RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. T R E Ś Ć: 605. N O U S, S T Ii\ N I S l F\ W W O J C I E C H O W S K I, a tous ceux qui

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. T R E Ś Ć: 605. N O U S, S T Ii\ N I S l F\ W W O J C I E C H O W S K I, a tous ceux qui

Transkrypt

1 \ ~NNIK t. u S 'h.. ~ 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. \ 23 października Rok UKŁ1\D: T R E Ś Ć: Poz.: 605 -podpisany w Waszyngtonie dnia 14 listopada 1924 r. pomi~dzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej. a Rządem Stan6w Zjednoczonych Ameryki.... '" 'Jśwladczenle rządowe z dnia 5 pddzlernlka 1926 r. w sprawie ratyfikacji Układu mle;dzy Rzecząpospolitą Polską z Jednej strony a Stanami Zjednoczoneml Ameryk.i z drugiej o k.onsolidacji dług6w, podpisanego w Waszyngtońie dnia 14 listopada 1924 r ROZPORZI\DZENlf\ MINISTRÓW: Poz.: 607-Spraw Wewn~trznych z dnia 25 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie taksy za badanie tywnoścl t przedmiot6w użytku w Państwowych Zakładach badania tywności i przedmiot6w utytku / S-Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 paidziernika 1926 r. w sprawie rejestracji klaczy zarodowych ~ ~...<...' (J K Ł 1\ D, Przekład. podpisany w Waszyngtonie dn. 14 listopada 1924 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Rmeryki. (Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1925 r. - Dz. U. R. P. z 1925 r. NI! 19 poz. 138). M Y, W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, STBNlSlF\ W W OJ C lech O WSKI, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wszem wobec. I każdemu zosobna,. komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy: Dnia cżte~nastego listopada tysiąc '.dziewl~ćset dwudziestegą c~wartego roku podpisany został w Waszyngtonie pomiędzy Rządem RzeczypospoUte) Polskiej a R~Adęm Stanów Zjednoczonyc.h, ł\meryki. Układ Q n~tęplljąc;em brzmieniu dosłownem: 1\ Q R E E M E N T, made the fourteenth day of november, 1924, at the city of ' Washington, between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of Rmerica. RU NOM DE LR RI!PUBLlQUE DE POLOGNE, N O U S, S T Ii\ N I S l F\ W W O J C I E C H O W S K I, PRI!SIDENT ile LR RI!PUBLlQUE DE POLOGNE, a tous ceux qui <es pręsentes Lettres verront Salut: Un 1\ccord.entre le Qouvernement de la Republlq-ue de P.ologne et le Oouvernement des Etat$ Unis d'f\merlque, avant etesigne ił Washington le quatorze novemb~e mil m~ljf c,c:ntvjngt qulitre, Ilc(iQrd dont la telleui=.uita.

