K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW"

Transkrypt

1 Cena 5. el / K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W N XI Zjazd Mistrzostwa świata w pike nożnej Polska 73" Polska Węgry Rok Nauki Polskiej 50-lecie Filatelistyki na Pomorzu Kpuour ł WYSOCKI ( grudnia svejdzie do zlotom z S naczków. ostatnia seria tegoroczna,,polska motoryzacja" (p. opis na str. M) Nr 24 (435) 880k XX WARSZAWA, GRUDNIA 1973

2

3 XI ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Przemówienie Ministra Łączności prof. dra Edwarda Kowalczyka Drodzy delegaci filateliści. Z prawdziwą satysfakcją biorę udział w waszym XI Walnym Zjeździe, który jak każdy kolejny zjazd jest okazją nie tylko do podsumowania osiągnięć i rejestracji stojących do rozwiązania problemów, ale jest także okazją do wielu ',litych spotkań, szumiany osobistych poglądów, do dalszego umocnienia tej wspaniałej atmosfery spotecznego zaangażowania, jaka cechuje wasze filatelistyczne środowisko. Jesteśmy świadkami zjawiska wychodzenia zbieractwa filatelistycznego z form ruchu hobbystycznego i wkraczania w sferę działalności, którą nazywać trzeba kierunkiem zainteresowali" i dzialaniem społecznym. Za współczesnymi formami zbieractwa znaczków stoją bowiem często doglębne studia, żmudne ustalania faktów, poszukiwania historyczne 4 czysto naukowe dociekania. Dotyczy to szczególnie zbieractwa tematycznego, ściśle ukierunkowanego lut określone dziedziny - życia, nauki czy techniki. Polski Związek Filatelistów jest instytucją nadającą ogólne ramy i wytyczającą określone kierunki ruchu filatelistycznego i trzeba tu otwarcie powiedzieć, że czyni to znakomicie, że wyzwala na fali zamiłowań kolekcjonerskich piękne ale i zarazem potężne zrywy aktywności wielkiej rzeszy swych dziataczy i szeregowych członków i steruje je w stronę manifestowania uczuć głębokiego patriotyzmu i umilowania kraju. Nte ma Bowiem w Polsce żadnej wielkiej rocznicy narodowej, żadnego wydarzenia spolacznago, czy politycznego, żadnego wielkiego osiągnięcia gospodarki i nauki, które nie znalazłoby wyrazu zarówno w treści filatelistycznych wydawnictw jak i w formie d, ziatania organizacyjnego w postaci wszardego rodzaju imprez, wystaw, konkursów itp. Na podkreślenie zasługuje tu fakt wprowadzania bardzo ciekawych form pracy miodzieżą, między innymi pgprzęc _organizowanie konkursów i maratonów za= - równo krajowych jak i międzynarodowych. Pretekstem jest znaczek pocztowy, jego rysunek i treść, a rezultatem bardzo pożyteczne i wychowawcze oddzialywanie, które prowadzi do poptdaryzacji wiedzy, w szerokim tego stoma znaczeniu. Polski Związek Filatelistów osiągnął w tym zakresie bardzo poważne rezultaty przykladem mogę być maratony popularyzujące wiedzę o M. Koperniku. Coraz większy udział polskich filatelistów w wystawach międzynarodowych, osiągane poważne nagrody za dobrze opracowane zbiory, udzitd naszych jurorów w pracach międzynarodowych wystaw filatelistycznych, w ramach dzialalnoki Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP) świadczę o prawidłowej dziala/ności Związku, dobrym przygotowaniu polskich filatelistów do speinianta ważnej roli w kontaktach międzynarodowych. Zorganizowanie takich wystaw jak Lenin i Jego Idee",,Rocznice powstań śląskich", Torphilez-Copernicana" czy Polska 73" spowodowań) spopularyzowanie działalności Związku wśród najszerszych rzesz społeczeństwa. Dato też możliwość nawiązania &cisi:ich kontaktów z innymi organizacjami społecznymi. Bogate formy działalności Związku pozwalają na jednoczesne wychowywanie człowieka, ksztattowanie jego osobowości, gustów estetycznych, dają możliwość nawiązywania kontaktów między ludźmi, wymiany poglądów, wspóldzialania społecznego f znajdują powszechne uznanie obywateli i państwa. Należy podkreślić, że rozwój polskiego ruchu filatelistycznego, a w szczególności jego najdalej idące umasowienie jest przedmiotem zasadniczego zainteresowania i troski resortu łączności. Wkład resortu łączności w rozwój ruchu filatelistycznego znajduje swój wyraz w szczególności w polityce emisyjnej znaczków pocztowych. Zasady tej polityki są ustalane w ścisłej wspótpracy z Polskim Związkiem Filatelistów, a wszystkie wnioski t postulaty są zbierane, analizowane, dyskutowane z przedstawicielami Związku i sukcesywnie zalatwiane. Rezultatem tego jest: zmniejszenie od 1973 r. ilości znaczków to roku do 65 sztuk a mimo podwyższenia taryfy pocztowej, nominału do 165 zi, choć tv ostatnich latach wydawaliśmy przeciętnie znaczków o nominale ok. 200 zt, zmniejszenie ilości arkusików, wydawanie ich tylko w wyjątkowych przypadkach i w nakładach zabezpieczających potrzeby filatelistów zrzeszonych, stosowanie dopłat do znaczków, jedynie po przekonsultowaniu ich zasadności z PZF, 543

4 ustalenie od 1973 T. nowych zasad stosowania datowników okolicznościowych, z zagwarantowaniem PZF 50 datowników nieodpłatnych w roku, wydawanie od 1973 r. kopert pierwszego dnia obiegu jako oficjalnego wydawnictwa Min. LącznoSci, STWORZENIE OD 1974 R. MOZL/- WO.SCI ZAMAWIANIA ROCZNYCH KOMPLETÓW ZNACZKÓW, KARTEK I KOPERT, W URZĘDACH P-T, W IVHEJSCOWOSCIACH, W KTÓRYCH NIE MA SKLEPÓW FILATELISTYCZNYCH. O dobrze układającej się współpracy Ministerstwa Laezności z Polskim Związkiem Filatelistów świadczy fakt, może powolnego ale systematycznego, realizowania zgłaszanych przez nieco postulatów, w tym i postulatów zgloszonych na Zjeździe 1969 r. Możemy zagwarantować, że następne wnioski składane przez Związek będą brane poważnie pod uwagę w naszej działalności. Polski Związek Filatelistów ma swych przedstawicieli w Ministerstwie Lączności we wszystkich Komisjach stałych, i posiedzeniach doraźnych, wszędzie tam gdzie decyduje się o sprawach związanych z zabezpieczeniem prawidłowego rozwoju ruchu filatelistycznego. Ministerstwo dostosowując swoje wydawnictwa znaczkowe do aktualnych potrzeb społecznych, starało się tak kształtować zainteresowania polskimi znaczkami aby osiągnąć określone cele populary- Zacyjno-propagandowe w zakresie tematyki społecznie akceptowanej i użytecznej wśród społeczeństwa. Ministerstwo ŁąC211.0ei, współdziałając z Polskim Związkiem Filatelistów w organizowaniu imprez filatelistycznych, w określonym stopniu stwarzało odpowiednią, urzędowo oprawę wydarzeń o znaczeniu niekiedy historycznym. Jako przykład można tu przytoczyć wydarzenia ro- ku 1973, który byt dla nas wszystkich rokiem bardzo pracowitym i bogatym w sukcesy. Przygotowanie przez Związek tak dużej ilości imprez filatelistycznych, wystaw, konkursów, maratonów, związanych z obchodami Roku Nauki Polskiej a szczególnie 500 rocznicy urodzin M. Kopernika jest dowodem dużej dojrzałości organizacyjnej, dojrzałości polityczno-spolecznej oraz umiejętności współpracy z terenowymi organizacjami społecznymi w kraju wszystkich ogniw PZF. Systematyczna, codzienna współpraca naszego resortu z Polskim Związkiem Filatelistów doprowadziła do poczucia jedności t solidarności w działaniu na rzecz tych wszystkich idei, które na bazie zainteresowań filatelistycznych związane są przecież z umiłowaniem naszej ojczyzny. Drodzy delegaci. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Stoi przed nami zadanie wychowawcze w stosunku do młodego pokolenia, stoi przed nami dalszy rozwój kontaktów z naszymi rodakami za granicą, stoi intensyfikacja propagandy naszego kraju za granicą i umacniania idei socjalistycznych wśród naszego społeczeństwa. Nośnikiem dla realizacji tych zadań jest mały znaczek pocztowy, pełniący raz rolę dzieła sztuki, raz plakatu społeczno- -politycznego, innym razem otwartej karty z naszej historii, lub dokumentu z życia kulturalnego i naukowego. W nim w sposób niezwykły przejawia się sita ludzkich dążeń do wzajemnego poznania, do pielęgnowania i uczczenia uczuć i czynów szlachetnych, potępiania zła, walki o sprawiedliwość społeczną i wyzwolenie narodowe. Kochajmy ten mały, sympatyczny wytwór naszych zamiłowań którego matką jest poczta, a ojcami my wszyscy - filateliści. życzę Wam owocnych obrad i dalszych wielkich sukcesów w waszej uszlachetniającej nasze życie działalności. XI Zjazd delegatów Polskiego Związku Filatelistów obradował w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 24 i 25 listopada. Otwierając Zjazd prezes Zarządu Głównego PZF Z. Zieliński powiedział: Po raz jedenasty w ciągu 23 lat swej działalności zbiera się na Walny Zjazd - Polski Związek Filatelistów. Mamy dokonać oceny przebytej drogi i wytyczyć kierunki działania na najbliższą przyszlość. Okres obecnej kadencji był dalszym krokiem w rozwoju PZF. OTWARCI E ZJAZDU W okresie tym Zioi~-izasz stai się organizacją apoleczno,k-ulturalna, mającą określoną pozyek.,w życiu naszego kraju oraz IQ filatelistyce światowej. Uzyskano to dzięki rzetelnemu i twórczemu wysiłkowi wielu działaczy. Nie byto wydarzeń o charakterze kulturalno- -oświatowym i politycznym, które nie byłyby uświetnione imprezami ftlatehstycz-?tymi. Do największych imprez filatelistycznych okresu sprawozdawczego należą obchody 100-lecia urodzin W. L Lenina i 500-/ecia urodzin M. Kopernika. W ob- 544

