PAPIERY DŁUŻNE (CIT)/ TAX DECLARATION - QUALIFIED HOLDER - DEBT SECURITIES (CIT) Wzór nr U103/Fm U103 Miejscowość / Place., dnia / date. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00 498 Warszawa OŚWIADCZENIE PODATNIKA/TAXPAYER DECLARATION Please note that the English

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities.

Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities. Money market by definition is shorten market. Debt securities both markets (money & capital), depending on maturities of those securities. What about primary market? What is it? It s the market, where

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 BILL NO. 129 Private Bill 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 An Act to Amend Chapter 236 of the Acts of 1912, Ustawa zmieniająca rozdział 236 Ustaw z 1912 r.: The Honourable

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY RESOLUTIONS

PRELIMINARY RESOLUTIONS The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of the Company, 38, boulevard

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej Beneficjentowi z tytułu akredytywy dokumentowej/

Wniosek o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej Beneficjentowi z tytułu akredytywy dokumentowej/ Wniosek o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej Beneficjentowi z tytułu akredytywy dokumentowej/ Request for extension of the Repayment of the Amount Paid by the Bank to the Beneficiary under

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 BILL NO. 129 Private Bill 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 An Act to Amend Chapter 236 of the Acts of 1912, St. Michael s Polish Association and Benefit Society Ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Dziennik Ustaw Nr 136 7975 Poz. 797 797 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Oświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ,, miejscowość data godzina Oświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Potwierdzam prawdziwość następujących danych (dane powinny być zgodne

Bardziej szczegółowo

Acquisition for consideration Article 11

Acquisition for consideration Article 11 11 1) new means of transport; 2) excise goods. 4. When calculating the amounts referred to in paragraph 1, subparagraph 2 and paragraph 2, one shall not include the amount of the value added tax, due or

Bardziej szczegółowo