2 1148 Dziennik Ustaw. Poz. 60S. N UKtRD zawarty dnia czternastego listopada 19Z4 roku w Lli eście Waszyngton, obwód Columbia, mię' dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, następnie nazwanym Polska, z jednej strony, a Rządem Stanów Zjednoczonych f\meryki, następnie nazwanym Sjany Zjednoczone, z drugiej. strony. Zważywszy, ze Polska zadłużona Jest wobec Stanów Zjednoczonych od 15 grudnia 1922 r. na podstawie zobowiązań w łącznej sumie S ,2,39 wraz z przypadającemi i niezapłaconemi odsetkami; i zważywszy, że Polska pragnie skonsolidować powyższe zadłużenie wobec Stanów Zjednoczonych, tak co do kapitału, jak i do odsetków, przez wydanie Stanom Zjednoczonym obligacyj,. a Stany Zjednoczo ne gotowe są przyjąć od Polski obligacje według postanowień i warunków poniżej wyszczególnionych; w uwtgh:dnieniu powyższego oraz wzajemnych porozumień poniżej przytoczpnych, Stronyukladają się, jak nastc';puje: 1. Suma zobowiqlalf. - Suma długu, który ma być skonsqlid,owliny po uwzgl~dnieniu $plat w got6wce, uskutecznionych lub mających być u~kutecznionemi przez Polsk~, wynosi $ i była <obliczona, jak naste:puje:, Kapitał zobowiązań podlegający skon solidowaniu S ,39 Odsetki nagromadzone l nlezapła' ' cone przypadające do 15 grudnhl 1922,r. według stawki 4 11.'l0f0 ro,cznie ,60 Łącznie kapitał " odse'tki; riagro~a: -~-" --:.. '-':--'" dzone i niezapłacone od dnia 15 grudnia 1922 r... ; Przypadająca od Polski dnia 14 listopada , r. zapłata w gotówce 5.025,99 Całe zobowiązanie mające być -----~ skonsolidowane przez obligacje ,00 2. Splata kapitolu. - W celu uskutecznienia spłaty długu w ten sposób skonsolidowanego, Poiska wyda Stanom Zjednoczonym al pari od 15 grudnia 1922 r. obligecje polskie w łącznej sumie z datą 15 grudnia 1922 r. i płatne według serji każdego 15 grudnia nast~pnych lat przez 62 lata w kwotech: i termlnac.h, ustalonych w nast~pującej tabeli: ' 15 grudnia 15 grudnia S , g', COO , ~ \GREEMENT, Made the fourteenth day of November, 1924" at the City ot Washingbn, District of Columbia, between the Government of the RepubIic of Poland, hereinafter called Poland, party ot the, first part, and the Government ot the United' States of ł\merica, l1ereinafter called the Unio ted States, party of the second part. Whereas, Poland is Indebtcd to the United' States as of December 15, 1922, upon obligations in lhe aggregate principal amount of $ 159,665,~72.39, : together with inlerest accrued and unpaid thereon;' and Whereas, Poland desłres to fund said Ind::b : tedness to the United Slates, both principal,and:, interest, through the issue of bonds to the United; States, and the United States is prepared to accept bonds from Poland up.:m the terms and conditions herejnaft~r set forth: Now, therefore, In consideration of the pre' ~ mises and of the mutual covenants he rei n contained(, It Is agreed as fołlows: : 1. Arnount of lndebtodno.u. - The!lm0unt of the indebtedness to be funded,!lfter ałlowing for j cash payments made or to be made by Poland, is $ 178,560,000, which has been computed ' as follows: 1 Prlnclpal amount of obligations to be funded. S 159,666, Interest accrued and unpaid thereon to December 15, 1922, at the rate,ot, 41~, per. ć~ntpe, r ąnnum. 18,898, 'Total principal and interest accrued and unpaid as of December 15, ,565, ~ To be paid in cash by Poland No- i vember 14, ,025.99: Total indebtedness to be funded, into bonds ,000.00, 2. Repayment of Prin cip al. - In order to pro.j vide for the repayment of the indebtedness thus to be fundcd, Poland will issue to the Uniled Slates al par, as of December 15, 1922, bonds of Poland in the aggregate principal amount of $ 178,560,000, dated December 15, 1922, and maturing seria\ly on each December 15 in the succeeding years for 62 years,in the amounts and on the several date~' fixed in the following schedule: I December 15- December $ 560, $ 1,225,00:> ,OOJ , , ,275, , ,300, ,000, ,325, ,025,OOJ U,ooJ ,050,000 " ,400, ,073, _ 1,450, ,100, l,500,ool ,125, ,550,OJO ,150, ,600,000 1~34 1,200, ,675,000