5 chodach tych Związek nasz organizował wystawy, pokazy i imprezy o wielkich rozmiarach (ca 600 imprez) za co należą się szczególne słowa uznania wszystkim aktywistom, którzy nie szczędzili wolnego czasu po pracy zawodowej dla rozwoju filatelistyki polskiej. Nie ma obecnie prawie żadnej uroczystej okoliczności, z okazji której nie prezentowalibyśmy swoich zbiorów. Dziatalność wystawiennicza PZF w zakładach pracy lub miastach powiatowych bywa niejednokrotnie poważnym i jednym z bardziej interesujących wydarzeń kulturalnych. Naszą dewizą jest starajmy się być obecni wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na naszą działalność. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się poważnie baza lokalowa Związku - oraz warunki dla wystawiennictwa. POWstalli możliwości do organizowania wystaw na poziomie światowym. Uzyskano to dzięki pomocy władz politycznych administracyjnych naszego Państwa. W okresie tym rozwijano bogaty program spoleczno-wychowawczy, atrakcyjny dla młodego pokolenia filatelistów, akceptowany i popierany przez władze naszego Państwa. Mam zaszczyt powiadomić Zjazd, iż w dniu wczorajszym Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz przyjął w obecności Ministra Łączności prof. Edwarda Kowalczyka delegację PZF: Zbigniewa Zielińskiego, Mariana Nowaka, Henryka Białka oraz przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Swiatowe j Wystawy Filatelistycznej Polska 73" Jana Witkowskiego i Kazimierza Komorowskiego. Delegacja poinformowała Prezesa Rady Ministrów o przebiegu pracy i wykonaniu zadań Związku w okresie lat , zamierzeniach Związku, jakie będą przedmiotem obrad XI Zjazdu delegatów PZF, a także przedstawiła informację o wynikach SWF Polaka 73". Prezes Rady Ministrów ocenił Pozytywnie działalność naszego Związku oraz podkreślił, że władze polityczne i państwowe doceniają znaczenie ruchu filatelistycznego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Obywatel Premier poświęcił I I/2 godziny na rozmowę z delegacją Związku. Na zakończenie audiencji Obywatel Premier wręczył pismo skierowane do Prezydium Zjazdu. Zjazd nadal cztonkostwo honorowe PZF kol. kol.: Antoniemu Gromskiemu 0/Rzeszów, Brunonowi Michałowi Krusz.czyńskiemu 0/Bydgoszcz, NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI Stanisławowi Olszewskiemu 0/Gdańsk Maciejowi Perzyńskiemu O/Warszawa, Tadeuszowi Sikorze O/Kraków, Jerzemu Zadurowiczowi O/Katowice. ZASŁUŻONY PRACOWNIK ŁĄCZNOŚCI Minister lącz.ności prof- dr E. Kowalczyk udekorował 14 członków PZF Odmakami Zasłużonego Pracownika LEICZ nosci". Otrzymali: Ziole Odznaki 1. Stanisław Dowgird 0/Lublin 2. Jan Rafiner 0/Opole 3. Stefan Ożga 0/Gdańsk 4. Lucjan Piekarz O/Kraków 5. Zygmunt Rosiejka O/Poznań 6. Karol Strug 0/Kielce 7. Mieczyslaw Syta 0/Rzeszów 8. Lucjan Węgrzyn 0/Gdańsk 9. Tadeusz Witkowski O/Warszawa Srebrne Odznaki 10. Marian Chabowski O/Warszawa 11. Józef Dudzik O/Katowice 12. Stefan Sniady O/Lódń 13. Zygmunt Wiatrowski 0/Bydgoszcz 14. Józef Wlodarczyk 0/Poznać List Premiera do Zjazdu oraz skład nowo wybranych władz PZF na okres r. podaliśmy w poprzednim numerze. Zgodnie ze statutem PZF, w skład Zarządu Głównego PZF wchodzą również prezesi Zarządów Okręgów. W następnych numerach będziemy zamieszczać dalsze materia/3, Zjazdowe. 645

6 Fabian Bura Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Znaczek lotniczy za 0,05 B tej emisji przedstawia wybudowaną w IX w. świątynię pierzastego węża z Xochicalco i plac gry, na którym trzy razy w miesiącu odbywały się zawody w pinię, dostępne wtedy tylko dla arystokracji i wojska. Właśnie w pobliżu opisanych ruin stadionów Majów i Azteków rozegrał się ostatni sportowy bój najlepszych drużyn świata o puchar Moleta. Pierwsza meksykańska emisja, która w 1965 r. zapowiedziała Igrzyska XIX Olimpiady, ilustruje nam na wszystkich znaczkach, a także 2 blokach zabytki historycznej gry w plikę pok-a-tok", z okresów od III do XV wieku. Są to różne rzeźby figur sportowych, a nawet plac gry. Przyjrzyjmy się poszczególnym znaczkom tej naprawdę interesującej emisji. XIX JLIEGOS OLIMP1COS 96EXICO ME SERIE PRE-OLIMPICA 1965 )1,11, s im Znaczek o nominale 20 c pokazuje nam figurę z gliny, znalezioną w Jalisco, z okresu r. i reprezentującą kulturę pó/nocnozachodniej strony Zatoki Meksykańskiej, Jest to gracz tlachtli" w pozycji stojącej, przygotowany dn rzutu pliką. Podobnego gracza, ale w pozycji przykucniętej, widzimy 118 znaczku o wartości nominalnej 80 c. Jest to również figura z gliny, z okresu kultu religijnego azteków r. Innego gracza, ale w ubiorze ochronnym, z patką do wybijania piłki, przed- (dokończanie) stawia znaczek o nominale 40 c. Jest to także gliniana figura z Jalisco, okresu kultury religijnej między r. fot. 5 Na znaczku o nominale 2 $ widzimy plac gry w piłkę zwaną tlachtli", z graczami, sędziami i widzami. Jest to aztecka rzeźba gliniana znaleziona w Tarasco. Gra w piłkę u Majów była tak popularna, że nawet rzeźby kalendarza zdobione były figurami graczy. Taki przykład widzimy na znaczku za 1,20 $, przedstawiającym wyryty w kamieniu kalendarz Majów z graczem w piłkę pok-a- -tok" w środku. Ta rzeźba, pochodząca z końca VI wieku z Chineultic, znajduje się obecnie w Muzeum Meksyku. Powyższe znaczki, wydane także w 2 blokach, widzimy na ilustracjach nr 4 i 5. Poczta Polska, zainspirowana przez wspaniałą wystawę dziel kultury staromeksykańskiej, która otwarta była przez dłuższy okres w Warszawie na przełomie r przysłużyła się także do wzbogacenia historii najstarszej gry zespołowej, zdobiąc znaczki serii olimpijskiej z 1968 r. motywami sztuki staromeksykańskiej. Dwa znaczki z tej emisji prezentują nam ciekawe eksponaty wykopalisk staromeksykańskich kich związane z grą w piłkę. Na znaczku o nominale 7,90 zł widzimy stylizowaną głowę papugi z otworami na oczy, nos i Usta. Była to maska ochronna używana przy grze w plikę, która wchodziła do programu ceremonii religijnych. Jest to relikt kultury Tolteków (fot. 6). Ostatni znaczek tej serii, o nominale 10 zł z dopłatą 5 zł na fundusz olimpij- 545

7 ski, ukazuje nam tak zwany kamienny diuk Majów z wyrzeźbioną pośrodku postacią zawodnika gry w pakę pok-a-tok" (fot. 7). miała różne formy i nazwy. U Greków nazywano ją Dpiskyros", u Rzymian Harpastmu". Na Półwyspie Apenińskim gra w piłkę nożną, zwana calcio" rozwinęła się w czasach renesansu, a początek jej sięga pierwszych lat naszej ery. Była grą bardzo żywiołową, w której drużyny liczyły po 20, 30, a nawet 40 mężczyzn. 130 wzmocnienia tempa gry rytm wybijano na bębnach, a pi/kę można bylo wtedy kopać i rzucać rękami. fot. fi fot. 7 Identyczny motyw miała przywieszka do półoficjalnego znaczka lotniczego o nominale 3 zł, wydanego dla lotu balonowego, zorganizowanego w Poznaniu z okazji Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Do tego, podobny w motywie, stempel Zjazdu Klubu Filatelistów Olimpijczyków =pelnial polski zestaw pamiątek staromeksykańskich, dotyczących historii gry w piłkę (fot. 8). W basenie śródziemnomorskim gra. w piłkę nożną w czasach antycznych fot 8 fot. 9 Fragment zawodów calcio", rozgrywanych na Placu Santa Maria Novella we Florencji w XVI w., uchwycony na obrazie przez malarza flamandzkiego Van der Strada, reprodukowano na znaczku Monako z 1983 r o nominale 10 c, wydanym na stulecie Związku Piłki Nożnej w Anglii (fot. 9). Podobna zabawa znana by/a w początkach naszej ery także w Grecji i Egipcie. fot. 10 Dość dokladne opisy gry w piłkę nożną można znaleźć w literaturze francuskiej z XIII w. Zabawa ta znana by/a w Normandii i Bretanii pod nazwą soule". Uprawiano ją na placu przed kościoiem. 547