3 , Nt 104. Dziennik Ustaw. Poz grudni21 15 grudnia 1947 $ $ JO J.00::> 19S;} 3.90::> ) ) J JO ::> JO J.00J 1977.' jO.bOJ JO.boó :0J ' '03.'000 19f CnboO ' :>.' :000 Razem: Zastrzega sf~-jednak, Iż Polska może według swego uznania po notyfikacji uskutecznionej wobec: Stanów Zjednoczonych nie mniej niż 90 dni zgóry, odłożyć wypłaty przypadijjące według powyższych postanowień z wyjątkiem tych które przypadają dnia lub przed dniem 15 grudnia 1929, I o których następnie b~dzie mowa w paragrafie 4 niniejszego układu, do każdego nast~pnego 15 czerwca lub 15 grudnia, nie dalszych niż 2 lata od daty płatności, lecz tylko pod warunkiem~ iż gdyby Polska kiedyś skorzystała z tego prawa wzgl~dem jednej ze spłat kapitału, spłata przypadająca w najbliższym nast~pnym roku, nie m::>że być odłożona do jakiegokolwiek terminu, odległego wi~cej niż Jeden rok od daty swej płatności, o ile i dopóki spłata poprzednio odroczona nie b~dzie rzeczywiście uskutecznioną. Spłata zaś przypadająca w drugim roku następującym nie może być odroczona wogóle, o ile I dopóki spłata kapitału, przypadająca od poprzedzających dwóch lat, nie będzie -rzeczywiście us! wtecznioną. Wszystkie obligacje wydane, lub mjjące być wydlme na podstawie niniejszego układu Stan:>m Zjednoczonym, mają być płatne Rządowi Stanów Zjednoczonych f\meryki lub na Jego zlecenie, maj". być wypuszczone w takich odcinkach, jak tego zażąda Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych I ma Ją mieć w głównych zarysach wygląd, wyszczegól-. niony w załączonym do niniejszego wzorze, oznaczonym Ja~~o "wzór f\". Suma $ ').000 oblig<3cyj, mających być najpierw wypuszczonemi w myśl niniejszego, ma być wypuszczona w 62 sztukach w odcinkach z terminami płatności, odpowiadającemi rocznym spłatom kapitału wyżej wyszczególnionym. 3. Splata odsetek. - Wszystkie obligacje wypuszczone, lub mające być wypuszczonemi, będą oprocentowijne, a odsetki mają być płatne półrocznie 15 czerwca i 15 grudnia 1922 do 15 grudnia 1932, I!I nast~pnie według stawki 3 1 /'J. procent rocznie aż kapitał odnośny be;dzie spłacony.. 4. Spos6b sprały. - Wszystkie obligacje wypuszczjl'le, łub m3jące być wypuszczon':'!mi na pod, stawie ni,liejszego, mają ~~t. płatne... tak co do ka- December 15- December $1,750, $ 3,7ooj OOO l,82s,ooo ,800, ,90:>,OJO ,900, ,973, ,000, ,073, ,100, , ;200, ,~0::>,OOO ,400, ;4oo,ooJ ,600, ,500, ,800, ,600, ,000, ,700, ". 5,20J,ooo ;80::>, ,400,0~ 195J 2, 9JO, ,800, ,000,0)0., ,200, ' 3,.100,00J ,80'0, ,2J), ,400, ,30J,OJO., ,200, ,40 :,000 ' ,000, ,50:>,030 3,600,000., Total 178,560, Prov;dea, bow!wer, ' that Potand, : at lts option, upon n.:lt less than ninety. d~ys: advance notice to the United States, may postpone any payment fali ing due as hereinabove provided, except those faljing due on or before December 15, 1929, hereinafter referred to In paragraph 4 of this flgreement, to, any subsequent June 15 or December 15 not,h1or~ than two years distant trom Its due date, but only on condition that in case Poland shall at any tlme exercise this option es to any paym~nt of prlntlpal, the payment falling due in the next succeedlng year can not be postponed to any dałe more than one year dlstant trom the date when it becomes due unless and until the payment prevlouslypostpo;,ed shall actually have been made, Zll)d thepey rilent falling due in. the secondsucceeding year can not bepostpon~d at all unless and until the payment _ of principal due two years previous thereto shall actually have been made. ' flll bonds issued or to be Issued hereunder to the United States ' shall be payable to the Government of the United States of flmeric:a, or order, shall be issued In such denominatlons as may be requested by the Secretary of the Treasurv ot the United States, end shall be substantially In the form set forth in the exhibit hereto annexed and marked "Exhibit f\". The $ 178,560,000 principal amount of bonds fjrst to be Issued hereunder shall be lssued in 62 pieces, In denominations and wlth maturities corresponding to the an~uał payments of principal hereinabove set forth. 3. Paymtlnt of Tnttlr«sI.-PSt bonds issued or to be Issued hereunder shall bear interest, payable semiannually 01'1 June 15 and D~cember 15 in each year, et the rate of 3 per cent per annum from December 15, 1922, to December 15, 1932, end thereafter et the rate of 3 1 /2 per cent per annum unt\l the prlnclpał thereot shall have been paid. 4. Met/;oa o{ Payment.-f\1I bonds Issued or to be IsSued h~reunder shall be payable, as to both. prlm:lpal and Jnterest, In Unlted States gołd coin

4 1150 Dziennik Ustaw. Poz pitału, jak i odsetek, w monetach złotych Stanów Zjednoczonych. według obecnych norm wartości lub, według uznania Polski i po notyfikacji uskutecinionej wobec Stan:ów: Zjednoczonych niepóźniej nlż 30 dni zgóry, w jakichk~lwiek obligacjach Stanów Zjednoczonych, wypuszczonyth po dniu 6 kwietnia 1917 r., które mają być -przyjmowane al pui JaK rownież i nagromadzoi'~e :odsetki do daty spłaty w' myśl niniejszego. Zastrzega się jednak, że względem spłat na poczet kapitilu wraz z odsetkami lub oasetek samyc~ prz'ypadających w myśl niniejszegó, VI dniu lup przed dnie'm15 grudnia 1929 r., porska według swego uznańia, ' może płacić minach wskiminych: następujące Kwoty -w ter- -. ' 15 czerwc'a '.19~5 ", $ grudnia ) 9~5..,,, czerwca, 1926,. ', grudnia 19~ czerwca 1927, :. ) grudnia , 15 czerwca, 1928., ' grudnia czerwca grudnia 1929,, " ; Razem: , oraz różnice ł,ącznie z odsetkami od wszystkich zaległych spłat według stawki 3% rocznie, począwszy od odnośnych terminów płatności, w obligacjach polskich z datą 15 grudnia 1929 do 15 grudnia 1932, a następnie według stawki 3 1 /2% rocznie aż do spłaty odnośnego kapitału. Obligacje te mają być płatne według serji 15 grudnia każdego roku aż do 15 grudnia 1984 r. włącznie, w sposób przewidziany w paragrafie 2-im niniejszej umowy i być istotnie analogiczne pod innemi względami z ob-iigacjami mająceml być najpierw wydanemi w myśl niniejszego układu: Wszystkie spłaty, bądź w gotówce, bądź.w obligacjach Stanów Zj~dnoczonych, które mają być uskutecznione przez Pols~ę na poczet kapitału lub odsetek obligacyj wypuszczonych lub mających być wypuszczonemi w myśl niniejszego I posiadanych przez Stany Zjednoczone, mają nastąpić w Skarbie Stanów Zjednoczonych w Federal Reserve Bank of New York; jeżeli w gotówce, to w kapitałach natychmiast rozporządzalnych w dniu spłaty, jeżeli zaś w obligacjach Stanów Zjednoczonych, to w formie, będącej do przyjęcia dla Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych w myśl ogólnych przepisów Departamentu Skarbu, normujących tranzakcje obligacjami Stanów Zjednoczonych. 5. -Zwolnienie od podatk6w. - Kapitał i odsetki wszystkich ' obligacyj wypuszczonych lub mających być wypuszczonemi na podstawie niniejszego mają być wypłacone bez potrąceq na rzecz Polski I mają być zwolnione od wszystkich podatków lub należytości publicznych, obecnych lub przyszłych, nałożonych przez PolskE: lub z polecenia Polski, albo przez Jakąkolwiek polityczną lub miejscową władze: podatkową w granicach Rzeczypospolitej PolskieJ, kiedykolwiek, tak długo I tak dalece Jak to prawo 'zuzyt~o' wtinia jest w r~kach (a) RZądu Stan6wZjednocZonych, ot the present standai'd of value, or, at the option of Poland, upon not less than thirty days' advance notice to the' Uhited States, in any obligations of the United St~te~ issued after ł\pril 6, 191,7, : to -be taken at par and accrued interest to the date of payment hereun'der: Provided, bowever, that with reference to -the payments on account of principal and/or interest 'falling due hereunder on 'or' before December 15,' 1~29. Poland, at its option,' m'ay pay the following ~amounts on the dates specified; June 15,' 1925 $ 500,000 December15, 1925,, 500,000 June 15, ,000 December 15, 1926, 750,000 June 15; ,000,000 December 15, 1927 '., 1,000,000 June 15; , 1,250,000 December 15, 1928., 1,250,000 June 15; ,500,000 December 15, ,5~,OOO Total... 10,000,000 and the balance, including interest on 2111 overdue payments at the rate ot 3 per cent per ann um from their respective due qates, in bonds of Poland dated December 15, 1929, ' bearing interest at the rate of 3 per cent per annum from December 15, 1929 to December 15, 1932, and thereafter at the rate of 3 1 /2 per cent per annum until the princ/pal thereof shall have been paid, su ch bonds to mature seriallyon December 15 of each year up to. and including December 15, 1984, substantially in the manner provided in paragraph 2 of this ł\greement, and to be substantially similar in other respects to the bonds first to be issued hereunder. ł\li payments, whether in cash or in obligations ot the United States, to be made by Poland on account of the principalor interest of any bonds lssued or to be issued hereunder and h'eld by the United States, shall be made at the Treasury of the United States in Washington, or, at the option of the Secretary ot the Treasury of the United States, at the Federal Reserve Bank ot New York, and lf In cash shall be made in funds immediately availabie on the date ot payl)1ent, or if in obligations -of the United States shall be in form acceptable to the Secretary of the Treasury -of the United States under the general regulations otthe Treasury Departmenl governing transactions in United States, obligations. 5., Exemption from Taxation. - The principal and interest of all bonds issued or to be issued hereunder shall be paid without dedudion for, and shall be exempt from, any and all taxes or other public dues, present or future, imposed by or under authority of Poland or any political or locał taxing authority wlthin the Republic of Pohmd, whenever. 50 long as, and to the extent that beneficial owńership Is In (a) the - Government of the -Unfted States, (b) li person, firm, or lissodatlon neither doinlc.ilednorordinarily resldent In Poland, ' or (e)