8 Drużyny często reprezentowaly cale wsie 1 miasteczka. Scenę sprzed meczu widzimy na znaczku Monako z 1983 r. o nominale 15 c (fot. 10). Sygnał do rozpoczęcia gry dawał najstarszy rangą w danej miejscowości i cała ludność dopingowała graczy do wyczynów, nie mających wiele wspólnego z zabawą (fot. 11 i 12). fot. 11 Z Francji gra w piłkę dotarła do Anglii, gdzie z biegiem lat nabrała ostrości, a nawet brutalności. I tu przypatrująca się publiczność wnosiła wiele zacietrzewienia. Entuzjazm do tej gry bywał tak powszechny, a przebieg nieraz tak gorący", że często zabawa czy zawody między wioskami czy miastami kończyły się masową utarczką. Za bramki" służyły wtedy bramy i wjazdy do miast i wiosek. Zacietrzewienia lokalne dochodziły podczas gry do takich rozmiarów, że król Edward II zmuszony by/ w 1314 roku zakazać urządzania gry w piłkę nożną wewnątrz miast. Z biegiem czasu przepisy gry, coraz bardziej modernizowane, formowały zabawę, zbliżoną do obecnej gry w piłkę nożną. fot. 12 Ojczyzną nowoczesnej piłki nożnej jest Anglia, gdzie w 1863 roku powstał pierwszy na świecie Związek Piłki Nożnej. W niecale dwadzieścia lat później zapaleni działacze sportowi zakładają w W. Brytanii International Football Ansociation Board" organizację, która normować będzie przepisy i rozstrzygać zawiłe spory między klubami. Czterdzieści lat po powstaniu pierwszego Związku Piłki Nożnej, a 10 lat po I Kongresie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na którym plikę nożną umieszczono w programie nowożytnych igrzysk olimpijskich, w 1904 roku powstaje Międzynarodowa Federacja Związków Piłki Nożnej (FIFA Federation Internationale de Football Association). Obecnie Federacja reprezentuje 140 krajowych związków, zrzeszających około 55 milionów piłkarzy. Przypadający w 1963 roku setny jubileusz powstania pierwszego Związku Piłki Nożnej przypomniała światu Poczta Monako wydaniem 2 bloczków i 4 znaczków. Na historycznym" bloczku widzimy sceny piłkarskie z XIX wieku, utrwalone przez artystów malarzy na swych dziełach: znaczek za 10 centim. przedstawia scenę. gry na Placu św. Marii we Florencji, znaczek za 15 centim. fragment zawodów w Bretanii w XIX wieku, znaczek za 20 centim. scenę gry w plikę nożną w wojsku angielskim w 1827 roku, znaczek za 25 centim. fragment z meczu w 1890 roku. Cztery powyższe obrazy łączy stary model piłki nożnej (fot. 13). fot. 15 Na drugim bloczku (30 c, 50 c, 95 c, 1 f r) znajduje się w środku nowoczesna piłka nożna, która wiąże 4 znaczki z różnymi scenami przebiegu obecnej gry. Całą emisję uzupełniają jeszcze 4 znaczki o nominałach: 1 c stadion w Londynie i emblemat Angielskiej Ligi Piłkarskiej, 2 c scena z gry, 3 c bramka, 4 c stadion w Monako i emblemat Klubu Piłkarskiego w Monako. Ta emisja spina przeszłość z teraźniejszością gry w piłkę nożną. 548

9 ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA.Antoni Gromski POLSKA 73" SUKCES MŁODYCH WYSTAWCÓW POLSKICH Szeroko propagowane w Polsce wystawiennictwo młodzieżowe ma wiele pozytywnych celów, a m.in. wykorzystanie wartości wychowawczych filatelistyki, pogłębianie wiadomości o przedmiocie lub dziedzinie życia spolecznego, systematyczne pogłębianie znajomości filatelistyki oraz osobistego zaangażowania w celu przygotowania przyszłego aktywu PZF, utrwalanie u mlodych zainteresowań filatelistycznych i przekształcanie ich w trwale zainteresowania. Polski ruch filatelistyczny i aktyw pracujący z młodzieży wysoko sobie cenią tę formę pracy wśród uczestników, dlatego praca szkoleniowa z opiekunami i mlodymi zrzeszonymi w kołach młodzieżowych PZF daje coraz widoczniejsze efekty. Swiadectwern tego jest eksponowanie zbiorów uczestników na niemal wszystkich wystawach w kraju, na dwóch ogólnopolskich. wystawach młodzieżowych w Lublinie i Rzeszowie i ostatnio na Swiatowej Wystawie Filatelistycznej Polska 73" w Poznaniu. Uzyskane efekty są wynikiem upartej i konsekwentnej pracy od podstaw przez kilka lat. Plan przygotowania młodzieży W tym zakresie ustaliły nasze wytyczne szkoleniowe, znajdujące się w regulaminie odznak młodzieżowych PZF i wymaganiach konkursu Maraton". Stawiane zadania uczą uczestników opracowania najpierw jednej karty, potem fragmentu zbioru, wreszcie eksponatu, z którym można wyjść na wszystkie wystawy. Masowe szkolenie młodych wystawców owocuje stopniowo. Stopień doskona/ości jest różny. Nie wszystkie zbiory mogą być na właściwym poziomie, zależy to bowiem od bardzo wielu czynników od środowiska, w którym pracuje koto, od umiejętności i zaangażowania opiekuna, najczęściej od możliwości uzyskiwania przez uczestników potrzebnego materialu w zależności od stanowiska rodziców. W masie rodziły się i rodzą zbiory nie tylko dobre, ale wręcz doskonale. Znając efekty naszej pracy nie mieliśmy pełnej możliwości docenienia młodzieżowych zbiorów w czasie poszczególnych wystaw w kraju. Sądy konkursowe ocenialy prace młodzieżowe różnie, często sto- sując przy tym kryteria odnoszace się do zbiorów dorosłych wystawców. Zbiory wysylane od czasu do czasu za granicę wracały zazwyczaj z pozytywną oceną, ale i to nie dawali) nam jeszcze podstaw do właściwego rozeznania ich wartości. Pierwszą, właściwą klasyfikację zbiorów młodzieżowych przeprowadzono dopiero podczas II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Wystawy w 1972 r., a jej wyniki potwierdzone zostały przez ocenę eksponatów naszych uczestników na wystawie Polska 73". Do ekspozycji na wystawie dopuszczono 44 zbiory z całego kraju. Byty to w większości zbiory tematyczne. Nie byliśmy tu odosobnieni, ponieważ liczba zbiorów generalnych z innych krajów nie Przekroczyła 15%. Nie zyskały one zresztą, poza czterema, wartościowszej oceny. Fakt ten potwierdza w pełni sluszność propagowania w polskim ruchu młodzieżowym zbieractwa tematycznego. Prace naszych uczestników i kół uzyskały łącznie 35 medali, a więc wyróżniono 83% eksponowanych zbiorów. Młodzi wystawcy otrzymali 3 srebrne (309/0), 13 posrebrzanych (33%) i 19 brązowych medali (20%). Osiem zbiorów nagrodzono dyplomami, a tylko jeden otrzymał zaświadczenie uczestnictwa. Srebrne medale są najwyższymi wyróżnieniami w klasie młodzieżowej na tego typu wystawach. Polscy srebrni medaliści to: Artur Olga z Gdańska zbiór,,kow., Andrzej Matek z Warszawy zbiór,,ples przyjacielem eziowięka.: Leszek Andruszeryszyn z Warszawy zbiór notorta warszawy" W Zbiorach tych ẓnaldule się oczna doku. entaeja, szczególnie w postaci całostek, calolki I stempli okolicznościowych. Zbiory opracowane są z dogigbną znajornoselą tematu nie tylko w ujęciu catościowym, ale równie2 w poszczególnych działach. Wystawcy wykazali tu równina wiele inwencji rł odejściu od utartych schematów. pozytywnie oceniono mmcm.% inrodnację Stawną 1 wiadomości uczestników o przedmiotowych cechach macek., i poz.talych walorów. W zbiorach tych uniknięto nadmiaru FDC, kart analogicznych. najwainiejaze postugiwania się rócriódo redzidu :Fal:Matka:od". Na oceną zbioru :Historia Warszawy. duty wotyw :Mato wzboga.cenie Co o szereg starej dokumentacji, np. w postaci listów przedniatelistyeznych. Sukces na wystawie mówi», byó jeszcze WiCkszY, gdybyśmy mogli sięgnąć do bardzo wielu wysokiej klasy zbiorów mlodrieżowych, który. posiadaeze wysg1 już z naszych azeregów. SS to bardzo dotkliwe straty, które ponosi co- 349

10 rocznie nasz ruch, a których nie odnajdujemy W wystawiennictwie dorosłych. Maizy temu w Przysztozen przynajmniej w części zapobiegać, należy podjąć możliwie szeroko akcję budowy tzw. zbiorów zeepotowych kol, bo te nie bedą ale starzały". Komisja Filatehatyki Mlodzieżowej Zarządu Gtównego PZF rancha to kasie JoSzeże oblaghim roku I popularyzuje je nadal w materialach przeznaczonych dla opiekunów. Od nich zależy. jaide bądziemp niter efekty w przyzztoact Dowodem sluszności apelu 1 lego realiami! mogą być trzy tego rodzaju zbiory, które Magnety na wystawie Polska 73" posrebrzanych medali. Są to zbiory: Pojazdy kosmiczne" Szczepu Harcerskiego ze Szczecina, Stawni Polacy" kola irdodzieżowego PZF przy Paliwu Kultury Poznania, Mikołaj Kopernik" kota młodzieżowego PZF z Białogardu. Antoni Laszkiewicz wiązek Międzynarodowy Ekspertów Z Filatelistycznych (Association Internationale des Exprets Philatólistes) jest organizacją, która powstała w ramach FIP, lecz następnie wyodrębmila się przede wszystkim dlatego, aby zachować ciąg- Mań pracy. Do FIP-u bowiem są delegowani każdorazowo aktualni przedstawiciele narodowych organizacji filatelistycznych, a więc zarówno skład delegatów, jak i zarządu może zmieniać się znacznie Prędzej, niż pozwala na to ciągłość prac zespoli.' ekspertów. Tymczasem kształcenie się nowych ekspertów jest procesem powolnym, a owoce ich współpracy wymagają nieraz długotrwałych wysilków. Wreszcie liczba delegatów FIP z każdego kraju na doroczne zebrania jest ściśle ograniczona, nwionulast nie ma potrzeby ograniczania liczby ekspertów z krajów o wyższym poziomie filatelistyki czy o szerszych zainteresowaniach, Utworzenie AIEP ~woliki również badać kwalifikacje przyjmowanych kandydatów za pośrednictwem członków wprowadzających i przez zapoznanie się z ich działalnością badawczą i publikacjami. Dzięki temu w AIEP stal się możliwy dobór ekspertów o odpowiednich, nieraz wysokich kwalifikacjach. FIP traktuje AIEP jako kadrę, która powinna w swym zespole ferować miarodajne rozstrzygnięcia autentyemoilei znaków pocztowych oraz wysuwać specjalistów do podjęcia sędziowania na wystawach międzynarodowych, odbywających się pod protektoratem FIP. Zmiana statutu FIP i objęcie coraz to nowych krajów sprawilo, że AIEP opracowuje również nowy. statut na podstawie szerokiej dyskusji, która jeszcze nie dobiegła końca, lecz stanowiła główny przedmiot obrad na dorocznym zebraniu w Monachium, podczas wystawy IBRA-73. Posiedzenie w dniu w Pomaniu na Swr POLSKA-73 było konferencją okrąg/ego stołu, w której wzięło udział 12 członków AIEP oraz 18 gości, przeważnie czlonków Sądu Konkursowego tej wystawy. 559 MITYNG AIEP Głównym przedmiotem dyskusji była specjalizacja konieczna w ekspertyzie niektórych wydań nadrukowych, jak Poczta Polska" lub Pakta Geskoslovensłoć". Nawet doświadczeni eksperci nie mogą badać tych znaczków nie znając budowy form nadrukcwych i nie mając tych form w odbitkach oryginalnych lub w dobrych reprodukcjach. Dlatego członkowie AIEP są proszeni o zasięganie porad specjalistów przed wydaniem ostatecznego orzeczenia. Z drugiej strony nawet dla najdalej posuniętej specjalizacji konieczna jest dość szeroka podstawowa wiedza filatelistyczna. W przeciwnym przypadku mogą uchodzić uwadze Podstawowe wady znaczka jak reperacje i inne zmiany, do których rozpoznania niezbędne jest również odpowiednie doświadczenie, którego nie zdobywa się ar kręgu wąskiej specjalizacji. Również bogaty materiał porównawczy jest podstawą, na której winna opierać się odpowiedzialna ekspertyza, a ten z kolei pozostawie nieraz wiele do życzenia. Nawet największy znawca może napotkać zagadnienie, na które może odpowiedzieć tylko specjalista i w tych przypadkach należy zwracać się o pomoc do doświadczonych w danej dziecinnie kolegów. Jest to cel AIEP, który powinni wszyscy ezlonkowie mieć na uwadze. Łączy się to z zagadnieniem współpracy pomiędzy członkami AIEP. Pewne zasady podane były w okólnikach. Przykiadern wzorowej sospólpracy jest ekspertyza niemieckich Listów z okresu inflacji 1923 r. W lej dziedzinie najściślej wspólpracuje ze sobą siedmiu ekspertów. Każde pojawiające się nowe fałszerstwo jest fotografowane, a odbitki rozsyłane do pozostałych ekspertów. Wymiana zdać na temat tych nowości uniemożliwia wygrywanie jednego eksperta przeciwko innym. Podobna współpraca byłaby wskazana w wielu innych dziedzinach. Niestety, poważne trudności wielostronnych konsultacji wynikają z ograniczeń w przesyłce znaczków pomiędzy coraz większą liczbą krajów. Pewną pomocą

11 mogą być krajowe komitety czy sekcje ekspertów, choć zbyt często sugerują się one pierwszą wygkszoiną opinią, z którą Me dość krytycznie godzą się pozostali członkowie, Następnym zagadnieniem były trudności ekspertyzy gumy i problemy związane z gumowaniem maczków. W wielu krajach zachowały się w archiwach pocztowych oryginalne przepisy sporządzania gumy dla znaczków klasycznych, które dziś mogą być z latwością naśladowane. Ponadto wiele maczków sprzed stu i więcej laty wykazuje uszkodzenia papieru z powodu dawnego gumowania. W jednym z muzeów pocztowych, przywiązującym szczególną wagę do zachowania znaczków, zmywa się starannie oryginalną gumę, czego jednak zbieraczom indywidualnym wcale się nie zaleca. Na ogól cienkie papiery mogą ulec zniszczeniu przez powlokę dekstryny, lecz w każdym przypadku konieczne są próby. Przedstawiciel Komisji Konserwacji Znaczków PIP wyrazi/ chęć współpracy nad tym zagadnieniem i zwrócil uwagę na czynniki biologiczne (grzyby) niszczące zarówno gumę jak i papier, Podkreślano też konieczność usuwania resztek gumy ze znaczków stemplowanych. Ze względów higienicznych woda do picia często bywa chlorowana. Użyta do mycia znaczków zmienia ich barwę, np. szwajcarskich znaczków z lat (tzw. Strubel). Do mycia znaczków najbezpieczniej używać wody destylowanej. W wielu przypadkach właśnie mycie znaczków wpływa destrukcyjnie, np. na papier kredowy lub z nadrukiem siatki kredowej. Papier do druku znaczków składa się z ~len bionika, które podczas procesu wytwórczego zostają wysuszone i sprasowane. Każde nowe zwilżenie papieru zmienia jego budowę, nie mówiąc już o barwie. Należy wystrzegać się cieplej wody i chemikaliów, aby uniknąć szkód nieodwracalnych. W sprawie sposobu umieszczania stempelków gwarancyjnych zebrani nie zajęli stanowiska, gdyż ta sprawa jest regulowana rozmaicie w różnych krajach. Posiedzeniu przewodniczy/ wiceprezes AIEP p. Hans Hunziker z Bazylei. Na zakończenie zaprosił zebranych na doroczne posiedzenie, które odbędzie się M lub 14.V w Bazylei, podczas wystawy INTERNABA. Roman Winiarek POLSKA WĘGRY X wieków przgjaai Węgry a Poldca to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozlatane pod powierzchnią ziemi, splątały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia". Stanisław Worcell Trwające od stuleci historyczne związki polsko-węgierskie, dodajmy zawsze Przyjazne, to wdzięczny temat do ciekawego opracowania filatelistycznego. Podstawowym materialem przy budowie takiego zbioru będą przede wszystkim polonica węgierskie i hungarica polskie. Temat ten powinien być poszerzony o inny, dodatkowy materiał polski i węgierski, który swą uzasadnioną treścią wzbogaci całość opracowania. Plan zbioru można ująć w następujące działy: 1. Historyczne związki dynastyczne polityczne. 2. Bojownicy o wolność obu narodów. 3. Postacie propagujące przyjaźń i braterstwo w dziedzinie kultury. 4. Elementy węgierskie i polskie w nazewnictwie obu krajów. 5. Współczesna przyjaźń i współpraca. Pierwszym dynastycznym związkiem Piastów z Arpadami bylo prawdopodobnie małżeństwo węgierskiego księcia Gejzy z Adelajdą Mastówną, siostrą Mieszka I. Opinie historyków na temat tego matżeństwa są różne. Podobno fakt, jak dotychczas, nie został udokumentowany. Jedynym źródłem, które wspomina o tym maiżeństwie jest Kronika Polsko-Węgierska" oraz zapiski niemieckiego kronikarza Thietmara, który nazywa Adebajdę piękną słowiańską panią. Zatem mielibyśmy do czynienia z pierwszym dynastycznym związkiem między Uwaga! Znaczki i kartki polskie oznaczono numeracją wg EKZP, maczki węgierskie wg Zumsteina. 551

12 Piastami i Arpadami. Z małżeństwa tego urodzi/ się późniejszy król Węgier Stefan (ok ), który za swe zasługi dla państwa i Kościoła został w roku 1083 kanonizowany. Poczta Węgier emitowela następujące Mamki, poświecone ich pierwszemu monarsze: , , 498, , , , , 593, 607, 678, 680, 717, , 770, , 789, , 796, , , 810, 812, 825, 829, , 895, oraz 2574 (fot. 1). /ot. 1 Nie od rzeczy byłoby umieszczenie w zbiorze przynajmniej symbolicznie kilku dowolnie wybranych znaczków z koroną (jest ich bardzo dużo), mającą na Węgrzech oficjalną nazwę Korony Swiętego Stefana. Miała ona takie same znaczenie dla Węgier jak korona Bolesława Chrobrego dla Polski, to jest polityczne uniezależnienie się od Cesarstwa Niemieckiego. Następnym związkiem, tym razem tylko politycznym, była przyjaźń Bolesława II Smiałego ( ) z Władysławem I ( ), który swe młodzieńcze lata spędził na dworze polskim. Bolesław trzykrotnie interweniował w sprawy dynastyczne Węgier, obsadzając kolejno na tronie zaprzyjaźnionych sobie władców: Belę ł, Gejzę i wreszcie Władysława I, późniejszego świętego, u którego Bolesław schronił się ze swym synem Mieszkiem po ucieczce z kraju. Małżeństwo Bolesława V Wstydliwego ( ) z Kingą ( ), córką króla Węgier Beli IV, odnowiło związki Piastów z Arpadami. Dzięki posagowi Kingi, dokonana została odbudowa Wieliczki i żupy solnej po zniszczeniach tatarskich. Jej imię nosi dziś sanatorium i kaplica w podziemiach kopalni soli. Ojciec ICIngi, Bela IV pokazany jest na maczkach weglemkich , natomiast pa- :Matka dotyczącą Kingi moce być w zbiorze datownik, stosowany w Kopalni SM w Wieliczce (dwa typy), Rzecznikiem przyjaznych stosunków i sojuszu z Węgrami by/ Kazimierz Wielki. ( ), ostatni król polski z rodu Piastów. Zawarł on z królem Węgier - Karolem Robertem układ, na mocy którego tron polski przypadł dynastii Andegawenów, Siostra Kazimierza, Elżbieta, była królową Węgier. Po śmierci Kazimierza Wielkiego, zgodnie z układem, tron polski objął jego siostrzeniec - syn Elżbiety Lokietkówny i Karola Roberta - Ludwik Węgierski ( ), zwany na Węgrzech Wielkim (Nagy Lajos). Widzimy go na znaczku polskim" w serii historycznej, lako geście KOzirnieraa Wielkie go: 311, a następniena znacakkeh GG oraz na znaczkach węgierskich Następną postacią na tronie polskim z dynastii Andegawenów była córka Ludwika Węgierskiego - Jadwiga' ( ). Pierwsze znaczki z lei wizerunkiem ukazały się w roku 1921 (Litwa Zrodkowa) 197 A i B. następnie w serii historycznej: Znaczek 234 w następstwie okupacji niemieckiej metal przedrukowany: 0138 I 1 II, Dalsze wydanie z Jadwigą Mial. MieNcę w roku NIN z Okazji 800-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydano również kartkę (Op 491) elewacją gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Siedicaeh. FIEDWIZYN R Nr Warto jeszcze odnotować, że w powiecie Biłgoraj woj. lubelskie istnieje miejscowość Hedwiżyn (fot. 3), w której czynny jest urząd pocztowy. Nazwę swą Hedwiżyn zawdzięcza Dymitrowi z Goraja, Był on uczestnikiem delegacji polskiej fot. 2 na Węgry, która następnie towarzyszyła Jadwidze w drodze do Polski. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, jedna z je- W polskiej filatelistyce istnieje tylko /mlna pamiątka poświęcona pośrednio nosswawcwi go posiadłości otrzymała nazwę związaną a mianowicie kartka pocztowa Cp 229. z imieniem Jadwigi. Na WęgrZech wystano szereg znaczków z Wiadyslawem I: 462, 568, 640, , 708 (fot. 2) Mężem Jadwigi by/ pogromca Krzyżaków - Władysław Jagiełło. (ok fot. 552