5 N Dziennik Ustaw. Poz. 605: 115\ (b) osoby, firmy lub korporacji, niezamieszkałej. i też ZZlI wy czaj nieprzebywającej w Polsce, lub (c) korporacji i'lieukonstytuoao'anej nap:>dstawie ustaw polskich. 6. Sploty przed termini3m p latn ości. - Polska, według uznania, może w Jakimkolwiek terminie lub terminach płatności odsetek, po notyfikacji Stanów Zjednoczonych niemniej niż 90 dni zgóry, uskutecz~ oiać wpłaty zali :zkowe- w kwotach $ lub wielokrotnych tej sumy, na poczet kapitału którejkolwiek z obligacyj wypuszczonych lub m3jących być wypus!czoneml na podstawie niniejszego i posiadanych przez Stany Zjednoczone. W.;zystkie tego rodzaju wpłaty zaliczkowe mają być najpierw zużyte do spłaty kapitału jakichkol,wiek obligacyj, które, b~d2l wypuszczone w ' myśł niniejszego na poczet kapitału wraz z odsetkami lub samych odsetek" nagromadzonych mi~dzy 15 grudnia 1922 r., a 15 grudnie 1929,8 nast~pnie kapitału Jakichkolwiek Innych obligacyj wypuszczonych na podstawie niniejszego, 11 posiadanych pr,zez Stany Zjednoczone. według wskezówek Polski w chwili zepłć1ty. ~ 7.. Wymiana na obligacje, mogqqtj by~ pl'ztjd miotem tl'anzakcyj gjeldowycb. - Polska wyda Stan:>m Zjednoczonym każdej chwili lub od czasu do czasu na żądanie Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych wzamian za poszczególne lub wszystkie oblig~cle, wypuszczone, lub maj~ce być wypuszczone mi na podstawie niniejszego I posiadane przez Stany Ziednoczone, definitywnie wydrukowane obligacje w formie nadaj'lcej si~ dla sprzedaży publicznej, w takich 110- ciach I odcinkach, jak tego Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych zażąda, w formie na okaziciela, z zastrzeżeniem rejestracji kzspit3łu. lub IN. formie całkiem zarejestrowanej. a pozatem na tych samych zasadach I warunkach odnośnie do terminów wypuszczenia, platności, stawki lub stawek procentowych, wo!.lośd od podatków, płatności w obligacjach Stanów Zjed noczonych; wypuszczonych po 6 kwietnia 1917 r. I t. p. jek obligacje zwrócone przy wymianie. Polska przekaże ostatecznie wydrukowane obligacje Stanom Zjednoczonym zgodnie z niniejszym w przeciągu 6-ciu miesi~cy po otrzymaniu zawiadomienia o podobnem żądaniu Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych, a do chwili przekazania ostatecznie wydrukowanych obligacyj, wyda na ż~danle Sekretarza Skarbu Stanów ZJednoczonych, prowizoryczne obligacje lub świadectwa,tymczasowe, w przeciągu trzydziestu dni od chwili otrzymania takiego ż~danl~, wszystko to bez kosl;tów dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone przed ofiarowaniem takich obligacyj lub świadectw tymczasowych na sprzedaż w Polsce, zaofiaruj~ je poprzednio Polsce do zakupu alparl wraz z nagromadzonemi odsetkami, a Polska podobnież beldzle miała prawo, zamiast wypuszczenia ~akich obligacyj lub tymczasowych świadectw, prze. prowadzlć przedwczesny wykup al parł z doliczeniem nagromadzonych procentów odpowiedniej sumy kepitalu obligacyj wypuszczonych lub mających być \vypuszczoriemi w myśl niniejszego i posiadanych przez Stany Zjednoczone... Polska zgad:za sle; na to, aby ostatec;z:nle wydl1lkqwane Qbligacje, przewidziane w niniejszym peragrafie, zawierały wszystkie powyższe postanowienia,,i. spowoduje ogłoszenie wszystkich przepisów wy.t)'~nych i zarz~d~eń,- k!óre~~~w:~ ~~_n~.!" ZJedno-.. a corporation not organlzed under the laws o, Poland. 6. Payment befom Matul'ity. - Poland, at Its optlon, on anj' interest date or dates, upon not less than ninety days' advance notice to the United States, may make advance payments in amounts ot $ 1,000 or multiples thereof, on account of the principalot ani bonds issued or to be issued hereunder and held by the United States. finy suc:h advance. payments shall first be applied to the principal of any bonds whichshalj hav& been Issued hereunder on acc:ount ot principal and/ar Interest accruing between December 15, 1922, and December 15, 192~, and then to the princlpal ot eny other bonds Issued hereunder and held by the United States, as may be indicated by Poland ot the time of the payment. 7. ExcÓlmgtJ 101' Mal'ktltóbltl Obligatlons. - Poland will issue to the United States at any time, or tram Ume to tlme, at the request of the Se'cretary ot the Treasury of the Unlted Shtes, in. exchange for any or au of the bonds Issued or to be issued hereunder and held by the United Stałes, definitive engraved bonds In form suitable for sale to the public, In suc:h amounts and denominałions as the Secretary of the Treasury of the United States m~y request, in bearer form, with provision for registration as to principal, and/ar In fully registered form, and otherwlse on the same terms end conditions, es to dates of issue and maturity, rate or rates of Interest, exemption tram taxation, payment In gations of the U.,ited States issued after ł\pril 6, 1917, and the Iike, as the bonds surrendered on such exchange. Poland will deliver definitive engraved bonds to the Unlted Statas In accordzsinc:e herewith within six months of recejving notice of any such request from the Secretary of the Treasury of the United States, and pending the delivery of the definltive engraved bonds wiu deliver, at the request of the Secretary of the Treasury ofthe United States, temporary bonds or interim retelpts. In form satisfactory tothe Secretary ot the Treasury ot the Unlted States wilhin thlrty days ot the recelpt of such request, 811 without expense to the United Stałes. The United States. before offering any such bonds ar interim n:iceipts for sale in Poland, will first offer them to Poland for purchase at par and acc:rued interest, and Poland shell IIkewlse have Łha option, in lieu of issuing any such bonds or Interim recelpts, to make advance re- d.emption, atplsr and ac:c:rued intere~t, of a corres- ponding princlpal amount of bonds Issued or to be Isśued hereunder and herd by theunited States. Polandagrees that tho definitive engraved bonds called for by this paragraph shall tontain all suc:h provlslons, and that it will cause to be promul3ated all suc;h rules, regulations, and orders, as shall be : deemed "ecessary or desirabie by tha Sec:retary of the Treasury of the Unlted States In order to fac;llitate the sale ot the bonds in the United Stat~, In Poland or ~I~~w~ere, and that ie reques.t~d