13 1434). Syn Jagielły Władysław III Warneńczyk oraz wnuk Władysław II, zwany przez Węgrów Ulaszlo II, zasiadali na tronie węgierskim. W 500 rocznicę bitwy pod Warną ( ) wydano w obozie Woldenberg znaczek i Moniak (IVW 36, WW Bl 5) z podobizna króla Polski 1 Węgier WladyslaWa 1111 Warneńczyka ( ). Podobne Wydanie Tniaki miejsce w obozie oficerskim cross-born: IVGB B1 8, IVGB 30. Tron polski po śmierci Władysława Jagle/1y objął we władanie jego syn, jeden z wybitniejszych naszych monarchów - Kazimierz Jagiellończyk ( ). Jego związki z Węgrami były bardzo bliskie. Mial za żonę Elżbietę, córkę króla Albrechta II. Syn jego Władysław II. panował na Węgrzech w latach Był to okres, w którym Polskę zaliczano do największych potęg Europy. Na rodzie Jagiellonów zostal przerwany kontakt dynastyczny polsko-węgierski. Ale tylko dynastyczny. Polityczny był bowiem kontynuowany. W roku 1576 zasiada na tronie polskim książę siedmiogrodzki Stefan Batory ( ). W dokumentacji pocztowej Węgier, Batory nie występuje. Wyjątek stanowi datownik miejscowości Nyirbńtor, od nazwy której wywodzi się nazwisko rodu Batorych. Liczne natomiast są pamiątki polskie poświęcone ternu monarsze. Panowanie Jana III Sobieskiego ( ) przypada na okres tureckiej niewoli Węgrów. Świetne zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem dała początek wyzwalania ziem węgierskich. Po Wiedniu, do drugiego starcia doszło pod Parkanami, gdzie Turcy doznali ostatecznej klęski. Wyzwolonych zostało wówczas wiele miejscowości, a wśród nich stary Esztergom, zwany ze słowiańska Ostrzyhomiem. Pamięć o tamtych dniach jest utrwalona pomnikiem Sobieskiego w tym mieście. Współcześnie organizowany jest corocznie polsko-węgierski spływ kajakowy (Sobieski Tura) na Dunaju, trasą Komarom-Esztergom. W roku 1973 byt to spływ jubileuszowy XV (datownik). Godzi się przypomnieć postać Franciszka Rakoczego II ( ), przywódcę węgierskiego ruchu wolnościowego przeciw ' Habsburgom. Dwukrotnie szukał schronienia w Polsce przed represjami w swojej ojczyźnie. Po abdykacji Augusta II, kandydował na tron Polski. Znaczki węgierskie: , 713, 768, 779, 304, 390, 897, Jedną z piękniejszych postaci zapisaną trwale w historii obu naszych narodów jest generał Józef Serc r ( ), walczący o wymoknie narodowe i spo- łeczne Węgrów i Polaków. Posiada na Węgrzech pomniki, a ulice i place noszące jego imię znajdują się prawie we wszystkich miastach węgierskich. fin. 4 znaczki WelderSkIei 1025, , 1167, 1242 (fot. d. Stemple: Varpalota Magyar-Lengyel Halm...114as. Budapest Bem Soczew 1.151a- 051c 100 evioraulóia =Bakar, Budapeat YOpostu Jak wyżej Budapest Filatelin Budapest IdagYar-LengYel Baratsaa Przyjaźń Polsko-Węgierska BCiyegkianttas, Wystawa Filatelistyczna (wizerunek Bema). Pies tekst i ilustracja jak Adiutantem, a zarazem serdecznym przyjacielem J. Bema w okresie walk wyzwoleńczych Wiosny Ludów by/ węgierski poeta i gorący patriota Aleksander Petilli ( ). W swych utworach opiewał bohaterstwo Berna. Zachowała się liczna korespondencja Pellifiega z Bemem, stanowiąca dziś bogate źródlo informacji do wydarzeń tamtych dni. fot. 5 znaczki węgierskie: , 998, 1092, 1590, (fot. 5), , 1941 oraz znaczek o nom. 2+1 z okazji. Dnia Znaczka Kasownik: KiskOn5s (miejsce urodzenia Petdfiego) z pomniklerrl poety. Uzasadniona może być także w zbiorze obecność Cypriana Norwida ( )i autora wzruszającego utworu pt. Bema pamięci żałobny rapsod". Kartki: Cp 86, Cp 57 1 wydanie z roku Wśród sympatyków szczerze popierających walkę Węgrów o swe wyzwolenie by) nasz najwybitniejszy poeta Adam Mickiewicz ( ), który -tej spra- 553

14 wie poświęcał wiele miejsca w redagowanej w Paryżu Trybunie Ludów". Mickiewicz byk autorem znanej i popularnej w tym czasie odezwy Do Braci Węgrów". Entuzjastą Powstania Listopadowego, sympatykiem i przyjacielem Polski i Polaków byt Michał Viiriiszmarty ( ), poeta węgierski. Dawał ternu wyraz w swej twórczości. Znaczki węgiemkie: 550, Znaczki węgierskie: , (lot. 7), blok Nasz historyczny malarz Jan Matejko ( ) przyczynił się w poważnym stopniu do spopularyzowania polsko-węgierskich związków dzięki swym obrazom; Batory pod Pskowem, Bitwa pod Warną (Muzeum w Budapeszcie) oraz licznym portretom, a wśród nich: Jadwigi, Ludwika Węgierskiego, Warneńczyka, Batorego. Interesującym uzugattlientom tematu mogą być kasowniki urzędów pocztowych, posiadające w swej nazwie elementy bądź polskie. bądź węgierskie. W Polsce jest Ich znacznie więcej: Węgry, pow. 1 woj. wrociaerskle (fot. 8). Węgrów k,trzebnicy, pow. Trzebnica, d'01. wrocławskie. fot. 6 Przyjaźń Fryderyka Chopina ( ) z Franciszkiem Lisztem ( ) została zaakceptowana przez zarządy pocztowe obu naszych krajów w emisjach roku 1956 z okazji Dnia Znaczka. Węgry wydali( popularną u nas parkę Cho-. pin-liszt wg projektu Sandora Legradyego nr: ] Znaczki weglerskie z Lisztem: 995, 518, Ml, , 1785, 0503 (lot. 0. fot 8 fot. 9 Węgrów, warszawskie (fot. 9). Węgra, pow. Pentany., woj. warszawskie. Węgierki, pow. Września, woj. poznadskle. Węgierska Górka, pow. żywiec, woj. kraknę, skie. Węgra. Wielkie, pow. i wol. krakowskie. Bystra k.węgierskiej Górki, pow. żywiec, woi. krakowskie. Kandom. kfologrowa, woj. warszawskie. ICorytnica k/węgrowa, woj. Warszawskie. Miedzna kiwęgrowa, woj. wammw8kwi Ostrewek k(wegrowa, woj. wmszawskle. Ugoszez k/wegrowa, woj. warszawskie. Wyszków klwegrowa, woj. warszawskie. Marce Mineralne, pow. Lesko, woj. MeWOWelfie (fot. 10. fot. 10 Ta ostatnia nazwa (Uherce) jest W bm-mieniu Sloweekim ornacza Węgry. Ponieważ leży na terytorium Polski, nie będzie bledern fot. 7 urnieseezenle tego datownika w zbiorze. A oto urzędy pocztowe na Węgrzech, których Piękną postacią w literaturze węgierskiej jest Maurycy Jókai ( ), dzig niemniełący), nazwy związane są z naszymi krajem: Lengyelk olna p(polska Kaplica urząd plociny jak nasz Kraszewski, również prozaik. W swej bardzo bogatej twórczości Laosy. (Polska), Nagyiengyel (wielkopolska), 11j1mgyel (Nowopolska), literackiej często nawiązywał do tematyki polskiej. Spod jego pióra wyszła Lengyeltóti (Polsko-Stowacia) W roku 1936 odbyty się dwa loty do Budapesztu, m.in. powieść Od Wisły do Gangesu", po których zostały pamiątki w postaci okoliczno601owych datownikew: biografia Maurycego Beniowskiego i wiele Warszawa , tekst: Przewieziono innych. pierwszym lotem liniowym warszaws-nu- 554