6 1152 Dziennik Ustaw. Poz N czonych uzna za potrzebne lub pożądane w celu ułatwienia sprzedaży. obligacyj VI Stanach Zjednoczonych, w Polsce lub gdzieindziej, oraz gdy tego wymagać będzie Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, użyczy swego wpływu dla uzyskania notowania obligacyj na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. 8. Unieważnienie i zwrot obligacyj.-po podpisaniu niniejszego układu, wpłacie Stanom Zjednoczonym w gotówce sumy $ 5.025,99, jak przewidziano w paragrafie 1 niniejszego układu i przekaza-' niu Stanom Zjednoczonym sumy dolarów kapitału w obligacjach polskich mających być najpierw wypuszczonemi na podstawie niniejsżego układu wraz z dostateczne m zaświadczeniem urzędowem, co do wykonania układu i obligacyj wydanem w imieniu Polski przez jej. Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone unieważnią i przekażą Polsce w Urzędzie Skarbowym St.anów Zjednoczonych w J\meryce obligącje Polski w. sumie kapitału dolarów ,39 opisane we wstępie do niniejszej umowy. 9. Uwagi. - Każde zawiadomienie, żądanie lub każda zgoda pochodząca od Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoc.zonych, będą uznane i wzięte za zawiadomienie, żądanie lub zgodę Stanów Zjednoczonych i będą dostateczne, jeżeli będą wręczone w Poselstwie Polskiem w Waszyngtonie lub w Urzędzie Ministerstwa Skarbu w Warszawie; i każde zawiadomienie, żądanie lub też każde postanowienie ze strony polskiej będzie dcstateczne, jeżeli wręczone w Poselstwie f\merykańskiem w Warszawie lub Sekretarzowi Skarbu w Urzędzie Skarbowym Stanów Zjednoczonych w Waszy'ogtonie. Stany Zjednoczone według własnego uznania będą mogły zrezygnować z 'poszczególnych' notyfikacyj, przewidzianych w myśl niniejszego, lecz każda taka rezygnecja będzie uskuteczniona na piśmie i nie obejmie ani nie dotknie żadnych następnych notyfikacyj, ani też nie osłabi żadnego prawa Stanów Zjednoczonych do żądania notyfikacji w I myśl niniejszego..' 10. Uzgodnienie z wymogami ustawowemi.-polska zaznacza i potwierdza, iż wykonanie i przeprowadzenie ninięjszego układu i wypuszczenie obligacyj, wydanych lub mających być wydanemi na podstawie niniejszego, pod każdym względem należycie zostało ulegalizowane i że wszystkie poczynienia, warunki i formalności prawne, które musiały być przeprowa-. dzone przed zawarciem niniejszego układu, a wypuszczeniem obligacji w myśl niniejszego, zostały przeprowa9zone według wymogów ustaw polskich, a zgodnie z niemi. 11. Oryginały. - Niniejszy układ będzie sporządzony w 2-ch egzemplarzach, z których każdy będzie miał moc i znaczenie oryginału.. 'Na dowód czego Polska poleciła podpisaljle niniejszego Układu w swojem imieniu swemu Po. słowi Nadzwyczajnemu i Ministrowi Pełnomocnemu '. w Waszyngtonie, do tego należycie upoważnionemu, i Stany Zjednoczone ze swej strony poleciły. podpisanie niniejszego (jkładu w swojem Imieniu przez Sekretarza Skarbu jako Przewodniczącego Komisji dla długów zagranicznych wojennych, Ul zgodą Prezydenta w dniu I roku na wstępie wymienionemi, z zastrzeżeniem jednak zatwierdzenia przez Kongres by the Secretary of the Treasury' of the' United States, it will use its good ofrices to secure the listing of the bonds on the stock exchange in Warsaw. 8. Cancellation and Surrender ol Obligations.-. Upon the execution of this f\greement, the payment to the United States of cash in the sum of $ 5, as provided in paragraph 1 of this f\greement and the delivery to the United States of the $ 178,560,000 principal amount of bonds of Poland first to be issued hereunder, together with satisfactory evidence, of authority for the execution of the f\greement and the bonds on behalf of Poland by its Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington, the United States will canceland sl,mender to Poland, at the Treasury of the United States in Washington, the obligations of Poland in th~ principal aolount of $ 159,666,972.39, described in the preamble to this f\greement. 9. Notices. - P.ny notice, request, or consent under the hand of the Secretary of the Treasury of the United States, shall be deemed and taken as the notice, request, or consent of the United States, and shall be sufficient if del.ivered at the Legation of Poland at Waschington or at the office of the Minister of Finance in Warsaw; and any notice, request, or election frt;;m or by Poland shall be sufficient if deliveredto the f\merican Legation at Warsaw or to the Secretary of the Treasury at the Treasury cf the United Statęs in Washington. The United States in its discretion may waive any notice required, hereunder, but any such waiver shall be in writing and shall not extend to or affect any subsequent notice or impair any right of the United States to require noticehereunder. 10. Compliance witb Legat Requirements.-Poland represents and agrees that the execution and delivery of this.f\greement and of the bonds issued or to be issued hereunder have in au respects been duly authorized and that all acts, conditions, and legal formalities whlch should have been completed prior to the making of this P.greement and the issuance of bonds hereunder have been completed as required by the laws ot Poland and in conformity therewlth Counterparts. - This P.greement shall be executed in two counterparts, each of whlch shall have the force and effect of an original. In Witness Whereof Poland has caused this f\greement to be' executed on its behalf by its Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington, thereunto duly authorized, end the United States has Iikewise cause,d this. f\greement to be executed on Its behalf by the Secretary of the Treasury, as Chalrman of the World War Foreign Debt Commission, wilh the approval of the President, all on the day and year first above written, subject, however, to the approval otcongress. pursuant to