15 dapest". Ilustracja: herby państwowe Polski i Węgier oraz sylweta samolotu. Kraków , Tekst: Pierwszy lot Kraków-Budapost". O tematyce lotniczej wydano ilustrowaną kartę (Cp 298) z okazji 35 rocznie}, Polskich Linii Lotniczych LOT. na której pokazano polaczenia Warszawy ze stolicami Europy, w tym z Budapesztem. Po kampanii wrześniowej 1939 tysiące żołnierzy polskich i osób cywilnych znalazło się na terytorium Węgier. Otrzymali tam schronienie i pomoc, której nie szczędziło społeczeństwo tego zaprzyjaźnionego kraju. Korespondencje z tego okresu, szczególnie od osób wojskowych, winna stanowić uzupełnienie zbioru. Pierwszą pamiątką w wydaniu Wogierskim, oświęconą Warszawie byt znaczek przypomi- X rocznicę bitwy stalingradzkiej (DM pający z fragmentem Europy i napisem Varsó (Warszawa). Dalsze pozycje z tematyką Warszawską to: bloczek (1701) wydanyz okazji Kongresu FLP W WarSZaWle w C. Isso, trzyznaczkowa seria z Syrenką ( ) wydana dla upamiętnienia w roku 1961 Honleroneji Ministrów Łączności Krajów Socjalistycznych. znaczek z okazji VI Światowego Kongresu Związków zawodowych (2195) w roku 1965, na którym prócz napisu Varso umieszczono Syrenkę. Nasza flaga widnieje na znaczkach 1511 i 1894, natomiast godło na znaczku DM W serii kwhity", jedna wartom przedstawia storeizyk (2147) Cattlyea Warszawicali. Nazwa ta pochodzi od polskiego botanika, Józefa WarszeWiela ( G. Ludwika Zamenhofa ( ), twórcę mle- ~narodowego Języka esperanto przypomniano maczkiem Ma. Dwukrotnie emitowano temat kosmiczny w powiązaniu z Polską: znaczek 1901 z reprodukcją polskiego wydania z 1959 r.. a nmtep nie stylizowaną polska rakieto meteorologiczna Meteor", znaczek nr XXV rocznicę Wyzwolenia obozów koncentracyjnych uczcili Węgrzy znaczkiem, na kir.- rym wśród wielu nazw obozów Zaglady widnieje również Oświęcim. Rocznica ta mstala też udokumentowana kasownikiem stosowanym w Budapeszcie w dniu r. A oto dalsze datowniki węgierskie, Budapest, Tekst: Magyar-Lengyel Beiyegkianitas", Budapest, Tekst: Wystawa ZnaeZków Polskich Lenoyol Belyegkiallitas". Ilustracja: godło polski. Butlapeat, Tekst: midapest-kralskó 1301yegklallitas". ilustracja: herby obu miast. Budapest Tekst:,,Wystawa Znaczków Polskich Lengyel Bólyegkiallitas". Ilustracja: kontury mapy Polski i limba,25". Znaki polskie z tematyko węgiersko 713 alb, 797, 1529, Cp 129, Cp 142/I, Cp 989. Tematyka sportowa: Mistrzostwa Świata w pilce notnej, Matka. Wiochy-Węgry nr 1518, spotkanie NRF-Węgry nr Ze wzglodów technicznych Redakeja pominęła wykaz znanych ogólnie w Polsce polskich znaczków pocztowych poświęconych Ka- (kinem. Wielkiemu, Kazimierzowi Jagiellończykowi, Wtadyslawowi Jagielle, Stefanowi Batoremu. Janowi m Sobieskiemu. Józefowi Beowi. Adamowi Mickiewiczowi, Fryderykowi Chopinowi 1 dzidom Matejki. VIII MistmostWa Kurwy W lekkoatletyce - Budapeszt nr Węgierski wyraz Bako" (pokój) umieszczono na znaczkach nr MB, wydanych z okazji Festiwalu ~dzieży w Warszawie. Dla upamiętnienia XV Sesji RWPG emitowano dwa znaczki. Na jednym z nich pokazany zosi. Rurociąg Przyjazni min. z mapo Węgier t napisem Budapeszt. Kasowniki: Poznań Dni Kultury Węgierskiej POkaz ZnaCZka. ilustracja: most na Dunalu (fot. 11), DNI (' t r V i e O NAti fot. 11 Szczecin Stempel z wyrazem Dzień znamica" w różnych językach, w tym w ~- ku węgierskim Beleygnapii z błędem. Winno być,,b.yegnap". Kraków Tekst: Pokaz Załamków Budapeszt-Kraków' S. Filatelistyce, Koto PZF nr 65 przy Premnitun Racy IgarodoWai m. Krakowa". ilustracja: budowle Budapesztu i Krakowa. Z tej okazji dokonano dodruku tekstu jak w kasowniku na kartce nr Cp 194. WarszaWa Tekst: XXIV Rocznica Wyzwolenia Węgier Wystawa Filetenstymna". ilustracja: herb Wagi, Katowice Tekst:.D:11 Miskolea". Lublin ii Herb Uniwersytetu im. Ludwika Kosshuta w Debreczynie. Lódó Tekst: li Krajowa WystaWa znaczków Pocztowych Pabatsr Socjalistycznych". Ilustracja: herby KOL w tym herb Węgier. Warto jeszcze Wspomnieć o ]siniejącej kartce Pocztowej (Cp 177). która zilustrowano według projektu Tibora Caorlsy. artysty węgierskiego, mieszkającego stale w Warszawie. W pracy niniejszej, z braku właściwego źródła, nie zostały zamieszczone, zapewne istniejące. kasowniki węgierskie poświęcone np. królowi Stefanowi, Rakoczemu, Petaifiernu i innym osobom, ' które zostały umieszczone w przedstawionej tematyce. SPROSTOWANIE nr 19, str. 424 W szpalcie drugiej, w wierszu 23 od góry powinno być: uruchomiono tu w 1847 r. ekspedycję Pocztową (a nie ekspozycję"). nr 21, str. 469 Po wykazie odznaczonych Odznaką Zasłużonego Pracownika Łączności" omyłkowo blednie podano nazwisko dekorującego. Winno być: Dekoracji -dokonał w imieniu Ministra Łączności, wicedyrektor Departamentu Służby Pocztowej mgr Eugeniusz Rychcik". Przepraszamy, 535

16 Cezary Rudziński ROK NAUKI POLSKIEJ Po opublikowaniu opracowania Rok Nauki Polskiej Uczeni i Wychowawcy" (nr 10 i 11) wielu czytelników wyrazi/o w listach do redakcji i autora uznanie za sporządzenie takiego zestawienia znaków pocztowych. Niektórzy nadesłali sprostowania i uzupełnienia, które częściowo już opublikowaliśmy. Serdecznie dziękujemy za te listy i uwagi. Nie wszystkie propozycje, zwłaszcza dotyczące rozszerzenia listy uwzględnionych w wykazie osób; są do przyjęcia; wychodzą one bowiem znacznie poza nakreślone ramy. Wymieńmy choćby J.I. Kraszewskiego i H. Sienkiewicza proponowanych do zestawienia gdyż byli działaczami Macierzy 6r.kolnej, a także Cypriana Norwida, Teofila Lenartowicza, Wojciecha Bogusławskiego, Stefana 3aracza, Stanisława Przybyszewskiego, Emila Zegadłowicza oraz wielu innych zasłużonych dla kultury narodowej, ale nie mieszczących się w pojęciu uczony" (które rozszerzyliśmy zresztą na wybitnych konstruktorów), czy wychowawca". W sumie czytelnicy zaproponowali kilka dalszych nazwisk oraz wymienili kilkanaście walorów pominiętych w opracowaniu. Poczta wydala nowe znaczki i całostki. W sumie pozwoliło to sporządzić dodatkowe zestawienie. Nazwiska pojawiające się w nim po raz pierwszy prezentujemy na zasadach analogicznych jak poprzednio, już uwzględnione wcześniej tylko wymieniamy. Kilka osób zwróciło uwagę na błędne, ich zdaniem, użycie w zestawieniu nazwiska Joachima Lelewela. Rzecz polega na nieporozumieniu, co zresztą staje się jasne po zapoznaniu się z opisaną w tekście treścią skatalogowanego kasownika. Oczywiście, dotyczy on działacza z okresu Powstania Styczniowego Macieja Borelowskiego, który przybrał bobie pseudonim Lelewel. I wlatuje ten pseudonim, będący zapożyczeniem historycznego nazwiska. zasłużonego dla nauki polskiej człowieka, skłonił autora opracowania do wymienienia i tego kasownika, zwłaszcza, Ze dotychczas brak innych maków pocztowych poświęconych Joachimowi Lelewelowi. Rzecz jasna, umieszczenie jakiegokolwiek, a więc i tego znaku pocztowego w zestawieniu katalogowym nie wiąże filatelistów, którzy sarni decydują, co chcą zbierać i z jakich walorów opracowywać zbiory. Podajemy uzupełniający wykaz znaków pocztowych dotyczących polskich uczonych i wychowawców. Brak numeru znaczka lub całostki polskiej w pierwszym zestawieniu oznacza, że walor ukazał się w 1973 r. Henryk ARCTOWSKI ( ). Geograf, podróżnik i badacz Antarktydy. Znaczek: I al Józef BEM ( ). Kasownik i: Budapest Pdposta Bem Tozse2 Halalanek 100 evfordulója kere". Budapest Fllatetla jak wytej. Varpalota masyar-lengyel Etrłyeglciallitas". Hipolit CEGIELSKI ( ). Pedagog i naukowiec, m.in. autor prac z zakresu językoznawstwa, wielkopolski przemyalowiec i działacz społemno-kulturalny. Kasownik: Poznań 5, lecle zaktadów li Cegielski w Poznaniu" (rysunek: lokomotywa parowa). Antoni Bolesław DOBROWOLSKI ( ). Pedagog, geofizyk, meteorolog, badacz Antarktydy, Calostka:Cp 1.1. Ignacy DOMEYKO ( ). Znaczek: 8.1. Stefan DRZEWIECKI ( ). Uczony i wynalazca z dziedziny lotnictwa, budowy statków i okrętów podwodnych. Znaczek: 2,70 2t. Benedykt DYBOWSKI ( ). Znaczek: 1, Kazimierz GZOWSKI ( ). Caiostka)Cp Kasownik i: Niagara Palb Designer OP the Yaned Niagara Parka., Toronto Unrelling o/ Gzowa. Memodal". Test podobno jeszcze jeden kasownik, brak Jednak mizszych danych. Zenon KLEMENSIEWICZ ( ). Pedagog i językoznawca. Ca ł ostka: Op 1 al. Rugo KOŁŁĄTAJ ( ). Znaczek: Janusz KORCZAK ( ). Frankatura mechaniczna: n,, (1072 r.). Fledenspreis des deuischen suminandela mn Janusz Korczak.. Podobn0 jest jeszcze Jedna frankatura brak bilissych danych. 556

17 Ignacy LUKASIEWICZ ( ). Ca ł ostka: Cp 121. Bronisław MALINOWSKI ( ). Znaczek:l M. Julian Unosi NIEMCEWICZ ( ). Dzialacz Komisji Edukacji Narodowej, prezes Towarzystwa Przyjaciól Nauk, dzialacz polityczno-spoleczny, bajkopisarz 1 dramaturg. Znaczek: 1,50 zł. Grzegorz PIRAMOWICZ ( ). Znaczek: IM. Ignacy PRĄDZYNSKI ( ). Inżynier wojskowy, strateg, budowniczy Kanalii Augustowskiego. Calostka:Cp 1 i.l. Stefan ROGOZINSKI ( ). Podróżnik i badacz m.in. Kamerun. Znaczek: 1,50 et. Józef Wybicki Kościerzyna Józef Wybicki rigdornin (zapis nutowy Jeszcze Polska nie tonerla") 175-lat powstania hymnu narodo- Maria SKLODOWSKA-CURIE ( ). Zna ca k 1: Afganistan lotu. 52 C, Rumunia K asownl k: Lublin istnieje w dwu formatach różniących się zasadniczo, dużym 1 małym. Władysław SPASOWSKI ( ). Pedagog, filozof, działacz nauczycielski. Ca ł ostka: Cp i zl. Stanisław ze SKARBIMIERZA 1431). Uczony filozof, pierwszy rektor zreformowanej Akademii Krakowskiej. Znaczki: moment wręczania klejnotów StanislaWowl ze Skarbimiersa przez królową Jadwigę. Edward STRASSRURGER ( ). Uczony botanik, twórca podstaw anatomii porównawczej i rozwojowej roślin wyższych. Znaczek: Paweł Edmund STRZELECKI ( ). Podróżnik i badacz obu Ameryk i Australii. Znaczek:IM. Jan SZCZEPANIE ( ). Wynalazca w dziedzinie tkactwa, telewizji, filmu i fotografii barwnej. calostka:cp1m. Jan Władysław SNIADECKI ( ). znaczek: 1,50 M. 275 n2c2lilii uradain Józefa WZbi«Juila Maniaczki rocznica urodzin Jó.eta Wybickiego" (portret 1 saabie, skrzykowana z piórem). Kościersyna Józef Wybicki ngaornin (zapis nutowy Jeszcze Polska nie umarła") 225 rocznica urodzin". Maria WYSLOUCHOWA ( ). Nauczycielka, działaczka spokczna i oświatowa, publicystka. Józef WYBICKI ( ). Działacz Komisji Edukacji Narodowej, pisarz 1 autor Jeszcze Polska...", uczestnik Insurekcji 1784 r. i wspótorganizator Legionów Dąbrowskiego. Kasownik i: Poznań 9 17.V.1972 Wybicki (portret uczonego) Dzież Dziekan. Kul- Marla Wystowhowa Catostki: Cp 108 -wzór M oraz przedruki 121, 111 I. II, III. 557

18 Janusz Księski ZŁOTY JUBILEUSZ FILATELISTYKI W WOJEWODZTWIE BYDGOSKIM Rojno i gwarno było to Dniu Znaczka w lokalu własnym bydgoskiego Okręgu PZF, przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Może trochę i dlatego, te okazja uroczystego spotkania przerosła w tym właśnie roku możliwości metrażowe tego nowoczesnego lokalu. Ale jak można było sobie odmówić przyjemności zorganizowania takiej imprezy w otrzymanym niedawno, a otwartym przed miesiącem własnym pomieszczeniu? Zwłaszcza, że fakt jego uzyskania w symboliczny sposób obrazował drogę, jaką przeszły stowarzyszenia filatelistyczne to ostatnim pięćdziesięcioleciu. A zaciśnie święto filatelistów całego kraju zostało uznane za najbardziej właściwy dzieli dla obchodów 50 rocznicy istnienia polskich stowarzyszeń filatelistycznych na ziemi bydgoskiej, Pól wieku temu w marcu 1923 r. - powstał Związek Filatelistów w Toruniu, a w październiku 1923 r. ukonstytuowało się Bydgoskie Towarzystwo Filatelistyczne. Zapal i dobra wola to był cały kapitał takich działaczy jak: Stanisław Krzyżanowski, Marian i Alfons Niklewscy, Jan Sawczak-Knihinieki z Torunia czy Feliks Fąferek, Stefan Gronostaj, Anna i Eugeniusz Duba-Dubinscy i Franciszek Landowski z Bydgoszczy. Odeszli już z naszego grona, ale zapisali niejedną piękną kartę w historii polskiej filatelistyki. Mimo jednak, że w 1913 r. Toruń byt miejscem II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej, mimo że w 1937 r. w Bydgoszczy odbyła się I Międzyszkolna Wystawa Filatelistyczna, ruch nasz w tym okresie nie wyszedł poza zaczarowany krąg nielicznej grupy osób. Poważne straty osobowe w okresie okupacji zaważyły, że Związek Filatelistów Polskich w Toruniu restytuował swą działalność dopiero w lipcu 1946 r., a Bydgoszcz na pierwsze kolo już PZF czekała do 1953 r. Przez dłuższy okres na terenie województwa działały dwa samodzielne okręgi: od 1951 w Toruniu i od 1955 w Bydgoszczy. Szacunkowo łączna liczba członków w tym okresie przekraczała zaledwie 1 tys. osób. Dążenie do upowszechnienia filatelistyki wśród różnych grup społecznych, praca z młodzieżą oraz wyjście na zewnątrz z różnorodnymi imprezami sprawiły, że dopiero w ostatnich latach ruch filatelistyczny stai się zjawiskiem społecznym o masowym charakterze. W roku jubileuszowym Bydgoski Okręg PZF od dwóch lat obejmujący już swym zasięgiem całe województwo, liczył łącznie 7397 członków skupionych w 176 kolach, w tym 1612 osoby w 51 kolach to uczestnicy zajęć młodzieżowych. Wzrosla liczba wystaw i pokazów, które towarzyszą ważkim wydarzeniom spolecznym, pszon-i/mle zastępca przewodniczącego Prezydium WRN w Bydgoszczy B. Dymarek: od lewej siedzą, G. HauslIngero aslutona dzialacara ruchu mlodzierowego. Cz. Kościani. kier. Wydziału kobury FRztukl PWRN, Z. Zieliński prezes Zarządu Grdanego PZF, Fr. Malinowski 9B-letni nestor ruchu filatelistycznego w Bydgoszczy 1 J. Witkowski jeden z organizatorów ruchu filatelistycznego W Toruniu (fot. A. Nowak) 558

19 kulturalnym oraz wielkim rocznicom narodowym. W okresie ostatnich czterech lat zanotowaliśmy aż 141 imprez, w tym 21 wystaw, podczas których zaprezentowano 1577 zbiorów opracowanych przez 1349 wystawców. Zwiedzi/o je łącznie 138 tys. osób. Poważnie zwiększył się też udział wystawców z okręgu bydgoskiego w wielkich imprezach o zasięgu krajowym i światowym. Wymownym przykładem jest, że na 21 eksponatów 17 wystawców, zaprezentowanych na SWF Polska 73" w Poznaniu, zbieracze naszego okręgu uzyskali 21 medali, w tym 1 medal zloty. Na zloty jubileusz polskich stowarzyszeń filatelistycznych przybyli m.in. prezes ZG PZF Zbigniew Zieliński, wiceprzewodniczący Prezydium WRN w Bydgoszczy - mgr Bogdan Dymarek, kierownik Wydziału Kultury i Sztuki PWRN mgr Czesław Kościecha oraz dyrektor OUP-T W Bydgoszczy Władysław Michałowski. Ponadto w prezydium zasiedli m.in. weterani ruchu filatelistycznego: 96-letni Franciszek MalinowSki, Antoni Jankowski i Brunon Kruszczyński z Bydgoszczy oraz delegaci bratniej organizacji filatelistycznej ze Schwerina w NRD: Hans Heinz Schutt i Unach Lerocke. Prezes Zarządu Okręgu, po wprowadzeniu charakteryzującym rozwój zorganizowanego ruchu filatelistycznego w woj. by figoiłkim, Przekazał zebranym gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy od sekretarza KW PZPR Wiktora Soporowskiego, któremu obowiązki służbowe uniemożliwiły przybycie na uroczystość. W imieniu władz wojewódzkich przemawiał wiceprzewodniczący PWRN B. Dymarek, podkreślając społeczną funkcję filatelistyki oraz jej zaangażowanie w problematykę współczesna, a w imieniu licznej rzeszy pracowników poczty życzenia jubileuszowe złożył dyr. Obwodu W. Michałowski. '50 IAT.,,112"7.1"tiZEN i L1.1,iTYCZNYCI ł POMORZU, Jeszcze w kwietneu ukazata sie kartka pocztowa okazji 50 lat Stowarzyszeń Filatelistycznych na Pomorzu, natomiast 9 października z tej samej okazji Upt. Bydgoszcz 1 stosował datownik okonemmactotry Następnie prezes ZG PZF Z. Zieliński Podkreślił aktywność społeczną i zaangażowanie aktywistów całego Okręgu Bydgoskiego d w imieniu Zarżądu Głównego PZF przekazał Okręgowi okolicznościowy puchar krysztalowy z emblematem PZF oraz wizerunkiem Kopernika. Ten ostatni moment, jak podkreślił Prezes, symbolizuje wybitny udział Bydgoskiego Okręgu w organizacji obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Z okazji jubileuszu Zarząd Okręgu przyznał pamiątkowe medale, zaprojekto wane przez E. Gorala. Otrzymali je wielo letni członkowie stowarzyszeń filateli stycznych, działających na terenie województwa bydgoskiego, wybitni alitywiśc" PZF oraz osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju ruchu filatelistycznego na ziemi bydgoskiej. Ogólem przyznano 209 medali indywidualnie i G dla instytucji, a m.in. redakcji: Gazety Pomorskiej", łlustro warnego Kuriera Polskiego", Dziennika Wieczornego" oraz Filatelisty". Medal o trzymał również Zarząd Główny PZF oraz Związek Filatelistów NRD w Schwerirde. Najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne Członkom Polskiego Związku Filatelistów oraz Czytelnikom i Współpracownikom Filatelisty" sk ładają: Zarząd Główny PZF i Redakcja Filatelisty" 559