7 N Dziennik Ustaw. Poz w myśl aktu Kongresu potwierdzonego dn. 9 lutego 1922 r. i zmienionego aktem Kongresu aprobowanym dn. 28 łutego 1923 r., o któremto zatwierdzeniu, gdy będzie udzielone przez Kongres, będzie podana wiadomość we właściwym terminie przez Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych Poselstwu Polskiemu w Waszyngtonie. Rząd. Reprezentowany przez L S. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Wladyslawa Wróblewskiego, Posła Nadzwyczajnego i. Ministra Pełnomocnego. Stanów Zje drioczonych ł\merykl Za Komisję; Reprezentowany przez A. W. Mellon, Sekret8rza Skarbu i Przewodni L S. czącego Komisji dla długów za' granicznych z wojny światowej. Zatwierdzone: Calvin Coolidge, Prezydent. ceń i wolnesq od wszelkich podatków i innych nałeżnoścl obecnych lub przyszłych, nałożonych przez Polskę lub za zgodzi Polski albo przez jakqkolwiek polltycznzl lub miejscowll władzę podatkow!l w obr«: ble Rzeczypospolitej Polskiej lub za zgodq takowej, o Ile posiadaczem jest a) RZlld Stanów Zjednoczo nych, b) osoba, firma lub stowarzyszenie, których -.a.tałe miejsce zamieszkania nie znajduje się wpoithe F\ct of Congress appreved February 9, 1922, as amended by the Ret of Congress approved Februllry 28,1923, nolice ofwhich approval, when given by Congress, will be transmilted In due course by the Secretary of the Treasury of the United States to the Legation Cif Poland at Washington. The Government of the Republic of POblOd. L S. By Wladyslaw. Wróblewski Envoy Extraordinary and Minister Plenlpotentlary. The Government of the Unlted States of F\merICłl. For the Commlssion: L. S By A. W. Mellon, Secretary of the Tre2lsury and Chalrman of the World War Foreign Debt Commission. I\pproved: Ca/vin Coolidgtl, PresidenL (Fórma bonu) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 62-letnia /2 Ofo pożyczka w złocie z dnia :. dnia 1922 r.płatna 15 ' gn,idnia Wz6rIL 15 gru Rząd Rzeczypospolitej, poniżej nazwany Polsk2l, za otrzymaną równowartość obowiązuje się zapłacić Rządowi Stanów Zjednoczonych, poniżej nazwanym St2lnamiZjednoclonemi. lub na jego rozporządzenie dni8 15 grudnia - sumę - dolarów ($) oraz płacić od tejże sumy procent w ratach półrocznych dn. 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku w wyso' kości.3% rocznie, od 15 grudnia 1922 r. do 15 gtu' sni r;;z2lś poczynając od tej daty w wysokości /jl/2 Ofo rocznie, aż do chwili splacenia całej sumy. 'ZlI:równokapitał,jak i odsetki płatne.sq w złotej wat }uciestanów Zjednoczonych f\meryki w jednostce równej ich obecnej wartości, lub na życzenie Polski po zawiadomieniu o tern Stanów Zjednoczonych ao dni naprzód w jakichkolwiek.obllgacjach Stanów Zjednoczonych wypuszczonych po 6 kwietnia 1917 r., przyjętych al. pari wraz znaroslym procentem do daty spł2lcenla przewidzianej niniejszem. Zarówno kzlpitał, jak I, odsetki płatne S21 bez żadnychpotr!l'. ~ (Form of Bond). Exhiblt IL The Government of the RepubUc of Poland. Sixty two year /2 per cent Gold Bond Dated December 15, 1922-maturing December 15, The Government of the Republic of Poland. hereinafter caljed Poland, for value received, promises to pay to the Government of the United States of F\merica, hereinafter called >the United States, or order, on the 15th day ot December,, the sum of Dollars($ ), and to pay interest upon seld principal sum semiannuajly on the fjfteenth day of -June and December in each year,.at the rate ot three per c:ent per 8nnum from December 15, to December 15,1932, and at the rate ot three and one-half per centper annum thereafter until the princjpal hereof shall. have been pajd. This bond is payable es,to bcth principal and interest in gold coin of the Unlted States of f\merlca of the present standard ot value, or,at the optionof Poland, upon. notle~s than thirty days' advance nouce to the United Stetes, In any obligations of the United States Issued after F\pril 6, 1917, to b_e takenat par and accrued interest to the date of payment hereunder. This bond Is payable as to both principal and interest without deductiion for, and is uempt from, anyand all taxesand other public dues, present or future, Imposed by or under authority ot Poland or any politlcal or locel taxlng authority wlthln the Republle of. Poland, whenever, so long as, and to the extent that, beneflcial ownership Is In (a) the Government ofthe United States, (b) a person, firm, or assoc1a-.

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ M.PUNKT HOLDINGS LIMITED Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Wersja 2.1 (a)/21 września 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998/ 1081 JS Amsterdam Tel: +31

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

1'0. Rozpo r zą d zen ie niniejsze wchodzi w życie z dniem o g łoszen ia. Minister $karbu: W. Grabski 582.

1'0. Rozpo r zą d zen ie niniejsze wchodzi w życie z dniem o g łoszen ia. Minister $karbu: W. Grabski 582. , N257. Dziennik Ustaw. Poz. 581 i 582. 835,., ",, 4. Płatnik może zaciągnąć pożyczkę w listach zasta\vnych w następującej wysokości:, ' a) bądź w kwocie, równaj podatkowi majątkowemu, pozostającemu do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko GENERAL PROVISIONS OF OGÓLNE POSTANOWIENIA AGREEMENT FOR THE SALE, DELIVERY WITH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Treaty Series No. 77 (1954) Agreement

Treaty Series No. 77 (1954) Agreement POLAND/O-3 Treaty Series No. 77 (1954) Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Polish Government regarding the Settlement of Financial Matters

Bardziej szczegółowo