20 28 grudnia Poczta Polska wprowadzi ds obiegu serię sześciu znaczków Polsko motoryzacja". Chociaż przedstawione na maczkach samochody nie wyczerpują katalogu typów spalinowych środków transportu produkowanych w kraju, dają jednak obraz ostatnich osiągnięć polskiego przemys/u motoryzacyjnego. Przedstawione na znaczkach pocztowych samochody są pojazdami o światowym standardzie i stanowią efekt nie tylko wdrażania do produkcji zakupionych licencji, ale również efekt polskiej myśli technicznej. Stosunkowo młoda polska motoryzacja, której początki sięgają lat 30-tych, pizeżywala swoją drugą miodoetć dopiero w powojennych latach 50-tych, tj. w okresie uruchomienia montażu licencyjnej Pobiedy", a następnie produkcji Warszawy M-20". W zestawieniu z tymi dwoma protoplastami powojennej polskiej motoryzacji, rodzina samochodów produkowanych obecnie w Polsce obejmuje kilkanaście modeli, począwszy od autokarów i samochodów ciężarowych, a skończywszy na najmniejszym małolitrażowym Polskim Fiacie 128p". Znaczki zaprojektowali artyści graficy Tomasz Konarski i Janusz Wysocki. Poszczególne wartości przedstawiają (w nawiasach podajemy nakłady w milionach egzemplarzy): I. 50 gr autokar Jelcz-Berliet" produkowany w Polsce w oparciu o licencję francuską (10 mln). POLSKIE 74,4 Ui-med On 28th December 1973 the Pollsh Post is going to insze a set of six stamps designated Polish Motor Transport". Although the cara represented in the stamps do not exhaust the catalogue of the typc«of internat cobustion vehicles produced In this country, they afford an image of achievements of the Polish motor Industry in recept years. The cara represented in the stamps are vehicles of world standard and are the effect not only of applying licences bought, but alto that of the Pollsh technical conception. Polish Industry of transport vehicles is relatively young. It was originated in the thirties, and it had dla second youth ln the /Mes, that is to say, in the period of storting the production ot the licence of Pobeda" transformed in tatar periods finto Warszawa M-20". In comparison witki these two ancestors of the post-war transport vehicles In roland, the family of cara produced in Poland nowadays numbers snom Khan a dozen modela from motor-coaches and trutka to the smallest, lew-capacity Poholi Fiat 126p". The stamps have been designed by the artist: Tomasz Konarski and Janusz Wysocki. Particular stamps depiet as follows (quantities printed are quoted in the brackets): 50 gr the motor-coach Jelcz-Berliet" produced dn Poland on the French tkance (10 million), 90 gr the truck Jelcz 316" (5 mil- Ilon), z1 1,00 the low capacity car Polski Fiat 126p" (15 million). zł 1.50 the possano.. car Polski Fiat 125p". The stamp shows the three distanms for which the world records have been broken by this car (30 million), JELCZ 316 NYSA _ STAR 660 /fflat'llik i; trael....., -Xi.,,. PO ' POLSI<A 580

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 177 *177. *178. 178 1 złote 1932 Av: orzeł, rok i napis, Rv: głowa kobiety, men. Warszawa srebro, wypukły napis PRÓBA, plamki na awersie i rewersie ø20 mm, waga 3,41 g,nakład 120 szt. Kop. 2888 R5, F P

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 04.01.2003 SZCZECIN 1 rys. godło Apostolstwa Ludzi morza 10-LECIE KLUBU STELLA MARIS W SZCZECINIE LUDZIE MORZA OD DAWNA NAZYWAJĄ IMIENIEM STELLA MARIS /TĘ, W KTÓREJ

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH W roku szkolnym 2006/07 Rada Pedagogiczna GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH podjęła decyzję o wyborze patrona.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO

IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZIACH Z NIM ZWIĄZANYCH REGULAMIN I. ORGANIZATORZY: 1. Urząd Miasta Hrubieszów 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie 3. Muzeum im. ks.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY (konkurs wiedzy)

OGŁOSZENIE. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY (konkurs wiedzy) OGŁOSZENIE Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY (konkurs wiedzy) Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Mińskiego, Muzeum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Gminne Centrum Kultury w Żabnie Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA Lublin Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na wzgórzach, które

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Szkolny Projekt: Grunwald 600 Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach niezwykle pracowicie uczcili przypadającą w 2010 roku 600. rocznicę bitwy pod

Bardziej szczegółowo

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę?

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Podręcznik tematyka (3) Ryszard Prange Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Wiemy, jaki materiał filatelistyczny można wykorzystać w eksponacie tematycznym. Kolej na informacje, jak przy

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ 100 lat Widzewa Łódź

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ 100 lat Widzewa Łódź ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ 100 lat Widzewa Łódź W związku z jubileuszem 100 lecia Widzewa Łódź zasłużonym osobom zostaną przyznane odznaczenia: PZPN, ŁZPN i Widzewa Łódź. I. DEFINICJE PZPN - Polski

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012)

PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012) PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012) Miejscowość Łabowa położona między Nowym Sączem, a Krynica Górską jest rodzinnym gniazdem Mieczysława Pleśniaka. Tu się urodził, przeszedł pierwsze stopnie edukacji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnienia,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Źródło: http://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/36086,ostatni-weekend-lata-z-historia-final-projektu-polskie-panstwo-podzie mne-portret.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3641 Warszawa, 28 grudnia 2004 r.

Druk nr 3641 Warszawa, 28 grudnia 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-207-04 Druk nr 3641 Warszawa, 28 grudnia 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku.

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kapituły Odznaki Kopernikowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach

Regulamin Kapituły Odznaki Kopernikowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach Regulamin Kapituły Odznaki Kopernikowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach 1. Obchodzony w roku szkolnym 2001/2002 jubileusz 80-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO 1. PZT posiada sześć rodzajów wyróżnień w formie odznaczeń: - brązowa odznaka honorowa, - srebrna odznaka honorowa, - złota odznaka honorowa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XII Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

REGULAMIN. XII Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży REGULAMIN XII Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży 1. Cele Konkursu: upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych oraz poszerzenie wśród młodzieży wiedzy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

IX Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego

IX Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego IX Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego Zalesie 12.06.2015 IX Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego Zalesie 12.06.2015 r. OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREAMBUŁA Jak Czarniecki do Poznania...

REGULAMIN PREAMBUŁA Jak Czarniecki do Poznania... KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Barwą malowany wjazd Czarnieckiego do Poznania zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Jak Czarniecki do Poznania z okazji 350. rocznicy wydarzeń

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE

PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 1. Program HENRYK SIENKIEWICZ- PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w Wierbce ma na celu przybliżenie postaci

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO (tekst jednolity) Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Związku. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Judo w skrócie Śl.Z.Judo. 1 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości REGULAMIN Miejskiego Konkursu na Program Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego Drogi Tarnowian do niepodległości w związku z 3-letnim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st.

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. REGULAMIN KONKURSU Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Cel i tematyka konkursu 1 Urząd Dzielnicy Wola m.st.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

Insurekcja Kościuszkowska i jej bohaterowie

Insurekcja Kościuszkowska i jej bohaterowie Insurekcja Kościuszkowska i jej bohaterowie POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej zaprasza wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIKOŁOWIE Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Artykuł 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL KWIECIŃSKI TOMASZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL) WUP 07/2014. KWIECIŃSKI TOMASZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL)

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL KWIECIŃSKI TOMASZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL) WUP 07/2014. KWIECIŃSKI TOMASZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL) PL 20691 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 20691 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 21913 (22) Data zgłoszenia: 27.01.2014 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dr Teresa Maresz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH SZLAK: ZAGADNIENIE NA PORTALU: TEMAT ZAJĘĆ: W okresie PRL 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia w ramach akcji Sędziowie Rodzinni Dzieciom pod honorowym patronatem Małżonki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej o tematyce Powstanie Styczniowe 1863 2013 Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

,,W poszukiwaniu historii Insurekcja kościuszkowska po 220 latach

,,W poszukiwaniu historii Insurekcja kościuszkowska po 220 latach Z okazji 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej włączając się w inicjatywę upamiętniającą ofiarność, patriotyzm oraz determinację w walce o niepodległość, Gminne Centrum Kultury w Drelowie i Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO dla uczniów szkół podstawowych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum

Bardziej szczegółowo

Sławni Polscy Fizycy i Matematycy. Matematycy Fizycy Najważniejsi

Sławni Polscy Fizycy i Matematycy. Matematycy Fizycy Najważniejsi Sławni Polscy Fizycy i Matematycy Matematycy Fizycy Najważniejsi Matematycy Mikołaj Kopernik Stefan Banach Jan Śniadecki Stanicław Saks Leon Chwistek Władysław Ślebodziński Mikołaj Kopernik 19 lutego 1473-24

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino.

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Zarząd koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze w dniu 12 października 2013 roku zorganizował wiele przedsięwzięć dla uczczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN DRUŻYNOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO REGULAMIN DRUŻYNOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Organizator konkursu wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

STATUT. Koło fotograficzne KONTRAST Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze STATUT Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku Program lat Patrona w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku opracowany na lata 2014/2016. Opracował w składzie: Mgr Iwona Szwacha Mgr Marcin Nowakowski

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wacław Ii Czeski SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Wrzesień 2014 Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W GIMNAZJUM W CEREKWICY NOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W GIMNAZJUM W CEREKWICY NOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W GIMNAZJUM W CEREKWICY NOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1.TEMAT PROJEKTU: Jeszcze Polska nie zginęła - jestem Polakiem, znam historię, szanuję symbole narodowe. 2. CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pan Ziemowit Maślanka urodził się w 1924r. w miejscowości Witosówka pow. Trembowla w woj. Tarnopolskim na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Napisano dnia: 2017-09-11 09:15:06 Na ten dzień przygotowywano się przez wiele miesięcy Okazja bowiem nie byle jaka; tak okrągłe rocznice miasto

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI POWSTANIA WIELKPOLSKIEGO. Opracowała : Anna Bielawska

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI POWSTANIA WIELKPOLSKIEGO. Opracowała : Anna Bielawska Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej, Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie, Tobie każdy cień myśli gorącej Tobie wszystko, na śmierć i życie! (Roman Wilkanowicz "Krople wrzącej krwi") PROJEKT EDUKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2016. Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie

Zarządzenie Nr 27/2016. Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie Zarządzenie Nr 27/2016 Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego cennika opłat wejścia do Muzeum Zamkowego w Pszczynie Na podstawie art. 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo